ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 68

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
13. marec 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 195/2009 z dne 12. marca 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2009/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembah Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in rokov za izplačilo ( 1 )

3

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2009/182/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. septembra 2007 o shemi pomoči št. C 12/06 (ex N 132/05), ki jo namerava Češka republika izvesti za spodbujanje kombiniranega prevoza (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4134)  ( 1 )

8

 

 

2009/183/ES

 

*

Sklep št. 2/2008 Statističnega odbora Skupnost-Švica z dne 21. novembra 2008 o spremembi Priloge A k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju na področju statistike

14

 

 

2009/184/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 10. marca 2009 o izdaji dovoljenja za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico T45 (ACS-BNØØ8-2) ali so iz nje proizvedeni, zaradi trženja te oljne ogrščice v tretjih državah do leta 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1541)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

13.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 195/2009

z dne 12. marca 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. marca 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

148,7

JO

78,3

MA

56,2

TN

134,4

TR

96,6

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

147,3

JO

158,4

MA

78,7

MK

139,3

TR

165,6

ZZ

137,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

58,2

TR

96,9

ZZ

134,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

43,5

IL

56,5

MA

45,2

TN

57,1

TR

61,6

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

50,9

ZZ

54,4

0808 10 80

AR

102,3

BR

82,7

CA

86,3

CL

79,2

CN

85,6

MK

22,7

US

117,7

UY

68,9

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

77,7

CL

163,9

CN

44,9

US

104,6

ZA

92,9

ZZ

96,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

13.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/3


DIREKTIVA 2009/14/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2009

o spremembah Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in rokov za izplačilo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet se je 7. oktobra 2008 dogovoril, da je prednostna naloga ponovno vzpostaviti zaupanje in pravilno delovanje finančnega sektorja. Zavezal se je, da bo sprejel vse potrebne ukrepe, da bi zaščitil vloge posameznih varčevalcev, in pozdravil namen Komisije, da bo takoj predložila ustrezni predlog za spodbujanje konvergence sistemov zajamčenih vlog.

(2)

Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) že zagotavlja osnovno kritje za vlagatelje. Vendar je treba to kritje zaradi sedanjih pretresov na finančnih trgih izboljšati.

(3)

Sedanja najnižja stopnja kritja je v Direktivi 94/19/ES določena pri 20 000 EUR, pri čemer lahko države članice določijo višje kritje. Vendar se je izkazalo, da za veliko vlog v Skupnosti to ne zadostuje. Da bi ohranili zaupanje vlagateljev in večjo stabilnost na finančnih trgih, bi morali najnižjo stopnjo kritja zato povišati na 50 000 EUR. Da bi zavarovali potrošnike in zagotovili finančno stabilnost v Skupnosti ter se izognili izkrivljanju konkurence med državami članicami, bi se moralo kritje celotnih vlog do 31. decembra 2010 določiti na 100 000 EUR, razen če Komisija v oceni učinka, ki jo do 31. decembra 2009 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, ugotovi, da takšno povišanje in uskladitev nista ne ustrezna ne finančno izvedljiva za vse države članice. Če bi ocena učinka pokazala, da povišanje in uskladitev nista primerna, mora Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti ustrezne predloge.

(4)

Za vse vlagatelje se mora uporabljati enaka raven kritja, ne glede na to, ali je v državi članici valuta euro. Države članice zunaj euro območja bi morale imeti možnost, da zneske po valutni pretvorbi zaokrožijo, pri čemer pa ne smejo ogroziti enake zaščite vlagateljev.

(5)

V poročilu, ki ga Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, bi bilo treba preučiti vsa zadevna vprašanja, kot so poravnava in protiterjatve, določitev prispevkov za programe, obseg proizvodov in vlagateljev, ki so kriti, učinkovitost čezmejnega sodelovanja med sistemi zajamčenih vlog ter povezava med sistemi zajamčenih vlog in drugimi načini povračila vlagateljem, kot so mehanizmi nujnih izplačil. Države članice za namene tega poročila zberejo ustrezne podatke in jih predložijo Komisiji na zahtevo.

(6)

Nekatere države članice so vzpostavile sisteme zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES, ki v celoti krijejo določene vrste dolgoročnih vlog, kot so izplačila pokojnin. Pravice in pričakovanja vlagateljev v teh sistemih je treba spoštovati.

(7)

Nekatere države članice so vzpostavile ali nameravajo vzpostaviti sisteme zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES, ki v celoti krijejo nekatere primere začasno povečanega stanja sredstev na računu. Komisija bi morala do 31. decembra 2009 oceniti, ali bi bilo treba ohraniti oziroma uvesti popolno kritje začasno povečanega stanja na računu.

(8)

Ta direktiva ne sme vplivati na delovanje sistemov, ki ščitijo samo kreditno institucijo, še zlasti zagotavljajo njeno solventnost in likvidnost, s tem pa tudi zaščito vlagateljev, ki je najmanj enakovredna zaščiti v sistemih zajamčenih vlog, ter na prostovoljne sisteme za izplačevanje odškodnin vlagateljem, ki jih ni uvedla ali uradno priznala država članica.

(9)

Države članice bi morale sisteme zajamčenih vlog spodbujati, da sklenejo sporazume oziroma izboljšajo veljavne sporazume v zvezi s svojimi obveznostmi.

(10)

Obdobje izplačila, ki sedaj znaša tri mesece in ga je mogoče podaljšati na devet mesecev, ne prispeva k ohranjanju zaupanja vlagateljev in ne zadovoljuje njihovih potreb. Zato bi bilo treba rok za izplačilo zmanjšati na dvajset delovnih dni. To obdobje bi se lahko podaljšalo le v izrednih okoliščinah in po privolitvi ustreznih organov. Komisija bi morala dve leti po začetku veljavnosti te direktive predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o učinkovitosti in rokih v postopkih izplačila, v katerem bo ocenila, ali bi bilo ustrezno rok nadalje skrajšati na deset delovnih dni.

(11)

Poleg tega je treba v primerih, ko odločitev pristojnih organov sproži izplačilo, rok za odločitev, ki je sedaj 21 dni, skrajšati na pet delovnih dni, da hitro izplačilo ne bo ovirano. Vendar bi se morali pristojni organi najprej prepričati, da kreditna institucija ni povrnila zapadlih in vračljivih vlog. Takšna ocena mora biti sprejeta v sodnih in upravnih postopkih držav članic.

(12)

Lahko se šteje, da vloge niso na voljo, če zgodnji intervencijski ukrepi ali ukrepi prestrukturiranja niso bili uspešni. To pa pristojnih organov ne bi smelo odvrniti od nadaljnjega prizadevanja za prestrukturiranje v obdobju izplačila.

(13)

Države članice bi si morale prizadevati za nemotenost bančnih storitev in dostop do likvidnosti bank, še posebej v času finančne krize. Zato se države članice opogumlja, da čim prej sprejmejo predpise za zagotovitev nujnih izplačil ustreznih zneskov na zahtevo prizadetega vlagatelja v roku največ treh dni po zahtevi. Ker bo skrajšanje sedanjega trimesečnega roka pri izplačilih povečalo zaupanje vlagateljev in pripomoglo k ustreznemu delovanju finančnih trgov, bi morale države članice in njihovi sistemi zajamčenih vlog zagotoviti, da so roki za izplačilo kar se da kratki.

(14)

Direktiva 94/19/ES predvideva možnost, da lahko države članice kritje omejijo na določen odstotek. Izkazalo se je, da ta možnost zmanjšuje zaupanje vlagateljev in jo je treba odpraviti.

(15)

Ukrepi, potrebni za izvajanje Direktive 94/19/ES, se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(16)

Zlasti je treba Komisijo pooblastiti za prilagajanje stopnje kritja v skladu z inflacijo v Evropski uniji na osnovi sprememb v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Komisija. Ker je ta ukrep splošnega obsega in je namenjen spreminjanju nebistvenih določb Direktive 94/19/ES, ga je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(17)

Ker ciljev te direktive, in sicer uskladitve stopnje kritja in rokov za izplačila, države članice ne morejo zadovoljivo doseči zaradi številnih različnih pravil, ki obstajajo v pravnih sistemih posameznih držav članic, in ker se lažje dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev.

(18)

Direktivo 94/19/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(19)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (5) se države članice spodbuja, da v lastnem interesu in v interesu Skupnosti oblikujejo svoje tabele, ki bodo v največji možni meri prikazovale korelacijo med to direktivo in ukrepi za njen prenos, ter da te tabele objavijo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 94/19/ES

Direktiva 94/19/ES se spremeni:

1.

v točki 3(i) člena 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Pristojni organi to ugotovijo čim prej in najpozneje pet delovnih dni po tem, ko so prvič ugotovili, da kreditna institucija ni vrnila zapadlih in vračljivih vlog; ali“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   V primerih iz odstavkov 1 do 4 države članice zagotovijo, da sistemi zajamčenih vlog med seboj sodelujejo.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„6.   Komisija vsaj vsaki dve leti pregleda delovanje tega člena in po potrebi predlaga njegove spremembe.“;

3.

člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice zagotovijo, da je v primeru nerazpoložljivosti vlog kritje celotnih vlog istega vlagatelja do vsaj 50 000 EUR.

1a.   Države članice do 31. decembra 2010 zagotovijo, da v primeru nerazpoložljivosti vlog kritje celotnih vlog istega vlagatelja znaša 100 000 EUR.

Če Komisija v svojem poročilu iz člena 12 ugotovi, da takšno povišanje in uskladitev nista niti primerna niti finančno izvedljiva za vse države članice z namenom, da se zavarujejo potrošniki, zagotovi finančna stabilnost v Skupnosti in se prepreči izkrivljanje konkurence med državami članicami, Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi predlog za spremembo prvega pododstavka.

1b.   Države članice izven euro območja, ki zneske v eurih iz odstavkov 1 in 1a preračunavajo v svoje nacionalne valute, zagotovijo, da so zneski v nacionalnih valutah, ki se dejansko izplačajo vlagateljem, enaki zneskom iz te direktive.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Odstavek 1a ne izključuje ohranitve določb, ki so pred 1. januarjem 2008 zagotavljale popolno kritje določenih vrst vlog, predvsem ob upoštevanju socialnih vidikov.“;

(c)

odstavek 4 se črta;

(d)

doda se naslednji odstavek:

„7.   Komisija lahko prilagodi zneske, omenjene v odstavkih 1 in 1a, v skladu z inflacijo v Evropski uniji na osnovi sprememb v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Komisija.

Navedeni ukrep, namenjen spremembi nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7a(2).“;

4.

za členom 7 se vstavi naslednji člen:

„Člen 7a

1.   Komisiji pomaga Evropski odbor za bančništvo, ustanovljen s Sklepom Komisije 2004/10/ES (6).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5.

v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice zagotovijo, da kreditne institucije svojim dejanskim in morebitnim vlagateljem posredujejo potrebne informacije o tem, v kateri sistem zajamčenih vlog znotraj Skupnosti je včlanjena kreditna institucija in njene podružnice, oziroma o morebitni drugačni ureditvi na podlagi drugega pododstavka člena 3(1) ali člena 3(4). Vlagatelje seznanijo z določili sistema zajamčenih vlog ali drugimi ukrepi, vključno z višino in obsegom kritja, ki ga ponuja sistem zajamčenih vlog. Če vloga ni zajamčena v okviru sistema zajamčenih vlog v skladu s členom 7(2), kreditna institucija o tem ustrezno obvesti vlagatelje. Vsi podatki se dajo na voljo na zlahka razumljiv način.

Na zahtevo morajo biti dane na voljo informacije o pogojih za odškodnine in o formalnostih, ki jih je treba izpolniti za izplačilo odškodnine.“;

6.

člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Sistemi zajamčenih vlog morajo biti sposobni izplačati ustrezno preverjene zahtevke vlagateljev v zvezi z nerazpoložljivimi vlogami v roku dvajsetih delovnih dni po datumu, ko so ustrezni pristojni organi sprejeli ugotovitev iz člena 1(3)(i) ali pravosodni organ odločitev iz člena 1(3)(ii). Omenjeni časovni rok vključuje zbiranje in posredovanje natančnih podatkov o vlagateljih in vlogah, ki so potrebni za preverjanje zahtevkov.

Jamstveni sistem lahko v izjemnih okoliščinah zaprosi pristojne organe za podaljšanje roka. Podaljšanje roka ne presega deset delovnih dni.

Komisija do 16. marca 2011 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o učinkovitosti in rokih v postopkih izplačila, v katerem oceni, ali je možno skrajšanje roka iz prvega pododstavka na deset delovnih dni.

Države članice zagotovijo, da sistemi zajamčenih vlog redno preverjajo svoje mehanizme delovanja in se jih po potrebi obvesti, če pristojni organi v kreditni instituciji opazijo težave, ki bi lahko povzročile intervencijo sistema zajamčenih vlog.“;

(b)

odstavek 2 se črta;

7.

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

1.   Komisija do 31. decembra 2009 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o:

(a)

uskladitvi mehanizmov za financiranje sistemov zajamčenih vlog, še zlasti posledicah neuskladitve v primeru čezmejne krize, ob upoštevanju razpoložljivosti sredstev za izplačevanje nadomestil za vloge, poštene konkurence ter koristi in stroškov takšne uskladitve;

(b)

ustreznosti in načinih zagotavljanja popolnega kritja v nekaterih primerih začasno povečanega stanja sredstev na računu;

(c)

možnih modelih za uvedbo prispevkov na podlagi tveganja;

(d)

koristih in stroških morebitne uvedbe sistema zajamčenih vlog Skupnosti;

(e)

učinku različnih zakonodaj na postopek poravnave, pri čemer se kompenzirajo sredstva in dolgovi vlagatelja, o učinkovitosti sistema in o možnem izkrivljanju ob upoštevanju čezmejnih postopkov likvidacije;

(f)

uskladitvi obsega kritih proizvodov in vlagateljev, vključno s posebnimi potrebami malih in srednje velikih podjetij ter lokalnih oblasti;

(g)

povezavi med sistemi zajamčenih vlog in drugimi sredstvi za izplačilo nadomestil vlagateljem, kot so mehanizmi za nujna izplačila.

Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te direktive.

2.   Države članice obvestijo Komisijo in Evropski odbor za bančništvo, ali nameravajo spremeniti področje uporabe ali stopnjo kritja za vloge in o kakršni koli težavi pri sodelovanju z drugimi državami članicami.“;

8.

Priloga III se črta.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2009.

Z odstopanjem od prvega pododstavka države članice do 31. decembra 2010 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z drugim odstavkom točke 3(i) člena 1, členom 7(1a) in (3) ter členom 10(1) Direktive 94/19/ES, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

A. VONDRA


(1)  UL C 314, 9.12.2008, str. 1.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in sklepa Sveta z dne 26. februarja 2009 in 5. marca 2009.

(3)  UL L 135, 31.5.1994, str. 5.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(6)  UL L 3, 7.1.2004, str. 36.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“;


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

13.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/8


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. septembra 2007

o shemi pomoči št. C 12/06 (ex N 132/05), ki jo namerava Češka republika izvesti za spodbujanje kombiniranega prevoza

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4134)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/182/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

potem ko je pozvala vse zainteresirane stranke, da predložijo pripombe v skladu z navedenimi določbami (1),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

V dopisu z dne 16. marca 2005 je Stalno predstavništvo Češke republike priglasilo shemo pomoči za spodbujanje kombiniranega prevoza. Pomoč je bila registrirana pod številko N 132/05. V dopisu z dne 19. maja 2005 je Komisija predložila nadaljnja vprašanja v zvezi s to shemo, na katera so češki organi odgovorili z dopisom, ki ga je GD TREN prejel 11. julija 2005. Dne 14. junija 2005 so imeli češki organi in službe Komisije tehnični sestanek. Druga zahteva za predložitev informacij je bila poslana v dopisu z dne 5. septembra 2005. Odgovor na to zahtevo so češki organi poslali v dopisu z dne 5. oktobra 2005. Tretja zahteva za predložitev informacij je bila poslana v dopisu z dne 1. decembra 2005. Odgovor na to zahtevo so češki organi poslali v dopisu z dne 9. januarja 2006.

(2)

V dopisu z dne 4. aprila 2006 je Komisija obvestila Češko republiko o svoji odločitvi, da bo glede ukrepa, ki zadeva pomoč za nakup nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu, sprožila postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES, v zvezi z drugimi ukrepi pomoči pa ne bo vložila ugovora.

(3)

Odločitev Komisije, da sproži postopek, je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2). Komisija je pozvala vse zainteresirane stranke, da predložijo pripombe.

(4)

Komisija ni prejela pripomb zainteresiranih strank.

(5)

Češki organi so v dopisu z dne 9. maja 2006 Komisiji poslali pripombe na odločbo Komisije z dne 4. aprila 2006.

(6)

Češki organi so v dopisu z dne 1. februarja 2007 obvestili Komisijo o spremembah priglašene sheme pomoči za nakup nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu. Dodatne informacije so Komisiji predložili 27. aprila 2007. Češki organi so v dopisu z dne 28. junija 2007 obvestili Komisijo o novih spremembah sheme za nakup nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu.

2.   OPIS SHEME

2.1   Cilj

(7)

Cilj sheme je razviti kombinirani prevoz, da bi omogočili prehod prometa s tovornega cestnega prevoza na druge vrste prevoza. Shemo sestavlja več podprogramov:

(a)

Podprogram 1: Pomoč za gradnjo, širitev in posodobitev obstoječih terminalov za kombinirani prevoz

(b)

Podprogram 2: Pomoč za pridobitev opreme za kombinirani prevoz – investicijska podpora

(c)

Podprogram 3: Pomoč za vzpostavitveno fazo novih prometnih linij za kombinirani prevoz

(8)

Shema naj bi z izboljšanjem konkurenčnosti nespremljanega kombiniranega prevoza povečala predvsem njegovo uporabo.

2.2   Pravna podlaga

(9)

Pravna podlaga bo Resolucija vlade Češke republike o okvirni politiki za razvoj in spodbujanje kombiniranega prevoza v obdobju 2006–2010.

2.3   Prejemniki

(10)

Prejemniki bodo izvajalci kombiniranega in železniškega prometa ter upravljavci terminalov.

(11)

Do pomoči bodo upravičena vsa podjetja EU, ki imajo sedež agencij, podružnic in hčerinskih podjetij v Češki republiki.

2.4   Vrsta pomoči

(12)

Pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev.

Podprogram 2 predvideva pomoč v obliki investicijske podpore za pridobitev opreme za kombinirani prevoz, vključno z nakupom nekaterih vrst vagonov za kombinirani prevoz.

(13)

Odločba Komisije, sprejeta 4. aprila 2006, s katero je bil sprožen ta postopek preiskave, je obravnavala ukrepe državnih pomoči, vključene v podprograma 1 in 3 ter podprogram 2, razen pomoči za nakup nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu. Komisija se je odločila, da v zvezi z drugimi ukrepi, razen z ukrepi v zvezi z nakupom nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu, ne bo vložila ugovora. Ta odločba se zato nanaša samo na pomoč za nakup nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu.

(14)

Češki organi v priglasitvi navajajo, da teh posebnih vagonov ni mogoče uporabljati pri običajnih železniških storitvah, temveč izključno in samo kot prevozne enote kombiniranega prometa. Posebna zgradba vagonov je prilagojena samo prevoznim enotam kombiniranega prometa, zato teh vagonov ni mogoče uporabiti za prevoz blaga, ki se prevaža s tradicionalnimi železniškimi vagoni – vagoni na primer nimajo poda, stranskih ali čelnih stranic, vendar so opremljeni z mehanizmi za pritrditev (zaskočnimi zapahi). Subvencija bo odobrena le za te posebne železniške vagone, vlagatelj zahtevka pa bo moral predložiti njihovo podrobno specifikacijo in jih uporabljati na določeni novi liniji kombiniranega prevoza. Glavni cilj podpore je zagotoviti potrebno število železniških vagonov za vsako linijo kombiniranega prevoza oz. železniških vagonov za „nove“ sisteme kombiniranega prometa (npr. priprava cestnih priklopnikov), ki na Češkem še niso obratovali. Enako načelo se bo uporabilo tudi za posebna cestna vozila za kombinirani prevoz, podpora pa bo razširjena tudi na enote kombiniranega prevoza, razen kontejnerjev ISO.

2.5   Intenzivnost, proračun in trajanje

(15)

Intenzivnost pomoči je 30 % upravičenih stroškov.

(16)

Pričakovani proračun za obdobje 2006–2010 je 1 580 milijonov CZK (55 702 450 EUR) za celotni program.

2.6   Postopek

(17)

Postopek za dodelitev pomoči, ocena projekta, merila za kumulacijo in nadzor so enaki tistim, ki jih je Komisija odobrila v odločbi z dne 4. aprila 2006.

3.   RAZLOGI ZA SPROŽITEV FORMALNEGA POSTOPKA PREISKAVE: DVOMI KOMISIJE O ZDRUŽLJIVOSTI POMOČI ZA POSEBNE VAGONE ZA KOMBINIRANI PREVOZ S POGODBO

(18)

Komisija je izrazila dvome, da je mogoče poseben del pomoči za posebne vagone za kombinirani prevoz šteti kot združljiv s Pogodbo ES.

(19)

Ker politika Komisije spodbuja kombinirani prevoz, je mogoče obravnavani ukrep šteti kot združljiv s skupnim trgom na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe ES, če je bilo zagotovljeno, da je mogoče vagone, za nakup katerih je dodeljena pomoč, uporabljati samo za kombinirani prevoz. Komisija v fazi sprožitve postopka ni imela na voljo dovolj informacij, da bi lahko dokončno ugotovila, ali je mogoče te vagone uporabljati samo in izključno v okviru storitev kombiniranega prevoza.

(20)

Pomoč za pridobitev vozil, ki niso namenjena izključno kombiniranemu prevozu, se lahko šteje kot združljiva, če so prejemniki samo mala in srednje velika podjetja („MSP“). Člen 4(5) Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (3) predvideva investicijsko pomoč za železniške vagone za MSP. Intenzivnost pomoči, ki jo določa člen 4(2), znaša 15 % za mala in 7,5 % za srednje velika podjetja. Da bi Komisija lahko uporabila te določbe, potrebuje potrdilo, da bo predvideni ukrep koristil le malim in srednje velikim podjetjem v okviru navedenih mejnih zneskov.

4.   PRIPOMBE ČEŠKE REPUBLIKE

A.   Pripombe na odločbo o sprožitvi formalnega postopka preiskave

(21)

V dopisu z dne 9. maja 2006 so češki organi predložili naslednje pripombe.

(22)

Predlagana pomoč zajema nakup posebnih železniških vagonov, namenjenih izključno uporabi pri kombiniranem prevozu, ki jih zaradi njihove posebne zasnove ni mogoče uporabiti za druge namene železniškega prometa.

(23)

V skladu z mednarodnim sistemom črkovnih oznak UIC se ti vagoni uvrščajo v kategorijo S ali morda kategorijo L. Kategorija „S“ pomeni raven vagon na kolesih s posebno zgradbo, medtem ko kategorija „L“ pomeni raven, dvoosni vagon s posebno zgradbo. Vagoni v teh kategorijah imajo posebno obliko (posebno zgradbo) in so prilagojeni izključno za prevozne enote kombiniranega prometa, zato teh vagonov ni mogoče uporabiti za prevoz blaga na enak način kot druge železniške vagone. Nosilno območje vagonov v teh kategorijah je sestavljeno iz ogrodne strukture s trni za pritrditev ali drugimi posebnimi elementi ali napravami, ki so bistveni za pritrditev ali vodenje enot za kombinirani prevoz. Tako nimajo poda, stranskih stranic, ročic ali čelnih stranic in zato nanje ni mogoče pritrditi nobene druge vrste tovora kot enote za kombinirani prevoz. V Evropi je približno 100 vrst vagonov teh kategorij.

(24)

Cilj pomoči za nakup teh vagonov je zagotoviti posebne železniške vagone za nove prometne poti za kombinirani prevoz oz. železniške vagone za „nove“ sisteme kombiniranega prevoza, ki na Češkem še niso obratovali (npr. prevoz cestnih polpriklopnikov) ali so obratovali le v omejenem obsegu (npr. prevoz zamenljivih tovorišč).

(25)

Posebni železniški vagoni, katerih nakup bo financiran iz javnih sredstev, se bodo lahko uporabili le na novi prometni poti za kombinirani prevoz in pod vnaprej določenimi pogoji iz resolucije vlade, navedeni v uvodni izjavi 9. Pomoč lahko znaša največ 30 % vseh stroškov nakupa. Ocenjevalni odbor bo ocenil število pridobljenih vagonov, znesek pomoči, izpolnjevanje pogojev programa in kakovost poslovnega načrta.

(26)

Prejemnik bo v predpisanem obdobju vsake tri mesece ministrstvu za promet posredoval podatke o delovanju nove prometne poti in uporabi železniških vagonov, pridobljenih s sredstvi pomoči. Poleg tega bo ministrstvo za promet spremljalo računovodske izkaze in evidence zalog ter izvedlo naključne fizične preglede zadevnih vagonov.

(27)

Predelava teh vagonov je tehnično zahtevna in zelo draga. Predelava bi poleg tega pomenila spremembo oznake vagonov, ki jo mora odobriti železniški upravni organ, tj. češki državni organ. Predelava vagonov bi bila evidentirana tudi v evidencah zalog, ki jih bo pregledovalo ministrstvo za promet.

(28)

Češka republika meni, da je pomoč za nakup železniških vagonov serij S in L združljiva s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, ker vagonov zaradi njihove oblike ni mogoče uporabljati za običajen železniški prevoz, predelava teh vagonov pa bi bila tehnično zahtevna in zelo draga. Spremljanje porabe finančnih sredstev bo temeljilo zlasti na podatkih, ki jih mora prejemnik posredovati ministrstvu za promet, med drugim glede delovanja nove prometne poti in uporabe železniških vagonov, pridobljenih s sredstvi pomoči, ter na preverjanju računovodskih izkazov in evidenc zalog prejemnika, vključno z naključnimi fizičnimi pregledi teh vagonov.

B.   Sprememba sheme pomoči

(29)

Češki organi so v dopisu z dne 1. februarja 2007 Komisiji priglasili spremembo sheme pomoči v zvezi z intenzivnostjo pomoči za nakup nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu zaradi uskladitve z zahtevami Uredbe (ES) št. 70/2001. V dopisu z dne 28. junija 2007 so češki organi Komisijo obvestili o novih spremembah sheme glede nakupa nekaterih vrst vagonov za kombinirani prevoz, s katerimi bi ohranili določbe prvotne priglasitve.

5.   OCENA UKREPA

(30)

V skladu s členom 87(1) Pogodbe ES je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco, nezdružljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami.

(31)

V zvezi s pogojem uporabe državnih sredstev predvideni ukrep določa, da bodo izbrani upravičenci prejeli državna sredstva, ki jih mora zagotoviti država. Komisija zato sklepa, da ukrep vključuje uporabo državnih sredstev.

(32)

V zvezi s pogojem selektivne ekonomske prednosti je ukrep pomoči namenjen samo železniškim podjetjem, ki opravljajo kombinirani prevoz na Češkem. S tem daje prednost posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga.

(33)

V zvezi s pogojem izkrivljanja konkurence in oviranja trgovine med državami članicami, če pomoč, ki jo dodeli država članica, krepi položaj podjetja v primerjavi z drugimi podjetji, ki konkurirajo v trgovini znotraj Skupnosti, se šteje, da so ta zaradi pomoči prizadeta (4).

(34)

V skladu z Direktivo Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (5), je kombinirani prevoz, naveden v členu 1, od 1. julija 1993 izvzet iz vseh sistemov kvot in dovoljenj. Od takrat dalje postopoma postajajo podjetja dejavna v več državah članicah, trgovina v Skupnosti pa se je začela razvijati. Konkurenčnost med gospodarskimi subjekti, ki se ukvarjajo s kombiniranim prevozom blaga, se tako razvija prek meja različnih držav članic. Zaradi geografskega lege Češke se razvoj konkurence med upravljavci kombiniranega prevoza znotraj in zunaj te države članice krepi sorazmerno močneje kot v drugih delih Skupnosti. Predvideni ukrep bo spodbujal izvajalce kombiniranega prevoza na Češkem, ki konkurirajo z drugimi upravljavci, ki se s svojo dejavnostjo ukvarjajo v sosednjih državah članicah. Kot tak bi lahko izkrivljal konkurenco in prizadel trgovino med državami članicami.

(35)

Glede na navedena dejstva Komisija meni, da priglašena shema pomoči vključuje pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES in je zato načeloma prepovedana, razen če jo je mogoče šteti za združljivo s skupnim trgom na podlagi izjem, predvidenih v Pogodbi ali sekundarni zakonodaji.

6.   OCENA ZDRUŽLJIVOSTI UKREPA POMOČI

(36)

Ker ni druge posebne določbe, se lahko priglašena shema oceni le na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe.

(37)

Člen 87(3)(c) določa, da se pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij šteje kot združljiva s skupnim trgom, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi.

6.1   Cilj skupnega interesa

(38)

Skupnost si že nekaj časa prizadeva za politiko uravnoteženega kombiniranega prevoza, katere del je spodbujanje konkurenčnosti kombiniranega prevoza v primerjavi s cestnim prometom. Cilj politike ES glede kombiniranega prevoza je doseči modalno preusmeritev od cestnega k drugim vrstam prevoza.

(39)

Instrumenti Skupnosti, kot je Direktiva 92/106/EGS, si prizadevajo za spodbujanje razvoja kombiniranega prevoza, kar je potrjeno v četrti uvodni izjavi navedene direktive. Bela knjiga o prometni politiki (6) spodbuja uporabo železnice in drugih okolju prijaznih vrst prevoza, da bi postale konkurenčno nadomestilo cestnemu prevozu blaga.

(40)

Intermodalna politika je pobuda za zmanjšanje pritiska na cestni tovorni sektor in je skladna s sklepi, ki jih je sprejel Evropski svet v Gothenburgu junija 2001, v katerih je naznanil, da so ukrepi za modalno preusmeritev cestnega prometa k okolju prijaznejšim vrstam bistvo politike trajnostnega prevoza (7).

(41)

Poleg tega evropska industrija danes ohranja ali povečuje konkurenčnost evropskega dela proizvodnje predvsem z napredno logistiko, optimiziranjem proizvodnje in distribucije ter ustvarjanjem vrednosti v procesu. Te visoko razvite dobavne verige so vse bolj izpostavljene vedno manjši zanesljivosti in vedno večjim stroškom v cestnem tovornem prometu. Evropska proizvodna industrija se bo zato morala osredotočiti na intermodalno logistiko, če bo želela ohraniti proizvodne zmogljivosti in proizvodne procese v Evropi.

6.2   Nujnost in sorazmernost pomoči

(42)

Kombinirani prevoz je kompleksna izbira prevoza, ki vključuje različne akterje z različnimi poslovnimi modeli. Ta trg je zelo razdrobljen in omejen, zanj pa so značilne različne prometne in nacionalne značilnosti. Komisija meni, da je prednostna naloga akterjev na trgu izboljšati intermodalni prevoz na trgih, do katerih je dostop prost in na katerih vladajo pravila svobodne konkurence, ponudbe in povpraševanja. Da bi popolnoma izkoristili vse možnosti, ki jih nudi intermodalni prevoz, je potrebno spodbujati pripravljenost na tveganje, povezano s prehodom s cestnega na alternativne vrste prevoza.

(43)

Veliko prevoznih družb danes deluje na trgih, ki so v procesu prestrukturiranja. Njihovi dobički so majhni, načrtovanje zapleteno, prihodnost pa negotova. Zato je treba razviti praktične in tržno naravnane podporne programe, ki bi intermodalnemu sektorju pomagali prevzeti tveganja in odgovoriti na izzive, ki jih prinaša trajen in obsežen prehod prometa, v skladu s cilji Bele knjige 2001.

(44)

Predlagana pomoč je namenjena nakupu posebnih železniških vagonov, namenjenih uporabi izključno pri kombiniranem prevozu, ki jih zaradi njihove posebne oblike ni mogoče uporabiti za druge namene železniškega prometa.

(45)

Komisija meni, da obrazložitve, ki so jih češki organi posredovali v dopisu z dne 9. maja 2006 in so navedene v uvodnih izjavah 20 do 27 te odločbe, jasno kažejo, da so posebni vagoni zaradi posebne zgradbe (posebne oblike), prilagojene izključno za prevozne enote kombiniranega prometa, namenjene izključno kombiniranemu prevozu, kar otežuje uporabo teh vagonov za prevoz blaga na enak način kot drugih železniških vagonov.

(46)

Komisija je do sedaj državno pomoč za nakup opreme za izključno kombinirani prevoz (8), zlasti vagonov takšnih posebnih pogojev (9), štela kot združljivo s pravili Pogodbe. Komisija poleg tega meni, da (10) je posodobitev in/ali prenova voznega parka na področju železniškega prevoza nujna za preprečitev nadaljnjega zmanjševanja tržnega deleža železniškega prevoza v primerjavi z drugimi, manj trajnostnimi in okolju bolj škodljivimi načini prevoza.

6.3   Trgovinski pogoji niso spremenjeni v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi

(47)

Komisija meni, da bo omejitev načrtovane intenzivnosti pomoči na 30 % v skladu z ustaljeno prakso (11) zagotovila, da trgovinski pogoji ne bodo spremenjeni v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi.

6.4   Sklepna ugotovitev: združljivost na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe ES

(48)

Komisija zato sklepa, da se pomoč za nakup nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu, ki se obravnava v tem primeru, šteje kot združljiva s Pogodbo ES v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe, kolikor ne bo prizadela trgovine na način, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi –

JE SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Državna pomoč, ki jo namerava izvesti Češka republika za nakup nekaterih vrst vagonov za uporabo pri kombiniranem prevozu, je združljiva s skupnim trgom na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe ES.

Izvedba pomoči se zato odobri.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

V Bruslju, 12. septembra 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL C 150, 28.6.2006, str. 35.

(2)  Prim. opombo 1.

(3)  UL L 10, 13.1.2001, str. 33.

(4)  Glej zlasti zadevo Philip Morris proti Komisiji (730/79, Recueil, str. 2671, točka 11), zadevo Ferring (C-53/00, 53/00, Recueil, str. I-9067, točka 21) in zadevo Italija proti Komisiji (C-372/97, Recueil, str. I-3679, točka 44).

(5)  UL L 368, 17.12.1992, str. 38.

(6)  Bela knjiga; Evropska prometna politika za leto 2010: čas odločitev, COM(2001) 370.

(7)  Dostopno na spletni strani: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf (točka 29).

(8)  Odločba z dne 22. decembra 2006, zadeva N 575/06 – Italija (UL C 139, 23.6.2007, str. 11); odločba z dne 6. aprila 2006, zadeva N 132/05 – Češka republika (UL C 150, 28.6.2006, str. 35); odločba z dne 8. septembra 2004, zadeva N 140/04 – Avstrija (UL C 126, 25.5.2005, str. 10); odločba z dne 19. februarja 2002, zadeva N 566/02 – Belgija (UL C 248, 16.10.2003, str. 3); odločba z dne 11. novembra 2003, zadeva N 134/01 – Italija (UL C 311, 20.12.2003, str. 18); odločba z dne 24. julija 2002, zadeva N 833/01 – Italija (UL C 242, 8.10.2002, str. 8); odločba z dne 22. oktobra 1997, zadeva N 79/97 – Nizozemska (UL C 377, 12.12.1997, str. 3); odločba z dne 4. maja 1999, C 21/98 – Italija (UL L 227, 28.8.1999, str. 12); odločba z dne 21. decembra 2000, N 508/99 – Italija ( UL C 71, 3.3.2001, str. 21), odločba z dne 8. julija 1999, zadeva N 121/99 – Avstrija (UL C 245, 28.8.1999, str. 2).

(9)  Odločba z dne 27. februarja 2002, zadeva C 644/01 – Avstrija (UL C 88, 12.4.2002, str. 16). Glej tudi Odločbo z dne 12. septembra 2007, zadeva N 76/07 – Avstrija, ki še ni objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

(10)  Odločba dne 20. decembra 2006, zadeva C 46/04 (ex NN 65/04) – Francija, uvodni izjavi 176 in 177 (UL L 112, 30.4.2007, str. 41).

(11)  Glej Odločbo Komisije z dne 22.12.2006, zadeva N 575/06 – Italijadežela Furlanija-Julijska krajina – podaljšanje obstoječe odobrene sheme pomoči N 134/01– Italija – dežela Furlanija-Julijska krajina – osnutek zakona št. 106/1-A – Pomoč za vzpostavitev infrastrukture in storitev v sektorju prevoza blaga, prestrukturiranje cestnega prevoza tovora in razvoj kombiniranega prevoza (še ni objavljena); Odločbo Komisije z dne 13. septembra 2006, zadeva N 196/06 – Avstrija – Smernice o pomoči za sisteme pretovarjanja v kombiniranem prevozu (UL C 280, 18.11.2006); Odločbo z dne 6. aprila 2006, državna pomoč N 132/05 – Češka republika (UL C 150, 28.6.2006, str. 35); Odločbo Komisije z dne 25. januarja 2006, zadeva N 247/04 – Belgija – Aide au transport combiné de Région wallonne (UL C 136, 3.6.2005, str. 43); Odločbo Komisije z dne 25. januarja 2006, N 160/05 – Poljska – Shema pomoči za razvoj intermodalnih sistemov (UL C 272, 9.11.2006, str. 10); Odločbo Komisije z dne 16. marca 2005, zadeva N 238/04 – Nemčija – Shema pomoči za financiranje prometa novega kombiniranega prevoza (UL C 136, 3.6.2005, str. 43); Odločbo Komisije z dne 19. februarja 2002, N 566/02 – Belgija – Odločba flamske vlade o pomoči za kombinirani prevoz v okviru zakonodaje za pospeševanje gospodarske rasti (UL C 248, 16.10.2003); Odločbo Komisije z dne 9. decembra 1998, zadeva N 598/98 – Nizozemska (UL C 29, 4.2.1999, str. 13). Odločbo Komisije z dne 8. julija 1999, zadeva N 121/99 – Avstrija (UL C 245, 28.8.1999, str. 2); Odločbo Komisije z dne 4. maja 1999, zadeva N 508/99 – Italija – dežela Bozen-Alto Adige – Zakon 4/97 (UL C 71, 3.3.2001, str. 21); Odločbo Komisije z dne 15. novembra 2000, zadeva N 755/99 – Italija – dežela Bozen-Alto Adige – zakon št. 8/98 (UL C 71, 3.3.2001, str. 19).


13.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/14


SKLEP št. 2/2008 STATISTIČNEGA ODBORA SKUPNOST-ŠVICA

z dne 21. novembra 2008

o spremembi Priloge A k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju na področju statistike

(2009/183/ES)

STATISTIČNI ODBOR SKUPNOST-ŠVICA JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju na področju statistike (1) ter zlasti člena 4(4) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo je začel veljati 1. januarja 2007 ter vsebuje Prilogo A o pravnih aktih na področju statistike.

(2)

Na področju statistike so bili sprejeti novi pravni akti, ki bi morali biti vključeni v Prilogo A. Zato je treba Prilogo A spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga A k Sporazumu se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 21. novembra 2008

Za Skupni odbor

Vodja delegacije ES

Walter RADERMACHER

Vodja švicarske delegacije

Adelheid BÜRGI-SCHMELZ


(1)  UL L 90, 28.3.2006, str. 2.


PRILOGA

„PRILOGA A

PRAVNI AKTI NA PODROČJU STATISTIKE IZ ČLENA 2

SEKTORSKE PRILAGODITVE

1.

Izraz ‚država(-e) članica(-e)‘, vsebovan v aktih iz te priloge, se za razliko od pomena, ki ga ima v zadevnih aktih Skupnosti, razume tako, da vključuje tudi Švico.

2.

Določbe, ki določajo, kdo krije stroške za izvedbo raziskav in podobnih zadev, se ne uporabljajo za namene tega sporazuma.

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE

STATISTIKA PODJETIJ

397 R 0058: Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 58/97/z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij (UL L 14, 17.1.1997, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

398 R 0410: Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 410/98 z dne 16. februarja 1998 (UL L 52, 21.2.1998, str. 1),

32002 R 2056: Uredba (ES) št. 2056/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 (UL L 317, 21.11.2002, str. 1),

32002 R 1614: Uredba Komisije (ES) št. 1614/2002 z dne 6. septembra 2002 (UL L 244, 12.9.2002, str. 7).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Švica ni zavezana z regionalno razčlenitvijo podatkov, kot jo zahteva ta uredba;

(b)

Švica je izvzeta iz zagotavljanja podatkov na štirimestni ravni NACE Rev 1;

(c)

Švica je izvzeta iz zagotavljanja podatkov, ki jih zahteva ta uredba za enote enovrstne dejavnosti.

398 R 2700: Uredba Komisije (ES) št. 2700/98 z dne 17. decembra 1998 o opredelitvah karakteristik strukturne statistike podjetij (UL L 344, 18.12.1998, str. 49), kakor je bila spremenjena z:

32002 R 1614: Uredba Komisije (ES) št. 1614/2002 z dne 6. septembra 2002 (UL L 244, 12.9.2002, str. 7),

32003 R 1670: Uredba Komisije (ES) št. 1670/2003 z dne 1. septembra 2003 (UL L 244, 29.9.2003, str. 74).

398 R 2701: Uredba Komisije (ES) št. 2701/98 z dne 17. decembra 1998 o serijah podatkov, ki se predložijo za strukturno statistiko podjetij (UL L 344, 18.12.1998, str. 81), kakor je bila spremenjena z:

32002 R 1614: Uredba Komisije (ES) št. 1614/2002 z dne 6. septembra 2002 (UL L 244, 12.9.2002, str. 7),

32003 R 1669: Uredba Komisije (ES) št. 1669/2003 z dne 1. septembra 2003 (UL L 244, 29.9.2003, str. 57).

398 R 2702: Uredba Komisije (ES) št. 2702/98 z dne 17. decembra 1998 o tehničnem formatu za prenos strukturne statistike podjetij (UL L 344, 18.12.1998, str. 102), kakor je bila spremenjena z:

32002 R 1614: Uredba Komisije (ES) št. 1614/2002 z dne 6. septembra 2002 (UL L 244, 12.9.2002, str. 7),

32003 R 1668: Uredba Komisije (ES) št. 1668/2003 z dne 1. septembra 2003 (UL L 244, 29.9.2003, str. 32),

32006 R 1792: Uredba Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

399 R 1618: Uredba Komisije (ES) št. 1618/1999 z dne 23. julija 1999 o merilih za ocenjevanje kakovosti strukturne statistike podjetij (UL L 192, 24.7.1999, str. 11).

399 R 1225: Uredba Komisije (ES) št. 1225/1999 z dne 27. maja 1999 o opredelitvah karakteristik za statistiko zavarovalniških storitev (UL L 154, 19.6.1999, str. 1).

399 R 1227: Uredba Komisije (ES) št. 1227/1999 z dne 28. maja 1999 o tehničnem formatu za pošiljanje statistike zavarovalniških storitev (UL L 154, 19.6.1999, str. 75), kakor je bila spremenjena z:

32006 R 1792: Uredba Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

399 R 1228: Uredba Komisije (ES) št. 1228/99 z dne 28. maja 1999 o seriji podatkov, ki jih je treba zbirati za statistiko zavarovalniških storitev (UL L 154, 19.6.1999, str. 91), kakor je bila spremenjena z:

32006 R 1792: Uredba Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

32003 R 1668: Uredba Komisije (ES) št. 1668/2003 z dne 1. septembra 2003 o izvajanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 v zvezi s tehničnim formatom za prenos strukturne statistike podjetij in spremembah Uredbe Komisije št. 2702/98 o tehničnem formatu za prenos strukturne statistike podjetij (UL L 244, 29.9.2003, str. 32), kakor je bila spremenjena s:

32006 R 1792: Uredba Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

32003 R 1669: Uredba Komisije (ES) št. 1669/2003 z dne 1. septembra 2003 o izvajanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 v zvezi s serijami podatkov, ki jih je treba priskrbeti za strukturno statistiko podjetij, in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2701/98 o serijah podatkov, predloženih za strukturno statistiko podjetij (UL L 244, 29.9.2003, str. 57).

32003 R 1670: Uredba Komisije (ES) št. 1670/2003 z dne 1. septembra 2003 o izvajanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 v zvezi z opredelitvami karakteristik za strukturno statistiko podjetij in spremembi Uredbe (ES) št. 2700/98 o opredelitvah karakteristik strukturne statistike podjetij (UL L 244, 29.9.2003, str. 74).

398 R 1165: Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (UL L 162, 5.6.1998, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32005 R 1158: Uredba (ES) št. 1158/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 (UL L 191, 22.7.2005, str. 1),

32006 R 1503: Uredba Komisije (ES) št. 1503/2006 z dne 28. septembra 2006 (UL L 281, 12.10.2006, str. 15).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

Švica je izvzeta iz zagotavljanja podatkov na štirimestni ravni NACE Rev 1.

32001 R 0586: Uredba Sveta (ES) št. 586/2001 z dne 26. marca 2001 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih v zvezi z opredelitvijo Glavnih industrijskih skupin (MIGS) (UL L 86, 27.3.2001, str. 11), kakor je bila spremenjena z:

32006 R 1503: Uredba Komisije (ES) št. 1503/2006 z dne 28. septembra 2006 (UL L 281, 12.10.2006, str. 15).

32007 R 0656: Uredba Komisije (ES) št. 656/2007 z dne 14. junija 2007 (UL L 155, 15.6.2007, str. 3).

393 R 2186: Uredba Sveta (EGS) št. 2186/93 z dne 22. julija 1993 o koordinaciji Skupnosti pri vzpostavljanju poslovnih registrov v statistične namene (UL L 196, 5.8.1993, str. 1).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

Vpis 1(k) iz Priloge II k tej uredbi se ne uporablja za Švico.

STATISTIKA TRANSPORTA IN TURIZMA

398 R 1172: Uredba Sveta (ES) št. 1172/98 z dne 25. maja 1998 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga (UL L 163, 6.6.1998, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

399 R 2691: Uredba Komisije (ES) št. 2691/1999 z dne 17. decembra 1999 (UL L 326, 18.12.1999, str. 39),

32006 R 1792: Uredba Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

32001 R 2163: Uredba Komisije (ES) št. 2163/2001 z dne 7. novembra 2001 o tehničnih podrobnostih prenosa podatkov za statistike o cestnem prevozu blaga (UL L 291, 8.11.2001, str. 13).

32004 R 0642: Uredba Komisije (ES) št. 642/2004 z dne 6. aprila 2004 o zahtevah po natančnosti podatkov, zbranih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1172/98 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga (UL L 102, 7.4.2004, str. 26).

32007 R 0833: Uredba Komisije (ES) št. 833/2007 z dne 16. julija 2007 o prenehanju prehodnega obdobja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1172/98 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga (UL L 185, 17.7.2007, str. 9).

32003 R 0006: Uredba Komisije (ES) št. 6/2003 z dne 30. decembra 2002 o diseminaciji statističnih podatkov o prevozu blaga po cesti (UL L 1, 4.1.2003, str. 45).

393 D 0704: Odločba Sveta 93/704/ES z dne 30. novembra 1993 o oblikovanju podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah (UL L 329, 30.12.1993, str. 63).

32003 R 0091: Uredba (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza (UL L 14, 21.1.2003, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32003 R 1192: Uredba Komisije (ES) št. 1192/2003 z dne 3. julija 2003 (UL L 167, 4.7.2003, str. 13).

32007 R 0332: Uredba Komisije (ES) št. 332/2007 z dne 27. marca 2007 o tehničnih ureditvah za prenos statistike železniškega prevoza (UL L 88, 29.3.2007, str. 16).

32007 R 1304: Uredba Komisije (ES) št. 1304/2007 z dne 7. novembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 95/64/ES, Uredbe Sveta (ES) št. 1172/98, Uredb (ES) št. 91/2003 in (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzpostavitve NST 2007 kot enotne klasifikacije prepeljanega blaga pri nekaterih vrstah prevoza (UL L 290, 8.11.2007, str. 14).

32003 R 0437: Uredba (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte (UL L 66, 11.3.2003, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32003 R 1358: Uredba Komisije (ES) št. 1358/2003 z dne 31. julija 2003 (UL L 194, 1.8.2003, str. 9),

32005 R 0546: Uredba Komisije (ES) št. 546/2005 z dne 8. aprila 2005 (UL L 91, 9.4.2005, str. 5).

32003 R 1358: Uredba Komisije (ES) št. 1358/2003 z dne 31. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte ter o spremembi Prilog I in II k Uredbi (UL L 194, 1.8.2003, str. 9), kakor je bila spremenjena z:

32005 R 0546: Uredba Komisije (ES) št. 546/2005 z dne 8. aprila 2005 (UL L 91, 9.4.2005, str. 5),

32007 R 0158: Uredba Komisije (ES) št. 158/2007 z dne 16. februarja 2007 (UL L 49, 17.2.2007, str. 9),

32006 R 1792: Uredba Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

380 L 1119: Direktiva Sveta 80/1119/EGS z dne 17. novembra 1980 o statističnih poročilih glede prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (UL L 339, 15.12.1980, str. 30).

395 L 0064: Direktiva Sveta 95/64/ES z dne 8. decembra 1995 o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (UL L 320, 30.12.1995, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

398 D 0385: Odločba Komisije 98/385/ES z dne 13. maja 1998 (UL L 174, 18.6.1998, str. 1),

32000 D 0363: Odločba Komisije 2000/363/ES z dne 28. aprila 2000 (UL L 132, 5.6.2000, str. 1).

32001 D 0423: Odločba Komisije 2001/423/ES z dne 22. maja 2001 o podrobnostih objave in diseminacije statističnih podatkov, zbranih po Direktivi Sveta 95/64/ES o statističnih podatkih o prevozu blaga in potnikov po morju (UL L 151, 7.6.2001, str. 41).

32005 D 0366: Odločba Komisije 2005/366/ES z dne 4. marca 2005 o izvajanju Direktive Sveta 95/64/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju ter o spremembah prilog k Direktivi (UL L 123, 17.5.2005, str. 1).

395 L 0057: Direktiva Sveta 95/57/ES z dne 23. novembra 1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma (UL L 291, 6.12.1995, str. 32).

399 L 0035: Odločba Komisije 1999/35/ECS z dne 9. decembra 1998 o postopkih za izvajanje Direktive Sveta ES 95/57 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma (UL L 9, 15.1.1999, str. 23).

32007 R 0973: Uredba Komisije (ES) št. 973/2007 z dne 20. avgusta 2007 o spremembi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih, ki izvajajo statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 (UL L 216, 21.8.2007, str. 10).

STATISTIKA ZUNANJE TRGOVINE

395 R 1172: Uredba Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami (UL L 118, 25.5.1995, str. 10), kakor je bila spremenjena z:

397 R 0476: Uredba Sveta (ES) št. 476/97 z dne 13. marca 1997 (UL L 75, 15.3.1997, str. 1),

398 R 0374: Uredba Sveta (ES) št. 374/98 z dne 12. februarja 1998 (UL L 48, 19.2.1998, str. 6).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

za Švico statistično ozemlje obsega carinsko ozemlje;

(b)

Švica ni zavezana izračunavati statistik o trgovanju med Švico in Lihtenštajnom;

(c)

klasifikacija iz člena 8(2) se naredi vsaj na prvih šest cifer;

(d)

člen 10(1)(h) in (j) se ne uporablja;

(e)

člen 10(1)(i): država prevoznega sredstva ob prehodu meje se uporablja le za cestni promet.

32000 R 1917: Uredba Komisije št. 1917/2000 z dne 7. septembra 2000, ki določa nekatere določbe za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 glede statistike o zunanji trgovini (UL L 229, 9.9.2000, str. 14), kakor je bila spremenjena z:

32001 R 1669: Uredba Komisije (ES) št. 1669/2001 z dne 20. avgusta 2001 (UL L 224, 21.8.2001, str. 3),

32005 R 0179: Uredba Komisije (ES) št. 179/2005 z dne 2. februarja 2005 (UL L 30, 3.2.2005, str. 6).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

sklicevanje na Uredbo (ES) št. 2454/96 v členu 6(1) se ne uporablja;

(b)

členu 7(1)(a) se doda naslednji novi pododstavek:

‚Za Švico ‚država porekla‘ pomeni državo, iz katere blago izvira skladno z nacionalnimi pravili o poreklu.‘;

(c)

členu 9(2) se doda naslednji novi pododstavek:

‚Za Švico se ‚carinska vrednost‘ opredeli skladno z nacionalnimi pravili‘;

(d)

člen 11(2) se ne uporablja;

(e)

oddelek 2 (členi 16 do 19) se ne uporablja.

32002 R 1779: Uredba Komisije (ES) št. 1779/2002 z dne 4. oktobra 2002 o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami (UL L 269, 5.10.2002, str. 6).

32006 R 1833: Uredba Komisije (ES) št. 1833/2006 z dne 13. decembra 2006 o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

STATISTIČNA NAČELA IN ZAUPNOST

390 R 1588: Uredba Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (UL L 151, 15.6.1990, str. 1).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

v členu 2 se doda naslednja nova točka:

‚11.

Osebje Urada svetovalca za statistiko Efte: osebje Sekretariata Efte, ki dela v prostorih SUES.‘;

(b)

v drugem stavku člena 5(1) se izraz ‚SUES‘ nadomesti s ‚SUES in Urada svetovalca za statistiko Efte‘;

(c)

členu 5(2) se doda naslednji novi pododstavek:

‚Zaupni statistični podatki, posredovani SUES preko Urada svetovalca za statistiko EFTA, so dostopni tudi uslužbencem tega urada.‘;

(d)

v členu 6 se izraz ‚SUES‘ za namene tega sporazuma razume tako, da vključuje Urad svetovalca za statistiko Efte.

397 R 0322: Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (UL L 52, 22.2.1997, str. 1).

32002 R 0831: Uredba Komisije (ES) št. 831/2002 z dne 17. maja 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene (UL L 133, 18.5.2002, str. 7), kakor je bila spremenjena z:

32006 R 1104: Uredba Komisije (ES) št. 1104/2006 z dne 18. julija 2006 (UL L 197, 19.7.2006, str. 3).

32008 D 0234: Sklep št. 234/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega svetovalnega odbora za statistiko in razveljavitvi Sklepa Sveta 91/116/EGS (UL L 73, 15.3.2008, str. 13).

32008 D 0235: Sklep št. 235/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov (UL L 73, 15.3.2008, str. 17).

AKTI, S KATERIMI SE SEZNANIJO POGODBENICE

Pogodbenice se seznanijo z vsebino naslednjih aktov:

52005 PC 0217: Priporočilo Komisije KOM(2005) 217 z dne 25. maja 2005 o neodvisnosti, celovitosti in odgovornosti statističnih organov držav članic in Skupnosti (UL C 172, 12.7.2005, str. 22).

DEMOGRAFSKA IN SOCIALNA STATISTIKA

2007 R 0862: Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23).

398 R 0577: Uredba Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (UL L 77, 14.3.1998, str. 3), kakor je bila spremenjena z:

32002 R 1991: Uredba (ES) št. 1991/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. oktobra 2002 (UL L 308, 9.11.2002, str. 1),

32002 R 2104: Uredba Komisije (ES) št. 2104/2002 z dne 28. novembra 2002 (UL L 324, 29.11.2002, str. 14).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

Ne glede na določbe člena 2(4) za Švico velja, da je enota vzorčenja posameznik in da lahko informacije glede ostalih članov gospodinjstva vsebujejo vsaj karakteristike, ki so naštete v členu 4(1).

32000 R 1575: Uredba Komisije (ES) št. 1575/2000 z dne 19. julija 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti o uporabljenem šifriranju za posredovanje podatkov od leta 2001 naprej (UL L 181, 20.7.2000, str. 16).

32000 R 1897: Uredba Komisije (ES) št. 1897/2000 z dne 7. septembra 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti glede operativne opredelitve brezposelnosti (UL L 228, 8.9.2000, str. 18).

32002 R 2104: Uredba Komisije (ES) št. 2104/2002 z dne 28. novembra 2002 o prilagoditvah Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) št. 1575/2000 o izvedbi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o seznamu izobrazbenih in usposobljenostnih spremenljivk in njihovega šifriranja, ki naj se uporabijo za posredovanje podatkov od leta 2003 naprej (UL L 324, 29.11.2002, str. 14), kakor se izvaja z:

32003 R 0246: Uredba Komisije (ES) št. 246/2003 z dne 10. februarja 2003 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2004 do 2006, za vzorčno anketo o delovni sili, določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 34, 11.2.2003, str. 3).

399 R 0530: Uredba Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela (UL L 63, 12.3.1999, str. 6), kakor je bila spremenjena z:

399 R 1726: Uredba Komisije (ES) št. 1726/1999 z dne 27. julija 1999 (UL L 203, 3.8.1999, str. 28),

32005 R 1737: Uredba Komisije (ES) št. 1737/2005 z dne 21. oktobra 2005 (UL L 279, 22.10.2005, str. 11).

32007 R 0973: Uredba Komisije (ES) št. 973/2007 z dne 20. avgusta 2007 (UL L 216, 21.8.2007, str. 10).

32000 R 1916: Uredba Komisije (ES) št. 1916/2000 z dne 8. septembra 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela na področju opredelitve in posredovanja informacij o strukturi plačil (UL L 229, 9.9.2000, str. 3), kakor je bila spremenjena z:

32005 R 1738: Uredba Komisije (ES) št. 1738/2005 z dne 21. oktobra 2005 (UL L 279, 22.10.2005, str. 32),

32007 R 0973: Uredba Komisije (ES) št. 973/2007 z dne 20. avgusta 2007 (UL L 216, 21.8.2007, str. 10).

32006 R 0698: Uredba Komisije (ES) št. 698/2006 z dne 5. maja 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 v zvezi z vrednotenjem kakovosti strukturne statistike stroškov dela in plač (UL L 121, 6.5.2006, str. 30).

32003 R 0450: Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o indeksu stroškov dela (UL L 69, 13.3.2003, str. 1), kakor je bila izvedena z:

32003 R 1216: Uredba Komisije (ES) št. 1216/2003 z dne 7. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o indeksu stroškov dela (UL L 169, 8.7.2003, str. 37).

32007 R 0973: Uredba Komisije (ES) št. 973/2007 z dne 20. avgusta 2007 o spremembi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih, ki izvajajo statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 (UL L 216, 21.8.2007, str. 10).

32003 R 1177: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (UL L 165, 3.7.2003, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32005 R 1553: Uredba (ES) št. 1553/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 (UL L 255, 30.9.2005, str. 6).

32003 R 1980: Uredba Komisije (ES) št. 1980/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede definicij in posodobljenih definicij (UL L 298, 17.11.2003, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32006 R 0676: Uredba Komisije (ES) št. 676/2006 z dne 2. maja 2006 (UL L 118, 3.5.2006, str. 3).

32003 R 1981: Uredba Komisije (ES) št. 1981/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede vidikov terenskega dela in postopkov imputiranja (UL L 298, 17.11.2003, str. 23).

32003 R 1982: Uredba Komisije (ES) št. 1982/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede pravil za vzorčenje in sledenje (UL L 298, 17.11.2003, str. 29).

32003 R 1983: Uredba Komisije (ES) št. 1983/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih primarnih spremenljivk (UL L 298, 17.11.2003, str. 34), kakor je bila spremenjena z:

32007 R 0973: Uredba Komisije (ES) št. 973/2007 z dne 20. avgusta 2007 (UL L 216, 21.8.2007, str. 10).

32004 R 0028: Uredba Komisije (ES) št. 28/2004 z dne 5. januarja 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) v zvezi s podrobno vsebino vmesnega in končnega poročila o kakovosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 42).

32006 R 0315: Uredba Komisije (ES) št. 315/2006 z dne 22. februarja 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznamov ciljnih sekundarnih spremenljivk v zvezi s stanovanjskimi razmerami (UL L 52, 23.2.2006, str. 16).

STATISTIKA GOSPODARSTVA

395 R 2494: Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (UL L 257, 27.10.1995, str. 1).

Za Švico se Uredba uporablja za harmonizacijo indeksov cen življenjskih potrebščin za mednarodno primerjavo.

Uredba se ne uporablja za namene izračunavanja harmoniziranih indeksov v okviru ekonomske in monetarne unije.

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

člen 2c ter sklicevanja na MUICP v členih 8(1) in 11 se ne uporabljajo;

(b)

člen 5(1)(a) se ne uporablja;

(c)

člen 5(2) se ne uporablja;

(d)

posvet z EMI, določen v členu 5(3), se ne uporablja.

396 R 1749: Uredba Komisije (ES) št. 1749/96 z dne 9. septembra 1996 o začetnih izvedbenih ukrepih za Uredbo Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (UL L 229, 10.9.1996, str. 3), kakor je bila spremenjena z:

398 R 1687: Uredba Sveta (ES) št. 1687/98 z dne 20. julija 1998 (UL L 214, 31.7.1998, str. 12),

398 R 1688: Uredba Sveta (ES) št. 1688/98 z dne 20. julija 1998 (UL L 214, 31.7.1998, str. 23),

32007 R 1334: Uredba Komisije (ES) št. 1334/2007 z dne 14. novembra 2007 (UL L 296, 15.11.2007, str. 22).

396 R 2214: Uredba Komisije (ES) št. 2214/96 z dne 20. novembra 1996 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin: posredovanje in diseminacija podindeksov HICP (UL L 296, 21.11.1996, str. 8), kakor je bila spremenjena z:

399 R 1617: Uredba Komisije (ES) št. 1617/1999 z dne 23. julija 1999 (UL L 192, 24.7.1999, str. 9),

399 R 1749: Uredba Komisije (ES) št. 1749/1999 z dne 23. julija 1999 (UL L 214, 13.8.1999, str. 1), kakor je bila popravljena v UL L 267, 15.10.1999, str. 59.

32001 R 1920: Uredba Komisije (ES) št. 1920/2001 z dne 28. septembra 2001 (UL L 261, 29.9.2001, str. 46), kakor je bila popravljena v UL L 295, 13.11.2001, str. 34.

32005 R 1708: Uredba Komisije (ES) št. 1708/2005 z dne 19. oktobra 2005 (UL L 274, 20.10.2005, str. 9).

397 R 2454: Uredba Komisije (ES) št. 2454/97 z dne 10. decembra 1997 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za kakovost ponderiranja HICP (UL L 340, 11.12.1997, str. 24).

398 R 2646: Uredba Komisije (ES) št. 2646/98 z dne 9. decembra 1998 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za obravnavo tarif v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (UL L 335, 10.12.1998, str. 30).

399 R 1617: Uredba Komisije (ES) št. 1617/1999 z dne 23. julija 1999 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o minimalnih standardih za obravnavo zavarovanja v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2214/96 (UL L 192, 24.7.1999, str. 9).

399 R 2166: Uredba Komisije (ES) št. 2166/1999 z dne 8. oktobra 1999 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za obravnavo proizvodov v zdravstvu, izobraževanju in socialnem varstvu v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (UL L 266, 14.10.1999, str. 1).

32000 R 2601: Uredba Komisije (ES) št. 2601/2000 z dne 17. novembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o času upoštevanja kupčevih cen v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (UL L 300, 29.11.2000, str. 14).

32000 R 2602: Uredba Komisije (ES) št. 2602/2000 z dne 17. novembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o minimalnih standardih za obravnavo znižanj cen v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (UL L 300, 29.11.2000, str. 16), kakor je bila spremenjena z:

32001 R 1921: Uredba Komisije (ES) št. 1921/2001 z dne 28. septembra 2001 (UL L 261, 29.9.2001, str. 49), kakor je bila popravljena v UL L 295, 13.11.2001, str. 34.

32001 R 1920: Uredba Komisije (ES) št. 1920/2001 z dne 28. septembra 2001 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za obravnavanje stroškov storitev, izraženih sorazmerno s transakcijsko vrednostjo, v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 (UL L 261, 29.9.2001, str. 46), kakor je bila popravljena v UL L 295, 13.11.2001, str. 34.

32001 R 1921: Uredba Komisije (ES) št. 1921/2001 z dne 28. septembra 2001 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za revizije harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe (ES) št. 2602/2000 (UL L 261, 29.9.2001, str. 49), kakor je bila popravljena v UL L 295, 13.11.2001, str. 34.

32005 R 1708: Uredba Komisije (ES) št. 1708/2005 z dne 19. oktobra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 (UL L 274, 20.10.2005, str. 9).

32006 R 0701: Uredba Komisije (ES) št. 701/2006 z dne 25. aprila 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede časovnega okvira zbiranja cen v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (UL L 122, 9.5.2006, str. 3).

32007 R 1445: Uredba (ES) št. 1445/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o uvedbi skupnih pravil za zagotavljanje osnovnih informacij o paritetah kupne moči ter za njihov izračun in diseminacijo (UL L 336, 20.12.2007, str. 1).

396 R 2223: Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L 310, 30.11.1996, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

398 R 0448: Uredba Sveta (ES) št. 448/98 z dne 16. februarja 1998 (UL L 58, 27.2.1998, str. 1),

32000 R 1500: Uredba Komisije (ES) št. 1500/2000 z dne 10. julija 2000 (UL L 172, 12.7.2000, str. 3),

32000 R 2516: Uredba (ES) št. 2516/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. novembra 2000 (UL L 290, 17.11.2000, str. 1),

32001 R 0995: Uredba Komisije (ES) št. 995/2001 z dne 22. maja 2001 (UL L 139, 23.5.2001, str. 3),

32001 R 2558: Uredba (ES) št. 2558/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 (UL L 344, 28.12.2001, str. 1),

32002 R 0113: Uredba Komisije (ES) št. 113/2002 z dne 23. januarja 2002 (UL L 21, 24.1.2002, str. 3),

32002 R 1889: Uredba Komisije (ES) št. 1889/2002 z dne 23. oktobra 2002 (UL L 286, 24.10.2002, str. 1),

32003 R 1267: Uredba (ES) št. 1267/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Švici je dovoljeno, da zbira podatke po institucionalnih enotah, kadar se določbe te uredbe nanašajo na gospodarske panoge;

(b)

Švica ni zavezana z regionalno razčlenitvijo podatkov, kot jo zahteva ta uredba;

(c)

Švice ne zavezuje razčlenitev izvoza in uvoza storitev EU/tretje države, kot jo zahteva ta uredba;

(d)

V Prilogi B pod ‚Odstopanja pri preglednicah, ki jih je treba predložiti v okviru vprašalnika ‚ESR-95‘ po državah‘ se za točko 15 (Islandija) doda naslednje:

‚16.   ŠVICA

16.1   Odstopanja pri preglednicah

Preglednica št.

Preglednica

Odstopanje

Do

1

Temeljni agregati, letni in četrtletni

Posredovanje od 1990 naprej

 

2

Temeljni agregati države

Odlog: t + 8 mesecev

Neomejeno

Periodičnost: letno

Neomejeno

Posredovanje od 1990 naprej

 

3

Preglednice po gospodarskih panogah

Posredovanje od 1990 naprej

 

4

Izvoz in uvoz po EU/tretje države

Posredovanje od 1998 naprej

 

5

Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo po namenu

Posredovanje od 1990 naprej

 

6

Finančni računi po institucionalnih sektorjih

Posredovanje od 1998 naprej

2006

7

Bilance stanja za finančna sredstva in obveznosti

Posredovanje od 1998 naprej

2006

8

Nefinančni računi po institucionalnih sektorjih

Odlog: t + 18 mesecev

Posredovanje od 1990 naprej

Neomejeno

9

Natančni davčni in socialni prispevki po sektorju

Odlog: t + 18 mesecev

Posredovanje od 1998 naprej

Neomejeno

10

Preglednice po gospodarskih panogah in po regijah, NUTS II, A17

Brez regionalne razčlenitve

 

11

Izdatki države po funkcijah

Posredovanje od 2005 naprej

Brez izračunov za nazaj

2007

12

Preglednice po gospodarskih panogah in po regijah, NUTS III, A3

Brez regionalne razčlenitve

 

13

Računi gospodinjstev po regijah, NUTS II

Brez regionalne razčlenitve

 

14–22

V skladu z odstopanjem (a) od te uredbe je Švica izvzeta iz zagotavljanja podatkov za preglednice 14 do 22.‘

 

397 D 0178: Odločba Komisije 97/178/ES, Euratom z dne 10. februarja 1997 o opredelitvi načina prehoda z Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (ESR 95) na Evropski sistem integriranih ekonomskih računov (ESR druga izdaja) (UL L 75, 15.3.1997, str. 44).

398 D 0715: Odločba Komisije 98/715/ES z dne 30. novembra 1998 o razjasnitvi Priloge A k Uredbi Sveta (ES) št. 2223/96 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti glede načel za merjenje cen in obsegov (UL L 340, 16.12.1998, str. 33).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Odločbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

Člen 3 (klasifikacija metod po proizvodih) se ne uporablja za Švico.

32002 R 1889: Uredba Komisije (ES) št. 1889/2002 z dne 23. oktobra 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 448/98 o spremembah in dopolnitvah Uredbe (ES) št. 2223/96 glede razporeditve posredno merjenih storitev finančnega posredništva (PMSFP) v okviru Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov (ESR) (UL L 286, 24.10.2002, str. 11).

32003 R 1287: Uredba Sveta (ES; Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

32005 R 0116: Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 116/2005 z dne 26. januarja 2005 o postopku vračil DDV osebam, ki niso davčni zavezanci, in davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti, za namene Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (UL L 24, 27.1.2005, str. 6).

32005 R 1722: Uredba Komisije (ES) št. 1722/2005 z dne 20. oktobra 2005 o načelih za ocenjevanje stanovanjskih storitev za namene Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (UL L 276, 21.10.2005, str. 5).

399 D 0622: Odločba Komisije 1999/622/ES, Euratom z dne 8. septembra 1999 o postopku vračil DDV enotam, ki niso davčni zavezanci, in davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti, z namenom izvajanja direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom, o uskladitvi izračunavanja bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah (UL L 245, 17.9.1999, str. 51).

32006 R 0601: Uredba Komisije (ES) št. 601/2006 z dne 18. aprila 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede oblike in postopka prenosa podatkov (UL L 106, 19.4.2006, str. 7).

NOMENKLATURE

390 R 3037: Uredba Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (UL L 293, 24.10.1990, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

393 R 0761: Uredba Komisije (ES) št. 761/93 z dne 24. marca 1993 (UL L 83, 3.4.1993, str. 1).

32002 R 0029: Uredba Komisije (ES) št. 29/2002 z dne 19. decembra 2001 (UL L 6, 10.1.2002, str. 3).

393 R 0696: Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti (UL L 76, 30.3.1993, str. 1).

393 R 3696: Uredba Sveta (EGS) št. 3696/93 z dne 29. oktobra 1993 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti (UL L 342, 31.12.1993, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

398 R 1232: Uredba Komisije (ES) št. 1232/98 z dne 17. junija 1998 (UL L 177, 22.6.1998, str. 1),

32002 R 0204: Uredba Komisije (ES) št. 204/2002 z dne 19. decembra 2001 (UL L 36, 6.2.2002, str. 1).

32003 R 1059: Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

STATISTIKA KMETIJSTVA

396 L 0016: Direktiva Sveta 96/16/ES z dne 19. marca 1996 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov (UL L 78, 28.3.1996, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

32003 R 0107: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/107/ES z dne 5. decembra 2003 (UL L 7, 13.1.2004, str. 40).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Odločbe v skladu z naslednjo prilagoditvijo:

Švica ni zavezana z regionalno razčlenitvijo podatkov, kot jo zahteva ta uredba;

397 L 0080: Odločba Komisije 97/80/ES z dne 18. decembra 1996 o določbah za izvajanje Direktive Sveta 96/16/ES o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov (UL L 24, 25.1.1997, str. 26), kakor je bila spremenjena z:

398 D 0582: Odločba Sveta 98/582/ES z dne 6. oktobra 1998 (UL L 281, 17.10.1998, str. 36).

388 R 0571: Uredba Sveta (ES) št. 571/88 z dne 29. februarja 1988 o organizaciji statističnih raziskovanj Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev UL L 56, 2.3.1988, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

396 R 2467: Uredba Sveta (ES) št. 2467/96 z dne 17. decembra 1996 (UL L 335, 24.12.1996, str. 3),

398 D 0377: Odločba Komisije št. 98/377/ES z dne 18. maja 1998 (UL L 168, 13.6.1998, str. 29),

32002 R 143: Uredba Komisije (ES) št. 143/2002 z dne 24. januarja 2002 (UL L 24, 26.1.2002, str. 16),

32004 R 2139: Uredba Komisije (ES) št. 2139/2004 z dne 8. decembra 2004 (UL L 369, 16.12.2004, str. 26),

32006 R 0204: Uredba Komisije (ES) št. 204/2006 z dne 6. februarja 2006 (UL L 34, 7.2.2006, str. 3).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

besedilo v členu 4, ki se začne z ‚in če so lokalno pomembne, tudi naslednje teritorialne enote …‘ do ‚… posebne tehnične gospodarske smernice v okviru te iste odločbe‘, se ne uporablja;

(b)

v členu 6(2) se besedilo ‚standardiziranega pokritja (SGM), ki je razviden iz Odločbe (EGS) št. 85/377‘ nadomesti s:

‚standardiziranega pokritja (SGM) v smislu Odločbe (EGS) št. 85/377/EGS ali do vrednosti skupne kmetijske proizvodnje‘;

(c)

členi 10, 12, in 13, in Priloga II se ne uporabljajo;

(d)

Švica ni zavezana s tipologijo iz členov 6, 7, 8, 9 in Prilogo I k tej Uredbi. Kljub temu Švica predloži vse potrebne dodatne informacije, ki so potrebne za ponovno razvrstitev v skladu s to tipologijo;

(e)

ne glede na določbe Uredbe je Švici dovoljeno, da izvede raziskavo v maju in zagotovi podatke najkasneje v 18 mesecih po tem.

32000 D 0115: Odločba Komisije 2000/115/ES z dne 24. novembra 1999 o opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi kmetijskih gospodarstev (UL L 38, 12.2.2000, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32002 R 1444: Uredba Komisije (ES) št. 1444/2002 z dne 24. julija 2002 (UL L 216, 12.8.2002, str. 1),

32004 R 2139: Uredba Komisije (ES) št. 2139/2004 z dne 8. decembra 2004 (UL L 369, 16.12.2004, str. 26),

32006 R 0204: Uredba Komisije (ES) št. 204/2006 z dne 6. februarja 2006 (UL L 34, 7.2.2006, str. 3).

390 R 0837: Uredba Sveta (EGS) št. 837/90 z dne 26. marca 1990 o statističnih podatkih, ki jih države članice posredujejo o proizvodnji žit (UL L 88, 3.4.1990, str. 1).

393 R 0959: Uredba Sveta (ES) št. 959/93 z dne 5. aprila 1993 o statističnih podatkih o poljščinah razen žit, ki jih posredujejo države članice (UL L 98, 24.4.1993, str. 1).

32004 R 0138: Uredba (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih računih za kmetijstvo v Skupnosti (UL L 33, 5.2.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32005 R 0306: Uredba Komisije (ES) št. 306/2005 z dne 24. februarja 2005 (UL L 52, 25.2.2005, str. 9),

32006 R 0909: Uredba Komisije (ES) št. 909/2006 z dne 20. junija 2006 (UL L 168, 21.6.2006, str. 14),

32008 R 0212: Uredba Komisije (ES) št. 212/2008 z dne 7. marca 2008 (UL L 65, 8.3.2008, str. 5).

STATISTIKA RIBIŠTVA

391 R 1382: Uredba Sveta (EGS) št. 1382/91 z dne 21. maja 1991 o predložitvi podatkov o iztovoru ribiških proizvodov v državah članicah (UL L 133, 28.5.1991, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

393 R 2104: Uredba Sveta (EGS) št. 2104/93 z dne 22. julija 1993 (UL L 191, 31.7.1993, str. 1).

391 R 3880: Uredba Sveta (EGS) št. 3880/91 z dne 17. decembra 1991 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 365, 31.12.1991, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32001 R 1637: Uredba Komisije (ES) št. 1637/2001 z dne 23. julija 2001 (UL L 222, 17.8.2001, str. 20).

393 R 2018: Uredba Sveta (EGS) št. 2018/93 z dne 30. junija 1993 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (UL L 186, 28.7.1993, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32001 R 1636: Uredba Komisije (ES) št. 1636/2001 z dne 23. julija 2001 (UL L 222, 17.8.2001, str. 1).

395 R 2597: Uredba Sveta (ES) št. 2597/95 z dne 23. oktobra 1995 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven Severnega Atlantika (UL L 270, 13.11.1995, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32001 R 1638: Uredba Komisije (ES) št. 1638/2001 z dne 24. julija 2001 (UL L 222, 17.8.2001, str. 29).

396 R 0788: Uredba Sveta (ES) št. 788/96 z dne 22. aprila 1996 o predložitvi statističnih podatkov držav članic o ribogojni proizvodnji (UL L 108, 1.5.1996, str. 1).

STATISTIKA ENERGETIKE

390 R 0377: Direktiva Sveta 90/377/EGS z dne 29. junija 1990 o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (UL L 185, 17.7.1990, str. 16).“


13.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. marca 2009

o izdaji dovoljenja za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico T45 (ACS-BNØØ8-2) ali so iz nje proizvedeni, zaradi trženja te oljne ogrščice v tretjih državah do leta 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1541)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/184/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (1) ter zlasti členov 7(3) in 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Bayer CropScience AG je 28. oktobra 2005 v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pristojnemu organu Združenega kraljestva predložil vlogo za dajanje na trg živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo oljno ogrščico T45 ali so iz nje proizvedeni.

(2)

Vloga prav tako zajema dajanje na trg drugih proizvodov, ki vsebujejo oljno ogrščico T45 za enako uporabo kot katera koli druga vrsta oljne ogrščice, razen za gojenje. Zato vloga v skladu s členoma 5(5) in 17(5) Uredbe (ES) št. 1829/2003 vključuje podatke in informacije iz prilog III in IV k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (2) ter informacije in sklepe ocene tveganja, ki je bila izvedena v skladu z načeli iz Priloge II k Direktivi 2001/18/ES.

(3)

Bayer CropScience AG je 17. aprila 2007 Komisiji v skladu s členoma 8(4) in 20(4) Uredbe (ES) št. 1829/2003 predložil vlogo za izdajo dovoljenja za obstoječe proizvode iz oljne ogrščice T45 (aditivi za živila in posamična krmila iz oljne ogrščice T45).

(4)

Vložnik je v svojih vlogah in v sporočilih Komisiji navedel, da je bilo trženje semen oljne ogrščice T45 prekinjeno po setveni sezoni 2005.

(5)

Zato je edini namen teh vlog, da se zajame prisotnost oljne ogrščice T45, ker se je v preteklosti gojila v tretjih državah.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je 5. marca 2008 v skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 dala enotno celovito pozitivno mnenje za obe vlogi in sklenila, da ni verjetno, da bi dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo oljno ogrščico T45 ali so iz nje proizvedeni, kakor je opisano v vlogah („proizvodi“), v okviru predvidene uporabe (3) škodljivo vplivalo na zdravje ljudi, živali ali okolje. Agencija je v svojem mnenju preučila vsa specifična vprašanja in pomisleke držav članic v okviru posvetovanja s pristojnimi nacionalnimi organi, kakor je določeno v členih 6(4) in 18(4) navedene uredbe.

(7)

Agencija je sklenila, da za nobena živila/krmo niso potrebne nadaljnje študije varnosti na živalih (npr. 90-dnevna študija o toksičnosti pri podganah), ker v semenih oljne ogrščice T45 niso bile najdene biološko pomembne spremembe v sestavi niti agronomske spremembe, razen prisotnost proteina PAT.

(8)

Agencija je v svojem mnenju tudi ugotovila, da je načrt za spremljanje okolja, sestavljen iz splošnega načrta za spremljanje, ki ga je predložil vložnik, v skladu z nameravano uporabo proizvodov. Vendar je Agencija zaradi fizikalnih lastnosti semen oljne ogrščice in načinov prevoza priporočila uvedbo ustreznih sistemov upravljanja, ki bodo čim bolj zmanjšali nenamerno izgubo in razsutje transgene oljne ogrščice med prevozom, skladiščenjem, uporabo in predelavo. Načrt spremljanja, ki ga je predložil vložnik, je bil spremenjen tako, da je bilo upoštevano to priporočilo Agencije.

(9)

Zaradi spremljanja postopne odprave oljne ogrščice T45 je treba redno poročati o njeni prisotnosti v uvoženih proizvodih.

(10)

Ob upoštevanju teh pomislekov je primerno izdati dovoljenje, da se zajame prisotnost oljne ogrščice T45 v proizvodih, ker so se do leta 2005 v tretjih državah tržila semena oljne ogrščice T45.

(11)

Vsakemu gensko spremenjenemu organizmu je treba dodeliti poseben identifikator, kakor določa Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (4).

(12)

Po mnenju Agencije za živila, živilske sestavine in krmo, ki vsebujejo oljno ogrščico T45 ali so iz nje proizvedeni, niso potrebne nobene posebne zahteve za označevanje, razen tistih iz členov 13(1) in 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003. Vendar mora biti iz oznak krme, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, in drugih proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo gensko spremenjene organizme in za katere je predložen zahtevek za izdajo dovoljenja, jasno razvidno, da se zadevni proizvodi ne smejo uporabljati za gojenje, tako da se zagotovi uporaba proizvodov v okviru dovoljenja iz te odločbe.

(13)

Na podlagi mnenja Agencije tudi ni utemeljena uvedba posebnih pogojev ali omejitev za dajanje na trg in/ali posebnih pogojev ali omejitev za uporabo in ravnanje, vključno z zahtevami za spremljanje po začetku trženja, ali posebnih pogojev za zaščito posebnih ekosistemov/okolja in/ali geografskih območij, kakor je določeno v točki (e) členov 6(5) in 18(5) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(14)

Vse ustrezne informacije iz dovoljenja za proizvode je treba vnesti v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo, kakor določa Uredba (ES) št. 1829/2003.

(15)

Člen 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (5) določa zahteve za označevanje proizvodov, ki so sestavljeni iz gensko spremenjenih organizmov ali jih vsebujejo.

(16)

O tej odločbi je treba prek Urada za izmenjavo informacij o biološki varnosti obvestiti podpisnice Kartagenskega protokola biološke varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti v skladu s členom 9(1) in členom 15(2)(c) Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (6).

(17)

O ukrepih, predvidenih v tej odločbi, je bil opravljen posvet z vložnikom.

(18)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ni izdal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik, zato je Komisija 30. oktobra 2008 Svetu predložila predlog v skladu s členom 5 Sklepa Sveta 1999/468/ES (7), Svet pa bi moral ukrepati v treh mesecih.

(19)

Vendar Svet ni ukrepal v določenem roku; Odločbo mora zdaj sprejeti Komisija –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Gensko spremenjeni organizem in posebni identifikator

Gensko spremenjeni oljni ogrščici (Brassica napus L.) T45, opredeljeni v točki (b) Priloge k tej odločbi, se dodeli posebni identifikator ACS-BNØØ8-2, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 65/2004.

Člen 2

Dovoljenje

1.   Namen te odločbe je izdati dovoljenje, ki bo za proizvode iz odstavka 2 zajemalo neposredno ali posredno prisotnost oljne ogrščice ACS-BNØØ8-2 zaradi trženja njenih semen v tretjih državah do leta 2005.

2.   Za namene členov 4(2) in 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se v skladu s pogoji iz te odločbe izdajo dovoljenja za naslednje proizvode:

(a)

živila in živilske sestavine, ki vsebujejo oljno ogrščico ACS-BNØØ8-2 ali so iz nje proizvedeni;

(b)

krma, ki vsebuje oljno ogrščico ACS-BNØØ8-2 ali je iz nje proizvedena;

(c)

proizvodi, ki niso živila in krma ter vsebujejo oljno ogrščico ACS-BNØØ8-2 za enako uporabo kot katera koli druga oljna ogrščica, razen za gojenje.

Člen 3

Označevanje

1.   Za namene zahtev za označevanje iz členov 13(1) in 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„oljna ogrščica“.

2.   Besede „ni za gojenje“ se navedejo na oznakah proizvodov iz člena 2.2(b) in (c), ki vsebujejo oljno ogrščico ACS-BNØØ8-2, in v dokumentih, priloženih k navedenim proizvodom.

Člen 4

Spremljanje učinkov na okolje

1.   Imetnik dovoljenja zagotovi, da se načrt za spremljanje vplivov na okolje uvede in izvaja, kakor je opredeljeno v točki (h) Priloge.

2.   Imetnik dovoljenja Komisiji predloži letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti, navedenih v dejavnostih spremljanja.

Člen 5

Spremljanje postopne odprave

1.   Imenik dovoljenja zagotovi, da se pošiljke oljne ogrščice, uvožene v Evropsko unijo iz tretje države, v kateri so se do leta 2005 tržila semena oljne ogrščice ACS-BNØØ8-2, vzorčijo in testirajo na prisotnost oljne ogrščice ACS-BNØØ8-2.

2.   Za vzorčenje oljne ogrščice se uporabi mednarodno priznana metoda. Testiranje se opravi v ustreznem pooblaščenem laboratoriju in v skladu s potrjeno metodo za odkrivanje iz Priloge k tej odločbi.

3.   Imetnik dovoljenja mora Komisiji skupaj s poročili iz člena 4(2) predložiti letno poročilo o spremljanju dejavnosti za odkrivanje prisotnosti oljne ogrščice ACS-BNØØ8-2

Člen 6

Register Skupnosti

Informacije iz Priloge k tej odločbi se vnesejo v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo, kakor določa člen 28 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 7

Imetnik dovoljenja

Imetnik dovoljenja je Bayer Cropscience AG.

Člen 8

Veljavnost

Ta odločba se uporablja 10 let od datuma uradnega obvestila.

Člen 9

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Nemčija.

V Bruslju, 10. marca 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-278

(4)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(5)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(6)  UL L 287, 5.11.2003, str. 1.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA

(a)   Vložnik in imetnik dovoljenja:

Ime

:

Bayer CropScience AG

Naslov

:

Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Nemčija

(b)   Poimenovanje in opredelitev proizvodov:

1.

živila in živilske sestavine, ki vsebujejo oljno ogrščico ACS-BNØØ8-2 ali so iz nje proizvedeni;

2.

krma, ki vsebuje oljno ogrščico ACS-BNØØ8-2 ali je iz nje proizvedena;

3.

proizvodi, ki niso živila in krma ter vsebujejo oljno ogrščico ACS-BNØØ8-2 za enako uporabo kot katera koli druga oljna ogrščica, razen za gojenje.

Gensko spremenjena oljna ogrščica ACS-BNØØ8-2, kakor je opisana v vlogi, izloča beljakovino PAT, zaradi katere je odporna na herbicid glufosinat-amonij.

(c)   Označevanje:

1.

Za namene zahtev za posebno označevanje iz členov 13(1) in 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003, je „ime organizma“„oljna ogrščica“.

2.

Besede „ni za gojenje“ se navedejo na oznakah proizvodov iz člena 2.2(b) in (c) te odločbe, ki vsebujejo oljno ogrščico ACS-BNØØ8-2, in v dokumentih, priloženih k tem proizvodom.

(d)   Metoda za odkrivanje:

za pojav specifična metoda, ki temelji na polimerazni verižni reakciji (PCR) v realnem času za kvantifikacijo oljne ogrščice ACS-BNØØ8-2,

na podlagi semen jo je potrdil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1829/2003, objavljena pa je na spletni strani http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

referenčni material: AOCS 0208-A na voljo pri American Oil Chemists Society (AOCS) na spletni strani http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_canola.cfm

(e)   Posebni identifikator:

ACS-BNØØ8-2

(f)   Informacije, zahtevane v Prilogi II h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti:

Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti, številka vpisa: glej (izpolniti po obvestilu)

(g)   Pogoji ali omejitve pri dajanju proizvodov na trg, njihovi uporabi ali ravnanju z njimi:

Se ne zahteva.

(h)   Načrt spremljanja

Načrt spremljanja vplivov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES

(Povezava: načrt je objavljen na spletu)

(i)   Zahteve za spremljanje po začetku trženja za uporabo živil za prehrano ljudi

Se ne zahteva.

Opomba: Povezave do ustreznih dokumentov bo morda treba sčasoma spremeniti. Take spremembe bodo na voljo javnosti s posodabljanjem registra Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.