ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.111.slv

Uradni list

Evropske unije

L 111

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
5. maj 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 361/2009 z dne 4. maja 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 362/2009 z dne 4. maja 2009 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 363/2009 z dne 4. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 364/2009 z dne 4. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 360/2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. maja 2009

13

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (Kodificirana različica) ( 1 )

16

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2009/364/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. oktobra 2008 o ukrepu C 33/07 (ex N 339/06 in N 729/06), ki ga namerava Nemčija izvajati prek sklada IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5581)  ( 1 )

23

 

 

2009/365/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 28. aprila 2009 o odobritvi dajanja na trg likopena, pridobljenega iz glive Blakeslea trispora kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3039)

31

 

 

2009/366/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. aprila 2009 o potrditvi obračunov plačilnih agencij Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja, financiranimi iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za proračunsko leto 2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3199)

35

 

 

2009/367/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. aprila 2009 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3217)

44

 

 

2009/368/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 4. maja 2009 o določitvi zneskov pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo, ki se odobri v okviru začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja Skupnosti za tržno leto 2009/2010 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3158)

50

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Komisije 2008/113/ES z dne 8. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih mikroorganizmov kot aktivnih snovi ( UL L 330 z dne 9.12.2008 )

51

 

*

Popravek k Uredbi Komisije (ES) št. 514/2008 z dne 9. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode ter uredb (ES) št. 1439/95, (ES) št. 245/2001, (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 2014/2005, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 341/2007, (ES) št. 1002/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 382/2008 ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1119/79 ( UL L 150, 10.6.2008 )

51

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 956/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij ( UL L 260, 30.9.2008 )

51

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 361/2009

z dne 4. maja 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,7

TN

139,0

TR

132,5

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

129,1

ZZ

105,8

0709 90 70

JO

216,7

TR

114,9

ZZ

165,8

0805 10 20

EG

44,2

IL

55,7

MA

51,6

TN

64,9

TR

55,0

US

51,9

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

47,0

ZA

52,3

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

83,4

BR

72,6

CA

114,7

CL

78,1

CN

89,0

MK

33,9

NZ

107,6

US

124,6

UY

70,5

ZA

79,5

ZZ

85,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 362/2009

z dne 4. maja 2009

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2008/2009 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 945/2008 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 348/2009 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 945/2008 za tržno leto 2008/2009, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 258, 26.9.2008, str. 56.

(4)  UL L 106, 28.4.2009, str. 3.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 5. maja 2009

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 363/2009

z dne 4. maja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) in zlasti člena 91 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (ES) št. 1698/2005, ki določa pravni okvir za podporo EKSRP za razvoj podeželja v Skupnosti, spreminja Uredba Sveta (ES) št. 74/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2). Zato je treba Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 (3) dopolniti z dodatnimi natančnimi izvedbenimi pravili.

(2)

Odprava režima mlečnih kvot iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (4) zahteva posebna prizadevanja kmetovalcev, ki proizvajajo mleko. Zato je treba odpraviti omejitev naložbene pomoči za mlečne kmetije, da upoštevajo proizvodne kvote, ki so bile dodeljene posamezni kmetiji. To mora začeti veljati od začetka programskega obdobja.

(3)

Uredba (ES) št. 74/2009 je uvedla zahtevo za revizijo nacionalnih strateških načrtov. Opredeliti je treba osnovno vsebino te revizije.

(4)

Zaradi pomembnosti prednosti iz člena 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005 je treba revizije programov za razvoj podeželja, ki se opravijo po prvem izvajanju tega člena, obravnavati kot revizije v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in mora o njih odločati Komisija.

(5)

Uredba (ES) št. 74/2009 je opredelila seznam možnih učinkov, ki naj bi se dosegli z aktivnostmi, povezanimi s prednostmi iz člena 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005. Ta seznam ni izčrpen, zato lahko države članice predlagajo dodatne možne učinke, ki naj bi se dosegli z omenjenimi aktivnostmi. Vendar mora Komisija za zagotovitev skladnosti z že ugotovljenimi možnimi učinki in za splošno krepitev aktivnosti, povezanih z novimi izzivi, preučiti možnost držav članic, da predlagajo takšne dodatne možne učinke, Odbor za razvoj podeželja pa mora podati svoje mnenje o tem. Zato mora Komisija sprejeti odločitev o spremembah, ki uvajajo nov možen učinek.

(6)

Ker se v več primerih pri revizijah obravnavajo manj pomembne izjeme od načel razmejitve med skupnimi ureditvami trga in razvojem podeželja ter da se omeji upravna obremenitev, Komisija ne sme več sprejemati odločitev o revizijah, ki obravnavajo spremembe v zvezi z izjemo iz člena 5(6) Uredbe (ES) št. 1698/2005. Zato je treba to kategorijo revizije črtati s seznama iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1974/2006.

(7)

Opredeliti je treba vsebino in merila poslovnih načrtov glede podpore za kmetijska gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja zaradi reforme skupne ureditve trga.

(8)

Po odpravi „ukrepa prahe“ na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (5) je treba prilagoditi določbe, ki veljajo za ta ukrep.

(9)

V času gospodarske in finančne krize je treba dvigniti zgornjo mejo za predplačila za leti 2009 in 2010, da se olajša uresničevanje naložbenih projektov.

(10)

Prilagoditi je treba določbe o državni pomoči za nekatere ukrepe, ki jih sofinancira EKSRP, ter za dodatno nacionalno financiranje, da se pojasni področje njihove uporabe ter upošteva nov ukrep za kmetijska gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja zaradi reforme skupne ureditve trga, ki jo uveljavlja Uredba (ES) št. 74/2009.

(11)

Opredeliti je treba izraz „bistvene spremembe“ v členu 78(f) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

(12)

Da se omogoči spremljanje ukrepov, povezanih s prednostmi iz člena 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005, je treba za posamezno vrsto aktivnosti določiti kazalnike donosa in z njimi povezane cilje, ki so del okvira skupnega spremljanja in vrednotenja iz člena 80 navedene uredbe.

(13)

Države članice morajo v svojih revidiranih programih navesti informacije o vrstah aktivnosti, ki so povezane s prednostmi iz člena 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005, pri čemer morajo navesti, katere od teh aktivnosti temeljijo na novih ukrepih, tj. ukrepih, ki še niso bili odobreni s programom za razvoj podeželja. Poleg tega je treba prikazati okviren prispevek EKSRP za obdobje 2010–2013. Zato je treba spremeniti priloge k Uredbi (ES) št. 1974/2006.

(14)

Ta uredba mora začeti veljati od 1. januarja 2009, da bo v skladu z datumom uporabe Uredbe (ES) št. 74/2009, ki jo določbe navedene uredbe dopolnjujejo. Takšna retroaktivna uporaba ne sme kršiti načela pravne varnosti zadevnih upravičencev.

(15)

Uredbo (ES) št. 1974/2006 je treba zato ustrezno spremeniti.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1974/2006 se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Če skupna ureditev trga, ki vključuje tudi programe neposredne podpore, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), postavi omejitve za proizvodnjo ali omejitve za podporo Skupnosti na ravni posameznih kmetov, kmetijskih gospodarstev ali predelovalnih obratov, po Uredbi (ES) št. 1698/2005 ne prejme podpore nobena naložba, ki bi povečala proizvodnjo čez dane omejitve, razen v mlečnem sektorju.“;

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

Revizije nacionalnih strateških načrtov v skladu s členom 21a Uredbe (ES) št. 1698/2005 vključujejo revizijo zadevnih elementov iz člena 11(3) navedene uredbe, ki so povezani s prednostmi iz člena 16a(1) navedene uredbe, ter zlasti glavnih ovrednotenih ciljev.

Nacionalna strategija določa približen in okviren prispevek EKSRP iz člena 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki se dodeli za vsako prednost iz člena 16a(1) navedene uredbe v državi članici, ter vsebuje ustrezne razlage v zvezi s to dodelitvijo.“;

3.

V členu 5(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vsebina programov za razvoj podeželja, kot je navedeno v členu 16 in 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005, se določi v skladu s Prilogo II k tej uredbi.“

4.

Člen 7(1) se spremeni:

(a)

točka d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

revizija se nanaša na prvo izvajanje člena 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005“;

(b)

doda se naslednja točka:

„(e)

revizija uvaja dodaten možen učinek, ki ni na seznamu v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1698/2005 in se nanaša na prednosti iz člena 16a navedene uredbe.“

5.

V členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Spremembe programov držav članic iz člena 6(1)(c) lahko vključujejo spremembe pri razdelitvi finančnih sredstev po ukrepih znotraj osi, nefinančne spremembe v zvezi z uvajanjem novih ukrepov in vrst aktivnosti ter odpravo obstoječih ukrepov in vrst aktivnosti ter spremembe v zvezi z izjemo iz člena 5(6) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali informacijami o obstoječih ukrepih iz programa oziroma njihovimi opisi.“;

6.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 24a

Poslovni načrt iz člena 35a Uredbe (ES) št. 1698/2005 mora:

(a)

opisati glavne vidike predvidenega prestrukturiranja, vključno z diverzifikacijo zunaj kmetijskih dejavnosti;

(b)

določiti specifične cilje.“;

7.

V členu 27(6) se črta prvi pododstavek.

8.

Členu 46 se doda naslednji odstavek:

„Ta člen velja tudi za obveznosti v zvezi z odpravo prahe po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 73/2009. Na zahtevo upravičenca so lahko takšne obveznosti prilagodijo tudi v primeru, ko ni klavzule o reviziji.“

9.

V prvem pododstavku člena 56(2) se doda stavek:

„V primeru naložb, za katere se v letu 2009 ali letu 2010 sprejme individualna odločitev o odobritvi pomoči, se lahko višina predplačila poviša za 50 % javne pomoči, povezane s to naložbo.“

10.

V členu 57 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Programi za razvoj podeželja lahko vključujejo plačila držav članic za razvoj podeželja, ki ne spadajo na področje uporabe člena 36 Pogodbe, za ukrepe iz členov 25, 43 do 49 in 52 Uredbe (ES) št. 1698/2005 ter za aktivnosti v okviru ukrepov iz členov 21, 24, 28, 29, 30 in 35a navedene uredbe ali dodatno nacionalno financiranje, ki ne spada na področje uporabe člena 36 Pogodbe, za ukrepe iz členov 25, 27, od 43 do 49 in 52 Uredbe (ES) št. 1698/2005 ter za dejavnosti v okviru ukrepov iz členov 21, 24, 28, 29, 30 in 35a navedene uredbe samo v primeru, da je državna pomoč določena v skladu s točko 9.B Priloge II k tej uredbi.“;

11.

V oddelku 4 „Spremljanje in vrednotenje“ se vstavi naslednji člen 59a:

„Člen 59a

Za namene člena 78(f) Uredbe (ES) št. 1698/2005 „bistveni predlogi za spremembe“ vključujejo spremembe, za katere je obvezna odločitev Komisije, in spremembe iz člena 9(1) navedene uredbe, razen sprememb v zvezi z izjemo iz člena 5(6) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ter informacijami o obstoječih ukrepih v programih in njihovim opisom.“

12.

V členu 62(1) se doda naslednji pododstavek:

„Za ukrepe, ki vključujejo vrste aktivnosti, kot določa člen 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005, se kazalniki donosa in okvirni cilji za kazalnike donosa razporedijo po vrstah aktivnosti.“;

13.

V členu 63(8) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V primerih višje sile ali v izrednih razmerah ter zlasti ob okvari sistema ali prekinitvah povezave lahko država članica Komisiji predloži dokumente v tiskani obliki ali shranjene na drugem primernem elektronskem sredstvu. O takšni predložitvi v tiskani obliki ali na drugem elektronskem sredstvu je treba Komisijo vnaprej obvestiti.“

14.

Priloge I, II, VII in VIII so spremenjene v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009. Vendar se člen 1(1) začne uporabljati 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(2)  UL L 30, 31.1.2009, str. 100.

(3)  UL L 368, 23.12.2006, str. 15.

(4)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(5)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.


PRILOGA

Priloge k Uredbi (ES) št. 1974/2006 se spremenijo:

1.

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Programi podpore iz člena 2(2)

Sadje in zelenjava (del II, naslov I, poglavje IV, oddelek IVa Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (1))

Vino (naslov II, poglavje I Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 (2))

Tobak (del II, naslov I, poglavje IV, oddelek V Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Olivno olje (del II, naslov I, poglavje IV, oddelek IV Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Hmelj (člen 68a Uredbe (ES) št. 1782/2003)

Ovce in koze (člen 102(1) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (3))

Čebelarstvo (naslov I, poglavje IV, oddelek VI Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Sladkor (Uredba Sveta (ES) št. 320/2006 (4))

Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (naslov III Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006) (5) in na manjših Egejskih otokih (poglavje III Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 (6))

Neposredna plačila (člen 41(3) in člen 68 Uredbe (ES) št. 73/2009)

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

V točki 5.2 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

Potrditev, da je za ukrepe na podlagi členov 25, od 43 do 49 in 52 Uredbe (ES) št. 1698/2005 in za aktivnosti v okviru ukrepov na podlagi členov 21, 24, 28, 29, 30 in 35a navedene uredbe, ki ne spadajo v področje uporabe člena 36 Pogodbe ES, zagotovljeno upoštevanje postopkov glede državne pomoči in meril skladnosti gradiva, še zlasti zgornje meje pomoči celotne javne pomoči iz členov 87 do 89 Pogodbe ES.“;

(b)

točka 5.3 se nadomesti:

„5.3.   Informacije, potrebne za osi in ukrepe

Za ukrepe so potrebne naslednje posebne informacije, vključno z informacijami o posebnih vrstah aktivnosti iz člena 16a(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005:“;

(c)

točka 5.3.1.4 se nadomesti z naslednjim:

(d)

doda se naslednja točka:

„5.3.1.4.4.   Kmetijska gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja zaradi reforme skupne ureditve trga;

določitev zadevnih reform skupne ureditve trga,

povzetek zahtev poslovnega načrta,

znesek in trajanje podpore.“;

(e)

doda se naslednja točka:

„5.3.6.    Seznam vrst aktivnosti iz člena 16a(3)(a) Uredbe (ES) št. 1698/2005 do zneskov iz člena 69(5a) navedene uredbe.

Os/ukrep

Vrsta aktivnosti

Možni učinki

‚Obstoječa‘ ali ‚nova‘ vrsta aktivnosti

Sklic na opis vrste aktivnosti v programu za razvoj podeželja

Kazalnik donosa – cilj

Os 1

Ukrep 111

 

 

 

Ukrep …

 

 

 

Os 2

Ukrep 211

 

 

 

Ukrep …

 

 

 

Os 3

Ukrep 311

 

 

 

Ukrep …

 

 

 

 

 

Os 4

Ukrep 411

 

 

 

Ukrep …

 

 

 

 

 

V stolpcu ‚obstoječa ali nova vrsta aktivnosti‘ se navede, ali je bila vrsta aktivnosti, ki je povezana s prednostmi iz člena 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005, že vključena v različico programa za razvoj podeželja, ki se je uporabljala 31. decembra 2008. Pri tem se spremembe obstoječih vrst aktivnosti obravnavajo tudi kot ‚nove vrste aktivnosti.‘;“

(f)

tabela 6.1 se nadomesti z naslednjim:

„6.1.   Letni prispevek EKSRP (v EUR);

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nekonvergenčne regije

 

 

 

 

 

 

 

Konvergenčne regije (7)

 

 

 

 

 

 

 

Najbolj oddaljene regije in manjši Egejski otoki (8)

 

 

 

 

 

 

 

Prostovoljna modulacija (9)

 

 

 

 

 

 

 

Dodatni prispevek za Portugalsko

 

 

 

 

 

 

 

Dodatna sredstva iz člena 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005 – nekonvergenčna regija

 

 

 

 

 

 

 

Dodatna sredstva iz člena 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005 – konvergenčna regija (10)

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj EKSRP

 

 

 

 

 

 

 

(g)

opomba (1), na katero je sklic vstavljen na koncu naslova preglednice 6.2, se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Preglednico 6.2 je treba podvojiti za vsak podznesek prispevka EKSRP, ki je naveden v eni vrstici v preglednici 6.1.“;

(h)

doda se naslednja točka:

„6.3.   Okvirni proračun, ki velja za aktivnosti iz člena 16a Uredbe (ES) št. 1698/2005 med 1. januarjem 2010 in 31. decembrom 2013 (člen 16a(3)(b)), do zneskov, ki jih določa člen 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Os/ukrep

Prispevek EKSRP za obdobje 2010–2013

Os 1

Ukrep 111

Ukrep …

Os 2

Ukrep 211

Ukrep …

Os 3

Ukrep 311

Ukrep …

 

Os 4

Ukrep 411

Ukrep …

 

Osi 1, 2, 3 in 4 skupaj

…“

(i)

v točko 7 se vstavi naslednja koda 144:

„(144)

kmetijska gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja zaradi reforme skupne ureditve trga“;

(j)

v točki 9(B) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Za ukrepe na podlagi členov 25, 27 (za slednjega le za dodatno nacionalno financiranje iz člena 89 Uredbe (ES) št. 1698/2005), od 43 do 49 in 52 Uredbe (ES) št. 1698/2005, in za aktivnosti v okviru ukrepov na podlagi členov 21, 24, 28, 29, 30 in 35a navedene uredbe, ki ne spadajo v področje uporabe člena 36 Pogodbe ES:“;

3.

Priloga VII se spremeni:

(a)

V točki 2 se dodata naslednja odstavka:

„Vsaka država članica, ki v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 74/2009 (11) prejema dodatna finančna sredstva, ki izhajajo iz modulacije na podlagi navedene uredbe, od leta 2011 skupaj z zneski neuporabljenih skladov, mora od leta 2011 naprej vključiti ločeno poglavje, ki vključuje vsaj enako analizo, kot je omenjena v prejšnjem odstavku, in sicer v zvezi z aktivnostmi, ki so povezane s prednostmi iz člena 16a(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005. Za nove države članice, razen za Bolgarijo in Romunijo, začne ta obveznost veljati od 2014.

Države članice, ki uporabljajo nov ukrep ‚144 Kmetijska gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja‘, morajo poročati o dosežkih glede na cilje ukrepa.

(b)

doda se naslednja točka:

„3a.

Finančno izvajanje programa v zvezi z aktivnostmi, povezanimi z novimi izzivi, ki za vsak ukrep vsebuje poročilo o odhodkih, plačanih upravičencem po 1. januarju 2010 za vrste aktivnosti iz člena 16a(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ter zneske iz člena 69(5a) navedene uredbe.

Preglednica, ki povzema finančno izvajanje teh vrst aktivnosti, mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

Os/ukrep

Letno plačilo – leto N

Kumulativna plačila od leta 2010 do leta N

Ukrep 111

Ukrep …

 

 

Skupaj os 1

Ukrep 211

Ukrep …

 

 

Skupaj os 2

Ukrep 311

Ukrep …

 

 

Skupaj os 3

Ukrep 411

Ukrep …

 

 

Skupaj os 4

Skupaj program

…“

4.

V Prilogi VIII se pod točko II. SKUPNI KAZALNIKI DONOSA, na koncu seznama v zvezi z osjo 1, vstavi naslednja vrstica:

Koda

Ukrep

Kazalniki donosa (*)

„144

Kmetijska gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja zaradi reforme skupne ureditve trga

Število kmetijskih gospodarstev, ki so prejela pomoč“


(1)  UL L 299, 2.10.2007, str. 1.

(2)  UL L 148, 6.6.2008, str. 1.

(3)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(4)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.

(5)  UL L 42, 14.2.2006, str. 1.

(6)  UL L 265, 26.9.2006, str. 1.“;

(7)  Za države članice s konvergenčnimi regijami.

(8)  Za države članice z najbolj oddaljenimi regijami ali za manjše Egejske otoke.

(9)  Za države članice, ki uporabljajo prostovoljno modulacijo na podlagi Uredbe (ES) št. 378/2007.

(10)  Za države članice s konvergenčnimi regijami, ki prejemajo dodatna sredstva, kot določa člen 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005.“

(11)  UL L 30, 31.1.2009, str. 100.“;


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 364/2009

z dne 4. maja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 360/2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. maja 2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. maja 2009, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 360/2009 (3).

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev za 5 EUR/t odstopa od določene dajatve, je potrebna prilagoditev uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (ES) št. 360/2009.

(3)

Uredbo (ES) št. 360/2009 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 360/2009 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 5. maja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.

(3)  UL L 110, 1.5.2009, str. 27.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 5. maja 2009

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

37,15

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

12,61

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

12,61

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

37,15


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

1.5.2009

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

197,12

122,70

Cena FOB ZDA

207,54

197,54

177,54

108,89

Premija za Zaliv

11,64

Premija za Velika jezera

12,66

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

15,07 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

16,57 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


DIREKTIVE

5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/16


DIREKTIVA 2009/24/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. aprila 2009

o pravnem varstvu računalniških programov

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju postopka, določenega v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov (3) je bila vsebinsko spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Razvijanje računalniških programov terja znatne naložbe človeških, tehničnih in finančnih sredstev, pri čemer pa je mogoče računalniške programe kopirati ob neznatnem deležu stroškov, ki bi bili sicer potrebni za njihov samostojen razvoj.

(3)

Računalniški programi igrajo vedno bolj pomembno vlogo v celi vrsti industrijskih dejavnosti in je zato tehnologijo računalniških programov mogoče šteti kot temeljnega pomena za industrijski razvoj Skupnosti.

(4)

Nekatere razlike pri pravnem varstvu računalniških programov, ki izhajajo iz zakonov držav članic, imajo neposredne in negativne učinke na delovanje notranjega trga glede računalniških programov.

(5)

Obstoječe razlike s takimi učinki je treba odpraviti in preprečiti nastajanje novih, medtem ko razlik, ki niso v znatni meri v nasprotju z delovanjem notranjega trga, ni potrebno odstraniti ali preprečiti njihov nastanek.

(6)

Pravni okvir Skupnosti o varstvu računalniških programov je lahko temu ustrezno v prvi fazi omejen na opredelitev, da naj države članice priznajo avtorsko-pravno varstvo računalniških programov kot za književna dela, in nadalje na opredelitev, kdo in kaj naj bo varovano, na opredelitev izključnih pravic, ki jih varovane osebe lahko uveljavijo tako, da dovolijo ali prepovedo določena dejanja, ter koliko časa traja varstvo.

(7)

Za namene te direktive pojem „računalniški program“ pomeni programe v katerikoli obliki, vključno s tistimi, ki so vključeni v strojno opremo. Ta pojem vključuje tudi pripravljalno delo, ki pripelje do razvoja računalniškega programa pod pogojem, da je pripravljalno delo take narave, da iz njega lahko v kasnejši fazi nastane računalniški program.

(8)

Pri kriterijih, ki se uporabijo pri odločanju, ali je nek računalniški program izvirno delo ali ne, ne bi smeli uporabiti ocen glede kakovostne ali estetske ravni programa.

(9)

Skupnost se v celoti zavzema za pospeševanje mednarodne standardizacije.

(10)

Funkcija računalniškega programa je komuniciranje in delovanje skupaj z drugimi komponentami računalniškega sistema in z uporabniki ter se za ta namen zahteva logična in, kjer je to potrebno, tudi fizična medsebojna povezava in interakcija, ki dovoljuje, da vsi elementi programske in strojne opreme delujejo z drugo programsko in strojno opremo in z uporabniki na vse načine, za katere je bila namenjena. Deli programa, ki zagotavljajo tako medsebojno povezavo in interakcijo med elementi programske in strojne opreme, so na splošno znani kot „vmesniki“. Ta funkcijska medsebojna povezava in interakcija je na splošno znana kot „interoperabilnost“; ta interoperabilnost se lahko opredeli kot zmožnost izmenjati informacije in vzajemno uporabiti informacije, ki so bile izmenjane.

(11)

V izogib dvomom je treba pojasniti, da je varovan samo izraz računalniškega programa ter da ideje in načela, ki so osnova kateremu koli elementu programa, vključno s tistimi, ki so osnova njegovim vmesnikom, niso varovani z avtorsko pravico po tej direktivi. V skladu s tem načelom avtorskega prava kolikor logika, algoritmi in programski jeziki obsegajo ideje in načela, te ideje in načela niso varovani po tej direktivi. V skladu z zakonodajo in sodno prakso držav članic in mednarodnimi konvencijami o avtorski pravici naj bo izraz teh idej in načel varovan z avtorsko pravico.

(12)

Za namene te direktive pojem „dajanje v najem“ pomeni omogočanje uporabe računalniškega programa ali njegove kopije za določen čas in z namenom doseganja dobička. Ta pojem ne vključuje javnega posojanja, ki tako ostaja izven okvira te direktive.

(13)

Pri izključni pravici avtorja, da prepreči nedovoljeno reproduciranje svojega dela, v primeru računalniškega programa bi bilo treba predvideti omejeno izjemo ter dovoliti reproduciranje, ki je tehnično potrebno za uporabo tega programa s strani zakonitega pridobitelja. To pomeni, da s pogodbo ni mogoče prepovedati dejanj nalaganja in izvajanja, ki so potrebna za uporabo zakonito pridobljene kopije programa, kakor tudi ne dejanja odprave njegovih napak. Zakoniti pridobitelj kopije programa, tudi kadar je ta bila prodana, lahko izvrši vsako drugo dejanje, ki je potrebno za uporabo te kopije v skladu z njenim namenom, če ni bilo posebnih pogodbenih določb.

(14)

Osebi, ki ima pravico uporabljati računalniški program, ne bi smeli preprečiti dejanj, ki so potrebna za to, da opazuje, proučuje ali testira delovanje programa, pod pogojem, da ta dejanja ne kršijo avtorske pravice na programu.

(15)

Nedovoljeno reproduciranje, prevod, priredba ali sprememba kodne oblike, v kateri je bila kopija računalniškega programa dana na razpolago, predstavlja kršitev izključnih pravic avtorja. Ne glede na navedeno pa so možne okoliščine, v katerih je tako reproduciranje kode ali prevod kodne oblike nujno potrebno za pridobitev informacij, potrebnih za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega programa z drugimi programi. Zato je treba šteti, da je samo v teh omejenih okoliščinah izvrševanje dejanj reproduciranja in prevoda s strani ali v imenu osebe, ki ima pravico uporabljati kopijo programa, zakonito in združljivo z dobrimi običaji ter je zato treba šteti, da ni potrebno dovoljenje imetnika pravice. Namen te izjeme omogočiti povezavo vseh komponent računalniškega sistema, vključno tistih od različnih proizvajalcev, tako da lahko skupaj delujejo. Takšna izjema od avtorjevih izključnih pravic se ne sme uporabiti na način, ki bi prizadel zakonite interese imetnika pravic ali ki bi bil v nasprotju z normalno uporabo programa.

(16)

Varstvo računalniških programov po zakonih o avtorski pravici ne bi smelo vplivati na uporabo drugih oblik varstva v ustreznih primerih. Pri čemer pa naj bo nična vsaka pogodbena določba, ki je v nasprotju z določili te direktive o dekompiliranju ali z izjemami, določenimi v tej direktivi glede izdelave varnostne kopije ali opazovanja, proučevanja ali testiranja delovanja programa.

(17)

Določbe te direktive ne vplivajo na uporabo pravil o konkurenci po členih 81 in 82 Pogodbe, če ponudnik s prevladujočim tržnim položajem odkloni dati razpoložljive informacije, ki so potrebne za interoperabilnost, kot je opredeljena v tej direktivi.

(18)

Določbe te direktive naj ne bi vplivale na posebne zahteve že veljavnega prava Skupnosti glede objave vmesnikov na področju telekomunikacij ali sklepov Sveta, ki se nanašajo na standardizacijo na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij.

(19)

Ta direktiva ne vpliva na ureditve odstopanj, ki jih predvidevajo nacionalne zakonodaje v skladu z Bernsko konvencijo glede točk, ki niso zajete s to direktivo.

(20)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v Prilogi I, Del B –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Predmet varstva

1.   V skladu z določbami te direktive varujejo države članice računalniške programe z avtorsko pravico kot književna dela v smislu Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del. Za namene te direktive obsega pojem „računalniški programi“ tudi pripravljalno gradivo za njihovo izdelavo.

2.   Varstvo po tej direktivi se uporablja za vse oblike izraza računalniškega programa. Ideje in načela, ki so osnova kateremukoli elementu računalniškega programa, vključno s tistimi, ki so osnova njegovim vmesnikom, niso varovani z avtorsko pravico po tej direktivi.

3.   Računalniški program uživa varstvo, če je izvirno delo v smislu, da je avtorjeva lastna intelektualna stvaritev. Pri odločanju o njegovi primernosti za varstvo se ne uporabijo nobeni drugi kriteriji.

4.   Določbe te direktive veljajo tudi za programe, ki so bili ustvarjeni pred 1. januarjem 1993, brez vpliva na pred tem datumom sklenjene posle in pridobljene pravice.

Člen 2

Avtorstvo na računalniškem programu

1.   Avtor računalniškega programa je fizična oseba ali skupina fizičnih oseb, ki je ustvarila program ali, če zakonodaja države članice to dovoljuje, pravna oseba, ki po tej zakonodaji velja za imetnika pravice.

Kolikor zakonodaja države članice priznava kolektivna dela, se šteje za avtorja dela oseba, ki jo kot tako določa zakonodaja države članice.

2.   Glede računalniškega programa, ki ga je skupno ustvarila skupina fizičnih oseb, jim pripadajo izključne pravice skupno.

3.   Če računalniški program ustvari delojemalec pri izvrševanju svojih nalog ali po navodilih svojega delodajalca, je izključno delodajalec upravičen izvrševati vse materialne pravice na tako ustvarjenem programu, če ni s pogodbo drugače določeno.

Člen 3

Upravičenci do varstva

Varstvo je zagotovljeno vsem fizičnim ali pravnim osebam v skladu z nacionalno zakonodajo o avtorski pravici, ki se uporablja za književna dela.

Člen 4

Dejanja, za katera je potrebno dovoljenje

1.   Če ni v členu 5 in 6 drugače določeno, ima imetnik pravice v smislu člena 2 izključno pravico, da stori ali dovoli storiti:

(a)

trajno ali začasno reproduciranje delov ali celotnega računalniškega programa, s katerim koli sredstvom in v kateri koli obliki. Kolikor nalaganje, prikazovanje, izvajanje, prenašanje ali shranjevanje računalniškega programa zahteva takšno reproduciranje, je za ta dejanja potrebno dovoljenje imetnika pravice;

(b)

prevod, priredbo, aranžiranje ali vsako drugo predelavo računalniškega programa ter reproduciranje rezultatov teh predelav, vendar brez vpliva na pravice osebe, ki je spremembo opravila;

(c)

vsako obliko distribuiranja javnosti izvirnika računalniškega programa ali njegovih kopij, vključno z dajanjem v najem.

2.   S prvo prodajo kopije računalniškega programa v Skupnosti s strani imetnika pravice ali z njegovim dovoljenjem je pravica distribuiranja za to kopijo v Skupnosti izčrpana z izjemo pravice do nadzora nadaljnjega dajanja programa ali njegove kopije v najem.

Člen 5

Izjeme od dejanj, za katera je potrebno dovoljenje

1.   Če ni posebnih pogodbenih določb, za dejanja iz točk (a) in (b) člena 4(1) ni potrebno dovoljenje imetnika pravice, če so s strani zakonitega pridobitelja potrebna za uporabo računalniškega programa v skladu z njegovim namenom, vključno z odpravo napak.

2.   Osebi, ki ima pravico uporabljati računalniški program, s pogodbo ni mogoče prepovedati izdelave varnostne kopije, če je slednja potrebna zaradi te uporabe.

3.   Oseba, ki ima pravico uporabljati kopijo računalniškega programa, lahko brez dovoljenja imetnika pravice opazuje, proučuje ali testira delovanje programa zato, da dožene ideje in načela, ki so osnova kateremu koli elementu programa, če to stori pri katerem koli od dejanj nalaganja, prikazovanja, izvajanja, prenašanja ali shranjevanja programa, do katerih je upravičena.

Člen 6

Dekompiliranje

1.   Za reproduciranje kode ali prevod kodne oblike računalniškega programa v smislu točk (a) in (b) člena 4(1) ni potrebno dovoljenje imetnika pravice, če je to nujno potrebno za pridobitev informacij, potrebnih za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa z drugimi programi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

da ta dejanja izvrši pridobitelj licence ali druga oseba, ki ima pravico uporabljati kopijo programa ali v njihovem imenu za to pooblaščena oseba;

(b)

da informacije, potrebne za doseganje interoperabilnosti, niso bile predhodno brez nadaljnjega dostopne osebam iz točke (a); in

(c)

da so ta dejanja omejena na tiste dele prvotnega programa, ki so potrebni za doseganje interoperabilnosti.

2.   Določbe odstavka 1 ne dovoljujejo, da bi se informacije, ki so pridobljene z njegovo uporabo:

(a)

uporabile za drug namen kot za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa;

(b)

odstopile tretjim osebam, razen kadar bi bilo to potrebno za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa; ali

(c)

uporabile za razvijanje, proizvodnjo ali trženje računalniškega programa, ki je v svojem izrazu bistveno podoben, ali uporabile za katerokoli drugo dejanje, s katerim se krši avtorska pravica.

3.   V skladu z določbami Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del ni mogoče določb tega člena razlagati v smeri, po kateri bi bilo dopustno ta člen uporabiti na način, ki bi v nerazumni meri prizadel zakonite interese imetnika pravice ali ki bi bil v nasprotju z normalno uporabo računalniškega programa.

Člen 7

Posebni ukrepi varstva

1.   Ob upoštevanju določb členov 4, 5 in 6 predvidijo države članice v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi ustrezne ukrepe zoper osebo, ki stori katero od naslednjih dejanj:

(a)

vsako dejanje dajanja v promet kopije računalniškega programa, za katero ve ali bi utemeljeno lahko domnevala, da je nedovoljena kopija;

(b)

posest kopije računalniškega programa za komercialne namene, za katero ve ali bi utemeljeno lahko domnevala, da je nedovoljena kopija;

(c)

vsako dejanje dajanja v promet ali posest za komercialne namene kakršnih koli sredstev, katerih edini namen je, da olajšajo neupravičeno odstranitev ali obid katerekoli tehnične naprave, uporabljene za zaščito računalniškega programa.

2.   Vsaka nedovoljena kopija računalniškega programa se zaseže v skladu s predpisi posamezne države članice.

3.   Države članice lahko predvidijo zaseg sredstev, navedenih v točki (c) odstavka 1.

Člen 8

Nadaljnja uporaba drugih pravnih predpisov

Določbe te direktive ne vplivajo na uporabo drugih pravnih predpisov, ki se nanašajo na pravice patenta, znamke, nelojalno konkurenco, poslovno tajnost, varstvo polprevodnikov ali pogodbeno pravo.

Pogodbene določbe, ki so v nasprotju s členom 6 ali z izjemami iz člena 5(2) in (3), so nične.

Člen 9

Sporočanje

Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 10

Razveljavitev

Direktiva 91/250/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo, navedeno v Prilogi I, Del A, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določene v Prilogi I, Del B.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 12

Naslovljenci

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 23. aprila 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

P. NEČAS


(1)  UL C 204, 9.8.2008, str. 24.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 23. marca 2009.

(3)  UL L 122, 17.5.1991, str. 42.

(4)  Glej Prilogo I, Del A.


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva z njeno spremembo

(iz člena 10)

Direktiva Sveta 91/250/EGS

(UL L 122, 17.5.1991, str. 42)

 

Direktiva Sveta 93/98/EGS

(UL L 290, 24.11.1993, str. 9)

samo člen 11(1)

DEL B

Seznam rokov za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 10)

Direktiva

Roki za prenos

91/250/EGS

31. december 1992

93/98/EGS

30. junij 1995


PRILOGA II

Primerjalna tabela

Direktiva 91/250/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1), (2) in (3)

Člen 1(1), (2) in (3)

Člen 2(1), prvi stavek

Člen 2(1), prvi pododstavek

Člen 2(1), drugi stavek

Člen 2(1), drugi pododstavek

Člen 2(2) in (3)

Člen 2(2) in (3)

Člen 3

Člen 3

Člen 4, uvodno besedilo

Člen 4(1), uvodno besedilo

Člen 4(a)

Člen 4(1), točka (a)

Člen 4(b)

Člen 4(1), točka (b)

Člen 4(c), prvi stavek

Člen 4(1), točka (c)

Člen 4(c), drugi stavek

Člen 4(2)

Členi 5, 6 in 7

Členi 5, 6 in 7

Člen 9(1), prvi stavek

Člen 8, prvi odstavek

Člen 9(1), drugi stavek

Člen 8, drugi odstavek

Člen 9(2)

Člen 1(4)

Člen 10(1)

Člen 10(2)

Člen 9

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Priloga I

Priloga II


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/23


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. oktobra 2008

o ukrepu C 33/07 (ex N 339/06 in N 729/06), ki ga namerava Nemčija izvajati prek sklada IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5581)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/364/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim stranem, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi členi (1),

in ob upoštevanju teh pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Z dopisom z dne 30. maja 2006, ki ga je Komisija prejela istega dne, so nemški organi v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES obvestili Komisijo o prvem delu ukrepa, ki ga je Komisija registrirala kot državno pomoč, zadeva N 339/06.

(2)

Komisija je z dopisom z dne 22. junija 2006 zahtevala dodatne informacije. Nemški organi so odgovorili z dopisom z dne 13. julija 2006. Komisija je z dopisom z dne 31. avgusta 2006 zahtevala dodatne informacije, pri čemer so nemški organi odgovorili z dopisom z dne 22. septembra 2006. Komisija je 11. oktobra 2006 zahtevala dodatne informacije, pri čemer so nemški organi odgovorili z dopisom z dne 6. novembra 2006.

(3)

Z dopisom z dne 9. novembra 2006, ki ga je Komisija prejela istega dne, so nemški organi obvestili Komisijo o drugem delu ukrepa, ki ga je Komisija registrirala kot državno pomoč, zadeva N 729/06. Zaradi prekrivanja med obema obvestiloma (N 339/06 in N 729/06) je v dopisu z dne 6. decembra 2006 Komisija predlagala, da se zadevi združita in se vsi dopisi obravnavajo kot dopisi, ki zadevajo obe zadevi, ter je zahtevala tudi dodatne informacije v zvezi z obema zadevama. Nemški organi so odgovorili z dopisom z dne 23. januarja 2007.

(4)

Komisija je 28. februarja 2007 zahtevala dodatne informacije. Po podaljšanju roka so nemški organi odgovorili z dopisom z dne 11. aprila 2007. Komisija je 4. maja 2007 zahtevala dodatne informacije. Po podaljšanju roka so nemški organi odgovorili z dopisom z dne 29. junija 2007.

(5)

Komisija je z dopisom z dne 30. avgusta 2007 obvestila Nemčijo o odločitvi za sprožitev postopka iz člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi s pomočjo (v nadaljnjem besedilu: odločitev o sprožitvi postopka). Odločitev o sprožitvi postopka je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2). Komisija je pozvala nemške organe in zainteresirane strani, da predložijo svoje pripombe.

(6)

Nemški organi so predložili pripombe o odločitvi o sprožitvi postopka z dopisom z dne 19. oktobra 2007. Po podaljšanju roka je Komisija prejela ugotovitve zainteresiranih strani, in sicer sklada IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (v nadaljnjem besedilu „sklad IBG“), z dopisom z dne 10. decembra 2007. Z dopisom z dne 21. januarja 2008 je Komisija te ugotovitve poslala nemškim organom. Na ugotovitve so nemški organi odgovorili z dopisom z dne 14. februarja 2008.

(7)

Komisija je zahtevala dodatne informacije z dopisom z dne 18. aprila 2008 ter z elektronsko pošto z dne 28. aprila 2008 in 11. junija 2008. Nemški organi so predložili dodatne informacije z dopisom z dne 5. junija 2008 in z elektronsko pošto z dne 13. junija 2008.

2.   OPIS UKREPA

(8)

Sklad IBG je javni sklad tveganega kapitala, ki ga je ustanovila in ga financira dežela Saška-Anhalt. Cilj sklada IBG je zagotavljati tvegani kapital za tehnološka inovativna mala in srednje velika podjetja v deželi Saška-Anhalt na začetni stopnji njihovega razvoja ter med njihovo rastjo. Dežela Saška-Anhalt je regija, ki je upravičena do pomoči na podlagi člena 87(3)(a) Pogodbe ES (3).

(9)

Od 1. julija 2007 sklad IBG upravlja družba za upravljanje GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (v nadaljnjem besedilu: upravljavec sklada), ki je bila izbrana na odprtem in nediskriminatornem javnem razpisu. Celoten znesek javnega financiranja znaša približno 130 milijonov EUR. Ukrep velja do 31. decembra 2013.

(10)

Sklad IBG zagotavlja naslednje naložbe:

(a)

navadne deleže v lastniškem kapitalu do 1,5 milijona EUR na malo ali srednje veliko podjetje za dvanajstmesečno obdobje, pri čemer najmanj 30 % finančnih sredstev zagotovijo zasebni neodvisni vlagatelji pod enakimi pogoji kot sklad IBG;

(b)

navadne deleže v lastniškem kapitalu (offene Beteiligungen) do 10 milijonov EUR na malo ali srednje veliko podjetje, vključno s pravicami do zamenjave, kot so zamenljive obveznice (Wandelanleihen) in obveznice z delniško nakupno opcijo (Optionsanleihen), ki jih v enakih zneskih izvajajo zasebni investitorji pod enakimi pogoji in z enakim tveganjem („pari passu“);

(c)

tihe udeležbe (stille Beteiligungen) (v nadaljnjem besedilu: tihe udeležbe v skladu IBG) do pet milijonov EUR na podjetje, ki jih izvede sam sklad IBG, neodvisno od zasebnih investitorjev, ter jih vzdržuje do 10 let;

(d)

pretvorba obstoječih tihih udeležb v skladu IBG v navadne deleže v lastniškem kapitalu, izvedene pari passu z zasebnimi vlagatelji.

(11)

V zvezi z navadnimi deleži v lastniškem kapitalu in ukrepi za pretvorbo je Komisija v odločitvi o sprožitvi postopka sklenila, da država investitorjem (4) ali upravitelju sklada IBG (5) ni podelila nobene državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES. Morda obstaja državna pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES za sklad IBG (6) ali za ciljna podjetja. Toda Komisija je ugotovila, da je ukrep v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (7) (v nadaljnjem besedilu: Smernice) ter združljiv s skupnim trgom v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES.

(12)

V odločitvi o sprožitvi postopka so bile ločeno ocenjene tihe udeležbe v skladu IBG, ker so nemški organi menili, da so to dolžniški instrumenti v skladu s tržnimi pogoji, ki ne pomenijo državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES, medtem ko je imela Komisija pomisleke, ali jih je treba v gospodarskem smislu razvrstiti kot dolžniške instrumente ali kot lastniške instrumente.

3.   RAZLOGI ZA SPROŽITEV FORMALNEGA POSTOPKA PREISKAVE

(13)

Komisija je sprožila formalni postopek preiskave vprašanja, ali bi morale biti tihe udeležbe v skladu IBG v gospodarskem smislu razvrščene kot dolžniški instrumenti, kot trdijo nemški organi, ali kot lastniški instrumenti. Če tihe udeležbe v skladu IBG izpolnjujejo pogoje za opredelitev kot dolžniški instrumenti, bi bilo treba uporabiti Obvestilo Komisije o načinu določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (8) (v nadaljnjem besedilu: Obvestilo iz leta 1997), ki se uporablja kot kazalnik tržne stopnje, za določitev, ali te udeležbe vključujejo državno pomoč za ciljna podjetja v smislu člena 87(1) Pogodbe ES (9).

(14)

V svoji odločitvi o sprožitvi postopka je Komisija menila, da tihe udeležbe v skladu IBG, če bi se lahko razvrstile kot dolžniški instrumenti, ne bi pomenile prednosti za podjetja prejemnike v smislu člena 87(1) Pogodbe ES, ker bi bile v skladu s tržnimi pogoji iz Obvestila iz leta 1997. Če pa bi se tihe udeležbe v skladu IBG lahko razvrstile kot lastniški instrumenti, ni mogoče izključiti državne pomoči za ciljna podjetja, ker bi lahko ukrep odpravljal pomanjkljivosti trga tveganega kapitala.

(15)

Za določitev, ali je treba tihe udeležbe v skladu IBG razvrstiti kot dolžniške instrumente ali lastniške instrumente, je odločitev o sprožitvi postopka preverila gospodarsko vsebino instrumentov v skladu s točko 4.3.3 Smernic ob upoštevanju stopnje tveganja in potencialnih izgub, ki jih ima investitor, pri čemer so prevladovali izplačilo na podlagi dobička ali fiksno izplačilo, stopnja podrejenosti v primeru stečaja in obravnava naložbenega instrumenta v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravnimi, regulativnimi, finančnimi in računovodskimi pravili.

(16)

Potem ko je preverila gospodarsko naravo tihih udeležb v skladu IBG, je Komisija določila naslednje mogoče razlike med standardnimi dolžniškimi instrumenti in tihimi udeležbami v skladu IBG:

(a)   podrejenost: v primeru stečaja ciljnega podjetja so tihe udeležbe v skladu IBG nadrejene lastniškim deležem, vendar so podrejene posojilom in drugim obveznostim;

(b)   varnost: tihe udeležbe v skladu IBG so delno zavarovane (najmanj 10 %), čeprav je ta varnost zelo oddaljena od ravni, ki bi bila potrebna za financiranje dolga;

(c)   odplačilo: tihe udeležbe v skladu IBG se odplačujejo dvakrat na leto, medtem ko se pri standardnih dolžniških instrumentih glavnica in obresti navadno odplačujejo vsak mesec;

(d)   pravice do informacij in nadzora: zdi se, da obstajajo razlike med tihimi udeležbami v skladu IBG in standardnimi dolžniškimi instrumenti v smislu pravic do informacij in nadzora, čeprav so klavzule o lastništvu in spremembi nadzora včasih vključene v standardne pogodbe o kreditu;

(e)   odpoved pogodbe: zdi se, da obstajajo razlike med tihimi udeležbami v skladu IBG in standardnimi dolžniškimi instrumenti, kar zadeva odpoved pogodb;

(f)   izplačilo: v zvezi s komponento z dobičkom povezanega enkratnega izstopnega izplačila (Exitvergütung) ni bilo mogoče s 100-odstotno zanesljivostjo ugotoviti, da je bilo fiksno izplačilo prevladujoča komponenta izplačila.

(17)

Zato je imela Komisija pomisleke, ali je mogoče tihe udeležbe v skladu IBG razvrstiti kot dolžniške instrumente, in je zainteresirane strani zaprosila, naj predložijo pripombe o teh točkah.

4.   PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANI

(18)

V skladu s členom 20(2) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (10) ter v odgovor na Obvestilo, objavljeno v Uradnem listu  (11), je Komisija prejela pripombe ene zainteresirane strani, in sicer sklada IBG, ki navaja natančne utemeljitve v dokaz, da je mogoče tihe udeležbe v skladu IBG razvrstiti kot dolžniške instrumente.

(a)   Podrejenost

(19)

Sklad IBG je razložil podrejen položaj tihih udeležb. Po njegovih navedbah je podrejenost dogovorjena na prostovoljni ravni in ni pravno potrebna. Dolžniški instrumenti se pogosto razporedijo v različne razrede. Na primer na področju financiranja nakupov podjetij je dolgove skoraj vedno treba razdeliti na dolgove, ki se plačujejo prednostno, in dolgove, ki se ne plačujejo prednostno. V svojih pripombah je sklad IBG poudaril, da so tihe udeležbe, medtem ko jih je mogoče podrediti drugim posojilom in obveznostim, vedno nadrejene lastniškim deležem in niso nikoli vključene v izgube ciljnega podjetja.

(b)   Varnost

(20)

Sklad IBG je razložil, da je približno med 10 % in 30 % vrednosti tihih udeležb zavarovanih z jamstvi, ki jih zagotovijo delničarji ciljnih podjetij. Natančen znesek zavarovanja je odvisen od posameznega primera ter zlasti od sredstev, ki jih je delničar predhodno nakazal podjetju, npr. v obliki lastniškega deleža ali pravic intelektualne lastnine. Po navedbah sklada IBG lahko imajo dolžniški instrumenti različne oblike, odvisno od posameznega primera. V praksi obstaja celo 0 % zavarovanja, poleg tega je posojilo nezavarovano; to dolžniškega instrumenta ne pretvori samodejno v lastniški instrument.

(c)   Odplačilo

(21)

Po navedbah sklada IBG so postopki odplačila za njegove tihe udeležbe podobni postopkom dolžniških instrumentov. V primeru standardnih posojil, odvisno od likvidnostnega položaja podjetja, ni nujno, da se glavnica in obresti odplačujejo mesečno. Odplačila, plačana na šest mesecev ali na tri mesece, so prav tako običajna kot mesečna plačila. Nemški civilni zakonik določa plačilo obresti ob koncu vsakega leta, vendar se je mogoče dogovoriti tudi za druge ureditve.

(22)

V zvezi odplačilom glavnice sklad IBG poudarja, da nemški civilni zakonik določa, da glavnica zapade, kadar je pogodba o posojilu odpovedana, razen če je v pogodbi določeno drugače. Po navedbah sklada IBG so njegove tihe udeležbe združljive z določbami nemškega civilnega zakonika, ne da bi pri tem katera koli pogodbena določba morala odstopati od splošnega pravila.

(d)   Pravice do informacij in nadzora

(23)

Sklad IBG je predložil dodatne utemeljitve za dokaz podobnosti med klavzulami o informacijah in lastništvu ter spremembi nadzora za tihe udeležbe v skladu IBG in za dolžniške instrumente. Po navedbah sklada IBG se je navadno mogoče dogovoriti o klavzulah o lastništvu in spremembi nadzora za dolžniške instrumente. Upniki vztrajajo pri tem zlasti v primeru komercialnih posojil in projektov ter financiranja nakupov podjetij. Te vrste kredita imajo s tihimi udeležbami v skladu IBG skupno to, da so pogosto dolgoročna posojila, ki se začnejo odplačevati ob njihovem izteku. V zameno upniki zahtevajo obsežne obveznosti, ki jim zagotavljajo pravico, da predhodno prekinejo pogodbo o kreditu, če dolžnik krši obveznost.

(24)

V zvezi s komercialnimi posojili je krovna organizacija nemških zasebnih bank, Bundesverband Deutscher Banken, pripravila posebno vzorčno pogodbo, ki vsebuje obsežno klavzulo o lastništvu in spremembi nadzora. Kar zadeva financiranje projekta in nakupa podjetja, se sklad IBG sklicuje na več zadevnih nemških opomb, ki razpravljajo o obsežnih klavzulah o nadzoru v korist upnika in jih priznavajo.

(e)   Odpoved pogodbe

(25)

Sklad IBG zagotavlja dodatne utemeljitve za prikaz podobnosti med svojimi tihimi udeležbami in posojili glede pogojev za odpoved pogodbe. V primeru kršitve pogodbe, neskladnosti z dogovorjenimi pogoji, nepravilnih informacij ali spremembe nadzora sta ciljno podjetje in sklad IBG upravičena do odpovedi pogodbe. Kadar se posebna terminologija o prekinitvi pogodbe za tihe udeležbe v skladu IBG razlikuje od terminologije za standardna posojila, izraža le posebno naravo instrumenta v primerjavi s standardnim posojilom.

(f)   Izplačilo

(26)

Sklad IBG razloži strukturo izplačila svojih tihih udeležb, da pokaže, da so fiksna izplačila prevladujoča komponenta skupnega letnega izplačila v višini 13 %. Skupno izplačilo je sestavljeno iz stalne obrestne mere, določene na podlagi stopnje kreditnega tveganja vsakega ciljnega podjetja in plačljive ne glede na donosnost naložbe, ter na dobiček vezane komponente, ki se plača, če se presežejo nekateri pragi dobičkonosnosti. V skladu s skladom IBG je na dobiček vezana komponenta vedno vsaj 250 osnovnih točk nižja od stalne obrestne mere. Fiksno enkratno izplačilo se plača poleg skupnega 13-odstotnega letnega izplačila. To se izračuna kot odstotek nominalnega zneska tihe udeležbe in ni odvisno od donosnosti naložbe.

(g)   Računovodska in davčna obravnava

(27)

Sklad IBG zagotavlja natančne informacije, s katerimi dokaže, da se na podlagi nemške zakonodaje (civilno pravo, računovodsko pravo in davčno pravo) ter mednarodnih računovodskih pravil (IFRS in IAS) njegove tihe udeležbe obravnavajo kot običajne tihe udeležbe in zato dolžniški instrumenti.

5.   PRIPOMBE NEMČIJE

5.1   Pripombe v zvezi z odločitvijo o sprožitvi postopka

(28)

V skladu s členom 20(2) Uredbe (ES) št. 659/1999 in kot odgovor na Obvestilo, objavljeno v Uradnem listu  (12), je Komisija prejela pripombe nemških organov. Nemški organi so trdili, da so tihe udeležbe sklada IBG običajne tihe udeležbe in jih je zato treba obravnavati kot dolžniške instrumente iz naslednjih razlogov:

(a)

v skladu s civilnim pravom, računovodskim pravom in davčnim pravom se ti naložbeni instrumenti obravnavajo kot sposojen kapital (Fremdkapital);

(b)

pravice do informacij in nadzora ter določbe o prekinitvi naložb so podobne tistim za dolžniške instrumente;

(c)

kot v primeru dolžniških instrumentov je ob izteku holdinga potrebno polno odplačilo glavnice in obresti;

(d)

komponenta stalnih obresti je prevladujoča komponenta izplačila, ki kaže, da je treba tihe udeležbe v skladu IBG obravnavati kot dolžniške instrumente;

(e)

podrejeni položaj tihih udeležb v skladu IBG glede na druga posojila in obveznosti je potreben, da se prepreči takojšnja računovodska plačilna nesposobnost zaradi šibkega kreditnega stanja posojilojemalca;

(f)

banke in kreditne institucije navadno obravnavajo dolžniško-lastniški kapital kot dolžniški instrument, tudi kadar ni zavarovan.

5.2   Ugotovitve o pripombah zainteresiranih strani

(29)

V svojih ugotovitvah na pripombe zainteresiranih strani so nemški organi izrazili svoje soglasje in poudarili sklepe, ki so bili predstavljeni v njihovih izvirnih pripombah na odločitev o sprožitvi postopka. Razen tega so nemški organi poudarili, da so tihe udeležbe v skladu IBG podeljene pod tržnimi pogoji in ne vsebujejo državne pomoči, ker so v skladu s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (13) (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo iz leta 2008).

(30)

V nadaljnji korespondenci s Komisijo so nemški organi razložili sistem za ocenjevanje kreditne sposobnosti sklada IBG, ki ga je preučil Price Waterhouse Coopers in uvrstil ciljna podjetja od oznake „zelo uspešna“ (AAA) do oznake „slaba/finančne težave“ (CCC); podjetja, ocenjena z oznako CCC, niso upravičena do financiranja. Nizko zavarovanje s premoženjem in nizke ocene tihe udeležbe v skladu IBG se upoštevajo pri ocenjevanju kreditnega tveganja ciljnih podjetij.

(31)

Sistem ocenjevanja zagotavlja podlago za vzpostavitev obrestnih mer, prilagojenih tveganju. Tihe udeležbe se vedno poplačajo po stalni obrestni meri, ki jo sestavlja IBOR z ustrezno maržo. Slednja lahko niha med 100 in 650 osnovnimi točkami, odvisno od ocene podjetja. V primeru ciljnih podjetij, ki jih ni mogoče razvrstiti z uporabo sistema za ocenjevanje sklada IBG, se uporablja marža najmanj 400 osnovnih točk, ki ne more biti nižja od marže, ki bi se uporabljala za matično družbo.

6.   OCENA

6.1   Zakonitost

(32)

Nemški organi so izpolnili svojo obveznost iz člena 88(3) Pogodbe ES, tako da so ukrep pred njegovo uvedbo priglasili. Začetek veljavnosti ukrepa mora odobriti Komisija.

6.2   Pravna podlaga za oceno

6.2.1   Gospodarska razvrstitev tihih udeležb v skladu IBG

(33)

Za razvrstitev tihih udeležb v skladu IBG kot dolžniških instrumentov ali lastniških instrumentov v gospodarskem smislu jih je treba oceniti na podlagi Smernic. Točka 2.2 Smernic določa naslednje opredelitve nepravih lastniških in dolžniških naložbenih instrumentov:

„instrumenti navideznega lastniškega kapitala“ pomenijo instrumente, katerih donos za imetnika (investitor/posojilodajalec) v glavnem temelji na dobičku ali izgubah zadevnega ciljnega podjetja ter so nezavarovani v primeru neizpolnitve obveznosti. Ta opredelitev izhaja iz pristopa, ki daje prednost vsebini pred obliko,

„naložbeni instrumenti z dolgom“ pomenijo posojila ali druge instrumente financiranja, ki posojilodajalcu/investitorju zagotavljajo poglavitni del fiksnega najnižjega povračila in so vsaj deloma zavarovani. Ta opredelitev izhaja iz pristopa, ki daje prednost vsebini pred obliko.

(34)

Točka 4.3.3 Smernic določa, da bo „Komisija […] upoštevala gospodarsko vsebino instrumenta, ne pa njihovega imena in kvalifikacij, ki so jim jih pripisali investitorji … [pri čemer bo] upoštevala stopnjo tveganja pri tvegani naložbi v ciljno podjetje, ki jo ima investitor, potencialne izgube, ki jih ima investitor, prevladovanje povračila, ki je odvisno od dobička, nad fiksnim povračilom ter stopnjo podrejenosti investitorja v primeru stečaja podjetja … [in] bo morebiti tudi upoštevala obravnavo, ki se uporablja za instrument naložbe v skladu s prevladujočimi domačimi pravnimi, ureditvenimi, finančnimi in računovodskimi pravili, če so slednja združljiva in pomembna za kvalifikacijo“.

(35)

Potem ko so se preverile utemeljitve nemških organov in informacije, prejete od zainteresiranih strani (sklad IBG) v odgovor na odločitev o sprožitvi postopka, so bili sprejeti naslednji sklepi:

(a)   Tveganje investitorja

(36)

V skladu s Smernicami je Komisija obravnavala stopnjo tveganja in možnih izgub za sklad IBG. Pri tem je upoštevala dejstvo, da tihe udeležbe v skladu IBG podobno kot dolžniški instrumenti ne vključujejo nobenega tveganja popolnega izstopa, kot ga imajo investitorji v lastniški kapital (14). Tihe udeležbe v skladu IBG niso nikoli del izgub ciljnih podjetij, kar se dogaja pri naložbah v lastniški kapital; to merilo za razlikovanje med lastniškim deležem in dolgom je izrecno omenjeno v točki 4.3.3 Smernic. Podobno kot dolžniški instrumenti tudi pogodbeni pogoji za tiho udeležbo v skladu IBG zahtevajo, da se glavnica in obresti, vključno s komponento, vezano na dobiček, odplačajo iz gotovinskega toka podjetja. Kar zadeva stopnjo tveganja in možne izgube za investitorje, se lahko tihe udeležbe v sklad IBG razvrstijo kot dolžniški naložbeni instrumenti.

(b)   Podrejenost

(37)

V skladu s Smernicami je treba upoštevati stopnjo podrejenosti v primeru stečaja. Tihe udeležbe v skladu IBG so podrejene posojilom in drugim obveznostim, vendar so nadrejene lastniškemu deležu in niso nikoli vključene med izgube ciljnih podjetij; to je značilna lastnost dolžniških instrumentov. Podrejenost nezavarovanega ali delno zavarovanega dolga za terjatve nadrejenih upnikov je standardna praksa. Medtem ko so podrejene tihe udeležbe v skladu IBG resnično bolj tvegane od nepodrejenega dolga, se to kaže v obrestni meri, prilagojeni tveganju. Iz teh razlogov podrejenost drugim upnikom sama po sebi ni vzrok za razvrstitev tihih udeležb v skladu IBG kot navideznih lastniških instrumentov.

(c)   Varnost

(38)

Smernice zahtevajo, da mora biti dolžniški instrument, da se razvrsti kot tak, vsaj delno zavarovan. Upoštevati je treba dejstvo, da je med 10 % in 30 % vrednosti tihih udeležb v sklad IBG zavarovanih z jamstvi, ki jih zagotovijo delničarji ciljnega podjetja. Nizke zahteve glede zavarovanja s premoženjem je večinoma mogoče pojasniti z dejstvom, da hitro rastoča tehnološka mala in srednje velika podjetja nimajo premoženja z dovolj visoko vrednostjo. Razen tega bi bilo delno zavarovanje zadostno ob upoštevanju nižje razvrstitve tihih udeležb v skladu IBG. Podrejena in delno varovana narava tihih udeležb v skladu IBG se ustrezno kaže v višini izplačila. Zato je mogoče sklepati, da so tihe udeležbe v skladu IBG delno zavarovane, kot to zahtevajo Smernice.

(d)   Izplačilo

(39)

Smernice zahtevajo, da mora imeti dolžniški instrument za razvrstitev kot tak prevladujočo komponento fiksnega izplačila. Komponenta izplačila tihih udeležb v skladu IBG, povezana z dobičkom, je vedno vsaj 250 osnovnih točk nižja od komponente stalne obrestne mere. Poleg tega dejstvo, da je mogoče dodatno fiksno enkratno izstopno izplačilo dodati k 13-odstotnemu skupnemu izplačilu, poveča prevladujoč položaj fiksnega izplačila pri skupnih izplačilih. Komponenta stalne obrestne mere tihih udeležb v skladu IBG je zato prevladujoča komponenta izplačila, kot zahtevajo Smernice.

(e)   Klavzule o lastništvu in spremembi nadzora

(40)

Po oceni podrobnih informacij, ki jih je zagotovila zainteresirana stran, je Komisija sklenila, da se zdijo klavzule v zvezi z informacijami in lastništvom ter spremembi nadzora za tihe udeležbe v skladu IBG podobne klavzulam za nezavarovane ali delno zavarovane podrejene dolžniške instrumente, ki navadno zahtevajo intenzivno spremljanje ter natančne in takojšnje informacije o gospodarskem napredku podjetij, poleg tega opredeljujejo posebne finančne kazalnike ali obveze, ki jih mora podjetje upoštevati. Zato se lahko v smislu klavzul o informacijah, lastništvu in spremembi nadzora za tihe udeležbe v skladu IBG ti instrumenti razvrstijo kot dolžniški instrumenti.

(f)   Odpoved pogodbe

(41)

V odločitvi o sprožitvi postopka je Komisija priznala, da so pogoji sklada IBG za odpoved pogodbe o tihi udeležbi podobni tistim za dolžniške instrumente v smislu, da je naložbe mogoče odpovedati v primeru kršitve pogodbe, nespoštovanja dogovorjenih pogojev, nepravilnih informacij in spremembe nadzora. Komisija upošteva, da razlike v terminologiji izražajo le posebno naravo tihih udeležb v skladu IBG v primerjavi s standardnimi dolžniškimi instrumenti. Zato so razen razlik v terminologiji določbe o odpovedi za tihe udeležbe v skladu IBG načeloma podobne določbam standardnih dolžniških instrumentov.

(g)   Pravna, računovodska in davčna obravnava

(42)

Komisija ugotavlja, da so nemški organi in sklad IBG dokazali, da so tihe udeležbe v skladu IBG običajne tihe udeležbe in se zato obravnavajo kot dolžniški instrumenti na podlagi zadevne nemške zakonodaje (civilno pravo, računovodsko pravo in davčno pravo) ter na podlagi mednarodnih računovodskih standardov (IAS).

(h)   Sklepna ugotovitev

(43)

Po proučitvi ekonomske narave tihih udeležb v skladu IBG ter ob upoštevanju pravne, računovodske in davčne obravnave teh instrumentov Komisija ugotavlja, da je v gospodarskem smislu tihe udeležbe v skladu IBG mogoče razvrstiti kot dolžniške instrumente.

6.2.2   Status državne pomoči tihih udeležb v skladu IBG

(44)

Komisija je proučila tihe udeležbe v skladu IBG ob upoštevanju člena 87 Pogodbe ES. Člen 87(1) Pogodbe ES določa, da „je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami“. Da bi ukrep spadal na področje uporabe člena 87(1) Pogodbe ES, morajo biti izpolnjena štiri merila:

(a)

ukrep mora vključevati uporabo državnih sredstev;

(b)

ukrep mora izkrivljati ali bi lahko izkrivljal konkurenco, ker daje prednost prejemniku;

(c)

prednost mora biti selektivna v smislu, da je omejena na nekatera podjetja ali sektorje;

(d)

ukrep mora prizadeti trgovino med državami članicami.

(45)

V svoji odločitvi o sprožitvi postopka je Komisija sklenila, da bi se tihe udeležbe v skladu IBG, če bi bile razvrščene kot dolžniški instrumenti, obravnavale kot dolžniški instrumenti v skladu s pogoji trga iz Obvestila iz leta 1997. Instrument je prav tako v skladu s tržnimi pogoji iz Sporočila iz leta 2008, ker sklad IBG ocenjuje kreditna tveganja vsakega podjetja, vključno s stopnjo podrejenosti in zavarovanja premoženja, ter velja za obrestne mere, prilagojene tveganju.

(46)

Zato je mogoče skleniti, da tihe udeležbe v skladu IBG ne pomenijo državne pomoči ciljnim podjetjem v smislu člena 87(1) Pogodbe ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ukrep, ki ga namerava Nemčija izvajati prek sklada IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, glede tihe udeležbe ni pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 8. oktobra 2008

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL C 246, 20.10.2007, str. 20.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  N 459/06 – Smernice o regionalni državni pomoči za 2007–2013 – Karta državne regionalne pomoči: Nemčija (UL C 295, 5.12.2006, str. 6).

(4)  Komisija je razložila, da se je to zgodilo, ker se sklad IBG in zasebni investitorji srečujejo z enakimi negativnimi in pozitivnimi tveganji in dobički ter so na isti stopnji podrejenosti; v primeru pretvorbe v navadne deleže v lastniškem kapitalu bi se deleži v lastniškem kapitalu IBG ustrezno ovrednotili s pretvorbo skupnega izplačila (nominalna vrednost, stalne in spremenljive obrestne mere in izstopno izplačilo) v navadne deleže v lastniškem kapitalu.

(5)  Komisija je razložila, da se je to zgodilo, ker je bila na odprtem razpisu izbrana ločena družba za upravljanje.

(6)  Komisija je menila, da je sklad IBG družba v državni lasti, ki bo svoj kapital verjetno povečevala pod pogoji, ki ne bi bili na voljo na zasebnem trgu.

(7)  UL C 194, 18.8.2006, str. 2.

(8)  UL C 273, 9.9.1997, str. 3.

(9)  Ta utemeljitev se je uporabljala tudi v prejšnjih odločbah Komisije: Državna pomoč št. N 344/06 – Nemčija, UL C 157, 10.7.2007, str. 8. Državna pomoč št. N 104/05 – Nemčija: Sklad za rizični kapital Regio MIT, Hessen, UL C 295, 26.11.2005, str. 8. Državna pomoč št. N 212/04 – Nemčija: ERDF sklad tveganega kapitala Berlin, UL C 95, 20.4.2005, str. 8. Državna pomoč št. N 213/04 – Nemčija: Sredstva rizičnega kapitala iz ESRR za Schleswig-Holstein, UL C 72, 24.3.2006, str. 2. Državna pomoč št. N 266/04 – Nemčija: ERDF sklad tveganega kapitala Thüringen, UL C 95, 20.4.2005, str. 9. Državna pomoč št. N 310/04 – Nemčija: ERDF sklad tveganega kapitala Brandenburg, UL C 79, 1.4.2006, str. 25.

(10)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(11)  Glej opombo 1.

(12)  Glej opombo 1.

(13)  UL C 14, 19.1.2008, str. 6.

(14)  Ponudniki lastniškega deleža navadno dajejo kapital na voljo za dolgoročno obdobje brez pravice do povračila in brez zavarovanja. V zameno prejmejo lastniški delež in dobijo vračilo z izstopom iz naložbe ob koncu naložbenega obdobja.


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. aprila 2009

o odobritvi dajanja na trg likopena, pridobljenega iz glive Blakeslea trispora kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3039)

(Besedilo v španskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/365/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (1) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 30. avgusta 2007 je družba Vitatene pri pristojnih organih Združenega kraljestva vložila zahtevek za dajanje na trg likopena, pridobljenega iz glive Blakeslea trispora kot nove živilske sestavine; pristojni organ Združenega kraljestva za ocenjevanje živil je 17. oktobra 2007 izdal poročilo o začetni oceni. V navedenem poročilu je ugotovil, da je glede na druge nerešene zahtevke v zvezi z likopenom potrebna dodatna ocena, da se zagotovijo enaki pogoji za odobritev uporabe različnih likopenov kot novih živilskih sestavin.

(2)

Komisija je 11. februarja 2008 vsem državam članicam poslala poročilo o začetni oceni.

(3)

Leta 2008 je bil opravljen posvet z Evropsko agencijo za varnost hrane, ki je 4. decembra 2008 izdala svoje mnenje.

(4)

V svojem mnenju je EFSA ugotovila, da mora biti likopen pripravljen kot suspenzije v jedilnih oljih ter neposredno zgoščeni ali v vodi dispergirani praški, ker so pri njem možne oksidacijske spremembe. Zagotoviti je treba zadostno antioksidacijsko zaščito.

(5)

EFSA je prav tako ugotovila, da bo povprečni uporabnik sicer užival likopen pod povprečnim dnevnim vnosom, nekateri uporabniki likopena pa povprečni dnevni vnos lahko presežejo. Zato se prav tako zdi primerno zbirati podatke o vnosu več let po odobritvi, da se ta odobritev lahko pregleda ob upoštevanju kakršnih koli novih informacij o varnosti likopena in njegovega uživanja. Posebno pozornost je treba nameniti zbiranju podatkov v zvezi z ravnmi likopena v žitnih kosmičih za zajtrk. Vendar ta zahteva v tej odločbi velja za uporabo likopena kot nove živilske sestavine in ne za uporabo likopena kot živilskega barvila, ki je zajeta v področje uporabe Direktive Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (2).

(6)

Iz znanstvene ocene izhaja, da likopen, pridobljen iz glive Blakeslea trispora izpolnjuje merila iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 258/97.

(7)

Družba Vitatene se je strinjala, da se Odločba Komisije 2006/721/ES (3) razveljavi.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Likopen, pridobljen iz glive Blakeslea trispora (v nadaljnjem besedilu: proizvod), kot je opredeljen v Prilogi I, se lahko da na trg v Skupnosti kot nova živilska sestavina za uporabo v živilih iz Priloge II.

Člen 2

Oznaka nove živilske sestavine na živilih, odobrena s to odločbo, je „likopen“.

Člen 3

Družba „Vitatene“ hkrati s trženjem proizvoda vzpostavi program za spremljanje. Ta program zajema informacije o ravneh uporabe likopena v živilih, kot je določeno v Prilogi III.

Zbrani podatki so na voljo Komisiji in državam članicam. Glede na nove informacije in poročilo EFSA se najpozneje do leta 2014 pregleda uporaba likopena kot živilske sestavine.

Člen 4

Odločba 2006/721/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na Vitatene S.A.U. Avda. Antibióticos 59-61, E-24009 León, Španija.

V Bruslju, 28. aprila 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

(2)  UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

(3)  UL L 296, 26.10.2006, str. 13.


PRILOGA I

Specifikacije likopena, pridobljenega iz glive Blakeslea trispora

OPIS

Prečiščeni likopen, pridobljen iz glive Blakeslea trispora sestoji iz ≥ 95 % likopena in ≤ 5 % drugih karotenoidov. Prisoten je kot prašek v ustreznem matriksu ali kot oljna disperzija. Je temno rdeče ali rdeče-vijoličaste barve. Zagotoviti je treba antioksidacijsko zaščito.

SPECIFIKACIJA

Kemijsko ime

:

likopen

Številka C.A.S.

:

502-65-8 (v celoti trans-likopen)

Kemična formula

:

C40H56

Strukturna formula

:

Image

Molekulska masa

:

536,85


PRILOGA II

Seznam živil, ki se jim lahko doda likopen, pridobljen iz glive Blakeslea trispora

Kategorija živil

Največja dovoljena vsebnost likopena

Pijače na osnovi sadnega/zelenjavnega soka (vključno s koncentrati)

2,5 mg/100 g

Pijače, namenjene športnikom in osebam z veliko energijsko porabo

2,5 mg/100 g

Živila za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže

8 mg/nadomestni obrok

Žitni kosmiči za zajtrk

5 mg/100 g

Maščobe in prelivi

10 mg/100 g

Juhe, razen paradižnikove juhe

1 mg/100 g

Kruh (vključno s hrustljavim kruhom)

3 mg/100 g

Dietetična živila za posebne zdravstvene namene

V skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami

Prehranska dopolnila

15 mg na dnevni odmerek, kot ga priporoča proizvajalec


PRILOGA III

Spremljanje likopena, pridobljenega iz glive Blakeslea trispora po uvedbi na trg

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA ZBRATI

Količine likopena, pridobljenega iz glive Blakeslea trispora, ki jih Vitatene zagotovi svojim strankam za proizvodnjo končnih živil, ki se dajo na trg v Evropski uniji.

Rezultati iskanja v zbirki podatkov o živilu z dodanim likopenom, pridobljenim iz glive Blakeslea trispora, vključno z dodanimi količinami in velikostmi porcij, za vsako živilo, ki ga država članica da na trg.

SPOROČANJE INFORMACIJ

Zgoraj navedene informacije se v obdobju 2009–2012 vsako leto sporočajo Evropski komisiji. Informacije se prvič predložijo 31. oktobra 2010 za obdobje poročanja od 1. julija 2009 do 30. junija 2010, nato pa z enakim letnim obdobjem poročanja za naslednji dve leti.

DODATNE INFORMACIJE

Sporočiti je treba tudi iste informacije o vnosu likopena, uporabljenega kot živilsko barvilo, kadar je to ustrezno in so te informacije na voljo družbi Vitatene.

Družba Vitatene zagotovi nove znanstvene informacije za ponovno preučitev najvišje varne vrednosti vnosa likopena, kadar so takšne informacije na voljo.

OCENJEVANJE VREDNOSTI VNOSA LIKOPENA

Družba Vitatene na podlagi navedenih zbranih in sporočenih informacij znova oceni vrednosti vnosa.

PREGLED

Komisija se leta 2013 posvetuje z EFSA in pregleda informacije, ki jih zagotovi industrija.


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/35


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. aprila 2009

o potrditvi obračunov plačilnih agencij Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja, financiranimi iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za proračunsko leto 2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3199)

(Besedilo v češkem, estonskem, grškem, angleškem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/366/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 39 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potrditev obračunov plačilnih služb iz člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 je treba opraviti na podlagi letnih obračunov v zvezi z izdatki na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki jih skupaj z zahtevanimi podatki predložijo Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška. Potrditev zajema popolnost, točnost in verodostojnost predloženih obračunov glede na poročila, ki jih sestavijo certifikacijski organi.

(2)

Roki iz člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2), ki so bili odobreni Češki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški, da Komisiji predložijo dokumente iz člena 8(1)(c) Uredbe (ES) št. 1290/2005 in člena 7(1) Uredbe (ES) št. 885/2006, so potekli.

(3)

Komisija je preverila predložene podatke in pred 31. marcem 2009 Češki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški sporočila rezultate preverjanj skupaj s potrebnimi spremembami.

(4)

Za izdatke za razvoj podeželja, zajete v členu 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 27/2004 z dne 5. januarja 2004 o prehodnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 glede financiranja Jamstvenega oddelka EKUJS ukrepov za razvoj podeželja v Češki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem (3) je treba rezultat odločitve o potrditvi obračunov odšteti od naknadnih plačil ali ga prišteti k naknadnim plačilom, ki jih izvede Komisija.

(5)

Glede na opravljena preverjanja letni obračuni in spremni dokumenti Komisiji omogočajo, da za nekatere plačilne agencije ugotovi popolnost, točnost in verodostojnost predloženih obračunov. Podrobnosti o zneskih so bile navedene v zbirnem poročilu, ki je bilo predloženo Odboru sklada hkrati s to odločbo.

(6)

Glede na opravljena preverjanja so za podatke, ki so jih predložile nekatere druge plačilne agencije, potrebne dodatne preiskave, zato se njihovi obračuni v tej odločbi ne morejo potrditi.

(7)

Za izdatke za razvoj podeželja, zajete v Uredbi (ES) št. 27/2004, je treba zneske za izterjavo ali plačilo v skladu z odločitvijo o potrditvi obračunov odšteti od naknadnih plačil ali jih prišteti k naknadnim plačilom.

(8)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta odločba ne posega v poznejše odločitve Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izločijo izdatki, ki niso bili izvedeni v skladu s predpisi Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ne glede na člen 2 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki na področju razvoja podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2008, s tem potrdijo.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali plačajo vsaki državi članici skladno s to odločbo na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki se uporabljajo v Češki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, Sloveniji in Slovaški, so opredeljeni v prilogah I in II.

Člen 2

Za proračunsko leto 2008 se obračuni plačilnih agencij držav članic na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki se uporabljajo v Češki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem, opredeljeni v Prilogi III, izvzamejo iz te odločbe in bodo predmet prihodnje odločbe o potrditvi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko.

V Bruslju, 29. aprila 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.

(3)  UL L 5, 9.1.2004, str. 36.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2008 – IZDATKI EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

Znesek, ki ga je treba izterjati od države članice ali ji ga plačati

 

2008 – Izdatek za plačilne agencije, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Zmanjšanja

Skupaj

Vmesna plačila, povrnjena državi članici za proračunsko leto

Znesek, ki ga je treba izterjati od države članice (–) ali plačati državi članici (+) (1)

potrjeni

izvzeti

= stroški, navedeni v letnem poročilu

= skupni znesek vmesnih plačil, povrnjenih državam članicam za proračunsko leto

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


Izplačana predplačila, ki jih je za izvajanje programa treba še potrditi [člen 32 Uredbe (ES) št. 1260/1999]

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Ko plačila dosežejo 95 % finančnega načrta za vse države članice, se razlika poravna ob koncu programa.

Opomba: V zvezi s Češko se potrjeni znesek za proračunsko leto 2008 prišteje k zneskom, potrjenim v prejšnjih letih; presega najvišji prispevek EKUJS, določen v Odločbi Komisije, ki potrjuje program. Končno izplačilo EKUJS, ki ga je treba plačati, bo izračunano v skladu s celotnim prispevkom EKUJS.


PRILOGA II

POTRJENI IZDATKI, RAZČLENJENI GLEDE NA UKREPE EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA PRORAČUNSKO LETO 2008 V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

Razlike med letnimi obračuni in izjavami o izdatkih

ČEŠKA

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Predčasno upokojevanje

486 177,10

 

486 177,10

2

Območja z omejenimi možnostmi

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Kmetijsko okolje

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Gozdarstvo

768 151,81

 

768 151,81

5

Skupine proizvajalcev

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Tehnična pomoč

0,00

 

0,00

7

Sapard

0,00

 

0,00

700

Naložbe v kmetijska gospodarstva, Uredba (ES) št. 1268/99

0,00

 

0,00

701

Predelava in trženje, Uredba (ES) št. 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Škoda zaradi poplav 1

0,00

 

0,00

703

Izboljšanje struktur za kakovost

0,00

 

0,00

704

Melioracija in komasacija

0,00

 

0,00

705

Obnova in razvoj vasi

0,00

 

0,00

706

Škoda zaradi poplav 2

0,00

 

0,00

707

Razvoj podeželske infrastrukture

0,00

 

0,00

708

Razvoj in diverzifikacija dejavnosti

0,00

 

0,00

709

Kmetijske proizvodne metode za zaščito

0,00

 

0,00

710

Izboljšanje usposabljanja

0,00

 

0,00

711

Tehnična pomoč SAPARD

0,00

 

0,00

 

Skupaj

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ESTONIJA

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Območja z omejenimi možnostmi

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Kmetijsko okolje

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Pogozdovanje kmetijskih zemljišč

125 877,94

 

125 877,94

4

Podpora za delno samooskrbne kmetije

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Izpolnjevanje standardov

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Dopolnila k neposrednim plačilom

4 570,72

 

4 570,72

7

Tehnična pomoč

155 007,67

 

155 007,67

8

Sapard

0,00

 

0,00

9

Pomoč območjem z okoljskimi omejitvami

3 517,30

 

3 517,30

 

Skupaj

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


CIPER

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Podpora naložbam za upravljanje z živalskimi odpadki

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Spodbujanje izboljšav in razvoja

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Spodbujanje ustanavljanja skupin proizvajalcev

391 894,08

 

391 894,08

4

Podpora za poklicno usposabljanje kmetov

0,00

 

0,00

5

Kmetijska tehnična in svetovalna služba

58 475,17

 

58 475,17

6

Predčasno upokojevanje

500 463,80

 

500 463,80

7

Podpora mladim kmetom za začetek delovanja

710 000,00

 

710 000,00

8

Izpolnjevanje standardov EU

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Sprejetje kmetijsko-okoljskih ukrepov

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Kmetijsko-okoljski ukrepi za zaščito naravne vrednosti

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Pogozdovanje

40 915,05

 

40 915,05

12

Izboljšanje razvoja infrastrukture za živino

490 532,61

 

490 532,61

13

Območja z omejenimi možnostmi

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Podpora za sheme kakovosti

673 718,97

 

673 718,97

15

Podpora za predelavo v majhnem obsegu, tradicionalno predelavo

584 241,84

 

584 241,84

16

Zaščita kmetijskih in tradicionalnih zemljišč

282 638,86

 

282 638,86

17

Zaščita pred gozdnimi požari in drugimi naravnimi nesrečami

123 163,39

 

123 163,39

18

Pogozdovanje nekmetijskih zemljišč

396 079,52

 

396 079,52

19

Izboljšanje postopka žetve

0,00

 

0,00

20

Tehnična podpora izvajanju, spremljanju

70 039,46

 

70 039,46

21

Tehnična podpora kolektivnim pobudam na lokalni ravni

32 463,43

 

32 463,43

 

Skupaj

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LATVIJA

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Predčasno upokojevanje

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Skupine proizvajalcev

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Podpora za delno samooskrbne kmetije

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Izpolnjevanje standardov

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Kmetijsko okolje

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Območja z omejenimi možnostmi

34 948,53

 

34 948,53

7

Tehnična pomoč

258 913,87

 

258 913,87

8

Obveznosti iz prejšnjega programskega obdobja

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Dodelitev sredstev za enotna plačila na površino

0,00

 

0,00

 

Skupaj

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LITVA

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Kmetijsko okolje

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Območja z omejenimi možnostmi in območja z okoljskimi omejitvami

48 234,08

 

48 234,08

3

Izpolnjevanje standardov

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Pogozdovanje kmetijskih zemljišč

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Predčasno upokojevanje

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Podpora za delno samooskrbne kmetije v prestrukturiranju

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Drugi ukrepi

447 848,76

 

447 848,76

8

Tehnična pomoč

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Dopolnilna nacionalna neposredna plačila

10 739,70

 

10 739,70

 

Skupaj

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


MADŽARSKA

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Kmetijsko okolje

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Izpolnjevanje standardov

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Pogozdovanje

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Podpora za delno samooskrbne kmetije

322 737,06

 

322 737,06

5

Skupine proizvajalcev

– 233,15

 

– 233,15

6

Predčasno upokojevanje

0,00

 

0,00

7

Območja z omejenimi možnostmi

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Tehnična pomoč

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Projekti, odobreni v skladu z Uredbo (ES) št. 1268/1999

0,00

 

0,00

10

Dopolnilna nacionalna neposredna plačila

0,00

 

0,00

 

Skupaj

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


POLJSKA

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Predčasno upokojevanje

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Podpora za delno samooskrbne kmetije

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Območja z omejenimi možnostmi

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Kmetijsko-okoljska podjetja in dobro počutje živali

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Pogozdovanje

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

Izpolnjevanje standardov EU

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Skupine proizvajalcev

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Tehnična pomoč

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Dopolnila k neposrednim plačilom

140 155,01

 

140 155,01

10

Projekti, odobreni v skladu z Uredbo (ES) št. 1268/1999

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Skupaj

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVENIJA

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Območja z omejenimi možnostmi

78 615,04

 

78 615,04

2

Kmetijsko okolje

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Predčasno upokojevanje

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Izpolnjevanje standardov

199 761,17

 

199 761,17

5

Tehnična pomoč

101 777,75

 

101 777,75

6

Program SAPARD

34 856,75

 

34 856,75

7

Dopolnila k neposrednim plačilom

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Skupaj

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVAŠKA

Št

Ukrepi

Izdatki 2008

Priloga I, stolpec „a“

Znižanje

Priloga I stolpec „d“

Potrjeni znesek za 2008

Priloga I stolpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Naložbe v kmetijska gospodarstva

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Usposabljanje

0,00

 

0,00

3

Območja z omejenimi možnostmi in območja z okoljskimi omejitvami

317 367,06

 

317 367,06

4

Izpolnjevanje standardov

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Kmetijsko-okoljska podpora

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Izboljševanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

942 660,39

 

942 660,39

7

Gospodarjenje z gozdovi

4 564,40

 

4 564,40

8

Pogozdovanje kmetijskih zemljišč

106 689,23

 

106 689,23

9

Komasacija

465 593,60

 

465 593,60

10

Razširitev kmetijskih dejavnosti

34 451,27

 

34 451,27

11

Podpora za delno samooskrbne kmetije

414 691,29

 

414 691,29

12

Skupine proizvajalcev

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Tehnična pomoč, ki vključuje vrednotenje

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Dopolnila k neposrednim plačilom

– 234,40

 

– 234,40

901

Naložbe v kmetijska gospodarstva, Uredba (ES) št. 1268/1999

0,00

 

0,00

905

Kmetijsko-okoljska podpora – projekti, odobreni v skladu z Uredbo (ES) št. 1268/1999

0,00

 

0,00

907

Gospodarjenje z gozdovi – projekti, odobreni v skladu z Uredbo (ES) št. 1268/1999

0,00

 

0,00

912

Skupine proizvajalcev – projekti, odobreni v skladu z Uredbo (ES) št. 1268/1999

0,00

 

0,00

 

Skupaj

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


PRILOGA III

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2008 – IZDATKI EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

Seznam plačilnih agencij, katerih obračuni so ločeni in bodo predmet poznejše odločbe o potrditvi obračunov

Država članica

Plačilna agencija

Malta

MRRA


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. aprila 2009

o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3217)

(2009/367/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 32 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1290/2005 Komisija na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih predložijo države članice, skupaj s podatki, ki se zahtevajo za potrditev obračunov, ter certifikatom o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov in poročil certifikacijskih organov, potrdi obračune plačilnih agencij iz člena 6 navedene uredbe.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 z dne 21. junija 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (2) se za proračunsko leto 2008 upoštevajo izdatki, ki so jih imele države članice med 16. oktobrom 2007 in 15. oktobrom 2008.

(3)

Komisija je preverila podatke, ki so jih predložile države članice, in pred 31. marcem 2009 državam članicam sporočila rezultate preverjanj, skupaj s potrebnimi spremembami.

(4)

Komisija lahko na podlagi letnega računovodskega izkaza in spremnih dokumentov za nekatere plačilne agencije odloči o popolnosti, točnosti in verodostojnosti predloženih letnih računovodskih izkazov. Priloga I navaja zneske, ki jih je potrdila država članica, in zneske, ki jih je treba izterjati od države članice ali plačati državi članici.

(5)

Podatki, ki so jih predložile nekatere druge plačilne agencije, je treba dodatno preučiti, zato njihovi obračuni ne morejo biti potrjeni s to odločbo. Priloga II navaja te plačilne agencije.

(6)

V skladu s členom 9(4) Uredbe (ES) št. 883/2006 se morebitne prekoračitve rokov v avgustu, septembru in oktobru upoštevajo pri odločitvi o potrditvi obračunov. Posamezni izdatki, ki so jih nekatere države članice prijavile med navedenimi tremi meseci leta 2008, so bili izvedeni po veljavnih rokih. V tej odločbi je zato treba določiti ustrezna znižanja.

(7)

Komisija je v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1290/2005 in členom 9 Uredbe (ES) št. 883/2006 zmanjšala ali začasno ustavila vrsto mesečnih plačil pri vknjižbi izdatkov za proračunsko leto 2008. Da bi se izognili kakršnemu koli prezgodnjemu ali začasnemu povračilu zadevnih zneskov, se jih v tej odločbi ne sme priznati in jih je treba nadalje pregledati v skladu s postopkom potrditve skladnosti iz člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(8)

V skladu s členom 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave, če do izterjave ni prišlo v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v osmih letih, če je izterjava predmet tožbe pred nacionalnimi sodišči. V skladu s členom 32(3) navedene uredbe morajo države članice Komisiji skupaj z letnimi računovodskimi izkazi predložiti poročilo o postopkih izterjav zaradi nepravilnosti. Podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti poročanja držav članic o zneskih, ki jih je treba izterjati, so določena v Uredbi Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3). V Prilogi III k navedeni uredbi je tabela, ki so jo države članice morale predložiti v letu 2009. Na podlagi tabel, ki jih izpolnijo države članice, mora Komisija odločiti o finančnih posledicah zaradi neizvršenih izterjav, ki so starejše od štirih oziroma osmih let. Ta odločba ne posega v prihodnje odločbe o skladnosti s členom 32(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(9)

V skladu s členom 32(6) Uredbe (ES) št. 1290/2005 se lahko države članice odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Takšna odločitev se lahko sprejme le, če je skupna vsota že obstoječih in predvidenih stroškov izterjave višja od zneska izterjave ali če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so pravno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo. Če je takšna odločitev sprejeta v štirih letih po prvi upravni ali sodni ugotovitvi ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodišči, se 100 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave krije iz proračuna Skupnosti. V poročilu iz člena 32(3) Uredbe (ES) št. 1290/2005 so navedeni zneski, za katere so se države članice odločile, da jih ne bodo izterjale, in razlogi za takšno odločitev. Ti zneski niso v breme državam članicam in se zato krijejo iz proračuna Skupnosti. Ta odločba ne posega v prihodnje odločbe o uskladitvi v skladu s členom 32(8) navedene uredbe.

(10)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta odločba ne posega v poznejše odločitve Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izločijo izdatki, ki niso bili izvedeni v skladu s pravili Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Razen plačilnih agencij iz člena 2 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2008, potrdijo.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali izplačajo vsaki državi članici v skladu s to odločbo, vključno s tistimi, ki izhajajo iz uporabe člena 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005, so opredeljeni v Prilogi I.

Člen 2

Za proračunsko leto 2008 se obračuni plačilnih agencij držav članic za izdatke, ki jih financira EKJS, opredeljeni v Prilogi II, izključijo iz te odločbe in bodo obravnavani v prihodnji odločbi o potrditvi obračunov.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. aprila 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2008

Znesek, ki ga je treba izterjati od države članice ali plačati državi članici

 

2008 – Izdatki/Namenski prejemki za plačilne agencije, za katere so obračuni

Skupaj a + b

Zmanjšanja in začasne ustavitve za celotno proračunsko leto (1)

Zmanjšanja v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1290/2005

Skupaj, vključno z zmanjšanji in začasnimi ustavitvami

Plačila, izplačana državi članici v proračunskem letu

Znesek, ki ga je treba izterjati (–) od države članice ali plačati (+) državi članici (2)

potrjeni

izključeni

= izdatki/namenski prejemki, navedeni v letnem poročilu

= celotni izdatki/ namenski prejemki v mesečnih izjavah

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


 

Izdatki (3)

Namenski prejemki (3)

Sklad za sladkor

Člen 32 (= e)

Skupaj (= h)

Izdatki (4)

Namenski prejemki (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Gre za zmanjšanja in začasne ustavitve, ki so upoštevani v plačilnem sistemu in h katerim se prištejejo zlasti popravki za nespoštovanje plačilnih rokov za avgust, september in oktober 2008.

(2)  Za izračun zneska, ki ga je treba izterjati od države članice ali plačati državi članici, se v primeru potrjenih izdatkov (stolpec (a)) upošteva skupna vsota v letnem poročilu, v primeru izključenih izdatkov (stolpec (b)) pa skupna vsota v mesečnih izjavah.

Veljavni menjalni tečaj: člen 7(2) Uredbe (ES) št. 883/2006.

(3)  Če so namenski prejemki v korist državi članici, jih je treba prijaviti pod 05 07 01 06.

(4)  Če so namenski prejemki iz Sklada za sladkor v korist državi članici, jih je treba prijaviti pod 05 02 16 02.

Opomba: Nomenklatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


PRILOGA II

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2008 – EKJS

Seznam plačilnih agencij, katerih obračuni se izključijo in bodo obravnavani v prihodnji odločbi o potrditvi

Država članica

Plačilna agencija

Belgija

ALV

Nemčija

Baden-Württemberg

Grčija

OPEKEPE

Italija

ARBEA

Malta

MRRA

Portugalska

IFAP

Romunija

PIAA


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/50


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. maja 2009

o določitvi zneskov pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo, ki se odobri v okviru začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja Skupnosti za tržno leto 2009/2010

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3158)

(Besedilo v španskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/368/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (2) in zlasti člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora za vsako zadevno državo članico določiti zneske pomoči za diverzifikacijo iz člena 6 Uredbe (ES) št. 320/2006 in dodatne pomoči za diverzifikacijo iz člena 7 navedene uredbe.

(2)

Zneski pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo se v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 968/2006 izračunajo na podlagi ton kvote za sladkor, ki je bila v zadevni državi članici opuščena v tržnem letu 2009/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Zneski pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo na zadevno državo članico iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 320/2006, določeni na podlagi opuščenih kvot v tržnem letu 2009/2010, so navedeni v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Španijo.

V Bruslju, 4. maja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.

(2)  UL L 176, 30.6.2006, str. 32.


PRILOGA

Zneski pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo na posamezno državo članico v tržnem letu 2009/2010

(EUR)

Država članica

Pomoč za diverzifikacijo

Dodatna pomoč za diverzifikacijo

Španija

10 304 268,00

23 197 020,93


Popravki

5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/51


Popravek Direktive Komisije 2008/113/ES z dne 8. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih mikroorganizmov kot aktivnih snovi

( Uradni list Evropske unije L 330 z dne 9. decembra 2008 )

Stran 14, Priloga, vrstica 213, stolpec „Splošno ime, identifikacijske številke“:

besedilo:

„T11“

se glasi:

„T25“.

Stran 14, Priloga, vrstica 213, stolpec „Posebne določbe“:

besedilo:

„T11“

se glasi:

„T25“.


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/51


Popravek k Uredbi Komisije (ES) št. 514/2008 z dne 9. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode ter uredb (ES) št. 1439/95, (ES) št. 245/2001, (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 2014/2005, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 341/2007, (ES) št. 1002/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 382/2008 ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1119/79

( Uradni list Evropske unije L 150 z dne 10. junija 2008 )

Stran 22, Priloga I, oddelek K. Mleko in mlečni izdelki:

besedilo:

„(…) 1702 19 00 laktoza in laktozni sirup brez dodanih arom ali barvil z 99 ali več masnih % laktoze, (…)“

se glasi:

„(…) 1702 19 00 laktoza in laktozni sirup brez dodanih arom ali barvil z manj kot 99 masnih % laktoze, (…)“.


5.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/51


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 956/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij

( Uradni list Evropske unije L 260 z dne 30. septembra 2008 )

Stran 10, Priloga, točka BA(e) dela II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 999/2001:

besedilo:

„na spremnem trgovinskem dokumentu mlečnega nadomestka, ki vsebuje ribjo moko, namenjenega za rejne mlade živali prežvekovalcev, in na vsaki embalaži, ki vsebuje takšno pošiljko, mora biti jasno navedeno ‚vsebuje ribjo moko – krmljenje prežvekovalcev prepovedano‘;“

se glasi:

„na spremnem trgovinskem dokumentu mlečnega nadomestka, ki vsebuje ribjo moko, namenjenega za rejne mlade živali prežvekovalcev, in na vsaki embalaži, ki vsebuje takšno pošiljko, mora biti jasno navedeno ‚vsebuje ribjo moko – dovoljeno krmiti samo še neodstavljene prežvekovalce‘.“