ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.156.slv

Uradni list

Evropske unije

L 156

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
19. junij 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 522/2009 z dne 18. junija 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 523/2009 z dne 18. junija 2009 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 524/2009 z dne 18. junija 2009 o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 525/2009 z dne 18. junija 2009 o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 526/2009 z dne 18. junija 2009 o določitvi najvišje odkupne cene za maslo za 7. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 186/2009

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 527/2009 z dne 18. junija 2009 o določitvi najvišje odkupne cene za posneto mleko v prahu za 5. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 310/2009

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 528/2009 z dne 18. junija 2009 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 529/2009 z dne 18. junija 2009 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 530/2009 z dne 18. junija 2009 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 531/2009 z dne 18. junija 2009 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso s poreklom iz Izraela, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/2007

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 532/2009 z dne 18. junija 2009 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso s poreklom iz Turčije, odprte z Uredbo (ES) št. 1383/2007

20

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 533/2009 z dne 18. junija 2009 o določitvi stopenj nadomestil za mleko in mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 534/2009 z dne 18. junija 2009 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

24

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/472/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o zaključku postopka posvetovanj z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

26

 

 

2009/473/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 28. maja 2009 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo

31

Sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo

33

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Gvinejo in Evropsko skupnostjo

35

 

 

2009/474/ES, Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 9. junija 2009 o imenovanju sodnika Sodišča za uslužbence Evropske unije

56

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/475/SZVP z dne 11. junija 2009 o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku

57

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 522/2009

z dne 18. junija 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 523/2009

z dne 18. junija 2009

o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se lahko razlika med cenami proizvodov iz dela XVI Priloge I k navedeni uredbi na svetovnem trgu in trgu Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutni položaj na trgu mleka in mlečnih izdelkov je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 162, 163, 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se izvozna nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Izvozna nadomestila za Dominikansko republiko so bila diferencirana, da se upošteva znižanje uvoznih carin v okviru uvozne tarifne kvote v skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko o uvozni zaščiti za mleko v prahu v Dominikanski republiki (2), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 98/486/ES (3). Zaradi spremenjenega položaja na trgu v Dominikanski republiki, za katerega je značilna večja konkurenca za mleko v prahu, kvota ni več v celoti uporabljena. Da se optimizira uporaba kvote, je treba za Dominikansko republiko ukiniti diferenciacijo izvoznih nadomestil.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi v skladu s pogoji, določenimi v členu 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (4).

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 218, 6.8.1998, str. 46.

(3)  UL L 218, 6.8.1998, str. 45.

(4)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za mleko in mlečne izdelke, ki se uporabljajo od 19. junija 2009

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Opredeljeni namembni kraji:

L20

:

Vsi namembni kraji razen:

(a)

tretje države: Andora, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn in Združene države Amerike;

(b)

ozemlja držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ferski otoki, Grenlandija, Heligoland, Ceuta, Melilla, občini Livigno in Campione d'Italia in območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora;

(c)

evropska ozemlja, za zunanje odnose katerih je odgovorna država članica, vendar niso del carinskega območja Skupnosti: Gibraltar.

(d)

na destinacije iz odstavka 1 člena 36, odstavka 1 člena 44 in odstavka 1 člena 45 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo (), Črna gora in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji razen:

(a)

tretje države: L04, Andora, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Združene države Amerike, Hrvaška, Turčija, Avstralija, Kanada, Nova Zelandija in Južna Afrika;

(b)

ozemlja držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ferski otoki, Grenlandija, Heligoland, Ceuta, Melilla, občini Livigno in Campione d'Italia in območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora;

(c)

evropska ozemlja, za zunanje odnose katerih je odgovorna država članica, vendar niso del carinskega območja Skupnosti: Gibraltar.

(d)

na destinacije iz odstavka 1 člena 36, odstavka 1 člena 44 in odstavka 1 člena 45 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


(1)  Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 524/2009

z dne 18. junija 2009

o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je treba določiti najvišji znesek izvoznega nadomestila za razpisno obdobje, ki se zaključi 16. junija 2009.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 16. junija 2009, je najvišji znesek nadomestila za proizvode in namembne kraje, navedene v členu 1(a) in (b) ter členu 2 navedene uredbe, določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


PRILOGA

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v namembne kraje, navedene v členu 2 Uredbe (ES) št. 619/2008

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 525/2009

z dne 18. junija 2009

o določitvi najvišjega zneska izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 164(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (2) določa postopek stalnega razpisa.

(2)

V skladu s členom 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (3) in po pregledu predloženih ponudb je treba določiti najvišji znesek izvoznega nadomestila za razpisno obdobje, ki se zaključi 16. junija 2009.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru stalnega razpisa, odprtega z Uredbo (ES) št. 619/2008 za razpisno obdobje, ki se zaključi 16. junija 2009, je najvišji znesek nadomestila za proizvod in namembne kraje iz člena 1(c) in člena 2 navedene uredbe 25,80 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 168, 28.6.2008, str. 20.

(3)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 526/2009

z dne 18. junija 2009

o določitvi najvišje odkupne cene za maslo za 7. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 186/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 186/2009 (2) je začela postopek javnega razpisa za odkup masla za obdobje do 31. avgusta 2009 v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 105/2008 z dne 5. februarja 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, je treba določiti najvišjo odkupno ceno ali sprejeti odločitev, da se v skladu s členom 16(2) Uredbe (ES) št. 105/2008 maslo ne proda.

(3)

Glede na ponudbe, prejete v okviru 7. posamičnega razpisa, je treba določiti najvišjo odkupno ceno.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 7. posamični razpis za odkup masla v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (ES) št. 186/2009, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel 16. junija 2009, znaša najvišja odkupna cena 220,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 64, 10.3.2009, str. 3.

(3)  UL L 32, 6.2.2008, str. 3.


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 527/2009

z dne 18. junija 2009

o določitvi najvišje odkupne cene za posneto mleko v prahu za 5. posamični razpis v okviru razpisnega postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 310/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 43 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 310/2009 (2) je začela postopek javnega razpisa za odkup posnetega mleka v prahu za obdobje do 31. avgusta 2009 v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 214/2008 z dne 12. januarja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu (3).

(2)

Glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, je treba določiti najvišjo odkupno ceno ali sprejeti odločitev, da se v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 214/2001 ne izbere nobena ponudba.

(3)

Glede na ponudbe, prejete v okviru 5. posamičnega razpisa, je treba določiti najvišjo odkupno ceno.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 5. posamični razpis za odkup posnetega mleka v prahu v okviru razpisnega postopka za zbiranje ponudb na podlagi Uredbe (ES) št. 310/2009, katerega rok za vložitev ponudb je pretekel 16. junija 2009, znaša najvišja odkupna cena 167,90 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 97, 16.4.2009, str. 13.

(3)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100.


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 528/2009

z dne 18. junija 2009

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 533/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007 predloženi za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009 se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 125, 15.5.2007, str. 9.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.7.2009-30.9.2009

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 529/2009

z dne 18. junija 2009

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin (3) ter zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 539/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za jajca in jajčni albumin.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007 predloženi za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 128, 16.5.2007, str. 19.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.7.2009-30.9.2009

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 530/2009

z dne 18. junija 2009

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009, so pri nekaterih kvotah nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 predloženi za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili predloženi in ki jih je treba dodati količinam za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2009, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 47.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili predloženi in ki jih je treba dodati količinam za podobdobje od 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Se ne uporablja: Komisiji ni bil posredovan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 531/2009

z dne 18. junija 2009

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso s poreklom iz Izraela, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1384/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Izraela v Skupnost (3) in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009, so nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili predloženi in ki jih je treba dodati količinam za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2009, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 40.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili predloženi in ki jih je treba dodati količinam za podobdobje od 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Se ne uporablja: zahtevki zajemajo količine, ki so nižje od razpoložljivih.

(2)  Se ne uporablja: Komisiji ni bil posredovan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 532/2009

z dne 18. junija 2009

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso s poreklom iz Turčije, odprte z Uredbo (ES) št. 1383/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1383/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost (2) in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1383/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2009 za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2009, so nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru kvote z zaporedno številko 09.4103 niso bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007 in ki jih je treba dodati količinam za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2009, znašajo 750 000 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 309, 27.11.2007, str. 34.


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 533/2009

z dne 18. junija 2009

o določitvi stopenj nadomestil za mleko in mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 164(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1)b Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode iz člena 1(1)(p) in navedene v delu XVI Priloge I k navedeni uredbi ter cenami v Skupnosti lahko krije z izvoznim nadomestilom, kadar se to blago izvozi kot blago, navedeno v delu IV Priloge XX k navedeni uredbi.

(2)

V Uredbi Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2) so opredeljeni proizvodi, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, kadar se ti proizvodi izvozijo kot blago, navedeno v delu IV Priloge XX k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)

V skladu s pododstavkom (a) odstavka 2 člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 se stopnja nadomestila za 100 kg za vsakega od zadevnih osnovnih proizvodov določi za enako obdobje, kot velja za določanje nadomestil za izvoz teh proizvodov v nepredelanem stanju.

(4)

Člen 11 Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v okviru urugvajskega kroga, določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za navedeni proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila lahko ogrožene zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne previdnostne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za navedene proizvode mora omogočiti izpolnitev navedenih dveh ciljev.

(6)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila za osnovne proizvode, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, podpore ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se uporabljajo v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi kmetijskih trgov.

(7)

Člen 100(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če takšno mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(8)

V Uredbi Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (3), je določeno, da morata biti maslo in smetana na voljo industriji, ki proizvaja nekatero blago, po znižanih cenah.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in delu XVI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007, izvožene kot blago, navedeno v delu IV Priloge XX k Uredbi (ES) št. 1234/2007, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1.


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 19. junija 2009 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi  (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

37,48

37,48

(b)

Za izvoz drugega blaga

35,00

35,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

65,00

65,00

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

66,52

66,52

(c)

Za izvoz drugega blaga

65,00

65,00


(1)  Stopnje, določene v tej prilogi, se ne uporabljajo za izvoz

(a)

v tretje države: Andora, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, Združene države Amerike ter za blago iz preglednic I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo;

(b)

na ozemlje držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceuta, Melilla, občini Livigno in Campione d'Italia, otok Helgoland, Grenlandija, Ferski otoki in območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora;

(c)

na Evropska ozemlja, za zunanje odnose katerih je odgovorna država članica in niso del carinskega območja Skupnosti: Gibraltar;

(d)

na destinacije iz odstavka 1 člena 36, odstavka 1 člena 44 in odstavka 1 člena 45 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 534/2009

z dne 18. junija 2009

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) in zlasti člena 143 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin ter zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (2) navaja podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba to spremembo čim prej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. junija 2009 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Piščančja prsa, zamrznjena

191,9

6

BR

0207 14 60

Noge piščancev, zamrznjene

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Puranji trupi, znani kot 80 % purani, zamrznjeni

223,4

0

BR

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Rumenjaki

368,7

0

AR

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

348,3

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz surovih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

257,7

9

BR

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

555,5

0

AR


(1)  Po nomenklaturi držav, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚drugo poreklo‘.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/26


SKLEP SVETA

z dne 6. aprila 2009

o zaključku postopka posvetovanj z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

(2009/472/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu AKP-ES“), ter zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti in upoštevati pri izvajanju Partnerskega sporazuma med državami AKP in ES (1), ter zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kršeni so bili bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES.

(2)

V skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES so se 20. oktobra 2008 začela posvetovanja z državami AKP in Islamsko republiko Mavretanijo, na katerih predstavniki vojaške hunte na oblasti niso predstavili zadovoljivih predlogov in zavez. Kljub enomesečnemu podaljšanju roka ni bilo mogoče ugotoviti nobenega novega elementa –

SKLENIL:

Člen 1

Posvetovanja z Islamsko republiko Mavretanijo, začeta na podlagi člena 96 Sporazuma partnerstvu AKP-ES, so zaključena.

Člen 2

Ukrepi, določeni v priloženem pismu, so sprejeti kot ustrezni ukrepi v skladu s členom 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Ta sklep preneha veljati 6. aprila 2011. Ta sklep se bo redno pregledoval vsaj vsakih šest mesecev na podlagi misij spremljanja, ki jih bosta skupaj izvajala predsedstvo Evropske unije in Komisija.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 6. aprila 2009

Za Svet

Predsednik

J. POSPÍŠIL


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.


PRILOGA

Spoštovani gospod general,

Evropska unija posveča veliko pozornost bistvenim elementom iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (v nadaljnjem besedilu „Sporazum AKP-ES“), ki zadevajo spoštovanje človekovih pravic ter načel demokracije in pravne države, na katerih temelji partnerstvo AKP-ES.

Zato je Evropska unija vojaški državni udar, ki se je zgodil 6. avgusta 2008, takoj obsodila ter večkrat pozvala k spoštovanju demokracije in zakonitega institucionalnega okvira, ki je bil vzpostavljen od leta 2007. V skladu s členom 96 Sporazuma AKP-ES in ob upoštevanju dejstva, da je državni udar hudo kršenje bistvenih elementov iz člena 9 navedenega sporazuma, je Evropska unija začela politični dialog z organi na oblasti, ki je pripeljal do začetka posvetovanj, katerih namen je preučiti razmere in možne sporazumne rešitve za ponovno vzpostavitev ustavnega reda v čim krajšem času.

Na uvodnem srečanju teh posvetovanj, ki je potekalo v Parizu 20. oktobra 2008, Evropska unija od mavretanske strani ni dobila zadovoljivih predlogov. Evropska unija je v svoji pripravljenosti na dialog in ob dobrem poznavanju zapletenosti političnih razmer v Mavretaniji najprej predlagala, da posvetovanja ostanejo odprta za obdobje enega meseca in pri tem poudarila, da bi bilo mogoče organizirati novo posvetovalno srečanje, če bi mavretanska stran predstavila potencialno zadovoljivo rešitev. Poleg tega je mavretansko stran in stran AKP obvestila, da bodo brez novih elementov posvetovanja končana in da bodo sprejeti ustrezni ukrepi.

Na več srečanjih, ki jih je vodila Afriška unija, je Evropska unija skupaj s petimi mednarodnimi organizacijami, ki so oblikovale to mednarodno kontaktno skupino za Mavretanijo, jasno opredelila bistvene elemente sporazumne politične rešitve krize.

Mednarodna kontaktna skupina se je ponovno srečala 28. januarja 2009, in sicer tik pred dejansko izvedbo individualnih sankcij, ki jih je sprejela Afriška unija, ter še 20. februarja 2009, da bi se seznanila z vrsto predlogov za rešitev krize, med drugim s predlogom organov na oblasti, o katerem je menila, da je še vedno neustrezen. Mednarodna kontaktna skupina je mavretanske strani pozvala k vključujočemu političnemu dialogu na nacionalni ravni pod pokroviteljstvom predsednika Afriške unije, da bi zagotovili ponovno sporazumno vzpostavitev ustavnega reda.

Ustrezni spremljevalni ukrepi za ponovno vzpostavitev ustavnega reda

Na osnovi navedenega je Evropska unija sklenila posvetovanja zaključiti in sprejeti navedene ustrezne ukrepe v skladu s členom 96(2)(c) Sporazuma AKP-ES. Ti ustrezni ukrepi so glede na trenutne nezadovoljive razmere, pa tudi na že potekajočo zamrznitev večjega dela sodelovanja, namenjeni postopni ponovni vzpostavitvi sodelovanja, in sicer kot odziv na naslednje ukrepe za ponovno sporazumno vzpostavitev ustavnega reda:

1.

Trenutne razmere in sprejetje takojšnjih ukrepov.

2.

Sporazumna rešitev za izhod iz krize v skladu z bistvenimi elementi, ki jih je predlagala mednarodna skupnost, in v okviru vključujočega in odprtega dialoga vzpostavitev volilnega okvira, ki bo omogočal izvedbo svobodnih, preglednih in reprezentativnih predsedniških volitev, ki jih bodo organizirale verodostojne institucije pod okriljem nevtralne vlade.

3.

Dejanska in nepreklicna izvedba omenjene rešitve za izhod iz krize.

4.

Popolna ponovna vzpostavitev ustavnega reda v Mavretaniji. To bo doseženo, ko bo na oblasti legitimen vodja države ter bo ustava začela veljati in se bo tudi spoštovala.

1.   Trenutne razmere in sprejetje takojšnjih ukrepov

Sprejmejo se ukrepi, opisani v nadaljevanju. Ukrepi za omejevanje sodelovanja ne bodo vplivali niti na humanitarno pomoč niti na neposredno podporo mavretanskemu prebivalstvu in civilni družbi.

Z vsemi mavretanskimi stranmi bo še naprej potekal politični dialog v okviru člena 8 Sporazuma AKP-ES, in sicer vzporedno z ustreznimi ukrepi, ki so navedeni v členu 2(5)Priloge VII k Sporazumu AKP-ES. Ta dialog bo potekal v sodelovanju z mednarodno kontaktno skupino za Mavretanijo, okrepljen pa bo lahko takoj, ko bo sprejeta sporazumna rešitev za ponovno vzpostavitev ustavnega reda.

A.

Izvajanje tekočih projektov in okvirnega programa desetega ERS, z zgoraj omenjenimi izjemami in spremembami, je začasno ustavljeno in odvisno od morebitne postopne ponovne vzpostavitve sodelovanja na podlagi navedenih pogojev.

B.

Evropska komisija si pridržuje pravico, da takoj ponovno prevzame funkcije nacionalnega odredbodajalca ERS.

C.

V kolikor nadaljnji napredki in odločitve sektorskih politik, ki jih de facto in ne de iure izvajajo organi na oblasti, vplivajo na sodelovanje, ki še poteka, in v upanju, da se bo sodelovanje po rešitvi krize, ki bo sprejemljiva za mednarodno skupnost, lahko ponovno vzpostavilo, bodo službe Komisije še naprej sodelovale pri dialogu o sektorskih politikah v Mavretaniji, ki bo potekal na tehnični ravni, kar pa ne pomeni priznanja zakonitosti oblasti, ki je bila vzpostavljena po državnem udaru 6. avgusta 2008.

D.

Plačila za pogodbe, ki že veljajo, bodo izplačana v skladu z zadevnimi sklepi o financiranju. To so naslednji projekti:

cesti Rosso–Boghé in Kaedi–Gouaraye ter tehnična pomoč ministrstvu za promet,

projekt ureditve oaze Adrar (zaključek tekočih obveznosti),

preskrba z vodo, nadaljevanje treh obstoječih pogodb,

oskrba z energijo: nadaljevanje obstoječih pogodb,

program podpore nacionalnemu odredbodajalcu, ukrepi, potrebni za zaključek programa,

regionalni solarni program: nadaljevanje obstoječih pogodb z Mavretanijo,

program podpore civilni družbi, nadaljevanje izvajanja dejavnosti vodenja v okviru razpisov za zbiranje predlogov, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija,

program za podporo nacionalnemu uradu za vzdrževanje cest (ENER): nadaljevanje v mejah obstoječih pogodbenih obveznosti,

pogodba o nepovratnih sredstvih v okviru sredstev B za sanacijo poplavljenih področij na območju reke Senegal,

podpora lokalnim skupnostim (izven ERS): projekt za izboljšanje komunalnega upravljanja vode v Nouakchottu in partnerstvo za podporo šolskega sistema občine Boustilla,

projekt sanacije Zazou (izven ERS, sofinanciranje NVO).

E.

Ob upoštevanju sporazumov o financiranju se bodo lahko sklenile nove pogodbe za naslednje programe:

objava lokalnih razpisov za zbiranje predlogov na področju „nedržavni akterji ter demokracija in človekove pravice“ (izven ERS); razpisi za zbiranje predlogov za lokalne skupnosti ostajajo začasno ustavljeni,

izvajanje projekta za podporo upravljanju migracijskih tokov s financiranjem iz regionalnih sredstev 9. ERS za AKP,

izvajanje projekta „podpora za vračanje beguncev“ v povezavi in usklajeno z Uradom za humanitarno pomoč Evropske komisije (ECHO), če bodo razmere v Mavretaniji to omogočale in ob upoštevanju predvidenih pogodbenih pogojev.

F.

Lahko se bodo preučili novi projekti na naslednjih področjih:

v okviru odziva na pomanjkanje hrane z uporabo regionalnih sredstev B desetega ERS bo mogoče predvideti ciljno usmerjeno posredovanje v višini 2 080 000 EUR v podporo prebivalcem, ki ga bo izvajala mednarodna organizacija in/ali NVO, a ne bo zajemalo neposredne podpore upravi, državi ali njenim agencijam,

načrtovanje porabe sredstev, namenjenih Mavretaniji v okviru nove „preskrbe s hrano“ in tematske vrstice „varnost preskrbe s hrano“ prek projektov za podporo kmetijstvu, ki jih bodo lahko izvajale mednarodne ali nevladne organizacije,

V okvirnem nacionalnem programu desetega ERS je bila predvidena okvirna vsota 40 milijonov EUR za proračunsko podporo. Tega projekta ne bo mogoče preučiti, dokler ne bo v celoti ponovno vzpostavljen ustavni red, kot je opisano v točki 4, ter hkrati upoštevani splošni pogoji za upravičenost, ki se zahtevajo za izvajanje tovrstnih programov,

Že zdaj pa je okvirni znesek za ta program znižan na 25 milijonov EUR. Od sproščenih 15 milijonov EUR jih bo 10 milijonov ostalo v rezervi za morebitno podporo za volitve v okviru ustavne rešitve krize v skladu z zahtevami mednarodne skupnosti. Preostalih 5 milijonov EUR pa bo ostalo v rezervi, med drugim za primere morebitne humanitarne krize zaradi kriznih razmer, ki so nastale zaradi državnega udara 6. avgusta 2008,

Program podpore upravljanju migracijskih tokov, za katerega okvirni nacionalni program predvideva 8 milijonov EUR, se bo izjemoma preučil, preden bo sodelovanje ponovno vzpostavljeno na podlagi ciljev in prednostnih nalog, ki še niso bili določeni.

2.   Sprejeta sporazumna rešitev

To pomeni, da med mavretanskimi stranmi dejansko obstaja sporazum, kot je opisano v uvodu k točki 2.

G.

Ponovno bodo stekli naslednji projekti:

pristanišče za rude v Nouadhibouju: pogajanja in podpis pogodbe za obnovo pristanišča, če bodo to omogočali veljavna zakonodaja in rezultati javnega razpisa. Ker je bil kot skrajni rok za izvedbo tega projekta, ki ga ni mogoče preložiti, določen 31. december 2011, dejansko obstaja nevarnost izgube sredstev za financiranje projekta (45 milijonov EUR). Komisija bo preučila vse možnosti, da bi bilo to tveganje čim manjše, čeprav se bo s časom povečalo,

preprogramiranje projekta za odstranitev ladijskih razbitin iz pristanišča v Nouadhibouju po prenosu za to predvidenih sredstev STABEX (23 milijonov EUR) v 10. ERS po 31. decembru 2008. Če ne bi prišlo do državnega udara, bi bila pogodba za ta projekt sklenjena pred koncem leta 2008. Postopki preprogramiranja in preučitve novega projekta se bodo nemudoma začeli, da se bo lahko čim prej začela faza izvajanja, in sicer takoj, ko bodo to omogočale politične razmere (sprejeta sporazumna rešitev),

objava lokalnih razpisov za zbiranje predlogov, namenjenih lokalnim skupnostim, ki so bili začasno ustavljeni.

3.   Izvajanje rešitve za izhod iz krize

To pomeni nepreklicno izvajanje sporazumne rešitve za izhod iz krize, kot je opisano v uvodu k točki (3).

H.

Ponovno bo vzpostavljeno dodatno sodelovanje. Zajemalo bo lahko:

morebitno podpiranje in spremljanje novih volitev,

nadaljevanje izvajanja programa za podporo sodstvu,

začetek izvajanja evropskega programa za krepitev institucij lokalnih skupnosti in njihovih služb,

začetek izvajanja programov in projektov, ki so bili podpisani ali predvideni v osmem ali devetem ERS, za katere pogodbe še niso bile sklenjene.

4.   Popolna ponovna vzpostavitev ustavnega reda

I.

Popolna ponovna vzpostavitev ustavnega reda v Mavretaniji bo omogočila odpravo vseh zgoraj naštetih omejitev v skladu s četrtim pododstavkom člena 96(2)(c) Sporazuma AKP-ES. S tem bo omogočeno izvajanje celotnega okvirnega programa desetega ERS (156 milijonov EUR), pri čemer pa se bodo upoštevale morebitne potrebe po reviziji tega programa zaradi negativnih družbenih, gospodarskih in političnih posledic državnega udara s 6. avgusta 2008.

Spremljanje ustreznih ukrepov

Evropska unija bo še naprej natančno spremljala razvoj dogodkov v Mavretaniji in bo po potrebi lahko podprla uveljavljanje sporazumne politične rešitve krize, v kolikor bo rešitev temeljila na zgoraj navedenih bistvenih elementih, v skladu z zahtevami mednarodne skupnosti. V ta namen bodo organizirane redne misije spremljanja.

Evropska unija si pridržuje pravico, da ponovno pregleda in spremeni navedene ukrepe, če bi bilo zaradi razvoja dogodkov v Mavretaniji to potrebno.

S spoštovanjem,

Za Komisijo

José Manuel BARROSO

Za Svet

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/31


SKLEP SVETA

z dne 28. maja 2009

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo

(2009/473/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je s pogajanji z Republiko Gvinejo dosegla Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki plovilom Skupnosti zagotavlja ribolovne možnosti v vodah, ki so glede ribištva pod suverenostjo ali jurisdikcijo Republike Gvineje.

(2)

Kot rezultat navedenih pogajanj je bil 20. decembra 2008 parafiran nov sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju.

(3)

Sporazum o ribolovu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Vlado Republike Gvineje na drugi strani z dne 28. marca 1983 bi se moral razveljaviti z novim sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju.

(4)

Da bi zagotovili nadaljevanje ribolovnih dejavnosti plovil Skupnosti, se mora novi sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju začeti uporabljati čim prej. Pogodbenici sta zato parafirali Sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju od 1. januarja 2009.

(5)

V interesu Skupnosti je, da odobri Sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.

(6)

Treba bi bilo opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo o ribolovu v gvinejskih obalnih vodah za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2012 se odobri v imenu Skupnosti ob upoštevanju sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

1.   Ribolovne možnosti, določene s Protokolom, se razdelijo med države članice na naslednji način:

(a)

plovila za ribolov tunov s potegalko:

Španija

15 plovil

Francija

11 plovil

Italija

2 plovili

(b)

plovila za ribolov z ribiško palico:

Španija

8 plovil

Francija

4 plovila

2.   Če zahtevki za dovoljenja držav članic iz odstavka 1 ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, ki jih določa Protokol, lahko Komisija upošteva zahtevke za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila ribarijo na podlagi sporazuma iz člena 1, Komisijo uradno obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v ribolovni coni Republike Gvineje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (1), dokler ne začne veljati uredba o določitvi podrobnih pravil v smislu člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (2), po tem datumu pa v skladu s podrobnimi pravili iz navedenih določb.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebe, pooblaščene za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki zavezuje Skupnost.

V Bruslju, 28. maja 2009

Za Svet

Predsednik

V. TOŠOVSKÝ


(1)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).


SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

o začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo

Spoštovani,

veseli me, da so pogajalci Republike Gvineje in Evropske skupnosti dosegli soglasje glede Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Gvinejo in Evropsko skupnostjo ter glede Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, in njegovih prilog.

Rezultat navedenih pogajanj, ki je pozitiven razvoj predhodnega Sporazuma, bo okrepil naše odnose na področju ribolova in oblikoval resnični partnerski okvir za razvoj politike trajnostnega in odgovornega ribolova v gvinejskih vodah. V zvezi s tem vam predlagam, da hkrati začnete postopke za potrditev in ratifikacijo besedil Sporazuma, Protokola, njegove priloge in dodatkov, in sicer v skladu s postopki, ki veljajo v Republiki Gvineji in Evropski skupnosti ter so potrebni za začetek njihove veljavnosti.

V čast mi je, da vas lahko z namenom zagotovitve neprekinjenih ribolovnih dejavnosti plovil Skupnosti v gvinejskih vodah in v zvezi s Sporazumom in Protokolom, ki sta bila parafirana 20. decembra 2008 in določata ribolovne možnosti in finančni prispevek za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2012, obvestim, da je Vlada Republike Gvineje pripravljena začasno uporabljati ta sporazum in ta protokol, in sicer od 1. januarja 2009 do začetka njune veljavnosti v skladu s členom 19 Sporazuma, če je Evropska skupnost pripravljena storiti enako.

Ob tem se razume, da je treba v tem primeru plačilo prvega dela finančnega prispevka iz člena 2 Protokola opraviti do 30. novembra 2009.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se Evropska skupnost strinja s takšno začasno uporabo.

S spoštovanjem,

 

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

„Spoštovani,

veseli me, da so pogajalci Republike Gvineje in Evropske skupnosti dosegli soglasje glede Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Gvinejo in Evropsko skupnostjo ter glede Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, in njegovih prilog.

Rezultat navedenih pogajanj, ki je pozitiven razvoj predhodnega Sporazuma, bo okrepil naše odnose na področju ribolova in oblikoval resnični partnerski okvir za razvoj politike trajnostnega in odgovornega ribolova v gvinejskih vodah. V zvezi s tem vam predlagam, da hkrati začnete postopke za potrditev in ratifikacijo besedil Sporazuma, Protokola, njegove priloge in dodatkov, in sicer v skladu s postopki, ki veljajo v Republiki Gvineji in Evropski skupnosti ter so potrebni za začetek njihove veljavnosti.

V čast mi je, da vas lahko z namenom zagotovitve neprekinjenih ribolovnih dejavnosti plovil Skupnosti v gvinejskih vodah in v zvezi s Sporazumom in Protokolom, ki sta bila parafirana 20. decembra 2008 in določata ribolovne možnosti in finančni prispevek za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2012, obvestim, da je Vlada Republike Gvineje pripravljena začasno uporabljati ta sporazum in ta protokol, in sicer od 1. januarja 2009 do začetka njune veljavnosti v skladu s členom 19 Sporazuma, če je Evropska skupnost pripravljena storiti enako.

Ob tem se razume, da je treba v tem primeru plačilo prvega dela finančnega prispevka iz člena 2 Protokola opraviti do 30. novembra 2009.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se Evropska skupnost strinja s takšno začasno uporabo.“

S spoštovanjem,

V čast mi je potrditi, da se Evropska skupnost strinja s takšno začasno uporabo.

 


SPORAZUM O PARTNERSTVU V RIBIŠKEM SEKTORJU

med Republiko Gvinejo in Evropsko skupnostjo

REPUBLIKA GVINEJA,

v nadaljnjem besedilu „Gvineja“

in

EVROPSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

UPOŠTEVAJOČ tesno sodelovanje med Skupnostjo in Gvinejo, zlasti v okviru Sporazuma iz Cotonouja, in njuno skupno željo po okrepitvi tega sodelovanja;

UPOŠTEVAJOČ željo pogodbenic, da s sodelovanjem spodbudita odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov;

UPOŠTEVAJOČ določbe Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu;

ODLOČENI, da bosta uporabljali sklepe in priporočila Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna, v nadaljnjem besedilu: ICCAT;

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na Konferenci FAO leta 1995;

ODLOČENI, da zaradi skupnega interesa sodelujeta pri uvedbi odgovornega ribolova, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje živih morskih virov;

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki jih pogodbenici lahko izvajata skupaj ali posamično in ki zagotavljajo usklajenost politik in sinergijo naporov;

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev vzpostavita dialog o sektorski ribiški politiki, ki jo je sprejela gvinejska vlada, in določita primerna sredstva za zagotovitev učinkovitega izvajanja te politike in vključitve gospodarskih subjektov in civilne družbe v proces;

V ŽELJI, da določita načine in pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v vodah Gvineje, ter načine in pogoje za podporo Skupnosti za uvedbo odgovornega ribolova v teh vodah;

TRDNO ODLOČENI, da si bosta prizadevali za tesnejše gospodarsko sodelovanje v ribiški industriji in z njo povezanih dejavnostih z ustanovitvijo in razvojem skupnih podjetij, ki bodo vključevala podjetja obeh pogodbenic –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Predmet

Ta sporazum določa načela, pravila in postopke, ki urejajo:

gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za spodbujanje odgovornega ribolova v gvinejskih ribolovnih conah za zagotovitev ohranjanja in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov ter za razvoj ribiškega sektorja v Gvineji,

pogoje za dostop ribiških plovil Skupnosti do gvinejskih ribolovnih con,

sodelovanje glede podrobnih pravil za kontrolo ribolova v gvinejskih ribolovnih conah, da se zagotovi skladnost z zgoraj navedenimi pogoji, učinkovitost ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov ter preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova,

partnerstva med podjetji za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in z njimi povezanih dejavnosti v skupnem interesu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„gvinejski organi“ pomenijo ministrstvo, pristojno za ribištvo;

(b)

„organi Skupnosti“ pomenijo Evropsko komisijo;

(c)

„gvinejska ribolovna cona“ pomeni vode, ki so na področju ribištva pod gvinejsko jurisdikcijo. Ribolovna dejavnost plovil Skupnosti, predvidena v tem sporazumu, se izvaja izključno v conah, kjer je ribolov dovoljen z gvinejsko zakonodajo;

(d)

„ribiško plovilo“ pomeni katero koli plovilo, opremljeno za gospodarsko izkoriščanje živih vodnih virov;

(e)

„plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo, ki plove pod zastavo države članice Skupnosti in je registrirano v Skupnosti;

(f)

„skupni odbor“ pomeni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Skupnosti in Gvineje, kot je opredeljen v členu 10 tega sporazuma;

(g)

„pretovarjanje“ pomeni prenos dela ali celotnega ulova ribiškega plovila na drugo plovilo v pristanišču in/ali v sidrišču;

(h)

„neobičajne okoliščine“ pomenijo okoliščine, ki niso naravni pojavi in so izven razumnega nadzora ene od pogodbenic ter preprečujejo opravljanje ribolovnih dejavnosti v gvinejskih vodah;

(i)

„mornarji iz držav AKP“ so mornarji, ki so državljani neevropske države, podpisnice Sporazuma iz Cotonouja. Zato je gvinejski mornar mornar iz države AKP;

(j)

„nadzorni organ“ pomeni državni center za nadzor in varstvo ribolova (CNSP);

(k)

„delegacija“ pomeni delegacijo Evropske komisije v Gvineji;

(l)

„lastnik plovila“ pomeni vsako osebo, ki je pravno odgovorna za ribiško plovilo;

(m)

„dovoljenje za ribolov“ pomeni pravico do izvajanja ribolovnih dejavnosti v navedenem obdobju, na določenem območju ali za določeni ribolov in v skladu z določbami tega sporazuma.

Člen 3

Načela in cilji, v skladu s katerimi se izvaja ta sporazum

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v gvinejskih ribolovnih conah po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v teh vodah, brez poseganja v sporazume, sklenjene med državami v razvoju znotraj geografske regije, vključno z vzajemnimi sporazumi o ribolovu.

2.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta uvedli načeli dialoga in predhodnega medsebojnega posvetovanja, zlasti na ravni izvajanja sektorske ribiške politike na eni strani ter politik in ukrepov Skupnosti, ki bi lahko vplivali na gvinejski ribiški sektor, na drugi strani.

3.   Pogodbenici sodelujeta tudi pri skupnem ali enostranskem izvajanju predhodnih, sprotnih in naknadnih vrednotenj ukrepov, programov in dejavnosti, ki jih izvajata na podlagi določb tega sporazuma.

4.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta zagotovili izvajanje tega sporazuma v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja, pri čemer si bosta prizadevali prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest v Gvineji, ter ob upoštevanju stanja ribolovnih virov.

5.   Zaposlovanje mornarjev iz držav AKP na plovilih Skupnosti ureja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ki se neposredno po pravu uporablja pri ustreznih pogodbah in splošnih pogojih zaposlovanja. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

Člen 4

Sodelovanje na področju znanosti

1.   V obdobju veljavnosti Sporazuma si Skupnost in Gvineja prizadevata spremljati razvoj stanja virov v gvinejski ribolovni coni.

2.   Pogodbenici se na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v vseh pristojnih mednarodnih organizacijah za ureditev in upravljanje ribolova, in z vidika najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj posvetujeta v skupnem odboru iz člena 10 Sporazuma, da bi po potrebi po znanstvenem srečanju in sporazumno sprejeli ukrepe za trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki vplivajo na dejavnosti plovil Skupnosti.

3.   Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno posvetovali, bodisi neposredno, vključno s posvetovanji na ravni podregije, bodisi v okviru pristojnih mednarodnih organizacij, da zagotovita upravljanje in ohranjanje živih virov v Atlantskem oceanu in sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 5

Dostop plovil Skupnosti do gvinejskih ribolovnih con

1.   Gvineja se obvezuje, da bo plovilom Skupnosti dovolila opravljanje ribolovnih dejavnosti v svoji ribolovni coni v skladu s tem sporazumom ter Protokolom in Prilogo.

2.   Za ribolovne dejavnosti, ki jih ureja ta sporazum, veljajo veljavni gvinejski zakoni in predpisi. Gvinejski organi obvestijo Skupnost o vseh spremembah navedene zakonodaje. Brez poseganja v določbe, ki bi jih pogodbenici lahko sklenili med seboj, morajo plovila Skupnosti takšno spremembo predpisov upoštevati v enem mesecu po njeni objavi.

3.   Gvineja se obvezuje, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe za učinkovito izvajanje določb v zvezi z nadzorom ribolova, določenih v Protokolu. Plovila Skupnosti sodelujejo z gvinejskimi organi, pristojnimi za izvajanje navedenega nadzora.

4.   Skupnost se obvezuje, da bo sprejela vse ustrezne določbe za zagotovitev skladnosti njenih plovil z določbami tega sporazuma in zakonodajo, ki ureja ribolov v vodah pod gvinejsko jurisdikcijo, v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu.

Člen 6

Pogoji za izvajanje ribolova – klavzula o izključnosti

1.   Plovila Skupnosti lahko ribolovne dejavnosti v gvinejski ribolovni coni opravljajo le, če imajo veljavno dovoljenje za ribolov, ki ga na podlagi tega sporazuma in njegovega protokola izda Gvineja.

2.   Za ribolovne kategorije, ki niso navedene v veljavnem protokolu, in poskusni ribolov lahko dovoljenja plovilom Skupnosti izda ministrstvo. Vendar pa je odobritev teh dovoljenj za ribolov še naprej odvisna od pozitivnega mnenja obeh pogodbenic.

3.   Postopek za pridobitev dovoljenja za ribolov za plovilo, veljavne takse in način plačila s strani lastnika plovila so določeni v Prilogi k Protokolu.

Člen 7

Finančni prispevek

1.   Skupnost izplača Gvineji finančni prispevek v skladu s pogoji, določenimi v Protokolu in prilogah. Navedeni enkratni prispevek se določi glede na:

(a)

dostop plovil Skupnosti do gvinejskih voda in ribolovnih virov in

(b)

finančno podporo Skupnosti za uvedbo nacionalne ribiške politike, ki temelji na odgovornem ribolovu in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v gvinejskih vodah.

2.   Del finančnega prispevka, naveden v odstavku 1(b) zgoraj, se določi glede na cilje, ki jih pogodbenici opredelita sporazumno in v skladu z določbami Protokola ter jih je treba doseči v okviru sektorske ribiške politike, ki jo določi gvinejska vlada, in v skladu z letnim in večletnim programom za njeno izvajanje.

3.   Finančni prispevek Skupnosti se izplača vsako leto v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Protokolu, ter ob upoštevanju določb tega sporazuma in Protokola glede morebitne spremembe njegove višine zaradi:

(a)

neobičajnih okoliščin;

(b)

sporazumnega zmanjšanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, zaradi upravljanja zadevnih staležev, če je to na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov;

(c)

sporazumnega povečanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje potrdi, da stanje virov to dopušča;

(d)

ponovne skupne ocene pogojev finančne podpore za izvajanje sektorske ribiške politike v Gvineji, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici;

(e)

odpovedi tega sporazuma na podlagi člena 15 Sporazuma;

(f)

začasne prekinitve izvajanja tega sporazuma na podlagi člena 14 Sporazuma.

Člen 8

Spodbujanje sodelovanja na ravni gospodarskih subjektov in civilne družbe

1.   Pogodbenici spodbujata gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem in z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta za uskladitev različnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo v ta namen.

2.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah in orodjih, metodah konzerviranja in postopkih industrijske predelave ribiških proizvodov.

3.   Pogodbenici si prizadevata ustvariti ugodne pogoje za spodbujanje odnosov med njunimi podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovskem področju, in sicer s prizadevanjem za vzpostavitev okolja, naklonjenega razvijanju poslovanja in naložb.

4.   Pogodbenici spodbujata zlasti ustanavljanje skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu, ob sistematičnem upoštevanju veljavne gvinejske zakonodaje in zakonodaje Skupnosti.

Člen 9

Upravno sodelovanje

Pogodbenici skrbita za zagotovitev učinkovitosti ukrepov razvoja in ohranjanja ribolovnih virov tako, da:

vsaka v okviru svojih pristojnosti razvija upravno sodelovanje za zagotovitev, da njena plovila upoštevajo določbe tega sporazuma in gvinejske predpise o morskem ribolovu,

sodelujeta pri preprečevanju in boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, zlasti z izmenjavo informacij in s tesnim upravnim sodelovanjem.

Člen 10

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor, ki je odgovoren za nadzor uporabe tega sporazuma. Skupni odbor opravlja naslednje naloge:

(a)

spremlja izpolnjevanje, razlago in dobro izvajanje Sporazuma ter reševanje sporov;

(b)

zagotavlja spremljanje in ocenjuje izvajanje prispevka Sporazuma o partnerstvu k izvajanju gvinejske sektorske ribiške politike;

(c)

zagotavlja potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribolova;

(d)

deluje kot forum za mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali izvajanja Sporazuma;

(e)

kjer je potrebno, ponovno oceni stopnjo ribolovnih možnosti in posledično raven finančnega prispevka;

(f)

opredeli pogoje ribolova v skladu z določbami Protokola;

(g)

določi praktična pravila upravnega sodelovanja iz člena 9 tega sporazuma;

(h)

opravlja katero koli drugo nalogo, ki jo pogodbenici določita sporazumno, tudi na področjih boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter upravnega sodelovanja.

2.   Skupni odbor se sestane vsaj enkrat letno, izmenično v Gvineji in Skupnosti, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredno zasedanje.

Člen 11

Geografsko območje, na katerem se uporablja Sporazum

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na gvinejskem ozemlju in v vodah pod gvinejsko jurisdikcijo.

Člen 12

Trajanje

Ta sporazum se uporablja za obdobje 4 let od datuma začetka njegove veljavnosti; s tihim soglasjem pogodbenic se podaljšuje za dodatna obdobja 4 let, razen če se Sporazum odpove v skladu s členom 15 Sporazuma.

Člen 13

Reševanje sporov

Pogodbenici se posvetujeta v primeru sporov glede razlage in/ali uporabe tega sporazuma.

Člen 14

Začasna prekinitev

1.   Uporaba tega sporazuma se lahko na pobudo ene izmed pogodbenic začasno prekine v primeru velikega nesoglasja glede uporabe določb Sporazuma. Pri začasni prekinitvi uporabe Sporazuma mora zadevna pogodbenica poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred začetkom veljavnosti prekinitve. Po prejemu uradnega obvestila pogodbenici začneta posvetovanja za mirno rešitev nesoglasij.

2.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na trajanje prekinitve.

Člen 15

Odpoved

1.   Vsaka izmed pogodbenic lahko ta sporazum odpove v primeru neobičajnih dogodkov, kot so zmanjšanje zadevnih staležev, ugotovljeno znižanje ravni ribolovnih možnosti, ki jih Gvineja dodeljuje plovilom Skupnosti, ali neupoštevanje obvez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

2.   Zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpoveduje Sporazum, vsaj šest mesecev pred dnevom izteka začetnega obdobja ali vsakega dodatnega obdobja.

3.   Po uradnem obvestilu iz odstavka 2 pogodbenici začneta posvetovanja.

4.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 za leto, v katerem začne odpoved veljati, se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 16

Protokol in Priloga

Protokol in Priloga sta sestavna dela tega sporazuma.

Člen 17

Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v gvinejskih vodah, ureja veljavna gvinejska zakonodaja, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

Člen 18

Razveljavitev

Ta sporazum z dnem začetka svoje veljavnosti razveljavi in nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Gvinejo o ribolovu v obalnih vodah Gvineje z dne 28. marca 1983.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna, in začne veljati na dan, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

PROTOKOL

o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo o ribolovu v gvinejskih obalnih vodah za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2012

Člen 1

Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1.   Od 1. januarja 2009 in za štiri leta so ribolovne možnosti, dodeljene na podlagi člena 5 Sporazuma, za izrazito selivske vrste (vrste, navedene v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982) naslednje:

zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalko: 28 plovil,

plovila za ribolov z ribiško palico: 12 plovil.

2.   Od drugega leta uporabe tega protokola ter po skupni oceni stanja staleža kozic in upravljanja gvinejskega ribolova v tej kategoriji je mogoče letno odobriti ribolovne možnosti plovilom z vlečno mrežo za ribolov kozic za 800 BRT na četrtletje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

izvajanje preglednega upravljanja dostopa do ribolova kozic ter zlasti ribolovnega napora domačega in tujega ladjevja, kar zadeva to vrsto. V ta namen bo Gvineja vsako leto pred 31. oktobrom predložila zbirno tabelo ribolovnega napora v gvinejskih vodah, kar zadeva to vrsto,

izvajanje načrta za spremljanje in nadzor v gvinejskih vodah,

znanstvena analiza stanja staleža in izsledki znanstvenih programov, katerih rezultati se predložijo vsako leto hkrati s podatki o ribolovnem naporu.

Pogoji ribolova za to kategorijo bodo opredeljeni sporazumno vsako leto pred izdajo dovoljenj za ribolov in vsekakor pred plačilom dodatnega letnega finančnega prispevka, sorazmernega s povečanjem ribolovnih možnosti iz člena 2 tega protokola.

3.   Odstavka 1 in 2 se uporabljata ob upoštevanju določb členov 4 in 5 tega protokola.

4.   Plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, lahko ribolovne dejavnosti v gvinejski ribolovni coni izvajajo le, če imajo veljavno dovoljenje za ribolov, ki ga na podlagi tega protokola in v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge k temu protokolu izda Gvineja.

Člen 2

Finančni prispevek – načini plačevanja

1.   Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma je za obdobje iz člena 1(1) sestavljen iz letnega zneska v višini 325 000 EUR, ki ustreza referenčni tonaži 5 000 ton na leto, in posebnega letnega zneska v višini 125 000 EUR, namenjenega podpori in izvajanju gvinejske sektorske ribiške politike. Ta posebni znesek je sestavni del enkratnega finančnega prispevka (1) iz člena 7 Sporazuma.

Če se na podlagi določb člena 1(2) odobrijo dodatne ribolovne možnosti, finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma za obdobje iz člena 1(2) vsebuje tudi letni znesek v višini 300 000 EUR, ki je sorazmeren povečanju ribolovnih možnosti.

Zgoraj navedenim zneskom se doda poseben dodaten prispevek Skupnosti v višini 600 000 EUR prvo leto, 400 000 EUR drugo leto in 300 000 EUR naslednja leta, njegov namen pa je podpreti okrepitev sistema spremljanja, kontrole in nadzora v gvinejskih ribolovnih conah in Gvineji omogočiti, da se najpozneje do 30. junija 2010 opremi s sistemom satelitskega nadzora. Ta prispevek se upravlja po določbah člena 7 tega protokola.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4, 5, 6 in 7 tega protokola.

3.   V obdobju uporabe tega protokola Skupnost vsako leto plača skupni znesek iz odstavka 1 (tj. 1 050 000 EUR za prvo leto, ter če je to potrebno, 1 150 000 EUR za drugo leto in 1 050 000 EUR za naslednja leta) (2). Ti zneski ne vplivajo na spremembe ribolovnih možnosti ali vključitev novih ribolovnih možnosti, ki jih je mogoče določiti v skladu z določbami členov 4 in 5 tega protokola.

4.   Če skupni ulov plovil Skupnosti v gvinejskih ribolovnih conah presega referenčno tonažo, se znesek letnega finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 3 (tj. 1 050 000 EUR za prvo leto, ter če je to potrebno, 1 150 000 EUR za drugo leto in 1 050 000 EUR za naslednja leta). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto.

5.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se plača najpozneje 30. novembra 2009 za prvo leto in najpozneje 1. februarja za naslednja leta.

6.   Ob upoštevanju določb člena 6 se o dodelitvi teh sredstev, razen kar zadeva posebni prispevek iz tretjega pododstavka člena 2(1) tega protokola, odloča na podlagi gvinejskega zakona o javnih financah, zato je ta dodelitev v izključni pristojnosti gvinejskih organov.

7.   Zneski iz tega člena se izplačajo na enotni račun državne zakladnice, ki je odprt pri Centralni banki Gvineje, katere podatke vsako leto predloži ministrstvo, razen kar zadeva posebni prispevek iz tretjega pododstavka člena 2(1), ki se izplača neposredno na račun državnega centra za nadzor in varstvo ribolova prvo leto po tem, ko obe pogodbenici sprejmeta načrt za ta sredstva.

Člen 3

Sodelovanje na področju odgovornega ribolova – znanstveno sodelovanje

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v gvinejskih vodah spodbujali odgovoren ribolov po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v teh vodah.

2.   V obdobju veljavnosti tega protokola si Skupnost in gvinejski organi prizadevajo spremljati razvoj stanja virov v gvinejski ribolovni coni.

3.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje na ravni podregije v zvezi z odgovornim ribolovom in zlasti v okviru Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) in katere koli druge pristojne podregionalne ali mednarodne organizacije.

4.   V skladu s členom 4 Sporazuma ter z vidika najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj se pogodbenici posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma in po potrebi po znanstvenem srečanju (če je možno, na ravni podregije) sporazumno sprejmeta ukrepe, ki zagotavljajo trajnostno upravljanje ribolovnih virov, povezanih z dejavnostmi plovil Skupnosti. V teh ukrepih bodo upoštevani priporočila in resolucije, sprejete v okviru Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT).

Člen 4

Sporazumna sprememba ribolovnih možnosti

1.   Ribolovne možnosti iz člena 1 se lahko sporazumno povečajo, če na podlagi zaključkov znanstvenega srečanja iz člena 3(4) tega protokola to povečanje ne škoduje trajnostnemu upravljanju gvinejskih virov. V tem primeru se finančni prispevek iz člena 2(1) poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

2.   Če pa se pogodbenici dogovorita o zmanjšanju ribolovnih možnosti iz člena 1, se finančni prispevek zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

3.   Pogodbenici lahko po posvetovanju in sporazumno prerazporedita ribolovne možnosti med različne vrste plovil, pri čemer morata upoštevati morebitna priporočila znanstvenega srečanja iz člena 3(4) tega protokola glede upravljanja staležev, ki bi jih takšna prerazporeditev lahko prizadela. Pogodbenici se sporazumeta o ustrezni prilagoditvi finančnega prispevka, če je to upravičeno zaradi prerazporeditve ribolovnih možnosti.

Člen 5

Druge ribolovne možnosti

1.   Če ribiška plovila Skupnosti izrazijo zanimanje za ribolovne dejavnosti, ki niso vključene v člen 1, se Skupnost posvetuje z Gvinejo v zvezi z morebitnim dovoljenjem za te nove dejavnosti. Če je to primerno, se pogodbenici sporazumeta o pogojih za te nove ribolovne možnosti in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo prilogo.

2.   Pogodbenici lahko na podlagi mnenja znanstvenega srečanja iz člena 3(4) tega protokola skupaj izvajata poskusni ribolov v gvinejskih ribolovnih conah. V ta namen se na zahtevo ene od pogodbenic posvetujeta in za vsak primer posebej določita nove vire, pogoje in druge ustrezne parametre.

3.   Pogodbenici izvajata dejavnosti poskusnega ribolova v skladu z znanstvenimi, upravnimi in finančnimi parametri, ki jih sprejmeta sporazumno. Dovoljenja za poskusni ribolov se dodelijo poskusno za največ dve šestmesečni potovanji od datuma, ki ga pogodbenici določita sporazumno.

4.   Kadar pogodbenici ugotovita, da je imel poskusni ribolov pozitivne rezultate, se ob upoštevanju ohranjanja ekosistemov in živih morskih virov plovilom Skupnosti lahko dodelijo nove ribolovne možnosti, in sicer na podlagi posvetovalnega postopka iz člena 4 tega protokola, do prenehanja veljavnosti Protokola in glede na dovoljen ribolovni napor. Finančni prispevek se posledično poveča.

Člen 6

Začasna ustavitev in revizija plačila finančnega prispevka zaradi neobičajnih okoliščin

1.   Če neobičajne okoliščine, ki niso naravni pojavi, preprečijo opravljanje ribolovnih dejavnosti v gvinejski izključni ekonomski coni (IEC), lahko Evropska skupnost začasno ustavi plačevanje finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola.

2.   Odločitev o začasni ustavitvi iz odstavka 1 zgoraj se sprejme po predhodnem posvetovanju med pogodbenicama v dveh mesecih po zahtevi ene od pogodbenic, pod pogojem da je Evropska skupnost v celoti poravnala vse zneske, dolgovane do dneva začetka ustavitve plačevanja.

3.   Finančni prispevek se začne ponovno plačevati takoj, ko pogodbenici po posvetovanju sporazumno ugotovita, da okoliščin, zaradi katerih so bile ribolovne dejavnosti ustavljene, ni več in/ali da razmere ponovno omogočajo opravljanje ribolovnih dejavnosti.

4.   Veljavnost dovoljenj za ribolov, dodeljenih plovilom Skupnosti, ki se začasno prekine hkrati z ustavitvijo plačila finančnega prispevka, se podaljša za enako dolgo obdobje, kot je trajala začasna ustavitev ribolovnih dejavnosti.

Člen 7

Spodbujanje odgovornega ribolova v gvinejskih vodah

1.   Celotni znesek finančnega prispevka in posebni prispevek iz člena 2(1) tega protokola se letno dodelita za podporo in izvajanje pobud, ki se sprejmejo na podlagi sektorske ribiške politike, kot jo opredeli gvinejska vlada, in jih na podlagi zgoraj navedenih pravil odobrita obe pogodbenici.

Gvineja upravlja ustrezni znesek na podlagi ciljev, ki jih je treba uresničiti, ter pripadajočih letnih in večletnih programov, ki jih pogodbenici določita sporazumno v skladu s spodnjim odstavkom 2 in v skladu s trenutnimi prednostnimi nalogami gvinejske ribiške politike za zagotovitev trajnostnega in odgovornega upravljanja sektorja, zlasti kar zadeva kontrolo in nadzor, upravljanje virov in izboljšanje zdravstvenih pogojev ribiških proizvodov ter povečanje nadzornih zmogljivosti pristojnih organov.

2.   Na predlog Gvineje in za namene izvajanja prejšnjega odstavka se Skupnost in Gvineja po začetku veljavnosti Protokola in najpozneje v treh mesecih po začetku njegove veljavnosti v okviru skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma dogovorita o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za njegovo izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo deleža finančnega prispevka iz odstavka 1 zgoraj in posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto;

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba doseči, za spodbujanje odgovornega in trajnostnega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih Gvineja določi v svoji nacionalni ribiški politiki ali drugih politikah, ki so povezane z uvedbo odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo;

(c)

merila in postopke za vsakoletno vrednotenje rezultatov.

3.   Vendar se pogodbenici strinjata, da bo poseben poudarek na vseh ukrepih podpore pri spremljanju in kontroli ribolova, skupaj z nadzorom gvinejskih voda po morju in iz zraka, vzpostavitvijo sistema spremljanja ribiških plovil s satelitom (VMS) ter izboljšanjem pravnega okvira in njegove uporabe glede kršitev.

4.   Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa ali uporabe posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto, morata odobriti obe pogodbenici v okviru skupnega odbora.

5.   Gvineja vsako leto dodeli znesek, ki ustreza zneskom iz odstavka 1, za izvajanje večletnega programa. V prvem letu veljavnosti Protokola je treba Skupnost o tej dodelitvi obvestiti v najkrajšem mogočem roku in vsekakor pred odobritvijo večletnega sektorskega programa v okviru skupnega odbora. Za vsako naslednje leto uporabe Protokola Gvineja o tej dodelitvi obvesti Skupnost najpozneje 31. januarja predhodnega leta.

6.   Evropska skupnost lahko, če to upravičuje skupno letno vrednotenje rezultatov izvajanja večletnega sektorskega programa, prilagodi znesek, ki je namenjen podpori in izvajanju gvinejske sektorske ribiške politike in je sestavni del finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, da dejanski znesek finančnih sredstev, namenjenih izvajanju programa, uskladi z njegovimi rezultati.

7.   Skupnost si pridržuje pravico, da začasno ustavi plačilo posebnega prispevka iz tretjega pododstavka člena 2(1) tega protokola, če ocena v okviru skupne komisije pokaže, da se rezultati od prvega leta uporabe Protokola – razen v izjemnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah – ne skladajo s programom.

Člen 8

Spori – začasna prekinitev uporabe Protokola

1.   Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola in njegovo uporabo se rešuje s posvetovanjem pogodbenic v okviru skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma, po potrebi na izrednem zasedanju.

2.   Brez poseganja v člen 9 se uporaba Protokola lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če se meni, da je spor med pogodbenicama resen in če s posvetovanjem v okviru skupnega odbora v skladu z odstavkom 1 ni dosežena sporazumna rešitev spora.

3.   Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred datumom, ko naj bi takšna prekinitev začela veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta posvetovanja in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Ko spor rešita sporazumno, se Protokol znova začne uporabljati in znesek finančnega prispevka se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 9

Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Če Skupnost ne opravi plačil iz člena 2, se lahko uporaba tega protokola v skladu z določbami člena 6 začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

(a)

Pristojni gvinejski organi obvestijo Evropsko komisijo o neplačevanju. Evropska komisija opravi ustrezna preverjanja in, če je potrebno, poravna obveznost najpozneje v 60 delovnih dneh od datuma prejema obvestila.

(b)

Če plačila niso bila izvedena ali niso bili navedeni upravičeni razlogi za neplačevanje v roku iz člena 2(5) tega protokola, imajo pristojni gvinejski organi pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo.

(c)

Protokol se ponovno začne uporabljati takoj, ko je zadevno plačilo opravljeno.

Člen 10

Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v gvinejskih vodah, ureja veljavna gvinejska zakonodaja, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

Člen 11

Klavzula o pregledu

1.   V primeru pomembnih sprememb političnih usmeritev, na podlagi katerih je bil sklenjen ta protokol, lahko katera koli od pogodbenic zahteva pregled njegovih določb, ki se po potrebi spremenijo.

2.   Zainteresirana pogodbenica drugo pogodbenico pisno obvesti o tem, da namerava sprožiti postopek pregleda določb tega protokola.

3.   Pogodbenici najpozneje 60 delovnih dni po zadevnem obvestilu v ta namen začneta posvetovanja. Če ni dosežen dogovor glede pregleda določb, lahko zainteresirana pogodbenica Protokol odpove na podlagi člena 14 Protokola.

Člen 12

Razveljavitev

S tem protokolom in njegovimi prilogami se razveljavljata in nadomeščata veljavni protokol o ribolovu ter okvirni sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Gvinejo o ribolovu v gvinejskih obalnih vodah.

Člen 13

Trajanje

Ta protokol in njegove priloge se uporabljajo za obdobje 4 let od 1. januarja 2009, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 14.

Člen 14

Odpoved

V primeru odpovedi Protokola zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpove Protokol, in sicer vsaj šest mesecev pred dnevom, na katerega bo ta odpoved začela veljati. Po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka pogodbenici začneta posvetovanja.

Člen 15

Začetek veljavnosti

1.   Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so bili potrebni postopki zaključeni.

2.   Uporabljata se od 1. januarja 2009.


(1)  K znesku finančnega prispevka iz člena 1(1) se prišteje znesek prispevkov iz poglavja II te priloge, ki jih prejme neposredno Gvineja in katerih letna višina je ocenjena na 118 000 EUR brez dajatev v zvezi s prispevkom za nadzor in raziskave.

(2)  K tem zneskom se prištejejo zneski prispevkov iz poglavja II te priloge, ki jih prejme neposredno Gvineja in katerih letna višina je ocenjena na 118 000 EUR brez dajatev v zvezi s prispevkom za nadzor in raziskave.

PRILOGA

Pogoji za opravljanje ribolova tunov s plovili skupnosti v gvinejski ribolovni coni

POGLAVJE I

ZAHTEVKI ZA DOVOLJENJA IN IZDAJANJE DOVOLJENJ ZA RIBOLOV

ODDELEK 1

Izdaja dovoljenj za ribolov

1.

Dovoljenje za ribolov v gvinejski ribolovni coni lahko dobijo le plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2.

Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni prepovedana ribolovna dejavnost v Gvineji. Imeti morajo urejene odnose z gvinejsko upravo, to pomeni, da so izpolnili vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Gvineji na podlagi ribiških sporazumov, sklenjenih s Skupnostjo, zlasti kar zadeva vkrcanje mornarjev.

3.

Pristojni organi Skupnosti po elektronski pošti predložijo gvinejskemu ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, zahtevek za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma, vsaj 30 delovnih dni pred datumom zahtevanega začetka veljavnosti.

4.

Zahtevke je treba predložiti ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, na obrazcu, katerega vzorec je v Dodatku I. Gvinejski organi naredijo vse potrebno, da zagotovijo zaupno obravnavanje podatkov, prejetih v okviru zahtevka za dovoljenje za ribolov. Navedeni podatki bodo uporabljeni samo v okviru izvajanja ribiškega sporazuma.

5.

Vsakemu zahtevku za dovoljenje za ribolov morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

dokazilo o plačilu pavšalnega predplačila za obdobje veljavnosti dovoljenja,

vsi drugi dokumenti ali potrdila, zahtevani na podlagi posebnih določb za zadevno vrsto plovila v skladu s tem protokolom.

6.

Pristojbina se plača na račun, ki ga navedejo gvinejski organi v skladu s členom 2(7) Protokola.

7.

Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen dajatve za prispevek k nadzoru ribolova, dajatve za prispevek k raziskavam na področju ribolova in zaračunanih storitev. Dajatve za nadzor in raziskave se uporabijo sorazmerno z dejansko prisotnostjo v gvinejski ribolovni coni in jih gospodarski subjekti izplačajo ob končnem obračunu pristojbin v skladu z določbami oddelka 2 te priloge.

Na zahtevo gvinejske strani in do sklenitve protokola VMS s Skupnostjo bo Skupnost Gvineji zagotavljala satelitske podatke o obdobjih prisotnosti v gvinejski ribolovni coni, na podlagi katerih bo mogoče izračunati dajatve, ki jih bodo morali plačati lastniki plovil kot prispevek za nadzor.

8.

Dovoljenja za ribolov za vsa plovila se lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom izdajo preko Delegacije Evropske komisije v Gvineji v 15 delovnih dneh od datuma, ko gvinejsko ministrstvo, pristojno za ribištvo, prejme vse dokumente iz točke 5.

9.

Dovoljenja za ribolov se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

10.

Kljub temu se na zahtevo Evropske skupnosti in če se dokaže višja sila, dovoljenje za ribolov za posamezno plovilo brez plačila dodatnih pristojbin nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo iste kategorije, kot je prvo plovilo, v skladu s členom 1 Protokola. V tem primeru se pri izračunu ravni ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil.

11.

Lastnik prvega plovila ali njegov zastopnik vrneta preklicano dovoljenje za ribolov gvinejskemu ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, prek Delegacije Evropske komisije.

12.

Novo dovoljenje za ribolov začne veljati na dan, ko lastnik plovila vrne preklicano dovoljenje gvinejskemu ministrstvu, pristojnemu za ribištvo. O prenosu dovoljenja se obvesti Delegacija Evropske komisije v Gvineji.

13.

Dovoljenje za ribolov mora biti ves čas na krovu. Evropska skupnost vodi posodobljen osnutek seznama plovil, za katera je bil v skladu z določbami tega protokola vložen zahtevek za dovoljenje za ribolov. Navedeni osnutek se gvinejskim organom pošlje takoj, ko je sestavljen, in nato vsakič, ko se posodobi. Po prejemu navedenega osnutka seznama in obvestila o plačilu predplačila, ki ga Evropska komisija pošlje organom obalne države, pristojni gvinejski organ vnese plovilo na seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov, ter ga pošlje organom, zadolženim za nadzor ribištva. V tem primeru prejme lastnik plovila overjen izvod seznama, ki ga hrani na krovu namesto dovoljenja za ribolov, dokler to ni izdano.

14.

Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali vzpostavitev sistema dovoljenj za ribolov, ki temelji izključno na elektronski izmenjavi zgoraj navedenih informacij in dokumentov. Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali čimprejšnjo zamenjavo papirnatega dovoljenja za ribolov z elektronsko ustreznico, kot je seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov v gvinejski ribolovni coni.

15.

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru skupnega odbora v tem protokolu nadomestili vse sklice na BRT z BT in posledično prilagodili vse s tem povezane določbe. Pred to zamenjavo se pogodbenici strokovno posvetujeta.

ODDELEK 2

Pogoji za izdajo dovoljenja za ribolov – pristojbine in predplačila

1.

Dovoljenja za ribolov veljajo eno leto in so obnovljiva.

2.

Pristojbina znaša 35 EUR na tono ulova v gvinejski ribolovni coni za plovila za ribolov tunov s potegalko in 25 EUR za plovila za ribolov z ribiško palico.

3.

Dovoljenja za ribolov se izdajo po plačilu naslednjih pavšalnih zneskov pristojnim nacionalnim organom:

4 025 EUR za posamezno plovilo za ribolov tunov s potegalko, kar ustreza pristojbinam za 115 ton ulova na leto,

500 EUR za posamezno plovilo za ribolov z ribiško palico, kar ustreza pristojbinam za 20 ton ulova na leto.

4.

Države članice najpozneje 15. junija vsako leto sporočijo Evropski komisiji tonažo ulova v preteklem letu, kot ga potrdijo znanstveni inštituti iz točke 5 spodaj.

5.

Evropska komisija najpozneje do 31. julija leta n + 1 sestavi končni obračun pristojbin, ki so plačljive za leto n, na podlagi poročil o ulovu, ki jih predloži vsak lastnik plovila in ki jih potrdijo znanstveni inštituti, odgovorni za preverjanje podatkov o ulovu v državah članicah, kot so IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) in Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB). Pošlje se prek Delegacije Evropske komisije.

6.

Navedeni obračun se istočasno pošlje gvinejskemu ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, in lastnikom plovil.

7.

Vsako morebitno dodatno plačilo za količine ulova, ki presegajo 115 ton za plovila za ribolov tunov s potegalko in 20 za plovila za ribolov z ribiško palico, plačajo lastniki plovil pristojnim gvinejskim nacionalnim organom najpozneje 31. avgusta leta n + 1 na račun, naveden v odstavku 6 oddelka 1 tega poglavja, in sicer 35 EUR na tono za plovila za ribolov s potegalko in 25 EUR za plovila za ribolov z ribiško palico.

8.

Če je znesek končnega obračuna nižji od predplačila iz točke 3 tega oddelka, se lastniku plovila nastala razlika ne povrne.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE CONE

Plovila Skupnosti bodo lahko v primeru plovil za ribolov tunov s potegalko in plovil za ribolov z ribiško palico svoje ribolovne dejavnosti opravljala v vodah, ki so več kot 12 morskih milj od osnovnih črt ali – kadar je to primerno – onkraj 20-metrske izobate.

POGLAVJE III

SISTEM POROČANJA O ULOVU

1.

V tej prilogi je trajanje ribolovnega potovanja plovila Skupnosti v gvinejski ribolovni coni:

bodisi obdobje, ki preteče od vstopa v gvinejsko ribolovno cono do izstopa iz nje,

bodisi obdobje, ki preteče od vstopa v gvinejsko ribolovno cono do pretovarjanja ali/in raztovarjanja v Gvineji.

2.

Vsa plovila, ki jim je ribolov v gvinejskih vodah dovoljen na podlagi Sporazuma, morajo sporočiti svoj ulov gvinejskemu ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, da lahko ti organi preverijo ujete količine, ki jih potrdijo pristojni znanstveni inštituti v skladu s postopkom iz točke 5 oddelka 2 poglavja I te priloge. Načini obveščanja o ulovu so naslednji:

2.1.

V letnem obdobju veljavnosti dovoljenja za ribolov v smislu oddelka 2 poglavja I te priloge poročila vsebujejo ulove, ki jih plovilo opravi med vsakim ribolovnim potovanjem. Izvirniki poročil se v 45 dneh po koncu zadnjega ribolovnega potovanja, opravljenega v navedenem obdobju, na fizičnem nosilcu pošljejo gvinejskemu ministrstvu, pristojnemu za ribištvo. Poleg tega se poročilo pošlje še po telefaksu (+ 224 30 41 36 60) ali po elektronski pošti (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Plovila vpišejo svoj ulov na ustrezen obrazec ladijskega dnevnika, katerega vzorec je v Dodatku 3. Za obdobja, v katerih plovilo ni v gvinejski ribolovni coni, se v ladijski dnevnik vpiše besedilo „Zunaj gvinejske ribolovne cone“.

2.3.

Obrazci se izpolnijo čitljivo, podpiše jih poveljnik plovila ali njegov zakoniti zastopnik.

2.4.

Poročila o ulovu morajo biti zanesljiva, da pripomorejo k spremljanju razvoja staležev.

3.

V primeru neizpolnjevanja določb tega poglavja si gvinejska vlada pridržuje pravico, da plovilu, ki krši določbe, začasno odvzame dovoljenje za ribolov, dokler ne opravi vseh formalnosti, in lastniku plovila naloži kazen, predvideno z veljavno gvinejsko zakonodajo. O tem obvesti Evropsko komisijo in državo članico zastave.

4.

Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali vzpostavitev sistema poročanja o ulovu, ki temelji izključno na elektronski izmenjavi zgoraj opisanih informacij in dokumentov. Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali čimprejšnjo zamenjavo pisnega poročanja (ladijski dnevnik) z enakovrednim v elektronski obliki.

POGLAVJE IV

PRETOVARJANJE IN IZTOVARJANJE

Pogodbenici sodelujeta, da bi izboljšali možnosti pretovarjanja in iztovarjanja v pristaniščih Republike Gvineje.

1.

Iztovarjanje

Plovila Skupnosti za ribolov tunov, ki svoj ulov prostovoljno iztovorijo v pristanišču Republike Gvineje, so upravičena do znižanja pristojbine v višini 5 EUR na tono, ulovljeno v ribolovni coni Republike Gvineje, na znesek, naveden v odstavku 2 oddelka 2 poglavja I Priloge.

Dodatno znižanje v višini 5 EUR se dodeli v primeru prodaje ribiških proizvodov predelovalnemu obratu Republike Gvineje.

Ta mehanizem se bo uporabil za vsa plovila Skupnosti do največ 50 % končnega obračuna ulova (kot je opredeljen v poglavju III Priloge) od prvega leta tega protokola.

2.

Podrobna pravila za izvajanje nadzora iztovorjene ali pretovorjene tonaže bodo opredeljena na prvem zasedanju skupnega odbora.

3.

Ocena

Višina finančnih spodbud in najvišji odstotek končnega obračuna ulova bosta usklajena v skupnem odboru glede na družbeno-gospodarski vpliv iztovarjanj, opravljenih v zadevnem letu.

POGLAVJE V

VKRCAVANJE MORNARJEV

1.

Lastniki plovil se obvežejo, da bodo za sezono ribolova tunov v gvinejski ribolovni coni zaposlili vsaj 20 % mornarjev iz držav AKP, pri čemer bodo imeli prednost gvinejski mornarji. V primeru neupoštevanja teh določb lahko Gvineja zadevne lastnike plovil obravnava, kot da ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev dovoljenja za ribolov v skladu z določbami oddelka 1 te priloge.

2.

Lastniki plovil si prizadevajo za vkrcanje dodatnih gvinejskih mornarjev.

3.

Za mornarje, ki jih zaposlijo plovila Skupnosti, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

4.

Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz držav AKP, od katerih podpisniki prejmejo en izvod, se sklenejo med zastopnikom(-i) lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali zastopniki. Te pogodbe mornarjem zagotavljajo stopnjo socialne varnosti, ki jim pripada, vključno z življenjskim, zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

5.

Mornarjem iz držav AKP plače izplačujejo lastniki plovil. Višino plač sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Plačilni pogoji lokalnih mornarjev iz držav AKP ne smejo biti slabši od tistih, ki veljajo za posadke v njihovih državah, v nobenem primeru pa ne pod standardi ILO. Bruto zajamčena plača mornarjev iz držav, ki niso članice Skupnosti, na krovu zamrzovalnih plovil za ribolov tunov s potegalko, ki opravljajo ribolovno dejavnost na podlagi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in tretjo državo, je enaka minimalni osnovni plači, določeni z resolucijo ILO, ki se uporablja za trgovsko mornarico, v Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu. Ta zajamčena plača se navede v pogodbah o delu. Če konvencija za ribiški sektor določa ugodnejše pogoje glede minimalne plače ali socialnih pravic kot Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu, se je treba ravnati po določbah konvencije za ribiški sektor.

6.

Vsi mornarji, najeti za delo na plovilih Skupnosti, se zglasijo pri poveljniku določenega plovila dan pred predlaganim datumom vkrcanja. Če mornarja ob dogovorjenem času za vkrcanje ni na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti, da tega mornarja vkrca.

POGLAVJE VI

TEHNIČNI UKREPI

Plovila upoštevajo ukrepe in priporočila, ki jih glede ribolovnega orodja, njegovih tehničnih specifikacij in vseh drugih tehničnih ukrepov, ki se nanašajo na njihove ribolovne dejavnosti, za regijo sprejme ICCAT.

POGLAVJE VII

OPAZOVALCI

1.

Plovila, ki jim je na podlagi Sporazuma dovoljen ribolov v gvinejskih vodah, vkrcajo na krov opazovalce, ki jih imenuje pristojna regionalna ribolovna organizacija, pod naslednjimi pogoji:

1.1.

Plovila Skupnosti na zahtevo pristojnega organa vkrcajo na krov opazovalca, ki ga imenuje navedeni pristojni organ in katerega naloga je preverjanje ulova, opravljenega v gvinejskih vodah.

1.2.

Pristojni organ pripravi seznam plovil, ki so določena, da na krov sprejmejo opazovalca, in seznam opazovalcev, imenovanih za vkrcanje. Seznama se posodabljata. Takoj po pripravi in vsake tri mesece po njuni posodobitvi se predložita Evropski komisiji.

1.3.

Pristojni organ sporoči zadevnim lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na plovilo, ob izdaji dovoljenja za ribolov ali najpozneje 15 dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca.

2.

Opazovalec se na plovilo vkrca za eno ribolovno potovanje. Vendar je na izrecno zahtevo pristojnih gvinejskih organov na krovu lahko prisoten tudi več potovanj, odvisno od povprečnega trajanja potovanja določenega plovila. To zahtevo pristojni organ izrazi takrat, ko sporoči ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na zadevno plovilo.

3.

O pogojih za vkrcanje opazovalca na plovilo se sporazumno dogovorijo lastnik plovila ali njegov zastopnik in pristojni organ.

4.

Po obvestilu o seznamu izbranih plovil se opazovalec na začetku prvega potovanja v gvinejskih ribolovnih vodah vkrca na plovilo v pristanišču, ki ga izbere lastnik plovila.

5.

Zadevni lastniki plovil sporočijo imena pristanišč podregije in datume za vkrcanje opazovalcev v roku dveh tednov in z desetdnevnim predhodnim obvestilom.

6.

Če se opazovalec vkrca na krov v državi, ki se ne nahaja v podregiji, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo, ki ima regionalnega opazovalca na krovu, zapusti regionalne vode, se stori vse potrebno, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev na stroške lastnika plovila.

7.

Če opazovalec ob dogovorjenem času oziroma v dvanajstih urah po dogovorjenem času ni prisoten na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja opazovalca.

8.

Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Ko plovilo pluje v gvinejskih vodah, opravljajo naslednje naloge:

8.1.

opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil;

8.2.

preverjanje položaja plovil, ki opravljajo ribolovne dejavnosti;

8.3.

biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov;

8.4.

beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

8.5.

preverjanje podatkov o ulovu v gvinejskih ribolovnih vodah, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

8.6.

preverjanje deleža prilova in ocena količine zavrženih vrst tržnih rib;

8.7.

sporočanje svojemu pristojnemu organu podatkov o ribolovu na ustrezen način, vključno s količino ulova in prilova na krovu.

9.

Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca med izvajanjem njegovih nalog.

10.

Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za opravljanje svojih nalog. Poveljnik mu omogoči dostop do sredstev komuniciranja, potrebnih za opravljanje njegovih nalog, dokumentacije, neposredno povezane z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ladijskim dnevnikom in navigacijskim dnevnikom, in tistih delov plovila, ki so potrebni za lažje izvajanje njegovih nalog.

11.

Opazovalec med bivanjem na krovu:

11.1.

stori vse potrebno, da zagotovi, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata in ne ovirata ribolovnih dejavnosti,

11.2.

spoštuje premoženje in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo omenjenemu plovilu.

12.

Ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem opazovalec pripravi poročilo o dejavnostih, ki ga pošlje pristojnim organom, en izvod pa Evropski komisiji. Podpiše ga v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu pripiše kakršne koli ugotovitve ali zahteva pripis ugotovitev, ki se mu zdijo potrebne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku izroči, ko se znanstveni opazovalec izkrca.

13.

Lastniki plovil krijejo stroške nastanitve in hrane opazovalcev pod enakimi pogoji kot za častnike, v skladu s praktičnimi možnostmi plovila.

14.

Plačo in socialne prispevke za opazovalca krije ministrstvo, pristojno za ribištvo. Lastnik plovila Državnemu centru za nadzor in varstvo ribolova za vsak dan, ki ga opazovalec preživi na posameznem plovilu, plača 15 EUR.

15.

Pogodbenici se z zainteresiranimi tretjimi državami čim prej posvetujeta o določitvi sistema regionalnih opazovalcev in izbiri pristojne regionalne ribolovne organizacije. Plovila, ki jim je na podlagi Sporazuma dovoljen ribolov v gvinejski ribolovni coni, do začetka izvajanja sistema regionalnih opazovalcev namesto slednjih sprejmejo na krov opazovalce, ki jih določijo pristojni gvinejski organi, v skladu z zgoraj navedenimi pravili.

POGLAVJE VIII

NADZOR

1.

Evropska skupnost v skladu s točko 13 oddelka 1 te priloge vodi posodobljen osnutek seznama plovil, ki jim je bilo dovoljenje za ribolov izdano v skladu z določbami tega protokola. Seznam se gvinejskim organom, pristojnim za nadzor ribištva, pošlje takoj, ko je sestavljen, in vsakič, ko se posodobi.

2.

Po prejemu navedenega osnutka seznama in obvestila o plačilu predplačila iz točke 3 oddelka 2 poglavja I te priloge, ki ga Evropska komisija pošlje organom obalne države, pristojni gvinejski organ vnese plovilo na seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov, ter ga pošlje organom, pristojnim za nadzor ribištva. V tem primeru lahko lastnik plovila prejme overjen izvod seznama, ki ga hrani na krovu namesto dovoljenja za ribolov, dokler to ni izdano.

3.

Vstop v cono in izstop iz nje

3.1.

Plovila Skupnosti najmanj tri ure vnaprej obvestijo pristojne gvinejske organe, pristojne za nadzor ribištva, o nameravanem vstopu v gvinejsko ribolovno cono ali izstopu iz nje ter prijavijo skupno količino in vrste ulova na krovu.

3.2.

Ko plovila obvestijo o izstopu iz območja, sporočijo tudi svoj položaj. Te informacije je treba po možnosti poslati po telefaksu (+ 224 30 41 36 60) ali po elektronski pošti (cnspkaly@yahoo.fr), ali če nobeno od navedenega ni možno, po radijski zvezi (klicna koda Državnega centra za nadzor in varstvo ribolova).

3.3.

Plovila, ki so odkrita pri izvajanju ribolova in o tem predhodno niso obvestila pristojnega gvinejskega organa, se obravnavajo kot plovila, ki kršijo določbe.

3.4.

Plovilom se ob izdaji dovoljenja za ribolov sporoči tudi številka telefaksa, telefonska številka in elektronski naslov.

4.

Nadzorni postopki

4.1.

Poveljniki plovil Skupnosti, ki opravljajo ribolovne dejavnosti v gvinejskih ribolovnih vodah, dovolijo in omogočijo vkrcanje in opravljanje nalog gvinejskim uradnikom, odgovornim za inšpekcijske preglede in nadzor nad ribolovnimi dejavnostmi.

4.2.

Ti uradniki se na krovu ne zadržujejo dlje, kot je potrebno, da opravijo svoje naloge.

4.3.

Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo.

5.

Satelitski nadzor

V skladu z določbami Dodatka 2 se izvaja satelitski nadzor vseh plovil Skupnosti, ki opravljajo ribolovne dejavnosti na podlagi tega sporazuma. Te določbe začnejo veljati deseti dan po tem, ko gvinejska vlada obvesti Delegacijo Evropske komisije v Gvineji o začetku delovanja gvinejskega Državnega centra za spremljanje ribolova (FMC).

6.

Pregled plovila

6.1.

Pristojni gvinejski organi najpozneje v 36 urah obvestijo državo zastave in Evropsko komisijo o vseh pregledih plovil Skupnosti in kaznih za plovila Skupnosti v gvinejskih ribolovnih vodah.

6.2.

Država zastave in Evropska komisija istočasno prejmeta kratko poročilo o okoliščinah in razlogih za zadevni pregled plovila.

7.

Zapisnik o pregledu plovila

7.1.

Ko pristojni gvinejski organ sestavi zapisnik, ga poveljnik plovila podpiše.

7.2.

Ta podpis ne vpliva na pravice poveljnika ali njegovo obrambo, s katero se lahko zagovarja pred domnevno kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis zapisnika, mora za to pisno navesti razloge, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonil podpis“.

7.3.

Poveljnik mora s plovilom vpluti v pristanišče, ki ga določijo gvinejski organi. V primeru manjših kršitev lahko pristojni gvinejski organ plovilu, ki je pregledano, dovoli, da nadaljuje ribolovne dejavnosti.

8.

Posvetovalni sestanek v primeru pregleda plovila

8.1.

Pred sprejetjem morebitnih ukrepov proti poveljniku ali posadki plovila ali v zvezi s tovorom in opremo na plovilu, razen tistih za varovanje dokazov o domnevni kršitvi, se v roku enega delovnega dne po prejemu zgoraj omenjenih informacij izvede posvetovalni sestanek med Evropsko komisijo in pristojnimi gvinejskimi organi, ki se ga po možnosti udeleži predstavnik zadevne države članice.

8.2.

Na sestanku si strani izmenjajo ustrezne dokumente ali informacije, ki bi lahko pomagale pri pojasnitvi okoliščin ugotovljenih dejstev. Lastnik plovila ali njegov zastopnik se obvesti o sklepih navedenega sestanka in o ukrepih, ki sledijo pregledu plovila.

9.

Reševanje sporov v zvezi s pregledom plovila

9.1.

Pred uvedbo sodnega postopka se domnevna kršitev poskuša razrešiti s postopkom poravnave. Ta postopek se zaključi najpozneje tri delovne dni po pregledu plovila.

9.2.

V primeru postopka poravnave se višina denarne kazni določi v skladu z gvinejsko zakonodajo.

9.3.

Če spora ni možno razrešiti sporazumno in se predloži pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila na banki, ki jo določijo pristojni gvinejski organi, položi bančno varščino, v kateri so zajeti stroški pregleda plovila ter denarne kazni in nadomestila, naloženi odgovornim za kršitev.

9.4.

Do zaključka sodnega postopka je bančna varščina nepreklicna. Sprosti se takoj, ko se sodni postopek konča brez obsodbe. Prav tako pristojni gvinejski organi sprostijo preostanek zneska v primeru, ko obsodba nalaga denarno kazen, ki je nižja od položene varščine.

9.5.

Zaplemba plovila se ukine in njegova posadka sme zapustiti pristanišče:

ko so obveznosti, ki izhajajo iz postopka poravnave, izpolnjene ali

ko je bančna varščina iz točke 9.3 položena in jo pristojni gvinejski organi sprejmejo do zaključka sodnega postopka.

10.

Pretovarjanje

10.1.

Plovila Skupnosti, ki želijo pretovoriti ulov v gvinejskih vodah, to storijo v gvinejskih pristaniščih ali/in sidriščih pristanišč.

10.2.

Lastniki takšnih plovil morajo pristojnim gvinejskim organom najmanj 24 ur vnaprej sporočiti:

imena ribiških plovil, iz katerih bo potekalo pretovarjanje,

ime, številko IMO in zastavo tovornega plovila,

tonažo po vrstah, ki se bodo pretovorile,

dan in mesto pretovarjanja.

10.3.

Pretovarjanje se šteje za izstop iz gvinejske ribolovne cone. Plovila morajo zato pristojnim gvinejskim organom predložiti poročila o ulovu in jih obvestiti, ali nameravajo nadaljevati ribolov ali zapustiti gvinejsko ribolovno cono.

10.4.

Vsako pretovarjanje ulova, ki ni omenjeno zgoraj, je v gvinejski ribolovni coni prepovedano. Vsaka oseba, ki krši navedeno določbo, se kaznuje v skladu z gvinejsko zakonodajo.

11.

Poveljniki plovil Skupnosti, ki raztovarjajo ali pretovarjajo v gvinejskem pristanišču, dovolijo in omogočijo gvinejskim inšpektorjem, da nadzirajo te dejavnosti. Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo.

Dodatki

1.

Zahtevek za izdajo dovoljenja za ribolov

2.

Določbe, ki veljajo za satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS), in koordinate gvinejske ribolovne cone

3.

Ladijski dnevnik ICCAT

Dodatek 1

Image

Image

Dodatek 2

Pogodbenici se naknadno posvetujeta v okviru skupnega odbora, da bi opredelili določbe, ki veljajo za satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS), in koordinate gvinejske ribolovne cone.

Dodatek 3

Image


19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/56


SKLEP SVETA

z dne 9. junija 2009

o imenovanju sodnika Sodišča za uslužbence Evropske unije

(2009/474/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 225a Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 140b Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodišče za uslužbence Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „Sodišče za uslužbence“) je bilo ustanovljeno s Sklepom Sveta 2004/752/ES, Euratom (1). Z navedenim sklepom se je v ta namen k Protokolu o Statutu Sodišča dodala priloga (v nadaljnjem besedilu „Priloga I k Statutu Sodišča“).

(2)

Svet je s Sklepom 2005/150/ES, Euratom (2) določil pogoje in podrobnosti za predložitev in obravnavo kandidatur za imenovanje sodnikov Sodišča za uslužbence, kakor je določeno v členu 3(2) Priloge I k Statutu Sodišča.

(3)

Svet je s Sklepom 2005/49/ES, Euratom (3) določil pravila za delovanje odbora iz člena 3(3) Priloge I k Statutu Sodišča (v nadaljnjem besedilu „odbor“).

(4)

Po odstopu enega sodnika Sodišča za uslužbence je bil 6. marca 2009 objavljen javni poziv k vložitvi kandidatur za sodnika Sodišča za uslužbence Evropske unije za obdobje od 1. septembra 2009 do 31. avgusta 2015 (4).

(5)

Odbor se je sestal 26. marca ter 7., 25. in 26. maja 2009. Po koncu razprav je pripravil mnenje in seznam v skladu s členom 3(4) Priloge I k Statutu Sodišča.

(6)

Sodnike Sodišča za uslužbence v skladu s četrtim odstavkom člena 225a Pogodbe ES in četrtim odstavkom člena 140b Pogodbe ESAE imenuje Svet.

(7)

Treba je torej imenovati eno osebo iz seznama iz člena 3(4) Priloge I k Statutu Sodišča, pri čemer je treba v skladu s členom 3(1) priloge I k Statutu Sodišča zagotoviti uravnoteženo sestavo Sodišča za uslužbence, tako da se med državljani držav članic izberejo sodniki iz kar najširšega možnega geografskega območja in se upoštevajo zastopani nacionalni pravni sistemi –

SKLENIL:

Člen 1

Za sodnika Sodišča za uslužbence Evropske unije se za obdobje šestih let, in sicer od 1. septembra 2009 do 31. avgusta 2015, imenuje Maria Isabel ROFES i PUJOL.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 9. junija 2009

Za Svet

Predsednik

E. JANOTA


(1)  UL L 333, 9.11.2004, str. 7.

(2)  UL L 50, 23.2.2005, str. 7.

(3)  UL L 21, 25.1.2005, str. 13.

(4)  UL C 53, 6.3.2009, str. 15.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

19.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/57


SKUPNI UKREP SVETA 2009/475/SZVP

z dne 11. junija 2009

o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. marca 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/190/SZVP o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku (1). Ta skupni ukrep, kakor je bil naknadno spremenjen in podaljšan, preneha veljati 30. junija 2009.

(2)

Politični in varnostni odbor se je 24. marca 2009 dogovoril, da bi bilo treba misijo EUJUST LEX podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev do 30. junija 2010. V tem času naj bi EUJUST LEX poleg svojih osrednjih nalog izvedel tudi pilotno fazo delovanja v Iraku.

(3)

Finančni referenčni znesek 10 milijonov EUR, določen v Skupnem ukrepu 2005/190/SZVP, je bil v Skupnem ukrepu Sveta 2006/708/SZVP (2) dopolnjen z zneskom 11,2 milijona EUR ter 7,2 milijonoma EUR v Skupnem ukrepu Sveta 2008/304/SZVP (3), s katerimi naj bi se krili odhodki, povezani z misijo EUJUST LEX do 30. junija 2009. Treba bi bilo določiti nov referenčni finančni znesek za kritje odhodkov v zvezi z misijo za obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010.

(4)

Mandat misije se izvaja v varnostnih razmerah, ki se lahko poslabšajo in ki lahko škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), kot so opredeljeni v členu 11 Pogodbe.

(5)

Struktura poveljevanja in nadzora misije ne bi smela vplivati na pogodbeno odgovornost vodje misije do Komisije za izvrševanja proračuna misije –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Misija

1.   Evropska unija ustanavlja integrirano misijo Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku, EUJUST LEX.

2.   EUJUST LEX deluje v skladu s cilji in drugimi določbami, navedenimi v nalogah misije, ki so določene v členu 2.

Člen 2

Naloge misije

1.   EUJUST LEX se ukvarja z nujnimi potrebami iraškega kazenskopravnega sistema z izvajanjem usposabljanja za uradnike visokega in srednjega vodstvenega ranga in uradnike, ki delajo na področju kazenskih preiskav. Namen tega usposabljanja je izboljšati zmogljivost, usklajenost in sodelovanje različnih delov iraškega kazenskopravnega sistema.

2.   EUJUST LEX spodbuja tesnejše sodelovanje med različnimi akterji v iraškem kazenskopravnem sistemu in krepi upravljavske sposobnosti višjih in perspektivnih uradnikov zlasti v policiji, sodstvu in zaporih ter izboljšuje usposobljenost in postopke v zvezi s kazenskimi preiskavami, ob polnem spoštovanju pravne države in človekovih pravic.

3.   Usposabljanje poteka v EU in Iraku ali v regiji, EUJUST LEX pa ima urad za zvezo v Bagdadu. EUJUST LEX bo med 1. julijem 2009 in 30. junijem 2010 začel pilotno fazo delovanja v Iraku, ki bo vključevala strateško svetovanje, dejavnosti nadaljnjega usmerjanja in usposabljanja, kadar in kjer bodo to dopuščale varnostne razmere.

Svet bo preučil rezultate pilotne faze glede na spremembe varnostnih razmer in razpoložljivost ustrezne infrastrukture ter se odločil o prihodnosti misije po 30. juniju 2010.

4.   V vsem času delovanja misije se razvija učinkovito strateško in tehnično partnerstvo z Iračani, zlasti pri oblikovanju programov usposabljanja v fazi načrtovanja. Da bi se Iračane vključilo kar se da hitro, bo prav tako potrebno usklajevanje pri izbiri, varnostnem preverjanju, ocenjevanju, spremljanju in koordinaciji osebja, ki se udeležuje usposabljanja. Prav tako je v načrtovalni in operativni fazi potrebno tesno usklajevanje med EUJUST LEX in državami članicami, ki izvajajo usposabljanje. Usklajevanje vključuje diplomatska predstavništva zadevnih držav članic v Iraku in povezavo s tistimi državami članicami, ki imajo trenutno izkušnje z izvajanjem usposabljanja, relevantnega za misijo.

5.   EUJUST LEX je varna, neodvisna in razpoznavna, vendar dopolnjuje prizadevanja iraške vlade in mednarodne skupnosti, zlasti prizadevanja Združenih narodov in Združenih držav Amerike, ter jim daje dodano vrednost, deluje pa tudi v sinergiji z ustreznimi dejavnostmi Skupnosti in držav članic. Zato se EUJUST LEX povezuje z ustreznimi iraškimi organi in državami članicami, ki trenutno izvajajo projekte usposabljanja.

Člen 3

Struktura

EUJUST LEX ima načeloma naslednjo strukturo:

(a)

vodja misije;

(b)

urad za usklajevanje v Bruslju;

(c)

urad za zvezo v Bagdadu;

(d)

zmogljivosti za usposabljanje, inštruktorji in strokovnjaki, ki jih zagotovijo države članice, usklajuje pa EUJUST LEX.

Ti elementi se podrobneje opredelijo v konceptu operacij (CONOPS) in operativnem načrtu (OPLAN).

Člen 4

Poveljnik civilne operacije

1.   Direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij je tudi poveljnik civilne operacije za misijo EUJUST LEX.

2.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom Političnega in varnostnega odbora (PVO) ter splošno podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP), izvršuje poveljevanje in nadzor nad misijo EUJUST LEX na strateški ravni.

3.   Poveljnik civilne operacije zagotavlja ustrezno in učinkovito izvajanje sklepov Sveta in sklepov PVO, po potrebi tudi z izdajanjem navodil vodji misije na strateški ravni.

4.   Vsi dodeljeni člani osebja so še naprej pod polnim poveljstvom nacionalnih organov države članice, ki jih je dodelila, ali institucije EU. Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor nad osebjem, skupinami in enotami na poveljnika civilne operacije.

5.   Poveljnik civilne operacije je v celoti odgovoren za ustrezno izvajanje dolžnosti skrbnega ravnanja EU.

Člen 5

Vodja misije

1.   Vodja misije prevzame pristojnost ter izvršuje poveljevanje in nadzor nad misijo na območju operacije.

2.   Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad osebjem, skupinami in enotami iz sodelujočih držav, kot jih dodeli poveljnik civilne operacije, skupaj z upravno in logistično pristojnostjo, vključno s sredstvi, viri in informacijami, ki so na razpolago misiji.

3.   Vodja misije izdaja navodila celotnemu osebju misije, tudi uradu za usklajevanje v Bruslju in uradu za zvezo v Bagdadu, za učinkovito izvajanje misije EUJUST LEX, pri čemer prevzame usklajevanje in vsakodnevno upravljanje misije ter sledi navodilom na strateški ravni s strani poveljnika civilne operacije.

4.   Vodja misije je odgovoren za izvrševanje proračuna misije. V ta namen podpiše pogodbo s Komisijo.

5.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem. Za dodeljeno osebje disciplinske ukrepe izvršuje pristojni nacionalni organ ali organ EU.

6.   Vodja misije predstavlja misijo EUJUST LEX in zagotavlja ustrezno prepoznavnost misije.

Člen 6

Osebje

1.   Število in usposobljenost osebja misije EUJUST LEX so v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 2, in strukturo, določeno v členu 3.

2.   Osebje EUJUST LEX dodelijo države članice ali institucije EU. Vsaka država članica nosi stroške v zvezi z osebjem EUJUST LEX, ki ga je dodelila misiji, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem in dodatki, razen dnevnic ter potnih stroškov, kakor je opredeljeno v finančni izjavi.

3.   Mednarodno in lokalno osebje je lahko po potrebi zaposleno tudi pogodbeno.

4.   Vsi člani osebja opravljajo svoje naloge in ravnajo v interesu misije. Vse osebje spoštuje varnostna načela in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (4).

Člen 7

Status osebja

1.   O statusu osebja misije EUJUST LEX, vključno s privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in tekoče izvajanje misije EUJUST LEX, se po potrebi dogovori v skladu s postopkom, določenim v členu 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, se lahko v njegovem imenu pogaja o teh dogovorih.

2.   Država članica ali institucija EU, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna za vse pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vložijo člani osebja ali pa se nanašajo nanje. Zadevna država članica ali zadevna institucija EU je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljenega člana osebja.

Člen 8

Struktura poveljevanja

1.   EUJUST LEX ima kot operacija kriznega upravljanja enotno strukturo poveljevanja.

2.   PVO v okviru odgovornosti Sveta zagotavlja politični nadzor in strateško vodenje misije EUJUST LEX.

3.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodenjem PVO ter splošno podrejen GS/VP, je poveljnik EUJUST LEX na strateški ravni in v tej vlogi vodji misije izdaja navodila ter mu svetuje in zagotavlja tehnično podporo.

4.   Poveljnik civilne operacije poroča Svetu prek GS/VP.

5.   Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad misijo EUJUST LEX na območju operacije in je neposredno odgovoren poveljniku civilne operacije.

Člen 9

Politični nadzor in strateško vodstvo

1.   PVO v okviru odgovornosti Sveta politično nadzira in strateško usmerja misijo. Svet v ta namen pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih sklepov v skladu s členom 25 Pogodbe.

2.   To pooblastilo vključuje pristojnosti za spreminjanje CONOPS in OPLAN. Obsega tudi pristojnost za sprejemanje odločitev o imenovanju vodje misije. Za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem misije je še naprej pristojen Svet.

3.   PVO v rednih presledkih poroča Svetu.

4.   Poveljnik civilne operacije in vodja misije o zadevah v njuni pristojnosti redno in kadar je potrebno pošiljata poročila PVO.

Člen 10

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za misijo EUJUST LEX ustrezno in učinkovito izvajajo v skladu s členoma 4 in 8, pri tem pa se usklajuje z varnostnim uradom Sveta.

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost operacije in za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki veljajo za operacijo, v skladu s politiko Evropske unije v zvezi z varnostjo osebja, napotenega v operativni vlogi izven EU v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji in pripadajočimi dokumenti.

3.   Glede elementov misije, ki se izvajajo v državah članicah, država gostiteljica s sprejetjem potrebnih in ustreznih ukrepov poskrbi za varnost udeležencev in inštruktorjev na svojem ozemlju.

4.   Glede urada za usklajevanje v Bruslju sprejem potrebnih in ustreznih ukrepov zagotovi varnostni urad GSS v sodelovanju z organi države gostiteljice.

5.   V primeru, da usposabljanje poteka v tretji državi, EU skupaj z zadevnimi državami članicami od organov te tretje države zahteva, da uredijo vse potrebno za varnost udeležencev in inštruktorjev ali strokovnjakov na njenem ozemlju.

6.   EUJUST LEX ima za ta namen določenega varnostnega uradnika, ki odgovarja vodji misije.

7.   Vodja misije se posvetuje s PVO o varnostnih vprašanjih v zvezi z napotitvijo misije po navodilih GS/VP.

8.   Pred kakršno koli napotitvijo ali potovanjem v Irak člani osebja EUJUST, inštruktorji in strokovnjaki opravijo obvezno varnostno usposabljanje, ki ga organizira varnostni urad GSS, in po potrebi zdravniške preglede.

9.   Države članice si prizadevajo zagotoviti EUJUST LEX, zlasti uradu za zvezo, osebju, inštruktorjem in strokovnjakom, ki potujejo v Irak in po Iraku, varno nastanitev, zaščitno opremo in osebno varovanje ter po potrebi poskrbijo za njihove druge varnostne potrebe na iraškem ozemlju. Vodja misije lahko v ta namen sklene ustrezne dogovore z državami članicami ali po potrebi z lokalnimi organi.

Člen 11

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, med 1. julijem 2009 in 30. junijem 2010 znaša 10,8 milijonov EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, ob upoštevanju izjeme, da nobeno predfinanciranje ne ostane lastnina Skupnosti. V primeru, da del usposabljanja poteka v tretjih državah, se državljani tretjih držav lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb. V tem primeru lahko blago in storitve, ki se nabavijo za potrebe EUJUST LEX, izvirajo tudi iz tretjih držav.

3.   Zaradi posebnih varnostnih razmer v Iraku se storitve v Bagdadu oziroma drugih delih države zagotavljajo na podlagi pogodb, ki jih sklenejo Združeno kraljestvo oziroma druge zadevne države članice, ali dogovorov, ki jih sklenejo iraške oblasti z družbami, ki opravijo te storitve in zanje izdajo račun. Ti stroški se krijejo iz proračuna misije EUJUST LEX. Združeno kraljestvo ali druge zadevne države članice po posvetovanju z vodjo misije ustrezne informacije o teh stroških redno pošiljajo Svetu.

4.   Vodja misije izčrpno poroča Komisiji v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe, Komisija pa ga pri tem tudi nadzoruje.

5.   Finančna ureditev upošteva operativne potrebe EUJUST LEX, vključno z združljivostjo opreme.

6.   Odhodki so upravičeni od datuma začetka veljavnosti tega skupnega ukrepa.

7.   Oprema in material za urad za usklajevanje v Bruslju se kupi ali najame v imenu EU.

Člen 12

Usklajevanje

1.   Brez poseganja v strukturo poveljevanja vodja misije svoje dejavnosti natančno usklajuje z delegacijo Komisije, da se zagotovi skladnost ukrepanja EU v podporo Iraku.

2.   Vodja misije se natančno usklajuje z lokalnim predsedstvom EU in drugimi vodji misij EU.

3.   Vodja misije sodeluje z drugimi mednarodnimi akterji, navzočimi v državi, zlasti z ZN.

Člen 13

Razkritje tajnih informacij

GS/VP se pooblašča, da tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, pripravljene za namene operacije, razkrije v skladu z operativnimi potrebami misije državi gostiteljici in Združenim narodom, kar je ustrezno, in sicer v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti. V ta namen se sklenejo lokalni dogovori.

Člen 14

Straža

Za misijo EUJUST LEX se aktivira stražarska zmogljivost.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati 1. julija 2009.

Veljati preneha 30. junija 2010.

Člen 16

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 11. junija 2009

Za Svet

Predsednik

G. SLAMEČKA


(1)  UL L 62, 9.3.2005, str. 37.

(2)  UL L 291, 21.10.2006, str. 43.

(3)  UL L 105, 15.4.2008, str. 10.

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.