ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 87

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
31. marec 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (prenovitev)  ( 1 )

1

 

*

Uredba (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (prenovitev)  ( 1 )

42

 

*

Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (prenovitev)  ( 1 )

70

 

*

Uredba (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom — Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del

109

 

*

Uredba (ES) št. 220/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

155

 

*

Uredba (ES) št. 221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila  ( 1 )

157

 

*

Uredba (ES) št. 222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami

160

 

*

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti  ( 2 )

164

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (ES) št. 1394/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (UL L 324, 10.12.2007)

174

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

 

(2)   Besedilo velja za EGP in Švico

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

31.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/1


UREDBA (ES) št. 216/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2009

o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2597/95 z dne 23. oktobra 1995 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika, (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Ker se uvajajo nove spremembe, bi bilo zaradi jasnosti treba zadevno uredbo prenoviti.

(2)

Evropska skupnost je postala članica Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).

(3)

Protokol, sklenjen med Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti, predvideva, da Komisija organizaciji FAO posreduje zahtevane statistične podatke.

(4)

Skladno z načelom subsidiarnosti se lahko cilje predlaganega ukrepa doseže samo na podlagi pravnega akta Skupnosti, saj lahko le Komisija koordinira potrebno usklajevanje statističnih informacij na nivoju Skupnosti, medtem ko je zbiranje statističnih podatkov za ribištvo in potrebna infrastruktura za obdelavo in spremljanje njihove zanesljivosti glavna obveznost držav članic.

(5)

Več držav članic je zahtevalo predložitev podatkov v drugačni obliki ali na drugačnem mediju od predpisanih v Prilogi V (enakovredno vprašalnikom Statlant).

(6)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(7)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev statističnih ribolovnih območij ali njihovih podrazdelkov ter vrst. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsaka država članica Komisiji predloži podatke o nominalnih ulovih s plovili, ki so registrirana ali plujejo pod zastavo države članice, ki lovi na določenih območjih izven severnega Atlantika, ob upoštevanju Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (5).

Podatki o nominalnem ulovu vključujejo izkrcane ali na morju pretovorjene ribiške proizvode, ne glede na njihovo obliko, ne vključujejo pa količin, ki so po ulovu odvržene v morje, porabljene na krovu ali na krovu uporabljene kot vaba. Podatki se evidentirajo v najbližji toni žive teže, ki se pridobi na podlagi podatkov o izkrcanju ali pretovarjanju.

Člen 2

1.   Podatki, ki jih je treba predložiti, se nanašajo na nominalni ulov na vseh večjih ribolovnih območjih in podobmočjih, navedenih v Prilogi I, opisanih v Prilogi II in prikazanih v Prilogi III. Za vsako večje ribolovno območje so v Prilogi IV naštete vrste, za katere je treba zbrati podatke.

2.   Podatki se za vsako koledarsko leto predložijo v šestih mesecih po zaključku leta.

3.   Če plovila držav članic iz člena 1 niso lovila na glavnem ribolovnem območju v določenem koledarskem letu, država članica o tem primeru obvesti Komisijo. Če pa je prišlo do ribolova na glavnem ribolovnem območju, je treba predložiti podatke samo za kombinacije vrsta/podrazdelek, za katere je bil evidentiran ulov v določenem letnem obdobju.

4.   Podatkov o manj pomembnih vrstah, ki so jih ulovila plovila države članice, ni treba posebej navajati, lahko pa so vključeni v agregirani obliki pod pogojem, da teža proizvodov ne presega 5 % skupnega letnega ulova na glavnem ribolovnem območju.

5.   Komisija lahko spremeni seznam statističnih ribolovnih območij ali njihovih podrazdelkov ter vrst.

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5(2).

Člen 3

Razen v primerih, kjer določbe, sprejete na podlagi skupne ribiške politike, zahtevajo drugače, smejo države članice uporabiti postopke vzorčenja za pridobitev podatkov o ulovu za tiste dele flote, pri kateri bi za popolno zajetje podatkov prišlo do prekomerne uporabe upravnih postopkov. Podrobnosti o postopkih vzorčenja skupaj s podrobnimi podatki deleža v skupnih podatkih, dobljenih s tovrstnimi postopki, mora država članica vključiti v poročilo, ki ga predloži na podlagi člena 6(1).

Člen 4

Države članice izpolnijo svoje obveznosti na podlagi člena 1 in 2 s predložitvijo podatkov na magnetnem nosilcu v formatu, ki je določena v Prilogi V.

Države članice lahko predložijo podatke v formatu, določenem v Prilogi VI.

S predhodnim soglasjem Komisije lahko države članice predložijo podatke v drugačnem formatu in na drugačnem nosilcu.

Člen 5

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, ustanovljen s Sklepom Sveta 72/279/EGS (6), v nadaljnjem besedilu „odbor“.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 6

1.   Do 14. novembra 1996 države članice predložijo Komisiji podrobno poročilo, v katerem opišejo, kako so prišle do podatkov ulova ter navedejo stopnjo reprezentativnosti in zanesljivosti teh podatkov. Komisija sestavi povzetek teh poročil za razpravo v okviru pristojne delovne skupine odbora.

2.   V treh mesecih od datuma uvedbe ukrepov, države članice obvestijo Komisijo o vseh spremembah podatkov iz odstavka 1.

3.   Metodološka poročila, razpoložljivost podatkov in njihovo zanesljivost iz prvega odstavka ter druga ustrezna vprašanja, ki zadevajo uporabo te uredbe, enkrat letno pregleda pristojna delovna skupina odbora.

Člen 7

1.   Uredba (ES) št. 2597/95 se razveljavi.

2.   Sklici na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VIII.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. marca 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

A. VONDRA


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 26. februarja 2009.

(2)  UL L 270, 13.11.1995, str. 1.

(3)  Glej Prilogo VII.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

(6)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM GLAVNIH RIBOLOVNIH OBMOČIJ FAO IN NJIHOVIH PODRAZDELKOV, ZA KATERA JE TREBA PREDLOŽITI PODATKE

(Opis teh območij in podrazdelkov se nahaja v Prilogi II)

VZHODNI SREDNJI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 34)

34.1.1

Obalno območje Maroka

34.1.2

Kanarski otoki – otočje Madeira

34.1.3

Obalno območje Sahare

34.2

Severno oceansko podobmočje

34.3.1

Obalno območje Kapverdov

34.3.2

Kapverdsko otočje

34.3.3

Območje Sherbro

34.3.4

Območje zahodnega dela Gvinejskega zaliva

34.3.5

Območje centralnega dela Gvinejskega zaliva

34.3.6

Območje južnega dela Gvinejskega zaliva

34.4.1

Območje jugozahodnega dela Gvinejskega zaliva

34.4.2

Jugozahodno oceansko območje

SREDOZEMSKO IN ČRNO MORJE (glavno ribolovno območje 37)

37.1.1

Območje Balearov

37.1.2

Območje Lionskega zaliva

37.1.3

Sardinija

37.2.1

Območje Jadrana

37.2.2

Območje Jonskega morja

37.3.1

Območje Egejskega morja

37.3.2

Levantinsko območje

37.4.1

Območje Marmarskega morja

37.4.2

Območje Črnega morja

37.4.3

Območje Azovskega morja

JUGOZAHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 41)

41.1.1

Območje Amazonke

41.1.2

Božični otoki

41.1.3

Območje Salvadorja

41.1.4

Severno oceansko območje

41.2.1

Območje Santosa

41.2.2

Območje Ria Grande

41.2.3

Območje Platense

41.2.4

Centralno oceansko območje

41.3.1

Območje severne Patagonije

41.3.2

Območje južne Patagonije

41.3.3

Južno oceansko območje

JUGOVZHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 47)

47.1.1

Območje Rta Palmerinhias

47.1.2

Območje Rta Salinas

47.1.3

Območje Cunene

47.1.4

Območje Cape Cross

47.1.5

Območje Oranžne reke

47.1.6

Območje Rta dobre nade

47.2.1

Območje srednjega Agulhasa

47.2.2

Območje vzhodnega Agulhasa

47.3

Južno oceansko podobmočje

47.4

Podobmočje Tristan da Cunha

47.5

Sv. Helena in podobmočje Ascension

ZAHODNI INDIJSKI OCEAN (glavno ribolovno območje 51)

51.1

Podobmočje Rdečega morja

51.2

Podobmočje Zaliva

51.3

Podobmočje zahodno Arabskega morja

51.4

Vzhodno Arabsko morje, Lakadivi in podobmočje Sri-Lanke

51.5

Podobmočje Somalije, Kenije in Tanzanije

51.6

Podobmočje Madagaskarja in Mozambiškega kanala

51.7

Oceansko podobmočje

51.8.1

Območje Marion-Edward

51.8.2

Območje Zambezija


PRILOGA II

VZHODNI SREDNJI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 34)

Priloga III A kaže meje in podobmočja, razdelitve in podrazdelitve vzhodnega srednjega Atlantika (glavno ribolovno območje 34 – vzhodni srednji Atlantik). Opis območja in podobmočij, razdelitev in podrazdelitev. Vzhodni srednji Atlantik vključuje vse vode Atlantika z naslednjimi mejami:

od točke na oznaki visoke vode v Severni Afriki na 5o36′ zahodne zemljepisne dolžine v smeri jugozahoda, ki sledi oznako visoke vode ob obali do točke Ponta do Padrao (6o04′36″ južne zemljepisne dolžine in 12o19′48″ vzhodne zemljepisne dolžine); od tod po loksodromi v smeri severozahoda do točke na 6o00' južne zemljepisne širine do 20o00′ zahodne zemljepisne dolžine; od tod proti severu do ekvatorja; od tod proti zahodu do 30o00' zahodne zemljepisne dolžine; od tod proti severu do 5o00′ severne zemljepisne širine; od tod proti zahodu do 40o00′ zahodne zemljepisne dolžine, od tod proti severu do 36o00′ severne zemljepisne širine; od tod proti vzhodu do Punta Marroqui na 5o36′ zahodne zemljepisne dolžine; od tod proti jugu do prvotne točke na afriški obali.

Vzhodni srednji Atlantik se razdeli na:

Severno obalno območje (podobmočje 34.1)

(a)   Obalno območje Maroka (razdelek 34.1.1)

Vode, ki ležijo med 36o00′ in 26o00′ severne zemljepisne širine in vzhodni del linije proti jugu od 36o00′ severne zemljepisne širine vzdolž 13o00′ zahodne zemljepisne širine do 29o00′ severne širine, in od tod v jugozahodni smeri po loksodromi do točke na 26o00′ severne širine in 16o00′ zahodne dolžine.

(b)   Kanarski otoki – otočje Madeira (razdelek 34.1.2)

Vode, ki ležijo med 36o00'severne dolžine in 26o00′ severne širine ter med 20o00′ zahodne dolžine ter linijo od 36o00'severne širine po 13o00′ zahodne dolžine do 29o00′ severne širine, in od tod po loksodromi do točke na 26o00′ severne širine in 16o00′ zahodne dolžine.

(c)   Območje obale Sahare (razdelek 34.1.3)

Vode, ki ležijo med 36o00′ severne širine in 19o00′ severne širine in vzhodno od 20o00′ zahodne dolžine.

Severno oceansko podobmočje (podobmočje 34.2)

Vode, ki ležijo med 36o00′ in 20o00′ severne širine in med 40o00′ in 20o00′ zahodne dolžine.

Južno obalno podobmočje (podobmočje 34.3)

(a)   Obala Kapverdov (razdelek 34.3.1)

Vode, ki ležijo v pasu med 19o00′ in 9o00′ severne zemljepisne širine in vzhodno od 20o00′ zahodne zemljepisne dolžine.

(b)   Kapverdski otoki (razdelek 34.3.2)

Vode, ki ležijo v pasu med 20o00′ in 10o00′ severne zemljepisne širine in med 30o00′ in 20o00′ zahodne zempljepisne širine.

(c)   Območje Sherbro (razdelek 34.3.3)

Vode, ki ležijo v pasu med 9o00′ severne zemljepisne širine in ekvatorjem ter med 20o00′ in 8o00′ zahodne zemljepisne dolžine.

(d)   Območje zahodnega dela Gvinejskega zaliva (razdelek 34.3.4)

Vode, ki ležijo v pasu severno od ekvatorja in med 8o00'zahodne ter 3o00′ vzhodne zemljepisne dolžine.

(e)   Območje srednjega dela Gvinejskega zaliva (razdelek 34.3.5)

Vode, ki ležijo v pasu severno od ekvatorja in vzhodno od 3o00′ vzhodne zemljepisne dolžine.

(f)   Območje južnega dela Gvinejskega zaliva (razdelek 34.3.6)

Vode, ki ležijo v pasu med ekvatorjem in 6o00′ južne zemljepisne širine in vzhodno od 3o00′ vzhodne zemljepisne dolžine. To območje vključuje tudi vode ustja reke Kongo, ki leži južno od 6o00′ južne zemljepisne širine, vključno z linijo, ki teče od točke na Ponta do Padrão (6o04′36″ južne zemljepisne širine in 12o19′48″ vzhodne zemljepisne dolžine) ob loksodromi v smeri severozahoda do točke na 6o00′ južne zemljepisne širine do afriške obale in od tam ob afriški obali do prvotne točke na Ponta da Padrão.

Južno oceansko podobmočje (podobmočje 34.4)

(a)   Območje jugozahodnega dela Gvinejskega zaliva (razdelek 34.4.1)

Vode, ki ležijo v pasu med ekvatorjem in 6o00′ južne zemljepisne širine ter med 20o00' zahodne in 3o00′ vzhodne dolžine.

(b)   Območje jugozahodnega oceana (razdelek 34.4.2)

Vode, ki ležijo v pasu med 20o00′ in 5o00′ severne zemljepisne širine ter med 40o00′ in 30o00' zahodne zemljepisne dolžine; vode, ki so v pasu med 10o00′ severno zemljepisno širino in ekvatorjem ter med 30o00′ in 20o00′ zahodne zemljepisne dolžine.

SREDOZEMSKO IN ČRNO MORJE (glavno ribolovno območje 37)

Priloga III B kaže meje in podobmočja ter razdelitve Sredozemskega in Črnega morja (glavno ribolovno območje 37). Sledi opis območja in podrazdelitev.

Statistični območje Sredozemskega in Črnega morja vključuje vsa morja: (a) Sredozemsko morje, (b) Marmarsko morje, (c) Črno morje in (d) Azovsko morje. Morje vključuje lagune s somornico in druga območja, kjer prevladujejo ribe in drugi morski organizmi. Zahodne in jugovzhodne meje so določene, kot sledi:

(a)

zahodna meja: črta, ki teče proti jugu ob 5o36′ zahodne dolžine od Punta Marroqi do afriške obale;

(b)

jugovzhodna meja: severno (sredozemsko) ustje Sueškega prekopa.

PODOBMOČJA IN RAZDELITEV STATISTIČNEGA PODROČJA SREDOZEMSKEGA MORJA

Zahodno Sredozemlje (podobmočje 37.1) vključuje naslednje:

(a)   Območje Balearov (razdelek 37.1.1)

Vode zahodnega Sredozemlja z mejo, ki se začne na obali Afrike na alžirsko-tunizijski meji, katera poteka proti severu do 38o00′ severne širine; od tod proti zahodu do 8o00′ vzhodne dolžine; od tod proti severu do 41o20′ severne širine; od tod proti zahodu ob loksodromi do obale celine na vzhodnem koncu meje med Francijo in Španijo; od tod sledi španski obali do Punta Marroqui; od tod proti jugu ob 5o36′ zahodne dolžine do obale Afrike; od tod v vzhodni smeri do afriške obale do začetne točke.

(b)   Lionski zaliv (razdelek 37.1.2)

Vode severnozahodnega dela Sredozemskega morja z mejami na obali celine na vzhodnem delu meje med Francijo in Španijo, ki poteka proti vzhodu ob loksodromi do 8o00′ vzhodne dolžine in 41o20′ severne širine; od tod proti severu ob loksodromi do kopenskega dela na meji med Francijo in Italijo; od tod naprej sledi v jugozahodni smeri do obale Francije do začetne točke.

(c)   Sardinija (razdelek 37.1.3)

Vode Tirenskega morja in sosednje vode z mejo, ki se začne na afriški obali, na alžirsko-tunizijski meji in teče proti severu do 38o00′ severne širine; od tod proti zahodu do 8o00′ vzhodne dolžine in 41o20′ severne širine; od tod proti severu ob loksodromi do obale celine na meji med Francijo in Italijo; od tod sledi italijansko obalo do 38o00′ severne širine; od tod proti zahodu ob 38o00′ severne širine do obale Sicilije; od tod sledi severno obalo Sicilije do Trapanija; od tod ob loksodromi do Cap Bona; od tod proti zahodu sledi obali Tunizije do začetne točke.

Srednje Sredozemlje (podobmočje 37.2) vključuje:

(a)   Jadran (razdelek 37.2.1)

Vode Jadranskega morja severno od črte, ki teče od meje med Albanijo in Črno goro na vzhodnem delu Jadranskega morja proti zahodu do Rta Gargano ob italijanski obali.

(b)   Jonsko območje (razdelek 37.2.2)

Vode centralnega Sredozemlja in sosednje vode z mejo, ki se začne na 25o00′ vzhodne dolžine na severnoafriški obali in poteka proti severu do 34o00' severne širine; od tod proti zahodu do 23o00′ vzhodne dolžine; od tod naprej proti severu do obale Grčije; od tod sledi zahodno obalo Grčije in obalo Albanije do meje med Albanijo in Črno goro; od tod proti zahodu do Rta Gargano na italijanski obali; od tod sledi italijansko obalo do 38o00′ severne širine; od tod proti zahodu ob 38o00′ severne širine do obale Sicilije; od tod proti vzhodu sledi obalo severne Afrike do začetne točke.

Vzhodno Sredozemlje (podobmočje 37.3) vključuje naslednje:

(a)   Egejsko območje (razdelek 37.3.1)

Vode Egejskega morja in sosednje vode z mejo, ki se začne na južni obali Grčije na 23o00′ vzhodne dolžine ter poteka proti jugu do 34o00′ severne širine; od tod proti zahodu do 29o00′ vzhodne dolžine; od tod proti severu do obale Turčije; od tod sledi zahodno obalo Turčije do Kum Kale; od tod ob loksodromi, ki teče od Kum Kale do Cape Hellas; od tod sledi obalo Turčije in Grčije do začetne točke.

(b)   Levantinsko območje (razdelek 37.3.2)

Vode Sredozemskega morja vzhodno od črte, ki se začne na obali severne Afrike na 25o00′ vzhodne dolžine in poteka proti severu do 34o00′ severne širine; od tod proti vzhodu do 29o00′ vzhodne dolžine; od tod proti severu do obale Turčije; od tod sledi obale Turčije in drugih držav vzhodnega Sredozemlja do začetne točke.

Črno morje (podobmočje 37.4) vključuje naslednje:

(a)   Marmarsko morje (razdelek 37.4.1)

Vode Marmarskega morja z mejo na zahodu s črto, ki teče od Cape Hellasa do Kum Kale ob vhodu v Dardanele; in na vzhodu po črti, ki teče čez Bospor iz Kumdere.

(b)   Črno morje (razdelek 37.4.2)

Vode Črnega morja in sosednje vode z mejo na jugozahodu s črto, ki teče čez Bospor iz Kumdere in mejo na severvzhodu, na črti, ki teče iz Takil Point na polotoku Kerch do Panagija Point na polotoku Taman.

(c)   Azovsko morje (razdelek 37.4.3)

Vode Azovskega morja severno od črte, ki poteka ob južnem vhodu ožine Kerch, in se začne od Takil Point na 45o06′ S in 36o27' V na polotoku Kerch, in poteka čez ožino do Point Panagija na 45o08' S in 36o38' V na polotoku Taman.

JUGOZAHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 41)

Priloga III C kaže meje in podrazdelitve jugozahodnega Atlantika (glavno ribolovno območje 41).

Sledi opis območij:

Jugozahodni Atlantik (glavno ribolovno območje 41) se opredeli kot vode z mejo, ki gre po črti od obale Južne Amerike vzdolž vzporednika 5o00′ severne širine do poldnevnika na 30o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do ekvatorja; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 20o00′ zahodne širine; od tod proti jugu do vzporednika na 50o00′ južne širine; nato proti zahodu do poldnevnika na 50o00′ zahodne dolžine, od tod proti jugu do vzporednika na 60o00′ južne širine; od tod proti zahodu do poldnevnika na 67o16′ zahodne dolžine; od tod proti severu do točke na 56o22' J 67o16' Z; od tod proti vzhodu vzdolž črte na 56o22' J do točke na 65o43′ Z; naslednja črta, ki združuje točki na 55o22′ J in 65o43′ Z, na 55o11' J in 66o04′ Z, 55o07′ J in 66o25′ Z; od tod proti severu vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Jugozahodni Atlantik je razdeljen na:

Območje Amazonke (razdelek 41.1.1)

Vode z mejo po črti, ki se začne na obali Južne Amerike na 5o00′ severne širine, ki vstopa ob tem vzporedniku do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 40o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do točke, kjer ta poldnevnik preseka obalo Brazilija; od tod v severno zahodni smeri ob obali Južne Amerike do začetne točke.

Božični otoki (razdelek 41.1.2)

Vode z mejo po črti proti severu od obale Brazilije vzdolž poldnevnika na 40o00′ zahodne dolžine to točke, kjer se sreča z ekvatorjem; od tod proti vzhodu vzdolž ekvatorja do poldnevnika na 32o00′; od tod proti jugu do vzporednika na 10o00′ južne širine; od tod proti zahodu do točke, kjer se poldnevnik na 10o00′ sreča z obalo Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Območje Salvadorja (razdelek 41.1.3)

Vode z mejo po črti, ki teče proti vzhodu od obale Južne Amerike do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 35o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 20o00′ južne širine; od tod proti jugu do vzporednika na 20o00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Severno oceansko območje (razdelek 41.1.4)

Vode z mejo po črti, ki teče proti vzhodu od 5o00′ S in 40o00' Z do poldnevnika na 30o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do ekvatorja; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 20o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 20o00′ južne širine; od tod proti zahodu do poldnevnika na 35o00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do vzporednika na 10o00′ južne širine; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 32o00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do ekvatorja; od tod proti zahodu do poldnevnika na 40o00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do začetne točke.

Območje Santosa (razdelek 41.2.1)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od obale južne Amerike na 20o00′ južne širine do točke, kjer se sreča z poldnevnikom na 39o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 29o00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri po obali Južne Amerike do začetne točke.

Območje Ria Grande (razdelek 41.2.2)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od obale Južne Amerike na 29o00′ južne širine do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 45o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 34o00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Območje Platense (razdelek 41.2.3)

Vode z mejo proti vzhodu od obale Južne Amerike na 34o00′ južne širine do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 50o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 40o00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Centralno oceansko območje (razdelek 41.2.4)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od 20o00′ J in 39o00′ Z do poldnevnika na 20o00′ zahodne širine; od tod proti jugu do vzporednika na 40o00′ južne širine; od tod proti zahodu do poldnevnika na 50o00′ zahodne širine; od tod proti severu do vzporednika na 34o00′ južne širine; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 45o00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do vzporednika na 29o00′ južne širine; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 39o00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do začetne točke.

Območje severne Patagonije (razdelek 41.3.1)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od obale Južne Amerike na 40o00′ južne širine do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 50o00′ zahodne dolžine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Območje južne Patagonije (razdelek 41.3.2)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od obale Južne Amerike na 48o00′ južne širine do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 50o00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 60o00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do poldnevnika na 67o16′ zahodne dolžine; od tod proti severu do točke na 56o22′ J in 67o16′ Z; od tod po loksodromi združi točke na 56o22′ J in 65o43′ Z; 55o22′ J in 65o43′ Z; 55o11′ J in 66o04′ Z; 55o07′ J in 66o25' Z; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Južno oceansko območje (razdelek 41.3.3)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od 40o00' J 50o00' Z do poldnevnika na 20o00' zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 50o00' južne širine; nato proti severu do začetne točke.

JUGOVZHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 47)

Priloga III D kaže meje in podrazdelitve jugovzhodnega Atlantika. Sledi opis območja po konvenciji ICSEAF.

Jugovzhodni Atlantik (glavno ribolovno območje 47) vključuje vode z mejo po črti, ki se začne na točki pri 6o04′36″ južne širine in 12o19′48″ vzhodne dolžine; od tod v severozahodni smeri vzdolž loksodrome do točke na preseku poldnevnika 12o vzhodno s vzporednikom 6o južno; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do poldnevnika 20o zahodno; od tod južno vzdolž tega poldnevnika do vzporednika 50o južno, od tod proti vzhodu vzdolž tega vzporednika do poldnevnika 30o vzhodno; od tod proti severu vzdolž tega poldnevnika do obale afriškega kontinenta; od tod v zahodni smeri vzdolž te obale do začetne točke potovanja.

Jugovzhodni Atlantik (glavno ribolovno območje 47) se razdeli na:

Zahodno obalno podobmočje (podobmočje 47.1)

(a)   Območje Rta Palmerinhas (razdelek 47.1.1)

Vode, ki ležijo med 6o00' južne širine in 10o00' južne širine in vzhodno od 10o00' vzhodne dolžine. V to razdelitev niso vključene vode ustja reke Kongo, t.j. vode, ki ležijo severovzhodno od črte, ki pelje od Punta do Padrao (6o04′36″ J in 12o19′48″ V) do točke na 6o00′ J in 12o00′ V.

(b)   Območje Rta Salinas (razdelek 47.1.2)

Vode, ki ležijo med 10o00′ južne širine in 15o00′ južne širine ter vzhodno od 10o00′ vzhodne dolžine.

(c)   Območje Cunene (razdelek 47.1.3)

Vode, ki ležijo med 15o00′ južne širine in 20o00' južne širine ter vzhodno od 10o00′ vzhodne dolžine.

(d)   Območje Cape Cross (razdelek 47.1.4)

Vode, ki ležijo med 20o00′ južne širine in 25o00' južne širine ter vzhodno od 10o00′ vzhodne dolžine.

(e)   Območje Oranžne reke (razdelek 47.1.5)

Vode, ki ležijo med 25o00' južne širine in 30o00′ južne širine in vzhodno od 10o00′ vzhodne dolžine.

(f)   Območje Rta dobre nade (razdelek 47.1.6)

Vode, ki ležijo med 30o00′ južne širine in 40o00′ južne širine ter med 10o00′ in 20o00′ vzhodne dolžine.

Podobmočje obale Agulhas (podobmočje 47.2)

(a)   Območje srednjega Agulhasa (razdelek 47.2.1)

Vode, ki ležijo severno od 40o00′ in 50o00′ južne širine ter med 20o00′ in 25o00′ vzhodne dolžine.

(b)   Območje vzhodnega Agulhasa (razdelek 47.2.2)

Vode, ki ležijo severno od 40o00′ južne širine in med 25o00′ ter 30o00′ vzhodne dolžine.

Južno oceansko podobmočje (podobmočje 47.3)

Vode, ki ležijo med 40o00′ in 50o00′ južne širine ter med 10o00′ in 30o00′ vzhodne dolžine.

Podoobmočje Tristan de Cunha (podobmočje 47.4)

Vode, ki ležijo med 20o00′ in 50o00′ južne širine ter med 20o00′ in 10o00′ vzhodne dolžine.

Sv. Helena in podobmočje Ascension (podobmočje 47.5)

Vode, ki ležijo med 6o00′ in 20o00′ južne širine in med 20o00′ in 10o00′ zahodne dolžine.

ZAHODNI INDIJSKI OCEAN (glavno ribolovno območje 51)

Zahodni Indijski ocean v splošnem vključuje:

(a)

Rdeče morje;

(b)

Adenski zaliv;

(c)

zaliv med obalo Irana in Arabskega polotoka;

(d)

Arabsko morje;

(e)

del Indijskega oceana, vključno z Mozambiškim kanalom, ki leži med poldnevnikoma 30o00′ in 80o00' V ter severno od črte antarktične konvergence in vključuje vode okoli Sri Lanke.

Priloga III E kaže meje in podobmočja zahodnega Indijskega oceana (glavno ribolovno območje 51).

Zahodni Indijski ocean določajo naslednje meje:

meja s Sredozemskim morjem: severno ustje Sueškega prekopa,

zahodna morska meja: črta, ki se začenja na vzhodni obali Afrike na 30o00′ V dolžine in poteka proti jugu do 45o00′ J širine,

vzhodna morska meja: loksodroma, ki se začenja na jugovzhodni obali Indije (Point Calimere) in poteka v severovzhodni smeri, da se sreča s točko na 82o00' V dolžine in 11o00′ S širine, od tod pa teče proti vzhodu do poldnevnika 85o00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 3o00′ S; od tod proti zahodu do poldnevnika 80o00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 45o00′ J,

južna meja: črta, ki teče vzdolž vzporednika 45o00′ J od 30o00' V dolžine do 80o00' V dolžine.

Zahodni Indijski ocean se deli na:

Podobmočje Rdečega morja (podobmočje 51.1)

severna meja: severno ustje Sueškega prekopa,

južna meja: loksodroma od meje med Etiopijo in Republiko Djibuti na obali Afrike, vzdolž ustja Rdečega morja, do meje med bivšo arabsko republiko Jemen in bivšo Ljudsko demokratično republiko Jemen na Arabskem polotoku.

Podobmočje Zaliva (podobmočje 51.2)

Ustje Zaliva se zaključi na črti, ki se začenja na severnem koncu Ras Musandam in teče proti po vzhodni iranski obali.

Podoobmočje zahodnega Arabskega morja (podobmočje 51.3)

Vzhodne in zahodne meje so črta od Iranske/Pakistanske meje, ki teče proti jugu do vzporednika 20o00′ S; od tod proti vzhodu do poldnevnika 65o00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 10o00′ S; od tod proti zahodu do obale S Afrike; druge morske meje so skupne meje s podobmočji 51.1 in 51.2 (glej zgoraj).

Vzhodno Arabsko morje, Lakadivi in Šrilanka (podobmočje 51.4)

Morska meja je črta, ki se začenja na obali Azije na Iranski/Pakistanski meji, teče proti jugu do vzporednika na 20o00′ S; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 65o00′ V; od tod proti jugu do vzporednika na 10o00′ S; od tod proti vzhodu do poldnevnika 80o00′ V; od tod naprej proti severu do vzporednika 3o00′ S; od tod naprej proti vzhodu do poldnevnika 85o00′ V.; od tod proti severu do vzporednika 11o00′ S; od tod proti zahodu do poldnevnika 82o00′ V; od tod vzdolž loksodrome v jugozahodni smeri do jugovzhodne obale Indije.

Podobmočje Somalije, Kenije in Tanzanije (podobmočje 51.5)

Črta, ki se začenja na obali Somalije na 10o00′ S, teče proti vzhodu do poldnevnika 65o00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 10o00′ J; od tod proti zahodu do poldnevnika 45o00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 10o28′ J; od tod proti zahodu do vzhodne obale Afrike med Ras Mwambo (na severu) in Mwambo Village (na jugu).

Podobmočje Madagaskarja in Mozambiškega kanala (podobmočje 51.6)

Črta, ki se začenja na vzhodni obali Afrike med Ras Mwambo (na severu) in Mwambo Village (na jugu) na 10o28′ J širine, teče proti vzhodu do poldnevnika 45o00′ V; od tod proti severu do vzporednika 10o00′ J; od tod proti vzhodu do poldnevnika 55o00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 30o00′ J; od tod proti zahodu do poldnevnika 40o00′ V; od tod proti severu do obale Mozambika.

Oceansko podobmočje (Zahodni Indijski Ocean) –(podobmočje 51.7)

Črta, ki se začne na položaju 10o00′ J širine in 55o00' V dolžine, teče proti vzhodu do poldnevnika 80o00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 45o00′ J; od tod proti zahodu do poldnevnika 40o00′ V; od tod proti severu do vzporednika 30o00′ J; od tod proti vzhodu do poldnevnika 55o00′ V; od tod proti severu do začetne točke na vzporedniku 10o00′ J.

Podobmočje Mozambika (podobmočje 51.8)

Podobmočje vključuje vode, ki ležijo v pasu severno od vzporednika 45o00′ J ter med poldnevnikoma 30o00′ V in 40o00′ V. Nadalje se deli na:

Območje Marion-Edward (razdelek 51.8.1)

Vode, ki ležijo v pasu med vzporednikoma 40o00′ J in 50o00′ J ter poldnevnikoma 30o00′ V in 40o00′ V.

Območje Zambezi (razdelek 51.8.2)

Vode, ki ležijo severno od vzporednika 40o00′ J in med poldnevnikoma 30o00′ V in 40o00′ V.


PRILOGA III

A: VZHODNI SREDNJI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 34)

Image

B: SREDOZEMSKO IN ČRNO MORJE (glavno ribolovno območje 37)

Image

C: JUGOZAHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 41)

Image

D: JUGOVZHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 47)

Image

E: ZAHODNI INDIJSKI OCEAN (glavno ribolovno območje 51)

Image


PRILOGA IV

SEZNAM VRST, ZA KATERE JE TREBA PREDLOŽITI PODATKE ZA VSAKO GLAVNO RIBOLOVNO OBMOČJE

Vrste, navedene spodaj, so tiste, za katere so bili ulovi sporočeni v uradni statistiki. Če so na voljo, morajo države članice predložiti podatke za vsako ugotovljeno vrsto. Kjer posamezne vrste ne morejo biti ugotovljene, je treba podatke združiti in predložiti v polju, ki je kar se da podrobno.

Opomba:

d. v.

=

druge vrste

VZHODNI OSREDNJI ATLANTIK (Glavno ribolovno območje 34)

Slovensko ime

Tričrkovna koda

Znanstveno ime

Angleško ime

jegulja

ELE

Anguilla anguilla

European eel

čepe d. v.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

zahodnoafriška iliša

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

bokoplute d. v.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

robci

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

morski list

SOL

Solea solea

Common sole

klinasti list

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

morski listi d. v.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

pasji jeziki d. v.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

krilati romb

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

krilati rombi d. v.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

tabinja belica

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

francoski molič

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

oslič

HKE

Merluccius merluccius

European hake

senegalski oslič

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

osliči d. v.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

trske d. v.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

morski somi d. v.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

ugor

COE

Conger conger

European conger

morske jegulje d. v.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

kljunačka

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

kovač

JOD

Zeus faber

John dory

srebrni kovač

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

merjaščevke

BOR

Caproidae

Boar fishes

pridneni ostriževci d. v.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kirnja

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

bela kirnja

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

kirnje d. v.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

globinska kirnja

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

zobčasti ostriži d. v.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

pikasti brancin

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

brancin

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

veleoke d. v.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

morski kraljički d. v.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

graditeljice

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

ostriževci družine Emmelichthyidae

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

hlastači d. v.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

hlastači d. v.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

prašičevka

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

prašičevka vrste Pomadasys incisus

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

pikasta prašičevka

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

velikooka prašičevka

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

prašičevke d. v.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

grbe

DRU

Sciaena spp.

Drums

korbel

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

grba

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

afriška grba

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

grba vrste Pseudotolithus senegallus

CKL

Pseudotolithus brachygnathus

Law croaker

senegalska grba

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

dolga grba

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

grbe rodu Pseudotolithus

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

grbe d. v.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

okati ribon

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

ribon

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

divji ribon

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

rdeči ribon

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

riboni d. v.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

špari d. v.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

veleoki zobatec

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

zobatec

DEC

Dentex dentex

Common dentex

angolski zobatec

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

kongoški zobatec

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

zobatci d. v.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

kantar

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

črnorepka

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

modropikasti pagar

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

pagar

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

orada

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

pagri d. v.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

bukva

BOG

Boops boops

Bogue

špari d. v.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

girice

PIC

Spicara spp.

Picarels

bradači

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

zahodnoafriški bradač

GOA

Pseudupeneus prayensis

West African goatfish

bradači d. v.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets, n.e.i.

afriška drepana

SIC

Drepane africana

African sicklefish

jahači

SPA

Ephippidae

Spadefishes

pravi ostriži d. v.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

bradati huj

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

kirurgi

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

krulci d. v.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

balestre

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

morska spaka

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

morske spake d. v.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

iglice d. v.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

poletaši d. v.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

barakude

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

glavati cipelj

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

kapitan

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

nitkarica

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

kraljeva nitkarica

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

nitkarice d. v.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

pelagični ostriževci d. v.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

skakavka

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

šur

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

šuri d. v.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

šuri rodu Decapterus

SDX

Decapterus spp.

Scads

konjski trnobok

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

lisastoplavutni šur

HMY

Caranx rhoncus

False scad

trnoboki d. v.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

afriški lunasti trnobok

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

pegaste lice

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

gofi d. v.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

lica

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

zeleni trnobok

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

delfinka

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

figa

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

fige

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

bananarica

BOF

Albula vulpes

Bonefish

velika sardela

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

madeirska velika sardela

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

velike sardele d. v.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

bonga

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

sardela

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

sardon

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

sledi d. v.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

palamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

bela palamida

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

vahu

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

zahodnoafriška kraljevska skuša

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

fregatni trupec in trupec

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

rumenoplavuti tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuni d. v.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

pilarji

SAW

Pristidae

Sawfishes

atlantska pahljačasta mečarica

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

pahljačaste mečarice

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mečarica

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

tunom podobne ribe d. v.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

mečak

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

morski meč

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

črni morski meč

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

morski meči d. v.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

lokarda

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

skuša

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

skuše d. v.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

skušam podobne ribe d. v.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

morska lisica

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

velikooka morska lisica

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

mako

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

sinji morski pes

BSH

Prionace glauca

Blue shark

svilnati morski pes

FAL

Carcharhinu falciformis

Silky shark

kladvenica

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

valovitoglava kladvenica

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

kladvenice d. v.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

trnež vrste Dalatias licha

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

goslaši d. v.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

navadni morski psi d. v.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

raže d. v.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

morski psi in skati d. v.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

morske ribe kostnice d. v.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

morski raki košarji d. v.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

rarogi rodu Panulirus d. v.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

rarogi d. v.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

škamp

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

jastog

LBE

Homarus gammarus

European lobster

tigrasta kozica

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

južna rožnata kozica

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

bele kozice d. v.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

dolgoostna rdeča kozica

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

gvinejska kozica

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

škrlatna kozica

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

skalne kozice

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

kozice d. v.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

morski raki d. v.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

polži d. v.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

koritaste ostrige d. v.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

klapavice d. v.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

glavonožci d. v.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

sipa

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

sipe in sipice

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

lignji

SQC

Loligo spp.

Common squids

hobotnica

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

hobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses

lignji d. v.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

morski mehkužci d. v.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

želve d. v.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


SREDOZEMSKO IN ČRNO MORJE (Glavno ribolovno območje 37)

Slovensko ime

Tričrkovna koda

Znanstveno ime

Angleško ime

jesetri d. v.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

jegulja

ELE

Anguilla anguilla

European eel

črnomorska čepa

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

čepe d. v.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

črnomorski sled

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

bokoplute d. v.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

morska plošča

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

iverka

FLE

Platichthys flesus

European flounder

morski list

SOL

Solea solea

Common sole

morski listi d. v.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

krilati romb

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

krilati rombi d. v.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

romb

TUR

Psetta maxima

Turbot

romb (črnomorska podvrsta)

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

tabinja belica

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

molič

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

francoski molič

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

mol

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

oslič

HKE

Merluccius merluccius

European hake

trske d. v.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

srebrenke d. v.

ARG

Argentina spp.

Argentines

ščetinozoba morska kuščarica

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

morske kuščarice d. v.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

ugor

COE

Conger conger

European conger

morske jegulje d. v.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

kovač

JOD

Zeus faber

John Dory

pridneni ostriževci d. v.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kirnja

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

bela kirnja

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

kirnje d. v.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

globinska kirnja

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kanjec

CBR

Serranus cabrilla

Comber

zobčasti ostriži d. v.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

brancin

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

brancini

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

prašičevka

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

grbe

DRU

Sciaena spp.

Drums

korbel

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

grba

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

grbe d. v.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

okati ribon

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

ribon

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

divji ribon

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

riboni d. v.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

šarg

SWA

Diplodus sargus

White seabream

špari d. v.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

veleoki zobatec

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

zobatec

DEC

Dentex dentex

Common dentex

zobatci d. v.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

kantar

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

črnorepka

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

pagar

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

orada

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

pagri d. v.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

bukva

BOG

Boops boops

Bogue

ovčica

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

salpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

špari d. v.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

modrak

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

girice

PIC

Spicara spp.

Picarels

progasti bradač

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

bradač

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

bradači

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

morski zmaj

WEG

Trachinus draco

Greater weever

pravi ostriži d. v.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

prave peščenke

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

morski zajci

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

glavači

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

glavači d. v.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

bodike d. v.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

lirasti krulec

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

krulci d. v.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

morska spaka

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

morske spake d. v.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

iglica

GAR

Belone belone

Garfish

barakude

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

glavati cipelj

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

gavuni

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

pelagični ostriževci d. v.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

skakavka

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

šur

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

sredozemski šur

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

šuri d. v.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

trnoboki d. v.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

gof

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

gofi d. v.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

lica

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

trnoboki d. v.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

kostanjevka

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

delfinka

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

velike sardele d. v.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

sardela

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

papalina

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

sardon

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

sledi d. v.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

palamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

bela palamida

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

fregatni trupec in trupec

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

pegasti tun

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

črtasti tun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuni d. v.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

atlantska pahljačasta mečarica

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

pahljačaste mečarice

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mečarica

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

tunom podobne ribe d. v.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

morski meč

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

lokarda

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

skuša

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

skuše d. v.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

skušam podobne ribe d. v.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

morski pes orjak

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

morska lisica

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

atlantski mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

črnousta morska mačka

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

sinji morski pes

BSH

Prionace glauca

Blue shark

sivi morski pes

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

kladvenica

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

valovitoglava kladvenica

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

rjavi trnež

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

trnež vrste Centrophorus granulosus

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

trnež vrste Dalatias licha

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

črni svetilec

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

raža trnjevka

RJC

Raja clavata

Thornback ray

morski bič

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

atlantski morski pes

POR

Lamna nasus

Porbeagle

morske mačke

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

navadni morski psi d. v.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

trnež

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

trneži d. v.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

sklat

AGN

Squatina squatina

Angelshark

sklati d. v.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

veliki morski psi d. v.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

goslaši d. v.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

raže d. v.

SKA

Raja spp.

Skates

raže d. v.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

morski psi in skati d. v.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

morske ribe kostnice d. v.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

velika rakovica

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

sredozemska obrežna rakovica

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

morski pajek

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

morski raki košarji d. v.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

mavritanski rarog

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

rarog

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

rarogi d. v.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

škamp

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

jastog

LBE

Homarus gammarus

European lobster

tigrasta kozica

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

dolgoostna rdeča kozica

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

škrlatna kozica

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

rdeče-modra kozica

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

žagasta kozica

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

navadna peščena kozica

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

kozice d. v.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

morska bogomolka

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

morski raki d. v.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

polži d. v.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

šilasta breženka

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

ostriga

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

japonska koritasta ostriga

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

klapavica

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

velika pokrovača

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

voleki

MUE

Murex spp.

Murex

užitna srčanka

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

navadna venerica

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

brazdasta ladinka

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

rebrasta ladinka

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

venerice rodu Tapes d. v.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

donaks

DON

Donax spp.

Donax clams

nožnice

RAZ

Solen spp.

Razor clams

školjke d. v.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

glavonožci d. v.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

sipa

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

sipe in sipice

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

lignji

SQC

Loligo spp.

Common squids

puščičasti ligenj

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

hobotnica

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

moškatne hobotnice

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

hobotnice d.v.

OCT

Octopodidae

Octopuses

lignji d. v.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

morski mehkužci d. v.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

želve d. v.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

nagubani kozolnjak

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

vijoličasti morski ježek

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

klobučnjaki rodu Rhopilema

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


JUGOZAHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 41)

Slovensko ime

Tričrkovna koda

Znanstveno ime

Angleško ime

čepe d. v.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

bokoplute d. v.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

velikozobe plošče

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

pasji jeziki d. v.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

patagonska globokomorska trska

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

globokomorske trske

MOR

Moridae

Moras

brazilska repata tabinja

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

južni sinji mol

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

argentinski oslič

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

južni oslič

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

osliči d. v.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

patagonski repek

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

repki

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

vrste rodu repakov

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

trske d. v.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

morski somi d. v.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

velika morska kuščarica

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

argentinski ugor

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

pridneni ostriževci d. v.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

ostriževci rodu Centropomus d. v.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i

kirnje rodu Mycteroperca

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

rdeča kirnja

GPR

Epinephelus morio

Red grouper

kirnje d. v.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

srebrna pirka

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

zobčasti ostriži d. v.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

južni rdeči hlastač

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

rumenorepi hlastač

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

hlastači d. v.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

progasta prašičevka

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

prašičevke d. v.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

pikasta grba

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

grbe rodu Cynoscion d. v.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

kalifornijska grba

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

južna kraljevska grba

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

argentinski korbel

CKY

Umbrina canosai

Argentine croaker

kraljeva grba

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

bobnarka

BDM

Pogonias cromis

Black drum

grbe d. v.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

špari d. v.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

zobatci d. v.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

pagar

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

špari d. v.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

bradači

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

kastanjeta

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

ostriževci rodu Pinguipes

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

brazilska ravnoglavka

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

elegina

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

patagonska zobata riba

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

topoglava nototenija

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

luskasta nototenija

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

kratkorepa nototenija

NOT

Patagonothen brevicauda

Patagonian rockcod

dolgonoga nototenija

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

nototenije d. v.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

črnoplavutna ledna krokodilka

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

antarktična ledna krokodilka

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

ledne krokodilke d. v.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

pravi ostriži d. v.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

rožnati huj

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

črnuhi d. v.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

okun

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

bodike d. v.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

krulci rodu Prionotus

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

brazilska kljunata ščukica

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

poletaši d. v.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

barakude

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

ciplji d. v.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

gavuni

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

pelagični ostriževci d. v.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

skakavka

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

pisani šur

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

šuri d. v.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

trnoboki d. v.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

gofi d. v.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

parona

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

trnoboki d. v.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

delfinka

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

fige rodu Peprilus

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

fige

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

vitki tarpon

LAD

Elops saurus

Ladyfish

atlantski tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

brazilska velika sardela

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

velike sardele d. v.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

brazilski menhaden

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

argentinski menhaden

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

luskasti sledi

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

falklandska papalina

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

argentinski sardon

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

sardoni d. v.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

sledi d. v.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

palamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

vahu

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

kraljevska skuša

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

lisasta kraljevska skuša

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

kraljevske skuše d. v.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

fregatni trupec in trupec

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

pegasti tun

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

črtasti tun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

črnoplavuti tun

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

južni tun

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

rumenoplavuti tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuni d. v.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

atlantska pahljačasta mečarica

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

pahljačaste mečarice

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mečarica

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

tunom podobne ribe d. v.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

ostriževec vrste Thyrsitops lepidopoides

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

mečak

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

lokarda

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

velikooka morska lisica

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

atlantski mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

sinji morski pes

BSH

Prionace glauca

Blue shark

svilnati morski pes

FAL

Carcharhinu falciformis

Silky shark

bronasti morski pes

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

kladvenica

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

valovitoglava kladvenica

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

pepelasti morski pes

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

trnež

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

sklati d. v.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

atlantski goslaš

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

pilarji

SAW

Pristidae

Sawfishes

rilčaste morske podgane d. v.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

ozkonosi morski pes

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

navadni morski psi d. v.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

pepelasti morski psi

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

raže d. v.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

morski psi in skati d. v.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

morske ribe kostnice d. v.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

plavajoča rakovica vrste Callinectes danae

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

antarktična kraljevska rakovica

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

mehka kraljevska rakovica

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

rdeče rakovice d. v.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

morski raki košarji d. v.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

karibski rarog

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

rarogi rodu Panulirus d. v.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

severna rjava kozica

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

rožnato-pikasta kozica

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

bele kozice d. v.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

kroyerjeva kozica

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

argentinska kozica

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

argentinska rdeča kozica

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

kozice d. v.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

antarktični kril d. v.

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill

morski raki d. v.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

polži d. v.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

koritaste ostrige d. v.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

platska klapavica

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

magellanova klapavica

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

pokrovače d. v.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

donaks

DON

Donax spp.

Donax clams

školjke d. v.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

sipe in sipice

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

patagonski ligenj

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

lignji

SQC

Loligo spp.

Common squids

argentinski kratkoplavuti ligenj

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

ligenj vrste Martialia hyadesi

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

hobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses

lignji d. v.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

morski mehkužci d. v.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

želve d. v.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


JUGOVZHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 47)

Slovensko ime

Tričrkovna koda

Znanstveno ime

Angleško ime

bokoplute d. v.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

zahodnoafriški list

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

južnonoafriški list

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

morski listi rodu Austroglossus d. v.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

pasji jeziki d. v.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

benguelski oslič

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

kapski oslič

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

globokomorski kapski oslič

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

kapska osliča

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

osliči

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

trske d. v.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

sekirice

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

sekirice rodu Maurolicus d. v.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

bisernik

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

zelenooke

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

mačjeglavi morski som

GAT

Galeichthys feliceps

White barbel

gladkousti morski som

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

morski somi d. v.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

velika morska kuščarica

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

morske kuščarice d. v.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

morske jegulje d. v.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

kljunačka

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

kljunačke

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

sluzoglavke d. v.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

kovač

JOD

Zeus faber

John Dory

srebrni kovač

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

kovači d. v.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

merjaščevke

BOR

Caproidae

Boarfishes

merjaščevka

BOC

Capros aper

Boarfish

pridneni ostriževci d. v.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kirnje d. v.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

globinska kirnja

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

zobčasti ostriži d. v.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

veleoke d. v.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

veleoke

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

morski kraljički d. v.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

ostriževci družine Acropomatidae

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

japonska cepoplavutarica

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

cepoplavutarice d. v.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

kapska rubinka

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

ostriževci družine Emmelichthyidae

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

hlastači d. v.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

nitkoplavutarice

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

nitkoplavutarice

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

velikooka prašičevka

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

prašičevka

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

pikasta prašičevka

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

prašičevke d. v.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

atlantska grba

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

grba vrste Atractoscion aequidens

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

zobata grba

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

grbe rodu Pseudotolithus

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

grbe d. v.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

kanarski korbel

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= Baardman)

grbe rodu Cynoscion d. v.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

natalski ribon

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

špari d. v.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

riboni d. v.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

špari d. v.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

veleoki zobatec

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

angolski zobatec

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

kanarski zobatec

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

zobatci d. v.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

kantar

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

tesar

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

špar vrste Cheimerius nufar

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

špar vrste Petrus rupestris

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

panga

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

južnoafriški šarg

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

pagri d. v.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

bukva

BOG

Boops boops

Bogue

špari rodu Chrysoblephus d. v.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

bela ovčica

SNW

Lithognathus lithognathu

Whitesteenbras

ovčice d. v.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

ovčica

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

špari rodu Pachymetopon

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

salpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

špari rodu Polysteganus d. v.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

špar vrste Polysteganus praeorbitalis

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

špar vrste Polysteganus undulosus

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

špar vrste Polysteganus coeruleopunctatus

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

špari d. v.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

girice

PIC

Spicara spp.

Picarels

bradači d. v.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

bradači

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

ostriževci družine Coracinidae d. v.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

ostriževec vrste Dichistius capensis

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

jahači

SPA

Ephippidae

Spadefishes

afriška drepana

SIC

Drepane africana

African sicklefish

huji d. v.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

kapski huj

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

glavači d. v.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

kapski rdeči okun

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

okuni d. v.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

okun

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

bodike d. v.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

lirasti krulec

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

kapski krulec

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

krulci d. v.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

krulci

GUY

Trigla spp.

Gurnards

balestre

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

kapska morska spaka

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

morske spake d. v.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

hektorjeva laterna

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

laterne

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

iglice d. v.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

orjaške iglice

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

paščuke d. v.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

paščuka

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

barakude

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

barakude

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

ciplji d. v.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

nitkarice d. v.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

nitkarica

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

pelagični ostriževci d. v.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

skakavka

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

skakavke d. v.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

kobije d. v.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

kapski šur

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

afriški šur

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

šuri d. v.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

šuri rodu Decapterus

SDX

Decapterus spp.

Scads

konjski trnobok

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

lisastoplavutni šur

HMY

Caranx rhoncus

False scad

trnoboki d. v.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

afriški lunasti trnobok

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

pegaste lice

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

rumenorepi gof

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

gofi d. v.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

lica

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

zeleni trnobok

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

trnoboki d. v.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

kostanjevke d. v.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

kostanjevka

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

delfinka

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

delfinke d. v.

DOX

Coryphaneidae

Dolphinfishes n.e.i.

figa

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

fige

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

bananarice

ALU

Albulidae

Bonefishes

dolgoplavute bananarice

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

velika sardela

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

madeirska velika sardela

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

kalifornijska sardela

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

whiteheadov vretenasti sled

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

sardon

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

sardoni d. v.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

sledi d. v.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

velike sardele d. v.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

sledi d. v.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

palamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

vahu

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

fregatni trupec

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

fregatni trupec in trupec

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

progasta kraljevska skuša

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

lisasta kraljevska skuša

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

zahodnoafriška kraljevska skuša

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

črtasta kraljevska skuša

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

kraljevske skuše d. v.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

pegasti tun

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

vzhodni pegasti tun

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

črtasti tun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

južni tun

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

rumenoplavuti tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

atlantska pahljačasta mečarica

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

indijska jadrovnica

BLM

Makaira indica

Black marlin

bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

pahljačaste mečarice

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mečarica

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

mečarice

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

tunom podobne ribe d. v.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

ostriževci družine Gempylidae d. v.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

atun

SNK

Thyrsites atun

Snoek

mečak

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

morski meči d. v.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

morski meč

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

lokarda

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

skuše d. v.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

skušam podobne ribe d. v.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

atlantski mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

 

 

 

 

kladvenica

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

navadni morski psi d. v.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

pepelasti morski pes

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

sklati d. v.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils n.e.i.

raže d. v.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

raže d. v.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

kapska rilčasta morska podgana

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

morski psi in skati d. v.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

morski volkovi

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

morske mačke

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

pravi morski psi d. v.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks

kladvenice d. v.

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

navadni morski pes

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

trneži d. v.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

trnež

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

kratkonosi trnež

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

goslaši d. v.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

pilarji

SAW

Pristidae

Sawfishes

raže d. v.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

raže d. v.

SKA

Raja spp.

Skates

morski biči

STT

Dasyatidae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

morski golobi

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

mante

MAN

Mobulidae

Mantas

električni skati

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

rilčaste morske podgane d. v.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

skati d. v.

BAI

Batoidiomorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

morski psi d. v.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

morski psi in skati d. v.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

hrustančnice d. v.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

morske podgane d. v.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

morske ribe kostnice d. v.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

velika rakovica

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

velike rakovice

CAD

Canceridae

Jonah crabs, rock crabs

plavajoče rakovice d. v.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

kraljevske rakovice d. v.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

antarktična kraljevska rakovica

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

kraljevska rakovica

KCA

Lithodes ferox

King crab

zahodnoafriška rdeča rakovica

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

rdeče rakovice d. v.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

rdeče rakovice

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

morski raki košarji d. v.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

rarogi rodu Panulirus d. v.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

kraljevski rarog

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

rarog vrste Panulirus homarus

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

kapski rarog

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

tristanski rarog

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

natalski rarog

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

južnoafriški globokomorski rarog

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

rarogi d. v.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

nagajivci

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

stewartov škamp

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

škampi

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

tigrasta kozica

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

indijska bela kozica

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

južna rožnata kozica

SOP

Penaeus notialis

Southern pink shrimp

bele kozice d. v.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

dolgoostna rdeča kozica

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

bičaste kozice

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

progasta kozica

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

kozice družine Aristaeidae

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

žagasta kozica

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

britvaste kozice

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

britvaste kozice

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

britvasta kozica

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

rdeča britvasta kozica

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

kozice d. v.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

morski raki d. v.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

južnoafriško morsko uho

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

veliki turban

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

ostrige d. v.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

zobčasta ostriga

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

japonska koritasta ostriga

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

koritaste ostrige d. v.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

rjava klapavica

MSL

Perna perna

Rock mussel

klapavice d. v.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

južnoafriška pokrovača

PSU

Pecten sulcicostatus

pokrovače d. v.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

gladka koritnica

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

koritnice

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

venerice

CLV

Veneridae

Venus clams

zahodnoafriška dozinija

DOR

Dosinia orbignyi

donaks

DON

Donax spp.

Donax clams

kapska nožnica

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

nožnice

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

školjke d. v.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

sipe in sipice

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

južnoafriški ligenj

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

puščičasti ligenj

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

lignji

SQC

Loligo spp.

Common squids

hobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses

lignji d. v.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

morski mehkužci d. v.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

kapski morski medved

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

rdeči kozolnjak

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

kapski morski ježek

URR

Parechinus angulosus

brizgači d. v.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

vodni nevretenčarji d. v.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ZAHODNI INDIJSKI OCEAN (glavno ribolovno območje 51)

Slovensko ime

Tričrkovna koda

Znanstveno ime

Angleško ime

ploska čepa

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

indijska vitka čepa

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

mlečnica

MIL

Chanos chanos

Milkfish

baramundi

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

bokoplute d. v.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

indijski trnasti romb

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

pasji jeziki d. v.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

enoroga trska

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

trske d. v.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

bombajska morska kuščarica

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

morski somi d. v.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

velika morska kuščarica

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

ščetinozoba morska kuščarica

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

morske kuščarice d. v.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

ščukaste murene d. v.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

morske jegulje d. v.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

kovač

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

pridneni ostriževci d. v.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kirnje d. v.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

zobčasti ostriži d. v.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

veleoke d. v.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

silaginidi

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

mlečnik

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

ostriževci družine Emmelichthyidae

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

mangrovski hlastač

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

hlastači d. v.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

hlastači d. v.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

nitkoplavutarice

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

nitkoplavutarice

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

sluzavke d. v.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

prašičevke d. v.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

atlantska grba

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

grba vrste Atractoscion aequidens

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

grbe d. v.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

ostriževci družine Lethrinidae

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

riboni d. v.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

zobatci d. v.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

špar vrste Argyrops spinifer

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

špar vrste Cheimerius nufar

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

špar vrste Petrus rupestris

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

špari rodu Chrysoblephus d. v.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

špari d. v.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

bradači

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

bradači rodu Upeneus

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

bradači d. v.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

pikasta drepana

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

ustnače

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

mojare

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

pravi ostriži d. v.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

morski zajci

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

bodike d. v.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

ploskoglavke

FLH

Platycephalidae

Flatheads

balestre

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

laterne

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

orjaške iglice

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

kljunate ščukice d. v.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

poletaši d. v.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

barakude

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

glavati cipelj

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

ciplji d. v.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

štiriprsta nitkarica

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

nitkarice d. v.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

pelagični ostriževci d. v.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

skakavka

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

kobije d. v.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

šuri d. v.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

indijski šur

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

šuri rodu Decapterus

SDX

Decapterus spp.

Scads

trnoboki d. v.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

pegaste lice

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

rumenorepi gof

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

gofi d. v.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

mavrični šur

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

zlati trnobok

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

trdorepi šur

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

kraljevi trnoboki

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

okati šur

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

zlatoprogasti trnobok

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

trnoboki d. v.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

netopirski trnobok

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

delfinka

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

srebrna figa

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

fige

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

zlatoproga velika sardela

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

dolgoglava velika sardela

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

velike sardele d. v.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

kalifornijska sardela

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

rdečeoki vretenasti sled

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

sardoni rodu Stolephorus

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

sardoni d. v.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

sledi d. v.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

volčji sled

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

volčji sledi

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

vahu

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

progasta kraljevska skuša

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

indopacifiška kraljevska skuša

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

črtkasta kraljevska skuša

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

kraljevske skuše d. v.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

fregatni trupec in trupec

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

vzhodni pegasti tun

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

črtasti tun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

dolgorepi tun

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

južni tun

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

rumenoplavuti tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

pacifiška pahljačasta mečarica

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

tihomorska jadrovnica

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

indijska jadrovnica

BLM

Makaira indica

Black marlin

progasta jadrovnica

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

pahljačaste mečarice

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

tunom podobne ribe d. v.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

atun

SNK

Thyrsites atun

Snoek

mečak

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

morski meč

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

morski meči d. v.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

lokarda

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

indijska pritlikava lokarda

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

pritlikave lokarde d. v.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

skušam podobne ribe d. v.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

mečarica

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

atlantski mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

sinji morski pes

BSH

Prionace glauca

Blue shark

dolgoplavuti morski pes

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

črnorepi morski pes

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

vrsta Carcharhinus obscurus

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

svilnati morski pes

FAL

Carcharhinu falciformis

Silky shark

ostronosi morski pes

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

pravi morski psi d. v.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

kladvenice d. v.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

goslaši d. v.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

pilarji

SAW

Pristidae

Sawfishes

raže d. v.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

morski psi in skati d. v.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

morske ribe kostnice d. v.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

plavajoče rakovice

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

žagasta plavajoča rakovica

MUD

Scylla serrata

Mud crab

rdeče rakovice d. v.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

morski raki košarji d. v.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

rarogi rodu Panulirus d. v.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

natalski rarog

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

nagajivci

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

andamanski škamp

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

orjaška tigrasta kozica

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

zelena tigrasta kozica

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

indijska bela kozica

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

bele kozice d. v.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

britvasta kozica

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

rdeča britvasta kozica

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

britvaste kozice

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

kozice d. v.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

morski raki d. v.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

morska ušesa d. v.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

mangrovska koritasta ostriga

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

koritaste ostrige d. v.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

glavonožci d. v.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

sipe in sipice

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

lignji

SQC

Loligo spp.

Common squids

hobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses

lignji d. v.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

morski mehkužci d. v.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

orjaška črepaha

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

želve d. v.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

brizgači d. v.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

vodni nevretenčarji d. v.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


PRILOGA V

FORMAT POSREDOVANJA PODATKOV ULOVA ZA OBMOČJA IZVEN SEVERNEGA ATLANTIKA

Magnetni nosilec zapisov

Računalniški trakovi: devetstezni z gostoto 1 600 ali 6 250 BPI in EBCDIC ali ASCII šifriranjem, po možnosti neoznačeni. Če so označeni, je treba vključiti oznako konca datoteke.

Disketa: MS-DOS formatirano 3,5″ 720K ali 1,4 Mbyte diski ali 5,25″ 360K ali 1,2 Megabyte diski.

Oblika zapisa:

Število bytov

Postavka

Opombe

1 do 4

Država (oznaka ISO tričrkovna)

npr. FRA = Francija

5 do 6

Leto

npr. 93 = 1993

7 do 8

Glavno ribolovno območje

34 = vzhodni srednji Atlantik

9 do 15

Podobmočje

3.3 = podobmočje 3.3

16 do 18

Vrsta

tričrkovna oznaka

19 do 26

Ulov

Metrične tone

Opombe:

(a)

Polje ulova (19-26 bytov) mora biti desno poravnano z vmesnimi praznimi vrsticami. Vsa druga polja morajo biti levo poravnana.

(b)

Ulov je treba zabeležiti v živi teži, ki se pridobi na podlagi podatkov o iztovoru, do najbližje metrične tone.

(c)

Količine (19-26 bytov), ki so enake manj kot polovici enote je treba zabeležiti kot „- 1“.

(d)

Neznane količine (19-26 bytov) je treba zabeležiti kot „- 2“.


PRILOGA VI

FORMAT ZA PREDLOŽITEV PODATKOV O ULOVU ZA DRUGE REGIJE IZVEN SEVERNEGA ATLANTIKA NA MAGNETNEM MEDIJU

A.   FORMAT KODIRANJA

Podatke je treba predložiti kot različno dolge zapise z dvopičjem (:) med polji zapisa. Vsak zapis mora vsebovati naslednja polja:

Polje

Opombe

Država

tričrkovna koda (npr. FRA = Francija)

Leto

npr. 2001 ali 01

Glavno ribolovno območje FAO

na primer 34 = vzhodni osrednji Atlantik

Razdelek

na primer 3.3 = razdelek 3.3

Vrsta

tričrkovna koda

Ulov

tone

(a)

Ulov se evidentira v živi masi, ki se pridobi na podlagi podatkov o iztovoru, zaokroženo na najbližjo tono.

(b)

Količine, ki so manjše od pol enote, je treba evidentirati kot „-1“

(c)

Kode držav:

Avstrija

AUT

Belgija

BEL

Bolgarija

BGR

Ciper

CYP

Češka

CZE

Nemčija

DEU

Danska

DNK

Španija

ESP

Estonija

EST

Finska

FIN

Francija

FRA

Združeno kraljestvo

GBR

Anglija in Wales

GBRA

Škotska

GBRB

Severna Irska

GBRC

Grčija

GRC

Madžarska

HUN

Irska

IRL

Islandija

ISL

Italija

ITA

Litva

LTU

Luksemburg

LUX

Latvija

LVA

Malta

MLT

Nizozemska

NLD

Norveška

NOR

Poljska

POL

Portugalska

PRT

Romunija

ROM

Slovaška

SVK

Slovenija

SVN

Švedska

SWE

Turčija

TUR

B.   METODE PRENOSA PODATKOV EVROPSKI KOMISIJI

Kolikor je mogoče, je treba podatke poslati v elektronski obliki (na primer kot priloga v elektronski pošti). Če te ni, je sprejemljiva predložitev datoteke na 3,5 plačni disketi HD.


PRILOGA VII

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Sveta (ES) št. 2597/95

(UL L 270, 13.11.1995, str. 1)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1638/2001

(UL L 222, 17.8.2001, str. 29)

 

Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 284, 31.10.2003, str. 1)

Samo točka 57 Priloge III


PRILOGA VIII

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 2597/95

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4, prvi odstavek

Člen 4, prvi odstavek

_

Člen 4, drugi odstavek

Člen 4, drugi odstavek

Člen 4, tretji odstavek

Člen 5(1) in (2)

Člen 5(1) in (2)

Člen 5(3)

_

Člen 6(1)

Člen 6(1)

Člen 6(2)

Člen 6(2)

Člen 6(3)

_

Člen 6(4)

Člen 6(3)

_

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Priloga 1

Priloga I

Priloga 2

Priloga II

Priloga 3

Priloga III

Priloga 4

Priloga IV

Priloga 5

Priloga V

_

Priloga VI

_

Priloga VII

_

Priloga VIII


31.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/42


UREDBA (ES) št. 217/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2009

o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2018/93 z dne 30. junija 1993 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Ker se uvajajo nove spremembe, bi bilo zaradi jasnosti treba zadevno uredbo prenoviti.

(2)

Konvencija o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištev severozahodnega Atlantika, odobrena z Uredbo Sveta (EGS) št. 3179/78 (4), s katero je ustanovljena Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO), zahteva, da Skupnost predloži Znanstvenemu svetu NAFO vse razpoložljive statistične in znanstvene informacije, ki jih Znanstveni svet zahteva pri opravljanju svojega dela.

(3)

Znanstveni svet NAFO je presodil, da je pravočasna predložitev statističnih podatkov o ulovu in ribolovnih aktivnostih nujna za opravljanje njegovega dela pri vrednotenju stanja staležev rib v severozahodnem Atlantiku.

(4)

Nekatere države članice so zahtevale predložitev podatkov na drugem nosilcu ali v drugačnem formatu, kakor so predvideni v Prilogi V (enakovredno vprašalnikom Statlant).

(5)

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se morajo sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(6)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev seznamov vrst in statističnih ribolovnih območij ter opisov teh območij kakor tudi meril, kod in opredelitev, ki se uporabljajo za ribolovno aktivnost, ribolovnega orodja, velikosti plovil in načinov ribolova. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsaka država članica predloži Komisiji podatke o ulovih s plovili, ki so registrirana ali plujejo pod zastavo zadevne države članice, ki izvaja ribolov v severovzhodnem Atlantiku, ob ustreznem upoštevanju Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (6).

Podatki o nominalnem ulovu vsebujejo vse ribiške proizvode, ki so bili iztovorjeni ali pretovorjeni na morju, ne glede na obliko, ne vsebujejo pa količin, ki se po ulovu zavržejo v morje, zaužijejo na krovu ali na krovu uporabijo kot vaba. Ribogojstvo je izključeno. Podatki se evidentirajo v najbližji toni žive teže, ki se pridobi na podlagi podatkov o izkrcanju ali pretovarjanju.

Člen 2

1.   Podatki, ki jih je treba predložiti, so dveh vrst:

(a)

letni nominalni ulovi, izraženi v tonah vrednosti žive teže iztovorjenih proizvodov, za vsako vrsto, navedeno v Prilogi I, v vsakem od statističnih ribolovnih območij severozahodnega Atlantika, navedenem v Prilogi II in opredeljenem v Prilogi III;

(b)

ulovi, kot so opredeljeni pod točko (a), in ustrezna ribolovna aktivnost, razdeljeni po koledarskem mesecu ulova, ribolovnemu orodju, velikosti plovila in glavnih ciljnih vrstah.

2.   Podatki iz točke (a) odstavka 1 se predložijo do 31. maja v letu, ki sledi referenčnemu letu, in so lahko predhodni podatki. Podatki iz točke (b) odstavka 1 se predložijo do 31. avgusta v letu, ki sledi referenčnemu letu, in so dokončni podatki.

Podatke iz točke (a) odstavka 1, ki so predloženi kot predhodni podatki, je treba jasno opredeliti kot take.

Podatkov ni treba predložiti za kombinacije vrst/ribolovnih območij, za katere niso bili zabeleženi ulovi v referenčnem obdobju predložitve.

Če zadevna država članica ni izvajala ribolova v severozahodnem Atlantiku v predhodnem koledarskem letu, o tem obvesti Komisijo do 31. maja naslednjega leta.

3.   Opredelitve in kode, ki se uporabljajo pri predložitvi podatkov o ribolovni aktivnosti, ribolovnemu orodju, načinu ribolova in velikosti plovila, so podane v Prilogi IV.

4.   Komisija lahko spremeni seznam vrst in statističnih ribolovnih območij ter opise teh območij kakor tudi merila, kode in opredelitve, ki se uporabljajo za ribolovno aktivnost, ribolovno orodje, velikosti plovil in načine ribolova.

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(2).

Člen 3

Razen če določbe, sprejete v skladu s skupno ribiško politiko, ne narekujejo drugače, se državi članici dovoli uporabiti tehnike vzorčenja za pridobitev podatkov o ulovu za tiste dele ribiške flote, za katere bi celoten obseg podatkov pomenil prekomerno uporabo upravnih postopkov. Države članice morajo v poročilu, ki ga predložijo v skladu s členom 7(1), zajeti podrobnosti glede postopkov vzorčenja skupaj s podrobnostmi glede deleža vseh podatkov, pridobljenih s takimi tehnikami.

Člen 4

Države članice izpolnijo svoje obveznosti do Komisije v skladu s členi 1 in 2, tako da predložijo podatke v formatu, določenem v Prilogi V.

Države članice lahko predložijo podatke v formatu, določenem v Prilogi VI.

Ob predhodni odobritvi Komisije lahko države članice predložijo podatke v drugačnem formatu ali na drugačnem nosilcu.

Člen 5

V 24 urah po prejemu poročil Komisija, kadar je to mogoče, sporoči podatke iz poročil izvršnemu sekretarju NAFO.

Člen 6

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, ustanovljen s Sklepom Sveta 72/279/EGS (7), v nadaljnjem besedilu „odbor“.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 7

1.   Do 28. julija 1994 države članice predložijo Komisiji podrobno poročilo o tem, kako so pridobljeni podatki o ulovih in ribolovnih aktivnostih, pri čemer navedejo stopnjo reprezentativnosti in zanesljivosti teh podatkov. Komisija v sodelovanju z državami članicami sestavi povzetek teh poročil.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli spremembah podatkov, predloženih v skladu z odstavkom 1, v treh mesecih po njihovi uvedbi.

3.   Metodološka poročila, razpoložljivost podatkov in zanesljivost podatkov iz odstavka 1 ter druge pomembne zadeve, povezane z uporabo te uredbe, se pregledajo enkrat letno v okviru pristojne delovne skupine odbora.

Člen 8

1.   Uredba (EGS) št. 2018/93 se razveljavi.

2.   Sklici na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VII.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. marca 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

A. VONDRA


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 26. februarja 2009.

(2)  UL L 186, 28.7.1993, str. 1.

(3)  Glej Prilogo VI.

(4)  UL L 378, 30.12.1978, str. 1

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

(7)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM VRST IZ STATISTIKE O GOSPODARSKEM ULOVU ZA SEVEROZAHODNI ATLANTIK

Države članice morajo poročati o nominalnem ulovu vrst, označenih z zvezdico(*). Poročanje o nominalnem ulovu ostalih vrst, kar zadeva njihovo identifikacijo, je neobvezno. Kjer pa podatki za posamezne vrste niso predloženi, se vključijo v zbirne kategorije. Države članice lahko predložijo podatke o vrstah, ki niso na seznamu, pod pogojem, da so jasno opredeljene.

Opomba

:

„n.o.d.“ je kratica za „niso opredeljene drugje“.

Slovensko ime

3-črkovna opredelitev

Znanstveno ime

PRIDNENE RIBE

Trska

COD (*)

Gadus morhua

Vahnja

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Rdeči okuni (n.o.d.)

RED (*)

Sebastes spp.

Srebrni oslič

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Rdeča repata tabinja

HKR (*)

Urophycis chuss

Saj

POK (*)

Pollachius virens

Rdeči okun

REG (*)

Sebastes marinus

Kljunati rdeči okun

REB (*)

Sebastes mentella

Ameriška morska plošča

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Pasji jezik

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Rumenorepa limanda

YEL (*)

Limanda ferruginea

Grenlandska morska plošča

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Navadni list

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Zimska morska plošča

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Poletni romb

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Vodeni gladki romb

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Bokoplute (n.o.d.)

FLX

Pleuronectiformes

Ameriška morska spaka

ANG (*)

Lophius americanus

Atlantski krulci

SRA

Prionotus spp.

Atlantska mala trska

TOM

Microgadus tomcod

Modra antimora

ANT

Antimora rostrata

Sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

Modra ustnača

CUN

Tautogolabrus adspersus

Morski menek

USK

Brosme brosme

Grenlandska trska

GRC

Gadus ogac

Modri leng

BLI

Molva dypterygia

Leng

LIN (*)

Molva molva

Morski zajec

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Severna kraljevska grba

KGF

Menticirrhus saxatilis

Lisasta napihovalka

PUF

Sphoeroides maculatus

Ogorčice iz rodu Lycodes, n.o.d.

ELZ

Lycodes spp.

Ameriška ogorčica

OPT

Zoarces americanus

Polarna trska

POC

Boreogadus saida

Okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

Čebulastooki repak

RHG

Macrourus berglax

Peščenke

SAN

Ammodytes spp.

Kapeljni (n.o.d.)

SCU

Myoxocephalus spp.

Zlati špar

SCP

Stenotomus chrysops

Tautog

TAU

Tautoga onitis

Lefolatilus

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Bela repata tabinja

HKW (*)

Urophycis tenuis

Ostrigarji (n.o.d.)

CAT (*)

Anarhichas spp.

Atlantski ostrigar

CAA (*)

Anarhichas lupus

Pegasti ostrigar

CAS (*)

Anarhichas minor

Pridnene ribe (kostnice) (n.o.d.)

GRO

Osteichthyes

PELAGIČNE RIBE

Atlantski sled

HER (*)

Clupea harengus

Skuša

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantska figa

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantski menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Paščuka

SAU

Scomberesox saurus

Zalivski sardon

ANB

Anchoa mitchilli

Skakalka

BLU

Pomatomus saltatrix

Atlantski trnobok

CVJ

Caranx hippos

Trupec

FRI

Auxis thazard

Kraljevska lokarda

KGM

Scomberomorus cavalla

Atlantska španska skuša

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Pahljačasta mečarica

SAI

Istiophorus albicans

Bela pahljačasta mečarica

WHM

Tetrapturus albidus

Modra pahljačasta mečarica

BUM

Makaira nigricans

Mečarica

SWO

Xiphias gladius

Beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Palamida

BON

Sarda sarda

Pegasti tun

LTA

Euthynnus alletteratus

Velikooki tun

BET

Thunnus obesus

Tun

BFT

Thunnus thynnus

Črtasti tun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Rumenoplavuti tun

YFT

Thunnus albacares

Skuše (n.o.d.)

TUN

Thunnini

Pelagične ribe (n.o.d.)

PEL

Osteichthyes

DRUGE RIBE KOSTNICE

Sledu podobna čepa

ALE

Alosa pseudoharengus

Gofi (n.o.d.)

AMX

Seriola spp.

Ameriški ugor

COA

Conger oceanicus

Ameriška jegulja

ELA

Anguilla rostrata

Ameriška čepa

SHA

Alosa sapidissima

Srebrnice (n.o.d.)

ARG

Argentina spp.

Atlantska grba

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantska iglica

NFA

Strongylura marina

Atlantski nitasti sled

THA

Opisthonema oglinum

Bairdov gladkoglavec

ALC

Alepocephalus bairdii

Ameriška črna grba

BDM

Pogonias cromis

Skalaški ostrižnik

BSB

Centropristis striata

Modrohrbta čepa

BBH

Alosa aestivalis

Kapelan

CAP (*)

Mallotus villosus

Zlatovčice (n.o.d.)

CHR

Salvelinus spp.

Kobija

CBA

Rachycentron canadus

Pompano

POM

Trachinotus carolinus

Zahodnoatlantska čepa

SHG

Dorosoma cepedianum

Prašičevke iz družine Pomadasyidae (n.o.d.)

GRX

Haemulidae

Hikorijeva čepa

SHH

Alosa mediocris

Notoskopelus

LAX

Notoscopelus spp.

Ciplji (n.o.d.)

MUL

Mugilidae

Severnoatlantska figa

HVF

Peprilus alepidotus

Ameriška prašičevka

PIG

Orthopristis chrysoptera

Mavrični snetec

SMR

Osmerus mordax

Rdeča grba

RDM

Sciaenops ocellatus

Pagar

RPG

Pagrus pagrus

Hrapavi šur

RSC

Trachurus lathami

Peščeni ostrižnik

PES

Diplectrum formosum

Ovčjeglavi šarg

SPH

Archosargus probatocephalus

Zebrasta grba

SPT

Leiostomus xanthurus

Pikasta grba

SWF

Cynoscion nebulosus

Siva grba

STG

Cynoscion regalis

Progasti brancin

STB

Morone saxatilis

Druge vrste jesetrov (n.o.d.)

STU

Acipenseridae

Atlantski tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Druge vrste postrvi (n.o.d.)

TRO

Salmo spp.

Ameriški brancin

PEW

Morone americana

Sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Trnež

DGS (*)

Squalus acanthias

Druge vrste trnežev (n.o.d.)

DGX (*)

Squalidae

Atlantski morski pes

POR (*)

Lamna nasus

Druge vrste velikih morskih psov (n.o.d.)

SHX

Squaliformes

Atlantski mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Atlantski šilonosi morski pes

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Črna morska mačka

CFB

Centroscyllium fabricii

Grenlandski morski pes

GSK

Somniosus microcephalus

Morski pes orjak

BSK

Cetorhinus maximus

Ježasti skat

RJD

Leucoraja erinacea

Gladka raža

RJL

Dipturus laevis

Očesasti skat

RJT

Leucoraja ocellata

Žarkasti skat

RJR

Amblyraja radiata

Gladki skat

RJS

Malacoraja senta

Trnorepi skat

RJQ

Bathyraja spinicauda

Arktični skat

RJG

Amblyraja hyperborea

Druge vrste pravih skatov (n.o.d.)

SKA (*)

Raja spp.

Druge vrste rib kostnic (n.o.d.)

FIN

Osteichthyes

NEVRETENČARJI

Dolgoplavuti ligenj

SQL (*)

Loligo pealeii

Kratkoplavuti ligenj

SQI (*)

Illex illecebrosus

Druge vrste lignjev (n.o.d.)

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Atlantska nožničarka

CLR

Ensis directus

Trda ladinka

CLH

Mercenaria mercenaria

Artika

CLQ

Arctica islandica

Mehka zijavka

CLS

Mya arenaria

Ovalna koritnica

CLB

Spisula solidissima

Druge vrste školjk (n.o.d)

CLX

Bivalvia

Zalivska pokrovača

SCB

Argopecten irradians

Ameriška pokrovača

SCC

Argopecten gibbus

Islandska pokrovača

ISC

Chlamys islandica

Magelanova pokrovača

SCA

Placopecten magellanicus

Druge vrste pokrovač (n.o.d.)

SCX

Pectinidae

Ameriška koritasta ostriga

OYA

Crassostrea virginica

Užitna klapavica

MUS

Mytilus edulis

Druge vrste blatark (n.o.d)

WHX

Busycon spp.

Druge vrste brežen (n.o.d)

PER

Littorina spp.

Druge vrste morskih mehkužcev (n.o.d.)

MOL

Mollusca

Atlantska skalna rakovica

CRK

Cancer irroratus

Modra rakovica

CRB

Callinectes sapidus

Navadna zelena rakovica

CRG

Carcinus maenas

Severna velika rakovica

CRJ

Cancer borealis

Snežni pajek

CRQ

Chionoecetes opilio

Rdeča rakovica

CRR

Geryon quinquedens

Britanska kamnita rakovica

KCT

Lithodes maja

Druge vrste rakov košarjev (n.o.d.)

CRA

Brachyura

Ameriški jastog

LBA

Homarus americanus

Severna kozica

PRA (*)

Pandalus borealis

Ezopova kozica

AES

Pandalus montagui

Druge vrste belih kozic (n.o.d.)

PEN (*)

Penaeus spp.

Hladnovodne kozice

PAN (*)

Pandalus spp.

Druge vrste morskih rakov (n.o.d.)

CRU

Crustacea

Morski ježki rodu Strongylocentrorus

URC

Strongylocentrotus spp.

Druge vrste mnogoščetincev (n.o.d.)

WOR

Polychaeta

Ostvar

HSC

Limulus polyphemus

Morski nevretenčarji (n.o.d.)

INV

Invertebrata

MORSKE ALGE

Rjave alge

SWB

Phaeophyceae

Rdeče alge

SWR

Rhodophyceae

Morske alge (n.o.d.)

SWX

Algae

TJULNJI

Grenlandski sedlasti tjulenj

SEH

Pagophilus groenlandicus

Kapičasti tjulenj

SEZ

Cystophora cristata


PRILOGA II

STATISTIČNA RIBOLOVNA OBMOČJA SEVEROZAHODNEGA ATLANTIKA, ZA KATERA JE TREBA PREDLOŽITI PODATKE

Podobmočje 0

 

Sektor 0A

 

Sektor 0B

Podobmočje 1

 

Sektor 1A

 

Sektor 1B

 

Sektor 1C

 

Sektor 1D

 

Sektor 1E

 

Sektor 1F

 

Sektor 1NK (ni znano)

Podobmočje 2

 

Sektor 2G

 

Sektor 2H

 

Sektor 2J

 

Sektor 2NK (ni znano)

Podobmočje 3

 

Sektor 3K

 

Sektor 3L

 

Sektor 3M

 

Sektor 3N

 

Sektor O

 

Sektor 3P

 

Pododdelek 3Pn

 

Pododdelek 3Ps

 

Sektor 3NK (ni znano)

Podobmočje 4

 

Sektor 4R

 

Sektor 4S

 

Sektor 4T

 

Sektor 4V

 

Pododdelek 4Vn

 

Pododdelek 4Vs

 

Sektor 4W

 

Sektor 4X

 

Sektor 4NK (neznano)

Podobmočje 5

 

Sektor 5Y

 

Sektor 5Z

 

Pododdelek 5Ze

 

Podenota 5Zc

 

Podenota 5Zu

 

Pododdelek 5Zw

 

Sektor 5NK (ni znano)

Podobmočje 6

 

Sektor 6A

 

Sektor 6B

 

Sektor 6C

 

Sektor 6D

 

Sektor 6E

 

Sektor 6F

 

Sektor 6G

 

Sektor 6H

 

Sektor 6NK (ni znano)

Statistična ribolovna območja za severozahodni Atlantik

Image


PRILOGA III

OPIS PODOBMOČIJ IN SEKTORJEV NAFO ZA NAMEN RIBIŠKE STATISTIKE IN PREDPISOV V SEVEROZAHODNEM ATLANTIKU

Znanstvena in statistična podobmočja, sektorji in podsektorji, določeni v členu XX Konvencije o Organizaciji za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO), so naslednja:

Podobmočje 0

Del konvencijskega območja, ki je na jugu omejen s črto, ki sega naravnost na vzhod od točke 61o00′ severne širine in 65o00′ zahodne dolžine do točke 61o00′ severne širine in 59o00′ zahodne dolžine, odtod v jugovzhodni smeri vzdolž loksodrome do točke na 60o12′ severne širine in 57o13′ zahodne dolžine; odtod je območje omejeno na vzhodu z nizom geodetskih črt, ki spajajo naslednje točke:

Točka št.

Širina

Dolžina

1

60o12′0

57o13′0

2

61o00′0

57o13′1

3

62o00′5

57o21′1

4

62o02′3

57o21′8

5

62o03′5

57o22′2

6

62o11′5

57o25′4

7

62o47′2

57o41′0

8

63o22′8

57o57′4

9

63o28′6

57o59′7

10

63o35′0

58o02′0

11

63o37′2

58o01′2

12

63o44′1

57o58′8

13

63o50′1

57o57′2

14

63o52′6

57o56′6

15

63o57′4

57o53′5

16

64o04′3

57o49′1

17

64o12′2

57o48′2

18

65o06′0

57o44′1

19

65o08′9

57o43′9

20

65o11′6

57o44′4

21

65o14′5