ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.164.slv

Uradni list

Evropske unije

L 164

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
26. junij 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 550/2009 z dne 25. junija 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 551/2009 z dne 25. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih zaradi prilagoditve njenih prilog V in VI (odstopanje za površinsko aktivne snovi) ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 552/2009 z dne 22. junija 2009 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 553/2009 z dne 25. junija 2009 o odprtju posebnega javnega razpisa za ponovno prodajo koruze, pobrane pred tržnim letom 2007/2008 in v hrambi madžarske intervencijske agencije, na trgu Skupnosti

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 554/2009 z dne 25. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2597/2001 glede tarifnih kvot za nekatere vrste vina s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije

35

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 555/2009 z dne 25. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic ( 1 )

37

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 556/2009 z dne 25. junija 2009 o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 431/2008

38

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 557/2009 z dne 25. junija 2009 o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo, odprtih z Uredbo (ES) št. 412/2008

39

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 558/2009 z dne 25. junija 2009 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009

40

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2009/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva določene zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ( 1 )

42

 

*

Direktiva 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (Prenovitev) ( 1 )

45

 

*

Direktiva Komisije 2009/70/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve difenakuma, didecildimetilamonijevega klorida in žvepla kot aktivnih snovi ( 1 )

59

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2009/492/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 22. junija 2009 o finančnem prispevku Skupnosti k Odškodninskemu skladu 911100MTF/INT/003/EGS (TFEU 970089129) za pomoč pri boju proti slinavki in parkljevki zunaj Skupnosti

64

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 550/2009

z dne 25. junija 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

53,0

MK

21,6

TR

82,5

ZZ

52,4

0707 00 05

JO

156,8

MK

23,0

TR

108,9

ZZ

96,2

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

66,2

BR

104,3

TR

54,9

ZA

59,9

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

73,6

BR

94,4

CL

94,9

CN

91,3

NZ

108,0

US

134,0

UY

61,5

ZA

77,5

ZZ

91,9

0809 10 00

TR

232,3

US

172,2

ZZ

202,3

0809 20 95

TR

323,9

US

377,7

ZZ

350,8

0809 30

TR

147,8

US

175,8

ZZ

161,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 551/2009

z dne 25. junija 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih zaradi prilagoditve njenih prilog V in VI (odstopanje za površinsko aktivne snovi)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (1) in zlasti člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 648/2004 zagotavlja prosti promet detergentov in površinsko aktivnih snovi za detergente na notranjem trgu, pri čemer med drugim z določitvijo zahtev za končno biorazgradljivost površinsko aktivnih snovi v detergentih zagotavlja visoko stopnjo varstva okolja.

(2)

Poleg tega členi 5, 6 in 9 Uredbe zagotavljajo mehanizem, s katerim se površinskim aktivnim snovem, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve za končno biorazgradljivost, kljub temu lahko odobri odstopanje za posebno industrijsko ali institucionalno uporabo, v primeru da so te uporabe nizko dizperzivne in da je z njimi povezano tveganje za okolje majhno v primerjavi s socialno-ekonomskimi prednostmi.

(3)

Uredba določa, da je treba tveganje za okolje oceniti z dodatno oceno tveganja iz Priloge IV, ki jo izvede izdelovalec površinsko aktivne snovi in jo v oceno predloži pristojnemu organu države članice.

(4)

Površinsko aktivne snovi, za katere se odobri odstopanje, je treba navesti v Prilogi V k Uredbi. Površinsko aktivne snovi, za katere odstopanje ni bilo odobreno, je treba navesti v Prilogi VI k Uredbi.

(5)

Odstopanja je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2).

(6)

Predložen je bil zahtevek za odobritev odstopanja za površinsko aktivne snovi z imenom po nomenklaturi IUPAC (3), in sicer za alkohole, Guerbet, C16-20, etoksiliran, n-butil eter (7-8EO), znane tudi pod trgovskim imenom „Dehypon G 2084“ s številko CAS (4) 147993-59-7 za tri industrijske uporabe, in sicer: za čiščenje steklenic, avtomatski čistilni sistem (CIP) in čiščenje kovin.

(7)

Zahtevek za odobritev odstopanja je ocenil nemški pristojni organ v skladu s postopkom iz člena 5 Uredbe. Ugotovljeno je bilo, da zahtevek izpolnjuje vse tri pogoje iz člena 6. Prvič, tri navedene uporabe so nizko disperzivne uporabe. Drugič, te uporabe so posebne industrijske uporabe. Tretjič, tveganja za okolje ni, saj površinsko aktivna snov sama po sebi ne pomeni tveganja, metaboliti pa niso obstojni.

(8)

Tri navedene uporabe se štejejo kot nizko disperzivne industrijske uporabe glede na celotno letno porabo površinsko aktivnih snovi in glede na uporabo površinsko aktivnih snovi v posebnih industrijskih objektih.

(9)

Sklep v zvezi z majhnim tveganjem za okolje temelji na hitrem doseganju visoke stopnje primarne biorazgradljivosti površinsko aktivne snovi in končne razgradljivosti metabolitov površinsko aktivne snovi. Zato metaboliti izpolnjujejo ista merila kot tiste površinsko aktivne snovi, za katere Uredba na notranjem trgu zagotavlja prosti promet.

(10)

Odbor za prilagajanje tehničnemu napredku zakonodaje za odstranitev tehničnih ovir v trgovini z detergenti je kljub vsemu odločil, da bo odstopanje omejil na obdobje 10 let, da spodbudi razvoj površinsko aktivnih snovi z istim delovanjem, ki izpolnjujejo merila o končni biorazgradljivosti, za katere zato ni potrebna odobritev odstopanja.

(11)

V preteklosti je bila snovem v Skupnosti dodeljena številka EINECS ali številka ELINCS. Poleg tega se je za 700 snovi, ki so bile najprej opredeljene kot polimeri, ugotovilo, da niso polimeri, in jim je bila dodeljena številka NLP (bivši polimeri). Številke EINECS, ELINCS in NLP so sedaj zbrane pod skupno oznako „številke ES“, zato je treba spremeniti ustrezne številke v prilogah V in VI, da bodo ustrezale novi nomenklaturi.

(12)

Prilogi V in VI k Uredbi (ES) št. 648/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za detergente –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 648/2004 se spremeni:

1.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

2.

Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 104, 8.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(3)  Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo.

(4)  Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov.


PRILOGA I

„PRILOGA V

SEZNAM POVRŠINSKO AKTIVNIH SNOVI, ZA KATERE JE BILO PRIDOBLJENO ODSTOPANJE

Z odstopanjem, ki je bilo pridobljeno v skladu s členi 4 do 6 in v skladu s postopki iz člena 12(2), se lahko naslednje površinsko aktivne snovi, ki so uspešno opravile preskuse iz Priloge II, niso pa opravile preskusov iz Priloge III, dajo v promet in se uporabljajo z upoštevanjem spodaj navedenih omejitev.

Ime po nomenklaturi IUPAC

Številka ES

Številka CAS

Omejitve

Alkoholi, Guerbet, C16-20, etoksiliran, n-butil eter (7-8EO)

Ne obstaja (polimer).

147993-59-7

Lahko se uporabljajo za naslednje industrijske uporabe do 27. junija 2019:

čiščenje steklenic,

avtomatski čistini sistem (CIP),

kovinsko čiščenje.

‚Številka ES‘ je številka EINECS, ELINCS ali NLP in je uradna številka snovi znotraj Evropske unije.

‚EINECS‘ pomeni Evropski seznam obstoječih kemijskih snovi. Ta popis vsebuje končni seznam vseh snovi, za katere velja, da so bile na trgu Skupnosti dne 18. septembra 1981. Številka EINECS se lahko pridobi iz Evropskega seznama obstoječih kemijskih snovi (1).

‚ELINCS‘ pomeni Evropski seznam novih snovi. Številka ELINCS se lahko pridobi iz spremenjenega Evropskega seznama novih snovi (2).

‚NLP‘ pomeni ‚bivši polimeri‘. Izraz polimer je določen v členu 3(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Številka NLP se lahko pridobi iz spremenjenega seznama ‚bivši polimeri‘ (4).


(1)  UL C 146 A, 15.6.1990, str. 1.

(2)  Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1; popravljena različica v UL L 136, 29.5.2007, str. 3.

(4)  Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.“


PRILOGA II

„PRILOGA VI

SEZNAM PREPOVEDANIH ALI OMEJENIH POVRŠINSKO AKTIVNIH SNOVI

Za naslednje površinsko aktivne snovi v detergentih je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjujejo določb te uredbe:

Ime po nomenklaturi IUPAC

Številka ES

Številka CAS

Omejitve

 

 

 

 

‚Številka ES‘ je številka EINECS, ELINCS ali NLP in je uradna številka snovi znotraj Evropske unije.“


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 552/2009

z dne 22. junija 2009

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES, (1) ter zlasti člena 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (2) v Prilogi I določa omejitve za nekatere nevarne snovi in pripravke. Uredba (ES) št. 1907/2006 od 1. junija 2009 razveljavlja in nadomešča Direktivo 76/769/EGS. Priloga XVII k navedeni uredbi nadomešča Prilogo I k Direktivi 76/769/EGS.

(2)

Člen 67 Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa, da se snovi, zmesi ali izdelki ne smejo proizvajati, dajati v promet ali uporabljati, če ne izpolnjujejo pogojev iz kakršne koli omejitve zanje iz Priloge XVII.

(3)

Direktiva 2006/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trideseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS (perfluorooktan sulfonati (PFOS)) (3) in Direktiva Komisije 2006/139/ES z dne 20. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi arzenovih spojin za prilagoditev Priloge I Direktive tehničnemu napredku (4), ki je spremenila Prilogo I k Direktivi 76/769/ES, sta bili sprejeti, tik preden je bila decembra 2006 sprejeta Uredba (ES) št. 1907/2006, vendar zadevne omejitve še niso vključene v Prilogo XVII k navedeni uredbi. Zato je treba spremeniti Prilogo XVII, da se vključijo omejitve iz direktiv 2006/122/ES in 2006/139/ES, saj bodo drugače zadevne omejitve 1. junija 2009 razveljavljene.

(4)

V skladu s členom 137(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 se vse spremembe omejitev, sprejete v skladu z Direktivo 76/769/EGS od 1. junija 2007, vključijo v Prilogo XVII k navedeni uredbi z začetkom veljavnosti od 1. junija 2009.

(5)

Direktiva 2007/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS glede omejitev pri trženju nekaterih merilnih naprav, vsebujočih živo srebro (5), je bila sprejeta 25. septembra 2007. Odločba št. 1348/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS glede omejitev pri trženju in uporabi 2(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilendifenil diizocianata, cikloheksana in amonijevega nitrata (6) je bila sprejeta 16. decembra 2008. Zadevne omejitve še niso vključene v Prilogo XVII k navedeni uredbi. Prilogo XVII je treba spremeniti, da se vključijo omejitve za nekatere merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro, sprejete z Direktivo 2007/51/ES, in omejitve za 2(2-metoksietoksi)etanol, 2-(2-butoksietoksi)etanol, metilendifenil diizocianat, cikloheksan in amonijev nitrat, sprejete z Odločbo št. 1348/2008/ES.

(6)

Upoštevati je treba ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/EGS ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (7).

(7)

Ker se bodo določbe naslova VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 in zlasti Priloge XVII neposredno uporabljale od 1. junija 2009, je treba omejitve jasno opredeliti, da jih lahko izvajalci in izvršni organi pravilno uporabljajo. Zato je treba pregledati opredelitve omejitev. Terminologijo za različne vnose je treba uskladiti in jo poenotiti z opredelitvami iz Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(8)

Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (8) določa, da se naprave, ki vsebujejo PCB-je in PCT-je, razkužijo in odstranijo čim prej, in določa pogoje za razkuževanje naprav, ki vsebujejo navedene snovi. Zato vnos v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 glede PCT-jev ne sme vključevati določbe o napravah, ki vsebujejo PCT-je, saj so te v celoti urejene z Direktivo 96/59/ES.

(9)

Obstoječe omejitve za 2-naftilamin, benzidin, 4-nitrobifenil in 4-aminobifenil so dvoumne, saj ni jasno, ali prepoved zadeva le prodajo širši javnosti ali tudi poklicnim uporabnikom. To je treba pojasniti. Ker Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (9) prepoveduje proizvodnjo, izdelavo in uporabo navedenih snovi pri delu, je treba omejitve iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 glede navedenih snovi uskladiti z Direktivo 98/24/ES.

(10)

Snovi ogljikov tetraklorid in 1,1,1-trikloroetan sta strogo omejeni z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (10). Uredba (ES) št. 2037/2000 je prepovedala uporabo ogljikovega tetraklorida z nekaterimi izjemami, 1,1,1-trikloroetana pa v celoti. Omejitve za ogljikov tetraklorid in 1,1,1-trikloroetan v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 so zato odveč in jih je treba črtati.

(11)

Ker prisotnost živega srebra v baterijah ureja Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (11), so določbe o prisotnosti živega srebra v baterijah, ki so trenutno navedene v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, odveč in jih je treba zato črtati.

(12)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 odpadki ne pomenijo snovi, zmesi ali izdelka v smislu člena 3 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Ker odpadki torej niso zajeti z omejitvami iz navedene uredbe, so določbe iz Priloge XVII k navedeni uredbi odveč in jih je treba črtati.

(13)

Nekatere omejitve iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je treba spremeniti, da se upoštevata opredelitvi pojmov „uporaba“ in „dajanje v promet“ iz člena 3 navedene uredbe.

(14)

Vnos iz Priloge I k Direktivi 76/769/EGS glede azbestnih vlaken vključuje izvzetje za diafragme, ki vsebujejo krizotil. Poudariti je treba, da bo to izvzetje pregledano po prejemu poročil, ki jih morajo poslati države članice, ki uporabijo to izvzetje. Poleg tega je treba v okviru opredelitve „dajanje v promet“ iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 državam članicam pod posebnimi pogoji, ki zagotavljajo visoko raven varovanja zdravja ljudi, omogočiti, da dovolijo dajanje v promet nekaterih izdelkov, ki vsebujejo takšna vlakna, kadar so bili ti izdelki vgrajeni ali se uporabljajo pred 1. januarjem 2005.

(15)

Pojasniti je treba, da se za snovi, ki so bile vključene v Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 zaradi omejitev, sprejetih v okviru Direktive 76/769/EGS (vnosi 1 do 58), omejitve ne uporabljajo za hrambo, posedovanje, obdelavo, polnjenje v posode ali prenos snovi iz ene posode v drugo za izvoz, razen če je izdelava snovi prepovedana.

(16)

V nasprotju z Direktivo 76/769/EGS je v Uredbi (ES) št. 1907/2006 opredeljen pojem „izdelek“. Da se zajame iste izdelke, kakor je predvideno v prvotni omejitvi za kadmij, je treba v nekatere določbe dodati pojem „zmes“.

(17)

Pojasniti je treba, da se omejitve, ki so vključene v Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 o dajanju v promet nekaterih merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro, ne uporabljajo za naprave, ki so se v Skupnosti že uporabljale v trenutku začetka veljavnosti omejitve.

(18)

V vnosih iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 za difenileter, pentabromo derivate, difenileter in oktobromo derivate je treba opredeliti, da se omejitve ne uporabljajo za izdelke, ki so se uporabljali v trenutku začetka veljavnosti omejitve, saj so navedene snovi vključene v izdelke, ki imajo dolgo življenjsko dobo in so prodani na trgu rabljenih izdelkov, kot so letala in vozila. Ker je poleg tega uporaba snovi v električni in elektronski opremi urejena z Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (12), se zadevne omejitve ne smejo nanašati na navedeno opremo.

(19)

V omejitvi za nonilfenol in nonilfenol etoksilat je treba pojasniti, da ta ne vpliva na veljavnost obstoječih nacionalnih dovoljenjih za pesticide in biocidne pripravke, ki vsebujejo nonilfenol etoksilat kot pomožne snovi, kakor je določeno v členu 1(2) Direktive 2003/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 o šestindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (nonilfenol, nonilfenol etoksilat in cement) (13).

(20)

Pojasniti je treba, da se omejitev iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 glede perfluorooktanskih sulfonatov ne uporablja za izdelke, ki so se v Skupnosti že uporabljali v trenutku, ko je omejitev začela veljati.

(21)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. junija 2009

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

(3)  UL L 372, 27.12.2006, str. 32.

(4)  UL L 384, 29.12.2006, str. 94.

(5)  UL L 257, 3.10.2007, str. 13.

(6)  UL L 348, 24.12.2008, str. 108.

(7)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(8)  UL L 243, 24.9.1996, str. 31.

(9)  UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

(10)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1.

(11)  UL L 266, 26.9.2006, str. 1.

(12)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

(13)  UL L 178, 17.7.2003, str. 24.


PRILOGA

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

2.

Razpredelnica z oznakami snovi, skupinami snovi in zmesmi ter s pogoji omejitve se nadomesti z naslednjim:

„Za snovi, ki so vključene v to prilogo zaradi omejitev, sprejetih v okviru Direktive 76/769/EGS (vnosi 1 do 58), se omejitve ne uporabljajo za hrambo, posedovanje, obdelavo, polnjenje v posode in prenos snovi iz ene posode v drugo za izvoz, razen če je izdelava snovi prepovedana.


Stolpec 1

Oznaka snovi, skupine snovi ali zmesi

Stolpec 2

Pogoji omejitve

1.

Poliklorirani terfenili (PCT)

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo:

kot snovi,

v zmeseh, vključno z odpadnimi olji, ali v opremi z vsebnostjo PCT višjo od 50 mg/kg (0,005 masnega %).

2.

Kloroetilen (vinil klorid)

Št. CAS 75-01-4

Št. ES 200-831-0

Se ne uporablja kot potisni plin za razprševanje aerosolov za kateri koli namen.

Aerosolni razpršilniki, ki vsebujejo snov kot potisni plin, se ne dajejo v promet.

3.

Tekoče snovi ali zmesi, ki se štejejo za nevarne v skladu z opredelitvami iz Direktive Sveta 67/548/EGS in Direktive 1999/45/ES.

1.

Se ne uporabljajo v:

okrasnih izdelkih, namenjenih za dajanje svetlobe ali barvnih učinkov z različnimi fazami, na primer v okrasnih svetilkah in pepelnikih,

trikih in šalah,

igrah za enega ali več udeležencev ali katerem koli izdelku, namenjenem za uporabo kot takem, četudi samo za okrasne namene.

2.

Izdelki, ki niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.

3.

Se ne dajejo v promet, če vsebujejo barvilo ali parfum ali oboje, razen če je to potrebno iz davčnih razlogov, in če:

predstavljajo tveganje pri vdihavanju in so označeni s stavkom R65 ali H304 in

se lahko uporabijo kot gorivo v okrasnih svetilkah in

so pakirani v embalažo s prostornino 15 litrov ali manj.

4.

Brez poseganja v izvajanje drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem ter označevanjem snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da je ‚na‘ embalaži snovi in zmesi, zajetih v odstavku 3, kadar so namenjeni za uporabo v svetilkah, preden se dajo v promet, vidno, čitljivo in neizbrisno označeno:

‚Svetilke, napolnjene s to tekočino, hraniti zunaj dosega otrok‘.

4.

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat

Št. CAS 126-72-7

1.

Se ne uporablja za tekstilne izdelke, kot so oblačila, spodnja oblačila in perilo, ki so namenjeni stiku s kožo.

2.

Izdelki, ki niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.

5.

Benzen

Št. CAS 71-43-2

Št. ES 200-753-7

1.

Se ne uporablja v igračah ali delih igrač, kadar koncentracija prostega benzena presega 5 mg/kg (0,0005 %) mase igrače ali dela igrače.

2.

Igrače ali deli igrač, ki niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.

3.

Se ne daje v promet ali uporablja:

kot snov,

kot sestavina drugih snovi ali v zmesi v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %.

4.

Odstavek 3 pa se ne uporablja za:

(a)

motorna goriva, zajeta z Direktivo 98/70/ES;

(b)

snovi in zmesi za uporabo v industrijskih postopkih, ki ne dopuščajo emisije benzena v količinah, ki presegajo količine, določene v obstoječi zakonodaji.

6.

Azbestna vlakna

(a)

Krokidolit

Št. CAS 12001-28-4

(b)

Amozit

Št. CAS 12172-73-5

(c)

Antofilit

Št. CAS 77536-67-5

(d)

Aktinolit

Št. CAS 77536-66-4

(e)

Tremolit

Št. CAS 77536-68-6

(f)

Krizotil

Št. CAS 12001-29-5

Št. CAS 132207-32-0

1.

Proizvodnja, dajanje v promet ter uporaba teh vlaken in izdelkov, ki so jim bila ta vlakna namenoma dodana, sta prepovedana.

Vendar države članice iz te prepovedi lahko izvzamejo dajanje v promet in uporabo diafragem, ki vsebujejo krizotil (točka (f)) za obstoječe naprave za elektrolizo do konca njihove življenjske dobe ali dokler ne bodo na voljo nadomestne možnosti, ki ne vsebujejo azbesta, kar je prej.

Države članice, ki uporabijo to izvzetje, Komisiji do 1. junija 2011 predložijo poročilo o razpoložljivosti nadomestnih možnosti, ki ne vsebujejo azbesta, za naprave za elektrolizo in sprejetih ukrepih za razvoj takšnih nadomestnih možnosti, o varovanju zdravja delavcev pri uporabi naprav, viru in količinah krizotila, viru in količinah diafragem, ki vsebujejo krizotil, in predvidenem datumu konca izvzetja. Komisija da te informacije na voljo javnosti.

Komisija po prejemu navedenih poročil zaprosi Agencijo za pripravo dokumentacije v skladu s členom 69, da se preprečita dajanje v promet diafragem, ki vsebujejo krizotil, in njihova uporaba.

2.

Uporaba izdelkov, ki vsebujejo azbestna vlakna iz odstavka 1, ki so že bila vgrajena in/ali že v uporabi pred 1. januarjem 2005, sta še naprej dovoljena do njihove odstranitve ali do konca njihove življenjske dobe. Vendar lahko države članice iz razlogov varovanja zdravja omejijo, prepovejo ali določijo posebne pogoje za uporabo takšnih izdelkov, preden se jih odstrani ali preden se izteče njihova življenjska doba.

Države članice lahko pod posebnimi pogoji, ki zagotavljajo visoko raven varovanja zdravja ljudi, dovolijo dajanje v promet izdelkov v celoti, ki vsebujejo azbestna vlakna iz odstavka 1, ki so že bila vgrajena in/ali že v uporabi pred 1. januarjem 2005. Države članice sporočijo te nacionalne ukrepe Komisiji do 1. junija 2011. Komisija da te informacije na voljo javnosti.

3.

Brez poseganja v uporabo drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem snovi in zmesi se dajanje v promet ter uporaba izdelkov, ki ta vlakna vsebujejo, kakor je dovoljeno v skladu z zgoraj navedenimi izjemami, dovoli le, če dobavitelji zagotovijo, da so izdelki, preden se jih da v promet, označeni v skladu z Dodatkom 7 te priloge.

7.

Tris(aziridinil)fosfinoksid

Št. CAS 545-55-1

Št. ES 208-892-5

1.

Se ne uporablja za tekstilne izdelke, kot so oblačila, spodnja oblačila in perilo, ki so namenjeni stiku s kožo.

2.

Izdelki, ki niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.

8.

Polibrombifenili, polibromirani bifenili (PBB)

Št. CAS 59536-65-1

1.

Se ne uporablja za tekstilne izdelke, kot so oblačila, spodnja oblačila in perilo, ki so namenjeni stiku s kožo.

2.

Izdelki, ki niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.

9.

(a)

Milni prašek iz lubja

(Quillaja saponaria) in njegovi derivati, ki vsebujejo saponine

Št. CAS 68990-67-0

Št. ES 273-620-4

(b)

Prašek iz korenin Helleborus viridis in Helleborus niger

(c)

Prašek iz korenin Veratrum album in Veratrum nigrum

(d)

Benzidin in/ali njegovi derivati

Št. CAS 92-87-5

Št. ES 202-199-1

(e)

o-nitrobenzaldehid

Št. CAS 552-89-6

Št. ES 209-025-3

(f)

Lesni prah

1.

Se ne uporabljajo v igračah in dražilih ali zmeseh ali izdelkih, ki so namenjeni uporabi kot taki, na primer kot sestavina kihalnega praška in smrdljivih bomb.

2.

Igrače in dražila ali zmesi ali izdelki, ki so namenjeni uporabi kot taki in niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.

3.

Vendar pa se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za smrdljive bombe, ki ne vsebujejo več kot 1,5 ml tekočine.

10.

(a)

Amonijev sulfid

Št. CAS 12135-76-1

Št. ES 235-223-4

(b)

Amonijev hidrogen sulfid

Št. CAS 12124-99-1

Št. ES 235-184-3

(c)

Amonijev polisulfid

Št. CAS 9080-17-5

Št. ES 232-989-1

1.

Se ne uporabljajo v igračah in dražilih ali zmeseh ali izdelkih, ki so namenjeni uporabi kot taki, na primer kot sestavina kihalnega praška in smrdljivih bomb.

2.

Igrače in dražila ali zmesi ali izdelki, ki so namenjeni uporabi kot taki in niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.

3.

Vendar pa se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za smrdljive bombe, ki ne vsebujejo več kot 1,5 ml tekočine.

11.

Hlapni estri bromocetnih kislin:

(a)

Metil bromoacetat

Št. CAS 96-32-2

Št. ES 202-499-2

(b)

Etil bromoacetat

Št. CAS 105-36-2

Št. ES 203-290-9

(c)

Propil bromoacetat

Št. CAS 35223-80-4

(d)

Butil bromoacetat

Št. CAS 18991-98-5

Št. ES 242-729-9

1.

Se ne uporabljajo v igračah in dražilih ali zmeseh ali izdelkih, ki so namenjeni uporabi kot taki, na primer kot sestavina kihalnega praška in smrdljivih bomb.

2.

Igrače in dražila ali zmesi ali izdelki, ki so namenjeni uporabi kot taki in niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet.

3.

Vendar pa se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za smrdljive bombe, ki ne vsebujejo več kot 1,5 ml tekočine.

12.

2-naftilamin

Št. CAS 91-59-8

Št. ES 202-080-4 in njegove soli

13.

Benzidin

Št. CAS 92-87-5

Št. ES 202-199-1 in njegove soli

14.

4-nitrobifenil

Št. CAS 92-93-3

Št. EINECS ES 202-204-7

15.

4-aminobifenil ksenilamin

Št. CAS 92-67-1

Št. EINECS ES 202-177-1 in njegove soli

Za vnose 12 do 15 se uporablja naslednje:

ne dajejo se v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega %.

16.

Svinčevi karbonati:

(a)

nevtralni anhidridni karbonat (PbCO3)

Št. CAS 598-63-0

Št. ES 209-943-4

(b)

tri svinčev bis(karbonat) dihodroksid 2Pb CO3-Pb(OH)2

Št. CAS 1319-46-6

Št. ES 215-290-6

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar je snov ali zmes namenjena uporabi kot barva.

Vendar lahko države članice v skladu z določbami Konvencije 13 Mednarodne organizacije dela (ILO) o uporabi belega svinca in sulfatov svinca v barvi dovolijo uporabo na svojem ozemlju snovi ali zmesi za restavriranje in vzdrževanje umetniških del in zgodovinskih zgradb ter njihove notranjosti.

17.

Svinčevi sulfati:

(a)

PbSO4

Št. CAS 7446-14-2

Št. ES 231-198-9

(b)

Pbx SO4

Št. CAS 15739-80-7

Št. ES 239-831-0

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar je snov ali zmes namenjena uporabi kot barva.

Vendar lahko države članice v skladu z določbami Konvencije 13 Mednarodne organizacije dela (ILO) o uporabi belega svinca in sulfatov svinca v barvi dovolijo uporabo na svojem ozemlju snovi ali zmesi za restavriranje in vzdrževanje umetniških del in zgodovinskih zgradb ter njihove notranjosti.

18.

Spojine živega srebra

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar je snov ali zmes namenjena uporabi:

(a)

pri preprečevanju obraščanja mikroorganizmov, rastlin ali živali:

na lupine čolnov,

na varovalne mreže, plavače, mreže in vse druge naprave ali opremo, ki se uporabljajo pri gojenju rib ali lupinarjev,

na vse v celoti ali delno potopljene naprave ali opremo;

(b)

pri impregnaciji lesa;

(c)

pri impregnaciji visoko odpornih industrijskih tekstilij in preje za njihovo izdelavo;

(d)

pri obdelavi industrijskih vod, ne glede na njihovo uporabo.

18a.

Živo srebro

Št. CAS 7439-97-6

Št. ES 231-106-7

1.

Se ne daje v promet:

(a)

v termometrih za merjenje telesne temperature;

(b)

v drugih merilnih napravah, namenjenih prodaji širši javnosti (kot so manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri, razen termometrov za merjenje telesne temperature).

2.

Omejitev iz odstavka 1 se ne uporablja za merilne naprave, ki so se v Skupnosti uporabljale pred 3. aprilom 2009. Vendar lahko države članice omejijo ali prepovejo dajanje v promet takšnih merilnih naprav.

3.

Omejitev iz odstavka 1(b) se ne uporablja za:

(a)

merilne naprave, ki so bile 3. oktobra 2007 starejše od 50 let;

(b)

barometre (z izjemo barometrov iz točke (a)) do 3. oktobra 2009.

4.

Komisija do 3. oktobra 2009 preveri razpoložljivost zanesljivih varnejših nadomestnih rešitev, ki so tehnično in ekonomsko izvedljive, za sfigmomanometre, ki vsebujejo živo srebro, ter druge merilne naprave v zdravstvu in za drugo strokovno in industrijsko uporabo. Komisija na podlagi tega preverjanja ali kakor hitro bodo na voljo novi podatki o zanesljivih varnejših nadomestnih rešitvah za sfigmomanometre in druge merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro, po potrebi predstavi zakonodajni predlog, s katerim se omejitve iz odstavka 1 razširijo na sfigmomanometre in druge merilne naprave v zdravstvu ter na drugo strokovno in industrijsko uporabo, da se živo srebro v merilnih napravah postopno opusti, ko bo to tehnično in ekonomsko izvedljivo.

19.

Arzenove spojine

1.

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar je snov ali zmes namenjena uporabi pri preprečevanju obraščanja mikroorganizmov rastlin ali živali:

na lupine čolnov,

na varovalne mreže, plavače, mreže in vse druge naprave ali opremo, ki se uporabljajo pri gojenju rib ali lupinarjev,

na vse v celoti ali delno potopljene naprave ali opremo.

2.

Se ne dajejo se v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar je snov ali zmes namenjena uporabi pri obdelavi industrijskih vod, ne glede na njihovo uporabo.

3.

Se ne uporabljajo pri impregnaciji lesa. Tudi tako obdelan les se ne daje v promet.

4.

Z odstopanjem od odstavka 3:

(a)

Se snovi in zmesi za impregnacijo lesa: lahko uporabljajo le v industrijskih obratih z uporabo vakuuma ali pritiska za impregnacijo lesa, če so to raztopine anorganskih spojin bakra, kroma in arzena (CCA) tipa C ter so dovoljene v skladu s členom 5(1) Direktive 98/8/ES. Tako obdelan les se ne daje v promet pred dokončanjem fiksacije sredstva za impregnacijo.

(b)

Les, obdelan z raztopinami CCA v skladu s točko (a) se lahko daje v promet za strokovno in industrijsko uporabo pod pogojem, da se zahteva strukturna celovitost lesa zaradi varnosti ljudi ali živine ter da med uporabno dobo lesa stik s človeško kožo ni verjeten:

za konstrukcijski gradbeni les v javnih in kmetijskih zgradbah, poslovnih zgradbah in industrijskih kompleksih,

za mostove in mostičke,

za konstrukcijski gradbeni les na področjih sladke vode in somornice, npr. za valobrane in mostove,

za protihrupne pregrade,

za nadzor plazov,

za varnostne ograje in pregrade ob avtocestah,

za krožno stožčasto ograjo na mestih za izkrcavanje živine,

za konstrukcije za zadrževanje prsti,

za drogove pri prenosu električne energije in telekomunikacij,

za pragove pri podzemni železnici.

(c)

Brez poseganja v uporabo drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da se ves obdelan les, ki se daje v promet, preden se daje v promet, posamezno označi, ‚Samo za strokovno in industrijsko uporabo v industrijskih obratih, vsebuje arzen‘ Poleg tega se ves les, ki se daje v promet v paketih, označi z navedbo, ‚Pri rokovanju z lesom uporabljajte zaščitne rokavice. Uporabljajte protiprašno masko in zaščito za oči, ko žagate ali drugače obdelujete ta les. Pooblaščeno podjetje z odpadki iz tega lesa ravna kot z nevarnimi odpadki.‘.

(d)

Obdelan les iz točke (a) se ne uporablja:

v stanovanjskih zgradbah ali hišah, kakršen koli že je njihov namen,

pri kakršni koli uporabi, kjer obstaja tveganje za ponavljajoči stik s kožo,

v morskih vodah,

za kmetijske namene, razen za stebre v ogradi za živino in uporabo v konstrukcijah/gradbeništvu v skladu s točko (b),

pri kakršni koli uporabi, kjer bi obdelan les lahko prihajal v stik z vmesnimi ali končnimi proizvodi, namenjenimi za prehrano ljudi in/ali živali.

5.

Les, obdelan z arzenovimi spojinami, ki se je v Skupnosti uporabljal pred 30. septembrom 2007 ali je bil dan v promet v skladu z odstavkom 4, lahko ostane na mestu in se uporablja še naprej do konca svoje življenjske dobe.

6.

Les, obdelan s CCA vrste C, ki se je v Skupnosti uporabljal pred 30. septembrom 2007 ali je bil dan v promet v skladu z odstavkom 4:

se lahko uporabi ali ponovno uporabi, če so izpolnjeni pogoji v zvezi z njegovo uporabo iz točk 4(b), (c) in (d),

se lahko daje v promet, če so izpolnjeni pogoji v zvezi z njegovo uporabo iz točk 4(b), (c) in (d).

7.

Države članice lahko dovolijo, da se les, obdelan z drugimi vrstami raztopin CCA, ki se je v Skupnosti uporabljal pred 30. septembrom 2007:

uporabi ali ponovno uporabi, če so izpolnjeni pogoji v zvezi z njegovo uporabo iz točk 4(b), (c) in (d),

daje v promet, če so izpolnjeni pogoji v zvezi z njegovo uporabo iz točk 4(b), (c) in (d).

20.

Organokositrne spojine

1.

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar snov ali zmes deluje kot biocid v barvi, v kateri organokositrne spojine niso kemijsko vezane na vezivo.

2.

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar snov ali zmes deluje kot biocid za preprečevanje obraščanja mikroorganizmov, rastlin ali živali na:

(a)

vseh plovilih, ne glede na dolžino, namenjenih za uporabo v morskih, obalnih in celinskih plovnih poteh, jezerih ter rečnih vodah ob izlivu v morje;

(b)

varovalne mreže, plavače, mreže in vse druge naprave ali opremo, ki se uporabljajo pri gojenju rib ali lupinarjev;

(c)

vse v celoti ali delno potopljene naprave ali opremo.

3.

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar je snov ali zmes namenjena uporabi pri obdelavi industrijskih vod.

21.

Di-μ-okso-di-n-butilkositrovhidroksiboran C8H19BO3Sn (DBB)

Št. CAS 75113-37-0

Št. ES 401-040-5

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snov ali v zmeseh v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %.

Vendar se prvi odstavek ne uporablja za to snov (DBB) ali zmesi, ki to snov vsebujejo, če so namenjeni izključno za predelavo v izdelke, v katerih se ta snov ne bo več pojavljala v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 %.

22.

Pentaklorofenol

Št. CAS 87-86-5

Št. ES 201-778-6 ter njegove soli in estri

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo:

kot snov,

kot sestavina drugih snovi ali zmesi v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %.

23.

Kadmij

Št. CAS 7440-43-9

Št. ES 231-152-8 in njegove spojine

V tem vnosu so oznake in poglavja v oglatih oklepajih oznake in poglavja iz tarifne in statistične nomenklature in skupne carinske tarife, oblikovane z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (1).

1.

Se ne uporabljajo za barvanje izdelkov iz naslednjih snovi in zmesi:

(a)

polivinil klorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

poliuretan (PUR) [3909 50],

polietilen z nizko gostoto (ld PE), razen ko se ta uporablja za proizvodnjo barvane matične zmesi (masterbatch) [3901 10],

celulozni acetat (CA) [3912 11] [3912 12],

celulozni acetat butirat (CAB) [3912 11] [3912 12],

epoksidne smole [3907 30],

melamin formaldehidne smole (MF) [3909 20],

sečninsko formaldehidne smole (UF) [3909 10],

nenasičeni poliestri (UP) [3907 91],

polietilen tereftalat (PET) [3907 60],

polibutilen tereftalat (PBT),

prozorni polistiren za splošne namene [3903 11] [3903 19],

akrilonitril metilmetakrilat (AMMA),

visoko zamreženi polietilen (VPE),

visokoodporni polistiren,

polipropilen (PP) [3902 10];

(b)

barve [3208] [3209].

Vendar pa naj bi bila, če imajo barve visoko vsebnost cinka, preostala koncentracija kadmija najnižja možna, in naj v vsakem primeru ne presega 0,1 masnega %.

Končni izdelki in komponente izdelkov, izdelani iz zgoraj navedenih snovi in zmesi, ki so obarvani s kadmijem, se ne glede na njihovo uporabo ali končni namen ne dajejo v promet, če vsebnost kadmija (izražena kot kovinski Cd) presega 0,01 masnega % v plastičnem materialu.

2.

Vendar pa se odstavek 1 ne uporablja za izdelke, ki se bodo barvali iz varnostnih razlogov.

3.

Se ne uporabljajo za stabilizacijo naslednjih zmesi ali izdelkov iz polimerov ali kopolimerov vinil klorida:

materiali za pakiranje (vrečke, vsebniki, plastenke, pokrovi) [3923 29 10],

pisarniške ali šolske potrebščine [3926 10],

pritrjevalni deli za pohištvo, karoserije ali podobni deli [3926 30],

oblačilni artikli in okraski (vključno z rokavicami) [3926 20],

talne in stenske obloge [3918 10],

impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani tekstilni materiali [5903 10],

imitacija usnja [4202],

gramofonske plošče,

cevi ter deli za njihovo pritrjevanje [3917 23],

nihajna vrata,

vozila za cestni promet (notranjost, zunanjost, podvozje),

premazi za jeklene plošče, ki se uporabljajo v gradbeništvu ali industriji,

izolacija za električne vodnike.

Ne glede na uporabo ali končni namen je prepovedano dajanje v promet zgoraj navedenih zmesi, izdelkov ali komponent izdelkov iz polimerov ali kopolimerov vinil klorida, ki so stabilizirani s snovmi, ki vsebujejo kadmij, če vsebnost kadmija (izražena kot kovinski Cd) presega 0,01 masnega % polimera.

4.

Vendar se odstavek 3 ne uporablja za zmesi in izdelke, za katere se stabilizatorji na osnovi kadmija uporabljajo iz varnostnih razlogov.

5.

V tem vnosu je, ‚kadmijeva prevleka‘vsak nanos ali prevleka kovinskega kadmija na kovinsko površino.

Se ne uporabljajo za s kadmijem prevlečene kovinske izdelke ali komponente izdelkov, ki se uporabljajo na naslednjih področjih/načinih uporabe:

(a)

oprema in stroji za:

proizvodnjo živil [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

kmetijstvo [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

ohlajanje in zamrzovanje [8418],

tiskanje in vezavo knjig [8440] [8442] [8443];

(b)

oprema in stroji za proizvodnjo:

gospodinjskih izdelkov [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

pohištva [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

sanitarne keramike [7324],

centralnega ogrevanja in klimatizacije [7322] [8403] [8404] [8415].

Ne glede na uporabo ali končni namen je prepovedano dajanje v promet izdelkov ali komponent izdelkov s kadmijevo prevleko, ki se uporabljajo na področjih in za namene, navedene v točkah (a) in (b) zgoraj, ter izdelke s področij, navedenih v točki (b) zgoraj.

6.

Določbe iz odstavka 5 se uporabljajo tudi za izdelke ali za komponente iz takšnih izdelkov, prevlečene s kadmijem, ko se uporabljajo na področjih in za namene, navedene v točkah (a) in (b) spodaj, kakor tudi za izdelke s področij, navedenih v točki (b) spodaj:

(a)

oprema in stroji za proizvodnjo:

papirja in lepenke [8419 32] [8439] [8441], tekstilij in oblačil [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

(b)

oprema in stroji za proizvodnjo:

industrijske opreme in strojev [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

cestnih in kmetijskih vozil [poglavje 87],

vagonov [poglavje 86],

plovil [poglavje 89].

7.

Vendar se omejitve iz odstavkov 5 in 6 ne uporabljajo za:

izdelke in komponente izdelkov, ki se uporabljajo na področjih letalstva, vesoljskih plovil, rudarstva, pomorstva in jedrske energije, katerih uporaba zahteva visoke varnostne standarde, ter za varnostne pripomočke v cestnih in kmetijskih vozilih, vagonih in plovilih,

električne kontakte na vseh področjih uporabe, kjer je treba zagotoviti zanesljivost naprave, v katero so vgrajeni.

24.

Monometil-tetrakloro-difenil metan

blagovna znamka: Ugilec 141

Št. CAS 76253-60-6

1.

Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali v zmeseh.

Izdelki, ki vsebujejo to snov, se ne dajejo v promet.

2.

Z odstopanjem se odstavek 1 ne uporablja:

(a)

za naprave in stroje, ki na dan 18. junija 1994 že obratujejo, do njihovega uničenja;

(b)

če država članica ohrani naprave in stroje, ki na dan 18. junija 1994 že obratujejo na njenem ozemlju.

Za namene točke (a) lahko države članice zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja prepovejo uporabo takih naprav ali strojev na svojem ozemlju pred njihovim uničenjem.

25.

Monometil-dikloro-difenil metan

blagovna znamka: Ugilec 121

Ugilec 21

Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali v zmeseh.

Izdelki, ki vsebujejo snov, se ne dajejo v promet.

26.

Monometil-dibromo-difenil metan bromobenzilbromotoluen, zmes izomerov

blagovna znamka DBBT

Št. CAS 99688-47-8

Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali v zmeseh.

Izdelki, ki vsebujejo snov, se ne dajejo v promet.

27.

Nikelj

Št. CAS 7440-02-0

Št. ES 231-111-4 in njegove spojine

1.

Se ne uporablja:

(a)

v vseh izdelkih, vstavljenih v prebodena ušesa ali druge prebodene dele človeškega telesa, razen če je količina niklja, ki se sprošča iz teh izdelkov, manjša od 0,2 μg/cm2/teden (meja migracije);

(b)

v izdelkih, ki prihajajo v neposredni in daljši stik s kožo, npr.:

uhani,

ogrlice, zapestnice in verižice, gleženjske verižice, prstani,

ohišja zapestnih ur, pasovi in zaponke,

gumbi, zaponke, sponke, zadrge in kovinski modni dodatki, kadar se uporabljajo na oblačilih,

če je količina niklja, ki se sprošča iz delov teh izdelkov, ki prihajajo v neposredni in daljši stik s kožo, večja od 0,5 μg/cm2/teden;

(c)

v izdelkih iz točke (b), kadar so prevlečeni s snovjo, ki ni nikelj, razen če taka prevleka zagotavlja, da količina niklja, ki se sprošča iz navedenih delov teh izdelkov, ki prihajajo v neposredni in dolgotrajni stik s kožo, ne bo presegla 0,5 μg/cm2/teden najmanj dve leti ob normalni uporabi izdelka.

2.

Izdelki, ki so navedeni v odstavku 1, se ne dajejo v promet, če niso v skladu z zahtevami iz navedenega odstavka.

3.

Standardi, ki jih je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN), se uporabljajo kot testne metode za ugotavljanje skladnosti izdelkov z odstavkoma 1 in 2.

28.

Snovi, navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, razvrščene med rakotvorne iz kategorije 1A ali 1B (preglednica 3.1) ali rakotvorne iz kategorij 1 ali 2 (preglednica 3.2), in na seznam uvrščene kot:

rakotvorne iz kategorije 1A (preglednica 3.1)/rakotvorne iz kategorije 1 (preglednica 3.2), naštete v Dodatku 1

rakotvorne iz kategorije 1B (preglednica 3.1)/rakotvorne iz kategorije 2 (preglednica 3.2), naštete v Dodatku 2

29.

Snovi, navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, razvrščene med mutagene za zarodne celice iz kategorij 1A ali 1B (preglednica 3.1) ali mutagene iz kategorij 1 ali 2 (preglednica 3.2), in so na seznam uvrščene kot:

mutagene iz kategorije 1A (preglednica 3.1)/mutagene iz kategorije 1 (preglednica 3.2), naštete v Dodatku 3

mutagene iz kategorije 1B (preglednica 3.1)/mutagene iz kategorije 2 (preglednica 3.2), naštete v Dodatku 4

30.

Snovi, navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, razvrščene med strupene za razmnoževanje iz kategorije 1A ali 1B (preglednica 3.1) ali strupene za razmnoževanje iz kategorij 1 ali 2 (preglednica 3.2), in na seznam uvrščene kot:

strupene za razmnoževanje iz kategorij 1A – škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj (preglednica 3.1) ali strupene za razmnoževanje iz kategorij 1, z R60 (lahko škoduje plodnosti) ali R61 (lahko škoduje nerojenemu otroku) (preglednica 3.2), naštete v Dodatku 5

strupene za razmnoževanje iz kategorije 1B – škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj (preglednica 3.1) ali strupene za razmnoževanjeiz kategorije 2, z R60 (lahko škoduje plodnosti) ali R61 (lahko škoduje nerojenemu otroku) (preglednica 3.2), naštete v Dodatku 6

Brez poseganja v druge dele te priloge se za vnose 28 do 30 uporablja naslednje:

1.

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo:

kot snovi,

kot sestavine drugih snovi ali

v zmeseh

za prodajo širši javnosti, ko je koncentracija posamezne snovi ali zmesi enaka ali večja od:

ustrezne posebne meje koncentracije, navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, ali

ustrezne koncentracije, določene v Direktivi 1999/45/ES.

Brez poseganja v izvajanje drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da je na embalaži takšnih snovi in zmesi, preden se dajo v promet, vidno, čitljivo in neizbrisno označeno:

‚Samo za poklicne uporabnike‘.

2.

Z odstopanjem se odstavek 1 ne uporablja za:

(a)

zdravila za uporabo v humani ali veterinarski medicini, določena z direktivama 2001/82/ES in 2001/83/ES;

(b)

kozmetične izdelke, določene z Direktivo 76/768/EGS;

(c)

naslednja goriva in naftne proizvode:

motorna goriva, zajeta z Direktivo 98/70/ES,

izdelke iz mineralnih olj, namenjene za uporabo kot gorivo v premičnih ali nepremičnih kurilnih napravah,

goriva, ki se dajejo v promet v zaprtih sistemih (npr. jeklenke utekočinjenega plina);

(d)

umetniške barve, zajete z Direktivo 1999/45/ES.

31.

(a)

Kreozot; pralno olje

Št. CAS 8001-58-9

Št. ES 232-287-5

(b)

Kreozotno olje; pralno olje

Št. CAS 61789-28-4

Št. ES 263-047-8

(c)

Destilati (premogov katran), naftalenska olja; naftalensko olje

Št. CAS 84650-04-4

Št. ES 283-484-8

(d)

Kreozotno olje, acenaftenska frakcija; pralno olje

Št. CAS 90640-84-9

Št. ES 292-605-3

(e)

Destilati (premogov katran), zgornja frakcija; težko antracensko olje

Št. CAS 65996-91-0

Št. ES 266-026-1

(f)

Antracensko olje

Št. CAS 90640-80-5

Št. ES 292-602-7

(g)

Katranske kisline, premog, surove; surovi fenoli

Št. CAS 65996-85-2

Št. ES 266-019-3

(h)

Kreozot, les

Št. CAS 8021-39-4

Št. ES 232-419-1

(i)

Nizkotemperaturno alkalno katransko olje; ekstraktni ostanki (premog), nizkotemperaturni alkalni premogov katran

Št. CAS 122384-78-5

Št. ES 310-191-5

1.

Se ne dajejo se v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh, kadar je snov ali zmes namenjena za obdelavo lesa. Tudi tako obdelan les se ne daje v promet.

2.

Z odstopanjem od odstavka 1:

(a)

se lahko snovi in zmesi uporabljajo za obdelavo lesa v industrijskih obratih ali jih lahko uporabljajo poklicni uporabniki v skladu z zakonodajo Skupnosti o varstvu delavcev pri ponovni obdelavi lesa na kraju samem, če vsebujejo:

(i)

benzo[a]piren v koncentraciji, nižji od 50 mg/kg (0,005 masnega %), in

(ii)

in fenole, ki jih je mogoče ekstrahirati z vodo, v koncentraciji, nižji od 3 masnih %.

Takšne snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri obdelavi lesa v industrijskih obratih ali jih uporabljajo poklicni uporabniki:

se lahko dajejo v promet samo v embalaži s prostornino, enako ali večjo od 20 litrov,

se ne prodajajo potrošnikom.

Brez poseganja v izvajanje drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da je na embalaži takšnih snovi in zmesi, preden se dajo v promet, vidno, čitljivo in neizbrisno označeno:

‚Samo za industrijsko ali poklicno uporabo‘.

(b)

les, katerega obdelava poteka v industrijskih obratih ali jo izvajajo poklicni uporabniki v skladu s pododstavkom (a) in ki se daje v promet prvič ali ponovno obdela na kraju samem, se lahko uporabi samo za industrijsko in poklicno uporabo: npr. na železnicah, pri prenosu električne energije in telekomunikacijah, za ograje, za kmetijske namene (npr. koli za podpiranje dreves) ter v pristaniščih in na vodnih poteh;

(c)

prepoved iz odstavka 1 glede dajanja v promet se ne uporablja za les, ki je bil obdelan s snovmi iz vnosa 31(a) do (i) pred 31. decembrom 2002 in če se les da v promet rabljenega blaga za ponovno uporabo.

3.

Vendar se obdelan les iz odstavka 2(b) in (c) ne uporablja:

v zgradbah, ne glede na njihov namen,

v igračah,

na igriščih,

v parkih, vrtovih in v objektih za rekreacijske in prostočasne dejavnosti na prostem, kjer obstaja nevarnost pogostega stika s kožo,

pri izdelavi vrtnega pohištva, kot so npr. mize za piknik,

za izdelavo in uporabo in kakršno koli ponovno obdelavo:

posod, namenjenih za gojenje rastlin,

embalaže, ki lahko pride v stik s surovinami, vmesnimi ali končnimi izdelki, namenjenimi za prehrano ljudi in/ali živali,

drugih materialov, ki lahko onesnažijo zgoraj navedene izdelke.

32.

Kloroform

Št. CAS 67-66-3

Št. ES 200-663-8

34.

1,1,2-trikloretan

Št. CAS 79-00-5

Št. ES 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrakloretan

Št. CAS 79-34-5

Št. ES 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrakloretan

Št. CAS 630-20-6

37.

Pentakloretan

Št. CAS 76-01-7

Št. ES 200-925-1

38.

1,1-dikloroetan

Št. CAS 75-35-4

Št. ES 200-864-0

Brez poseganja v druge dele te priloge se za vnose 32 do 38 uporablja naslednje:

1.

se ne dajejo v promet ali uporabljajo:

kot snovi,

kot sestavine drugih snovi ali v zmeseh v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %,

kadar je snov ali zmes namenjena prodaji širši javnosti in/ali za rabo pri postopkih, pri katerih se uporablja tehnika razprševanja, na primer za čiščenje površin in čiščenje tkanin.

2.

Brez poseganja v izvajanje drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da je na embalaži snovi in zmesi, ki vsebuje takšne snovi in zmesi v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %, preden se dajo v promet, vidno, čitljivo in neizbrisno označeno:

‚Samo za uporabo v industrijskih obratih‘.

Z odstopanjem se ta določba ne uporablja za:

(a)

zdravila za uporabo v humani ali veterinarski medicini, določena z direktivama 2001/82/ES in 2001/83/ES;

(b)

kozmetične izdelke, določene z Direktivo 76/768/EGS.

40.

Snovi, ki izpolnjujejo merila glede vnetljivosti iz Direktive 67/548/EGS in so razvrščene kot vnetljive, lahko vnetljive ali zelo lahko vnetljive, ne glede na to, ali so navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 ali ne.

1.

Se ne uporabljajo kot snovi ali v zmeseh v aerosolnih razpršilcih, kadar so ti aerosolni razpršilci namenjeni za prodajo širši javnosti za zabavo ali okraševanje, na primer:

kovinske bleščice, namenjene predvsem za okraševanje,

umetni sneg in ivje,

‚cvileče blazinice oziroma balončki,‘

aerosoli pisanih trakov,

imitacije iztrebkov,

rogovi za zabave,

okrasni kosmi in pene,

umetna pajčevina,

smrdljive bombice.

2.

Brez poseganja v uporabo drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi dobavitelji zagotovijo, da je na embalaži zgoraj navedenih aerosolnih razpršilcev, preden se dajo v promet, vidno, čitljivo in neizbrisno označeno:

‚Samo za poklicne uporabnike‘.

3.

Z odstopanjem se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za aerosolne razpršilce iz člena 8(1a) Direktive Sveta 75/324/EGS. (2).

4.

Aerosolni razpršilci iz odstavkov 1 in 2 se ne dajejo v promet, če niso v skladu z navedenimi zahtevami.

41.

Heksakloroetan

Št. CAS 67-72-1

Št. ES 200-666-4

Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali v zmeseh, kadar je snov ali zmes namenjena proizvodnji ali predelavi neželeznih kovin.

42.

Klorirani alkani, C10-C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami) (SCCP)

Št. CAS 287-476-5

Št. ES 85535-84-8

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali sestavine drugih snovi ali v zmeseh v koncentracijah, večjih od 1 masnega %, kadar je snov ali zmes namenjena:

v kovinarstvu,

za mastitev usnja.

43.

Azo barvila

1.

Azo barvila, ki z redukcijsko cepitvijo ene ali več azo skupin lahko sproščajo enega ali več aromatskih aminov, navedenih v Dodatku 8, v zaznavnih koncentracijah, tj. nad 30 mg/kg (0,003 masnega %), v izdelkih ali v barvanih delih teh izdelkov, se po testnih metodah, navedenih v Dodatku 10, ne uporabljajo za tekstilne in usnjene izdelke, ki lahko prihajajo v neposreden ali daljši stik s človeško kožo ali ustno votlino, kot so:

oblačila, posteljnina, brisače, lasni vložki, lasulje, klobuki, pleničke in drugi higienski izdelki, spalne vreče,

obutev, rokavice, paščki za zapestne ure, torbice, denarnice/listnice, aktovke, prevleke za sedeže, denarnice, ki se nosijo okrog vratu,

tekstilne ali usnjene igrače in igrače, ki vsebujejo tekstilna in usnjena oblačila,

preje in blago, predvideno, da jih bo uporabljal končni potrošnik.

2.

Poleg tega se tekstilni in usnjeni izdelki, navedeni v odstavku 1, ne dajejo v promet, če niso v skladu z zahtevami iz navedenega odstavka.

3.

Azo barvil, navedenih na ‚Seznamu azo barvil‘ v Dodatku 9, se ne daje v promet ali uporablja kot snovi ali v zmeseh v koncentracijah, višjih od 0,1 masnega %, kadar je snov ali zmes namenjena za barvanje tekstilnih in usnjenih izdelkov.

44.

Difenil eter, pentabromo derivat

C12H5Br5O

1.

Se ne daje v promet ali uporablja:

kot snov,

v zmeseh v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega %.

2.

Izdelkov se ne daje v promet, če izdelki ali njihovi ognjeodporni deli vsebujejo to snov v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega %.

3.

Z odstopanjem se odstavek 2 ne uporablja za:

izdelke, ki so se v Skupnosti uporabljali pred 15. avgustom 2004,

električno in elektronsko opremo iz Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

45.

Difenileter, oktabromo derivat

C12H2Br8O

1.

Se ne daje v promet ali uporablja:

kot snov,

kot sestavina drugih snovi ali v zmeseh v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega %.

2.

Izdelkov se ne daje v promet, če izdelki ali njihovi ognjeodporni deli vsebujejo to snov v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega %.

3.

Z odstopanjem se odstavek 2 ne uporablja za:

izdelke, ki so se v Skupnosti uporabljali pred 15. avgustom 2004,

električno in elektronsko opremo iz Direktive 2002/95/ES.

46.

(a)

Nonilfenol

C6H4(OH)C9H19

Št. CAS 25154-52-3

Št. ES 246-672-0

(b)

Nonilfenol etoksilati

(C2H4O)nC15H24O

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh v koncentracijah, enakih večjih od 0,1 masnega %, za:

1.

industrijsko in profesionalno čiščenje, razen:

za nadzorovane zaprte suhe kemijske čistilne sisteme, pri katerih se čistilna tekočina reciklira ali sežge,

za čistilne sisteme s posebno obdelavo, pri katerih se čistilna tekočina reciklira ali sežge;

2.

čiščenje gospodinjstev;

3.

tekstilno in usnjarsko predelavo, razen:

predelave brez izpusta v odpadno vodo,

sistemov s posebno obdelavo, kjer je tehnološka voda predhodno obdelana pred biološko obdelavo odpadne vode zaradi popolne odstranitve organske frakcije (razmaščevanje ovčje kože);

4.

emulgatorje v kopelih za seske v kmetijstvu;

5.

obdelavo kovin, razen:

uporabe v nadzorovanih zaprtih sistemih, pri katerih se čistilna tekočina reciklira ali sežge;

6.

izdelavo papirne kaše in papirja;

7.

kozmetične proizvode;

8.

druge proizvode za osebno nego, razen:

spermicidov;

9.

koformulanti v pesticidih in biocidih. Vendar ta omejitev ne velja za nacionalna dovoljenja za pesticide ali biocidne proizvode, ki vsebujejo nonilfenol etoksilate kot koformulante, izdana pred 17. julijem 2003, dokler njihova veljavnost ne poteče.

47.

Kromove VI spojine

1.

Cement in zmesi, ki vsebujejo cement, se ne dajejo v promet ali uporabljajo, če v hidratizirani obliki vsebujejo več kot 2 mg/kg (0,0002 %) topnega kroma VI, računano na skupno suho težo cementa.

2.

Če so uporabljeni reducenti, brez poseganja v uporabo drugih določb Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in označevanju snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da se na embalaži cementa in zmesi, ki vsebujejo cement, preden se dajo v promet, vidno, čitljivo in neizbrisno označijo podatki o datumu pakiranja ter o pogojih in dovoljenem času shranjevanja, ustreznem za ohranjanje učinkovanja reducenta in ohranjanje vsebnosti topnega kroma VI pod mejo, ki je določena v odstavku 1.

3.

Z odstopanjem se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za dajanje v promet in uporabo pri nadzorovanih zaprtih in v celoti avtomatiziranih procesih, v katerih se cement in zmesi, ki vsebujejo cement, obdelujejo izključno s stroji in kjer stik s kožo ni mogoč.

48.

Toluen

Št. CAS 108-88-3

Št. ES 203-625-9

Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali v zmeseh v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %, kadar se snov ali zmes uporablja v lepilih ali barvah v razpršilu, namenjenih za prodajo širši javnosti.

49.

Triklorobenzen

Št. CAS 120-82-1

Št. ES 204-428-0

Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali v zmeseh v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %, razen:

kot intermediat pri sintezi ali

kot topilo pri reakciji kloriranja v zaprtih kemijskih sistemih ali

pri izdelavi 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzena (TATB).

50.

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO)

(a)

Benzo[a]piren (BaP)

Št. CAS 50-32-8

(b)

Benzo[e]piren (BeP)

Št. CAS 192-97-2

(c)

Benzo[a]antracen (BaA)

Št. CAS 56-55-3

(d)

Krizen (CHR)

Št. CAS 218-01-9

(e)

Benzo[b]fluoranten (BbFA)

Št. CAS 205-99-2

(f)

Benzo[j]fluoranten (BjFA)

Št. CAS 205-82-3

(g)

Benzo[k]fluoranten (BkFA)

Št. CAS 207-08-9

(h)

Dibenzo[a, h]antracen (DBAhA)

Št. CAS 53-70-3

1.

Razteznih olj se od 1. januarja 2010 ne daje v promet ali uporablja za proizvodnjo pnevmatik ali delov pnevmatik, če vsebujejo:

več kot 1 mg/kg (0,0001 masnega %) BaP ali

več kot 10 mg/kg (0,001 masnega %) vseh navedenih PAO skupaj.

Te omejitve se obravnavajo kot sprejete, če znaša ekstrakt policikličnih aromatikov (PCA) manj kot 3 masne %, merjeno po standardu Inštituta za nafto IP346: 1998 (Določanje PCA v neuporabljenih mazalnih baznih oljih in naftnih frakcijah brez asfaltena – metoda refrakcijskega indeksa ekstrakcije dimetil sulfoksida), in če proizvajalec ali uvoznik vsakih šest mesecev ali po vsaki večji operativni spremembi, kar je prej, preveri upoštevanje mejnih vrednosti BaP in navedenih PAO, kot tudi povezavo med izmerjenimi vrednostmi in ekstraktom PCA.

2.

Poleg tega se pnevmatik in profilov za obnovo, izdelanih po 1. januarju 2010, ne daje v promet, če vsebujejo raztezna olja, ki presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1.

Te omejitve se obravnavajo kot sprejete, če vulkanizirane gumijeve spojine ne presegajo mejne vrednosti 0,35 % Bay protonov, merjeno in izračunano po ISO 21461 (vulkanizirani gumi – določanje aromatskosti olja v vulkaniziranih gumijevih spojinah).

3.

Z odstopanjem se odstavek 2 ne uporablja za obnovljene pnevmatike, če njihov profil ne vsebuje razteznih olj, ki presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1.

4.

V tem vnosu ‚pnevmatike‘ pomenijo pnevmatike za vozila, zajeta v:

Direktivi 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (4),

Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (5) ter

Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/24/ES z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (6).

51.

Naslednji ftalati (ali druge številke CAS in ES, ki zajemajo to snov):

(a)

di(2-etilheksil) ftalat (DEHP)

Št. CAS 117-81-7

Št. ES 204-211-0

(b)

dibutil ftalat (DBP)

Št. CAS 84-74-2

Št. ES 201-557-4

(c)

benzil butil ftalat (BBP)

Št. CAS 85-68-7

Št. ES 201-622-7

1.

Se ne uporabljajo v igračah in izdelkih za nego otrok kot snovi ali v zmeseh v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega % plastificiranega materiala.

2.

Igrače in izdelki za nego otrok, ki vsebujejo ftalate v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega % plastificiranega materiala, se ne dajejo v promet.

3.

Komisija do 16. januarja 2010 ponovno oceni potrebne ukrepe v zvezi s tem vnosom z vidika novih znanstvenih informacij o takšnih snoveh in njihovih nadomestkih in jih ustrezno spremeni, če je to utemeljeno.

4.

V tem vnosu je ‚izdelek za nego otrok‘ vsak izdelek, namenjen za lajšanje spanja, sproščanja, umivanja in hranjenja otrok ali za to, da ga otroci sesajo.

52.

Naslednji ftalati (ali druge številke CAS in ES, ki zajemajo to snov):

(a)

di-“izononil„ ftalat (DINP)

Št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0

Št. ES 249-079-5 in 271-090-9

(b)

di-“izodecil„ ftalat (DIDP)

Št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1

Št. ES 247-977-1 in 271-091-4

(c)

di-n-oktil ftalat (DNOP)

Št. CAS 117-84-0

Št. ES 204-214-7

1.

Se ne uporabljajo v igračah in izdelkih za nego otrok, ki jih otroci lahko dajejo v usta, kot snovi ali v zmeseh v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega % plastificiranega materiala.

2.

Takšne igrače in izdelki za nego otrok, ki vsebujejo ftalate v koncentracijah, večjih od 0,1 masnega % plastificiranega materiala, se ne dajejo v promet.

3.

Komisija do 16. januarja 2010 ponovno oceni potrebne ukrepe v zvezi s tem vnosom z vidika novih znanstvenih informacij o takšnih snoveh in njihovih nadomestkih in jih ustrezno spremeni, če je to utemeljeno.

4.

V tem vnosu je “izdelek za nego otrok„ vsak izdelek, namenjen za lajšanje spanja, sproščanja, umivanja in hranjenja otrok ali za to, da ga otroci sesajo.

53.

Perfluorooktan sulfonati (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sol kovine (O-M+), halid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri)

1.

Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot snovi ali v zmeseh v koncentracijah, enakih ali večjih od 50 mg/kg (0,005 masnega %).

2.

Se ne dajejo v promet kot polizdelki ali izdelki ali njihovi deli, če je koncentracija PFOS enaka ali večja od 0,1 masnega %, izračunano glede na maso strukturno ali mikrostrukturno ločenih delov, ki vsebujejo PFOS, ali pri tekstilu ali drugih prevlečenih materialih, če je količina PFOS enaka ali večja od 1 μg/m2 prevlečenega materiala.

3.

Z odstopanjem se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za naslednje izdelke ali snovi ali zmesi, ki so potrebni za njihovo proizvodnjo:

(a)

svetlobno obstojne ali antirefleksne premaze v fotolitografskem postopku;

(b)

fotografske premaze za film, papir ali tiskarske plošče;

(c)

snovi, ki preprečujejo rosenje na nedekorativnih oblogah iz trdega kroma (VI), in omočila za uporabo v nadzorovanih sistemih galvanizacije, kjer je izpust PFOS v okolje zmanjšan do najmanjše možne mere, in sicer z uvedbo ustreznih najboljših razpoložljivih tehnik v celoti, ki so bile razvite v okviru Direktive 2008/1/ES (7);

(d)

hidravlične tekočine, ki se uporabljajo v letalstvu.

4.

Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko pene za gašenje požarov, ki so bile dane v promet pred 27. decembrom 2006, uporabljajo do 27. junija 2011.

5.

Z odstopanjem se odstavek 2 ne uporablja za izdelke, ki so se v Skupnosti uporabljali pred 27. junijem 2008.

6.

Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez poseganja v Uredbo (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

7.

Kakor hitro so na voljo nove informacije o podrobnostih uporabe in varnejše nadomestne snovi ali tehnologije za uporabo, Komisija ponovno oceni vsako odstopanje v odstavkih 3(a) do (d), tako da:

(a)

se opusti uporaba PFOS, kakor hitro je uporaba varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij tehnično in ekonomsko izvedljiva;

(b)

odstopanje lahko še naprej velja le za nujno uporabo, kjer ni varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij in kjer se poroča o poteku iskanja varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij;

(c)

se z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik sproščanje PFOS v okolje kar najbolj zmanjša.

8.

Komisija stalno spremlja dejavnosti za oceno tveganja v teku in razpoložljivost varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij pri uporabi perfluorooktanojske kisline (PFOA) in sorodnih snovi ter predlaga vse potrebne ukrepe za zmanjšanje ugotovljenih tveganj, skupaj z omejitvami pri dajanju v promet in uporabi, zlasti kadar so na voljo varnejše nadomestne snovi ali tehnologije, ki so tehnično in ekonomsko izvedljive.

54.

2-(2-metoksietoksi)etanol (DEGME)

Št. CAS 111-77-3

Št. ES 203-906-6

Se ne daje v promet po 27. juniju 2010 za prodajo širši javnosti kot sestavina barv, odstranjevalcev barv, čistil, samopolirnih emulzij ali talnih tesnilnih mas v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %.

55.

2-(2-butoksietoksi)etanol (DEGBE)

Št. CAS 112-34-5

Št. ES 203-961-6

1.

Se ne daje prvič v promet po 27. juniju 2010 za prodajo širši javnosti kot sestavina barv v spreju ali čistilih v aerosolnih razpršilnikih v koncentracijah, enakih ali večjih od 3 masnih %.

2.

Barve v spreju in čistila v aerosolnih razpršilnikih, ki vsebujejo DEGBE in ki niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet za prodajo širši javnosti po 27. decembru 2010.

3.

Brez poseganja v drugo zakonodajo Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in označevanju snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da se barve, ki vsebujejo DEGBE, razen barv v spreju, v koncentracijah, ki so enake ali večje od 3 masnih %, in se dajejo v promet za prodajo širši javnosti, preden se dajo v promet vidno, čitljivo in neizbrisno označijo do 27. decembra 2010, kot sledi:

‚Ne uporabljati v razpršilcih barv‘.

56.

Metilenedifenil diizocianat (MDI)

Št. CAS 26447-40-5

Št. ES 247-714-0

1.

Se ne daje v promet po 27. decembru 2010 kot sestavina zmesi v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %, za prodajo širši javnosti, razen če dobavitelji zagotovijo, da preden se izdelki dajo v promet:

(a)

embalaža vsebuje zaščitne rokavice, ki so v skladu z Direktivo Sveta 89/686/EGS (9);

(b)

je embalaža brez poseganja v drugo zakonodajo Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in označevanju snovi in zmesi vidno, čitljivo in neizbrisno označena kot sledi:

‚—

Uporaba tega izdelka lahko povzroči alergične reakcije pri osebah, ki so preobčutljive na diizocianate.

Osebe, ki trpijo zaradi astme, ekcemov ali težav s kožo, se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s kožo.

Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387).‘

2.

Z odstopanjem se odstavek 1(a) ne uporablja za termoplastična lepila.

57.

Cikloheksan

Št. CAS 110-82-7

Št. ES 203-806-2

1.

Se ne daje prvič v promet po 27. juniju 2010 za prodajo širši javnosti kot sestavina kontaktnih lepil na osnovi neoprena v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega % v embalaži, večji od 350 g.

2.

Kontaktna lepila na osnovi neoprena, ki vsebujejo cikloheksan in niso v skladu z odstavkom 1, se ne dajejo v promet za prodajo širši javnosti po 27. decembru 2010.

3.

Brez poseganja v drugo zakonodajo Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in označevanju snovi in zmesi dobavitelji zagotovijo, da se kontaktna lepila na osnovi neoprena, ki vsebujejo cikloheksan v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega %, ki se dajejo v promet in so dana v promet za prodajo širši javnosti po 27. decembru 2010, vidno, čitljivo in neizbrisno označijo, kot sledi:

“—

Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih.

Ta izdelek se ne sme uporabljati pri polaganju talnih oblog.„.

58.

Amonijev nitrat (AN)

Št. CAS 6484-52-2

Št. ES 229-347-8

1.

Se ne daje prvič v promet po 27. juniju 2010 kot snov ali v zmeseh, ki vsebujejo več kot 28 masnih % dušika v obliki amonijevega nitrata, za uporabo kot trdno, enostavno ali sestavljeno gnojilo, razen če je gnojilo v skladu z določbami za gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (10).

2.

Se ne daje v promet po 27. juniju 2010 kot snov ali v zmeseh, ki vsebujejo 16 masnih % ali več dušika v obliki amonijevega nitrata, razen za prodajo:

(a)

nadaljnjim uporabnikom in distributerjem, vključno s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki imajo licenco ali dovoljenje v skladu z Direktivo Sveta 93/15/EGS (11);

(b)

kmetom za uporabo pri kmetijskih dejavnostih, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, in ne nujno v razmerju s površino zemlje.

V tem podstavku:

(i)

‚kmet‘ pomeni fizična ali pravna oseba oziroma združenje fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status, ki je združenju in njenim članom dodeljen z nacionalno zakonodajo, katere kmetijsko gospodarstvo se nahaja na ozemlju Skupnosti, kot je navedeno v členu 299 Pogodbe, in ki opravlja kmetijsko dejavnost;

(ii)

‚kmetijska dejavnost‘ pomeni proizvodnja, vzreja ali gojenje kmetijskih proizvodov, vključno z žetvijo, molžo, rejo živali in kmetijsko rejo živali ali ohranjanje zemljišča po dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih, kakor je določeno v členu 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 (12);

(c)

fizičnim ali pravnim osebam, ki opravljajo poklicne dejavnosti, kot so vrtnarstvo, vzgajanje rastlin v rastlinjakih, vzdrževanje parkov, vrtov ali športnih površin, gozdarstvo in druge podobne dejavnosti.

3.

Za omejitve iz odstavka 2 pa lahko države članice zaradi socialno-ekonomskih razlogov do 1. julija 2014 uporabijo omejitev za do 20 masnih % dušika v obliki amonijevega nitrata za snovi in zmesi, dane v promet na njihovem ozemlju. O tem obvestijo Komisijo in druge države članice.

3.

V dodatkih 1 do 6 se uvodna beseda nadomesti z naslednjim:

„UVODNA BESEDA

Obrazložitve naslovov stolpcev:

Snovi:

Ime ustreza Mednarodni kemijski opredelitvi, ki se uporablja za snovi iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES in spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Kadar je mogoče, se snovi označijo s svojimi IUPAC imeni. Pri snoveh, ki so navedene na seznamu EINECS (Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi) ali ELINCS (Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi) ali na seznamu NLP (Ne več polimeri), se za označitev uporabijo imena s teh seznamov. Včasih se lahko dodajo druga imena, kot so običajna ali pogosta imena. Kadar je mogoče, se sredstva za zaščito rastlin in biocidi označijo s svojimi ISO imeni.

Vnosi za skupine snovi:

V del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 so vključeni številni skupni vnosi. V teh primerih se uporabljajo zahteve za razvrstitev za vse snovi, zajete v opisu.

Včasih se za posebne snovi, ki so zajete v skupnem vnosu, uporabljajo zahteve za razvrstitev. V tem primeru se v del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 za snov ali skupni vnos doda izraz ,razen za tiste, opredeljene drugje v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Včasih je lahko posamezna snov zajeta v večih vnosih. V tem primeru razvrstitev snovi odraža razvrstitev vsakega skupnega vnosa. Kadar je za isto nevarno snov več različnih opredelitev, se uporablja najnevarnejša.

Število indeks:

Število indeks je identifikacijska koda, ki je snovi dodeljena v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008. V Dodatku so snovi uvrščene na seznam po tem indeksnem številu.

Število ES:

Število ES, tj. število EINECS, ELINCS ali NLP, je uradno število snovi v Evropski uniji. Število EINECS je navedeno v Evropskem seznamu obstoječih komercialnih kemičnih snovi (EINECS). Število ELINCS je navedeno v Evropskem seznamu prijavljenih kemičnih snovi (ELINCS). Število NLP je navedeno v seznamu snovi, ki niso več polimeri. Te sezname objavlja Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

Število ES je sedemmestna števila v obliki XXX-XXX-X, ki se začne z 200-001-8 (EINECS), 400-010-9 (ELINCS) ali 500-001-0 (NLP). Število je označeno v stolpcu ‚št. ES‘.

Število CAS:

Števila CAS (Chemical Abstract Service) za snovi so bila določena kot pomoč pri njihovi identifikaciji.

Opombe

V delu 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 je celotno besedilo opomb.

Opombe, ki jih je treba upoštevati v tej uredbi, so:

 

Opomba A:

Brez poseganja v člen 17(2) Uredbe (ES) št. 1272/2008 mora biti na etiketi ime snovi navedeno v obliki enega od poimenovanj, ki jih navaja del 3 Priloge VI k navedeni uredbi.

V navedenem delu je v nekaterih primerih uporabljen splošen opis, npr. ‚… spojine‘ ali ‚… soli‘. V tem primeru mora dobavitelj, ki takšno snov daje v promet, na etiketi navesti njeno pravilno kemijsko ime, pri čemer je treba ustrezno upoštevati oddelek 1.1.1.4 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

 

Opomba C:

Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov.

 

Opomba D:

Nekatere snovi, ki lahko spontano polimerizirajo ali se hitro razgradijo, se navadno dajejo v promet v stabilizirani obliki. V del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 so vključene v tej obliki.

Vendar so takšne snovi včasih dane v promet v nestabilizirani obliki. V tem primeru mora dobavitelj, ki takšno snov daje v promet, za imenom snovi na etiketi navesti še besedo ‚nestabilizirano‘.

 

Opomba J:

Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež benzena v snovi manjši od 0,1 % m/m (št. ES 200-753-7).

 

Opomba K:

Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež 1,3-butadiena v snovi manjši od 0,1 % m/m (št. ES 203-450-8).

 

Opomba L:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež ekstrakta DMSO v snovi manjši od 3 %, izmerjeno z IP 346.

 

Opomba M:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež benzo[a]pirena v snovi manjši od 0,005 % m/m (št. ES 200-028-5).

 

Opomba N:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je poznan celotni postopek rafiniranja in je razvidno, da snov, iz katere se proizvaja, ni rakotvorna.

 

Opomba P:

Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež benzena v snovi manjši od 0,1 % m/m (št. ES 200-753-7).

 

Opomba R:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna za vlakna, pri katerih je dolžinsko tehtan srednji geometrični premer, zmanjšan za dve standardni napaki, večji od 6 μm.“;

4.

V dodatkih 1, 2, 3, 5 in 6 se črtajo sklici na opombe E, H in S v stolpcu „Opombe“

5.

V Dodatku 1 se naslov nadomesti z „Vnos 28 – rakotvorne snovi: skupina 1A (preglednica 3.1)/skupina 1 (preglednica 3.2)“;

6.

Dodatek 2 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z „Vnos 28 – rakotvorne snovi: skupina 1B (preglednica 3.1)/skupina 2 (preglednica 3.2)“;

(b)

V vnos z indeksnimi števili 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 in 650-017-00-8 se besede „Priloga I k Direktivi 67/548/EGS“ nadomesti z „Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

(c)

Vnosi z indeksnimi števili 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 in 649-210-00-X se črtajo.

7.

V Dodatku 3 se naslov nadomesti z „Vnos 29 – mutagene snovi: skupina 1A (preglednica 3.1)/skupina 1 (preglednica 3.2)“;

8.

V Dodatku 4 se naslov nadomesti z „Vnos 29 – mutagene snovi: skupina 1B (preglednica 3.1)/skupina 2 (preglednica 3.2)“;

9.

V Dodatku 5 se naslov nadomesti z „Vnos 30 – snovi, strupene za razmnoževanje: skupina 1A (preglednica 3.1)/skupina 1 (preglednica 3.2)“;

10.

V Dodatku 6 se naslov nadomesti z „Vnos 30 – snovi, strupene za razmnoževanje: skupina 1B (preglednica 3.1)/skupina 2 (preglednica 3.2)“;

11.

V Dodatku 8 se naslov nadomesti z „Vnos 43 – Azo barvila – seznam aromatskih aminov“;

12.

V Dodatku 9 se naslov nadomesti z „Vnos 43 – Azo barvila – seznam aromatskih aminov“;

13.

Dodatek 10 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z „Vnos 43 – Azo barvila – seznam testnih metod“;

(b)

v opombi se naslova CEN in CENELEC nadomestita z naslednjim:

„CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 255008 11, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871, faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)“


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 42.

(2)  UL L 147, 9.6.1975, str. 40.

(3)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

(4)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(5)  UL L 171, 9.7.2003, str. 1.

(6)  UL L 124, 9.5.2002, str. 1.

(7)  UL L 24, 29.1.2008, str. 8.

(8)  UL L 104, 8.4.2004, str. 1.

(9)  UL L 399, 30.12.1989, str. 18.

(10)  UL L 304, 21.11.2003, str. 1.

(11)  UL L 121, 15.5.1993, str. 20.

(12)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.“


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 553/2009

z dne 25. junija 2009

o odprtju posebnega javnega razpisa za ponovno prodajo koruze, pobrane pred tržnim letom 2007/2008 in v hrambi madžarske intervencijske agencije, na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 43(f) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 127/2009 z dne 12. februarja 2009 o postopku in pogojih prodaje žit iz plačilnih agencij ali intervencijskih agencij (2) določa, da se prodaja žita iz zalog intervencijskih agencij izvede z javnim razpisom po cenah, ki ne povzročijo tržnih motenj.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 712/2007 (3) so bili za tržno leto 2007/2008 odprti stalni javni razpisi za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti. Da bi se rejcem in industriji živalske krme v prvih mesecih tržnega leta 2008/2009 zagotovila oskrba po konkurenčnih cenah, je bila Uredba spremenjena tako, da se ponudbe za delne javne razpise lahko oddajo do 17. decembra 2008.

(3)

Na začetku tržnega leta 2007/2008 so bile intervencijske zaloge Skupnosti 2,46 milijona ton, od tega 2,23 milijona ton koruze. V navedenem tržnem letu so bile prodaje intervencijskih zalog, predvsem koruze, razmeroma redne in so bile izvedene v okviru javnega razpisa v skladu z Uredbo (ES) št. 712/2007.

(4)

Vendar z upoštevanjem stanja trga od sredine septembra 2008, predvsem glede cen, ponudniki niso več oddajali ponudb in 31. oktobra 2008 je bilo v intervencijski zalogi približno 16 000 ton koruze. Te stare zaloge koruze (pobrane predvsem leta 2004 in 2005) bodo konkurirale koruzi Skupnosti, pobrani v letu 2008, v katerem je bil velik pridelek, in katere prodajne cene so bile že 31. oktobra 2008 višje od intervencijske cene. Glede na te razmere bi bilo treba to zalogo sprostiti v prodajo na notranjem trgu.

(5)

Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 127/2009 določa, da če je skupna ureditev trgov motena predvsem zaradi težav pri prodaji žit v določenem tržnem letu po cenah iz člena 7(1), se prodaja na trgu Skupnosti lahko organizira na podlagi posebnih javnih razpisov in pod določenimi pogoji. Vendar pa dolga hramba koruze, pobrane pred tržnim letom 2007/2008 in v hrambi madžarske intervencijske agencije, in sedanje tržne cene koruze na madžarskem predstavljajo posebne okoliščine, zaradi katerih je upravičeno odprtje posebnega javnega razpisa za prodajo koruze, pobrane pred tržnim letom 2007/2008, po cenah, ki so lahko nižje od intervencijske cene.

(6)

Na trgu Skupnosti so bila ugotovljena velika nihanja cen. Upoštevajoč ta razkorak ponudniki iz javnih razpisov morda ne bi mogli prevzeti dodeljenih serij. Varščina v višini 5 EUR na tono, določena v drugem pododstavku člena 5(3) Uredbe (ES) št. 127/2009, zato ne zadostuje za zagotovitev prevzetja. Da bi se temu izognili in omogočili učinkovito delovanje javnega razpisa, ki ga zajema ta uredba, je treba zvišati navedeno varščino, s čimer bi se tveganje omejilo.

(7)

Da bi se upoštevale razmere na trgu Skupnosti, je treba določiti, da s tem razpisom upravlja Komisija. Poleg tega je treba določiti koeficient dodelitve za ponudbe z najnižjo prodajno ceno.

(8)

Zaradi učinkovitega upravljanja sistema je treba podatke, ki jih zahteva Komisija, poslati po elektronski pošti. Pomembno je, da v sporočilu, ki ga intervencijska agencija pošlje Komisiji, ni razkrita identiteta ponudnikov.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Madžarska intervencijska agencija na podlagi javnega razpisa na notranjem trgu Skupnosti iz svojih zalog sprosti v prodajo koruzo, pobrano pred tržnim letom 2007/2008.

Člen 2

1.   Prodaja iz člena 1 se opravi pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 127/2009.

2.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (ES) št. 127/2009 je lahko najnižja prodajna cena nižja od intervencijske cene povečane za enomesečno povečanje.

3.   Ne glede člen 5(3) Uredbe (ES) št. 127/2009 je pri razpisu določena varščina 10 EUR na tono.

Člen 3

1.   Rok za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis je 30. junija 2009 do 13. ure (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb za nadaljnje delne javne razpise poteče naslednje srede ob 13. uri (po bruseljskem času):

15. julija 2009,

5. in 26. avgusta 2009,

9. in 23. septembra 2009,

14. in 28. oktobra 2009,

11. in 25. novembra 2009,

2. in 16. decembra 2009.

2.   Ponudbe je treba predložiti madžarski intervencijski agenciji na naslov:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

telefon: (36) 1 219 62 60

Telefaks: (36) 1 219 89 05

E-naslov: ertekesites@mvh.gov.hu

Spletna stran: www.mvh.gov.hu

Člen 4

Zadevna intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najpozneje štiri ure po izteku roka za oddajo ponudb iz člena 3(1). Če ni bila oddana nobena ponudba, zadevna država članica o tem obvesti Komisijo v istem roku. Če država članica v predpisanem roku ne pošlje Komisiji uradnega obvestila, Komisija meni, da v zadevni državi članici ni bila predložena nobena ponudba.

Sporočila iz prvega odstavka se pošljejo elektronsko v skladu z vzorcem iz Priloge. Ponudniki morajo ostati anonimni.

Člen 5

1.   V skladu s postopkom, določenim v členu 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007, Komisija določi najnižjo prodajno ceno za koruzo ali se odloči, da prejetim ponudbam ne bo ugodila.

2.   Če bi določitev najnižje cene v skladu z odstavkom 1 povzročila preseganje največje razpoložljive količine, se ta določitev lahko dopolni s koeficientom dodelitve za količine, ponujene po najnižji ceni, da se tako upošteva največja razpoložljiva količina.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 42, 13.2.2009, str. 3.

(3)  UL L 163, 23.6.2007, str. 7.


PRILOGA

Obvestilo Komisiji o ponudbah, prejetih v okviru posebnega javnega razpisa za ponovno prodajo na notranjem trgu koruze, pobrane pred tržnim letom 2007/2008 in v hrambi madžarske intervencijske agencije

Vzorec (1)

(Člen 4 Uredbe (ES) št. 553/2009)

1

2

3

4

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina

(t)

Ponudbena cena

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

itd.

 

 

 

Navedite skupne ponujene količine (vključno z zavrnjenimi ponudbami za isto pošiljko): … ton.


(1)  Poslati na GD AGRI (D2).


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 554/2009

z dne 25. junija 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 2597/2001 glede tarifnih kvot za nekatere vrste vina s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 153/2002 z dne 21. januarja 2002 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (1) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (2) (v nadaljnjem besedilu: Protokol) je bil podpisan 18. februarja 2008. Odobren je bil v imenu Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za atomsko energijo in držav članic s Sklepom Sveta in Komisije 2008/438/ES, Euratom (3) in se začasno uporablja od 1. januarja 2007.

(2)

Člen 5 Protokola in Priloga VIII k temu protokolu spreminjata obstoječe tarifne kvote za nekatere vrste vin s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, katerih prostornina embalaže presega 2 litra, z učinkom od 1. januarja 2007.

(3)

Za izvedbo tarifnih kvot za vina, določenih v Protokolu, je treba spremeniti Uredbo Komisije (ES) št. 2597/2001 z dne 28. decembra 2001 o odprtju in zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatere vrste vin s poreklom iz Republike Hrvaške in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (4).

(4)

Pododdelki TARIC za nekatere tarifne podštevilke kombinirane nomenklature (KN) so bili spremenjeni 1. julija 2007. Pododdelke TARIC za oznake KN v delu II Priloge k Uredbi (ES) št. 2597/2001 se zato ustrezno popravi.

(5)

Ker se Protokol uporablja od 1. januarja 2007, se ta uredba uporablja od istega datuma in začne veljati takoj.

(6)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del II Priloge k Uredbi (ES) št. 2597/2001 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 25, 29.1.2002, str. 16.

(2)  UL L 99, 10.4.2008, str. 2.

(3)  UL L 155, 13.6.2008, str. 15.

(4)  UL L 345, 29.12.2001, str. 35.


PRILOGA

„DEL II:   NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Poimenovanje

Obseg letne kvote

(v hl)

Dajatev v okviru tarifne kvote

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Peneče vino, ki ni Champagne ali Asti spumante

Druga vina iz svežega grozdja v embalaži s prostornino 2 litra ali manj

49 000 (2)

Oprostitev

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Druga vina iz svežega grozdja v embalaži s prostornino več kot 2 litra

350 000 (3)

Oprostitev

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Ta pododdelek TARIC se uporablja od 1. julija 2007.

(2)  Od 1. januarja 2008 se ta obseg kvote letno poveča za 6 000 hl.

(3)  Od 1. januarja 2008 se ta obseg kvote letno zmanjša za 6 000 hl.“


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 555/2009

z dne 25. junija 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 10(3) in prvega pododstavka člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), ter zlasti četrte alinee člena 18(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 (3) določa pogoje zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic, razen perutnine, v Skupnost in pogoje za karanteno, ki se uporabljajo za take ptice po uvozu.

(2)

Priloga V k navedeni uredbi določa seznam karantenskih obratov in centrov, ki so jih pristojni organi držav članic odobrili za uvoz nekaterih ptic, razen perutnine.

(3)

Nemčija in Slovaška sta pregledali svoje odobrene karantenske obrate in centre ter Komisiji poslali posodobljen seznam navedenih karantenskih obratov in centrov. Seznam odobrenih karantenskih obratov in centrov iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Uredbo (ES) št. 318/2007 je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 318/2007 se spremeni:

1.

V delu za Nemčijo se črta naslednji vnos:

„DE

NEMČIJA

NW-2“.

2.

Po delu za Portugalsko se za Slovaško doda naslednji vnos:

„SK

SLOVAŠKA

SK-PO-101“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(3)  UL L 84, 24.3.2007, str. 7.


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 556/2009

z dne 25. junija 2009

o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 431/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 431/2008 z dne 19. maja 2008 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso z oznako KN 0202 in proizvode z oznako KN 0206 29 91 (3) je odprla tarifno kvoto za uvoz proizvodov v sektorju za goveje in telečje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010, so višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko odobrijo uvozne pravice –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozne pravice iz kvote z zaporedno številko 09.4003, ki so vloženi za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 v skladu z Uredbo (ES) št. 431/2008, se uporabi koeficient dodelitve v višini 29,943487 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 130, 20.5.2008, str. 3.


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 557/2009

z dne 25. junija 2009

o odobritvi uvoznih pravic za zahtevke, vložene za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 v okviru tarifnih kvot za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo, odprtih z Uredbo (ES) št. 412/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 412/2008 z dne 8. maja 2008 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo (3), je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za goveje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 so za pravice iz kvote z zaporedno številko 09.4057 višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko odobrijo uvozne pravice –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozne pravice, vložene za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 v skladu z Uredbo (ES) št. 412/2008, se za pravice iz kvote z zaporedno številko 09.4057 uporabi koeficient dodelitve v višini 18,957513 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 125, 9.5.2008, str. 7.


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 558/2009

z dne 25. junija 2009

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2008/2009 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 945/2008 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 514/2009 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 945/2008 za tržno leto 2008/2009, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 258, 26.9.2008, str. 56.

(4)  UL L 155, 18.6.2009, str. 3.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 26. junija 2009

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/42


DIREKTIVA 2009/49/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva določene zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju 8. in 9. marca 2007 v sklepih predsedstva poudaril, da je zmanjšanje upravnega bremena pomembno za spodbujanje evropskega gospodarstva, zlasti ob upoštevanju pozitivnih učinkov, ki bi jih lahko imelo za mala in srednje velika podjetja. Poudaril je, da je za zmanjšanje upravnega bremena potrebno močno skupno prizadevanje tako Evropske unije kot držav članic.

(2)

Računovodstvo in revidiranje sta bila določena kot področji, na katerih se lahko zmanjša upravno breme podjetij v Skupnosti.

(3)

Sporočilo Komisije z dne 10. julija 2007 o poenostavljenem poslovnem okolju za podjetja na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja določa potrebne spremembe Četrte direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb (3) in Sedme direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (4). Posebna pozornost je bila namenjena vprašanju, kako dodatno razbremeniti mala in srednje velika podjetja bremena poročanja.

(4)

V preteklosti je bilo sprejetih več sprememb, da bi družbam, ki jih zajemata direktivi 78/660/EGS in 83/349/EGS, omogočili uporabo računovodskih metod v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). V skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (5) morajo družbe, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice, pripraviti svoje konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP in so zato izvzete iz večine zahtev iz direktiv 78/660/EGS in 83/349/EGS. Vendar računovodstvo za mala in srednje velika podjetja v Skupnosti še vedno temelji na navedenih direktivah.

(5)

Za mala in srednje velika podjetja pogosto veljajo enaka pravila kot za večje družbe, vendar so njihove posebne računovodske potrebe le redko ocenjene. Za takšna podjetja je zaskrbljujoče zlasti vedno večje število zahtev za razkritje. Obširna pravila o poročanju povzročajo finančno obremenitev in lahko ovirajo učinkovito uporabo kapitala za proizvodne namene.

(6)

Z uporabo Uredbe (ES) št. 1606/2002 se je pokazala tudi potreba po pojasnitvi razmerja med računovodskimi standardi, ki jih zahteva Direktiva 83/349/EGS, in MSRP.

(7)

Kadar se lahko ustanovitveni stroški obravnavajo kot sredstva v plačilni bilanci, člen 34(2) Direktive 78/660/EGS določa, da morajo biti ti stroški obrazloženi v pojasnilih k računovodskim izkazom. Mala podjetja so lahko izvzeta iz te zahteve za razkritje v skladu s členom 44(2) navedene direktive. Da bi se zmanjšalo nepotrebno upravno breme, bi bilo treba omogočiti, da so iz teh zahtev za razkritje izvzeta tudi srednje velika podjetja.

(8)

Direktiva 83/349/EGS določa, da mora nadrejeno podjetje pripraviti konsolidirane računovodske izkaze, tudi če edino podrejeno podjetje ali vsa podrejena podjetja kot celota niso pomembna za namene člena 16(3) navedene direktive. Posledično so ta podjetja zajeta z Uredbo (ES) št. 1606/2002 in zato morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP. Ta zahteva je obremenjujoča, kadar ima nadrejeno podjetje le nepomembna podrejena podjetja. Zato bi moralo biti nadrejeno podjetje izvzeto iz obveznosti za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega letnega poročila, če ima le podrejena podjetja, ki posamično in kot celota štejejo za nepomembna. Čeprav bi bilo treba to zakonsko obveznost odpraviti, bi moralo nadrejenemu podjetju še vedno biti omogočeno, da pripravi konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirana letna poročila na lastno pobudo.

(9)

Ker cilja te direktive, in sicer zmanjšati upravno breme v zvezi z nekaterimi zahtevami za razkritje za mala in srednje velika podjetja ter z obveznostjo za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov za določene družbe v Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(10)

Direktivi 78/660/EGS in 83/349/EGS bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(11)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (6) se države članice spodbuja, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj, kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 78/660/EGS

V členu 45(2) Direktive 78/660/EGS se prvi stavek drugega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Države članice lahko družbam iz člena 27 dovolijo, da ne razkrijejo podatkov, določenih v členih 34(2) in 43(1)(8).“

Člen 2

Sprememba Direktive 83/349/EGS

V členu 13 Direktive 83/349/EGS se vstavi naslednji odstavek:

„2a.   Brez poseganja v člen 4(2) in člena 5 in 6 je nadrejeno podjetje, ki ga ureja nacionalno pravo države članice in ki ima le podrejena podjetja, ki so posamično in kot celota nepomembna za namene člena 16(3), izvzeto iz obveznosti, določene v členu 1(1).“

Člen 3

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. januarja 2011. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

Š. FÜLE


(1)  UL C 77, 31.3.2009, str. 37.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 11. maja 2009.

(3)  UL L 222, 14.8.1978, str. 11.

(4)  UL L 193, 18.7.1983, str. 1.

(5)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(6)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/45


DIREKTIVA 2008/54/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod

(Prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 80/777/EGS z dne 15. julija 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Ker so predvidene nove spremembe, bi jo bilo treba zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Naravne mineralne vode opredeljujejo zakonodaje držav članic. Te zakonodaje določajo pogoje, pod katerimi se naravne mineralne vode priznavajo kot takšne in urejajo pogoje za izkoriščanje izvirov. Vsebujejo tudi posebne predpise za trženje zadevnih vod.

(3)

Razlike med temi zakonodajami ovirajo prosti pretok naravnih mineralnih vod in ustvarjajo neenake konkurenčne razmere ter kot posledica tega neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.

(4)

V obravnavanem primeru se odstranitev ovir lahko doseže z obveznostjo vsake države članice, da na svojem ozemlju dovoli trženje z mineralnimi vodami, ki jih vsaka druga država članica priznava kot naravne mineralne vode, in z določitvijo skupnih predpisov zlasti glede mikrobioloških zahtev, ki jih morajo izpolnjevati, in glede posebnih imen, ki se uporabljajo za nekatere mineralne vode.

(5)

Varovanje zdravja potrošnikov, preprečevanje njihovega zavajanja in zagotovitev poštenega trgovanja bi morali biti glavni nameni vseh pravil o naravnih mineralnih vodah.

(6)

Do sklenitve sporazumov o vzajemnem priznavanju naravnih mineralnih vod med Skupnostjo in tretjimi državami bi bilo treba določiti pogoje, pod katerimi so podobni proizvodi, uvoženi iz tretjih držav, do izvajanja navedenih sporazumov lahko v Skupnosti priznani kot naravne mineralne vode.

(7)

Morali bi si prizadevati, da naravne mineralne vode na stopnji trženja ohranijo značilnosti, ki upravičujejo njihovo priznavanje za naravne mineralne vode. Zato bi morala imeti embalaža za polnjenje ustrezno zapiranje.

(8)

Za označevanje naravnih mineralnih vod veljajo splošna pravila iz Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (5). Zato bi bilo treba v tej direktivi določiti samo dopolnitve in odstopanja od navedenih splošnih pravil.

(9)

Navedba kemijske sestave naravne mineralne vode na označbi bi morala biti obvezna, da se zagotovi obveščenost potrošnikov.

(10)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6).

(11)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje mejnih vrednosti koncentracij sestavin naravnih mineralnih vod, vseh potrebnih določb glede navedb o visoki vsebnosti nekaterih sestavin na označbi, pogojev za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, navedb o obdelavi naravnih mineralnih vod, analiznih metod za določitev odsotnosti nečistoč v naravnih mineralnih vodah ter postopkov vzorčenja in analiznih metod, potrebnih za nadzor mikrobioloških lastnosti naravnih mineralnih vod. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, vključno z njenim dopolnjevanjem, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(12)

Kadar v nujnih primerih ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti uporabo nujnega postopka iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES, za sprejetje sprememb te direktive, potrebnih za zagotovitev varovanja javnega zdravja.

(13)

Nove določbe te direktive zadevajo samo postopke v odborih. Zato jih državam članicam ni potrebno prenesti v nacionalni pravni red.

(14)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos v nacionalno pravo direktiv, navedenimi v delu B Priloge IV –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Ta direktiva se nanaša na vode, pridobljene iz tal države članice in ki jih je pristojni organ te države članice priznal kot naravne mineralne vode, ki izpolnjujejo določbe oddelka I Priloge I.

2.   Ta direktiva se nanaša tudi na vode, pridobljene iz tal tretje države, ki so uvožene v Skupnost in jih je pristojni organ države članice priznal kot naravne mineralne vode.

Vode iz prvega pododstavka se lahko priznajo samo, če je pristojni organ države, kjer je voda pridobljena, potrdil, da izpolnjujejo določbe oddelka I Priloge I in da se redno preverja skladnost z določbami iz točke 2 Priloge II.

Potrdilo iz drugega pododstavka velja največ pet let. Postopka priznavanja iz prvega pododstavka ni treba ponoviti, če se potrdilo obnovi pred potekom navedenega roka.

3.   Ta direktiva se ne uporablja:

(a)

za vode, ki so zdravilo v smislu Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (7);

(b)

za naravne mineralne vode, ki se na izviru uporabljajo v zdravilne namene v naravnih zdraviliščih in termah.

4.   Razloge za priznavanje iz odstavkov 1 in 2 pristojni organ države članice v predpisani obliki utemelji in uradno objavi.

5.   Vsaka država članica Komisijo obvesti o primerih, v katerih priznavanje iz odstavkov 1 in 2 podeli ali prekliče. Seznam vod, priznanih kot naravne mineralne vode, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se samo vode iz člena 1, ki so v skladu z določbami te direktive, tržijo kot naravne mineralne vode.

Člen 3

Izviri naravnih mineralnih vod se lahko izkoriščajo in njihova voda polni samo v skladu s Prilogo II.

Člen 4

1.   Naravne mineralne vode se na izviru ne sme obdelati z nobenim postopkom, razen:

(a)

z izločanjem njenih neobstojnih sestavin, kakor so železove in žveplove spojine, s postopkom filtracije ali dekantiranja, ki lahko vključuje tudi postopek poprejšnje oksidacije, če takšen postopek ne spremeni sestave vode glede njenih značilnih sestavin;

(b)

z izločanjem železovih, manganovih in žveplenih spojin in arzena iz nekaterih mineralnih vod z uporabo zraka, obogatenega z ozonom, če takšen postopek ne spremeni sestave vode glede njenih značilnih sestavin in če:

(i)

je obdelava v skladu s pogoji uporabe, ki jih določi Komisija po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane, ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (8);

(ii)

so o obdelavi obveščeni pristojni organi, ki obdelavo tudi posebej nadzirajo;

(c)

z izločanjem drugih nezaželenih sestavin, razen tistih, navedenih v točkah (a) in (b), če takšen postopek ne spremeni sestave vode glede njenih značilnih sestavin in če:

(i)

je obdelava v skladu s pogoji uporabe, ki jih določi Komisija po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane;

(ii)

so o obdelavi obveščeni pristojni organi, ki obdelavo tudi posebej nadzirajo;

(d)

s popolnim ali delnim odvzemom prostega ogljikovega dioksida z izključno fizikalnimi postopki.

Ukrepi iz točk (b)(i) in (c)(i), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).

Prvi pododstavek ni ovira za uporabo mineralnih in izvirskih vod pri proizvodnji brezalkoholnih osvežilnih pijač.

2.   Naravni mineralni vodi, kakršna obstaja na izviru, se ne sme dodajati ničesar, razen uvajanja ali ponovnega uvajanja ogljikovega dioksida pod pogoji, določenimi v oddelku III Priloge I.

3.   Prepovedano je kakršno koli razkuževanje s kakršnimi koli sredstvi kot tudi, ob upoštevanju odstavka 2, dodajanje bakteriostatičnih sredstev in kakršen koli postopek obdelave, ki bi lahko spremenil število mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje.

Člen 5

1.   Skupno število mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, v naravni mineralni vodi na izviru ustreza običajnemu številu mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, kar dokazuje, da je izvir zaščiten pred vsakršno kontaminacijo. Skupno število mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, se določi v skladu s pogoji iz točke 1.3.3 oddelka II Priloge I.

Po polnjenju skupno število mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, na izviru ne sme presegati 100 na mililiter pri 20 do 22 °C in 72-urni inkubaciji na hranljivem agarju ali želatinasti mešanici in 20 na mililiter pri 37 °C in 24-urni inkubaciji na hranljivem agarju. Skupno število mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, se meri 12 ur po polnjenju, pri čemer se v tem 12-urnem obdobju ohranja temperatura vode pri 4 °C ± 1 °C.

Na izviru te vrednosti navadno ne smejo presegati 20 na mililiter pri 20 do 22 °C in 72-urni inkubaciji na hranljivem agarju in 5 na mililiter pri 37 °C in 24-urni inkubaciji na hranljivem agarju, pri čemer so to priporočene vrednosti in ne najvišje dovoljene koncentracije.

2.   Naravna mineralna voda na izviru in med njenim trženjem ne vsebuje:

(a)

parazitov in patogenih mikroorganizmov;

(b)

Escherichia coli, drugih koliformnih bakterij in enterokokov v 250 ml vsakega preiskovanega vzorca;

(c)

sporogenih sulfitreducirajočih anaerobnih bacilov v 50 ml vsakega preiskovanega vzorca;

(d)

Pseudomonas aeruginosa v 250 ml vsakega preiskovanega vzorca.

3.   Brez poseganja v odstavka 1 in 2 in pogoje izkoriščanja iz Priloge II veljajo za naravno mineralno vodo med trženjem naslednji pogoji:

(a)

vsebovati sme skupno število mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, ki so posledica zgolj običajnega povišanja števila bakterij, ki jih je vsebovala na izviru;

(b)

biti mora organoleptično ustrezna.

Člen 6

Embalaža, ki se uporablja za polnjenje naravne mineralne vode, omogoča zapiranje, ki preprečuje vsako možnost onesnaženja ali kontaminacije.

Člen 7

1.   Ime naravne mineralne vode za prodajo je „naravna mineralna voda“ ali, kadar govorimo o naravni mineralni vodi, ki vsebuje ogljikov dioksid, kakor je opredeljeno v oddelku III Priloge I, „naravna mineralna voda z naravno vsebnostjo ogljikovega dioksida“, „naravna mineralna voda z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom“ ali „naravna mineralna voda z dodanim ogljikovim dioksidom“.

Ime naravnih mineralnih vod za prodajo, obdelanih s postopki iz točke (d) prvega pododstavka člena 4(1), se dopolni še z navedbo „ogljikov dioksid v celoti odvzet“ ali „ogljikov dioksid delno odvzet“.

2.   Na označbah naravnih mineralnih vod se navedejo naslednji obvezni podatki:

(a)

navedba kemijske sestave, ki navaja značilne sestavine;

(b)

kraj izkoriščanja izvira in ime izvira;

(c)

navedba vsakršnih obdelav iz točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 4(1).

3.   Če ni predpisov Skupnosti o navedbi obdelav iz točke (c) odstavka 2, lahko države članice ohranijo svoje nacionalne predpise.

Člen 8

1.   Ime kraja ali zaselka ali drugo krajevno ime se lahko navede na označbi naravne mineralne vode, če je to naravna mineralna voda, katere izvir se izkorišča v kraju, navedenem na označbi, pod pogojem, da navedeno ime ni zavajajoče glede kraja izkoriščanja izvira.

2.   Naravno mineralno vodo, ki izvira iz istega izvira, je prepovedano tržiti pod več različnimi imeni.

3.   Če vsebuje označba oziroma napis na embalaži, v kateri se naravna mineralna voda ponuja naprodaj, trgovski opis naravne mineralne vode, ki se razlikuje od imena izvira ali kraja izkoriščanja, se ta kraj izkoriščanja ali ime izvira navede s črkami, ki so najmanj enainpolkrat višje in širše od največjih črk, uporabljenih za ime naravne mineralne vode.

Prvi pododstavek se smiselno uporablja v zvezi s pomenom, ki se pripisuje imenu izvira ali kraju izkoriščanja, v razmerju z imenom, ki velja za naravne mineralne vode, uporabljenim za oglaševanje v kateri koli obliki.

Člen 9

1.   Na embalaži ali označbah in pri oglaševanju v kateri koli obliki je prepovedano uporabljati označbe, navedbe, zaščitne znake, blagovne znamke, slike ali druge znake, simbolične ali ne, ki:

(a)

pri naravni mineralni vodi napeljujejo na značilnosti, ki jih voda nima, zlasti kar zadeva njeno poreklo, datum dovoljena za izkoriščanje, rezultate analiz ali druge podobne navedbe glede jamstva pristnosti naravne mineralne vode;

(b)

pri polnjeni pitni vodi, ki ne ustreza določbam oddelka I Priloge I, lahko povzročijo zamenjavo z naravno mineralno voda, zlasti navedba „mineralna voda“.

2.   Prepovedana je uporaba navedb, s katerimi se naravni mineralni vodi pripisujejo lastnosti v zvezi s preprečevanjem, zdravljenjem ali ozdravitvijo bolezni.

Navedbe iz Priloge III pa so dovoljene, če upoštevajo ustrezna merila iz navedene priloge, ali če teh ni, merila, ki so določena v nacionalnih predpisih in temeljijo na fizikalno-kemijskih analizah, in kadar je to potrebno, farmakoloških, fizioloških in kliničnih preiskavah, izvedenih po priznanih znanstvenih metodah v skladu s točko 2 oddelka I Priloge I.

Države članice lahko dovolijo navedbe „spodbuja prebavo“, „lahko deluje odvajalno“ ali podobne navedbe. Dovolijo lahko tudi druge navedbe, če te upoštevajo načela, navedena v prvem pododstavku, in so združljive z načeli, navedenimi v drugem pododstavku.

3.   Države članice lahko sprejmejo posebne predpise glede označevanja – na embalaži ali označbah in pri oglaševanju – o primernosti naravne mineralne vode za hranjenje dojenčkov. Takšni predpisi lahko urejajo tudi lastnosti vode, od katerih je odvisna uporaba navedenih označevanj.

Države članice, ki nameravajo sprejeti takšne predpise, o tem poprej obvestijo druge države članice in Komisijo.

4.   Izraz „izvirska voda“ je namenjen za vodo, ki je v svojem naravnem stanju namenjena za prehrano ljudi in se polni na izviru in ki:

(a)

izpolnjuje pogoje za izkoriščanje, določene v točki 2 in 3 Priloge II, ki se za izvirske vode uporabljajo v celoti;

(b)

izpolnjuje mikrobiološke zahteve, določene v členu 5;

(c)

izpolnjuje pogoje o označevanju iz člena 7(2)(b) in (c) in člena 8;

(d)

ni bila obdelana po nobenem postopku, razen po postopkih iz člena 4. Druge obdelave lahko odobri Komisija.

Ukrepi iz točke (d), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).

Poleg tega morajo izvirske vode ustrezati določbam Direktive Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (9).

5.   Če ni predpisov Skupnosti o obdelavi izvirskih vod iz točke (d) prvega pododstavka odstavka 4, lahko države članice ohranijo svoje nacionalne predpise o obdelavi.

Člen 10

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da trgovanje z naravnimi mineralnimi vodami, ki so v skladu z opredelitvami in določbami iz te direktive, ni ovirano zaradi uporabe neusklajenih nacionalnih predpisov o lastnostih, sestavi, pogojih izkoriščanja, polnjenju, označevanju ali oglaševanju naravnih mineralnih vod oziroma živil na splošno ali o njihovem oglaševanju.

Člen 11

1.   Če ima država članica tehtne razloge za domnevo, da neka naravna mineralna voda ne ustreza določbam te direktive ali da ogroža javno zdravje, čeprav je v prostem prometu v eni ali več državah članicah, lahko zadevna država članica začasno omeji ali ustavi trgovino s tem proizvodom na svojem ozemlju. O tem mora takoj obvestiti Komisijo in druge države članice ter obrazložiti svojo odločitev.

2.   Država članica, ki je navedeno vodo priznala, predloži na prošnjo katere koli države članice ali Komisije vse relevantne podatke o priznavanju navedene vode, vključno z rezultati rednih preverjanj.

3.   Komisija v okviru Stalnega odbora iz člena 14(1) takoj, ko je to mogoče, preveri s strani države članice navedene razloge iz odstavka 1 in nato nemudoma poda mnenje ter sprejme ustrezne ukrepe.

4.   Komisija sprejme spremembe te direktive, če meni, da so potrebne za varovanje javnega zdravja.

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 14(3).

Država članica, ki je sprejela zaščitne ukrepe, jih v tem primeru lahko ohrani do sprejetja sprememb.

Člen 12

Komisija sprejme naslednje ukrepe:

(a)

mejne vrednosti koncentracij sestavin naravnih mineralnih vod;

(b)

vse potrebne določbe glede navedb o visoki vsebnosti nekaterih sestavin na označbi;

(c)

pogoji za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, iz točke (b) prvega pododstavka člena 4(1);

(d)

navedbe o obdelavi iz točke (c) člena 7(2);

(e)

analizne metode, vključno z mejami zaznavnosti, za zagotovitev odsotnosti nečistoč v naravnih mineralnih vodah;

(f)

postopke vzorčenja in analizne metode, potrebne za nadzor mikrobioloških lastnosti naravnih mineralnih vod.

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).

Člen 13

Preden Komisija sprejme kakršno koli odločbo, ki bi lahko vplivala na javno zdravje, se posvetuje z Evropsko agencijo za varnost hrane.

Člen 14

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 15

Ta direktiva se ne uporablja za naravne mineralne vode, ki so namenjene za izvoz v tretje države.

Člen 16

Direktiva 80/777/EGS, kakor je bila spremenjena z akti iz dela A Priloge IV, se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos v nacionalno pravo direktiv, navedenimi v delu B Priloge IV.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge V.

Člen 17

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

Š. FÜLE


(1)  UL C 162, 25.6.2008, str. 87.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 28. maja 2009.

(3)  UL L 229, 30.8.1980, str. 1.

(4)  Glej del A Priloge IV.

(5)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(7)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.

(8)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(9)  UL L 330, 5.12.1998, str. 32.


PRILOGA I

I.   OPREDELITEV

1.

„Naravna mineralna voda“ je mikrobiološko zdravstveno ustrezna voda v smislu člena 5, ki ima svoj izvor v podzemnem vodnem viru in izteka ali se črpa na izviru iz enega ali več naravnih iztokov ali vrtin.

Naravno mineralno vodo je mogoče jasno razlikovati od navadne pitne vode:

(a)

zaradi njene narave, za katero je značilna vsebnost mineralnih snovi, elementov v sledeh in drugih sestavin in, kjer je to ustrezno, določenih učinkih;

(b)

zaradi enake čistosti kakor na izvoru,

obe značilnosti se ohranjata zaradi podzemnega izvora takšne vode, ki je zaščiten pred kakršnim koli tveganjem kontaminacije.

2.

Značilnosti iz točke 1, ki naravni mineralni vodi lahko dajejo lastnosti, ugodne za zdravje, se oceni:

(a)

z naslednjih vidikov:

(i)

geoloških in hidroloških;

(ii)

fizikalnih, kemijskih in fizikalno-kemijskih;

(iii)

mikrobioloških;

(iv)

če je to potrebno, farmakoloških, fizioloških in kliničnih;

(b)

po merilih, navedenih v oddelku II;

(c)

po znanstvenih metodah, priznanih s strani pristojnega organa.

Raziskave iz točke (a)(iv) prvega pododstavka niso obvezne, kadar ima voda zaradi svoje sestave značilne lastnosti, zaradi katerih v državi članici, v kateri se pridobiva, velja za naravno mineralno vodo že pred 17. julijem 1980. To velja zlasti takrat, kadar zadevna voda na izviru in po polnjenju vsebuje najmanj 1 000 mg vseh mineralnih snovi na 1 kg raztopine ali najmanj 250 mg prostega ogljikovega dioksida.

3.

Sestava, temperatura in druge pomembne lastnosti naravne mineralne vode so stalne v okviru naravnih nihanj; nanje zlasti ne vplivajo morebitna nihanja v pretoku vode.

V smislu člena 5(1) običajno število mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, pomeni sprejemljivo stalno število mikroorganizmov pred katerim koli dovoljenim postopkom obdelave. Vrsta in število teh mikroorganizmov, ki se upoštevata za priznavanje naravne mineralne vode, se preverjata z rednimi analizami.

II.   NAVODILA IN MERILA ZA UPORABO OPREDELITVE

1.1   Navodila za geološke in hidrološke sistematične raziskave

Zahteva se predložitev naslednjih podatkov:

1.1.1

natančna lega zajetja z označeno nadmorsko višino na zemljevidu v merilu največ1: 1 000;

1.1.2

podrobno geološko poročilo o izvoru in naravi zemljišča;

1.1.3

stratigrafski opis hidrogeoloških plasti;

1.1.4

opis izvedbe zajetja;

1.1.5

razmejitev ozemlja ali podrobnosti o drugih ukrepih, ki ščitijo izvir pred kontaminacijo.

1.2   Navodila za fizikalne, kemijske in fizikalno-kemijske sistematične raziskave

S temi sistematičnimi raziskavami se ugotovijo:

1.2.1

izdatnost izvira;

1.2.2

temperatura vode na izviru in temperatura okolja;

1.2.3

medsebojna odvisnost značilnosti zemljišča ter značilnosti in vrste mineralnih snovi v vodi;

1.2.4

suhi ostanek pri temperaturah 180 °C in 260 °C;

1.2.5

električna prevodnost in redoks potencial, pri čemer je treba navesti temperaturo pri merjenju;

1.2.6

koncentracija vodikovih ionov (pH);

1.2.7

anioni in kationi;

1.2.8

nedisociirane spojine;

1.2.9

elementi v sledeh;

1.2.10

stopnja radioaktivnosti na iztoku izvira;

1.2.11

po potrebi razmerje izotopov v vodi, kisika (16O – 18O) in vodika (proton, devterij, tritij);

1.2.12

toksičnost nekaterih snovi ob upoštevanju mejnih vrednosti, določenih za vsako posamezno od njih.

1.3   Merila za mikrobiološke raziskave na izviru

Te raziskave vključujejo:

1.3.1

dokaz, da v vodi ni parazitov in patogenih mikroorganizmov;

1.3.2

količinsko določitev števila kolonij, sposobnih za razmnoževanje, ki kažejo na fekalno okužbo:

(a)

odsotnost Escherichia coli in drugih koliformnih bakterij v vzorcu 250 ml pri 37 °C in 44,5 °C;

(b)

odsotnost enterokokov v vzorcu 250 ml;

(c)

odsotnost sporogenih sulfitreducirajočih anaerobov v vzorcu 50 ml;

(d)

odsotnost Pseudomonas aeruginosa v vzorcu 250 ml;

1.3.3

določitev skupnega števila kolonij, sposobnih za razmnoževanje, na ml vode;

(a)

pri 20 do 22 °C v 72 urah na hranljivem agarju ali zmesi agar-želatina;

(b)

pri 37 °C v 24 urah na hranljivem agarju.

1.4   Navodila za klinične in farmakološke raziskave

1.4.1

Raziskave, ki so izvedene v skladu z znanstveno priznanimi metodami, dokazujejo posebne lastnosti naravne mineralne vode in njene učinke na človekov organizem, kakor so diureza, želodčna in črevesna funkcija, izravnavanje pomanjkanja mineralnih snovi.

1.4.2

Rezultati opravljenih kliničnih raziskav iz točke 1.4.1 se lahko privzamejo za naravne mineralne vode s primerljivo sestavo, če veliko število opravljenih kliničnih raziskav kaže stalne in ujemajoče se rezultate.

III.   DODATNI POGOJI ZA NARAVNE MINERALNE VODE Z OGLJIKOVIM DIOKSIDOM

Naravne mineralne vode z ogljikovim dioksidom na izviru in po polnjenju same od sebe oddajajo ogljikov dioksid, kar je v navadnih razmerah temperature in pritiska dobro vidno. Razvrščajo se v tri kategorije, za katere se uporabljajo naslednje pridržane navedbe:

(a)

„naravna mineralna voda z naravno vsebnostjo ogljikovega dioksida“ pomeni vodo, ki ima po morebitni pripravi in polnjenju enako vsebnost ogljikovega dioksida kakor na izviru, tudi kadar se zaradi priprave naravne mineralne vode ogljikov dioksid sprošča in se pozneje nadomesti z ustrezno količino iz istega izvira;

(b)

„naravna mineralna voda z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom“ pomeni vodo, ki ima po morebitni pripravi in polnjenju višjo vsebnost ogljikovega dioksida kakor na izviru;

(c)

„naravna mineralna voda z dodanim ogljikovim dioksidom“ pomeni vodo z dodanim ogljikovim dioksidom, ki ni iz istega izvira kakor naravna mineralna voda.


PRILOGA II

POGOJI ZA IZKORIŠČANJE IN TRŽENJE NARAVNE MINERALNE VODE

1.

Pristojni organ države, kjer se naravna mineralna voda pridobiva, za izkoriščanje izvira izda dovoljenje, potem ko je bilo ugotovljeno, da je zadevna voda v skladu z določbami iz oddelka I Priloge I.

2.

Oprema za izkoriščanje naravne mineralne vode je takšna, da se prepreči vsakršna možnost kontaminacije in da se ohranijo enake lastnosti, kakor jih ima naravna mineralna voda na izviru.

V ta namen zlasti velja:

(a)

da je izvir vode ali njegov iztok zaščiten pred možnostjo kontaminacije;

(b)

da so zajetje, cevovodi in rezervoarji izdelani iz materialov, primernih za pitno vodo, in narejeni tako, da je onemogočena kakršna koli kemijska, fizikalno-kemijska ali mikrobiološka sprememba te vode;

(c)

da pogoji izkoriščanja, še posebno prostor in naprave za pranje in polnjenje, ustrezajo higienskim zahtevam; to še zlasti velja za embalažo, ki je obdelana ali izdelana tako, da ne vpliva na mikrobiološke in kemijske lastnosti naravne mineralne vode;

(d)

da je prepovedan prevoz vode v drugačni embalaži kakor tisti, v kateri se daje v promet.

Točka (d) ne velja za mineralne vode, ki se pridobivajo, izkoriščajo in tržijo na ozemlju države članice, če je bilo v tej državi članici 17. julija 1980 dovoljeno naravno mineralno vodo od izvira do polnilnice prevažati v cisternah.

Prav tako točka (d) ne velja za izvirske vode, ki se pridobivajo, izkoriščajo in tržijo na ozemlju države članice, če je bilo v tej državi članici 13. decembra 1996 dovoljeno izvirsko vodo od izvira do polnilnice prevažati v cisternah.

3.

Kadar se med izkoriščanjem naravne mineralne vode ugotovi, da je onesnažena in nima več mikrobioloških značilnosti iz člena 5, oseba, ki izkorišča izvir, takoj prekine vsa izkoriščanja, zlasti postopek polnjenja, dokler se ne odpravi vzrok onesnaženja in voda ponovno ustreza določbam člena 5.

4.

Pristojni organ v državi porekla izvaja redne preglede z namenom preverjanja:

(a)

da je naravna mineralna voda, za katero je bilo izdano dovoljenje za izkoriščanje, v skladu z določbami oddelka I Priloge I;

(b)

da oseba, ki izkorišča izvir, izvaja določbe točk 2 in 3.


PRILOGA III

NAVEDBE IN MERILA IZ ČLENA 9(2)

Navedbe

Merila

Nizka vsebnost mineralov

Vsebnost raztopljenih mineralnih snovi ni večja od 500 mg/l

Zelo nizka vsebnost mineralov

Vsebnost raztopljenih mineralnih snovi ni večja od 50 mg/l

Bogata z mineralnimi solmi

Vsebnost raztopljenih mineralnih snovi je večja od 1 500 mg/l

Višja vsebnost hidrogenkarbonata

Vsebnost hidrogenkarbonata je večja od 600 mg/l

Višja vsebnost sulfata

Vsebnost sulfata je večja od 200 mg/l

Višja vsebnost klorida

Vsebnost klorida je večja od 200 mg/l

Višja vsebnost kalcija

Vsebnost kalcija je večja od 150 mg/l

Višja vsebnost magnezija

Vsebnost magnezija je večja od 50 mg/l

Višja vsebnost fluorida

Vsebnost fluorida je večja od 1 mg/l

Višja vsebnost železa

Vsebnost dvovalentnega železa je večja od 1 mg/l

Kisla voda ali slatina

Vsebnost prostega ogljikovega dioksida je večja od 250 mg/l

Višja vsebnost natrija

Vsebnost natrija je večja od 200 mg/l

Primerno za pripravo hrane za dojenčke

Primerno za dieto z malo natrija

Vsebnost natrija je manjša od 20 mg/l

Lahko deluje odvajalno

Lahko deluje diuretično


PRILOGA IV

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 16)

Direktiva Sveta 80/777/EGS

(UL L 229, 30.8.1980, str. 1).

 

Direktiva Sveta 80/1276/EGS

(UL L 375, 31.12.1980, str. 77).

Samo člen 1, tretja alinea

Direktiva Sveta 85/7/EGS

(UL L 2, 3.1.1985, str. 22).

Samo člen 1, točka 10

Točka B.1.(o) Priloge I k Aktu o Pristopu iz leta 1985

(UL L 302, 15.11.1985, str. 214).

 

Direktiva 96/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 299, 23.11.1996, str. 26).

 

Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

Samo Priloga III, točka 4

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 16)

Direktiva

Roki za prenos

Dovolitev trgovine s proizvodi, ki so v skladu s to direktivo

Prepoved trgovine s proizvodi, ki niso v skladu s to direktivo

80/777/EGS

18. julij 1982

18. julij 1984

80/1276/EGS

85/7/EGS

96/70/ES

28. oktober 1997

28. oktober 1998 (1)


(1)  Vendar se lahko proizvodi, ki so že bili dani na trg ali označeni pred tem datumom in niso v skladu s to direktivo, prodajo do porabe zalog.


PRILOGA V

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 80/777/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2)

Člen 1(2)

Člen 1(3), prva in druga alinea

Člen 1(3), točki (a) in (b)

Člen 1(4)

Člen 1(4)

Člen 1(5)

Člen 1(5)

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1), točka (a)

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 4(1), točka (b), prva in druga alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (b)(i) in (ii)

Člen 4(1), točka (c), prva in druga alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (c)(i) in (ii)

Člen 4(1), točka (d)

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (d)

Člen 4(1), drugi pododstavek,

Člen 4(2)

Člen 4(2)

Člen 4(3)

Člen 4(3)

Člen 4(4)

Člen 4(1), tretji pododstavek

Člen 5(1)

Člen 5(1)

Člen 5(2)

Člen 5(2)

Člen 5(3), prva in druga alinea

Člen 5(3), točki (a) in (b)

Člen 6

Člen 6

Člen 7(1)

Člen 7(1)

Člen 7(2)

Člen 7(2)

Člen 7(2a)

Člen 7(3)

Člen 8

Člen 8

Člen 9(1)

Člen 9(1)

Člen 9(2), točke (a), (b) in (c)

Člen 9(2), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 9(3)

Člen 9(3)

Člen 9(4)

Člen 9(4a), prvi pododstavek, prva do četrta alinea

Člen 9(4), prvi pododstavek, točke (a) do (d)

Člen 9(4a), drugi pododstavek

Člen 9(4), drugi pododstavek

Člen 9(4b)

Člen 9(5)

Člen 10(1)

Člen 10

Člen 10a

Člen 11

Člen 11(1), prva do četrta alinea

Člen 12, točke (a) do (d)

Člen 11(2), prva in druga alinea

Člen 12, točke (e) in (f)

Člen 11a

Člen 13

Člen 12(1)

Člen 14(1)

Člen 12(2)

Člen 14(2) in (3)

Člen 12(3)

Člen 13

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 17

Člen 18

Priloga I, del I, točka 1

Priloga I, del I, točka 1

Priloga I, del I, točka 2, prvi odstavek, točka (a)(1) do (4)

Priloga I, del I, točka 2, prvi odstavek, točka (a)(i) do (iv)

Priloga I, del I, točka 2, prvi odstavek, točka (b)

Priloga I, del I, točka 2, prvi odstavek, točka (b)

Priloga I, del I, točka 2, prvi odstavek, točka (c)

Priloga I, del I točka 2, prvi odstavek, točka (c)

Priloga I, del I, točka 2, drugi odstavek

Priloga I, del I, točka 2, drugi odstavek

Priloga I, del I, točka 3

Priloga I, del I, točka 3

Priloga I, del II, točka 1.1

Priloga I, del II, točka 1.1

Priloga I, del II, točka 1.2

Priloga I, del II, točka 1.2

Priloga I, del II, točka 1.3

Priloga I, del II, točka 1.3

Priloga I, del II, točka 1.3.1

Priloga I, del II, točka 1.3.1

Priloga I, del II, točka 1.3.2

Priloga I, del II, točka 1.3.2

Priloga I, del II, točka 1.3.3, točke (i) in (ii)

Priloga I, del II, točka 1.3.3, točke (a) in (b)

Priloga I, del II, točka 1.4

Priloga I, del II, točka 1.4

Priloga I, del III

Priloga I, del III

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga V


26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/59


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/70/ES

z dne 25. junija 2009

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve difenakuma, didecildimetilamonijevega klorida in žvepla kot aktivnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 1112/2002 (2) in (ES) št. 2229/2004 (3) določata podrobna pravila za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje difenakum, didecildimetilamonijev klorid in žveplo.

(2)

Vplivi navedenih aktivnih snovi na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 1112/2002 in (ES) št. 2229/2004 za vrste uporab, ki so jih predlagali prijavitelji. Poleg tega navedene uredbe določajo države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 2229/2004 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za difenakum je bila Finska, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 16. julija 2007. Država članica poročevalka za didecildimetilamonijev klorid je bila Nizozemska, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 28. novembra 2007. Država članica poročevalka za žveplo je bila Francija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 18. oktobra 2007.

(3)

Poročila o oceni so pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA ter jih 19. decembra 2008 predložili Komisiji v obliki znanstvenega poročila EFSA o difenakumu (4), didecildimetilamonijevem kloridu (5) in žveplu (6). Navedena poročila so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 26. februarja 2009 v obliki poročila Komisije o pregledu glede difenakuma ter 12. marca 2009 glede didecildimetilamonijevega klorida in žvepla.

(4)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo difenakum, didecildimetilamonijev klorid in žveplo, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti te aktivne snovi v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi.

(5)

Brez poseganja v navedeni sklep je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. Člen 6(1) Direktive 91/414/EGS določa, da za vključitev posamezne snovi v Prilogo I lahko veljajo nekateri pogoji. Zato je za difenakum od prijavitelja primerno zahtevati predložitev dodatnih informacij v zvezi z metodami za določitev ostankov v telesnih tekočinah ter z lastnostmi aktivne snovi, kot je bila proizvedena. Poleg tega je za didecildimetilamonijev klorid od prijavitelja primerno zahtevati predložitev dodatnih informacij v zvezi s kemijsko sestavo in oceno tveganja za vodne organizme. Končno je za žveplo od prijavitelja primerno zahtevati predložitev dodatnih informacij za potrditev ocene tveganja za neciljne organizme, zlasti ptice, sesalce, organizme, ki živijo v usedlinah, in neciljne členonožce.

(6)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba predvideti primeren rok, v katerem se države članice in zainteresirane strani lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo posledica vključitve.

(7)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo difenakum, didecildimetilamonijev klorid in žveplo, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(8)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe (EGS) št. 3600/92, v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da lahko pride do težav pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. V izogib nadaljnjim težavam se zato zdi nujno razjasniti dolžnosti držav članic, zlasti dolžnost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar pa ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga nikakršnih novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(9)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2010. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. junija 2010 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo difenakum, didecildimetilamonijev klorid in žveplo kot aktivne snovi.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z difenakumom, didecildimetilamonijevim kloridom in žveplom, z izjemo tistih iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali imajo imetniki registracij dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje difenakum, didecildimetilamonijev klorid in žveplo kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. decembra 2009, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila o difenakumu, didecildimetilamonijevem kloridu in žveplu iz Priloge I k navedeni direktivi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje difenakum, didecildimetilamonijev klorid in žveplo kot edino aktivno snov, najpozneje do 30. junija 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo; ali

(b)

če sredstvo vsebuje difenakum, didecildimetilamonijev klorid in žveplo kot eno izmed več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 30. junija 2014 ali do datuma, določenega za takšno spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. januarja 2010.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. junija 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

(3)  UL L 379, 24.12.2004, str. 13.

(4)  Znanstveno poročilo EFSA (2008) 218, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo difenakum (dokončano: 19. decembra 2008).

(5)  Znanstveno poročilo EFSA (2008) 214, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo didecildimetilamonijev klorid (dokončano: 19. decembra 2008).

(6)  Znanstveno poročilo EFSA (2008) 221, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo žveplo (dokončano: 19. decembra 2008).


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„295

Difenakum

Št. CAS 56073-07-5

Št. CIPAC 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroksikumarin

≥ 905 g/kg

1. januar 2010

30. december 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot rodenticid v obliki pripravljene vabe, nastavljene v posebej zgrajene vabe in zaščitene pred nepooblaščenimi posegi.

Nominalna koncentracija aktivne snovi v pripravkih ne presega 50 mg/kg.

Registracije so omejene na profesionalne uporabnike.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za difenakum ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. februarja 2009. V tej celoviti oceni so države članice zlasti pozorne na zaščito ptic in neciljnih sesalcev pred primarno in sekundarno zastrupitvijo. Kjer je primerno, se uporabijo ukrepi za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži dodatne informacije o metodah za določitev ostankov difenakuma v telesnih tekočinah.

Države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži takšne informacije do 30. novembra 2011.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži dodatne informacije o lastnostih aktivne snovi, kot je bila proizvedena.

Države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži takšne informacije do 31. decembra 2009.

296

Didecildimetilamonijev klorid

Št. CAS: ni dodeljena

Št. CIPAC: ni dodeljena

Didecildimetilamonijev klorid je mešanica alkilkvaternih amonijevih soli s tipičnim obsegom alkilne verige C8, C10 in C12, z več kot 90 % C10.

≥ 70 % (tehnični koncentrat)

1. januar 2010

31. december 2019

DEL A

Registrira se lahko samo za okrasne rastline v zaprtih prostorih kot baktericid, fungicid, herbicid in algicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za didecildimetilamonijev klorid ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 12. marca 2009.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev tretiranja in delavcev. V registriranih pogojih uporabe mora biti predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in ukrepi za zmanjšanje tveganja z namenom zmanjšanja izpostavljenosti,

zaščito vodnih organizmov.

Pogoji registracije po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji do 1. januarja 2010 predloži dodatne informacije o lastnostih aktivne snovi, kot je bila proizvedena, ter do 31. decembra 2011 o tveganjih za vodne organizme.

297

Žveplo

Št. CAS 7704-34-9

Št. CIPAC 18

Žveplo

≥ 990 g/kg

1. januar 2010

31. december 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid in akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za žveplo ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 12. marca 2009.

V tej celoviti oceni so države članice zlasti pozorne na:

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih členonožcev. Pogoji registracije po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj Komisiji predloži dodatne informacije za potrditev ocene tveganja za ptice, sesalce, organizme, ki živijo v usedlinah, in neciljne členonožce. Zagotovijo, da prijavitelj, ki je zahteval vključitev žvepla v to prilogo, predloži te podatke Komisiji najpozneje do 30. junija 2011.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/64


SKLEP KOMISIJE

z dne 22. junija 2009

o finančnem prispevku Skupnosti k Odškodninskemu skladu 911100MTF/INT/003/EGS (TFEU 970089129) za pomoč pri boju proti slinavki in parkljevki zunaj Skupnosti

(2009/492/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 13 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa postopek, ki ureja finančni prispevek Skupnosti za posebne veterinarske ukrepe. Navedeni ukrepi vključujejo boj proti slinavki in parkljevki. Navedena odločba določa, da finančni prispevek Skupnosti lahko prejme kateri koli ukrep, ki ga določi Skupnost za boj proti slinavki in parkljevki zunaj Skupnosti, zlasti za zaščito ogroženih območij znotraj Skupnosti.

(2)

Zaradi hude epidemije slinavke in parkljevke (FMD) v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja v Skupnosti in sosednjih državah je bila ustanovljena Evropska komisija za obvladovanje slinavke in parkljevke (EUFMD) v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO).

(3)

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bile države članice EUFMD zaradi vse večje nevarnosti vnosa eksotičnih sevov FMD v Evropo pozvane, da ustanovijo odškodninski sklad za nujne ukrepe na Balkanu kot največji vstopni poti te bolezni. Pozneje se je navedeni sklad razdelil na Odškodninski sklad 911100MTF/003/EGS, ki ga podpirajo tiste države članice, ki so bile hkrati države članice Skupnosti, in Odškodninski sklad 909700MTF/004/MUL, ki ga podpirajo države članice EUFMD, ki takrat niso bile ali še vedno niso države članice Skupnosti.

(4)

Člen 4 Direktive Sveta 90/423/EGS (2) določa ukinitev preventivnega cepljenja proti FMD po vsej Skupnosti v letu 1991.

(5)

Direktiva Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke (3) je ponovno potrdila prepoved preventivnega cepljenja, hkrati pa razširila možnost uporabe cepljenja proti FMD v nujnih primerih.

(6)

Številni izbruhi FMD, prijavljeni od leta 1992, zlasti v delih Skupnosti, ki mejijo na endemično okužene tretje države, in huda epidemija v nekaterih državah članicah leta 2001 zahtevajo visoko stopnjo ozaveščenosti glede bolezni in pripravljenosti, vključno z mednarodnim sodelovanjem.

(7)

Poleg tega so bili v zadnjih letih v tretjih državah, ki mejijo na države članice, prijavljeni izbruhi, v nekaterih primerih pa hude epidemije, ki lahko ogrozijo zdravstveno stanje dovzetne živine v Skupnosti.

(8)

Glede na pojav novih virusnih topotipov in regionalnega poslabšanja nadzornih ukrepov je Skupnost v tesnem sodelovanju z EUFMD in z uporabo Odškodninskega sklada 911100MTF/003/EGS podprla kampanje nujnega cepljenja v Turčiji in Zakavkazju.

(9)

Skupnost in Združeni narodi so 29. aprila 2003 podpisali Finančni in upravni okvirni sporazum, ki je omogočil sporazum med Komisijo Evropskih skupnosti in Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, podpisan 17. julija 2003.

(10)

V skladu s Sklepom Komisije 2005/436/ES z dne 13. junija 2005 o sodelovanju Skupnosti z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo zlasti glede dejavnosti, ki jih izvaja Evropska komisija za obvladovanje slinavke in parkljevke (4), je Komisija sklenila „Izvedbeni sporazum MTF/INT/003/EGS911100 (TFEU970089129) o stalnih aktivnostih, ki jih financira ES in izvaja Evropska komisija FAO za obvladovanje slinavke in parkljevke“, ki je bil podpisan 1. septembra 2005 in se je uporabljal od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008.

(11)

Primerno je obnoviti navedeni izvedbeni sporazum in določiti prispevek Skupnosti k Odškodninskemu skladu 911100MTF/INT/003/EGS.

(12)

Glede na zaporedni širitvi Evropske unije v letih 2004 in 2007 je prispevek Skupnosti primerno določiti v znesku največ 8 000 000 EUR za obdobje štirih let. Proračun Odškodninskega sklada za leto 2009 mora biti sestavljen iz končnega stanja sredstev na dan 31. decembra 2008 in prispevka Skupnosti, da se doseže znesek, ki bo v USD enakovreden 2 000 000 EUR. Pozneje se odhodki zagotovijo z letnimi prenosi.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Člen 1

1.   Stanje Odškodninskega sklada 911100MTF/INT/003/EGS (TFEU 970089129) (v nadaljnjem besedilu: Odškodninski sklad) z dne 31. decembra 2008 je določeno pri 677 855 EUR.

2.   Finančni prispevek Skupnosti k Odškodninskemu skladu se določi v znesku največ 8 000 000 EUR za obdobje štirih let od 1. januarja 2009.

3.   Prvi obrok zneska iz odstavka 2 za leto 2009 se sestavi iz:

(a)

stanja iz odstavka 1;

(b)

prispevka Skupnosti, potrebnega za skupni znesek, enakovreden 2 000 000 EUR v USD.

4.   Odhodki Odškodninskega sklada v letih 2009, 2010, 2011 in 2012 se zagotovijo z letnimi prispevki Skupnosti, plačljivimi v letih 2010, 2011, 2012 in 2013. Vendar je plačilo teh prispevkov odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu Skupnosti.

5.   Letni prispevki Skupnosti iz odstavka 4 temeljijo na finančnem poročilu, ki ga Evropska komisija za obvladovanje slinavke in parkljevke (EUFMD) pripravi za letno sejo izvršnega odbora ali polletno splošno sejo EUFMD na podlagi podrobne dokumentacije v skladu s pravili Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO).

Člen 2

1.   Izvedbeni sporazum o uporabi in delovanju Odškodninskega sklada se sklene med Komisijo in FAO za obdobje štirih let z začetkom 1. januarja 2009.

2.   Odškodninski sklad skupaj upravljata Komisija in EUFMD v skladu z izvedbenim sporazumom iz odstavka 1.

V Bruslju, 22. junija 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 13.

(3)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1.

(4)  UL L 151, 14.6.2005, str. 26.