ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.116.slv

Uradni list

Evropske unije

L 116

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
9. maj 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 377/2009 z dne 8. maja 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 378/2009 z dne 8. maja 2009 o izdaji dovoljenja za novo uporabo pripravka Bacillus cereus var. toyoi kot krmnega dodatka za kunce, plemenske samice (imetnik dovoljenja Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 379/2009 z dne 8. maja 2009 o izdaji dovoljenja za novo uporabo 6-fitaze EC 3.1.3.26 kot krmnega dodatka za piščance za pitanje, purane za pitanje, kokoši nesnice, race za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje (imetnik dovoljenja Danisco Animal Nutrition, pravna oseba Danisco (UK) Limited) ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 380/2009 z dne 8. maja 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o izvajanju navzkrižne skladnosti iz Uredbe (ES) št. 479/2008

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 381/2009 z dne 8. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2092/2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za posušeno goveje meso brez kosti s poreklom iz Švice

16

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009 o spremembah Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih stopenj davka na dodano vrednost

18

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2009/373/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. aprila 2009 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. maja 2009 o spremembi Dodatka B k Prilogi VII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije glede nekaterih obratov v sektorjih proizvodnje mesa, mesa perutnine, rib, mleka in mlečnih izdelkov v Romuniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3390)  ( 1 )

49

 

 

2009/375/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 8. maja 2009 o financiranju delovnega programa za leto 2009 za orodja za usposabljanje na področju varnosti živil, zdravstvenega varstva živali, dobrega počutja živali in zdravstvenega varstva rastlin

54

 

 

2009/376/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. maja 2009 o spremembi Odločbe 2007/716/ES glede nekaterih obratov v sektorjih mesa in mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3442)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

9.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 377/2009

z dne 8. maja 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. maja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


9.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 378/2009

z dne 8. maja 2009

o izdaji dovoljenja za novo uporabo pripravka Bacillus cereus var. toyoi kot krmnega dodatka za kunce, plemenske samice (imetnik dovoljenja Rubinum S.A.)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za novo uporabo pripravka iz mikroorganizmov Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 kot krmnega dodatka za kunce, plemenske samice, in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba navedenega pripravka iz mikroorganizmov je bila trajno dovoljena za pujske do dveh mesecev in svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 256/2002 (2), za pujske in prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1453/2004 (3), za govedo za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 255/2005 (4), za zajce in piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1200/2005 (5), za pujske do dveh mesecev in svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 1143/2007 (6) ter za deset let z Uredbo Komisije (ES) št. 166/2008 (7) za purane za pitanje.

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za dovoljenje za kunce, plemenske samice. Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 9. decembra 2008 navedla, da pripravek iz mikroorganizmov Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje (8). V skladu z navedenim mnenjem je uporaba navedenega pripravka varna za to dodatno živalsko kategorijo ter znatno koristi pri povečevanju plodnosti in zmanjševanju umrljivosti mladičev med laktacijo. Agencija meni, da posebne zahteve v zvezi s poprodajnim nadzorom niso potrebne. Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 41, 13.2.2002, str. 6.

(3)  UL L 269, 17.8.2004, str. 3.

(4)  UL L 45, 16.2.2005, str. 3.

(5)  UL L 195, 27.7.2005, str. 6.

(6)  UL L 256, 2.10.2007, str. 23.

(7)  UL L 50, 23.2.2008, str. 11.

(8)  The EFSA Journal (2008) 913, str. 1–13.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda.

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4b1701

Rubinum S.A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Sestava dodatka:

pripravek Bacillus cereus var. toyoi z najnižjo vsebnostjo 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analitska metoda (1):

Metoda štetja na razliti plošči z uporabo triptičnega sojinega agarja s predhodnim segrevanjem vzorcev krme in prepoznavanjem: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

kunci, plemenske samice

0,2 × 109

1 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za varnost: med ravnanjem je treba uporabljati zaščitna očala in rokavice.

3.

Uporablja se lahko v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljeni kokcidiostatik: robenidin.

4.

Za uporabo pri kuncih, plemenskih samicah, do konca obdobja odstavitve.

29. maja 2019


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 379/2009

z dne 8. maja 2009

o izdaji dovoljenja za novo uporabo 6-fitaze EC 3.1.3.26 kot krmnega dodatka za piščance za pitanje, purane za pitanje, kokoši nesnice, race za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje (imetnik dovoljenja Danisco Animal Nutrition, pravna oseba Danisco (UK) Limited)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za novo uporabo pripravka 6-fitaze EC 3.1.3.26, ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kot krmnega dodatka za piščance za pitanje, purane za pitanje, kokoši nesnice, race za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba 6-fitaze EC 3.1.3.26, ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), je bila dovoljena brez časovne omejitve za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1743/2006 (2) in za deset let z Uredbo Komisije (ES) št. 785/2007 (3) za piščance za pitanje, purane za pitanje, kokoši nesnice, race za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje.

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za dovoljenje za novo formulacijo 6-fitaze EC 3.1.3.26, ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), za piščance za pitanje, purane za pitanje, kokoši nesnice, race za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 10. decembra 2008 (4) navedla, da njeno predhodno mnenje z dne 17. oktobra 2006 (5) v celoti velja za to novo formulacijo 6-fitaze EC 3.1.3.26. Agencija zato ugotavlja, da je nova formulacija pripravka 6-fitaze EC 3.1.3.26, ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), učinkovita za ciljne živalske vrste in varna za zdravje živali in ljudi ali okolje. Agencija priporoča ustrezne ukrepe za varnost uporabnikov. Meni, da posebne zahteve v zvezi s poprodajnim nadzorom niso potrebne. S tem mnenjem potrjuje tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(7)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 329, 25.11.2006, str. 16.

(3)  UL L 175, 5.7.2007, str. 5.

(4)  The EFSA Journal (2008) 915, str. 1–10.

(5)  The EFSA Journal (2006) 404, str. 1–20.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda.

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

(pravna oseba Danisco (UK) Limited)

6-fitaza

EC 3.1.3.26

 

Sestava dodatka:

Pripravek 6-fitaze (EC 3.1.3.26),

ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

z najmanjšo aktivnostjo:

 

v trdni prevlečeni obliki: 10 000 FTU (1)/g

 

v trdni prevlečeni obliki: 10 000 FTU/ml

 

v trdni prevlečeni obliki:

6-fitaza (EC 3.1.3.26),

ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analitska metoda  (2)

Kolorimetrična metoda merjenja anorganskega fosfata, ki ga encim sprošča iz substrata fitata.

piščanci za pitanje

250 FTU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za uporabo v krmi, ki vsebuje več kot 0,23 % fitinsko vezanega fosforja.

3.

Za odstavljene pujske do 35 kg telesne teže.

4.

Priporočeni odmerki na kilogram popolne krmne mešanice:

piščanci za pitanje: 500–750 FTU;

purani za pitanje: 250–1 000 FTU;

kokoši nesnice: 150–900 FTU;

race za pitanje: 250–1 000 FTU;

odstavljeni pujski: 500–1 000 FTU;

prašiči za pitanje: 500–1 000 FTU;

svinje: 500 FTU

5.

Za varnost: med ravnanjem je treba uporabljati zaščito za dihala ter zaščitna očala in rokavice.

29. maj 2019

purani za pitanje

250 FTU

kokoši nesnice

150 FTU

race za pitanje

250 FTU

odstavljeni pujski

250 FTU

prašiči za pitanje

250 FTU

svinje

500 FTU


(1)  1 FTU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz substrata natrijevega fitata na minuto pri pH 5,5 in 37 °C.

(2)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 380/2009

z dne 8. maja 2009

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o izvajanju navzkrižne skladnosti iz Uredbe (ES) št. 479/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (1) ter zlasti člena 142(b), (c), (d), (e), (k) in (n) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 (2) se je razveljavila in nadomestila z Uredbo (ES) št. 73/2009. Vendar bodo nekatere določbe razveljavljene uredbe v letu 2009 še vedno veljale. Pravila, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 796/2004 (3), veljajo za obe uredbi. Zato je treba posodobiti naslov Uredbe (ES) št. 796/2004.

(2)

Sklicevanja na različne člene Uredbe (ES) št. 1782/2003, ki so se nadomestili z Uredbo (ES) št. 73/2009, so zajeta v korelacijski tabeli v Prilogi XVIII navedene uredbe. Vendar je treba v Uredbi (ES) št. 796/2004 zaradi jasnosti posodobiti nekatera sklicevanja na razveljavljeno uredbo. Poleg tega je treba črtati določbe, ki so zastarele.

(3)

Zahteve po prahi v okviru sheme enotnega plačila so bile ukinjene. Ustrezne določbe v Uredbi (ES) št. 796/2004 je zato treba črtati.

(4)

Sistem za identifikacijo in registracijo pravic do plačil iz člena 7 Uredbe (ES) št. 796/2004 mora zagotoviti učinkovito sledljivost in omogočiti navzkrižne preglede pravic do plačil. Nekatere zahteve so povezane s pravicami, dodeljenimi v skladu s členom 68(1)c Uredbe (ES) št. 73/2009. Zato je treba v sistem vključiti informacije, potrebne za preverjanje, da so navedene posebne zahteve izpolnjene.

(5)

V členu 29(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 je določeno, da je treba preverjanje pogojev za upravičenost zaključiti pred plačilom. Zato so ustrezne določbe v Uredbi (ES) št. 796/2004 postale odvečne in jih je treba črtati.

(6)

Posebna pravila iz člena 138 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (4) v zvezi z znižanji in izključitvami v okviru sheme enotnega plačila na površino so bila črtana z Uredbo Komisije (ES) št. 316/2009 (5). Sklicevanja na navedeni člen v Uredbi (ES) št. 796/2004 je zato treba črtati. Poleg tega je treba zaradi navedene spremembe Uredbe (ES) št. 73/2009 posodobiti člene v Uredbi (ES) št. 796/2004, v katerih je potrebno izrecno sklicevanje na shemo enotnega plačila na površino.

(7)

Za posebno podporo, ki jo je treba dodeliti v primeru neobveznega izvajanja člena 68 Uredbe (ES) št. 73/2009, so potrebne posebne določbe o upravi in kontroli.

(8)

Zahtevek za pomoč proizvajalcem pesnega in trsnega sladkorja prav tako vsebuje izvod pogodbe o dobavi iz člena 110r Uredbe (ES) št. 1782/2003. V posameznih primerih te pogodbe na zadnji datum, ki ga država članica lahko določi za vložitev zahtevka, še niso sklenjene. Zato je treba omogočiti, da se te informacije predložijo na poznejši datum, ki ga določi država članica.

(9)

Člen 20 Uredbe (ES) št. 796/2004 vsebuje posebna pravila za primere, ko zadnji datum za predložitev zahtevka za pomoč pade na državni praznik, soboto ali nedeljo. Enako pravilo mora veljati za predložitev spremembe enotnega zahtevka v skladu s členom 15 navedene uredbe.

(10)

Člen 21a Uredbe (ES) št. 796/2004 določa pravila za zapoznele zahtevke za udeležbo v shemi enotnega plačila. Določbe, ki veljajo v prvem letu izvajanja sheme enotnega plačila, morajo biti posodobljene s sklicevanji na izvajanje navedene sheme v novih državah članicah. Člen 56 Uredbe (ES) št. 73/2009 določa zadnji datum, ki ga mora določiti država članica za vlogo zahtevka za udeležbo v shemi enotnega plačila. Kadar so v shemo enotnega plačila vključeni novi sektorji, je treba zagotoviti, da je v primeru zahtevkov kmetov v zvezi s takimi novimi sektorji treba uporabljati tudi pravila iz člena 21a Uredbe (ES) št. 796/2004 v zvezi s poznimi predložitvami zahtevkov za shemo enotnega plačila. Pomen pravočasne vloge zahtevka za udeležbo v shemi enotnega plačila je bistven za učinkovito upravljanje. Zato je treba določiti zadnji datum, ki ga postavijo države članice za zahtevek za udeležbo, kadar so novi sektorji vključeni v shemo enotnega plačila.

(11)

Sklicevanje v členu 31a Uredbe (ES) št. 796/2004 na lestvico iz člena 110e Uredbe (ES) št. 1782/2003 je zastarelo, zato ga je treba črtati.

(12)

Glavni del plačil, vezanih na površino, je zdaj ločen od proizvodnje in spada v eno skupino posevkov. Nadzor kakršne koli morebitne previsoke prijave skupne površine, zajete v enotnem zahtevku, torej ni več potreben. Zato se lahko poenostavijo pravila o znižanju zaradi previsoke prijave površin po izvedbi takega nadzora.

(13)

Da bi se uskladila pravila za plačila na površino, plačila na živali in dodatna plačila o izravnavi znižanj v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve, mora za vsa plačila veljati odpis neporavnanega salda po treh letih. Poleg tega člen 5b Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (6) določa horizontalna pravila za odpis neporavnanih dolgov v okviru prihodnjih plačil. Sklicevanje na plačila, pri katerih se lahko odpišejo dolgovi, je zato treba nadomestiti s sklicevanjem na navedeno določbo.

(14)

Informacije o rezultatih pregledov navzkrižne skladnosti morajo biti na voljo vsem plačilnim agencijam, ki so dogovorne za upravljanje različnih plačil, za katera veljajo zahteve navzkrižne skladnosti, tako da se izvajajo ustrezna znižanja, če so upravičena z ugotovitvami.

(15)

Uvedena so bila nova pravila o modulaciji. V tem smislu so določbe, povezane z dodatnimi plačili, zastarele, zato jih je treba črtati. Poleg tega je treba posodobiti pravila, ki določajo vrstni rek zahtevkov in osnovo za izračun različnih znižanj, in vključiti možna znižanja ob upoštevanju neto zgornje meje iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 73/2009.

(16)

V Uredbi (ES) št. 885/2006 so določena pravila o izravnavi neporavnanih zneskov in možnosti odločitve, da se neporavnani zneski v višini 100 EUR ali manj ne izterjajo. Ustrezne določbe v Uredbi (ES) št. 796/2004 so zato odvečne in jih je treba črtati.

(17)

Uredbo (ES) št. 796/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(18)

Uredba (ES) št. 73/2009 se uporablja od 1. januarja 2009. Spremembe, ki so določene v tej uredbi, se nanašajo na zahtevke za pomoč glede na leta ali premijska obdobja z začetkom 1. januarja 2009. Zato je treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2009.

(19)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 796/2004 se spremeni:

1.

Naslov Uredbe se nadomesti z naslednjim:

2.

V členu 2 se spremeni prvi odstavek:

(a)

Točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

‚orna zemljišča‘ so zemljišča, obdelana zaradi pridelave rastlinskih posevkov, ali zemljišča, ki se vzdržujejo po načelu dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (7), ne glede na to, ali gre za zemljišče s toplo gredo ali s pritrjeno ali premično toplo gredo;

(b)

Točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

‚trajni pašnik‘ pomeni zemljišče, ki se uporablja za gojenje trave ali druge naravne zelnate krme (samosevci) ali gojene (posejane) in ki ni vključeno v kolobarjenje kmetijskega gospodarstva pet let ali več, razen zemljišč v okviru sheme za praho na podlagi člena 107(6) Uredbe (ES) št. 1782/2003, zemljišč v prahi v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2078/92 (8), zemljišč v prahi v skladu s členi 22, 23 in 24 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 (9) ter zemljišč v prahi v skladu s členom 39 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (10);

3.

V členu 7(1) se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

vrsta pravice, zlasti pravice, za katere veljajo posebni pogoji v skladu s členom 44 Uredbe (ES) št. 73/2009, in pravice, dodeljene v skladu s členom 68(1)(c) Uredbe (ES) št. 73/2009;“.

4.

Člen 8(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ne glede na člen 34(2) Uredbe (ES) št. 73/2009 enota rabe oziroma poljina, ki vsebuje drevesa, šteje za upravičeno površino za namene shem pomoči na površino, če se kmetijske dejavnosti ali, kjer je to primerno, predvidena proizvodnja, lahko izvedejo na podoben način kot na enotah rabe brez dreves na istem območju.“

5.

Člen 10 se spremeni:

(a)

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Plačilo pomoči v povezavi s pregledi navzkrižne skladnosti“.

(b)

Odstavek 1 se črta.

6.

V členu 11(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Kmet, ki ne zaprosi za pomoč v skladu s katero koli od shem pomoči na površino, ampak v skladu z drugo shemo pomoči, navedeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 73/2009, ali za podporo v skladu s členi 11, 12 in 98 Uredbe (ES) št. 479/2008, predloži obrazec za enotni zahtevek, če razpolaga s kmetijsko površino, kot je opredeljeno v členu 2(h) Uredbe (ES) št. 73/2009, v katerem ta zemljišča navede v skladu s členom 14 te uredbe.“

7.

Člen 12 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

opredelitev pravic do plačil v skladu s sistemom za identifikacijo in registracijo, predvideno v členu 7, za namene sheme enotnega plačila;“.

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za namene identifikacije pravic do plačil iz odstavka 1(c) je na vnaprej natisnjenih obrazcih, ki jih dobi kmet v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 73/2009, navedena identifikacija pravic do plačil v skladu s sistemom identifikacije in registracije, predvidenim v členu 7.“

(c)

V odstavku 3 se prvi stavek prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Za namene identifikacije vseh kmetijskih enot rabe oziroma poljin na kmetijskem gospodarstvu iz odstavka 1(d) je na vnaprej natisnjenih obrazcih, ki jih dobi kmet v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 73/2009, navedena največja upravičena površina na referenčno enoto rabe za namene sheme enotnega plačila ali sheme enotnega plačila na površino.“

8.

Člen 13(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri zemljišču v prahi, ki se uporablja v skladu s prvo alineo člena 107(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003, vsebuje enotni zahtevek potrebna dokazila, zahtevana v skladu z veljavnimi sektorskimi predpisi.“

9.

V členu 14(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Raba zemljišč iz členov 6(2) in 38 Uredbe (ES) št. 73/2009 in tistih iz Priloge VI k navedeni uredbi, kakor tudi zemljišč, ki se uporabljajo za pridelavo lanu, gojenega za vlakna, ali zemljišč, prijavljenih za posebno podporo v skladu s členom 68 Uredbe (ES) št. 73/2009, se prijavi v posebni rubriki v obrazcu za enotni zahtevek, kadar navedenih zemljišč ni treba prijaviti v skladu s členom 13 te uredbe.“

10.

V členu 15(2) se črta drugi pododstavek.

11.

V členu 17a(2) se doda naslednji pododstavek:

„Države članice lahko določijo, da izvod pogodbe o dobavi iz drugega pododstavka odstavka (1) lahko posebej predloži pozneje, vendar najpozneje 1. decembra v letu zahtevka.“

12.

Člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Odstopanje od zadnjega datuma za predložitev zahtevkov za pomoč, spremnih dokumentov, pogodb in izjav ter zadnjega datuma za spremembe enotnega zahtevka

Z odstopanjem od člena 5(1) Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 (11) se šteje, da se zadnji datum za predložitev zahtevka za pomoč ali katerih koli spremnih dokumentov, pogodb ali izjav v skladu s tem naslovom ali zadnji datum za spremembe enotnega zahtevka, kadar pade na državni praznik, soboto ali nedeljo, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Prvi odstavek se uporablja tudi za zahtevke kmetov v okviru sheme enotnega plačila v skladu s členom 56 Uredbe (ES) št. 73/2009.

13.

Člen 21a se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v primere višje sile in izjemne okoliščine iz člena 56(2) Uredbe (ES) št. 73/2009 in z odstopanjem od člena 21 te uredbe se v prvem letu izvajanja sheme enotnega plačila v skladu s poglavjem 3 naslova III Uredbe (ES) št. 73/2009 v primerih, ko morajo kmetje v zadevni državi članici zahtevek za dodelitev pravic v skladu s členom 56(1) navedene uredbe in enotni zahtevek za navedeno leto predložiti skupaj, in ko kmetje predložijo te zahtevke po ustreznem roku, uporablja štiriodstotno znižanje na delovni dan za zneske, ki se plačajo v navedenem letu za pravice do plačil, dodeljene kmetu.“

(b)

Drugi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„V navedenem primeru, brez poseganja v primere višje sile in izjemne okoliščine iz člena 56(2) Uredbe (ES) št. 73/2009, se ob predložitvi zahtevka za shemo enotnega plačila v skladu z navedenim členom po ustreznem roku zneski, ki se plačajo v prvem letu izvajanja sheme enotnega plačila za pravice do plačil, ki se dodelijo kmetu, znižajo za tri odstotke na delovni dan.“

(c)

V odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Zahtevek za udeležbo iz prvega pododstavka se predloži do datuma, ki ga določi država članica in ki mora biti najpozneje 15. maja zadevnega leta.“

14.

V členu 24(1) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

med pravicami do plačil in ugotovljenimi zemljišči, da bi preverili, ali je pravicam priloženo enako število upravičenih hektarov, kakor je opredeljeno v členu 34(2) Uredbe (ES) št. 73/2009;“.

15.

Člen 31a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 31a

Pregledi odobrenih medpanožnih organizacij na kraju samem

S pregledi odobrenih medpanožnih organizacij na kraju samem v okviru zahtevkov za pomoč za posebno plačilo za bombaž iz oddelka 6 poglavja 1 naslova IV Uredbe (ES) št. 73/2009 se preveri izpolnjevanje meril za odobritev navedenih organizacij in seznam njihovih članov.“

16.

V členu 38 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Glede dodatnega plačila, ki se dodeli za posebne vrste kmetovanja in za kakovostno proizvodnjo, kot je določeno v členu 69 Uredbe (ES) št. 1782/2003, ali glede posebne podpore iz člena 68 Uredbe (ES) št. 73/2009 države članice, kadar je to primerno, uporabijo določbe tega naslova.“

17.

V členu 49(2) se črta drugi pododstavek.

18.

V členu 50 se črta odstavek 4.

19.

Člen 51 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če je v zvezi s skupino posevkov površina, prijavljena za namene shem pomoči na površino, razen tistih za škrobni krompir, seme in tobak, kakor je določeno v oddelkih 2 in 5 poglavja 1 naslova IV Uredbe (ES) št. 73/2009 in v poglavju 10c naslova IV Uredbe (ES) št. 1782/2003, večja od površine, ugotovljene v skladu s členom 50(3) in (5) te uredbe, se pomoč izračuna na podlagi ugotovljene površine, znižane za dvakratno ugotovljeno razliko, če je ta razlika več kakor 3 % ali dva hektara, vendar ne več kakor 20 % ugotovljene površine.

Če je razlika več kakor 20 % ugotovljene površine, se ne dodeli nobena pomoč na površino za zadevno skupino posevkov.

Če je razlika več kakor 50 %, je kmet ponovno izključen iz prejemanja pomoči do višine zneska, ki ustreza razliki med prijavljeno površino in ugotovljeno površino v skladu s členom 50(3) in (5) te uredbe. Navedeni znesek se izravna v skladu s členom 5(b) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 (12). Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.

(b)

Odstavek 2 se črta.

(c)

Odstavek 2a se nadomesti z naslednjim:

„2a.   Če kmet prijavi več površine kot pravic do plačil in prijavljena površina izpolnjuje vse druge zahtevke za upravičenost, se znižanja ali izključitve iz odstavka 1 ne uporabijo.

Če kmet prijavi več površine kot pravic do plačil in prijavljena površina ne izpolnjuje vseh drugih zahtevkov za upravičenost, je razlika iz odstavka 1 razlika med površino, ki izpolnjuje vse druge zahtevke za upravičenost, in zneskom prijavljenih pravic do plačil.“

(d)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Za namene tega člena se šteje, da kadar kmet, ki vloži zahtevek za pomoč za energetske rastline v skladu s členom 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003 ali prijavi enote rabe oziroma poljine kot praho v skladu s prvo alineo člena 107(3) navedene uredbe, ne uspe dobaviti zahtevane količine surovin, ni izpolnil svoje obveznosti v zvezi z enotami rabe, namenjenimi za energetske namene oziroma praho v zvezi s površino, izračunano tako, da se površina zemljišča, ki ga obdeluje in uporablja za proizvodnjo surovin, pomnoži z deležem izpada pri dobavi teh surovin.“

20.

V drugem pododstavku člena 52(3) se drugi in tretji stavek nadomestita z naslednjim:

„Navedeni znesek se izravna v skladu s členom 5b Uredbe (ES) št. 885/2006. Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.“

21.

V členu 53 se prvi in drugi odstavek nadomestita z naslednjim:

„Kadar je razlika med prijavljeno površino in ugotovljeno površino v skladu s členom 50(3) in (5) posledica namernih nepravilnosti, se pomoč, do katere bi bil kmet upravičen na podlagi člena 50(3) in (5), ne dodeli za zadevno koledarsko leto v okviru zadevne sheme pomoči, če je ta razlika več kot 0,5 % ugotovljene površine ali več kot en hektar.

Kadar pa je ta razlika več kakor 20 % ugotovljene površine, je kmet ponovno izključen iz prejemanja pomoči do višine zneska, ki ustreza razliki med prijavljeno površino in ugotovljeno površino v skladu s členom 50(3) in (5). Navedeni znesek se izravna v skladu s členom 5(b) Uredbe (ES) št. 885/2006. Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.“

22.

Člen 59 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se drugi in tretji stavek tretjega pododstavka nadomestita z naslednjim:

„Navedeni znesek se izravna v skladu s členom 5(b) Uredbe (ES) št. 885/2006. Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.“

(b)

V odstavku 4 se drugi in tretji stavek drugega pododstavka nadomestita z naslednjim:

„Navedeni znesek se izravna v skladu s členom 5(b) Uredbe (ES) št. 885/2006. Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.“

23.

V členu 60(6) se drugi stavek drugega pododstavka nadomesti z naslednjim drugim in tretjim stavkom:

„Navedeni znesek se izravna v skladu s členom 5(b) Uredbe (ES) št. 885/2006. Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.“

24.

Člen 63 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 63

Ugotovitve v zvezi z dodatnim plačilom

Glede dodatnega plačila, ki se ga dodeli za posebne vrste kmetovanja ali za kakovostno proizvodnjo, kot je določeno v členu 69 Uredbe (ES) št. 1782/2003, ali posebne podpore, določene v členu 68 Uredbe (ES) št. 73/2009 države članice zagotovijo znižanja in izključitve, ki so vsebinsko enakovredna tistim, določenim v tem naslovu. V primeru dodelitve plačil na površino ali plačil za živali se smiselno uporabljajo določbe tega dela.“

25.

V členu 64 se tretji stavek drugega odstavka nadomesti z naslednjim tretjim in četrtim stavkom:

„Znesek, ki je enak znesku, zajetemu v zavrnjenem zahtevku, se izravna v skladu s členom 5(b) Uredbe (ES) št. 885/2006. Če se znesek v skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.“

26.

Člen 65(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar je več kakor ena plačilna agencija odgovorna za upravljanje različnih shem neposrednega plačila, kakor je opredeljeno v členu 2(d) Uredbe (ES) št. 73/2009, in plačil iz členov 11, 12 in 98 Uredbe (ES) št. 479/2008, države članice ustrezno ukrepajo, da zagotovijo ustrezno uporabo določb v skladu s tem poglavjem, zlasti da se ena stopnja znižanja uporablja za celoto neposrednih plačil in zneskov, določenih v skladu s tretjim pododstavkom člena 66(1) in tretjim pododstavkom člena 67(1).

Kadar je več kakor ena plačilna agencija odgovorna za upravljanje različnih plačil za kmeta, kot je opredeljeno v členu 36(a)(i) do (v) ter (b)(i), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot je opredeljeno v členu 2(d) Uredbe (ES) št. 73/2009 in v skladu s členi 11, 12 in 98 Uredbe (ES) št. 479/2008, države članice zagotovijo, da se na ugotovljene neskladnosti in, kjer je to primerno, ustrezna znižanja in izključitve opozori vse plačilne agencije, ki so vključene v navedena plačila.“

27.

V členu 71(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se znižanja in izključitve na podlagi poglavja II naslova IV uporabijo v zvezi s skupnim zneskom plačil, ki se odobrijo v skladu s shemo enotnega plačila, shemo enotnega plačila na površino in katerimi koli shemami pomoči, za katere ne veljajo znižanja ali izključitve iz točke (a).“

28.

Člen 71a se spremeni:

(a)

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Člen 71a

Uporaba znižanj za posamezno shemo podpor“.

(b)

Odstavek 2 se spremeni:

(i)

Točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

znižanja ali izključitve se uporabijo na podlagi poglavja I naslova IV v zvezi z nepravilnostmi;“

(ii)

točki (e) in (f) se črtata.

29.

Za členom 71a se vstavi člen 71b:

„Člen 71b

Osnova za izračun znižanj zaradi modulacije, finančne discipline in navzkrižne skladnosti

1.   Znižanja zaradi modulacije v skladu s členoma 7 in 10 Uredbe (ES) št. 73/2009 in glede na okoliščine v skladu s členom 1 Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 (13) ter znižanja zaradi finančne discipline v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 73/2009 ter znižanja v skladu s členom 8(1) navedene uredbe se v skladu s postopkom iz člena 71a te uredbe uporabijo pri vsoti plačil iz različnih shem podpor, naštetih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 73/2009, do katerih je upravičen vsak kmet.

2.   Znesek plačila, dobljen z uporabo odstavka 1, se uporablja kot osnova za izračun vseh znižanj, ki se v skladu s poglavjem II naslova IV te uredbe uporabljajo v primeru nespoštovanja navzkrižne skladnosti.

30.

V členu 73 se črtata odstavka 2 in 8.

31.

V členu 78 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ključ dodelitve za zneske, ki ustrezajo 4 odstotnim točkam v skladu s prvim pododstavkom člena 9(2) Uredbe (ES) št. 73/2009, se pripravi tako, da se zberejo deleži držav članic v kmetijski površini in zaposlitvi v kmetijstvu, ki se ovrednotijo s 65 % oziroma 35 %.“

32.

Člen 79 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za zahtevke za pomoč, ki se nanašajo na leta ali premijska obdobja z začetkom 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja neposredno v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.

(3)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18.

(4)  UL L 345, 20.11.2004, str. 1.

(5)  UL L 100, 18.4.2009, str. 3.

(6)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.

(7)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.“

(8)  UL L 215, 30.7.1992, str. 85.

(9)  UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

(10)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.“

(11)  UL L 124, 8.6.1971, str. 1.“

(12)  UL L 171, 23.6.2006, str. 9.“

(13)  UL L 95, 5.4.2007, str. 1.“


9.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 381/2009

z dne 8. maja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 2092/2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za posušeno goveje meso brez kosti s poreklom iz Švice

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 144(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2092/2004 (2) se pred uvozom nekaterih proizvodov izdajo potrdila o pristnosti, ki potrjujejo, da so proizvodi švicarskega porekla. Ime organa, ki izdaja navedena potrdila, je navedeno v Prilogi III k navedeni uredbi. Člen 4(2) navedene uredbe določa, da se lahko Priloga III spremeni, če se imenuje nov organ, ki izdaja potrdila.

(2)

Švica je uradno obvestila Komisijo, da je imenovala nov organ, ki bo pooblaščen za izdajo potrdil o pristnosti.

(3)

Uredbo (ES) št. 2092/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 2092/2004 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 362, 9.12.2004, str. 4.


PRILOGA

„PRILOGA III

Seznam organov v državah izvoznicah, ki so pooblaščene za izdajo potrdila o pristnosti

ŠVICA

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.“


DIREKTIVE

9.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/18


DIREKTIVA SVETA 2009/47/ES

z dne 5. maja 2009

o spremembah Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih stopenj davka na dodano vrednost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (3) državam članicam dovoljuje, da uporabijo eno ali dve nižji stopnji, ki ne smeta biti nižji od 5 % in se lahko uporabljata samo za omejen seznam blaga in storitev.

(2)

Komisija je leta 2007 Svetu in Evropskemu parlamentu predložila sporočilo o stopnjah DDV, ki niso splošne, ter ugotovila, da nižje stopnje DDV, ki se uporabljajo za storitve, ki se zagotavljajo na lokalni ravni, dejansko ne ogrožajo nemotenega delovanja notranjega trga in bi lahko pod določenimi pogoji tudi ugodno vplivale na oblikovanje novih delovnih mest in preprečevanje sive ekonomije. Ustrezno bi bilo, da se zato državam članicam dovoli, da uporabijo nižje stopnje DDV za storitve, kot so delovno intenzivne storitve, za katere se uporabljajo začasne določbe, ki bodo prenehale veljati konec leta 2010, ter za restavracijske storitve in storitve cateringa.

(3)

V zvezi z dobavo alkoholnih in/ali brezalkoholnih pijač v okviru restavracijskih storitev in storitev cateringa je v določenih primerih za te pijače upravičeno predvideti drugačno ureditev kot v okviru dobave živil; primerno je, da se eksplicitno določi, da država članica lahko vključi ali izključi dobavo alkoholnih in brezalkoholnih pijač, kadar za dobavo restavracijskih storitev in storitve cateringa iz Priloge III Direktive 2006/112/ES uporablja znižano stopnjo.

(4)

Direktivo 2006/112/ES bi bilo treba spremeniti tudi zato, da bi dovolili uporabo nižjih davčnih stopenj oziroma izjeme v določenih posebnih okoliščinah, kjer so se takšne znižane stopnje ali izjeme stalno uporabljale že v preteklosti zaradi socialnih ali zdravstvenih razlogov, ter da bi sklicevanje na knjige iz Priloge III k navedeni direktivi prilagodili tehničnemu napredku.

(5)

Vsebina nekaterih določb Direktive 2006/112/ES glede sedanjih odstopanj in seznama iz Priloge IV k navedeni direktivi bo vključena v seznam dobav blaga in storitev, za katere se lahko uporabljajo nižje stopnje na podlagi te direktive. Zaradi jasnosti bi se te določbe in Priloga IV k Direktivi 2006/112/ES morale črtati.

(6)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (4) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj, kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo primerjavo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo.

(7)

Direktivo 2006/112/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES se spremeni na naslednji način:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 104a

Ciper lahko uporabi eno od obeh nižjih stopenj iz člena 98 za dobavo utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah.“;

2.

člen 105 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 105

1.   Portugalska lahko uporabi eno od obeh nižjih stopenj iz člena 98 za mostnino na območju Lizbone.

2.   Portugalska lahko za transakcije, ki se izvajajo v avtonomnih regijah Azori in Madeira, ter za neposredni uvoz v te regije uporablja stopnje, nižje od tistih, ki se uporabljajo na celini.“;

3.

poglavje 3 naslova VIII se črta;

4.

v členu 111 se z učinkom od 1. januarja 2011 doda naslednja točka:

„(c)

Malta za dobavo živil za prehrano ljudi in farmacevtskih izdelkov.“;

5.

v členu 114(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Poleg tega lahko države članice iz prvega pododstavka uporabljajo takšno stopnjo za otroška oblačila, otroško obutev in stanovanja.“;

6.

člen 115 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 115

Države članice, ki so 1. januarja 1991 uporabljale nižjo stopnjo za otroška oblačila, otroško obutev ali stanovanja, lahko za takšne dobave blaga ali opravljanje storitev takšno stopnjo še naprej uporabljajo.“;

7.

člen 116 se črta;

8.

člen 117(1) se črta;

9.

člen 125(2) se črta;

10.

člen 127 se črta z učinkom od 1. januarja 2011;

11.

člen 128(2) se črta;

12.

člen 129(1) se črta;

13.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi;

14.

Priloga IV se črta.

Člen 2

Države članice nemudoma predložijo Komisiji besedila zakonov in drugih predpisov, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati prvi dan prvega meseca po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. maja 2009

Za Svet

Predsednik

M. KALOUSEK


(1)  Mnenje z dne 19. februarja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 25. februarja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(4)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


PRILOGA

Priloga III k Direktivi 2006/112/ES se spremeni:

1.

točka (6) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(6)

dobava, skupaj s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju;“;

2.

vstavita se naslednji točki:

„(10a)

obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave;

(10b)

čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev;“;

3.

vstavi se naslednja točka:

„(12a)

restavracijske storitve in storitve cateringa, pri čemer je možno izključiti dobavo (alkoholnih in/ali brezalkoholnih) pijač;“;

4.

dodajo se naslednje točke:

„(19)

manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo);

(20)

storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele ali invalide);

(21)

frizerske storitve.“.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

9.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. aprila 2009

o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3219)

(2009/373/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 33 Uredbe,

po posvetovanju z odborom Sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1290/2005 Komisija na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih predložijo države članice, skupaj s podatki, ki se zahtevajo za potrditev obračunov, ter certifikatom o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov in poročil certifikacijskih organov, potrdi obračune plačilnih agencij iz člena 6 navedene uredbe.

(2)

V skladu s členom 16 Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 z dne 21. junija 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (2) se za proračunsko leto 2008 upoštevajo izdatki, ki so jih imele države članice med 16. oktobrom 2007 in 15. oktobrom 2008.

(3)

Komisija je preverila podatke, ki so jih predložile države članice, in pred 31. marcem 2009 državam članicam sporočila rezultate preverjanj, skupaj s potrebnimi spremembami.

(4)

Komisija lahko na podlagi letnega računovodskega izkaza in spremnih dokumentov za nekatere plačilne agencije odloči o popolnosti, točnosti in verodostojnosti predloženih letnih računovodskih izkazov. Priloga I navaja zneske, ki jih je potrdila država članica, in zneske, ki jih je treba izterjati od države članice ali plačati državi članici.

(5)

Podatki, ki so jih predložile nekatere druge plačilne agencije, je treba dodatno preučiti, zato njihovi obračuni ne morejo biti potrjeni s to odločbo. Priloga II navaja te plačilne agencije.

(6)

V skladu s členom 33(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005 zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave, če do izterjave ni prišlo pred zaključkom programa razvoja podeželja v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v osmih letih, če je izterjava predmet tožbe pred nacionalnimi sodišči, ali ob zaključku programa, če ti roki potečejo pred njegovim zaključkom. V skladu s členom 33(4) navedene uredbe morajo države članice Komisiji skupaj z letnimi računovodskimi izkazi predložiti poročilo o postopkih izterjav zaradi nepravilnosti. Podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti poročanja držav članic o zneskih, ki jih je treba izterjati, so določena v Uredbi Komisije (ES) št. 885/2006 (3). V Prilogi III k navedeni uredbi je tabela, ki so jo države članice morale predložiti v letu 2009. Na podlagi tabel, ki jih izpolnijo države članice, mora Komisija odločiti o finančnih posledicah zaradi neizvršenih izterjav, ki so starejše od štirih oziroma osmih let. Ta odločba ne posega v prihodnje odločbe o skladnosti s členom 33(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(7)

V skladu s členom 33(7) Uredbe (ES) št. 1290/2005 se lahko države članice po zaključku programa razvoja podeželja odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Takšna odločitev se lahko sprejme le, če je skupna vsota že obstoječih in predvidenih stroškov izterjave višja od zneska izterjave ali če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so pravno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo. Če je takšna odločitev sprejeta v štirih letih po prvi upravni ali sodni ugotovitvi ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodišči, se 100 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave krije iz proračuna Skupnosti. V poročilu iz člena 33(4) Uredbe (ES) št. 1290/2005 so navedeni zneski, za katere so se države članice odločile, da jih ne bodo izterjale, in razlogi za takšno odločitev. Ti zneski niso v breme državam članicam in se zato krijejo iz proračuna Skupnosti. Ta odločba ne posega v prihodnje odločbe o uskladitvi v skladu s členom 33(5) navedene uredbe.

(8)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta odločba ne posega v poznejše odločitve Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izločijo izdatki, ki niso bili izvedeni v skladu s pravili Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Razen plačilnih agencij iz člena 2 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2008, potrdijo.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali izplačajo vsaki državi članici v skladu z vsakim programom za razvoj podeželja na podlagi te odločbe, vključno s tistimi, ki izhajajo iz uporabe člena 33(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005, so določeni v Prilogi I.

Člen 2

Za proračunsko leto 2008 se obračuni plačilnih agencij držav članic za izdatke na program razvoja podeželja, ki ga financira EKSRP, opredeljeni v Prilogi II, izključijo iz te odločbe in bodo obravnavani v prihodnji odločbi o potrditvi obračunov.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. aprila 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.


PRILOGA I

POTRJENI IZDATKI EKSRP GLEDE NA PROGRAM ZA RAZVOJ PODEŽELJA IN UKREPE ZA PRORAČUNSKO LETO 2008

Znesek, ki ga je treba izterjati od države članice ali plačati državi članici

A)   Odobreni programi s prijavljenimi izdatki za EKSRP

v EUR

CCI

Izdatki 2008

Popravki

Skupaj

Zneski za enkratno uporabo

Sprejeti zneski, potrjeni za proračunsko leto 2008

Vmesna plačila, ki se za proračunsko leto vrnejo državi članici

Znesek, ki ga je treba v naslednji izjavi izterjati (–) od države članice ali plačati (+) državi članici

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Skupaj

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Skupaj

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

Skupaj

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

Skupaj

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

Skupaj

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Skupaj

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Skupaj

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

Skupaj

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

Skupaj

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Skupaj

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Skupaj

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Skupaj

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

Skupaj

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Skupaj

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Skupaj

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Skupaj

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Skupaj

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

Skupaj

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Skupaj

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Skupaj

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Skupaj

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

Skupaj

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Skupaj

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Skupaj

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Skupaj

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

Skupaj

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Skupaj

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

Skupaj

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

Skupaj

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

Skupaj

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Skupaj

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Skupaj

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

Skupaj

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Skupaj

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Skupaj

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Skupaj

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

Skupaj

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

Skupaj

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

Skupaj

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

Skupaj

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

Skupaj

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Skupaj

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Skupaj

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Skupaj

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Skupaj

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Skupaj

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Skupaj

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Skupaj

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

Skupaj

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01

122

438 761,79

0,00

438 761,79

0,00

438 761,79

438 761,79

0,00

123

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

3 920 453,12

0,00

211

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

2 298 289,09

0,00

212

295 484,81

0,00

295 484,81

0,00

295 484,81

295 484,81

0,00

214

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

11 100 065,13

–0,08

216

357 333,34

0,00

357 333,34

0,00

357 333,34

357 333,34

0,00

221

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

2 231 136,19

–0,12

226

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

1 350 442,37

–0,01

311

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

2 705 205,85

–0,01

323

39 654,38

0,00

39 654,38

0,00

39 654,38

39 654,38

0,00

511

30 630,07

0,00

30 630,07

0,00

30 630,07

30 630,07

0,00

Skupaj

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

34 858 409,78

–0,23

IT: 2007IT06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

59 116,45

0,00

59 116,45

0,00

59 116,45

59 116,45

0,00

112

141 158,47

0,00

141 158,47

0,00

141 158,47

141 158,47

0,00

113

319 902,19

0,00

319 902,19

0,00

319 902,19

319 902,18

0,01

121

424 961,21

0,00

424 961,21

0,00

424 961,21

424 961,26

–0,05

122

366 746,86

0,00

366 746,86

0,00

366 746,86

366 746,87

–0,01

123

189 977,71

0,00

189 977,71

0,00

189 977,71

189 977,73

–0,02

125

228 315,28

0,00

228 315,28

0,00

228 315,28

228 315,27

0,01

211

214 034,71

0,00

214 034,71

0,00

214 034,71

214 034,71

0,00

214

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

1 527 460,46

–0,20

221

212 037,32

0,00

212 037,32

0,00

212 037,32

212 037,20

0,12

311

4 179,87

0,00

4 179,87

0,00

4 179,87

4 179,87

0,00

323

183 280,18

0,00

183 280,18

0,00

183 280,18

183 280,18

0,00

Skupaj

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

3 871 170,65

–0,14

IT: 2007IT06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

265 292,81

0,00

265 292,81

0,00

265 292,81

265 292,82

–0,01

121

11 361,28

0,00

11 361,28

0,00

11 361,28

11 361,27

0,01

122

67 232,15

0,00

67 232,15

0,00

67 232,15

67 232,14

0,01

214

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

13 881 331,32

–0,18

221

769 541,63

0,00

769 541,63

0,00

769 541,63

769 541,54

0,09

311

55 607,75

0,00

55 607,75

0,00

55 607,75

55 607,75

0,00

Skupaj

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

15 050 366,84

–0,08

IT: 2007IT06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

301 985,05

0,00

301 985,05

0,00

301 985,05

301 985,05

0,00

112

8 750,00

0,00

8 750,00

0,00

8 750,00

8 750,00

0,00

121

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

1 140 808,77

–0,03

122

1 876,87

0,00

1 876,87

0,00

1 876,87

1 876,87

0,00

123

872 118,97

0,00

872 118,97

0,00

872 118,97

872 118,97

0,00

125

2 666 203,36

0,00

2 666 203,36

0,00

2 666 203,36

2 666 203,37

–0,01

211

5 359 354,81

0,00

5 359 354,81

0,00

5 359 354,81

5 359 354,64

0,17

214

5 664 715,77

0,00

5 664 715,77

0,00

5 664 715,77

5 664 715,73