ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2009.093.slv

Uradni list

Evropske unije

L 93

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
7. april 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 277/2009 z dne 6. aprila 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 278/2009 z dne 6. aprila 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo električne energije zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod obremenitvijo ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 279/2009 z dne 6. aprila 2009 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij ( 1 )

11

 

*

Uredbe Komisije (ES) št. 280/2009 z dne 6. aprila 2009 o spremembi Prilog I, II, III in IV k Uredbi Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 281/2009 z dne 6. aprila 2009 o začasni odpravi uporabe uvoznih dajatev za nekatere količine industrijskega sladkorja za tržno leto 2009/2010

20

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupno stališče Sveta 2009/314/SZVP z dne 6. aprila 2009 o spremembah Skupnega stališča 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/844/SZVP

21

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

*

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami

23

 

*

Sklep Sveta 2008/316/PNZ z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ

33

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 277/2009

z dne 6. aprila 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 278/2009

z dne 6. aprila 2009

o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo električne energije zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod obremenitvijo

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim forumom za okoljsko primerno zasnovo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Direktive 2005/32/ES mora Komisija določiti zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo ter imajo pomemben obseg prodaje in trgovanja, imajo pomemben vpliv na okolje in pomenijo pomembno možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez pretiranih stroškov.

(2)

Člen 16(2) Direktive 2005/32/ES določa, da bo Komisija v skladu s postopkom iz člena 19(3) in merili iz člena 15(2) ter po posvetu s Posvetovalnim forumom, kot je ustrezno, uvedla izvedbeni ukrep, ki se bo nanašal na pisarniško opremo in potrošno elektroniko.

(3)

Pisarniško opremo in potrošno elektroniko pogosto napajajo zunanji napajalniki, ki pretvarjajo električno napetost iz omrežja. Izkoristek pretvarjanja električne napetosti zunanjih napajalnikov je pomemben vidik energetske učinkovitosti takšnih izdelkov, zato so zunanji napajalniki ena od prednostnih skupin izdelkov, za katere je treba določiti zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov.

(4)

Komisija je izvedla pripravljalno študijo, v kateri je analizirala tehnične, okoljske in ekonomske vidike zunanjih napajalnikov. Študija je bila izvedena skupaj z zainteresiranimi stranmi in interesnimi skupinami iz Skupnosti in tretjih držav, rezultati študije pa so bili javno objavljeni.

(5)

V pripravljalni študiji je navedeno, da so zunanji napajalniki v Skupnosti dani v promet v velikih količinah, pri čemer je njihova letna poraba energije v vseh fazah življenjskega ciklusa najpomembnejši okoljski vidik; njihova letna poraba električne energije zaradi izgub pri pretvorbi električne energije in v stanju brez obremenitve znaša 17 TWh, kar ustreza 6,8 Mt emisij CO2. Če ne bodo sprejeti ukrepi, se bo poraba do leta 2020 predvidoma povečala na 31 TWh. Ugotovljeno je bilo, da je porabo energije v življenjskem ciklusu in porabo električne energije med fazo uporabe mogoče znatno znižati.

(6)

Izboljšave na področju količine električne energije, ki jo porabijo zunanji napajalniki, je treba doseči z uporabo obstoječih stroškovno učinkovitih tehnologij, ki niso posebej zaščitene z avtorskimi pravicami ter lahko znižajo skupne stroške nakupa in delovanja zunanjih napajalnikov.

(7)

Zahteve glede porabe električne energije zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihovega povprečnega izkoristka pod obremenitvijo je treba uskladiti po vsej Skupnosti na podlagi zahtev za okoljsko primerno zasnovo, kar bo prispevalo k učinkovitemu delovanju notranjega trga in izboljšanju okoljske učinkovitosti teh izdelkov.

(8)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo ne smejo imeti negativnih učinkov na funkcionalnost izdelka in ne smejo negativno vplivati na zdravje, varnost in okolje. Zlasti morajo prednosti zaradi manjše porabe električne energije med fazo uporabe več kot odtehtati morebitne dodatne vplive na okolje med proizvodnjo.

(9)

Dvostopenjski začetek veljavnosti zahtev za okoljsko primerno zasnovo mora proizvajalcem zagotoviti primeren časovni okvir, da lahko spremenijo zasnovo izdelkov. Časovno načrtovanje teh stopenj mora biti tako, da se preprečijo negativni vplivi na funkcionalnost opreme na trgu in se upoštevajo posledice v zvezi s stroški za proizvajalce, predvsem za mala in srednje velika podjetja, ter je obenem zagotovljeno pravočasno doseganje ciljev uredbe. Porabo električne energije je treba meriti glede na splošno priznano najnovejše stanje na področju tehnološkega razvoja. Proizvajalci lahko uporabijo usklajene standarde, določene v skladu s členom 10 Direktive 2005/32/ES.

(10)

Ta uredba mora povečati delež tehnologij na trgu, ki izboljšujejo vpliv, ki ga imajo zunanji napajalniki na okolje v svojem življenjskem ciklusu, s čimer bi se po ocenah do leta 2020 med življenjskim ciklusom zunanjih napajalnikov prihranilo 118 PJ energije in 9 TWh električne energije v primerjavi s stanjem brez ukrepanja.

(11)

V skladu s členom 8 Direktive 2005/32/ES mora ta uredba navajati, da sta ustrezna postopka za ocenjevanje skladnosti notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k Direktivi 2005/32/ES in sistem upravljanja iz Priloge V k Direktivi 2005/32/ES.

(12)

Da bi olajšali izvajanje preskusov skladnosti, morajo proizvajalci v tehnični dokumentaciji, navedeni v prilogah IV in V k Direktivi 2005/32/ES, zagotoviti informacije o povprečnem izkoristku pod obremenitvijo in porabi električne energije v stanju brez obremenitve.

(13)

Določiti je treba merila uspešnosti za trenutno razpoložljive tehnologije z visokim izkoristkom pod obremenitvijo in majhno porabo električne energije v stanju brez obremenitve. Merila uspešnosti bodo pripomogla k zagotavljanju široke razpoložljivosti in enostavnega dostopa do informacij, zlasti malim in srednje velikim podjetjem ter zelo majhnim družbam, kar dodatno olajšuje integracijo najboljših razvijalskih tehnologij za zmanjšanje porabe energije.

(14)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo za stanje brez obremenitve pri nizkonapetostnih zunanjih napajalnikih obravnavajo enak parameter vplivov na okolje kot zahteve za okoljsko primerno zasnovo za stanje izklopa električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov in pisarniške opreme, ki so dani v promet z nizkonapetostnim zunanjim napajalnikom. Zahteve za okoljsko primerno zasnovo za stanje brez obremenitve pri nizkonapetostnih zunanjih napajalnikih morajo biti strožje kot zahteve za okoljsko primerno zasnovo za stanje izklopa pri električnih in elektronskih gospodinjskih aparatih in pisarniški opremi, ki so dani v promet z nizkonapetostnim zunanjim napajalnikom; zahteve Uredbe (ES) št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo električne energije v stanju pripravljenosti in izklopa električnih in elektronskih gospodinjskih aparatih in pisarniške opreme (2) ne smejo veljati za električne in elektronske gospodinjske aparate in pisarniško opremo, ki so dani v promet z nizkonapetostnim zunanjim napajalnikom. Uredbo (ES) št. 1275/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 19(1) Direktive 2005/32/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   V tej uredbi so določene zahteve za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov v zvezi s porabo električne energije v stanju brez obremenitve in povprečnim izkoristkom pod obremenitvijo.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

napetostne pretvornike;

(b)

napajalnike za neprekinjeno napajanje;

(c)

polnilce baterij;

(d)

pretvornike za halogenske svetilke;

(e)

zunanje napajalnike za medicinske naprave;

(f)

zunanje napajalnike, dane v promet najpozneje 30. junija 2015 kot del opreme ali rezervni del za popolnoma enak zunanji napajalnik, ki je bil dan v promet najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te uredbe, če so na tem delu opreme ali rezervnem delu ali njuni embalaži jasno navedeni primarni porabniki, skupaj s katerimi naj bi se ta del opreme ali rezervni del uporabljal.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Direktive 2005/32/ES.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve pojmov:

1.

„zunanji napajalnik“ pomeni napravo, ki izpolnjuje vsa naslednja merila:

(a)

namenjena je pretvarjanju izmeničnega toka (AC) iz električnega omrežja v enosmerni (DC) ali izmenični tok z nižjo napetostjo;

(b)

naenkrat je možna pretvorba le v eno izhodno enosmerno ali izmenično napetost;

(c)

namenjena je uporabi skupaj z ločeno napravo, ki je primarni porabnik;

(d)

je v ohišju, ki je fizično ločeno od primarnega porabnika;

(e)

s primarnim porabnikom je povezana s snemljivim ali trajno ožičenim moškim/ženskim električnim priključkom, kablom, vrvico ali kako drugo vrsto ožičenja;

(f)

njena izhodna moč glede na napisno ploščico ne presega 250 W;

(g)

namenjena je uporabi skupaj z električnimi in elektronskimi gospodinjskimi aparati in pisarniško opremo v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 1275/2008;

2.

„nizkonapetostni zunanji napajalnik“ pomeni zunanji napajalnik z izhodno napetostjo, ki je glede na napisno ploščico manjša od 6 voltov, in izhodnim tokom, ki je glede na napisno ploščico enak 550 miliamperom ali večji;

3.

„pretvornik za halogenske svetilke“ pomeni zunanji napajalnik, ki se uporablja s halogenskimi žarnicami z volframskimi žarilnimi nitkami za zelo nizko napetost;

4.

„napajalnik za neprekinjeno napajanje“ pomeni napravo, ki samodejno zagotovi zasilno napajanje, kadar električna energija iz omrežja pade na nesprejemljivo raven napetosti;

5.

„polnilec baterij“ pomeni napravo, na izhodni priključek katere je neposredno priključena odstranljiva baterija;

6.

„napetostni pretvornik“ pomeni napravo, ki pretvarja omrežno napetost 230 V v vir napetosti 110 V, ki ima podobne lastnosti kot omrežni vir napetosti;

7.

„izhodna moč glede na napisno ploščico“ (PO) pomeni izhodno moč, kot jo je določil proizvajalec;

8.

„stanje brez obremenitve“ pomeni stanje, v katerem je vhodni priključek zunanjega napajalnika priklopljen na omrežje, izhodni priključek pa ni povezan z nobenim primarnim porabnikom;

9.

„stanje pod obremenitvijo“ pomeni stanje, v katerem je vhodni priključek zunanjega napajalnika priklopljen na omrežje, izhodni priključek pa je povezan s primarnim porabnikom;

10.

„izkoristek v stanju pod obremenitvijo“ pomeni razmerje med močjo, ki jo v stanju pod obremenitvijo proizvede zunanji napajalnik, in prejeto močjo, ki je za to potrebna;

11.

„povprečni izkoristek pod obremenitvijo“ pomeni povprečje izkoristkov v stanju pod obremenitvijo pri 25-odstotni, 50-odstotni, 75-odstotni in 100-odstotni izhodni moči glede na napisno ploščico.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo v zvezi s porabo električne energije zunanjih napajalnikov, danih v promet, v stanju brez obremenitve in njihovim povprečnim izkoristkom pod obremenitvijo so določene v Prilogi I.

Člen 4

Ocenjevanje skladnosti

Postopek za ocenjevanje skladnosti iz člena 8 Direktive 2005/32/ES je sistem notranjega nadzora snovanja iz Priloge IV k Direktivi 2005/32/ES ali sistem upravljanja za ocenjevanje skladnosti iz Priloge V k Direktivi 2005/32/ES.

Člen 5

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Kontrole nadzora se izvajajo v skladu s postopkom preverjanja iz Priloge II.

Člen 6

Okvirna merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najboljše izdelke in tehnologije, ki so trenutno na voljo na trgu, so navedena v Prilogi III.

Člen 7

Revizija

Komisija to uredbo najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti revidira glede na tehnološki napredek in predloži rezultate te revizije Posvetovalnemu forumu.

Člen 8

Sprememba Uredbe (ES) št. 1275/2008

Uredba (ES) št. 1275/2008 se spremeni:

1.

členu 1 se doda naslednji drugi odstavek:

„Ta uredba se ne uporablja za električne in elektronske gospodinjske aparate in pisarniško opremo, ki so dani v promet z nizkonapetostnim zunanjim napajalnikom.“;

2.

členu 2 se doda naslednja točka 9:

„9.

‚nizkonapetostni zunanji napajalnik‘ pomeni zunanji napajalnik z izhodno napetostjo, ki je glede na napisno ploščico manjša od 6 voltov, in izhodnim tokom, ki je glede na napisno ploščico enak 550 miliamperom ali večji.“

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1(a) Priloge I začne veljati eno leto po datumu, navedenem v prvem odstavku.

Točka 1(b) Priloge I začne veljati dve leti po datumu, navedenem v prvem odstavku.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2009

Za Komisijo

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  UL L 191, 22.7.2005, str. 29.

(2)  UL L 339, 18.12.2008, str. 45.


PRILOGA I

ZAHTEVE ZA OKOLJSKO PRIMERNO ZASNOVO

1.   PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V STANJU BREZ OBREMENITVE IN POVPREČNI IZKORISTEK POD OBREMENITVIJO

(a)

Eno leto po začetku veljavnosti te uredbe:

Poraba električne energije v stanju brez obremenitve ne presega 0,50 W.

Povprečni izkoristek pod obremenitvijo ni nižji od:

 

0,500 · PO, pri PO < 1,0 W;

 

0,090 · ln(PO) + 0,500, pri 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

 

0,850, pri PO > 51,0 W.

(b)

Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe:

 

Poraba električne energije v stanju brez obremenitve ne presega naslednjih mejnih vrednosti:

 

Zunanji napajalniki AC-AC, razen nizkonapetostnih zunanjih napajalnikov

Zunanji napajalniki AC-DC, razen nizkonapetostnih zunanjih napajalnikov

Nizkonapetostni zunanji napajalniki

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

/

 

Povprečni izkoristek pod obremenitvijo ni nižji od naslednjih mejnih vrednosti:

 

Zunanji napajalniki AC-AC in AC-DC, razen nizkonapetostnih zunanjih napajalnikov

Nizkonapetostni zunanji napajalniki

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MERITVE

Poraba električne energije v stanju brez obremenitve in povprečni izkoristek pod obremenitvijo iz točke 1 se določita z zanesljivim, natančnim in ponovljivim merilnim postopkom, pri katerem je upoštevano splošno priznano najnovejše stanje na področju tehnološkega razvoja.

Merjenje električne moči 0,50 W ali več se opravi z merilno negotovostjo 2 % ali manj pri stopnji zaupanja 95 %. Meritve moči, manjše od 0,50 W, se opravijo z negotovostjo 0,01 W ali manj pri stopnji zaupanja 95 %.

3.   INFORMACIJE, KI JIH MORAJO ZAGOTOVITI PROIZVAJALCi

Za namene ocenjevanja skladnosti v skladu s členom 4 mora tehnična dokumentacija vsebovati naslednje elemente:

Sporočena količina

Opis

izhodni tok (mA) (efektivna vrednost, Rms – root mean square)

izmerjeno pri stanjih obremenitve 1–4

izhodna napetost (V) (efektivna vrednost)

izhodna moč pod obremenitvijo (W)

vhodna napetost (V) (efektivna vrednost)

izmerjeno pri stanjih obremenitve 1–5

vhodna moč (W) (efektivna vrednost)

celotno harmonsko popačenje (THD – total harmonic distortion)

dejanski faktor moči

moč, ki se troši (W)

izračunano pri stanjih obremenitve 1–4, izmerjeno pri stanju obremenitve 5

izkoristek

izračunano pri stanjih obremenitve 1–4

povprečni izkoristek

aritmetično povprečje izkoristka pri stanjih obremenitve 1–4

Ustrezno stanje obremenitve je:

Odstotek izhodnega toka glede na napisno ploščico

stanje obremenitve 1

100 % ± 2 %

stanje obremenitve 2

75 % ± 2 %

stanje obremenitve 3

50 % ± 2 %

stanje obremenitve 4

25 % ± 2 %

stanje obremenitve 5

0 % (stanje brez obremenitve)


PRILOGA II

POSTOPEK PREVERJANJA

Pri izvajanju kontrole tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2005/32/ES organi držav članic izvajajo naslednji postopek preverjanja za zahteve iz Priloge I.

1.

Organi države članice testirajo le en napajalnik.

2.

Za model velja, da izpolnjuje določbe iz Priloge I, če:

(a)

rezultat za stanje brez obremenitve ni večji od veljavne mejne vrednosti iz Priloge I za več kot 0,10 W in

(b)

aritmetično povprečje izkoristka pri stanjih obremenitve 1–4, kot so določena v Prilogi I, ni manjše od veljavne mejne vrednosti za povprečni izkoristek pod obremenitvijo za več kot 5 %.

3.

Če se rezultati iz točk 2(a) in (b) ne dosežejo, se testirajo trije dodatni napajalniki istega modela.

4.

Potem ko so bili testirani trije dodatni napajalniki istega modela, za model velja, da izpolnjuje zahteve, če:

(a)

povprečje rezultatov za stanje brez obremenitve ni večje od veljavne mejne vrednosti iz Priloge I za več kot 0,10 W in

(b)

povprečje aritmetičnih povprečij izkoristka pri stanjih obremenitve 1–4, kot so določena v Prilogi I, ni manjše od veljavne mejne vrednosti za povprečni izkoristek pod obremenitvijo za več kot 5 %.

5.

Če se rezultati iz točk 4(a) in (b) ne dosežejo, za model velja, da ne izpolnjuje zahtev.


PRILOGA III

OKVIRNA MERILA USPEŠNOSTI IZ ČLENA 6

(a)   Stanje brez obremenitve

Najnižja razpoložljiva poraba električne energije zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve se lahko približno določi, kot sledi:

0,1 W ali manj, pri PO ≤ 90 W,

0,2 W ali manj, pri 90 W < PO ≤ 150 W,

0,4 W ali manj, pri 150 W < PO ≤ 180 W,

0,5 W ali manj, pri PO ≤ 180 W.

(b)   Povprečni izkoristek pod obremenitvijo

Najboljši razpoložljivi povprečni izkoristek zunanjih napajalnikov pod obremenitvijo glede na najnovejše razpoložljive podatke (stanje januarja 2008) se lahko približno določi, kot sledi:

0,090 · ln(PO) + 0,680, pri 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W,

0,890, pri PO > 10,0 W.


7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 279/2009

z dne 6. aprila 2009

o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1) in zlasti člena 11(c)(ii) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Slovaška je vložila utemeljen zahtevek za spremembo Priloge II Direktive 2005/36/ES. Zahtevala je vključitev poklica zobotehnika („zubný technik“), ki izpolnjuje pogoje iz člena 11(c)(ii) Direktive 2005/36/ES, kar je razvidno iz Uredbe vlade št. 742/2004 coll. o poklicnih kvalifikacijah zdravstvenih delavcev.

(2)

Danska je vložila utemeljen zahtevek za spremembo Priloge II Direktive 2005/36/ES. Zahtevala je, da se poklic optika („optometrist“), za katerega se sedaj podeljuje diploma v smislu člena 11(d) Direktive 2005/36/ES in tako ne izpolnjuje več zahtev iz člena 11(c)(ii) navedene direktive, črta iz Priloge II Direktive 2005/36/ES. Danska je zahtevala tudi, da se poklica ortopedskega tehnika („ortopædimekaniker“) in ortopedskega mehanika, ortopedskega čevljarja („ortopædiskomager“), ki na Danskem nista več regulirana, črtata iz Priloge II Direktive 2005/36/ES.

(3)

Direktivo 2005/36/ES je torej treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za priznavanje poklicnih kvalifikacij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2005/36/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2009

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.


PRILOGA

Priloga II k Direktivi 2005/36/ES se spremeni:

1.

V točki 1 se pod vpisom „na Slovaškem“ doda naslednje besedilo:

„—

zobotehnik (‚zubný technik‘),

katerega izobraževanje in usposabljanje traja vsaj 14 let, od tega osem ali devet let osnovnošolskega izobraževanja, štiri leta srednješolskega izobraževanja in dve leti postsekundarnega izobraževanja na srednji šoli za zdravstvene delavce, ki se zaključi s teoretično-praktičnim splošnim maturitetnim spričevalom (‚maturitné vysvedčenie‘).“;

2.

V točki 2 se vpis „na Danskem“ in besedilo pod njim črtata.


7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/13


UREDBE KOMISIJE (ES) št. 280/2009

z dne 6. aprila 2009

o spremembi Prilog I, II, III in IV k Uredbi Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (1) in zlasti člena 74 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 44/2001 navaja nacionalna pravila o pristojnosti, omenjena v členih 3(2) in 4(2) Uredbe. Priloga II vsebuje seznam sodišč ali pristojnih organov, ki so v državah članicah pristojni za obravnavo zahtev za razglasitev izvršljivosti. Priloga III navaja sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva zoper odločbe o razglasitvi izvršljivosti, v Prilogi IV pa so navedeni končni pritožbeni postopki zoper take odločitve.

(2)

Priloge I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 44/2001 so bile večkrat spremenjene, nazadnje z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (2), in sicer tako, da zdaj vsebujejo nacionalna pravila o pristojnosti, sezname sodišč ali pristojnih organov in pravnih sredstev v Bolgariji in Romuniji.

(3)

Države članice so uradno obvestile Komisijo o dodatnih spremembah seznamov, navedenih v Prilogah I, II, III in IV. Zaradi tega se zdi primerno objaviti konsolidirane različice seznamov iz teh prilog.

(4)

Danska v skladu s členom 3 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (3) ne sodeluje pri sprejemanju sprememb k Uredbi Bruselj I in take spremembe za Dansko torej niso zavezujoče in se na Danskem ne uporabljajo.

(5)

Uredbo (ES) št. 44/2001 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I do IV k Uredbi (ES) št. 44/2001 se nadomestijo z ustreznimi Prilogami k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 6. aprila 2009

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1.

(2)  UL L 363, 20.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 299, 16.11.2005, str. 62.


PRILOGA I

Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

v Belgiji: členi 5 do 14 Zakona z dne 16. julija 2004 o mednarodnem zasebnem pravu,

v Bolgariji: člen 4(1)(2) Zakonika o mednarodnem zasebnem pravu,

na Češkem: člen 86 Zakona št. 99/1963 Coll., Zakon o pravdnem postopku (občanský soudní řád), kakor je bil spremenjen,

v Nemčiji: člen 23 Zakona o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung),

v Estoniji: člen 86 Zakona o pravdnem postopku (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

v Grčiji: člen 40 Zakona o pravdnem postopku (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

v Franciji: člena 14 in 15 Civilnega zakonika (Code civil),

na Irskem: pravila, ki omogočajo, da pristojnost temelji na vročitvi pisanja o začetku postopka tožencu v času njegove začasne prisotnosti na Irskem,

v Italiji: člena 3 in 4 Zakona 218 z dne 31. maja 1995,

na Cipru: člen 21(2) Zakona o sodiščih št. 14 iz leta 1960, kakor je bil spremenjen,

v Latviji: člen 27 in odstavki 3, 5, 6 in 9 člena 28 Zakona o pravdnem postopku (Civilprocesa likums),

v Litvi: člen 31 Zakona o pravdnem postopku (Civilinio proceso kodeksas),

v Luksemburgu: člena 14 in 15 Civilnega zakonika (Code civil),

na Madžarskem: člen 57 Zakonskega odloka št. 13 iz leta 1979 o mednarodnem zasebnem pravu (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

na Malti: členi 742, 743 in 744 Zakonika o organizaciji in pravdnem postopku – poglavje 12 (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) ter člen 549 Trgovinskega zakonika – poglavje 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13),

v Avstriji: člen 99 Zakona o sodni pristojnosti (Jurisdiktionsnorm),

na Poljskem: člena 1103 in 1110 Zakonika o pravdnem postopku (Kodeks postępowania cywilnego), v kolikor določata pristojnost na podlagi stalnega prebivališča toženca na Poljskem, dejstva, da ima toženec v posesti premoženje na Poljskem, ali njegovega upravičenja do lastninskih pravic na Poljskem, dejstva, da se predmet spora nahaja na Poljskem, in dejstva, da je ena od strank poljski državljan,

na Portugalskem: člena 65 in 65A Zakona o pravdnem postopku (Código de Processo Civil) in člen 11 Zakona o postopku v sporih iz delovnih razmerij (Código de Processo de Trabalho),

v Romuniji: členi 148–157 Zakona št. 105/1992 o odnosih v mednarodnem zasebnem pravu,

v Sloveniji: člen 48(2) Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku v povezavi s členom 47(2) Zakona o pravdnem postopku in člen 58 Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku v povezavi s členom 59 Zakona o pravdnem postopku,

na Slovaškem: členi 37 do 37e Zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in Poslovnik, ki se nanaša na Zakon,

na Finskem: drugi, tretji in četrti stavek prvega odstavka člena 1 poglavja 10 Zakona o sodnem postopku (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

na Švedskem: prvi stavek prvega odstavka člena 3 poglavja 10 Zakona o sodnem postopku (rättegångsbalken),

v Združenem kraljestvu: pravila, ki omogočajo, da pristojnost temelji na:

(a)

vročitvi pisanja o začetku postopka tožencu v času njegove začasne prisotnosti v Združenem kraljestvu ali

(b)

prisotnosti premoženja toženca v Združenem kraljestvu ali

(c)

zasegu premoženja, ki se nahaja v Združenem kraljestvu, s strani tožnika.


PRILOGA II

Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39, so naslednji:

v Belgiji: „tribunal de première instance“ ali „rechtbank van eerste aanleg“ ali „erstinstanzliches Gericht“,

v Bolgariji: „окръжния съд“,

na Češkem: „okresní soud“ ali „soudní exekutor“,

v Nemčiji:

(a)

predsednik senata „Landgericht“;

(b)

notar v postopku razglasitve izvršljivosti javne listine,

v Estoniji: „maakohus“ (okrožno sodišče),

v Grčiji: „Μονομελές Πρωτοδικείο“,

v Španiji: „Juzgado de Primera Instancia“,

v Franciji:

(a)

greffier en chef du tribunal de grande instance“;

(b)

président de la chambre départementale des notaires“ v primeru zahteve za razglasitev izvršljivosti notarske listine,

na Irskem: „High Court“,

v Italiji: „corte d’appello“,

na Cipru: „Επαρχιακό Δικαστήριο“ ali v primeru preživninske sodbe „Οικογενειακό Δικαστήριο“,

v Latviji: „rajona (pilsētas) tiesa“,

v Litvi: „Lietuvos apeliacinis teismas“,

v Luksemburgu: predsednik „tribunal d’arrondissement“,

na Madžarskem: „megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság“ in v Budimpešti „Budai Központi Kerületi Bíróság“,

na Malti: „Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili“ ali „Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha“ ali v primeru preživninske sodbe „Reġistratur tal-Qorti“ preko „Ministru responsabbli għall-Ġustizzja“,

na Nizozemskem: „voorzieningenrechter van de rechtbank“,

v Avstriji: „Bezirksgericht“,

na Poljskem: „sąd okręgowy“,

na Portugalskem: „Tribunal de Comarca“,

v Romuniji: „Tribunal“,

v Sloveniji: okrožno sodišče,

na Slovaškem: „okresný súd“,

na Finskem: „käräjäoikeus/tingsrätt“,

na Švedskem: „Svea hovrätt“,

v Združenem kraljestvu:

(a)

v Angliji in Walesu: „High Court of Justice“ ali v primeru preživninske sodbe „Magistrates’ Court“ preko „Secretary of State“;

(b)

na Škotskem: „Court of Session“ ali v primeru preživninske sodbe „Sheriff Court“ preko „Secretary of State“;

(c)

na Severnem Irskem: „High Court of Justice“ ali v primeru preživninske sodbe „Magistrates’ Court“ preko „Secretary of State“;

(d)

na Gibraltarju „Supreme Court of Gibraltar“ ali v primeru preživninske sodbe „Magistrates’ Court“ preko „Attorney General of Gibraltar“.


PRILOGA III

Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2), so naslednja:

v Belgiji:

(a)

pravno sredstvo toženca: „tribunal de première instance“ ali „rechtbank van eerste aanleg“ ali „erstinstanzliches Gericht“;

(b)

pravno sredstvo vlagatelja zahteve: „Cour d’ appel“ ali „hof van beroep“,

v Bolgariji: „Апелативен съд — София“,

na Češkem: pritožbeno sodišče preko okrožnega sodišča,

v Nemčiji: „Oberlandesgericht“,

v Estoniji: „ringkonnakohus“,

v Grčiji: „Εφετείο“,

v Španiji: „Juzgado de Primera Instancia“, ki je izdalo odločbo, ki se izpodbija s pravnim sredstvom, o katerem mora odločiti „Audiencia Provincial“,

v Franciji:

(a)

cour d’appel“ glede odločb, s katerimi se zahtevi ugodi;

(b)

predsedujoči sodnik „tribunal de grande instance“ glede odločb, s katerimi se zahtevo zavrne,

na Irskem: „High Court“,

na Islandiji: „heradsdomur“,

v Italiji: „corte d’appello“,

na Cipru: „Επαρχιακό Δικαστήριο“ ali v primeru preživninske sodbe „Οικογενειακό Δικαστήριο“,

v Latviji: „Apgabaltiesa“ preko „rajona (pilsētas) tiesa“,

v Litvi: „Lietuvos apeliacinis teismas“,

v Luksemburgu: „Cour supérieure de Justice“, ki zaseda kot pritožbeno sodišče za civilne zadeve,

na Madžarskem: lokalno sodišče, ki se nahaja na sedežu okrožnega sodišča (v Budimpešti Osrednje okrožno sodišče Budima), o pravnem sredstvu razsodi okrožno sodišče (v Budimpešti Glavno sodišče),

na Malti: „Qorti ta’ l-Appell“ v skladu s postopkom za pravna sredstva, določenim v Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – poglavje 12, ali v primeru preživninske sodbe „ċitazzjoni“ pred „Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’“,

na Nizozemskem:

(a)

za toženca: „arrondissementsrechtbank“;

(b)

za vlagatelja zahteve: „gerechtshof“,

v Avstriji: „Landesgericht“ preko „Bezirksgericht“,

na Poljskem: „sąd apelacyjny“ preko „sąd okręgowy“,

na Portugalskem je pristojno sodišče „Tribunal da Relação“. Pravna sredstva se vložijo v skladu z veljavno zakonodajo s predložitvijo zahtevka sodišču, ki je izdalo sporno odločbo,

v Romuniji: „Curte de Apel“,

v Sloveniji: okrožno sodišče,

na Slovaškem: pritožbeno sodišče preko okrožnega sodišča, katerega odločba je predmet pritožbe,

na Finskem: „hovioikeus/hovrätt“,

na Švedskem: „Svea hovrätt“,

v Združenem kraljestvu:

(a)

v Angliji in Walesu: „High Court of Justice“ ali v primeru preživninske sodbe „Magistrates’ Court“;

(b)

na Škotskem: „Court of Session“ ali v primeru preživninske sodbe „Sheriff Court“;

(c)

na Severnem Irskem: „High Court of Justice“ ali v primeru preživninske sodbe „Magistrates’ Court“;

(d)

na Gibraltarju: „Supreme Court of Gibraltar“ ali v primeru preživninske sodbe „Magistrates’ Court“.


PRILOGA IV

Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44, so naslednja:

v Belgiji, Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Luksemburgu in na Nizozemskem: kasacijska pritožba,

v Bolgariji: „обжалване пред Върховния касационен съд“,

na Češkem: „dovolání“ in „žaloba pro zmatečnost“,

v Nemčiji: „Rechtsbeschwerde“,

v Estoniji: „kassatsioonikaebus“,

na Irskem: pravno sredstvo v zvezi s pravnim vprašanjem na vrhovno sodišče,

na Islandiji: pravno sredstvo na „Hæstiréttur“,

na Cipru: pravno sredstvo na vrhovno sodišče,

v Latviji: pravno sredstvo na „Augstākās tiesas Senāts“ preko „Apgabaltiesa“,

v Litvi: pravno sredstvo na „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas“,

na Madžarskem: „felülvizsgálati kérelem“,

na Malti ni možnosti dodatnega pravnega sredstva; v primeru preživninske sodbe „Qorti ta’ l-Appell“ v skladu s postopkom, določenim za pravno sredstvo v „kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12“,

v Avstriji: „Revisionsrekurs“,

na Poljskem: „skarga kasacyjna“,

na Portugalskem: pravno sredstvo v zvezi s pravnim vprašanjem,

v Romuniji: „contestatie in anulare“ ali „revizuire“,

v Sloveniji s pravnim sredstvom na Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

na Slovaškem: „dovolanie“,

na Finskem pravno sredstvo na „korkein oikeus/högsta domstolen“,

na Švedskem: pravno sredstvo na „Högsta domstolen“,

v Združenem kraljestvu: eno samo pravno sredstvo, ki je omejeno na pravna vprašanja.


7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 281/2009

z dne 6. aprila 2009

o začasni odpravi uporabe uvoznih dajatev za nekatere količine industrijskega sladkorja za tržno leto 2009/2010

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 142 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 142 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da lahko Komisija zaradi zagotovitve zalog, potrebnih za proizvodnjo proizvodov iz člena 62(2) navedene uredbe, za določene količine sladkorja v celoti ali delno začasno odpravi uporabo uvoznih dajatev.

(2)

Za zagotovitev, da so zaloge, potrebne za proizvodnjo proizvodov iz člena 62(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007, na voljo po ceni, ki ustreza ceni na svetovnem trgu, je za tržno leto 2009/2010 v interesu Skupnosti popolna začasna odprava uvoznih dajatev na sladkor, ki je namenjen za proizvodnjo navedenih proizvodov, v količini, ki ustreza polovici njenih potreb po industrijskem sladkorju.

(3)

Zato je treba v skladu s tem določiti količine uvoza industrijskega sladkorja za tržno leto 2009/2010.

(4)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2009/2010 se za količino 400 000 ton industrijskega sladkorja z oznako KN 1701 uporabi začasna odprava uvoznih dajatev.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/21


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2009/314/SZVP

z dne 6. aprila 2009

o spremembah Skupnega stališča 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/844/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. aprila 2006 sprejel Skupno stališče 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije (1).

(2)

S Skupnim stališčem 2008/844/SZVP z dne 10. novembra 2008 o spremembi Skupnega stališča Sveta 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije (2), so bili podaljšani omejevalni ukrepi iz Skupnega stališča 2006/276/SZVP do 13. oktobra 2009. Vendar je bila do 13. aprila 2009 odpravljena omejitev potovanja za nekatere vodilne beloruske uradnike, z izjemo uradnikov, vpletenih v izginotja v letih 1999 in 2000, in predsednika osrednje volilne komisije.

(3)

Da bi spodbudili sprejetje in izvajanje nadaljnjih konkretnih ukrepov za uveljavitev demokracije ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Belorusiji, so se na Svetu 16. marca 2009 dogovorili, da se omejevalni ukrepi iz Skupnega stališča 2006/276/SZVP podaljšajo za eno leto od tega datuma, hkrati pa se ohrani odložitev uporabe omejitve potovanja za nekatere beloruske uradnike za devet mesecev. Svet naj bi pred koncem devetmesečnega obdobja opravil temeljit pregled omejevalnih ukrepov, pri tem pa upošteval razmere v Belorusiji, če pa pride do nadaljnjega pozitivnega razvoja dogodkov, bo pripravljen razmisliti o odpravi omejevalnih ukrepov. Svet se lahko, če je to potrebno, kadarkoli odloči za ponovno uporabo ukrepa omejitve potovanj, glede na ukrepe beloruskih organov na področju demokracije in človekovih pravic.

(4)

Zato bi bilo treba Skupno stališče 2006/276/SZVP spremeniti in Skupno stališče 2008/844/SZVP razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2006/276/SZVP se podaljša do 15. marca 2010.

Člen 2

1.   Ukrepi iz člena 1(1)(b) Skupnega stališča 2006/276/SZVP se v zvezi z g. Jurijem Nikolajevičem Podobedom odložijo do 15. decembra 2009.

2.   Ukrepi iz člena 1(1)(c) Skupnega stališča 2006/276/SZVP se odložijo do 15. decembra 2009.

Člen 3

To skupno stališče se do 15. decembra 2009 ponovno preuči ob upoštevanju razmer v Belorusiji.

Člen 4

Skupno stališče 2008/844/SZVP se razveljavi.

Člen 5

To skupno stališče začne veljati na dan sprejetja.

Člen 6

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 6. aprila 2009

Za Svet

Predsednik

J. POSPÍŠIL


(1)  UL L 101, 11.4.2006, str. 5.

(2)  UL L 300, 11.11.2008, str. 56.


AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/23


OKVIRNI SKLEP SVETA 2009/315/PNZ

z dne 26. februarja 2009

o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 31 in 34(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije in pobude Kraljevine Belgije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija si je za cilj postavila, da evropskim državljanom zagotovi visoko raven varstva v območju svobode, varnosti in pravice. Ta cilj predpostavlja, da si pristojni organi držav članic izmenjujejo informacije iz kazenske evidence.

(2)

V skladu s sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 je Svet 29. novembra 2000 sprejel Program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb na področju kazenskih zadev (2). Ta okvirni sklep prispeva k doseganju ciljev, predvidenih z ukrepom št. 3 Programa, ki poziva k uvedbi enotnega obrazca, prevedenega v vse uradne jezike Unije, ki bi bil podoben enotnemu obrazcu, oblikovanemu za schengenske organe.

(3)

V Končnem poročilu o prvi oceni medsebojne pravne pomoči v kazenskih zadevah (3) so bile države članice pozvane, naj poenostavijo postopke posredovanja dokumentov med državami, če je potrebno z uporabo enotnih obrazcev za olajšanje medsebojne pravne pomoči.

(4)

Potreba po izboljšanju kakovosti izmenjanih informacij o obsodbah je bila določena kot prednostna naloga v Deklaraciji Evropskega sveta o boju proti terorizmu z dne 25. in 26. marca 2004 ter potrjena v Haaškem programu (4), ki ga je sprejel Evropski svet 4. in 5. novembra 2004 in ki poziva k izboljšanju izmenjave informacij iz nacionalnih registrov obsodb in prepovedi. Ti cilji se odražajo v Akcijskem načrtu za izvedbo Haaškega programa, ki sta ga 2. in 3. junija 2005 sprejela skupaj Svet in Komisija.

(5)

Za boljšo izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc med državami članicami so dobrodošli projekti, ki so bili zasnovani za dosego tega cilja, vključno z obstoječim projektom za medsebojno povezavo nacionalnih kazenskih evidenc. Izkušnje iz teh dejavnosti so spodbudile države članice, da še bolj okrepijo svoja prizadevanja, in so pokazale, da se je pomembno še naprej osredotočati na medsebojno izmenjavo informacij o obsodbah med državami članicami.

(6)

Ta okvirni sklep je odgovor na pričakovanja, ki jih je izrazil Svet dne 14. aprila 2005, po objavi Bele knjiga o izmenjavi podatkov o kazenskih obsodbah in učinku le-teh v Evropski uniji ter splošni razpravi, ki je temu sledila. Glavni cilj tega okvirnega sklepa je izboljšati izmenjavo informacij o obsodbah in o prepovedih zaradi obsodbe državljanov Evropske unije, če so bile take prepovedi naložene in vpisane v kazensko evidenco države članice izreka obsodbe.

(7)

Uporaba mehanizmov, vzpostavljenih s tem okvirnim sklepom zgolj za pošiljanje informacij glede fizičnih oseb iz kazenske evidence, ne bi smela posegati v morebitno kasnejšo širitev področja uporabe teh mehanizmov na informacije o pravnih osebah.

(8)

Informacije o obsodbah, izrečenih v drugih državah članicah, trenutno urejata člena 13 in 22 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959. Vendar pa te določbe niso več zadostne za izpolnjevanje zahtev pravosodnega sodelovanja na območju, kot je Evropska unija.

(9)

Med državami članicami bi moral ta okvirni sklep nadomestiti člen 22 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah. Poleg obveznosti države članice izreka obsodbe, da državi članici državljanstva sporoča informacije o obsodbah, izrečenih zoper njene državljane, ki jo ta okvirni sklep vključuje in nadalje opredeljuje, se uvaja tudi obveznost hrambe tako sporočenih informacij za države članice državljanstva, da bi lahko te države članice podale celovite odgovore na zahtevke za informacije iz drugih držav članic.

(10)

Ta okvirni sklep ne bi smel vplivati na možnost pravosodnih organov, da v skladu s členom 13 v povezavi s členom 15(3) Evropske konvencije o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah in brez poseganja v člen 6(1) Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ustanovljene z Aktom Sveta z dne 29. maja 2000 (5), neposredno zaprosijo in si pošiljajo informacije iz kazenskih evidenc.

(11)

Izboljšano kroženje informacij o obsodbah ni koristno, če države članice ne morejo upoštevati posredovanih informacij. Svet je 24. julija 2008 sprejel Okvirni sklep 2008/675/PNZ o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku (6).

(12)

Glavni cilj pobude Kraljevine Belgije je bil dosežen s tem okvirnim sklepom, saj centralne organe vseh držav članic zavezuje, da v odgovoru na zahtevek zadevne osebe zahtevajo vse informacije iz kazenske evidence države članice državljanstva in da vse te informacije vključijo v svoje izpiske iz kazenske evidence. Obveščenost o obstoju obsodbe, pa tudi morebitne prepovedi zaradi obsodbe, če so bile take prepovedi naložene in vnesene v kazensko evidenco, je predpogoj za njihovo izvršitev v skladu z nacionalnim pravom države članice, v kateri namerava zadevna oseba opravljati poklicno dejavnost, povezano z nadzorom otrok. Namen mehanizma, vzpostavljenega s tem okvirnim sklepom, je med drugim zagotoviti, da oseba, obsojena za spolni delikt nad otroki, ne bi več mogla prikrivati te obsodbe ali prepovedi in tako opravljati profesionalne dejavnosti, povezane z nadzorom otrok v drugi državi članici, če je takšna obsodba vnesena v kazensko evidenco te osebe v državi članici izreka obsodbe, ali če ji je bila zaradi obsodbe naložena in v njeno kazensko evidenco vnesena prepoved.

(13)

Ta okvirni sklep določa pravila o varovanju osebnih podatkov, ki si jih pri njegovem izvajanju posredujejo države članice. Obstoječa splošna pravila o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, so dopolnjena s pravili, ki jih določa ta okvirni sklep. Poleg tega se za osebne podatke, obdelane na podlagi tega okvirnega sklepa, uporablja Konvencija Sveta Evrope z dne 28. februarja 1981 o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov. Ta okvirni sklep med drugim vključuje določbe Sklepa Sveta 2005/876/PNZ z dne 21. novembra 2005 o izmenjavi podatkov iz kazenskih evidenc (7), ki omejujejo uporabe informacij, za katere je zaprosila država članica prosilka. Ta okvirni sklep dopolnjuje navedene določbe z določitvijo posebnih pravil, ki se uporabljajo, kadar država članica državljanstva informacije o obsodbi, ki jih je prejela od države članice izreka obsodbe, posreduje naprej.

(14)

Ta okvirni sklep ne spreminja obveznosti in praks, vzpostavljenih v razmerju do tretjih držav v okviru Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, v kolikor se navedeni instrument še naprej uporablja.

(15)

V skladu s Priporočilom Sveta Evrope št. R (84) 10 o kazenski evidenci in rehabilitaciji obsojenih oseb je glavni namen vzpostavitve kazenske evidence obveščanje organov, odgovornih za kazenski pravosodni sistem, o ozadju osebe, ki je v postopku, z namenom, da se sprejme individualnim okoliščinam prilagojena odločitev. Ker mora biti vsaka druga uporaba kazenske evidence, ki bi lahko ogrozila možnosti družbene rehabilitacije obsojene osebe, čim bolj omejena, se lahko uporaba informacij, posredovanih v skladu s tem okvirnim sklepom v druge namene kot za kazenske postopke, omeji v skladu z nacionalno zakonodajo zaprošene države članice in države članice prosilke.

(16)

Namen določb tega okvirnega sklepa o posredovanju informacij državi članici državljanstva za namen njihovega shranjevanja in nadaljnjega posredovanja ni uskladitev nacionalnih sistemov kazenskih evidenc držav članic. Ta okvirni sklep ne obvezuje države članice izreka obsodbe, da spremeni svoj notranji sistem kazenskih evidenc kar zadeva uporabo informacij za notranje namene.

(17)

Izboljšano kroženje informacij o obsodbah ni koristno, če država članica prejetih informacij ne razume. Medsebojno razumevanje bi lahko izboljšali z oblikovanjem „standardiziranega evropskega formata“, ki bi omogočal izmenjavo informacij v enotni elektronski obliki, ki se strojno zlahka prevedejo. Informacije o obsodbah, ki jih pošljejo države članice izreka obsodbe, bi bilo treba posredovati v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov te države članice. Svet bi moral sprejeti ukrepe, potrebne za izvajanje sistema za izmenjavo informacij, ki ga uvaja ta okvirni sklep.

(18)

Ta okvirni sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji in odražena v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(19)

Ker države članice same ne morejo zadovoljivo izboljšati sistemov za posredovanje informacij o obsodbah med državami članicami in je zato potrebno usklajeno delovanje na ravni Evropske unije, ta okvirni sklep spoštuje načelo subsidiarnosti iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Skladno z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ta okvirni sklep ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja –

SPREJEL NASLEDNJI OKVIRNI SKLEP:

Člen 1

Cilj

Namen tega okvirnega sklepa je:

(a)

opredeliti načine, na katere država članica, v kateri je izrečena obsodba proti državljanu druge države članice (v nadaljnjem besedilu „država članica izreka obsodbe“), posreduje informacije o takšni obsodbi državi članici državljanstva obsojene osebe (v nadaljnjem besedilu „država članica državljanstva“);

(b)

opredeliti obveznosti hrambe za državo članico državljanstva in določiti postopke za odgovarjanje na zahtevek za informacije iz kazenske evidence;

(c)

vzpostaviti okvir za informacijski sistem za izmenjavo informacij o obsodbah med državami članicami, ki se bo oblikoval in razvijal na podlagi tega okvirnega sklepa in prihodnjih odločitev iz člena 11(4).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem okvirnem sklepu:

(a)

„obsodba“ pomeni vsako pravnomočno odločbo kazenskega sodišča zoper fizično osebo zaradi kaznivega dejanja, kolikor se ta odločba vpiše v kazensko evidenco države članice izreka obsodbe;

(b)

„kazenski postopek“ pomeni fazo pred sojenjem, samo sojenje in izvrševanje obsodbe;

(c)

„kazenska evidenca“ pomeni nacionalni register ali registre, v katere se v skladu z nacionalnim pravom vpisujejo obsodbe.

Člen 3

Osrednji organ

1.   Za namene tega okvirnega sklepa vsaka država članica določi osrednji organ. Vendar lahko države članice za posredovanje informacij v skladu s členom 4 in za odgovore v skladu s členom 7 na zahtevke iz člena 6 določijo enega ali več osrednjih organov.

2.   Vsaka država članica obvesti generalni sekretariat Sveta in Komisijo o organu ali organih, določenih v skladu z odstavkom 1. Generalni sekretariat Sveta o tem obvesti države članice in Eurojust.

Člen 4

Obveznosti države članice izreka obsodbe

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da se vsaki obsodbi, izrečeni na njenem ozemlju, pri vpisu v nacionalno kazensko evidenco doda podatek o državljanstvu ali državljanstvih obsojene osebe, če gre za državljana druge države članice.

2.   Vsak osrednji organ države članice izreka obsodbe v najkrajšem času obvesti osrednje organe drugih držav članic o obsodbah državljanov teh drugih držav članic, ki so bile izrečene na njegovem ozemlju in ki so bile vpisane v kazensko evidenco.

Kadar je znano, da je obsojena oseba državljan več držav članic, se ustrezne informacije pošljejo vsaki od teh držav članic, tudi če je obsojena oseba državljan države članice, na ozemlju katere je bil obsojen.

3.   Osrednji organ države članice izreka obsodbe nemudoma pošlje osrednjemu organu države članice državljanstva informacije o naknadni spremembi ali izbrisu informacij iz kazenske evidence.

4.   Država članica, ki je zagotovila informacije v skladu z odstavki 2 in 3, osrednjemu organu države članice državljanstva na njegov zahtevek glede posameznega primera pošlje kopijo obsodb in naknadnih ukrepov ter vse druge ustrezne informacije, da slednji lahko presodi, ali je potrebno ukrepanje na nacionalni ravni.

Člen 5

Obveznosti države članice državljanstva

1.   Osrednji organ države članice državljanstva v skladu s členom 11(1) in (2) za namene nadaljnjega posredovanja v skladu s členom 7 hrani vse informacije, posredovane na podlagi člena 4(2) in (3).

2.   Kakršna koli sprememba ali izbris informacij, posredovanih v skladu s členom 4(3), povzroči enako spremembo ali izbris s strani države članice državljanstva v zvezi z informacijami, shranjenimi v skladu z odstavkom 1 tega člena za namene nadaljnjega posredovanja v skladu s členom 7.

3.   Za namene nadaljnjega posredovanja v skladu s členom 7 lahko država članica državljanstva uporablja samo informacije, ki so posodobljene v skladu z odstavkom 2 tega člena.

Člen 6

Zahtevek za informacije o obsodbah

1.   Kadar se zahtevajo informacije iz kazenske evidence države članice zaradi kazenskega postopka zoper osebo ali za druge namene kot za kazenski postopek, lahko osrednji organ države članice v skladu z nacionalnim pravom osrednjemu organu druge države članice pošlje zahtevek za izpis informacij in z njimi povezanih podatkov iz kazenske evidence.

2.   Kadar oseba zahteva informacije o svoji lastni kazenski evidenci, lahko osrednji organ države članice, v kateri se ta zahtevek vloži, v skladu z nacionalnim pravom pošlje zahtevek za izpis informacij in z njimi povezanih podatkov iz kazenske evidence osrednjemu organu druge države članice, pod pogojem, da zadevna oseba ima ali je imela stalno prebivališče ali da je ali je bila državljan države članice prosilke ali zaprošene države članice.

3.   Kadar oseba, po tem, ko poteče rok iz člena 11(7), pri osrednjem organu države članice, ki ni država članica državljanstva, vloži zahtevek za informacije o svoji lastni kazenski evidenci, osrednji organ države članice, v kateri je bil zahtevek vložen, pošlje osrednjemu organu države članice državljanstva zahtevek za izpis informacij in z njimi povezanih podatkov iz kazenske evidence, da bi se te informacije in podatke lahko vključilo v izpis, ki ga je treba predložiti zadevni osebi.

4.   Pri pošiljanju zahtevkov za informacije iz kazenske evidence s strani osrednjega organa države članice se uporabi obrazec, določen v Prilogi.

Člen 7

Odgovor na zahtevek za informacije o obsodbah

1.   Kadar se informacije iz kazenske evidence zahtevajo po členu 6 od osrednjega organa države članice državljanstva za namene kazenskega postopka, ta organ pošlje osrednjemu organu države članice prosilke informacije o:

(a)

obsodbah, izrečenih v državi članici državljanstva, ki so vpisane v kazensko evidenco;

(b)

obsodbah, izrečenih v drugih državah članicah, ki so mu bile z uporabo člena 4 posredovane po 27. aprilu 2012 in ki so bile shranjene v skladu s členom 5(1) in (2);

(c)

obsodbah, izrečenih v drugih državah članicah, ki so mu bile posredovane do 27. aprila 2012 in so bile vpisane v kazensko evidenco;

(d)

obsodbah, izrečenih v tretjih državah, ki so mu bile nadaljnje posredovane in so bile vpisane v kazensko evidenco.

2.   Kadar se informacije iz kazenske evidence zahtevajo po členu 6 od osrednjega organa države članice državljanstva za druge namene kot za kazenski postopek, ta osrednji organ glede obsodb, izrečenih v državi članici državljanstva, in obsodb, izrečenih v tretjih državah, ki so mu bile nadaljnje posredovane in so bile vpisane v njegovo kazensko evidenco, odgovori v skladu z nacionalnim pravom.

Glede informacij o obsodbah, izrečenih v drugih državah članicah, ki so bile posredovane državi članici državljanstva, pošlje osrednji organ slednje države članice v skladu s svojim nacionalnim pravom državi članici prosilki informacije, ki so bile shranjene v skladu s členom 5(1) in (2), ter informacije, ki so bile posredovane temu osrednjemu organu do 27. aprila 2012 in so bile vnesene v njegovo kazensko evidenco.

Kadar se informacije posredujejo v skladu s členom 4, lahko osrednji organ države članice izreka obsodbe obvesti osrednji organ države članice državljanstva, da informacij o obsodbah, izrečenih v državi članici izreka obsodbe, ki jih je posredoval osrednjemu organu države članice državljanstva, ni mogoče posredovati naprej v nobene druge namene kot za kazenski postopek. V tem primeru osrednji organ države članice državljanstva v zvezi s takšnimi obsodbami obvesti državo članico prosilko, katera država članica je sporočila takšne informacije, tako da država članica prosilka lahko pošlje zahtevek neposredno državi članici izreka obsodbe in na ta način pridobi informacije o teh obsodbah.

3.   Kadar tretja država pri osrednjem organu države članice državljanstva zaprosi za informacije iz kazenske evidence, lahko država članica državljanstva v zvezi z obsodbami, posredovanimi s strani druge države članice, odgovori le v okviru omejitev, ki se uporabljajo za posredovanje informacij drugim državam članicam v skladu z določbami odstavkov 1 in 2.

4.   Kadar se pri osrednjem organu države članice, ki ni država članica državljanstva, v skladu s členom 6 zaprosi za informacije iz kazenske evidence, zaprošena država članica posreduje informacije o obsodbah, izrečenih v državi članici zaprošene države članice, in o obsodbah, izrečenih zoper državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva, iz svoje kazenske evidence v enakem obsegu, kot je predvideno v členu 13 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah.

5.   Za odgovor se uporabi obrazec iz Priloge. Obrazcu se priloži seznam obsodb v skladu z nacionalnim pravom.

Člen 8

Roki za odgovor

1.   Osrednji organ zaprošene države članice pošlje odgovore na zahtevke iz člena 6(1) osrednjemu organu države članice prosilke takoj, v vsakem primeru pa v roku, ki ne presega deset delovnih dni od dneva prejema zahtevka, in sicer na obrazcu iz Priloge in v skladu s svojim nacionalnim pravom, pravili in prakso.

Kadar zaprošena država članica za identifikacijo osebe, na katero se nanaša zahtevek, potrebuje dodatne informacije, se takoj posvetuje z državo članico prosilko, da bi lahko zagotovila odgovor v desetih delovnih dneh od dneva prejema zahtevanih dodatnih informacij.

2.   Odgovor na zahtevek iz člena 6(2) se pošlje v dvajsetih delovnih dneh od dneva prejema zahtevka.

Člen 9

Pogoji za uporabo osebnih podatkov

1.   Osebne podatke, posredovane v skladu s členom 7(1) in (4) za namene kazenskega postopka, lahko država članica prosilka uporabi samo za namene kazenskega postopka, za katerega so bili zahtevani v skladu z obrazcem iz Priloge.

2.   Osebne podatke, posredovane v skladu s členom 7(2) in (4) v druge namene kot za kazenski postopek, lahko država članica prosilka v skladu s svojim nacionalnim pravom uporabi samo za namene, za katere so bili zahtevani, in v okvirih, ki jih je v obrazcu iz Priloge določila zaprošena država članica.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko država članica prosilka uporabi osebne podatke, posredovane v skladu s členom 7(1), (2) in (4), za preprečitev neposredne in resne nevarnosti za javno varnost.

4.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da za osebne podatke, ki so jih prejele od druge države članice na podlagi člena 4, v primeru posredovanja tretji državi pa v skladu s členom 7(3), veljajo iste omejitve glede uporabe kot za državo članico prosilko v skladu z odstavkom 2 tega člena. Države članice določijo, da v primeru, če se osebni podatki posredujejo tretji državi za namene kazenskega postopka, lahko slednja te podatke uporabi le za namene kazenskega postopka.

5.   Ta člen se ne uporablja za osebne podatke, ki jih država članica pridobi v skladu s tem okvirnim sklepom in ki izvirajo iz te države članice.

Člen 10

Jeziki

Pri predložitvi zahtevka iz člena 6(1) država članica prosilka zaprošeni državi članici posreduje obrazec iz Priloge v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov zaprošene države članice.

Zaprošena država članica odgovori bodisi v enem od svojih uradnih jezikov bodisi v drugem jeziku, ki ga sprejemata obe državi članici.

Vsaka država članica lahko ob sprejetju tega okvirnega sklepa ali kasneje v izjavi, ki jo pošlje generalnemu sekretariatu Sveta, navede uradne jezike institucij Evropske unije, ki jih sprejema. Generalni sekretariat Sveta s temi informacijami seznani države članice.

Člen 11

Format in drugi načini organiziranja in olajševanja izmenjave informacij o obsodbah

1.   Pri posredovanju informacij v skladu s členom 4(2) in (3) posreduje osrednji organ države članice izreka obsodbe naslednje informacije:

(a)

informacije, ki se vedno posredujejo, razen če v posameznih primerih tovrstne informacije osrednjemu organi niso znane (obvezne informacije):

(i)

informacije o obsojeni osebi (polno ime, datum rojstva, kraj rojstva (mesto in država), spol, državljanstvo in – če je ustrezno – prejšnje(-a) ime(-na));

(ii)

informacije o vrsti obsodbe (datum obsodbe, naziv sodišča, datum, ko je odločba postala pravnomočna);

(iii)

informacije o kaznivem dejanju, na podlagi katerega je bila izrečena obsodba (datum kaznivega dejanja, na katerem temelji obsodba, ime ali pravna kvalifikacija kaznivega dejanja ter sklicevanje na veljavne pravne določbe), in

(iv)

informacije o vsebini obsodbe (predvsem kazen in morebitne spremljevalne kazni, varnostne ukrepe ter kasnejše odločbe o spremembi izvrševanja kazni);

(b)

informacije, ki se posredujejo, če so vneseni v kazensko evidenco (neobvezne informacije):

(i)

imena staršev obsojene osebe;

(ii)

referenčna številka obsodbe;

(iii)

kraj kaznivega dejanja in

(iv)

prepovedi, ki izhajajo iz obsodbe;

(c)

informacije, ki se posredujejo, če so osrednjemu organu na voljo (dodatne informacije):

(i)

matična številka obsojene osebe ali vrsta in številka osebnega dokumenta;

(ii)

prstni odtisi, ki so bili odvzeti tej osebi, in

(iii)

psevdonim in/ali drugo(-a) ime(-na), če je ustrezno.

Poleg tega osrednji organ lahko pošlje katere koli druge informacije o kazenskih obsodbah, če so vnesene v kazensko evidenco.

2.   Osrednji organ države članice državljanstva shrani vse vrste informacij, navedenih v točkah (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1, ki jih je prejel v skladu s členom 5(1) za namene nadaljnjega posredovanja v skladu s členom 7. Za isti namen lahko shrani vse vrste informacij, navedene v točki (c) prvega pododstavka odstavka 1 in v drugem pododstavku odstavka 1.

3.   Osrednji organi držav članic, ki niso poslale obvestila iz odstavka 6, do poteka roka iz odstavka 7 posredujejo vse informacije v skladu s členom 4, zahtevke v skladu s členom 6, odgovore v skladu s členom 7 ter druge ustrezne informacije na kakršen koli način, ki omogoča pisno sled, in pod pogoji, ki osrednjemu organu države članice prejemnice omogočajo ugotovitev njihove pristnosti.

Po poteku roka iz odstavka 7 osrednji organi držav članic posredujejo tovrstne informacije elektronsko, in sicer v standardiziranem formatu.

4.   Format iz odstavka 3 ter vse druge načine organiziranja in olajševanja izmenjave informacij o obsodbah med nacionalnimi organi držav članic določi Svet najpozneje do 27. aprila 2012 v skladu z ustreznimi postopki iz Pogodbe o Evropski uniji.

Drugi načini vključujejo:

(a)

opredelitev vseh načinov, ki olajšujejo razumevanje posredovanih informacij in njihovo avtomatsko prevajanje;

(b)

opredelitev načinov elektronske izmenjave informacij, zlasti glede tehničnih standardov, ki jih je treba uporabiti, in po potrebi postopkov za izmenjavo, ki naj se uporabljajo;

(c)

morebitne prilagoditve obrazca iz Priloge.

5.   Če način posredovanja iz odstavkov 3 in 4 ni na voljo, se za celotno obdobje nerazpoložljivosti uporablja prvi pododstavek odstavka 3.

6.   Vse države članice izvedejo potrebne tehnične prilagoditve, ki jim bodo omogočile, da lahko uporabljajo standardizirani format in ga elektronsko posredujejo drugim državam članicam. Države članice Svet obvestijo o datumu, od katerega so sposobne izvajati take prenose.

7.   Države članice tehnične prilagoditve iz odstavka 6 izvedejo najkasneje v treh letih od sprejetja formata in načinov za elektronsko izmenjavo informacij o obsodbah.

Člen 12

Razmerje do drugih pravnih instrumentov

1.   V odnosih med državami članicami ta okvirni sklep dopolnjuje določbe člena 13 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in njenih dodatnih protokolov z dne 17. marca 1978 in 8. novembra 2001 ter Konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije in njen protokol z dne 16. oktobra 2001 (8).

2.   Za namene tega okvirnega sklepa se države članice odpovedujejo pravici, da se v medsebojnih razmerjih sklicujejo na svoje pridržke glede člena 13 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah.

3.   Ta okvirni sklep v razmerjih med državami članicami, ki so sprejele ukrepe, potrebne za uskladitev s tem okvirnim sklepom, in najpozneje z učinkom od 27. aprila 2012 nadomešča določbe člena 22 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, kakor je bila dopolnjena s členom 4 njenega dodatnega protokola z dne 17. marca 1978, brez poseganja v njihovo uporabo v razmerjih med državami članicami in tretjimi državami.

4.   Sklep 2005/876/PNZ se razveljavi.

5.   Ta okvirni sklep ne vpliva na uporabo ugodnejših določb iz dvostranskih ali večstranskih sporazumov med državami članicami.

Člen 13

Izvajanje

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa, do 27. aprila 2012.

2.   Države članice sporočijo generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji besedila določb predpisov, ki v nacionalno zakonodajo prenašajo obveznosti iz tega okvirnega sklepa.

3.   Na osnovi teh informacij Komisija do 27. aprila 2015 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi tega okvirnega sklepa, po potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta okvirni sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

I. LANGER


(1)  Mnenje z dne 17. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 12, 15.1.2001, str. 10.

(3)  UL C 216, 1.8.2001, str. 14.

(4)  UL C 53, 3.3.2005, str. 1.

(5)  UL C 197, 12.7.2000, str. 3.

(6)  UL L 220, 15.8.2008, str. 32.

(7)  UL L 322, 9.12.2005, str. 33.

(8)  UL C 326, 21.11.2001, str. 1.


PRILOGA

Obrazec iz členov 6, 7, 8, 9 in 10 Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami

Zahtevek za informacije iz kazenske evidence

Pri izpolnjevanju tega obrazca je državam članicam v pomoč postopkovni priročnik

(a)

Informacije o državi članici prosilki:

Država članica:

Osrednji organ(-i):

Kontaktna oseba:

Telefon (s klicno kodo):

Telefaks (s klicno kodo):

Naslov e-pošte:

Poštni naslov:

Referenčna številka zadeve, kadar je poznana:

(b)

Informacije o identiteti osebe, ki jo zahtevek zadeva (1):

Polno ime (imena in vsi priimki):

Prejšnja imena:

Psevdonim in/ali drugo(-a) ime(-na), če obstaja(-jo):

Spol: M  Ž 

Državljanstvo:

Datum rojstva (s številkami: dd/mm/llll):

Kraj rojstva (mesto in država):

Ime očeta:

Ime matere:

Stalno prebivališče ali znan naslov:

Matična številka osebe ali vrsta in številka osebnega dokumenta:

Prstni odtisi:

Drugi razpoložljivi identifikacijski podatki:

(c)

Namen zahtevka:

Označite ustrezno okence:

(1)

kazenski postopek (prosimo, da navedete organ, pred katerim teče postopek, in referenčno številko zadeve, če je na voljo) …

(2)

zahtevek izven kazenskega postopka (prosimo, da navedete organ, pred katerim teče postopek, in referenčno številko zadeve, če je na voljo, ter označite ustrezno okence):

(i)

zahtevek pravosodnega organa…

(ii)

zahtevek pristojnega upravnega organa…

(iii)

zahtevek zadevne osebe za informacije o lastni kazenski evidenci…

Namen, za katerega se zahtevajo informacije:

Organ prosilec:

Zadevna oseba ni privolila v razkritje informacij (če se je zadevno osebo zaprosilo za privolitev v skladu z zakonodajo države članice prosilke).

Kontaktna oseba, če so potrebne dodatne informacije:

Ime:

Telefon:

Naslov e-pošte:

Druge informacije (na primer nujnost zahtevka ipd.):

Odgovor na zahtevek

Informacije o zadevni osebi

Označite ustrezno okence

Spodaj podpisani organ potrjuje, da:

v kazenski evidenci zadevne osebe ni nobenih informacij o obsodbi

v kazenski evidenci zadevne osebe so informacije o obsodbah; priložen je seznam obsodb

v kazenski evidenci zadevne osebe so druge informacije; te informacije so priložene (neobvezno)

v kazenski evidenci zadevne osebe so informacije o obsodbah, vendar je država članica izreka obsodbe sporočila, da se informacij o teh obsodbah ne sme posredovati za nobene druge namene, razen za kazenski postopek. Zahtevek za več informacij se lahko pošlje neposredno … (navedite državo članico izreka obsodbe)

v skladu z zakonodajo zaprošene države članice ni možno obravnavati zahtevkov, vloženih zaradi drugega namena kot zaradi kazenskega postopka.

Kontaktna oseba, če so potrebne dodatne informacije:

Ime:

Telefon:

Naslov e-pošte:

Druge informacije (omejitev uporabe informacij za zahtevke izven okvira kazenskega postopka):

Prosimo, navedite število priloženih strani:

V

dne

Podpis in uradni žig (če je ustrezno):

Priimek in položaj/organizacija:

Če je ustrezno, prosimo, da priložite seznam obsodb in vse skupaj pošljite državi članici prosilki. Obrazca in seznama obsodb ni treba prevajati v jezik države članice prosilke.


(1)  Za lažjo identifikacijo osebe je treba vpisati čim več informacij.


7.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/33


SKLEP SVETA 2008/316/PNZ

z dne 6. aprila 2009

o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31 in 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju Okvirnega Sklepa Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami (1) in zlasti člena 11(4),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 29 Pogodbe o Evropski uniji je navedeno, da je cilj Unije zagotoviti državljanom visoko stopnjo varstva na območju svobode, varnosti in pravice. Da bi se ta cilj uresničil, je treba zagotoviti sistematično izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc med pristojnimi organi držav članic na način, ki bi zagotavljal enako razlago teh informacij in bi bil učinkovit.

(2)

Učinkovita izmenjava informacij o obsodbah, ki jih državljanom izrečejo druge države članice, na podlagi Konvencije Sveta Evrope o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959 ni mogoča. Zato obstaja potreba po učinkovitejših in dostopnejših postopkih izmenjave takih informacij na ravni EU.

(3)

Izboljšanje izmenjave informacij o kazenskih obsodbah je bilo določeno kot prednostna naloga na Evropskem svetu 25. in 26. marca 2004 v Deklaraciji o boju proti terorizmu ter naknadno potrjena v Haaškem programu (3), in akcijskem načrtu (4) o njegovem izvajanju. Poleg tega je Evropski svet v svojih sklepih z dne 21. in 22. junija 2007 potrdil elektronsko povezovanje kazenskih evidenc na ravni EU kot politično prednostno nalogo.

(4)

Elektronsko povezovanje kazenskih evidenc je del projekta e-sodstvo, ki je bil leta 2007 večkrat potrjen kot prednostna naloga Evropskega sveta.

(5)

Trenutno se izvaja pilotni projekt z namenom povezave kazenskih evidenc. Pridobljeni rezultati predstavljajo dragoceno podlago za nadaljnje delo na področju elektronske izmenjave informacij na ravni Evropske unije.

(6)

Cilj tega sklepa o izvajanju okvirnega sklepa 2009/315/PNZ je uvedba elektronskega sistema za izmenjavo informacij o obsodbah med državami članicami. Tak sistem bi moral omogočati prejemanje informacij o obsodbah, ki jih bodo tudi zlahka razumele. Zato bi bilo treba oblikovati standardizirani format, ki bi omogočal izmenjavo informacij v enotni in elektronski obliki ter bi omogočil samodejni prevod informacij, sprejeti pa bi bilo treba tudi vse druge ukrepe, da bi se organizirala in olajšala elektronska izmenjava informacij o obsodbah med nacionalnimi organi držav članic.

(7)

Ta sklep temelji na načelih, ki so bila določena že v Okvirnem sklepu Sveta 2009/315/PNZ in ta načela še dopolnjuje in določa, kako se tehnično izvajajo v praksi.

(8)

Kategorije podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, nameni vnosa podatkov, merila za njihov vnos, organi, ki imajo dostop do podatkov, in nekateri posebni predpisi o varstvu osebnih podatkov so določeni v okvirnem sklepu 2009/315/PNZ.

(9)

Ne ta sklep ne Okvirni sklep 2009/315/PNZ ne določata nobenih obveznosti glede izmenjave informacij o nekazenskih sodbah.

(10)

Ker cilj tega sklepa ni uskladiti nacionalne sisteme kazenskih evidenc, državi članici, v kateri je bila obsodba izrečena, ni treba spremeniti notranjega sistema kazenskih evidenc za uporabo informacij za nacionalne namene.

(11)

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) je decentralizirani informacijski sistem. Podatke iz kazenskih evidenc bi bilo treba shranjevati samo v podatkovnih zbirkah zadevne države članice; do kazenskih evidenc drugih držav članic ne bi smelo biti neposrednega spletnega dostopa. Države članice bi morale biti odgovorne za delovanje nacionalnih podatkovnih zbirk kazenskih evidenc in za učinkovito izmenjavo informacij, pri kateri sodelujejo. Skupna komunikacijska infrastruktura bi moralo biti sprva omrežje s-TESTA. Vsi odhodki za skupno komunikacijsko infrastrukturo bi se morali poravnati iz splošnega proračuna Evropske unije.

(12)

Referenčne razpredelnice s kategorijami kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov iz prilog bi morale olajšati samodejni prevod in drugim uporabnikom omogočiti, da ob uporabi sistema oznak razumejo poslane informacije. Razpredelnice so rezultat analize potreb vseh 27 držav članic. Pri tej analizi so bili upoštevani kategorizacija iz pilotnega projekta in rezultati zbiranja različnih nacionalnih kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov. Poleg tega so bile pri razpredelnici kaznivih dejanj upoštevane tudi usklajene skupne opredelitve, ki obstajajo na evropski in mednarodni ravni, pa tudi podatkovni modeli Eurojusta in Europola.

(13)

Zaradi boljšega razumevanja in boljše preglednosti skupne kategorizacije bi morala vsaka država članica za vsako kategorijo iz razpredelnice predložiti seznam nacionalnih kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov. Države članice lahko predložijo opis kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov; ker bi bil takšen opis koristen, bi jih bilo treba spodbuditi, da to tudi storijo. Ti podatki bi morali biti dostopni državam članicam.

(14)

Referenčni razpredelnici s kategorijami kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov, ki sta navedeni v prilogi, nista namenjeni določitvi zakonitih enakovrednosti med kaznivimi dejanji in kaznimi ter kazenskimi ukrepi na ravni držav članic. Sta le orodje, s pomočjo katerega naj bi prejemnik bolje razumel dejstva in vrste kazni ter kazenskih ukrepov, ki jih vsebuje posredovana informacija. Država članica, ki sporoča informacije, ne more v celoti zagotoviti točnosti navedenih oznak, ki prav tako ne izključuje načina, na katerega si informacijo razlagajo pristojni organi v državi članici prejemnici.

(15)

Referenčne razpredelnice s kategorijami kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov bi bilo treba pregledati in posodobiti v skladu z običajnim postopkom za sprejem izvedbenih ukrepov v zvezi s sklepi, kakor je določeno v Pogodbi o Evropski uniji.

(16)

Države članice in Komisija bi se morale obveščati in posvetovati v okviru Sveta, v skladu z določili Pogodbe o Evropski uniji, da bi pripravili priročnik za uporabo v praksi, ki bi bil nezavezujoč, vključevati pa bi moral predvsem načine identifikacije storilcev, enotno razlago kategorij kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov, razlago problematičnih nacionalnih kaznivih dejanj ter postopke, ki urejajo izmenjavo informacij, in zagotovili ustrezno usklajevanje za razvoj in delovanje sistema ECRIS.

(17)

Zaradi pospeševanja razvoja ECRIS bi morala Komisija sprejeti število tehničnih ukrepov podpore državam članicam pri pripravi tehnične infrastrukture za medsebojno povezavo njihovih kazenskih evidenc. Komisija lahko zagotovi referenčno programsko opremo, torej programsko opremo, ki bi državam članicam omogočila medsebojno povezovanje in ki jo lahko uporabljajo namesto svoje lastne programske opreme za medsebojne povezave pri izvajanju skupnih protokolov, ki omogočajo izmenjave informacij iz podatkovnih baz teh kazenskih evidenc.

(18)

Pri elektronski izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc držav članic bi se moral uporabljati Okvirni sklep 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (5), s čimer bi zagotovili ustrezno raven varstva podatkov pri izmenjavi informacij med državami članicami in omogočili višje standarde na ravni držav članic.

(19)

Ker se cilja tega sklepa, tj. razvoja sistema za elektronski prenos informacij o obsodbah med državami članicami, ne more ustrezno doseči na ravni držav članic in bi se zato zaradi nujnosti usklajenega ukrepanja v Evropski uniji bolje dosegel na ravni Evropske unije, lahko Svet sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in člena 5 Pogodbe o Evropski skupnosti. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski skupnosti, ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(20)

Ta sklep upošteva temeljne pravice in spoštuje načela, ki jih priznava zlasti člen 6 Pogodbe o Evropski uniji in jih odraža Listina Evropske unije o temeljnih pravicah –

SKLENIL:

Člen 1

Vsebina

S tem sklepom se vzpostavi Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS).

Ta sklep določa elemente standardizirane oblike za elektronsko izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc med državami članicami, zlasti v zvezi s podatki o kaznivem dejanju, na podlagi katerega je bila izrečena obsodba, o vsebini obsodbe in drugimi splošnimi in tehničnimi izvedbenimi vidiki v zvezi z organiziranjem in omogočanjem izmenjave informacij.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov iz okvirnega sklepa 2009/315/PNZ.

Člen 3

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)

1.   ECRIS je decentraliziran informacijski sistem, ki temelji na podatkovnih zbirkah kazenskih evidenc vsake države članice in je sestavljen iz naslednjih elementov:

(a)

programske opreme za povezovanje, oblikovane v skladu s skupno zbirko protokolov, ki omogoča izmenjavo informacij med različnimi podatkovnimi zbirkami kazenskih evidenc;

(b)

skupne komunikacijske infrastrukture, ki zagotavlja kodirano omrežje.

2.   S tem sklepom naj se ne bi oblikovala centralizirana podatkovna zbirka kazenskih evidenc. Vsi podatki iz kazenskih evidenc so shranjeni samo v podatkovnih zbirkah, ki jih upravljajo posamezne države članice.

3.   Osrednji organi držav članic iz člena 3 okvirnega sklepa 2009/315/PNZ nimajo neposrednega spletnega dostopa do podatkovnih zbirk kazenskih evidenc drugih držav članic. Za zagotovitev zaupnosti in zanesljivosti podatkov iz kazenskih evidenc, poslanih v druge države članice, je treba uporabiti najboljše tehnike, ki so na voljo in ki so jih ob podpori Komisije skupaj določile države članice.

4.   Za delovanje programske opreme za povezovanje in podatkovne zbirke, ki hranijo, posredujejo in prejemajo informacije iz kazenskih evidenc, so odgovorne zadevne države članice.

5.   Skupna komunikacijska infrastruktura je komunikacijsko omrežje s-TESTA. Vsaka nova različica in vsa druga zavarovana omrežja zagotavljajo, da vzpostavljena skupna komunikacijska infrastruktura še naprej izpolnjuje pogoje iz odstavka 6.

6.   Komisija je odgovorna za delovanje skupne komunikacijske infrastrukture, ki izpolnjuje varnostne zahteve in v celoti zadovoljuje potrebe mehanizmov za izmenjavo informacij, določenih v tem sklepu.

7.   Za učinkovito delovanje sistema ECRIS zagotovi Komisija storitve splošne podpore in tehnične pomoči, vključno z zbiranjem in pripravo statističnih podatkov iz člena 6(2)(b)(i) ter uporabo reference.

8.   Ne glede na možnost uporabe finančnih programov EU v skladu z veljavnimi pravili vse države članice krijejo svoje stroške za izvajanje, upravljanje, uporabo in vzdrževanje nacionalnih podatkovnih zbirk kazenskih evidenc in programske opreme za povezovanje iz odstavka 1.

Komisija krije stroške za izvajanje, upravljanje, uporabo, vzdrževanje in nadgradnjo skupne komunikacijske infrastrukture ECRIS ter uporabo in nadgradnjo reference.

Člen 4

Oblika prenosa informacij

1.   Pri prenosu informacij iz člena 4(2) in (3) in člena 7 okvirnega sklepa 2009/315/PNZ v zvezi s poimenovanjem ali pravno klasifikacijo kaznivega dejanja in z veljavno pravno določbo države članice navedejo oznako, ki ustreza vsakemu kaznivemu dejanju, ki se sporoči, kakor je določeno v razpredelnici kaznivih dejanj v prilogi A. Če kaznivo dejanje ne sodi pod nobeno posebno oznako podkategorije, se za to kaznivo dejanje izjemoma navede oznaka „odprta kategorija“ ustrezne ali najbližje kategorije kaznivih dejanj ali, če ta ne obstaja, oznaka „druga kazniva dejanja“.

Države članice lahko poleg tega zagotovijo razpoložljive informacije o ravni(tako v razpredelnici) izvedbe kaznivega dejanja in ravni sodelovanja pri zagrešitvi kaznivega dejanja ter, po potrebi, o kazenski neodgovornosti ali delni kazenski odgovornosti oziroma povratništvu.

2.   Pri prenosu informacij iz člena 4(2) in (3) in člena 7 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ v zvezi z vsebino obsodbe, vključno s kaznijo ali kazenskim ukrepom, pa tudi kakršnimi koli dodatnimi kaznimi, kazenskimi ukrepi, varnostnimi ukrepi in naknadnimi odločitvami o spremembi izvršitve kazni ali kazenskih ukrepov, države članice navedejo oznako, ki ustreza vsaki od kazni ter kazenskih ukrepov, ki se sporoči, kot je določeno v razpredelnici kazni in ter kazenskih ukrepov v Prilogi B. Če kazen ne sodi pod nobeno posebno oznako podkategorije, se za to kazen izjemoma navede oznaka „odprta kategorija“ ustrezne ali najbližje kategorije kazni ali – če ta ne obstaja – oznaka „druge kazni“.

Države članice po potrebi zagotovijo tudi razpoložljive informacije v zvezi z naravo in/ali pogoji izvršitve izrečene kazni ali kazenskega ukrepa, kakor je določeno v parametrih v Prilogi B. Podatki o parametru „nekazenska sodba“ se v odgovoru na prejeto zahtevo sporočijo samo, če podatke o takšni sodbi prostovoljno predloži država članica, katere državljan je zadevna oseba.

Člen 5

Informacije o nacionalnih obsodbah, kaznih in kazenskih ukrepih

1.   Države članice sporočijo generalnemu sekretariatu Sveta naslednje podatke, zlasti z namenom priprave nezavezujočega priročnika za uporabo v praksi, kakor je predvideno v členu 6(2)(a):

(a)

seznam nacionalnih kaznivih dejanj iz vsake kategorije v razpredelnici kazni iz priloge A. Seznam vključuje naziv ali pravno klasifikacijo kaznivega dejanja in sklic na veljavno pravno določbo. Zajema lahko tudi kratek opis sestavnih elementov kaznivega dejanja;

(b)

seznam vrst kazni, morebitnih dodatnih kazni, varnostnih ukrepov in morebitnih poznejših odločitev o spremembi izvršitve kazni, kakor to določa nacionalno pravo, iz vsake kategorije v razpredelnici kazni ter kazenskih ukrepov iz priloge B. Zajema lahko tudi kratek opis specifične kazni ter kazenskega ukrepa.

2.   Države članice redno posodabljajo sezname in opise iz odstavka 1. Posodobljene informacije se pošljejo generalnemu sekretariatu Sveta.

3.   Generalni sekretariat Sveta sporoči državam članicam in Komisiji informacije, ki jih prejme v skladu s tem členom.

Člen 6

Izvedbeni ukrepi

1.   Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom s kvalificirano večino po potrebi sprejme vse morebitne spremembe prilog A in B.

2.   Predstavniki ustreznih upravnih služb držav članic in Komisije se v okviru Sveta obveščajo in posvetujejo glede:

(a)

priprave nezavezujočega priročnika za uporabo v praksi, v katerem je določen postopek izmenjave informacij v okviru ECRIS in ki obravnava zlasti načine identifikacije storilcev, pa tudi enotno razlago kategorij kaznivih dejanj in kazni ter kazenskih ukrepov, navedenih v prilogah A in B;

(b)

usklajevanja kakršnih koli ukrepov, potrebnih za razvoj in delovanje sistema ECRIS, zlasti glede:

(i)

vzpostavitve sistemov in postopkov beleženja, ki bi omogočali spremljanje delovanja ECRIS, ter statistik, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, v zvezi z izmenjavo informacij iz kazenske evidence prek sistema ECRIS;

(ii)

tehničnih zahtev za izmenjavo podatkov, vključno z varnostnimi zahtevami, zlasti skupno zbirko protokolov;

(iii)

postopkov za preverjanje skladnosti nacionalne uporabniške programske opreme s tehničnimi zahtevami.

Člen 7

Poročilo

Službe Komisije redno objavljajo poročila o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc med državami članicami zlasti na podlagi statistik iz člena 6(2)(b)(i). To poročilo se prvič objavi leto po predložitvi poročila iz člena 13(3) Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ.

Člen 8

Izvajanje in roki

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za skladnost z določbami tega sklepa do 7. aprila 2012.

2.   Države članice uporabljajo obliko, določeno v členu 4, in upoštevajo načine za organiziranje in omogočanje izmenjave informacij, ki so določene v tem sklepu, od datuma uradno sporočenega v skladu s členom 11(6) Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ.

Člen 9

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 6. aprila 2009

Za Svet

Predsednik

J. POSPÍŠIL


(1)  Glej stran 23 tega Uradnega lista.

(2)  Mnenje z dne 9. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL C 53, 3.3.2005, str. 1.

(4)  UL C 198, 12.8.2005, str. 1.

(5)  UL L 350, 30.12.2008, str. 60.


PRILOGA A

Skupna razpredelnica kategorij kaznivih dejanj iz člena 4

Parametri

Raven dokončanja:

Dokončano dejanje

C

Poskus ali priprava

A

Ne-posredovani element

Ø

Raven sodelovanja:

Storilec

M

Pomočnik in soudeleženec ali pobudnik/organizator, zarotnik

H

Ne-posredovani element

Ø

Izključitev kazenske odgovornosti:

Neprištevnost ali zmanjšana odgovornost

S

Povratništvo

R


Oznaka

Kategorije in podkategorije kaznivih dejanj

0100 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v pristojnosti mednarodnega kazenskega sodišča

0101 00

Genocid

0102 00

Zločini proti človeštvu

0103 00

Vojni zločini

0200 00

odprta kategorija

Sodelovanje v kriminalni združbi

0201 00

Vodenje kriminalne združbe

0202 00

Zavestno sodelovanje v kaznivih dejavnostih kriminalne združbe

0203 00

Zavestno sodelovanje v nekaznivih dejavnostih kriminalne združbe

0300 00

odprta kategorija

Terorizem

0301 00

Vodenje teroristične skupine

0302 00

Zavestno sodelovanje v dejavnostih teroristične skupine

0303 00

Financiranje terorizma

0304 00

Javno spodbujanje k terorističnemu kaznivemu dejanju

0305 00

Novačenje in usposabljanje za teroristične dejavnosti

0400 00

odprta kategorija

Trgovina z ljudmi

0401 00

Trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja dela ali storitev

0402 00

Trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja prostitucije drugih oseb oziroma drugih oblik spolnega izkoriščanja

0403 00

Trgovina z ljudmi za namen odstranitve organov ali človeškega tkiva

0404 00

Trgovina z ljudmi za namen suženjstva, dejavnosti, podobnih suženjstvu, ali hlapčevstva

0405 00

Trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja dela ali storitev mladoletnih oseb

0406 00

Trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja prostitucije mladoletnih oseb oziroma drugih oblik njihovega spolnega izkoriščanja

0407 00

Trgovina z ljudmi za namen odstranitve organov ali človeškega tkiva mladoletnih oseb

0408 00

Trgovina z ljudmi za namen suženjstva, dejavnosti, podobnih suženjstvu, ali hlapčevstva mladoletnih oseb

0500 00

odprta kategorija

Nezakonita trgovina (1) in druga kazniva dejanja v zvezi z orožjem, strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli, strelivom in razstrelivom

0501 00

Nezakonita proizvodnja orožja, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov, streliva in razstreliva

0502 00

Nezakonita proizvodnja orožja, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov, streliva in razstreliva na nacionalni ravni (2)

0503 00

Nezakonit izvoz ali uvoz orožja, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov, streliva in razstreliva

0504 00

Nedovoljeno posedovanje ali uporaba orožja, strelnega orožja, njegovih sestavnih delov, streliva in razstreliva

0600 00

odprta kategorija

Okoljski kriminal

0601 00

Uničenje ali poškodovanje zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst

0602 00

Nezakoniti izpusti ali izlitja onesnaževalnih snovi ali ionizirajočega sevanja v zrak, zemljo ali vodo

0603 00

Kazniva dejanja v zvezi z odpadki, vključno z nevarnimi odpadki

0604 00

Kazniva dejanja v zvezi s prepovedano trgovino (1) z zaščitenimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ali njihovimi deli

0605 00

Nenamerno storjena okoljska kazniva dejanja

0700 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v zvezi z drogami ali njihovimi predhodnimi sestavinami in druga kazniva dejanja proti javnemu zdravju

0701 00

Kazniva dejanja v zvezi z nezakonito trgovino (3) s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, ki niso izključno za osebno uporabo storilcev

0702 00

Nezakonito uživanje drog ter njihovo pridobivanje, posedovanje, izdelovanje ali proizvodnja izključno za osebno uporabo storilcev

0703 00

Pomoč drugim pri nezakonitem jemanju prepovedanih drog ali psihotropnih snovi ali spodbujanje drugih k temu

0704 00

Proizvodnja ali izdelovanje prepovedanih drog, ki niso izključno za osebno uporabo

0800 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper osebe

0801 00

Naklepni umor

0802 00

Hujše oblike naklepnega umora (4)

0803 00

Nenaklepni umor

0804 00

Naklepni umor novorojenčka, ki ga zagreši mati

0805 00

Nedovoljena prekinitev nosečnosti

0806 00

Nezakonita evtanazija

0807 00

Kazniva dejanja, povezana s samomorom

0808 00

Nasilje, ki povzroči smrt

0809 00

Povzročitev posebno hude telesne poškodbe, zmaličenja ali trajne invalidnosti

0810 00

Nenamerna povzročitev posebno hude telesne poškodbe, zmaličenja ali trajne invalidnosti

0811 00

Povzročitev lažje telesne poškodbe

0812 00

Nenamerna povzročitev manjše telesne poškodbe

0813 00

Izpostavljanje nevarnosti izgube življenja ali posebno hude telesne poškodbe

0814 00

Mučenje

0815 00

Opustitev nudenja pomoči

0816 00

Kazniva dejanja v zvezi z odstranitvijo organov ali tkiva brez dovoljenja ali privolitve

0817 00

Kazniva dejanja, povezana z nezakonito trgovino (3) s človeškimi organi in tkivi

0818 00

Nasilje ali grožnje v družini

0900 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper osebno svobodo, dostojanstvo in druge zaščitene interese, vključno z rasizmom in ksenofobijo

0901 00

Ugrabitev, ugrabitev zaradi odkupnine, nezakonito pridržanje

0902 00

Nezakonita aretacija ali odvzem prostosti s strani javnega organa

0903 00

Jemanje talcev

0904 00

Nezakonit zaseg letala ali ladje

0905 00

Žaljenje, klevetanje, obrekovanje, zaničevanje

0906 00

Grožnje

0907 00

Izsiljevanje, pritiski, zalezovanje, nadlegovanje ali psihološko ali čustveno nasilje

0908 00

Oderuštvo

0909 00

Hudo oderuštvo

0910 00

Nezakonit vstop na zasebno posest

0911 00

Vdor v zasebnost, ki ni nezakonit vstop na zasebno posest

0912 00

Kazniva dejanja zoper varstvo osebnih podatkov

0913 00

Nezakonito prestrezanje podatkov ali prisluškovanje

0914 00

Diskriminacija na podlagi spola, rase, spolne usmerjenosti, veroizpovedi ali etnične pripadnosti

0915 00

Javno spodbujanje k rasni diskriminaciji

0916 00

Javno spodbujanje k rasnemu sovraštvu

0917 00

Izsiljevanje

1000 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

1001 00

Posilstvo

1002 00

Hudo posilstvo (5), ki ni posilstvo mladoletne osebe

1003 00

Spolno nasilje

1004 00

Napeljevanje k prostituciji ali spolnemu dejanju

1005 00

Nespodobno razkazovanje

1006 00

Spolno nadlegovanje

1007 00

Nagovarjanje prostitutke(-a)

1008 00

Spolno izkoriščanje otrok

1009 00

Kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo ali nespodobnimi slikami mladoletnih oseb

1010 00

Posilstvo mladoletne osebe

1011 00

Spolni napad na mladoletno osebo

1100 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja proti družinskemu pravu

1101 00

Nedovoljeni spolni odnosi med ožjimi družinskimi člani

1102 00

Poligamija

1103 00

Izogibanje plačevanju preživnine ali izogibanje preživninskim obveznostim

1104 00

Zanemarjanje ali zapustitev mladoletne ali invalidne osebe

1105 00

Neizpolnitev odredbe o privedbi ali odstranitvi mladoletne osebe

1200 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper državo, javni red, izvedbo sodnega postopka ali javnega uradnika

1201 00

Vohunjenje

1202 00

Veleizdaja

1203 00

Kazniva dejanja v zvezi z volitvami in referendumom

1204 00

Poskus ogrožanja življenja ali zdravja voditelja države

1205 00

Žalitev države, naroda ali državnih simbolov

1206 00

Žalitev predstavnika javnega organa ali upiranje le-temu

1207 00

Oderuštvo in izsiljevanje predstavnika javnega organa ali pritisk nanj

1208 00

Grožnje predstavniku javnega organa ali nasilje nad njim

1209 00

Kazniva dejanja v zvezi z javnim redom, kršenje javnega miru

1210 00

Nasilje na športnih prireditvah

1211 00

Tatvina javnih ali upravnih dokumentov

1212 00

Oviranje ali preprečevanje dela sodišča, dajanje neresničnih izjav v kazenskem ali sodnem postopku, kriva izpovedba

1213 00

Nezakonito poosebljanje osebe ali organa

1214 00

Pobeg iz zapora

1300 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper javno premoženje ali javni interes

1301 00

Goljufija v zvezi z javnimi, socialno-varstvenimi ali družinskimi dodatki

1302 00

Goljufija, ki vpliva na evropske dodatke

1303 00

Kazniva dejanja v zvezi z nezakonitimi igrami na srečo

1304 00

Oviranje postopkov javnih razpisov

1305 00

Aktivna ali pasivna korupcija javnega uslužbenca ali osebe, ki opravlja javno funkcijo, ali javnega organa

1306 00

Poneverjanje, nezakonita prisvojitev ali druga zloraba lastnine s strani javnega uradnika

1307 00

Zloraba položaja s strani javnega uradnika

1400 00

odprta kategorija

Davčna in carinska kazniva dejanja

1401 00

Davčna kazniva dejanja

1402 00

Carinska kazniva dejanja

1500 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v zvezi z gospodarstvom in trgovino

1501 00

Stečaj ali goljufiva nesolventnost

1502 00

Kršitev računovodskih predpisov, poneverjanje, utaja premoženja ali nezakonito povečanje obveznosti podjetja

1503 00

Kršitev pravil o konkurenci

1504 00

Pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem

1505 00

Aktivna ali pasivna korupcija v zasebnem sektorju

1506 00

Razkritje skrivnosti ali kršenje obveznosti varovanja skrivnosti

1507 00

Trgovanje na podlagi notranjih informacij

1600 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper premoženje ali poškodovanje blaga

1601 00

Nezakonita prisvojitev

1602 00

Nezakonita prisvojitev ali preusmeritev energije

1603 00

Goljufija, ki vključuje sleparjenje

1604 00

Preprodaja ukradenega blaga

1605 00

Nezakonita trgovina (6) s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli

1606 00

Namerna poškodba ali uničenje lastnine

1607 00

Nenamerna poškodba ali uničenje lastnine

1608 00

Sabotaža

1609 00

Kazniva dejanja zoper industrijsko ali intelektualno lastnino

1610 00

Požig

1611 00

Požig, ki je povzročil smrt ali poškodbo oseb

1612 00

Gozdni požig

1700 00

odprta kategorija

Tatvina

1701 00

Tatvina

1702 00

Tatvina po nezakonitem vstopu na posest

1703 00

Tatvina z uporabo nasilja ali orožja ali uporabo groženj z nasiljem ali orožjem nad osebo

1704 00

Različne vrste velikih tatvin, pri katerih ni bilo uporabljeno nasilje ali orožje oziroma grožnja z nasiljem ali orožjem nad osebami

1800 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper informacijske sisteme in drug računalniški kriminal

1801 00

Nezakonit dostop do informacijskih sistemov

1802 00

Nezakonite motnje sistemov

1803 00

Nezakonito poseganje v podatke

1804 00

Proizvodnja, posedovanje, razširjanje računalniških naprav ali podatkov, ki omogočajo storitev računalniških kaznivih dejanj, ali trgovina z njimi

1900 00

odprta kategorija

Ponarejanje plačilnih sredstev

1901 00

Ponarejanje denarja, vključno z eurom

1902 00

Ponarejanje negotovinskih plačilnih sredstev

1903 00

Ponarejanje javnih fiduciarnih dokumentov

1904 00

Dajanje v obtok/uporaba ponarejenega denarja, negotovinskih plačilnih sredstev ali javnih fiduciarnih dokumentov

1905 00

Posedovanje naprave za ponarejanje denarja ali javnih fiduciarnih dokumentov

2000 00

odprta kategorija

Ponarejanje dokumentov

2001 00

Ponarejanje javnih ali upravnih dokumentov s strani fizične osebe

2002 00

Ponarejanje dokumenta s strani javnega uslužbenca ali javnega organa

2003 00

Dobava ali pridobivanje ponarejenega javnega ali upravnega dokumenta; dobava ali pridobivanje ponarejenega dokumenta s strani javnega uslužbenca ali javnega organa

2004 00

Uporaba ponarejenih javnih ali upravnih dokumentov

2005 00

Posedovanje naprave za ponarejanje javnih ali upravnih dokumentov

2006 00

Ponarejanje zasebnih dokumentov s strani fizične osebe

2100 00

odprta kategorija

Prometna kazniva dejanja ali prekrški

2101 00

Nevarna vožnja

2102 00

Vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog

2103 00

Vožnja brez vozniškega dovoljenja ali med izgubo vozniškega dovoljenja

2104 00

Nedovoljena zapustitev kraja nesreče

2105 00

Izogibanje cestni kontroli

2106 00

Kazniva dejanja v zvezi s cestnim prometom

2200 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper delovno pravo

2201 00

Nezakonito zaposlovanje

2202 00

Kazniva dejanja v zvezi s prejemki, vključno s prispevki za socialno varnost

2203 00

Kazniva dejanja v zvezi z delovnimi pogoji, zdravjem in varstvom pri delu

2204 00

Kazniva dejanja v zvezi z dostopom do poklicne dejavnosti ali z njenim opravljanjem

2205 00

Kazniva dejanja v zvezi z delovnim časom in časom za počitek

2300 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper migracijsko pravo

2301 00

Nedovoljen vstop ali bivanje

2302 00

Omogočanje nedovoljenega vstopa in bivanja

2400 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja zoper vojaško obveznost

2500 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v zvezi s hormonskimi snovmi in drugimi spodbujevalci rasti

2501 00

Nezakonit uvoz, izvoz ali dobava hormonskih snovi in drugih spodbujevalcev rasti

2600 00

odprta kategorija

Kazniva dejanja v zvezi z jedrskim materialom ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi

2601 00

Nezakonit uvoz, izvoz, dobava ali pridobitev jedrskih ali radioaktivnih materialov

2700 00

odprta kategorija

Druga kazniva dejanja

2701 00

Druga naklepna kazniva dejanja

2702 00

Druga nenaklepna kazniva dejanja


(1)  Razen, če v tej kategoriji ni določeno drugače, „trgovina“ pomeni uvoz, izvoz, pridobitev, prodajo, dobavo, premik ali prevoz.

(2)  Za namen te podkategorije trgovina vključuje pridobitev, prodajo, dostavo, premik ali prevoz.

(3)  Za namen te podkategorije trgovina vključuje uvoz, izvoz, pridobitev, prodajo, dobavo, premik ali prevoz.

(4)  Na primer: posebno težke okoliščine.

(5)  Na primer posilstvo na zelo okruten način.

(6)  Trgovina vključuje uvoz, izvoz, pridobitev, prodajo, dobavo, premik ali prevoz.


PRILOGA B

Skupna razpredelnica s kategorijami kazni

Oznaka

Kategorije in podkategorije kazni in kazenskih ukrepov

1000

odprta kategorija

Odvzem prostosti

1001

Zaporna kazen

1002

Doživljenjska zaporna kazen

2000

odprta kategorija

Omejevanje osebne svobode

2001

Prepoved zahajanja na določene kraje

2002

Omejitev potovanja v tujino

2003

Prepoved nahajanja na določenih krajih

2004

Prepoved obiska množične prireditve

2005

Prepoved stopiti v stik z določeno osebo prek kakršnih koli sredstev

2006

Elektronski nadzor (1)

2007

Obveznost javljanja določenemu organu ob določenem času

2008

Obveznost biti/prebivati na določenem mestu

2009

Obveznost biti ob določenem času v kraju stalnega prebivališča

2010

Obveznost spoštovanja spremljevalnih ukrepov, ki jih odredi sodišče, vključno z obveznostjo ostati pod nadzorom

3000

odprta kategorija

Prepoved posebne pravice ali zmožnosti

3001

Odvzem položaja

3002

Izguba/začasna ukinitev zmožnosti opravljanja javne funkcije ali imenovanja na javno funkcijo

3003

Izguba/začasna ukinitev pravice voliti ali biti izvoljen

3004

Nezmožnost sklepanja pogodb z javno upravo

3005

Izguba pravice do prejemanja javnih subvencij

3006

Prekinitev veljavnosti vozniškega dovoljenja (2)

3007

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

3008

Prepoved vožnje določenih vozil

3009

Izguba/začasna ukinitev starševske pravice

3010

Izguba/začasna ukinitev pravice biti strokovnjak v sodnem postopku/pričati pod prisego/biti član porote

3011

Izguba/začasna ukinitev pravice zakonitega skrbništva (3)

3012

Izguba/začasna ukinitev pravice do odlikovanja ali naziva

3013

Prepoved izvajanja strokovne, trgovinske ali socialne dejavnosti

3014

Prepoved dela ali dejavnosti z mladoletnimi osebami

3015

Obveznost zapreti podjetje

3016

Prepoved posedovanja ali nošenja orožja

3017

Preklic lovskega/ribiškega dovoljenja

3018

Prepoved izdaje čekov ali uporabe plačilnih/kreditnih kartic

3019

Prepoved imeti živali

3020

Prepoved posedovanja ali uporabe določenih predmetov, ki niso orožje

3021

Prepoved določenih iger/športov

4000

odprta kategorija

Prepoved bivanja na določenem ozemlju ali izgon z njega

4001

Prepoved bivanja na nacionalnem ozemlju

4002

Izgon z nacionalnega ozemlja

5000

odprta kategorija

Osebne zahteve

5001

Napotitev na zdravljenje ali druge oblike terapije

5002

Vključitev v program za socialni nadzor nad pogojno obsojenimi osebami

5003

Obvezna oskrba/nadzor s strani družine

5004

Vzgojni ukrepi

5005

Socialno-sodni nadzor

5006

Obvezno usposabljanje/delo

5007

Obvezna zagotovitev določenih informacij pravosodnim organom

5008

Nujna objava sodbe

5009

Obveznost povrniti škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem

6000

odprta kategorija

Kazni v zvezi z osebno lastnino

6001

Zaplemba

6002

Rušenje

6003

Restavriranje

7000

odprta kategorija

Napotitev v institucijo

7001

Napotitev v psihiatrično bolnišnico

7002

Napotitev v institucijo za detoksifikacijo

7003

Napotitev v izobraževalno institucijo

8000

odprta kategorija

Denarne kazni

8001

Globa

8002

Globa, ki temelji na dnevnem osebnem dohodku (4)

8003

Globa v korist posebnega prejemnika (5)

9000

odprta kategorija

Delovne kazni

9001

Storitev ali delo v korist skupnosti

9002

Storitev ali delo v korist skupnosti, ki ga dopolnjujejo drugi omejevalni ukrepi

10000

odprta kategorija

Vojaške kazni

10001

Izguba vojaškega čina (6)

10002

Izgon iz poklicne vojaške službe

10003

Vojaški zapor

11000

odprta kategorija

Izključitev/odlog kazni, opozorilo

12000

odprta kategorija

Druge kazni in kazenski ukrepi


Parametri (določi se po potrebi)

ø

Kazen

m

Ukrep

a

Odložena kazen/ukrep

b

Delno odložena kazen/ukrep

c

Odložena kazen/ukrep, ki je pogojna/z nadzorom

d

Delno odložena kazen/ukrep, ki je pogojna/z nadzorom

e

Sprememba kazni/ukrepa

f

Alternativna kazen/ukrep, prvotno izrečen(-a) kot glavna kazen

g

Alternativna kazen/ukrep, prvotno izrečena za primer nespoštovanja glavne kazni

h

Razveljavitev odložene kazni/ukrepa

i

Naknadno oblikovanje splošne kazni

j

Prekinitev izvršbe/odložitev kazni/ukrepa (7)

k

Odpust kazni

l

Odpust odložene kazni

n

Konec kazni

o

Oprostitev

p

Amnestija

q

Pogojni izpust (izpust osebe pred koncem prestajanja kazni pod posebnimi pogoji)

r

Rehabilitacija (z izbrisom kazni/brez izbrisa kazni iz kazenske evidence)

s

Kazen za mladoletne osebe

t

Nekazenska sodba (8)


(1)  Stacionarni ali mobilni nadzor.

(2)  Za novo vozniško dovoljenje je potrebna ponovna vloga.

(3)  Zakoniti skrbnik osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ali mladoletne osebe.

(4)  Globa, izražena v enotah na dan.

(5)  Npr.: za institucijo, združenje, sklad ali žrtev.

(6)  Vojaška degradacija.

(7)  Ne vodi k preprečitvi izvršitve kazni.

(8)  Podatki o tem parametru se sporočijo samo, če zanje zaprosi država članica, katere državljan je zadevna oseba.