ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.192.slv

Uradni list

Evropske unije

L 192

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
24. julij 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 645/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 646/2009 z dne 23. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o delitvi sredstev v gospodinjstvu za leto 2010

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 647/2009 z dne 23. julija 2009 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Brněnské pivo ali Starobrněnské pivo (ZGO))

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 648/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi končnega zneska pomoči za posušeno krmo za tržno leto 2008/2009

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 649/2009 z dne 23. julija 2009 o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2009 v okviru upravljanja ribolovnih kvot iz leta v leto

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 650/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 651/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

44

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 652/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju jajc

45

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 653/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju perutninskega mesa

47

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 654/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju govejega in telečjega mesa

49

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 655/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju prašičjega mesa

53

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 656/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

55

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 657/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

57

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 658/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi najvišje odkupne cene za maslo za 9. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 186/2009

59

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 659/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi najvišje odkupne cene za posneto mleko v prahu za 7. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 310/2009

60

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 660/2009 z dne 23. julija 2009 o prepovedi ribolova na modrega lenga v conah VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

61

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2009/558/SZVP z dne 16. marca 2009 o sklenitvi Sporazuma o varnostnih postopkih pri izmenjavi tajnih podatkov med Evropsko unijo in Izraelom

63

Sporazum o varnostnih postopkih pri izmenjavi tajnih podatkov med Evropsko unijo in Izraelom

64

 

 

2009/559/SZVP

 

*

Sklep Atalanta/6/2009 Političnega in varnostnega odbora z dne 22. julija 2009 o imenovanju poveljnika sil Evropske unije v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

68

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 645/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 646/2009

z dne 23. julija 2009

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o delitvi sredstev v gospodinjstvu za leto 2010

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (1) ter zlasti člena 15(2)(f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1177/2003 je določila skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih, ki obsegajo primerljive in aktualne presečne in longitudinalne podatke o dohodku ter o stopnji in strukturi revščine in socialne izključenosti na nacionalni in evropski ravni.

(2)

V skladu s členom 15(2)(f) Uredbe (ES) št. 1177/2003 so potrebni izvedbeni ukrepi za seznam ciljnih sekundarnih področij in spremenljivk, ki se vsako leto vključi v presečno komponento EU-SILC. Za leto 2010 je treba določiti seznam ciljnih sekundarnih spremenljivk, vključenih v modul o delitvi sredstev v gospodinjstvu, in ustrezne oznake spremenljivk in opredelitve.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenega s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam ciljnih sekundarnih spremenljivk, oznak spremenljivk in opredelitev za modul 2010 o delitvi sredstev v gospodinjstvu, ki se vključi v presečno komponento statistike Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC), je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 165, 3.7.2003, str. 1.

(2)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.


PRILOGA

V tej uredbi se uporabljajo naslednje enote, načini zbiranja podatkov, določila glede referenčnega obdobja in pošiljanja podatkov.

1.   Enote

Na ravni gospodinjstva se sprašuje po sedmih obveznih spremenljivkah v zvezi ureditvijo in vodenjem financ v gospodinjstvu.

Po vseh ostalih spremenljivkah, vključenih v ta modul, se sprašuje na ravni oseb, referenčno obdobje zanje pa je trenutno stanje. Spremenljivke se nanašajo na dve vrsti enot.

Spremenljivke, ki se nanašajo na prispevek k skupnemu proračunu gospodinjstva, dostop do bančnega računa, možnost odločanja o izdatkih, porabi časa in višini izdatkov, se predložijo za vsakega sedanjega člana gospodinjstva ali, če je primerno, za vse izbrane anketirance, stare 16 let ali več, ki živijo v gospodinjstvu z najmanj dvema osebama, starima 16 let ali več.

Spremenljivke, ki se nanašajo na sprejemanje odločitev (posebne in splošne) in na trajanje sobivanja partnerjev, se zberejo za vsakega sedanjega člana gospodinjstva ali, če je primerno, za vse izbrane anketirance, stare 16 let ali več, ki živijo s partnerjem.

2.   Načini zbiranja podatkov

Način zbiranja podatkov za spremenljivke, po katerih se sprašuje na ravni gospodinjstva (oddelek 1 na spodnjem seznamu), je osebni intervju z anketirancem v gospodinjstvu.

Način zbiranja podatkov za spremenljivke, po katerih se sprašuje na ravni posameznika (oddelka 2 in 3 na spodnjem seznamu), je osebni intervju z vsemi trenutnimi člani gospodinjstva, starimi 16 let in več, ali, če je primerno, z izbranim anketirancem gospodinjstva.

Zaradi značilnosti informacij, ki jih je treba zbrati, so dovoljeni le osebni intervjuji (izjemoma intervjuji z osebami, ki odgovarjajo namesto tistih, ki so začasno odsotne ali nezmožne odgovarjati).

3.   Referenčno obdobje

Vse ciljne spremenljivke se nanašajo na trenutno stanje kot referenčno obdobje.

4.   Pošiljanje podatkov Eurostatu

Ciljne sekundarne spremenljivke v zvezi z „delitvijo sredstev v gospodinjstvu“ se pošljejo Eurostatu v podatkovni datoteki o gospodinjstvih (H) ali podatkovni datoteki o osebah (P) za ciljnimi primarnimi spremenljivkami.

PODROČJA IN SEZNAM CILJNIH SPREMENLJIVK

Modul 2010

Delitev sredstev v gospodinjstvu

Ime spremenljivke

Oznaka

Ciljna spremenljivka

1.    Vprašanja na ravni gospodinjstva - obvezna

HA010

 

Način upravljanja finančnih sredstev gospodinjstva

1

vse dohodke obravnavamo kot skupna sredstva gospodinjstva

2

nekatere dohodke obravnavamo kot skupna sredstva, ostale kot zasebna sredstva

3

vse dohodke obravnavamo kot zasebna sredstva osebe, ki jih prejema

4

v gospodinjstvu ne prejemamo nobenih dohodkov

HA010_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let in več

HA020

 

Upravljanje skupnih finančnih sredstev gospodinjstva

1

eden ali več članov gospodinjstva

2

vsaj ena oseba v gospodinjstvu in vsaj ena oseba zunaj gospodinjstva sta vključeni v upravljanje skupnih finančnih sredstev gospodinjstva

3

nihče v gospodinjstvu in vsaj ena oseba zunaj gospodinjstva je vključena v upravljanje skupnih finančnih sredstev gospodinjstva

4

ni skupnih finančnih sredstev gospodinjstva

HA020_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

HA030

 

Identifikacijska številka osebe 1, ki upravlja finančna sredstva gospodinjstva

identifikacijska številka

osebna identifikacijska številka osebe 1

HA030_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Identifikacijska številka osebe 2, ki upravlja finančna sredstva gospodinjstva

identifikacijska številka

osebna identifikacijska številka osebe 2

HA040_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

HA020≠1,2 ali manj kot 2 osebi v gospodinjstvu vključeni v upravljanje finančnih sredstev gospodinjstva

HA050

 

Identifikacijska številka osebe 3, ki upravlja finančna sredstva gospodinjstva

identifikacijska številka

osebna identifikacijska številka osebe 3

HA050_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

HA020≠1,2 ali manj kot 3 osebe v gospodinjstvu vključene v upravljanje finančnih sredstev gospodinjstva

HA060

 

Identifikacijska številka osebe 4, ki upravlja finančna sredstva gospodinjstva

identifikacijska številka

osebna identifikacijska številka osebe 4

HA060_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

HA020≠1,2 ali manj kot 4 osebe v gospodinjstvu vključene v upravljanje finančnih sredstev gospodinjstva

HA070

 

Identifikacijska številka osebe 5, ki upravlja finančna sredstva gospodinjstva

identifikacijska številka

osebna identifikacijska številka osebe 5

HA070_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

HA020≠1,2 ali manj kot 5 oseb v gospodinjstvu vključenih v upravljanje finančnih sredstev gospodinjstva

2.    Vprašanja na ravni posameznika – obvezna

PA010

 

Delež osebnega dohodka, ki ne gre v skupni proračun gospodinjstva

1

ves moj osebni dohodek

2

več kot polovica mojega osebnega dohodka

3

približno polovica mojega osebnega dohodka

4

manj kot polovica mojega osebnega dohodka

5

nič

6

anketiranec nima osebnega dohodka

PA010_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA020

 

Dostop do bančnega računa

1

da

2

ne

PA020_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA030

 

Sprejemanje odločitev o vsakodnevnih nakupih

1

bolj jaz

2

uravnovešeno

3

bolj moj partner

PA030_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

anketiranec ni del para, ki živi v gospodinjstvu (RB240_F=-2)

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA040

 

Sprejemanje odločitev o pomembnih izdatkih za otroke

1

bolj jaz

2

uravnovešeno

3

bolj moj partner

PA040_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

anketiranec ni del para, ki živi v gospodinjstvu (RB240_F=-2) ali par ni odgovoren za otroke (stari starši, samohranilec, ki živi s parom)

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo, gospodinjstvo brez otrok, mlajših od 16 let, ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA050

 

Sprejemanje odločitev o dragih nakupih trajnega potrošnega blaga in pohištva

1

bolj jaz

2

uravnovešeno

3

bolj moj partner

4

takšnega primera še ni bilo

PA050_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

anketiranec ni del para, ki živi v gospodinjstvu (RB240_F=-2)

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA060

 

Sprejemanje odločitev o izposoji denarja

1

bolj jaz

2

uravnovešeno

3

bolj moj partner

4

takšnega primera še ni bilo

PA060_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

anketiranec ni del para, ki živi v gospodinjstvu (RB240_F=-2)

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA070

 

Sprejemanje odločitev o uporabi prihrankov

1

bolj jaz

2

uravnovešeno

3

bolj moj partner

4

nimava (skupnih) prihrankov

5

takšnega primera še ni bilo

PA070_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

anketiranec ni del para, ki živi v gospodinjstvu (RB240_F=-2)

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let in več

PA080

 

Sprejemanje odločitev – splošno

1

bolj jaz

2

uravnovešeno

3

bolj moj partner

PA080_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

anketiranec ni del para, ki živi v gospodinjstvu (RB240_F=-2)

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA090

 

Možnost odločanja o izdatkih za vašo osebno porabo, vaše prostočasne dejavnosti in konjičke

1

da, vedno ali skoraj vedno

2

da, včasih

3

nikoli ali skoraj nikoli

PA090_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA100

 

Možnost odločanja o nakupih za otroke (vključno z njihovo žepnino)

1

da, vedno ali skoraj vedno

2

da, včasih

3

nikoli ali skoraj nikoli

PA100_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo, gospodinjstvo brez otrok, mlajših od 16 let, ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

PA110

 

Trajanje sobivanja partnerjev

0-99

število let

PA110_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

se ne uporablja (partnerja ni ali partner ni član gospodinjstva)

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

3.    Vprašanja na ravni posameznika – neobvezna

PA120

 

Čas, porabljen za vožnjo na delo in z dela

0-99

ur na teden

PA120_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-2

se ne uporablja (PL030≠1,2)

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

-5

vprašanje ni bilo zastavljeno

PA130

 

Čas, porabljen za prosti čas

0-99

ur na teden

PA130_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

-5

vprašanje ni bilo zastavljeno

PA140

 

Čas, porabljen za gospodinjska opravila, varstvo otrok in varstvo drugih vzdrževanih oseb

0-99

ur na teden

PA140_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

-5

vprašanje ni bilo zastavljeno

PA150

 

Mesečni znesek porabljen za lastno potrebe

0+

domača valuta na mesec

PA150_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

-5

vprašanje ni bilo zastavljeno

PA160

 

Mesečni znesek, ki ga anketiranec porabi za otroke

0+

domača valuta na mesec

PA160_F

1

spremenljivka je vpisana

-1

manjka

-3

anketiranec ni bil izbran

-4

samsko gospodinjstvo ali gospodinjstvo brez otrok, mlajših od 16 let, ali gospodinjstvo z manj kot dvema osebama, starima 16 let ali več

-5

vprašanje ni bilo zastavljeno


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 647/2009

z dne 23. julija 2009

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Brněnské pivo ali Starobrněnské pivo (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Češke za registracijo imena „Brněnské pivo“ ali „Starobrněnské pivo“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 310, 5.12.2008, str. 25.


PRILOGA

Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 510/2006:

Skupina 2.1   Piva

ČEŠKA

Brněnské pivo ali Starobrněnské pivo (ZGO)


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 648/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi končnega zneska pomoči za posušeno krmo za tržno leto 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 90(c) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 88(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 je določen znesek pomoči za posušeno krmo, ki se predelovalnim podjetjem izplača v okviru največje zajamčene količine iz člena 89 navedene uredbe.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 33(1) Uredbe (ES) št. 382/2005 z dne 7. marca 2005 o načinih izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1786/2003 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo (2) so države članice Komisiji sporočile količine posušene krme, za katere je bila priznana upravičenost do pomoči za tržno leto 2008/2009. Iz teh sporočil je razvidno, da najvišja zajamčena količina za posušeno krmo ni bila prekoračena.

(3)

Znesek pomoči za posušeno krmo torej v skladu s členom 88(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 znaša 33 EUR na tono.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2008/2009 se končni znesek pomoči za posušeno krmo določi na 33 EUR/tono.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 61, 8.3.2005, str. 4.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 649/2009

z dne 23. julija 2009

o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2009 v okviru upravljanja ribolovnih kvot iz leta v leto

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) ter zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2) ter zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kadar Komisija ugotovi, da je država članica prekoračila ribolovne možnosti, ki so ji bile dodeljene, v skladu s členom 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 izvede odbitke od prihodnjih ribolovnih možnosti navedene države članice.

(2)

Člen 5 Uredbe (ES) št. 847/96 določa merila in pogoje, pod katerimi lahko Komisija izvede take odbitke.

(3)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 lahko država članica pred 31. oktobrom leta, za katero ji je bila dodeljena kvota, od Komisije zahteva, da zadrži največ 10 % njene kvote za prenos v naslednje leto. Komisija doda zadržano količino ustrezni kvoti.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 2015/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2007 in 2008 (3), Uredba Sveta (ES) št. 1404/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2008 uporabljajo v Baltskem morju (4), Uredba Sveta (ES) št. 1579/2007 z dne 20. decembra 2007 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2008 uporabljajo v Črnem morju (5) in Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (6), določajo kvote za nekatere staleže za leto 2008 in določajo, za katere staleže lahko veljajo ukrepi, predvideni z Uredbo (ES) št. 847/96.

(5)

Uredba Sveta (ES) št. 1139/2008 z dne 10. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Črnem morju (7), Uredba Sveta (ES) št. 1359/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2009 in 2010 (8), Uredba Sveta (ES) št. 1322/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2009 uporabljajo v Baltskem morju (9), in Uredba Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (10), določajo kvote za nekatere staleže za leto 2009.

(6)

Za Združeno kraljestvo in Irsko ter Poljsko so bile nekatere od teh kvot za leto 2009 prilagojene z Uredbo Komisije (ES) št. 147/2007 z dne 15. februarja 2007 o prilagoditvi nekaterih ribolovnih kvot za leta od 2007 do 2012 v skladu s členom 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (11) in Uredbo Komisije (ES) št. 635/2008 z dne 3. julija 2008 o prilagoditvi kvot za ribolov trske v Baltskem morju (podrazdelki 25–32, vode ES), ki bodo dodeljene Poljski v letih 2008–2011 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 338/2008 (12).

(7)

Nekatere države članice so v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 pred 31. oktobrom 2008 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2008 zadrži in prenese v naslednje leto. V skladu z omejitvami, določenimi v navedeni uredbi, se zadržane količine dodajo kvoti za leto 2009.

(8)

Na podlagi člena 5(1) Uredbe (ES) št. 847/96 se odbitki od nacionalnih kvot za leto 2009 izvedejo na ravni, ki je enaka količini prelova. Na podlagi člena 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96 se v primeru prelova dovoljenega iztovora za leto 2008 za določene staleže, navedene v Uredbi (ES) št. 2015/2006, Uredbi (ES) št. 1404/2007, Uredbi (ES) št. 1579/2007 in Uredbi (ES) št. 40/2008, določijo tehtani odbitki od nacionalnih kvot za leto 2009.

(9)

Za nekatere države članice so odbitki, ki se uporabijo, višji od kvot teh držav članic za leto 2009. Ob upoštevanju pravil iz člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in glede na enako obravnavanje držav članic ter da bi učinkovito pripomogli k ohranjanju ribolovnih virov s čim večjo kompenzacijo preteklega prelova, je primerno zagotoviti, da se tudi v takih primerih odbije celotna količina. Zato se plovilom zadevnih držav članic ne sme dovoliti, da leta 2009 lovijo zadevne vrste na zadevnih območjih, preostale količine, ki jih je treba odbiti, pa se odbijejo v naslednjih letih. Komisija mora zato v skladu s postopkom iz člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 preostalo količino odbiti od zadevne kvote za leto 2010 in po potrebi za prihodnja leta.

(10)

Vendar je treba državi članici dovoliti, da nadomesti preostale količine, ki jih je treba odbiti, tako da leta 2009 dobi dodatne ribolovne možnosti za zadevni stalež z izmenjavo kvot na podlagi člena 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, in se tako izogne odbijanju teh količin od svojih ribolovnih možnosti za leto 2010 ali prihodnja leta.

(11)

Ukrepi, predpisani s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Kvote, določene v Uredbi (ES) št. 1139/2008, Uredbi (ES) št. 1322/2008, Uredbi (ES) št. 1359/2008 in Uredbi (ES) št. 43/2009, se povečajo, kot je prikazano v Prilogi I, ali zmanjšajo, kot je prikazano v Prilogi II.

2.   Odstavek 1 se uporablja brez poseganja v zmanjšanja, določena v Uredbi (ES) št. 147/2007 in Uredbi (ES) št. 635/2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 384, 29.12.2006, str. 28.

(4)  UL L 312, 30.11.2007, str. 1.

(5)  UL L 346, 29.12.2007, str. 1.

(6)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1.

(7)  UL L 308, 19.11.2008, str. 3.

(8)  UL L 352, 31.12.2008, str. 1.

(9)  UL L 345, 23.12.2008, str. 1.

(10)  UL L 22, 26.1.2009, str. 1.

(11)  UL L 46, 16.2.2007, str. 10.

(12)  UL L 176, 4.7.2008, str. 8.


PRILOGA I

PRENOSI KVOT V LETO 2009

Država članica

Oznaka staleža

Vrsta

Območje

Končna kvota 2008

Ulov 2008

PP ulov 2008

% končne kvote

Prenesena količina

Začetna kvota 2009

Nova kvota 2009

Nova koda 2009

BEL

ANF/07.

morska spaka

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

trska

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

trska

VIIb–k, VIII, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII in XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

krilati rombi

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa,b,d,e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

morski list

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

morski list

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

romb in gladki romb

vode ES con IIa in IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

morski menek

vode ES cone III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

morski menek

vode ES cone IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

trska

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

leng

vode ES in mednarodne vode con I in II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

leng

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

leng

vode ES in mednarodne vode cone V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

romb in gladki romb

vode ES con IIa in IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

šur

VI, VII ter VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

sled

vode ES in mednarodne vode con I in II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

modri leng

III (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

modri leng

II, IV in V (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

sled

podobmočja 22–24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

trska

podobmočja 22–24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

morska plošča

vode ES con IIIb, IIIc in IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

morska spaka

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

trska

IIIa, Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

trnež

vode ES in mednarodne vode con I, V–VIII, XII in XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

vahnja

vode ES in mednarodne vode con VIb, XII in XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

sled

vode ES in mednarodne vode con I in II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

šur

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe in Vb; mednarodne vode con XII in XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

leng

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

leng

vode ES in mednarodne vode cone V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

leng

vode ES in mednarodne vode con I in II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

raže

vode ES con IIa in IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

romb in gladki romb

vode ES con IIa in IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

morski menek

vode ES in mednarodne vode con I, II in XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

morski menek

vode ES cone III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I–VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

mol

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

sled

podobmočja 22–24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

trska

podobmočja 22–24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

morska plošča

vode ES con IIIb, IIIc in IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES con IIIb, IIIc in IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

sardon

IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

morska spaka

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa,VIIIb, VIIId in VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX, X; vode ES cone CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

šur

VI, VII,VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

šur

VIIIc in IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

krilati rombi

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

krilati rombi

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX, X; vode ES cone CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

škamp

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

škamp

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode ES cone Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX, X; vode ES cone CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

sluzoglavke

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

črni morski meč

VIII, IX in X (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

globokomorski morski psi

V, VI, VII, VIII in IX (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

globokomorski morski psi

XII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

tabinje

VIII in IX (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

VI (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

okroglonosi repak

VIII, IX, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

okati ribon

VI, VII in VIII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

okati ribon

IX (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

okati ribon

X (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

morska spaka

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

trska

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

trska

VIIb–k, VIII, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

trnež

vode ES in mednarodne vode con I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

vahnja

vode ES in mednarodne vode con VIb, XII in XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

šur

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

šur

VIIIc in IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

krilati rombi

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

krilati rombi

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

leng

vode ES cone V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

leng

vode ES in mednarodne vode con I in II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

škamp

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

škamp

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode ES cone Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

morska plošča

VIIb in VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

morski list

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

morski list

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

morski list

VIIb in VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

raže

vode ES con IIa in IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

romb in gladki romb

vode ES con IIa in IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

morski menek

vode ES in mednarodne vode con I, II in XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

morski menek

vode ES cone IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

morski menek

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

mol

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

mol

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

sluzoglavke

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

modri leng

II, IV in V (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

modri leng

VI in VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

črni morski meč

I, II, III in IV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

črni morski meč

V, VI, VII in XII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

črni morski meč

VIII, IX in X (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

globokomorski morski psi

V, VI, VII, VIII in IX (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

globokomorski morski psi

XII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

tabinje

I, II, III in IV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

tabinje

V, VI in VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

tabinje

VIII in IX (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

tabinje

X in XII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

VI (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

oranžna sluzoglavka

VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

oranžna sluzoglavka

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo in jurisdikcijo tretjih držav)

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

okroglonosi repak

I, II, IV in Va (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

okroglonosi repak

Vb, VI in VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

okroglonosi repak

VIII, IX, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

okati ribon

VI, VII in VIII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

sled

Botnijski zaliv (podobmočji 30–31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES podobmočij 22–32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

trska

vode ES podobmočij 22–24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES con IIIb, IIIc in IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

šur

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

morska spaka

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

trska

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

trska

VIIb–k, VIII, IX, X; vode ES cone CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

trnež

vode ES in mednarodne vode con I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

sled

vode ES in mednarodne vode con I in II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

sled

VIaS, VIIb in VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

šur

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

morski list

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

romb in gladki romb

vode ES con IIa in IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

morska spaka

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

trska

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

trska

VIIb–k, VIII, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII in XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

sled

vode ES in mednarodne vode con I in II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

sled

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

sled

VIaS, VIIb in VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

šur

VI, VII ter VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

krilati rombi

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode ES cone Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

škamp

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

morska plošča

VIIb in VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

morski list

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

morski list

VIIb in VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

trnež

vode ES in mednarodne vode con I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

morski menek

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

mol

VI; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

mol

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

črni morski meč

V, VI, VII in XII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

globokomorski morski psi

V, VI, VII, VIII in X (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

tabinje

V, VI in VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

VI (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

oranžna sluzoglavka

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo in jurisdikcijo tretjih držav)

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

okroglonosi repak

Vb, VI in VIII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

okroglonosi repak

VIII, IX, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

sled

vode ES podobmočij 22–24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES podobmočij 22–32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

morska plošča

vode ES podobmočij 22–32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

trska

vode ES podobmočij 22–24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

sled

vode ES podobmočij 22–24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

sled

podobmočji 30–31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

morska plošča

vode ES podobmočij 22–32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

papalina

vode ES podobmočij 22–32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

morski menek

vode ES cone III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

morski menek

vode ES cone IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

trska

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

romb in gladki romb

vode ES con IIa in IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

modri leng

III (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

okroglonosi repak

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

sluzoglavke

III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

morska spaka

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

modri leng

II, IV in V (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

modri leng

VI in VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

črni morski meč

I, II, III in IV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

črni morski meč

V, VI, VII in XII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

trska

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

trska

VI; vode ES cone Vb; vode ES in mednarodne vode con XII in XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

trska

VIIb–k, VIII, IX in X; CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

trnež

vode ES in mednarodne vode con I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

trnež

vode ES con IIa in IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

globokomorski morski psi

V, VI, VII, VIII in IX (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

tabinje

X in XII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

tabinje

I, II, III in IV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

tabinje

V, VI in VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

vahnja

vode ES con Vb in VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

vahnja

vode ES in mednarodne vode con ICES VIb, XII in XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

sled

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

sled

vode ES in mednarodne vode con I in II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

sled

vode ES in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

oslič

vode ES con IIa in IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

šur

VI, VII ter VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode ES cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

krilati romb

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

krilati romb

VI; vode ES cone Vb; vode ES in mednarodne vode con XII in XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

leng

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

leng

vode ES cone IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

leng

vode ES in mednarodne vode con I in II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

leng

vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

škamp

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

škamp

vode ES con IIa in IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode ES cone Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

VI (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

okroglonosi repak

Vb, VI in VIII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

okroglonosi repak

VIII, IX, X, XI in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

okati ribon

X (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

okati ribon

VI, VII in VIII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

morski list

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

morski list

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

morski list

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

morski list

vode ES con II in IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

raže

vode ES con IIa in IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

romb in gladki romb

vode ES con IIa in IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

morski menek

vode ES in mednarodne vode con I, II in XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

morski menek

vode ES cone IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

morski menek

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

mol

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

mol

VI; vode ES cone Vb; vode ES in mednarodne vode con XII in XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


PRILOGA II

ODBITKI OD KVOT ZA LETO 2009

Država članica

Koda vrste

Območna koda 2008

Ime vrste

Ime območja

Kazni čl. 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96

Končna kvota 2008

Meja

Skupaj prilag. kv. za 2008

PP ulov 2008

Ulov 2008

Skupni ulov 2008

%

Odbitki

Začetna kv. 2009

Nova kvota 2009

Ostane za odbitek

BEL

SRX

2AC4-C

raže

vode ES con IIa in IV

d

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

romb

Črno morje

d

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

leng

norveške vode cone IV

d

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

oslič

IIIa; vode ES con IIIb, IIIc in IIId

d

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

trska

I in IIb

d

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

trska

norveške vode con I in II

d

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

vahnja

norveške vode con I in II

d

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

morski menek

vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

d

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

trska

vode ES podobmočij 25–32

d

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

severna kozica

NAFO 3L

d

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

grenlandska morska plošča

NAFO 3LMNO

d

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

raža

NAFO 3LNO

d

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

papalina

IIIa

d

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

trska

VI; vode ES cone Vb; vode ES in mednarodne vode con XII in XIV

d

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

d

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

leng

vode ES cone IV

d

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

morski list

VIIe

d

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

trska

VI; vode ES cone Vb; vode ES in mednarodne vode con XII in XIV

d

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

d

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

črni morski meč

V, VI, VII in XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo in jurisdikcijo tretjih držav)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

okati ribon

VI, VII in VIII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo in jurisdikcijo tretjih držav)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

d

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

morska plošča

IV; vode ES cone IIa; del cone IIIa, ki je izven območja Skagerak in Kattegat

d

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

raže

vode ES con IIa in IV

d

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

trska

norveške vode con I in II

d

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

grenlandska morska plošča

grenlandske vode con V in XIV

d

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

grenlandska morska plošča

norveške vode con I in II

d

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

rdeči okun

grenlandske vode con V in XIV

d

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

vahnja

IV; vode ES cone IIa

d

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

sinji mol

vode ES in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

d

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

skuša

IIIa in IV; vode ES con IIa, IIIb, IIIc in IIId

d

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

sluzoglavke

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo in jurisdikcijo tretjih držav)

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

tabinje

VIII in IX (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

trska

I in IIb

d

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

raža

NAFO 3LNO

d

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

vahnja

norveške vode con I in II

d

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

saj

norveške vode con I in II

d

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

grenlandska morska plošča

norveške vode con I in II

d

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

rdeči okun

vode ES in mednarodne vode cone V; mednarodne vode con XII in XIV

d

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

d

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

veleoki tun

Atlantski ocean

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P – O

 


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/42


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 650/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je treba določiti najvišji znesek izvoznega nadomestila za razpisno obdobje, ki se zaključi 21. julija 2009.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 21. julija 2009, je najvišji znesek nadomestila za proizvode in namembne kraje, navedene v členu 1(a) in (b) ter členu 2 navedene uredbe, določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


PRILOGA

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v namembne kraje, navedene v členu 2 Uredbe (ES) št. 619/2008

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/44


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 651/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je treba določiti najvišji znesek izvoznega nadomestila za razpisno obdobje, ki se zaključi 21. julija 2009.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 21. julija 2009, je najvišji znesek nadomestila za proizvod in namembne kraje iz člena 1(c) in člena 2 navedene uredbe 25,80 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/45


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 652/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju jajc

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XIX Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti, lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu jajc morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in določenimi merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ustrezajo zahtevam Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (3) ter zahtevam označevanja iz točke A Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve označevanja iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 ter zahteve, določene v točki A Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za jajca od 24. julija 2009 dalje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kos

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kos

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Hongkong SAR, Rusija, Turčija.

E10

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan, Filipini.

E19

Vsi namembni kraji razen Švice ter skupin E09 in E10.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 653/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju perutninskega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XX Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu perutninskega mesa morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in imajo identifikacijsko oznako iz člena 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve označevanja iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 24. julija 2009

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

V03

A24, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/49


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 654/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju govejega in telečjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XV Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu govejega in telečjega mesa morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in merili iz členov 162 do 164 in 167 do 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in imajo oznako zdravstvene ustreznosti iz člena 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Pogoji iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) določajo, da se posebno nadomestilo zniža, če znaša količina odkoščenega mesa, ki naj bi se izvozila, manj kakor 95 %, vendar ne manj kakor 85 % skupne mase kosov, dobljenih z izkoščevanjem.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 333/2009 (6) je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve glede zdravstvene ustreznosti iz naslova III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1359/2007 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 7 EUR/100 kg.

Člen 3

Uredba (ES) št. 333/2009 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravijena razlièica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravijena razlièica v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Popravijena razlièica v UL L 226, 25.6.2004, str. 83.

(5)  UL L 304, 22.11.2007, str. 21.

(6)  UL L 104, 24.4.2009, str. 4.


PRILOGA

Izvozna nadomestila v sektorju govejega mesa, ki se uporabljajo od 24. julija 2009

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

48,8

B03

EUR/100 kg neto mase

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

48,8

B03

EUR/100 kg neto mase

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

61,0

B03

EUR/100 kg neto mase

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

36,6

B03

EUR/100 kg neto mase

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg neto mase

6,5

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

22,6

B03

EUR/100 kg neto mase

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

84,7

B03

EUR/100 kg neto mase

49,8

EG

EUR/100 kg neto mase

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

50,8

B03

EUR/100 kg neto mase

29,9

EG

EUR/100 kg neto mase

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

16,3

B03

EUR/100 kg neto mase

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg neto mase

6,5

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

22,6

B03

EUR/100 kg neto mase

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

20,7

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Skupnosti).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovom (), Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 36 in 45 in, če je ustrezno, iz člena 44 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str.11)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


(1)  Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(3)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21), in če je to ustrezno, iz Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(4)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 7).

(5)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1041/2008 (UL L 281, 24.10.2008, str. 3).

(6)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(7)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom analize iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na količino vzorca iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec je vzet iz dela zadevne serije, ki predstavlja največje tveganje.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/53


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 655/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju prašičjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XVII Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu prašičjega mesa morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in imajo oznako zdravstvene ustreznosti iz člena 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve glede zdravstvene ustreznosti iz naslova III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 83.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za prašičje meso od 24. julija 2009 dalje

Tarifna oznaka proizvodov

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

N. B. Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/55


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 656/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) in zlasti člena 143 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin ter zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (2) navaja podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba to spremembo čim prej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 23. julija 2009 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Piščančja prsa, zamrznjena

194,9

5

BR

0207 14 60

Noge piščancev, zamrznjene

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Rumenjaki

317,6

0

AR

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

344,6

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz surovih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

228,9

17

BR

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

555,5

0

AR


(1)  Po nomenklaturi držav, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚drugo poreklo‘.“


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/57


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 657/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1), in zlasti člena 164(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode iz člena 1(1)(s) navedene uredbe dela XIX Priloge I k navedeni uredbi in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom, če se to blago izvozi kot blago, našteto v delu V Priloge XX k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko se ti proizvodi izvozijo kot blago iz dela V Priloge XX k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)

V skladu s členom 14(2)(b) Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kg za vsakega od zadevnih osnovnih proizvodov določiti za enako obdobje, kot velja za določanje nadomestil za izvoz teh proizvodov v nepredelanem stanju.

(4)

Člen 11 Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega med urugvajskim krogom, določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za ta proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1)(s) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se izvažajo kot blago, navedeno v delu V Priloge XX k Uredbi (ES) št. 1234/2007, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 24. julija 2009 uporabljajo za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Poimenovanje

Namembne države (1)

Stopnja nadomestila

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

 

– Perutnine

 

 

0407 00 30

– – Druga:

 

 

(a)

Za izvoz jajčnih ovalbuminov iz oznak KN 3502 11 90 in 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

01

0,00

0408

Ptičja jajca, brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

 

– Rumenjaki:

 

 

0408 11

– – sušeni:

 

 

ex 0408 11 80

– – – primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

56,48

0408 19

– – drugi:

 

 

– – – primerni za človeško prehrano:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – tekoči:

 

 

nesladkani

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – zamrznjeni:

 

 

nesladkani

01

28,35

– Drugo:

 

 

0408 91

– – sušeno:

 

 

ex 0408 91 80

– – – primerno za človeško prehrano:

 

 

nesladkano

01

35,78

0408 99

– – drugo:

 

 

ex 0408 99 80

– – – primerno za človeško prehrano:

 

 

nesladkano

01

9,00


(1)  Namembne države so naslednje:

01

tretje države. Za Švico in Lihtenštajn te stopnje ne veljajo za blago iz preglednic I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972,

02

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Turčija, Hongkong, JAR in Rusija,

03

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan in Filipini,

04

vse namembne države razen Švice in tistih iz 02 in 03.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/59


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 658/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi najvišje odkupne cene za maslo za 9. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 186/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 186/2009 (2) je začela postopek javnega razpisa za odkup masla za obdobje do 31. avgusta 2009 v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 105/2008 z dne 5. februarja 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, je treba določiti najvišjo odkupno ceno ali sprejeti odločitev, da se v skladu s členom 16(2) Uredbe (ES) št. 105/2008 maslo ne proda.

(3)

Glede na ponudbe, prejete v okviru 9. posamičnega razpisa, je treba določiti najvišjo odkupno ceno.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 9. posamični razpis za odkup masla v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (ES) št. 186/2009, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel 21. julija 2009, znaša najvišja odkupna cena 220,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 64, 10.3.2009, str. 3.

(3)  UL L 32, 6.2.2008, str. 3.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/60


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 659/2009

z dne 23. julija 2009

o določitvi najvišje odkupne cene za posneto mleko v prahu za 7. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 310/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 43 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 310/2009 (2) je začela postopek javnega razpisa za odkup posnetega mleka v prahu za obdobje do 31. avgusta 2009 v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 214/2008 z dne 12. januarja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, je treba določiti najvišjo odkupno ceno ali sprejeti odločitev, da se v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 214/2001 ne izbere nobena ponudba.

(3)

Glede na ponudbe, prejete v okviru 7. posamičnega razpisa, je treba določiti najvišjo odkupno ceno.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 7. posamični razpis za odkup posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (ES) št. 310/2009, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel 21. julija 2009, znaša najvišja odkupna cena 167,90 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 97, 16.4.2009, str. 13.

(3)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100.


24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/61


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 660/2009

z dne 23. julija 2009

o prepovedi ribolova na modrega lenga v conah VI in VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2009.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2009.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2009 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2009

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 22, 26.1.2009, str. 1.


PRILOGA

št.

5/T&Q

Država članica

Španija

Stalež

BLI/67-

Vrsta

modri leng (Molva dypterygia)

Cona

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav v conah VI in VII

Datum

15. junija 2009


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

24.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/63


SKLEP SVETA 2009/558/SZVP

z dne 16. marca 2009

o sklenitvi Sporazuma o varnostnih postopkih pri izmenjavi tajnih podatkov med Evropsko unijo in Izraelom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je na seji 18. februarja 2008 sklenil, da bo v skladu s členom 24 Pogodbe o Evropski uniji pooblastil predsedstvo, ki mu pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik (GS/VP), Komisija pa pri tem polno sodeluje, za začetek pogajanj z Državo Izrael o sklenitvi sporazuma o varovanju podatkov.

(2)

Na podlagi tega pooblastila za začetek pogajanj je predsedstvo ob pomoči GS/VP s pogajanji doseglo Sporazum o varnostnih postopkih pri izmenjavi tajnih podatkov med Evropsko unijo in Izraelom.

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o varnostnih postopkih pri izmenjavi tajnih podatkov med Evropsko unijo in Izraelom se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta s