ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2010.008.slv

Uradni list

Evropske unije

L 8

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 53
13. januar 2010


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 20/2010 z dne 12. januarja 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Arzùa-Ulloa (ZOP))

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 21/2010 z dne 12. januarja 2010 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pistacchio Verde di Bronte (ZOP))

3

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 22/2010 z dne 12. januarja 2010 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

5

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 23/2010 z dne 12. januarja 2010 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

7

 

 

IV   Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

 

*

Sklep Sveta 2010/16/SZVP/PNZ z dne 30. novembra 2009 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti v imenu Evropske unije

9

Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

11

 

 

2010/17/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2009 o sprejetju osnovnih parametrov registrov dovoljenj za strojevodje in dopolnilnih spričeval, predvidenih v Direktivi 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8278)  ( 1 )

17

 

 

2010/18/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 26. novembra 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za lesene talne obloge (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9427)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

13.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 20/2010

z dne 12. januarja 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Arzùa-Ulloa (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Španije za registracijo imena „Arzùa-Ulloa“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 131, 10.6.2009, str. 25.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3   Sir

ŠPANIJA

Arzùa-Ulloa (ZOP)


13.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 21/2010

z dne 12. januarja 2010

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pistacchio Verde di Bronte (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Italije za registracijo imena „Pistacchio Verde di Bronte“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2010.

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 130, 9.6.2009, str. 16.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ITALIJA

Pistacchio Verde di Bronte (ZOP)


13.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 22/2010

z dne 12. januarja 2010

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

122,3

MA

70,7

TN

112,5

TR

96,5

ZZ

100,5

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

116,5

ZZ

120,9

0709 90 70

MA

120,9

TR

101,5

ZZ

111,2

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

49,2

IL

56,2

MA

63,2

TR

53,6

ZZ

55,6

0805 20 10

MA

94,5

TR

64,0

ZZ

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

68,5

JM

129,2

MA

83,8

TR

71,2

ZZ

76,0

0805 50 10

EG

64,3

MA

65,5

TR

73,7

US

87,7

ZZ

72,8

0808 10 80

CA

84,4

CN

91,1

MK

24,7

US

110,8

ZZ

77,8

0808 20 50

CN

55,0

US

114,0

ZZ

84,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


13.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/7


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 23/2010

z dne 12. januarja 2010

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2009/10 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 877/2009 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 14/2010 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 877/2009 za tržno leto 2009/10, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2010

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 25.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 4, 8.1.2010, str. 87.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 13. januarja 2010

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

43,39

0,00

1701 11 90 (1)

43,39

1,89

1701 12 10 (1)

43,39

0,00

1701 12 90 (1)

43,39

1,59

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


IV Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

13.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/9


SKLEP SVETA 2010/16/SZVP/PNZ

z dne 30. novembra 2009

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti v imenu Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 24 in 38 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. julija 2009 sklenil pooblastiti predsedstvo, da se ob pomoči Komisije začne pogajati o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Pogajanja so bila uspešna in pripravljen je bil osnutek sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je pomemben pri zagotavljanju, da imenovani ponudniki storitev sporočanja o mednarodnih finančnih transakcijah dajo Ministrstvu za finance Združenih držav Amerike na voljo podatke o finančnih transakcijah, ki se hranijo na ozemlju Evropske unije in so nujni za preprečevanje in zatiranje terorizma in njegovega financiranja, pri čemer morajo strogo spoštovati zaščitne ukrepe glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

(3)

Sporazum bi bilo treba podpisati, s pridržkom njegove kasnejše sklenitve.

(4)

Sporazum določa njegovo začasno uporabo od 1. februarja 2010. Države članice bi zato morale njegove določbe od tega dne izvajati v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Ob podpisu Sporazuma bo v zvezi s tem podana izjava –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti se odobri v imenu Evropske unije, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Evropske unije podpiše(-jo) Sporazum, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Določbe Sporazuma se od 1. februarja 2010 v skladu s členom 15 Sporazuma uporabljajo začasno v skladu z obstoječo nacionalno zakonodajo, dokler Sporazum ne začne veljati. Ob podpisu se poda priložena izjava o začasni uporabi.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


PRILOGA

Izjava, ki se poda v imenu Evropske unije, ob podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

„Ta sporazum, ki niti ne odstopa od zakonodaje Evropske unije ali njenih držav članic niti je ne spreminja, bodo države članice do začetka njegove veljavnosti začasno uporabljale, in sicer v dobri veri ter v okviru svojih veljavnih nacionalnih zakonodaj.“


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

EVROPSKA UNIJA

na eni strani in

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

V ŽELJI po preprečevanju in zatiranju terorizma oziroma financiranja terorizma, in sicer zlasti z medsebojno izmenjavo informacij, da bi tako zaščitili demokratično družbo ter skupne vrednote, pravice in svoboščine;

V PRIZADEVANJU za krepitev in spodbujanje sodelovanja med pogodbenicama v duhu čezatlantskega partnerstva;

OB SKLICEVANJU na konvencije Združenih narodov o boju proti terorizmu in njegovemu financiranju ter na ustrezne resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov na področju boja proti terorizmu, zlasti resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1373 (2001);

OB SKLICEVANJU, da je program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (Terrorist Finance Tracking Program – „TFTP“) pod okriljem ministrstva za finance Združenih držav Amerike („finančno ministrstvo ZDA“) pripomogel k odkrivanju in prijetju teroristov in njihovih financerjev ter prispeval veliko sledi, o katerih je za namene boja proti terorizmu obveščal tudi pristojne organe drugih držav po svetu, zlasti pa je koristil državam članicam Evropske unije („države članice“);

OB UPOŠTEVANJU pomena TFTP za preprečevanje in zatiranje terorizma ter njegovega financiranja v Evropski uniji in drugod, pa tudi pomembne vloge Evropske unije pri zagotavljanju, da imenovani ponudniki storitev sporočanja o mednarodnih finančnih transakcijah dajo na voljo podatke o finančnih transakcijah, ki se hranijo na ozemlju Evropske unije in so nujni za preprečevanje in zatiranje terorizma in njegovega financiranja, pri čemer morajo strogo spoštovati zaščitne ukrepe glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov;

OB UPOŠTEVANJU člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, ki se nanaša na spoštovanje temeljnih pravic, načel sorazmernosti in nujnosti v zvezi s pravico do spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov po členu 8(2) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencije Sveta Evrope št. 108 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov ter členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

OB POUDARJANJU skupnih vrednot, na katerih temelji varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v Evropski uniji in Združenih državah Amerike („Združene države“), vključno s pomenom, ki ga obe pogodbenici pripisujeta sodnemu varstvu in pravici do učinkovitih pravnih sredstev v primeru neprimernega ukrepanja organov oblasti;

OB UPOŠTEVANJU strogega nadzora in zaščitnih ukrepov, ki jih v okviru TFTP uporablja finančno ministrstvo ZDA pri ravnanju s podatki o finančnih transakcijah, njihovi uporabi in razširjanju, kot je opisano v poročilih finančnega ministrstva ZDA, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije dne 20. julija 2007 in Zveznem registru Združenih držav dne 23. oktobra 2007, in ki so odraz obstoječega sodelovanja med Združenimi državami in Evropsko unijo v boju proti globalnemu terorizmu;

OPOZARJAJOČ, da se vsak posameznik, ne glede na državljanstvo, za zagotovitev dejanskega uveljavljanja njegovih pravic lahko pritoži neodvisnemu organu za varstvo podatkov, podobnemu organu ali neodvisnemu in nepristranskemu sodišču ter tako uveljavi učinkovita pravna sredstva;

OB UPOŠTEVANJU, da so na voljo ustrezna upravna ali pravna sredstva v skladu z zakonodajo ZDA o neustreznem ravnanju z osebnimi podatki, med drugim tudi z zakonom o upravnem postopku iz leta 1946 (Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. 701 in sledeče), zakonom o splošnih inšpektorjih iz leta 1978 (Inspector General Act, 5 U.S.C., dodatek), zakonom o izvajanju priporočil Komisije za 11. september iz leta 2007 (Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act, 42 U.S.C. 2000ee in sledeče), zakonom o računalniških goljufijah in zlorabah (Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. 1030) ter zakonom o prostem dostopu do informacij (Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552), kakor so bili spremenjeni;

OPOZARJAJOČ, da morajo finančne ustanove in ponudniki storitev sporočanja o finančnih transakcijah v Evropski uniji po zakonu obvestiti svoje stranke, da se lahko osebni podatki iz zapisov o finančnih poslih za namene pregona posredujejo javnim organom držav članic ali tretjih držav;

POTRJUJOČ, da ta sporazum ne predstavlja precedensa za morebitne prihodnje rešitve med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo ali med eno od pogodbenic in katero koli drugo državo glede obdelave in prenosa podatkov o finančnih transakcijah ali podatkov katere koli druge vrste ali glede varstva podatkov;

OB PRIZNAVANJU, da ta sporazum ne odstopa od sedanjih pooblastil organov za varstvo podatkov v državah članicah glede zaščite posameznikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov; in

POTRJUJOČ TUDI, da ta sporazum ne posega v druge sporazume ali dogovore o kazenskem pregonu ali izmenjavi informacij, sklenjene med pogodbenicama ali med Združenimi državami in državami članicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen sporazuma

1.   Namen tega sporazuma je, da se ob popolnem spoštovanju zasebnosti, varstva osebnih podatkov in drugih pogojev, določenih v tem sporazumu, zagotovi, da:

(a)

se podatki o finančnih transakcijah in z njimi povezani podatki, ki jih na ozemlju Evropske unije hranijo ponudniki storitev sporočanja o mednarodnih finančnih transakcijah, ki so skupno imenovani v skladu s tem sporazumom, na podlagi zaprosila dajo na voljo finančnemu ministrstvu ZDA za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih dejanj oziroma financiranja terorizma; in

(b)

se ustrezne informacije, pridobljene prek TFTP, dajo na voljo organom pregona, organom javne varnosti ali organom za boj proti terorizmu držav članic ali Europolu ali Eurojustu za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih dejanj oziroma financiranja terorizma.

2.   Združene države, Evropska unija in njene države članice na svojem ozemlju sprejmejo vse potrebne in ustrezne ukrepe v okviru svojih pristojnosti za izvajanje predpisov in uresničitev cilja tega sporazuma.

Člen 2

Področje uporabe

Ravnanje v zvezi s terorizmom ali financiranjem terorizma

Ta sporazum se uporablja za pridobitev ali uporabo podatkov o finančnih transakcijah in z njimi povezanih podatkov za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja, ali pregona:

(a)

dejanj posameznika ali subjekta, ki vključujejo nasilje ali drugače ogrožajo človekovo življenje ali bi lahko povzročila škodo na premoženju ali infrastrukturi in za katere se glede na njihovo naravo in kontekst utemeljeno šteje, da so bila storjena z namenom

(i)

zastraševanja prebivalstva ali pritiska nanj;

(ii)

zastraševanja, prisile ali pritiska na vlado ali mednarodno organizacijo, da bi ukrepala ali da ne bi ukrepala; ali

(iii)

resne destabilizacije ali uničevanja temeljnih političnih, ustavnih, gospodarskih ali socialnih struktur kake države ali mednarodne organizacije;

(b)

posameznika ali subjekta, ki pomaga, sponzorira ali zagotavlja finančno, materialno ali tehnološko podporo ali finančne ali druge storitve v korist oziroma podporo dejanjem, opisanim v pododstavku (a); ali

(c)

osebe ali subjekta, ki pomaga pri storitvi dejanj, opisanih v pododstavkih (a) ali (b), napeljuje k storitvi teh dejanj ali jih poskuša storiti.

Člen 3

Zagotavljanje posredovanja podatkov s strani imenovanih ponudnikov

Evropska unija v skladu s tem sporazumom poskrbi, da subjekti, ki jih pogodbenici v skladu s tem sporazumom skupno imenujeta za ponudnike storitev sporočanja o mednarodnih finančnih transakcijah („imenovani ponudniki“), finančnemu ministrstvu ZDA dajo na voljo zahtevane podatke o finančnih transakcijah in z njimi povezane podatke za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih dejanj oziroma financiranja terorizma („poslani podatki“).

Člen 4

Zaprosila ZDA za pridobitev podatkov od imenovanih ponudnikov

1.   Finančno ministrstvo ZDA v skladu s členom 8 Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o medsebojni pravni pomoči, podpisanega 25. junija 2003 v Washingtonu, in z njim povezanega dvostranskega sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Združenimi državami in državo članico, v kateri ima imenovani ponudnik sedež oziroma hrani zahtevane podatke, izda zaprosilo na podlagi preiskave v zvezi s posebnim ravnanjem iz člena 2, do katerega je prišlo oziroma se lahko na podlagi vnaprejšnjih informacij ali dokazov upravičeno domneva, da do njega lahko pride. V ta namen se finančno ministrstvo šteje za upravni organ, ki mu je na voljo pomoč.

2.   V zaprosilu se čim bolj jasno navedejo podatki, ki jih imenovani ponudnik hrani na ozemlju Evropske unije in so potrebni za ta namen. Podatki lahko vključujejo informacije, ki razkrivajo identiteto vira in/ali prejemnika transakcije, vključno z imenom, številko tekočega računa, naslovom, nacionalno identifikacijsko številko, in druge osebne podatke, povezane s finančnimi sporočili.

V zaprosilu je utemeljeno, zakaj so podatki potrebni, zasnovano pa mora biti čim bolj ozko, da se zahtevani podatki omejijo na najmanjši možni obseg, pri čemer je treba ustrezno upoštevati geografske analize ter analize ogroženosti in izpostavljenosti.

3.   Pravosodno ministrstvo ZDA pošlje zaprosilo osrednjemu organu države članice, v kateri ima imenovani ponudnik sedež ali v kateri hrani zahtevane podatke.

4.   Združene države hkrati pošljejo kopijo zaprosila osrednjemu organu druge države članice. Združene države hkrati pošljejo kopijo zaprosila članom Eurojusta teh držav članic.

5.   Po prejemu utemeljenega zaprosila v skladu z odstavkom 2 se osrednji organ zaprošene države članice prepriča, če je zaprosilo skladno s tem sporazumom in veljavnimi zahtevami dvostranskega sporazuma o medsebojni pravni pomoči. Če se osrednji organ o tem prepriča, se zaprosilo pošlje pristojnemu organu v izvršitev v skladu z zakonodajo zaprošene države članice.

Če se zaprosilo pošlje osrednjemu organu države članice, v kateri ima imenovani ponudnik sedež, država članica, v kateri so podatki shranjeni, pomaga pri izvršitvi zaprosila.

Zahtevani ukrep se izvrši kot nujna zadeva.

6.   Če imenovani ponudnik zaradi tehničnih razlogov ne more določiti in predložiti specifičnih podatkov, ki bi ustrezali zahtevi, se v skladu s členom 5(2) vsi potencialno ustrezni podatki skupaj pošljejo pristojnemu organu zaprošene države članice.

7.   Podatki se posredujejo med imenovanimi organi zaprošene države članice in imenovanimi organi Združenih držav.

8.   Za namene tega sporazuma Evropska unija zagotovi, da imenovani ponudnik vodi podrobno evidenco z vsemi podatki, posredovanimi pristojnemu organu zaprošene države članice.

9.   Podatki, ki se na podlagi te določbe posredujejo zakonito, se lahko preiskujejo za namene drugih preiskav v zvezi z vrstami ravnanja iz člena 2, pri čemer se dosledno spoštuje člen 5 tega sporazuma.

Člen 5

Zaščitni ukrepi, ki se uporabljajo za obdelavo poslanih podatkov

1.   Finančno ministrstvo ZDA zagotovi, da se poslani podatki obdelujejo v skladu z določbami tega sporazuma.

2.   TFTP ne vključuje niti ne sme vključevati rudarjenja podatkov ali katere koli druge oblike algoritmičnega ali avtomatskega profiliranja ali računalniškega filtriranja. Finančno ministrstvo ZDA zagotovi varstvo osebnih podatkov z naslednjimi zaščitnimi ukrepi, ki se izvedejo brez diskriminacije, predvsem tiste na podlagi državljanstva ali države stalnega prebivališča:

(a)

poslani podatki se obdelujejo izključno za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon terorističnih dejanj oziroma financiranja terorizma;

(b)

vsakršno iskanje poslanih podatkov temelji na predhodnih informacijah ali dokazih, na podlagi katerih se domneva, da obstaja povezava med osebo, na katero se nanašajo iskani podatki, in terorističnim dejanjem oziroma njegovim financiranjem;

(c)

vsako posamezno iskanje poslanih podatkov v okviru programa TFTP je zasnovano ozko, izhajati mora iz utemeljene domneve o povezavi osebe, na katero se nanašajo ti podatki, s terorizmom oziroma njegovim financiranjem, in se zabeleži, vključno s takšno povezavo s terorizmom oziroma njegovim financiranjem, ki je potrebna za sprožitev iskanja;

(d)

poslani podatki se hranijo ločeno od katerih koli drugih podatkov v varnem prostoru, zavarovanem s sistemi na visoki ravni in opremljenem z zaščito pred vdorom, s čimer se prepreči nedovoljen dostop do podatkov;

(e)

dostop do poslanih podatkov je omejen na analitike, ki preiskujejo terorizem ali njegovo financiranje, in osebe, povezane s tehnično podporo, upravljanjem in nadzorom programa TFTP;

(f)

poslanih podatkov se ne sme kopirati, razen za namene ponovne vzpostavitve podatkovne zbirke po podatkovni nesreči;

(g)

s poslanimi podatki se ne sme manipulirati, jih spreminjati ali jim kaj dodajati in ne smejo biti povezani s katero koli drugo zbirko podatkov;

(h)

samo informacije glede terorizma, pridobljene na podlagi TFTP v skladu s tem sporazumom, si izmenjujejo organi pregona, organi za javno varnost ali organi za boj proti terorizmu v Združenih državah, Evropski uniji ali tretjih državah, ki jih uporabijo za namen preiskovanja, odkrivanja, preprečevanja ali pregona terorističnih dejanj oziroma financiranja terorizma;

(i)

finančno ministrstvo ZDA v času veljavnosti tega sporazuma opravi pregled z namenom odkritja podatkov, v katere ni bilo vpogleda in niso več potrebni za boj proti terorizmu oziroma njegovemu financiranju. Kadar se ugotovi obstoj takšnih podatkov, se postopki za njihov izbris začnejo v roku dveh mesecev od datuma njihovega odkritja in se zaključijo čim prej, vsekakor pa najpozneje osem mesecev po njihovem odkritju, razen v primeru izrednih tehnoloških okoliščin;

(j)

če se izkaže, da so bili posredovani podatki o finančnih transakcijah, ki niso bili zahtevani, jih finančno ministrstvo ZDA takoj in trajno izbriše in o tem obvesti zadevnega imenovanega ponudnika in osrednji organ zaprošene države članice;

(k)

v skladu s pododstavkom (i) se vsi podatki, v katere ni bilo vpogleda pred 20. julijem 2007 najpozneje pet let po tem datumu izbrišejo;

(l)

v skladu s pododstavkom (i) se vsi podatki, v katere ni bilo vpogleda in so bili prejeti 20. julija 2007 ali po njem, najpozneje pet let po prejemu izbrišejo; in

(m)

za informacije, pridobljene iz poslanih podatkov, vključno z informacijami, ki se izmenjajo v skladu s pododstavkom (h), velja obdobje hrambe, ki se uporablja za zadevni vladni organ v skladu z njegovimi posebnimi predpisi in časovnimi okviri za shranjevanje evidenc.

Člen 6

Ustreznost

Finančno ministrstvo ZDA naj bi v skladu s sedanjim izpolnjevanjem obveznosti spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, določenih v tem sporazumu, zagotovilo ustrezno raven varstva pri obdelavi podatkov o finančnih transakcijah in z njimi povezanih podatkov, ki jih za namene tega sporazuma Evropska unija posreduje Združenim državam.

Člen 7

Spontano posredovanje informacij

1.   Finančno ministrstvo ZDA v okviru svojih pristojnosti poskrbi, da se informacije, pridobljene prek TFTP, ki lahko v Evropski uniji prispevajo k preiskovanju, preprečevanju, odkrivanju ali pregonu terorizma in njegovega financiranja, takoj, ko je to izvedljivo, dajo na voljo organom pregona, organom za javno varnost ali organom za boj proti terorizmu zadevnih držav članic in po potrebi Europolu. Vse naknadne informacije, ki lahko v Združenih državah prispevajo k preiskovanju, preprečevanju, odkrivanju ali pregonu terorizma in njegovega financiranja, se na podlagi vzajemnosti vrnejo Združenim državam.

2.   Zaradi učinkovite izmenjave informacij lahko Europol pri finančnem ministrstvu ZDA imenuje uradnika za zvezo. Podrobnosti v zvezi s statusom in nalogami uradnika za zvezo pogodbenici določita skupaj.

Člen 8

Zaprosila EU za iskanje podatkov v TFTP

Če organ pregona, organ za javno varnost ali organ za boj proti terorizmu države članice ali Europol ali Eurojust ugotovi, da obstajajo razlogi za domnevo, da je posameznik ali subjekt povezan s terorizmom, kot je opredeljen v členih 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2008/919/PNZ, lahko ta organ zaprosi za iskanje ustreznih informacij, pridobljenih prek TFTP. V odgovor na takšna zaprosila finančno ministrstvo ZDA takoj izvede iskanje v skladu s členom 5 in zagotovi ustrezne informacije.

Člen 9

Sodelovanje s prihodnjim enakovrednim sistemom EU

V primeru, da se v Evropski uniji oziroma v eni ali več njenih državah članicah izvaja sistem EU, ki je enak ameriškemu programu TFTP in ki zahteva, da so podatki o finančnih transakcijah, shranjeni v Združenih državah, na voljo v Evropski uniji, si mora finančno ministrstvo ZDA na podlagi vzajemnosti in ustreznih zaščitnih ukrepov dejavno prizadevati za sodelovanje med vsemi zadevnimi ponudniki storitev sporočanja podatkov o finančnih transakcijah, ki imajo sedež na ozemlju Združenih držav.

Člen 10

Skupni pregled

1.   Na zahtevo ene od pogodbenic, v vsakem primeru pa po šestmesečnem obdobju pogodbenici skupaj pregledata izvajanje tega sporazuma, pri čemer posebno pozornost namenita spoštovanju zasebnosti, varstvu osebnih podatkov in določbam o vzajemnosti, navedenim v tem sporazumu. Pregled vključuje oceno sorazmernosti poslanih podatkov na podlagi njihovega pomena za preiskovanje, preprečevanje, odkrivanje ali pregon terorističnih dejanj oziroma financiranja terorizma.

2.   Evropsko unijo pri pregledu zastopajo predsedstvo Sveta Evropske unije, Evropska komisija in dva predstavnika organov za varstvo podatkov iz držav članic EU, od katerih je vsaj eden iz države članice, v kateri ima imenovani ponudnik sedež. Združene države zastopa finančno ministrstvo ZDA.

3.   Finančno ministrstvo ZDA za namene pregleda zagotovi dostop do ustrezne dokumentacije, sistemov in osebja ter natančnih podatkov o številu sporočil o finančnih transakcijah, do katerih je bil vzpostavljen dostop, in številu primerov, pri katerih so bile izmenjane sledi. Pogodbenici skupaj določita podrobnosti skupnega pregleda.

Člen 11

Pravna sredstva

1.   Katera koli oseba ima pravico, da po predložitvi zahtev, podanih v razumnih časovnih razmikih, brez omejitev, večjih zamud ali stroškov prejme potrditev svojega organa za varstvo podatkov, da so bila v Evropski uniji izvedena vsa potrebna preverjanja za zagotovitev spoštovanja njenih pravic do varstva podatkov v skladu s tem sporazumom, in zlasti navedbo, ali je bil pri obdelavi njenih podatkov ta sporazum kršen. V zvezi s to pravico se lahko uporabijo nujni in sorazmerni ukrepi po veljavnem nacionalnem pravu, vključno z ukrepi za zaščito javne in nacionalne varnosti ali v izogib vplivanju na preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, ob ustreznem upoštevanju legitimnih interesov zadevne osebe.

2.   Pogodbenici storita vse potrebno za zagotovitev, da se finančno ministrstvo ZDA in vsaka zadevna država članica takoj obvestita ter se po potrebi posvetujeta med seboj in s pogodbenicama, če menita, da je bil pri obdelavi osebnih podatkov ta sporazum kršen.

3.   Katera koli oseba, ki meni, da je bil pri obdelavi njenih osebnih podatkov ta sporazum kršen, ima pravico zahtevati uporabo učinkovitih upravnih in pravnih sredstev v skladu z zakonodajo Evropske unije, njenih držav članic oziroma ZDA.

Člen 12

Posvetovanja

1.   Pogodbenici se po potrebi posvetujeta, da bi s tem omogočili najučinkovitejšo uporabo tega sporazuma, vključno z ukrepi za lažje reševanje vseh sporov v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma.

2.   Pogodbenici sprejmeta ukrepe, s katerimi se izogneta čezmernim medsebojnim bremenom zaradi izvajanja tega sporazuma. Kadar čezmerna bremena kljub temu nastopijo, se pogodbenici takoj posvetujeta, da bi olajšali uporabo tega sporazuma, vključno s sprejetjem ukrepov, ki bi bili potrebni za zmanjšanje tekočih in prihodnjih bremen.

3.   Pogodbenici se takoj posvetujeta v primeru, da katera koli tretja stran, vključno z organom druge države, izpodbija ali vloži pravni zahtevek v zvezi s katerim koli vidikom učinkovanja ali izvajanja tega sporazuma.

Člen 13

Neodstopanje

Namen tega sporazuma ni odstopati od zakonodaje Združenih držav ali Evropske unije oziroma njenih držav članic ali jih spreminjati. Ta sporazum ne ustvarja ali podeljuje pravic ali koristi drugim osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava.

Člen 14

Odpoved

1.   Vsaka od pogodbenic lahko ta sporazum kadar koli začasno prekine ali odpove z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Začasna prekinitev začne učinkovati deset dni od datuma prejema takšnega uradnega obvestila. Odpoved začne učinkovati trideset dni od datuma prejema takšnega uradnega obvestila.

2.   Ne glede na začasno prekinitev ali odpoved tega sporazuma se vsi podatki, ki jih hrani finančno ministrstvo ZDA na podlagi tega sporazuma, še naprej obdelujejo v skladu s tem sporazumom.

Člen 15

Končne določbe

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so zaključeni njuni notranji postopki v ta namen.

2.   Ta sporazum se začasno uporablja od 1. februarja 2010 do njegovega začetka veljavnosti v skladu z odstavkom 3.

3.   Ta sporazum preneha veljati in učinkovati 31. oktobra 2010, razen če se prej ne odpove v skladu s členom 14 ali po dogovoru pogodbenic.

4.   Takoj po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe si pogodbenici začneta prizadevati za sklenitev dolgoročnega sporazuma, ki bo nadomestil ta sporazum.

5.   V Bruslju, dne 30. novembra 2009, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku. Ta sporazum je sestavljen tudi v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem jeziku. Potem ko obe pogodbenici odobrita te jezikovne različice, se štejejo za enako verodostojne.


13.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. oktobra 2009

o sprejetju osnovnih parametrov registrov dovoljenj za strojevodje in dopolnilnih spričeval, predvidenih v Direktivi 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8278)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/17/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (1), in zlasti člena 22 Direktive,

ob upoštevanju priporočila Evropske agencije za železniški promet o osnovnih parametrih za registre dovoljenj za strojevodje in dopolnilnih spričeval (ERA/REC/SAF/05-2008) z dne 19. decembra 2008,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

v skladu s členom 22(1) Direktive 2007/59/ES morajo pristojni organi voditi nacionalni register vseh dovoljenj za strojevodje oziroma zagotoviti, da se takšen register vodi.

(2)

V skladu s členom 22(2) Direktive 2007/59/ES morata prevoznik v železniškem prometu in upravljavec železniške infrastrukture voditi register dopolnilnih spričeval oziroma zagotoviti, da se takšen register vodi.

(3)

Člen 22(4) Direktive 2007/59/ES Evropski agenciji za železniški promet nalaga pripravo osnovnih parametrov registrov dovoljenj za strojevodje, ki jih vzpostavijo pristojni organi, in registrov dopolnilnih spričeval, ki jih vzpostavijo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci železniške infrastrukture, ki zaposlujejo ali najemajo strojevodje. Nacionalni register dovoljenj za strojevodje države članice vsebuje vsa dovoljenja za strojevodje, izdana v tej državi članici.

Za pridobitev dovoljenj za strojevodje, registracijo dovoljenj ter beleženje posodobitev, sprememb, zamenjav, obnovitev, odložitev in preklica se uporablja standardni obrazec za vlogo.

(4)

Registri dovoljenj za strojevodje in dopolnilnih spričeval morajo biti dostopni pooblaščenim predstavnikom pristojnih organov in zainteresiranim stranem. Različni registri morajo biti skladni z vidika podatkov, ki jih vsebujejo, in oblike zapisa teh podatkov. Zato jih je treba vzpostaviti s pomočjo skupnih operativnih in tehničnih specifikacij.

(5)

Varnostni organi bi morali uporabljati vse informacije, ki jih vsebujejo dovoljenja, usklajena dopolnilna spričevala ter registri dovoljenj in usklajenih dopolnilnih spričeval, da bi olajšali postopek ocenjevanja izdaje spričeval osebju iz členov 10 in 11 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (2), in pospešili izdajo varnostnih spričeval, predvidenih v navedenih členih.

(6)

V skladu s členom 19(1)(f) Direktive 2007/59/ES register dovoljenj za strojevodje vodijo in posodabljajo pristojni ali pooblaščeni organi. Države članice morajo Komisijo in druge države članice obvestiti o organu, ki so ga imenovale v ta namen, delno tudi zato, da si ti organi lahko izmenjujejo informacije.

(7)

V idealnem primeru bi morala vsaka država članica vzpostaviti računalniški register dovoljenj za strojevodje, da bi se dosegla popolna interoperabilnost vseh registrov in da bi se pristojnim organom in drugim omogočil dostop do v registru vsebovanih informacij. Vendar pa takšnega vmesnika zaradi gospodarskih in tehničnih razlogov ni mogoče sprejeti brez nadaljnjih preiskav. Prvič, treba je določiti metode za zagotavljanje, da se dostop omogoči pod določenimi pogoji, kot to zahteva Direktiva 2007/59/ES. Drugič, treba je opraviti raziskavo glede števila transakcij, da se izvede analiza stroškov in koristi ter predlaga izvedljiva rešitev, ki ne nalaga upravnih stroškov, ki bi lahko bili nesorazmerni z dejanskimi potrebami. Evropska agencija za železniški promet je zato predlagala začasno rešitev, s poenostavljeno izmenjavo informacij, in poznejše nadaljevanje razvoja elektronskega vmesnika.

(8)

V skladu s členom 36(3) Direktive 2007/59/ES navedena direktiva ne velja za Ciper in Malto. Zato ta odločba ne velja za Ciper in Malto, dokler ti dve državi nimata železniškega sistema.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za interoperabilnost in varnost v železniškem prometu, ustanovljenega v skladu s členom 21 Direktive 96/48/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sprejmejo se osnovni parametri nacionalnega registra dovoljenj za strojevodje (v nadaljnjem besedilu: NLR; National Register of Train Driving Licences), določeni v Prilogi I.

Člen 2

Sprejmejo se osnovni parametri registra dopolnilnih spričeval (v nadaljnjem besedilu: CCR; Register of Complementary Certificates), določeni v Prilogi II.

Člen 3

1.   V 24 mesecih po začetku veljavnosti te odločbe Evropska agencija za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izvede študijo izvedljivosti za računalniško aplikacijo, ki izpolnjuje osnovne parametre za NLR in CCR in olajšuje izmenjavo informacij med pristojnimi organi, prevozniki v železniškem prometu in upravljavci železniške infrastrukture.

Študija izvedljivosti obravnava zlasti funkcionalno in tehnično arhitekturo, načine delovanja ter pravila za vnos in iskanje podatkov.

Predstavniki pristojnih organov v okviru sodelovanja iz člena 35 Direktive 2007/59/ES razpravljajo o tej študiji izvedljivosti in jo odobrijo.

2.   Kadar je primerno, Agencija na podlagi rezultatov študije iz odstavka 1 vzpostavi pilotno aplikacijo za omrežje z najmanj tremi NLR in devetimi CCR.

Agencija spremlja pilotno aplikacijo najmanj eno leto in Komisiji posreduje poročilo s priporočili za spremembo te odločbe, kadar je to primerno.

Člen 4

V roku enega leta po začetku veljavnosti te odločbe države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o:

(a)

organu, ki so ga določile za izdajo dovoljenj za strojevodje v skladu s členom 19(1)(a) Direktive 2007/59/ES;

(b)

organu, ki so ga določile za vodenje in posodabljanje NLR v skladu s členom 19(1)(f) Direktive 2007/59/ES.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

Ta odločba ne velja za Ciper in Malto, dokler ti državi na svojem ozemlju nimata vzpostavljenega železniškega sistema.

V Bruslju, 29. oktobra 2009

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 315, 3.12.2007, str. 51.

(2)  UL L 220, 21.6.2004, str. 16.


PRILOGA

OSNOVNI PARAMETRI NACIONALNIH REGISTROV DOVOLJENJ ZA STROJEVODJE (NLR)

1.   Osnovni parametri

Osnovni parametri nacionalnih registrov dovoljenj za strojevodje, določeni v skladu s členom 22(4) Direktive 2007/59/ES, so:

podatki, ki se zbirajo (poglavje 2),

oblika zapisa podatkov (poglavje 3),

pravice dostopa (poglavje 4),

izmenjava podatkov (poglavje 5),

trajanje hrambe podatkov (poglavje 6).

2.   Podatki, ki se zbirajo

NLR ima štiri oddelke.

Oddelek 1 vsebuje informacije o trenutnem statusu dovoljenja.

Oddelek 2 vsebuje informacije o izdanih dovoljenjih, skladno s seznamom zahtev iz oddelka 2 Priloge I k Direktivi 2007/59/ES.

Oddelek 3 vsebuje informacije o preteklosti dovoljenja.

Oddelek 4 vsebuje informacije o osnovnih zahtevah in začetnih pregledih, potrebne za izdajo dovoljenja, ter informacije o kasnejših pregledih, potrebne za ohranjanje veljavnosti dovoljenja.

Podatki, ki se zbirajo, so določeni v preglednici v poglavju 3.

3.   Oblika zapisa podatkov

Sledi seznam zahtev za obliko zapisa podatkov za NLR.

Seznam je takle:

Št.

Datum, ki naj se prikaže

Vsebina

Oblika zapisa

Status zahteve


Oddelek 1:   Trenutni status dovoljenja

1

Številka dovoljenja

1.1

Številka dovoljenja

EIN (12 števk)

Obvezno

2

Trenutni status dovoljenja

2.1

Dokazi o trenutnem stanju dovoljenja

veljavno

začasno preklicano (odločitev še ni sprejeta)

odvzeto

Besedilo

Obvezno

2.2

Razlogi za začasni preklic ali odvzem

Besedilo

Obvezno


Oddelek 2:   Informacije o izdanem veljavnem dovoljenju, v skladu z oddelkom 2 Priloge I Direktive 2007/59/ES

3

Priimek imetnika

3.1

Priimek, naveden v potnem listu ali nacionalni osebni izkaznici ali na drugem priznanem dokumentu, ki dokazuje istovetnost. Možnih je več priimkov, odvisno od običajev v državi

Besedilo

Obvezno

4

Ime imetnika

4.1

Ime, navedeno v potnem listu ali nacionalni osebni izkaznici ali na drugem priznanem dokumentu, ki dokazuje istovetnost. Možnih je več imen, odvisno od običajev v državi.

Besedilo

Obvezno

5

Datum rojstva imetnika

5.1

Datum rojstva imetnika

LLLL-MM-DD

Obvezno

6

Kraj rojstva imetnika

6.1

Kraj rojstva imetnika

Besedilo

Obvezno

6.2

Državljanstvo

Besedilo

Neobvezno

7

Datum izdaje dovoljenja

7.1

Prikaz datuma izdaje dovoljenja

LLLL-MM-DD

Obvezno

8

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

8.1

Datum pričakovanega formalnega izteka veljavnega dovoljenja

LLLL-MM-DD

Obvezno

9

Ime organa, ki je izdal dovoljenje

9.1

Ime organa, ki je izdal dovoljenje (pristojni organ, pooblaščeni organ, prevoznik v železniškem prometu, upravljavec železniške infrastrukture)

Besedilo

Obvezno

10

Referenčna številka imetnika pri njegovem delodajalcu

10.1

Referenca podjetja za strojevodjo

Besedilo

Neobvezno

11

Fotografija imetnika

11.1

Fotografija

Originalna ali optično odčitana

Obvezno

12

Podpis imetnika

12.1

Podpis

Original/fotokopija/optično

Obvezno

13

Stalno bivališče ali poštni naslov imetnika

13.1

Naslov imetnika

Ulica in hišna številka

Besedilo

Neobvezno

13.2

Mesto/kraj

Besedilo

Neobvezno

13.3

Država

Besedilo

Neobvezno

13.4

Poštna številka

Alfanumerična številka

Neobvezno

13.5

Telefonska številka

Besedilo

Neobvezno

13.6

E–naslov

Besedilo

Neobvezno

14

Dodatne informacije

14.1

Informacije, ki jih naloži pristojni organ v skladu s Prilogo II Direktive 2007/59/ES

Kodirane informacije

Obvezno

Polje 9.a.1 –

Materni jezik(i) strojevodje

Besedilo

 

Polje 9.a.2 –

Prostor, namenjen vnosom informacij, ki jih lahko zahteva nacionalna zakonodaja, s strani države članice, ki izda dovoljenje

Besedilo

 

15

Zdravstveno pogojene omejitve

15.1

Informacije, ki jih naloži pristojni organ v skladu s Prilogo II Direktive 2007/59/ES

Kodirane informacije

Obvezno

Obvezna nošnja očal/kontaktnih leč

(koda b.1)

 

Obvezna uporaba slušnih pripomočkov

(koda b.2)

 


Oddelek 3:   Pretekle informacije o statusu dovoljenja in rezultatih rednih pregledov

16

Datum prve izdaje

16.1

Datum prve izdaje

LLLL-MM-DD

Obvezno

17

Iztek veljavnosti

17.1

Datum izteka veljavnosti (in datum pričakovane formalne obnovitve)

LLLL-MM-DD

Obvezno

18

Posodobitve (možnih je več zabeležk)

18.1

Datum posodobitve

LLLL-MM-DD

Obvezno

18.2

Razlog posodobitve

Besedilo

Obvezno

19

Spremembe (možnih je več zabeležk)

19.1

Datum spremembe

LLLL-MM-DD

Obvezno

19.2

Razlog spremembe

Besedilo

Obvezno

20

Začasni preklic(i) (možnih je več zabeležk)

20.1

Trajanje začasnega preklica

Od (datum) do (datum

Obvezno

20.2

Razlog za začasni preklic

Besedilo

Obvezno

21

Odvzem(i) (možnih je več zabeležk)

21.1

Datum odvzema

LLLL-MM-DD

Obvezno

21.2

Razlog za odvzem

Besedilo

Obvezno

22

Izgubljeno dovoljenje

22.1

Datum prijave

LLLL-MM-DD

Obvezno

22.2

Datum izdaje dvojnika

LLLL-MM-DD

Obvezno

23

Ukradeno dovoljenje

23.1

Datum prijave kraje

LLLL-MM-DD

Obvezno

23.2

Datum izdaje dvojnika

LLLL-MM-DD

Obvezno

24

Uničeno dovoljenje

24.1

Datum prijave uničenja

LLLL-MM-DD

Obvezno

24.2

Datum izdaje dvojnika

LLLL-MM-DD

Obvezno


Oddelek 4:   Informacije o osnovnih zahtevah za izdajo dovoljenja in rezultatih rednih pregledov

25

Izobrazba

25.1

Osnovna zahteva

Najvišja dosežena raven usposobljenosti

Besedilo

Obvezno

26

Fizična sposobnost

26.1

Osnovna zahteva

Izjava o izpolnjevanju meril iz Direktive 2007/59/ES, Priloga II (oddelki 1.1, 1.2, 1.3 in 2.1)

Besedilo

Obvezno

26.2

Datum pregleda

 

LLLL-MM-DD

Obvezno

26.3

Kasnejši redni pregled

Potrjeno/ni potrjeno

Besedilo

Obvezno

26.4

(možnih je več zabeležk)

Datum zadnjega pregleda

LLLL-MM-DD

Obvezno

26.5

Naslednji pregled

Datum naslednjega formalno pričakovanega pregleda

LLLL-MM-DD

Obvezno

26.6

Opombe

Opombe, ki se navedejo:

Običajni razpored

Pričakovani razpored (glede na zdravniško potrdilo)

Spremembe informacij (koda 9.a.2), če je potrebno

Sprememba kode omejitve

Drugo + opredeli se polje

Besedilo

Obvezno

27

Psihična sposobnost za delo

27.1

Osnovna zahteva

Izjava o izpolnjevanju meril iz Priloge II k Direktivi 2007/59/ES (oddelek 2.2

Besedilo

Obvezno

27.2

Datum pregleda

 

LLLL-MM-DD

Obvezno

27.3

Kasnejši pregledi

Samo po potrebi (možnih je več zabeležk)

Izjava

Obvezno

27.4

 

Datum kasnejšega pregleda

LLLL-MM-DD

Obvezno

28

Splošno strokovno znanje

28.1

Osnovna zahteva

Izjava o izpolnjevanju meril iz Priloge II k Direktivi 2007/59/ES

Besedilo

Obvezno

28.2

Datum pregleda

 

LLLL-MM-DD

Obvezno

28.3

Kasnejši pregled

samo če je potreben na nacionalni ravni)

LLLL-MM-DD

Obvezno

4.   Pravice dostopa

Dostop do informacij, vsebovanih v NLR, se dovoli naslednjim zainteresiranim strankam v naslednje namene:

pristojnim organom drugih držav članic, na podlagi utemeljene zahteve, za:

nadzor vlakov, ki vozijo na njihovem območju jurisdikcije,

poizvedovanja glede upoštevanja Direktive 2007/59/ES s strani vseh, ki so dejavni na njihovem območju jurisdikcije,

Agenciji, na utemeljeno zahtevo, za ocenjevanje poteka izdaje spričeval za strojevodje v skladu s členom 33 Direktive 2007/59/ES, zlasti v zvezi z medsebojno povezanostjo registrov,

delodajalcem strojevodij, za ugotavljanje statusa dovoljenj, v skladu s členom 22(1)(b) Direktive 2007/59/ES,

prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem železniške infrastrukture, ki zaposlujejo ali najemajo strojevodje, za ugotavljanje statusa dovoljenj, v skladu s členom 22(1)(b) Direktive 2007/59/ES,

strojevodjem, na zahtevo, za pridobivanje podatkov, ki jih zadevajo,

preiskovalnim organom, ustanovljenim v skladu s členom 21 Direktive 2004/49/ES, za preiskovanje nesreč, zlasti kot je navedeno v členu 20(2)(e) in (g) navedene direktive.

5.   Izmenjava podatkov

Dostop do zadevnih podatkov se omogoči na podlagi formalne zahteve. Pristojni organ nemudoma zagotovi podatke, in sicer na način, ki zagotavlja varen prenos informacij in varstvo osebnih podatkov.

Pristojni organi lahko na svojih spletnih straneh nudijo možnost prijave vsem, ki imajo pravice dostopa, pod pogojem, da zagotovijo preverjanje razlogov za zahtevke.

6.   Trajanje hrambe podatkov

Vsi podatki v NLR se hranijo najmanj 10 let od datuma izteka veljavnosti dovoljenja za strojevodjo. Če se med tem 10-letnim obdobjem hrambe sproži preiskava v zvezi s strojevodjo, je treba podatke v zvezi s tem strojevodjo hraniti dlje kot deset let, če je tako zahtevano.

Vse spremembe v NLR se zabeležijo.


PRILOGA II

OSNOVNI PARAMETRI REGISTROV DOPOLNILNIH SPRIČEVAL ZA STROJEVODJE (CCR)

1.   Osnovni parametri

Osnovni parametri registrov dopolnilnih spričeval za strojevodje (CCR), določenih v skladu s členom 22(4) Direktive 2007/59/ES, so:

podatki, ki jih je treba zbrati (poglavje 2),

oblika zapisa podatkov (poglavje 3),

pravice dostopa (poglavje 4),

izmenjava podatkov (poglavje 5),

trajanje hrambe podatkov (poglavje 6),

postopki v primeru stečaja (poglavje 7).

2.   Podatki, ki se zbirajo

CCR ima štiri oddelke.

Oddelek 1 vsebuje informacije o trenutnem stanju dovoljenja, ki ga ima strojevodja.

Oddelek 2 vsebuje informacije o izdanih dopolnilnih spričevalih, kot je navedeno v oddelku 3 Priloge I k Direktivi 2007/59/ES.

Oddelek 3 vsebuje pretekle informacije o dopolnilnem spričevalu.

Oddelek 4 vsebuje informacije o osnovnih zahtevah in začetnih pregledih, in sicer za izdajo dopolnilnega spričevala, ter kasnejših pregledih, ki se beležijo za ohranjanje veljavnosti dopolnilnega spričevala.

Podatki, ki se zbirajo, so določeni v preglednici v poglavju 3.

Informacije o obstoječem znanju o voznih sredstvih, znanju o železniški infrastrukturi in jezikovnem znanju, ocenjenem v skladu z zadevnim delom Direktive 2007/59/ES, so podane v oddelku 2. Ta oddelek vsebuje datum naslednjih pričakovanih preverjanj. Do datuma naslednjih preverjanj se začne novo „obstoječe stanje“, prejšnje informacije pa se prestavijo v oddelek 4, ki vsebuje pretekle informacije.

3.   Oblika zapisa podatkov

Naslednji seznam prikazuje obliko zapisa podatkov CCR.

Seznam je naslednji:

Št.

Datum, ki naj se prikaže

Vsebina

Oblika zapisa

Status zahteve


Oddelek 1:   Sklicevanje na dovoljenje

1

Številka dovoljenja

1.1

Številka dovoljenja, ki omogoča dostop do podatkov v nacionalnem registru

EIN (12 števk)

Obvezno

2

Trenutni status dovoljenja

2.1

Dokazi o trenutnem stanju dovoljenja

veljavno

začasno preklicano

odvzeto

Besedilo

Neobvezno


Oddelek 2:   Informacije o obstoječih izdanih dopolnilnih spričevalih, kot je navedeno v oddelku 3 Priloge I k Direktivi 2007/59/ES.

3

Priimek imetnika (enako kot pri dovoljenju)

3.1

Priimek, naveden v potnem listu ali nacionalni osebni izkaznici ali na drugem priznanem dokumentu, ki dokazuje istovetnost. Možnih je več priimkov, odvisno od običajev v državi.

Besedilo

Obvezno

4

Ime imetnika (enako kot pri dovoljenju)

4.1

Ime, navedeno v potnem listu ali nacionalni osebni izkaznici ali na drugem priznanem dokumentu, ki dokazuje istovetnost. Možnih je več imen, odvisno od običajev v državi.

Besedilo

Obvezno

5

Datum rojstva imetnika

5.1

Datum rojstva imetnika

LLLL-MM-DD

Obvezno

6

Kraj rojstva imetnika

6.1

Kraj rojstva imetnika

Besedilo

Obvezno

7

Datum izdaje spričevala

7.1

Trenutni datum izdaje spričevala

LLLL-MM-DD

Obvezno

8

Datum izteka veljavnosti spričevala

8.1

Datum pričakovanega formalnega izteka veljavnosti spričevala; določi ga prevoznik in ga vključi v postopek, zahtevan v členu 15 Direktive 2007/59/ES

LLLL-MM-DD

Obvezno

9

Ime organa, ki je izdal spričevalo

9.1

Ime organa, ki je izdal spričevalo (prevoznik v železniškem prometu, upravljavec železniške infrastrukture, drugi organ)

Besedilo

Obvezno

10

Referenčna številka imetnika pri njegovem delodajalcu

10.1

Referenca prevoznika za strojevodjo

Besedilo

Neobvezno

11

Fotografija imetnika

11.1

Fotografija

Originalna ali optično odčitana

Obvezno

12

Podpis imetnika

12.1

Podpis

Original/fotokopija/optično odčitan

Obvezno

13

Stalno bivališče ali poštni naslov imetnika

13.1

Naslov imetnika

Ulica in hišna številka

Besedilo

Neobvezno

13.2

Mesto/kraj

Besedilo

Neobvezno

13.3

Država

Besedilo

Neobvezno

13.4

Poštna številka

Alfanumerična številka

Neobvezno

13.5

Telefonska številka

 

 

13.6

E–naslov

 

 

14

Naslov prevoznika v železniškem prometu ali upravljavca železniške infrastrukture, za katerega je imetnik pooblaščen za vožnjo vlakov

14.1

Naslov prevoznika/upravljavca

Ulica in hišna številka

Besedilo

Obvezno

14.2

Mesto/kraj

Besedilo

Obvezno

14.3

Država

Besedilo

Obvezno

14.4

Poštna številka

Alfanumerična številka

Obvezno

14.5

Kontaktna oseba

Besedilo

Neobvezno

14.6

Telefonska številka

Besedilo

Obvezno

14.7

Številka faksa

Besedilo

Obvezno

14.8

E–naslov

Besedilo

Obvezno

15

Kategorija vlakov, ki jih imetnik lahko upravlja

15.1

Zadevna koda(kode)

Besedilo

Obvezno

16

Vozna sredstva, ki jih imetnik lahko upravlja

16.1

(seznam, zapis se ponavlja)

Besedilo

Obvezno

16.2

Za vsako postavko se doda datum naslednjega pričakovanega pregleda

LLLL-MM-DD

Obvezno

17

Infrastrukture, na katerih je imetnik pooblaščen za vožnjo

17.1

(seznam, zapis se ponavlja)

Besedilo

Obvezno

17.2

Za vsako postavko se doda datum naslednjega pričakovanega pregleda

LLLL-MM-DD

Obvezno

18

Jezikovno znanje

18.1

(seznam, zapis se ponavlja)

Besedilo

Obvezno

18.2

Za vsako postavko se doda datum naslednjega pričakovanega preverjanja

LLLL-MM-DD

Obvezno

19

Dodatne informacije

19.1

(seznam, zapis se ponavlja)

Besedilo

Obvezno

20

Dodatne omejitve

20.1

(seznam, zapis se ponavlja)

Besedilo

Obvezno


Oddelek 3:   Pretekle zabeležke o statusu dopolnilnega spričevala

21

Datum prve izdaje

21.1

Datum prve izdaje spričevala

LLLL-MM-DD

Neobvezno

22

Posodobitve (možnih je več zabeležk)

22.1

Datum posodobitve

LLLL-MM-DD

Obvezno

22.2

Podrobnosti posodobitve in razlogi zanjo (popravek enega ali več podatkov v dopolnilnem spričevalu, npr. osebnega naslova strojevodje)

Besedilo

Obvezno

23

Spremembe (možnih je več zabeležk)

23.1

Datum spremembe

LLLL-MM-DD

Obvezno

 

Razlog za spremembe, sklicevanje na določene dele spričevala:

spremembe v polju 3 „Kategorije vlakov“

spremembe v polju 4 „Dodatne informacije“

spremembe v polju 5: pridobljena nova jezikovna znanja ali redno preverjano znanje

spremembe v polju 6 „Omejitve“

spremembe v stolpcu 7: novo pridobljeno znanje o voznih sredstvih ali redno preverjeno znanje

spremembe v stolpcu 8: pridobljeno novo znanje o železniški infrastrukturi ali redno preverjano znanje

Besedilo

Obvezno

24

Začasni preklic(i) (možnih je več zabeležk)

24.1

Trajanje začasnega preklica

Od (datum) do (datum)

Obvezno

24.2

Razlog za začasni preklic

Besedilo

Obvezno

25

Odvzem(i) (možnih je več zabeležk)

25.1

Datum odvzema

LLLL-MM-DD

Obvezno

25.2

Razlog za odvzem

Besedilo

Obvezno

26

Spričevalo, prijavljeno kot izgubljeno

26.1

Datum prijave izgube

LLLL-MM-DD

Obvezno

26.2

Če da, datum izdaje dvojnika

LLLL-MM-DD

Obvezno

27

Spričevalo, prijavljeno kot ukradeno

27.1

Datum prijave kraje

LLLL-MM-DD

Obvezno

27.2

Datum izdaje dvojnika

LLLL-MM-DD

Obvezno

28

Spričevalo, prijavljeno kot uničeno

28.1

Datum prijave uničenja

LLLL-MM-DD

Obvezno

28.2

Datum izdaje dvojnika

LLLL-MM-DD

Obvezno


Oddelek 4:   Pretekle zabeležke v zvezi z osnovnimi zahtevami za izdajo dopolnilnega spričevala in rezultati rednih preverjanj

29

Jezikovna usposobljenost

29.1

Osnovna zahteva

Delovni jezik(i), za katerega je bilo izdano potrdilo o izpolnjevanju meril iz Priloge VI(8) k Direktivi 2007/59/ES

Besedilo

Obvezno

29.2

Redno preverjanje

Datum potrdila o osvojenem znanju (opravljenega izpita) za vsak jezik

Možnih je več zabeležk.

LLLL-MM-DD

Obvezno

30

Znanje o voznih sredstvih

30.1

Osnovna zahteva

Vozna sredstva, za katera je bilo izdano potrdilo o izpolnjevanju meril iz Priloge V k Direktivi 2007/59/ES

Besedilo

Obvezno

30.2

Redno preverjanje

Datum rednega preverjanja (potrjeno znanje)

Možnih je več zabeležk.

LLLL-MM-DD

Obvezno

31

Znanje o železniški infrastrukturi

31.1

Osnovna zahteva

Železniška infrastruktura za katero je bilo izdano potrdilo o izpolnjevanju meril iz Priloge VI k Direktivi 2007/59/ES

Besedilo

Obvezno

31.2

Redno preverjanje

Datum rednega preverjanja (potrjeno znanje).

Možnih je več zabeležk.

LLLL-MM-DD

Obvezno

4.   Pravice dostopa

Dostop do informacij v CCR se dovoli naslednjim zainteresiranim strankam v naslednje namene:

pristojnemu organu države članice v skladu s členom 22(2)(b) Direktive 2007/59/ES,

pristojnim organom držav članic, v katerih prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec železniške infrastrukture deluje in v katerih ima strojevodja dovoljenje za vožnjo na najmanj eni liniji omrežja:

za spremljanje postopka potrjevanja, v skladu s členoma 19(1)(g) in 26 Direktive 2007/59/ES,

za izvajanje pregledov v skladu s členom 19(1)(h) in (2) in členom 29(1) Direktive 2007/59/ES (to nalogo lahko izvaja pooblaščeni organ),

strojevodjem, za podatke, ki jih zadevajo, v skladu s členom 22(3) Direktive 2007/59/ES,

preiskovalnim organom, ustanovljenim v skladu s členom 21 Direktive 2004/49/ES, za preiskovanje nesreč, zlasti kot je navedeno v členu 20(2)(e) in (g) te direktive.

Prevozniki lahko omogočijo dostop tudi drugim uporabnikom, pod pogojem, da so osebni podatki varovani.

5.   Izmenjava podatkov

V skladu z Direktivo 2007/59/ES se dostop do zadevnih podatkov dovoli:

(a)

pristojnim organom držav članic, kjer ima prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec železniške infrastrukture sedež, v skladu s členom 22(2)(b) Direktive 2007/59/ES;

(b)

pristojnim organom drugih držav članic, na zahtevo, v skladu s členom 22(2)(c) Direktive 2007/59/ES;

(c)

strojevodjem, na zahtevo, v skladu s členom 22(3) Direktive 2007/59/ES.

Prevoznik v železniškem prometu, upravljavec železniške infrastrukture ali pooblaščeni organ nemudoma zagotovi podatke, in sicer na način, ki zagotavlja varen prenos informacij in varstvo osebnih podatkov.

Prevoznik in upravljavec lahko na svojih spletnih straneh nudita možnost prijave vsem, ki imajo pravice dostopa, pod pogojem, da zagotovita preverjanje razlogov za zahtevke.

6.   Trajanje hrambe podatkov

Vsi podatki v CCR se hranijo najmanj 10 let od zadnjega datuma izteka veljavnosti, navedenega v spričevalu.

Če se med tem 10-letnim obdobjem hrambe sproži preiskava v zvezi s strojevodjo, je treba podatke v zvezi s tem strojevodjo hraniti dlje kot deset let, če je tako zahtevano.

Vse spremembe v CCR se zabeležijo.

7.   Postopek v primeru stečaja

Če gre prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec železniške infrastrukture v stečaj, je za podatke, vsebovane v registru dopolnilnih spričeval, odgovorno novo podjetje, ki prevzame opravljanje storitve.

Pristojni organ države članice, v kateri ima prevoznik v železniškem podjetju ali upravljavec železniške infrastrukture sedež, je skrbnik podatkov, vsebovanih v registru dopolnilnih spričeval, če dejavnosti ne prevzame drug prevoznik oziroma upravljavec.


13.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. novembra 2009

o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za lesene talne obloge

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9427)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/18/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(1) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (ES) št. 1980/2000 je določeno, da se posebna merila za podelitev znaka za okolje, oblikovana na podlagi meril, ki jih pripravi Odbor Evropske unije za znak za okolje, določijo po skupinah proizvodov.

(2)

Okoljska merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje morajo veljati štiri leta od datuma uradnega obvestila o tej odločbi.

(3)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1980/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupina proizvodov „lesene talne obloge“ zajema obloge na lesni in rastlinski osnovi: vključno z oblogami iz obdelanega in neobdelanega lesa, laminatnimi podi, oblogami iz plute in talnimi oblogami iz bambusa, v katerih je več kot 90 % mase (v končnem proizvodu) iz lesa, lesnega praha in/ali materiala na lesni/rastlinski osnovi. Ta opredelitev ne velja za stenske obloge, kadar je to ustrezno označeno, obloge za zunanje površine ali obloge s strukturno funkcijo.

V to skupino proizvodov niso vključene obloge, obdelane z biocidnimi pripravki v kateri koli fazi proizvodnega postopka, razen če so ti biocidni pripravki navedeni v Prilogi IA k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter je zadevna uporaba aktivne snovi dovoljena v skladu s Prilogo V k Direktivi 98/8/ES.

Člen 2

Da se lesenim talnim oblogam lahko podeli znak Skupnosti za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, morajo spadati v skupino proizvodov „lesene talne obloge“, opredeljeno v členu 1, in ustrezati okoljskim merilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov „lesene talne obloge“ ter s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo štiri leta od datuma uradnega obvestila o tej odločbi.

Člen 4

Za upravne namene se skupini proizvodov „lesene talne obloge“ dodeli številčna oznaka „35“.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. novembra 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 237, 21.9.2000, str. 1.

(2)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.


PRILOGA

OKVIR

Cilji meril

Ta merila so namenjena predvsem spodbujanju:

zmanjševanja vplivov na habitate in z njimi povezane vire,

zmanjševanja porabe energije,

zmanjševanja odvajanja strupenih ali drugače onesnaževalnih snovi v okolje,

zmanjševanja uporabe nevarnih snovi v materialih in končnih proizvodih,

varnosti in odsotnosti nevarnosti za zdravje ljudi v življenjskem okolju,

informacij, ki bodo potrošnikom omogočile učinkovito uporabo proizvoda, s katero se čim bolj zmanjša celoten vpliv na okolje.

Merila so določena tako, da se z njimi spodbuja označevanje talnih oblog, izdelanih z majhnim vplivom na okolje.

Zahteve za ocenjevanje in preverjanje

Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

V to skupino proizvodov so vključeni: „obloge iz obdelanega in neobdelanega lesa“, „laminatni podi“, „obloge iz plute“ in „talne obloge iz bambusa“;

Obloge iz obdelanega in neobdelanega lesa so „lesene talne ali stenske obloge, izdelane iz enega kosa masivnega lesa s peresom in utorom ali sestavljene iz več slojev lesa, zlepljenih v večplastno ploščo. Lesene obloge so lahko polizdelki, ki se po montaži obrusijo in dokončajo na kraju samem, ali pa se do konca izdelajo že v tovarni.“

Merila za obloge iz obdelanega in neobdelanega lesa se lahko uporabljajo za stenske in talne obloge, če proizvodni postopki ostanejo enaki ob uporabi enakih materialov in proizvodnih metod. Merila so določena samo za uporabo na notranjih površinah.

Industrija, ki proizvaja lesene talne obloge, določi svoje strokovno stališče v standardu Evropskega odbora za standardizacijo CEN/TC 112.

Laminatni podi so „trde talne obloge, pri katerih je zgornja plast sestavljena iz enega ali več tankih slojev vlaknenega materiala (po navadi papirja), impregniranega z aminoplastičnimi termoreaktivnimi smolami (po navadi melaminskimi), pritisnjenega ali prilepljenega na jedro, ki ima na spodnji strani po navadi podlogo“.

Merila za laminatne obloge se lahko uporabljajo samo za talne obloge in uporabo na notranjih površinah.

Industrija, ki proizvaja laminatne talne obloge, določi svoje strokovno stališče v standardu Evropskega odbora za standardizacijo CEN/TC 134.

Obloge iz plute so talne ali stenske obloge, katerih glavna sestavina je pluta. Drobljena pluta se zmeša z vezivom in nato obdela ali pa se z lepilom zlepi skupaj več plasti plute (stiskane/furnirane).

Obloge iz plute se lahko delijo na ploščice iz naravne plute (glavna sestavina je stiskano plutino hrbtišče, ki naj bi se obdelalo s sredstvom za dodelavo) in plošče iz obdelane plute (sestavljene iz več plasti, vključno z vlakneno ploščo, katere glavna sestavina je stiskana pluta ali pri kateri je pluta tehnična rešitev, uporabljale pa naj bi se z zaključno vrhnjo plastjo).

Merila za obloge iz plute se lahko uporabljajo za stenske in talne obloge, če proizvodni postopki ostanejo enaki in se uporabljajo enaki materiali in proizvodne metode. Merila so določena samo za uporabo na notranjih površinah.

Evropska industrija za talne obloge iz „plute“ določi svoje strokovno stališče v Evropskem odboru za standardizacijo CEN/TC134.

Talne obloge iz bambusa so obloge, katerih glavna sestavina je bambus v masivnih kosih ali aglomeratih.

Merila za obloge iz bambusa se lahko uporabljajo samo za talne obloge in uporabo na notranjih površinah.

Funkcionalna enota, na katero se navezujejo vhodni in izhodni podatki, je 1 m2 končnega proizvoda.

Po potrebi se lahko poleg preskusnih metod, ki so navedene za vsako merilo, uporabijo tudi druge, če pristojni organ, ki ocenjuje vlogo, potrdi njihovo enakovrednost.

Kjer je mogoče, morajo preskušanje opravljati ustrezno akreditirani laboratoriji ali laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve, navedene v standardu EN ISO 17025.

Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dokazila in opravljajo neodvisna preverjanja.

MERILA ZA LESENE TALNE OBLOGE

1.   SUROVINE

Vsa pluta, bambus in neobdelan les morajo izvirati iz gozdov, ki se upravljajo, da se upoštevajo načela in ukrepi, namenjeni zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

1.1   Trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Proizvajalec izvaja politiko trajnostne nabave lesa ter ima na voljo sistem za izsleditev in preverjanje porekla lesa od gozda do prvega prevzemnega mesta.

Poreklo vsega lesa se dokumentira. Proizvajalec mora zagotoviti, da ves les izvira iz zakonitih virov. Les ne sme izvirati z zaščitenih območij ali območij, ki so v uradnem postopku za pridobitev naziva zaščitenega območja, staroraslih gozdov in gozdov z veliko ohranitveno vrednostjo, opredeljeno na nacionalni ravni v postopkih z zainteresiranimi stranmi, razen kadar so nakupi popolnoma v skladu z nacionalnimi predpisi o ohranjanju narave.

Pri lesenih proizvodih na trgu, ki imajo znak za okolje, mora do 30. junija 2011 vsaj 50 % kakršnega koli masivnega lesa in 20 % materialov na osnovi lesa izvirati iz gozdov, ki se trajnostno upravljajo in so bili ustrezno certificirani na podlagi neodvisnega sistema tretje stranke, skladnega z merili iz odstavka 15 Resolucije Sveta z dne 15. decembra 1998 o gozdarski strategiji za Evropsko unijo (1) in nadaljnjim razvojem teh meril, ali iz recikliranih materialov.

Pri lesenih proizvodih na trgu, ki imajo znak za okolje, mora od 1. julija 2011 do 31. decembra 2012 vsaj 60 % kakršnega koli masivnega lesa in 30 % materialov na osnovi lesa izvirati iz gozdov, ki se trajnostno upravljajo in so bili ustrezno certificirani na podlagi neodvisnega sistema tretje stranke, skladnega z merili iz odstavka 15 Resolucije Sveta z dne 15. decembra 1998 o gozdarski strategiji za Evropsko unijo in nadaljnjim razvojem teh meril, ali iz recikliranih materialov.

Pri lesenih proizvodih na trgu, ki imajo znak za okolje, mora od 1. januarja 2013 vsaj 70 % kakršnega koli masivnega lesa in 40 % materialov na osnovi lesa izvirati iz gozdov, ki se trajnostno upravljajo in so bili ustrezno certificirani na podlagi neodvisnega sistema tretje stranke, skladnega z merili iz odstavka 15 Resolucije Sveta z dne 15. decembra 1998 o gozdarski strategiji za Evropsko unijo in nadaljnjim razvojem teh meril, ali iz recikliranih materialov.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj za izpolnjevanje teh pogojev dokaže, da bodo vsi njegovi leseni proizvodi z znakom za okolje, ko se prvič dajo v promet po datumih iz teh meril, dosegali ustrezno raven certificiranega lesa. Če tega ni mogoče dokazati, bo pristojni organ podelil znak za okolje samo za obdobje, za katero se lahko dokaže skladnost z zahtevami. Vlagatelj predloži ustrezno dokumentacijo dobavitelja lesa, v kateri so navedeni vrste, količine in natančna porekla lesa, uporabljenega v proizvodnji talnih oblog. Vlagatelj predloži ustrezeni(-ne) certifikat(-e), s katerim(-i) dokaže, da sistem certificiranja ustrezno izpolnjuje zahteve iz odstavka 15 Resolucije Sveta z dne 15. decembra 1998 o gozdarski strategiji za Evropsko unijo.

Opredelitev: materiali na osnovi lesa so materiali, ki nastanejo z vezavo enega ali več naslednjih materialov z adhezivnim sredstvi in/ali lepili: lesnih vlaken in/ali rezanega ali luščenega furnirja in/ali lesnih odpadkov iz gozdov, nasadov in žaganega lesa, odpadkov iz celulozne/papirne industrije in/ali recikliranega lesa. Materiali na osnovi lesa vključujejo: lesonitne plošče, vlaknene plošče, vlaknene plošče srednje gostote, iverne plošče, usmerjene pramenske plošče (OSB), vezane lesene plošče in plošče iz masivnega lesa. Izraz „material na osnovi lesa“ se uporablja tudi za sestavljene materiale iz lesenih plošč, prekritih s plastičnimi masami, laminiranimi plastičnimi masami, kovinami ali drugimi premaznimi materiali, in lesene plošče, ki so končni izdelki/polizdelki.

1.2   Reciklirani materiali iz lesa in rastlin (za laminatne pode in večslojne lesne obloge)

Že uporabljen les, iverje ali vlakna, ki se uporabijo pri proizvodnji materialov iz lesa (vhodni material), izpolnjujejo vsaj določbe industrijskega standarda Evropskega združenja proizvajalcev plošč (EPF), navedene v odstavku 6 dokumenta „Standard EPF za dobavne pogoje za recikliran les“ (EPF Standard for delivery conditions of recycled wood) z dne 24. oktobra 2002.

Ves recikliran material je skladen z omejitvami iz spodnje preglednice:

Elementi in spojine

Mejne vrednosti

(mg/kg skupne mase suhe plošče)

arzen

25

kadmij

50

krom

25

baker

40

svinec

90

živo srebro

25

fluor

100

klor

1 000

pentaklorofenol (PCP)

5

katranska olja (benzo(a)piren)

0,5

Ocenjevanje in preverjanje: predloži se izjava, da so reciklirani materiali iz lesa in rastlin v skladu z mejnimi vrednostmi, določenimi v besedilu. Če je mogoče dokazati, da navedene snovi niso bile uporabljene pri predhodni pripravi ali obdelavi, ni treba opravljati preskusa za dokazovanje skladnosti s to zahtevo.

1.3   Impregnacijske snovi in zaščitna sredstva

Leseni podi se ne impregnirajo.

Masivni les se po poseku ne obdeluje s snovmi ali pripravki, ki vsebujejo snovi s katerega koli od naslednjih seznamov:

snovi, ki so v priporočilih SZO za razvrščanje pesticidov po nevarnosti razvrščene v razred 1a (izjemno nevarne),

snovi, ki so v priporočilih SZO za razvrščanje pesticidov po nevarnosti razvrščene v razred 1b (zelo nevarne).

Poleg tega je obdelava lesa skladna z določbami Direktive Sveta 79/117/EGS (2) in Direktive Sveta 76/769/EGS (3).

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, seznam uporabljenih snovi in podatkovni list za vsako snov.

1.4   Gensko spremenjen les

Proizvod ne vsebuje gensko spremenjenega lesa.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izjavo, da gensko spremenjen les ni bil uporabljen.

2.   UPORABA NEVARNIH SNOVI

2.1   Nevarne snovi za obdelavo surovega lesa in rastlin

(a)

Lesnemu proizvodu se ne smejo dodati nobene snovi ali pripravki, ki jim je dodeljen ali bi jim ob predložitvi vloge lahko bil dodeljen kateri koli od naslednjih opozorilnih stavkov (ali njihovih kombinacij):

 

R23 (strupeno pri vdihavanju),

 

R24 (strupeno v stiku s kožo),

 

R25 (strupeno pri zaužitju),

 

R26 (zelo strupeno pri vdihavanju),

 

R27 (zelo strupeno v stiku s kožo),

 

R28 (zelo strupeno pri zaužitju),

 

R39 (nevarnost zelo resnih trajnih učinkov),

 

R40 (omejeni dokazi o rakotvornem učinku),

 

R42 (vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost),

 

R43 (stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost),

 

R45 (lahko povzroči raka),

 

R46 (lahko povzroči dedne genetske okvare),

 

R48 (nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti),

 

R49 (pri vdihavanju lahko povzroči raka),

 

R 50 (zelo strupeno za vodne organizme),

 

R51 (strupeno za vodne organizme),

 

R52 (škodljivo za vodne organizme),

 

R53 (lahko povzroči dolgoročne škodljive učinke v vodnem okolju),

 

R60 (lahko škoduje plodnosti),

 

R61 (lahko škoduje nerojenemu otroku),

 

R62 (možna nevarnost oslabitve plodnosti),

 

R63 (možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku),

 

R68 (možna nevarnost trajnih okvar zdravja),

kot so opredeljeni v Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (4) (direktiva o nevarnih snoveh) in v njenih poznejših spremembah ter ob upoštevanju Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) (direktiva o nevarnih pripravkih).

Kot druga možnost se lahko upošteva razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (6). V tem primeru se surovinam ne smejo dodati nobene snovi ali pripravki, ki jim je dodeljen ali bi jim ob predložitvi vloge lahko bil dodeljen kateri koli od naslednjih opozorilnih stavkov (ali njihovih kombinacij): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

(b)

Proizvod ne sme vsebovati halogeniranih organskih veziv, aziridina, poliaziridinov ter barvil in dodatkov na osnovi:

svinca, kadmija, kroma (VI), živega srebra in njihovih spojin,

arzena, bora in bakra,

organskega kositra.

2.2   Nevarne snovi za premazovanje in površinske obdelave

Splošne zahteve

(a)

Zahteve glede nevarnih snovi za obdelavo surovega lesa in rastlin iz dela 2.1 se uporabljajo tudi za premazovanje in površinske obdelave.

(b)

Kemične snovi, ki jih njihov proizvajalec/dobavitelj razvrsti kot za okolje škodljive v skladu s sistemom razvrščanja EU (28. sprememba Direktive 67/548/EGS), so skladne z naslednjima omejitvama:

Kemičnih snovi, ki so razvrščene kot za okolje škodljive v skladu z Direktivo 1999/45/ES, ni dovoljeno dodajati snovem in pripravkom za površinsko obdelavo.

Vendar lahko proizvodi vsebujejo največ 5 % hlapnih organskih spojih (HOS), opredeljenih v Direktivi Sveta 1999/13/ES (7) (HOS je katera koli organska spojina s parnim tlakom 0,01 kPa ali več pri 293,15 K ali z ustrezno hlapnostjo pri določenih pogojih uporabe). Če je proizvod treba razredčiti, vsebnost razredčenega proizvoda ne sme presegati navedenih mejnih vrednosti.

Uporabljena količina za okolje škodljivih snovi (tekoče barve/laka) ne presega 14 g/m2 površine, uporabljena količina HOS (tekoče barve/laka) pa ne presega 35 g/m2.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in ustrezna dokazila zanjo, ki vključujejo:

popolno recepturo z navedbo količin in številk CAS posameznih sestavin,

preskusno metodo in rezultate preskusa za vse snovi v proizvodu, skladno z Direktivo 67/548/EGS,

izjavo, da so razkrite vse sestavine,

število slojev in v posameznem sloju uporabljeno količino na kvadratni meter površine.

Za izračun porabe proizvoda za površinsko obdelavo in uporabljene količine se uporabljajo naslednje standardne stopnje učinkovitosti: razpršilna naprava brez recikliranja 50 %, razpršilna naprava z recikliranjem 70 %, elektrostatično razprševanje 65 %, razprševalna čaša/disk 80 %, nanos z valjem 95 %, rakelski postopek 95 %, vakuumski nanos 95 %, potapljanje 95 %, oblivanje 95 %.

(c)

Vsebnost prostega formaldehida v proizvodih ali pripravkih, uporabljenih na ploščah, ne presega 0,3 mas. odstotka.

Vsebnost prostega formaldehida v vezivih, adhezivnih sredstvih in lepilih za vezane plošče ali laminirane lesene plošče ne presega 0,5 mas. odstotka.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži ustrezne izjave, ki potrjujejo, da so zgornje zahteve izpolnjene. Za kemične proizvode, uporabljene pri proizvodnji, se predloži varnostni list ali enakovredna dokumentacija z informacijami o razvrstitvi glede nevarnosti za zdravje.

Adhezivna sredstva

(a)

Zahteve glede nevarnih snovi za obdelavo surovega lesa in rastlin iz dela 2.1 se uporabljajo tudi za adhezivna sredstva.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži ustrezne izjave, ki potrjujejo, da so zgornje zahteve izpolnjene. Za vsak kemični proizvod, uporabljen pri sestavljanju proizvoda, se predloži varnostni list ali enakovredna dokumentacija z informacijami o razvrstitvi glede nevarnosti za zdravje. Predložijo se poročila o preskusih ali izjava dobavitelja glede vsebnosti prostega formaldehida.

(b)

Vsebnost HOS v adhezivnih sredstvih, uporabljenih pri sestavljanju proizvoda, ne presega 10 mas. odstotka (m/m).

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izjavo, v kateri navede vsa adhezivna sredstva, uporabljena pri sestavljanju proizvoda, in zagotovi skladnost s tem merilom.

Formaldehid

Emisije formaldehida iz snovi in pripravkov za površinsko obdelavo, iz katerih se sprošča formaldehid, ne presegajo 0,05 ppm.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj in/ali njegov dobavitelj predložita varnostni list ali enakovredno izjavo o skladnosti s to zahtevo ter informacije o formulaciji površinske obdelave.

Mehčala

Zahteve glede nevarnih snovi za obdelavo surovega lesa in rastlin iz dela 2.1 se uporabljajo tudi za vse ftalate, uporabljene v postopku izdelave.

Poleg tega proizvod ne sme vsebovati di-n-oktil ftalata (DNOP), diizononil ftalata (DINP) in diizodecil ftalata (DIDP).

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izjavo o skladnosti s tem merilom.

Biocidi

Dovoljena je samo uporaba biocidnih pripravkov, ki vsebujejo biocidne aktivne snovi iz Priloge IA k Direktivi 98/8/ES ter se lahko uporabljajo za talne obloge.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izjavo o izpolnjevanju zahtev iz tega merila in seznam uporabljenih biocidnih pripravkov.

3.   PROIZVODNI POSTOPEK

3.1   Poraba energije

Poraba energije se izračuna kot procesna energija, porabljena pri proizvodnji oblog.

Procesna energija, ki se izračuna v skladu s Tehnično prilogo, presega naslednje mejne vrednosti (P = vrednost za ocenjevanje).

Družina proizvodov

Mejna vrednost

(P)

leseni podi in obloge iz bambusa

10,5

laminatne talne obloge

12,5

obloge iz plute

9

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj izračuna porabo energije v proizvodnem postopku v skladu z navodili iz Tehnične priloge ter predloži zadevne rezultate in dokazila.

3.2   Ravnanje z odpadki

Vlagatelj predloži ustrezno dokumentacijo o postopkih za predelavo stranskih proizvodov, nastalih v procesu. Vlagatelj predloži poročilo, ki vsebuje naslednje informacije:

vrsto in količino predelanih odpadkov,

način odstranjevanja,

informacije o vnovični uporabi odpadkov (v proizvodnem procesu ali zunaj njega) in sekundarnih materialov pri izdelavi novih proizvodov.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži ustrezno dokumentacijo, ki temelji na primer na masni bilanci in/ali sistemih okoljskega poročanja ter iz katere so razvidne stopnje obnove zunaj obrata ali v njem, na primer z recikliranjem, vnovično uporabo ali obnavljanjem/regeneracijo.

4.   FAZA UPORABE

4.1   Sproščanje nevarnih snovi

Sproščanje formaldehida iz plošč, ki so narejene iz plute, bambusa ali lesnih vlaken ter sestavljajo obloge, ne presega 0,05 mg/m3.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži ustrezno dokumentacijo, ki temelji na preskusu v komori po metodi EN 717-1.

Hlapne organske spojine (HOS)

Pri končnih proizvodih ne smejo biti presežene naslednje vrednosti emisij:

Snov

Zahteva

(po 3 dneh)

skupaj organske spojine znotraj območja retencije

C6–C16 (skupaj hlapne organske spojine)

0,25 mg/m3 zraka

skupaj organske spojine znotraj območja retencije

> C16–C22 (skupaj polhlapne organske spojine)

0,03 mg/m3 zraka

skupaj HOC brez NIK (8)

0,05 mg/m3 zraka

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži potrdilo o preskusu v skladu s preskusi emisij po standardu prEN 15052 ali EN ISO 16000-9.

5.   PAKIRANJE

Embalaža mora biti izdelana iz enega od naslednjih materialov:

materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati,

materialov iz obnovljivih virov,

materialov, namenjenih vnovični uporabi.

Ocenjevanje in preverjanje: ob predložitvi vloge se zagotovita opis embalaže proizvoda in ustrezna izjava o skladnosti s tem merilom.

6.   PRIMERNOST ZA UPORABO

Proizvod je primeren za uporabo. To se lahko dokazuje s podatki, pridobljenimi z ustreznimi preskusnimi metodami v skladu s standardi ISO ali CEN ali z enakovrednimi metodami, kot so nacionalni postopki.

Ocenjevanje in preverjanje: predložijo se podrobni podatki o preskusnih postopkih in rezultati ter izjava, da je proizvod primeren za uporabo na podlagi vseh drugih informacij o najboljši uporabi za končnega uporabnika. V skladu z Direktivo Sveta 89/106/EGS (9) se domneva, da je proizvod primeren za uporabo, če ustreza usklajenemu standardu, evropskemu tehničnemu soglasju ali neusklajeni tehnični specifikaciji, priznani na ravni Skupnosti. Označevanje skladnosti ES „CE“ za gradbene proizvode omogoča proizvajalcem enostavno prepoznavno potrjevanje skladnosti in se v tem smislu lahko šteje za zadostno.

7.   OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV

Proizvod se prodaja z ustreznimi podatki za uporabnika, ki vsebujejo napotke o pravilni ter najboljši splošni in tehnični uporabi ter vzdrževanju proizvoda. Na embalaži in/ali v proizvodu priloženi dokumentaciji so naslednji podatki:

(a)

podatek, da je bil proizvodu podeljen znak EU za okolje, s kratko, vendar natančno razlago, kaj to pomeni, poleg splošnih podatkov v polju 2 logotipa;

(b)

priporočila glede uporabe in vzdrževanja proizvoda. V teh podatkih morajo biti pojasnjena vsa ustrezna navodila, še zlasti za vzdrževanje in uporabo proizvodov. Če je to primerno, je treba navesti značilnosti uporabe proizvoda v težavnih razmerah, na primer absorpcijo vode, odpornost na madeže, odpornost na kemikalije, potrebna priprava temeljnih površin, navodila za čiščenje in priporočene vrste čistilnih sredstev ter pogostnost čiščenja. Ti podatki morajo vsebovati tudi morebitno pričakovano življenjsko dobo proizvoda v tehničnem smislu, izraženo s povprečno vrednostjo ali razponom;

(c)

navedba o poteku recikliranja ali odstranjevanja (pojasnilo za obveščanje potrošnika o najboljšem delovanju takega proizvoda);

(d)

podatek o znaku EU za okolje in z njim povezanih skupinah proizvodov, vključno z naslednjim (ali podobnim) besedilom: „Več informacij dobite na spletni strani, namenjeni znaku EU za okolje: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži vzorec embalaže in/ali priloženega besedila.

8.   PODATKI NA ZNAKU ZA OKOLJE

Polje 2 znaka za okolje vsebuje naslednje besedilo:

trajnostno upravljani gozdovi in zmanjšan vpliv na habitate,

omejena količina nevarnih snovi,

varčevanje s procesno energijo,

manjša nevarnost za zdravje ljudi v življenjskem okolju.


(1)  UL C 56, 26.2.1999, str. 1.

(2)  UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

(3)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

(4)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(5)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

(6)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(7)  UL L 85, 29.3.1999, str. 1.

(8)  NIK = najmanjša izbrana koncentracija; glej „Ocenjevanje tveganja za zdravje zaradi emisij hlapnih organskih spojin (HOS) iz gradbenih proizvodov“ (Zvezna agencija za okolje).

(9)  UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

Tehnična priloga za lesene in rastlinske obloge

IZRAČUN PORABE ENERGIJE

Poraba energije se izračuna kot letno povprečje energije, porabljene v proizvodnem postopku (razen ogrevanja prostorov) od surovine do dokončane obloge. To na primer pomeni, da se poraba energije za lesene in rastlinske proizvode računa od vnosa surovin v obrat do končnih postopkov, vključno s pakiranjem.

Izračun ne vključuje energijske vsebnosti surovine (tj. energije vhodnih materialov).

Energija, potrebna za proizvodnjo adhezivnih sredstev in lakov ali premazov, se ne vključi v izračune.

Enota, izbrana za izračune, je MJ/m2.

Poraba električne energije se nanaša na električno energijo, kupljeno od zunanjega dobavitelja.

Če ima proizvajalec presežek energije, ki se prodaja kot električna energija, para ali toplota, se lahko prodana količina odšteje od porabe goriva. V izračune se vključi samo gorivo, ki se dejansko porabi za proizvodnjo talnih oblog.

Podi iz masivnega lesa in obloge iz bambusa

Okoljski parametri

A

=

les iz certificiranega trajnostno upravljanega gozda (%)

B

=

delež obnovljivih goriv (%)

C

=

poraba električne energije (MJ/m2)

D

=

poraba goriva (MJ/m2)

Formula

Laminatni podi

Okoljski parametri

A

=

pluta, bambus ali les iz certificiranega trajnostno upravljanega gozda (%)

B

=

delež surovin iz recikliranega lesa (%)

C

=

delež obnovljivih goriv (%)

D

=

poraba električne energije (MJ/m2)

E

=

poraba goriva (MJ/m2)

Formula

Obloge iz plute

Okoljski parametri

A

=

delež reciklirane plute (%)

B

=

delež obnovljivih goriv (%)

C

=

poraba električne energije (MJ/m2)

D

=

poraba goriva (MJ/m2)

Formula

V naslednji preglednici so navedene energijske vsebnosti različnih goriv.

Preglednica za izračun porabe goriva

Obdobje proizvodnje – leto:

Dnevi:

Od:

Do:


Gorivo

Količina

Enota

Pretvorbeni faktor

Energija

(MJ)

slama (15 % W)

 

kg

14,5

 

peleti (7 % W)

 

kg

17,5

 

odpadni les (20 % W)

 

kg

14,7

 

sekanci (45 % W)

 

kg

9,4

 

šota

 

kg

20

 

zemeljski plin

 

kg

54,1

 

zemeljski plin

 

Nm3

38,8

 

butan

 

kg

49,3

 

kerozin

 

kg

46,5

 

bencin

 

kg

52,7

 

dizelsko gorivo

 

kg

44,6

 

plinsko olje

 

kg

45,2

 

težko kurilno olje

 

kg

42,7

 

suhi parni premog

 

kg

30,6

 

antracit

 

kg

29,7

 

oglje

 

kg

33,7

 

industrijski koks

 

kg

27,9

 

elektrika (iz omrežja)

 

kWh

3,6

 

Skupaj energija (MJ)