ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 72

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
18. marec 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 208/2009 z dne 17. marca 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 209/2009 z dne 17. marca 2009 o prepovedi ribolova na morsko spako v območjih ICES VIIIc, IX in X ter v vodah ES cone CECAF 34.1.1 za plovila, ki plujejo pod francosko zastavo

3

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/242/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 16. marca 2009 o imenovanju italijanskega člana Odbora regij

5

 

 

Komisija

 

 

2009/243/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 3. marca 2009 o stališču Skupnosti v zvezi s Sklepom št. 1/2008 Skupnega odbora ECAA, ustanovljenega z večstranskim sporazumom med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Romunijo, Srbijo in misijo začasne uprave Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora in o spremembi Priloge I k Sporazumu

6

 

 

2009/244/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 16. marca 2009 o dajanju v promet nageljnov (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12), gensko spremenjenih glede barve cvetov, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1673)  ( 1 )

18

 

 

Evropska centralna banka

 

 

2009/245/ES

 

*

Odločba Evropske centralne banke z dne 6. marca 2009 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (ES) št. 958/2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (ECB/2009/4)

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

18.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 208/2009

z dne 17. marca 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. marca 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

148,7

JO

79,4

MA

42,3

TN

134,4

TR

102,8

ZZ

101,5

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

69,5

MK

118,9

TR

157,7

ZZ

128,7

0709 90 70

JO

249,0

MA

55,0

TR

127,2

ZZ

143,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

46,1

IL

58,5

MA

56,6

TN

49,5

TR

74,7

ZZ

57,1

0805 50 10

TR

62,4

ZZ

62,4

0808 10 80

AR

96,8

BR

74,0

CA

95,8

CL

76,8

CN

68,2

MK

21,2

US

125,2

UY

68,9

ZA

82,7

ZZ

78,8

0808 20 50

AR

66,5

CL

155,5

CN

35,6

US

104,6

ZA

94,8

ZZ

91,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


18.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 209/2009

z dne 17. marca 2009

o prepovedi ribolova na morsko spako v območjih ICES VIIIc, IX in X ter v vodah ES cone CECAF 34.1.1 za plovila, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2009.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2009.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2009 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2009

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 22, 26.1.2009, str. 1.


PRILOGA

št.

1/T&Q

Država članica

Francija

Stalež

ANF/8C3411

Vrsta

morska spaka (Lophiidae)

Cona

VIIIc, IX in X; vode ES cone CECAF 34.1.1

Datum

7.2.2009


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

18.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/5


SKLEP SVETA

z dne 16. marca 2009

o imenovanju italijanskega člana Odbora regij

(2009/242/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Po izteku mandata Ottaviana DEL TURCA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

V Odbor regij se za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2010, imenuje naslednji član:

Giovanni CHIODI, Presidente della Regione Abruzzo.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. marca 2009

Za Svet

Predsednik

L. CHATEL


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Komisija

18.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/6


SKLEP KOMISIJE

z dne 3. marca 2009

o stališču Skupnosti v zvezi s Sklepom št. 1/2008 Skupnega odbora ECAA, ustanovljenega z večstranskim sporazumom med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Romunijo, Srbijo in misijo začasne uprave Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora in o spremembi Priloge I k Sporazumu

(2009/243/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa 2006/682/ES Sveta in predstavnikov držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 9. junija 2006 o podpisu in začasni uporabi Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu (1) o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) (2),

ob upoštevanju večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (3) („Sporazum“) ter zlasti člena 3 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je bil podpisan 9. junija 2006;

(2)

s členom 18 Sporazuma je ustanovljen Skupni odbor, ki je odgovoren za upravljanje in pravilno izvajanje Sporazuma;

(3)

po podpisu Sporazuma je bila sprejeta nova zakonodaja Skupnosti, ki je pomembna za izvajanje Sporazuma;

(4)

člen 17(3)(a) Sporazuma zahteva, da Skupni odbor sprejme sklepe, ki spreminjajo Prilogo I k Sporazumu;

(5)

člen 2(2) Sklepa Sveta v zvezi s Sporazumom določa, da Komisija sprejme stališče Skupnosti o sprejetju sklepov Skupnega odbora, ki le razširjajo akte zakonodaje Skupnosti partnerjem ECAA.

SKLENILA:

Edini člen

Stališče Evropske skupnosti v Skupnem odboru ECAA, ustanovljenem s členom 18 večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Islandijo, Črno goro, Norveško, Romunijo, Srbijo in misijo začasne uprave Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora o spremembi Priloge I k Sporazumu, temelji na Prilogi k temu sklepu.

V Bruslju, 3. marca 2009

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  Na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  UL L 285, 16.10.2006, str. 1.

(3)  UL L 285, 16.10.2006, str. 3.


PRILOGA

SKLEP št. 1/2008 SKUPNEGA ODBORA ECAA

z dne 10. decembra 2008

o nadomestitvi Priloge I k Sporazumu ECAA

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Islandijo, Črno goro, Norveško, Romunijo, Srbijo in misijo začasne uprave Združenih narodov na Kosovu (1) o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (‚Sporazum ECAA‘) ter zlasti člena 17(3)(a) Sporazuma –

SKLENIL:

Edini člen

Priloga k temu sklepu se nadomesti s Prilogo I k Sporazumu ECAA.

V Oslu, 10. decembra 2008

Za Skupni odbor …, Predsednik

Overi …, Sekretar

PRILOGA

‚PRILOGA I

PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V CIVILNEM LETALSTVU

‚Veljavne določbe‘ naslednjih aktov Evropske skupnosti se uporabljajo v skladu z glavnim sporazumom in Prilogo II o horizontalnih prilagoditvah, če v tej prilogi ali Protokolih I do IX ni določeno drugače. Če je potrebno, so v nadaljevanju določene posebne prilagoditve za vsak posamezni akt:

A.   DOSTOP DO TRGA IN DRUGE ZADEVE

Št. 1008/2008

Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Veljavne določbe: členi 1 do 24, člen 26 in Priloga I

Št. 95/93

Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 894/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. maja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93

Uredbo (ES) št. 1554/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93

Uredbo (ES) št. 793/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93

Veljavne določbe: členi 1 do 12 in 14a(2)

V zvezi z uporabo člena 12(2) se izraz ‚Komisija‘ razume kot ‚Skupni odbor‘.

Št. 96/67

Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti

Veljavne določbe: členi 1 do 25 in priloga

V zvezi z uporabo člena 10 se izraz ‚države članice‘ razume kot ‚države članice ES‘.

V zvezi z uporabo člena 20(2) se izraz ‚Komisija‘ razume kot ‚Skupni odbor‘.

Št. 785/2004

Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje

Veljavne določbe: členi 1 do 8 in 10(2)

B.   VODENJE ZRAČNEGA PROMETA

Št. 549/2004

Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba)

Veljavne določbe: členi 1 do 4, 6 in 9 do 14

Št. 550/2004

Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb)

Veljavne določbe: členi 1 do 19, prilogi I in II

Št. 551/2004

Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (Uredba o zračnem prostoru)

Veljavne določbe: členi 1 do 11

Št. 552/2004

Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (Uredba o interoperabilnosti)

Veljavne določbe: členi 1 do 12, priloge I do V

Št. 2096/2005

Uredba Komisije (ES) št. 2096/2005 z dne 20. decembra 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1315/2007 z dne 8. novembra 2007 o varnostnem nadzoru pri upravljanju zračnega prometa in spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005

Uredbo Komisije (ES) št. 482/2008 z dne 30. maja 2008 o vzpostavitvi sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme, ki ga morajo uvesti izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, in spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2096/2005

Uredbo Komisije (ES) št. 668/2008 z dne 15. julija 2008 o spremembi prilog II do V Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v zvezi z delovnimi metodami in operativnimi postopki

Veljavne določbe: členi 1 do 9, priloge I do V

Št. 2150/2005

Uredba Komisije (ES) št. 2150/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora

Veljavne določbe: členi 1 do 9, priloga

Št. 1032/2006

Uredba Komisije (ES) št. 1032/2006 z dne 6. julija 2006 o zahtevah za avtomatske sisteme za izmenjavo podatkov o letih za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja

Veljavne določbe: členi 1 do 10, priloge I do V

Št. 1033/2006

Uredba Komisije (ES) št. 1033/2006 z dne 4. julija 2006 o določitvi zahtev glede postopkov za načrte leta v fazi pred letom za enotno evropsko nebo

Veljavne določbe: členi 1 do 5, priloga

Št. 2006/23

Direktiva 2006/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o licenci kontrolorja zračnega prometa Skupnosti

Veljavne določbe: členi 1 do 16, členi 18 do 19, priloge I do IV

Št. 1794/2006

Uredba Komisije (ES) št. 1794/2006 z dne 6. decembra 2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa

Veljavne določbe: členi 1 do 17, priloge I do VI

Št. 219/2007

Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

Veljavne določbe: členi 1(1)–(2) in (5)–(7), členi 2 do 3, člen 4(1), priloga

Št. 633/2007

Uredba Komisije (ES) št. 633/2007 z dne 7. junija 2007 o zahtevah za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja

Veljavne določbe: členi 1 do 7, drugi in tretji stavek člena 8, priloge I do IV

Št. 1265/2007

Uredba Komisije (ES) št. 1265/2007 z dne 26. oktobra 2007 o zahtevah glede razmika med zvočnimi kanali zrak-zemlja za enotno evropsko nebo

Veljavne določbe: členi 1 do 9, priloge I do IV

Št. 1315/2007

Uredba Komisije (ES) št. 1315/2007 z dne 8. novembra 2007 o varnostnem nadzoru pri upravljanju zračnega prometa in spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005

Veljavne določbe: členi 1 do 15

Št. 482/2008

Uredba Komisije (ES) št. 482/2008 z dne 30. maja 2008 o vzpostavitvi sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme, ki ga morajo uvesti izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, in spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2096/2005

Veljavne določbe: členi 1 do 5, prilogi I do II

C.   VARNOST V LETALSTVU

Št. 3922/91

Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 2176/96 z dne 13. novembra 1996, ki Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/91 prilagaja znanstvenemu in tehničnemu napredku

Uredbo Komisije (ES) št. 1069/1999 z dne 25. maja 1999, ki Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/91 prilagaja znanstvenemu in tehničnemu napredku

Uredbo Komisije (ES) št. 2871/2000 z dne 28. decembra 2000, ki Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva prilagaja znanstvenemu in tehničnemu napredku

Uredbo (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu

Uredbo (ES) št. 1899/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva

Uredbo (ES) št. 1900/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva

Uredbo Komisije (ES) št. 8/2008 z dne 11. decembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 glede skupnih tehničnih predpisov in upravnih postopkov, ki se uporabljajo za komercialni letalski promet

Uredbo Komisije (ES) št. 859/2008 z dne 20. avgusta 2008 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 glede skupnih tehničnih predpisov in upravnih postopkov, ki se uporabljajo za komercialni prevoz z letali

Veljavne določbe: členi 1 do 10, 12 do 13 razen člena 4(1) in drugega stavka člena 8(2), priloge I do III

V zvezi z uporabo člena 12 se izraz ‚države članice‘ razume kot ‚države članice ES‘.

Št. 216/2008

Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES

Veljavne določbe: členi 1 do 68 razen člena 65, drugi pododstavek člena 69(1), člen 69(4), priloge I do VI

Št. 1702/2003

Uredba Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 381/2005 z dne 7. marca 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij

Uredbo Komisije (ES) št. 706/2006 z dne 8. maja 2006, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1702/2003 v zvezi z obdobjem, med katerim lahko države članice izdajajo potrdila z omejeno veljavnostjo

Uredbo Komisije (ES) št. 335/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti

Uredbo Komisije (ES) št. 375/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij

Uredbo Komisije (ES) št. 287/2008 z dne 28. marca 2008 o podaljšanju obdobja veljavnosti iz člena 2c(3) Uredbe (ES) št. 1702/2003

Uredbo Komisije (ES) št. 1057/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Dodatka II Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003 o certifikatu pregleda plovnosti (obrazec EASA 15a)

Veljavne določbe: členi 1 do 4, priloga. Prehodna obdobja iz te uredbe določi Skupni odbor.

Št. 2042/2003

Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 707/2006 z dne 8. maja 2006, ki spreminja Uredbo (ES) št. 2042/2003 glede odobritev z omejenim trajanjem in Prilog I in III

Uredbo Komisije (ES) št. 376/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami

Uredbo Komisije (ES) št. 1056/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami

Veljavne določbe: členi 1 do 6, priloge I do IV

Št. 94/56

Direktiva Sveta 94/56/ES z dne 21. novembra 1994 o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč in incidentov v civilnem letalstvu

Veljavne določbe: členi 1 do 12

V zvezi z uporabo členov 9 in 12 se izraz ‚Komisija‘ razume kot ‚vse druge pogodbenice ECAA‘.

Št. 2003/42

Direktiva 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu

Veljavne določbe: členi 1 do 11, prilogi I in II

Št. 1321/2007

Uredba Komisije (ES) št. 1321/2007 z dne 12. novembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za vključitev informacij o dogodkih v civilnem letalstvu, izmenjanih v skladu z Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, v centralno podatkovno bazo

Veljavne določbe: členi 1 do 4

Št. 1330/2007

Uredba Komisije (ES) št. 1330/2007 z dne 24. septembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za razširjanje informacij zainteresiranim strankam o dogodkih v civilnem letalstvu iz člena 7(2) Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Veljavne določbe: členi 1 do 10, prilogi I do II

Št. 104/2004

Uredba Sveta (ES) št. 104/2004 z dne 22. januarja 2004 o predpisih glede organizacije in sestave Odbora za pritožbe Evropske agencije za varnost v letalstvu

Veljavne določbe: členi 1 do 7 in priloga

Št. 736/2006

Uredba Komisije (ES) št. 736/2006 z dne 16. maja 2006 o načinih dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja

Veljavne določbe: členi 1 do 18

Št. 768/2006

Uredba Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema

Veljavne določbe: členi 1 do 5

Št. 593/2007

Uredba Komisije (ES) št. 593/2007 z dne 31. maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu

Veljavne določbe: Členi 1 do 12, člen 14(2), priloga

Št. 2111/2005

Uredba (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES

Veljavne določbe: členi 1 do 13, priloga

Št. 473/2006

Uredba Komisije (ES) št. 473/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005

Veljavne določbe: členi 1 do 6, priloge A do C

Št. 474/2006

Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005,

kakor je bila redno spremenjena z uredbami Komisije (2)

Veljavne določbe: členi 1 do 3, prilogi A do B

D.   VAROVANJE V LETALSTVU

Št. 300/2008

Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002

Veljavne določbe: členi 1 do 18, člen 21, člen 24(2)–(3), priloga

Št. 820/2008

Uredba Komisije (ES) št. 820/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

Veljavne določbe: členi 1 do 6, Priloga, dodatek 1

Št. 1217/2003

Uredba Komisije (ES) št. 1217/2003 z dne 4. julija 2003 o določitvi skupnih zahtev za nacionalne programe obvladovanja kakovosti na področju varnosti civilnega letalstva

Veljavne določbe: členi 1 do 11, prilogi I in II

Št. 1486/2003

Uredba Komisije (ES) št. 1486/2003 z dne 22. avgusta 2003 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varnosti civilnega letalstva

Veljavne določbe: členi 1 do 16

Št. 1138/2004

Uredba Komisije (ES) št. 1138/2004 z dne 21. junija 2004 o uvedbi skupne opredelitve kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja na letališčih

Veljavne določbe: členi 1 do 8

E.   OKOLJE

Št. 2002/30

Direktiva 2002/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti,

kakor je bila spremenjena ali sprejeta z Aktom o pristopu 2003 in Aktom o pristopu 2005

Veljavne določbe: členi 1 do 15, prilogi I in II

Št. 2002/49

Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa

Veljavne določbe: členi 1 do 16, priloge I do VI

Št. 2006/93

Direktiva 2006/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988)

Veljavne določbe: členi 1 do 5

F.   SOCIALNI VIDIKI

Št. 1989/391

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu,

kakor je bila spremenjena z:

Direktivo 2007/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem

Veljavne določbe: členi 1 do 16 in 18 do 19

Št. 2003/88

Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa

Veljavne določbe: členi 1 do 19, 21 do 24 in 26 do 29

Št. 2000/79

Direktiva Sveta 2000/79/ES z dne 27. novembra 2000 o Evropskem sporazumu o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu, ki so ga sklenili AEA (Združenje evropskih letalskih prevoznikov), ETF (Evropska federacija delavcev v prometu), ECA (Evropsko združenje pilotov), ERA (Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov) in IACA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov)

Veljavne določbe: člena 2 do 3, priloga

G.   VARSTVO POTROŠNIKOV

Št. 90/314

Direktiva Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih

Veljavne določbe: členi 1 do 10

Št. 93/13

Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v pogodbah s potrošniki

Veljavne določbe: členi 1 do 10 in priloga

V zvezi z uporabo člena 10 se izraz ‚Komisija‘ razume kot ‚vse druge pogodbenice ECAA‘.

Št. 95/46

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

Veljavne določbe: členi 1 do 34

Št. 2027/97

Uredba Sveta (ES) št. 2027/97 z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2027/97

Veljavne določbe: členi 1 do 8

Št. 2001/95

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov

Veljavne določbe: členi 1 do 13, 16 in 18, prilogi I do II

Št. 261/2004

Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91

Veljavne določbe: členi 1 do 17

Št. 1107/2006

Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

Veljavne določbe: členi 1 do 16, prilogi I do II

H.   NADALJNJA ZAKONODAJA

Št. 2299/1989

Uredba Sveta (EGS) št. 2299/1989 z dne 24. julija 1989 o uvedbi kodeksa poslovanja računalniških sistemov rezervacij,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Sveta (EGS) št. 3089/93 z dne 29. oktobra 1993 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2299/89

Uredbo Sveta (EGS) št. 323/1999 z dne 8. februarja 1999 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2299/89

Veljavne določbe: členi 1 do 22 in priloga

Št. 91/670

Direktiva Sveta 91/670/EGS z dne 16. decembra 1991 o medsebojnem priznavanju licenc osebja za opravljanje funkcij v civilnem letalstvu

Veljavne določbe: členi 1 do 8 in priloga

Št. 437/2003

Uredba (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1358/2003 z dne 31. julija 2003 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

Uredbo Komisije (ES) št. 546/2005 z dne 8. aprila 2005 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodelitve oznak držav poročevalk in spremembi Uredbe (ES) št. 1358/2003 glede posodobitve seznama letališč Skupnosti

Veljavne določbe: členi 1 do 11, prilogi I in II

Št. 1358/2003

Uredba Komisije (ES) št. 1358/2003 z dne 31. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte ter o spremembi Prilog I in II k Uredbi,

kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 158/2007 z dne 16. februarja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1358/2003 glede seznama letališč Skupnosti

Veljavne določbe: členi 1 do 4, priloge I do III

Št. 2003/96

Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije

Veljavne določbe: Člena 14(1)(b) in (2)‘


(1)  Na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Za zadnjo spremembo pred srečanjem Skupnega odbora decembra 2008 glej Uredbo Komisije (ES) št. 1131/2008 z dne 14. novembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti.


18.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. marca 2009

o dajanju v promet nageljnov (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12), gensko spremenjenih glede barve cvetov, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1673)

(Besedilo v nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/244/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 18(1) Direktive,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2001/18/ES mora dajanje proizvoda v promet, ki vsebuje ali je sestavljen iz gensko spremenjenega organizma ali kombinacije gensko spremenjenih organizmov, pisno odobriti pristojni organ države članice, ki je prejel prijavo za dajanje navedenega proizvoda v promet v skladu s postopkom iz navedene direktive.

(2)

Podjetje Florigene Ltd, Melbourne, Avstralija, je marca 2007 pristojnemu organu Nizozemske predložilo prijavo o dajanju v promet gensko spremenjenih nageljnov (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12).

(3)

Prijava zajema uvoz, distribucijo in maloprodajo nageljnov Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12, za enak namen kot za katere koli druge nageljne.

(4)

V skladu s postopkom iz člena 14 Direktive 2001/18/ES je pristojni organ Nizozemske pripravil poročilo o oceni, ki je bilo predloženo Komisiji in pristojnim organom drugih držav članic. Sklepna ugotovitev tega poročila o oceni je, da ni razlogov za zavrnitev odobritve za dajanje v promet gensko spremenjenih nageljnov (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12) kot rezanega cvetja za okras, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

(5)

Pristojni organi ostalih držav članic so ugovarjali dajanju tega proizvoda v promet.

(6)

Sklepna ugotovitev mnenja, ki ga je 12. marca 2008 sprejela (in 26. marca 2008 objavila) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu „EFSA“) (2), je, da je na podlagi vseh pridobljenih dokazov malo verjetno, da bi imelo rezano cvetje gensko spremenjenih nageljnov (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12) pri predlagani okrasni uporabi škodljiv vpliv na zdravje ljudi in živali ali na okolje. EFSA je tudi ugotovila, da je obseg načrta spremljanja, ki ga je predložil prijavitelj, v skladu s predvideno uporabo nageljnov.

(7)

Po preučitvi celotne prijave, dodatnih podatkov, ki jih je predložil prijavitelj, posebnih ugovorov držav članic in mnenja EFSA ni razloga za domnevo, da bi dajanje v promet rezanega cvetja gensko spremenjenih nageljnov (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12) pri predlagani okrasni uporabi škodljivo vplivalo na zdravje ljudi ali živali ali na okolje.

(8)

Za namene Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (3) in Uredbe Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih indikatorjev za gensko spremenjene organizme (4) je bil gensko spremenjenim nageljnom (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12) dodeljen posebni identifikator.

(9)

Glede na mnenje Evropske agencije za varnost hrane ni treba določiti posebnih pogojev za predvideno uporabo glede ravnanja s proizvodom ali njegovega pakiranja ter glede varstva posebnih ekosistemov, okolij ali zemljepisnih območij.

(10)

Predlagana oznaka na etiketi ali v spremljajočem dokumentu mora vključevati besedilo, s katerim se nosilci dejavnosti in končni uporabniki obveščajo, da se rezano cvetje Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12, ne sme uporabljati za prehrano ljudi ali živali niti za gojenje.

(11)

Metodo odkrivanja, potrebno v skladu s točko D(12) Priloge III B k Direktivi 2001/18/ES, je januarja 2008 za Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12, preveril, preizkusil in znotrajlaboratorijsko validiral referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(12)

Odbor, ustanovljen na podlagi Direktive 2001/18/ES, ni podal mnenja o osnutku ukrepov, ki ga je predložila Komisija. Komisija je zato Svetu predložila predlog glede teh ukrepov. Ker po izteku obdobja iz člena 30(2) Direktive 2001/18/ES Svet ni sprejel predlaganih ukrepov in jim tudi ni nasprotoval v skladu s členom 5(6) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6), mora ukrepe sprejeti Komisija –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odobritev

Pristojni organ Nizozemske v skladu s to odločbo izda pisno odobritev, da se da v promet proizvod iz člena 2, ki ga je prijavilo podjetje Florigene Ltd, Melbourne, Avstralija (sklic C/NL/06/01).

V skladu s členom 19(3) Direktive 2001/18/ES morajo biti v odobritvi izrecno opredeljeni pogoji za izdajo odobritve, ki so določeni v členih 3 in 4.

Člen 2

Proizvod

1.   Gensko spremenjeni organizmi, ki se dajo v promet kot proizvod, v nadaljnjem besedilu „proizvod“, so rezano cvetje nageljnov (Dianthus caryophyllus L.) s spremenjeno barvo cvetov, ki izhaja iz celične kulture Dianthus caryophyllus L. in je bilo transformirano z Agrobacterium tumefaciens seva AGL0 ob uporabi vektorja pCGP1991, rezultat česar je linija 123.8.12.

Proizvod vsebuje naslednje sekvence DNA v treh kasetah:

(a)

Kaseta 1

Gen dfr petunije iz rastline Petunia X Hybrida, ki kodira dihidroflavonol-4-reduktazo (DFR), ključni encim biosinteze antocianina. Gen dfr je pod nadzorom lastnega promotorja in terminatorja.

(b)

Kaseta 2

Promotor iz gena navadnega odolina, ki kodira halkon-sintazo, cDNA petunije za flavonoid-3’5’-hidroksilazo (F3’5’H), ključni encim biosinteze antocianina, terminator iz gena petunije, ki kodira protein, homologen prenosnemu proteinu za fosfolipide.

Rezultat simultanega izražanja obeh genov, tako dfr kot tudi f3’5’h, v nageljnih je sprememba sinteze flavonoida v rastlinah in posledično oblikovanje modrega pigmenta delfinidina.

(c)

Kaseta 3

Promotor 35S iz mozaičnega virusa cvetače, neprevedene regije iz cDNA, ki ustreza genu petunije, ki kodira klorofil a/b-vezavni protein 5, gen SuRB (als), ki kodira mutantni encim acetolaktat-sintazo (ALS), ki povzroča toleranco na sulfonilsečnino in ki izhaja iz Nicotiana tabacum, vključno z njegovim terminatorjem.

Ta gen je bil uporabljen za selekcijo in vitro.

2.   Odobritev zajema potomce, pridobljene z vegetativno reprodukcijo gensko spremenjenih nageljnov (Dianthus caryophyllus L., linija 123.8.12).

Člen 3

Pogoji za dajanje v promet

Proizvod se lahko uporablja le za okrasne namene, gojenje ni dovoljeno. V promet se lahko da pod naslednjimi pogoji:

(a)

trajanje veljavnosti odobritve je 10 let od datuma izdaje odobritve;

(b)

posebni identifikator proizvoda je FLO-4Ø689-6;

(c)

brez poseganja v člen 25 Direktive 2001/18/ES je metodologija za odkrivanje in identifikacijo proizvoda, vključno s poskusnimi podatki, ki kažejo specifičnost metodologije, znotrajlaboratorijsko validirana s strani referenčnega laboratorija Skupnosti, javno dostopna na spletni strani http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu;

(d)

brez poseganja v člen 25 Direktive 2001/18/ES da imetnik odobritve, kadar koli se to od njega zahteva, na razpolago pozitivni ali negativni kontrolni vzorec proizvoda ali njegovega genskega materiala ali referenčnih materialov pristojnim organom in inšpekcijskim službam držav članic ter nadzornim laboratorijem Skupnosti;

(e)

na etiketi ali v dokumentu, ki spremlja proizvod, se navede besedilo: „Ta proizvod je gensko spremenjeni organizem“ ali „Ta proizvod je gensko spremenjeni nagelj“ in besedilo „Ni za prehrano ljudi ali živali niti za gojenje“.

Člen 4

Spremljanje

1.   V celotnem obdobju veljavnosti odobritve imetnik odobritve zagotavlja, da je načrt spremljanja, ki je vsebovan v prijavi in ki vsebuje splošni načrt nadzora za odkrivanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi in živali ali na okolje, ki izhajajo iz ravnanja s proizvodom iz člena 2(1) ali uporabe proizvoda, vzpostavljen in se izvaja.

2.   Imetnik odobritve udeležence in uporabnike neposredno obvešča o varnosti in splošnih značilnostih proizvoda ter pogojih spremljanja, vključno z ustreznimi ukrepi upravljanja, ki se izvedejo v primeru nenamernega gojenja.

3.   Imetnik soglasja Komisiji in pristojnim organom držav članic predloži letna poročila o rezultatih vseh dejavnosti spremljanja. Prvo letno poročilo predloži eno leto po izdaji dokončne odobritve.

4.   Brez poseganja v člen 20 Direktive 2001/18/ES prijavljeni načrt spremljanja spremeni imetnik odobritve, kadar je to primerno ter ob upoštevanju sporazuma med Komisijo in pristojnim organom države članice, ki je prejel prvotno prijavo, in/ali pristojni organ države članice, ki je prejel prvotno prijavo, ob upoštevanju sporazuma s Komisijo, v skladu z rezultati dejavnosti spremljanja. Predlogi za spremenjeni načrt spremljanja se predložijo pristojnim organom držav članic.

5.   Imetnik odobritve je Komisiji in pristojnim organom države članice zmožen dokazati naslednje:

(a)

da obstoječe mreže za spremljanje, kot so opredeljene v načrtu spremljanja, vsebovanem v prijavi, vključno z nacionalnimi botaničnimi mrežami za nadzor in službami za varstvo rastlin, zbirajo podatke, povezane s spremljanjem proizvodov; in

(b)

da se obstoječe mreže za spremljanje, navedene v točki (a), strinjajo, da dajo navedene podatke na voljo imetniku odobritve pred datumom predložitve poročil o spremljanju Komisiji in pristojnim organom držav članic v skladu z odstavkom 3.

Člen 5

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Nizozemsko.

V Bruslju, 16. marca 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(2)  EFSA Journal (2008) 662, 1–21, „Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the notification (Reference C/NL/06/01) for the placing on the market of the genetically modified carnation Moonacqua 123.8.12 with a modified colour, for import of cut flowers for ornamental use, under Part C of Directive 2001/18/EC from Florigene“ („Mnenje znanstvenega odbora za gensko spremenjene organizme o zahtevi Komisije, povezani s prijavo (ref. oznaka: C/NL/06/01) za dajanje v promet gensko spremenjenih nageljnov Moonacqua 123.8.12 s spremenjeno barvo, za uvoz rezanega cvetja za okrasno uporabo, na podlagi dela C Direktive 2001/18/ES, s strani podjetja Florigene“).

(3)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(4)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(5)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


Evropska centralna banka

18.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/21


ODLOČBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 6. marca 2009

o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (ES) št. 958/2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8)

(ECB/2009/4)

(2009/245/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (1) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju člena 3(2) Uredbe (ES) št. 958/2007 (ECB/2007/8), ki določa, da se lahko odstopanja od zahtev za statistično poročanje odobrijo investicijskim skladom (IS), za katere veljajo nacionalna računovodska pravila, ki omogočajo vrednotenje njihovih sredstev z manjšo frekvenco od četrtletne. Člen dalje določa, da kategorije IS, katerim lahko nacionalne centralne banke (NCB) po lastnem preudarku odobrijo odstopanja, določi Svet ECB –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odstopanja

Kategorije IS, katerim lahko NCB po lastnem preudarku odobrijo odstopanja v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 958/2007 (ECB/2007/8), so določene v Prilogi k tej odločbi. Svet ECB te kategorije pregleda najmanj vsaka tri leta.

Člen 2

Končna določba

Ta odločba je naslovljena na NCB držav članic, ki so sprejele euro.

V Frankfurtu na Majni, 6. marca 2009

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 211, 11.8.2007, str. 8.


PRILOGA

Kategorije investicijskih skladov, katerim se lahko odobrijo odstopanja po členu 3(2) Uredbe (ES) št. 958/2007 (ECB/2007/8)

Država članica

Ime kategorije IS

Pravni akt, ki ureja to kategorijo

Pravni akt, ki določa frekvenco vrednotenja

Frekvenca vrednotenja po nacionalni zakonodaji

Naslov pravnega akta

Številka/datum pravnega akta

Upoštevne določbe

Naslov pravnega akta

Številka/datum pravnega akta

Upoštevne določbe

Grčija

Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

(Investicijske družbe, ki nalagajo v nepremičnine)

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Zakon o vzajemnih skladih, ki nalagajo v nepremičnine – investicijske družbe, ki nalagajo v nepremičnine, in druge pravne določbe)

Št. 2778 z dne 30. decembra 1999

Člen 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Zakon o vzajemnih skladih, ki nalagajo v nepremičnine – investicijske družbe, ki nalagajo v nepremičnine, in druge pravne določbe)

Št. 2778 z dne 30. decembra 1999

Člena 22(7) ter 27(3) in (4)

Letno

Francija

Fonds commun de placement à risque

(Vzajemni skladi tveganega kapitala)

Code monétaire et financier

(Denarni in finančni zakonik)

 

Poglavje IV, oddelek 1, pododdelek 10, L214-36 do L214-38

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

(Splošna uredba organa za finančne trge)

 

Knjiga IV, člen 141-13

Polletno

Francija

Sociétés civiles de placement immobilier

(Investicijske družbe, ki nalagajo v nepremičnine)

Code monétaire et financier

 

Poglavje IV, oddelek 3, L214-50 do L214-84

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Knjiga IV, člen 422-44

Letno

Francija

Organismes de placement collectif immobilier

(Kolektivni naložbeni podjemi v nepremičnine)

Code monétaire et financier

 

Poglavje IV, oddelek 5, L214-89 do L214-146

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Knjiga IV, člen 424-66

Polletno

Italija

Fondi chiusi

(Zaprti skladi)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Uredba z zakonsko močjo – vse določbe s področja finančnega posredovanja)

Št. 58 z dne 24. februarja 1998

Del I, člen 1

Del II, člen 37

Provvedimento della Banca d’Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Pravni akt centralne banke Banca d’Italia – Uredba o kolektivnem upravljanju prihrankov)

14. april 2005

Naslov V, poglavje 1, oddelek II, odstavek 4.6

Polletno

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell’articolo 37 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

(Ministrska uredba – Uredba za izvedbo člena 37 Uredbe št. 58 z dne 24. februarja 1998)

Št. 228 z dne 24. maja 1999

Poglavje II, člen 12

Portugalska

Fundos de capital de risco

(Skladi tveganega kapitala)

Decreto-Lei

(Uredba z zakonsko močjo)

Št. 375/2007 z dne 8. novembra 2007

Člen 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Uredba komisije za trg vrednostnih papirjev)

Št. 1/2008 z dne 14. februarja 2008

Člena 4 in 11

Polletno