ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 77

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
24. marec 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 206/2009 z dne 5. marca 2009 o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost in spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004 ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

24.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 206/2009

z dne 5. marca 2009

o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost in spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in zlasti člena 3(5), člena 16(3) in (4) ter člena 17(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (2), in zlasti tretje alinee člena 8(5) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3), ter zlasti člena 25(2)(c) in (d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 97/78/ES določa veterinarske preglede pošiljk nekaterih proizvodov živalskega izvora, ki so v Skupnost vnesene iz tretjih držav.

(2)

Države članice v skladu s členom 3(1) in (2) navedene direktive zagotavljajo, da nobena pošiljka iz tretje države ni vnesena v Skupnost brez predhodno opravljenih ustreznih veterinarskih pregledov (sistematičnih pregledov) in da so pošiljke v Skupnost vnesene prek mejne kontrolne točke.

(3)

V skladu s členom 16 Direktive 97/78/ES se navedene zahteve ne uporabljajo za proizvode, ki so del osebne prtljage potnikov in so namenjeni njihovi osebni porabi, v kolikor količina ne presega količine, ki se opredeli v skladu s postopkom, opisanim v navedenem členu. Navedene zahteve se prav tako ne uporabljajo za proizvode, poslane kot majhne pošiljke zasebnikom, če pošiljke niso uvožene s trgovanjem, v kolikor njihova količina na presega količine, ki se določi v skladu s postopkom, opisanim v navedeni direktivi.

(4)

Odločba Komisije 2007/275/ES z dne 17. aprila 2007 o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES (4), določa sezname proizvodov živalskega izvora, ki jih mora pregledati veterinar na mejnih kontrolnih točkah.

(5)

Člen 8 Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (5), določa omejitev teže 1 kg za izvzetje iz sistematičnih veterinarskih pregledov za proizvode, namenjene za prehrano ljudi iz odobrenih držav ali njihovih delov. Navedeni člen določa tudi omejitve teže za druge posebne proizvode živalskega izvora, ki se vnašajo na Dansko, med drugim, z Grenlandije in s Ferskih otokov, ter v zvezi z nekaterimi ribami, ki se vnašajo na Finsko in Švedsko iz Rusije.

(6)

Priloga II k Direktivi 2007/275/ES določa sezname sestavljenih proizvodov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov. Navedene proizvode je zato treba prav tako izvzeti iz sistematičnih veterinarskih pregledov, ko so del osebne prtljage potnikov in so namenjeni njihovi osebni porabi ali ko so poslani kot majhne pošiljke zasebnikom.

(7)

Zahteve in zlasti omejitve teže za vnos pošiljk proizvodov živalskega izvora za osebno porabo so zato določene v več zakonodajnih besedilih. Vendar pa morajo biti navedene zahteve enostavno razumljive za izvršilne organe, potnike in splošno javnost. Zato je primerno poenostaviti in v eno uredbo združiti določbe o vrstah in količinah proizvodov živalskega izvora, za katere se lahko odobri izvzetje od veterinarskih pregledov, ki so določeni za komercialni uvoz.

(8)

Pri določanju ukrepov, ki urejajo vnose proizvodov živalskega izvora, je vedno treba upoštevati morebitno tveganje vnosa živalskih bolezni v Skupnost prek takšnih vnosov. Raven tveganja za zdravje živali se spreminja glede na različne dejavnike, kot so vrsta proizvoda, vrste živali, iz katerih so proizvodi pridobljeni, in verjetnost prisotnosti patogenega povzročitelja.

(9)

Med najbolj nevarnimi boleznimi, ki bi lahko bile vnesene v Skupnost, sta slinavka in parkljevka. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je ocenila tveganje vnosa slinavke in parkljevke v Skupnost. Navedena ocena jasno kaže, da je vnos mesa in mesnih proizvodov ter mleka in mlečnih proizvodov možen način vstopa virusa slinavke in parkljevke v Skupnost.

(10)

V izogib vnosa takšnih bolezni ima Skupnost že več let uveden celovit sklop pravil, ki urejajo uvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora za komercialne namene.

(11)

Uredba Komisije (ES) št. 745/2004 (6) določa ukrepe za uvoz mesa in mesnih proizvodov ter mleka in mlečnih proizvodov za osebno porabo. V skladu z navedeno uredbo potniki mesa in mesnih proizvodov ter mleka in mlečnih proizvodov ne smejo vnašati v Skupnost, razen če takšni proizvodi v celoti izpolnjujejo pravila Skupnosti za komercialni uvoz.

(12)

Navedeno načelo je treba ohraniti tudi v prihodnje, da se zagotovi ohranitev statusa Skupnosti kot območja, prostega slinavke in parkljevke. Količino mesa in mesnih proizvodov ter mleka in mlečnih proizvodov, ki jih prenašajo potniki in ki jih je treba izvzeti iz sistematičnih veterinarskih pregledov na mejah iz Direktive 97/78/ES, je zato treba določiti pri vrednosti nič.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, ne smejo posegati v veterinarsko zakonodajo Skupnosti, katere cilj je nadzor in izkoreninjenje živalskih bolezni ali ki določa nekatere zaščitne ukrepe.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, ne smejo posegati v zakonodajo v zvezi z izvajanjem Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (7).

(15)

Prav tako je primerno zagotoviti, da so potnikom in splošni javnosti na voljo informacije o veterinarskih pregledih in pravilih, ki se uporabljajo za vnos proizvodov živalskega izvora.

(16)

Nekatere tretje države zaradi svoje geografske bližine in statusa zdravja živali veljajo za države z minimalnim tveganjem za zdravje živali za Skupnost. Omejene količine mesa in mesnih proizvodov ter mleka in mlečnih proizvodov iz takšnih držav so zato še naprej izvzete iz sistematičnih veterinarskih pregledov.

(17)

Nekatere sosednje tretje države so poleg tega sklenile posebne sporazume s Skupnostjo v zvezi z zadevnimi vidiki veterinarske zakonodaje Skupnosti.

(18)

Priloga 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (8) je bila v zvezi s trgovino s kmetijskimi proizvodi spremenjena. Zaradi navedenih sprememb so se s 1. januarjem 2009 prekinili veterinarski pregledi zadevnih pošiljk iz Švice.

(19)

V skladu s Sklepom Sveta 2007/658/ES o sklenitvi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn (9) so se s 1. januarjem 2009 prekinili tudi veterinarski pregledi zadevnih pošiljk iz Lihtenštajna.

(20)

Osebne pošiljke proizvodov živalskega izvora v količinah, ki so pod določenim pragom, iz navedenih tretjih držav s posebnimi sporazumi s Skupnostjo, vključno z Andoro, Lihtenštajnom, Norveško, San Marinom in Švico, je zato treba izvzeti iz področja uporabe sistematičnih veterinarskih pregledov iz Direktive 97/78/ES. Za zagotovitev natančnih informacij za potnike je treba takšne tretje države na vseh zadevnih materialih za obveščanje javnosti označiti kot izvzete države.

(21)

Na splošno se za status zdravja živali na Hrvaškem lahko šteje, da predstavlja minimalno tveganje za zdravje živali v Skupnosti. Proizvode živalskega izvora v količinah pod določenim pragom, ki so del prtljage potnikov ali so iz Hrvaške poslani kot majhne pošiljke za potrošnike, je treba izvzeti iz področja uporabe sistematičnih veterinarskih pregledov iz Direktive 97/78/ES. Za zagotovitev natančnih informacij za potnike je treba na vseh zadevnih materialih za obveščanje javnosti, določenih s to uredbo, Hrvaško navesti kot izvzeto državo.

(22)

Zaradi trenutnega stanja glede klasične prašičje kuge na Hrvaškem pa prašičje meso in proizvodi iz prašičjega mesa lahko predstavljajo možno tveganje za zdravje živali v EU. Hrvaška se je za obravnavo tega vprašanja strinjala s sprejetjem ustreznih ukrepov za zagotovitev, da takšni proizvodi, ki so namenjeni v Skupnost in jih prenašajo potniki ali so po pošti poslani posameznikom, ne zapustijo njenega ozemlja, v primeru izbruha klasične prašičje kuge.

(23)

Poleg tega je treba pojasniti, da je treba določbe, ki se uporabljajo za nekatere proizvode živalskega izvora za prehrano ljudi, prav tako uporabljati za proizvode živalskega izvora za hranjenje hišnih živali, tako da se potnikom ali potrošnikom prepreči izogibanje pravilom iz te uredbe.

(24)

Še naprej morajo biti uvedene protispodbude, ki preprečujejo vnos v Skupnost nekomercialnih pošiljk proizvodov živalskega izvora, ki niso v skladu z zahtevami Skupnosti v zvezi z zdravjem, brez zahtevanega veterinarskega dovoljenja. Države članice morajo po potrebi določati takšne stroške in kazni, vključno s stroški odstranitve proizvodov, za osebe, odgovorne za kršitev pravil o vnosu proizvodov živalskega izvora v Skupnost.

(25)

Države članice morajo Komisiji še naprej pošiljati ustrezne informacije o mehanizmih, ki so jih uvedle za izvrševanje pravil iz te uredbe. Poleg tega se predložene informacije nato lahko uporabijo za pregledovanje pravil iz te uredbe.

(26)

Za učinkovito zagotavljanje informacij potnikom in splošni javnosti o zahtevah v zvezi z vnosom proizvodov živalskega izvora v Skupnost morajo države članice in mednarodni prevozniki potnikov splošno javnost in potnike, ki prihajajo v Skupnost, ozaveščati o navedenih zahtevah.

(27)

Glede na težave pri primerjanju informacij o poštnih skladiščih je treba državam članicam omogočiti več časa za predložitev teh informacij.

(28)

Zaradi doslednosti in jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno spremeniti člen 8 Uredbe (ES) št. 136/2004 in razveljaviti Uredbo (ES) št. 745/2004.

(29)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba določa pravila glede vnosa nekomercialnih osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost, ki so del osebne prtljage potnikov ali so poslane kot majhne pošiljke zasebnikom ali so naročene na daljavo (na primer po pošti, telefonu ali internetu) in dostavljene potrošniku.

2.   Ta uredba se ne uporablja za osebne pošiljke iz Andore, Lihtenštajna, z Norveške, iz San Marina in Švice. Poleg tega se ta uredba ne uporablja za osebne pošiljke ribiških proizvodov s Ferskih otokov in Islandije. Za zagotovitev natančnih informacij za potnike se takšne tretje države na vseh zadevnih materialih za obveščanje javnosti označijo kot izvzete države.

3.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v veterinarsko zakonodajo Skupnosti, katere cilj je nadzor in izkoreninjenje živalskih bolezni ali ki določa nekatere zaščitne ukrepe.

4.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v zadevna pravila glede certificiranja iz zakonodaje v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.

Člen 2

Pravila glede vnosa osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost

1.   Za osebne pošiljke proizvodov živalskega izvora za osebno porabo, kot so navedene v členu 16(1)(a), (b) in (d) ter členu 16(4) Direktive 97/78/ES, ne veljajo pravila iz poglavja I navedene direktive, če sodijo v eno ali več od naslednjih kategorij:

(a)

proizvodi, ki so navedeni v delu 1 Priloge I in niso zajeti v členu 6(1) Odločbe 2007/275/ES, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 0 kilogramov;

(b)

proizvodi, ki so navedeni v delu 1 Priloge II, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 2 kilogramov;

(c)

sveže očiščeni ali pripravljeni ribiški proizvodi ali predelani ribiški proizvodi v pomenu iz točk 3.5, 3.6 ali 7.4 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 20 kilogramov ali teže ene ribe, katera koli je višja;

(d)

drugi proizvodi, ki niso tisti iz odstavkov (a), (b), (c) ali iz člena 6(1) Odločbe 2007/275/ES, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 2 kilogramov.

2.   Pravila iz poglavja I Direktive 97/78/ES ne veljajo za osebne pošiljke živalskih proizvodov za hranjene hišnih živali, če sodijo v eno ali več od naslednjih kategorij:

(a)

proizvodi, ki so navedeni v delu 2 Priloge I, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 0 kilogramov;

(b)

proizvodi, ki so navedeni v delu 2 Priloge II, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 2 kilogramov.

3.   Pravila iz poglavja I navedene direktive z odstopanjem od odstavkov 1(a), 1(b), 1(d) in 2 ne veljajo za osebne pošiljke živalskih proizvodov s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, če sodijo v eno ali več od naslednjih kategorij:

(a)

proizvodi, ki so navedeni v Prilogi I in niso zajeti v členu 6(1) Odločbe 2007/275/ES, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 10 kilogramov;

(b)

proizvodi, ki so navedeni v Prilogi II, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 10 kilogramov;

(c)

proizvodi, ki niso tisti iz odstavkov 1(c), 3(a), 3(b) tega člena ali iz člena 6(1) Odločbe 2007/275/ES, njihova skupna količina pa ne presega omejitve teže 10 kilogramov.

Člen 3

Informacije, ki jih države članice morajo zagotoviti potnikom in splošni javnosti

1.   Države članice zagotovijo, da so potniki, ki prispejo iz tretjih držav, na vseh vstopnih točkah v Skupnost seznanjeni z veterinarskimi pogoji, ki veljajo za osebne pošiljke, ki se vnašajo v Skupnost.

2.   Informacije, zagotovljene potnikom v skladu z odstavkom 1, vključujejo vsaj informacije na enem od plakatov iz Priloge III, predstavljene z velikimi obvestili na jasno vidnih mestih.

3.   Države članice navedene informacije lahko dopolnijo z dodatnimi informacijami, vključno z:

(a)

informacijami iz Priloge IV;

(b)

informacijami, ki ustrezajo lokalnim razmeram in njihovim nacionalnim določbam, sprejetim v skladu z Direktivo 97/78/ES.

4.   Informacije iz odstavkov 2 in 3 je treba zagotoviti:

(a)

v vsaj enem od uradnih jezikov države članice vnosa v Skupnost;

(b)

v drugem jeziku, ki se pristojnemu organu zdi primeren; navedeni drugi jezik je lahko jezik, ki ga uporablja sosednja država, ali, v primeru letališč in pristanišč, jezik, ki ga bodo najverjetneje uporabljali potniki, ki tja prihajajo.

Države članice zagotovijo, da je splošna javnost ozaveščena o zahtevah v zvezi z vnosom proizvodov živalskega izvora v Skupnost, ki so poslani kot majhne pošiljke zasebnikom ali jih končni potrošnik naroči na daljavo.

Člen 4

Informacije, ki jih mednarodni prevozniki potnikov in ponudniki poštnih storitev morajo zagotoviti svojim strankam

Mednarodni prevozniki potnikov, vključno z letališkimi in pristaniškimi upravljavci in potovalnimi agencijami, ter ponudniki poštnih storitev morajo svoje stranke opozoriti na pravila iz te uredbe, zlasti z zagotavljanjem informacij iz prilog III in IV, kot je predvideno v členu 3.

Člen 5

Nadzor

1.   Pristojni organ ali organi in tisti organi, ki izvajajo uradni nadzor, v sodelovanju s pristaniškimi in letališkimi upravljavci in upravljavci, pristojnimi za druge vstopne točke za osebne pošiljke proizvodov živalskega izvora, organizirajo učinkovit nadzor na vstopnih točkah v Skupnost.

2.   Cilj nadzora iz odstavka 1 je odkrivanje prisotnosti osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora in preverjanje, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 2.

3.   Nadzor iz odstavka 1 se lahko organizira z uporabo pristopa, ki temelji na tveganju, in če pristojni organ države članice to oceni za potrebno, se pri tem uporabi učinkovita pomoč za odkrivanje, kot je oprema za skeniranje in psi sledniki, za pregledovanje velikih količin osebne prtljage zaradi prisotnosti osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora.

Člen 6

Kazni

1.   Pristojni organ ali organi, ki izvajajo uradni nadzor:

(a)

opredelijo osebne pošiljke, ki kršijo pravila iz te uredbe;

(b)

zasežejo in uničijo takšne pošiljke v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.   Pristojni organ ali organi, ki izvajajo uradni nadzor, lahko določijo stroške ali kazni za osebo, odgovorno za vsakršno osebno pošiljko, za katero se ugotovi, da krši pravila iz te uredbe.

3.   Države članice zagotovijo, da nacionalna zakonodaja, ki se uporablja za zaseg in uničenje osebnih pošiljk, določi fizično ali pravno osebo, ki prevzame stroške uničenja vseh takšnih zaseženih osebnih pošiljk.

Člen 7

Obveznosti poročanja

1.   Države članice Komisiji vsako leto predložijo poročilo, ki povzema zadevne informacije o ukrepih, sprejetih za oglaševanje in izvajanje pravil iz te uredbe, ter o njihovih rezultatih.

2.   Poročilo je v obliki izpolnjene preglednice, kot je določena v Prilogi V, predloži pa se do 1. maja tistega leta, ki neposredno sledi koncu vsakega letnega obdobja poročanja. Obdobje poročanja se določi za čas od 1. januarja do 31. decembra.

Člen 8

Sprememba

Člen 8 Uredbe (ES) št. 136/2004 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Posebna pravila za proizvode, ki so del prtljage potnikov ali so poslani kot majhne pošiljke zasebnikom

Proizvodi živalskega izvora, ki so del prtljage potnikov ali so poslani kot majhne pošiljke zasebnikom, izpolnjujejo zahteve iz Uredbe Komisije (ES) št. 206/2009 (10).

Člen 9

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 745/2004 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se preuredijo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VII.

Člen 10

Prehodne določbe

Države članice lahko do prvega marca tistega leta, ki neposredno sledi koncu vsakega letnega obdobja poročanja, Komisiji predložijo izpolnjeno preglednico iz Priloge VI namesto Priloge V, kot je določeno v členu 7, za obdobja poročanja pred 1. januarjem 2009. Obdobje poročanja se določi za čas od 1. januarja do 31. decembra.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. maja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(2)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(3)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 116, 4.5.2007, str. 9.

(5)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

(6)  UL L 122, 26.4.2004, str. 1.

(7)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(8)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(9)  UL L 270, 13.10.2007, str. 5.

(10)  UL L 77, 24.3.2009, str. 1.“


PRILOGA I

DEL 1

Seznam proizvodov živalskega izvora, kot je določen v členu 2(1)(a)

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

ex poglavje 2

(0201–0210)

Meso in užitna drobovina.

Razen žabjih krakov (oznaka KN 0208 90 70)

0401-0406

Mlečni proizvodi.

Vse

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni.

Vse, razen črev za klobasne proizvode

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in perutninska maščoba, razen tistih iz tarifne številke 0209 ali 1503.

Vse

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503.

Vse

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani.

Vse

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane.

Vse

1601 00

Klobase in podobni proizvodi, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov.

Vse

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani proizvodi iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi.

Vse

1702 11 00

1702 19 00

Laktoza in laktozni sirup.

Vse

ex 1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 1905 90

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski proizvodi z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje in podobni proizvodi.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; mešanice dišav in začimb; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo mleko

ex 2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

Samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko


DEL 2

Seznam proizvodov živalskega izvora, kot je določen v členu 2(2)(a)

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz poglavja 1 ali 3, neustrezne za človeško prehrano.

 

ex 2309

Proizvodi, ki se uporabljajo kot krma za živali

Samo hrana za hišne živali, proizvodi za žvečenje za pse in mešanice zdrobov, ki vsebujejo meso ali mleko

Opombe:

1.

Stolpec 1: Kadar se veterinarski pregledi zahtevajo samo za nekatere proizvode pod katero koli oznako in v nomenklaturi blaga pod to oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka označena z „ex“ (na primer ex 1901: vključiti je treba samo tiste proizvode, ki vsebujejo meso in/ali mleko).

2.

Stolpec 2: Poimenovanje blaga je takšno, kakor je določeno v stolpcu za poimenovanja v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87. Za nadaljnjo razlago natančnega obsega vključenosti v skupno carinsko tarifo se sklicujte na zadnjo spremembo navedene priloge.

3.

Stolpec 3: Ta stolpec vključuje podrobnosti o obravnavanih proizvodih.


PRILOGA II

DEL 1

Osebne pošiljke proizvodov živalskega izvora, kot je določeno v členu 2(1)(b)

Mleko v prahu za dojenčke, hrana za dojenčke ali posebna živila, potrebna iz zdravstvenih razlogov, pod pogojem:

(i)

da teh proizvodov pred odpiranjem ni potrebno hraniti v hladilniku;

(ii)

da gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu porabniku, in

(iii)

da je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

DEL 2

Osebne pošiljke proizvodov živalskega izvora, kot je določeno v členu 2(2)(b)

Posebna hrana za hišne živali, potrebna iz zdravstvenih razlogov, pod pogojem:

(i)

da teh proizvodov pred odpiranjem ni potrebno hraniti v hladilniku;

(ii)

da gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu porabniku, in

(iii)

da je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.


PRILOGA III

(Obvestila lahko najdete na: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

Image

Image


PRILOGA IV

Informacije iz členov 3 in 4

Del 1 – Letak

Image

Pomagajte preprečiti vnos nalezljivih bolezni živali v EU!

V izdelkih živalskega izvora se lahko nahajajo povzročitelji nalezljivih bolezni živali

Zaradi tveganja vnosa bolezni v Evropsko unijo (EU) so uvedeni strogi postopki za vnos nekaterih izdelkov živalskega izvora v EU. Ti postopki se ne uporabljajo za premike izdelkov živalskega izvora med 27 državami članicami EU ali za izdelke živalskega izvora iz Andore, Lihtenštajna, z Norveške, iz San Marina in Švice.

Vse izdelke živalskega izvora, ki ne izpolnjujejo teh pravil, je ob prihodu v EU treba predati za uradno odstranitev. Če se takšni proizvodi ne prijavijo, se lahko zahteva denarna kazen ali sproži kazenski postopek.

1.   Majhne količine mesa in mleka ter mesnih in mlečnih izdelkov (razen mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil ali posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov)

V EU lahko prinesete ali pošljete samo osebne pošiljke mesa in mleka ter mesnih in mlečnih izdelkov (razen mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil ali posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov), če prihajajo s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, njihova teža pa ne presega 10 kilogramov na osebo.

2.   Mleko v prahu za dojenčke, hrana za dojenčke in posebna živila, potrebna iz zdravstvenih razlogov

V EU lahko prinesete ali pošljete osebne pošiljke mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, če:

prihajajo s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 10 kilogramov na osebo ter:

če teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku,

če gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke in

če je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi,

prihajajo iz drugih držav (razen Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije), če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 2 kilogramov na osebo ter:

če teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku,

če gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke in

če je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

3.   Hrana za hišne živali, potrebna iz zdravstvenih razlogov

V EU lahko prinesete ali pošljete osebne pošiljke hrane za hišne živali, potrebne iz zdravstvenih razlogov, če:

prihajajo s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 10 kilogramov na osebo ter:

če teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku,

če gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke in

če je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi,

prihajajo iz drugih držav (razen Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije), če njihova skupna teža ne presega omejitve teže 2 kilogramov na osebo ter:

če teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku,

če gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke in

če je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

4.   Majhne količine ribiških izdelkov za osebno porabo

V EU je dovoljeno prinesti ali poslati osebne pošiljke ribiških izdelkov (vključno s svežo, posušeno, kuhano, nasoljeno ali dimljeno ribo ter nekaterimi lupinarji, kot so kozice, jastogi, mrtve školjke in mrtve ostrige), če:

so sveže ribe očiščene,

teža ribiških izdelkov ne presega 20 kilogramov ali teže ene ribe na osebo, katera koli je višja.

Te omejitve se ne uporabljajo za ribiške izdelke, ki prihajajo s Ferskih otokov ali Islandije.

5.   Majhne količine drugih izdelkov živalskega izvora za osebno porabo

V EU lahko prinesete ali pošljete druge proizvode živalskega izvora, kot so na primer med, žive ostrige, žive školjke in polži, samo če:

prihajajo s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije in če njihova skupna teža ne presega 10 kilogramov na osebo,

prihajajo iz drugih držav (razen Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije) in če njihova skupna teža ne presega 2 kilogramov na osebo.

Upoštevajte, da lahko prinesete majhne količine izdelkov živalskega izvora iz več od navedenih petih kategorij (odstavki 1–5), če so v skladu s pravili, pojasnjenimi v vsakem zadevnem odstavku.

6.   Večje količine izdelkov živalskega izvora

V EU je dovoljeno prinesti ali poslati večje količine izdelkov živalskega izvora, če izpolnjujejo zahteve za komercialne pošiljke, ki vključujejo:

zahteve za certificiranje, kot so določene v ustreznem uradnem veterinarskem spričevalu ES,

predložitev blaga s pravilno dokumentacijo za veterinarski nadzor na pooblaščeni mejni kontrolni točki EU ob prihodu v EU.

7.   Izvzeti izdelki živalskega izvora

Naslednji izdelki so izvzeti iz prej pojasnjenih pravil:

kruh, sladice, piškoti, čokolada in slaščice (vključno s sladkornimi izdelki), ki niso mešane ali polnjene z mesnim izdelkom,

prehranska dopolnila, pakirana za končnega potrošnika,

mesni ekstrakti in mesni koncentrati,

olive, polnjene z ribo,

testenine, ki niso mešane ali polnjene z mesnim izdelkom,

osnove za juhe in arome, pakirane za končnega potrošnika,

katero koli drugo živilo, ki ne vsebuje svežega ali predelanega mesa ali mleka ter ima manj kot 50 % predelanih jajčnih ali ribiških izdelkov.

8.   Izdelki živalskega izvora iz zaščitenih vrst

Za nekatere zaščitene vrste lahko veljajo dodatne omejitve. Za kaviar jesetrovk na primer je omejitev teže največ 125 gramov na osebo.

Del 2 – Video

Za posredovanje informacij iz dela 1 je Evropska komisija objavila tudi video, ki je na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


PRILOGA V

Podatki o rezultatih izvajanja pravil glede vnosa osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora

Image

Image

Image

Image

Predložiti Evropski komisiji najpozneje do 1. maja tistega leta, ki neposredno sledi koncu vsakega letnega obdobja poročanja.

Obdobje poročanja se določi za čas od 1. januarja do 31. decembra.

Združene in povzete informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


PRILOGA VI

Podatki o rezultatih izvrševanja pravil o osebnem uvozu mesa in mleka

Image

Image

Predložiti Evropski komisiji najpozneje do 1. marca tistega leta, ki neposredno sledi koncu vsakega letnega obdobja poročanja.

Obdobje poročanja se določi za čas od 1. januarja do 31. decembra.


PRILOGA VII

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 745/2004

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1(2)

Člen 1(3)

Člen 2(1)(a)

Člen 1(4)

Člen 1(2)

Člen 2

Člen 2(1)(b)

Člen 2(3)(a)

Člen 3(1)

Člen 3(1) in 3(2)

Člen 3(2)

Člen 4

Člen 4(1)

Člen 5

Člen 4(2)

Člen 6(1)

Člen 4(3)

Člen 6(2) in 6(3)

Člen 5(1)

Člen 7

Člen 5(2)

Prilogi V in VI

Člen 6

Člen 7(1)

Člen 11

Člen 7(2)

Člen 11

Člen 7(3)

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga IV

Prilogi V in VI

Priloga V

Priloga I