ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 81

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
27. marec 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 255/2009 z dne 26. marca 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 256/2009 z dne 23. marca 2009 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin in fludioksonil v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 257/2009 z dne 24. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 glede obrazca za dodatne informacije za priglasitev pomoči za ribištvo in ribogojstvo ( 1 )

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 258/2009 z dne 26. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

19

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2009/297/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 26. marca 2009 o spremembi Odločbe 2008/866/ES glede obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1876)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 26. marca 2009 o podaljšanju veljavnosti Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2078)  ( 1 )

23

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

*

Okvirni sklep Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009 o spremembi okvirnih sklepov 2002/584/PNZ, 2005/214/PNZ, 2006/783/PNZ, 2008/909/PNZ in 2008/947/PNZ zaradi krepitve procesnih pravic oseb ter spodbujanja uporabe načela vzajemnega priznavanja odločb, izdanih na sojenju v odsotnosti zadevne osebe

24

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

27.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 255/2009

z dne 26. marca 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. marca 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. marca 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


27.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 256/2009

z dne 23. marca 2009

o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin in fludioksonil v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 so navedene mejne vrednosti ostankov (MRL) za azoksistrobin, v Prilogi III pa za fludioksonil. V skladu s členom 6(1) navedene uredbe je bil vložen zahtevek za spremembo obstoječe MRL za azoksistrobin za uporabo na repi v okviru nove registracije v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2). Vlagatelj je v skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložil zahtevek za tolerančno mejno vrednost ostankov za fludioksonil v tretji državi (Združene države Amerike), v kateri pri registrirani uporabi navedenega fitofarmacevtskega sredstva vrednosti ostankov presegajo MRL za granatna jabolka, kakor je navedeno v Prilogi III k navedeni uredbi.

(2)

Oba zahtevka sta bila ocenjena v skladu s členom 8 navedene uredbe, Portugalska in Danska pa sta Komisiji posredovala svoji poročili o oceni.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane, v nadaljnjem besedilu „Agencija“, je ocenila varnost predlaganih MRL, pri čemer je upoštevala informacije iz zahtevkov in poročili o oceni, ter predložila utemeljena mnenja. Ta mnenja je (v skladu s členom 10 Uredbe) posredovala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila (3).

(4)

Sklep utemeljenih mnenj Agencije je bil, da so po podatkih sodeč izpolnjene vse zahteve in da sta dve spremembi MRL, ki ju zahtevata vlagatelja, sprejemljivi glede varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih evropskih potrošniških skupin. Agencija je upoštevala zadnje informacije o toksikoloških značilnosti snovi. Niti pri doživljenjski izpostavljenosti obema snovema prek živil, ki bi lahko vsebovala navedeni snovi, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi visoke porabe repe ali granatnih jabolk ni bilo ugotovljeno tveganje, da je sprejemljiv dnevni vnos (ADI) ali akutni referenčni odmerek (ARfD) presežen.

(5)

Iz utemeljenega mnenja Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da zahtevane spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(6)

Uredbo (ES) št. 396/2005/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  Znanstveni poročili EFSA (2008) 199 in 200 na voljo na http://efsa.europa.eu


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005/ES se spremenita:

(1)

Priloga II se spremeni:

Vrstice za azoksistrobin se nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih živil, za katere veljajo MRL (1)

Azoksistrobin

100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

110000

(i)

Citrusi

1

110010

Grenivke

 

110020

Pomaranče

 

110030

Limone

 

110040

Limete

 

110050

Mandarine

 

110990

Drugo

 

120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,1 (2)

120010

Mandeljni

 

120020

Brazilski oreški

 

120030

Indijski orehi

 

120040

Kostanj

 

120050

Kokosovi orehi

 

120060

Lešniki

 

120070

Makadamija

 

120080

Pekani

 

120090

Pinjole

 

120100

Pistacije

 

120110

Orehi

 

120990

Drugo

 

130000

(iii)

Pečkato sadje

0,05 (2)

130010

Jabolka

 

130020

Hruške

 

130030

Kutine

 

130040

Nešplja

 (3)

130050

Japonska nešplja

 (3)

130990

Drugo

 

140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,05 (2)

140010

Marelice

 

140020

Češnje

 

140030

Breskve

 

140040

Slive

 

140990

Drugo

 

150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

2

151010

Namizno grozdje

 

151020

Vinsko grozdje

 

152000

(b)

Jagode

2

153000

(c)

Rozgasto sadje

 

153010

Robide

3

153020

Ostrožnice

0,05 (2)

153030

Maline

3

153990

Drugo

0,05 (2)

154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,05 (2)

154010

Ameriške borovnice

 

154020

Ameriške brusnice

 

154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

154040

Kosmulje

 

154050

Šipek

 (3)

154060

Murva

 (3)

154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja)

 (3)

154080

Bezgove jagode

 (3)

154990

Drugo

 

160000

(vi)

Mešano sadje

 

161000

(a)

Užitna lupina

0,05 (2)

161010

Dateljni

 

161020

Fige

 

161030

Namizne olive

 

161040

Kumkvat

 

161050

Karambola

 (3)

161060

Kaki

 (3)

161070

Jambolan (javanska sliva)

 (3)

161990

Drugo

 

162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,05 (2)

162010

Kivi

 

162020

Liči

 

162030

Pasijonka

 

162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 (3)

162050

Zvezdasta jabolka

 (3)

162060

Persimon (Virginijski kaki)

 (3)

162990

Drugo

 

163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

163010

Avokado

0,05 (2)

163020

Banane

2

163030

Mango

0,2

163040

Papaja

0,2

163050

Granatno jabolko

0,05 (2)

163060

Cherimoya

 (3)

163070

Guava

 (3)

163080

Ananas

0,05 (2)

163090

Kruhovec

 (3)

163100

Durian

 (3)

163110

Graviola

 (3)

163990

Drugo

0,05 (2)

200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

211000

(a)

Krompir

0,05 (2)

212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,05 (2)

212010

Kasava (manioka)

 

212020

Sladki krompir

 

212030

Jam

 

212040

Maranta

 (3)

212990

Drugo

 

213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

213010

Rdeča pesa

0,05 (2)

213020

Korenje

0,2

213030

Gomoljna zelena

0,3

213040

Hren

0,2

213050

Topinambur

0,05 (2)

213060

Pastinak

0,2

213070

Peteršilj – koren

0,2

213080

Redkev

0,2

213090

Beli koren

0,2

213100

Podzemna koleraba

0,05 (2)

213110

Repa

0,2

213990

Drugo

0,05 (2)

220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

 

220010

Česen

0,05 (2)

220020

Čebula

0,05 (2)

220030

Šalotka

0,05 (2)

220040

Spomladanska čebula

2

220990

Drugo

0,05 (2)

230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

231000

(a)

Razhudnikovke

2

231010

Paradižnik

 

231020

Paprika

 

231030

Jajčevec

 

231040

Bamija, oslez

 

231990

Drugo

 

232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

1

232010

Kumare

 

232020

Kumarice za vlaganje

 

232030

Bučke

 

232990

Drugo

 

233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,5

233010

Melone

 

233020

Orjaška buča

 

233030

Lubenice

 

233990

Drugo

 

234000

(d)

Sladka koruza

0,05 (2)

239000

(e)

Druge plodovke

0,05 (2)

240000

(iv)

Kapusnice

 

241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,5

241010

Brokoli

 

241020

Cvetača

 

241990

Drugo

 

242000

(b)

Glavnate kapusnice

0,3

242010

Brstični ohrovt

 

242020

Glavnato zelje

 

242990

Drugo

 

243000

(c)

Listnate kapusnice

5

243010

Kitajski kapus

 

243020

Listni ohrovt

 

243990

Drugo

 

244000

(d)

Kolerabica

0,2

250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

3

251010

Motovilec

 

251020

Solata

 

251030

Endivija (eskarijolka)

 

251040

Kreša

 

251050

Rana barbica

 (3)

251060

Rukvica, rukola

 

251070

Ogrščica

 (3)

251080

Listi in poganjki Brassica spp

 

251990

Drugo

 

252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

252010

Špinača

0,05 (2)

252020

Portulak

 (3)

252030

Blitva

0,05 (2)

252990

Drugo

0,05 (2)

253000

(c)

Trtni listi

 (3)

254000

(d)

Vodna kreša

0,05 (2)

255000

(e)

Vitlof

0,2

256000

(f)

Zelišča

3

256010

Prava krebuljica

 

256020

Drobnjak

 

256030

Listi zelene

 

256040

Peteršilj

 

256050

Žajbelj

 (3)

256060

Rožmarin

 (3)

256070

Materina dušica

 (3)

256080

Bazilika

 (3)

256090

Lovorovi listi (lovor)

 (3)

256100

Pehtran

 (3)

256990

Drugo

 

260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

260010

Fižol (s stroki)

1

260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,2

260030

Grah (s stroki)

0,5

260040

Grah (brez strokov)

0,2

260050

Leča

0,05 (2)

260990

Drugo

0,05 (2)

270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

270010

Špargelj

0,05 (2)

270020

Kardij

0,05 (2)

270030

Belušna zelena

5

270040

Koromač

5

270050

Artičoke

1

270060

Por

2

270070

Rabarbara

0,05 (2)

270080

Bambusovi vršički

 (3)

270090

Palmovi srčki

 (3)

270990

Drugo

0,05 (2)

280000

(viii)

Gobe

0,05 (2)

280010

Gojene

 

280020

Gozdne

 

280990

Drugo

 (3)

290000

(ix)

Morske alge

 

300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,1

300010

Fižol

 

300020

Leča

 

300030

Grah

 

300040

Volčji bob

 

300990

Drugo

 

400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

401000

(i)

Seme oljnic

 

401010

Laneno seme

0,05 (2)

401020

Zemeljski oreški

0,05 (2)

401030

Makovo seme

0,05 (2)

401040

Sezamovo seme

0,05 (2)

401050

Sončnično seme

0,05 (2)

401060

Seme oljne ogrščice

0,5

401070

Soja

0,5

401080

Gorčično seme

0,05 (2)

401090

Bombažno seme

0,05 (2)

401100

Bučno seme

0,05 (2)

401110

Navadni rumenik

 (3)

401120

Boreč

 (3)

401130

Navadni riček

 (3)

401140

Konoplja

0,05 (2)

401150

Kloščevec

 (3)

401990

Drugo

0,05 (2)

402000

(ii)

Plodovi oljnic

0,05 (2)

402010

Olive za proizvodnjo olja

 

402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 (3)

402030

Plodovi oljne palme

 (3)

402040

Kapokovec

 (3)

402990

Drugo

 

500000

5.

ŽITA

 

500010

Ječmen

0,3

500020

Ajda

0,05 (2)

500030

Koruza

0,05 (2)

500040

Proso

0,05 (2)

500050

Oves

0,3

500060

Riž

5

500070

0,3

500080

Sirek

0,05 (2)

500090

Pšenica

0,3

500990

Drugo

0,05 (2)

600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

 

610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

(ii)

Kavna zrna

 (3)

630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 (3)

631000

(a)

Cvetovi

 (3)

631010

Cvetovi kamilice

 (3)

631020

Cvetovi hibiskusa

 (3)

631030

Cvetni listi vrtnice

 (3)

631040

Cvetovi jasmina

 (3)

631050

Lipa

 (3)

631990

Drugo

 (3)

632000

(b)

Listi

 (3)

632010

Jagodni listi

 (3)

632020

Listi rooibos

 (3)

632030

Mate

 (3)

632990

Drugo

 (3)

633000

(c)

Koreni, korenike

 (3)

633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 (3)

633020

Koren ginsenga

 (3)

633990

Drugo

 (3)

639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 (3)

640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 (3)

650000

(v)

Rožičevec

 (3)

700000

7.

HMELJ (SUŠEN), VKLJUČNO S HMELJNIM GRANULATOM IN NEKONCENTRIRANIM PRAHOM

20

800000

8.

ZAČIMBE

 (3)

810000

(i)

Semena

 (3)

810010

Janež

 (3)

810020

Črnika

 (3)

810030

Semena zelene

 (3)

810040

Semena koriandra

 (3)

810050

Semena kumine

 (3)

810060

Semena kopra

 (3)

810070

Janeževa semena

 (3)

810080

Božja rutica

 (3)

810090

Muškatni orešek

 (3)

810990

Drugo

 (3)

820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 (3)

820010

Pimet

 (3)

820020

Janežev poper (Japonski poper)

 (3)

820030

Kumina

 (3)

820040

Kardamom

 (3)

820050

Brinove jagode

 (3)

820060

Poper (črni in beli)

 (3)

820070

Stroki vanilijie

 (3)

820080

Tamarinda

 (3)

820990

Drugo

 (3)

830000

(iii)

Skorja

 (3)

830010

Cimet

 (3)

830990

Drugo

 (3)

840000

(iv)

Korenine ali korenike

 (3)

840010

Sladki koren (likviricija)

 (3)

840020

Ingver

 (3)

840030

Kurkuma

 (3)

840040

Hren

 (3)

840990

Drugo

 (3)

850000

(v)

Brsti

 (3)

850010

Dišeči klinčevec

 (3)

850020

Kapre

 (3)

850990

Drugo

 (3)

860000

(vi)

Cvetni pestiči

 (3)

860010

Žafran

 (3)

860990

Drugo

 (3)

870000

(vii)

Semenski ovoj

 (3)

870010

Muškatov cvet

 (3)

870990

Drugo

 (3)

900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

 (3)

900010

Sladkorna pesa (koren)

 (3)

900020

Sladkorni trs

 (3)

900030

Koren cikorije

 (3)

900990

Drugo

 (3)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

(i)

Meso, pripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka; drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

0,05 (2)

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Meso

 

1011020

Maščoba brez mesa

 

1011030

Jetra

 

1011040

Ledvica

 

1011050

Užitna drobovina

 

1011990

Drugo

 

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Meso

 

1012020

Maščoba

 

1012030

Jetra

 

1012040

Ledvica

 

1012050

Užitna drobovina

 

1012990

Drugo

 

1013000

(c)

Ovca

 

1013010

Meso

 

1013020

Maščoba

 

1013030

Jetra

 

1013040

Ledvica

 

1013050

Užitna drobovina

 

1013990

Drugo

 

1014000

(d)

Koza

 

1014010

Meso

 

1014020

Maščoba

 

1014030

Jetra

 

1014040

Ledvica

 

1014050

Užitna drobovina

 

1014990

Drugo

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 (3)

1015010

Meso

 (3)

1015020

Maščoba

 (3)

1015030

Jetra

 (3)

1015040

Ledvica

 (3)

1015050

Užitna drobovina

 (3)

1015990

Drugo

 (3)

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

1016010

Meso

 

1016020

Maščoba

 

1016030

Jetra

 

1016040

Ledvica

 

1016050

Užitna drobovina

 

1016990

Drugo

 

1017000

(g)

Druge rejne živali

 (3)

1017010

Meso

 (3)

1017020

Maščoba

 (3)

1017030

Jetra

 (3)

1017040

Ledvica

 (3)

1017050

Užitna drobovina

 (3)

1017990

Drugo

 (3)

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

0,01 (2)

1020010

Govedo

 

1020020

Ovca

 

1020030

Koza

 

1020040

Konj

 

1020990

Drugo

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana; jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

0,05 (2)

1030010

Piščanci

 (3)

1030020

Race

 (3)

1030030

Gosi

 (3)

1030040

Prepelice

 (3)

1030990

Drugo

 (3)

1040000

(iv)

Med

 (3)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci

 (3)

1060000

(vi)

Polži

 (3)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 (3)

(2)

Priloga III se spremeni:

vrstice za fludioksonil se nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih živil, za katere veljajo MRL (4)

Fludioksonil

100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

110000

(i)

Citrusi

 

110010

Grenivke

10

110020

Pomaranče

7

110030

Limone

7

110040

Limete

7

110050

Mandarine

7

110990

Drugo

7

120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,05 (5)

120010

Mandeljni

 

120020

Brazilski oreški

 

120030

Indijski orehi

 

120040

Kostanj

 

120050

Kokosovi orehi

 

120060

Lešniki

 

120070

Makadamija

 

120080

Pekani

 

120090

Pinjole

 

120100

Pistacije

 

120110

Orehi

 

120990

Drugo

 

130000

(iii)

Pečkato sadje

5

130010

Jabolka

 

130020

Hruške

 

130030

Kutine

 

130040

Nešplja

 

130050

Japonska nešplja

 

130990

Drugo

 

140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

140010

Marelice

5

140020

Češnje

5

140030

Breskve

5

140040

Slive

0,5

140990

Drugo

0,05 (5)

150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

2

151010

Namizno grozdje

2

151020

Vinsko grozdje

2

152000

(b)

Jagode

3

153000

(c)

Rozgasto sadje

 

153010

Robide

5

153020

Ostrožnice

0,05 (5)

153030

Maline

5

153990

Drugo

0,05 (5)

154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

154010

Ameriške borovnice

3

154020

Ameriške brusnice

1

154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

3

154040

Kosmulje

3

154050

Šipek

1

154060

Murva

1

154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja)

1

154080

Bezgove jagode

2

154990

Drugo

1

160000

(vi)

Mešano sadje

 

161000

(a)

Užitna lupina

0,05 (5)

161010

Dateljni

 

161020

Fige

 

161030

Namizne olive

 

161040

Kumkvat

 

161050

Karambola

 

161060

Kaki

 

161070

Jambolan (javanska sliva)

 

161990

Drugo

 

162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

162010

Kivi

20

162020

Liči

0,05 (5)

162030

Pasijonka

0,05 (5)

162040

Opuncija (kaktusov sadež)

0,05 (5)

162050

Zvezdasta jabolka

0,05 (5)

162060

Persimon (Virginijski kaki

0,05 (5)

162990

Drugo

0,05 (5)

163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

163010

Avokado

0,05 (5)

163020

Banane

0,05 (5)

163030

Mango

0,05 (5)

163040

Papaja

0,05 (5)

163050

Granatno jabolko

3

163060

Cherimoya

0,05 (5)

163070

Guava

0,05 (5)

163080

Ananas

0,05 (5)

163090

Kruhovec

0,05 (5)

163100

Durian

0,05 (5)

163110

Graviola

0,05 (5)

163990

Drugo

0,05 (5)

200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

211000

(a)

Krompir

1

212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,05 (5)

212010

Kasava (manioka)

 

212020

Sladki krompir

 

212030

Jam

 

212040

Maranta

 

212990

Drugo

 

213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

0,05 (5)

213010

Rdeča pesa

 

213020

Korenje

 

213030

Gomoljna zelena

 

213040

Hren

 

213050

Topinambur

 

213060

Pastinak

 

213070

Peteršilj – koren

 

213080

Redkev

 

213090

Beli koren

 

213100

Podzemna koleraba

 

213110

Repa

 

213990

Drugo

 

220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

 

220010

Česen

0,05 (5)

220020

Čebula

0,1

220030

Šalotka

0,05 (5)

220040

Spomladanska čebula

0,3

220990

Drugo

0,05 (5)

230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

231000

(a)

Razhudnikovke

 

231010

Paradižnik

1

231020

Paprika

2

231030

Jajčevec

1

231040

Bamija, oslez

0,5

231990

Drugo

0,5

232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

232010

Kumare

1

232020

Kumarice za vlaganje

0,5

232030

Bučke

1

232990

Drugo

0,5

233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,05 (5)

233010

Melone

 

233020

Orjaška buča

 

233030

Lubenice

 

233990

Drugo

 

234000

(d)

Sladka koruza

0,05 (5)

239000

(e)

Druge plodovke

0,05 (5)

240000

(iv)

Kapusnice

0,05 (5)

241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,05 (5)

241010

Brokoli

 

241020

Cvetača

 

241990

Drugo

 

242000

(b)

Glavnate kapusnice

0,05 (5)

242010

Brstični ohrovt

 

242020

Glavnato zelje

 

242990

Drugo

 

243000

(c)

Listnate kapusnice

0,05 (5)

243010

Kitajski kapus

 

243020

Listni ohrovt

 

243990

Drugo

 

244000

(d)

Kolerabica

0,05 (5)

250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

10

251010

Motovilec

 

251020

Solata

 

251030

Endivija (eskarijolka)

 

251040

Kreša

 

251050

Rana barbica

 

251060

Rukvica, rukola

 

251070

Ogrščica

 

251080

Listi in poganjki Brassica spp.

 

251990

Drugo

 

252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

252010

Špinača

0,05 (5)

252020

Portulak

10

252030

Blitva

0,05 (5)

252990

Drugo

0,05 (5)

253000

(c)

Trtni listi

0,05 (5)

254000

(d)

Vodna kreša

0,05 (5)

255000

(e)

Vitlof

0,05 (5)

256000

(f)

Zelišča

1

256010

Prava krebuljica

 

256020

Drobnjak

 

256030

Listi zelene

 

256040

Peteršilj

 

256050

Žajbelj

 

256060

Rožmarin

 

256070

Materina dušica

 

256080

Bazilika

 

256090

Lovorovi listi (lovor)

 

256100

Pehtran

 

256990

Drugo

 

260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

260010

Fižol (s stroki)

1

260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,2

260030

Grah (s stroki)

0,2

260040

Grah (brez strokov)

0,05 (5)

260050

Leča

0,05 (5)

260990

Drugo

0,05 (5)

270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

270010

Špargelj

0,05 (5)

270020

Kardij

0,05 (5)

270030

Belušna zelena

0,05 (5)

270040

Koromač

0,1

270050

Artičoke

0,05 (5)

270060

Por

0,05 (5)

270070

Rabarbara

0,05 (5)

270080

Bambusovi vršički

0,05 (5)

270090

Palmovi srčki

0,05 (5)

270990

Drugo

0,05 (5)

280000

(viii)

Gobe

0,05 (5)

280010

Gojene

 

280020

Gozdne

 

280990

Drugo

 

290000

(ix)

Morske alge

0,05 (5)

300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,05 (5)

300010

Fižol

 

300020

Leča

 

300030

Grah

 

300040

Volčji bob

 

300990

Drugo

 

400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,05 (5)

401000

(i)

Seme oljnic

 

401010

Laneno seme

 

401020

Zemeljski oreški

 

401030

Makovo seme

 

401040

Sezamovo seme

 

401050

Sončnično seme

 

401060

Seme oljne ogrščice

 

401070

Soja

 

401080

Gorčično seme

 

401090

Bombažno seme

 

401100

Bučno seme

 

401110

Navadni rumenik

 

401120

Boreč

 

401130

Navadni riček

 

401140

Konoplja

 

401150

Kloščevec

 

401990

Drugo

 

402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

402010

Olive za proizvodnjo olja

 

402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

402030

Plodovi oljne palme

 

402040

Kapokovec

 

402990

Drugo

 

500000

5.

ŽITA

 

500010

Ječmen

0,05 (5)

500020

Ajda

0,05 (5)

500030

Koruza

0,1

500040

Proso

0,05 (5)

500050

Oves

0,05 (5)

500060

Riž

0,05 (5)

500070

0,05 (5)

500080

Sirek

0,05 (5)

500090

Pšenica

0,2

500990

Drugo

0,05 (5)

600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (5)

610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

620000

(ii)

Kavna zrna

 

630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 

631000

(a)

Cvetovi

 

631010

Cvetovi kamilice

 

631020

Cvetovi hibiskusa

 

631030

Cvetni listi vrtnice

 

631040

Cvetovi jasmina

 

631050

Lipa

 

631990

Drugo

 

632000

(b)

Listi

 

632010

Jagodni listi

 

632020

Listi rooibos

 

632030

Mate

 

632990

Drugo

 

633000

(c)

Koreni, korenike

 

633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

633020

Koren ginsenga

 

633990

Drugo

 

639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 

650000

(v)

Rožičevec

 

700000

7.

HMELJ (SUŠEN), VKLJUČNO S HMELJNIM GRANULATOM IN NEKONCENTRIRANIM PRAHOM

0,05 (5)

800000

8.

ZAČIMBE

0,05 (5)

810000

(i)

Semena

 

810010

Janež

 

810020

Črnika

 

810030

Semena zelene

 

810040

Semena koriandra

 

810050

Semena kumine

 

810060

Semena kopra

 

810070

Janeževa semena

 

810080

Božja rutica

 

810090

Muškatni orešek

 

810990

Drugo

 

820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 

820010

Pimet

 

820020

Janežev poper (Japonski poper)

 

820030

Kumina

 

820040

Kardamom

 

820050

Brinove jagode

 

820060

Poper (črni in beli)

 

820070

Stroki vanilijie

 

820080

Tamarinda

 

820990

Drugo

 

830000

(iii)

Skorja

 

830010

Cimet

 

830990

Drugo

 

840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

840010

Sladki koren (likviricija)

 

840020

Ingver

 

840030

Kurkuma

 

840040

Hren

 

840990

Drugo

 

850000

(v)

Brsti

 

850010

Dišeči klinčevec

 

850020

Kapre

 

850990

Drugo

 

860000

(vi)

Cvetni pestiči

 

860010

Žafran

 

860990

Drugo

 

870000

(vii)

Semenski ovoj

 

870010

Muškatov cvet

 

870990

Drugo

 

900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

0,05 (5)

900010

Sladkorna pesa (koren)

 

900020

Sladkorni trs

 

900030

Koren cikorije

 

900990

Drugo

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

0,05 (5)

1010000

(i)

Meso, pripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka; drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Meso

 

1011020

Maščoba brez mesa

 

1011030

Jetra

 

1011040

Ledvica

 

1011050

Užitna drobovina

 

1011990

Drugo

 

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Meso

 

1012020

Maščoba

 

1012030

Jetra

 

1012040

Ledvica

 

1012050

Užitna drobovina

 

1012990

Drugo

 

1013000

(c)

Ovca

 

1013010

Meso

 

1013020

Maščoba

 

1013030

Jetra

 

1013040

Ledvica

 

1013050

Užitna drobovina

 

1013990

Drugo

 

1014000

(d)

Koza

 

1014010

Meso

 

1014020

Maščoba

 

1014030

Jetra

 

1014040

Ledvica

 

1014050

Užitna drobovina

 

1014990

Drugo

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 

1015010

Meso

 

1015020

Maščoba

 

1015030

Jetra

 

1015040

Ledvica

 

1015050

Užitna drobovina

 

1015990

Drugo

 

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

1016010

Meso

 

1016020

Maščoba

 

1016030

Jetra

 

1016040

Ledvica

 

1016050

Užitna drobovina

 

1016990

Drugo

 

1017000

(g)

Druge rejne živali

 

1017010

Meso

 

1017020

Maščoba

 

1017030

Jetra

 

1017040

Ledvica

 

1017050

Užitna drobovina

 

1017990

Drugo

 

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

 

1020010

Govedo

 

1020020

Ovca

 

1020030

Koza

 

1020040

Konj

 

1020990

Drugo

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana; jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

 

1030010

Piščanci

 

1030020

Race

 

1030030

Gosi

 

1030040

Prepelice

 

1030990

Drugo

 

1040000

(iv)

Med

 

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci

 

1060000

(vi)

Polži

 

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 


(1)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.

(2)  Označuje spodnjo mejno vrednost analiznega določanja.

(3)  Kombinacija pesticid-oznaka, za katero velja MRL, kakor je določeno v Prilogi III Del B.“

(4)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.

(5)  Označuje spodnjo mejno vrednost analiznega določanja.“


27.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 257/2009

z dne 24. marca 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 glede obrazca za dodatne informacije za priglasitev pomoči za ribištvo in ribogojstvo

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (1) in zlasti člena 27 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po tem, ko je Komisija sprejela nove Smernice Skupnosti za preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo (2), je treba obrazec za dodatne informacije iz dela III.14 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (3) v skladu z novim veljavnim okvirom nadomestiti z novim obrazcem za dodatne podatke.

(2)

Uredbo (ES) št. 794/2004 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del III.14 Priloge I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2009

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(2)  UL C 84, 3.4.2008, str. 10.

(3)  UL L 140, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

„DEL III.14

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE ZA PRIGLASITEV POMOČI ZA RIBIŠTVO IN RIBOGOJSTVO

Obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme pomoči ali individualne pomoči, ki je zajeta v Smernice za preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo (‚Smernice‘).

CILJI SHEME ali POMOČI (ustrezno označite in vstavite zahtevane informacije):

Ta oddelek sledi vrstnemu redu pododstavkov odstavka 4 Smernic: ‚Pomoč, ki se lahko šteje za združljivo‘.

   Točka 4.1 Smernic: Pomoč za vrste ukrepov, ki jih zajema uredba o skupinskih izjemah

Splošne pripombe v zvezi s to vrsto pomoči

Veljavni sta dve uredbi o skupinskih izjemah: Uredba Komisije (ES) št. 736/2008 (1), ki se uporablja za sektor za ribištvo in ribogojstvo, ter Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 (2), ki je uredba o splošnih skupinskih izjemah in se uporablja za vse sektorje.

Zato takšne pomoči načeloma ni treba priglasiti.

Vendar ob upoštevanju uvodne izjave 6 Uredbe (ES) št. 736/2008 in uvodne izjave 7 Uredbe (ES) št. 800/2008 ti uredbi ne vplivata na možnost držav članic za priglasitev državne pomoči, katere cilji ustrezajo ciljem teh uredb.

Poleg tega izjeme iz uredb (ES) št. 736/2008 in (ES) št. 800/2008 ne zajemajo naslednje vrste pomoči: pomoč, ki presega določene zgornje meje pomoči, kot to določa člen 1(3) Uredbe (ES) št. 736/2008 ali člen 6 Uredbe (ES) št. 800/2008, ali pomoč s posebnimi značilnostmi, zlasti pomoč, dodeljena podjetjem, ki niso MSP, pomoč, dodeljena podjetjem v težavah, nepregledna pomoč, pomoč, dodeljena podjetju, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločitve Komisije, ki je pomoč razglasila za nezdružljivo s skupnim trgom.

Značilnosti priglašene pomoči:

ista vrsta pomoči, kot jo zajema Uredba (ES) št. 736/2008

ista vrsta pomoči, kot jo zajema Uredba (ES) št. 800/2008

pomoč, ki presega zgornje meje pomoči

pomoč, dodeljena podjetjem, ki niso MSP

nepregledna pomoč

pomoč, dodeljena podjetju, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo

druge značilnosti: določite

Združljivost s skupnim trgom

Država članica mora zagotoviti natančno in utemeljeno obrazložitev, zakaj se pomoč lahko šteje za združljivo s skupnim trgom.

   Točka 4.2 Smernic: Pomoč, ki spada v področje uporabe določenih horizontalnih smernic

Država članica mora zagotoviti sklic na ustrezne Smernice, ki so veljavne za zadeven ukrep pomoči, ter natančno in utemeljeno obrazložitev, zakaj se pomoč lahko šteje za združljivo z navedenimi Smernicami.

Država članica mora izpolniti tudi drugi ustrezen obrazec za povzetek informacij, priložen tej uredbi:

pomoč za usposabljanje – obrazec v delu III.2,

pomoč za zaposlovanje – obrazec v delu III.3,

pomoč za raziskave in razvoj – obrazec v delu III.6.A ali III.6.B, kot je ustrezno,

pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah – obrazec v delu III.7 ali III.8, kot je ustrezno,

okoljska pomoč – obrazec III.10.

   Točka 4.3 Smernic: Pomoč za naložbe v ribiška plovila

Država članica mora zagotoviti informacije, ki prikažejo skladnost pomoči s pogoji, določenimi v členu 25(2) in (6) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (3).

Zagotoviti mora tudi obrazložitev, zakaj ta pomoč ni del operativnega programa, ki ga sofinancira ta sklad.

   Točka 4.4 Smernic: Pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče, izjemni dogodki ali posebne slabe vremenske razmere

Država članica mora zagotoviti naslednje informacije, ki prikažejo skladnost pomoči:

podrobne informacije, ki dokazujejo naravno nesrečo ali izjemen dogodek, skupaj s tehničnimi in/ali znanstvenimi poročili,

dokaz za vzročno zvezo med dogodkom in škodo,

način izračunavanja škode,

druge načine obrazložitve.

   Točka 4.5 Smernic: Davčna olajšava in stroški, povezani z delom, ki se nanašajo na ribiška plovila Skupnosti, ki dejavnosti opravljajo zunaj voda Skupnosti

Država članica mora zagotoviti informacije, ki prikažejo skladnost pomoči s pogoji, določenimi v točki 4.5 Smernic.

Navedene informacije morajo zlasti vključevati podrobnosti o tveganju za izpis plovil, na katera se nanaša shema, iz registra ribiške flote.

   Točka 4.6 Smernic: Pomoč, financirana iz davkom podobnih dajatev

Država članica mora:

navesti, kako bodo porabljeni skladi, ki se pridobijo s sredstvi od davkom podobnih dajatev, ter

prikazati, kako in na kateri osnovi je njihova poraba skladna s predpisi o državni pomoči.

Poleg tega mora prikazati, kakšne ugodnosti bodo shemi prinesli domači in uvoženi proizvodi.

   Točka 4.7 Smernic: Pomoč za trženje ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij

Država članica mora zagotoviti informacije, ki prikažejo skladnost pomoči s pogoji te točke, in ustreznimi pogoji Uredbe Sveta (ES) št. 791/2007 z dne 21. maja 2007 o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij Azori, Madeira, Kanarski otoki ter Francoska Gvajana in Réunion (4).

   Točka 4.8 Smernic: Pomoč, ki se nanaša na ribiško floto v najbolj oddaljenih regijah

Država članica mora zagotoviti informacije, ki prikažejo skladnost pomoči s pogoji te točke, in ustreznimi pogoji Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 z dne 30. marca 2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (5), ter Uredbe Sveta (ES) št. 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil in sporazumov glede strukturne pomoči Skupnosti v ribiškem sektorju (6).

   Točka 4.9 Smernic: Pomoč za druge ukrepe

Država članica mora zelo natančno opisati vrsto pomoči in njene cilje.

Poleg tega mora zagotoviti natančno in utemeljeno obrazložitev o združljivosti pomoči s pogoji točke 3 Smernic ter prikazati, kako ta pomoč služi ciljem skupne ribiške politike.

SPLOŠNA NAČELA

Država članica mora navesti, da pomoč ne bo dodeljena za dejavnosti, ki jih je upravičenec že začel izvajati, in za dejavnosti, ki bi jih upravičenec opravljal že sam pod običajnimi tržnimi pogoji.

Država članica mora navesti, da pomoč ne bo dodeljena v okoliščinah, kjer se zakonodaja Skupnosti in zlasti pravila skupne ribiške politike ne spoštujejo.

V tem smislu mora država članica navesti, da ukrep pomoči izrecno določa, da morajo v obdobju dodelitve pomoči upravičenci do pomoči izpolnjevati pravila skupne ribiške politike in da se mora podpora povrniti sorazmerno s stopnjo kršitve zakona, če se v navedenem obdobju ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pravil skupne ribiške politike.

Država članica mora navesti, da je pomoč omejena na največ 10 let, v nasprotnem primeru pa je treba pomoč ponovno prijaviti najmanj dva meseca pred deseto obletnico začetka njene veljavnosti.

DRUGE ZAHTEVE

Država članica mora priskrbeti seznam vseh spremljajočih dokumentov, predloženih k priglasitvi, ter povzetek navedenih dokumentov (npr. družbenogospodarski podatki o regijah prejemnikov pomoči, znanstvena in ekonomska upravičenost).

Država članica mora navesti, da se tej pomoči ne doda še kakšna druga pomoč za iste upravičene izdatke ali za isto nadomestilo.

Če obstaja takšno kopičenje, mora država članica navesti sklice pomoči (sheme pomoči ali individualne pomoči), kjer nastaja kopičenje, ter prikazati, da celotna dodeljena pomoč ostaja skladna z ustreznimi predpisi. V ta namen bo država članica upoštevala vsako vrsto pomoči, vključno pomoč de minimis.


(1)  UL L 201, 30.7.2008, str. 16.

(2)  UL L 214, 9.8.2008, str. 3.

(3)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.

(4)  UL L 176, 6.7.2007, str. 1.

(5)  UL L 102, 7.4.2004, str. 9.

(6)  UL L 337, 30.12.1999, str. 10.“


27.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 258/2009

z dne 26. marca 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 69(2), člena 80(1) in člena 85 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe Komisije (ES) št. 595/2004 (2) določa, kako upoštevati vsebnost maščobe v mleku pri pripravi končnega poročila o oddanih količinah.

(2)

Prilagoditveni koeficienti, ki se uporabljajo za oddaje mleka, kadar je vsebnost maščobe višja ali nižja od referenčne meje, se niso spremenili od leta 1989. Ker se je narava režima podpore za sektor mleka od takrat zelo spremenila, je primerno zmanjšati stopnjo prilagoditve, ki se uporablja za oddano mleko z vsebnostjo maščobe, ki presega referenčno vsebnost maščobe. Koeficienta, ki se uporabi, kadar je dejanska vsebnost maščobe v oddanem mleku nižja od referenčne vsebnosti maščobe, se ne sme spremeniti.

(3)

Ob upoštevanju teh diferencialnih stopenj prilagoditve je prav tako primerno spremeniti informacije, ki jih države članice navedejo v letnem vprašalniku, ki ga pošljejo Komisiji, da odražajo podrobnosti o prilagoditvah navzgor in navzdol.

(4)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 595/2004 zahteva, da Komisija vsako leto na podlagi obvestil držav članic razdeli nacionalno kvoto za vsako državo članico na oddajo in neposredno prodajo. Ta obvestila zadevajo zahteve proizvajalcev za pretvorbe. Dodatna kvota, dodeljena državam članicam, se dodeli v nacionalno rezervo na prvi stopnji ter jo države članice nato v skladu s predvidljivimi potrebami razdelijo na oddajo in neposredno prodajo. Vendar ni nobene uradne določbe, ki bi določala, da mora biti Komisija obveščena o tej razdelitvi. Zato je primerno od Komisije zahtevati, da to razdelitev upošteva v letni prilagoditvi in državam članicam zagotovi mehanizem, prek katerega jo obveščajo o razdelitvi takšnih kvot.

(5)

V številnih državah članicah je oddaja že več let bistveno nižja od nacionalne kvote za oddajo. Možnost, da se kvota preseže, se bo dodatno zmanjšala s povečevanjem nacionalnih kvot. Izkušnje kažejo, da se z zmanjšanjem tveganja uvedbe dajatve zmanjša tudi tveganje, da bi gospodarski subjekti prijavili nižje oddane količine od dejanskih ali jih prikrili. Zato je primerno v skladu s tem zmanjšati intenzivnost kontrol, ki jih je treba izvajati v zadevnih državah članicah, da se optimizira uporaba sredstev za kontrolo.

(6)

V skladu z drugim pododstavkom člena 19(3) Uredbe (ES) št. 595/2004 morajo države članice izpolniti vsa poročila o kontroli za 12-mesečno obdobje v osemnajstih mesecih po koncu zadevnega obdobja. Kadar države članice izkoristijo možnost za izvajanje manj intenzivne kontrole v določenih okoliščinah, ki jim je zdaj na voljo, je primerno skrajšati najdaljši čas, dovoljen za zaključek vseh poročil.

(7)

Da bi države članice lahko izkoristile ugodnosti manj obremenjujočega položaja, ki ga omogoča prilagojena intenzivnost kontrole, ter ob upoštevanju, da se v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 595/2004 kontrole izvajajo delno v zadevnem 12-mesečnem obdobju in delno po njem, je primerno uporabljati prilagojeno intenzivnost kontrol od začetka 12-mesečnega obdobja 2008/2009, tj. obdobja, ki se začne 1. aprila 2008 in konča 31. marca 2009.

(8)

Za podporo nadzora izvajanja sistema kvot, ki ga izvaja Komisija, in zlasti v okviru poročil, ki jih mora Komisija predložiti Svetu pred koncem leta 2010 in leta 2012, je ustrezno predložiti natančnejše informacije o obsegu uporabe kvot, razdelitvi neporabljenih kvot proizvajalcem in, kjer je to primerno, pobiranju dolgovanih dajatev od proizvajalcev.

(9)

Uredbo (ES) št. 595/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(10)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 595/2004 se spremeni:

1.

v prvem odstavku člena 2 se „člena 21“ nadomesti s „člena 25“;

2.

člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Če se ugotovi pozitivna razlika, se količina oddanega mleka poveča za 0,09 % za vsak 0,1 gram dodatne maščobe na kilogram mleka.“;

(ii)

peti pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Kadar je količina oddanega mleka izražena v litrih, se prilagoditev pomnoži s koeficientom 0,971.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice določijo prilagoditev oddanih količin na nacionalni ravni v skladu s členom 80(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (3).

3.

v členu 19(3) se drugemu pododstavku doda naslednji stavek:

„Vendar se poročila o kontroli zaključijo najpozneje 12 mesecev po zaključku zadevnega obdobja v državah članicah, kadar veljata točki (aa) in (ba) člena 22(1).“;

4.

točki (a) in (b) člena 22(1) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

2 % proizvajalcev za vsako 12-mesečno obdobje ali

(aa)

1 % proizvajalcev v državah članicah, v katerih je bila v vsakem od treh preteklih 12-mesečnih obdobij skupna prilagojena oddaja manj kot 95 % oddaje, ki je del nacionalne kvote, ter

(b)

40 % količine mleka, prijavljenega po prilagoditvi za zadevno obdobje, ali

(ba)

20 % količine mleka, prijavljenega po prilagoditvi v državah članicah, v katerih je bila v vsakem od treh preteklih 12-mesečnih obdobij skupna prilagojena oddaja manj kot 95 % oddaje, ki je del nacionalne kvote,“;

5.

v členu 25 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   V skladu s členom 69(2)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007 države članice Komisiji vsako leto pred 1. februarjem sporočijo:

(a)

količine, ki so bile na zahtevo posameznih proizvajalcev dokončno pretvorjene na individualne kvote za oddajo in neposredno prodajo;

(b)

razdelitev kvot, dodeljenih v nacionalno rezervo, na oddajo in neposredno prodajo v skladu s členom 71(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki začne veljati 1. aprila zadevnega 12-mesečnega obdobja.“;

6.

členu 27 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Države članice vsako leto pred 1. oktobrom Komisiji pošljejo poročilo o uporabi kvot in pobiranju dajatev za 12-mesečno obdobje, ki se zaključi 31. marca istega koledarskega leta. Poročilo vsebuje informacije o ponovnih dodelitvah neuporabljenih kvot, vključno s številom proizvajalcev, ki so jim bile dodeljene te kvote, in utemeljitvijo dodelitev. V poročilu se, kjer je to potrebno, navede število proizvajalcev, ki so prispevali k presežku dajatve, in število primerov, če so, v katerih se je plačilo presežka dajatve štelo za nemogoče, ker proizvajalci nedvomno niso bili sposobni izvesti plačila ali so bankrotirali. Države članice Komisiji pred 1. decembrom sporočijo vsako posodobitev poročila, da se vanj vključijo zadevne nove informacije. Vsako naslednje poročilo posodobi stališče v zvezi s pobiranjem vseh presežkov dajatev, ki so bile v prejšnjem poročilu prijavljene kot neporavnane.“;

7.

točka 1.8 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„1.8

Prilagoditev dolgovanih oddaj vsebnosti maščobe:

(a)

količina oddaj, ki se prilagodijo navzgor (kilogrami)

(b)

skupna prilagoditev navzgor (kilogrami)

(c)

količina oddaj, ki se prilagodijo navzdol (kilogrami)

(d)

skupna prilagoditev navzdol (kilogrami).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2009, razen točk 3 in 4 člena 1, ki se uporabljajo od 1. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. marca 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 94, 31.3.2004, str. 22.

(3)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.“;


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

27.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/22


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. marca 2009

o spremembi Odločbe 2008/866/ES glede obdobja uporabe

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1876)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/297/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(i) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2008/866/ES z dne 12. novembra 2008 o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uvoza iz Peruja nekaterih živih školjk za prehrano ljudi (2) je bila sprejeta zaradi okužbe z virusom hepatitisa A (HAV) nekaterih živih školjk, uvoženih iz Peruja, za katere je bilo ugotovljeno, da so izvor izbruha hepatitisa A pri ljudeh. Navedena odločba se uporablja do 31. marca 2009.

(2)

Perujski organi so predložili nekatere informacije v zvezi s sprejetimi korektivnimi ukrepi za izboljšanje nadzora proizvodnje živih školjk, namenjenih za izvoz v Skupnost.

(3)

Navedene informacije so nezadostne in Komisija bo v Peruju opravila inšpekcijski pregled.

(4)

Do predložitve vseh ustreznih informacij s strani perujskih organov in rezultatov navedenega inšpekcijskega pregleda je primerno podaljšati uporabo Odločbe 2008/866/ES do 30. novembra 2009.

(5)

Odločbo 2008/866/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 5 Odločbe 2008/866/ES se datum „31. marca 2009“ nadomesti z datumom „30. novembra 2009“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. marca 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 307, 18.11.2008, str. 9.


27.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/23


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. marca 2009

o podaljšanju veljavnosti Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2078)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/298/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) in zlasti člena 13 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/502/ES (2) zahteva, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg.

(2)

Odločba 2006/502/ES je bila sprejeta v skladu z določbami člena 13 Direktive 2001/95/ES, ki omejuje veljavnost odločbe na največ eno leto, a dopušča njeno podaljšanje za dodatna obdobja, ki pa nikoli ne smejo biti daljša od enega leta.

(3)

Odločba 2006/502/ES je bila spremenjena dvakrat, prvič z Odločbo 2007/231/ES (3), ki je podaljšala veljavnost odločbe do 11. maja 2008, in drugič z Odločbo 2008/322/ES (4), ki je podaljšala veljavnost odločbe za nadaljnje leto do 11. maja 2009.

(4)

Ker drugih zadovoljivih ukrepov v zvezi z varnostjo vžigalnikov za otroke ni, je treba veljavnost Odločbe 2006/502/ES podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev in jo ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen č(2) Odločbe 2006/502/ES se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta odločba se uporablja do 11. maja 2010.“

Člen 2

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, najpozneje do 11. maja 2009 in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. marca 2009

Za Komisijo

Meglena KUNEVA

Članica Komisije


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 198, 20.7.2006, str. 41.

(3)  UL L 99, 14.4.2007, str. 16.

(4)  UL L 109, 19.4.2008, str. 40.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

27.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/24


OKVIRNI SKLEP SVETA 2009/299/PNZ

z dne 26. februarja 2009

o spremembi okvirnih sklepov 2002/584/PNZ, 2005/214/PNZ, 2006/783/PNZ, 2008/909/PNZ in 2008/947/PNZ zaradi krepitve procesnih pravic oseb ter spodbujanja uporabe načela vzajemnega priznavanja odločb, izdanih na sojenju v odsotnosti zadevne osebe

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 31(1)(a) in 34(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva in Zvezne republike Nemčije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravica obtoženca, da je osebno navzoč na sojenju, je zagotovljena s pravico do poštenega sojenja iz člena 6 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor jo razlaga Evropsko sodišče za človekove pravice. Prav tako je Sodišče določilo, da pravica obtoženca do tega, da je osebno navzoč na sojenju, ni absolutna ter da se lahko obtoženec pod nekaterimi pogoji po lastni volji izrecno ali molče, vendar nedvoumno, odpove tej pravici.

(2)

Vprašanja odločb, izdanih v sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča, različni okvirni sklepi o izvajanju načela vzajemnega priznavanja pravnomočnih sodnih odločb ne obravnavajo enotno. Ta raznolikost bi lahko otežila delo pravnikov in ovirala pravosodno sodelovanje.

(3)

Rešitve iz teh okvirnih sklepov niso zadovoljive, ko gre za primere, kjer oseba ni mogla biti obveščena o sodnem postopku. Okvirni sklepi 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni (2), 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi (3), 2008/909/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji (4) in 2008/947/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami (5) dopuščajo izvršitvenemu organu, da zavrne izvršitev takšnih sodb. Okvirni sklep 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (6) dopušča izvršitvenemu organu, da od odreditvenega pravosodnega organa zahteva, naj z ustreznim zagotovilom zajamči, da bo oseba, za katero je izdan evropski nalog za prijetje, imela možnost zaprositi za ponovno sojenje zadeve v državi članici izdajateljici in biti navzoča pri izreku sodbe. Ustreznost takšnega zagotovila določi izvršitveni organ, zato je težko natančno vedeti, kdaj se izvršitev lahko zavrne.

(4)

Zato je treba določiti jasne in skupne razloge za zavrnitev priznanja odločb, izdanih v sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča. Namen tega okvirnega sklepa je natančneje določiti opredelitev skupnih razlogov, ki bi izvršitvenemu organu omogočili, da izvrši odločbo kljub temu, da oseba ni bila navzoča na sojenju, pri tem pa v celoti spoštuje njeno pravico do obrambe. Ta okvirni sklep ni namenjen urejanju oblik in načinov ter procesnih zahtev, ki se uporabijo za dosego rezultatov, opredeljenih v tem okvirnem sklepu, saj se za njihovo določitev uporabljajo nacionalna prava držav članic.

(5)

Takšne spremembe zahtevajo spremembo obstoječih okvirnih sklepov o izvajanju načela vzajemnega priznavanja pravnomočnih sodnih odločb. Nove določbe bi morale biti tudi podlaga za prihodnje instrumente na tem področju.

(6)

Določbe tega okvirnega sklepa, ki spreminjajo druge okvirne sklepe, določajo pogoje, pod katerimi se priznanje in izvršitev odločbe, izdane v sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča, ne bi smela zavrniti. Ti pogoji so alternativni; če je eden izmed pogojev izpolnjen, odreditveni organ z izpolnitvijo ustrezne rubrike evropskega naloga za prijetje ali potrdila, priloženega drugim okvirnim sklepom, jamči, da so bile ali bodo izpolnjene zahteve, ki naj bi zadostovale za izvršitev odločbe na podlagi načela vzajemnega priznavanja.

(7)

Priznanje in izvršitev odločbe, izdane v sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča, se ne bi smela zavrniti, če je bila oseba osebno povabljena in s tem obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, ali če je bila zadevna oseba kako drugače uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila ta oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem. V zvezi s tem se razume, da bi morala biti zadevna oseba o tem obveščena „pravočasno“, kar pomeni dovolj zgodaj, da se je lahko udeležila sojenja in učinkovito uveljavila svojo pravico do obrambe.

(8)

Pravico obtoženca do poštenega sojenja zagotavlja Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor jo razlaga Evropsko sodišče za človekove pravice. Ta pravica zajema pravico zadevne osebe, da je osebno navzoča na sojenju. Da pa lahko zadevna oseba uveljavlja to pravico, mora biti seznanjena s predvidenim sojenjem. Po tem okvirnem sklepu bi morale države članice osebo seznaniti s sojenjem v skladu z nacionalno zakonodajo, pri čemer se razume, da je treba pri tem upoštevati zahteve iz navedene konvencije. V skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice pa bi lahko pri ugotavljanju, ali je bil način obveščanja ustrezen, da se je oseba seznanila s sojenjem, posebno pozornost po potrebi namenili tudi prizadevanju zadevne osebe, da prejme informacije, ki so nanjo naslovljene.

(9)

Predvideni datum sojenja se lahko iz praktičnih razlogov prvotno opredeli kot več možnih datumov v krajšem časovnem obdobju.

(10)

Priznanje in izvršitev odločbe, izdane v sojenju, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča, se ne bi smela zavrniti, če je zadevno osebo, ki je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem, na sojenju zastopal pravni zastopnik, ki ga je za to pooblastila, pri čemer mora biti zagotovljeno, da je pravna pomoč praktična in učinkovita. V zvezi s tem ne bi smelo biti pomembno, ali je pravnega zastopnika izbrala, določila in plačala zadevna oseba ali ga je določila in plačala država, pri čemer se razume, da se je zadevna oseba zavestno odločila, da jo zastopa pravni zastopnik, namesto da se sama udeleži sojenja. Za imenovanje pravnega zastopnika in s tem povezana vprašanja se uporablja nacionalno pravo.

(11)

V skupnih rešitvah glede razlogov za zavrnitev priznanja v obstoječih zadevnih okvirnih sklepih bi morala biti upoštevana raznolikost razmer v zvezi s pravico zadevne osebe do ponovnega sojenja ali pritožbe. Namen takšnega ponovnega sojenja ali pritožbe je zagotoviti pravico do obrambe, zanju pa so značilni naslednji elementi: zadevna oseba ima pravico, da je prisotna, vsebina zadeve bo skupaj z novimi dokazi ponovno preučena in rezultat postopka je lahko sprememba prvotne odločbe.

(12)

Pravica do ponovnega sojenja ali pritožbe bi se morala zagotoviti, ko je odločba že vročena, v primeru evropskega naloga za prijetje pa tudi, ko še ni bila vročena, a bo vročena takoj po predaji. Pri slednjem gre za primer, ko organi osebe niso mogli obvestiti, zlasti ker se je poskušala izogniti roki pravice.

(13)

Če se evropski nalog za prijetje izda za izvršitev zaporne kazni ali ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, zadevna oseba pa predhodno ni prejela uradnega obvestila o kazenskem postopku zoper njo niti ji ni bila vročena sodba, bi morala ta oseba na podlagi zahteve v državi članici izvršiteljici prejeti izvod sodbe zgolj v informativne namene. Odreditveni in izvršitveni pravosodni organ bi se morala po potrebi posvetovati o potrebi in obstoječih možnostih, da se osebi zagotovi prevod sodbe ali njenih bistvenih delov v jezik, ki ga razume. Taka izročitev sodbe ne bi smela povzročiti odložitve postopka predaje niti odložitve odločitve o izvršitvi evropskega naloga za prijetje.

(14)

Ta okvirni sklep je omejen na natančnejšo opredelitev razlogov za zavrnitev priznanja iz instrumentov, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja. Zato imajo na primer določbe v zvezi s pravico do ponovnega sojenja področje uporabe, ki je omejeno na opredelitev teh razlogov za zavrnitev priznanja. Te določbe niso namenjene usklajevanju nacionalnih zakonodaj. Ta okvirni sklep ne posega v prihodnje instrumente Evropske unije, katerih cilj je približevanje zakonodaje držav članic na področju kazenskega prava.

(15)

Razlogi za nepriznavanje niso obvezni. Vendar pa diskrecijsko pravico držav članic pri prenašanju teh razlogov v nacionalno zakonodajo ureja zlasti pravica do poštenega sojenja, pri čemer je treba upoštevati splošni cilj tega okvirnega sklepa, in sicer okrepitev procesnih pravic oseb in izboljšanje pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah –

SPREJEL NASLEDNJI OKVIRNI SKLEP:

Člen 1

Cilji in področje uporabe

1.   Cilji tega okvirnega sklepa so okrepiti procesne pravice oseb, zoper katere poteka kazenski postopek, poenostaviti pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah ter zlasti izboljšati vzajemno priznavanje sodnih odločb med državami članicami.

2.   Ta okvirni sklep ne spreminja niti obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel iz člena 6 Pogodbe, vključno s pravico do obrambe oseb, zoper katere poteka kazenski postopek, niti obveznosti, ki so v tem smislu naložene pravosodnim organom.

3.   Ta okvirni sklep določa skupna pravila za priznavanje in/ali izvrševanje sodnih odločb v eni državi članici (država članica izvršiteljica), ki jih izda druga država članica (država članica izdajateljica) v postopku, ki je potekal brez navzočnosti zadevne osebe, v skladu z določbami člena 5(1) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ, člena 7(2)(g) Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ, člena 8(2)(e) Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ, člena 9(1)(i) Okvirnega sklepa 2008/909/PNZ in člena 11(1)(h) Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ.

Člen 2

Spremembe Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ

Okvirni sklep 2002/584/PNZ se spremeni:

1.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 4a

Odločbe, izdane na podlagi sojenja, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča

1.   Izvršitveni sodni organ lahko prav tako zavrne izvršitev evropskega naloga za prijetje, ki je bil izdan za izvršitev zaporne kazni ali ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, če oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo, razen če je v evropskem nalogu za prijetje navedeno, da je bila oseba v skladu z dodatnimi procesnimi zahtevami, določenimi v nacionalnem pravu odreditvene države članice:

(a)

pravočasno

(i)

osebno povabljena in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, ali če je bila zadevna oseba dejansko kako drugače uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila ta oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem,

in

(ii)

obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži,

ali

(b)

je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal,

ali

(c)

potem ko ji je bila vročena odločba in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe:

(i)

izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe,

ali

(ii)

ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku,

ali

(d)

ji odločba ni bila osebno vročena, ampak:

(i)

ji bo osebno vročena nemudoma po predaji in bo izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe,

in

(ii)

bo obveščena o roku, v katerem mora zahtevati ponovno sojenje ali vložiti pritožbo, kakor je navedeno v zadevnem evropskem nalogu za prijetje.

2.   Če se evropski nalog za prijetje izda za izvršitev zaporne kazni ali ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, pod pogoji iz odstavka 1(d), zadevna oseba pa predhodno ni prejela uradnega obvestila o kazenskem postopku zoper njo, lahko ta oseba, ko je obveščena o vsebini evropskega naloga za prijetje, pred predajo zahteva izvod sodbe. Takoj ko je odreditveni organ obveščen o zahtevi, prek izvršitvenega organa iskani osebi zagotovi izvod sodbe. Postopek predaje ali izdaja sklepa o izvršitvi evropskega naloga za prijetje se zaradi takšne zahteve s strani iskane osebe ne odloži. Sodba se zadevni osebi izroči zgolj v informativne namene; ta izročitev se ne šteje za uradno vročitev sodbe niti ne vpliva na roke v zvezi z zahtevo za ponovno sojenje ali vložitvijo pritožbe.

3.   Če se oseba preda pod pogoji iz odstavka 1(d) in če je ta oseba zahtevala ponovno sojenje ali je vložila pritožbo, se pridržanje osebe, ki čaka na ponovno sojenje ali postopek pritožbe, pregleduje redno ali na njeno zahtevo, in sicer v skladu s pravom odreditvene države članice, dokler ni postopek ponovnega sojenja ali pritožbe zaključen. Takšen pregled zlasti vključuje možnost opustitve ali prekinitve pridržanja. Ponovno sojenje ali postopek pritožbe se začne po preteku ustreznega časa od po predaje.“

2.

V členu 5 se črta odstavek 1.

3.

V Prilogi (EVROPSKI NALOG ZA PRIJETJE) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Navedite, ali je bila oseba osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo:

1.

Da, oseba je bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.

2.

Ne, oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.

3.

Če ste označili polje pod točko 2 zgoraj, prosimo, potrdite obstoj ene od naslednjih možnosti:

3.1a

oseba je bila osebno povabljena dne … (dan/mesec/leto) in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in je bila obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.1b

oseba ni bila osebno povabljena, temveč je bila kako drugače dejansko uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila zadevna oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem, obveščena pa je bila tudi, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.2

oseba je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal;

ALI

3.3

osebi je bila odločba vročena dne … (dan/mesec/leto) in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe, ter

oseba je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;

ALI

oseba v ustreznem roku ni zahtevala ponovnega sojenja ali ni vložila pritožbe;

ALI

3.4

osebi odločba ni bila osebno vročena, ampak

bo osebi ta odločba osebno vročena nemudoma po predaji, in

bo oseba po vročitvi odločbe izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe, in

bo oseba obveščena o roku, v katerem mora zahtevati ponovno sojenje ali vložiti pritožbo, ki znaša … dni.

4.

Če ste označili polje pod točko 3.1b, 3.2 ali 3.3 zgoraj, prosimo, da navedete informacije o tem, kako je bil izpolnjen zadevni pogoj:

…“

Člen 3

Spremembe Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ

Okvirni sklep 2005/214/PNZ se spremeni:

1.

Člen 7(2) se spremeni:

(a)

točka (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

glede na potrdilo iz člena 4 zadevna oseba v pisnem postopku v skladu s pravom države izdajateljice ni bila obveščena osebno ali prek zastopnika, pooblaščenega v skladu z nacionalnim pravom, o pravici, da izpodbija odločbo, in o rokih za takšno pravno sredstvo“;

(b)

dodajo se naslednje točke:

„(i)

glede na potrdilo iz člena 4 oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo, razen če je v potrdilu navedeno, da je bila oseba v skladu z dodatnimi procesnimi zahtevami, določenimi v nacionalnem pravu države izdajateljice:

(i)

pravočasno

osebno povabljena in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, ali če je bila zadevna oseba dejansko kako drugače uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila ta oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem,

in

obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži,

ali

(ii)

je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal,

ali

(iii)

potem ko ji je bila vročena odločba in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe:

izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe,

ali

ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku;

(j)

v skladu s potrdilom iz člena 4 oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, razen če je na potrdilu navedeno, da je oseba po tem, ko je bila izrecno obveščena o postopkih in možnosti, da je lahko osebno navzoča na sojenju, izrecno izjavila, da se odpoveduje pravici do ustne obravnave, in je izrecno navedla, da ne bo izpodbijala odločbe.“

2.

Člen 7(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Preden pristojni organ v državi izvršiteljici v primerih iz odstavkov 1 ter 2(c), (g), (i) in (j) odloči, da bo bodisi v celoti bodisi delno zavrnil priznanje in izvršbo odločbe, se na kakršen koli primeren način posvetuje s pristojnim organom v državi izdajateljici in ga, kadar je to ustrezno, zaprosi, da mu brez odlašanja posreduje informacije, ki jih potrebuje.“

3.

V točki (h) Priloge (POTRDILO) se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Navedite, ali je bila oseba osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo:

1.

Da, oseba je bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.

2.

Ne, oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.

3.

Če ste označili polje pod točko 2 zgoraj, prosimo, potrdite obstoj ene od naslednjih možnosti:

3.1a

oseba je bila osebno povabljena dne … (dan/mesec/leto) in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in je bila obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.1b

oseba ni bila osebno povabljena, temveč je bila kako drugače dejansko uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila zadevna oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem, obveščena je bila tudi, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.2

oseba je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal;

ALI

3.3

osebi je bila odločba vročena dne … (dan/mesec/leto) in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe, in

oseba je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;

ALI

oseba v ustreznem roku ni zahtevala ponovnega sojenja ali ni vložila pritožbe;

ALI

3.4

oseba je, potem ko je bila izrecno obveščena o postopkih in možnosti, da je lahko osebno navzoča na sojenju, izrecno izjavila, da se odpoveduje pravici do ustne obravnave, in je izrecno navedla, da ne bo izpodbijala odločbe.

4.

Če ste označili polje pod točko 3.1b, 3.2, 3.3 ali 3.4 zgoraj, prosimo, da navedete informacije o tem, kako je bil izpolnjen zadevni pogoj:

…“

Člen 4

Spremembe Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ

Okvirni sklep 2006/783/PNZ se spremeni:

1.

V členu 8(2)se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

glede na potrdilo iz člena 4(2) oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi, razen če je v potrdilu navedeno, da je bila oseba v skladu z dodatnimi procesnimi zahtevami, določenimi v nacionalnem pravu države izdajateljice:

(i)

pravočasno

osebno povabljena in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi, ali če je bila zadevna oseba dejansko kako drugače uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila ta oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem,

in

obveščena, da se odredba o zaplembi lahko izreče, če se sojenja ne udeleži,

ali

(ii)

je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal,

ali

(iii)

potem ko ji je bila vročena odredba o zaplembi in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe:

je oseba izrecno izjavila, da ne izpodbija odredbe o zaplembi,

ali

ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku.“

2.

V Prilogi (POTRDILO) se točka (j) nadomesti z naslednjim:

„(j)

Postopek, ki je privedel do odredbe o zaplembi

Navedite, ali je bila oseba osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi:

1.

Da, oseba je bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi.

2.

Ne, oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi.

3.

Če ste označili polje pod točko 2 zgoraj, prosimo, potrdite obstoj ene od naslednjih možnosti:

3.1a

oseba je bila osebno povabljena dne … (dan/mesec/leto) in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi, in je bila obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.1b

oseba ni bila osebno povabljena, temveč je bila kako drugače dejansko uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odredbo o zaplembi, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila zadevna oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem, obveščena je bila tudi, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.2

oseba je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal;

ALI

3.3

osebi je bila odredba o zaplembi vročena dne … (dan/mesec/leto) in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe, in

oseba je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;

ALI

oseba v ustreznem roku ni zahtevala ponovnega sojenja ali ni vložila pritožbe.

4.

Če ste označili polje pod točko 3.1b, 3.2 ali 3.3 zgoraj, prosimo, da navedete informacije o tem, kako je bil izpolnjen zadevni pogoj

…“

Člen 5

Spremembe Okvirnega sklepa 2008/909/PNZ

Okvirni sklep 2008/909/PNZ se spremeni:

1.

V členu 9(1) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

če glede na potrdilo iz člena 4 oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo, razen če je v potrdilu navedeno, da je bila oseba v skladu z dodatnimi procesnimi zahtevami, določenimi v nacionalnem pravu države izdajateljice:

(i)

pravočasno

osebno povabljena in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, ali če je bila zadevna oseba dejansko kako drugače uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila ta oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem,

in

obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži,

ali

(ii)

je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal,

ali

(iii)

potem ko ji je bila vročena odločba in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe:

izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe,

ali

ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku.“

2.

V točki (k) Priloge (POTRDILO) se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Navedite, ali je bila oseba osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo:

1.

Da, oseba je bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.

2.

Ne, oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.

3.

Če ste označili polje pod točko 2 zgoraj, prosimo, potrdite obstoj ene od naslednjih možnosti:

3.1a

oseba je bila osebno povabljena dne … (dan/mesec/leto) in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in je bila obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.1b

oseba ni bila osebno povabljena, temveč je bila kako drugače dejansko uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila zadevna oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem, obveščena je bila tudi, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.2

oseba je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal;

ALI

3.3

osebi je bila odločba vročena dne … (dan/mesec/leto) in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe, in

oseba je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;

ALI

oseba v ustreznem roku ni zahtevala ponovnega sojenja ali ni vložila pritožbe.

4.

Če ste označili polje pod točko 3.1b, 3.2 ali 3.3 zgoraj, prosimo, da navedete informacije o tem, kako je bil izpolnjen zadevni pogoj:

…“

Člen 6

Spremembe Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ

Okvirni sklep 2008/947/PNZ se spremeni:

1.

Točka (h) člena 11(1) se nadomesti z naslednjim:

„(h)

če glede na potrdilo iz člena 6 oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo, razen če je v potrdilu navedeno, da je bila oseba v skladu z dodatnimi procesnimi zahtevami, določenimi v nacionalnem pravu države izdajateljice:

(i)

pravočasno

osebno povabljena in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, ali če je bila zadevna oseba dejansko kako drugače uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila ta oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem,

in

obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži,

ali

(ii)

je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal,

ali

(iii)

potem ko ji je bila vročena odločba in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe:

izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe,

ali

ni zahtevala ponovnega sojenja ali vložila pritožbe v ustreznem roku.“

2.

V Prilogi (POTRDILO) se točka (h) nadomesti z naslednjim:

„(h)

Navedite, ali je bila oseba osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo:

1.

Da, oseba je bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.

2.

Ne, oseba ni bila osebno navzoča na sojenju, ki se je zaključilo z odločbo.

3.

Če ste označili polje pod točko 2 zgoraj, prosimo, potrdite obstoj ene od naslednjih možnosti:

3.1a

oseba je bila osebno povabljena dne … (dan/mesec/leto) in tako obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in je bila obveščena, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.1b

oseba ni bila osebno povabljena, temveč je bila kako drugače dejansko uradno obveščena o predvidenem datumu in kraju sojenja, ki se je zaključilo z odločbo, in sicer tako, da je mogoče nedvoumno sklepati, da je bila zadevna oseba seznanjena z načrtovanim sojenjem, obveščena je bila tudi, da se odločba lahko izreče, če se sojenja ne udeleži;

ALI

3.2

oseba je bila seznanjena z načrtovanim sojenjem in je pooblastila pravnega zastopnika, ki ga je imenovala sama ali ga je imenovala država, da jo zastopa na sojenju, in jo je ta zastopnik na sojenju dejansko zastopal;

ALI

3.3

osebi je bila odločba vročena dne … (dan/mesec/leto) in je bila izrecno obveščena o pravici do ponovnega sojenja ali pritožbe, v kateri ima pravico sodelovati, ki omogoča, da se vsebina zadeve skupaj z novimi dokazi ponovno preučijo, in ki lahko privede do spremembe prvotne odločbe, in

oseba je izrecno izjavila, da ne izpodbija odločbe;

ALI

oseba v ustreznem roku ni zahtevala ponovnega sojenja ali ni vložila pritožbe.

4.

Če ste označili polje pod točko 3.1b, 3.2 ali 3.3 zgoraj, prosimo, da navedete informacije o tem, kako je bil izpolnjen zadevni pogoj:

…“

Člen 7

Ozemeljska veljavnost

Ta okvirni sklep se uporablja za Gibraltar.

Člen 8

Izvajanje in prehodne določbe

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa do 28. marca 2011.

2.   Ta okvirni sklep se od dne iz odstavka 1 uporablja za priznavanje in izvrševanje odločb, izrečenih v odsotnosti zadevne osebe.

3.   Če je država članica ob sprejetju tega okvirnega sklepa izjavila, da ima resne razloge za dvom, da do datuma iz odstavka 1 ne bo mogla upoštevati določb tega okvirnega sklepa, se ta okvirni sklep za priznavanje in izvrševanje odločb, izrečenih v odsotnosti zadevne osebe in izdanih s strani pristojnih organov te države članice, začne uporabljati najpozneje 1. januarja 2014. Katera koli druga država članica lahko zahteva, da država članica, ki je podala takšno izjavo, uporablja za priznavanje in izvrševanje odločb, izrečenih v odsotnosti zadevne osebe in izdanih s strani te države članice, ustrezne določbe okvirnih sklepov iz členov 2, 3, 4, 5 in 6 v prvotno sprejetih različicah.

4.   Do datumov iz odstavkov 1 in 3 se še naprej uporabljajo ustrezne določbe okvirnih sklepov iz členov 2, 3, 4, 5 in 6, in sicer v prvotno sprejetih različicah.

5.   Izjava, podana v skladu z odstavkom 3, se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Izjava se lahko kadar koli umakne.

6.   Države članice pošljejo generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji besedila določb predpisov, ki v nacionalno zakonodajo prenašajo obveznosti iz tega okvirnega sklepa.

Člen 9

Pregled

1.   Komisija do 28. marca 2014 na podlagi informacij, ki jih je v skladu s členom 8(6) prejela od držav članic, pripravi poročilo.

2.   Svet na podlagi poročila iz odstavka 1 oceni:

(a)

v kakšnem obsegu so države članice sprejele ukrepe, potrebne za upoštevanje določb tega okvirnega sklepa, in

(b)

uporabo tega okvirnega sklepa.

3.   Poročilo iz odstavka 1 po potrebi spremljajo zakonodajni predlogi.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta okvirni sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

I. LANGER


(1)  UL C 52, 26.2.2008, str. 1.

(2)  Okvirni sklep z dne 24. februarja 2005 (UL L 76, 22.3.2005, str. 16).

(3)  Okvirni sklep z dne 6. oktobra 2006 (UL L 328, 24.11.2006, str. 59).

(4)  Okvirni sklep z dne 27. novembra 2008 (UL L 327, 5.12.2008, str. 27).

(5)  Okvirni sklep z dne 27. novembra 2008 (UL L 337, 16.12.2008, str. 102).

(6)  Okvirni sklep z dne 13. junija 2002 (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).