ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.235.slv

Uradni list

Evropske unije

L 235

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
5. september 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

5.9.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 235/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 790/2009

z dne 10. avgusta 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1) in zlasti člena 53 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 vsebuje seznama usklajenih razvrstitev in označitev nevarnih snovi. V tabeli 3.1 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi kriterijev iz delov 2 do 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008. V tabeli 3.2 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi kriterijev iz Priloge VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (2). Ta dva seznama je treba spremeniti, da bosta vključevala posodobljene razvrstitve za snovi, za katere se že uporablja usklajeno razvrščanje, in nove usklajene razvrstitve. Nadalje je treba črtati vpise nekaterih snovi.

(2)

Treba je spremeniti Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, da bi odražala nedavno sprejete spremembe Priloge I k Direktivi 67/548/EGS, ki so bile uvedene z Direktivo Komisije 2008/58/ES z dne 21. avgusta 2008 o trideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS za namen njene prilagoditve tehničnemu napredku (3) in z Direktivo Komisije 2009/2/ES z dne 15. januarja 2009 o enaintrideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS z namenom njene prilagoditve tehničnemu napredku (4). Navedeni ukrepi predstavljajo prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku v smislu člena 53 Uredbe (ES) št. 1272/2008.

(3)

V uvodni izjavi (53) Uredbe (ES) 1272/2008 je poudarjeno, da je treba v celoti upoštevati opravljeno delo in izkušnje, pridobljene z Direktivo 67/548/EGS, vključno z razvrstitvijo in označitvijo posebnih snovi, naštetih v Prilogi I k tej direktivi.

(4)

Usklajene razvrstitve iz dela 3 Priloge VI k Uredbi ES št. 1272/2008, kakor je spremenjena s to uredbo, se ne uporabljajo takoj, ker bo potrebno določeno obdobje, da izvajalci prilagodijo označevanje ter pakiranje snovi in zmesi novi razvrstitvi. Poleg tega bodo izvajalci potrebovali določeno obdobje, da bodo začeli izpolnjevati obveznosti registracije, ki so posledica novih usklajenih razvrstitev za snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, kategoriji 1A in 1B (tabela 3.1) in kategoriji 1 in 2 (tabela 3.2), ali kot zelo strupene za vodne organizme, ki lahko dolgoročno vplivajo na vodno okolje, zlasti tiste, ki so navedene v členu 23 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (5).

(5)

Za snovi v tej uredbi, ki so posodobljene ali dodane v del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, je poleg tega primerno, da obveznost razvrščanja snovi v skladu z usklajenimi razvrstitvami iz dela 3 Priloge VI k Uredbi ES št. 1272/2008, kakor je spremenjena s to uredbo, sovpada z datumom iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1907/2006, zato naj bi se ta uredba uporabljala od 1. decembra 2010.

(6)

Dobavitelji bi morali imeti možnost, da uporabljajo usklajene razvrstitve iz dela 3 Priloge VI k Uredbi ES št. 1272/2008, kakor je spremenjena s to uredbo, in v skladu s tem prilagodijo označevanje in pakiranje pred 1. decembrom 2010, kakor je navedeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(7)

Objavljena različica Direktive 2009/2/ES je pomotoma vsebovala vpis št. 607-674-00-0 (razvejeni C10-alkil benzoati), zato je primerno, da se ta uradniška napaka popravi in se ta vpis ne vključi v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(1)

Tabela 3.1 se spremeni:

(a)

Vpisi, ki ustrezajo vpisom iz Priloge I, se nadomestijo z vpisi iz navedene priloge;

(b)

Vpisi iz Priloge II se vnesejo v skladu z zaporedjem vpisov iz tabele 3.1;

(c)

Vpisi iz Priloge III se črtajo iz tabele 3.1;

(2)

Tabela 3.2 se spremeni:

(a)

Vpisi, ki ustrezajo vpisom iz Priloge IV, se nadomestijo z vpisi iz navedene priloge;

(b)

Vpisi iz Priloge V se vnesejo v skladu z zaporedjem vpisov iz tabele 3.2;

(c)

Vpisi iz Priloge III se črtajo iz tabele 3.2.

Člen 2

1.   Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Člen 1 se uporablja od 1. decembra 2010.

3.   Usklajene razvrstitve iz dela 3 Priloge VI k Uredbi ES št. 1272/2008, kakor je spremenjena s to uredbo, se lahko uporabljajo pred 1. decembrom 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgust 2009.

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(3)  UL L 246, 15.9.2008, str. 1.

(4)  UL L 11, 16.1.2009, str. 6.

(5)  UL L 136, 29.5.2007, str. 3.


PRILOGA I

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. EC

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji

Opombe

Razred nevarnosti in oznaka(-e) kategorije

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Piktogram, oznaka(-e) opozorilne besede

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Dod. oznaka(-e) stavka o nevarnosti

001-002-00-4

aluminium lithium hydride

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

005-006-00-7

dibutyltin hydrogen borate

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

006-007-00-5

salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

006-011-00-7

carbaryl (ISO);

1-naphthyl methylcarbamate

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M=100

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373

H410

 

M=10

 

006-045-00-2

methomyl (ISO);

1-(methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M=100

 

006-076-00-1

mancozeb (ISO);

manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

 

M=10

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

 

M=10

 

006-084-00-5

carbosulfan (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

006-087-00-1

furathiocarb (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373

H319

H315

H317

H410

 

M=100

 

006-088-00-7

benfuracarb (ISO);

ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninate

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

 

 

 

007-002-00-0

nitrogen dioxide; [1]

dinitrogen tetraoxide [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 0,5 %

5

007-007-00-8

ethyl nitrate

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

009-001-00-0

fluorine

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

013-002-00-1

aluminium powder (stabilised)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

015-003-00-2

calcium phosphide;

tricalcium diphosphide

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H260

H300

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H400

EUH029

M=100

 

015-004-00-8

aluminium phosphide

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H260

H300

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H400

EUH029

EUH032

M=100

 

015-005-00-3

magnesium phosphide;

trimagnesium diphosphide

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H260

H300

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H400

EUH029

M=100

 

015-006-00-9

trizinc diphosphide;

zinc phosphide

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M=100

T

015-019-00-X

dichlorvos (ISO);

2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M=1000

 

015-041-00-X

malathion (ISO);

1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate;

[containing ≤ 0,03 % isomalathion]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-048-00-8

fenthion (ISO);

O,O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorothioate

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372**

H410

 

M=100

 

015-056-00-1

azinphos-ethyl (ISO);

O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M=100

 

015-067-00-1

phosalone (ISO);

S-(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-ylmethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M=1000

 

015-100-00-X

phoxim (ISO);

α-(diethoxyphosphinothioylimino) phenylacetonitrile

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f***

H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-102-00-0

tris(2-chloroethyl)phosphate

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F***

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F***

H302

H411

 

 

 

015-114-00-6

chlormephos (ISO);

S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H317

H410

 

M=10

 

015-115-00-1

chlorthiophos (ISO);

[isomeric reaction mass in which O-2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M=1000

 

015-140-00-8

triazophos (ISO);

O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M=100

 

015-155-00-X

glufosinate ammonium (ISO);

ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

 

 

 

016-009-00-8

disodium sulfide;

sodium sulfide

215-211-5

1313-82-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

 

 

 

016-084-00-7

prosulfuron (ISO);

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea

94125-34-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=100

 

017-001-00-7

chlorine

231-959-5

7782-50-5

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H331

H319

H335

H315

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H319

H335

H315

H400

 

M=100

 

017-009-00-0

ammonium perchlorate

232-235-1

7790-98-9

Expl. 1.1

Ox. Sol. 1

H201

H271

GHS01

Dgr

H201

H271

 

 

T

017-012-00-7

calcium hypochlorite

231-908-7

7778-54-3

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H400

EUH031

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H; 315: 1 % ≤ C < 5 %

Eye Dam. 1; H318: 3 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 3 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 3 %

M=10

T

017-026-00-3

chlorine dioxide

233-162-8

10049-04-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H270

H330

H314

H400

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H270

H330

H314

H400

EUH006

M=10

5

017-026-01-0

chlorine dioxide … %

233-162-8

10049-04-4

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 5 %

Eye Dam. 1; H318: 3 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,3 % ≤ C < 3 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 3 %

M=10

B

024-004-00-7

sodium dichromate

234-190-3

10588-01-9

Ox. Sol. 2

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H334

H317

H410

 

Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

027-002-00-4

cobalt oxide

215-154-6

1307-96-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=10

 

027-003-00-X

cobalt sulfide

215-273-3

1317-42-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M=10

 

027-004-00-5

cobalt dichloride

231-589-4

7646-79-9

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M=10

1

027-005-00-0

cobalt sulfate

233-334-2

10124-43-3

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M=10

1

028-002-00-7

nickel

231-111-4

7440-02-0

Carc. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H351

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H351

H372**

H317

 

 

S

7

028-003-00-2

nickel monoxide; [1]

nickel oxide; [2]

bunsenite [3]

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

 

 

 

028-004-00-8

nickel dioxide

234-823-3

12035-36-8

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

 

 

 

028-005-00-3

dinickel trioxide

215-217-8

1314-06-3

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

 

 

 

028-006-00-9

nickel (II) sulfide; [1]

nickel sulfide; [2]

millerite [3]

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. 1A

Muta. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H372**

H317

H410

 

 

 

028-007-00-4

trinickel disulfide;

nickel subsulfide; [1]

heazlewoodite [2]

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H372**

H317

H410

 

 

 

028-008-00-X

nickel dihydroxide; [1]

nickel hydroxide [2]

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. 1A

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H360D***

H341

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H360D***

H341

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

 

 

 

028-009-00-5

nickel sulfate

232-104-9

7786-81-4

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H373: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

 

028-010-00-0

nickel carbonate;

basic nickel carbonate;

carbonic acid, nickel (2+) salt; [1]

carbonic acid, nickel salt; [2]

[µ-[carbonato(2-)-O:O']] dihydroxy trinickel; [3]

[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel [4]

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

 

 

 

029-013-00-X

trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)

407-580-8

130201-51-3

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

033-005-00-1

arsenic acid and its salts with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Carc. 1A

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H301

H410

 

 

A

034-002-00-8

selenium compounds with the exception of cadmium sulphoselenide and those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H373**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H373**

H410

 

 

A

042-001-00-9

molybdenum trioxide

215-204-7

1313-27-5

Carc. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H351

H319

H335

GHS08

GHS07

Wng

H351

H319

H335

 

 

 

042-002-00-4

tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)

404-760-8

117342-25-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

H331

H318

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H318

 

 

 

047-001-00-2

silver nitrate

231-853-9

7761-88-8

Ox. Sol. 2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H314

H400

H410

GHS03

GHS05

GHS09

Dgr

H272

H314

H410

 

 

 

050-002-00-0

cyhexatin (ISO);

hydroxytricyclohexylstannane;

tri(cyclohexyl)tin hydroxide

236-049-1

13121-70-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M=1000

 

050-003-00-6

fentin acetate (ISO);

triphenyltin acetate

212-984-0

900-95-8

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d***

H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H361d***

H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H410

 

M=10

 

050-004-00-1

fentin hydroxide (ISO);

triphenyltin hydroxide

200-990-6

76-87-9

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d***

H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H361d***

H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H410

 

M=10

 

050-008-00-3

tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H372**

H319

H315

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H312

H372**

H319

H315

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; C ≥ 1 %

M=10

A

1

050-011-00-X

triphenyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

*

M=100

A

1

050-018-00-8

tin(II) methanesulphonate

401-640-7

53408-94-9

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H314

H302

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H317

H411

 

 

 

053-003-00-4

iodoxybenzene

696-33-3

Expl. ****

****

****

****

 

 

 

053-004-00-X

calcium iodoxybenzoate

Expl. ****

****

****

****

 

 

C

080-001-00-0

mercury

231-106-7

7439-97-6

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D***

H330

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H360D***

H330

H372**

H410

 

 

 

080-006-00-8

dimercury dicyanide oxide;

mercuric oxycyanide

215-629-8

1335-31-5

Expl. 1.1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H331

H311

H301

H373**

H400

H410

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H331

H311

H301

H373**

H410

 

 

 

080-010-00-X

mercury dichloride;

mercuric chloride

231-299-8

7487-94-7

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H361f***

H300

H372**

H314

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H361f***

H300

H372**

H314

H410

 

 

 

082-004-00-2

lead chromate

231-846-0

7758-97-6

Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df

H373**

H410

 

 

1

082-009-00-X

lead sulfochromate yellow;

C.I. Pigment Yellow 34;

[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

215-693-7

1344-37-2

Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df

H373**

H410

 

 

1

082-010-00-5

lead chromate molybdate sulfate red;

C.I. Pigment Red 104;

[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

235-759-9

12656-85-8

Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df

H373**

H410

 

 

1

092-002-00-3

uranium compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H373**

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H373**

H411

 

 

A

601-007-00-7

hexane (containing < 5 % n-hexane (203-777-6));

2-methylpentane; [1]

3-methylpentane; [2]

2,2-dimethylbutane; [3]

2,3-dimethylbutane [4]

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H411

 

 

C

601-008-00-2

heptane;

n-heptane; [1]

2,4-dimethylpentane; [2]

2,2,3-trimethylbutane; [3]

3,3-dimethylpentane; [4]

2,3-dimethylpentane; [5]

3-methylhexane; [6]

2,2-dimethylpentane; [7]

2-methylhexane; [8]

3-ethylpentane; [9]

isoheptane; [10]

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H304

H315

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H410

 

 

C

601-009-00-8

octane;

n-octane; [1]

2,2,4-trimethylpentane; [2]

2,3,3-trimethylpentane; [3]

3,3-dimethylhexane; [4]

2,2,3-trimethylpentane; [5]

2,3,4-trimethylpentane; [6]

3,4-dimethylhexane; [7]

2,3-dimethylhexane; [8]

2,4-dimethylhexane; [9]

4-methylheptane; [10]

3-methylheptane; [11]

2,2-dimethylhexane; [12]

2,5-dimethylhexane; [13]

2-methylheptane; [14]

2,2,3,3-tetramethylbutane; [15]

3-ethyl-2-methylpentane; [16]

3-ethylhexane; [17]

3-ethyl-3-methylpentane; [18]

isooctane; [19]

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H304

H315

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H410

 

 

C

601-033-00-9

benz[a]anthracene

200-280-6

56-55-3

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

 

M=100

 

601-041-00-2

dibenz[a,h]anthracene

200-181-8

53-70-3

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

M=100

 

601-065-00-3

reaction mass of: (1'α,3'α,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane);

(1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)

416-930-9

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribromomethane

200-854-6

75-25-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H331

H302

H319

H315

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H315

H411

 

 

 

602-030-00-5

1,3-dichloropropene; [1]

(Z)-1,3-dichloropropene [2]

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H311

H301

H332

H304

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H311

H301

H332

H304

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

C D

602-050-00-4

isodrin;

(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene

207-366-2

465-73-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M=100

 

602-052-00-5

endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ylenedimethylene sulfite;

1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenedimethylene sulfite

204-079-4

115-29-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H410

 

 

 

602-054-00-6

3-iodpropene;

allyl iodide

209-130-4

556-56-9

Flam. Liq. 2

Skin Corr. 1B

H225

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H225

H314

 

 

 

602-076-00-6

2,3,4-trichlorobut-1-ene

219-397-9

2431-50-7

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H319

H335

H315

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H319

H335

H315

H410

 

Carc. 2; H351: C ≥ 0,1 %

 

602-080-00-8

alkanes, C10-13, chloro;

chlorinated paraffins, C10-13

287-476-5

85535-84-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

EUH066

 

 

603-005-00-1

2-methylpropan-2-ol;

tert-butyl alcohol

200-889-7

75-65-0

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H319

H335

 

 

 

603-018-00-2

furfuryl alcohol

202-626-1

98-00-0

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H351

H331

H312

H302

H373**

H319

H335

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H331

H312

H302

H373**

H319

H335

 

 

 

603-023-00-X

ethylene oxide;

oxirane

200-849-9

75-21-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H220

H350

H340

H331

H319

H335

H315

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

H331

H319

H335

H315

 

 

 

603-029-00-2

bis(2-chloroethyl) ether

203-870-1

111-44-4

Carc. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H351

H330

H310

H300

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H330

H310

H300

 

 

 

603-032-00-9

ethylene dinitrate;

ethylene glycol dinitrate

211-063-0

628-96-6

Unst. Expl.

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2

H200

H330

H310

H300

H373**

GHS01

GHS06

GHS08

Dgr

H200

H330

H310

H300

H373**

 

 

 

603-037-00-6

cellulose nitrate;

nitrocellulose

Expl. 1.1

H201

GHS01

Dgr

H201

 

 

T

603-046-00-5

bis(chloromethyl) ether;

oxybis(chloromethane)

208-832-8

542-88-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1A

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H330

H311

H302

GHS02

GHS06

GHS08

Dgr

H225

H350

H330

H311

H302

 

Carc. 1A; H350: C ≥ 0,001 %

 

603-064-00-3

1-methoxy-2-propanol;

monopropylene glycol methyl ether

203-539-1

107-98-2

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

H226

H336

GHS02

GHS07

Wng

H226

H336

 

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane;

4-vinylcyclohexene diepoxide

203-437-7

106-87-6

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H351

H331

H311

H301

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H331

H311

H301

 

*

 

603-085-00-8

bronopol (INN);

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

200-143-0

52-51-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H312

H302

H335

H315

H318

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H335

H315

H318

H400

 

M=10

 

603-127-00-5

butan-2-ol; [1]

(S)-butan-2-ol; [2]

(R)-butan-2-ol; [3]

(±)-butan-2-ol [4]

201-158-5 [1]

224-168-1 [2]

238-967-8 [3]

240-029-8 [4]

78-92-2 [1]

4221-99-2 [2]

14898-79-4 [3]

15892-23-6 [4]

Flam. Liq. 3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

STOT SE 3

H226

H319

H335

H336

GHS02

GHS07

Wng

H226

H319

H335

H336

 

 

C

604-005-00-4

1,4-dihydroxybenzene;

hydroquinone;

quinol

204-617-8

123-31-9

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H351

H341

H302

H318

H317

H400

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H341

H302

H318

H317

H400

 

M=10

 

604-030-00-0

bisphenol A;

4,4'-isopropylidenediphenol

201-245-8

80-05-7

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H361f***

H335

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H361f

H335

H318

H317

 

 

 

604-055-00-7

2,2'-((3,3',5,5'-tetramethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane

413-900-7

85954-11-6

Carc. 2

Skin Sens. 1

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

605-004-00-1

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane;

paraldehyde

204-639-8

123-63-7

Flam. Liq. 3

H226

GHS02

Wng

H226

 

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane;

metaldehyde

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

H228

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H228

H302

 

 

 

605-010-00-4

2-furaldehyde

202-627-7

98-01-1

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H351

H331

H301

H312

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H331

H301

H312

H319

H335

H315

 

 

 

606-013-00-3

p-benzoquinone;

quinone

203-405-2

106-51-4

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H331

H301

H319

H335

H315

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H319

H335

H315

H400

 

M=10

 

606-021-00-7

N-methyl-2-pyrrolidone;

1-methyl-2-pyrrolidone

212-828-1

872-50-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H360D***

H319

H335

H315

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H319

H335

H315

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 5 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

 

606-034-00-8

metribuzin (ISO);

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one;

4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one

244-209-7

21087-64-9

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=10

 

607-003-00-1

chloroacetic acid

201-178-4

79-11-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H331

H311

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

607-007-00-3

salts of oxalic acid with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

*

A

607-012-00-0

benzoyl chloride

202-710-8

98-88-4

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H332

H312

H302

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H312

H302

H314

H317

 

 

 

607-037-00-7

2-ethoxyethyl acetate;

ethylglycol acetate

203-839-2

111-15-9

Flam. Liq. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H226

H360FD

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H360FD

H332

H312

H302

 

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-chloro-o-tolyloxyacetic acid

202-360-6

94-74-6

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H315

H318

H410

 

 

 

607-052-00-9

salts and esters of MCPA

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

 

A

607-065-00-X

bromoacetic acid

201-175-8

79-08-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H331

H311

H301

H314

H317

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H314

H317

H400

 

 

 

607-085-00-9

benzyl benzoate

204-402-9

120-51-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

607-095-00-3

maleic acid

203-742-5

110-16-7

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H335

H315

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

 

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,1 %

 

607-103-00-5

succinic anhydride

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H302

H319

H335

GHS07

Wng

H302

H319

H335

 

*

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

607-142-00-8

propyl chloroformate;

chloroformic acid propylester;

n-propyl chloroformate

203-687-7

109-61-5

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H225

H331

H314

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H225

H331

H314

 

 

 

607-162-00-7

dalapon;

2,2-dichloropropionic acid; [1]

dalapon-sodium;

sodium 2,2-dichloropropionate [2]

200-923-0 [1]

204-828-5 [2]

75-99-0 [1]

127-20-8 [2]

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

607-177-00-9

tribenuron-methyl (ISO);

2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid methyl ester;

methyl 2-(3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3methylureidosulfonyl)benzoate

401-190-1

101200-48-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M=100

 

607-189-00-4

trimethylenediaminetetraacetic acid

400-400-9

1939-36-2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

 

 

 

607-195-00-7

2-methoxy-1-methylethyl acetate

203-603-9

108-65-6

Flam. Liq. 3

H226

GHS02

Wng

H226

 

 

 

607-213-00-3

ethyl 3,3-bis(tert-pentylperoxy)butyrate

403-320-2

67567-23-1

Org. Perox. D****

Flam. Liq. 3

Aquatic Chronic 2

H242

H226

H411

GHS02

GHS09

Dgr

H242

H226

H411

 

 

 

607-216-00-X

glutamic acid, reaction products with N-(C12-14-alkyl)propylenediamine

403-950-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H330

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H314

H400

 

 

 

607-231-00-1

clopyralid (ISO);

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

216-935-4

1702-17-6

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

607-245-00-8

tert-butyl acrylate

216-768-7

1663-39-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H225

H332

H312

H302

H335

H315

H317

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H225

H332

H312

H302

H335

H315

H317

H411

 

 

D

607-252-00-6

lambda-cyhalothrin (ISO);

reaction mass of (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)

415-130-7

91465-08-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H312

H410

 

M=10000

 

607-253-00-1

cyfluthrin (ISO);

α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

269-855-7

68359-37-5

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H331

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H331

H410

 

M=1000

 

607-319-00-X

deltamethrin (ISO);

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

258-256-6

52918-63-5

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M=1000000

 

607-397-00-5

reaction mass of: Ca salicylates (branched C10-14 and C18-30 alkylated);

Ca phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated);

Ca sulfurised phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated)

415-930-6

Repr. 2

Skin Sens. 1

H361f***

H317

GHS08

GHS07

Wng

H361f***

H317

 

 

 

607-422-00-X

α-cypermethrin (ISO);

racemate comprising (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

257-842-9

67375-30-8

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H373**

H335

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373**

H335

H410

 

M=1000

 

608-005-00-5

n-butyronitrile

203-700-6

109-74-0

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H311

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H311

H301

 

 

 

608-011-00-8

oxalonitrile;

cyanogen

207-306-5

460-19-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H331

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H331

H410

 

 

 

608-014-00-4

chlorothalonil (ISO);

tetrachloroisophthalonitrile

217-588-1

1897-45-6

Carc. 2

Acute Tox. 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H330

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H330

H335

H318

H317

H410

 

M=10

 

608-034-00-3

chlorfenapyr (ISO);

4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile

122453-73-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H410

 

M=100

 

608-058-00-4

esfenvalerate (ISO);

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate

66230-04-4

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H317

H410

 

M=10000

 

609-005-00-8

1,3,5-trinitrobenzene

202-752-7

99-35-4

Expl. 1.1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H330

H310

H300

H373**

H400

H410

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H330

H310

H300

H373**

H410

 

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluene; [1]

dinitrotoluene [2]

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H341

H361f***

H331

H311

H301

H373**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H341

H361f***

H331

H311

H301

H373**

H410

 

 

 

609-009-00-X

2,4,6-trinitrophenol;

picric acid

201-865-9

88-89-1

Expl. 1.1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H201

H331

H311

H301

GHS01

GHS06

Dgr

H201

H331

H311

H301

 

 

 

609-018-00-9

2,4,6-trinitroresorcinol;

styphnic acid

201-436-6

82-71-3

Expl. 1.1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H201

H332

H312

H302

GHS01

GHS07

Dgr

H201

H332

H312

H302

 

 

 

609-023-00-6

dinocap (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonates and (RS)-2,4-dinitro-6-octylphenyl crotonates in which „octyl“ is a reaction mass of 1-methylheptyl, 1-ethylhexyl and 1-propylpentyl groups

254-408-0

39300-45-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D***

H332

H302

H373**

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D***

H332

H302

H373**

H315

H317

H410

 

M=100

 

609-046-00-1

trifluralin (ISO) (containing < 0,5 ppm NPDA);

α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine (containing < 0,5 ppm NPDA);

2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethylaniline (containing < 0,5 ppm NPDA);

N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline (containing < 0,5 ppm NPDA)

216-428-8

1582-09-8

Carc. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H317

H410

 

M=10

 

611-028-00-3

C,C'-azodi(formamide)

204-650-8

123-77-3

Resp. Sens. 1

H334

GHS08

Dgr

H334

 

 

 

611-035-00-1

tetralithium 6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalene-2,7-disulfonate

403-660-1

107246-80-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

611-067-00-6

reaction mass of: bis(tris(2-(2-hydroxy(1-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium) 7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate;

bis(tris(2-(2-hydroxy(2-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium) 7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate

406-910-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

611-130-00-8

tetra-ammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate

418-520-5

183130-96-3

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319

H412

GHS07

Wng

H319

H412

 

 

 

612-017-00-6

N-methyl-N-2,4,6-tetranitroaniline;

tetryl

207-531-9

479-45-8

Expl. 1.1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2

H201

H331

H311

H301

H373**

GHS01

GHS06

GHS08

Dgr

H201

H331

H311

H301

H373**

 

 

 

612-018-00-1

bis(2,4,6-trinitrophenyl)amine;

hexyl

205-037-8

131-73-7

Expl. 1.1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H201

H330

H310

H300

H373**

H411

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H330

H310

H300

H373**

H411

 

 

 

612-019-00-7

dipicrylamine, ammonium salt

220-639-0

2844-92-0

Expl. 1.1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H201

H330

H310

H300

H373**

H411

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H330

H310

H300

H373**

H411

 

 

 

612-034-00-9

2-amino-4,6-dinitrophenol;

picramic acid

202-544-6

96-91-3

Expl. 1.1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H201

H332

H312

H302

H412

GHS01

GHS07

Dgr

H201

H332

H312

H302

H412

 

 

 

612-044-00-3

N,N'-diacetylbenzidine

210-338-2

613-35-4

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H350

H341

H332

H312

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

 

 

 

612-050-00-6

cyclohexylamine

203-629-0

108-91-8

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H226

H361f***

H312

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361f***

H312

H302

H314

 

 

 

612-057-00-4

piperazine;

[solid]

203-808-3

110-85-0

Repr. 2

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H361fd

H314

H334

H317

GHS05

GHS08

Dgr

H361fd

H314

H334

H317

 

 

 

612-076-00-8

ethyldimethylamine

209-940-8

598-56-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H225

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

H314

 

 

 

612-083-00-6

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

200-730-1

70-25-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H350

H332

H319

H315

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H332

H319

H315

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

 

612-094-00-6

4-(2-chloro-4-trifluoromethyl)phenoxy-2-fluoroaniline hydrochloride

402-190-4

113674-95-6

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H372**

H302

H373**

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H372**

H302

H373**

H318

H317

H410

 

 

 

612-098-00-8

nitrosodipropylamine

210-698-0

621-64-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H350

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %

 

612-099-00-3

4-methyl-m-phenylenediamine;

2,4-toluenediamine

202-453-1

95-80-7

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H361f***

H301

H312

H373**

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H341

H361f***

H301

H312

H373**

H317

H411

 

 

 

612-101-00-2

methenamine;

hexamethylenetetramine

202-905-8

100-97-0

Flam. Sol. 2

Skin Sens. 1

H228

H317

GHS02

GHS07

Wng

H228

H317

 

 

 

612-122-00-7

hydroxylamine … %

[> 55 % in aqueous solution]

232-259-2

7803-49-8

Unst. Expl.

Met. Corr. 1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H200

H290

H351

H312

H302

H373**

H335

H315

H318

H317

H400

GHS01

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H200

H290

H351

H312

H302

H373**

H335

H315

H318

H317

H400

 

 

B

612-123-00-2

hydroxylammonium chloride;

hydroxylamine hydrochloride; [1]

bis(hydroxylammonium) sulfate;

hydroxylamine sulfate (2:1) [2]

226-798-2 [1]

233-118-8 [2]

5470-11-1 [1]

10039-54-0 [2]

Met. Corr. 1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H290

H351

H312

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H290

H351

H312

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

 

612-151-00-5

methyl-phenylene diamine;

diaminotoluene;

[technical product – reaction mass of 4-methyl-m-phenylene diamine (EC No 202-453-1) and 2-methyl-m-phenylene diamine (EC No 212-513-9)]

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H361f***

H301

H312

H373**

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H341

H361f***

H301

H312

H373**

H319

H317

H411

 

 

 

613-003-00-2

1,2,3,4-tetranitrocarbazole

6202-15-9

Expl. 1.1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H201

H332

H312

H302

GHS01

GHS07

Dgr

H201

H332

H312

H302

 

 

 

613-010-00-0

ametryn (ISO);

2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine

212-634-7

834-12-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=100

 

613-030-00-X

troclosene potassium; [1]

troclosene sodium [2]

218-828-8 [1]

220-767-7 [2]

2244-21-5 [1]

2893-78-9 [2]

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H302

H319

H335

H400

H410

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H319

H335

H410

EUH031

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

EUH031: C ≥ 10 %

G

613-044-00-6

captan (ISO);

1,2,3,6-tetrahydro-N-(trichloromethylthio)phthalimide

205-087-0

133-06-2

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H351

H331

H318

H317

H400

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H318

H317

H400

 

M=10

 

613-045-00-1

folpet (ISO);

N-(trichloromethylthio)phthalimide

205-088-6

133-07-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H351

H332

H319

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H319

H317

H400

 

M=10

 

613-060-00-3

resmethrin (ISO);

5-benzyl-3-furylmethyl (±)-cis-trans-chrysanthemate

233-940-7

10453-86-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=1000

 

613-116-00-7

tolylfluanid (ISO);

dichloro-N-[(dimethylamino)sulphonyl]fluoro-N-(p-tolyl)methanesulphenamide;

[containing ≥ 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

211-986-9

731-27-1

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H372**

H319

H335

H315

H317

H400

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H372**

H319

H335

H315

H317

H400

 

M=10

 

613-120-00-9

bioresmethrin (ISO);

(5-benzylfur-3-yl)methyl(1R)-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate

249-014-0

28434-01-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=1000

 

613-139-00-2

metsulfuron-methyl (ISO);

2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid

74223-64-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=1000

 

613-163-00-3

azimsulfuron (ISO);

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea

120162-55-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=1000

 

613-164-00-9

flufenacet (ISO);

N-(4-fluorophenyl)-N-isopropyl-2-(5-trifluoromethyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yloxy)acetamide

142459-58-3

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373**

H317

H410

 

M=100

 

613-165-00-4

flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO);

methyl 2-[[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-6-trifluoromethyl]nicotinate, monosodium salt

144740-54-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=100

 

613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide

103361-09-7

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D***

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D***

H410

 

M=1000

 

613-169-00-6

9-vinylcarbazole

216-055-0

1484-13-5

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H312

H302

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H312

H302

H315

H317

H410

 

M=100

 

613-174-00-3

tetraconazole (ISO);

(±) 2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether

407-760-6

112281-77-3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H411

 

 

 

613-203-00-X

pyraflufen-ethyl (ISO);

2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetic acid ethyl ester; [1]

pyraflufen (ISO);

2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetic acid [2]

- [1]

- [2]

129630-19-9 [1]

129630-17-7 [2]

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=1000

 

613-204-00-5

oxadiargyl (ISO);

3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one;

5-tert-butyl-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

254-637-6

39807-15-3

Repr. 1A

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Fd

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360Fd

H373**

H410

 

M=1000

 

614-005-00-6

colchicine

200-598-5

64-86-8

Muta. 1B

Acute Tox. 2 *

H340

H300

GHS06

GHS08

Dgr

H340

H300

 

 

 

615-001-00-7

methyl isocyanate

210-866-3

624-83-9

Flam. Liq. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H225

H361d***

H330

H311

H301

H334

H317

H335

H315

H318

GHS02

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H225

H361d***

H330

H311

H301

H334

H317

H335

H315

H318

 

 

 

615-004-00-3

salts of thiocyanic acid, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H332

H312

H302

H412

GHS07

Wng

H332

H312

H302

H412

EUH032

 

A

615-005-00-9

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate;

diphenylmethane-4,4'-diisocyanate; [1]

2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;

diphenylmethane-2,2'-diisocyanate; [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate;

diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3]

methylenediphenyl diisocyanate [4]

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H351

H332

H373**

H319

H335

H315

H334

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H351

H332

H373**

H319

H335

H315

H334

H317

 

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %

Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

C

2

615-022-00-1

methyl 3-isocyanatosulfonyl-2-thiophene-carboxylate

410-550-7

79277-18-2

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H373**

H334

H317

GHS08

Dgr

H373**

H334

H317

EUH014

 

 

615-028-00-4

ethyl 2-(isocyanatosulfonyl)benzoate

410-220-2

77375-79-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H334

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H334

H317

EUH014

 

 

615-030-00-5

alkali salts and alkali earth salts of thiocyanic acid, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H332

H312

H302

H412

GHS07

Wng

H332

H312

H302

H412

 

 

A

615-031-00-0

thallium thiocyanate

222-571-7

3535-84-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H373**

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H373**

H411

 

 

 

615-032-00-6

metal salts of thiocyanic acid, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

 

A

616-006-00-7

dichlofluanid (ISO);

N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-phenylsulfamide

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M=10

 

616-009-00-3

propanil (ISO);

3',4'-dichloropropionanilide

211-914-6

709-98-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

 

M=10

 

616-124-00-9

lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

415-300-0

90076-65-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 3

H311

H301

H373**

H314

H412

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H311

H301

H373**

H314

H412

 

 

 

617-008-00-0

dibenzoyl peroxide;

benzoyl peroxide

202-327-6

94-36-0

Org. Perox. B

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H214

H319

H317

GHS01

GHS02

GHS07

Dgr

H214

H319

H317

 

 

 

617-010-00-1

1-hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide; [1]

1,1'-dioxybiscyclohexan-1-ol; [2]

cyclohexylidene hydroperoxide; [3]

cyclohexanone, peroxide [4]

201-091-1 [1]

219-306-2 [2]

220-279-4 [3]

235-527-7 [4]

78-18-2 [1]

2407-94-5 [2]

2699-11-8 [3]

12262-58-7 [4]

Org. Perox. A

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

H242

H314

H302

GHS01

GHS05

GHS07

Dgr

H242

H314

H302

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

C

617-017-00-X

reaction mass of: 2,2'-bis(tert-pentylperoxy)-p-diisopropylbenzene;

2,2'-bis(tert-pentylperoxy)-m-diisopropylbenzene

412-140-3

32144-25-5

Org. Perox. D

Aquatic Chronic 4

H242

H413

GHS02

Dgr

H242

H413

 

 

T

648-002-00-6

Tar oils, brown-coal;

Light Oil;

[The distillate from lignite tar boiling in the range of approximately 80 °C to 250 °C (176 °F to 482 °F). Composed primarily of aliphatic and aromatic hydrocarbons and monobasic phenols.]

302-674-4

94114-40-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-003-00-1

Benzol forerunnings (coal);

Light Oil Redistillate, low boiling;

[The distillate from coke oven light oil having an approximate distillation range below 100 °C (212 °F). Composed primarily of C4 to C6 aliphatic hydrocarbons.]

266-023-5

65996-88-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-004-00-7

Distillates (coal tar), benzole fraction, BTX-rich;

Light Oil Redistillate, low boiling;

[A residue from the distillation of crude benzole to remove benzole fronts. Composed primarily of benzene, toluene and xylenes boiling in the range of approximately 75 °C to 200 °C (167 °F to 392 °F).]

309-984-9

101896-26-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-005-00-2

Aromatic hydrocarbons, C6-10, C8-rich;

Light Oil Redistillate, low boiling

292-697-5

90989-41-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-006-00-8

Solvent naphtha (coal), light;

Light Oil Redistillate, low boiling

287-498-5

85536-17-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-007-00-3

Solvent naphtha (coal), xylene-styrene cut;

Light Oil Redistillate, intermediate boiling

287-502-5

85536-20-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-008-00-9

Solvent naphtha (coal), coumarone-styrene contg.;

Light Oil Redistillate, intermediate boiling

287-500-4

85536-19-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-009-00-4

Naphtha (coal), distn. residues;

Light Oil Redistillate, high boiling;

[The residue remaining from the distillation of recovered naphtha. Composed primarily of naphthalene and condensation products of indene and styrene.]

292-636-2

90641-12-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-010-00-X

Aromatic hydrocarbons, C8;

Light Oil Redistillate, high boiling

292-694-9

90989-38-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-012-00-0

Aromatic hydrocarbons, C8-9, hydrocarbon resin polymn. by-product;

Light Oil Redistillate, high boiling;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the evaporation of solvent under vacuum from polymerized hydrocarbon resin. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C9 and boiling in the range of approximately 120 °C to 215 °C (248 °F to 419 °F).]

295-281-1

91995-20-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-013-00-6

Aromatic hydrocarbons, C9-12, benzene distn.;

Light Oil Redistillate, high boiling

295-551-9

92062-36-7

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-014-00-1

Extract residues (coal), benzole fraction alk., acid ext.;

Light Oil Extract Residues, low boiling;

[The redistillate from the distillate, freed of tar acids and tar bases, from bituminous coal high temperature tar boiling in the approximate range of 90 °C to 160 °C (194 °F to 320 °F). It consists predominantly of benzene, toluene and xylenes.]

295-323-9

91995-61-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-015-00-7

Extract residues (coal tar), benzole fraction alk., acid ext.;

Light Oil Extract Residues, low boiling;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the redistillation of the distillate of high temperature coal tar (tar acid and tar base free). It consists predominantly of unsubstituted and substituted mononuclear aromatic hydrocarbons boiling in the range of 85 °C to 195 °C (185 °F to 383 °F).]

309-868-8

101316-63-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-016-00-2

Extract residues (coal), benzole fraction acid;

Light Oil Extract Residues, low boiling;

[An acid sludge by-product of the sulfuric acid refining of crude high temperature coal. Composed primarily of sulfuric acid and organic compounds.]

298-725-2

93821-38-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-017-00-8

Extract residues (coal), light oil alk., distn. overheads;

Light Oil Extract Residues, low boiling;

[The first fraction from the distillation of aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oil boiling substantially below 145 °C (293 °F). Composed primarily of C7 and C8 aliphatic and aromatic hydrocarbons.]

292-625-2

90641-02-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-018-00-3

Extract residues (coal), light oil alk., acid ext., indene fraction;

Light Oil Extract Residues, intermediate boiling

309-867-2

101316-62-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-019-00-9

Extract residues (coal), light oil alk., indene naphtha fraction;

Light Oil Extract Residues, high boiling;

[The distillate from aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oils, having an approximate boiling range of 155 °C to 180 °C (311 °F to 356 °F). Composed primarily of indene, indan and trimethylbenzenes.]

292-626-8

90641-03-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-020-00-4

Solvent naphtha (coal);

Light Oil Extract Residues, high boiling;

[The distillate from either high temperature coal tar, coke oven light oil, or coal tar oil alkaline extract residue having an approximate distillation range of 130 °C to 210 °C (266 °F to 410 °F). Composed primarily of indene and other polycyclic ring systems containing a single aromatic ring. May contain phenolic compounds and aromatic nitrogen bases.]

266-013-0

65996-79-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-021-00-X

Distillates (coal tar), light oils, neutral fraction; Light Oil Extract Residues, high boiling;

[A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of alkyl-substituted one ring aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 135 °C to 210 °C (275 °F to 410 °F). May also include unsaturated hydrocarbons such as indene and coumarone.]

309-971-8

101794-90-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-022-00-5

Distillates (coal tar), light oils, acid exts.; Light Oil Extract Residues, high boiling;

[This oil is a complex reaction mass of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and boiling in the range of 140 °C to 215 °C (284 °F to 419 °F).]

292-609-5

90640-87-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-023-00-0

Distillates (coal tar), light oils; Carbolic Oil;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of coal tar. It consists of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills at the approximate range of 150 °C to 210 °C (302 °F to 410 °F).]

283-483-2

84650-03-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-024-00-6

Tar oils, coal;

Carbolic Oil;

[The distillate from high temperature coal tar having an approximate distillation range of 130 °C to 250 °C (266 °F to 410 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.]

266-016-7

65996-82-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-026-00-7

Extract residues (coal), light oil alk., acid ext.;

Carbolic Oil Extract Residue;

[The oil resulting from the acid washing of alkali-washed carbolic oil to remove the minor amounts of basic compounds (tar bases). Composed primarily of indene, indan and alkylbenzenes.]

292-624-7

90641-01-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-027-00-2

Extract residues (coal), tar oil alk.;

Carbolic Oil Extract Residue;

[The residue obtained from coal tar oil by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide after the removal of crude coal tar acids. Composed primarily of naphthalenes and aromatic nitrogen bases.]

266-021-4

65996-87-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-028-00-8

Extract oils (coal), light oil;

Acid Extract;

[The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed carbolic oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.]

292-622-6

90640-99-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-029-00-3

Pyridine, alkyl derivs.;

Crude Tar Bases;

[The complex combination of polyalkylated pyridines derived from coal tar distillation or as high-boiling distillates approximately above 150 °C (302 °F) from the reaction of ammonia with acetaldehyde, formaldehyde or paraformaldehyde.]

269-929-9

68391-11-7

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-030-00-9

Tar bases, coal, picoline fraction;

Distillate Bases;

[Pyridine bases boiling in the range of approximately 125 °C to 160 °C (257 °F 320 °F) obtained by distillation of neutralized acid extract of the base-containing tar fraction obtained by the distillation of bituminous coal tars. Composed chiefly of lutidines and picolines.]

295-548-2

92062-33-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-031-00-4

Tar bases, coal, lutidine fraction;

Distillate Bases

293-766-2

91082-52-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-032-00-X

Extract oils (coal), tar base, collidine fraction;

Distillate Bases;

[The extract produced by the acidic extraction of bases from crude coal tar aromatic oils, neutralization, and distillation of the bases. Composed primarily of collidines, aniline, toluidines, lutidines, xylidines.]

273-077-3

68937-63-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-033-00-5

Tar bases, coal, collidine fraction;

Distillate Bases;

[The distillation fraction boiling in the range of approximately 181 °C to 186 °C (356 °F to 367 °F) from the crude bases obtained from the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of bituminous coal tar. It contains chiefly aniline and collidines.]

295-543-5

92062-28-7

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-034-00-0

Tar bases, coal, aniline fraction;

Distillate Bases;

[The distillation fraction boiling in the range of approximately 180 °C to 200 °C (356 °F to 392 °F) from the crude bases obtained by dephenolating and debasing the carbolated oil from the distillation of coal tar. It contains chiefly aniline, collidines, lutidines and toluidines.]

295-541-4

92062-27-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-035-00-6

Tar bases, coal, toluidine fraction;

Distillate Bases

293-767-8

91082-53-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-036-00-1

Distillates (petroleum), alkene-alkyne manuf. pyrolysis oil, mixed with high-temp. coal tar, indene fraction;

Redistillates;

[A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and residual oils that are obtained by the pyrolytic production of alkenes and alkynes from petroleum products or natural gas. It consists predominantly of indene and boils in a range of approximately 160 °C to 190 °C (320 °F to 374 °F).]

295-292-1

91995-31-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-037-00-7

Distillates (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils;

Redistillates;

[The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190 °C to 270 °C (374 °F to 518 °F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.]

295-295-8

91995-35-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-038-00-2

Extract oils (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oil, redistillate;

Redistillates;

[The redistillate from the fractional distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil obtained from bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils boiling in the approximate range of 220 °C to 230 °C (428 °F to 446 °F). It consists predominantly of unsubstituted and substituted dinuclear aromatic hydrocarbons.]

295-329-1

91995-66-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-039-00-8

Extract oils (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils;

Redistillates;

[A neutral oil obtained by debasing and dephenolating the oil obtained from the distillation of high temperature tar and pyrolysis residual oils which has a boiliing range of 225 °C to 255 °C (437 °F to 491 °F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic hydrocarbons.]

310-170-0

122070-79-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-040-00-3

Extract oils (coal), coal tar residual pyrolysis oils, naphthalene oil, distn. residues;

Redistillates;

[Residue from the distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil (from bituminous coal tar and pyrolysis residual oils) with a boiling range of 240 °C to 260 °C (464 °F to 500 °F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.]

310-171-6

122070-80-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-043-00-X

Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free;

Wash Oil Redistillate;

[The oil remaining after removal by a crystallization process of acenaphthene from acenaphthene oil from coal tar. Composed primarily of naphthalene and alkylnaphthalenes.]

292-606-9

90640-85-0

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

H M

648-080-00-1

Residues (coal tar), creosote oil distn.;

Wash Oil Redistillate;

[The residue from the fractional distillation of wash oil boiling in the approximate range of 270 °C to 330 °C (518 °F to 626 °F). It consists predominantly of dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.]

295-506-3

92061-93-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

H M

648-084-00-3

Distillates (coal), coke-oven light oil, naphthalene cut;

Naphthalene Oil;

[The complex combination of hydrocarbons obtained from prefractionation (continuous distillation) of coke oven light oil. It consists predominantly of naphthalene, coumarone and indene and boils above 148 °C (298 °F).]

285-076-5

85029-51-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-085-00-9

Distillates (coal tar), naphthalene oils;

Naphthalene Oil;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists primarily of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills in the approximate range of 200 °C to 250 °C (392 °F to 482 °F).]

283-484-8

84650-04-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-086-00-4

Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-low;

Naphthalene Oil Redistillate;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by crystallization of naphthalene oil. Composed primarily of naphthalene, alkyl naphthalenes and phenolic compounds.]

284-898-1

84989-09-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-087-00-X

Distillates (coal tar), naphthalene oil crystn. mother liquor;

Naphthalene Oil Redistillate;

[A complex combination of organic compounds obtained as a filtrate from the crystallization of the naphthalene fraction from coal tar and boiling in the range of approximately 200 °C to 230 °C (392 °F to 446 °F). Contains chiefly naphthalene, thionaphthene and alkylnaphthalenes.]

295-310-8

91995-49-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-088-00-5

Extract residues (coal), naphthalene oil, alk.;

Naphthalene Oil Extract Residue;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the alkali washing of naphthalene oil to remove phenolic compounds (tar acids). It is composed of naphthalene and alkyl naphthalenes.]

310-166-9

121620-47-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-089-00-0

Extract residues (coal), naphthalene oil, alk., naphthalene-low;

Naphthalene Oil Extract Residue;

[A complex combination of hydrocarbons remaining after the removal of naphthalene from alkali-washed naphthalene oil by a crystallization process. It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.]

310-167-4

121620-48-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-090-00-6

Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-free, alk. exts.;

Naphthalene Oil Extract Residue;

[The oil remaining after the removal of phenolic compounds (tar acids) from drained naphthalene oil by an alkali wash. Composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.]

292-612-1

90640-90-7

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-091-00-1

Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. overheads;

Naphthalene Oil Extract Residue;

[The distillate from alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 180 °C to 220 °C (356 °F to 428 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylbenzenes, indene and indan.]

292-627-3

90641-04-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-092-00-7

Distillates (coal tar), naphthalene oils, methylnaphthalene fraction;

Methylnaphthalene Oil;

[A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of substituted two ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 225 °C to 255 °C (437 °F to 491 °F).]

309-985-4

101896-27-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-093-00-2

Distillates (coal tar), naphthalene oils, indole-methylnaphthalene fraction;

Methylnaphthalene Oil;

[A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of indole and methylnaphthalene boiling in the range of approximately 235 °C to 255 °C (455 °F to 491 °F).]

309-972-3

101794-91-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-094-00-8

Distillates (coal tar), naphthalene oils, acid exts.;

Methylnaphthalene Oil Extract Residue;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by debasing the methylnaphthalene fraction obtained by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 230 °C to 255 °C (446 °F to 491 °F). Contains chiefly 1(2)-methylnaphthalene, naphthalene, dimethylnaphthalene and biphenyl.]

295-309-2

91995-48-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-095-00-3

Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. residues;

Methylnaphthalene Oil Extract Residue;

[The residue from the distillation of alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 220 °C to 300 °C (428 °F to 572 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes and aromatic nitrogen bases.]

292-628-9

90641-05-7

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-096-00-9

Extract oils (coal), acidic, tar-base free;

Methylnaphthalene Oil Extract Residue;

[The extract oil boiling in the range of approximately 220 °C to 265 °C (428 °F to 509 °F) from coal tar alkaline extract residue produced by an acidic wash such as aqueous sulfuric acid after distillation to remove tar bases. Composed primarily of alkylnaphthalenes.]

284-901-6

84989-12-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-097-00-4

Distillates (coal tar), benzole fraction, distn. residues;

Wash Oil;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude benzole (high temperature coal tar). It may be a liquid with the approximate distillation range of 150 °C to 300 °C (302 °F to 572 °F) or a semi-solid or solid with a melting point up to 70 °C (158 °F). It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.]

310-165-3

121620-46-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-098-00-X

Creosote oil, acenaphthene fraction;

Wash Oil;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 240 °C to 280 °C (464 °F to 536 °F). Composed primarily of acenaphthene, naphthalene and alkyl naphthalene.]

292-605-3

90640-84-9

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

H M

648-099-00-5

Creosote oil;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists primarily of aromatic hydrocarbons and may contain appreciable quantities of tar acids and tar bases. It distills at the approximate range of 200 °C to 325 °C (392 °F to 617 °F).]

263-047-8

61789-28-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

H M

648-100-00-9

Creosote oil, high-boiling distillate;

Wash Oil;

[The high-boiling distillation fraction obtained from the high temperature carbonization of bituminous coal which is further refined to remove excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of the normal polynuclear aromatic salts, which are components of coal tar distillates, removed. It is crystal free at approximately 5 °C (41 °F).]

274-565-9

70321-79-8

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

H M

648-102-00-X

Extract residues (coal), creosote oil acid;

Wash Oil Extract Residue;

[A complex combination of hydrocarbons from the base-freed fraction from the distillation of coal tar, boiling in the range of approximately 250 °C to 280 °C (482 °F to 536 °F). It consists predominantly of biphenyl and isomeric diphenylnaphthalenes.]

310-189-4

122384-77-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

H M

648-103-00-5

Anthracene oil, anthracene paste;

Anthracene Oil Fraction;

[The anthracene-rich solid obtained by the crystallization and centrifuging of anthracene oil. It is composed primarily of anthracene, carbazole and phenanthrene.]

292-603-2

90640-81-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-104-00-0

Anthracene oil, anthracene-low;

Anthracene Oil Fraction;

[The oil remaining after the removal, by a crystallization process, of an anthracene-rich solid (anthracene paste) from anthracene oil. It is composed primarily of two, three and four membered aromatic compounds.]

292-604-8

90640-82-7

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-105-00-6

Residues (coal tar), anthracene oil distn.;

Anthracene Oil Fraction;

[The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling in the approximate range of 340 °C to 400 °C (644 °F to 752 °F). It consists predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.]

295-505-8

92061-92-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-106-00-1

Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction;

Anthracene Oil Fraction;

[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by the crystallization of anthracene oil from bituminous high temperature tar and boiling in the range of 330 °C to 350 °C (626 °F to 662 °F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene.]

295-275-9

91995-15-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-107-00-7

Anthracene oil, anthracene paste, carbazole fraction;

Anthracene Oil Fraction;

[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by crystallization of anthracene oil from bituminous coal high temperature tar and boiling in the approximate range of 350 °C to 360 °C (662 °F to 680 °F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene.]

295-276-4

91995-16-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-108-00-2

Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights;

Anthracene Oil Fraction;

[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by crystallization of anthracene oil from bituminous high temperature tar and boiling in the range of approximately 290 °C to 340 °C (554 °F to 644 °F). It contains chiefly trinuclear aromatics and their dihydro derivatives.]

295-278-5

91995-17-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-109-00-8

Tar oils, coal, low-temp.;

Tar Oil, high boiling;

[A distillate from low-temperature coal tar. Composed primarily of hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 160 °C to 340 °C (320 °F to 644 °F).]

309-889-2

101316-87-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-110-00-3

Extract residues (coal), low temp. coal atar alk.;

[The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.]

310-191-5

122384-78-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-111-00-9

Phenols, ammonia liquor ext.;

Alkaline Extract;

[The combination of phenols extracted, using isobutyl acetate, from the ammonia liquor condensed from the gas evolved in low-temperature (less than 700 °C (1 292 °F)) destructive distillation of coal. It consists predominantly of a reaction mass of monohydric and dihydric phenols.]

284-881-9

84988-93-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-112-00-4

Distillates (coal tar), light oils, alk. exts.;

Alkaline Extract;

[The aqueous extract from carbolic oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.]

292-610-0

90640-88-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-113-00-X

Extracts, coal tar oil alk.;

Alkaline Extract;

[The extract from coal tar oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.]

266-017-2

65996-83-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-114-00-5

Distillates (coal tar), naphthalene oils, alk. exts.;

Alkaline Extract;

[The aqueous extract from naphthalene oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.]

292-611-6

90640-89-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-115-00-0

Extract residues (coal), tar oil alk., carbonated, limed;

Crude Phenols;

[The product obtained by treatment of coal tar oil alkaline extract with CO2 and CaO. Composed primarily of CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 and other organic and inorganic impurities.]

292-629-4

90641-06-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-116-00-6

Tar acids, coal, crude;

Crude Phenols;

[The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.]

266-019-3

65996-85-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-117-00-1

Tar acids, brown-coal, crude;

Crude Phenols;

[An acidified alkaline extract of brown coal tar distillate. Composed primarily of phenol and phenol homologs.]

309-888-7

101316-86-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-118-00-7

Tar acids, brown-coal gasification;

Crude Phenols;

[A complex combination of organic compounds obtained from brown coal gasification. Composed primarily of C6-10 hydroxy aromatic phenols and their homologs.]

295-536-7

92062-22-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-119-00-2

Tar acids, distn. residues;

Distillate Phenols;

[A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8 through C10 with a softening point of 60 °C to 80 °C (140 °F to 176 °F).]

306-251-5

96690-55-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-120-00-8

Tar acids, methylphenol fraction;

Distillate Phenols;

[The fraction of tar acid rich in 3- and 4-methylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.]

284-892-9

84989-04-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-121-00-3

Tar acids, polyalkylphenol fraction;

Distillate Phenols;

[The fraction of tar acids, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids, having an approximate boiling range of 225 °C to 320 °C (437 °F to 608 °F). Composed primarily of polyalkylphenols.]

284-893-4

84989-05-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-122-00-9

Tar acids, xylenol fraction;

Distillate Phenols;

[The fraction of tar acids, rich in 2,4- and 2,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.]

284-895-5

84989-06-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-123-00-4

Tar acids, ethylphenol fraction;

Distillate Phenols;

[The fraction of tar acids, rich in 3- and 4-ethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.]

284-891-3

84989-03-7

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-124-00-X

Tar acids, 3,5-xylenol fraction;

Distillate Phenols;

[The fraction of tar acids, rich in 3,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar acids.]

284-896-0

84989-07-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-125-00-5

Tar acids, residues, distillates, first-cut;

Distillate Phenols;

[The residue from the distillation in the range of 235 °C to 355 °C (481 °F to 697 °F) of light carbolic oil.]

270-713-1

68477-23-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-126-00-0

Tar acids, cresylic, residues;

Distillate Phenols;

[The residue from crude coal tar acids after removal of phenol, cresols, xylenols and any higher boiling phenols. A black solid with a melting point approximately 80 °C (176 °F). Composed primarily of polyalkylphenols, resin gums, and inorganic salts.]

271-418-0

68555-24-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-127-00-6

Phenols, C9-11;

Distillate Phenols

293-435-2

91079-47-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-128-00-1

Tar acids, cresylic;

Distillate Phenols;

[A complex combination of organic compounds obtained from brown coal and boiling in the range of approximately 200 °C to 230 °C (392 °F to 446 °F). It contains chiefly phenols and pyridine bases.]

295-540-9

92062-26-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-129-00-7

Tar acids, brown-coal, C2-alkylphenol fraction;

Distillate Phenols;

[The distillate from the acidification of alkaline washed lignite tar distillate boiling in the range of approximately 200 °C to 230 °C (392 °F to 446 °F). Composed primarily of m- and p-ethylphenol as well as cresols and xylenols.]

302-662-9

94114-29-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-130-00-2

Extract oils (coal), naphthalene oils;

Acid Extract;

[The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed naphthalene oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.]

292-623-1

90641-00-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-131-00-8

Tar bases, quinoline derivs.;

Distillate Bases

271-020-7

68513-87-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-132-00-3

Tar bases, coal, quinoline derivs. fraction;

Distillate Bases

274-560-1

70321-67-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-133-00-9

Tar bases, coal, distn. residues;

Distillate Bases;

[The distillation residue remaining after the distillation of the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of coal tars. It contains chiefly aniline, collidines, quinoline and quinoline derivatives and toluidines.]

295-544-0

92062-29-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-134-00-4

Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene and polypropylene, pyrolyzed, light oil fraction;

Heat Treatment Products;

[The oil obtained from the heat treatment of a polyethylene/polypropylene reaction mass with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70 °C to 120 °C (158 °F to 248 °F).]

309-745-9

100801-63-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-135-00-X

Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene, pyrolyzed, light oil fraction;

Heat Treatment Products;

[The oil obtained from the heat treatment of polyethylene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of 70 °C to 120 °C (158 °F to 248 °F).]

309-748-5

100801-65-8

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-136-00-5

Hydrocarbon oils, arom., mixed with polystyrene, pyrolyzed, light oil fraction;

Heat Treatment Products;

[The oil obtained from the heat treatment of polystyrene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70 °C to 210 °C (158 °F to 410 °F).]

309-749-0

100801-66-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-137-00-0

Extract residues (coal), tar oil alk., naphthalene distn. residues;

Naphthalene Oil Extract Residue;

[The residue obtained from chemical oil extracted after the removal of naphthalene by distillation composed primarily of two to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.]

277-567-8

73665-18-6

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-138-00-6

Creosote oil, low-boiling distillate;

Wash Oil;

[The low-boiling distillation fraction obtained from the high temperature carbonization of bituminous coal, which is further refined to remove excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of the normal polynuclear aromatic salts, which are components of coal tar distillate, removed. It is crystal free at approximately 38 °C (100 °F).]

274-566-4

70321-80-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

H M

648-139-00-1

Tar acids, cresylic, sodium salts, caustic solns.;

Alkaline Extract

272-361-4

68815-21-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-140-00-7

Extract oils (coal), tar base;

Acid Extract;

[The extract from coal tar oil alkaline extract residue produced by an acidic wash such as aqueous sulfuric acid after distillation to remove naphthalene. Composed primarily of the acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline, and their alkyl derivatives.]

266-020-9

65996-86-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-141-00-2

Tar bases, coal, crude;

Crude Tar Bases;

[The reaction product obtained by neutralizing coal tar base extract oil with an alkaline solution, such as aqueous sodium hydroxide, to obtain the free bases. Composed primarily of such organic bases as acridine, phenanthridine, pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.]

266-018-8

65996-84-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

HJM

648-147-00-5

Light oil (coal), coke-oven;

Crude benzole;

[The volatile organic liquid extracted from the gas evolved in the high temperature (greater than 700 °C (1 292 °F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of benzene, toluene, and xylenes. May contain other minor hydrocarbon constituents.]

266-012-5

65996-78-3

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-148-00-0

Distillates (coal), liq. solvent extn., primary;

[The liquid product of condensation of vapors emitted during the digestion of coal in a liquid solvent and boiling in the range of approximately 30 °C to 300 °C (86 °F to 572 °F). Composed primarily of partly hydrogenated condensed-ring aromatic hydrocarbons, aromatic compounds containing nitrogen, oxygen and sulfur, and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C14.]

302-688-0

94114-52-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-149-00-6

Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked;

[Distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30 °C to 300 °C (86 °F to 572 °F). Composed primarily of aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes with carbon numbers predominantly in the range of C4 through C14. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing aromatic and hydrogenated aromatic compounds are also present.]

302-689-6

94114-53-1

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-150-00-1

Naphtha (coal), solvent extn., hydrocracked;

[Fraction of the distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30 °C to 180 °C (86 °F to 356 °F). Composed primarily of aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes with carbon numbers predominantly in the range of C4 to C9. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing aromatic and hydrogenated aromatic compounds are also present.]

302-690-1

94114-54-2

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-152-00-2

Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked middle;

[Distillate obtained from the hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180 °C to 300 °C (356 °F to 572 °F. Composed primarily of two-ring aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing compounds are also present.]

302-692-2

94114-56-4

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-153-00-8

Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked hydrogenated middle;

[Distillate from the hydrogenation of hydrocracked middle distillate from coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180 °C to 280 °C (356 °F to 536 °F). Composed primarily of hydrogenated two- ring carbon compounds and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14.]

302-693-8

94114-57-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

648-156-00-4

Light oil (coal), semi-coking process;

Fresh oil;

[The volatile organic liquid condensed from the gas evolved in the low-temperature (less than 700 °C (1 292 °F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of C6-10 hydrocarbons.]

292-635-7

90641-11-5

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

 

H J

649-062-00-6

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C3-rich acid-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C4, predominantly C3.]

270-755-0

68477-73-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-063-00-1

Gases (petroleum), catalytic cracker;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-756-6

68477-74-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-064-00-7

Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C5.]

270-757-1

68477-75-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-065-00-2

Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C2-4-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C6, predominantly C2 through C4.]

270-758-7

68477-76-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-066-00-8

Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C4.]

270-760-8

68477-79-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-067-00-3

Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feed;

Petroleum gas;

[A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5 which are used as alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.]

270-765-5

68477-83-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-068-00-9

Gases (petroleum), C4-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4.]

270-767-6

68477-85-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-069-00-4

Gases (petroleum), deethanizer overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced from distillation of the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It contains predominantly ethane and ethylene.]

270-768-1

68477-86-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-070-00-X

Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.]

270-769-7

68477-87-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-071-00-5

Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists predominantly of propylene with some ethane and propane.]

270-772-3

68477-90-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-072-00-0

Gases (petroleum), depropanizer overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]

270-773-9

68477-91-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-073-00-6

Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4, predominantly propane.]

270-777-0

68477-94-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-074-00-1

Gases (petroleum), Girbotol unit feed;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]

270-778-6

68477-95-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-075-00-7

Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-free;

Petroleum gas

270-782-8

68477-99-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-076-00-2

Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-802-5

68478-21-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-077-00-8

Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-803-0

68478-22-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-078-00-3

Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurizer combined fractionater;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having cabon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-804-6

68478-24-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-079-00-9

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

270-806-7

68478-26-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-080-00-4

Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutane.]

270-813-5

68478-32-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-081-00-X

Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1through C5, predominantly methane and ethane.]

270-814-0

68478-33-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-082-00-5

Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the thermal cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-815-6

68478-34-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-083-00-0

Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation and condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C3 through C4.]

270-990-9

68512-91-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-084-00-6

Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexanizer off;

petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]

271-000-8

68513-15-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-085-00-1

Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4. It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide.]

271-001-3

68513-16-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-086-00-7

Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the stabilization of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]

271-002-9

68513-17-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-087-00-2

Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich;

Petroleum gas;

[A complex residuum from the distillation of streams various refinery operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C5, predominantly butane and boiling in the range of approximately –11,7 °C to 27,8 °C (11 °F to 82 °F).]

271-010-2

68513-66-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-088-00-8

Hydrocarbons, C1-4;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons provided by thermal cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately minus 164 °C to minus 0,5 °C (– 263 °F to 31 °F).]

271-032-2

68514-31-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-089-00-3

Hydrocarbons, C1-4, sweetened;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately – 164 °C to –0,5 °C (– 263 °F to 31 °F).]

271-038-5

68514-36-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-090-00-9

Hydrocarbons, C1-3;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of approximately minus 164 °C to minus 42 °C (– 263 °F to –44 °F).]

271-259-7

68527-16-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-091-00-4

Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fraction;

Petroleum gas

271-261-8

68527-19-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-092-00-X

Gases (petroleum), C1-5, wet;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

271-624-0

68602-83-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-093-00-5

Hydrocarbons, C2-4;

Petroleum gas

271-734-9

68606-25-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-094-00-0

Hydrocarbons, C3;

Petroleum gas

271-735-4

68606-26-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-095-00-6

Gases (petroleum), alkylation feed;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.]

271-737-5

68606-27-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-096-00-1

Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene.]

271-742-2

68606-34-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-097-00-7

Gases (petroleum), refinery blend;

Petroleum gas;

[A complex combination obtained from various processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-183-7

68783-07-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-098-00-2

Gases (petroleum), catalytic cracking;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.]

272-203-4

68783-64-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-099-00-8

Gases (petroleum), C2-4, sweetened;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4 and boiling in the range of approximately –51 °C to –34 °C (–60 °F to –30 °F).]

272-205-5

68783-65-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-100-00-1

Gases (petroleum), crude oil fractionation off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-871-7

68918-99-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-101-00-7

Gases (petroleum), dehexanizer off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-872-2

68919-00-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-102-00-2

Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-878-5

68919-05-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-103-00-8

Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurization stripper off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by a naphtha unifiner desulfurization process and stripped from the naphtha product. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

272-879-0

68919-06-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-104-00-3

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and fractionation of the total effluent. It consists of methane, ethane, and propane.]

272-882-7

68919-09-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-105-00-9

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker splitter overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of the charge to the C3 -C4 splitter. It consists predominantly of C3 hydrocarbons.]

272-893-7

68919-20-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-106-00-4

Gases (petroleum), straight-run stabilizer off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of the liquid from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

272-883-2

68919-10-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-107-00-X

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

273-169-3

68952-76-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-108-00-5

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of catalytic cracked naphtha and distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

273-170-9

68952-77-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-109-00-0

Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber;

petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation of thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists pedrominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

273-175-6

68952-81-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-110-00-6

Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabilizer, petroleum coking;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of thermal cracked hydrocarbons from petroleum coking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

273-176-1

68952-82-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-111-00-1

Gases (petroleum, light steam-cracked, butadiene conc.;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrocarbons having a carbon number predominantly of C4.]

273-265-5

68955-28-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-112-00-7

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabilizer overhead;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]

273-270-2

68955-34-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-113-00-2

Hydrocarbons, C4;

Petroleum gas

289-339-5

87741-01-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-114-00-8

Alkanes, C1-4, C3-rich;

Petroleum gas

292-456-4

90622-55-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-115-00-3

Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a steam cracking process. It consists predominantly of propylene with some propane and boils in the range of approximately –70 °C to 0 °C (–94 °F to 32 °F).]

295-404-9

92045-22-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-116-00-9

Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products of a steam cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C4, predominantly 1-butene and 2-butene, containing also butane and isobutene and boiling in the range of approximately minus 12 °C to 5 °C (10,4 °F to 41 °F).]

295-405-4

92045-23-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-117-00-4

Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a liquified petroleum gas mix to a sweetening process to oxidize mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of C4 saturated and unsaturated hydrocarbons.]

295-463-0

92045-80-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKSU

649-118-00-X

Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-free;

Petroleum gas

306-004-1

95465-89-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-119-00-5

Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-free;

Petroleum gas

307-769-4

97722-19-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-120-00-0

Gases (petroleum), amine system feed;

Refinery gas;

[The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 may also be present.]

270-746-1

68477-65-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-121-00-6

Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off;

Refinery gas;

[Off gases produced by the benzene unit. It consists primarily of hydrogen. Carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6, including benzene, may also be present.]

270-747-7

68477-66-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-122-00-1

Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by recycling the gases of the benzene unit. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6.]

270-748-2

68477-67-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-123-00-7

Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of a blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-749-8

68477-68-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-124-00-2

Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from stabilization of catalytic reformed naphtha. Its consists of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

270-759-2

68477-77-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-125-00-8

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C6-C8 feed and recycled to conserve hydrogen. It consists primarily of hydrogen. It may also contain various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-761-3

68477-80-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-126-00-3

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C6-C8feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5 and hydrogen.]

270-762-9

68477-81-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-127-00-9

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-rich;

Refinery gas

270-763-4

68477-82-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-128-00-4

Gases (petroleum), C2-return stream;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the extraction of hydrogen from a gas stream which consists primarily of hydrogen with small amounts of nitrogen, carbon monoxide, methane, ethane, and ethylene. It contains predominantly hydrocarbons such as methane, ethane, and ethylene with small amounts of hydrogen, nitrogen and carbon monoxide.]

270-766-0

68477-84-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-129-00-X

Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off;

Refinery gas;

[The complex combination of dry gases from a gas concentration unit. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

270-774-4

68477-92-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-130-00-5

Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from combined gas streams in a gas concentration reabsorber. It consists predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C3.]

270-776-5

68477-93-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-131-00-0

Gases (petroleum), hydrogen absorber off;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by absorbing hydrogen from a hydrogen rich stream. It consists of hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, and methane with small amounts of C2 hydrocarbons.]

270-779-1

68477-96-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-132-00-6

Gases (petroleum), hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination separated as a gas from hydrocarbon gases by chilling. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane, and C2 hydrocarbons.]

270-780-7

68477-97-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-133-00-1

Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from recycled hydrotreated blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-781-2

68477-98-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-134-00-7

Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from recycled reactor gases. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5.]

270-783-3

68478-00-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-135-00-2

Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the reformers. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-784-9

68478-01-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-136-00-8

Gases (petroleum), reforming hydrotreater;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen, methane, and ethane with various small amounts of hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.]

270-785-4

68478-02-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-137-00-3

Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.]

270-787-5

68478-03-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-138-00-9

Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-788-0

68478-04-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-139-00-4

Gases (petroleum), thermal cracking distn.;

Refinery gas;

[A complex combination produced by distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-789-6

68478-05-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-140-00-X

Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from refractionation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

270-805-1

68478-25-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-141-00-5

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-807-2

68478-27-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-142-00-0

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilizer;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-808-8

68478-28-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-143-00-6

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-809-3

68478-29-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-144-00-1

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run naphtha separator;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-810-9

68478-30-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-145-00-7

Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabilizer overheads;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by fractionation of the total effluent. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.]

270-999-8

68513-14-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-146-00-2

Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by the high-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.]

271-003-4

68513-18-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-147-00-8

Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by low-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.]

271-005-5

68513-19-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-148-00-3

Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off;

Refinery gas;

[A complex combination separated by distillation of a gas stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6 or obtained by cracking ethane and propane. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C2, hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide.]

271-258-1

68527-15-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-149-00-9

Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentanizer overheads;

Refinery gas;

[A complex combination produced by treating the feed from the benzene unit with hydrogen in the presence of a catalyst followed by depentanizing. It consists primarily of hydrogen, ethane and propane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6. It may contain trace amounts of benzene.]

271-623-5

68602-82-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-150-00-4

Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized catalytic cracker overheads fractionator;

Refinery gas;

[A complex combination produced by the fractionation of the overhead products from the catalytic cracking process in the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

271-625-6

68602-84-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-151-00-X

Petroleum products, refinery gases;

Refinery gas;

[A complex combination which consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.]

271-750-6

68607-11-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-152-00-5

Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

272-182-1

68783-06-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-153-00-0

Gases (petroleum), refinery;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from various petroleum refining operations. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

272-338-9

68814-67-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-154-00-6

Gases (petroleum), platformer products separator off;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the chemical reforming of naphthenes to aromatics. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]

272-343-6

68814-90-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-155-00-1

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentanizer stabilizer off;

Refinery gas;

[The complex combination obtained from the depentanizer stabilization of hydrotreated kerosine. It consists primarily of hydrogen, methane, ethane, and propane with various small amounts of nitrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C5.]

272-775-5

68911-58-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-156-00-7

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the flash drum of the unit treating sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.]

272-776-0

68911-59-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-157-00-2

Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off;

Refinery gas;

[A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.]

272-873-8

68919-01-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-158-00-8

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-874-3

68919-02-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-159-00-3

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.]

272-875-9

68919-03-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-160-00-9

Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off;

Refinery gas;

[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-876-4

68919-04-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-161-00-4

Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends fractionation;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by the fractionation of the light ends of the platinum reactors of the platformer unit. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.]

272-880-6

68919-07-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-162-00-X

Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.;

Refinery gas;

[A complex combination produced from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-881-1

68919-08-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-163-00-5

Gases (petroleum), tar stripper off;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by the fractionation of reduced crude oil. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

272-884-8

68919-11-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-164-00-0

Gases (petroleum), unifiner stripper off;

Refinery gas;

[A combination of hydrogen and methane obtained by fractionation of the products from the unifiner unit.]

272-885-3

68919-12-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-165-00-6

Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.]

273-173-5

68952-79-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-166-00-1

Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

273-174-0

68952-80-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-167-00-7

Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer overhead fractionation;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by the fractionation of products from the fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

273-269-7

68955-33-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-168-00-2

Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking;

Refinery gas;

[A complex combination produced by crude distillation and catalytic cracking processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, carbon monoxide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

273-563-5

68989-88-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-169-00-8

Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by desulfurization of gas oils with diethanolamine. It consists predominantly of hydrogen sulfide, hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5.]

295-397-2

92045-15-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-170-00-3

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization effluent;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by separation of the liquid phase from the effluent from the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

295-398-8

92045-16-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-171-00-9

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization purge;

Refinery gas;

[A complex combination of gases obtained from the reformer and from the purges from the hydrogenation reactor. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

295-399-3

92045-17-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-172-00-4

Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off;

Refinery gas;

[A complex combination of gases obtained from flash of the effluents after the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

295-400-7

92045-18-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-173-00-X

Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual;

Refinery gas;

[A complex combination obtained as a reaction mass of the non-condensable portions from the product of a naphtha steam cracking process as well as residual gases obtained during the preparation of subsequent products. It consists predominantly of hydrogen and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 with which natural gas may also be mixed.]

295-401-2

92045-19-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-174-00-5

Gases (petroleum), residue visbaking off;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from viscosity reduction of residues in a furnace. It consists predominantly of hydrogen sulfide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

295-402-8

92045-20-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-177-00-1

Gases (petroleum), C3-4;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the cracking of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly of propane and propylene, and boiling in the range of approximately –51 °C to –1 °C (–60 °F to 30 °F.)]

268-629-5

68131-75-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-178-00-7

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber;

Petroleum gas;

[The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from catalytic cracked distillates and catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4.]

269-617-2

68307-98-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

HKU

649-179-00-2

Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons from the fractionation stabilization products from polymerization of naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4.]

269-618-8

68307-99-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B