ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 79

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
25. marec 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 246/2009 z dne 26. februarja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (Kodificirana različica)

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 247/2009 z dne 24. marca 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 248/2009 z dne 19. marca 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 glede obvestil o priznanju organizacij proizvajalcev, določanja cen in intervencije v okviru skupne organizacije trga za ribiške proizvode in proizvode akvakulture (prenovitev)

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 249/2008 z dne 23. marca 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 v zvezi s prilagoditvijo pristojbin Evropske agencije za zdravila stopnji inflacije

34

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/289/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 20. januarja 2009 o odobritvi vzajemne pomoči Latviji

37

 

 

2009/290/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 20. januarja 2009 o zagotovitvi srednjeročne finančne pomoči Skupnosti Latviji

39

 

 

Komisija

 

 

2009/291/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. marca 2009 o osnutkih predpisov Irske o označevanju države porekla perutnine ter prašičjega in ovčjega mesa (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1931)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. marca 2009 o določitvi pogojev za odstopanje za plastične zaboje in plastične palete v zvezi s koncentracijami težkih kovin, določenimi v Direktivi 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1959)  ( 1 )

44

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2009/293/SZVP z dne 26. februarja 2009 o izmenjavi pisem med Evropsko unijo in vlado Kenije o pogojih in načinih premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki so jih pridržale pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR), ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi

47

Izmenjava pisem med Evropsko Unijo in vlado Kenije o pogojih in načinih premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki so jih pridržale pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR), ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi

49

 

*

Skupni ukrep sveta 2009/294/SZVP z dne 23. marca 2009 o spremembi Skupnega ukrepa 2008/736/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/1


UREDBA SVETA (ES) št. 246/2009

z dne 26. februarja 2009

o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji)

(Kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 83 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 479/92 z dne 25. februarja 1992 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Člen 81(1) Pogodbe se lahko v skladu s členom 81(3) Pogodbe razglasi za neuporabljivega za tiste skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 81(3).

(3)

Določbe za uporabo člena 81(3) Pogodbe je treba sprejeti z uredbo ali direktivo v skladu s členom 83 Pogodbe. Omenjene določbe morajo v skladu s členom 83(2)(b) določati podrobnosti uporabe člena 81(3) ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovitega nadzora na eni strani in po čim večji poenostavitvi upravljanja na drugi. V skladu s členom 83(2)(d) so te določbe potrebne za opredelitev nalog Komisije in Sodišča.

(4)

Linijski prevoz po morju je kapitalsko intenzivna industrija. Kontejnerizacija je povečala pritisk za sodelovanje in racionalizacijo. Industrija ladijskih prevozov Skupnosti bi morala doseči ekonomije obsega, potrebne za uspešno konkurenco na svetovnem trgu linijskih prevozov po morju.

(5)

Sporazumi o skupnem opravljanju storitev med prevozniki v linijskem prevozu po morju, katerih namen je racionalizirati poslovanje s tehničnimi, poslovnimi in/ali komercialnimi sporazumi (v pomorskih krogih znanih kot konzorciji), lahko prispevajo k zagotovitvi sredstev, potrebnih za izboljšanje produktivnosti linijskih prevozov po morju ter k pospeševanju tehničnega in gospodarskega napredka.

(6)

Pomorski prevoz je pomemben za razvoj trgovine Skupnosti in sporazumi med konzorciji lahko ob upoštevanju posebnosti mednarodnih linijskih prevozov po morju odigrajo pomembno vlogo. Legalizacija teh sporazumov je ukrep, ki lahko ugodno prispeva k izboljšanju konkurenčnosti ladijskega prevoza v Skupnosti.

(7)

Uporabniki storitev ladijskega prevoza, ki jih ponujajo konzorciji, lahko uživajo delež koristi, ki izhajajo iz izboljšanja produktivnosti in storitev, med drugim tudi s točnostjo zvez, znižanjem stroškov zaradi višjih stopenj izrabe zmogljivosti in boljšo kakovostjo storitev zaradi izboljšanih plovil in opreme.

(8)

Komisiji bi bilo treba omogočiti, da določbe člena 81(1) Pogodbe z uredbo razglasi za neuporabljive za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med konzorciji, da bi se podjetjem olajšalo sodelovanje, ki je gospodarsko zaželeno in nima škodljivih posledic z vidika politike konkurence. Komisiji bi bilo treba omogočiti, da v tesnem in stalnem sodelovanju s pristojnimi organi držav članic natančno opredeli področje uporabe teh izjem in pogoje, ki se nanje nanašajo.

(9)

Konzorciji v linijskih prevozih po morju so specializirana in zapletena oblika mešane družbe. Obstaja vrsta raznih sporazumov med konzorciji, ki delujejo v različnih okoliščinah. Področje uporabe, stranke, dejavnosti in pogoji konzorcijev se pogosto spreminjajo. Zato bi bilo treba Komisiji dodeliti pristojnost, da občasno opredeli, za katere konzorcije bi se morale uporabljati skupinske izjeme.

(10)

Za zagotovitev izpolnitve vseh pogojev člena 81(3) Pogodbe je treba navezati pogoje na skupinske izjeme, da bi zagotovili zlasti prenos pravičnega deleža koristi na vkrcevalce in da ne bi izključili konkurence –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Komisija lahko z uredbo in v skladu s členom 81(3) Pogodbe razglasi, da se člen 81(1) Pogodbe ne uporablja za nekatere skupine sporazumov med podjetji, sklepov podjetniških združenj in usklajenih ravnanj, namenjenih za pospeševanje ali vzpostavljanje sodelovanja pri skupnem opravljanju pomorskih prevoznih storitev med prevozniki v linijskem prevozu po morju, zato da se njihovo poslovanje racionalizira s tehničnimi, poslovnimi in/ali komercialnimi sporazumi – razen določanja cen (konzorciji).

2.   Uredba, sprejeta na podlagi odstavka 1 tega člena, opredeljuje skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, za katere se uporablja, ter določa pogoje in obveznosti, pod katerimi se v skladu s členom 81(3) Pogodbe ti sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja izvzamejo iz uporabe člena 81(1) Pogodbe.

Člen 2

1.   Uredba, sprejeta na podlagi člena 1, velja pet let od dneva začetka veljavnosti.

2.   Uredbo, sprejeto na podlagi člena 1, je mogoče razveljaviti ali spremeniti, če se spremenijo okoliščine glede dejstev, na podlagi katerih je bila sprejeta.

Člen 3

Uredba, sprejeta na podlagi člena 1, lahko vsebuje določbo, ki se uporablja z učinkom za nazaj za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki so obstajali na dan začetka veljavnosti take uredbe, če so v skladu s pogoji iz navedene uredbe.

Člen 4

Uredba, sprejeta na podlagi člena 1, lahko določa, da se prepoved iz člena 81(1) Pogodbe zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske ne uporablja za obdobje, kot je določeno s to uredbo, za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki že obstajajo 1. januarja 1995, za katere se uporablja člen 81(1) in ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 81(3). Ta člen ne velja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki so 1. januarja 1995 sodili v okvir člena 53(1) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Člen 5

Pred sprejetjem uredbe iz člena 1 Komisija objavi njen osnutek, da vsem zadevnim osebam in organizacijam omogoči predložitev njihovih pripomb v razumnem roku, ki ga določi Komisija in ki v nobenem primeru ni krajši od enega meseca.

Člen 6

Pred objavo osnutka uredbe in pred sprejetjem uredbe o izvajanju člena 1 se Komisija posvetuje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje iz člena 14 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (4).

Člen 7

Uredba (EGS) št. 479/92, kot je bila spremenjena z aktoma iz Priloge I, se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

I. LANGER


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 55, 29.2.1992, str. 3.

(3)  Glej Prilogo I.

(4)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.


PRILOGA I

Razveljavljena uredba in njeni spremembi

(iz člena 7)

Uredba Sveta (EGS) št. 479/92

(UL L 55, 29.2.1992, str. 3)

 

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003

(UL L 1, 4.1.2003, str. 1)

Samo člen 42

Akt o pristopu iz leta 1994, člen 29 in točka IIIA.4 Priloge I

(UL C 241, 29.8.1994, str. 56)

 


PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EGS) št. 479/92

Ta uredba

Členi 1, 2 in 3

Členi 1, 2 in 3

Člen 3a

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Priloga I

Priloga II


25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 247/2009

z dne 24. marca 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. marca 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 248/2009

z dne 19. marca 2009

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 glede obvestil o priznanju organizacij proizvajalcev, določanja cen in intervencije v okviru skupne organizacije trga za ribiške proizvode in proizvode akvakulture (prenovitev)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni organizaciji trgov za ribiške proizvode in proizvode akvakulture (1), zlasti člena 34(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 80/2001 z dne 16. januarja 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 glede obvestil o priznanju organizacij proizvajalcev, določanja cen in intervencije v okviru skupne organizacije trga za ribiške proizvode in proizvode akvakulture (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Ker je treba nadalje spremeniti seznam regij držav članic in oznake denarnih valut, ki se uporabljajo za namene te uredbe, je le-to zaradi jasnosti treba prenoviti.

(2)

V skladu s členom 13(6) Uredbe (ES) št. 104/2000 objavlja Komisija vsako leto seznam pooblaščenih organizacij proizvajalcev in njihovih združenj. Države članice ji morajo zato zagotoviti ustrezne informacije.

(3)

Komisija mora biti sposobna nadzorovati dejavnosti organizacij proizvajalcev glede stabilizacije cen in načina, kako ti uporabljajo sisteme finančnih nadomestil in premostitvenih premij.

(4)

Intervencijski režim Skupnosti skladno s členi 21 do 26 Uredbe (ES) št. 104/2000 zahteva, da so na voljo podatki o cenah, ki se evidentirajo v rednih presledkih po natančno opredeljenih regijah.

(5)

V okviru upravljanja skupne ribiške politike (sistem FIDES II) je bil uveden sistem elektronskega prenosa podatkov med državami članicami in Komisijo. Uporabljati se mora za namene zbiranja podatkov, ki jih navaja ta uredba.

(6)

So ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Obvestila glede priznanja organizacij proizvajalcev in njihovih združenj

Člen 1

Države članice obvestijo Komisijo o podatkih, ki jih navajata člena 6(1)(c) in 13(3)(d) Uredbe (ES) št. 104/2000 najkasneje v dveh mesecih po datumu sprejetja sklepa.

Ti podatki in oblika, v kateri morajo biti poslani, so navedeni v Prilogi I k tej uredbi.

POGLAVJE II

Cene in intervencija

Člen 2

Države članice obvestijo Komisijo najkasneje v dveh mesecih po začetku vsakega ribolovnega leta o podatkih, ki jih navaja člen 17(4) Uredbe (ES) št. 104/2000.

Države članice takoj obvestijo Komisijo o vsaki spremembi postavk iz prvega odstavka.

Ti podatki in oblika, v kateri morajo biti poslani, so navedeni v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Glede vrst, ki so navedene v Prilogah I in IV k Uredbi (ES) št. 104/2000, države članice obvestijo Komisijo o ulovljenih, prodanih, prevzetih in prepeljanih količinah čez njihovo ozemlje ter o vrednosti prodanih količin v vsakem četrtletju po različnih pokrajinah, kot so opredeljene v tabeli 1 Priloge VIII k tej uredbi, in sicer najkasneje v sedmih tednih po določenem četrtletju.

Če je kriza za eno ali več vrst, ki so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 104/2000, države članice obvestijo Komisijo o ulovljenih, prodanih, prevzetih in prepeljanih količinah čez njihovo ozemlje ter o vrednosti prodanih količin za vsakih štirinajst dni po različnih pokrajinah, kot so opredeljene v tabeli 1 Priloge VIII k tej uredbi, in sicer najkasneje v dveh tednih po poteku teh štirinajstih dni.

Ti podatki in oblika, v kateri morajo biti poslani, so navedeni v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 4

Države članice vsako četrtletje o vsakem prevzetem proizvodu, navedenem v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 104/2000, obvestijo Komisijo o njegovi vrednosti in prodanih količinah, razčlenjenih po vrstah prodaje, navedenih v členu 1 Uredbe Komisije (ES) št. 2493/2001 (4), in sicer najkasneje v osmih tednih po določenem četrtletju.

Ti podatki in oblika, v kateri morajo biti poslani, so navedeni v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 5

Glede vsakega proizvoda, ki je naveden v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 104/2000, države članice obvestijo Komisijo o ulovljenih, prodanih in skladiščenih količinah ter o vrednosti prodanih količin v vsakem četrtletju po različnih pokrajinah, kot so opredeljene v tabeli 1 Priloge VIII k tej uredbi, in sicer najkasneje v šestih tednih po določenem četrtletju.

Ti podatki in oblika, v kateri morajo biti poslani, so navedeni v Prilogi V k tej uredbi.

Člen 6

Glede vsakega proizvoda, ki je naveden v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 104/2000, države članice obvestijo Komisijo o ulovljenih, prodanih in dobavljenih količinah industriji po proizvodnih organizacijah, ter o vrednosti industriji dobavljenih količin v vsakem mesecu po različnih pokrajinah, določenih v tabeli 1 Priloge VIII k tej uredbi, in sicer najkasneje v šestih tednih po določenem mesecu.

Ti podatki in oblika, v kateri morajo biti poslani, so navedeni v Prilogi VI k tej uredbi.

Člen 7

Države članice vsako leto v treh mesecih pred koncem določenega leta Komisiji priskrbijo podatke, po katerih se določijo tehnični stroški del, potrebnih za stabilizacijo in skladiščenje, kot to določata člena 23 in 25 Uredbe (ES) št. 104/2000.

Ti podatki in oblika, v kateri morajo biti poslani, so navedeni v Prilogi VII k tej uredbi.

POGLAVJE III

Splošne in končne določbe

Člen 8

Države članice pošljejo podatke Komisiji elektronsko, z uporabo sistemov prenosa, ki so zdaj v rabi za izmenjavo podatkov v okviru upravljanja skupne ribiške politike (sistem FIDES II).

Člen 9

Uredba (EGS) št. 80/2001 je razveljavljena.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge X.

Člen 10

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2009

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 13, 17.1.2001, str. 3.

(3)  Glej Prilogo IX.

(4)  UL L 337, 20.12.2001, str. 20.


PRILOGA I

Podatki o organizacijah proizvajalcev (OP) in njihovih združenjih

Reg. št.

Ime polja

Vrsta

Oblika

Vel.

Koda

1

Identifikacija sporočila

<REQUEST.NAME>

Besedilo

 

MK-PO

2

Država članica

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Besedilo

3

Tab. 1

3

Datum pošiljanja

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Vrsta sporočila

<TYP>

Besedilo

3

INS = nov

MOD = amandma

DEL = umaknitev priznanja

5

Število OP in združenj OP

<NOP>

Besedilo

7

Samo za sporočilo vrste „MOD“ ali „DEL“

6

Naziv

<NOM>

Besedilo

 

 

7

Uradna okrajšava

<ABB>

 

 

kjer je razpoložljiva

8

Nacionalna št.

<NID>

 

 

kjer je razpoložljiva

9

Območje pristojnosti

<ARE>

Besedilo

 

 

10

Dejavnost

<ACT>

Besedilo

6

Tab. 10

11

Datum oblikovanja

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Dat. sestave konstit.

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Dat. podeljenega priznanja

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Dat. umaknitve priznanja

<DRA>

YYYYMMDD

 

Samo za sporočila vrste „DEL“

15

Naslov 1

<ADR1>

Besedilo

 

 

16

Naslov 2

<ADR2>

Besedilo

 

 

17

Naslov 3

<ADR3>

 

 

 

18

Poštna številka

<CPO>

Besedilo

 

 

19

Kraj

<LOC>

Besedilo

 

 

20

Telefonska št. 1

<TEL1>

Besedilo

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Telefonska št. 2

<TEL2>

Besedilo

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Št. faksa

<FAX>

Besedilo

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

e-pošta

<MEL>

Besedilo

 

 

24

Naslov spletne strani

<WEB>

Besedilo

 

 

25 in sledeči

Število članic OP

<ADH>

Besedilo

 

Za združenja OP, seznam članic OP


PRILOGA II

Prevzemne cene, ki jih uporabljajo organizacije proizvajalcev

Poslati dva meseca po začetku ribolovnega leta.


Reg. št.

Zadevni podatki

Identifikacija vrste podatkov

Oblika

Vel.

Koda

1

Identifikacija sporočila

<REQUEST.NAME>

Besedilo

 

MK-PO-WP

2

Država članica

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Besedilo

3

Tab. 1

3

Serijska št.

<LOT>

Numerična

4

Ser. št., ki jo dodeli država članica

4

Vrsta sporočila

<MTYP>

 

19

INS OBVESTILO

SUP OBVESTILO

REP OBVESTILO

INS IN OBVESTILO

MOD IN OBVESTILO

SUP IN OBVESTILO

5

Datum pošiljanja

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Vrsta obdobja

<PTYP>

Y

1

Y = letno

7

Identifikacija obdobja

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = zaporedje

YYYY = leto

8

Uporabljena valuta

<MON>

Besedilo

3

Tab. 6

9 in sledeči

Identif. koda OP

<DAT>

Besedilo

7

CCC-999

 

Koda vrste

 

Besedilo

3

Tab. 7

 

Koda konzerviranja

 

Besedilo

3

Tab. 4

 

Koda oblike

 

Besedilo

2

Tab. 3

 

Koda svežosti

 

Besedilo

2

Tab. 5

 

Koda velikosti

 

Besedilo

3

Tab. 2

 

Prevzemna cena

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8 na 1 000 kg

 

Regija, kjer je prevzemna cena regulirana z regionalnim koeficientom

 

Besedilo

 

Tab. 8


PRILOGA III

Proizvodi v Prilogah I in IV k Uredbi (ES) št. 104/2000

Četrtletno obvestilo


Reg. št.

Zadevni podatki

Identifikacija vrste podatkov

Oblika

Vel.

Koda

1

Identifikacija sporočila

<REQUEST.NAME>

Besedilo

 

MK-FRESH

2

Država članica

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Besedilo

3

Tab. 1

3

Serijska št.

<LOT>

Numerična

4

Ser. št., ki jo dodeli država članica

4

Vrsta sporočila

<MTYP>

 

19

INS OBVESTILO

SUP OBVESTILO

REP OBVESTILO

INS IN OBVESTILO

MOD IN OBVESTILO

SUP IN OBVESTILO

5

Datum pošiljanja

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Vrsta obdobja

<PTYP>

Q ali C

1

Q = četrtletje

C = kriza

7

Identifikacija obdobja

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = zaporedje

1–4 za četrtletje

1–24 za štirinajst dni

YYYY = leto

8

Uporabljena valuta

<MON>

Besedilo

3

Tab. 6

9 in sledeči

Regija ulova (koda NUTS)

<DAT>

Besedilo

7

Tab. 1

 

Koda vrste

 

Besedilo

3

Tab. 7

 

Koda konzerviranja

 

Besedilo

3

Tab. 4

 

Koda oblike

 

Besedilo

2

Tab. 3

 

Koda svežosti

 

Besedilo

2

Tab. 5

 

Koda velikosti

 

Besedilo

3

Tab. 2

 

Vrednost prodanih količin

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8

 

Prodane količine

 

Celo število

 

kg

 

Količine, prevzete po ceni Skupnosti

 

Celo število

 

kg

 

Količine, prevzete po avtonomni ceni

 

Celo število

 

kg

 

Prenesene količine

 

Celo število

 

kg


PRILOGA IV

Proizvodi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Uporaba proizvodov, prevzetih s trga

Četrtletno obvestilo


Reg. št.

Zadevni podatki

Identifikacija vrste podatkov

Oblika

Vel.

Koda

1

Identifikacija sporočila

<REQUEST.NAME>

Besedilo

 

MK-STD-VAL

2

Država članica

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Besedilo

3

Tab. 1

3

Serijska št.

<LOT>

Numerična

4

Ser. št., ki jo dodeli država članica

4

Vrsta sporočila

<MTYP>

 

19

INS OBVESTILO

SUP OBVESTILO

REP OBVESTILO

INS IN OBVESTILO

MOD IN OBVESTILO

SUP IN OBVESTILO

5

Datum pošiljanja

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Vrsta obdobja

<PTYP>

Q

1

Q = četrtletje

7

Identifikacija obdobja

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = zaporedje

1-4

YYYY = leto

8

Uporabljena valuta

<MON>

Besedilo

3

Tab. 6

9 in sledeči

Koda vrste

<DAT>

Besedilo

3

Tab. 7

 

Koda destinacije

 

Besedilo

6

Tab. 9

 

Vrednost prodanih ali prenesenih količin

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8

„0“ dovoljen za prenesene količine

 

Prodane ali prenesene količine

 

Celo število

 

kg


PRILOGA V

Proizvodi v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 104/2000 (četrtletno obvestilo)

Reg. št.

Zadevni podatki

Identifikacija vrste podatkov

Oblika

Vel.

Koda

1

Identifikacija sporočila

<REQUEST.NAME>

Besedilo

 

MK-FROZEN

2

Država članica

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Besedilo

3

Tab. 1

3

Serijska št.

<LOT>

Numerična

4

Ser. št., ki jo dodeli država članica

4

Vrsta sporočila

<MTYP>

 

19

INS OBVESTILO

SUP OBVESTILO

REP OBVESTILO

INS IN OBVESTILO

MOD IN OBVESTILO

SUP IN OBVESTILO

5

Datum pošiljanja

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Vrsta obdobja

<PTYP>

Q

1

Q = četrtletje

7

Identifikacija obdobja

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = zaporedje 1-4

YYYY = leto

8

Uporabljena valuta

<MON>

Besedilo

3

Tab. 6

9 in sledeči

Regija ulova (koda NUTS)

<DAT>

Besedilo

7

Tab. 1

 

Koda vrste

<DAT>

Besedilo

3

Tab. 7

 

Koda konzerviranja

 

Besedilo

3

Tab. 4

 

Koda oblike

 

Besedilo

2

Tab. 3

 

Koda svežosti

 

Besedilo

2

Tab. 5

 

Koda velikosti

 

Besedilo

3

Tab. 2

 

Vrednost prodanih količin

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8

 

Količine, prodane pred skladiščenjem

 

Celo število

 

kg

 

Količine, dane v skladiščenje

 

Celo število

 

kg

 

Količine, odstranjene iz skladiščenja

 

Celo število

 

kg


PRILOGA VI

Proizvodi v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 104/2000

Pogostost: mesečno


Reg. št.

Zadevni podatki

Identifikacija vrste podatkov

Oblika

Vel.

Koda

1

Identifikacija sporočila

<REQUEST.NAME>

Besedilo

 

MK-TUNA

2

Država članica

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Besedilo

3

Tab. 1

3

Serijska št.

<LOT>

Numerična

4

Ser. št., ki jo dodeli država članica

4

Vrsta sporočila

<MTYP>

 

19

INS OBVESTILO

SUP OBVESTILO

REP OBVESTILO

INS IN OBVESTILO

MOD IN OBVESTILO

SUP IN OBVESTILO

5

Datum pošiljanja

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Vrsta obdobja

<PTYP>

M

1

M = mesečno

7

Identifikacija obdobja

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = zaporedje 1-12

YYYY = leto

8

Uporabljena valuta

<MON>

Besedilo

3

Tab. 6

9 in sledeči

Organizacija proizvajalcev

<DAT>

Besedilo

7

CCC-999

 

Koda vrste

 

Besedilo

3

Tab. 7

 

Koda konzerviranja

 

Besedilo

3

Tab. 4

 

Koda oblike

 

Besedilo

2

Tab. 3

 

Koda velikosti

 

Besedilo

3

Tab. 2

 

Vrednost prodanih količin dostavljenih industriji

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8

 

Prodane količine in dostavljene industriji

 

Celo število

 

kg


PRILOGA VII

Proizvodi v Prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 104/2000

Pogostost: letno


Reg. št.

Zadevni podatki

Identifikacija vrste podatkov

Oblika

Vel.

Koda

1

Identifikacija sporočila

<REQUEST.NAME>

Besedilo

 

MK-TECH

2

Država članica

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Besedilo

3

Tab. 1

3

Serijska št.

<LOT>

Numerična

4

Ser. št., ki jo dodeli država članica

4

Vrsta sporočila

<MTYP>

 

19

INS OBVESTILO

SUP OBVESTILO

REP OBVESTILO

INS IN OBVESTILO

MOD IN OBVESTILO

SUP IN OBVESTILO

5

Datum pošiljanja

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Vrsta obdobja

<PTYP>

Y

1

Y = letno

7

Identifikacija obdobja

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = leto

8

Uporabljena valuta

<MON>

Besedilo

3

Tab. 6

9 in sledeči

Koda proizvoda

<DAT>

Besedilo

3

1AB = Priloga I proizvod, AB

1C = Priloga I proizvod, C

2 = Priloga II proizvod

 

Koda tehničnih stroškov

 

Besedilo

2

Tab. 11

 

Stroški dela

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8

 

Stroški energije

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8

 

Prevozni stroški

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8

 

Drugi stroški (paketiranje, mariniranje, direktno zavijanje itd.)

 

Celo število

 

V skladu z valuto, navedeno v registraciji št. 8


PRILOGA VIII

Tabela 1

Kode NUTS „ISO-A3“

DRŽAVA

Ime NUTS

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabela 2

Kode velikosti

Koda

Naziv

1

Velikost 1

2

Velikost 2

3

Velikost 3

4

Velikost 4

5

Velikost 5

6

Velikost 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Se ne uporablja

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabela 3

Kode oblik

Koda

Oblika

1

Cele

12

Brez glave

3

Brez drobovja, z glavo

31

Brez drobovja in brez škrg

32

Brez drobovja in brez glave

61

Očiščene

25

Polovice

2

Fileji

62

Valji

63

Cevke

21

Standardni fileji s kostmi

22

Fileji brez kosti

23

Fileji s kožo

24

Fileji brez kože

51

Sesekljane, v kvadrih

5

Koščki in drugo meso

11

Z ali brez glave

9

Drugačne sprejemljive oblike kot cele ali brez drobovja, s škrgami

26

Fileji, sesekljani, v kvadrih < 4 kg

70

Očiščene, z glavo ALI cele

71

Vse sprejemljive oblike za to vrsto

72

Vse sprejemljive oblike, razen fileji, koščki in drugo meso

6

Očiščene, valji, cevke

7

Druge oblike

SO

Se ne uporablja


Tabela 4

Kode konzerviranja

Koda

Konzerviranje

SO

Se ne uporablja

V

Živa

C

Zmrznjene

CU

Kuhane v vodi

S

Nasoljene

FC

Sveže ali zmrznjene

FR

Sveže ali hlajene

PRE

Priprava

CSR

Konzervirane ribe

F

Sveže

R

Hlajene


Tabela 5

Kode „svežosti“

Koda

Svežost

E

Ekstra

A

A

B

B

V

Živa

SO

Se ne uporablja


Tabela 6

Kode valut

Koda

Valuta

EUR

Euro

BGN

Bolgarski lev

CZK

Češka krona

DKK

Danska krona

EEK

Estonska krona

GBP

Funt šterling

HUF

Madžarski forint

LTL

Litvanski litas

LVL

Latvijski lats

PLN

Poljski zlot

RON

Novi romunski lev

SEK

Švedska krona


Tabela 7

Koda

Vrsta

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. in Euthynnus spp. razen Thunnus thunnus in T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabela 8

Pokrajine, kjer se prevzemna cena prilagodi z regionalnim koeficientom

Koda

Pokrajina

Opis pokrajine

MADER

Azori in Madeira

Azorsko otočje in Madeira

BALNOR

Severni Baltik

Baltsko morje severno od 59° 30′

CANA

Kanarski otoki

Kanarski otoki

CORN

Cornwall

Obalne pokrajine in otoki grofij Cornwall in Devon v Združenem kraljestvu

ECOS

Škotska

Obalne pokrajine severovzhodne Škotske od Wicka do Aberdeena

ECOIRL

Škotska in Severna Irska

Obalne pokrajine od Portpatricka na jugozahodu Škotske do Wicka na severovzhodu Škotske in otoki zahodno in severno od teh pokrajin. Obalne pokrajine in otoki Severne Irske

ESTECO

Škotska (vzhodna)

Obalne pokrajine Škotske od Portpatricka do Eyemoutha in otoki zahodno in severno od teh pokrajin

ESPATL

Španija (Atlantik)

Atlantske obalne pokrajine Španije (razen Kanarski otoki)

ESTANG

Vzhodna Anglija

Vzhodne obalne pokrajine Anglije, od Berwicka do Dovra. Obalne pokrajine Škotske od Portpatricka do Eyemoutha in otoki zahodno in severno od teh pokrajin. Obalne pokrajine grofije Down

FRAATL

Francija (Atlantik, Rokavski p., Sever)

Francoske obalne pokrajine ob Atlantiku, Rokavskem prelivu in Severnem morju

IRL

Irska

Irske obalne pokrajine in otoki

NIRL

Severna Irska

Obalne pokrajine grofije Down (Severna Irska)

PRT

Portugalska

Portugalske atlantske obalne pokrajine

UER

Preostali del Evropske unije

Evropska unija, razen pokrajin, kjer velja regionalni koeficient

EU

Evropska unija

Evropska unija kot celota

WECO

Škotska (zahod)

Obalne pokrajine od Troona (jugozahodna Škotska) do Wicka (severovzhodna Škotska) in otoki zahodno in severno od teh pokrajin

BALSUD

Baltik

Baltsko morje od 59° 30′


Tabela 9

Uporaba proizvodov, umaknjenih s trga

Koda

Uporaba proizvodov, umaknjenih s trga

FMEAL

Uporaba po predelavi v moko (živalska krma)

OTHER

Uporaba v svežem stanju ali konzervirano (živalska krma)

NOALIM

Uporaba proizvodov, ki se ne uporabljajo za prehrano živali

DIST

Prosta distribucija

BAIT

Vaba


Tabela 10

Vrsta ribolova

Koda

Vrsta ribolova

D

Globokomorski ribolov

H

Ribolov na odprtem morju

C

Obalni ribolov

L

Mali lokalni ribolov

O

Drugi tipi ribolova

A

Akvakultura


Tabela 11

Vrsta tehničnega stroška

Koda

Vrsta tehničnega stroška

CO

Zmrzovanje

ST

Skladiščenje

FL

Filetiranje

SL

Soljenje – sušenje

MA

Mariniranje

CU

Kuhanje – pasterizacija

VV

Skladiščenje v fiksnih bazenih za ribe


PRILOGA IX

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (ES) št. 80/2001 (UL L 13, 17.1.2001, str. 3).

 

Uredba Komisije (ES) št. 2494/2001 (UL L 337, 20.12.2001, str. 22)

Akt o pristopu 2003 (točka 7.4 Priloge II, str. 445)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1)

Samo za sklic na Uredbo Komisije (ES) št. 80/2001 v četrti alinei člena 1(1) in za točko 5(1) Priloge.


PRILOGA X

Korelacijska tabela

Uredba Komisije (ES) št. 80/2001

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga IV

Priloga V

Priloga V

Priloga VI

Priloga VI

Priloga VII

Priloga VII

Priloga VIII

Priloga VIII

Priloga IX

Priloga X


25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 249/2008

z dne 23. marca 2009

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 v zvezi s prilagoditvijo pristojbin Evropske agencije za zdravila stopnji inflacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za vrednotenje zdravil (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 67(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (2) določa, da so prihodki Evropske agencije za zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija) sestavljeni iz prispevka Skupnosti in pristojbin, ki jih Agenciji plačajo podjetja. Uredba (ES) št. 297/95 določa kategorije in višine takšnih pristojbin.

(2)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 297/95 določa, da Komisija z učinkom od 1. aprila vsakega leta pregleda pristojbine Agencije glede na stopnjo inflacije in jih ustrezno prilagodi.

(3)

Navedene pristojbine je zato treba prilagoditi s sklicevanjem na stopnjo inflacije leta 2008. Stopnja inflacije v Skupnosti, kakor jo je objavil Statistični urad Evropskih skupnosti (Eurostat), je leta 2008 znašala 3,7 %.

(4)

Zaradi poenostavitve je treba prilagojene višine pristojbin zaokrožiti na vsoto, ki je najbližja 100 EUR.

(5)

Uredbo (ES) št. 297/95 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Zaradi pravne gotovosti se ta uredba ne sme uporabljati za veljavne vloge, ki so 1. aprila 2009 nerešene.

(7)

V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 297/95 je treba prilagoditev izvesti z učinkom od 1. aprila 2009. Zato je primerno, da začne ta uredba veljati takoj in se uporablja od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 297/95 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (a) se spremeni:

v prvem pododstavku se „242 600 EUR“ nadomesti z „251 600 EUR“,

v drugem pododstavku se „24 300 EUR“ nadomesti z „25 200 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „94 100 EUR“ nadomesti z „97 600 EUR“,

v drugem pododstavku se „156 800 EUR“ nadomesti z „162 600 EUR“,

v tretjem pododstavku se „9 400 EUR“ nadomesti s „9 700 EUR“,

v četrtem pododstavku se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“;

(iii)

točka (c) se spremeni:

v prvem pododstavku se „72 800 EUR“ nadomesti s „75 500 EUR“,

v drugem pododstavku se „18 200 EUR do 54 600 EUR“ nadomesti z „18 900 EUR do 56 600 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

prvi pododstavek točke (a) se spremeni:

„2 600 EUR“ se nadomesti z „2 700 EUR“,

„6 100 EUR“ se nadomesti s „6 300 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „72 800 EUR“ nadomesti s „75 500 EUR“,

v drugem pododstavku se „18 200 EUR do 54 600 EUR“ nadomesti z „18 900 EUR do 56 600 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „12 100 EUR“ nadomesti z „12 500 EUR“;

(d)

v odstavku 4 se „18 200 EUR“ nadomesti z „18 900 EUR“;

(e)

v odstavku 5 se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“;

(f)

odstavek 6 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se „87 000 EUR“ nadomesti z „90 200 EUR“;

(ii)

v drugem pododstavku se „21 700 EUR do 65 200 EUR“ nadomesti z „22 500 EUR do 67 600 EUR“;

2.

v členu 4 se „60 600 EUR“ nadomesti z „62 800 EUR“;

3.

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (a) se spremeni:

v prvem pododstavku se „121 300 EUR“ nadomesti s „125 800 EUR“,

v drugem pododstavku se „12 100 EUR“ nadomesti z „12 500 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“,

četrti pododstavek se spremeni:

„60 600 EUR“ se nadomesti z „62 800 EUR“,

„6 100 EUR“ se nadomesti s „6 300 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „60 600 EUR“ nadomesti z „62 800 EUR“,

v drugem pododstavku se „102 500 EUR“ nadomesti s „106 300 EUR“,

v tretjem pododstavku se „12 100 EUR“ nadomesti z „12 500 EUR“,

v četrtem pododstavku se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“,

peti pododstavek se spremeni:

„30 300 EUR“ se nadomesti z „31 400 EUR“,

„6 100 EUR“ se nadomesti s „6 300 EUR“;

(iii)

točka (c) se spremeni:

v prvem pododstavku se „30 300 EUR“ nadomesti z „31 400 EUR“,

v drugem pododstavku se „7 500 EUR do 22 700 EUR“ nadomesti s „7 800 EUR do 23 500 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v točki (a) se „2 600 EUR“ nadomesti z „2 700 EUR“, „6 100 EUR“ pa s „6 300 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „36 400 EUR“ nadomesti s „37 700 EUR“,

v drugem pododstavku se „9 100 EUR do 27 300 EUR“ nadomesti z „9 400 EUR do 28 300 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“;

(d)

v odstavku 4 se „18 200 EUR“ nadomesti z „18 900 EUR“;

(e)

v odstavku 5 se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“;

(f)

odstavek 6 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se „29 000 EUR“ nadomesti s „30 100 EUR“;

(ii)

v drugem pododstavku se „7 200 EUR do 21 700 EUR“ nadomesti s „7 500 EUR do 22 500 EUR“;

4.

v členu 6 se „36 400 EUR“ nadomesti s „37 700 EUR“;

5.

člen 7 se spremeni:

(a)

v prvem odstavku se „60 600 EUR“ nadomesti z „62 800 EUR“;

(b)

v drugem odstavku se „18 200 EUR“ nadomesti z „18 900 EUR“;

6.

člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

v drugem pododstavku se „72 800 EUR“ nadomesti s „75 500 EUR“;

(ii)

v tretjem pododstavku se „36 400 EUR“ nadomesti s „37 700 EUR“;

(iii)

v četrtem pododstavku se „18 200 EUR do 54 600 EUR“ nadomesti z „18 900 EUR do 56 600 EUR“;

(iv)

v petem pododstavku se „9 100 EUR do 27 300 EUR“ nadomesti z „9 400 EUR do 28 300 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v drugem pododstavku se „242 600 EUR“ nadomesti z „251 600 EUR“;

(ii)

v tretjem pododstavku se „121 300 EUR“ nadomesti s „125 800 EUR“;

(iii)

v petem pododstavku se „2 600 EUR do 209 100 EUR“ nadomesti z „2 700 EUR do 216 800 EUR“;

(iv)

v šestem pododstavku se „104 600 EUR“ nadomesti s „108 500 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „6 100 EUR“ nadomesti s „6 300 EUR“.

Člen 2

Ta uredba se ne uporablja za veljavne vloge, ki so 1. aprila 2009 nerešene.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2009

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 35, 15.2.1995, str. 1.

(2)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/37


ODLOČBA SVETA

z dne 20. januarja 2009

o odobritvi vzajemne pomoči Latviji

(2009/289/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 119 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije, ki ga je pripravila po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom (EFO),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi zelo velikih potreb po zunanjem financiranju sta se latvijska kapitalski in finančni trg nedavno znašla pod pritiskom, ki odraža splošno poslabšanje tržnih pričakovanj in vedno večjo zaskrbljenost glede zdravja latvijskega gospodarstva, v katerem obstajajo velika neravnovesja v smislu obsežnega zunanjega primanjkljaja in zelo velikega zunanjega dolga, poslabšanja javnih financ ter visokih stopenj inflacije stroškov in cen. Latvijski bančni sektor ima resne težave z likvidnostjo in zaupanjem. Raven deviznih rezerv se je zmanjšala, saj je centralna banka ukrepala, da bi ohranila vezavo menjalnega tečaja.

(2)

Svet redno pregleduje gospodarske politike, ki jih izvaja Latvija, zlasti v okviru konvergenčnega programa Latvije in nacionalnega programa reform, kot tudi v okviru konvergenčnih poročil.

(3)

Skupne potrebe Latvije po financiranju se za obdobje do prvega četrtletja leta 2011 ocenjujejo na 7,5 milijarde EUR.

(4)

Latvijski organi so EU in druge mednarodne finančne institucije ter države zaprosili za znatno finančno pomoč, da bi podprli vzdržnost plačilne bilance.

(5)

Latvijska plačilna bilanca je resno ogrožena, zato je upravičena nujna odobritev vzajemne pomoči Skupnosti v povezavi z MDS in drugimi prispevajočimi. Poleg tega je zaradi nujnosti zadeve potrebno odobriti izjemo od roka šestih tednov iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbama o ustanovitvi Evropskih skupnosti.

(6)

Sveženj finančne pomoči bi se zagotovil pod pogojem, da bi si Latvijski organi močno prizadevali za izvajanje ambicioznega programa za fiskalni in finančni sistem ter strukturno reformo, ki bi olajšal potrebne zunanje in notranje prilagoditve, stabiliziral gospodarstvo in ponovno vzpostavil verodostojnost gospodarske politike. Komisija bo v sodelovanju z EFO redno in podrobno preverjala, ali so izpolnjeni pogoji gospodarske politike, povezani s pomočjo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupnost odobri vzajemno pomoč Latviji.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. januarja 2009

Za Svet

Predsednik

M. KALOUSEK


25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/39


ODLOČBA SVETA

z dne 20. januarja 2009

o zagotovitvi srednjeročne finančne pomoči Skupnosti Latviji

(2009/290/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (1) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je pripravila po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom (EFO),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je z Odločbo 2009/289/ES (2) odločil o odobriti vzajemne pomoči Latviji.

(2)

Zaradi zelo velikih potreb po zunanjem financiranju sta se latvijski kapitalski in finančni trg nedavno znašla pod pritiskom, ki odraža splošno poslabšanje tržnih pričakovanj in vedno večjo zaskrbljenost glede zdravja latvijskega gospodarstva, v katerem obstajajo velika neravnovesja v smislu obsežnega zunanjega primanjkljaja, poslabšanja javnih financ ter visokih stopenj inflacije stroškov in cen. Latvijski bančni sektor ima resne težave z likvidnostjo in zaupanjem. Raven deviznih rezerv se je zmanjšala, saj je centralna banka ukrepala, da bi ohranila vezavo menjalnega tečaja.

(3)

Skupne potrebe Latvije po zunanjem financiranju se za obdobje do prvega četrtletja leta 2011 ocenjujejo na 7,5 milijarde EUR.

(4)

Primerno je, da Skupnost na podlagi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic, ki je bil uveden z Uredbo (ES) št. 332/2002, zagotovi Latviji podporo v višini do 3,1 milijarde EUR. Navedeno pomoč Skupnosti bi bilo treba zagotoviti v povezavi s posojilom Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v višini 1,5 milijarde SDR (1 200 % latvijske kvote pri MDS, približno 1,7 milijarde EUR) na podlagi aranžmaja „stand-by“ pri MDS, odobrenega 23. decembra 2008. Nordijske države (Švedska, Danska, Finska, Estonija in Norveška) bodo prispevale skupno 1,8 milijarde EUR, Svetovna banka 0,4 milijarde EUR, Evropska banka za obnovo in razvoj, Češka in Poljska pa skupno 0,4 milijarde EUR, tako da bo v obdobju do prvega četrtletja leta 2011 na voljo skupno 7,5 milijarde EUR.

(5)

Pomoč Skupnosti bo upravljala Komisija. Posebni pogoji gospodarske politike, o katerih so se dogovorili organi Latvije po posvetovanju z EFO, se določijo v memorandumu o soglasju. Vključevati bi morali med drugim ukrepe za ublažitev neposrednih likvidnostnih pritiskov, ponovno vzpostavitev dolgoročne stabilnosti na podlagi okrepitve bančnega sektorja, odprave fiskalnih neravnovesij in sprejetja notranjih politik, ki bodo izboljšale konkurenčnost. Ukrepi bi morali vključevati takojšnjo in trajno fiskalno konsolidacijo, celovito strategijo reševanja bank, okrepljeno sposobnost regulativnih organov za krizno upravljanje, celovite strukturne reforme ter tudi druge pomembne ukrepe. Podrobne finančne pogoje bi morala določiti Komisija v sporazumu o posojilu.

(6)

Pomoč bi bilo treba zagotoviti z namenom ublažitve neposrednih likvidnostnih pritiskov in pod pogojem, da se bodo izvajale politike za ponovno vzpostavitev dolgoročne stabilnosti na podlagi okrepitve bančnega sektorja, odprave fiskalnih neravnovesij in sprejetja notranjih politik, ki bodo izboljšale konkurenčnost, hkrati pa ohraniti ozek razpon menjalnega tečaja in obstoječega osrednjega tečaja –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Skupnost da Latviji na voljo srednjeročno posojilo v višini največ 3,1 milijarde EUR s povprečnim rokom zapadlosti največ sedem let.

2.   Finančna pomoč Skupnosti je na voljo tri leta, z začetkom od prvega dne po začetku veljavnosti te odločbe.

Člen 2

1.   Komisija pomoč upravlja v skladu z zavezami Latvije in priporočili Sveta. Ti pogoji se določijo v memorandumu o soglasju. Podrobne finančne pogoje določi Komisija v sporazumu o posojilu.

2.   Komisija v sodelovanju z EFO v rednih presledkih preverja, ali so izpolnjeni pogoji gospodarske politike, povezani s pomočjo. Komisija redno obvešča Ekonomsko-finančni odbor o možnem refinanciranju posojil ali prestrukturiranju finančnih pogojev.

3.   Latvija je pripravljena sprejeti in izvajati dodatne konsolidacijske ukrepe za stabilizacijo gospodarstva, če bodo taki ukrepi potrebni med izvajanjem programa pomoči. Latvijski organi se pred sprejetjem kakršnih koli takih dodatnih ukrepov posvetujejo s Komisijo.

Člen 3

1.   Komisija da Latviji na voljo finančno pomoč Skupnosti v največ šest obrokih, katerih višina bo določena v memorandumu o soglasju.

2.   Prvi obrok se izplača v skladu z začetkom veljavnosti sporazuma o posojilu in memoranduma o soglasju.

3.   Preudarna uporaba obrestnih zamenjav z nasprotnimi strankami najvišje kreditne kvalitete je dovoljena, če je to potrebno za financiranje posojila.

4.   Komisija odloči o izplačilu nadaljnjih obrokov, potem ko pridobi mnenje EFO.

5.   Izplačilo vsakega nadaljnjega obroka se izvrši na podlagi zadovoljivega izvajanja novega gospodarskega programa (program gospodarske stabilizacije in ponovne oživitve rasti) latvijske vlade, vključenega v konvergenčni program, in zlasti posebnih pogojev gospodarske politike, določenih v memorandumu o soglasju. Ti med drugim vključujejo:

(a)

sprejetje jasno določenega srednjeročnega fiskalnega programa, namenjenega zmanjšanju javnofinančnega primanjkljaja na stopnjo, ki ni višja od referenčne vrednosti 3 % BDP iz Pogodbe, do leta 2011;

(b)

izvrševanje proračuna za leto 2009, kakor je bil spremenjen z dodatnim proračunom, ki je bil sprejet 12. decembra 2008 (in se bo podrobneje spremenil v prvi četrtini leta 2009), katerega cilj je javnofinančni primanjkljaj v višini največ 5 % BDP oziroma 5,3 % v skladu s pravili ESA 95;

(c)

zmanjšanje povprečnih nominalnih plač v javnem sektorju za približno 15 % v letu 2009 v primerjavi s prvotnim proračunom s 14. novembra 2008 in dodatno zmanjšanje za 2 % v obdobju 2010–2011;

(d)

nadaljevanje z ukrepi, začetimi leta 2008, za zmanjšanje zaposlenosti v centralni vladi za najmanj 5 % do konca leta 2008 in skupnem zmanjšanju za 10 % do 30. junija 2009;

(e)

okrepitev oblikovanja in izvrševanja proračunskih postopkov s sprejetjem fiskalnega okvira ter proračunske reforme s spremembami obstoječega Zakona o proračunu in finančnem upravljanju;

(f)

uvedba jasnega in preglednega sistema izplačevanja plač uslužbencev v neposredni javni upravi ter vzpostavitev enotnega sistema za načrtovanje in upravljanje s človeškimi viri za institucije javne uprave;

(g)

mehanizmi za zagotovitev srednje- do dolgoročne širše stabilnosti bančnega sektorja, vključno z vrsto ukrepov v skladu z načelom skrbnega in varnega poslovanja ter ukrepov nadzorne in monetarne politike. Ti bi morali omejiti rast posojil na trajnostnih ravneh in se izogniti močni odvisnosti od nezanesljivega financiranja iz tujine. Opravljajo se usmerjena preverjanja bančnega sistema, ki bodo zagotavljala, da so vse banke solventne in imajo dovolj kapitala;

(h)

ustrezni ukrepi v zvezi s prestrukturiranjem dolga zasebnega sektorja. Okrepi se ustrezna pravna podlaga za prestrukturiranje obstoječega dolga glede roka zapadlosti in valute. Med prednostne naloge se uvrstita tudi lajšanje postopkov, ki so bili sproženi zaradi nesolventnosti, in hitro izvajanje sanacijskih načrtov;

(i)

zagotovitev, da preostali manjšinski delničarji banke Parex nimajo koristi od reševanja banke in ukrepov za povečanje finančne stabilnosti, s popolno nacionalizacijo banke Parex;

(j)

ukrepi strukturne reforme, ki se podpirajo v okviru lizbonske strategije in ki se izvajajo v latvijskem nacionalnem programu reform, vključno z aktivno politiko trga dela in vseživljenjskega učenja, večjim vključevanjem akterjev zasebnega sektorja pri raziskovalnih in razvojnih dejavnostih ter inovacijah, ukrepi za spodbujanje izvoza ter odpravo upravnih obremenitev za podjetja;

(k)

izvajanje projektov, ki jih financira EU, na načrtovani ravni, da bi se pomagal izboljšati prispevek menjalnega sektorja na gospodarsko rast;

(l)

ukrepi za izboljšanje dostopa do financiranja za podjetja in podjetnike, katerih prošnje za strukturne sklade so bile odobrene ali ki morda nameravajo vložiti prošnjo za strukturne sklade.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Republiko Latvijo.

Člen 5

Ta odločba se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. januarja 2009

Za Svet

Predsednik

M. KALOUSEK


(1)  UL L 53, 23.2.2002, str. 1.

(2)  Glej stran 37 tega Uradnega lista.


Komisija

25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. marca 2009

o osnutkih predpisov Irske o označevanju države porekla perutnine ter prašičjega in ovčjega mesa

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1931)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/291/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/89/ES (2), ter zlasti členov 19 in 20 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Irski organi so 25. junija 2008 v skladu s postopkom iz drugega odstavka člena 19 Direktive 2000/13/ES obvestili Komisijo o osnutkih zdravstvenih predpisov o obveznem označevanju države porekla perutnine ter prašičjega in ovčjega mesa.

(2)

Osnutki predpisov zahtevajo, da je treba vso perutnino, prašičje in ovčje meso ter živila, ki vsebujejo vsaj 70 % teže tega mesa, označevati z navedbo države porekla v jasni in čitljivi pisavi v irskem in/ali angleškem jeziku. „Poreklo“ je opredeljeno kot država, v kateri je bila žival rejena večino svojega življenja, oziroma država, kjer je bila zaklana, če gre za drugo državo.

(3)

Direktiva 2000/13/ES predvideva na eni strani uskladitev nekaterih nacionalnih določb in na drugi strani ureditev neusklajenih nacionalnih določb ter s tem omogoča uskladitev pravil o označevanju živil. Obseg usklajevanja je določen v členu 3(1), ki navaja samo seznam navedb, ki morajo biti nujno navedene na oznaki živil „v skladu s členi od 4 do 17 in ob upoštevanju izjem, ki so v njih predvidene“. Člen 4(2) pa poleg navedb iz člena 3(1) predvideva možnost še nadaljnjih obveznih navedb za nekatera živila, posebej določenih s predpisi Skupnosti, če ti ne obstajajo, pa z nacionalnimi predpisi.

(4)

Člen 18(2) Direktive 2000/13/ES omogoča sprejetje neusklajenih nacionalnih predpisov, ki se sprejmejo, če so utemeljeni na enem izmed razlogov, navedenih v teh predpisih, pri čemer ti razlogi med drugim vključujejo preprečevanje prevar in zaščito javnega zdravja, in če niso takšne narave, da bi ovirali uporabo opredelitev in pravil iz Direktive 2000/13/ES; zato je treba v primeru osnutka nacionalnih predpisov o označevanju, ki ga predloži država članica, preučiti njihovo usklajenost z zgoraj omenjenimi zahtevami in določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

(5)

V skladu s točko 8 člena 3(1) Direktive 2000/13/ES je navedba kraja porekla ali izvora obvezna, „kadar bi lahko potrošnik brez te navedbe bil v zmoti glede pravega porekla ali izvora živila“. Ta določba ob upoštevanju obveznosti za navedbo porekla ali izvora živila, kadar bi druge navedbe na oznaki danega proizvoda lahko pomenile, da je takšen proizvod drugega porekla, zagotavlja ustrezen mehanizem proti tveganju zavajanja potrošnikov.

(6)

V primeru perutnine ter prašičjega in ovčjega mesa na podlagi razlogov, ki so jih predložili irski organi, ni mogoče zaključiti, da bi se irski potrošniki lahko na splošno motili, da zadevni proizvodi prihajajo iz določenega kraja.

(7)

Irska ni predložila nobenih dokazov, da so osnutki predpisov potrebni za dosego enega od ciljev iz zgoraj omenjenega člena 18 ali da je ovira, ki je s tem ustvarjena, sorazmerna. Omenja samo namen obveščanja potrošnikov o poreklu zadevnih proizvodov. Zgolj ta razlog ne zadostuje za utemeljitev osnutkov predpisov.

(8)

Na podlagi teh ugotovitev je Komisija v skladu s tretjim odstavkom člena 19 Direktive 2000/13/ES predložila negativno mnenje.

(9)

Irske organe je zato treba pozvati, da ne sprejmejo zadevnih osnutkov predpisov.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Edini člen

Irska ne sprejme osnutkov zdravstvenih predpisov (država porekla perutnine ter prašičjega in ovčjega mesa).

Ta odločba je naslovljena na Irsko.

V Bruslju, 20. marca 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(2)  UL L 308, 25.11.2003, str. 15.


25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. marca 2009

o določitvi pogojev za odstopanje za plastične zaboje in plastične palete v zvezi s koncentracijami težkih kovin, določenimi v Direktivi 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1959)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/292/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (1) ter zlasti člena 11(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 1999/177/ES z dne 8. februarja 1999 o določitvi pogojev za odstopanje za plastične zaboje in plastične palete v zvezi s koncentracijami težkih kovin, določenimi v Direktivi 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (2), preneha veljati 9. februarja 2009.

(2)

Po prenehanju veljavnosti Odločbe 1999/177/ES so na trgu ostale znatne količine plastičnih zabojev in plastičnih palet, katerih koncentracije težkih kovin presegajo koncentracije, določene z Direktivo 94/62/ES. Ob upoštevanju pomanjkanja zmogljivosti industrije za nadomestitev vseh takšnih zabojev in palet obstaja velika nevarnost, da bodo navedeni zaboji in palete odstranjeni na odlagališča odpadkov ali s sežiganjem. Obe dejanji bi imeli škodljive posledice za zdravje ljudi in okolje.

(3)

Cilj Direktive 94/62/ES je z vključitvijo ponovne uporabe in recikliranja omejiti prisotnost težkih kovin v embalaži ter doseči visoko stopnjo varstva okolja.

(4)

Da bi industriji omogočili dovolj časa, da z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami nadomesti navedene plastične zaboje in plastične palete, je primerno, da se sprejmejo pogoji za odstopanje za navedene zaboje in palete, ki se uporabljajo v zaprtih in nadzorovanih verigah proizvodov. Na podlagi znanstvenih raziskav, predloženih Komisiji, se sprejetje takšnega odstopanja priporoča.

(5)

Ker namerava Komisija po petih letih ponovno pregledati delovanje sistema, ki ga zagotavlja ta odločba, in napredek, dosežen pri opuščanju plastičnih zabojev in plastičnih palet, ki vsebujejo težke kovine, morajo države članice predložiti ustrezne informacije. Da ne bi z zahtevo po posebnem poročanju držav članic povečali sedanje upravne obremenitve, zadostuje, da se takšne informacije vključijo v poročila, predložena Komisiji v skladu s členom 17 Direktive 94/62/ES.

(6)

Zaradi pravne varnosti in v izogib morebitnim negativnim posledicam prenehanja veljavnosti Odločbe 1999/177/ES bi se morala ta odločba začeti uporabljati na dan, ko navedena odločba preneha veljati.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 21 Direktive 94/62/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V tej odločbi:

1.

„težke kovine“ pomeni svinec, kadmij, živo srebro in šestvalentni krom;

2.

„namerno dodajanje težkih kovin“ pomeni namerno uporabo snovi, ki vsebuje težke kovine, pri oblikovanju embalaže ali sestavnega dela embalaže, kadar je njena navzočnost v končni embalaži ali sestavnem delu embalaže zaželena, zato da se z njo doseže določena značilnost, videz ali kakovost;

3.

„naključna prisotnost težkih kovin“ pomeni prisotnost težkih kovin kot nenamerne sestavine v embalaži ali sestavnem delu embalaže.

Člen 2

Skupna koncentracija težkih kovin v plastičnih zabojih in plastičnih paletah, lahko presega veljavne omejitve iz člena 11(1) Direktive 94/62/ES, če se navedeni zaboji in palete vključijo in hranijo v zaprtih in nadzorovanih verigah proizvodov v skladu s pogoji iz členov 3, 4 in 5.

Člen 3

1.   Plastični zaboji in plastične palete s presežnimi koncentracijami težkih kovin, določenimi v členu 2, se izdelajo ali popravijo v okviru nadzorovanega postopka recikliranja v skladu z odstavki 2, 3 in 4 tega člena.

2.   Material, ki se uporablja pri recikliranju, izvira samo iz drugih plastičnih zabojev ali plastičnih palet.

Dodajanje drugih materialov mora biti omejeno na najmanjšo količino, ki je tehnološko potrebna ter nikakor ne sme presegati 20 % teže.

3.   Namerno dodajanje težkih kovin kot elementa med recikliranjem, v nasprotju z naključno prisotnostjo težkih kovin, ni dovoljeno.

Uporaba recikliranih materialov kot surovine za popravilo novih embalažnih materialov, kjer del recikliranih materialov lahko vsebuje določene količine težkih kovin, se ne obravnava kot namerno vnašanje težkih kovin.

4.   Skupna koncentracija težkih kovin, prisotnih v plastičnih zabojih in plastičnih paletah, lahko presega veljavne omejitve iz člena 11(1) Direktive 94/62/ES le, če je vzrok za to uporaba materialov, ki vsebujejo težke kovine v postopku recikliranja.

Člen 4

1.   Plastični zaboji in plastične palete s presežnimi koncentracijami težkih kovin, določenimi v členu 2, so trajno in vidno označeni.

2.   Države članice zagotovijo, da se v življenjskem ciklu zadevnih plastičnih zabojev in plastičnih palet najmanj 90 % odposlanih plastičnih zabojev in plastičnih palet s presežnimi koncentracijami težkih kovin, določenimi v členu 2, vrne proizvajalcu, obratu za embaliranje ali polnjene ali pooblaščenemu zastopniku.

3.   Brez poseganja v ukrepe, ki se sprejmejo v skladu s členom 6, se vsi plastični zaboji ali plastične palete, ki se vrnejo v skladu s tem členom in ki niso več primerni ali namenjeni za ponovno uporabo, odstranijo v skladu s postopkom, ki ga posebej odobrijo pristojni organi zadevne države članice ali se reciklirajo v okviru nadzorovanega postopka recikliranja v skladu z odstavki 2, 3 in 4 člena 3.

Člen 5

1.   Države članice zagotovijo sistem popisovanja in evidentiranja ter metodo za izpolnjevanje nadzorne in finančne odgovornosti, da se dokaže skladnost s pogoji iz te odločbe.

Sistem zajema vse plastične zaboje in plastične palete s presežnimi koncentracijami težkih kovin, določenimi v členu 2, dane v obratovanje in vzete iz njega.

2.   Če ni v prostovoljnem sporazumu drugače določeno, države članice zagotovijo, da proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik vsako leto pripravi pisno izjavo o skladnosti in letno poročilo, iz katerih je razvidno, kako so bili izpolnjeni pogoji te odločbe. Poročilo vključuje morebitne spremembe v zvezi s sistemom in pooblaščenimi zastopniki.

3.   Države članice zagotovijo, da proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik hrani ustrezno dokumentacijo vsaj štiri leta, da je za namene inšpekcije na voljo pristojnim državnim oblastem.

Če proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Skupnosti, je za to, da je tehnična dokumentacija na voljo, odgovorna oseba, ki daje proizvod na trg Skupnosti.

Člen 6

Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje proizvajalcev, k preverjanju metod, da bi se postopoma upoštevale veljavne omejitve težkih kovin, prisotnih v plastičnih zabojih in plastičnih paletah, ki so določene v členu 11(1) Direktive 94/62/ES, z vključitvijo najboljših razpoložljivih tehnik za izločanje težkih kovin.

Člen 7

V poročila, predložena Komisiji v skladu s členom 17 Direktive 94/62/ES, države članice vključijo natančno poročilo o delovanju sistema, ki ga zagotavlja ta odločba, ter o napredku pri opuščanju plastičnih zabojev in plastičnih palet, ki niso v skladu s členom 11(1) Direktive 94/62/ES.

Člen 8

Ta odločba se uporablja od 10. februarja 2009.

Člen 9

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. marca 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

(2)  UL L 56, 4.3.1999, str. 47.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/47


SKLEP SVETA 2009/293/SZVP

z dne 26. februarja 2009

o izmenjavi pisem med Evropsko unijo in vlado Kenije o pogojih in načinih premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki so jih pridržale pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR), ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 2. junija 2008 sprejel resolucijo 1816 (2008), s katero se poziva države, da naj sodelujejo pri opredelitvi pristojnosti in pri preiskovanju in pregonu oseb, ki so odgovorne za kazniva dejanja piratstva in oborožene rope pred somalsko obalo. Z resolucijo VSZN 1846 (2008), sprejeto 2. decembra 2008, so bile te določbe potrjene.

(2)

Svet je 10. novembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija „Atalanta“).

(3)

Skupni ukrep 2008/851/SZVP določa, da se lahko osebe, ki so storile ali so osumljene storitve kaznivega dejanja piratstva ali oboroženega ropa in so prijete ali pridržane v somalskih teritorialnih vodah z namenom izvrševanja sodnega pregona, ter sredstva, uporabljena pri storitvi teh dejanj, predajo tretji državi, ki želi izvrševati jurisdikcijo nad temi osebami in sredstvi, če so bili s to tretjo državo dogovorjeni ustrezni pogoji, ki so skladni z veljavnim mednarodnim pravom, predvsem z mednarodnim pravom človekovih pravic, s čimer se zlasti zagotovi, da te osebe niso podvržene smrtni kazni, mučenju ali drugemu krutemu, nečloveškemu ali poniževalnemu ravnanju.

(4)

V skladu s členom 24 Pogodbe je predsedstvo ob pomoči generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) s pogajanji doseglo izmenjavo pisem med Evropsko unijo in vlado Kenije o pogojih in načinih premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki so jih pridržale pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR), ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi.

(6)

Izmenjavo pisem bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Izmenjavo pisem med Evropsko unijo in vlado Kenije o pogojih in načinih premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki jih je pridržal EUNAVFOR, ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis izmenjave pisem, ki je za Evropsko unijo zavezujoča.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

I. LANGER


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.


PREVOD

Izmenjava pisem med Evropsko Unijo in vlado Kenije o pogojih in načinih premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki so jih pridržale pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR), ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi

Nairobi, 6. marca 2009, 10:15

Spoštovani,

V čast mi je, da vam lahko v zvezi z mojim pismom z dne 14. novembra 2008 in vašim pismom z dne 5. decembra 2008 potrdim namero Evropske unije, da bo z vlado Kenije sklenila izmenjavo pisem za opredelitev pogojev in načinov za premestitev oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva na odprtem morju, ki so jih pridržale pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR), ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi.

Izmenjava pisem bo sklenjena v okviru Skupnega ukrepa Sveta EU 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo („Atalanta“).

Poleg tega ta sporazum v obliki izmenjave pisem ne vpliva na pravice in obveznosti, ki jih imajo udeleženke na podlagi mednarodnih sporazumov in drugih instrumentov za ustanovitev mednarodnih sodišč in zadevne domače zakonodaje, sklenjen pa bo ob doslednem spoštovanju:

resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ter nadaljnjih resolucij VSZN,

Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982 (UNCLOS), zlasti členov 100 do 107,

mednarodnega prava o človekovih pravicah, vključno z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 in Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju iz leta 1984.

Temu ustrezno mi je v čast predlagati te določbe o opredelitvi pogojev in načinov premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki jih je pridržal EUNAVFOR, ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi, ki so navedene v prilogi k temu pismu.

Hvaležen bi vam bil, če bi lahko v imenu vlade Kenije potrdili, da se strinjate s temi določbami.

Ta instrument se bo začasno uporabljal od dneva podpisa, veljati pa bo začel, ko bo vsaka od udeleženk zaključila svoje notranje postopke. Ta instrument bo učinkoval še šest mesecev potem, ko bo vsaka udeleženka druge podpisnice pisno obvestila o odločitvi, da odpoveduje instrument. Ta instrument se lahko spremeni z medsebojnim dogovorom med podpisnicami. Odpoved tega instrumenta ne bo vplivala na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz uporabe tega instrumenta pred tovrstno odpovedjo, vključno s pravicami katere koli premeščene osebe, dokler je v priporu v Keniji ali dokler jo Kenija sodno preganja.

Po zaključku operacije, kot je opredeljena v prilogi k temu pismu, lahko vse pravice EUNAVFOR, kot so opredeljene v navedeni prilogi, v okviru tega instrumenta izvaja katera koli oseba ali subjekt, ki jo/ga imenuje država, ki predseduje Svetu EU. Imenovane osebe ali subjekt so lahko med drugim diplomatski predstavnik ali konzularni uslužbenec te države, akreditiran v Keniji. Po zaključku operacije se bodo vsa uradna obvestila, ki jih je treba nasloviti na EUNAVFOR v okviru tega instrumenta, naslovila na državo, ki predseduje Svetu EU.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za Evropsko unijo

PRILOGA

DOLOČBE O POGOJIH PREMESTITVE OSUMLJENIH PIRATOV TER ZASEŽENIH SREDSTEV S STRANI POMORSKIH SIL POD VODSTVOM EU V REPUBLIKO KENIJO

1.   Opredelitve

Za namen te izmenjave pisem:

(a)

„pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR)“ pomenijo vojaški štab EU in državne kontingente, ki prispevajo k operaciji Atalanta, njihove ladje, zrakoplove in sredstva;

(b)

„operacija“ pomeni pripravo, vzpostavitev, izvedbo in podpiranje vojaške misije, vzpostavljene s Skupnim ukrepom Sveta EU 2008/851/SZVP in/ali z njim povezanimi nadaljnjimi ukrepi;

(c)

„poveljnik operacije EU“ pomeni poveljnika operacije;

(d)

„poveljnik sil EU“ pomeni poveljnika EU na območju operacije, kot je opredeljeno v členu 1(2) Skupnega ukrepa Sveta EU 2008/851/SZVP;

(e)

„državni kontingenti“ pomenijo enote in ladje, ki pripadajo državam članicam Evropske unije in drugim državam, ki sodelujejo v operaciji;

(f)

„država pošiljateljica“ pomeni državo, ki je EUNAVFOR zagotovila državni kontingent;

(g)

„piratstvo“ pomeni piratstvo, kakor je opredeljeno v členu 101 UNCLOS;

(h)

„premeščena oseba“ pomeni katero koli osebo, ki je osumljena načrtovanja, izvrševanja ali storitve kaznivih dejanj piratstva in ki jo EUNAVFOR premesti v Kenijo na podlagi te izmenjave pisem.

2.   Splošna načela

(a)

Kenija na zahtevo EUNAVFOR privoli v premestitev oseb, ki jih je pridržal EUNAVFOR v povezavi s piratstvom ali oboroženim ropom, in s tem povezanih zaseženih sredstev, ter te osebe in sredstva preda svojim pristojnim organom za namen sodne preiskave in pregona.

(b)

EUNAVFOR v okviru te izmenjave pisem osebe ali zasežena sredstva preda izključno pristojnim kenijskim organom pregona.

(c)

Podpisnici potrjujeta, da bosta z osebami, premeščenimi na podlagi te izmenjave pisem, pred in po premestitvi ravnali človeško in v skladu z mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic, vključno s prepovedjo mučenja in okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, prepovedjo samovoljnega pripora in v skladu z zahtevo po poštenem sojenju.

3.   Obravnava, pregon in sojenje premeščenim osebam

(a)

Z vsako premeščeno osebo se ravna človeško, oseba ni podvržena mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, prejme ustrezno namestitev in prehrano, dostop do zdravstvene oskrbe in lahko prakticira tudi verske obrede.

(b)

Vsaka premeščena oseba se takoj privede pred sodnika ali drugo uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno oblast, ta pa nemudoma odloči o zakonitosti pridržanja te osebe in odredi njeno izpustitev, če pridržanje ni zakonito.

(c)

Vsaka premeščena oseba je upravičena do sojenja v razumnem roku ali do izpustitve.

(d)

Vsaka premeščena oseba je pri določanju kakršnih koli kazenskih obtožb zoper njo upravičena do poštenega in javnega zaslišanja, ki ga opravi pristojno, neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče.

(e)

Vsaka premeščena oseba, obdolžena kaznivega dejanja, velja za nedolžno, dokler ni v skladu z zakonom dokazana njena krivda.

(f)

Vsaka premeščena oseba je pri določanju kakršnih koli kazenskih obtožb zoper njo povsem enakopravno upravičena do naslednjih minimalnih jamstev:

(1)

da je pravočasno in natančno obveščena o naravi in razlogu obtožbe zoper njo, v jeziku, ki ga razume;

(2)

da ima na voljo ustrezen čas in možnosti za pripravo svoje obrambe in da je lahko v stiku z zastopnikom, ki ga je sama izbrala;

(3)

da se ji sodi brez neupravičenega zavlačevanja;

(4)

da se ji sodi v njeni prisotnosti ter da se brani osebno ali s pomočjo zagovornika, ki ga je sama izbrala; če nima zagovornika, da je obveščena o tej pravici; in da se ji brezplačno dodeli zagovornik, če oseba nima dovolj sredstev za njegovo plačilo, vedno ko je to potrebno v interesu pravice;

(5)

da preuči ali zahteva preučitev vseh dokazov zoper njo, vključno z zapriseženimi pisnimi izjavami prič, ki so izvedle prijetje, ter da doseže navzočnost in zaslišanje prič v njenem imenu pod enakimi pogoji, kot so jih imele priče proti njej;

(6)

da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče;

(7)

da ni zavezana pričati proti sebi ali priznati krivde.

(g)

Vsaka premeščena oseba, obsojena zločina, ima pravico, da njeno obsodbo ali kazen v skladu s pravom Kenije ponovno preuči višje sodišče ali da na to sodišče vloži pritožbo.

(h)

Brez predhodne pisne privolitve EUNAVFOR Kenija ne preda nobene premeščene osebe drugi državi za namene sodne preiskave ali pregona.

4.   Smrtna kazen

Nobena premeščena oseba ni podvržena smrtni kazni. Kenija v skladu z veljavnim pravom sprejme ukrepe za zagotovitev, da se vsaka smrtna kazen zniža na zaporno kazen.

5.   Evidence in uradna obvestila

(a)

Vsaka premestitev je predmet ustreznega dokumenta, ki ga podpišeta predstavnik EUNAVOR in predstavnik pristojnih kenijskih organov pregona.

(b)

EUNAVFOR Keniji posreduje evidenco o pridržanju za vsako premeščeno osebo. Ta evidenca po možnosti vsebuje zdravstveno stanje premeščene osebe v času pridržanja, natančen čas predaje kenijskim organom, razlog za njeno pridržanje, čas in kraj začetka njenega prijetja in vse odločitve, sprejete v zvezi z njenim pridržanjem.

(c)

Kenija je odgovorna za vodenje natančnega seznama vseh premeščenih oseb, med drugim tudi za vodenje evidenc o vseh zaseženih sredstvih, zdravstvenem stanju osebe, lokaciji prostorov za pridržanje, kakršnih koli obtožbah zoper njo in vseh pomembnih odločitvah, sprejetih med sodnim pregonom in sojenjem.

(d)

Te evidence so na podlagi pisne zahteve kenijskemu ministrstvu za zunanje zadeve na razpolago predstavnikom EU in EUNAVFOR.

(e)

Poleg tega Kenija uradno obvesti EUNAVFOR o kraju pridržanja vsake osebe, premeščene na podlagi izmenjave pisem, o vsakem poslabšanju njenega zdravstvenega stanja in vseh sumih o neprimerni obravnavi. Predstavniki EU in EUNAVFOR imajo dostop do vseh oseb, premeščenih na podlagi te izmenjave pisem, dokler so te osebe v zaporu, in so upravičeni do njihovega zaslišanja.

(f)

Nacionalne in mednarodne humanitarne agencije lahko na zahtevo obiščejo osebe, premeščene na podlagi te izmenjave pisem.

(g)

Zato da bi EUNAVFOR lahko Keniji zagotovil pravočasno pomoč s pričanjem svojega osebja in predložitvijo ustreznih dokazov, Kenija uradno obvesti EUNAVFOR, da namerava začeti postopek kazenske obravnave zoper katero koli premeščeno osebo in časovni razpored za predložitev dokazov ter zaslišanje prič.

6.   Pomoč EUNAVFOR

(a)

EUNAVFOR v okviru svojih sredstev in zmožnosti Keniji zagotovi vso pomoč za namen sodne preiskave in pregona premeščenih oseb.

(b)

ENUAVFOR zlasti:

(1)

izroči evidence o pridržanju, pripravljene v skladu z odstavkom 5(b) te izmenjave pisem;

(2)

obravnava vse dokaze v skladu z zahtevami kenijskih pristojnih organov, kot je dogovorjeno v izvedbenih dogovorih iz odstavka 9;

(3)

skuša pripraviti izjave prič ali zaprisežene pisne izjave osebja EUNAVFOR, vpletenega v kakršen koli incident, zaradi katerega so bile osebe premeščene na podlagi te izmenjave pisem;

(4)

izroči vsa zadevna zasežena sredstva v posesti EUNAVFOR.

7.   Povezava z drugimi pravicami premeščenih oseb

Nobena določba v tej izmenjavi pisem ni namenjena odstopanj, niti se ne razlaga kot odstopanje, od pravic, ki jih lahko ima premeščena oseba v okviru veljavnega nacionalnega ali mednarodnega prava.

8.   Povezave in spori

(a)

Vsa vprašanja v zvezi z uporabo teh določb skupaj preučijo pristojni organi Kenije in EU.

(b)

Če predhodno ni mogoče doseči rešitve sporov v zvezi z razlago ali uporabo teh določb, jih predstavniki Kenije in EU rešujejo izključno po diplomatski poti.

9.   Izvedbeni dogovori

(a)

Za namene izvajanja teh določb lahko pristojni kenijski organi na eni strani ter pristojni organi EU in pristojni organi držav pošiljateljic na drugi sklenejo izvedbene dogovore o operativnih, upravnih in tehničnih zadevah.

(b)

Izvedbeni dogovori lahko med drugim zajemajo:

(1)

opredelitev pristojnih organov pregona Kenije, katerim lahko EUNAVFOR preda osebe;

(2)

centre za pridržanje, v katerih so premeščene osebe nameščene;

(3)

ravnanje z dokumenti, vključno s tistimi, ki so povezani z zbiranjem dokazov, ki se izročijo pristojnim organom pregona Kenije ob premestitvi osebe;

(4)

kontaktne točke za uradna obvestila;

(5)

obrazce, ki se uporabljajo za premestitve;

(6)

zagotavljanje tehnične podpore, strokovnega znanja, usposabljanja in druge pomoči na prošnjo Kenije, da bi se izpolnili cilji te izmenjave pisem.

Nairobi, 6. marca 2009, 10:15

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z datumom 6. marca 2009 in njegove priloge o pogojih in načinih premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki so jih pridržale pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR), ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi, v katerem je zapisano:

„V čast mi je, da vam lahko v zvezi z mojim pismom z dne 14. novembra 2008 in vašim pismom z dne 5. decembra 2008 potrdim namero Evropske unije, da bo z vlado Kenije sklenila izmenjavo pisem za opredelitev pogojev in načinov za premestitev oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva na odprtem morju, ki so jih pridržale pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR), ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi.

Izmenjava pisem bo sklenjena v okviru Skupnega ukrepa Sveta EU 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (‚Atalanta‘).

Poleg tega ta sporazum v obliki izmenjave pisem ne vpliva na pravice in obveznosti, ki jih imajo udeleženke na podlagi mednarodnih sporazumov in drugih instrumentov za ustanovitev mednarodnih sodišč in zadevne domače zakonodaje, sklenjen pa bo ob doslednem spoštovanju:

resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ter nadaljnjih resolucij VSZN,

Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982 (UNCLOS), zlasti členov 100 do 107,

mednarodnega prava o človekovih pravicah, vključno z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 in Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju iz leta 1984.

Temu ustrezno mi je v čast predlagati te določbe o opredelitvi pogojev in načinov premestitve oseb, osumljenih storitve kaznivih dejanj piratstva, ki jih je pridržal EUNAVFOR, ter zaseženih sredstev v posesti EUNAVFOR v Kenijo in njihovi obravnavi po takšni premestitvi, ki so navedene v prilogi k temu pismu.

Hvaležen bi vam bil, če bi lahko v imenu vlade Kenije potrdili, da se strinjate s temi določbami.

Ta instrument se bo začasno uporabljal od dneva podpisa, veljati pa bo začel, ko bo vsaka od udeleženk zaključila svoje notranje postopke. Ta instrument bo učinkoval še šest mesecev potem, ko bo vsaka udeleženka druge podpisnice pisno obvestila o odločitvi, da odpoveduje instrument. Ta instrument se lahko spremeni z medsebojnim dogovorom med podpisnicami. Odpoved tega instrumenta ne bo vplivala na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz uporabe tega instrumenta pred tovrstno odpovedjo, vključno s pravicami katere koli premeščene osebe, dokler je v priporu v Keniji ali dokler jo Kenija sodno preganja.

Po zaključku operacije, kot je opredeljena v prilogi k temu pismu, lahko vse pravice EUNAVFOR, kot so opredeljene v navedeni prilogi, v okviru tega instrumenta izvaja katera koli oseba ali subjekt, ki jo/ga imenuje država, ki predseduje Svetu EU. Imenovane osebe ali subjekt so lahko med drugim diplomatski predstavnik ali konzularni uslužbenec te države, akreditiran v Keniji. Po zaključku operacije se bodo vsa uradna obvestila, ki jih je treba nasloviti na EUNAVFOR v okviru tega instrumenta, naslovila na državo, ki predseduje Svetu EU.

PRILOGA

DOLOČBE O POGOJIH PREMESTITVE OSUMLJENIH PIRATOV TER ZASEŽENIH SREDSTEV S STRANI POMORSKIH SIL POD VODSTVOM EU V REPUBLIKO KENIJO

1.   Opredelitve

Za namen te izmenjave pisem

(a)

‚pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR)‘ pomenijo vojaški štab EU in državne kontingente, ki prispevajo k operaciji Atalanta, njihove ladje, zrakoplove in sredstva;

(b)

‚operacija‘ pomeni pripravo, vzpostavitev, izvedbo in podpiranje vojaške misije, vzpostavljene s Skupnim ukrepom Sveta EU 2008/851/SZVP in/ali z njim povezanimi nadaljnjimi ukrepi;

(c)

‚poveljnik operacije EU‘ pomeni poveljnika operacije;

(d)

‚poveljnik sil EU‘ pomeni poveljnika EU na območju operacije, kot je opredeljeno v členu 1(2) Skupnega ukrepa Sveta EU 2008/851/SZVP;

(e)

‚državni kontingenti‘ pomenijo enote in ladje, ki pripadajo državam članicam Evropske unije in drugim državam, ki sodelujejo v operaciji;

(f)

‚država pošiljateljica‘ pomeni državo, ki je EUNAVFOR zagotovila državni kontingent;

(g)

‚piratstvo‘ pomeni piratstvo, kakor je opredeljeno v členu 101 UNCLOS;

(h)

‚premeščena oseba‘ pomeni katero koli osebo, ki je osumljena načrtovanja, izvrševanja ali storitve kaznivih dejanj piratstva in ki jo EUNAVFOR premesti v Kenijo na podlagi te izmenjave pisem.

2.   Splošna načela

(a)

Kenija na zahtevo EUNAVFOR privoli v premestitev oseb, ki jih je pridržal EUNAVFOR v povezavi s piratstvom ali oboroženim ropom, in s tem povezanih zaseženih sredstev, ter te osebe in sredstva preda svojim pristojnim organom za namen sodne preiskave in pregona.

(b)

EUNAVFOR v okviru te izmenjave pisem osebe ali zasežena sredstva preda izključno pristojnim kenijskim organom pregona.

(c)

Podpisnici potrjujeta, da bosta z osebami, premeščenimi na podlagi te izmenjave pisem, pred in po premestitvi ravnali človeško in v skladu z mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic, vključno s prepovedjo mučenja in okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, prepovedjo samovoljnega pripora in v skladu z zahtevo po poštenem sojenju.

3.   Obravnava, pregon in sojenje premeščenim osebam

(a)

Z vsako premeščeno osebo se ravna človeško, oseba ni podvržena mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, prejme ustrezno namestitev in prehrano, dostop do zdravstvene oskrbe in lahko prakticira tudi verske obrede.

(b)

Vsaka premeščena oseba se takoj privede pred sodnika ali drugo uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno oblast, ta pa nemudoma odloči o zakonitosti pridržanja te osebe in odredi njeno izpustitev, če pridržanje ni zakonito.

(c)

Vsaka premeščena oseba je upravičena do sojenja v razumnem roku ali do izpustitve.

(d)

Vsaka premeščena oseba je pri določanju kakršnih koli kazenskih obtožb zoper njo upravičena do poštenega in javnega zaslišanja, ki ga opravi pristojno, neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče.

(e)

Vsaka premeščena oseba, obdolžena kaznivega dejanja, velja za nedolžno, dokler ni v skladu z zakonom dokazana njena krivda.

(f)

Vsaka premeščena oseba je pri določanju kakršnih koli kazenskih obtožb zoper njo povsem enakopravno upravičena do naslednjih minimalnih jamstev:

(1)

da je pravočasno in natančno obveščena o naravi in razlogu obtožbe zoper njo, v jeziku, ki ga razume;

(2)

da ima na voljo ustrezen čas in možnosti za pripravo svoje obrambe in da je lahko v stiku z zastopnikom, ki ga je sama izbrala;

(3)

da se ji sodi brez neupravičenega zavlačevanja;

(4)

da se ji sodi v njeni prisotnosti ter da se brani osebno ali s pomočjo zagovornika, ki ga je sama izbrala; če nima zagovornika, da je obveščena o tej pravici; in da se ji brezplačno dodeli zagovornik, če oseba nima dovolj sredstev za njegovo plačilo, vedno ko je to potrebno v interesu pravice;

(5)

da preuči ali zahteva preučitev vseh dokazov zoper njo, vključno z zapriseženimi pisnimi izjavami prič, ki so izvedle prijetje, ter da doseže navzočnost in zaslišanje prič v njenem imenu pod enakimi pogoji, kot so jih imele priče proti njej;

(6)

da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče;

(7)

da ni zavezana pričati proti sebi ali priznati krivde.

(g)

Vsaka premeščena oseba, obsojena zločina, ima pravico, da njeno obsodbo ali kazen v skladu s pravom Kenije ponovno preuči višje sodišče ali da na to sodišče vloži pritožbo.

(h)

Brez predhodne pisne privolitve EUNAVFOR Kenija ne preda nobene premeščene osebe drugi državi za namene sodne preiskave ali pregona.

4.   Smrtna kazen

Nobena premeščena oseba ni podvržena smrtni kazni. Kenija v skladu z veljavnim pravom sprejme ukrepe za zagotovitev, da se vsaka smrtna kazen zniža na zaporno kazen.

5.   Evidence in uradna obvestila

(a)

Vsaka premestitev je predmet ustreznega dokumenta, ki ga podpišeta predstavnik EUNAVOR in predstavnik pristojnih kenijskih organov pregona.

(b)

EUNAVFOR Keniji posreduje evidenco o pridržanju za vsako premeščeno osebo. Ta evidenca po možnosti vsebuje zdravstveno stanje premeščene osebe v času pridržanja, natančen čas predaje kenijskim organom, razlog za njeno pridržanje, čas in kraj začetka njenega prijetja in vse odločitve, sprejete v zvezi z njenim pridržanjem.

(c)

Kenija je odgovorna za vodenje natančnega seznama vseh premeščenih oseb, med drugim tudi za vodenje evidenc o vseh zaseženih sredstvih, zdravstvenem stanju osebe, lokaciji prostorov za pridržanje, kakršnih koli obtožbah zoper njo in vseh pomembnih odločitvah, sprejetih med sodnim pregonom in sojenjem.

(d)

Te evidence so na podlagi pisne zahteve kenijskemu ministrstvu za zunanje zadeve na razpolago predstavnikom EU in EUNAVFOR.

(e)

Poleg tega Kenija uradno obvesti EUNAVFOR o kraju pridržanja vsake osebe, premeščene na podlagi izmenjave pisem, o vsakem poslabšanju njenega zdravstvenega stanja in vseh sumih o neprimerni obravnavi. Predstavniki EU in EUNAVFOR imajo dostop do vseh oseb, premeščenih na podlagi te izmenjave pisem, dokler so te osebe v zaporu, in so upravičeni do njihovega zaslišanja.

(f)

Nacionalne in mednarodne humanitarne agencije lahko na zahtevo obiščejo osebe, premeščene na podlagi te izmenjave pisem.

(g)

Zato da bi EUNAVFOR lahko Keniji zagotovil pravočasno pomoč s pričanjem svojega osebja in predložitvijo ustreznih dokazov, Kenija uradno obvesti EUNAVFOR, da namerava začeti postopek kazenske obravnave zoper katero koli premeščeno osebo in časovni razpored za predložitev dokazov ter zaslišanje prič.

6.   Pomoč EUNAVFOR

(a)

EUNAVFOR v okviru svojih sredstev in zmožnosti Keniji zagotovi vso pomoč za namen sodne preiskave in pregona premeščenih oseb.

(b)

ENUAVFOR zlasti:

(1)

izroči evidence o pridržanju, pripravljene v skladu z odstavkom 5(b) te izmenjave pisem;

(2)

obravnava vse dokaze v skladu z zahtevami kenijskih pristojnih organov, kot je dogovorjeno v izvedbenih dogovorih iz odstavka 9;

(3)

skuša pripraviti izjave prič ali zaprisežene pisne izjave osebja EUNAVFOR, vpletenega v kakršen koli incident, zaradi katerega so bile osebe premeščene na podlagi te izmenjave pisem;

(4)

izroči vsa zadevna zasežena sredstva v posesti EUNAVFOR.

7.   Povezava z drugimi pravicami premeščenih oseb

Nobena določba v tej izmenjavi pisem ni namenjena odstopanj, niti se ne razlaga kot odstopanje, od pravic, ki jih lahko ima premeščena oseba v okviru veljavnega nacionalnega ali mednarodnega prava.

8.   Povezave in spori

(a)

Vsa vprašanja v zvezi z uporabo teh določb skupaj preučijo pristojni organi Kenije in EU.

(b)

Če predhodno ni mogoče doseči rešitve sporov v zvezi z razlago ali uporabo teh določb, jih predstavniki Kenije in EU rešujejo izključno po diplomatski poti.

9.   Izvedbeni dogovori

(a)

Za namene izvajanja teh določb lahko pristojni kenijski organi na eni strani ter pristojni organi EU in pristojni organi držav pošiljateljic na drugi sklenejo izvedbene dogovore o operativnih, upravnih in tehničnih zadevah.

(b)

Izvedbeni dogovori lahko med drugim zajemajo:

(1)

opredelitev pristojnih organov pregona Kenije, katerim lahko EUNAVFOR preda osebe;

(2)

centre za pridržanje, v katerih so premeščene osebe nameščene;

(3)

ravnanje z dokumenti, vključno s tistimi, ki so povezani z zbiranjem dokazov, ki se izročijo pristojnim organom pregona Kenije ob premestitvi osebe;

(4)

kontaktne točke za uradna obvestila;

(5)

obrazce, ki se uporabljajo za premestitve;

(6)

zagotavljanje tehnične podpore, strokovnega znanja, usposabljanja in druge pomoči na prošnjo Kenije, da bi se izpolnili cilji te izmenjave pisem.

V čast mi je v imenu vlade Republike Kenije potrditi, da so vsebina vašega pisma in Priloge sprejemljivi za vlado Republike Kenije. Kot je določeno v vašem pismu, bo ta instrument začel veljati začasno z dne podpisa tega pisma in bo začel veljati, ko bosta obe podpisnici zaključili notranje postopke.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za vlado Republike Kenije


25.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/60


SKUPNI UKREP SVETA 2009/294/SZVP

z dne 23. marca 2009

o spremembi Skupnega ukrepa 2008/736/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. septembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/736/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia, (1) in zanjo določil referenčni finančni znesek 31 000 000 EUR.

(2)

Svet je 25. septembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/759/SZVP o spremembi Skupnega ukrepa 2008/736/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia (2), da bi povečal referenčni finančni znesek na 35 000 000 EUR.

(3)

Referenčni finančni znesek za EUMM Georgia bi bilo treba zaradi dodatnih operativnih potreb misije z učinkom od 1. februarja 2009 še dodatno zvišati –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Člen 14(1) Skupnega ukrepa 2008/736/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, znaša 37 100 000 EUR.“

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. februarja 2009.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. marca 2009

Za Svet

Predsednik

P. GANDALOVIČ


(1)  UL L 248, 17.9.2008, str. 26.

(2)  UL L 259, 27.9.2008, str. 15.