ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.175.slv

Uradni list

Evropske unije

L 175

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
4. julij 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 580/2009 z dne 3. julija 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 581/2009 z dne 3. julija 2009 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi z gamitromicinom ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 582/2009 z dne 3. julija 2009 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi s diklofenakom ( 1 )

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 583/2009 z dne 3. julija 2009 o vpisu označbe v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Aceto Balsamico di Modena (ZGO))

7

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom

12

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2009/520/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 3. julija 2009 o spremembi člena 23(4) Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 71/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 5134)

14

 

 

2009/521/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 3. julija 2009 o začasnem dovoljenju za biocidne pripravke, ki vsebujejo malation, v departmaju Francoska Gvajana (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 5349)

16

 

 

Evropska centralna banka

 

 

2009/522/ES

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 2. julija 2009 o izvajanju programa nakupa kritih obveznic (ECB/2009/16)

18

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 580/2009

z dne 3. julija 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

46,5

MK

24,2

TR

44,0

ZZ

38,2

0707 00 05

TR

87,7

ZZ

87,7

0709 90 70

TR

93,5

ZZ

93,5

0805 50 10

AR

56,3

TR

59,4

ZA

55,7

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

94,1

BR

73,3

CL

87,5

CN

97,8

NZ

99,3

US

92,3

UY

116,5

ZA

89,1

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

89,2

CL

80,1

NZ

145,3

ZA

94,8

ZZ

102,4

0809 10 00

TR

208,6

XS

120,6

ZZ

164,6

0809 20 95

SY

197,7

TR

363,3

ZZ

280,5

0809 30

TR

198,4

ZZ

198,4

0809 40 05

IL

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 581/2009

z dne 3. julija 2009

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi z gamitromicinom

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) ter zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vse farmakološko aktivne snovi, ki se v Skupnosti uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil, je treba oceniti v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90.

(2)

Snov gamitromicin je vključena v Prilogo III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za govedo za ciljna tkiva maščoba, jetra in ledvice, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi. Začasne najvišje mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za to snov iz navedene priloge bodo prenehale veljati 1. julija 2009. Po predložitvi in ocenitvi dodatnih podatkov je Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo priporočil, da je treba MRL za gamitromicin dokončno določiti in nato vključiti v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za maščobo, jetra in ledvice goveda, razen za živali, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

(3)

Zato je treba Uredbo (EGS) št. 2377/90 ustrezno spremeniti.

(4)

Državam članicam je treba pred začetkom veljavnosti te uredbe omogočiti ustrezno obdobje, v katerem lahko po potrebi prilagodijo dovoljenja za dajanje v promet zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (2).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 60 dni po objavi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2009

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1.

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1.


PRILOGA

V točki 1.2.4 Priloge I (Seznam farmakološko aktivnih snovi, za katere so določene najvišje mejne vrednosti ostankov) k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se za vnosom za eritromicin vnos za „gamitromicin“ nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivne snovi

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe

„Gamitromicin

Gamitromicin

Govedo

20 μg/kg

Maščoba

Se ne uporablja pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.“

200 μg/kg

Jetra

100 μg/kg

Ledvice


4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 582/2009

z dne 3. julija 2009

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi s diklofenakom

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) ter zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki jih je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vse farmakološko aktivne snovi, ki se v Skupnosti uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil, je treba oceniti v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90.

(2)

Snov diklofenak je vključena v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za mišice, maščobo, jetra ter ledvice goveda, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi. Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo je prejel zahtevek, naj prouči, ali je treba obstoječi vnos za diklofenak za govedo v navedeni prilogi razširiti, da bi vključeval najvišje mejne vrednosti ostankov, ki veljajo za mleko. Po proučitvi zahtevka je primerno spremeniti obstoječi vnos za diklofenak v Prilogi I za govedo, tako da se vključijo določene najvišje mejne vrednosti ostankov, ki veljajo za mleko.

(3)

Zato je treba Uredbo (EGS) št. 2377/90 ustrezno spremeniti.

(4)

Državam članicam je treba pred začetkom veljavnosti te uredbe omogočiti ustrezno obdobje, v katerem lahko po potrebi prilagodijo dovoljenja za dajanje v promet zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (2).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 60 dni po objavi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2009

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1.

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1.


PRILOGA

V točki 4.1.6 Priloge I (Seznam farmakološko aktivnih snovi, za katere so določene najvišje mejne vrednosti ostankov) k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se vnos za „diklofenak“ nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivne snovi

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

„Diklofenak

Diklofenak

Govedo

5 μg/kg

mišice

1 μg/kg

maščoba

5 μg/kg

jetra

10 μg/kg

ledvice

0,1 μg/kg

mleko

Prašiči

5 μg/kg

mišice

1 μg/kg

koža + maščoba

5 μg/kg

jetra

10 μg/kg

ledvice“


4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 583/2009

z dne 3. julija 2009

o vpisu označbe v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Aceto Balsamico di Modena (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti tretjega in četrtega pododstavka člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) in ob uporabi člena 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Italije za registracijo označbe „Aceto Balsamico di Modena“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Nemčija, Grčija in Francija so v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 registraciji ugovarjale. Ti ugovori so se na podlagi točk (a) do (d) prvega pododstavka člena 7(3) navedene uredbe šteli za dopustne.

(3)

Izjava o ugovoru Nemčije zadeva zlasti bojazen, da bi registracija zaščitene geografske označbe „Aceto Balsamico di Modena“ ogrozila obstoj proizvodov, ki so vsaj že pet let zakonito na trgu in trženi pod označbama Balsamessig/Aceto balsamico, kot tudi generične značilnosti, povezane z navedenima označbama. Nemčija je tudi poudarila pomanjkanje jasnosti glede faz proizvodnje, ki jih je treba izvajati na območju porekla.

(4)

Izjava o ugovoru Francije se sklicuje zlasti na dejstvo, da „Aceto Balsamico di Modena“ ne bi imel lastnega slovesa, ki bi se razlikoval od slovesa izdelka „Aceto balsamico tradizionale di Modena“, ki je že registriran kot zaščitena označba porekla v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 813/2000 (3). Francija meni, da bi lahko prišlo do zavajanja potrošnikov glede narave in porekla zadevnega proizvoda.

(5)

Grčija je poudarila pomembnost proizvodnje balzamičnega kisa na svojem ozemlju, ki se trži med drugim pod imeni „balsamico“ ali „balsamon“, in negativen vpliv, ki bi ga imela registracija označbe „Aceto Balsamico di Modena“ na obstoj proizvodov, ki so zakonito na trgu vsaj že pet let. Poleg tega Grčija vztraja, da so izrazi „aceto balsamico“, „balsamic“ itd. generični.

(6)

Komisija je s pismom z dne 4. marca 2008 zadevne države članice pozvala, da se sporazumejo v skladu s svojimi notranjimi postopki.

(7)

Ker v predvidenem roku med Francijo, Nemčijo, Grčijo in Italijo do sporazuma ni prišlo, mora Komisija v skladu s postopkom iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 sprejeti odločitev.

(8)

Komisija je zaprosila za mnenje znanstvenega odbora za označbe porekla, geografske označbe in certifikate posebnega značaja, ustanovljenega s Sklepom Komisije 93/53/ES (4), o tem, ali so pogoji za registracijo izpolnjeni. Odbor je v svojem enoglasno sprejetem mnenju z dne 6. marca 2006 menil, da ima označba „Aceto Balsamico di Modena“ nesporen sloves na nacionalnem trgu kot tudi na zunanjih trgih, o čemer priča njena pogosta uporaba v številnih kuhinjskih receptih številnih držav članic, pogosta prisotnost na internetu, v tisku ali medijih. „Aceto Balsamico di Modena“ torej izpolnjuje pogoj, ki je neločljivo povezan s posebnim slovesom proizvoda, ki ustreza tej označbi. Odbor je opozoril na dejstvo, da sta oba proizvoda na trgu že stoletja. Odbor je poleg tega ugotovil, da sta „Aceto Balsamico di Modena“ in „Aceto balsamico tradizionale di Modena“ različna proizvoda glede na njune značilnosti, njune stalne uporabnike, uporabo, način distribucije, predstavitev in ceno, s čimer pa je zagotovljeno enako obravnavanje zadevnih proizvajalcev in tudi preprečeno zavajanje potrošnikov. Komisija te ugotovitve v celoti potrjuje.

(9)

Za okrepitev razlikovanja med navedenima proizvodoma, je bilo določeno, da se v splošno prepoved uporabe oznak vključijo številčne oznake, razen tistih, ki so izrecno določene v specifikaciji. Poleg tega so se pri specifikaciji označbe „Aceto Balsamico di Modena“ uvedle manjše spremembe, da bi se preprečile morebitne dvoumnosti.

(10)

Zdi se, da Nemčija in Grčija v svojih ugovorih glede generičnih značilnosti označbe, predlagane za registracijo, dejansko nista upoštevali navedene označbe v celoti, in sicer „Aceto Balsamico di Modena“, ampak samo nekatere sestavne dele te označbe, in sicer izraze „aceto“, „balsamico“ in „aceto balsamico“ ali prevode teh izrazov. Vendar je zaščita podeljena sestavljeni označbi „Aceto Balsamico di Modena“. Posamezni negeografski izrazi sestavljene označbe, tudi če so uporabljeni skupaj, in njihov prevod, se lahko uporabljajo na ozemlju Skupnosti ob upoštevanju načel in pravil, ki veljajo v pravnem redu Skupnosti.

(11)

Glede na to je treba označbo „Aceto Balsamico di Modena“ vpisati v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Označba iz Priloge I k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Usklajena listina povzema glavne elemente specifikacije iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 152, 6.7.2007, str. 18.

(3)  UL L 100, 20.4.2000, str. 5.

(4)  UL L 13, 21.1.1993, str. 16.


PRILOGA I

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.8   Drugi proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itd.)

ITALIJA

Aceto Balsamico di Modena (ZGO)


PRILOGA II

POVZETEK

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

„ACETO BALSAMICO DI MODENA“

ES št.: IT-PGI-0005-0430-18.11.2004

ZOP ( ) ZGO (X)

Ta povzetek zajema glavne elemente specifikacije proizvoda za informativne namene.

1.   Pristojna služba v državi članici

Naziv:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Naslov:

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma

Tel.

+39 064819968

Telefaks:

+39 0642013126

E-naslov:

qualita@politicheagricole.it

2.   Organizacija proizvajalcev

Naziv:

Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Coop. a r.l – Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico Modenese – Comitato Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena

Naslov:

c/o C.C.I.A.A. – Via Ganaceto, 134 – 41100 Modena

Tel.

+39 0593163514

Telefaks:

+ 39 0593163526

E-naslov:

info@consorziobalsamico.it

Sestava:

proizvajalci/predelovalci (X) drugo ( )

3.   Vrsta proizvoda

Skupina 1.8 – Drugi proizvodi iz Priloge I – Kis

4.   Specifikacija

(povzetek zahtev v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 510/2006)

4.1.   Ime

„Aceto Balsamico di Modena“

4.2.   Opis

Analitske lastnosti:

gostota pri 20 °C vsaj 1,06 za dozoreli proizvod,

delež dejanskega alkohola največ 1,5 %,

najmanjša skupna kislost 6 %,

skupni anhidrid žveplove kisline: največ 100 mg/l,

pepel: najmanj 2,5 na tisoč,

neto suha snov najmanj: 30 g na liter,

reducirajoči sladkor: najmanj 110 g/l.

Organoleptične lastnosti:

bistrost: bister in bleščeč,

barva: živo rjava,

vonj: obstojen, nežen in rahlo kiselkast z možnim lesnatim pridihom,

okus: grenko-sladek, uravnotežen.

4.3.   Geografsko območje

Proizvod „Aceto Balsamico di Modena“ mora biti proizveden na upravnem območju pokrajin Modena in Reggio Emilia.

4.4.   Dokazilo o poreklu

Vsako fazo proizvodnega procesa mora spremljati nadzorni organ v skladu z načrtom spremljanja in za vsako se vodijo vhodni in izhodni proizvodi. S tem in vpisom katastrskih parcel, na katerih se goji vinska trta, vinogradnikov, proizvajalcev mošta, predelovalcev in polnilcev v ustrezne registre, ki jih vodi nadzorni organ, ter s pravočasno prijavo proizvedenih, pakiranih in označenih količin nadzornemu organu se zagotavlja sledljivost proizvodov. Nadzorni organ preverja vse fizične in pravne osebe, ki so vpisane v ustrezne registre, v skladu s proizvodno specifikacijo in zadevnim načrtom spremljanja.

4.5.   Metoda pridobivanja

„Aceto Balsamico di Modena“ se pridobi iz grozdnega mošta, ki je deloma fermentiran in/ali kuhan in/ali zgoščen z dodanim deležem kisa, ki je star najmanj deset let, ter z dodatkom vsaj 10 % kisa, pridobljenega le s kisanjem vina. Odstotek vinskega mošta, kuhanega in/ali zgoščenega, ne sme biti nižji od 20 % mase, ki se uporabi za proizvodnjo. Mošt se zgoščuje, dokler začetna masa mošta ne doseže gostote, ki je najmanj 1,240 pri temperaturi 20 °C.

Za zagotovitev, da bi „Aceto Balsamico di Modena“ dosegel značilnosti iz točke 4.2, se uporablja mošt iz naslednjih sort vinske trte: lambruschi, sangiovese, trebbiani, albana, ancellotta, fortana, montuni, ki ima naslednje značilnosti:

najmanjša skupna kislost: 8 g na kg (samo za kuhan in zgoščen mošt),

neto suha snov najmanj: 55 g na kg (samo za kuhan in zgoščen mošt).

Dovoljeno je dodajanje karamela za utrditev barve do največ 2 % prostornine končnega proizvoda. Prepovedano je dodati kakršno koli drugo snov. Obdelava proizvoda „Aceto Balsamico di Modena“ mora potekati po običajni metodi kisanja z uporabo izbranih bakterijskih kolonij ali z uporabo preskušene metode počasnega kisanja na površini ali počasnega kisanja z ostružki, ki mu sledi zorenje. V vsakem primeru se kisanje in zorenje izvajata v posodah iz plemenitega lesa, kot je na primer hrastov, zlasti gradnov, kostanjev, murvin in brinov les, v obdobju najmanj 60 dni od dne, ko se konča zbiranje proizvodnih surovin, namenjenih za proizvodnjo. Posode, v katerih se „Aceto Balsamico di Modena“ da v neposredno porabo, morajo biti iz stekla, lesa, keramike ali terakote, z naslednjimi prostorninami: 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 l; 3 l ali 5 l; ali v vrečkah z enim odmerkom, iz plastike ali sestavljenih materialov, z največjo prostornino 25 ml, na katerih je enako besedilo kot na nalepkah na steklenicah. Posode iz stekla, lesa, keramike ali žgane gline z najmanjšo prostornino 5 litrov ali posode iz plastike z najmanjšo prostornino 2 litrov so vendarle dovoljene, če je proizvod namenjen za profesionalno rabo. Faze zbiranja surovin, obdelave, zorenja in staranja v lesenih posodah je treba izvajati na zemljepisnem območju porekla. Proizvod se lahko pakira zunaj območja, določenega v točki 4.3.

4.6.   Povezava

Odličen sloves, ki ga ima „Aceto Balsamico di Modena“ na domačem in tujem trgu, potrjujeta njegova pogosta uporaba v različnih receptih in prisotnost na spletu, v tisku in drugih medijih. Zaradi tega slovesa potrošnik takoj prepozna enkratnost in pristnost tega proizvoda.

„Aceto Balsamico di Modena“ že dolgo predstavlja kulturo in zgodovino Modene in sloves, ki ga uživa povsod po svetu, je nesporen. Njegov obstoj je tesno povezan z znanjem, izročilom in sposobnostmi prebivalcev, ki so ustvarili izbran in značilen proizvod tistih krajev. „Aceto Balsamico di Modena“ je del družbenega in gospodarskega tkiva tega območja, postal je vir prihodka različnih poklicev ter del kulinarične tradicije, saj je ključna sestavina neštetih regionalnih receptov. Ljudski prazniki in posebne prireditve, ki imajo svoj izvor v izročilu, ki se je skozi čas utrdilo, se organizirajo že mnogo let, udeležujejo pa se jih lokalni proizvajalci, predvsem zato da se srečajo in tako nadaljujejo krajevne šege. „Aceto Balsamico di Modena“ so kot poseben in značilen proizvod sčasoma spoznali in začeli ceniti po vsem svetu, kjer potrošniki „izkušnje“ s proizvodom povezujejo s podobo gastronomske kakovosti območja obeh emilijskih pokrajin.

4.7.   Nadzorni organ

Naziv:

CSQA Certificazioni srl

Naslov:

Via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)

Tel.

+39 0445313011

Telefaks:

+39 0445313070

E-naslov:

csqa@csqa.it

4.8.   Označevanje

Na embalaži mora biti poleg označbe „Aceto Balsamico di Modena“ tudi navedba „Indicazione Geografica Protetta“ (Zaščitena geografska označba) izpisana v celoti ali v skrajšani obliki, v italijanskem jeziku in/ali v jeziku namembne države. Označbi „Aceto Balsamico di Modena“ ni dovoljeno dodajati kakršnih koli oznak, niti v številčni obliki, razen tistih, ki so izrecno predvidene v teh specifikacijah, vključno s pridevniki „extra“, „fine“, „scelto“, „selezionato“, „riserva“, „superiore“, „classico“ ali podobnim. Dovoljena je samo navedba „invecchiato“ (staran) brez kakršnega koli drugega dopolnila, če se je kis staral najmanj tri leta v sodu, sodčku ali drugi leseni posodi.


DIREKTIVE

4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/12


DIREKTIVA SVETA 2009/69/ES

z dne 25. junija 2009

o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet se je v sklepih, sprejetih na zasedanju o ekonomskih in finančnih zadevah 28. novembra 2006, strinjal z oblikovanjem strategije boja proti davčnim goljufijam, ki bi se izvajala na ravni Skupnosti, zlasti za davčne goljufije na področju posrednega obdavčenja, da bi se s tem dopolnjevala nacionalna prizadevanja.

(2)

Nekateri ukrepi, o katerih se je razpravljalo v zvezi s tem, zahtevajo spremembo Direktive Sveta 2006/112/ES (3).

(3)

Uvoz blaga je oproščen davka na dodano vrednost (DDV), če uvozu sledi dobava ali prenos tega blaga davčnemu zavezancu v drugi državi članici. Pogoje, pod katerimi se prizna oprostitev, določijo države članice. Vendar izkušnje kažejo, da trgovci izkoriščajo razlike v uporabi, da bi se izognili plačilu DDV za blago, uvoženo v teh razmerah.

(4)

Za preprečevanje takšnega izkoriščanja je treba za določene transakcije na ravni Skupnosti določiti sveženj minimalnih pogojev, pod katerimi se ta oprostitev uporablja.

(5)

Ker zaradi navedenih razlogov ciljev te direktive, in sicer obravnavanje vprašanja utaje DDV, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči, in ker se ta cilj lažje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, določenim v navedenem členu, ta direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje teh ciljev.

(6)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (4) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj, kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo.

(7)

Direktivo 2006/112/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES se spremeni:

1.

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Pridobitev blaga znotraj Skupnosti za plačilo vključuje blago, ki ga oborožene sile države članice Severnoatlantske zveze rabijo za svoje potrebe ali potrebe svojega spremnega civilnega osebja in ga niso kupile pod splošnimi pravili obdavčevanja na domačem trgu ene od držav članic, če pri uvozu tega blaga ne bi bile upravičene do oprostitve iz točke (h) člena 143(1).“;

2.

v členu 140 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pridobitev blaga znotraj Skupnosti, katerega uvoz bi bil v vsakem primeru oproščen na podlagi določb iz točk (a), (b) in (c) ter (e) do (l) člena 143(1);“;

3.

člen 143 se spremeni:

(a)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice oprostijo naslednje transakcije:“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„2.   Oprostitev iz točke (d) odstavka 1 velja v primerih, ko uvozu blaga sledi dobava blaga, oproščenega v skladu s členom 138(1) in (2)(c), le če uvoznik v trenutku uvoza pristojnim organom države članice uvoza zagotovi vsaj naslednje informacije:

(a)

svojo identifikacijsko številko za DDV, izdano v državi članici uvoza, ali identifikacijsko številko za DDV svojega davčnega zastopnika, ki je dolžan plačati DDV, izdano v državi članici uvoza;

(b)

identifikacijsko številko za DDV stranke, ki ji je blago dobavljeno v skladu s členom 138(1), izdano v drugi državi članici, ali svojo identifikacijsko številko za DDV, izdano v državi članici, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, če je blago predmet prenosa v skladu s členom 138(2)(c);

(c)

dokaz, da je uvoženo blago namenjeno, da se odpelje ali odpošlje iz države članice uvoza v drugo državo članico.

Vendar lahko države članice določijo, da se dokaz iz točke (c) pristojnim organom predloži izključno na zahtevo.“

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, z učinkom od 1. januarja 2011. Besedilo teh predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 25. junija 2009

Za Svet

Predsednik

L. MIKO


(1)  Mnenje z dne 24. aprila 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 13. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(4)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/14


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. julija 2009

o spremembi člena 23(4) Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 71/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja „Čisto nebo“

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 5134)

(2009/520/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja „Čisto nebo“ (1) in zlasti člena 24(2) Priloge I k Uredbi,

ob upoštevanju osnutka spremembe, ki ga je odobril upravni odbor Skupnega podjetja „Čisto nebo“10. oktobra 2008,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Upravni odbor Skupnega podjetja „Čisto nebo“ je odobril in predložil osnutek spremembe, ki odstavek 4 člena 23 Priloge I k Uredbi (ES) št. 71/2008 nadomesti z drugim besedilom in tako omogoči, da se v sporazumu o dodelitvi sredstev pravice dostopa ne določijo samo za raziskave, ampak tudi za komercialno uporabo.

(2)

Ta sprememba, ki ne vpliva na bistvene elemente statutov „Čistega neba“, je upravičena in v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 71/2008, zato mora politika pravic intelektualne lastnine Skupnega podjetja „Čisto nebo“ temeljiti na načelih iz Uredbe (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2), v kateri pravice dostopa za uporabo vključujejo tudi komercialno uporabo, ter spodbujati ne samo ustvarjanje, ampak tudi izkoriščanje znanja (glej uvodno izjavo 29 in člen 23(2) Priloge I k Uredbi (ES) št. 71/2008) –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odstavek 4 člena 23 Priloge I k Uredbi (ES) št. 71/2008 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Pogoji pravic dostopa in licenc med pravnimi subjekti, ki so s Skupnim podjetjem ‚Čisto nebo‘ sklenili sporazum o dodelitvi sredstev, so opredeljeni v sporazumu o dodelitvi sredstev ob upoštevanju osnovnega in novega znanja za dokončanje projektov ter novega in osnovnega znanja, potrebnega za uporabo novega znanja.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Skupno podjetje „Čisto nebo“:

Clean Sky Joint Undertaking

c/o Liam Breslin

European Commission – DG RTD

Clean Sky Joint Undertaking Interim Executive Director

CDMA 04/166

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

V Bruslju, 3. julija 2009

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 30, 4.2.2008, str. 1.

(2)  UL L 391, 30.12.2006, str. 1.


4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/16


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. julija 2009

o začasnem dovoljenju za biocidne pripravke, ki vsebujejo malation, v departmaju Francoska Gvajana

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 5349)

(2009/521/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prvi pododstavek člena 16(2) Direktive 98/8/ES (v nadaljnjem besedilu: Direktiva) določa, da Komisija začne desetletni program dela za sistematično preučevanje vseh aktivnih snovi, ki so že v prometu, 14. maja 2000 (v nadaljnjem besedilu: program ponovnega preverjanja).

(2)

Ugotovljeno je bilo, da je bil malation (ES št. 204-497-7; CAS št. 121-75-5) kot aktivna snov biocidnih pripravkov za druge namene, kot so navedeni v členu 2(2)(c) in (d) Direktive, dosegljiv na trgu pred 14. majem 2000.

(3)

Ker za utemeljitev vključitve malationa v Prilogo I, IA ali IB Direktive v roku iz dela B Priloge V Uredbe Komisije (ES) št. 2032/2003 (2) ni bila predložena popolna dokumentacija, je Komisija z Odločbo 2007/565/ES (3) odločila, da se malationa ne vključi v Priloge I, IA ali IB Direktive. V skladu s členom 4(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (4) se biocidni pripravki, ki vsebujejo malation, ne smejo več dajati v promet.

(4)

Člen 15(1) Direktive določa pogoje, po katerih lahko država članica začasno dovoli za obdobje, ki ni daljše od 120 dni, dajanje biocidnih pripravkov, ki niso skladni z določbami Direktive, v promet. Tako začasno dovoljenje je lahko izdano samo za omejeno in nadzorovano uporabo, če se tak ukrep zdi potreben zaradi nepredvidene nevarnosti, ki je ni mogoče obvladati z drugimi sredstvi. V tem primeru zadevna država članica o ukrepu takoj obvesti ostale države članice in Komisijo, ter ga utemelji. Začasne ukrepe se lahko z odločitvijo po postopku upravljanja iz člena 28(2) Direktive podaljša.

(5)

Francija je Komisijo in ostale države članice obvestila o svoji odločitvi z dne 27. februarja 2009, da začasno dovoli dajanje biocidnih pripravkov, ki vsebujejo malation, v promet za vrsto izdelkov 18 iz Priloge V Direktive 98/8/ES (insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev). Dovoljenje je bilo izdano za obdobje 120 dni, začenši s 3. marcem 2009, ter je veljavno samo nadzor nad prenašalci bolezni, ki ga izvajajo javni izvajalci v departmaju Francoska Gvajana. Po podatkih, ki jih je predložila Francija, je bilo treba začasno dovoliti dajanje izdelkov, ki vsebujejo malation, v promet zaradi hitro razvijajoče epidemije denge v Francoski Gvajani. Lokalne oblasti niso imele na razpolago drugih učinkovitih insekticidnih pripravkov za široko uporabo proti odraslim komarjem.

(6)

Francija je 28. aprila 2009 na Komisijo podala zahtevo za odločitev, da se ukrep podaljša ali ponovi v skladu s členom 15(1) Direktive 98/8/ES. Zahteva je bila podana na podlagi tveganja, da po izteku veljavnosti prvotnega dovoljenja 1. julija 2009 v Francoski Gvajani še vedno ne bi bilo nobenih drugih primernih proizvodov za nadzor nad komarji prenašalci.

(7)

Glede na pomembnost epidemije denge v francoskem prekomorskem departmaju Gvajana in glede na to, da v omenjenem departmaju drugih insekticidnih pripravkov razen malationa ni na voljo ter zaradi tveganja, da ob prenehanju veljavnosti začasnega dovoljenja, ki ga je izdala Francija, ne bi bilo na voljo drugih pripravkov, je primerno Franciji dovoliti podaljšanje začasnega dovoljenja, dokler ne bodo na voljo drugi insekticidni pripravki, vendar največ do 1. novembra 2009.

(8)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladno s členom 15(1) Direktive 98/8/ES lahko Francija do 1. novembra 2009 dovoli dajanje biocidnih pripravkov, ki vsebujejo malation (ES št. 204-497-7; CAS št. 121-75-5), v promet za vrsto izdelkov 18 iz Priloge V Direktive 98/8/ES (insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev) za nadzor komarjev prenašalcev v departmaju Francoska Gvajana.

Člen 2

1.   Francija pri dajanju biocidnih pripravkov, ki vsebujejo malation, v promet v skladu s členom 1 zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

tovrstni biocidni pripravki se uporabljajo samo pod nadzorom javnih organov;

(b)

Tovrstni biocidni pripravki se uporabljajo samo dokler v Francoski Gvajani ni na voljo drugih primernih biocidnih pripravkov, ki izpolnjujejo zahteve iz določb Direktive 98/8/ES.

2.   Francija do 10. septembra 2009 obvesti Komisijo o uporabi odstavka 1.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Republiko Francijo.

V Bruslju, 3. julija 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 307, 24.11.2003, str. 1.

(3)  UL L 216, 21.8.2007, str. 17.

(4)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.


Evropska centralna banka

4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/18


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 2. julija 2009

o izvajanju programa nakupa kritih obveznic

(ECB/2009/16)

(2009/522/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti prve alinee njenega člena 105(2),

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju: Statut ESCB) ter zlasti drugega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 ter člena 18.1 Statuta ESCB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta ESCB lahko nacionalne centralne banke držav članic, ki so sprejele euro (v nadaljevanju: NCB), in Evropska centralna banka (ECB) (v nadaljevanju skupaj poimenovane: centralne banke Eurosistema) posredujejo na finančnih trgih med drugim z dokončnimi nakupi in prodajami tržnih instrumentov.

(2)

Dne 7. maja 2009 in za tem 4. junija 2009 je Svet ECB sklenil, da je glede na trenutne izjemne okoliščine, ki prevladujejo na trgu, treba začeti izvajati program (v nadaljevanju: program nakupa kritih obveznic ali program), po katerem bi lahko NCB in izjemoma ECB v neposrednem stiku z nasprotnimi strankami v skladu z dodeljenimi jim deleži opravljale dokončne nakupe primernih kritih obveznic. Centralne banke Eurosistema nameravajo izvajati program nakupa kritih obveznic postopoma, ob upoštevanju razmer na trgu in potreb denarne politike Eurosistema. Cilji teh nakupov so prispevati k: (a) nadaljnjemu zniževanju obrestnih mer denarnega trga; (b) izboljšanju pogojev financiranja za banke in podjetja; (c) spodbujanju kreditnih institucij, da kreditiranje svojih komitentov ohranijo na sedanji ravni ali ga povečajo; in (d) izboljšanju likvidnosti v pomembnih segmentih trga zasebnih dolžniških vrednostnih papirjev.

(3)

Kot del enotne denarne politike bi se morali dokončni nakupi primernih kritih obveznic s strani centralnih bank Eurosistema po programu opravljati enotno, v skladu s pogoji iz tega sklepa –

SKLENIL:

Člen 1

Vzpostavitev in obseg dokončnih nakupov kritih obveznic

Eurosistem je vzpostavil program, po katerem centralne banke Eurosistema opravljajo nakupe primernih kritih obveznic v ciljnem nominalnem znesku 60 milijard EUR. Po tem programu se centralna banka Eurosistema lahko odloči, da bo, v skladu z merili primernosti iz tega sklepa, kupila primerne krite obveznice od primernih nasprotnih strank na primarnih ali sekundarnih trgih. Smernica ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (1) se ne uporablja za dokončne nakupe kritih obveznic s strani centralnih bank Eurosistema po programu.

Člen 2

Merila primernosti kritih obveznic

Krite obveznice, ki: (a) so primerne za operacije denarne politike, kot je opredeljeno v Smernici ECB/2000/7; (b) so denominirane v eurih; (c) jih izdajo kreditne institucije, ustanovljene v euroobmočju, ali drugi subjekti, ustanovljeni v euroobmočju, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v odstavku 4 spodaj; in (d) se nahajajo in poravnajo v euroobmočju, so primerne za dokončne nakupe po programu pod pogojem, da izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve:

1.

So bodisi (i) krite obveznice, izdane v skladu z merili, določenimi v členu 22(4) Direktive UCITS (2) (v nadaljevanju: krite obveznice, skladne z Direktivo UCITS), bodisi (ii) strukturirane krite obveznice, za katere centralna banka Eurosistema po svoji lastni presoji šteje, da nudijo podobna varovala kot krite obveznice, skladne z Direktivo UCITS.

2.

Velikost vsake od izdaj kritih obveznic praviloma ne sme biti manjša od 500 milijonov EUR. V posebnih primerih se centralna banka Eurosistema lahko odloči, da bo opravila dokončni nakup kritih obveznic, katerih velikost izdaje je manjša od 500 milijonov EUR, pod pogojem, da velikost izdaje ni manjša od 100 milijonov EUR, če se po lastni presoji odloči, da tak nakup zahtevajo posebne okoliščine na trgu ali razlogi z vidika obvladovanja tveganj.

3.

Izdaja kritih obveznic mora biti praviloma ocenjena z bonitetno oceno najmanj „AA“ ali s tej oceni enakovredno oceno, ki jo dodeli vsaj ena od največjih bonitetnih agencij.

4.

Če je izdajatelj kritih obveznic subjekt (razen kreditnih institucij), ustanovljen v euroobmočju, veljata pogoja, (i) da tak subjekt izdaja samo krite obveznice in (ii) da za krite obveznice zadevni centralni banki Eurosistema v zadostni meri jamči kreditna institucija, ustanovljena v euroobmočju, oziroma, alternativno, da imajo krite obveznice podobna varovala, ki izpolnjujejo zahteve zadevne centralne banke Eurosistema.

5.

Krite obveznice morajo biti izdane v skladu z zakonodajo, ki ureja krite obveznice, veljavno v državi članici euroobmočja. V primeru strukturiranih kritih obveznic mora biti pravo, ki ureja dokumentacijo kritih obveznic, pravo države članice euroobmočja.

Člen 3

Primerne nasprotne stranke

Primerne nasprotne stranke za program nakupa kritih obveznic so naslednje: (a) domače nasprotne stranke, ki sodelujejo v operacijah denarne politike Eurosistema, kot je opredeljeno v oddelku 2.1 Priloge I k Smernici ECB/2000/7; in (b) vse druge nasprotne stranke, ustanovljene v euroobmočju (bodisi kot samostojne pravne osebe bodisi kot podružnice), ki jih centralne banke Eurosistema uporabljajo pri nalaganju svojih naložbenih portfeljev, denominiranih v eurih.

Člen 4

Končni določbi

1.   Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ECB.

2.   Ta sklep se uporablja do 30. junija 2010.

V Luxembourgu, 2. julija 2009

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 375, 31.12.1985, str. 3).