ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.148.slv

Uradni list

Evropske unije

L 148

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
11. junij 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 487/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (Kodificirana različica) ( 1 )

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 488/2009 z dne 10. junija 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 489/2009 z dne 10. junija 2009 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera so bili zahtevki predloženi od 1. do 5. junija 2009 za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 490/2009 z dne 10. junija 2009 o 107. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

12

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/439/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 5. maja 2009 o spremembi Odločbe 2007/250/ES o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da uvede posebni ukrep z odstopanjem od člena 193 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

14

 

 

2009/440/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 25. maja 2009 o imenovanju štirih finskih članov in dveh finskih nadomestnih članov Odbora regij

16

 

 

2009/441/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 25. maja 2009 o imenovanju italijanskega člana Odbora regij

17

 

 

Komisija

 

 

2009/442/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4199)  ( 1 )

18

 

 

2009/443/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 10. junija 2009 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca, kadmija in živega srebra zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4187)  ( 1 )

27

 

 

2009/444/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 10. junija 2009 o dodelitvi zneskov, ki izhajajo iz modulacije, določene v členih 7 in 10 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, državam članicam za leta 2009 do 2012 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4375)

29

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2009/445/SZVP z dne 9. junija 2009 o spremembi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu, EULEX KOSOVO

33

 

 

2009/446/SZVP

 

*

Sklep ATALANTA/5/2009 Političnega in varnostnega odbora z dne 10. junija 2009 o spremembi Sklepa ATALANTA/2/2009 Političnega in varnostnega odbora o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) in Sklepa ATALANTA/3/2009 Političnega in varnostnega odbora o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

34

 

 

IV   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

 

Nadzorni organ EFTE

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 387/06/COL z dne 13. decembra 2006 o spremembi Odločbe Nadzornega organa Efte št. 195/04/COL o izvedbenih določbah iz člena 27 dela II Protokola 3 k Sporazumu med državami Efta o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča glede standardnih obrazcev za priglasitev pomoči

35

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 637/08/COL z dne 8. oktobra 2008 o šestinšestdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči

55

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/1


UREDBA SVETA (ES) št. 487/2009

z dne 25. maja 2009

o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 83 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 3976/87 z dne 14. decembra 1987 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Splošne predpise o uporabi člena 81(3) Pogodbe bi bilo treba sprejeti z uredbo ali direktivo v skladu s členom 83 Pogodbe. Komisiji bi bilo treba omogočiti, da z uredbo razglasi, da se določbe člena 81(1) Pogodbe ne uporabljajo za nekatere kategorije sporazumov med podjetji, sklepov podjetniških združenj in usklajenih ravnanj.

(3)

Komisijo bi bilo treba podeliti pooblastila za odobritev skupinskih izjem v sektorju zračnega prevoza za promet znotraj Skupnosti, kakor tudi za promet med Skupnostjo in tretjimi državami.

(4)

Treba bi bilo določiti, pod kakšnimi posebnimi pogoji in v kakšnih okoliščinah lahko Komisija izvaja taka pooblastila v tesni in stalni povezavi s pristojnimi organi držav članic.

(5)

Zlasti je zaželeno, da se za nekatere kategorije sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj zagotovijo skupinske izjeme. Te izjeme bi bilo treba zagotoviti za omejeno obdobje, v katerem se lahko letalski prevozniki prilagodijo bolj konkurenčnemu okolju. Komisiji bi bilo treba omogočiti, da v tesni povezavi z državami članicami natančno določi obseg teh izjem in z njimi povezane pogoje.

(6)

Ta uredba ne posega v uporabo člena 86 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba se uporablja za zračni prevoz.

Člen 2

1.   V skladu s členom 81(3) Pogodbe lahko Komisija z uredbo razglasi, da se člen 81(1) Pogodbe ne uporablja za nekatere kategorije sporazumov med podjetji, sklepov podjetniških združenj in usklajenih ravnanj.

Komisija lahko sprejema take uredbe zlasti v zvezi s sporazumi, sklepi in usklajenimi ravnanji, katerih predmet so:

(a)

skupno načrtovanje in koordinacija redov letenja letalskih prevoznikov;

(b)

posvetovanje glede tarif za prevoz potnikov, prtljage in tovora z rednimi zračnimi prevozi;

(c)

skupno delovanje pri novih, manj obremenjenih rednih zračnih prevozih;

(d)

dodeljevanje slotov in načrtovanje voznega reda na letališčih; Komisija skrbi za zagotavljanje doslednega upoštevanja Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (4);

(e)

skupni nakup, razvoj in delovanje računalniških rezervacijskih sistemov v zvezi s pripravo voznega reda, sprejemanjem rezervacij in izdajanjem vozovnic, ki jih opravljajo podjetja v zračnem prevozu; Komisija skrbi za zagotavljanje doslednega upoštevanja Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89 z dne 24. julija 1989 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (5).

2.   Brez poseganja v drugi pododstavek odstavka 1, tam navedene uredbe Komisije določajo kategorije sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, za katere se uporabljajo, ter zlasti opredeljujejo:

(a)

omejitve ali klavzule, ki jih lahko vsebujejo ali ne smejo vsebovati sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja;

(b)

klavzule, ki jih sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja morajo vsebovati, ali druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni.

Člen 3

Katera koli uredba, sprejeta v skladu s členom 2, se uporablja za določeno obdobje.

Lahko se razveljavi ali spremeni, če so se spremenile okoliščine v zvezi s katerim koli dejavnikom, odločilnim za njeno sprejetje; v tem primeru se določi rok za spremembo sporazumov in usklajenih ravnanj, ki jih je pred razveljavitvijo ali spremembo urejala prvotna uredba.

Člen 4

Uredbe, sprejete v skladu s členom 2, vsebujejo določbo o retroaktivnosti za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki obstajajo na dan začetka veljavnosti teh uredb.

Člen 5

Uredba, sprejeta skladno s členom 2, lahko določa, da se prepoved iz člena 81(1) Pogodbe ne uporablja za obdobje, kakor je določeno s to uredbo, za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki že obstajajo na dan pristopa, za katere se uporablja člen 81(1) zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske in ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 81(3) Pogodbe.

Ta člen ne velja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki že ob datumu pristopa sodijo v okvir člena 53(1) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Člen 6

Pred sprejemom uredbe v skladu s členom 2, Komisija objavi njen osnutek ter povabi vse zadevne osebe in organizacije, naj v primernem času, ki ga določi Komisija in ki ni krajši od enega meseca, predložijo svoje pripombe.

Člen 7

Komisija se posvetuje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje iz člena 14 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (6), preden objavi osnutek uredbe in preden sprejme uredbo skladno s členom 2.

Člen 8

Uredba (EGS) št. 3976/87 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo, se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 2009

Za Svet

Predsednik

J. ŠEBESTA


(1)  Mnenje z dne 21. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 374, 31.12.1987, str. 9.

(3)  Glej Prilogo I.

(4)  UL L 14, 22.1.1993, str. 1.

(5)  UL L 220, 29.7.1989, str. 1.

(6)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.


PRILOGA I

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Sveta (EGS) št. 3976/87

(UL L 374, 31.12.1987, str. 9).

 

Uredba Sveta (EGS) št. 2344/90

(UL L 217, 11.8.1990, str. 15).

 

Uredba Sveta (EGS) št. 2411/92

(UL L 240, 24.8.1992, str. 19).

 

Aktu o pristopu iz leta 1994, Točka III.A.3

(UL C 241, 29.8.1994, str. 56).

 

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003

(UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

Samo člen 41

Uredba Sveta (ES) št. 411/2004

(UL L 68, 6.3.2004, str. 1).

Samo člen 2


PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EGS) št. 3976/87

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(1), prvi pododstavek

Člen 2(2), uvodne besede

Člen 2(1), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 2(2), prva alinea

Člen 2(1), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 2(2), druga alinea

Člen 2(1), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 2(2), tretja alinea

Člen 2(1), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 2(2), četrta alinea

Člen 2(1), drugi pododstavek, točka (d)

Člen 2(2), peta alinea

Člen 2(1), drugi pododstavek, točka (e)

Člen 2(3)

Člen 2(2)

Člena 3 in 4

Člena 3 in 4

Člen 4a, prvi stavek

Člen 5, prvi odstavek

Člen 4a, drugi stavek

Člen 5, drugi odstavek

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Priloga I

Priloga II


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 488/2009

z dne 10. junija 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

37,3

MK

39,9

TR

54,9

ZZ

44,0

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

131,6

ZZ

108,4

0709 90 70

TR

111,6

ZZ

111,6

0805 50 10

AR

55,7

TR

60,0

ZA

65,7

ZZ

60,5

0808 10 80

AR

75,4

BR

72,8

CA

69,7

CL

88,5

CN

102,4

NA

101,9

NZ

105,3

US

118,5

ZA

78,1

ZZ

90,3

0809 10 00

TN

161,5

TR

197,7

ZZ

179,6

0809 20 95

TR

510,4

US

453,6

ZZ

482,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 489/2009

z dne 10. junija 2009

o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera so bili zahtevki predloženi od 1. do 5. junija 2009 za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2) ter zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja so bili pristojnim organom predloženi v obdobju od 1. do 5. junija 2009 v skladu z Uredbo (ES) št. 950/2006 in/ali Uredbo (ES) št. 508/2007 z dne 7. maja 2007 o odprtju tarifnih kvot za uvoz surovega trsnega sladkorja v Bolgarijo in Romunijo za dobavo rafinerijam v tržnih letih 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (3) za skupno količino, ki je enaka ali presega razpoložljivo količino z zaporednimi številko 09.4366 (2008–2009).

(2)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti koeficient dodelitve, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino, in/ali države članice obvestiti, da je bila določena meja dosežena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene od 1. do 5. junija 2009 v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 950/2006 in/ali v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 508/2007, se dovoljenja izdajo v okviru količin, ki so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.

(3)  UL L 122, 11.5.2007, str. 1.


PRILOGA

Preferencialni sladkor AKP–INDIJA

Poglavje IV Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2008/2009

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 1.6.2009-5.6.2009

Meja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Dosežena

09.4333

Slonokoščena obala

100

 

09.4334

Republika Kongo

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gvajana

100

 

09.4337

Indija

0

Dosežena

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malavi

0

Dosežena

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

0

Dosežena

09.4344

Saint Kitts in Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazi

0

Dosežena

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidad in Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

0

Dosežena


Preferencialni sladkor AKP–INDIJA

Poglavje IV Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto julija–septembra 2009

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 1.6.2009-5.6.2009

Meja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Slonokoščena obala

100

 

09.4334

Republika Kongo

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gvajana

100

 

09.4337

Indija

0

Dosežena

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malavi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Saint Kitts in Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazi

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidad in Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

0

Dosežena


Dopolnilni sladkor

Poglavje V Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2008/2009

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 1.6.2009-5.6.2009

Meja

09.4315

Indija

 

09.4316

Države, podpisnice Protokola AKP

 


Sladkor iz koncesij CXL

Poglavje VI Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2008/2009

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 1.6.2009-5.6.2009

Meja

09.4317

Avstralija

0

Dosežena

09.4318

Brazilija

0

Dosežena

09.4319

Kuba

0

Dosežena

09.4320

Druge tretje države

0

Dosežena


Balkanski sladkor

Poglavje VII Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2008/2009

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 1.6.2009-5.6.2009

Meja

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

0

Dosežena

09.4326

Srbija in Kosovo (1)

100

 

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

100

 

09.4328

Hrvaška

100

 


Sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza

Poglavje VIII Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2008/2009

Zaporedna številka

Vrsta

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 1.6.2009-5.6.2009

Meja

09.4380

Posebni

 

09.4390

Industrijski

100

 


Dodatni sladkor v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu

Poglavje VIIIa Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2008/2009

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 1.6.2009-5.6.2009

Meja

09.4431

Komori, Madagaskar, Mauritius, Sejšeli, Zambija, Zimbabve

100

 

09.4432

Burundi, Kenija, Ruanda, Tanzanija, Uganda

100

 

09.4433

Svazi

100

 

09.4434

Mozambik

0

Dosežena

09.4435

Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska republika, Grenada, Gvajana, Haiti, Jamajka, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent in Grenadine, Surinam, Trinidad in Tobago

0

Dosežena

09.4436

Dominikanska republika

0

Dosežena

09.4437

Fidži, Papua Nova Gvineja

100

 


Uvoz sladkorja v okviru prehodnih tarifnih kvot, odprtih za Bolgarijo in Romunijo

Člen 1 Uredbe (ES) št. 508/2007

Tržno leto 2008/2009

Zaporedna številka

Vrsta

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 1.6.2009-5.6.2009

Meja

09.4365

Bolgarija

0

Dosežena

09.4366

Romunija

100

Dosežena


(1)  Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 490/2009

z dne 10. junija 2009

o 107. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1) ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Sankcijski odbor Varnostnega sveta Združenih narodov se je 27. maja 2009 odločil, da spremeni seznam fizičnih in pravnih oseb, skupin in subjektov, za katere bi morala veljati zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, tako da nanj doda ena fizična oseba na podlagi informacij v zvezi z njeno povezanostjo z Al-Kaido. Sankcijski odbor je predložil utemeljitev za to odločitev o vključitvi na seznam.

(3)

Prilogo I je treba ustrezno spremeniti.

(4)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta začeti veljati takoj.

(5)

Ker seznam ZN ne vsebuje trenutnih naslovov zadevne fizične osebe, je treba v Uradnem listu objaviti obvestilo, da lahko zadevna fizična oseba stopi v stik s Komisijo in da ji lahko Komisija pozneje sporoči razloge, na katerih temelji ta uredba, ji da možnost, da predloži svoje pripombe o teh razlogih, ter glede na pripombe in morebitne dodatne informacije pregleda to uredbo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2009

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Pod naslov „Fizične osebe“ se doda naslednji vnos:

„Bekkay Harrach (alias (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (‚al Hafidh Abu Talha Nemec‘)). Datum rojstva: 4.9.1977. Kraj rojstva: Berkane, Maroko. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 5208116575 (nemški potni list, izdan v Bonnu, Nemčija, veljaven do 7.9.2013). Nacionalna matična številka: (a) 5209243072 (nacionalna osebna izkaznica (Bundespersonalausweis), izdana v Bonnu, Nemčija, veljavna do 7.9.2013), (b) J17001W6Z12 (nemško vozniško dovoljenje, izdano v Bonnu, Nemčija). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 27.5.2009. Drugi podatki: aprila 2009 se je domnevno zadrževal na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/14


ODLOČBA SVETA

z dne 5. maja 2009

o spremembi Odločbe 2007/250/ES o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da uvede posebni ukrep z odstopanjem od člena 193 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2009/439/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V pismu, ki ga je Generalni sekretariat Komisije prejel dne 28. julija 2008, je Združeno kraljestvo zaprosilo za dovoljenje, da še naprej uporablja posebni ukrep za odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost za osebe, ki so zavezanci za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) davčnim organom, ki je bil predhodno določen z Odločbo Sveta 2007/250/ES z dne 16. aprila 2007 (2).

(2)

V skladu s členom 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 17. marca 2009 obvestila druge države članice o zahtevi Združenega kraljestva. Z dopisom z dne 20. marca 2009 je Komisija uradno obvestila Združeno kraljestvo, da ima na voljo vse informacije, potrebne za presojo zahteve.

(3)

Zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost iz člena 193 Direktive 2006/112/ES je davčni zavezanec, ki dobavlja obdavčljivo blago. Vendar je sedanje odstopanje Združenemu kraljestvu omogočilo, da je pod določenimi pogoji uporabilo mehanizem obrnjene davčne obveznosti, kar je pomenilo, da se je obveznost plačila DDV prenesla na davčnega zavezanca, ki je prejemal dobave, ko je šlo za določene dobave mobilnih telefonov in naprav z integriranimi vezji, če je bila davčna osnova enaka ali višja od 5 000 GBP.

(4)

Namen odstopanja je bilo obvladovanje nekaterih agresivnih oblik davčne utaje, zlasti davčnega vrtiljaka, pri katerem je bilo blago dobavljeno večkrat brez plačila DDV davčnim organom, kupci pa so prejeli veljaven račun za odbitek DDV. Uporaba obrnjene davčne obveznosti, ne da bi kupec DDV dejansko dobavitelju plačal, bi odpravila možnost navedene oblike davčne utaje.

(5)

Zaradi očitne resnosti goljufij v zvezi z DDV v Združenem kraljestvu, kakor potrjujejo informacije Združenega kraljestva v prvotni zahtevi, in zaradi preventivne narave ukrepa, je ukrep sorazmeren, saj je podaljšanje časovno omejeno na primerno obdobje in prav tako ne pomeni podlage za splošen ukrep. Poleg tega ne predstavlja osnove za splošen ukrep, ki bi pomenil splošen sistem obrnjene davčne obveznosti.

(6)

Odstopanje nima negativnega učinka na lastna sredstva Skupnosti iz DDV.

(7)

Treba bi bilo zagotoviti pravno kontinuiteto ukrepa –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 4 Odločbe Sveta 2007/250/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Ta odločba preneha veljati 30. aprila 2011.“

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. maja 2009.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 5. maja 2009

Za Svet

Predsednik

J. KOHOUT


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 109, 26.4.2007, str. 42.


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/16


SKLEP SVETA

z dne 25. maja 2009

o imenovanju štirih finskih članov in dveh finskih nadomestnih članov Odbora regij

(2009/440/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga finske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi odstopa Auli HYVÄRINEN in Eline LEHTO-HÄGGROTH ter izteka mandata Rista ERVELÄJA in Rista KOIVISTA so se sprostila štiri mesta članov Odbora regij. Zaradi odstopa Martine MALMBERG in Heini UTUNEN sta se sprostili dve mesti nadomestnih članov Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člane:

Satu TIETARI, Säkylän kunnanvaltuuston jäsen,

Anne KARJALAINEN, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen,

Risto ERVELÄ, Sauvon kunnanvaltuuston jäsen (sprememba mandata),

Risto KOIVISTO, Pirkkalan kunnanjohtaja (sprememba mandata)

(b)

za nadomestna člana:

Petri KALMI, Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja,

Mårten JOHANSSON, Raaseporin kaupunginjohtaja.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. maja 2009

Za Svet

Predsednik

J. ŠEBESTA


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/17


SKLEP SVETA

z dne 25. maja 2009

o imenovanju italijanskega člana Odbora regij

(2009/441/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi izteka mandata Renato SORUJA se je sprostilo eno mesto člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenuje:

Ugo CAPPELLACCI, Presidente della Regione Sardegna.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. maja 2009

Za Svet

Predsednik

J. ŠEBESTA


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Komisija

11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. junija 2009

o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4199)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/442/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (1) in zlasti člena 21(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2007/2/ES od držav članic zahteva, da spremljajo vzpostavitev in uporabo svojih infrastruktur za prostorske informacije ter da poročajo o izvajanju navedene direktive.

(2)

Države članice morajo za zagotovitev skladnega pristopa k takemu spremljanju in poročanju vzpostaviti seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, razvrščenih po temi in prilogi, ter omrežnih storitev iz člena 11(1) Direktive 2007/2/ES, razvrščenih po vrsti storitve, in navedeni seznam poslati Komisiji.

(3)

Spremljanje mora temeljiti na nizu kazalnikov, izračunanih na podlagi podatkov, zbranih pri ustreznih upravljavcih na različnih ravneh javne uprave.

(4)

Podatke, zbrane za izračun kazalnikov spremljanja, je treba zagotoviti Komisiji.

(5)

Rezultate spremljanja in poročanja je treba zagotoviti Komisiji in jih dati na voljo javnosti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta odločba določa podrobna pravila, po katerih države članice spremljajo vzpostavitev in uporabo svojih infrastruktur za prostorske informacije ter poročajo o izvajanju Direktive 2007/2/ES.

Člen 2

Skupne določbe o spremljanju in poročanju

1.   Države članice vzpostavijo seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, razvrščenih po temi in prilogi, ter omrežnih storitev iz člena 11(1) navedene direktive, razvrščenih po vrsti storitve.

Navedeni seznam sporočijo Komisiji in ga letno posodabljajo.

2.   Države članice za zbiranje podatkov za spremljanje in poročanje uporabijo koordinacijsko strukturo iz člena 19(2) Direktive 2007/2/ES.

3.   Točke za stike držav članic zagotovijo Komisiji rezultate spremljanja iz člena 21(1) Direktive 2007/2/ES in poročilo iz člena 21(2) in (3) navedene direktive.

4.   Vsi rezultati spremljanja in poročanja se objavijo na internetu ali se dajo na voljo javnosti prek drugega ustreznega telekomunikacijskega sredstva.

POGLAVJE II

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAHTEV GLEDE METAPODATKOV

Člen 3

Spremljanje obstoja metapodatkov

1.   Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje obstoja metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES:

(a)

splošni kazalnik (MDi1), ki meri obstoj metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES;

(b)

naslednji posebni kazalniki:

(i)

MDi1.1, ki meri obstoj metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES;

(ii)

MDi1.2, ki meri obstoj metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES;

(iii)

MDi1.3, ki meri obstoj metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES;

(iv)

MDi1.4, ki meri obstoj metapodatkov za storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES.

2.   Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s seznama iz člena 2(1) ugotovijo, ali metapodatki obstajajo, in zbirki prostorskih podatkov ali storitev v zvezi s prostorskimi podatki dodelijo naslednji vrednosti:

(a)

vrednost 1, če metapodatki obstajajo;

(b)

vrednost 0, če metapodatki ne obstajajo.

3.   Države članice izračunajo splošni kazalnik MDi1, tako da delijo število zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.   Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi1.1);

(b)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi1.2);

(c)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi1.3);

(d)

število storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, delijo s skupnim številom storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (MDi1.4).

Člen 4

Spremljanje skladnosti metapodatkov

1.   Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje skladnosti metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive:

(a)

splošni kazalnik (MDi2), ki meri skladnost metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(b)

naslednji posebni kazalniki:

(i)

MDi2.1, ki meri skladnost metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(ii)

MDi2.2, ki meri skladnost metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(iii)

MDi2.3, ki meri skladnost metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(iv)

MDi2.4, ki meri skladnost metapodatkov za storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive.

2.   Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s seznama iz člena 2(1) te odločbe ugotovijo, ali so ustrezni metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES, ter zbirki podatkov ali storitvi dodelijo naslednji vrednosti:

(a)

vrednost 1, če so ustrezni metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES;

(b)

vrednost 0, če ustrezni metapodatki niso skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES.

3.   Države članice izračunajo splošni kazalnik MDi2, tako da delijo število zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.   Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi2.1);

(b)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi2.2);

(c)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi2.3);

(d)

število storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev v zvezi s prostorskimi podatki (MDi2.4).

POGLAVJE III

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAHTEV ZA INTEROPERABILNOST ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV

Člen 5

Spremljanje prostorskega obsega zbirk prostorskih podatkov

1.   Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje prostorskega obsega zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES:

(a)

splošni kazalnik (DSi1), ki meri pokritost ozemlja države članice z zbirkami prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES;

(b)

naslednji posebni kazalniki:

(i)

DSi1.1, ki meri pokritost ozemlja države članice z zbirkami prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES;

(ii)

DSi1.2, ki meri pokritost ozemlja države članice z zbirkami prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES;

(iii)

DSi1.3, ki meri pokritost ozemlja države članice z zbirkami prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

2.   Države članice za zbirke prostorskih podatkov s seznama iz člena 2(1) ugotovijo:

(a)

površino v km2, ki naj bi jo dana zbirka prostorskih podatkov pokrivala (v nadaljnjem besedilu: območje obravnave);

(b)

površino v km2, ki jo dana zbirka prostorskih podatkov pokriva (v nadaljnjem besedilu: dejansko območje obravnave).

3.   Države članice izračunajo splošni kazalnik DSi1, tako da delijo seštevek dejanskih območij obravnave, ki jih pokrivajo vse zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s seštevkom območij obravnave za vse zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.   Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a)

seštevek dejanskih območij obravnave, ki jih pokrivajo zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, delijo s seštevkom območij obravnave za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi1.1);

(b)

seštevek dejanskih območij obravnave, ki jih pokrivajo zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, delijo s seštevkom območij obravnave za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi1.2);

(c)

seštevek dejanskih območij obravnave, ki jih pokrivajo zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, delijo s seštevkom območij obravnave za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi1.3).

Člen 6

Spremljanje skladnosti zbirk prostorskih podatkov

1.   Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje skladnosti zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnosti njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive:

(a)

splošni kazalnik (DSi2), ki meri skladnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnost njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(b)

naslednji posebni kazalniki:

(i)

DSi2.1, ki meri skladnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnost njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(ii)

DSi2.2, ki meri skladnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnost njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(iii)

DSi2.3, ki meri skladnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnost njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive.

2.   Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov s seznama iz člena 2(1) te odločbe ugotovijo, ali je skladna z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) Direktive 2007/2/ES in ali so njeni ustrezni metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, ter zbirki podatkov dodelijo naslednji vrednosti:

(a)

vrednost 1, če je zbirka prostorskih podatkov skladna z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) Direktive 2007/2/ES, njeni ustrezni metapodatki pa z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(b)

vrednost 0, če zbirka prostorskih podatkov ni skladna z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) Direktive 2007/2/ES ali če njeni ustrezni metapodatki niso skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive.

3.   Države članice izračunajo splošni kazalnik DSi2, tako da delijo število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES in so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive ter katerih ustrezni metapodatki so skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.   Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES in so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive ter katerih ustrezni metapodatki so skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi2.1);

(b)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES in so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive ter katerih ustrezni metapodatki so skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi2.2);

(c)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES in so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive ter katerih ustrezni metapodatki so skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi2.3).

POGLAVJE IV

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAHTEV GLEDE OMREŽNIH STORITEV

Člen 7

Spremljanje dostopnosti metapodatkov s storitvami iskanja

1.   Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje dostopnosti metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s storitvami iskanja iz točke (a) člena 11(1) navedene direktive:

(a)

splošni kazalnik (NSi1), ki meri obseg, do katerega je s storitvami iskanja mogoče iskati zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, na podlagi njihovih ustreznih metapodatkov;

(b)

naslednji posebni kazalniki:

(i)

NSi1.1, ki meri obseg, do katerega je s storitvami iskanja mogoče iskati zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, na podlagi njihovih ustreznih metapodatkov;

(ii)

NSi1.2, ki meri obseg, do katerega je s storitvami iskanja mogoče iskati storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, na podlagi njihovih ustreznih metapodatkov.

2.   Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s seznam iz člena 2(1) ugotovijo, ali storitve iskanja obstajajo, in zbirki prostorskih podatkov ali storitvi v zvezi s prostorskimi podatki dodelijo naslednji vrednosti:

(a)

vrednost 1, če storitve iskanja obstajajo;

(b)

vrednost 0, če storitve iskanja ne obstajajo.

3.   Države članice izračunajo splošni kazalnik NSi1, tako da število zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitve iskanja obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.   Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitve iskanja obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi1.1);

(b)

število storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitve iskanja obstajajo, delijo s skupnim številom storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi1.2).

Člen 8

Spremljanje dostopnosti zbirk prostorskih podatkov s storitvami pregledovanja in prenosa

1.   Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje dostopnosti zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s storitvami pregledovanja in prenosa iz točk (b) in (c) člena 11(1) navedene direktive:

(a)

splošni kazalnik (NSi2), ki meri obseg, do katerega je s storitvami pregledovanja in prenosa mogoče pregledovati ali prenašati zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES;

(b)

naslednji posebni kazalniki:

(i)

NSi2.1, ki meri dostopnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s storitvami pregledovanja;

(ii)

NSi2.2, ki meri dostopnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s storitvami prenosa.

2.   Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov s seznama iz člena 2(1) ugotovijo, ali storitev pregledovanja ali storitev prenosa ali obe obstajata, in zbirki prostorskih podatkov dodelijo naslednji vrednosti:

(a)

vrednost 1, če storitev pregledovanja obstaja, in vrednost 0, če te storitve ni;

(b)

vrednost 1, če storitev prenosa obstaja, in vrednost 0, če te storitve ni;

(c)

vrednost 1, če obstajata storitev pregledovanja in storitev prenosa, in vrednost 0, če teh storitev ni.

3.   Države članice izračunajo splošni kazalnik NSi2, tako da delijo število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere obstajata obe storitvi pregledovanja in prenosa, s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi2).

4.   Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitev pregledovanja obstaja, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi2.1);

(b)

število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitev prenosa obstaja, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi2.2).

Člen 9

Spremljanje uporabe omrežnih storitev

1.   Spodnji kazalniki se uporabljajo za spremljanje uporabe omrežnih storitev iz člena 11(1) Direktive 2007/2/ES:

(a)

splošni kazalnik (NSi3), ki meri uporabo vseh omrežnih storitev;

(b)

naslednji posebni kazalniki:

(i)

NSi3.1, ki meri uporabo storitev iskanja;

(ii)

NSi3.2, ki meri uporabo storitev pregledovanja;

(iii)

NSi3.3, ki meri uporabo storitev prenosa;

(iv)

NSi3.4, ki meri uporabo storitev preoblikovanja;

(v)

NSi3.5, ki meri uporabo storitev priklica.

2.   Države članice za vsako omrežno storitev s seznama iz člena 2(1) ugotovijo letno število zahtev za storitve.

3.   Države članice izračunajo splošni kazalnik NSi3, tako da delijo seštevek letnega števila zahtev za storitve za vse omrežne storitve s številom omrežnih storitev.

4.   Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a)

letno število zahtev za storitve za vse storitve iskanja delijo s številom storitev iskanja (NSi3.1);

(b)

letno število zahtev za storitve za vse storitve pregledovanja delijo s številom storitev pregledovanja (NSi3.2);

(c)

letno število zahtev za storitve za vse storitve prenosa delijo s številom storitev prenosa (NSi3.3);

(d)

letno število zahtev za storitve za vse storitve preoblikovanja delijo s številom storitev preoblikovanja (NSi3.4);

(e)

letno število zahtev za storitve za vse storitve priklica delijo s številom storitev priklica (NSi3.5).

Člen 10

Spremljanje skladnosti omrežnih storitev

1.   Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje skladnosti omrežnih storitev iz člena 11(1) Direktive 2007/2/ES z izvedbenimi pravili iz člena 16 navedene direktive:

(a)

splošni kazalnik (NSi4), ki meri skladnost vseh omrežnih storitev z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(b)

naslednji posebni kazalniki:

(i)

NSi4.1, ki meri skladnost storitev iskanja z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(ii)

NSi4.2, ki meri skladnost storitev pregledovanja z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(iii)

NSi4.3, ki meri skladnost storitev prenosa z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(iv)

NSi4.4, ki meri skladnost storitev preoblikovanja z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(v)

NSi4.5, ki meri skladnost storitev priklica z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES.

2.   Države članice za vsako omrežno storitev s seznama iz člena 2(1) te odločbe ugotovijo, ali je skladna z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, in omrežni storitvi dodelijo naslednji vrednosti:

(a)

vrednost 1, če je omrežna storitev skladna z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(b)

vrednost 0, če omrežna storitev ni skladna z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES.

3.   Države članice izračunajo splošni kazalnik NSi4, tako da število omrežnih storitev, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom omrežnih storitev.

4.   Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a)

število storitev iskanja, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev iskanja (NSi4.1);

(b)

število storitev pregledovanja, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev pregledovanja (NSi4.2);

(c)

število storitev prenosa, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev prenosa (NSi4.3);

(d)

število storitev preoblikovanja, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev preoblikovanja (NSi4.4);

(e)

število storitev priklica, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev priklica (NSi4.5).

Člen 11

Informacije, ki se sporočajo

1.   Države članice sporočijo Komisiji naslednje informacije:

(a)

vrednosti vseh splošnih in posebnih kazalnikov, izraženih v odstotkih;

(b)

števce in imenovalce vseh splošnih in posebnih kazalnikov;

(c)

podatke, zbrane na podlagi členov 3(2), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2) in 10(2).

2.   Rezultati spremljanja iz člena 21(1) Direktive 2007/2/ES se nanašajo na spremljanje, opravljeno v koledarskem letu, in se objavijo do 15. maja naslednjega leta. Nato se rezultati posodabljajo vsaj letno.

Rezultati, ki se nanašajo na spremljanje, opravljeno leta 2009, pokrivajo obdobje, ki se začne z datumom iz člena 18 in konča z navedenim letom.

POGLAVJE V

POROČANJE

Člen 12

Usklajevanje in zagotavljanje kakovosti

1.   Kratki opis iz točke (a) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES v zvezi z usklajevanjem vsebuje:

(a)

ime, kontaktne podatke, vlogo in odgovornosti točke za stike države članice;

(b)

ime, kontaktne podatke, vlogo in odgovornosti, organizacijsko shemo koordinacijske strukture, ki zagotavlja podporo točki za stike države članice;

(c)

opis razmerja s tretjimi osebami;

(d)

pregled delovne prakse in postopkov usklajevalnega organa;

(e)

pripombe o procesu spremljanja in poročanja.

2.   Kratki opis iz točke (a) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES v zvezi z ureditvijo za zagotavljanje kakovosti vsebuje:

(a)

opis postopkov za zagotavljanje kakovosti, vključno z vzdrževanjem infrastrukture za prostorske informacije;

(b)

analizo težav pri zagotavljanja kakovosti, povezanih z razvojem infrastrukture za prostorske informacije, ob upoštevanju splošnih in posebnih kazalnikov;

(c)

opis ukrepov, sprejetih za izboljšanje zagotavljanja kakovosti infrastrukture;

(d)

opis certifikacijskega mehanizma, če je bil vzpostavljen.

Člen 13

Prispevanje delovanju in usklajevanju infrastrukture

Kratki opis iz točke (b) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES vsebuje:

(a)

pregled različnih upravljavcev, ki prispevajo k vzpostavljanju infrastrukture za prostorske informacije, po naslednji tipologiji: uporabniki, proizvajalci podatkov, ponudniki storitev, usklajevalni organi;

(b)

opis vloge različnih upravljavcev pri razvoju in vzdrževanju infrastrukture za prostorske informacije, vključno z njihovo vlogo pri usklajevanju nalog, zagotavljanju podatkov in metapodatkov ter pri upravljanju, razvoju in izvajanju storitev;

(c)

splošni opis glavnih ukrepov za omogočanje lažje souporabe zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki med javnimi organi ter opis, kako se je souporaba na podlagi tega izboljšala;

(d)

opis načina sodelovanja med upravljavci;

(e)

opis dostopa do storitev prek geoportala Inspire, kot je določeno v členu 15(2) Direktive 2007/2/ES.

Člen 14

Uporaba infrastrukture za prostorske informacije

Informacije o uporabi infrastrukture za prostorske informacije iz točke (c) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES zajemajo:

(a)

uporabo storitev v zvezi s prostorskimi podatki infrastrukture za prostorske informacije, ob upoštevanju splošnih in posebnih kazalnikov;

(b)

uporabo zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s strani javnih organov, s posebnim poudarkom na dobrih primerih na področju okoljske politike;

(c)

dokazila, če so na voljo, ki kažejo uporabo infrastrukture za prostorske informacije s strani širše javnosti;

(d)

primere čezmejne uporabe in vloženih prizadevanj za izboljšanje čezmejne skladnosti zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES;

(e)

načine uporabe storitev preoblikovanja za doseganje interoperabilnosti podatkov.

Člen 15

Dogovori o souporabi podatkov

Kratki opis iz točke (d) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES vsebuje:

(a)

pregled dogovorov o souporabi podatkov, ki so jih javni organi že sklenili ali so v pripravi;

(b)

pregled dogovorov o souporabi podatkov, ki so že sklenjeni med javnimi organi ter institucijami in organi Skupnosti ali so v pripravi, vključno s primeri dogovorov o souporabi podatkov za določeno zbirko prostorskih podatkov;

(c)

seznam ovir pri souporabi zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki med javnimi organi ter institucijami in organi Skupnosti, ter opis sprejetih ukrepov za njihovo premostitev.

Člen 16

Stroški in koristi

Kratki opis iz točke (e) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES vsebuje:

(a)

oceno stroškov, ki izhajajo iz izvajanja Direktive 2007/2/ES;

(b)

primere koristi, vključno s primeri pozitivnih učinkov na pripravo, izvajanje in ocenjevanje politike, primere izboljšanih storitev za državljane in primere čezmejnega sodelovanja.

Člen 17

Posodabljanje poročil

Poročilo iz člena 21(3) Direktive 2007/2/ES pokriva tri koledarska leta pred letom objave poročila.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Začetek uporabe

Ta odločba se uporablja od 5. junija 2009.

Člen 19

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. junija 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/27


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. junija 2009

o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca, kadmija in živega srebra zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4187)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/443/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu z Direktivo 2002/95/ES oceniti uporabe nekaterih nevarnih snovi, prepovedanih na podlagi člena 4(1) navedene direktive.

(2)

Nekatere materiale in komponente, ki vsebujejo svinec in kadmij, je treba izvzeti iz prepovedi, saj je opustitev uporabe navedenih nevarnih snovi v teh materialih in komponentah še vedno tehnično ali znanstveno neizvedljiva.

(3)

Svinca v spajkah za spajkanje tankih bakrenih žic s premerom največ 100 μm v transformatorjih še ni mogoče nadomestiti.

(4)

Za svinec v površinski plasti visokonapetostnih diod, ki imajo stekleno ohišje s cinkovim boratom, ni uporabnih nadomestkov.

(5)

Kadmija in kadmijevega oksida v debeloslojnih lepilih, ki se uporabljajo pri berilijevem oksidu, vezanim z aluminijem, za zdaj še ni mogoče nadomestiti.

(6)

Tehnologije, ki bodo nadomestile analogna vezja za obdelavo zvočnih signalov, da bi se izognili uporabi optičnih sklopnikov na osnovi kadmija v vseh profesionalnih zvočnih napravah, bi morale biti na voljo najpozneje od 31. decembra 2009.

(7)

Živega srebra, ki se uporablja kot inhibitor katodnega naprševanja pri plazemskih zaslonih na enosmerni tok z do 30 mg na zaslon, s tehničnega vidika za zdaj ni mogoče nadomestiti, bilo pa naj bi ga mogoče do 1. julija 2010.

(8)

Direktivo 2002/95/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Komisija se je v skladu s členom 5(2) Direktive 2002/95/ES posvetovala z ustreznimi stranmi.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 2002/95/ES se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. junija 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


PRILOGA

V Prilogi k Direktivi 2002/95/ES se dodajo naslednje točke 33 do 38:

„33.

Svinec v spajkah za spajkanje tankih bakrenih žic s premerom največ 100 μm v transformatorjih.

34.

Svinec v keramičnih potenciometrskih elementih.

35.

Kadmij v fotouporih za optične sklopnike, ki se uporabljajo v profesionalni zvočni opremi do 31. decembra 2009.

36.

Živo srebro, ki se uporablja kot inhibitor katodnega naprševanja pri plazemskih zaslonih na enosmerni tok z do 30 mg na zaslon do 1. julija 2010.

37.

Svinec v površinski plasti visokonapetostnih diod, ki imajo stekleno ohišje s cinkovim boratom.

38.

Kadmij in kadmijev oksid v debeloslojnih lepilih, ki se uporabljajo pri berilijevem oksidu, vezanim z aluminijem.“


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. junija 2009

o dodelitvi zneskov, ki izhajajo iz modulacije, določene v členih 7 in 10 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, državam članicam za leta 2009 do 2012

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4375)

(2009/444/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006 in (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 9(2) in (4) ter člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2009/379/ES (2) zlasti določa zneske, ki se ustvarijo zaradi znižanj neposrednih plačil, določenih v členu 7(1) in (2) Uredbe (ES) št. 73/2009, ki so na razpolago Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunska leta 2007 do 2013.

(2)

Člen 10(3) in (4) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (3) določa merila za dodelitev zneskov, ki izhajajo iz modulacije, določene v odstavku 1 navedenega člena. Te določbe zdaj vsebuje člen 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 73/2009.

(3)

Člen 78 Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (4), določa ključ za dodelitev teh zneskov med države članice z uporabo meril iz člena 10(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(4)

Odločba Komisije 2006/588/ES (5) dodeljuje zneske, ki izhajajo iz modulacije, določene v členu 10(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1782/2003, državam članicam za leta 2006 do 2012. Ta določba je vsebovana v členu 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 73/2009, zneski iz Priloge k Odločbi 2006/588/ES za leta 2009 do 2012 se štejejo za dodeljene državam članicam v skladu s členom 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 73/2009. Zato ti zneski veljajo še naprej.

(5)

Državam članicam je zato treba ostanek zneskov, ki izhajajo iz modulacije, določene v členu 7 Uredbe (ES) št. 73/2009 za leta 2009 do 2012, dodeliti v skladu s členom 9(4) navedene uredbe in zneske, ki izhajajo iz navedene modulacije v novih državah članicah v smislu člena 2(g) navedene uredbe, v skladu s členom 10(3) navedene uredbe.

(6)

Zaradi jasnosti je treba Odločbo 2006/588/ES razveljaviti in jo zamenjati z novo odločbo.

(7)

Ukrepi, določeni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Zneski, ki se v skladu s členom 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 73/2009 ustvarijo zaradi uporabe znižanj pet odstotnih točk za leta 2009 do 2012, se dodelijo državam članicam v skladu s preglednico iz Priloge I k tej odločbi.

Člen 2

Zneski, ki se v skladu s členom 9(4) Uredbe (ES) št. 73/2009 za leta 2009 do 2012 ustvarijo zaradi znižanj nad pet odstotnih točk, določenih v členu 1 te odločbe, se dodelijo državam članicam v skladu s preglednico iz Priloge II k tej odločbi.

Člen 3

Zneski, ki se za leto 2012 na podlagi člena 10(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 dodelijo novim državam članicam v smislu člena 2(g) navedene uredbe, so določeni v preglednici v Prilogi III k tej odločbi.

Člen 4

Odločba 2006/588/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. junija 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(2)  UL L 117, 12.5.2009, str. 10.

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.

(4)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18.

(5)  UL L 240, 2.9.2006, str. 6.


PRILOGA I

Dodelitev zneskov, ki izhajajo iz modulacije, določene v členu 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 73/2009, državam članicam za leta 2009 do 2012

(v milijonih EUR)

Država članica

2009

2010

2011

2012

Belgija

18,3

18,2

18,2

18,2

Danska

33,4

33,4

33,4

33,4

Nemčija

207,5

206,8

206,8

206,8

Irska

35,2

34,5

34,5

34,7

Grčija

64,3

61,3

61,3

61,4

Španija

223,4

217,8

218,4

218,5

Francija

271,8

270,6

270,8

271,0

Italija

144,6

140,2

140,8

140,8

Luksemburg

1,2

1,2

1,2

1,2

Nizozemska

29,4

28,8

28,8

28,8

Avstrija

44,3

43,2

43,3

43,3

Portugalska

54,1

52,8

52,8

52,9

Finska

20,6

20,2

20,2

20,2

Švedska

26,0

25,5

25,5

25,5

Združeno kraljestvo

136,7

136,3

136,3

136,3


PRILOGA II

Dodelitev zneskov, ki izhajajo iz modulacije, določene v členu 9(4) Uredbe (ES) št. 73/2009, državam članicam za leta 2009 do 2012

(v milijonih EUR)

Država članica

2009

2010

2011

2012

Belgija

9,3

13,8

18,4

23,2

Danska

17,6

25,9

34,3

43,0

Nemčija

115,0

158,5

204,0

250,9

Irska

17,1

25,6

34,1

42,7

Grčija

19,6

29,0

38,2

47,3

Španija

70,1

107,3

141,9

178,8

Francija

132,8

198,0

265,2

335,6

Italija

61,3

78,2

102,0

127,9

Luksemburg

0,6

0,8

1,1

1,4

Nizozemska

13,3

19,8

26,4

34,2

Avstrija

7,3

10,9

14,5

18,1

Portugalska

8,8

11,8

15,8

19,8

Finska

6,1

9,1

12,3

15,3

Švedska

10,0

15,2

20,5

25,9

Združeno kraljestvo

67,4

100,6

134,3

167,7


PRILOGA III

Dodelitev zneskov, ki izhajajo iz modulacije, določene v členu 10(3) Uredbe (ES) št. 73/2009, novim državam članicam za leto 2012

(v milijonih EUR)

Država članica

2012

Češka

6,3

Litva

0,3

Madžarska

5,9

Poljska

1,1

Slovaška

2,5


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/33


SKUPNI UKREP SVETA 2009/445/SZVP

z dne 9. junija 2009

o spremembi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (1), EULEX KOSOVO

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 4. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO) (2). Ta skupni ukrep se uporablja do 14. junija 2010.

(2)

Skupni ukrep 2008/124/SZVP zagotavlja referenčni finančni znesek za kritje odhodkov misije do 14. junija 2009. Referenčni finančni znesek, ki krije odhodke v zvezi z misijo do 14. junija 2010, bi se moral povečati.

(3)

V skladu s tem bi bilo treba spremeniti Skupni ukrep 2008/124/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2008/124/SZVP se spremeni:

1.

Členu 16 (1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov EULEX KOSOVO znaša 265 000 000 EUR.“

2.

Člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Začetek veljavnosti in trajanje

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 14. junija 2010.“

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 9. junija 2009

Za Svet

Predsednik

E. JANOTA


(1)  Iz Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 (1999).

(2)  UL L 42, 16.2.2008, str. 92.


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/34


SKLEP ATALANTA/5/2009 POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA

z dne 10. junija 2009

o spremembi Sklepa ATALANTA/2/2009 Političnega in varnostnega odbora o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) in Sklepa ATALANTA/3/2009 Političnega in varnostnega odbora o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

(2009/446/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega pododstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) in zlasti člena 10(2) Skupnega ukrepa o sodelovanju tretjih držav,

ob upoštevanju Sklepa Atalanta/2/2009 Političnega in varnostnega odbora z dne 21. aprila 2009 o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) (2) in Sklepa Atalanta/3/2009 Političnega in varnostnega odbora z dne 21. aprila 2009 o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) (3) in dodatkov k tem sklepom (4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poveljnik operacije EU je 17. novembra 2008, 16. decembra 2008 in 19. marca 2009 organiziral konference o oblikovanju in popolnjevanju sil.

(2)

Na podlagi priporočil poveljnika operacije EU in vojaškega odbora Evropske unije glede prispevka Hrvaške, bi bilo prispevek Hrvaške treba sprejeti.

(3)

V skladu s členom 6 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski Uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Evropske unije, ki zadevajo obrambo –

SKLENIL:

Člen 1

Člen 1 Sklepa Atalanta/2/2009 Političnega in varnostnega odbora se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Prispevek tretjih držav

Na podlagi konferenc o oblikovanju in popolnjevanju sil se sprejmeta prispevka Norveške in Hrvaške za vojaško operacijo EU kot prispevek k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta).“

Člen 2

Priloga k Sklepu Atalanta/3/2009 Političnega in varnostnega odbora se spremeni, kot sledi:

„PRILOGA

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IZ ČLENA 2(1)

Norveška

Hrvaška“.

V Luxembourgu, 10. junija 2009

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

I. ŠRÁMEK


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(2)  UL L 109, 30.4.2009, str. 52.

(3)  UL L 112, 6.5.2009, str. 9.

(4)  UL L 119, 14.5.2009, str. 40.


IV Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

Nadzorni organ EFTE

11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/35


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE

št. 387/06/COL

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Odločbe Nadzornega organa Efte št. 195/04/COL o izvedbenih določbah iz člena 27 dela II Protokola 3 k Sporazumu med državami Efta o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča glede standardnih obrazcev za priglasitev pomoči

NADZORNI ORGAN EFTE JE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) ter zlasti členov 61 do 63 Sporazuma in Protokola 26 k Sporazumu,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (2) ter zlasti člena 27 dela II Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču,

KER je Nadzorni organ Efte 14. julija 2004 sprejel Odločbo št. 195/04/COL o izvedbenih določbah iz členov 27 do 29 dela II Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču (3),

KER Odločba Nadzornega organa Efte št. 195/04/COL predpisuje obvezni splošni obrazec za priglasitev državne pomoči,

KER je Nadzorni organ Efte sprejel nove smernice o državni regionalni pomoči za obdobje 2007 do 2013 (4), ki bodo veljale za vso regionalno pomoč, dodeljeno po 31. decembru 2006,

KER je zaradi sprejetja novih smernic Skupnosti o državni regionalni pomoči za obdobje 2007 do 2013 (5) Evropska komisija spremenila dele obrazca za priglasitev (6),

KER je treba po tem, ko je Nadzorni organ Efte sprejel nove smernice o državni regionalni pomoči za obdobje 2007 do 2013, spremeniti dele obrazca za priglasitev v Odločbi št. 195/04/COL,

PO POSVETOVANJU s Svetovalnim odborom za državno pomoč z dopisom z dne 21. novembra 2006 na podlagi člena 29 dela II Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi Nadzornega organa Efte št. 195/04/COL se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško.

Člen 3

Ta odločba začne veljati dan po tem, ko jo sprejme Nadzorni organ.

Člen 4

Ta odločba je verodostojna v angleškem jeziku.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Nadzorni organ Efte

Bjørn T. GRYDELAND

Predsednik

Kristján Andri STEFÁNSSON

Član kolegija


(1)  V nadaljnjem besedilu Sporazum EGP.

(2)  V nadaljnjem besedilu Sporazum o nadzornem organu in sodišču.

(3)  UL L 139, 25.5.2006, str. 37 in Dopolnilo EGP št. 26, 25.5.2006. str.1.

(4)  Odločba Nadzornega organa EFTA št. 85/06/COL z dne 6. aprila 2006, še neobjavljena v Uradnem listu. Poglavje 25B Smernic o državni pomoči ustreza Sporočilu Komisije – Smernice o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (UL C 54, 4.3.2006, str. 13).

(5)  Glej opombo 4.

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 1627/2006 z dne 24. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 749/2004 glede standardnih obrazcev za priglasitev pomoči (UL L 302, 1.11.2006, str. 10).


PRILOGA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


11.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/55


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA Efte

št. 637/08/COL

z dne 8. oktobra 2008

o šestinšestdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči

NADZORNI ORGAN EFTE (1) JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (2) ter zlasti členov 61 do 63 Sporazuma in Protokola 26 k Sporazumu,

ob upoštevanju Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (3) ter zlasti člena 24 in člena 5(2)(b) Sporazuma,

ker v skladu s členom 24 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču Nadzorni organ uveljavlja določbe Sporazuma EGP v zvezi z državno pomočjo,

ker Nadzorni organ v skladu s členom 5(2)(b) Sporazuma o nadzornem organu in sodišču izda obvestila ali smernice o zadevah, ki jih obravnava Sporazum EGP, če to izrecno določata navedeni sporazum ali Sporazum o nadzornem organu in sodišču ali če Nadzorni organ meni, da je to potrebno,

ob sklicevanju na procesna in materialna pravila na področju državne pomoči, ki jih je 19. januarja 1994 sprejel Nadzorni organ (4),

ker je Komisija Evropskih skupnosti (5)8. julija 2008 sprejela Sporočilo o podaljšanju okvira za državno pomoč ladjedelništvu (6), s katerim se veljavnost teh smernic podaljša do 31. decembra 2011,

ker to sporočilo velja tudi za Evropski gospodarski prostor,

ker je treba zagotoviti enotno uporabo pravil o državni pomoči EGP v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru,

ker mora v skladu s točko II pod naslovom „SPLOŠNO“ na koncu Priloge XV k Sporazumu EGP Nadzorni organ po posvetovanju s Komisijo ES sprejeti akte, ki ustrezajo tistim, ki jih je sprejela Komisija ES,

po posvetovanju s Komisijo ES 9. septembra 2008,

ob sklicevanju na to, da je Nadzorni organ z dopisom z dne 9. septembra 2008 pozval države Efte, naj predložijo pripombe k tej zadevi, in na to, da države Efte niso vložile nobenega ugovora –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Veljavnost poglavja o državni pomoči ladjedelništvu v Smernicah Nadzornega organa Efte se podaljša do 31. decembra 2011. Odstavek 31 Smernic o državni pomoči ladjedelništvu se glasi:

„Ta okvir se uporablja od 1. januarja 2004 do najkasneje 31. decembra 2011. V tem obdobju ga lahko Nadzorni organ revidira.“

Opomba 1 Smernic o državni pomoči ladjedelništvu se glasi:

„To poglavje ustreza Okviru Skupnosti za državno pomoč ladjedelništvu (UL C 317, 30.12.2003, str. 11), kakor ga je spremenila Komisija 24. oktobra 2006 (UL C 260, 28.10.2006, str. 7) in 8. julija 2008 (UL C 173, 8.7.2008, str. 3).“

Člen 2

Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno.

V Bruslju, 8. oktobra 2008

Za Nadzorni organ EFTE

Per SANDERUD

Predsednik

Kristján Andri STEFÁNSSON

Član kolegija


(1)  V nadaljnjem besedilu „Nadzorni organ“.

(2)  V nadaljnjem besedilu „Sporazum EGP“.

(3)  V nadaljnjem besedilu „Sporazum o nadzornem organu in sodišču“.

(4)  Smernice o uporabi in razlagi členov 61 in 62 Sporazuma EGP in člena 1 Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču, ki jih je sprejel in izdal Nadzorni organ 19. januarja 1994, objavljene v UL L 231, 3.9.1994, in v Dopolnilu EGP št. 32, 3.9.1994, str. 1. Smernice so bile nazadnje spremenjene 16. julija 2008. V nadaljnjem besedilu „Smernice o državni pomoči“. Posodobljena različica Smernic o državni pomoči je objavljena na spletni strani Nadzornega organa: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/

(5)  V nadaljnjem besedilu „Komisija ES“.

(6)  UL C 173, 8.7.2008, str. 3.