ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.347.slv

Uradni list

Evropske unije

L 347

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
24. december 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1287/2009 z dne 27. novembra 2009 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Črnem morju

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1288/2009 z dne 27. novembra 2009 o uvedbi prehodnih tehničnih ukrepov za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011

6

 

 

V   Akti, sprejeti od 1. decembra 2009 na podlagi Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe Euratom

 

 

AKTI, KATERIH OBJAVA JE OBVEZNA

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1289/2009 z dne 23. decembra 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

9

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1290/2009 z dne 23. decembra 2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2010

11

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1291/2009 z dne 18. decembra 2009 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

14

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1292/2009 z dne 21. decembra 2009 o odstopanju od uredb (ES) št. 675/2009, (ES) št. 676/2009 in (ES) št. 677/2009 o odprtju javnih razpisov za znižanje carin pri uvozu sirka iz tretjih držav v Španijo, za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav v Španijo ter za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav na Portugalsko glede končnega datuma razpisa

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1293/2009 z dne 23. decembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 32 ( 1 )

23

 

 

AKTI, KATERIH OBJAVA NI OBVEZNA

 

 

2009/1005/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2009 o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira: financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva

26

 

 

2009/1006/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2009 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

28

 

 

2009/1007/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2009 o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

29

 

 

2009/1008/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. decembra 2009 o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

30

 

 

2009/1009/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 22. decembra 2009 o imenovanju generalnega sekretarja Sveta Evropske unije za obdobje od 26. junija 2011 do 30. junija 2015

31

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 (UL L 321, 8.12.2009)

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1287/2009

z dne 27. novembra 2009

o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2010 uporabljajo v Črnem morju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določa, da Svet sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev dostopa do območij in virov ter trajnostnega opravljanja ribolovnih dejavnosti ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega mnenja in zlasti poročila, ki ga pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo.

(2)

Člen 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 predvideva, da Svet določi ribolovne možnosti po ribolovnih območjih ali skupinah ribolovnih območij ter te možnosti dodeli državam članicam.

(3)

Da bi zagotovili učinkovito upravljanje ribolovnih možnosti, je treba določiti posebne pogoje za ribolovne dejavnosti.

(4)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določa opredelitve pojmov, pomembne za dodelitev ribolovnih možnosti.

(5)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 je treba opredeliti staleže, za katere veljajo različni tam določeni ukrepi.

(6)

Da bi prispevali k ohranjanju staležev rib, je treba v letu 2010 izvesti nekatere dopolnilne ukrepe glede tehničnih pogojev za ribolov.

(7)

Uporaba ribolovnih možnosti bi morala biti v skladu z zadevno zakonodajo Skupnosti, zlasti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (3) in Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (4).

(8)

Da bi se zmanjšali zavržki, je primerno uvesti prepoved višanja vrednosti ulova za vse vrste, za katere veljajo kvote, na podlagi katere se prepove zavržek vrst, za katere veljajo kvote in ki se lahko zakonito ulovijo in iztovorijo v skladu z zakonodajo Skupnosti o ribištvu.

(9)

Da bi ribičem Skupnosti zagotovili preživljanje, je pomembno, da se ta ribolovna območja odprejo 1. januarja 2010. Zaradi nujnih razlogov je treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa ribolovne možnosti za leto 2010 za nekatere staleže rib v Črnem morju in s tem povezane pogoje, pod katerimi je mogoče te ribolovne možnosti uporabljati.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za ribiška plovila Skupnosti (plovila Skupnosti), ki delujejo v Črnem morju.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav ter se izvajajo z dovoljenjem in pod nadzorom zadevne države članice ter o katerih sta vnaprej obveščeni Komisija in država članica, v vodah katere se raziskava izvaja.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„GFCM“ pomeni Generalno komisijo za ribištvo v Sredozemlju;

(b)

„Črno morje“ pomeni zemljepisno podobmočje GFCM, kot je opredeljeno v Resoluciji GFCM/33/2009/2;

(c)

„celotni dovoljeni ulov (TAC)“ pomeni količino, ki jo je mogoče naloviti iz posameznega staleža vsako leto;

(d)

„kvota“ pomeni delež celotnega dovoljenega ulova, dodeljenega Skupnosti, državi članici ali tretji državi.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI IN S TEM POVEZANI POGOJI

Člen 4

Omejitve ulova in dodelitve

Omejitve ulova, dodelitve teh omejitev državam članicam in veljavni dodatni pogoji v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah

Dodelitev omejitev ulova državam članicam, določena v Prilogi I, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve na podlagi člena 21(4), člena 23(1) in člena 32(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 ter drugega pododstavka člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(c)

dodatne iztovore, dovoljene na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

odbitke na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 847/96 in prvega pododstavka člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 6

Pogoji za ulov in prilov

1.   Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se smejo obdržati na krovu ali iztovarjati le, kadar jih ulovijo ribiška plovila države članice, ki ima kvoto in ta kvota ni izčrpana.

2.   Vsi iztovori se vštevajo v kvoto ali, če delež Skupnosti ni razdeljen med države članice s kvotami, v delež Skupnosti.

Člen 7

Prepoved višanja vrednosti ulova

Vse vrste, za katere veljajo kvote, ulovljene med ribolovnimi dejavnostmi, se prinesejo na krov in nato iztovorijo, razen če bi bilo to v nasprotju z obveznostmi iz določb ribiške zakonodaje Skupnosti, ki določa tehnične, nadzorne in ohranitvene ukrepe, ter zlasti s to uredbo, Uredbo (EGS) št. 2847/93 in Uredbo (ES) št. 2371/2002.

Člen 8

Prehodni tehnični ukrepi

Prehodni tehnični ukrepi so določeni v Prilogi II.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Pošiljanje podatkov

Kadar države članice na podlagi člena 15(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93 pošljejo Komisiji podatke o iztovoru količin ujetih staležev, uporabijo kode staležev, določene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2009

Za Svet

Predsednik

C. BILDT


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1.


PRILOGA I

Omejitve ulova in s tem povezani pogoji za letno upravljanje omejitev ulova, ki veljajo za plovila Skupnosti na območjih, za katera so bile določene omejitve ulova

V naslednjih razpredelnicah so določeni celotni dovoljeni ulovi (TAC) in kvote (v tonah žive teže, razen če ni določeno drugače) po staležu, dodelitve državam članicam in s tem povezani pogoji za letno upravljanje kvot.

Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene teh razpredelnic so uporabljene kode za različne vrste, in sicer:

Znanstveno ime

Koda Alpha-3

Splošno ime

Psetta maxima

TUR

romb

Sprattus sprattus

SPR

papalina


Vrsta

:

romb

Psetta maxima

Cona

:

Črno morje

Bolgarija

48 (1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5 Uredbe (ES) št. 847/96.

Romunija

48 (1)

ES

96 (1)  (2)

TAC

Ni pomembno


Vrsta

:

papalina

Sprattus sprattus

Cona

:

Črno morje

ES

12 750 (3)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 5 Uredbe (ES) št. 847/96.

TAC

Ni pomembno


(1)  Navedene kvote se bodo zmanjšale na 38 ton ob ustreznem zmanjšanju TAC na 76 ton, razen če ne bodo ustrezni nacionalni organi do 15. februarja 2010 predložili podrobnih nacionalnih nadzornih načrtov, ki jih bo posledično sprejela Komisija.

(2)  Lovljenje romba ni dovoljeno pred 15. februarjem 2010. Vsak prilov romba v drugih ribolovnih območjih pred 15. februarjem 2010 se iztovori in šteje v nacionalno kvoto.

(3)  Loviti jo smejo le plovila, ki plujejo pod zastavo Bolgarije ali Romunije.


PRILOGA II

Prehodni tehnični ukrepi

1.

Od 15. aprila do 15. junija so prepovedane vse ribolovne dejavnosti na romba v vodah Skupnosti Črnega morja.

2.

Najmanjša zakonita velikost mrežnega očesa pri pridnenih mrežah, ki se uporabljajo za lov romba, je 400 mm.

3.

Najmanjša velikost za iztovarjanje romba je 45 cm celotne dolžine, merjene v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 850/98.


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/6


UREDBA SVETA (ES) št. 1288/2009

z dne 27. novembra 2009

o uvedbi prehodnih tehničnih ukrepov za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (3) so določeni nekateri tehnični ukrepi za ohranjanje ribolovnih virov.

(2)

V Prilogi III k Uredbi Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (4), so tehnični ukrepi vzpostavljeni do 31. decembra 2009.

(3)

Komisija je 4. junija 2008 predlagala uredbo Sveta o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi, ki naj bi nadomestila Uredbo (ES) št. 850/98 in trajno določila prehodne tehnične ukrepe, ki jih trenutno vsebuje Priloga III k Uredbi (ES) št. 43/2009.

(4)

Ker predlagana uredba Sveta ne bo sprejeta pred datumom, ko prenehajo veljati ukrepi iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 43/2009, je treba zaradi pravne varnosti in nadaljnjega pravilnega ohranjanja in upravljanja staležev zagotoviti nadaljnjo veljavnost teh ukrepov za prehodno obdobje osemnajstih mesecev.

(5)

Da bi še zmanjšali neželeni ulov, bi bilo treba prepoved višanja vrednosti ulova, kakor je določeno v točki 5b Priloge III k Uredbi (ES) št. 43/2009, razširiti na vse cone ICES.

(6)

Treba bi bilo spremeniti ukrepe za prenos priporočil Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) v zakonodajo Skupnosti, da se zagotovi skladnost s priporočili za leto 2010.

(7)

Glede na to, da ukrepi, določeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 43/2009, prenehajo veljati 1. januarja 2010, bi bilo takrat treba začeti uporabljati to uredbo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prehodni tehnični ukrepi

1.   Točke 1, 2, 3 (vključno s 3.1–3.2), 4 (vključno s 4.1–4.2), 5, 5b (vključno s 5b.1–5b.2), 6 (vključno s 6.1–6.8), 7 (vključno s 7.1–7.5), 8 (vključno z 8.1–8.3), 9 (vključno z 9.1–9.12), 9a (vključno z 9a.1–9a.9), 12 (vključno z 12.1–12.2), 15 (vključno s 15.1–15.9), 16, 17, 18, 20 in 24 Priloge III in dodatki k Prilogi III k Uredbi (ES) št. 43/2009 se uporabljajo do 30. junija 2011.

2.   Za namene odstavka 1:

(a)

(i)

se v točki 6, drugem odstavku točke 6.8, točkah 9.3, 9.6 in 9.8 leto „2009“ nadomesti z letom „2010“;

(ii)

se v točki 3.2, prvem odstavku točke 6.7, prvem odstavku točke 6.8 in točki 18 besedilo „V letu 2009“ nadomesti z „Od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011“;

(iii)

se v točkah 6.2, 7.1 in 8.1 letnica „2009“ črta;

(iv)

se v točki 6.1 besedilo „31. decembra 2009“ nadomesti z „30. junija 2011“;

(v)

se drugi odstavek v točki 6.7 nadomesti z naslednjim:

„Zadevne države članice Komisiji najpozneje do 30. junija 2010 predložijo predhodno poročilo o skupni količini ulovov in zavržkov plovil, ki so vključena v program opazovanja za leto 2010, in najpozneje do 30. junija 2011 predhodno poročilo o skupni količini ulovov in zavržkov plovil, ki so vključena v program opazovanja za leto 2011. Končno poročilo za leto 2010 se predloži najpozneje do 1. februarja 2011.“;

(b)

se v točki 5b besedilo „v Severnem morju in Skagerraku“ nadomesti z „v vseh conah ICES“;

(c)

se točka 6.3 nadomesti z naslednjim:

„6.3

Z odstopanjem od točk 6.1 in 6.2 je na navedenih območjih in v navedenih časovnih obdobjih dovoljeno izvajati ribolovne dejavnosti z uporabo priobalnih mirujočih mrež, pritrjenih z drogovi, strgač za pokrovače, strgač za klapavice, ročnih vrvic, mehaniziranih vrvic s svetlečimi vabami, potegalk in obalnih potegalk, vrš in košar, če:

(i)

na krovu ali v uporabi ni nobenega drugega ribolovnega orodja razen priobalnih mirujočih mrež, pritrjenih z drogovi, strgač za pokrovače, strgač za klapavice, ročnih vrvic, mehaniziranih vrvic s svetlečimi vabami, vrš in košar; in

(ii)

se na krovu ne obdržijo, se ne iztovorijo ali se na kopno ne prepeljejo nobene druge ribe razen skuše, polaka, lososa, lupinarjev in rakov.“;

(d)

se v točki 6 doda naslednja točka:

„6.9

Države članice lahko uvedejo bolj omejevalne ukrepe, tudi za zaprta območja, da bi za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, lahko uporabile člen 13(2)(c) Uredbe (ES) št. 1342/2008.“;

(e)

se v naslovu točke 7 črtajo besede „v coni VIa“ ter se doda naslednja točka:

„7.6

V obdobju od 15. februarja do 15. aprila v letih 2010 in 2011 je prepovedano uporabljati pridnene vlečne mreže, parangale in zabodne mreže na območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate:

Točka št.

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

1

60° 58′ 76 S

27° 27′ 32 Z

2

60° 56′ 02 S

27° 31′ 16 Z

3

60° 59′ 76 S

27° 43′ 48 Z

4

61° 03′ 00 S

27° 39′ 41 Z“;

(f)

so v točki 15 koordinate za območji „Hatton Bank“ in „Logachev Mound“ naslednje:

„Hatton Bank:

Točka št.

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

1

59° 26′ S

014° 30′ Z

2

59° 12′ S

015° 08′ Z

3

59° 01′ S

017° 00′ Z

4

58° 50′ S

017° 38′ Z

5

58° 30′ S

017° 52′ Z

6

58° 30′ S

018° 22′ Z

7

58° 03′ S

018° 22′ Z

8

58° 03′ S

017° 30′ Z

9

57° 55′ S

017° 30′ Z

10

57° 45′ S

019° 15′ Z

11

58° 11,15′ S

018° 57,51′ Z

12

58° 11,57′ S

019° 11,97′ Z

13

58° 27,75′ S

019° 11,65′ Z

14

58° 39,09′ S

019° 14,28′ Z

15

58° 38,11′ S

019° 01,29′ Z

16

58° 53,14′ S

018° 43,54′ Z

17

59° 00,29′ S

018° 01,31′ Z

18

59° 08,01′ S

017° 49,31′ Z

19

59° 08,75′ S

018° 01,47′ Z

20

59° 15,16′ S

018° 01,56′ Z

21

59° 24,17′ S

017° 31,22′ Z

22

59° 21,77′ S

017° 15,36′ Z

23

59° 26,91′ S

017° 01,66′ Z

24

59° 42,69′ S

016° 45,96′ Z

25

59° 20,97′ S

015° 44,75 Z

26

59° 21′ S

015° 40′ Z

27

59° 26′ S

014° 30′ Z;

Logachev Mound:

Točka št.

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

1

55° 17′ S

016° 10′ Z

2

55° 34′ S

015° 07′ Z

3

55° 50′ S

015° 15′ Z

4

55° 33′ S

016° 16′ Z

5

55° 17′ S

016° 10′ Z“;

(g)

se v točki 15 doda naslednja točka:

„15.10

Če pri ribolovnih operacijah na novih in obstoječih območjih pridnenega ribolova znotraj upravnega območja NEAFC količina živih koral ali živih spužv, ujetih med vleko, presega 60 kg živih koral in/ali 800 kg živih spužv, plovilo obvesti svojo državo zastave, preneha z ribolovom in se umakne vsaj 2 navtični milji stran od položaja, ki je po podatkih, ki so na voljo, najbližje natančnemu položaju, kjer je bil ulov izveden.“;

(h)

se v točki 24(a) besedilo „15. avgusta do 15. novembra 2009“ nadomesti z „15. avgusta do 30. novembra 2010“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2009

Za Svet

Predsednik

C. BILDT


(1)  Mnenje z dne 22. aprila 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 218, 11.9.2009, str. 43.

(3)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1.

(4)  UL L 22, 26.1.2009, str. 1.


V Akti, sprejeti od 1. decembra 2009 na podlagi Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe Euratom

AKTI, KATERIH OBJAVA JE OBVEZNA

24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1289/2009

z dne 23. decembra 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. decembra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2009

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

44,1

MA

54,7

TN

100,3

TR

98,9

ZZ

74,5

0707 00 05

EG

155,5

JO

81,7

MA

76,4

TR

119,9

ZZ

108,4

0709 90 70

MA

40,2

TR

123,3

ZZ

81,8

0805 10 20

EG

64,0

MA

52,2

TR

56,1

ZA

81,6

ZZ

63,5

0805 20 10

MA

63,7

TR

65,0

ZZ

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,9

IL

76,2

TR

77,0

ZZ

63,7

0805 50 10

EG

78,0

TR

72,2

ZZ

75,1

0808 10 80

CA

71,9

CN

96,6

MK

23,6

US

94,7

ZZ

71,7

0808 20 50

CN

47,6

US

148,3

ZZ

98,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1290/2009

z dne 23. decembra 2009

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. januarja 2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. januarja 2010 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. decembra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2009

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. januarja 2010

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

2,44

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

29,58

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

18,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

18,00

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

29,58


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.12.2009-22.12.2009

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

150,20

109,83

Cena FOB ZDA

135,93

125,93

105,93

80,74

Premija za Zaliv

8,71

Premija za Velika jezera

7,46

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

22,62 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

48,66 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1291/2009

z dne 18. decembra 2009

o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (1) in zlasti členov 5(4), 6(5) in 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1859/82 z dne 12. julija 1982 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (2) je določila prag za ekonomsko velikost kmetijskih gospodarstev in število poročevalskih kmetijskih gospodarstev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1217/2009.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1242/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva (3) je uvedla nov pojem „ekonomska velikost“, ki se zdaj izraža v eurih, in spremenila nekaj drugih meril tipologije.

(3)

Na podlagi spremembe, uvedene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (4), je treba upoštevati enote, ki pripadajo Bolgariji in Romuniji. Za izboljšanje natančnosti je treba napraviti nekaj dodatnih sprememb Uredbe (EGS) št. 1859/82. Zato bi bilo treba Uredbo (EGS) št. 1859/82 zaradi večje jasnosti razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(4)

Poročevalska kmetijska gospodarstva morajo biti izbrana v vsaki enoti na enoten način in v ta namen je treba določiti podrobna pravila za izvajanje zadevnih določb Uredbe (ES) št. 1217/2009.

(5)

Kmetijska gospodarstva, ki jih je treba preučiti v zvezi z mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev, spadajo na področje spremljanja strukturnih raziskav in skupnostnih ali nacionalnih popisov kmetijskih gospodarstev.

(6)

Podatki, razpoložljivi za izdelavo načrta za izbor kmetijskih gospodarstev (načrta vzorčenja) za vsako obračunsko leto in razlike v kmetijskih razmerah med različnimi državami članicami zahtevajo, da se sprejmejo pragovi ekonomske velikosti, ki so različni za različne države članice, včasih pa celo za različne enote.

(7)

Izkušnje kažejo, da je delovanje mreže podatkov olajšano, če se lahko število poročevalskih kmetijskih gospodarstev, izbranih na enoto, spreminja za do 20 %, če to ne pomeni zmanjšanja celotnega števila poročevalskih kmetijskih gospodarstev na državo članico.

(8)

Ker je finančno poslovodenje takega ukrepa zahtevno, se z Uredbo Komisije (EGS) št. 1915/83 z dne 13. julija 1983 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (5) uvaja za vsako državo članico omejitev glede skupnega števila ustrezno izpolnjenih poročil s kmetijskih gospodarstev, upravičenih do financiranja Skupnosti. Zaradi jasnosti in skladnosti bi se moralo to odražati v tej Uredbi. Prožnost glede števila poročevalskih kmetijskih gospodarstev na enoto bi morala biti dovoljena, če se spoštuje skupno število poročevalskih kmetijskih gospodarstev zadevne države članice.

(9)

Načrt vzorčenja bi moral vsebovati določeno najmanjše število elementov, da bi bil dovolj uporaben glede na cilje mreže računovodskih podatkov s kmetij, ki jih je treba oceniti.

(10)

Za namene načrta vzorčenja bi bilo treba področje raziskave razslojiti glede na enote, naštete v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1217/2009 ter glede na tipe kmetovanja in razrede ekonomske velikosti, opredeljene v Uredbi (ES) št. 1242/2008.

(11)

Načrt vzorčenja bi bilo treba izdelati pred začetkom ustreznega obračunskega leta, da bi bil lahko odobren, preden se uporabi za izbor poročevalskih kmetijskih gospodarstev. Vendar za obračunsko leto 2010 potrebujejo države članice daljše obdobje za izdelavo načrta vzorčenja, ker vsi potrebni referenčni viri niso dostopni dovolj zgodaj prej. Zato je primerno določiti drugačen časovni rok za obveščanje o načrtu vzorčenja za navedeno obračunsko leto.

(12)

Ker se Uredba (ES) št. 1242/2008 uporablja od obračunskega leta 2010 naprej, bi se morala ta Uredba uporabljati od istega leta naprej.

(13)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene te Uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„kmetijsko gospodarstvo“ pomeni kmetijsko podjetje, kakor je opredeljeno v zvezi s kmetijskimi raziskavami in popisi Skupnosti;

(b)

„tipologija“ pomeni tipologijo Skupnosti za kmetijska gospodarstva, določeno v Uredbi (ES) št. 1242/2008.

Člen 2

Prag ekonomske velikosti

Za obračunsko leto 2010 (obdobje 12 zaporednih mesecev z začetkom med 1. januarjem 2010 in 1. julijem 2010) in za naslednja obračunska leta je prag ekonomske velikosti iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1217/2009 naslednji:

:

Belgija

:

25 000 EUR

:

Bolgarija

:

2 000 EUR

:

Češka republika

:

8 000 EUR

:

Danska

:

15 000 EUR

:

Nemčija

:

25 000 EUR

:

Estonija

:

4 000 EUR

:

Irska

:

4 000 EUR

:

Grčija

:

4 000 EUR

:

Španija

:

4 000 EUR

:

Francija

:

25 000 EUR

:

Italija

:

4 000 EUR

:

Ciper

:

4 000 EUR

:

Latvija

:

4 000 EUR

:

Litva

:

4 000 EUR

:

Luksemburg

:

25 000 EUR

:

Madžarska

:

4 000 EUR

:

Malta

:

4 000 EUR

:

Nizozemska

:

25 000 EUR

:

Avstrija

:

8 000 EUR

:

Poljska

:

4 000 EUR

:

Portugalska

:

4 000 EUR

:

Romunija

:

2 000 EUR

:

Slovenija

:

4 000 EUR

:

Slovaška

:

15 000 EUR

:

Finska

:

8 000 EUR

:

Švedska

:

15 000 EUR

:

Združeno kraljestvo (razen Severne Irske)

:

25 000 EUR

:

Združeno kraljestvo (samo Severna Irska)

:

15 000 EUR

Člen 3

Število poročevalskih kmetij

Število poročevalskih kmetijskih gospodarstev na državo članico in na enoto je določeno v Prilogi.

Število poročevalskih kmetijskih gospodarstev, izbranih v vsaki enoti, se lahko za 20 % razlikuje od tistega v Prilogi, če se spoštuje skupno število poročevalskih kmetijskih gospodarstev zadevne države članice.

Člen 4

Načrt vzorčenja

Načrt za izbor poročevalskih kmetijskih gospodarstev mora zagotoviti reprezentativnost poročevalskih kmetijskih gospodarstev kot celote.

Ta načrt vključuje:

(a)

elemente, na katerih je osnovan:

podrobne podatke o statističnih referenčnih virih,

postopke za razslojitev področja raziskave glede na enote, naštete v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1217/2009, ter glede na tipe kmetovanja in razrede ekonomske velikosti, opredeljene v tipologiji,

postopke za določanje načina izbiranja za posamezen sloj,

postopke za izbor poročevalskih kmetijskih gospodarstev;

(b)

razdelitev kmetijskih gospodarstev na področju raziskave glede na tipe kmetovanja in razrede ekonomske velikosti, opredeljene v tipologiji (vsaj glede na glavne tipe), in

(c)

število poročevalskih kmetijskih gospodarstev, ki se izberejo za vsak sprejet sloj.

Člen 5

Uradno obveščanje

Vsako leto države članice pošljejo Komisiji načrt vzorčenja iz člena 4 najmanj dva meseca pred začetkom obračunskega leta, na katero se nanaša.

Vendar ga za obračunsko leto 2010 pošljejo najpozneje en mesec pred začetkom obračunskega leta.

Pošljejo ga elektronsko prek informacijskih sistemov, danih na voljo pristojnim organom s strani Komisije ali držav članic.

Oblika in vsebina informacij, ki se sporočajo, so v skladu z modeli, ki se državam članicam dajo na voljo prek informacijskih sistemov. Navedeni modeli in metode, ki naj se uporabijo, se prilagodijo in posodobijo po tem, ko se o tem obvesti Odbor Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.

Za vnašanje podatkov, povezanih s tem uradnim obveščanjem, v informacijske sisteme in njihovo posodabljanje so odgovorni pristojni organi države članice v skladu s pravicami dostopa, ki jih dodelijo zadevni organi.

Člen 6

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 1859/82 se razveljavi z učinkom od 30. junija 2010.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2009

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.

(2)  UL L 205, 13.7.1982, str. 5.

(3)  UL L 335, 13.12.2008, str. 3.

(4)  UL L 363, 20.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 190, 14.7.1983, str. 25.


PRILOGA

Referenčna številka

Ime enote

Število poročevalskih kmetijskih gospodarstev na obračunsko leto

 

BELGIJA

 

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Belgija skupaj

1 200

 

BOLGARIJA

 

831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396

Bolgarija skupaj

2 202

745

ČEŠKA REPUBLIKA

1 417

370

DANSKA

2 150

 

NEMČIJA

 

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Nemčija skupaj

8 800

755

ESTONIJA

658

380

IRSKA

1 300

 

GRČIJA

 

450

Makedonija-Trakija

2 000

460

Epir-Peloponez-Ionski otoki

1 350

470

Tesalija

700

480

Kontinentalna Grčija, Egejski otoki, Kreta

1 450

Grčija skupaj

5 500

 

ŠPANIJA

 

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Španija skupaj

8 700

 

FRANCIJA

 

121

Île-de-France

210

131

Champagne-Ardenne

380

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

360

141

Nord-Pas-de-Calais

290

151

Lorraine

240

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

220

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

370

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

490

184

Limousin

230

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

380

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

440

204

Corse

170

Francija skupaj

7 470

 

ITALIJA

 

221

Valle d'Aosta

159

222

Piemonte

598

230

Lombardia

657

241

Trentino

279

242

Alto Adige

262

243

Veneto

741

244

Friuli-Venezia Giulia

549

250

Liguria

559

260

Emilia-Romagna

857

270

Toscana

635

281

Marche

493

282

Umbria

512

291

Lazio

550

292

Abruzzo

444

301

Molise

359

302

Campania

597

303

Calabria

479

311

Puglia

748

312

Basilicata

430

320

Sicilia

672

330

Sardegna

557

Italija skupaj

11 137

740

CIPER

500

770

LATVIJA

1 000

775

LITVA

1 000

350

LUKSEMBURG

450

 

MADŽARSKA

 

760

Közép-Magyarország

166

761

Közép-Dunántúl

187

762

Nyugat-Dunántúl

228

763

Dél-Dunántúl

260

764

Észak- Magyarország

209

765

Észak-Alföld

380

766

Dél-Alföld

470

Madžarska skupaj

1 900

780

MALTA

536

360

NIZOZEMSKA

1 500

660

AVSTRIJA

2 000

 

POLJSKA

 

785

Pomorze in Mazury

1 860

790

Wielkopolska in Śląsk

4 350

795

Mazowsze in Podlasie

4 490

800

Małopolska in Pogórze

1 400

Poljska skupaj

12 100

 

PORTUGALSKA

 

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Portugalska skupaj

2 300

 

ROMUNIJA

 

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Romunija skupaj

6 000

820

SLOVENIJA

908

810

SLOVAŠKA

523

 

FINSKA

 

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Finska skupaj

1 100

 

ŠVEDSKA

 

710

Ravnine južne in osrednje Švedske

637

720

Gozdarska območja in mešana kmetijska in gozdarska območja južne in osrednje Švedske

258

730

Območja severne Švedske

130

Švedska skupaj

1 025

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

 

411

Anglija — severna regija

420

412

Anglija — vzhodna regija

650

413

Anglija — zahodna regija

430

421

Wales

300

431

Škotska

380

441

Severna Irska

320

Združeno kraljestvo skupaj

2 500


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1292/2009

z dne 21. decembra 2009

o odstopanju od uredb (ES) št. 675/2009, (ES) št. 676/2009 in (ES) št. 677/2009 o odprtju javnih razpisov za znižanje carin pri uvozu sirka iz tretjih držav v Španijo, za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav v Španijo ter za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav na Portugalsko glede končnega datuma razpisa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 144 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbe Komisije (ES) št. 675/2009 (2), (ES) št. 676/2009 (3) in (ES) št. 677/2009 (4) so odprle javne razpise za znižanje carin iz člena 136 Uredbe (ES) št. 1234/2007 za sirek, uvožen v Španijo, koruzo, uvoženo v Španijo, in koruzo, uvoženo na Portugalsko.

(2)

Med datumom odprtja javnega razpisa in 17. novembrom 2009 količina koruze, uvožene v Španijo, ki se lahko knjiži v okviru kvote z znižano carino pri uvozu, in zmanjšane za količine nadomestnih žitnih proizvodov iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1296/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (5), zajema samo 13 % kvote. Količina sirka, uvoženega v Španijo, ki se lahko knjiži v okviru kvote z znižano carino pri uvozu, je zanemarljiva. Količina koruze, uvožene na Portugalsko, ki se lahko knjiži v okviru kvote z znižano carino pri uvozu, zajema samo 13 % kvote. Glede na stanje trga v Španiji in na Portugalskem odprtje javnega razpisa do 17. decembra 2009 ne bi omogočilo uvoza zadostnih količin za pokritje kvot.

(3)

Zato je treba podaljšati javne razpise za znižanje carin pri uvozu koruze in sirka v Španijo ter koruze na Portugalsko do konca meseca maja 2010, da se v celoti porabi uvozne kvote.

(4)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v času, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 2 Uredbe (ES) št. 675/2009, člena 2 Uredbe (ES) št. 676/2009 in člena 2 Uredbe (ES) št. 677/2009 so javni razpisi odprti do 27. maja 2010.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati preneha 28. maja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2009

Za Komisijo,

za predsednika po pooblastilu

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 196, 28.7.2009, str. 5.

(3)  UL L 196, 28.7.2009, str. 6.

(4)  UL L 196. 28.7.2009, str. 7.

(5)  UL L 340, 19.12.2008, str. 57.


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/23


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1293/2009

z dne 23. decembra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 32

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 8. oktobra 2009 objavil spremembe mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 32 Finančni instrumenti: Predstavitev – Klasifikacija izdaj pravic, v nadaljnjem besedilu: sprememba MRS 32. Sprememba MRS 32 pojasni, kako se obračunajo določene pravice, ko so izdani instrumenti izraženi v valuti, ki ni funkcijska valuta izdajatelja. Če so takšni instrumenti izdani sorazmerno izdajateljevim obstoječim delničarjem za določen denarni znesek, morajo biti razvrščeni kot lastniški kapital, tudi če je njihova izpolnitvena cena izražena v valuti, ki ni funkcijska valuta izdajatelja.

(3)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) potrjuje, da sprememba MRS 32 izpolnjuje tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002. Svetovalna skupina za presojo mnenj o računovodskih standardih je v skladu s Sklepom Komisije 2006/505/ES z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) (3), preučila mnenje EFRAG o potrditvi in svetovala Evropski komisiji, da je poročanje dobro uravnoteženo in objektivno.

(4)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1126/2008 Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Posamezna družba začne uporabljati spremembo MRS 32, kakor je navedena v Prilogi k tej uredbi, najpozneje na datum začetka svojega prvega poslovnega leta, ki se začne po 31. januarju 2010.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2009

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.

(3)  UL L 199, 21.7.2006, str. 33.


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

MRS 32

Sprememba MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavitev

„Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani IASB www.iasb.org“.

KLASIFIKACIJA IZDAJ PRAVIC

Sprememba MRS 32

Finančni inštrumenti: Predstavitev

Odstavka 11 in 16 se spremenita. Doda se odstavek 97E.

OPREDELITVE POJMOV (GLEJTE TUDI ODSTAVKE AG3–AG23)

11

V tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

Finančna obveznost je vsaka obveznost, ki je:

(a)

(b)

pogodba, ki se lahko poravna ali se bo poravnala z lastnimi kapitalskimi instrumenti podjetja in je:

(i)

neizpeljan instrument, za katerega je podjetje (lahko) zavezano izročiti spremenljivo število lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, ali

(ii)

izpeljan instrument, ki se lahko ali se bo poravnal drugače kot z zamenjavo določenega zneska denarja ali drugega finančnega sredstva za določeno število lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. Za ta namen so pravice, opcije ali nakupni boni za pridobitev določenega števila lastnih kapitalskih instrumentov podjetja v zameno za določen znesek v kateri koli valuti kapitalski instrumenti, če podjetje vsem svojim obstoječim lastnikom istega razreda ponudi sorazmerno pravice, opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih kapitalskih instrumentov. Poleg tega so za ta namen lastni kapitalski instrumenti podjetja …

PREDSTAVITEV

Obveznosti in lastniški kapital (glejte tudi odstavke AG13–AG14J in AG25–AG29A)

16

Ko izdajatelj uporabi opredelitve pojmov iz odstavka 11 za določitev, ali se finančni instrument šteje kot kapitalski instrument in ne kot finančna obveznost, je ta instrument kapitalski instrument samo, če sta izpolnjena oba pogoja (a) in (b) spodaj.

(a)

(b)

Če se instrument lahko poravna ali se bo poravnal z lastnimi kapitalskimi instrumenti izdajatelja in je:

(i)

neizpeljan instrument, ki za izdajatelja ne pomeni nobene pogodbene obveznosti izročiti spremenljivo število njegovih lastnih kapitalskih instrumentov, ali

(ii)

izpeljan instrument, ki ga bo izdajatelj poravnal samo z zamenjavo določenega zneska denarja ali drugega finančnega sredstva za določeno število izdajateljevih lastnih kapitalskih instrumentov. Za ta namen so pravice, opcije ali nakupni boni za pridobitev določenega števila lastnih kapitalskih instrumentov podjetja v zameno za določen znesek v kateri koli valuti kapitalski instrumenti, če podjetje vsem svojim obstoječim lastnikom istega razreda ponudi sorazmerno pravice, opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih kapitalskih instrumentov. Poleg tega za ta namen lastni kapitalski instrumenti izdajatelja ne zajemajo instrumentov, ki imajo vse značilnosti in izpolnjujejo pogoje, opisane v 16.A in 16.B členu ali 16.C in 16.D členu, ali instrumentov, ki so pogodbe za prihodnji prejem ali izročitev izdajateljevih lastnih kapitalskih instrumentov.

Pogodbena obveza …

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

97E

Odstavka 11 in 16 sta bila spremenjena s Klasifikacijo izdaj pravic, ki je bila izdana oktobra 2009. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2010 ali pozneje. Uporaba je dovoljena pred tem datumom. Če podjetje uporabi spremembo v zgodnejšem obdobju, ta podatek razkrije.


AKTI, KATERIH OBJAVA NI OBVEZNA

24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/26


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. decembra 2009

o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira: financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva

(2009/1005/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju, (1) zlasti točke 21, prvega in drugega pododstavka točke 22 ter točke 23 tega sporazuma,

ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na usklajevalnem sestanku o proračunu dne 18. novembra 2009 so se Evropski parlament, Svet in Komisija dogovorili o načinih za zagotavljanje dodatnega financiranja za projekte na področju preskrbe z energijo in širokopasovnih internetnih povezav ter za naložbe za krepitev operacij v zvezi z „novimi izzivi“, opredeljenimi ob oceni vmesne reforme skupne kmetijske politike iz leta 2003 („sistematski pregled“) (2), in sicer v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Da bi bilo financiranje mogoče, je treba spremeniti večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013 v skladu s točkami 21, 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma, s čimer bi se zgornja meja odobrenih sredstev za prevzem obveznosti za leto 2010 v podrazdelku 1a povišala za 1 779 milijonov EUR v tekočih cenah.

(2)

Povišanje zgornje meje v podrazdelku 1a za leto 2010 se bo v celoti izravnalo z znižanjem zgornje meje za sredstva za prevzem obveznosti v razdelkih 1a, 1b, 2, 3a in 5 za leto 2009 ter zgornje meje za sredstva za prevzem obveznosti v razdelkih 1a, 2 in 5 za leto 2010.

(3)

Zaradi ohranitve ustreznega razmerja med obveznostmi in plačili je treba prilagoditi letne zgornje meje za plačila. Ta prilagoditev bo proračunsko nevtralna.

(4)

Prilogo I Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju je zato treba ustrezno spremeniti (3)

SKLENILA:

Edini člen

Priloga I k Medinstitucionalnemu sporazumu o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

V Strasbourgu, 17. decembra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

H. LINDBLAD


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  COM(2008) 0800, COM(2008) 0859, COM(2009) 0171 in UL L 132, 29.5.2009, str. 8.

(3)  V ta namen so zneski, ki izhajajo iz navedenega sporazuma, preračunani v cene iz leta 2004.


PRILOGA

FINANČNI OKVIR ZA OBDOBJE 2007–2013

(v milijonih EUR – stalne cene iz 2004)

Odobritve za prevzem obveznosti

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

2007–2013

1.

Trajnostna rast

50 865

53 262

55 879

56 435

55 400

56 866

58 256

386 963

1a

Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 122

12 914

78 939

1b

Kohezija za rast in zaposlovanje

42 461

43 667

43 861

43 855

44 094

44 744

45 342

308 024

2.

Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

51 962

54 685

51 023

53 238

52 528

51 901

51 284

366 621

od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

1 988

10 765

3a

Svoboda, varnost in pravica

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3b

Državljanstvo

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

EU kot globalni akter

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Uprava  (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 255

7 400

7 610

49 531

6.

Nadomestila

419

191

190

 

 

 

 

800

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ

117 277

122 683

122 022

125 184

124 167

125 643

127 167

864 143

kot odstotek BND

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

ODOBRITVE ZA PLAČILA SKUPAJ

115 142

119 805

109 091

119 245

116 884

120 575

119 784

820 526

kot odstotek BND

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Razpoložljiva razlika

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Odhodki za pokojnine, ki so vključeni v ta razdelka, so za obdobje 2007–2013 izračunani brez prispevkov zaposlenih v ustrezne sheme in lahko znašajo največ 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2004.


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/28


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. decembra 2009

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2009/1006/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1), zlasti točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2), zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju nslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu: sklad) je bil ustanovljen za dodatno podporo presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Področje uporabe ESPG je bilo razširjeno za vloge, predložene po 1. maju 2009, in vključuje podporo delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje 500 000 000 EUR.

(4)

Švedska je 5. junija 2009 vložila prošnjo za uporabo sredstev sklada za presežne delavce v avtomobilskem sektorju. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 9 839 674 EUR.

(5)

Avstrija je 9. julija 2009 vložila prošnjo za uporabo sredstev sklada za presežne delavce v avtomobilskem sektorju. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 5 705 635 EUR.

(6)

Nizozemska je 4. avgusta 2009 vložila prošnjo za uporabo sredstev sklada za presežne delavce v gradbenem sektorju. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 386 114 EUR.

(7)

Treba je uporabiti sredstva sklada, da se zagotovi finančni prispevek za vloge Švedske, Avstrije in Nizozemske –

SKLENILA:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2009 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 15 931 423 EUR za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 17. decembra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

H. LINDBLAD


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/29


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. decembra 2009

o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2009/1007/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti petega odstavka točke 27 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju dejstva, da sta se veji proračunskega organa, potem ko sta proučili vse možnosti za prerazporeditev odobritev v okviru podrazdelka 1a, na usklajevalnem sestanku 18. novembra 2009 sporazumeli o uporabi instrumenta prilagodljivosti, da se dopolni financiranje v proračunu za leto 2010, in sicer s prekoračitvijo zgornje meje podrazdelka 1a, za:

120 milijonov EUR za financiranje energetskih projektov v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva,

75 milijonov EUR za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj –

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se uporabi instrument prilagodljivosti za zagotovitev zneska v višini 195 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v podrazdelku 1a.

Ta znesek se uporabi, da se dopolni financiranje za:

120 milijonov EUR za financiranje energetskih projektov v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva,

75 milijonov EUR za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 17. decembra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

H. LINDBLAD


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/30


SKLEP SVETA

z dne 7. decembra 2009

o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2009/1008/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V dopisu, ki ga je Generalni sekretariat Komisije prejel 3. marca 2009, je Republika Latvija (v nadaljnjem besedilu: „Latvija“) zaprosila za dovoljenje, da še naprej uporablja odstopanje od določb Direktive 2006/112/ES, ki ureja vprašanje, katera oseba mora davčnim organom plačati DDV.

(2)

V skladu s členom 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 22. septembra 2009 druge države članice obvestila o zahtevku Latvije. Komisija je z dopisom z dne 24. septembra 2009 obvestila Latvijo, da ima na voljo vse informacije, potrebne za presojo zahtevka.

(3)

Pretežni delež trga lesa v Latviji imajo majhne lokalne družbe in posamezni dobavitelji. Narava trga in vključenih podjetij je pripeljala do davčnih goljufij, ki jih davčni organi težko nadzorujejo. Zato je bila v latvijski zakon o DDV vključena posebna določba, ki predpisuje, da je pri poslih z lesom oseba, ki mora plačati davek, tista, za katero se opravi obdavčljiva dobava blaga ali storitev.

(4)

Ukrep odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES, ki določa, da je v okviru notranjega sistema davčni zavezanec, ki dobavlja blago ali opravlja storitev, običajno zavezan k plačilu davka.

(5)

Ukrep je bil prej odobren v Aktu o pristopu iz leta 2003 (2), natančneje v točki 1(b) poglavja 7 Priloge VIII k Aktu, in v Odločbi 2006/42/ES z dne 24. januarja 2006 (3) v okviru tedaj veljavne Šeste Direktive 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (4).

(6)

Komisija meni, da se pravno in dejansko stanje, ki je upravičevalo sedanjo uporabo zadevnega ukrepa za odstopanje, ni spremenilo in ostaja enako. Latviji je zato treba dovoliti, da ukrep uporablja v nadaljnjem omejenem obdobju.

(7)

Odstopanje ne bo imelo negativnih učinkov na lastna sredstva Unije, pridobljenih iz DDV–

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES se Latviji dovoli, da pri poslih z lesom še naprej določa prejemnika kot osebo, ki je zavezana k plačilu DDV.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2012.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Republiko Latvijo.

V Bruslju, 7. decembra 2009

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(3)  UL L 25, 28.1.2006, str. 31.

(4)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1.


24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/31


SKLEP SVETA

z dne 22. decembra 2009

o imenovanju generalnega sekretarja Sveta Evropske unije za obdobje od 26. junija 2011 do 30. junija 2015

(2009/1009/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 240(2) Pogodbe,

ker bi bilo treba imenovati generalnega sekretarja Sveta za obdobje od 26. junija 2011 do 30. junija 2015 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

G Uwe CORSEPIUS se imenuje za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije za obdobje od 26. junija 2011 do 30. junija 2015.

Člen 2

Predsednik Sveta uradno obvesti g. Uwa CORSEPIUSA o tem sklepu.

Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. decembra 2009

Za Svet

Predsednik

A. CARLGREN


Popravki

24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/32


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006

( Uradni list Evropske unije L 321 z dne 8. decembra 2009 )

Stran 3, člen 1 (nadomestitev člena 1 Uredbe (ES) št. 1762/2003, točke (a) do (f)):

besedilo:

„12 638 EUR“,

se glasi:

„12,638 EUR“;

besedilo:

„126 113 EUR“,

se glasi:

„126,113 EUR“;

besedilo:

„5 330 EUR“,

se glasi:

„5,330 EUR“;

besedilo:

„55 082 EUR“,

se glasi:

„55,082 EUR“;

besedilo:

„12 638 EUR“,

se glasi:

„12,638 EUR“;

besedilo:

„126 113 EUR“,

se glasi:

„126,113 EUR“.

Stran 3, člen 2 (nadomestitev člena 1 Uredbe (ES) št. 1775/2004, točke (a) do (f)):

besedilo:

„12 638 EUR“,

se glasi:

„12,638 EUR“;

besedilo:

„171 679 EUR“,

se glasi:

„171,679 EUR“;

besedilo:

„5 330 EUR“,

se glasi:

„5,330 EUR“;

besedilo:

„73 310 EUR“,

se glasi:

„73,310 EUR“;

besedilo:

„12 638 EUR“,

se glasi:

„12,638 EUR“;

besedilo:

„171 679 EUR“,

se glasi:

„171,679 EUR“.

Stran 3 in 4, člen 3 (nadomestitev člena 1 in 2 Uredbe (ES) št. 1686/2005, točke (a) do (f)):

besedilo:

„12 638 EUR“,

se glasi:

„12,638 EUR“;

besedilo:

„236 963 EUR“,

se glasi:

„236,963 EUR“;

besedilo:

„5 330 EUR“,

se glasi:

„5,330 EUR“;

besedilo:

„99 424 EUR“,

se glasi:

„99,424 EUR“;

besedilo:

„12 638 EUR“,

se glasi:

„12,638 EUR“;

besedilo:

„236 963 EUR“,

se glasi:

„236,963 EUR“.

Stran 4, člen 4 (nadomestitev člena 1 Uredbe (ES) št. 164/2007, točke (a) do (c)):

besedilo:

„6 133 EUR“,

se glasi:

„6,133 EUR“;

besedilo:

„2 726 EUR“,

se glasi:

„2,726 EUR“;

besedilo:

„6 133 EUR“,

se glasi:

„6,133 EUR“.