ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.321.slv

Uradni list

Evropske unije

L 321

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
8. december 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1193/2009 z dne 3. novembra 2009 o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1194/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij ( 1 )

5

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/895/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 26. novembra 2009 o stališču, ki ga sprejme Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Vatikansko mestno državo

36

 

 

2009/896/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 30. novembra 2009 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

38

 

 

2009/897/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 30. novembra 2009 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

39

 

 

2009/898/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 30. novembra 2009 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

40

 

 

2009/899/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 30. novembra 2009 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

41

 

 

2009/900/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 30. novembra 2009 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

42

 

 

2009/901/ES

 

*

Sklep sveta z dne 30. novembra 2009 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

43

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2009/902/PNZ z dne 30. novembra 2009 o ustanovitvi Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN) in razveljavitvi Sklepa 2001/427/PNZ

44

 

 

V   Akti, sprejeti od 1. decembra 2009 na podlagi Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe Euratom

 

 

AKTI, KATERIH OBJAVA JE OBVEZNA

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1195/2009 z dne 7. decembra 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

47

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1196/2009 z dne 4. decembra 2009 o prepovedi ribolova rdečega okuna v razdelku 3M območja NAFO s plovili, ki plujejo pod zastavami vseh držav članic

49

 

 

AKTI, KATERIH OBJAVA NI OBVEZNA

 

 

2009/903/EU

 

*

Sklep Sveta, sprejet v medsebojnem soglasju z izvoljenim predsednikom Komisije, z dne 4. decembra 2009 o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih predlaga v imenovanje za člane Komisije

51

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1193/2009

z dne 3. novembra 2009

o popravku uredb (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005, (ES) št. 164/2007 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti prve alinee člena 15(8) ter člena 16(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8 Uredbe Komisije (ES) 314/2002 z dne 20. februarja 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje sistema kvot v sektorju sladkorja (2) so bile proizvodne dajatve določene:

za tržno leto 2002/2003 z Uredbo Komisije (ES) št. 1762/2003 (3),

za tržno leto 2003/2004 z Uredbo Komisije (ES) št. 1775/2004 (4),

za tržno leto 2004/2005 z Uredbo Komisije (ES) št. 1686/2005 (5) in

za tržno leto 2005/2006 z Uredbo Komisije (ES) št. 164/2007 (6).

(2)

Sodišče Evropskih skupnosti je 8. maja 2008 izdalo sodbo v združenih zadevah C-5/06 in C-23/06 do C-36/06, v kateri je izreklo, da iz člena 15(1)(d) Uredbe (ES) št. 1260/2001 izhaja, da je treba vse količine izvoženih proizvodov, zajete v navedenem členu, upoštevati pri izračunu predvidene povprečne izgube na tono proizvoda, ne glede na to, ali so bila nadomestila izplačana ali ne. Zato je Sodišče razglasilo, da sta uredbi Komisije (ES) št. 1762/2003 z dne 7. oktobra 2003 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2002/2003 in (ES) št. 1775/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2003/2004 neveljavni.

(3)

Na podlagi enakega sklepanja za namen izračuna predvidene povprečne izgube na tono proizvoda v smislu člena 15(1)(d) Uredbe (ES) št. 1260/2001 je Sodišče s sklepi z dne 6. oktobra 2008 v združenih zadevah C-175/07 do C-184/07 ter zadevah C-466/06 in C-200/06 razglasilo, da je Uredba Komisije (ES) št. 1686/2005 z dne 14. oktobra 2005 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2004/2005 neveljavna.

(4)

Metoda, ki jo je Sodišče razveljavilo za tržna leta 2002/2003, 2003/2004 in 2004/2005, se je uporabljala tudi za tržno leto 2005/2006. Zato je treba za to tržno leto določiti nove proizvodne dajatve za sladkor po novi metodi izračunavanja.

(5)

Sodišče je v sodbi z dne 8. maja 2008 v združenih zadevah C-5/06 in C-23/06 do C-36/06 sklenilo, da pregled Uredbe Komisije (ES) št. 1837/2002 z dne 15. oktobra 2002 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2001/2002 (7) ni izključil obstoja nobenega dejavnika, ki bi lahko vplival na njeno veljavnost. Za določitev zneskov za proizvodne dajatve v navedenem tržnem letu bi Komisija izračunala povprečje izgube na osnovi skupnih količin izvoženega sladkorja v obliki predelanih proizvodov, ne gleda na to, ali so te upravičene do nadomestil ali ne.

(6)

Zato je primerno, da Komisija z uporabo enake metode izračunavanja, kot se je uporabljala za tržno leto 2001/2002, določi zneske za proizvodne dajatve in po potrebi koeficient za dodatne dajatve.

(7)

Za predvideno skupno izgubo, ugotovljeno za tržno leto 2002/2003 na podlagi člena 15(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se v skladu z odstavkoma 3 in 4 navedenega člena zahteva izračun za osnovno dajatev in dajatev B. Osnovna dajatev je bila določena na 2 %, dajatev B pa na 19,962 %. Obenem se skupna izguba, ugotovljena na podlagi razpoložljivih podatkov in ob uporabi člena 15(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001, v celoti pokrije s prihodki iz osnovne proizvodne dajatve in dajatve B. Zaradi tega ni bilo treba določiti koeficienta iz člena 16(2) navedene uredbe za tržno leto 2002/2003. Z uporabo metode izračunavanja iz uvodne izjave 5 je bila osnovna dajatev določena na 2 %, dajatev B pa na 19,958 %. Skupna izguba, ugotovljena na podlagi razpoložljivih podatkov in v skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se v celoti pokrije s prihodki iz osnovne proizvodne dajatve in dajatve B. Zato za tržno leto 2002/2003 ni treba določiti koeficienta iz člena 16(2) navedene uredbe.

(8)

Za predvideno skupno izgubo, ugotovljeno za tržno leto 2003/2004 na podlagi člena 15(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se v skladu z odstavkoma 3 in 4 navedenega člena zahteva izračun za osnovno dajatev in dajatev B. Osnovna dajatev je bila določena na 2 %, dajatev B pa na 27,050 %. Obenem se skupna izguba, ugotovljena na podlagi razpoložljivih podatkov in ob uporabi člena 15(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001, v celoti pokrije s prihodki iz osnovne proizvodne dajatve in dajatve B. Zaradi tega ni bilo treba določiti koeficienta iz člena 16(2) navedene uredbe za tržno leto 2003/2004. Z uporabo metode izračunavanja iz uvodne izjave 5 je bila osnovna dajatev določena na 2 %, dajatev B pa na 27,169 %. Skupna izguba, ugotovljena na podlagi razpoložljivih podatkov in v skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se v celoti pokrije s prihodki iz osnovne proizvodne dajatve in dajatve B. Zato za tržno leto 2003/2004 ni treba določiti koeficienta iz člena 16(2) navedene uredbe.

(9)

Uredba Komisije (ES) št. 1462/2004 z dne 17. avgusta 2004 o spremembi maksimalnega zneska proizvodne dajatve B in o spremembi minimalne cene za peso B v sektorju sladkorja za tržno leto 2004/05 (8) je za tržno leto 2004/2005 zvišala maksimalni znesek dajatve B iz prve alinee drugega pododstavka člena 15(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001 na 37,5 % intervencijske cene za beli sladkor. Za predvideno skupno izgubo, ugotovljeno na podlagi člena 15(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 je za navedeno tržno leto treba spremeniti znesek v višini 2 % za osnovno dajatev in 37,5 % za dajatev B. Z uporabo metode izračunavanja iz uvodne izjave 5 se osnovna dajatev in dajatev B za navedeno tržno leto nista spremenili. Člen 16(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se zaračuna dodatna dajatev, če prihodki iz osnovne proizvodne dajatve in dajatve B ne pokrijejo ugotovljene skupne izgube v skladu s členom 15(1) in (2) navedene uredbe. Za tržno leto 2004/2005 skupna nepokrita izguba po novi metodi izračunavanja znaša 125 129 948 EUR. Zato je treba določiti koeficient iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001. Za določitev navedenega koeficienta je treba upoštevati presežke zneskov dajatev, ki so bili za tržno leto 2003/2004 za države članice Skupnosti določeni 30. aprila 2004.

(10)

Za predvideno skupno izgubo, ugotovljeno na podlagi člena 15(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se za tržno leto 2005/2006 v skladu z odstavkom 3 navedenega člena zahteva sprejetje osnovne dajatve v višini 1,0022 %. Obenem se skupna izguba, ugotovljena na podlagi razpoložljivih podatkov in v skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001, v celoti pokrije s prihodki iz osnovne dajatve. Zaradi tega za tržno leto 2005/2006 ni bilo treba določiti dajatve B ali koeficienta za določitev dodatne dajatve. Z uporabo metode izračunavanja iz uvodne izjave 5 je bila osnovna dajatev določena na 0,9706 %, dajatev B pa ni bila potrebna. Skupna izguba, ugotovljena na podlagi razpoložljivih podatkov in v skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se v celoti pokrije s prihodki iz osnovne proizvodne dajatve. Zaradi tega ni treba določiti koeficienta iz člena 16(2) navedene uredbe.

(11)

Glede na zgoraj navedeno je zato treba ustrezno spremeniti uredbe (ES) št. 1762/2003, (ES) št. 1775/2004, (ES) št. 1686/2005 in (ES) št. 164/2007.

(12)

Zaradi pravne varnosti je treba predlagane popravke uporabljati od datumov, ko začnejo veljati določbe, ki jih je treba popraviti.

(13)

Zaradi pravne varnosti in da bi se zagotovilo enako obravnavanje držav članic, je treba določiti skupen datum za določitev popravljenih dajatev, v skladu s to uredbo v smislu drugega pododstavka člena 2(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa št. 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (9).

(14)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov je izdal negativno mnenje o ukrepih iz te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (ES) št. 1762/2003 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

Za tržno leto 2002/2003 se zneski za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja določijo na:

(a)

12 638 EUR na tono belega sladkorja kot osnovna proizvodna dajatev za sladkor A in sladkor B;

(b)

126 113 EUR na tono belega sladkorja kot dajatev B za sladkor B;

(c)

5 330 EUR na tono suhe snovi kot osnovna proizvodna dajatev za izoglukozo A in izoglukozo B;

(d)

55 082 EUR na tono suhe snovi kot dajatev B za izoglukozo B;

(e)

12 638 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot osnovna proizvodna dajatev za inulinski sirup A in inulinski sirup B;

(f)

126 113 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot dajatev B za inulinski sirup B.“

Člen 2

Člen 1 Uredbe (ES) št. 1775/2004 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

Za tržno leto 2003/2004 se zneski za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja določijo na:

(a)

12 638 EUR na tono belega sladkorja kot osnovna proizvodna dajatev za sladkor A in sladkor B;

(b)

171 679 EUR na tono belega sladkorja kot dajatev B za sladkor B;

(c)

5 330 EUR na tono suhe snovi kot osnovna proizvodna dajatev za izoglukozo A in izoglukozo B;

(d)

73 310 EUR na tono suhe snovi kot dajatev B za izoglukozo B;

(e)

12 638 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot osnovna proizvodna dajatev za inulinski sirup A in inulinski sirup B;

(f)

171 679 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot dajatev B za inulinski sirup B.“

Člen 3

Člena 1 in 2 Uredbe (ES) št. 1686/2005 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 1

Za tržno leto 2004/2005 se zneski za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja določijo na:

(a)

12 638 EUR na tono belega sladkorja kot osnovna proizvodna dajatev za sladkor A in sladkor B;

(b)

236 963 EUR na tono belega sladkorja kot dajatev B za sladkor B;

(c)

5 330 EUR na tono suhe snovi kot osnovna proizvodna dajatev za izoglukozo A in izoglukozo B;

(d)

99 424 EUR na tono suhe snovi kot dajatev B za izoglukozo B;

(e)

12 638 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot osnovna proizvodna dajatev za inulinski sirup A in inulinski sirup B;

(f)

236 963 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot dajatev B za inulinski sirup B.

Člen 2

Za tržno leto 2004/2005 se koeficient iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določi na 0,25466 za Češko, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Slovenijo in Slovaško ter na 0,14911 za ostale države članice.“

Člen 4

Člen 1 Uredbe (ES) št. 164/2007 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

Za tržno leto 2005/2006 se zneski za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja določijo na:

(a)

6 133 EUR na tono belega sladkorja kot osnovna proizvodna dajatev za sladkor A in sladkor B;

(b)

2 726 EUR na tono suhe snovi kot osnovna proizvodna dajatev za izoglukozo A in izoglukozo B;

(c)

6 133 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot osnovna proizvodna dajatev za inulinski sirup A in inulinski sirup B.“

Člen 5

Datum, naveden v drugem pododstavku člena 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, za določitev popravljenih dajatev v skladu s to uredbo je najpozneje zadnji dan drugega meseca, ki sledi dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1 se uporablja od 8. oktobra 2003.

Člen 2 se uporablja od 15. oktobra 2004.

Člen 3 se uporablja od 18. oktobra 2005.

Člen 4 se uporablja od 23. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba (ES) št. 1260/2001 je bila razveljavljena in od tržnega leta 2006/2007 nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006, ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 50, 21.2.2002, str. 40. Uredba (ES) št. 314/2002 je bila razveljavljena in se nadomesti z Uredbo Komisije (ES) št. 952/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

(3)  UL L 254, 8.10.2003, str. 4.

(4)  UL L 316, 15.10.2004, str. 64.

(5)  UL L 271, 15.10.2005, str. 12.

(6)  UL L 51, 20.2.2007, str. 17.

(7)  UL L 278, 16.10.2002, str. 13.

(8)  UL L 270, 18.8.2004, str. 4.

(9)  UL L 130, 31.5.2000, str. 1.


8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1194/2009

z dne 30. novembra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

da bi ohranili visoko in enotno stopnjo varnosti letalstva v Evropi, je treba spremeniti zahteve in postopke za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, zlasti je treba opredeliti pojem glavni sedež, izboljšati vsebino „obrazca EASA 1“ dovoljenja za sprostitev v uporabo in revidirati določbe o dovoljenju za letenje.

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 (2) je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenjih, (3) ki jih je Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izdala v skladu s členom 17(2)(b) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1702/2003 se spremeni:

1.

V členu 1(2) se dodajo naslednje točke (e), (f), (g) in (h):

„(e)

‚glavni sedež‘ pomeni glavno upravo ali registrirani sedež podjetja, kjer se izvajajo glavne finančne naloge in operativni nadzor nad dejavnostmi, navedenimi v tej uredbi;

(f)

‚artikel‘ pomeni kateri koli del ali napravo, ki se uporablja v civilnem zrakoplovu;

(g)

‚ETSO‘ pomeni odredbo o evropskem tehničnem standardu. Odredba o evropskem tehničnem standardu je podrobna specifikacija plovnosti, ki jo zaradi zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe Agencija izda kot minimalni standard zmogljivosti za določene artikle.

(h)

‚EPA‘ pomeni evropsko odobritev delov. Evropska odobritev delov pomeni, da je bil artikel proizveden v skladu z odobrenimi projektnimi podatki, ki ne pripadajo nosilcu certifikata tipa za zadevni proizvod, razen artiklov ETSO.“

2.

V členu 3(5) se sklicevanje na „21A.112“ nadomesti z „21A.112A“.

3.

V členu 5 se doda odstavek 5:

„5.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko proizvodne organizacije, odobrene v skladu s poddeloma F in G oddelka A Priloge (del 21) k tej uredbi, do 28. septembra 2010 še naprej izdajajo dovoljenja za sprostitev v uporabo ali izjave o skladnosti z uporabo obrazca EASA 1, prvotna izdaja, kot je določeno v Dodatku I Priloge (del 21) k tej uredbi.“

4.

Priloga (del 21) se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6.

(3)  Mnenje št. 03/2006 o redakcijskih spremembah, Mnenje št. 05/2006 o glavnem sedežu, Mnenje št. 06/2008 o obrazcu EASA 1, Mnenje št. 04/2007 o dovoljenju za letenje.


PRILOGA

Priloga (del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003 se spremeni:

1.

kazalo se nadomesti z naslednjim:

Vsebina

21.1

Splošno

ODDELEK A – TEHNIČNE ZAHTEVE

PODDEL A – SPLOŠNE DOLOČBE

21A.1

Področje uporabe

21A.2

Delovanje oseb, ki niso prosilci za certifikat ali njegovi nosilci

21A.3

Napake, motnje v delovanju in okvare

21A.3B

Plovnostne zahteve

21A.4

Usklajevanje projektiranja in proizvodnje

PODDEL B – CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI

21A.11

Področje uporabe

21A.13

Upravičenost

21A.14

Dokazovanje sposobnosti

21A.15

Vloga

21A.16A

Plovnostne kode

21A.16B

Posebni pogoji

21A.17

Osnova za izdajo certifikata tipa

21A.18

Določitev veljavnih zahtev glede varstva okolja in certifikacijskih specifikacij

21A.19

Spremembe, zaradi katerih je potreben nov certifikat tipa

21A.20

Izpolnjevanje zahtev glede osnove za certifikacijo tipa in varstva okolja

21A.21

Izdaja certifikata tipa

21A.23

Izdaja certifikata tipa z omejitvami

21A.31

Projekt tipa

21A.33

Preiskave in testiranje

21A.35

Testni leti

21A.41

Certifikat tipa

21A.44

Obveznosti nosilca

21A.47

Prenosljivost

21A.51

Trajanje in stalna veljavnost

21A.55

Vodenje evidenc

21A.57

Priročniki

21A.61

Navodila za stalno plovnost

(PODDEL C – SE NE UPORABLJA)

PODDEL D – SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI

21A.90

Področje uporabe

21A.91

Razvrstitev sprememb projektov tipa

21A.92

Upravičenost

21A.93

Vloga

21A.95

Male spremembe

21A.97

Velike spremembe

21A.101

Določitev certifikacijskih specifikacij in zahtev glede varstva okolja

21A.103

Izdaja potrdila

21A.105

Vodenje evidenc

21A.107

Navodila za stalno plovnost

21A.109

Obveznosti in oznake EPA

PODDEL E – DODATNI CERTIFIKATI TIPA

21A.111

Področje uporabe

21A.112A

Upravičenost

21A.112B

Dokazovanje sposobnosti

21A.113

Vloga za dodatni certifikat tipa

21A.114

Prikaz ustreznosti

21A.115

Izdaja dodatnega certifikata tipa

21A.116

Prenosljivost

21A.117

Spremembe tistega dela proizvoda, za katerega velja dodatni certifikat tipa

21A.118A

Obveznosti in oznake EPA

21A.118B

Trajanje in stalna veljavnost

21A.119

Priročniki

21A.120

Navodila za stalno plovnost

PODDEL F – PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21A.121

Področje uporabe

21A.122

Upravičenost

21A.124

Vloga

21A.125A

Izdaja izjave o soglasju

21A.125B

Ugotovitve

21A.125C

Trajanje in stalna veljavnost

21A.126

Sistem kontrole proizvodnje

21A.127

Testi: zrakoplovi

21A.128

Testi: motorji in propelerji

21A.129

Obveznosti proizvajalca

21A.130

Izjava o skladnosti

PODDEL G – ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21A.131

Področje uporabe

21A.133

Upravičenost

21A.134

Vloga

21A.135

Odobritev proizvodne organizacije

21A.139

Sistem kakovosti

21A.143

Predstavitev

21A.145

Zahteve za odobritev

21A.147

Spremembe v odobreni proizvodni organizaciji

21A.148

Spremembe lokacije

21A.149

Prenosljivost

21A.151

Pogoji odobritve

21A.153

Spremembe pogojev odobritve

21A.157

Preiskave

21A.158

Ugotovitve

21A.159

Trajanje in stalna veljavnost

21A.163

Pravice

21A.165

Obveznosti nosilca

PODDEL H – SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

21A.171

Področje uporabe

21A.172

Upravičenost

21A.173

Razvrstitev

21A.174

Vloga

21A.175

Jezik

21A.177

Sprememba ali dopolnitev

21A.179

Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah

21A.180

Inšpekcijski pregled

21A.181

Trajanje in stalna veljavnost

21A.182

Identifikacija zrakoplova

PODDEL I – SPRIČEVALA O HRUPU

21A.201

Področje uporabe

21A.203

Upravičenost

21A.204

Vloga

21A.207

Sprememba ali dopolnitev

21A.209

Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah

21A.210

Inšpekcijski pregled

21A.211

Trajanje in stalna veljavnost

PODDEL J – ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE

21A.231

Področje uporabe

21A.233

Upravičenost

21A.234

Vloga

21A.235

Izdaja potrdila projektivne organizacije

21A.239

Sistem zagotavljanja projektov

21A.243

Podatki

21A.245

Zahteve za odobritev

21A.247

Spremembe v sistemu zagotavljanja projektov

21A.249

Prenosljivost

21A.251

Pogoji odobritve

21A.253

Spremembe pogojev odobritve

21A.257

Preiskave

21A.258

Ugotovitve

21A.259

Trajanje in stalna veljavnost

21A.263

Ugodnosti

21A.265

Obveznosti nosilca

PODDEL K – DELI IN NAPRAVE

21A.301

Področje uporabe

21A.303

Izpolnjevanje veljavnih zahtev

21A.305

Odobritev delov in naprav

21A.307

Sprostitev delov in naprav za vgradnjo

(PODDEL L – SE NE UPORABLJA)

PODDEL M – POPRAVILA

21A.431

Področje uporabe

21A.432A

Upravičenost

21A.432B

Dokazovanje sposobnosti

21A.433

Načrt popravil

21A.435

Klasifikacija popravil

21A.437

Odobritev načrta popravila

21A.439

Proizvodnja delov za popravila

21A.441

Vključitev popravil

21A.443

Omejitve

21A.445

Nepopravljena škoda

21A.447

Vodenje evidenc

21A.449

Navodila za stalno plovnost

21A.451

Obveznosti in oznake EPA

(PODDEL N – SE NE UPORABLJA)

PODDEL O – DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU

21A.601

Področje uporabe

21A.602A

Upravičenost

21A.602B

Dokazovanje sposobnosti

21A.603

Vloga

21A.604

Dovoljenje ETSO za pomožno pogonsko enoto (PPE)

21A.605

Zahteve glede podatkov

21A.606

Izdaja dovoljenja ETSO

21A.607

Ugodnosti dovoljenja ETSO

21A.608

Deklaracija o projektu in izvedbi (DPI)

21A.609

Obveznosti nosilcev dovoljenj ETSO

21A.610

Odobritev odstopanj

21A.611

Spremembe načrtov

21A.613

Vodenje evidenc

21A.615

Inšpekcijski pregled Agencije

21A.619

Trajanje in stalna veljavnost

21A.621

Prenosljivost

PODDEL P – DOVOLJENJE ZA LETENJE

21A.701

Področje uporabe

21A.703

Upravičenost

21A.705

Pristojni organ

21A.707

Vloga za pridobitev dovoljenja za letenje

21A.708

Pogoji letenja

21A.709

Vloga za odobritev pogojev letenja

21A.710

Odobritev pogojev letenja

21A.711

Izdaja dovoljenja za letenje

21A.713

Spremembe

21A.715

Jezik

21A.719

Prenosljivost

21A.721

Inšpekcijski pregledi

21A.723

Trajanje in stalna veljavnost

21A.725

Podaljšanje dovoljenja za letenje

21A.727

Obveznosti nosilca dovoljenja za letenje

21A.729

Vodenje evidenc

PODDEL Q – IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV

21A.801

Identifikacija proizvodov

21A.803

Ravnanje z identifikacijskimi podatki

21A.804

Identifikacija delov in naprav

21A.805

Identifikacija kritičnih delov

21A.807

Identifikacija artiklov ETSO

ODDELEK B – POSTOPKI ZA PRISTOJNE ORGANE

PODDEL A – SPLOŠNE DOLOČBE

21B.5

Področje uporabe

21B.20

Obveznosti pristojnega organa

21B.25

Zahteve glede organizacije pristojnega organa

21B.30

Dokumentirani postopki

21B.35

Spremembe v organizaciji in postopkih

21B.40

Reševanje sporov

21B.45

Poročanje/koordinacija

21B.55

Vodenje evidenc

21B.60

Plovnostne zahteve

PODDEL B – CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI

(PODDEL C – SE NE UPORABLJA)

PODDEL D – SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI

PODDEL E – DODATNI CERTIFIKATI TIPA

PODDEL F – PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21B.120

Preiskava

21B.125

Ugotovitve

21B.130

Izdaja izjave o soglasju

21B.135

Ohranitev izjave o soglasju

21B.140

Sprememba izjave o soglasju

21B.145

Omejitev, začasna razveljavitev in preklic izjave o soglasju

21B.150

Vodenje evidenc

PODDEL G – ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21B.220

Preiskave

21B.225

Ugotovitve

21B.230

Izdaja potrdila

21B.235

Stalen nadzor

21B.240

Sprememba potrdila proizvodne organizacije

21B.245

Začasna razveljavitev in preklic odobritve proizvodne organizacije

21B.260

Vodenje evidenc

PODDEL H – SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

21B.320

Preiskave

21B.325

Izdaja spričeval o plovnosti

21B.326

Spričevalo o plovnosti

21B.327

Spričevalo o plovnosti z omejitvami

21B.330

Začasna razveljavitev in preklic spričeval o plovnosti in spričeval o plovnosti z omejitvami

21B.345

Vodenje evidenc

PODDEL I – SPRIČEVALA O HRUPU

21B.420

Preiskave

21B.425

Izdaja spričeval o hrupu

21B.430

Začasna razveljavitev in preklic spričeval o hrupu

21B.445

Vodenje evidenc

PODDEL J – ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE

PODDEL K – DELI IN NAPRAVE

(PODDEL L – SE NE UPORABLJA)

PODDEL M – POPRAVILA

(PODDEL N – SE NE UPORABLJA)

PODDEL O – DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU

PODDEL P – DOVOLJENJE ZA LETENJE

21B.520

Preiskava

21B.525

Izdaja dovoljenj za letenje

21B.530

Preklic dovoljenj za letenje

21B.545

Vodenje evidenc

PODDEL Q – IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV

DODATKI – OBRAZCI EASA“;

2.

naslov oddelka A se nadomesti z naslednjim:

3.

v točki 21.A.14(b) se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5.

propeler s stalnim ali nastavljivim korakom.“;

4.

v točki 21A.35(b) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

da za zrakoplove, ki naj bi se certificirali po tem oddelku, razen (i) toplozračnih balonov, prostoletečih plinskih balonov, vezanih plinskih balonov, jadralnih letal in jadralnih letal s pogonom ter (ii) zračnih ladij in letal z največjo vzletno maso (MTOM) 2 722 kg ali manj, ugotovi, ali obstaja sprejemljivo zagotovilo, da so zrakoplov, njegovi deli in naprave zanesljivi in da pravilno delujejo.“;

5.

točka 21A.112 se nadomesti z naslednjim odstavkom:

Vsaka fizična ali pravna oseba (‚organizacija‘), ki je dokazala ali je v postopku dokazovanja svoje sposobnosti v skladu s točko 21A.112B, je upravičena zaprositi za dodatni certifikat tipa pod pogoji iz tega poddela.“;

6.

v točki 21.A.124(b) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

povzetek informacij, zahtevanih v točki 21A.125A(b).“;

7.

točka 21A.125 se nadomesti z naslednjim odstavkom:

Prosilec je upravičen, da mu pristojni organ izda izjavo o soglasju, s katero se strinja z dokazovanjem skladnosti posameznih proizvodov, delov in naprav po tem poddelu, potem ko:

(a)

je uvedel sistem kontrole proizvodnje, ki zagotavlja, da je vsak proizvod, del ali naprava v skladu z veljavnimi projektnimi podatki in je v stanju, ki zagotavlja varno obratovanje;

(b)

je priskrbel priročnik, ki vsebuje:

1.

opis sistema kontrole proizvodnje, zahtevanega v odstavku (a);

2.

opis načinov kontrole za sistem kontrole proizvodnje;

3.

opis testiranj, zahtevanih v točkah 21A.127 in 21A.128, ter imena oseb, pooblaščenih za namene točke 21A.130(a);

(c)

dokaže, da je sposoben zagotoviti pomoč v skladu s točkama 21A.3 in 21A.129(d).“;

8.

v točki 21A.125B(c) se sklicevanje na „21B.143“ nadomesti s sklicevanjem na „točko 21B.125“;

9.

točka 21A.126 se spremeni:

(i)

v odstavku (a) se „21A.125“ nadomesti z „21A.125A(a)“;

(i)

v odstavku (b) se „21A.125(a)“ nadomesti z „21A.125A(a)“;

10.

v točki 21.A.127(a) se „21A.125(a)“ nadomesti z „21A.125A(a)“;

11.

v točki 21.A.128 se „21A.125(a)“ nadomesti z „21A.125A(a)“;

12.

točka 21A.165 se spremeni:

(i)

v odstavku (c) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

ugotoviti, da so drugi proizvodi, deli ali naprave popolni in v skladu z odobrenimi projektnimi podatki in so varni za uporabo, preden izda obrazec EASA 1, da potrdi skladnost z odobrenimi projektnimi podatki in varnost uporabe, v primeru motorjev pa še v skladu s podatki, ki jih zagotovi nosilec certifikata tipa za motorje, ugotovi, da je vsak dokončan motor v skladu z veljavnimi zahtevami glede emisij, kakor je določeno v točki 21A.18(b), veljavnimi na dan proizvodnje motorja, da potrdi skladnost emisij, ali“;

(ii)

odstavek (k) se nadomesti z naslednjim:

„(k)

kjer je to primerno, v skladu z ugodnostmi iz točke 21A.163(e) pred izdajo dovoljenja za letenje za zrakoplov ugotoviti skladnost s točko 21A.711(c) in (e).“;

13.

v točki 21A.174(b)3(ii) se „21A.184(c)“ nadomesti z „21B.327(c)“;

14.

točka 21A.183 se črta;

15.

točka 21A.184 se črta;

16.

točka 21A.205 se črta;

17.

v točki 21A.245 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

v vseh tehničnih oddelkih zaposluje dovolj ljudi z zadostno usposobljenostjo in da so bili ustrezno pooblaščeni za izpolnjevanje njim dodeljenih obveznosti ter da to skupaj s prostori, infrastrukturo in opremo omogoča zaposlenim, da za proizvode dosegajo cilje v zvezi s plovnostjo in varstvom okolja.“;

18.

točka 21A.263 se spremeni:

(a)

v odstavku (b) se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

dovoljenja ETSO na podlagi točke 21A.602B(b)(1), ali“;

(b)

odstavek (c) se spremeni:

(i)

točki 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„3.

izdajati informacije in navodila, ki vsebujejo naslednjo izjavo: Tehnična vsebina tega dokumenta je odobrena na podlagi DOA št. EASA.21J.[XXXX].

4.

odobravati dokumentarne spremembe priročnika za letenje za zrakoplov in njegovih dodatkov ter izdajati te spremembe, ki vsebujejo naslednjo izjavo: Revizija št. [YY] PLZ (ali dodatka) št. [ZZ] je odobrena na podlagi DOA št. EASA.21J.[XXXX].“;

(ii)

točka 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

izdajati dovoljenja za letenje v skladu s točko 21A.711(b) za zrakoplov, ki ga je sam projektiral ali spremenil ali za katerega je v skladu s točko 21A.263(c)(6) odobril pogoje, pod katerimi se lahko izda dovoljenje za letenje, in kadar projektivna organizacija v skladu s svojo odobritvijo projektivne organizacije sama izvaja nadzor nad konfiguracijo zrakoplova in potrjuje ustreznost s projektivnimi pogoji, ki so bili odobreni za let.“;

19.

v točki 21A.265 se odstavek (g) nadomesti z naslednjim:

„(g)

kjer je to primerno, v skladu z ugodnostmi iz točke 21A.263(c)(7) pred izdajo dovoljenja za letenje za zrakoplov ugotoviti skladnost s točko 21A.711(b) in (e).“;

20.

v točki 21A.307 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

mu ni priloženo dovoljenje za sprostitev v uporabo (obrazec EASA 1), ki dokazuje, da je bil element proizveden v skladu z odobrenimi projektnimi podatki in je varen za uporabo, in“;

21.

točka 21A.432 se nadomesti z naslednjim:

(a)

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki je dokazala ali je v postopku dokazovanja svoje sposobnosti v skladu s točko 21A.432B, je upravičena zaprositi za odobritev načrta velikega popravila po pogojih iz tega poddela.

(b)

Vsaka fizična ali pravna oseba je upravičena zaprositi za odobritev načrta malega popravila.“;

22.

v točki 21A.601 se črta odstavek (b);

23.

v točki 21A.605(d) se „21A.125(b)“ nadomesti z „21A.125A(b)“;

24.

v točki 21A.606 se odstavek (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

izrecno izjavi, da je pripravljen ravnati v skladu s točko 21A.609.“;

25.

v točki 21A.609 se odstavek (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

ravnati v skladu s točkami 21A.3, 21A.3B in 21A.4.“;

26.

točka 21A.701 se nadomesti z naslednjim:

(a)

Dovoljenja za letenje se izdajo v skladu s tem poddelom za zrakoplove, ki ne izpolnjujejo ali za katere ni bilo potrjeno, da izpolnjujejo veljavne zahteve glede plovnosti, vendar omogočajo varen let pod določenimi pogoji in za naslednje namene:

1.

razvoj;

2.

dokazovanje skladnosti s predpisi ali certifikacijskimi specifikacijami;

3.

usposabljanje osebja projektantskih ali proizvodnih organizacij;

4.

produkcijsko testiranje leta novih produkcijskih zrakoplovov;

5.

letenje zrakoplova, ki je v izdelavi, med proizvodnimi objekti;

6.

letenje zrakoplova za odobritev stranke;

7.

dostavo ali izvoz zrakoplova;

8.

letenje zrakoplova za odobritev pristojnega organa;

9.

tržno raziskavo, vključno z usposabljanjem posadke stranke;

10.

razstave in letalske mitinge;

11.

letenje zrakoplova na lokacijo, kjer se bo izvedlo vzdrževanje ali pregled plovnosti, ali prevoz na mesto skladiščenja;

12.

letenje zrakoplova pri masi, ki presega njegovo največjo dopustno maso pri vzletu za lete, ki so daljši od običajnih preletov prek vode ali prek ozemlja, kjer ni zagotovljena ustrezna infrastruktura za pristajanje ali kjer ni na voljo ustreznega goriva;

13.

postavljanje rekordov, tekmovanja v zraku ali podobna tekmovanja;

14.

letenje zrakoplova, ki je ustrezal zahtevam glede plovnosti pred vzpostavitvijo okoljskih zahtev, ki jih mora izpolnjevati zrakoplov;

15.

rekreativno letenje s posameznimi enostavnimi zrakoplovi ali vrstami zrakoplovov, za katere spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami ni primerno.

(b)

Ta poddel določa postopek za izdajo dovoljenj za letenje in odobritev povezanih pogojev letenja ter določa pravice in obveznosti prosilcev za ta dovoljenja in odobritve pogojev letenja ter nosilcev teh dovoljenj in odobritev.“;

27.

točka 21A.703 se nadomesti z naslednjim:

(a)

Zahtevo za pridobitev dovoljenja za letenje lahko predloži vsaka fizična ali pravna oseba, razen v primeru dovoljenja za letenje, ki se zahteva za namene točke 21A.701(a)(15), kjer mora biti prosilec hkrati tudi lastnik.

(b)

Vlogo za odobritev pogojev letenja lahko predloži vsaka fizična ali pravna oseba.“;

28.

točka 21.710(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Pred odobritvijo pogojev letenja se mora Agencija, pristojni organ ali odobrena organizacija prepričati, da lahko zrakoplov leti varno v skladu s podanimi pogoji in omejitvami. Agencija ali pristojni organ lahko v ta namen od prosilca zahteva, da izvede vse potrebne preglede ali preskuse.“;

29.

točka 21A.711 se nadomesti z naslednjim:

(a)

Dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20a, glej Dodatek) lahko pristojni organ izda v skladu s pogoji iz točke 21B.525.

(b)

Ustrezno odobrena projektivna organizacija lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20b, glej Dodatek) v skladu z ugodnostmi, ki izhajajo iz točke 21A.263(c)(7), kadar so bili pogoji iz točke 21A.708 odobreni v skladu s točko 21A.710.

(c)

Ustrezno odobrena proizvodna organizacija lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20b, glej Dodatek) v skladu z ugodnostmi, ki izhajajo iz točke 21A.163(e), kadar so bili pogoji iz točke 21A.708 odobreni v skladu s točko 21A.710.

(d)

Ustrezno odobrena organizacija za vodenje stalne plovnosti lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20b, glej Dodatek) v skladu z ugodnostmi, ki izhajajo iz točke M.A.711 Priloge I (del M) k Uredbi (ES) št. 2042/2003, kadar so pogoji iz točke 21A.708 odobreni v skladu s točko 21A.710.

(e)

V dovoljenju za letenje se navedejo namen(-i) ter vsi pogoji in omejitve, odobreni v skladu s točko 21A.710.

(f)

Za dovoljenja, izdana v skladu s pododstavkom (b), (c) ali (d), se pristojnemu organu čim prej, najpozneje pa v 3 dneh predloži kopija dovoljenja za letenje in povezanih pogojev letenja.

(g)

Če se pokaže, da kateri koli od pogojev iz točke 21A.723(a) za dovoljenje za letenje, ki ga je izdala organizacija v skladu s pododstavkom (b), (c) ali (d), ni izpolnjen, ta organizacija dovoljenje za letenje takoj prekliče in nemudoma obvesti pristojni organ.“;

30.

v točki 21A.723 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Dovoljenje za letenje se izda za največ 12 mesecev in ostane veljavno pod naslednjimi pogoji:

1.

skladnost s pogoji in omejitvami iz točke 21A.711(e), ki se nanašajo na dovoljenje za letenje;

2.

dovoljenje za letenje ni bilo odpovedano ali preklicano;

3.

zrakoplov ostane v istem registru.“;

31.

v točki 21A.801 se odstavek (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Pri balonih s posadko mora biti identifikacijska ploščica, predpisana v pododstavku (b), pritrjena na ovoj balona, in če je izvedljivo, na mestu, na katerem jo upravljavec lahko prebere, ko je balon napihnjen. Poleg tega morajo biti koš, celoten obtežilni okvir in celoten grelec trajno in čitljivo označeni s proizvajalčevim imenom, številko dela ali enakovrednim podatkom ter serijsko številko ali enakovrednim podatkom.“;

32.

v točki 21A.804 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Vsak del ali naprava sta trajno in čitljivo označena z:

1.

imenom, blagovno znamko ali simbolom, ki opredeljuje proizvajalca, kakor je opredeljen v veljavnih projektnih podatkih, in

2.

številko dela, kakor je opredeljena v veljavnih projektnih podatkih, in

3.

črkami EPA za dele in naprave, proizvedene v skladu z odobrenimi projektnimi podatki, ki ne pripadajo nosilcu certifikata tipa za zadevni proizvod, razen artiklov ETSO.“;

33.

doda se točka 21B.125:

(a)

Če pristojni organ med revizijami ali kako drugače najde objektivne dokaze, da nosilec izjave o soglasju ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz oddelka A Priloge (del 21), se ugotovitev razvrsti v skladu s točko 21A.125B(a).

(b)

Pristojni organ sprejme naslednje ukrepe:

1.

pri ugotovitvah 1. stopnje pristojni organ takoj ukrepa, tako da izjavo o soglasju v celoti ali deloma omeji, začasno razveljavi ali prekliče, odvisno od obsega ugotovitve, dokler organizacija ne izvede učinkovitega popravnega ukrepa.

2.

pri ugotovitvah 2. stopnje pristojni organ določi obdobje za popravni ukrep, ki ustreza vrsti ugotovitve in ni daljše od treh mesecev. Pristojni organ lahko ob koncu tega obdobja in glede na vrsto ugotovitve v nekaterih okoliščinah in ob zadovoljivem načrtu popravnega ukrepa trimesečno obdobje podaljša.

(c)

Če časovni okvir, ki ga je odobril pristojni organ, ni upoštevan, ta ukrepa za začasno popolno ali delno razveljavitev izjave o soglasju.“;

34.

v točki 21.B.135(b)2 se „21A.125(b)“ nadomesti z „21A.125A(b)“;

35.

točka 21B.143 se črta;

36.

točka 21B.145 se nadomesti z naslednjim:

(a)

Omejitev, začasna razveljavitev ali preklic izjave o soglasju se pisno sporoči njenemu nosilcu. Pristojni organ navede razloge za omejitev, začasno razveljavitev ali preklic in nosilca izjave o soglasju obvesti o njegovi pravici do pritožbe.

(b)

Če je izjava o soglasju začasno razveljavljena, se njena veljavnost ponovno vzpostavi šele, ko se ponovno doseže skladnost s poddelom F oddelka A Priloge (del 21).“;

37.

točka 21B.225 se nadomesti z naslednjim:

(a)

Če pristojni organ med revizijami ali kako drugače najde objektivne dokaze, da nosilec odobritve proizvodne organizacije ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz oddelka A Priloge (del 21), se ugotovitev razvrsti v skladu s točko 21A.158(a).

(b)

Pristojni organ sprejme naslednje ukrepe:

1.

pri ugotovitvah 1. stopnje pristojni organ takoj ukrepa, tako da odobritev proizvodne organizacije v celoti ali deloma omeji, začasno razveljavi ali prekliče, odvisno od obsega ugotovitve, dokler organizacija ne izvede učinkovitega popravnega ukrepa.

2.

pri ugotovitvah 2. stopnje pristojni organ določi obdobje za popravni ukrep, ki ustreza vrsti ugotovitve in ne presega treh mesecev. Pristojni organ lahko ob koncu tega obdobja in glede na vrsto ugotovitve v nekaterih okoliščinah in ob zadovoljivem načrtu popravnega ukrepa trimesečno obdobje podaljša.

(c)

Če časovni okvir, ki ga je odobril pristojni organ, ni upoštevan, ta ukrepa za začasno popolno ali delno razveljavitev odobritve.“;

38.

v točki 21B.235 se odstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Da pristojni organ upraviči ohranitev odobritve proizvodne organizacije, nenehno opravlja nadzor:

1.

da preveri, ali je sistem kakovosti nosilca odobritve proizvodne organizacije v skladu s poddelom G oddelka A te Priloge (del 21);

2.

da preveri, ali organizacija nosilca odobritve proizvodne organizacije deluje v skladu s predstavitvijo proizvodne organizacije, ter

3.

da preveri učinkovitost postopkov iz predstavitve proizvodne organizacije, ter

4.

da z vzorčenjem spremlja standarde proizvoda, dela ali naprave.“;

39.

točka 21B.325 se nadomesti z naslednjim:

(a)

Pristojni organ države članice registracije brez nepotrebne zamude izda ali spremeni spričevalo o plovnosti (obrazec EASA 25, glej Dodatek), ko se prepriča, da so izpolnjene zahteve iz točke 21B.326 in veljavne zahteve iz poddela H oddelka A te priloge (del 21).

(b)

Pristojni organ države članice registracije brez nepotrebne zamude izda ali spremeni spričevalo o plovnosti z omejitvami (obrazec EASA 24, glej Dodatek), ko se prepriča, da so izpolnjene zahteve iz točke 21B.327 in veljavne zahteve iz poddela H oddelka A te priloge (del 21).

(c)

Pristojni organ države članice registracije za nov zrakoplov ali rabljen zrakoplov s poreklom iz države nečlanice poleg ustreznega spričevala o plovnosti iz odstavka (a) ali (b) izda tudi izvorno potrdilo o pregledu plovnosti (obrazec EASA 15a, glej Dodatek).“;

40.

doda se naslednji odstavek 21B.326:

Pristojni organ države članice registracije izda spričevalo o plovnosti za:

(a)

nov zrakoplov:

1.

ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21A.174(b)(2);

2.

ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu z odobrenim projektom in je varen za uporabo. To lahko vključuje preglede pristojnega organa države članice registracije.

(b)

rabljen zrakoplov:

1.

ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21A.174(b)(3), ki dokazuje, da:

(i)

je zrakoplov v skladu s projektom tipa, odobrenim po certifikatu tipa ali dodatnem certifikatu tipa, odobreni spremembi ali popravilu v skladu s Prilogo (del 21), in

(ii)

so bile upoštevane ustrezne plovnostne zahteve, in

(iii)

je bil zrakoplov pregledan v skladu z ustreznimi določbami Priloge I (del M) Uredbe (ES) št. 2042/2003;

2.

ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu z odobrenim projektom in je varen za uporabo. To lahko vključuje preglede pristojnega organa države članice registracije.“;

41.

doda se naslednji odstavek 21B.327:

(a)

Pristojni organ države registracije izda spričevalo o plovnosti z omejitvami za:

1.

nov zrakoplov:

(i)

ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21A.174(b)(2);

(ii)

ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je Agencija odobrila po certifikatu tipa z omejitvami ali v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, in je varen za uporabo. To lahko vključuje preglede pristojnega organa države članice registracije.

2.

rabljen zrakoplov:

(i)

ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21A.174(b)(3), ki dokazuje, da:

(A)

je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je Agencija odobrila po certifikatu tipa z omejitvami ali v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami ali dodatnim certifikatom tipa, odobreno spremembo ali popravilom v skladu s Prilogo (del 21), in

(B)

so bile upoštevane ustrezne plovnostne zahteve, in

(C)

je bil zrakoplov pregledan v skladu z ustreznimi določbami Priloge I (del M) Uredbe (ES) št. 2042/2003;

(ii)

ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu z odobrenim projektom in je varen za uporabo. To lahko vključuje preglede pristojnega organa države članice registracije.

(b)

Za zrakoplov, ki ne more izpolnjevati bistvenih zahtev iz osnovne uredbe in ki ni upravičen do certifikata tipa z omejitvami, Agencija ob potrebnem upoštevanju odstopanj od teh bistvenih zahtev:

1.

izda posebne plovnostne specifikacije, ki zagotavljajo ustrezno varnost glede na nameravano uporabo, in preveri njihovo izpolnjevanje, ter

2.

določi omejitve za uporabo tega zrakoplova.

(c)

Omejitve za uporabo so povezane s spričevali o plovnosti z omejitvami, vključno z omejitvami v zračnem prostoru, kakor so potrebne za upoštevanje odstopanj od bistvenih zahtev za plovnost, določenih v osnovni uredbi.“;

42.

točka 21B.525 se nadomesti z naslednjim:

Pristojni organ brez nepotrebne zamude izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20a, glej Dodatek):

1.

ob predložitvi podatkov, zahtevanih v točki 21A.707, in

2.

ko so bili pogoji letenja iz točke 21A.708 odobreni v skladu s točko 21A.710, in

3.

ko se pristojni organ s pomočjo preiskav, ki jih izvede sam in ki lahko vključujejo preglede, ali s pomočjo postopkov, s katerimi se strinja prosilec, prepriča, da je zrakoplov že pred letom v skladu s projektom, opredeljenim v točki 21A.708.“;

43.

Dodatek I se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek I

Dovoljenje za sprostitev v uporabo – obrazec EASA 1 iz Priloge (del 21)

Image

Navodila za uporabo obrazca EASA 1

Ta navodila se nanašajo samo na uporabo obrazcev EASA 1 za namene proizvodnje. Opozoriti je treba na Dodatek II k Prilogi I (del M) Uredbe (ES) št. 2042/2003, ki zajema uporabo obrazca EASA 1 za namene vzdrževanja.

1.   NAMEN IN UPORABA

1.1.

Osnovni namen dovoljenja je razglasiti plovnost novih letalskih proizvodov, delov in naprav (v nadaljnjem besedilu: element(-i)).

1.2.

Med dovoljenjem in elementom(-i) je treba vzpostaviti povezavo. Izdajatelj mora ohraniti dovoljenje v obliki, ki omogoča preverjanje izvornih podatkov.

1.3.

Dovoljenje je sprejemljivo za številne organe za plovnost, vendar je to lahko odvisno od dvostranskih sporazumov in/ali politike organa za plovnost. Navedba ‚odobreni projektni podatki‘ iz tega dovoljenja tako pomeni podatke, ki jih je odobril organ za plovnost države uvoznice.

1.4.

Dovoljenje ni dobavnica ali spremnica.

1.5.

Zrakoplovi se ne sproščajo z uporabo dovoljenja.

1.6.

Dovoljenje ni odobritev za vgradnjo elementa v določen zrakoplov, motor ali propeler, temveč končnemu uporabniku samo pomaga opredeliti njegov status odobritve plovnosti.

1.7.

Na istem dovoljenju ni dovoljeno združevati elementov, sproščenih za namene proizvodnje, in elementov, sproščenih za namene vzdrževanja.

1.8.

Na istem dovoljenju ni dovoljeno združevati elementov, potrjenih v skladu z ‚odobrenimi podatki‘ in ‚neodobrenimi podatki‘.

2.   SPLOŠNA OBLIKA

2.1.

Dovoljenje mora biti v skladu s priloženim obrazcem, vključno s številčenjem in položajem posameznih rubrik. Lahko pa se razlikujejo velikosti posameznih rubrik, da ustrezajo posameznim vlogam, vendar pa ne v taki meri, da bi dovoljenje postalo neprepoznavno.

2.2.

Dovoljenje mora biti v ležečem formatu, celotna velikost pa se lahko bistveno poveča ali zmanjša, če ostaja dovoljenje prepoznavno in čitljivo. Če ste v dvomu, se posvetujte s pristojnim organom.

2.3.

Izjava o odgovornosti uporabnika/osebe, ki izvaja vgradnjo, je lahko navedena na kateri koli strani obrazca.

2.4.

Vsi vpisi morajo biti jasni in razločni, da so lahko čitljivi.

2.5.

Dovoljenje je lahko vnaprej natisnjeno ali oblikovano z računalnikom, vendar pa mora biti v obeh primerih izpis vrstic in znakov jasen, razločen in v skladu z opredeljeno obliko.

2.6.

Dovoljenje mora biti v angleškem jeziku, če je to primerno, pa tudi v enem ali več drugih jezikih.

2.7.

Podrobnosti, ki jih je treba vnesti v dovoljenje, se lahko napišejo s strojem/računalnikom ali ročno z velikimi tiskanimi črkami in morajo biti lahko čitljive.

2.8.

Zaradi jasnosti je treba uporabljati čim manj kratic.

2.9.

Prostor, ki ostane na zadnji strani dovoljenja, lahko izdajatelj uporabi za dodatne informacije, vendar pa ne sme vključiti nobene izjave o potrditvi. Na morebitno uporabo zadnje strani dovoljenja je treba opozoriti v ustrezni rubriki na sprednji strani dovoljenja.

3.   KOPIJE

3.1.

Glede števila kopij dovoljenja, ki se pošljejo stranki ali jih obdrži izdajatelj, ni nobenih omejitev.

4.   NAPAKE V DOVOLJENJU

4.1.

Če končni uporabnik ugotovi, da so v dovoljenju napake, mora o njih pisno obvestiti izdajatelja. Če lahko izdajatelj napake preveri in popravi, lahko izda novo dovoljenje.

4.2.

Novo dovoljenje mora imeti novo referenčno številko, podpis in datum.

4.3.

Prošnji za novo dovoljenje se lahko ugodi, ne da bi bilo treba vnovič preveriti stanje elementov. Novo dovoljenje ni izjava o trenutnem stanju, v rubriki 12 pa se mora sklicevati na prejšnje dovoljenje z naslednjo izjavo: ‚To dovoljenje popravlja napako(-e) v rubriki(-ah) [vnesite popravljeno(-e) rubriko(-e)] dovoljenja [vnesite prvotno referenčno številko] z dne [vnesite datum prvotne izdaje], in ne zajema skladnosti/stanja/sprostitve v uporabo.‘ Obe dovoljenji je treba hraniti tako dolgo, kot se zahteva za prvo dovoljenje.

5.   IZDAJATELJEVO IZPOLNJEVANJE DOVOLJENJA

Rubrika 1 Pristojni organ za odobritev/Država

Navedite naziv in državo organa, pristojnega za izdajo tega dovoljenja. Če je pristojni organ Agencija, je treba navesti samo ‚EASA‘.

Rubrika 2 Glava obrazca EASA 1

‚URADNO DOVOLJENJE ZA SPROSTITEV V UPORABO OBRAZEC EASA 1‘

Rubrika 3 Referenčna številka obrazca

Vnesite enotno številko, določeno s sistemom/postopkom številčenja, ki ga uporablja organizacija iz rubrike 4; to lahko vključuje črkovne/numerične znake.

Rubrika 4 Naziv in naslov organizacije

Vnesite poln naziv in naslov proizvodne organizacije (glej obrazec EASA 55, list A), ki sprošča element(-e), zajet(-e) v tem dovoljenju. Logotipi itd. organizacije so dovoljeni, če je zanje v rubriki dovolj prostora.

Rubrika 5 Delovni nalog/Pogodba/Račun

Za lažjo sledljivost elementa(-ov) z vidika kupca vnesite številko delovnega naloga, številko pogodbe, številko računa ali podobno referenčno številko.

Rubrika 6 Postavka

Vpišite številke vrstičnih postavk, če je vrstičnih postavk več. Ta rubrika omogoča lažje navzkrižno sklicevanje na rubriko 12 Opombe.

Rubrika 7 Opis

Vpišite ime ali opis elementa. Prednostno je treba uporabiti izraz iz navodil za stalno plovnost ali podatkov za vzdrževanje (npr. ilustriranega kataloga delov, priročnika za vzdrževanje zrakoplovov, servisnega biltena, priročnika za vzdrževanje komponent).

Rubrika 8 Številka dela

Vpišite številko dela, kot je navedena na elementu ali listku/embalaži. Pri motorju ali propelerju se lahko uporabi oznaka tipa.

Rubrika 9 Količina

Navedite količino elementov.

Rubrika 10 Serijska številka

Če predpisi določajo, da mora imeti element serijsko številko, jo vnesite v to rubriko. Vnese se lahko tudi katera koli druga serijska številka, ki ni določena s predpisi. Če na elementu serijska številka ni navedena, vnesite ‚Ni podatka‘.

Rubrika 11 Status/Delo

Vnesite ‚PROTOTIP‘ ali ‚NOV‘.

Vnesite ‚PROTOTIP‘ za:

(i)

proizvodnjo novega elementa v skladu z neodobrenimi projektnimi podatki;

(ii)

ponovno izdajo potrdila s strani organizacije iz rubrike 4 po spremembi elementa ali njegovem popravilu pred začetkom uporabe (npr. po vključitvi projektivne spremembe, odpravi napake, pregledu ali testiranju, ali podaljšanju življenjske dobe). V rubriko 12 je treba vnesti podrobnosti o originalni sprostitvi ter spremembi ali popravilu.

Vnesite ‚NOV‘ za:

(i)

proizvodnjo novega elementa v skladu z odobrenimi projektnimi podatki;

(ii)

ponovno izdajo potrdila s strani organizacije iz rubrike 4 po spremembi elementa ali njegovem popravilu pred začetkom uporabe (npr. po vključitvi projektivne spremembe, odpravi napake, pregledu ali testiranju, ali podaljšanju življenjske dobe). V rubriko 12 je treba vnesti podrobnosti o prvotni sprostitvi ter spremembi ali popravilu;

(iii)

ponovno izdajo potrdila s strani proizvajalca ali organizacije iz rubrike 4 prejšnjega potrdila pri spremembi elementov iz ‚prototipov‘ (skladnost samo z neodobrenimi podatki) v ‚nove‘ (skladnost z odobrenimi podatki in v stanju za varno uporabo), po odobritvi ustreznih projektnih podatkov, če se projektni podatki niso spremenili. V rubriko 12 je treba vnesti naslednjo izjavo:

PONOVNA IZDAJA POTRDILA ZA SPREMEMBO ELEMENTOV IZ ‚PROTOTIPOV‘ V ‚NOVE‘: TA DOKUMENT POTRJUJE ODOBRITEV PROJEKTNIH PODATKOV [VNESI ŠTEVILKO CERTIFIKATA TIPA/DODATNEGA CERTIFIKATA TIPA, RAVEN POPRAVKA] Z DNE [VNESI DATUM, ČE JE TO NUJNO ZA OPREDELITEV STATUSA POPRAVKA], NA PODLAGI KATERIH JE (SO) BIL(-I) TA(-I) ELEMENTI(-I) PROIZVEDEN(-I).

V rubriki 13a je treba označiti okence ‚odobrenimi projektnimi podatki in so varni za uporabo‘;

(iv)

pregled predhodno sproščenega novega elementa pred začetkom uporabe v skladu s standardom, posebej opredeljenim za kupca, ali specifikacijo (v rubriko 12 je treba vnesti podrobnosti o tem in podrobnosti o prvotni sprostitvi) ali za določitev plovnosti (v rubriko 12 je treba vnesti razlago osnove za sprostitev in podrobnosti o prvotni sprostitvi).

Rubrika 12 Opombe

Opišite delo, opredeljeno v rubriki 11, bodisi neposredno bodisi s sklicevanjem na dokazilno dokumentacijo, ki jo uporabnik ali oseba, ki izvaja vgradnjo, potrebuje za opredelitev plovnosti elementa(-ov), povezanega(-ih) z delom, za katero se izdaja potrdilo. Po potrebi se lahko uporabi poseben list, sklic nanj pa se navede na obrazcu EASA 1. V vsaki izjavi je treba jasno navesti, na kateri(-e) element(-e) iz rubrike 6 se nanaša. Če ni nobene izjave, se vpiše ‚Nič‘.

V rubriki 12 obrazložite sprostitev na podlagi neodobrenih projektivnih podatkov (npr. v fazi pridobivanja certifikata tipa, samo za testiranje, v fazi odobritve podatkov).

Če podatke tiskate z elektronskega obrazca EASA 1, vse neustrezne podatke iz drugih rubrik vnesite v to rubriko.

Rubrika 13a

Označite samo eno od obeh okenc:

1.

označite okence ‚odobrenimi projektnimi podatki in so varni za uporabo‘, če je (so) bil(-i) element(-i) proizveden(-i) z uporabo odobrenih projektnih podatkov in če je bilo ugotovljeno, da je (so) varen(-ni) za uporabo;

2.

označite okence ‚neodobrenimi projektnimi podatki iz rubrike 12‘, če je (so) bil(-i) element(-i) proizveden(-i) z uporabo neodobrenih projektnih podatkov. Opredelite podatke iz rubrike 12 (npr. v fazi pridobivanja certifikata tipa, samo za testiranje, v fazi odobritve podatkov).

Na istem dovoljenju ni dovoljeno združevati elementov, sproščenih na podlagi odobrenih in neodobrenih projektnih podatkov.

Rubrika 13b Podpis pooblaščene osebe

V ta razdelek se vnese podpis pooblaščene osebe. To rubriko lahko podpišejo samo osebe, ki so posebej pooblaščene v skladu s pravili in politikami pristojnega organa. Za lažjo prepoznavnost se lahko doda enotna identifikacijska številka pooblaščene osebe.

Rubrika 13c Številka odobritve/dovoljenja

Vnesite številko/referenco odobritve/dovoljenja. To številko ali referenco izda pristojni organ.

Rubrika 13d Ime

Razločno napišite ime osebe, ki je podpisala rubriko 13b.

Rubrika 13e Datum

Vpišite datum podpisa v rubriki 13b, pri čemer mora biti datum v obliki dd/mmm/llll (dan z dvema števkama/prve tri črke meseca/letnica s štirimi števkami).

Rubrika 14a–14e

Splošne zahteve za rubrike 14a–14e:

Se ne uporablja za sprostitev za namene proizvodnje. Osenčite, potemnite ali kako drugače označite, da preprečite nepravilno ali nedovoljeno uporabo.

Odgovornosti uporabnika/osebe, ki izvaja vgradnjo

Na dovoljenje dodajte naslednjo izjavo, s katero končnim uporabnikom sporočate, da niso razrešeni odgovornosti, ki jih imajo v zvezi z vgradnjo in uporabo elementov, ki jih spremlja obrazec:

‚TO DOVOLJENJE NI POOBLASTILO ZA VGRADNJO.

ČE UPORABNIK/OSEBA, KI IZVAJA VGRADNJO, DELA V SKLADU S PREDPISI ORGANA ZA PLOVNOST, KI NI ISTI KAKOR ORGAN ZA PLOVNOST IZ RUBRIKE 1, MORA UPORABNIK/OSEBA, KI IZVAJA VGRADNJO, NUJNO ZAGOTOVITI, DA NJEGOV/NJEN ORGAN ZA PLOVNOST ODOBRI ELEMENTE, KI JIH JE POTRDIL ORGAN ZA PLOVNOST IZ RUBRIKE 1.

IZJAVI V RUBRIKAH 13A IN 14A NISTA DOVOLJENJI ZA VGRADNJO. V VSEH PRIMERIH MORA DOKUMENTACIJA O VZDRŽEVANJU ZRAKOPLOVA VSEBOVATI DOVOLJENJE ZA VGRADNJO, KI GA UPORABNIK/OSEBA, KI IZVAJA VGRADNJO, IZDA V SKLADU Z NACIONALNIMI PREDPISI, PREDEN SE LAHKO ZRAKOPLOV UPORABLJA ZA LETENJE.‘“;

44.

Dodatek II se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek II

Potrdilo o pregledu plovnosti – obrazec EASA 15a

Image

45.

Dodatek IV se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek IV

Spričevalo o plovnosti z omejitvami – obrazec EASA 24

Logotip pristojnega organa

SPRIČEVALO O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

 (1)

[Država članica registracije]

[PRISTOJNI ORGAN DRŽAVE ČLANICE]

 (1)

1.

Državljanstvo in registrske oznake

2.

Proizvajalec in proizvajalčeva oznaka zrakoplova

3.

Serijska številka zrakoplova

4.

Kategorije

5.

To spričevalo o plovnosti je izdano v skladu s (2) [Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944] in členom 5(4)(b) Uredbe (ES) št. 216/2008 za zgoraj navedeni zrakoplov, ki se šteje za plovnega, če se vzdržuje in upravlja v skladu s prej navedenimi in ustreznimi omejitvami glede obratovanja.

Poleg zgoraj navedenih se uporabljajo še naslednje omejitve:

 (1)

 (2) [V mednarodnem zračnem prometu se zrakoplov lahko uporablja ne glede na zgornje omejitve.]

 

Datum izdaje:

 

Podpis:

6.

To spričevalo o plovnosti z omejitvami je veljavno, dokler ga pristojni organ države članice registracije ne prekliče.

Temu spričevalu se priloži veljavno potrdilo o pregledu plovnosti.

Obrazec EASA 24 – 2. izdaja.

To spričevalo je na krovu med vsemi poleti

46.

Dodatek V se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek V

Spričevalo o plovnosti – obrazec EASA 25

Logotip pristojnega organa:

SPRIČEVALO O PLOVNOSTI

 (3)

[Država članica registracije]

[PRISTOJNI ORGAN DRŽAVE ČLANICE]

 (3)

1.

Državljanstvo in registrske oznake

2.

Proizvajalec in proizvajalčeva oznaka zrakoplova

3.

Serijska številka zrakoplova

4.

Kategorije

5.

To spričevalo o plovnosti je izdano v skladu s Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944 in členom 5(2)(c) Uredbo (ES) št. 216/2008 za navedeni zrakoplov, ki se šteje za plovnega, če se vzdržuje in upravlja v skladu s prej navedenimi in ustreznimi omejitvami glede obratovanja.

Omejitve/Opomba:

 (3)

 

Datum izdaje:

 

Podpis:

6.

To spričevalo o plovnosti je veljavno, dokler ga pristojni organ države članice registracije ne prekliče.

Temu spričevalu se priloži veljavno potrdilo o pregledu plovnosti.

Obrazec EASA 25 – 2. izdaja.

To spričevalo je na krovu med vsemi poleti

47.

Dodatek VII se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek VII

Izjava o skladnosti zrakoplova – obrazec EASA 52

IZJAVA O SKLADNOSTI ZRAKOPLOVA

1.

Država proizvodnje

2.

[DRŽAVA ČLANICA] (4) Članica Evropske unije (5)

3.

Ref. št. izjave:

4.

Organizacija

5.

Tip zrakoplova

6.

Oznake certifikata tipa:

7.

Registrska ali druga oznaka zrakoplova

8.

Identifikacijska številka proizvajalca

9.

Podrobnosti o motorju/propelerju (6)

10.

Spremembe in/ali servisni bilteni (6)

11.

Plovnostne zahteve

12.

Koncesije

13.

Izjeme, oprostitve ali odstopanja (6)

14.

Opombe

15.

Spričevalo o plovnosti

16.

Dodatne zahteve

17.

Izjava o skladnosti

Potrjuje se, da je ta zrakoplov v celoti skladen s projektom certifikata tipa in postavkami v zgornjih rubrikah 9, 10, 11, 12 in 13.

Zrakoplov je v stanju, ki zagotavlja varno delovanje.

Zrakoplov je zadovoljivo prestal testiranje med poletom.

18.

Podpis

19.

Ime

20.

Datum (d/m/l)

21.

Ref. odobritve proizvodne organizacije

Obrazec EASA 52 – 2. izdaja.

Navodila za uporabo obrazca EASA 52 – izjave o skladnosti zrakoplova

1.   NAMEN IN PODROČJE UPORABE

1.1.

Uporaba izjave o skladnosti zrakoplova, ki jo izda proizvajalec v skladu s poddelom F oddelka A dela 21, je opisana v točki 21A.130; prav tako tudi ustrezen sprejemljiv postopek za dokazovanje skladnosti.

1.2.

Namen izjave o skladnosti zrakoplova (obrazec EASA 52), izdane v skladu s poddelom G oddelka A dela 21, je omogočiti nosilcu ustrezne odobritve proizvodne organizacije, da uveljavi pravico do pridobitve individualnega spričevala o plovnosti od pristojnega organa države članice registracije.

2.   SPLOŠNO

2.1.

Izjava o skladnosti mora ustrezati priloženemu vzorcu, vključno s številčenjem in položajem posameznih rubrik. Posamezne rubrike pa so lahko različno velike, da ustrezajo posameznim vlogam, vendar ne toliko, da bi zaradi tega postala izjava o skladnosti neprepoznavna. Če ste v dvomu, se obrnite na pristojni organ.

2.2.

Izjava o skladnosti je lahko vnaprej natisnjena ali oblikovana z računalnikom, vendar pa mora biti v obeh primerih izpis vrstic in znakov jasen in čitljiv. Dovoljeno je vnaprej natisnjeno besedilo v skladu s priloženim vzorcem, niso pa dovoljene nobene druge izjave o potrditvi.

2.3.

Obrazec se lahko izpolni s strojem, računalnikom ali ročno z velikimi tiskanimi črkami zaradi čitljivosti. Kot jezik je sprejemljiva angleščina in po potrebi en ali več uradnih jezikov države članice, ki izdaja izjavo.

2.4.

Kopijo izjave in vse priloge, na katere se sklicuje, mora zadržati odobrena proizvodna organizacija.

3.   IZDAJATELJEVO IZPOLNJEVANJE IZJAVE O SKLADNOSTI

3.1.

Izpolnjene morajo biti vse rubrike, da je dokument veljaven.

3.2.

Proizvajalec pristojnemu organu države registracije ne sme izdati izjave o skladnosti, če projekt zrakoplova in vgrajeni proizvodi niso odobreni.

3.3.

Če s pristojnim organom ni drugače dogovorjeno, se je za informacije, ki jih je treba vpisati v rubrike 9, 10, 11, 12, 13 in 14, možno sklicevati na posebej naštete dokumente, ki jih arhivira proizvodna organizacija.

3.4.

Namen izjave o skladnosti ni vključiti tiste elemente opreme, ki bi morali biti vgrajeni, da bi bili izpolnjeni veljavni predpisi glede obratovanja. Vendar pa so lahko nekateri posamezni elementi vključeni v rubriko 10 ali v odobreni projekt tipa. Upravljavci so torej opozorjeni, da so sami odgovorni zagotoviti skladnost z veljavnimi operativnimi predpisi za svoje obratovanje.

Rubrika 1

Vpisati ime države proizvodnje.

Rubrika 2

Pristojni organ, v katerega pristojnosti se izda izjava o skladnosti.

Rubrika 3

V to rubriko se vnaprej natisne enkratna serijska številka zaradi nadzora in sledljivosti izjave. Vendar pa pri računalniško izdelanih dokumentih številke ni treba vnaprej natisniti, če je računalnik programiran tako, da generira in natisne enkratno številko.

Rubrika 4

Polno ime in naslov organizacije, ki izda izjavo. Ta rubrika je lahko vnaprej natisnjena. Logotipi ipd. so dovoljeni, če je zanje v rubriki dovolj prostora.

Rubrika 5

Tip zrakoplova v celoti, kakor je opredeljen v certifikatu tipa in na pripadajočem listu podatkov.

Rubrika 6

Podatki o referenčni številki in izdaji certifikata tipa za zadevni zrakoplov.

Rubrika 7

Če je zrakoplov registriran, potem je ta oznaka registrska oznaka. Če zrakoplov ni registriran, potem se tu vpiše oznaka, ki jo prizna pristojni organ države članice in po potrebi pristojni organ tretje države.

Rubrika 8

Identifikacijska oznaka, ki jo določi proizvajalec zaradi nadzora in sledljivosti ter podpore v zvezi s proizvodom. Včasih se imenuje tudi proizvajalčeva serijska številka ali projektantska številka.

Rubrika 9

Tip(-i) motorja in propelerja v celoti, kakor je opredeljeno v ustreznem certifikatu tipa in na pripadajočem listu podatkov. Prikazati je treba tudi proizvajalčevo identifikacijsko številko in lokacijo.

Rubrika 10

Odobrene spremembe projekta za zrakoplov.

Rubrika 11

Seznam vseh veljavnih plovnostnih zahtev (ali enakovrednih dokumentov) in izjava o skladnosti z opisom metode za izpolnjevanje zahtev za posamezni zrakoplov, vključno s proizvodi in vgrajenimi deli, napravami in opremo. Prikazati je treba vse prihodnje roke za izpolnitev zahtev.

Rubrika 12

Odobreno nenamerno odstopanje od odobrenega projekta tipa, ki se včasih imenuje koncesija, odstopanje ali neskladnost.

Rubrika 13

Vključene so lahko samo dogovorjene izjeme, oprostitve ali odstopanja.

Rubrika 14

Opombe. Vse izjave, informacije, posebni podatki ali omejitve, ki lahko vplivajo na plovnost zrakoplova. Če takih informacij ali podatkov ni, vpišite ‚NIČ‘.

Rubrika 15

Za zahtevano spričevalo o plovnosti vpišite ‚Spričevalo o plovnosti‘ ali ‚Spričevalo o plovnosti z omejitvami‘.

Rubrika 16

V tej rubriki je treba zabeležiti dodatne zahteve, na primer tiste, ki jih sporoči država uvoznica.

Rubrika 17

Veljavnost izjave o skladnosti je odvisna od tega, ali so izpolnjene vse rubrike v obrazcu. Nosilec potrdila proizvodne organizacije mora hraniti v arhivu kopijo poročila o testnem letu, skupaj z vsemi zabeleženimi podrobnostmi o napakah in popravilih. Ustrezno certifikacijsko osebje in član posadke, na primer testni pilot ali inženir za testne lete, morajo podpisati poročilo kot zadovoljivo. Opravljeni testni leti so opredeljeni v skladu z nadzorom sistema kakovosti iz točke 21A.139, zlasti iz točke 21A.139(b)(1)(vi), da se zagotovita skladnost zrakoplova z veljavnimi projektnimi podatki in njegova varnost za obratovanje.

Nosilec potrdila proizvodne organizacije mora imeti v arhivu seznam elementov, priskrbljenih (ali danih na voljo) zaradi izpolnjevanja zahtev za varno obratovanje po tej izjavi.

Rubrika 18

Izjavo o skladnosti lahko podpiše oseba, ki jo za to pooblasti nosilec odobritve proizvodne organizacije v skladu s točko 21A.145(d). Za podpis se ne sme uporabiti žiga.

Rubrika 19

Treba je čitljivo natipkati ali natisniti ime podpisnika.

Rubrika 20

Treba je navesti datum podpisa izjave o skladnosti.

Rubrika 21

Treba je navesti referenčno številko odobritve, ki jo izda pristojni organ.

48.

Dodatek IX se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek IX

Potrdila o odobritvi proizvodne organizacije iz poddela G Priloge (del 21) – obrazec EASA 55

Image

Image

49.

Dodatek X se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek X

Izjava o soglasju – obrazec EASA 65 – iz poddela F Priloge (del 21)

Image


(1)  Izpolni država registracije.

(2)  Neustrezno črtati.“;

(3)  Izpolni država registracije.“

(4)  ali EASA, če je pristojni organ EASA.

(5)  Črtati za države, ki niso članice EU.

(6)  Neustrezno črtati.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/36


ODLOČBA SVETA

z dne 26. novembra 2009

o stališču, ki ga sprejme Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Vatikansko mestno državo

(2009/895/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 111(3) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

po posvetovanju z Evropsko centralno banko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od uvedbe eura je za monetarne zadeve in zadeve, povezane z menjalnim tečajem, pristojna Skupnost.

(2)

Svet določi ureditve za pogajanja in sklepanje sporazumov o monetarnih zadevah ali zadevah, povezanih z menjalnim tečajem.

(3)

Italijanska republika je v imenu Skupnosti 29. decembra 2000 sklenila monetarni sporazum z Vatikansko mestno državo.

(4)

Svet je v svojih Sklepih z dne10. februarja 2009 povabil Komisijo, da preveri, ali obstoječi monetarni sporazumi delujejo in ali je treba morda povišati zgornje meje za izdajo kovancev.

(5)

Komisija je v sporočilu o delovanju monetarnih sporazumov z Monakom, San Marinom in Vatikanom sklenila, da je treba obstoječi monetarni sporazum z Vatikansko mestno državo spremeniti, da bi bili odnosi med Skupnostjo in državami, ki so podpisale monetarni sporazum, bolj usklajeni.

(6)

O monetarnem sporazumu z Vatikansko mestno državo bi se bilo treba zato ponovno pogajati takoj, ko bo to mogoče, tako da bo nova ureditev začela veljati 1. januarja 2010 skupaj z novimi pravili o načinih uvedbe eurokovancev, ki so bila določena v Priporočilu Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (1), ki ga je 10. februarja 2009 v svojih sklepih odobril Svet –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Italijanska republika obvesti Vatikansko mestno državo, da je treba čim prej spremeniti obstoječi monetarni sporazum med Italijansko republiko v imenu Evropske skupnosti in Vatikansko mestno državo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ter ji ponudi ponovna pogajanja o zadevnih določbah Sporazuma.

Člen 2

Skupnost si pri ponovnih pogajanjih o sporazumu z Vatikansko mestno državo prizadeva za naslednje spremembe:

(a)

Sporazum se sklene med Skupnostjo in Vatikansko mestno državo. Besedilo sporazuma je kodificirano besedilo sedanjega sporazuma s spremembami.

(b)

Vatikanska mestna država se zavezuje, da bo z neposrednimi prenosi ali enakovrednimi ukrepi sprejela vse ustrezne ukrepe za uporabo vseh zadevnih predpisov Skupnosti glede preprečevanja pranja denarja, goljufij in ponarejanja gotovine in negotovinskih plačilnih sredstev v Vatikanski mestni državi. Prav tako se zavezuje, da bo sprejela zadevne predpise Skupnosti na področju bančništva in financ, če in ko bo bančni sektor vzpostavljen v Vatikanski mestni državi.

(c)

Metoda za določanje zgornje meje za izdajanje vatikanskih eurokovancev se spremeni. Nova zgornja meja se izračuna z metodo, ki bo vključevala fiksni del, namenjen preprečevanju čezmernih špekulacij z vatikanskimi kovanci na področju numizmatike z zadovoljitvijo povpraševanja na trgu zbiralcev kovancev, in spremenljivi del, ki se izračuna kot povprečna izdaja kovancev na prebivalca v Italijanski republiki v letu n–1, pomnoženo s številom prebivalcev Vatikanske mestne države. Brez poseganja v izdajo zbirateljskih kovancev določa Sporazum 51-odstotni minimalni delež vatikanskih eurokovancev, ki se izdajo v nominalni vrednosti.

(d)

Ustanovi se skupni odbor za spremljanje napredka pri izvajanju Sporazuma. Sestavljen je iz predstavnikov Vatikanske mestne države, Italijanske republike, Komisije in Evropske centralne banke (ECB). Skupni odbor lahko vsako leto spremeni fiksni del, da bi bila upoštevana inflacija in razvoj na trgu zbiralcev. Vsakih 5 let preveri primernost deleža kovancev, ki se izdajo v nominalni vrednosti in lahko odloči, da ga poveča. Odločitve sprejema soglasno. Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

(e)

Eurokovance Vatikanske mestne države kuje Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vendar lahko Vatikanska mestna država v dogovoru s skupnim odborom med kovnicami v Evropski uniji, ki kujejo eurokovance, izbere drugega izvajalca. Obseg kovancev, ki jih izda Vatikanska mestna država, se doda obsegu kovancev, ki jih izda Italijanska republika za namen, da ECB odobri celoten obseg izdaje.

(f)

Sodišče Evropskih skupnosti se izbere kot organ, ki je pristojen za reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi uporabe sporazuma.

Če Skupnost ali Vatikanska mestna država meni, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti iz monetarnega sporazuma, lahko predloži zadevo Sodišču. Sodba Sodišča je zavezujoča za pogodbenice, ki bodo sprejele potrebne ukrepe za upoštevanje sodbe v roku, ki ga določi Sodišče v svoji sodbi. Če Skupnost ali Vatikanska mestna država ne sprejme potrebnih ukrepov za upoštevanje sodbe v določenem roku, lahko druga pogodbenica nemudoma prekine Sporazum.

Člen 3

Pogajanja z Vatikansko mestno državo vodita Italijanska republika in Komisija v imenu Skupnosti. Italijanska republika in Komisija sta pooblaščeni za parafiranje Sporazuma v imenu Skupnosti. ECB je v celoti vključena v pogajanja, njeno strinjanje pa je potrebno glede zadev, ki spadajo na področje njenih pristojnosti. Italijanska republika in Komisija predložita osnutek sporazuma Ekonomsko-finančnemu odboru (EFO), da poda mnenje.

Člen 4

Ko je Sporazum parafiran je Komisija pristojna za sklenitev Sporazuma v imenu Skupnosti, razen če EFO ali ECB meni, da bi bilo Sporazum treba predložiti Svetu

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na Italijansko republiko, Komisijo in ECB.

V Bruslju, 26. novembra 2009

Za Svet

Predsednik

J. BJÖRKLUND


(1)  UL L 9, 14.1.2009, str. 52.


8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/38


SKLEP SVETA

z dne 30. novembra 2009

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(2009/896/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točke 2(b)(i) člena 62 Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti s pogajanji dosegla Sporazum z Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je bil v imenu Skupnosti podpisan 28. maja 2009 in se je od tega dne začasno uporabljal, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2009/478/ES (2).

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor za upravljanje Sporazuma, ki bi moral sprejeti svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za oblikovanje stališča Skupnosti o sprejetju navedenega poslovnika.

(5)

V skladu s členom 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, ti dve državi članici ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč in se v njiju ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (3) se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma (4).

Člen 3

Skupnost v Skupnem odboru strokovnjakov, ustanovljenem s členom 6 Sporazuma, zastopa Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora strokovnjakov glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 6(4) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 169, 30.6.2009, str. 1.

(3)  Za besedilo Sporazuma glej UL L 169, 30.6.2009, str. 3.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/39


SKLEP SVETA

z dne 30. novembra 2009

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(2009/897/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točke 2(b)(i) člena 62 Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti s pogajanji dosegla Sporazum z Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je bil v imenu Skupnosti podpisan 28. maja 2009 in se je od tega dne začasno uporabljal, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2009/481/ES (2).

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor za upravljanje Sporazuma, ki bi moral sprejeti svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za oblikovanje stališča Skupnosti o sprejetju navedenega poslovnika.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, ti dve državi članici ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč in se v njiju ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (3) se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma (4).

Člen 3

Skupnost v Skupnem odboru strokovnjakov, ustanovljenem s členom 6 Sporazuma, zastopa Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora strokovnjakov glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 6(4) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 169, 30.6.2009, str. 23.

(3)  Za besedilo Sporazuma glej UL L 169, 30.6.2009, str. 24.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/40


SKLEP SVETA

z dne 30. novembra 2009

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(2009/898/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točke 2(b)(i) člena 62 Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti s pogajanji dosegla Sporazum z Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je bil v imenu Skupnosti podpisan 28. maja 2009 in se je od tega dne začasno uporabljal, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2009/479/ES (2).

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor za upravljanje Sporazuma, ki bi moral sprejeti svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za oblikovanje stališča Skupnosti o sprejetju navedenega poslovnika.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, ti dve državi članici ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč in se v njiju ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (3) se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma (4).

Člen 3

Skupnost v Skupnem odboru strokovnjakov, ustanovljenem s členom 6 Sporazuma, zastopa Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora strokovnjakov glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 6(4) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 169, 30.6.2009, str. 9.

(3)  Za besedilo Sporazuma glej UL L 169, 30.6.2009, str. 10.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/41


SKLEP SVETA

z dne 30. novembra 2009

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(2009/899/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točke 2(b)(i) člena 62 Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti s pogajanji dosegla Sporazum z Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je bil v imenu Skupnosti podpisan 28. maja 2009 in se je od tega dne začasno uporabljal, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2009/480/ES (2).

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor za upravljanje Sporazuma, ki bi moral sprejeti svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za oblikovanje stališča Skupnosti o sprejetju navedenega poslovnika.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, ti dve državi članici ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč in se v njiju ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (3) se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma (4).

Člen 3

Skupnost v Skupnem odboru strokovnjakov, ustanovljenem s členom 6 Sporazuma, zastopa Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora strokovnjakov glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 6(4) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 169, 30.6.2009, str. 16.

(3)  Za besedilo Sporazuma glej UL L 169, 30.6.2009, str. 17.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/42


SKLEP SVETA

z dne 30. novembra 2009

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(2009/900/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točke 2(b)(i) člena 62 Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti s pogajanji dosegla Sporazum z Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je bil v imenu Skupnosti podpisan 28. maja 2009 in se je od tega dne začasno uporabljal, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2009/482/ES (2).

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor za upravljanje Sporazuma, ki bi moral sprejeti svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za oblikovanje stališča Skupnosti o sprejetju navedenega poslovnika.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, ti dve državi članici ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč in se v njiju ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (3) se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma (4).

Člen 3

Skupnost v Skupnem odboru strokovnjakov, ustanovljenem s členom 6 Sporazuma, zastopa Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora strokovnjakov glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 6(4) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 169, 30.6.2009, str. 30.

(3)  Za besedilo Sporazuma glej UL L 169, 30.6.2009, str. 31.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/43


SKLEP SVETA

z dne 30. novembra 2009

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje

(2009/901/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točke 2(b)(i) člena 62 Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti s pogajanji dosegla Sporazum s Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je bil v imenu Skupnosti podpisan 28. maja 2009 in se je od tega dne začasno uporabljal, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2009/483/ES (2).

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor za upravljanje Sporazuma, ki bi moral sprejeti svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za oblikovanje stališča Skupnosti o sprejetju navedenega poslovnika.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 navedenega protokolati dve državi članici ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč in se v njiju ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (3) se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta pošlje uradno obvestilo iz člena 8(1) Sporazuma (4).

Člen 3

Skupnost v Skupnem odboru strokovnjakov, ustanovljenem s členom 6 Sporazuma, zastopa Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora strokovnjakov glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 6(4) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 169, 30.6.2009, str. 37.

(3)  Za besedilo Sporazuma glej UL L 169, 30.6.2009, str. 38.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/44


SKLEP SVETA 2009/902/PNZ

z dne 30. novembra 2009

o ustanovitvi Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN) in razveljavitvi Sklepa 2001/427/PNZ

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 30(1), 31 in 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Belgije, Češke republike, Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Republike Madžarske, Kraljevine Nizozemske, Slovaške republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 15. in 16. oktobra 1999 v Tampereju sklenil, da bi bilo treba razviti ukrepe za preprečevanje kriminala z izmenjavo najboljših praks in z okrepitvijo mreže pristojnih državnih organov za preprečevanje kriminala, kot tudi s sodelovanjem med državnimi organi, specializiranimi na tem področju, pri čemer je poudaril, da bi to sodelovanje lahko imelo za svoje glavne prednostne naloge mladinski, mestni in z drogami povezan kriminal. V ta namen je pozval k preučitvi možnosti programa, ki bi ga financirala Skupnost.

(2)

Priporočilo 6 strategije Evropske unije za začetek novega tisočletja za preprečevanje in nadzor nad organiziranim kriminalom (2) poziva, naj Svetu pomagajo ustrezno usposobljeni strokovnjaki za preprečevanje kriminala, kot so nacionalne kontaktne točke, ali pa naj se ustanovi mreža strokovnjakov iz državnih organov za preprečevanje kriminala.

(3)

S Sklepom Sveta 2001/427/PNZ je bila ustanovljena Evropska mreža za preprečevanje kriminala (3).

(4)

Zunanja ocena Evropske mreže za preprečevanje kriminala iz leta 2008/09 je pokazala, da obstajajo možnosti za okrepitev mreže, ki jih je sprejela uprava EUCPN in zaradi katerih je treba razveljaviti Sklep 2001/427/PNZ ter ga nadomestiti z novim sklepom Sveta o mreži.

(5)

Ocena je pokazala, da morajo nacionalni predstavniki še bolj sodelovati pri dejavnostih mreže.

(6)

Za krepitev mreže je potrebnih več sprememb, in sicer spremembe določb o kontaktnih točkah, sekretariatu, strukturi uprave in njenih nalogah, vključno z imenovanjem predsednika.

(7)

Spremembe v strukturi mreže bi morale biti učinkovite in gospodarne ter temeljiti na izkušnjah držav članic pri financiranju in izvajanju nalog sekretariata in drugih nalog mreže. Uprava bi si morala intenzivneje prizadevati, da bi v celoti raziskala in preučila možnosti za financiranje s sredstvi iz splošnega proračuna Evropske unije. To bi lahko dosegli na podlagi okvirnih partnerstev ali z vključitvijo mreže na seznam monopolnih organov v ustreznem programu financiranja.

(8)

Druge določbe bi morale temeljiti na Sklepu 2001/427/PNZ –

SKLENIL:

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Evropska mreža za preprečevanje kriminala (v nadaljnjem besedilu: mreža). Velja za naslednico Evropske mreže za preprečevanje kriminala, ustanovljene s Sklepom 2001/427/PNZ.

Člen 2

Cilj

1.   Mreža prispeva k razvijanju različnih vidikov preprečevanja kriminala na ravni Unije, pri čemer upošteva strategijo Evropske unije za preprečevanje kriminala, in podpira dejavnosti za preprečevanje kriminala na državni in lokalni ravni.

2.   Preprečevanje kriminala zajema vse ukrepe, ki so namenjeni zmanjšanju oziroma prispevajo k zmanjšanju kriminala in občutka negotovosti državljanov, tako v količinskem kot kakovostnem smislu, bodisi z neposrednim odvračanjem kriminalnih dejavnosti ali skozi politike in ukrepe, ki so namenjeni zmanjšanju možnosti za kazniva dejanja in vzrokov kaznivih dejanj. Vključuje delo vlade, pristojnih organov, organov kazenskega pravosodja, organov lokalnih skupnosti in strokovnih združenj, ki so jih ustanovili v Evropi, zasebnega in prostovoljnega sektorja, raziskovalcev in javnosti, ki jih podpirajo sredstva obveščanja.

Člen 3

Struktura in sestava

1.   Mrežo sestavljajo uprava in sekretariat ter kontaktne točke, ki jih lahko določijo posamezne države članice.

2.   Upravo sestavljajo nacionalni predstavniki s predsednikom in izvršnim odborom.

3.   Vsaka država članica imenuje nacionalnega predstavnika in lahko imenuje njegovega namestnika.

4.   Predsednik je imenovan izmed nacionalnih predstavnikov.

5.   Izvršni odbor vodi predsednik, sestavlja pa ga največ šest dodatnih članov uprave in predstavnik, ki ga določi Komisija.

Člen 4

Naloge mreže

Mreža predvsem:

(a)

lajša sodelovanje, stike in izmenjavo informacij in izkušenj med udeleženci na področju preprečevanja kriminala;

(b)

zbira, ocenjuje in sporoča ocenjene informacije, vključno z dobro prakso o obstoječih dejavnostih preprečevanja kriminala;

(c)

organizira konference, zlasti letno konferenco o najboljših praksah, in druge dejavnosti, vključno z Evropsko nagrado za preprečevanje kriminala, ki so namenjene doseganju ciljev mreže in razširjanju pridobljenih rezultatov;

(d)

po potrebi zagotovi svoje strokovno znanje Svetu in Komisiji;

(e)

vsako leto o svojih dejavnostih poroča Svetu prek uprave in pristojnih delovnih teles. Svet se pozove naj poročilo odobri in ga pošlje Evropskemu parlamentu;

(f)

oblikuje in izvaja delovni program, ki temelji na jasno opredeljeni strategiji, ki upošteva tudi prepoznavanje groženj, povezanih s kriminalom, in odzivanje nanje.

Člen 5

Izmenjava informacij

Mreža za izpolnjevanje svojih nalog:

(a)

podpira multidisciplinarni pristop;

(b)

je prek nacionalnih predstavnikov in kontaktnih točk v tesnem stiku s telesi za preprečevanje kriminala, organi lokalnih skupnosti, lokalnimi partnerstvi in civilno družbo ter raziskovalnimi institucijami in nevladnimi organizacijami v državah članicah;

(c)

vzpostavi in vzdržuje svojo spletno stran, ki vsebuje njena redna poročila in vse druge koristne informacije, predvsem izvleček najboljših praks;

(d)

si prizadeva uporabljati in pospeševati rezultate projektov, pomembnih za preprečevanje kriminala, financiranih skozi programe Unije.

Člen 6

Pristojnosti

1.   Izvršni odbor podpira predsednika, da se med drugim zagotovi:

a)

razvoj strategije mreže, ki jo odobri uprava;

b)

učinkovito vodenje uprave in

c)

razvoj in izvajanje delovnega programa.

2.   Naloge uprave vključujejo:

(a)

zagotavljanje pravilnega delovanja mreže v skladu s tem sklepom, vključno z odločanjem o praktični organizaciji izvajanja nalog sekretariata;

(b)

razvoj in sprejetje finančne ureditve;

(c)

odobritev strategije mreže, ki prispeva k preprečevanju kriminala na ravni Unije;

(d)

sprejetje delovnega programa mreže in zagotovitev njegovega izvajanja;

(e)

sprejetje letnega poročila o dejavnostih mreže.

3.   Uprava soglasno sprejme svoj poslovnik, ki med drugim vsebuje določbe o imenovanju in mandatu predsednika in članov izvršnega odbora, ureditev glede sprejemanja odločitev uprave, jezikovno ureditev, naloge, organizacijo in sredstva sekretariata ter upravno ureditev za sodelovanje z drugimi ustanovami, kot je določeno v členu 8.

4.   Sekretariat zagotavlja podporo upravi. Deluje na trajni podlagi in le v korist mreže, pri čemer po potrebi spoštuje zaupnost. Njegove naloge so:

(a)

zagotoviti upravno in splošno podporo pri pripravah sestankov, seminarjev in konferenc; pripraviti letno poročilo in delovni program, podpirati izvajanje delovnega programa ter zagotoviti osrednjo kontaktno točko za komunikacijo s člani mreže;

(b)

zagotoviti analitično in podporno funkcijo za opredelitev raziskovalnih dejavnosti na področju preprečevanja kriminala in s tem povezanih informacij, ki bi lahko koristile mreži;

(c)

prevzeti splošno odgovornost za gostovanje, razvoj in vzdrževanje spletne strani mreže.

5.   Vsi nacionalni predstavniki spodbujajo dejavnosti mreže na nacionalni in lokalni ravni ter olajšajo zagotavljanje, vzdrževanje in izmenjavo materiala v zvezi s preprečevanjem kriminala med državami članicami in mrežo.

6.   Kontaktne točke podpirajo nacionalne predstavnike pri izmenjavi nacionalnih informacij in strokovnega znanja v zvezi s preprečevanjem kriminala znotraj mreže.

7.   Sekretariat poroča predsedniku in izvršnemu odboru, ki tudi nadzorujeta njegovo delovanje.

8.   Financiranje mreže in njenih dejavnosti je v odgovornosti držav članic. Države članice sodelujejo preko uprave, da zagotovijo gospodarno financiranje mreže in njenih dejavnosti.

9.   Odstavek 8 ne posega v možnost pridobitve finančne podpore iz splošnega proračuna Evropske unije.

Člen 7

Sestanki uprave

Uprava se sestaja na povabilo predsednika vsaj enkrat vsakih šest mesecev.

Člen 8

Sodelovanje z drugimi ustanovami

Mreža lahko sodeluje z drugimi subjekti, pristojnimi na področju preprečevanja kriminala, kadar je to ustrezno za doseganje njenih ciljev.

Člen 9

Ocena

Komisija do 30. novembra 2012 Svetu predstavi poročilo o oceni dejavnosti mreže s posebnim poudarkom na učinkovitosti dela mreže in njenega sekretariata, pri čemer upošteva interakcijo med mrežo in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Na podlagi rezultatov te ocene se ugotovijo nove možnosti, kot na primer ali bi prenos sekretariata v eno od obstoječih agencij imel morebitne prednosti.

Člen 10

Razveljavitev

Sklep 2001/427/PNZ se razveljavi.

Člen 11

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  UL C 222, 15.9.2009, str. 2.

(2)  UL C 124, 3.5.2000, str. 1.

(3)  UL L 153, 8.6.2001, str. 1.


V Akti, sprejeti od 1. decembra 2009 na podlagi Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe Euratom

AKTI, KATERIH OBJAVA JE OBVEZNA

8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/47


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1195/2009

z dne 7. decembra 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. decembra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2009

Za Komisijo, za predsednika po pooblastilu

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/49


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1196/2009

z dne 4. decembra 2009

o prepovedi ribolova rdečega okuna v razdelku 3M območja NAFO s plovili, ki plujejo pod zastavami vseh držav članic

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2009, zlasti za nekatere staleže rib na območju NAFO.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, je bil z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili Skupnosti in plovili druge pogodbenice celotni dovoljeni ulov za leto 2009 izčrpan.

(3)

Zato je treba v skladu z opombo 1 navedene uredbe prepovedati ribolov navedenega staleža ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Celotni dovoljeni ulov za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bil za leto 2009 dodeljen pogodbenici NAFO iz navedene priloge, velja za izčrpanega.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo držav članic iz Priloge ali so v njih registrirana, je prepovedan. Prepovedano je tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 2009

Za Komisijo,

za predsednika po pooblastilu,

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 22, 26.1.2009, str. 1.


PRILOGA

Št.

02/09/NA

Država članica

Vse države članice

Stalež

RED/N3M.

Vrsta

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Cona

Razdelek 3M upravnega območja NAFO

Datum

23.11.2009


AKTI, KATERIH OBJAVA NI OBVEZNA

8.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/51


SKLEP SVETA,

sprejet v medsebojnem soglasju z izvoljenim predsednikom Komisije,

z dne 4. decembra 2009

o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih predlaga v imenovanje za člane Komisije

(2009/903/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 17(3) in (4) ter drugega pododstavka člena 17(7) te pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a te pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi okoliščin, povezanih s postopkom ratifikacije Lizbonske pogodbe, Komisija, imenovana 22. novembra 2004, po 31. oktobru 2009 še naprej opravlja svoj mandat, in sicer do zaključka postopka imenovanja nove Komisije, v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Lizbonsko pogodbo.

(2)

Za obdobje do 31. oktobra 2014 mora biti imenovana nova Komisija, ki jo sestavlja po en državljan vsake države članice, vključno z njenim predsednikom in visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

(3)

Evropski svet je imenoval g. Joséja Manuela DURÃA BARROSA kot osebo, ki se jo Evropskemu parlamentu predlaga za predsednika Komisije, in Evropski parlament je tako predlaganega kandidata izvolil.

(4)

V skladu s členom 18(1) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet s soglasjem predsednika Komisije imenuje visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

(5)

Svet mora v medsebojnem soglasju z izvoljenim predsednikom Komisije sprejeti seznam drugih oseb, ki jih predlaga v imenovanje za člane Komisije do 31. oktobra 2014.

(6)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 17(7) Pogodbe o Evropski uniji predsednika, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in druge člane Komisije kot kolegij z glasovanjem potrdi Evropski parlament –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Svet v medsebojnem soglasju z g. Joséjem Manuelom DURÃOM BARROSOM, izvoljenim predsednikom Komisije, predlaga, da so za člane Komisije za obdobje do 31. oktobra 2014 imenovane naslednje osebe:

 

g. Joaquín ALMUNIA AMANN

 

g. László ANDOR

 

g. Michel BARNIER

 

g. Dacian CIOLOȘ

 

g. John DALLI

 

ga. Maria DAMANAKI

 

g. Karel DE GUCHT

 

g. Štefan FÜLE

 

ga. Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

g. Johannes HAHN

 

ga. Connie HEDEGAARD

 

ga. Rumiana JELEVA

 

g. Siim KALLAS

 

ga. Neelie KROES

 

g. Janusz LEWANDOWSKI

 

ga. Cecilia MALMSTRÖM

 

g. Günther H. OETTINGER

 

g. Andris PIEBALGS

 

g. Janez POTOČNIK

 

ga. Viviane REDING

 

g. Olli REHN

 

g. Maroš ŠEFČOVIČ

 

g. Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

g. Antonio TAJANI

 

ga. Androulla VASSILIOU

Člen 2

Ta sklep se posreduje Evropskemu parlamentu.

Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. decembra 2009

Za Svet

Predsednica

E. BJÖRLING