ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 57

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
28. februar 2009


Vsebina

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/152/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 20. novembra 2008 o podpisu in začasni uporabi Vmesnega sporazuma, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani

1

Vmesni sporazum, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani

2

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

28.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/1


SKLEP SVETA

z dne 20. novembra 2008

o podpisu in začasni uporabi Vmesnega sporazuma, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani

(2009/152/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 133 in 181 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. junija 2002 pooblastil Komisijo za začetek pogajanj o sklenitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu z državami AKP.

(2)

Ta pogajanja so bila končana in 17. decembra 2007 je bil parafiran Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter pogodbenico Srednjo Afriko (kar zajema Kamerun) na drugi strani (v nadaljnjem besedilu „Vmesni SGP“).

(3)

Člen 98(4) Vmesnega SGP določa začasno uporabo Sporazuma do začetka njegove veljavnosti.

(4)

Vmesni SGP bi bilo treba podpisati v imenu Skupnosti ter ga v zvezi z določbami, ki so v pristojnosti Skupnosti, začasno uporabljati, s pridržkom njegove poznejše sklenitve -

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Vmesnega sporazuma, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu „Vmesni SGP“) se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navedenega sporazuma.

Besedilo Vmesnega SGP je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Za namene člena 92(2) Vmesnega SGP, je Odbor SGP sestavljen iz članov Sveta in predstavnikov Komisije na eni strani in predstavnikov vlad držav podpisnic iz Srednje Afrike na drugi strani. Komisija predloži Svetu v odločitev stališče Skupnosti glede pogajanj o poslovniku Odbora SGP.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Vmesnega SGP v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 4

V zvezi z določbami, ki so v pristojnosti Skupnosti, se Vmesni SGP v skladu s svojim členom 98(4) začasno uporablja do zaključka postopkov za njegovo sklenitev. Komisija bo objavila obvestilo o datumu začetka začasne uporabe.

V Bruslju, 20. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. LAPORTE


VMESNI SPORAZUM,

ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani

KAZALO

PREAMBULA

NASLOV I:

CILJI

NASLOV II:

PARTNERSTVO ZA RAZVOJ

NASLOV III:

TRGOVINSKI REŽIM ZA PROIZVODE

POGLAVJE 1

Carine in netarifni ukrepi

POGLAVJE 2

Instrumenti trgovinske zaščite

POGLAVJE 3

Carinski postopek in olajševanje trgovine

POGLAVJE 4

Tehnične ovire pri trgovanju ter sanitarni in fitosanitarni ukrepi

POGLAVJE 5

Upravljanje z gozdovi in trgovina z lesom ter gozdarskimi proizvodi

NASLOV IV:

USTANAVLJANJE, TRGOVINA S STORITVAMI IN ELEKTRONSKO POSLOVANJE

NASLOV V:

PRAVILA V ZVEZI S TRGOVINO

POGLAVJE 1

Tekoča plačila in pretok kapitala

POGLAVJE 2

Konkurenca

POGLAVJE 3

Intelektualna lastnina

POGLAVJE 4

Javna naročila

POGLAVJE 5

Trajnostni razvoj

POGLAVJE 6

Varstvo osebnih podatkov

NASLOV VI:

PREPREČEVANJE IN REŠEVANJE SPOROV

POGLAVJE 1

Namen in področje uporabe

POGLAVJE 2

Posvetovanje in posredovanje

POGLAVJE 3

Postopki reševanja sporov

POGLAVJE 4

Splošne določbe

NASLOV VII:

SPLOŠNE IZJEME

NASLOV VIII:

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

„SREDNJA AFRIKA“, KI JO ZA NAMENE TEGA SPORAZUMA SESTAVLJA:

REPUBLIKA KAMERUN,

na eni strani ter

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKEA BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

in

EVROPSKA SKUPNOST

na drugi strani STA

PREAMBULA

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 in revidiranega v Luxembourgu dne 25. junija 2005 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum iz Cotonouja“),

V PREPRIČANJU, da bo Sporazum o gospodarskem partnerstvu (SGP) ustvaril novo in ugodnejše ozračje za njihove odnose na področju gospodarskega upravljanja, trgovine in naložb ter nove možnosti za rast in razvoj;

OB UPOŠTEVANJU, da mora liberalizacija trgovine, ustanavljanja in trgovine s storitvami med pogodbenicama temeljiti na regionalnem povezovanju srednjeafriških držav, imeti za cilj spodbujanje nemotenega in postopnega vključevanja teh gospodarstev v svetovno gospodarstvo, ob upoštevanju njihovih političnih odločitev in razvojnih prednostnih nalog, ter izpolnjevati pogoje iz sporazumov v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO);

OB UPOŠTEVANJU, da pogodbenici ne bosta spodbujali neposrednih tujih naložb z omilitvijo svoje zakonodaje in notranje ureditve s področja okolja, dela ali varnosti in zdravja pri delu ali z ohlapnejšo notranjo zakonodajo in predpisi, katerih namen je zaščititi in spodbujati kulturno raznolikost. Zato pogodbenici potrjujeta svojo zavezanost k spoštovanju te notranje zakonodaje ali predpisov ali pripravljenost, da to storita za spodbujanje ustanavljanja, nakupa, širitve ali ohranjanja naložbe ali vlagatelja na svojem ozemlju –

SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

NASLOV I

CILJI

Člen 1

Vmesni sporazum

Ta sporazum določa začetni okvir Sporazuma o gospodarskem partnerstvu (SGP).

„Začetni okvir“ pogodbenici razumeta kot vmesni sporazum, ki vsebuje na eni strani sklop dejanskih in pravnomočnih zavez v skladu z določbami tega sporazuma, in na drugi strani pogajalski sklop, ki omogoča vključevanje dopolnilnih delov, da bi prišlo do celovitega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu v skladu s Sporazumom iz Cotonouja.

Člen 2

Splošni cilji in področje uporabe

Splošni cilji tega sporazuma so:

(a)

prispevati k zmanjšanju in končnemu izkoreninjenju revščine z vzpostavitvijo trgovinskega partnerstva, skladnega s ciljem trajnostnega razvoja, razvojnimi cilji novega tisočletja in Sporazumom iz Cotonouja;

(b)

spodbujati bolj konkurenčno in raznovrstno regionalno gospodarstvo v Srednji Afriki in hitrejši razvoj;

(c)

spodbujati regionalno povezovanje, gospodarsko sodelovanje in odgovorno vodenje v srednjeafriški regiji;

(d)

spodbujati postopno vključevanje pogodbenice Srednje Afrike v svetovno gospodarstvo v skladu z njenimi političnimi odločitvami in razvojnimi prednostnimi nalogami;

(e)

izboljšati zmožnosti pogodbenice Srednje Afrike na področju trgovinske politike in glede vprašanj, povezanih s trgovino;

(f)

vzpostaviti in izvajati učinkovit, predvidljiv in pregleden regulativni okvir za trgovino in naložbe v regiji Srednji Afriki z zagotavljanjem razmer za povečanje naložb in pobud zasebnega sektorja ter okrepitev zmožnosti ponudbe proizvodov in storitev, konkurenčnosti in gospodarske rasti v regiji;

(g)

okrepiti obstoječe odnose med pogodbenicama na podlagi solidarnosti in skupnega interesa. V ta namen bo Sporazum skladno z obveznostmi STO izboljšal trgovinske in gospodarske odnose, podpiral novo trgovinsko dinamiko med pogodbenicama s progresivno in asimetrično liberalizacijo medsebojne trgovine ter krepil, širil in poglabljal sodelovanje na vseh področjih, povezanih s trgovino;

(h)

spodbujati razvoj zasebnega sektorja in povečanje zaposlovanja.

Člen 3

Posebni cilji

V skladu s členoma 34 in 35 Sporazuma iz Cotonouja so posebni cilji tega sporazuma:

(a)

postaviti temelje za pogajanja o SGP, ki bo prispeval k zmanjšanju revščine, spodbujal regionalno povezovanje, gospodarsko sodelovanje in odgovorno vodenje v Srednji Afriki, izboljšal proizvodne, izvozne in nabavne zmogljivosti Srednje Afrike ter njeno zmožnost, da pritegne tuje naložbe, in zmožnosti na področju trgovinske politike in glede vprašanj v zvezi s trgovino;

(b)

spodbujati nemoteno in postopno vključevanje Srednje Afrike v svetovno gospodarstvo v skladu z njenimi političnimi odločitvami in razvojnimi prednostnimi nalogami;

(c)

krepiti obstoječe odnose med pogodbenicama na podlagi solidarnosti in skupnega interesa;

(d)

ustvariti sporazum, skladen s pravili STO;

(e)

postaviti temelje za pogajanja in vzpostaviti učinkovit, predvidljiv in pregleden regulativni okvir za trgovino, naložbe, konkurenco, intelektualno lastnino, javna naročila in trajnostni razvoj v regiji Srednji Afriki, kar bi podprlo zagotavljanje razmer za povečanje naložb in večjo pobudo zasebnega sektorja, ter za okrepitev zmožnosti ponudbe proizvodov in storitev, konkurenčnosti in gospodarske rasti v regiji;

(f)

določiti časovni načrt za pogajanja o področjih iz odstavka (e), za katera ni bilo mogoče skleniti pogajanj v letu 2007.

NASLOV II

PARTNERSTVO ZA RAZVOJ

Člen 4

Okvir za krepitev zmogljivosti v Srednji Afriki

Pogodbenici potrjujeta svojo odločenost, da bosta spodbujali krepitev zmogljivosti in posodabljanje gospodarstva Srednje Afrike z različnimi instrumenti, ki jih imata na voljo, in zlasti z vzpostavljanjem gospodarskega ter nacionalnega in regionalnega institucionalnega okvira, ugodnega za rast konkurenčne gospodarske dejavnosti v Srednji Afriki z instrumenti trgovinske politike ter sodelovanja in razvoja, kot so opredeljeni v členu 7.

Člen 5

Prednostna področja krepitve zmogljivosti in posodabljanja

1.   Pogodbenica Srednja Afrika bo skupaj s pogodbenico ES z instrumenti sodelovanja, kot so opredeljeni v členu 7, spodbujala količinsko in kakovostno rast blaga in storitev, ki jih proizvaja in izvaža pogodbenica Srednja Afrika, zlasti na naslednjih področjih:

(a)

razvoj osnovne, regionalno usmerjene infrastrukture:

prevoz,

energija,

telekomunikacije;

(b)

kmetijstvo in varnost hrane:

kmetijska proizvodnja,

živilskopredelovalna industrija,

ribištvo,

živinoreja,

ribogojstvo in ribolovni viri;

(c)

industrija, diverzifikacija in konkurenčnost gospodarstva:

posodabljanje podjetij,

industrija,

standardi in certificiranje (sanitarni in fitosanitarni ukrepi (SFS), kakovost, zootehnični standardi itd.);

(d)

poglabljanje regionalnega povezovanja:

razvoj skupnega regionalnega trga,

obdavčenje in carine;

(e)

izboljšanje poslovnega okolja:

uskladitev nacionalnih trgovinskih politik.

2.   V okviru izvajanja tega partnerstva se pogodbenici sklicujeta na skupne smernice, ki so v Prilogi I priložene k temu sporazumu.

3.   Pogodbenici v okviru izvajanja tega sporazuma potrjujeta svojo odločenost, da bosta spodbujali posodabljanje proizvodnih sektorjev Srednje Afrike, ki jih zadeva ta sporazum, z instrumenti sodelovanja, kot so opredeljeni v členu 7.

Člen 6

Poslovni okvir

Pogodbenici ocenjujeta, da je poslovni okvir osnovni nosilec gospodarskega razvoja, in zato je namen določb tega sporazuma prispevati k temu skupnemu cilju. Države podpisnice iz Srednje Afrike, ki so tudi podpisnice pogodbe Organizacije za uskladitev poslovnega prava afriških držav (OHADA), se zavezujejo, da bodo učinkovito in nediskriminatorno uporabljale in izvajale določbe iz te pogodbe.

Člen 7

Sodelovanje pri financiranju razvoja

1.   Določbe Sporazuma iz Cotonouja o sodelovanju in gospodarskem ter regionalnem povezovanju se bodo izvajale, da bi čim bolj povečali predvidene koristi tega sporazuma.

2.   Financiranje Evropske skupnosti (1), ki se nanaša na razvojno sodelovanje med pogodbenico Srednjo Afriko in Evropsko skupnostjo v podporo izvajanju tega sporazuma, se izvaja v okviru ustreznih pravil in postopkov, predvidenih v Sporazumu iz Cotonouja, zlasti postopkov programiranja Evropskega razvojnega sklada (ERS), ter v okviru ustreznih instrumentov, financiranih iz splošnega proračuna Evropske unije. V tem okviru je podpora izvajanju tega sporazuma ena od prednostnih nalog.

3.   Države članice Evropske skupnosti se kolektivno zavezujejo, da bodo s svojimi razvojnimi politikami in instrumenti, vključno s pomočjo trgovini, podpirale razvojne ukrepe v prid regionalnega gospodarskega sodelovanja ter za izvajanje tega sporazuma na nacionalni in regionalni ravni, skladno z načeloma učinkovitosti in dopolnjevanja pomoči.

4.   Pogodbenici bosta sodelovali, da bi olajšali vključevanje drugih donatorjev, ki želijo podpreti prizadevanja pogodbenice Srednje Afrike za doseganje ciljev tega sporazuma.

5.   Pogodbenici priznavata koristnost posebnih mehanizmov regionalnega financiranja v podporo izvajanju tega sporazuma in podpirata prizadevanja regije v tej smeri.

Člen 8

Podpora izvajanju pravil, povezanih s trgovino

Pogodbenici soglašata, da izvajanje pravil, povezanih s trgovino, katerih področja sodelovanja so podrobno navedena v različnih ustreznih poglavjih tega sporazuma, prispeva k doseganju ciljev tega sporazuma. Sodelovanje na tem področju se izvaja v skladu s pravili iz člena 7.

Člen 9

Financiranje partnerstva

1.   Pogodbenici soglašata, da se ustanovi regionalni sklad SGP (FORAPE) za regijo Srednjo Afriko za usklajevanje podpor, ki bodo prispevale k učinkovitemu financiranju prednostnih ukrepov za krepitev proizvodnih zmogljivosti srednjeafriških držav, kot je navedeno v členu 5, in ukrepov, navedenih v členu 10. Pravila delovanja in upravljanja sklada FORAPE določi regija do konca leta 2008. To obdobje pogodbenica ES izkoristi za dopolnitev svoje ocene navedenih pravil.

2.   Sklad FORAPE bo črpal sredstva, ki sta jih zbrali pogodbenici, zlasti s prispevki ERS, prispevki držav članic Evropske unije ter morebitnimi prispevki drugih donatorjev.

3.   Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se pogodbenica Evropska skupnost zavezuje, da bo svojo podporo usmerila prek lastnih mehanizmov financiranja regije ali prek mehanizmov, ki so jih izbrale države podpisnice tega sporazuma ob upoštevanju pravil in postopkov, določenih v Sporazumu iz Cotonouja, in v skladu z načeli učinkovitosti pomoči.

4.   Pogodbenici bosta sodelovali, da bi olajšali prispevek drugih donatorjev v sklad FORAPE.

Člen 10

Sodelovanje pri fiskalnem prilagajanju

1.   Pogodbenici priznavata, da bi bili ukinitev ali bistveno zmanjšanje carin, ki jih predvideva ta sporazum, lahko izziv za države podpisnice iz Srednje Afrike, in soglašata, da bosta vzpostavili dialog in sodelovanje na tem področju.

2.   Glede na časovni razpored odprave carin, ki sta ga pogodbenici odobrili v tem sporazumu, soglašata, da bosta vzpostavili poglobljen dialog o ukrepih fiskalnega prilagajanja, ki jih je treba sprejeti, da se končno vzpostavi proračunsko ravnovesje.

3.   V skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali v okviru določb iz člena 7 in se zavezujeta, da bosta izvajali ukrepe tehnične in finančne pomoči na naslednjih področjih:

(a)

prispevek k blaženju neto fiskalnih posledic, ki je popolnoma skladen s fiskalnimi reformami;

(b)

podpora fiskalni reformi kot spremljanje dialoga na tem področju.

4.   Pogodbenici soglašata, da se v okviru odbora SGP čim prej dogovorita o metodologiji ocenjevanja neto fiskalnih posledic. Pogodbenici se nato v istem okviru sporazumeta o dodatnih raziskavah in ukrepih, ki jih je treba izvesti.

Člen 11

Sodelovanje v mednarodnih forumih

Pogodbenici si prizadevata sodelovati v vseh mednarodnih forumih, kjer se obravnavajo vprašanja, pomembna za to partnerstvo.

Člen 12

Razmislek o partnerstvu za razvoj

Pogodbenici soglašata, da bosta leta 2008 poglobili razmislek o partnerstvu za razvoj, določenem v tem naslovu, vključno s pravili njegovega izvajanja.

NASLOV III

TRGOVINSKI REŽIM ZA PROIZVODE

POGLAVJE 1

Carine in netarifni ukrepi

Člen 13

Pravila o poreklu

1.   V skladu s tem poglavjem se izraz „s poreklom“ uporablja za blago, ki izpolnjuje pravila o poreklu, ki veljajo na ozemljih pogodbenic 1. januarja 2008.

2.   Odbor SGP bo k temu sporazumu priložil recipročno skupno ureditev, ki ureja pravila o poreklu, ki bo začela veljati z začetkom začasne uporabe tega sporazuma.

3.   Najpozneje tri leta po dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma bosta pogodbenici pregledali veljavne določbe, ki urejajo pravila o poreklu, da bi poenostavili koncepte in metode, ki se uporabljajo za določitev porekla z vidika razvojnih ciljev Srednje Afrike. Pri tem pregledu bosta pogodbenici upoštevali tehnološki razvoj, proizvodne procese in vse druge dejavnike, vključno s tekočimi reformami v zvezi s pravili o poreklu, zaradi katerih bi lahko bile potrebne spremembe sklenjene recipročne ureditve. Vse spremembe ali zamenjave se izvršijo s sklepom Odbora SGP.

Člen 14

Carinske dajatve

Carinske dajatve vključujejo vse vrste dajatev ali taks, vključno z vsemi oblikami dodatnih davkov ali dodatnih dajatev, ki se naložijo za uvoz ali izvoz, ali pri uvozu ali izvozu proizvodov. Carinske dajatve ne vključujejo:

(a)

dajatev, ki so enake taksam ali drugim notranjim dajatvam, naloženim v skladu s členom 23;

(b)

protidampinških, izravnalnih ali zaščitnih ukrepov, ki se uporabljajo v skladu z določbami poglavja o instrumentih trgovinske zaščite;

(c)

pristojbin ali drugih dajatev, ki se uporabljajo v skladu s členom 18.

Člen 15

Odprava carinskih dajatev pri izvozu

1.   Od začetka veljavnosti tega sporazuma se v trgovini med pogodbenicama pri uvozu ali izvozu ne uvajajo nove carinske dajatve, že obstoječe pa se ne zvišajo.

2.   Vendar ob resnih težavah v zvezi z javnimi financami ali za večje varstvo okolja lahko pogodbenica Srednja Afrika po posvetu s pogodbenico ES uvede carinske dajatve na izvoz omejenega števila dodatnega blaga.

3.   Odbor SGP bo redno pregledoval učinek in primernost izvoznih carinskih dajatev, ki se uporabljajo v okviru tega člena.

Člen 16

Pretok proizvodov

1.   Proizvodi s poreklom iz Evropske skupnosti ali iz pogodbenice Srednje Afrike so na ozemlju druge pogodbenice zavezani plačilu carinskih dajatev samo enkrat.

2.   Kar zadeva proizvode s poreklom iz Evropske skupnosti, se carina, ki jo je treba plačati v skladu s tem sporazumom, odtegne za račun države podpisnice iz Srednje Afrike, katere ozemlje je kraj potrošnje.

3.   Pogodbenica Srednja Afrika sprejme vse ukrepe, potrebne za zagotavljanje učinkovitega izvajanja določb tega člena ter za spodbujanje prostega pretoka proizvodov v državah podpisnicah iz Srednje Afrike. Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali na tem področju v okviru členov 7 in 8. To sodelovanje se bo prilagodilo vrsti ureditve, ki jo je nazadnje sprejela pogodbenica Srednja Afrika.

4.   Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri pospeševanju pretoka proizvodov in poenostavitvi carinskih postopkov, kot je določeno v poglavju 3 naslova III.

Člen 17

Klasifikacija proizvodov

Klasifikacija proizvodov, ki jih zajema ta sporazum, je klasifikacija, ki je določena v carinski nomenklaturi posamezne pogodbenice, v skladu z usklajenim sistemom poimenovanj in šifrskih oznak blaga („HS“).

Člen 18

Pristojbine in druge dajatve

1.   Pristojbine in druge dajatve iz člena 14(c) ne smejo presegati približnega zneska opravljenih storitev in ne smejo pomeniti posredne zaščite za domače proizvode ali obdavčitve uvoza ali izvoza za fiskalne namene. Zanje se uporabljajo posebne tarife, ki ustrezajo približnemu strošku opravljenih storitev, in se ne izračunavajo ad valorem. S pristojbinami in drugimi dajatvami se ne obdavčijo konzularne formalnosti, kot so konzularni računi in potrdila, katerih popoln seznam bo določil Odbor SGP.

2.   Pogodbenica Srednja Afrika soglaša, da se najkasneje do 1. januarja 2013 vzpostavijo standardizirane odločbe za področje iz tega člena za spodbujanje regionalnega povezovanja in razumljivosti za gospodarske subjekte.

Člen 19

Ugodnejše obravnave na podlagi sporazumov o gospodarskem povezovanju

1.   Glede področij, zajetih v tem poglavju, bo pogodbenica ES pogodbenici Srednji Afriki odobrila ugodnejšo obravnavo, ki lahko izvira iz tega, da pogodbenica ES po podpisu tega sporazuma postane stranka sporazuma o gospodarskem povezovanju s tretjimi strankami.

2.   Glede področij, zajetih v tem poglavju, bo pogodbenica Srednja Afrika odobrila pogodbenici ES vsako ugodnejšo obravnavo, ki bi lahko bila posledica tega, da bi pogodbenica Srednja Afrika po podpisu tega sporazuma postala stranka sporazuma o gospodarskem povezovanju z velikim trgovinskim partnerjem.

3.   Če bi pogodbenica Srednja Afrika pri velikem trgovinskem partnerju dosegla bistveno boljšo obravnavo, kot ji jo ponuja pogodbenica ES, v sporazumu o gospodarskem povezovanju, ki ga je pogodbenica Srednja Afrika sklenila s tem partnerjem, se bosta pogodbenici posvetovali in skupaj odločili o izvajanju določb iz odstavka 2.

4.   V tem členu „sporazum o gospodarskem povezovanju“ pomeni sporazum, ki znatno liberalizira trgovino in ukinja ali odpravlja diskriminacijo med pogodbenicama z odpravo sedanjih diskriminatornih ukrepov in/ali prepovedjo novih diskriminatornih ukrepov in bolj diskriminatornih ukrepov ob začetku veljavnosti tega sporazuma ali na podlagi razumnega časovnega okvira.

5.   V tem členu „velik trgovinski partner“ pomeni vsako razvito državo ali državo, katere delež v svetovni trgovini je večji od enega odstotka v letu pred začetkom veljavnosti sporazuma o gospodarskem povezovanju iz odstavka 2, ali katero koli skupino držav, ki nastopajo individualno, kolektivno ali s sporazumom o gospodarskem povezovanju in imajo delež svetovne trgovine večji od enega in pol odstotka v letu pred začetkom veljavnosti sporazuma o gospodarskem povezovanju iz odstavka 2 (2).

6.   Določb tega poglavja ni mogoče razlagati, kot da pogodbenici zavezujejo k vzajemni razširitvi preferencialne obravnave, ki bi se uporabljala, ker je ena od pogodbenic na dan podpisa tega sporazuma stranka sporazuma o regionalnem gospodarskem povezovanju s tretjo stranko.

Člen 20

Carinske dajatve na proizvode s poreklom iz držav podpisnic iz Srednje Afrike

1.   Proizvodi s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike se uvažajo v partnerico ES brez carinskih dajatev, razen proizvodi, navedeni v Prilogi II in pod tam določenimi pogoji.

2.   V okviru trgovine med pogodbenicama se ne uvajajo nove carinske dajatve, že obstoječe pa se ne zvišajo.

Člen 21

Carinske dajatve na proizvode s poreklom iz Evropske skupnosti

1.   Za vsak proizvod je osnovna carina opredeljena v Prilogi III.

2.   V okviru trgovine med pogodbenicama se ne uvajajo nove carinske dajatve, tiste določene v Prilogi III, pa se ne zvišajo.

3.   Brez poseganja v določbe odstavka 2 bo lahko Srednja Afrika v okviru uvedbe skupne zunanje tarife najpozneje od 1. januarja 2013 in če splošne posledice teh carin ne bodo višje od posledic carin, določenih v Prilogi III, spremenila osnovne carine iz Priloge III, ki se uporabljajo za proizvode s poreklom iz ES. V tem primeru bo Odbor SGP posledično spremenil Prilogo III.

4.   Carinske dajatve pri uvozu proizvodov z opredeljenim poreklom iz Evropske skupnosti, katerih seznam je v Prilogi III pod kategorijami „1“, „2“ in „3“, so dokončno ukinjene, kot je opredeljeno v spodnji preglednici. Odstotki tarifnega znižanja, opredeljeni v spodnji preglednici, se uporabljajo za tarife, opredeljene v odstavku 1, ali za morebitne nove tarife, opredeljene v okviru pogojev iz odstavka 3.

Kategorija

1. 1. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2011

1. 1. 2012

1. 1. 2013

1. 1. 2014

1

0 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

 

2

0 %

0 %

0 %

15 %

30 %

45 %

60 %

3

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

10 %


Kategorija

1. 1. 2015

1. 1. 2016

1. 1. 2017

1. 1. 2018

1. 1. 2019

1. 1. 2020

1. 1. 2021

1

 

 

 

 

 

 

 

2

75 %

90 %

100 %

 

 

 

 

3

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %


Kategorija

1. 1. 2022

1. 1. 2023

1

 

 

2

 

 

3

90 %

100 %

5.   Uvoz proizvodov s poreklom iz Evropske skupnosti, katerih seznam je v Prilogi III pod kategorijo „5“, sestavljajo proizvodi, za katere so carinske dajatve opredeljene po določbah iz odstavkov 1 in 3 zgoraj; carinske dajatve za to kategorijo se ne znižajo in ne odpravijo.

6.   Ob resnih težavah v zvezi z uvozom danega proizvoda lahko Odbor SGP sporazumno pregleda časovni razpored znižanja in odprave tarif z morebitnim ciljem, da se podaljša obdobje znižanja ali odprave. Pri takšnem pregledu obdobja časovnega razporeda za zadevni proizvod, za katerega je bil zahtevan pregled, ni mogoče podaljšati preko najdaljšega prehodnega obdobja za znižanje ali odpravo tarif za ta proizvod. Če Odbor SGP ne sprejme odločitve v tridesetih dneh od zahtevka za pregled časovnega razporeda, lahko pogodbenica Srednja Afrika začasno opusti časovni razpored, in sicer za obdobje največ enega leta.

Člen 22

Prepoved količinskih omejitev

Z začetkom veljavnosti tega sporazuma se odpravijo vse uvozne ali izvozne prepovedi ali omejitve, ki vplivajo na trgovino med pogodbenicama, razen carin, taks, pristojbin in drugih dajatev iz člena 18, če se uveljavljajo s kvotami, uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji ali drugimi ukrepi. Ni mogoče uvesti nobenih novih ukrepov. Določbe tega člena ne vplivajo na določbe poglavja tega sporazuma o instrumentih trgovinske zaščite.

Člen 23

Nacionalna obravnava na področju notranjega obdavčenja in ureditve

1.   Uvoženi proizvodi s poreklom iz druge pogodbenice ne morejo biti posredno ali neposredno obdavčeni z notranjimi taksami ali drugimi notranjimi dajatvami, ki so višje od taks in dajatev, s katerimi so posredno ali neposredno obdavčeni podobni domači proizvodi. Nobena pogodbenica ne sme na kakršen koli drug način uporabljati notranjih taks ali drugih dajatev, da bi zaščitila domačo proizvodnjo.

2.   Obravnava uvoženih proizvodov s poreklom iz druge pogodbenice ne sme biti manj ugodna od tiste, ki jo podobnim proizvodom domačega porekla zagotavljajo zakoni, predpisi in zahteve glede prodaje, ponudbe, nakupa, prevoza, distribucije ali uporabe na notranjem trgu. Določbe tega odstavka ne nasprotujejo uporabi različnih notranjih prevoznih dajatev, ki temeljijo izključno na gospodarskem izkoriščanju prevoznih sredstev in ne na poreklu proizvoda.

3.   Nobena pogodbenica ne sme uvesti ali ohranjati nobenega notranjega količinskega predpisa glede mešanja, predelave ali uporabe proizvodov v določenih količinah ali razmerjih, ki neposredno ali posredno zahteva, da je treba določeno količino ali razmerje katerega koli proizvoda, za katerega velja predpis, dobaviti iz domačih virov. Nobena pogodbenica ne sme na kakršen koli drug način uporabljati nobenega notranjega količinskega predpisa, da bi zaščitila domačo proizvodnjo.

Ne bo se uporabljal noben notranji količinski predpis glede mešanja, predelave ali uporabe proizvodov v določenih količinah ali razmerjih na način, ki bi te količine ali razmerja razdelil med zunanje vire dobave.

4.   V skladu s členom III.8(b) Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini iz leta 1994 (GATT 1994) določbe tega člena ne preprečujejo izplačila subvencij izključno domačim proizvajalcem, vključno s plačili, ki izvirajo iz notranjih taks ali dajatev, ki se uporabljajo skladno z določbami tega člena, in subvencij, ki se izvajajo z vladnimi odkupi domačih proizvodov.

5.   Določbe tega člena ne veljajo za zakone, predpise, postopke ali prakse, ki urejajo javna naročila.

6.   Določbe tega člena ne vplivajo na določbe poglavja tega sporazuma o instrumentih trgovinske zaščite.

Člen 24

Subvencije za izvoz kmetijskih proizvodov

1.   Pogodbenica ES, pogodbenica Srednja Afrika ali katera koli srednjeafriška država podpisnica ne smejo uvesti novega subvencijskega programa, ki je pogojen z izvozom, ali povečati veljavnih tovrstnih subvencij za kmetijske proizvode, namenjene na ozemlje druge pogodbenice. V okviru veljavnih subvencij se v tem odstavku ne prepoveduje povečanje zaradi sprememb svetovne cene zadevnih proizvodov.

2.   Glede vsake skupine proizvodov, kot so opredeljeni v odstavku 3, upravičene do izvoznega nadomestila po zakonodaji ES za isti primarni proizvod, za katerega se je pogodbenica Srednja Afrika zavezala, da bo odpravila carine, se pogodbenica ES zavezuje, da bo odpravila vse veljavne subvencije, odobrene za izvoz te skupine proizvodov, ki ustrezajo enakemu primarnemu proizvodu, na ozemlje pogodbenice Srednje Afrike. V okviru tega odstavka se bosta pogodbenici posvetovali do 31. decembra 2008, da opredelita pravila odprave subvencij.

3.   Ta člen se uporablja za proizvode, ki jih zajema Priloga I Sporazuma STO o kmetijstvu.

4.   Ta člen ne vpliva na uporabo člena 9.4 Sporazuma STO o kmetijstvu ter člena 27 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih s strani pogodbenice Srednje Afrike.

Člen 25

Varnost preskrbe s hrano

Če se izkaže, da izpolnjevanje določb tega sporazuma povzroči težave z razpoložljivostjo ali dostopom do živil ali drugih proizvodov, bistvenih za zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano, in če to stanje povzroči ali utegne povzročiti večje težave pogodbenici Srednji Afriki ali državi podpisnici iz Srednje Afrike, lahko ta pogodbenica ali ta država podpisnica sprejme ustrezne ukrepe v skladu s postopki, opredeljenimi v členu 31.

Člen 26

Posebne določbe o upravnem sodelovanju

1.   Pogodbenici se strinjata, da je upravno sodelovanje bistvenega pomena za izvajanje in nadzor preferencialne obravnave, odobrene na podlagi tega naslova, ter poudarjata svojo zavezo za boj proti nepravilnostim in goljufijam v carinskih in s tem povezanih zadevah.

2.   Če pogodbenica na podlagi objektivnih informacij ugotovi, da se upravno sodelovanje ne zagotavlja in/ali se pojavljajo nepravilnosti ali goljufije, lahko zadevna pogodbenica začasno odpravi preferencialno obravnavo zadevnih proizvodov v skladu s tem členom.

3.   V tem členu se nepravilnost pri upravnem sodelovanju med drugim opredeli kot:

(a)

ponavljajoče nespoštovanje obveznosti preverjanja porekla zadevnih proizvodov;

(b)

stalno zavračanje ali nepotrebno odlašanje pri izvajanju in/ali sporočanju rezultatov naknadnega preverjanja dokazil o poreklu;

(c)

stalno zavračanje ali nepotrebno odlašanje pri pridobivanju pooblastil za izvajanje misij v zvezi z upravnim sodelovanjem, da bi se preverila verodostojnost dokumentov ali točnost informacij v zvezi z odobritvijo preferencialne obravnave.

4.   Za uporabo začasne opustitve veljajo naslednji pogoji:

(a)

pogodbenica, ki na podlagi objektivnih informacij ugotovi, da se upravno sodelovanje ne zagotavlja in/ali da se pojavljajo nepravilnosti ali goljufije, mora brez nepotrebnega odlašanja obvestiti Odbor SGP o svojih ugotovitvah skupaj z objektivnimi informacijami in dokazilom ter se z njim posvetovati, da se najde rešitev, sprejemljiva za obe pogodbenici, na podlagi vseh ustreznih informacij in objektivnih dokazil;

(b)

če sta pogodbenici začeli posvetovanje v okviru Odbora SGP, kot je določeno zgoraj, in v treh mesecih po obvestilu nista našli sprejemljive rešitve, lahko zadevna pogodbenica začasno opusti preferencialno obravnavo, odobreno za zadevne proizvode. O začasni opustitvi je treba brez nepotrebnega odlašanja obvestiti Odbor SGP;

(c)

Začasne opustitve na podlagi tega člena se omejijo le na tiste, ki so potrebne za zaščito finančnih interesov zadevne pogodbenice. Obdobje ne sme preseči šest mesecev, lahko pa se obnovi. O začasnih opustitvah je treba takoj po njihovem sprejetju obvestiti Odbor SGP. V njem redno potekajo posvetovanja o začasnih opustitvah, zlasti z namenom njihove razveljavitve, takoj ko niso več podani pogoji za njihovo uporabo.

5.   Hkrati ko zadevna članica obvesti Odbor SGP v skladu z odstavkom 4(a), objavi tudi obvestilo uvoznikom v svojem Uradnem listu. V obvestilu uvoznikom je navedeno, da je bilo na podlagi objektivnih informacij dokazano, da se pri zadevnem proizvodu upravno sodelovanje ne zagotavlja in/ali da se pojavljajo nepravilnosti ali goljufije.

Člen 27

Obravnava upravnih napak

Ob napaki pristojnih organov pri upravljanju preferencialnih sistemov izvoza, zlasti pri uporabi pravil glede opredelitve pojma „proizvodi s poreklom“ in postopkov upravnega sodelovanja, pri čemer zaradi te napake nastanejo posledice na področju uvoza in izvoza, lahko pogodbenica, ki je izpostavljena takim posledicam, zaprosi Odbor SGP, da prouči možnosti za sprejetje vseh ustreznih ukrepov za razrešitev položaja.

Člen 28

Sodelovanje

V skladu z določbami člena 7 pogodbenici soglašata, da bosta med drugim sodelovali na naslednjih področjih:

podpora izvajanju zavez trgovinske politike iz tega sporazuma;

oblikovanje/podpora pri razlagi in uporabi teh pravil.

POGLAVJE 2

Instrumenti trgovinske zaščite

Člen 29

Protidampinški in izravnalni ukrepi

1.   Ob upoštevanju določb tega člena ne more nič iz tega sporazuma pogodbenici ES ali državam podpisnicam iz Srednje Afrike, ki nastopajo individualno ali kolektivno, preprečiti sprejetja protidampinških ali izravnalnih ukrepov v skladu z ustreznimi sporazumi STO. V tem sporazumu se poreklo določa v skladu s pravili o nepreferencialnem poreklu pogodbenic.

2.   Preden pogodbenica ES uvede dokončne protidampinške ali izravnalne dajatve za proizvode iz držav podpisnic iz Srednje Afrike, mora proučiti možnost konstruktivnih rešitev, opredeljenih v ustreznih sporazumih STO.

3.   Kadar regionalni ali podregionalni organ uvede protidampinški ali izravnalni ukrep proti najmanj dvema državama podpisnicama iz Srednje Afrike, mora obstajati en sam forum za sodno preiskavo, vključno s pritožbeno stopnjo.

4.   Kadar je protidampinške ali izravnalne ukrepe mogoče uvesti na regionalni ali podregionalni in nacionalni podlagi, pogodbenici jamčita, da regionalni ali podregionalni organi na eni strani ter nacionalni organi na drugi strani teh ukrepov ne uporabljajo hkrati za isti proizvod.

5.   Pogodbenica ES obvesti države podpisnice iz Srednje Afrike o prejemu pravilno dokumentirane pritožbe še pred začetkom kakršne koli preiskave.

6.   Določbe tega člena se uporabljajo v vseh preiskavah, ki se začnejo po začetku veljavnosti tega sporazuma.

7.   Določbe tega člena niso predmet določb o reševanju sporov iz tega sporazuma.

Člen 30

Večstranski zaščitni ukrepi

1.   Ob upoštevanju določb tega člena ne more nič v tem sporazumu državam podpisnicam iz Srednje Afrike in pogodbenici ES preprečiti sprejetja ukrepov v skladu s členom XIX GATT 1994, Sporazumom o zaščitnih ukrepih ter členom 5 Sporazuma STO o kmetijstvu. V tem sporazumu se poreklo določa v skladu s pravili o nepreferencialnem poreklu pogodbenic.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 pogodbenica ES ob upoštevanju splošnih razvojnih ciljev tega sporazuma in majhnosti gospodarstev držav podpisnic iz Srednje Afrike uvoz iz katere koli države podpisnice iz Srednje Afrike izloči iz ukrepov, sprejetih v skladu s členom XIX GATT 1994, Sporazumom STO o zaščitnih ukrepih ter členom 5 Sporazuma STO o kmetijstvu.

3.   Določbe odstavka 2 se uporabljajo pet let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma. Najpozneje 120 dni pred koncem tega obdobja Odbor SGP prouči izvajanje teh določb glede na razvojne potrebe držav podpisnic iz Srednje Afrike, da ugotovi, ali naj se njihova uporaba podaljša.

4.   Določbe odstavka 1 niso predmet določb o reševanju sporov iz tega sporazuma.

Člen 31

Dvostranski zaščitni ukrepi

1.   Brez poseganja v določbe člena 30 tega poglavja lahko pogodbenica po proučitvi alternativnih rešitev uporabi časovno omejene zaščitne ukrepe, ki odstopajo od določb členov 20 in 21, pod pogoji in v skladu s postopki iz tega člena.

2.   Zaščitni ukrepi iz odstavka 1 se lahko sprejmejo, če se proizvod pogodbenice uvaža na ozemlje druge pogodbenice v tako povečanih količinah in pod pogoji, ki lahko povzročijo ali grozijo, da bodo povzročili:

(a)

resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov na ozemlju pogodbenice uvoznice ali

(b)

resne motnje v kakem gospodarskem sektorju, zlasti če bi te motnje lahko povzročile velike socialne probleme ali težave, ki bi resno poslabšale gospodarski položaj pogodbenice uvoznice, ali

(c)

motnje na trgih kmetijskih proizvodov (3) podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov ali v mehanizmih, ki te trge upravljajo.

3.   Zaščitni ukrepi iz tega člena ne smejo trajati dlje, kot je potrebno za odpravo ali preprečitev resne škode ali motenj, kot so opredeljene v odstavkih 2 in 5(b). Zaščitne ukrepe pogodbenice, ki uvaža, lahko sestavlja en ali več naslednjih ukrepov:

(a)

opustitev nadaljnjega znižanja veljavne stopnje uvozne dajatve za zadevni proizvod, kot je predpisana s tem sporazumom,

(b)

povečanje carinske stopnje za zadevni proizvod do stopnje, ki ne presega carinske stopnje, veljavne za druge članice STO, in

(c)

uvedba tarifnih kvot za zadevni proizvod.

4.   Brez poseganja v določbe odstavkov 1, 2 in 3, če se kak proizvod s poreklom iz ene ali več držav podpisnic iz Srednje Afrike uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da lahko povzroči ali grozi, da bo v eni ali več najbolj oddaljenih regijah Evropske unije povzročil eno od situacij, navedenih v odstavkih 2(a), (b) ali (c), lahko pogodbenica ES sprejme nadzorne ali zaščitne ukrepe, omejene na zadevno regijo ali regije, skladno s postopki iz odstavkov 6 do 9.

5.

(a)

Brez poseganja v določbe odstavkov 1, 2 in 3, če se kak proizvod s poreklom iz pogodbenice ES uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da lahko povzroči ali grozi, da bo v državi podpisnici iz Srednje Afrike povzročil eno od situacij, navedenih v odstavku 2(a), (b) in (c), lahko ta država podpisnica sprejme nadzorne ali zaščitne ukrepe, omejene na njeno ozemlje, skladno s postopki iz odstavkov 6 do 9.

(b)

Država podpisnica iz Srednje Afrike lahko sprejme zaščitne ukrepe, kadar se proizvod s poreklom iz pogodbenice ES zaradi znižanja carine uvaža na njeno ozemlje v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da lahko povzroči ali grozi, da bo povzročil motnje v mladi gospodarski panogi, ki proizvaja podobne ali neposredno konkurenčne proizvode. Ta določba se uporablja petnajst let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma. Ukrepi morajo biti sprejeti v skladu z določbami iz odstavkov 6 do 9.

6.

(a)

Zaščitni ukrepi iz tega člena se ohranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za preprečitev ali odpravo resne škode ali motenj, kakor so opredeljene v odstavkih 2, 4 in 5 zgoraj.

(b)

Zaščitni ukrepi iz tega člena se ne uporabljajo več kot dve leti. Če okoliščine, ki upravičujejo uvedbo zaščitnih ukrepov, še vedno obstajajo, se lahko taki ukrepi podaljšajo za nadaljnje obdobje največ dveh let. Če države podpisnice iz Srednje Afrike ali ena država podpisnica iz Srednje Afrike uporabijo zaščitni ukrep ali če pogodbenica ES uporabi ukrep, omejen na ozemlje ene ali več svojih najbolj oddaljenih regij, se taki ukrepi lahko uporabljajo največ štiri leta, in če okoliščine, ki upravičujejo uvedbo zaščitnih ukrepov, še vedno obstajajo, se jih lahko podaljša za nadaljnje obdobje največ štirih let.

(c)

Zaščitni ukrepi iz tega člena, ki se uporabljajo več kot eno leto, morajo imeti priložen jasen časovni razpored za postopno odpravo najpozneje do konca določenega obdobja.

(d)

Za proizvod, za katerega je pred tem veljal zaščitni ukrep, se vsaj eno leto po izteku ukrepa ne sprejme nov zaščitni ukrep iz tega člena.

7.   Za izvajanje odstavkov 1 do 6 se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

če pogodbenica meni, da obstaja ena od okoliščin iz odstavkov 2, 4 in/ali 5, to takoj sporoči Odboru SGP;

(b)

Odbor SGP lahko oblikuje priporočila za odpravo nastalih okoliščin. Če Odbor SGP tega ne stori ali če se ne najde zadovoljiva rešitev v tridesetih dneh po obvestilu Odbora SGP, lahko država uvoznica sprejme ustrezne ukrepe za razrešitev položaja v skladu s tem členom;

(c)

pred sprejetjem ukrepa iz tega člena ali v primerih iz odstavka 8 tega člena zadevna pogodbenica predloži Odboru SGP vse potrebne informacije za celovit pregled položaja, da se poišče rešitev, sprejemljiva za zadevne pogodbenice;

(d)

pri izbiri zaščitnih ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj ovirajo delovanje tega sporazuma in omogočajo učinkovito in hitro odpravo nastale težave;

(e)

vsak zaščitni ukrep, sprejet v skladu s tem členom, se takoj sporoči Odboru SGP, v katerem o njem redno potekajo posvetovanja, da se predvsem določi časovni razpored za njegovo odpravo, takoj ko okoliščine to dopuščajo.

8.   Kadar je zaradi izrednih okoliščin potrebno takojšnje ukrepanje, lahko zadevna pogodbenica uvoznica – pogodbenica ES, pogodbenica Srednja Afrika, države podpisnice iz Srednje Afrike ali ena država podpisnica iz Srednje Afrike – sprejme začasne ukrepe, predvidene v odstavkih 3, 4 in/ali 5, ne da bi izpolnila zahteve iz odstavka 7. Taki ukrepi lahko trajajo največ 180 dni, kadar jih sprejme pogodbenica ES, in 200 dni, kadar jih sprejmejo države podpisnice iz Srednje Afrike ali ena država podpisnica iz Srednje Afrike ali kadar so ukrepi, ki jih sprejme pogodbenica ES, omejeni na ozemlje ene ali več njenih najbolj oddaljenih regij. Trajanje teh začasnih ukrepov se šteje kot del obdobja ukrepov in kakršnega koli njihovega podaljšanja, ki je opredeljeno v odstavku 6. Pri sprejemanju začasnih ukrepov morajo biti upoštevani interesi vseh vpletenih strani. Zadevna pogodbenica uvoznica obvesti drugo zadevno pogodbenico in Odboru SGP nemudoma predloži zadevo v proučitev.

9.   Če pogodbenica uvoznica pri uvozu proizvoda uporabi upravni postopek, katerega namen je hitro zagotoviti informacije o gibanju trgovinskih tokov, ki bi lahko povzročili probleme iz tega člena, o tem nemudoma obvesti Odbor SGP.

10.   Sporazum o STO se ne sme uporabiti za to, da bi se pogodbenici preprečilo sprejetje zaščitnih ukrepov v skladu z določbami tega člena.

POGLAVJE 3

Carinski postopek in olajševanje trgovine

Člen 32

Cilji

1.   Pogodbenici priznavata pomen carine in olajševanja trgovine v okviru razvoja svetovne trgovine. Pogodbenici soglašata, da na tem področju okrepita sodelovanje za zagotovitev, da ustrezna zakonodaja in postopki ter upravna usposobljenost ustreznih uprav izpolnjujejo cilje učinkovitega nadzora in olajševanja trgovine ter da pomagajo spodbujati razvoj in regionalno povezovanje držav podpisnic SGP.

2.   Pogodbenici soglašata, da legitimni cilji javnih politik, vključno s tistimi, ki zadevajo varnost in preprečevanje goljufij, niso na noben način ogroženi.

Člen 33

Carinsko in upravno sodelovanje

1.   Za zagotovitev skladnosti z določbami tega sporazuma in učinkovit odziv na cilje iz člena 32 pogodbenici:

(a)

izmenjata informacije o zakonodaji, predpisih in carinskih postopkih;

(b)

oblikujeta skupne pobude o uvoznih in izvoznih postopkih ter postopkih tranzita ter pobude za ponudbo učinkovitih storitev poslovni skupnosti;

(c)

sodelujeta pri avtomatizaciji carinskih in trgovinskih postopkov ter pri izmenjavi informacij sprejmeta carinski podatkovni model Svetovne carinske organizacije (WCO);

(d)

sodelujeta pri načrtovanju in izvajanju pomoči za olajševanje carinskih reform in trgovine in

(e)

spodbujata posvetovanje in sodelovanje med zadevnimi organi mednarodne trgovine.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 si upravni carinski organi nudijo medsebojno upravno pomoč v skladu z določbami Protokola o medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah. Od leta 2008 bo Odbor SGP lahko soglasno sprejel kakršno koli spremembo Protokola o medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah, ki se mu bo zdela potrebna.

Člen 34

Načini sodelovanja

1.   Pogodbenici priznavata pomen sodelovanja na carinskem področju in olajševanja trgovine za dosego ciljev tega sporazuma.

2.   V skladu z določbami člena 7 pogodbenici soglašata, da bosta med drugim sodelovali na naslednjih področjih:

(a)

uporaba sodobnih carinskih tehnik, vključno z analizo in obvladovanjem tveganja, zavezujočimi informacijami, poenostavljenimi postopki uvoza in izvoza blaga, naknadnim nadzorom in metodami revizije v podjetjih;

(b)

uvedba postopkov in praks, ki odražajo, kolikor je to mogoče, mednarodne instrumente in standarde, ki veljajo na področju carine in trgovine, vključno s pravili STO ter instrumenti in standardi WCO, med drugim z Mednarodno konvencijo o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov, podpisano v Kjotu dne 18. maja 1973 in revidirano v Bruslju dne 26. junija 1999 (Revidirana kjotska konvencija) ter Okvir WCO o standardih za zaščito in olajševanje svetovne trgovine, ter

(c)

računalniško vodenje carinskih in trgovinskih postopkov.

Člen 35

Carinski in trgovinski standardi

1.   Pogodbenici soglašata, da bodo njuna zakonodaja, predpisi in postopki na področju carine in mednarodne trgovine temeljili na:

(a)

mednarodnih instrumentih in standardih, vključno z vsebinskimi elementi Revidirane kjotske konvencije, Okvira WCO o standardih za zaščito in olajševanje svetovne trgovine, podatkovnega niza WCO ter Konvencije o usklajenem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga („HS“);

(b)

uvedbi enotne upravne listine ali elektronske ustreznice za potrebe izdajanja uvoznih in izvoznih deklaracij za proizvode;

(c)

uporabi sodobnih carinskih tehnik, vključno z analizo in obvladovanjem tveganja, poenostavljenimi postopki uvoza in izvoza blaga, naknadnim nadzorom in metodami revizije v podjetjih. Postopki morajo biti pregledni, učinkoviti in poenostavljeni, da se zmanjšajo stroški in poveča predvidljivost za gospodarske subjekte, vključno z MSP;

(d)

nediskriminaciji z vidika zahtev in postopkov, ki se uporabljajo za uvoz, izvoz in blago v tranzitu, čeprav je dovoljeno, da se pošiljke obravnavajo različno glede na objektivne kriterije obvladovanja tveganja;

(e)

predpisih in postopkih z zavezujočimi informacijami, zlasti o tarifni uvrstitvi in poreklu;

(f)

poenostavljenih postopkih za pooblaščene trgovce;

(g)

postopnem razvoju informacijskih sistemov za olajševanje elektronske izmenjave podatkov med gospodarskimi subjekti, carinskimi upravami in drugimi zainteresiranimi organi;

(h)

olajševanju tranzitnih gibanj;

(i)

predpisih, ki zagotavljajo, da so kazni za manjše kršitve carinskih predpisov ali postopkovne zahteve mednarodne trgovine sorazmerne in nediskriminatorne ter da njihova uporaba ne povzroča neupravičenih zamud;

(j)

redni oceni sistema obvezne uporabe carinskih zastopnikov za boljšo uspešnost in učinkovitost ter po potrebi odpravljanje tega sistema;

2.   Sistem obvezne uporabe pregledov pred odpremo blaga bo predmet pogajanj v okviru pogajanj za celovit SGP.

3.   Za izboljšanje delovnih metod in zagotovitev nediskriminacije, preglednosti, učinkovitosti, neoporečnosti in odgovornosti postopkov se pogodbenici zavezujeta, da bosta:

(a)

sprejeli ukrepe, potrebne za poenostavitev in standardizacijo podatkov in dokumentov, ki jih zahtevajo carinske in druge zadevne ustanove v mednarodni trgovini, na podlagi ustreznih mednarodnih priporočil;

(b)

poenostavili, kolikor je to mogoče, upravne zahteve in formalnosti za krajše roke carinjenja, sprostitve in odvoz blaga;

(c)

zagotovili učinkovite, hitre, nediskriminatorne postopke, ki omogočajo pravico do pritožbe proti sodbam, sklepom in ukrepom carine in drugih uprav glede uvoza, izvoza ali blaga v tranzitu. Ti postopki bodo pritožnikom lahko dostopni, stroški zanje bodo razumni in ne bodo presegali stroškov, potrebnih za njihovo obravnavo;

(d)

zagotovili vzdrževanje najvišjih standardov neoporečnosti z uporabo ukrepov, ki odražajo načela ustreznih mednarodnih konvencij in instrumentov na tem področju.

Člen 36

Tranzit proizvodov

1.   Pogodbenici si prizadevata za prost tranzit proizvodov čez njuno ozemlje ob določanju najprimernejše poti za tranzit. Omejitve, nadzor ali morebitne zahteve morajo biti nediskriminatorne, sorazmerne in se morajo uporabljati enotno.

2.   Brez poseganja v izvajanje legitimnega carinskega nadzora pogodbenici proizvodom v tranzitu s poreklom iz ozemlja druge pogodbenice odobrita obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave proizvodov domače proizvodnje, zlasti pri izvozu in uvozu proizvodov ter njihovem gibanju.

3.   Pogodbenici uvedeta postopke prevoza pod carinskim nadzorom, ki omogočajo tranzit proizvodov brez plačila carin in drugih dajatev, če so zagotovljena ustrezna jamstva.

4.   Pogodbenici si prizadevata spodbujati in izvajati ureditve regionalnega tranzita.

5.   Pogodbenici uporabljata mednarodne standarde in instrumente, ki zadevajo tranzit proizvodov.

6.   Pogodbenici zagotavljata sodelovanje in usklajevanje vseh zadevnih organov na svojem ozemlju za olajševanje prevoza v tranzitu in spodbujanje čezmejnega sodelovanja.

Člen 37

Odnosi s poslovno skupnostjo

Pogodbenici soglašata da:

(a)

zagotovita, da so vse informacije v zvezi z zakonodajo, predpisi, postopki in prilogami, dajatvami in taksami, pristojbinami in drugimi dajatvami javno dostopne po možnosti prek elektronskih medijev;

(b)

se je treba redno posvetovati s poslovno skupnostjo o oblikovanju besedil v zvezi s carinskimi vprašanji in mednarodno trgovino. Zato bosta pogodbenici ustanovili ustrezne mehanizme za redno posvetovanje;

(c)

mora preteči dovolj dolg rok med objavo in začetkom veljavnosti vsake zakonodaje, postopka ali nove oziroma spremenjene carine ali dajatve.

Pogodbenici objavita upravne informacije predvsem o zahtevah zadevnih organov, postopkih, uradnih urah in operativnih carinskih postopkih na vstopnih in/ali izstopnih točkah ter kontaktnih ali informacijskih točkah;

(d)

podpirata sodelovanje med subjekti in ustreznimi upravami z uporabo nearbitrarnih in javno dostopnih postopkov, kot so memorandumi o soglasju, ki temeljijo na tistih, ki jih je razglasila WCO;

(e)

si bosta prizadevali, da bodo zahteve uprav na področju mednarodne trgovine še naprej izpolnjevale potrebe poslovne skupnosti, upoštevale najboljše prakse in čim manj omejevale trgovino.

Člen 38

Carinsko vrednotenje

1.   Člen VII GATT 1994 in Sporazum STO o izvajanju člena VII GATT 1994 urejata pravila carinskega vrednotenja, ki se uporabljajo v trgovini med pogodbenicama.

2.   Pogodbenici sodelujeta, da dosežeta skupni pristop k vprašanjem v zvezi s carinskim vrednotenjem, vključno s težavami, povezanimi s transfernimi cenami.

Člen 39

Regionalno povezovanje v Srednji Afriki

S prizadevanji za napredek carinskih reform in za olajševanje trgovine pogodbenici spodbujata regionalno povezovanje, predvsem z oblikovanjem standardiziranih določb glede:

zahtev,

dokumentacije,

podatkov, ki jih je treba predložiti;

postopkov,

ureditev, pomembnih za pooblaščene trgovce;

postopkov na meji in uradnih ur,

zahtev pri tranzitu, prevozu pod carinsko kontrolo in predložitve jamstva.

To vključuje tesno sodelovanje med vsemi zadevnimi organi in čim večje upoštevanje ustreznih mednarodnih standardov.

POGLAVJE 4

Tehnične ovire pri trgovanju ter sanitarni in fitosanitarni ukrepi

Člen 40

Cilji

Cilji tega poglavja so olajševanje trgovine s proizvodi med pogodbenicama ob krepitvi njunih sposobnosti za opredelitev, preprečevanje in odpravljanje ovir pri trgovanju zaradi tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti, ki jih uporablja ena ali druga pogodbenica, ter njunih sposobnosti za varovanje rastlin, živali in javnega zdravja.

Člen 41

Večstranske obveznosti in splošno ozadje

1.   Pogodbenici potrjujeta svojo zavezanost pravicam in obveznostim iz Sporazuma STO, in zlasti sporazumom STO o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Sporazum SFS) ter o tehničnih ovirah pri trgovanju (Sporazum OTC). Pogodbenice, ki niso članice STO, prav tako potrjujejo svojo zavezo, da bodo upoštevale obveznosti iz Sporazumov SFS in OTC glede vprašanj, ki zadevajo odnose med pogodbenicama.

2.   Pogodbenici potrjujeta svojo zavezanost za izboljšanje javnega zdravja na ozemljih držav podpisnic iz Srednje Afrike, zlasti s krepitvijo njihove sposobnosti za opredelitev nevarnih proizvodov v okviru člena 47.

3.   Te zaveze, pravice in obveznosti vodijo pogodbenici pri ukrepih, ki jih izvajata na podlagi tega poglavja.

Člen 42

Področje uporabe in opredelitve

1.   To poglavje se nanaša na ukrepe, ki spadajo na področje uporabe Sporazumov OTC in SFS Svetovne trgovinske organizacije.

2.   Če ni drugače določeno, se v tem poglavju uporabljajo opredelitve iz sporazumov SFS in OTC, CODEX Alimentariusa, Mednarodne konvencije o varstvu rastlin in Svetovne veterinarske organizacije, vključno z vsemi sklicevanji na „proizvode“ v tem poglavju.

Člen 43

Pristojni organi

Kar zadeva ukrepe SFS, so pristojni organi pogodbenice ES in držav podpisnic iz Srednje Afrike za uporabo ukrepov iz tega poglavja navedeni v Dodatku II.

Pogodbenici se medsebojno pravočasno obveščata o vseh pomembnih spremembah glede pristojnih organov, navedenih v Dodatku II. Odbor SGP sprejme vse potrebne spremembe Dodatka II.

Člen 44

Določitev območij

Pri opredelitvi uvoznih pogojev lahko pogodbenici za vsak posamezen primer predlagata in določita območja z določenim sanitarnim ali fitosanitarnim statusom ob upoštevanju mednarodnih standardov.

Člen 45

Preglednost trgovinskih pogojev in izmenjave informacij

1.   Pogodbenici se vzajemno obveščata o vseh spremembah njunih pravnih in upravnih določb pri uvozu proizvodov (zlasti proizvodov živalskega in/ali rastlinskega izvora).

2.   Pogodbenici znova potrjujeta obveznost iz Sporazumov SFS in OTC Svetovne trgovinske organizacije glede medsebojnega obveščanja o vseh spremembah ustreznih tehničnih standardov ali predpisov z mehanizmi, določenimi v teh sporazumih.

3.   Če in kadar je to potrebno, si pogodbenici neposredno izmenjata informacije tudi o drugih morebitnih pomembnih vprašanjih za njune trgovinske odnose, ki jih skupaj obravnavata.

4.   Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri epidemiološkem nadzoru živalskih bolezni. Kar zadeva fitosanitarno varstvo, si pogodbenici izmenjata informacije o pojavu škodljivcev, ki pomenijo poznano in takojšno nevarnost za drugo pogodbenico.

Člen 46

Regionalno povezovanje

1.   Pogodbenica Srednja Afrika se zavezuje, da bo uskladila standarde in druge ukrepe na področju uporabe tega poglavja na regionalni ravni v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

2.   Države podpisnice iz Srednje Afrike soglašajo, da je treba za olajševanje trgovine med pogodbenicama in v skladu s členom 40 uskladiti uvozne pogoje, ki veljajo za proizvode s poreklom iz pogodbenice ES, kadar se vnesejo v državo podpisnico iz Srednje Afrike. Če ob začetku veljavnosti tega sporazuma in do začetka uvedbe usklajenih uvoznih pogojev že obstajajo nacionalni uvozni pogoji, jih države podpisnice iz Srednje Afrike uporabljajo v skladu z načelom, po katerem se lahko proizvod pogodbenice ES, zakonito dan na trg ene države podpisnice iz Srednje Afrike, zakonito da na trg vseh drugih držav podpisnic iz Srednje Afrike brez kakršnih koli omejitev ali upravnih zahtev.

Člen 47

Razvoj zmogljivosti in tehnična pomoč

V skladu z določbami člena 7 pogodbenici soglašata, da bosta med drugim sodelovali na naslednjih področjih:

(a)

kar zadeva proizvode iz točke A Dodatka I, pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali za krepitev regionalnega povezovanja v državah podpisnicah iz Srednje Afrike in sposobnosti nadzora v skladu s cilji iz tega sporazuma ter za olajševanje trgovine med državami podpisnicami iz Srednje Afrike;

(b)

kar zadeva proizvode iz točke B Dodatka I, pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri izboljševanju konkurenčnosti in kakovosti svojih proizvodov.

POGLAVJE 5

Upravljanje z gozdovi in trgovina z lesom ter gozdarskimi proizvodi

Člen 48

Opredelitev pojmov

V tem poglavju, če ni drugače določeno, poimenovanje „gozdarski proizvodi“ zajema tudi nelesne gozdarske proizvode in iz njih pridobljene proizvode.

Člen 49

Področje uporabe

Določbe tega poglavja se nanašajo na trgovino z lesom in gozdarskimi proizvodi s poreklom iz Srednje Afrike in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, iz katerih se pridobivajo ti proizvodi.

Člen 50

Trgovina z lesom in nelesnimi gozdarskimi proizvodi ter iz njih pridobljenimi proizvodi

1.   Pogodbenici bosta sodelovali pri olajševanju trgovine med pogodbenico ES in pogodbenico Srednjo Afriko z lesom in gozdarskimi proizvodi, ki izvirajo iz objektivno preverljivih zakonitih virov in prispevajo k cilju trajnostnega razvoja. Pogodbenici soglašata, da bosta:

(a)

izvajali ukrepe za večje zaupanje trga v poreklo gozdarskih proizvodov, zlasti kar zadeva njihovo zakonito in/ali trajnostno poreklo. Ti ukrepi lahko zajemajo sisteme za boljšo sledljivost lesa in gozdarskih proizvodov, prodanih med državami Srednje Afrike in med Srednjo Afriko in pogodbenico ES;

(b)

vzpostavili nadzor in neodvisno revizijo nadzora v nadzorni verigi.

2.   Pogodbenici proučita možnosti izboljšanja poslovnih priložnosti na trgu pogodbenice ES za les in gozdarske proizvode zakonitega ali trajnostnega izvora s poreklom iz Srednje Afrike. Ti ukrepi lahko med drugim zajemajo okrepljeno politiko glede javnih naročil, ukrepe za boljše ozaveščanje potrošnikov, ukrepe za spodbujanje predelave gozdarskih proizvodov v Srednji Afriki ter dejavnosti in pobude v povezavi s subjekti zasebnega sektorja.

3.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta razvijali politike in/ali nediskriminatorno zakonodajo v okviru področja uporabe tega poglavja; prav tako se zavezujeta, da bosta zagotavljali učinkovito in nediskriminatorno izvajanje teh politik in/ali zakonodaje v skladu z določbami STO.

Člen 51

Regionalno povezovanje

1.   Pogodbenica Srednja Afrika se zavezuje, da bo oblikovala in vzpostavila regionalni okvir za upravljanje trgovine z lesom in gozdarskimi proizvodi s poreklom iz Srednje Afrike, vključno z ustrezno zakonodajo in mehanizmi sodelovanja, ki bodo prispevali k zagotavljanju njene učinkovite uporabe in izvajanja.

2.   Pogodbenica Srednja Afrika bo razvila protokole in/ali smernice za sodelovanje med pristojnimi organi Srednje Afrike, zadolženimi za uporabo, da bo zagotovila, da trgovina med regijami Srednje Afrike z lesom in gozdarskimi proizvodi izvira iz zakonitih, objektivno preverljivih virov.

Člen 52

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

V skladu z določbami člena 7 pogodbenici soglašata, da bosta med drugim sodelovali na naslednjih področjih:

(a)

olajšanje pomoči za krepitev regionalnega povezovanja na tem področju, zlasti izvajanje Pogodbe o ohranjevanju in trajnostnem upravljanju gozdnih ekosistemov Srednje Afrike in ustanovitvi Komisije za gozdove Srednje Afrike (COMIFAC) in Načrta za podregionalno konvergenco, ter vzpostavitev zmogljivosti za izvajanje zavez iz tega poglavja;

(b)

podpora javnim in zasebnim trgovinskim pobudam, zlasti pri izvozu na trge pogodbenice ES, za lokalno predelavo lesa in gozdarskih proizvodov s poreklom iz Srednje Afrike, ki izvirajo iz objektivno preverljivih zakonskih virov in prispevajo k cilju trajnostnega razvoja.

Člen 53

Drugi sporazumi

Brez poseganja v določbe tega poglavja se trgovina z lesom in gozdarskimi proizvodi ureja v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini s prostoživečimi živalskimi vrstami in ogroženim rastlinstvom (CITES), morebitnimi prostovoljnimi sporazumi o partnerstvu, h katerim so države podpisnice iz Srednje Afrike pristopile individualno ali kolektivno z Evropsko skupnostjo v okviru Akcijskega načrta EU o uveljavitvi zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (FLEGT – Forest law enforcement, governance and trade).

NASLOV IV

USTANAVLJANJE, TRGOVINA S STORITVAMI IN ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Člen 54

Okvir

1.   Pogodbenici znova potrjujeta svoje zaveze v okviru Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami.

2.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta najpozneje do 1. januarja 2009 razširili področje uporabe tega sporazuma s pogajanjem o določbah, potrebnih za postopno, asimetrično in vzajemno liberalizacijo ustanavljanja in trgovine s storitvami.

Člen 55

Sodelovanje

Pogodbenici ob priznavanju, da krepitev tržnih zmogljivosti lahko podpre razvoj gospodarskih dejavnosti, zlasti v storitvenih sektorjih, in okrepi regulativni okvir, potrjujeta svoje zaveze v okviru Sporazuma iz Cotonouja in zlasti iz členov 34 do 39, 41 do 43, 45 in 74 do 78.

NASLOV V

PRAVILA V ZVEZI S TRGOVINO

POGLAVJE 1

Tekoča plačila in pretok kapitala

Člen 56

Nadaljnja pogajanja na področju tekočih plačil in pretoka kapitala

1.   Pogodbenici priznavata potrebo po zagotovilu, da čezmejnih tokov sredstev, potrebnih za liberalizacijo trgovine s proizvodi in storitvami ter naložbe ene pogodbenice v regijo druge pogodbenice, ne sme omejevati ali preprečevati nobena od pogodbenic. Vsako omejevanje takih tokov bi bilo v nasprotju s cilji liberalizacije, ker trgovine ali naložbe ne bi bilo mogoče plačati ali financirati iz tujine, čeprav sta dovoljeni.

2.   Za doseganje tega cilja se pogodbenici zavezujeta, da do 1. januarja 2009 končata pogajanja o nizu vprašanj, ki se bodo nanašala predvsem na naslednje točke:

(a)

liberalizacijo tokov sredstev v zvezi s trgovino s proizvodi in storitvami, ki se imenujejo „tekoča plačila“;

(b)

liberalizacijo tokov sredstev, v zvezi z „naložbami“, ki se imenujejo „pretok kapitala, povezanega z naložbami“, vključno z repatriacijo naložb in dobičkov;

(c)

zaščitno klavzulo, ki omogoča kratkoročno izjemo od prostega pretoka kapitala zaradi resnih monetarnih težav ali težav s plačilno bilanco;

(d)

razvojno klavzulo, ki poleg liberalizacije pretoka kapitala v zvezi z naložbami predvideva tudi liberalizacijo drugih vrst pretoka kapitala.

POGLAVJE 2

Konkurenca

Člen 57

Nadaljnja pogajanja na področju konkurence

1.   Pogodbenici priznavata pomen svobodne in neizkrivljene konkurence v svojih trgovinskih odnosih in to, da nekatere protikonkurenčne poslovne prakse lahko omejijo trgovino med njima in s tem ovirajo izpolnjevanje ciljev tega sporazuma.

2.   Pogodbenici se torej strinjata, da se vključita v pogajanja o poglavju na področju konkurence v SGP, ki bo zajemalo zlasti naslednje vsebine:

(a)

protikonkurenčne poslovne prakse, ki se štejejo za nezdružljive z ustreznim delovanjem tega sporazuma, če te prakse lahko zadevajo trgovino med pogodbenicama;

(b)

določbe o učinkovitem izvajanju politik in pravil o konkurenci in politik na regionalni ravni v Srednji Afriki, ki urejajo protikonkurenčne prakse, opredeljene v skladu z odstavkom 2(a);

(c)

določbe o tehnični pomoči neodvisnih strokovnjakov za zagotavljanje doseganja ciljev tega poglavja in učinkovite uporabe politik konkurence na regionalni ravni v Srednji Afriki.

3.   Pogajanja bodo temeljila na dvostopenjskem pristopu, s ciljem, da se najprej uporabijo pravila v okviru regionalnega povezovanja v Srednji Afriki in nato na dvostranski ravni po prehodnem obdobju, ki ga skupaj določita pogodbenici.

4.   Pogajanja o poglavju o konkurenci se bodo zaključila do 1. januarja 2009.

POGLAVJE 3

Intelektualna lastnina

Člen 58

Nadaljnja pogajanja na področju intelektualne lastnine

1.   Pogodbenici potrjujeta svojo zavezanost pravicam in obveznostim iz Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine („TRIPS“) in priznavata, da je treba zagotoviti ustrezno in učinkovito raven zaščite pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ter drugih pravic iz Sporazuma TRIPS v skladu z mednarodnimi standardi, da bi zmanjšali izkrivljanje dvostranske trgovine in ovire pri trgovini.

2.   Ob upoštevanju pristojnosti, prenesenih na Afriško organizacijo za intelektualno lastnino (OAPI), se pogodbenici zavezujeta, da bosta do 1. januarja 2009 zaključili pogajanja o nizu zavez o pravicah intelektualne lastnine.

3.   Pogodbenici tudi soglašata, da bosta okrepili sodelovanje na področju pravic intelektualne lastnine. Takšno sodelovanje mora podpreti izvajanje zavez vsake pogodbenice in ga je treba razširiti na naslednja področja:

(a)

krepitev pobud za regionalno povezovanje v Srednji Afriki za izboljšanje regionalne regulativne zmogljivosti in regionalnih zakonov ter pravil;

(b)

preprečevanje zlorab navedenih pravic s strani nosilcev pravic in kršitve pravic s strani tekmecev;

(c)

podpora pri pripravi nacionalnih zakonov in pravil v Srednji Afriki za zaščito in uporabo pravic intelektualne lastnine.

4.   Pogajanja bodo temeljila na dvostopenjskem pristopu, s ciljem, da bi se najprej uporabila pravila v okviru regionalnega povezovanja v Srednji Afriki in nato na dvostranski ravni po prehodnem obdobju, ki ga skupaj določita pogodbenici.

5.   Med pogajanji je treba upoštevati razvojne razlike med državami podpisnicami iz Srednje Afrike.

POGLAVJE 4

Javna naročila

Člen 59

Nadaljnja pogajanja na področju javnih naročil

1.   Pogodbenici priznavata, da pregledna in konkurenčna pravila javnih naročil prispevajo h gospodarskemu razvoju. Zato soglašata, da se pogajata za postopno in vzajemno odprtost njunih javnih naročil ob priznavanju njunih razvojnih razlik, pod pogoji, opredeljenimi v odstavku 3.

2.   Za doseganje tega cilja se pogodbenici zavezujeta, da do 1. januarja 2009 končata pogajanja o nizu morebitnih zavez o javnih naročilih, ki se bodo nanašale zlasti na naslednje točke:

(a)

pregledna in nediskriminatorna pravila, postopki in načela, ki jih je treba uporabljati;

(b)

seznami zajetih proizvodov in uporabljeni pragovi;

(c)

učinkoviti pritožbeni postopki;

(d)

ukrepi za podporo zmogljivosti za izvajanje teh zavez; vključno z uporabo priložnosti, ki jih ponujajo informacijske tehnologije.

3.   Pogajanja bodo temeljila na dvostopenjskem pristopu, s ciljem, da se najprej uporabijo pravila v okviru regionalnega povezovanja v Srednji Afriki in nato na dvostranski ravni po prehodnem obdobju, ki ga skupaj določita pogodbenici.

4.   Med pogajanji bo pogodbenica ES upoštevala razvojne, finančne in poslovne potrebe držav podpisnic iz Srednje Afrike, kar bo lahko povod za naslednje ukrepe v interesu posebne in diferencirane obravnave:

(a)

če je potrebno, ustrezno izvedbeno obdobje za uskladitev vladnih ukrepov javnih naročil s katero koli konkretno postopkovno obveznostjo;

(b)

sprejetje ali ohranjanje prehodnih ukrepov, kot so programi preferencialnih cen ali izravnalnih ukrepov v skladu s časovnim razporedom odprave.

POGLAVJE 5

Trajnostni razvoj

Člen 60

Nadaljnja pogajanja na področju trajnostnega razvoja

1.   Pogodbenici priznavata, da je trajnostni razvoj splošni cilj SGP. Zato soglašata, da se okoljski vidiki trajnosti odražajo v vseh naslovih SGP in da se oblikujejo posebna poglavja o okoljskih in socialnih vprašanjih.

2.   Za doseganje tega cilja se pogodbenici zavezujeta, da do 1. januarja 2009 zaključita pogajanja o nizu morebitnih zavez o trajnostnem razvoju, ki se bodo nanašale zlasti na naslednje točke:

(a)

raven varstva in pravica do zakonskega urejanja;

(b)

regionalno povezovanje v Srednji Afriki in uporaba mednarodnih okoljskih standardov in Mednarodne organizacije dela ter spodbujanje dostojnega dela;

(c)

ohranjanje ravni varstva;

(d)

postopki posvetovanja in spremljanja.

3.   Med pogajanji bo pogodbenica ES upoštevala razvojne potrebe držav podpisnic iz Srednje Afrike, kar bo lahko povod za določbe o sodelovanju na tem področju.

POGLAVJE 6

Varstvo osebnih podatkov

Člen 61

Splošni cilj

Pogodbenici ob priznavanju:

(a)

skupnega interesa za zaščito temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb, zlasti njihove pravice do zasebnosti glede obdelave osebnih podatkov,

(b)

pomena vzdrževanja učinkovitega sistema varstva podatkov kot sredstva za zaščito interesov potrošnikov, spodbujanja zaupanja vlagateljev in omogočanja čezmejnega prenosa osebnih podatkov,

(c)

da morata biti zbiranje in obdelava osebnih podatkov pregledna in pravična, z dolžnim spoštovanjem do osebe, na katero se podatki nanašajo, soglašata z vzpostavitvijo ustreznih pravnih in zakonskih ureditev ter ustreznih upravnih zmogljivosti za njihovo izvajanje, vključno z neodvisnimi nadzornimi organi, da zagotovijo zadostno raven zaščite posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi (4).

Člen 62

Opredelitev pojmov

Za namene tega poglavja:

(a)

„osebni podatki“ pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika (oseba, na katero se nanašajo podatki);

(b)

„obdelava osebnih podatkov“ pomeni kakršen koli postopek ali niz postopkov v zvezi z osebnimi podatki, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, spreminjanje, predelava, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje, kombiniranje, blokiranje, izbris ali uničenje, pa tudi prenos osebnih podatkov čez nacionalne meje;

(c)

„kontrolor podatkov“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ ali kateri koli drug organ, ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

Člen 63

Načela in splošna pravila

Pogodbenici se strinjata, da pravne in regulativne ureditve ter upravne zmogljivosti, ki se vzpostavijo, vključujejo najmanj naslednja temeljna načela in mehanizme nadzora izvajanja:

(a)

Temeljna načela

(i)

načelo omejitve namena – podatki so lahko obdelani samo za določen namen in nato uporabljeni ali posredovani naprej samo, če je to v skladu z namenom prenosa. Edine izjeme od tega pravila so tiste, ki jih predvideva zakonodaja in ki so v demokratični družbi nujne zaradi pomembnih javnih interesov;

(ii)

načelo kakovosti in sorazmernosti podatkov – podatki morajo biti točni in se po potrebi posodabljati. Podatki morajo biti zadostni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za katere se prenašajo ali dodatno obdelujejo;

(iii)

načelo preglednosti – posameznikom je treba zagotoviti informacije o namenu obdelave in identiteti kontrolorja podatkov v tretji državi ter druge informacije, kolikor je to potrebno za zagotovitev poštenosti. Edine izjeme od tega pravila so tiste, ki jih predvideva zakonodaja in ki so v demokratični družbi nujne zaradi pomembnih javnih interesov;

(iv)

načelo varnosti – kontrolor podatkov bi moral sprejeti tehnične in organizacijske varnostne ukrepe v skladu s tveganji, ki jih pomeni obdelava. Nobena oseba, ki je podrejena kontrolorju podatkov, vključno z obdelovalcem, ne sme obdelovati podatkov, razen po navodilih kontrolorja;

(v)

pravica dostopa, popravka in ugovora – oseba, na katero se podatki nanašajo, mora imeti pravico pridobiti kopijo vseh podatkov v zvezi z njo, ki se obdelujejo, in pravico do popravka podatkov, za katere se dokaže, da niso točni. V nekaterih okoliščinah mora imeti možnost, da nasprotuje obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanjo. Edine izjeme od tega pravila so tiste, ki jih predvideva zakonodaja in ki so v demokratični družbi nujne zaradi pomembnih javnih interesov;

(vi)

omejitev posredovanja podatkov – načeloma je nadaljnje posredovanje osebnih podatkov s strani prvotnega prejemnika dovoljeno le, kadar tudi za drugega prejemnika (tj. prejemnika naprej posredovanih podatkov) veljajo pravila, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva;

(vii)

občutljivi podatki – kadar gre za posebne vrste podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politična, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, podatke v zvezi z zdravjem ali spolnim življenjem ter podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, kazenskimi obsodbami ali varnostnimi ukrepi, je treba predvideti dodatne varstvene ukrepe.

(b)

Mehanizmi nadzora izvajanja

Vzpostaviti je treba ustrezne mehanizme, s katerimi se zagotavlja doseganje naslednjih ciljev:

(i)

zagotavljanje zadovoljive ravni skladnosti s pravili, vključno z visoko stopnjo ozaveščenosti kontrolorjev podatkov o svojih obveznostih ter oseb, na katere se podatki nanašajo, o svojih pravicah in načinih uresničevanja le-teh, obstoja učinkovitih in odvračilnih sankcij ter sistemov neposrednega preverjanja s strani organov, revizorjev ali neodvisnih uradnih oseb za varstvo podatkov;

(ii)

zagotavljanje podpore in pomoči posameznim osebam, na katere se podatki nanašajo, pri uveljavljanju njihovih pravic, pri čemer morajo biti te osebe sposobne uveljavljati svoje pravice hitro in učinkovito ter brez previsokih stroškov, vključno z ustreznim institucionalnim mehanizmom, ki omogoča neodvisno preiskovanje pritožb;

(iii)

zagotavljanje ustrezne odškodnine oškodovani stranki, kadar se ne izpolnjujejo pravila, ki omogočajo plačilo nadomestila in uvedbo sankcij, kjer je to primerno.

Člen 64

Skladnost z mednarodnimi zavezami

1.   Pogodbenici se medsebojno obveščata prek Odbora SGP o morebitnih večstranskih zavezah in sporazumih s tretjimi državami ali obveznostih, ki bi jim lahko bili zavezani in bi lahko bile umestne za izvajanje tega poglavja, in zlasti o vseh sporazumih, ki predvidevajo obdelavo osebnih podatkov, kot so zbiranje, shranjevanje, dostop do njih ali posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam.

2.   Pogodbenici lahko zahtevata posvetovanja za obravnavo vseh vprašanj, ki se lahko zastavijo.

Člen 65

Sodelovanje

Pogodbenici priznavata pomen sodelovanja za omogočanje oblikovanja ustrezne zakonodaje, pravosodnega in institucionalnega okvira ter ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, skladnih s cilji in načeli, ki jih zajema to poglavje.

NASLOV VI

PREPREČEVANJE IN REŠEVANJE SPOROV

POGLAVJE 1

Namen in področje uporabe

Člen 66

Cilj

Cilj tega naslova je izogibanje in reševanje morebitnih sporov med pogodbenicama, da se doseže sporazumna rešitev, kjer koli je to mogoče.

Člen 67

Področje uporabe

1.   Ta naslov se nanaša na vse spore v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma, razen če ni izrecno določeno drugače.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 se postopek iz člena 98 Sporazuma iz Cotonouja uporablja v primeru spora v zvezi s financiranjem razvojnega sodelovanja, kot ga predvideva Sporazum iz Cotonouja.

POGLAVJE 2

Posvetovanje in posredovanje

Člen 68

Posvetovanje

1.   Pogodbenici si prizadevata rešiti kakršen koli spor v okviru tega sporazuma tako, da začneta posvetovanje v dobri veri, da bosta dosegli sporazumno rešitev.

2.   Pogodbenica, ki zahteva posvetovanje, predloži pisni zahtevek drugi pogodbenici in kopijo Odboru SGP, v katerem opredeli sporni ukrep in določbe Sporazuma, s katerimi ukrep po njenem mnenju ni skladen.

3.   Posvetovanje se začne v 40 dneh po datumu predložitve zahtevka. Posvetovanje se šteje za zaključeno po 60 dneh od datuma predložitve zahtevka, razen če se pogodbenici dogovorita o daljšem trajanju. Vse informacije, razkrite med posvetovanjem, ostanejo zaupne.

4.   Posvetovanja o nujnih zadevah, vključno s tistimi, ki se nanašajo na pokvarljivo ali sezonsko blago, se skličejo v 15 dneh od datuma predložitve zahtevka in se štejejo za zaključena po 30 dneh od datuma predložitve zahtevka.

5.   Če se posvetovanje ne začne v rokih, predvidenih v odstavkih 3 ali 4, ali se zaključi brez sporazumne rešitve, lahko pogodbenica pritožnica zahteva ustanovitev arbitražnega sveta v skladu s členom 70.

Člen 69

Posredovanje

1.   Če posvetovanje ne da sporazumne rešitve, se lahko pogodbenici po dogovoru zatečeta k posredniku. Če pogodbenici ne odločita drugače, bo predmet pristojnosti posredovanja isto vprašanje kot tisto, izpostavljeno v zahtevku za posvetovanje.

2.   Če se pogodbenici v 15 dneh od datuma predložitve zahtevka za posredovanje ne sporazumeta o posredniku, Odbor SGP z žrebom izbere posrednika iz skupine posameznikov, ki so na seznamu iz člena 85 in niso državljani nobene od pogodbenic. Izbor se opravi v 20 dneh od datuma predložitve zahtevka za posredovanje v navzočnosti predstavnika vsake od pogodbenic. Posrednik bo sklical sejo s pogodbenicama najpozneje 30 dni po tem, ko je bil izbran. Posrednik prejme predloge vsake od pogodbenic najpozneje 15 dni pred sejo in svoje mnenje sporoči najkasneje 45 dni po tem, ko je bil izbran.

3.   Mnenje posrednika lahko vključuje priporočilo o tem, kako rešiti spor skladno z določbami tega sporazuma. Mnenje posrednika ni zavezujoče.

4.   Pogodbenici se lahko dogovorita za spremembo rokov iz odstavka 2. Posrednik se lahko prav tako odloči za spremembo teh rokov na zahtevo katere koli od pogodbenic ali na lastno pobudo, glede na posebne težave, ki jih ima zadevna pogodbenica, ali zapletenost primera.

5.   Postopki, povezani s posredovanjem, zlasti vse razkrite informacije in mnenja, ki jih pogodbenici izrazita med temi postopki, so zaupni.

POGLAVJE 3

Postopki reševanja sporov

Oddelek I

Arbitražni postopek

Člen 70

Sprožitev arbitražnega postopka

1.   Če pogodbenicama ne uspe rešiti spora s posvetovanji, kot so opredeljena v členu 68, ali s posredovanjem, kot je opredeljeno v členu 69, lahko pogodbenica pritožnica zahteva ustanovitev arbitražnega senata.

2.   Zahtevek za ustanovitev arbitražnega senata se pisno naslovi na pogodbenico, na katero se nanaša pritožba, in Odboru SGP. Pogodbenica pritožnica v svojem zahtevku opredeli konkretne sporne ukrepe in razloži, v kakšnem smislu ti ukrepi predstavljajo kršitev določb tega sporazuma.

Člen 71

Ustanovitev arbitražnega senata

1.   Arbitražni senat sestavljajo trije razsodniki.

2.   V 10 dneh od datuma predložitve zahtevka za ustanovitev arbitražnega senata se pogodbenici posvetujeta, da bi dosegli dogovor o njegovi sestavi.

3.   Če pogodbenici ne moreta doseči soglasja o sestavi arbitražnega senata v roku, ki ga določa odstavek 2, lahko katera koli pogodbenica zaprosi predsednika Odbora SGP ali njegovega pooblaščenca, da z žrebom izbere vse tri člane s seznama, sestavljenega na podlagi člena 85, enega izmed oseb, ki jih predlaga pogodbenica pritožnica, enega izmed oseb, ki jih predlaga pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, ter enega izmed oseb, ki sta jih pogodbenici imenovali za vodenje sej. Če se pogodbenici sporazumeta o izboru enega ali več članov arbitražnega senata, se vsi preostali člani izberejo po enakem postopku.

4.   Predsednik Odbora SGP ali njegov pooblaščenec izbere razsodnike v petih dneh od zahtevka iz odstavka 3 s strani katere koli od pogodbenic, in sicer v navzočnosti predstavnika vsake od pogodbenic.

5.   Datum ustanovitve arbitražnega senata je datum, ko so izbrani vsi trije razsodniki.

Člen 72

Vmesno poročilo senata

Arbitražni senat pogodbenici uradno obvesti o vmesnem poročilu, ki vključuje opisni del in njegove ugotovitve ter sklepe, praviloma najpozneje 120 dni od datuma ustanovitve arbitražnega senata. Katera koli od pogodbenic lahko arbitražnemu senatu predloži pisne pripombe glede določenih vidikov njegovega vmesnega poročila v petnajstih dneh od vročitve uradnega obvestila o poročilu.

Člen 73

Odločitev arbitražnega senata

1.   Arbitražni senat pogodbenici ter Odbor SGP o svoji odločitvi uradno obvesti v 150 dneh od datuma ustanovitve arbitražnega senata. Če meni, da tega roka ni mogoče upoštevati, mora predsednik arbitražnega senata o tem pisno obvestiti pogodbenici ter Odbor SGP, pri čemer navede razloge za odlog in datum, ko naj bi odbor predvidoma končal svoje delo. Uradno obvestilo o odločitvi pod nobenim pogojem ne sme biti predloženo pozneje kot 180 dni od datuma ustanovitve arbitražnega senata.

2.   V nujnih primerih, vključno s tistimi, ki so povezani s pokvarljivim in sezonskim blagom, si arbitražni senat vsestransko prizadeva, da svojo odločitev sporoči v 75 dneh od datuma svoje ustanovitve. Pod nobenim pogojem to ne sme trajati več kot 90 dni od njegove ustanovitve. Arbitražni senat lahko o tem, ali je primer po njegovem mnenju nujen, predhodno odloči v desetih dneh od svoje ustanovitve.

3.   Katera koli od pogodbenic lahko zahteva, da arbitražni senat priporoči, kako bi lahko pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, odpravila neskladnost.

Oddelek II

Izpolnitev odločitve

Člen 74

Izpolnitev odločitve arbitražnega senata

Katera koli od pogodbenic ali po potrebi države podpisnice iz Srednje Afrike sprejmejo vse ukrepe, potrebne za izvajanje odločitve arbitražnega senata, in si prizadevajo za dogovor glede roka izvršitve odločitve.

Člen 75

Razumno obdobje za izpolnitev odločitve

1.   Najpozneje v tridesetih dneh po uradnem obvestilu pogodbenic o odločitvi arbitražnega senata pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, uradno obvesti pogodbenico pritožnico ter Odbor SGP o roku, ki ga bo potrebovala za izpolnitev odločitve („razumno obdobje“).

2.   Če med pogodbenicama pride do razhajanja glede razumnega roka za izpolnitev odločitve arbitražnega senata, pogodbenica pritožnica v 20 dneh od uradnega obvestila iz odstavka 1 s strani tožene pogodbenice pisno zahteva od arbitražnega senata, da določi dolžino razumnega roka. O tem zahtevku se hkrati uradno obvestita druga pogodbenica ter Odbor SGP. Arbitražni senat pogodbenici ter Odbor SGP o svoji odločitvi uradno obvesti v 30 dneh od datuma predložitve zahtevka.

3.   Arbitražni senat pri določanju dolžine razumnega roka upošteva obdobje, ki ga tožena pogodbenica ali po potrebi države podpisnice iz Srednje Afrike običajno potrebujejo za sprejetje zakonodajnih ali upravnih ukrepov, primerljivih s tistimi, za katere tožena pogodbenica ali po potrebi države podpisnice iz Srednje Afrike ugotovijo, da so potrebni za zagotovitev izpolnitve odločitve. Arbitražni senat poleg tega lahko upošteva očitne omejitve zmogljivosti, ki lahko vplivajo na sprejetje potrebnih ukrepov s strani tožene pogodbenice.

4.   Če se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, se uporabijo postopki iz člena 71. Rok za sporočitev odločitve je 45 dni od datuma predložitve zahtevka iz odstavka 2 tega člena.

5.   Pogodbenici lahko podaljšata razumno obdobje z medsebojnim dogovorom.

Člen 76

Proučitev ukrepov, sprejetih za izpolnitev odločitve arbitražnega senata

1.   Tožena pogodbenica pred koncem razumnega obdobja uradno obvesti drugo pogodbenico ter Odbor SGP o vseh ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnitev odločitve arbitražnega senata.

2.   Če med pogodbenicama pride do razhajanja glede skladnosti katerega koli ukrepa, priglašenega na podlagi odstavka 1, z določbami tega sporazuma, lahko pogodbenica pritožnica pisno zahteva od arbitražnega senata, da odloča o zadevi. V zahtevku morajo biti opredeljeni konkretni sporni ukrepi in razloženo, v čem so ti ukrepi neskladni z določbami tega sporazuma. Arbitražni senat svojo odločitev posreduje v 90 dneh od datuma predložitve zahtevka. V nujnih primerih, vključno s tistimi, ki so povezani s pokvarljivim in sezonskim blagom, arbitražni senat svojo odločitev sporoči v 45 dneh od datuma predložitve zahtevka.

3.   Če se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, se uporabijo postopki iz člena 71. Rok za sporočitev odločitve je 105 dni od datuma predložitve zahtevka iz odstavka 2.

Člen 77

Začasna pravna sredstva v primeru neizpolnitve odločitve

1.   Če zadevna pogodbenica ukrepov, sprejetih za izpolnitev odločitve arbitražnega senata, ne priglasi pred iztekom razumnega obdobja, ali če arbitražni senat odloči, da ukrepi, priglašeni po členu 76(1), niso skladni z obveznostmi te pogodbenice na podlagi določb tega sporazuma, tožena pogodbenica ali po potrebi zadevna država podpisnica iz Srednje Afrike na zahtevo pogodbenice pritožnice predloži ponudbo za začasno nadomestilo. To nadomestilo je lahko finančno ali lahko vsebuje finančno nadomestilo. Vendar pa nič v tem sporazumu tožene pogodbenice ali po potrebi zadevne države podpisnice iz Srednje Afrike ne zavezuje, da ponudi takšno finančno nadomestilo.

2.   Če v 30 dneh od konca razumnega obdobja ali od odločitve arbitražnega senata po členu 76, da sprejeti ukrepi za izpolnitev odločitve niso skladni z določbami tega sporazuma, ni dosežen dogovor o nadomestilu, je pogodbenica pritožnica upravičena, da po uradnem obvestilu drugi pogodbenici sprejme ustrezne ukrepe. Te ukrepe lahko sprejme pogodbenica pritožnica ali po potrebi zadevna država podpisnica iz Srednje Afrike.

3.   Pri sprejemanju teh ukrepov si pogodbenica pritožnica ali po potrebi zadevna država podpisnica iz Srednje Afrike prizadeva za izbiro ukrepov, sorazmernih s kršitvijo, ki najmanj vplivajo na izpolnjevanje ciljev tega sporazuma, in upošteva njihov vpliv na gospodarstvo tožene pogodbenice in druge države podpisnice iz Srednje Afrike.

4.   Pogodbenica ES je pri zahtevanju nadomestila ali sprejemanju ustreznih ukrepov v skladu z odstavkoma 1 ali 2 ustrezno zadržana.

5.   Nadomestilo ali ustrezni ukrepi so začasni in se uporabljajo samo, dokler se morebitni ukrep, s katerim se kršijo določbe tega sporazuma, ne odpravi ali se spremeni tako, da je v skladu s temi določbami, ali dokler se pogodbenici ne dogovorita o rešitvi spora.

Člen 78

Proučitev ukrepov za izpolnitev odločitve po sprejetju ustreznih ukrepov

1.   Tožena pogodbenica obvesti drugo pogodbenico in Odbor SGP o ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnitev odločitve arbitražnega senata, in v obvestilu zahteva, da pogodbenica pritožnica ali po potrebi zadevna država podpisnica iz Srednje Afrike opusti izvajanje ustreznih ukrepov.

2.   Če pogodbenici v 30 dneh od datuma predložitve uradnega obvestila ne dosežeta dogovora o skladnosti priglašenih ukrepov z določbami tega sporazuma, lahko pogodbenica pritožnica od arbitražnega senata pisno zahteva, da odloča o zadevi. O zahtevku se obvesti drugo pogodbenico in Odbor SGP. Arbitražni senat pogodbenici ter Odbor SGP o svoji odločitvi uradno obvesti v 45 dneh od datuma predložitve zahtevka. Če arbitražni senat odloči, da kateri koli sprejeti ukrepi za izpolnitev odločitve niso v skladu z določbami tega sporazuma, tudi odloči, ali lahko pogodbenica pritožnica ali po potrebi zadevna država podpisnica iz Srednje Afrike nadaljuje z izvajanjem ustreznih ukrepov. Če arbitražni senat odloči, da so kateri koli ukrepi, sprejeti za izpolnitev odločitve v skladu z določbami tega sporazuma, se ustrezni ukrepi opustijo.

3.   Če se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, se uporabijo postopki iz člena 71. Rok za sporočilo odločitve je 60 dni od datuma predložitve zahtevka iz odstavka 2 tega člena.

Oddelek III

Skupne določbe

Člen 79

Sporazumna rešitev

Pogodbenici lahko kadar koli dosežeta sporazumno rešitev spora v okviru tega naslova. O svojem sporazumu glede takšne rešitve obvestita Odbor SGP. Po sprejetju sporazumne rešitve se postopek zaključi.

Člen 80

Poslovnik in etični kodeks

1.   Postopke reševanja sporov iz poglavja 3 tega naslova urejata poslovnik in etični kodeks, ki ju sprejme Odbor SGP.

2.   Seje arbitražnega senata so odprte za javnost v skladu s poslovnikom, ki predvideva tudi določbe za varstvo zaupnih poslovnih informacij.

Člen 81

Splošne informacije in tehnični nasveti

Na zahtevo pogodbenice ali na lastno pobudo lahko arbitražni senat pridobi informacije iz katerega koli vira, tudi od pogodbenic, vpletenih v spor, za katerega meni, da je primeren za postopek arbitraže. Arbitražni senat je upravičen, da pridobi mnenje strokovnjakov, če meni, da je to potrebno. Tako pridobljene informacije je treba razkriti vsaki od pogodbenic in jima jih predložiti, da izrazita pripombe. Zainteresirane stranke lahko arbitražnemu senatu predložijo dopise kot amicus curiae v skladu s poslovnikom.

Člen 82

Jeziki sporočil

Ustna in pisna sporočila pogodbenice Srednje Afrike se predložijo v francoščini in angleščini, sporočila Evropske skupnosti pa v katerem koli uradnem jeziku institucij Evropske unije.

Člen 83

Pravila razlage

Arbitražni senat se zavezuje, da bo razlagal določbe tega sporazuma v skladu z običajnimi pravili razlage mednarodnega javnega prava, vključno z Dunajsko konvencijo o pogodbenem pravu. Odločitve arbitražnega senata ne morejo povečati ali zmanjšati pravic in obveznosti, določenih v določbah tega sporazuma.

Člen 84

Odločitve arbitražnega senata

1.   Arbitražni senat si vsestransko prizadeva za sprejemanje odločitev s soglasjem. Če odločitve kljub temu ni mogoče doseči s soglasjem, se o sporni zadevi odloča z večino glasov, v nobenem primeru pa se ne objavijo različna mnenja razsodnikov.

2.   Odločitev zajema ugotovitve o dejstvih, relevantnost ustreznih določb tega sporazuma in argumente za sprejete ugotovitve in sklepe. Odbor SGP javno objavi odločitve arbitražnega senata, razen če se odloči drugače.

POGLAVJE 4

Splošne določbe

Člen 85

Seznam razsodnikov

1.   Najpozneje šest mesecev od začetka veljavnosti tega sporazuma Odbor SGP izdela seznam 15 posameznikov, ki so pripravljeni in usposobljeni za opravljanje funkcije razsodnika. Vsaka od pogodbenic izbere pet posameznikov, ki so lahko imenovani za razsodnike. Pogodbenici se prav tako dogovorita o petih posameznikih, ki niso državljani nobene od pogodbenic in ki bodo opravljali funkcijo predsednika arbitražnega senata. Odbor SGP bo skrbel, da se bo ta seznam vedno popoln.

2.   Razsodniki morajo imeti strokovno znanje ali izkušnje iz prava in mednarodne trgovine. Biti morajo samostojni, delovati morajo v svoji individualni pristojnosti, ne smejo sprejemati navodil od nobene organizacije ali vlade ali biti povezani z vlado katere koli od pogodbenic in ravnati morajo v skladu z etičnim kodeksom, ki ga sprejme Odbor SGP.

3.   Odbor SGP lahko izdela dodaten seznam 15 posameznikov, ki imajo področno strokovno znanje iz posebnih zadev, ki jih zajema ta sporazum. Če se uporabi postopek izbire iz člena 71(2), lahko predsednik Odbora SGP takšen področni seznam uporabi ob soglasju obeh pogodbenic.

Člen 86

Razmerje do obveznosti STO

1.   Arbitražni organi, ustanovljeni na podlagi tega sporazuma, ne rešujejo sporov o pravicah in obveznostih vsake od pogodbenic ali držav podpisnic v skladu s Sporazumom o ustanovitvi STO.

2.   Uporaba določb o reševanju sporov iz tega sporazuma ne posega v nobeno dejanje v okviru STO in ne v postopek reševanja sporov. Toda kadar pogodbenica ali po potrebi države podpisnice iz Srednje Afrike v zvezi z določenim ukrepom sprožijo postopek reševanja sporov, v skladu s členom 70(1) ali v skladu s Sporazumom STO, ne morejo sprožiti postopka reševanja sporov glede istega ukrepa pri drugem sodišču, dokler se prvi postopek ne konča. Za namene tega odstavka velja, da se postopki reševanja sporov v skladu s Sporazumom STO sprožijo na zahtevo pogodbenice ali po potrebi države podpisnice iz Srednje Afrike za ustanovitev senata iz člena 6 Dogovora STO o pravilih in postopkih za reševanje sporov.

3.   Ta sporazum pogodbenici ali po potrebi državam podpisnicam iz Srednje Afrike ne preprečuje izvajanja opustitve obveznosti, ki jo odobri Organ STO za poravnavo sporov.

Člen 87

Roki

1.   Roki iz tega naslova, vključno z roki arbitražnih senatov, da sporočijo svoje odločitve, se štejejo v koledarskih dneh od dneva po aktu ali dejstvu, na katerega se nanašajo.

2.   Kateri koli rok iz tega naslova se lahko podaljša z medsebojnim soglasjem pogodbenic.

Člen 88

Sprememba naslova VI

Odbor SGP se lahko odloči za spremembo tega naslova in njegovih prilog.

NASLOV VII

SPLOŠNE IZJEME

Člen 89

Klavzula o splošnih izjemah

Pod pogojem, da se takšni ukrepi ne uporabljajo na način, ki bi pomenil sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med pogodbenicami, medtem ko morajo prevladovati enaki pogoji, ali prikrito omejevanje trgovine s proizvodi in storitvami ter ustanavljanja, se nobena določba tega sporazuma ne razlaga tako, da pogodbenicam preprečuje sprejetje ali uporabo ukrepov, ki:

(a)

so potrebni za zaščito javne varnosti in javne morale ali za ohranjanje javnega reda in miru;

(b)

so potrebni za zaščito življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin;

(c)

so potrebni za zagotovitev skladnosti z zakoni ali predpisi in ki niso v neskladju z določbami tega sporazuma, vključno s tistimi, ki se nanašajo na:

(i)

preprečevanje prevar in goljufij ter odpravljanje posledic neizpolnjevanja obveznosti iz pogodb,

(ii)

varovanje zasebnosti posameznikov v zvezi z obdelavo in razširjanjem osebnih podatkov ter varovanje zaupnosti dokumentacije in računov posameznikov,

(iii)

varnost,

(iv)

uporabo carinskih predpisov in postopkov ali

(v)

varstvo pravic intelektualne lastnine;

(d)

se nanašajo na uvoz ali izvoz zlata ali srebra;

(e)

so potrebni za varstvo narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti;

(f)

so povezani z ohranjanjem neobnovljivih naravnih virov, če se takšni ukrepi uveljavijo v povezavi z omejevanjem domače proizvodnje ali porabe blaga, domače ponudbe ali porabe storitev ter domačih vlagateljev;

(g)

so povezani s proizvodi, ki jih izdelujejo zaporniki, ali

(h)

so v neskladju s členi tega sporazuma o nacionalni obravnavi, če je razlika v obravnavi namenjena zagotavljanju učinkovite ali pravične obdavčitve ali pobiranja neposrednih davkov od gospodarskih dejavnosti vlagateljev oziroma ponudnikov storitev druge pogodbenice (5).

Člen 90

Varnostne izjeme

1.   Nobena določba tega sporazuma se ne razlaga tako, da:

(a)

od pogodbenic zahteva, da morajo razkriti informacije, za katere menijo, da je njihovo razkritje v nasprotju z njihovimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b)

pogodbenicam preprečuje, da ukrepajo tako, kot menijo, da je potrebno za zaščito njihovih bistvenih varnostnih interesov:

(i)

v zvezi s fisijskimi in fuzijskimi materiali ali z materiali, iz katerih so ti pridobljeni;

(ii)

v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi, ki se izvajajo neposredno ali posredno z namenom preskrbe oziroma oskrbe vojaških sil;

(iii)

ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom;

(iv)

v zvezi z vladnimi naročili, ki so nepogrešljiva za nacionalno varnost ali za namene obrambe države,

(v)

sprejetih v času vojne ali drugega izrednega stanja v mednarodnih odnosih, ali

(c)

pogodbenicam preprečuje ukrepanje z namenom izpolnjevanja obveznosti, ki jih je sprejela za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.

2.   Odbor SGP mora biti kar najbolj obveščen o ukrepih, sprejetih na podlagi odstavkov 1(b) in 1(c) ter o datumu njihove opustitve.

Člen 91

Obdavčenje

1.   Nobena določba tega sporazuma ali katerega koli dogovora, sklenjenega na podlagi tega sporazuma, se ne razlaga tako, da pogodbenicam preprečuje, da pri uporabi ustreznih določb svoje davčne zakonodaje razlikuje med davkoplačevalci, ki niso v enakem položaju, zlasti glede na njihov kraj stalnega prebivališča ali glede na kraj, kjer je vložen njihov kapital.

2.   Nobena določba tega sporazuma ali katerega koli dogovora, sklenjenega na podlagi tega sporazuma, se ne razlaga tako, da preprečuje sprejetje ali uporabo ukrepov, namenjenih preprečevanju izogibanja ali utaje davkov v skladu z davčnimi določbami iz sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju ali z drugo davčno ureditvijo ali domačo davčno zakonodajo.

3.   Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic po kateri koli davčni konvenciji. V primeru morebitne neskladnosti med tem sporazumom in katero koli konvencijo na tem področju v primeru neskladnosti prevlada konvencija.

NASLOV VIII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 92

Odbor SGP

1.   Za izvajanje tega sporazuma se v treh mesecih po podpisu tega sporazuma ustanovi Odbor SGP.

2.   Pogodbenici se dogovorita o sestavi, organizaciji in delovanju Odbora SGP.

3.   Odbor SGP je odgovoren za upravljanje vseh področij, zajetih v tem sporazumu, in izvajanje vseh nalog, navedenih v tem sporazumu.

4.   Odbor SGP sprejema odločitve s soglasjem.

5.   Za lažjo komunikacijo in zagotavljanje učinkovitega izvajanja tega sporazuma vsaka pogodbenica določi kontaktno točko.

Člen 93

Regionalne organizacije

Komisija Gospodarske in monetarne skupnosti Srednje Afrike (CEMAC) in Generalni sekretariat Gospodarske skupnosti držav Srednje Afrike (CEEAC) sta vabljena, da sodelujeta na vseh sejah Odbora SGP.

Člen 94

Nadaljnja pogajanja in izvajanje sporazuma

1.   Pogodbenici bosta nadaljevali s pogajanji v skladu s časovnim razporedom, določenim v tem sporazumu v okviru sedanje strukture pogajanj.

2.   Po zaključenih pogajanjih bodo osnutki sprememb, ki bodo iz njih izhajali, predloženi v odobritev pristojnim nacionalnim organom.

3.   Do ustanovitve Odbora SGP in drugih organov ter ustreznih odborov v celotnem SGP, opredeljenem v členu 1, pogodbenici sprejmeta potrebne ukrepe za upravljanje in izvajanje tega sporazuma in opravljata naloge Odbora SGP vsakič, ko se ta sporazum sklicuje nanj.

Člen 95

Opredelitev pogodbenic in izpolnjevanje obveznosti

1.   Pogodbenici tega sporazuma sta Republika Kamerun (v nadaljnjem besedilu „pogodbenica Srednja Afrika“) na eni strani in Evropska skupnost ali njene države članice ali Evropska skupnost in njene države članice, znotraj svojih področij pristojnosti iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu „pogodbenica ES“) na drugi strani.

2.   Pogodbenica Srednja Afrika se strinja, da za namene tega sporazuma nastopa kolektivno.

3.   Za namene tega sporazuma se izraz „pogodbenica“ nanaša na države Srednje Afrike, ki nastopajo skupaj, ali na pogodbenico ES, odvisno od primera. Izraz „pogodbenici“ se nanaša na države Srednje Afrike, ki nastopajo skupaj, in pogodbenico ES.

4.   Kadar je predviden ali potreben posamezen ukrep za uresničevanje pravic oziroma izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma, se sklicuje na „države podpisnice iz Srednje Afrike“.

5.   Pogodbenici ali države podpisnice iz Srednje Afrike, odvisno od primera, sprejmejo vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma in skrbijo, da se dosežejo njegovi cilji.

Člen 96

Koordinatorji in izmenjava informacij

1.   Za lažjo komunikacijo in zagotavljanje učinkovitega izvajanja tega sporazuma vsaka pogodbenica določi po enega koordinatorja od začetka veljavnosti tega sporazuma. Določitev koordinatorjev ne vpliva na določitev posebnih pristojnih organov iz posameznih naslovov in poglavij tega sporazuma.

2.   Na zahtevo katere koli pogodbenice koordinator druge pogodbenice navede urad ali uradnika, pristojnega za zadeve, ki se nanašajo na izvajanje tega sporazuma, in zagotovi potrebno podporo za lažjo komunikacijo s pogodbenico prosilko.

3.   Na zahtevo katere koli pogodbenice in če je to pravno mogoče, vsaka pogodbenica zagotovi informacije prek svojega koordinatorja in nemudoma odgovori na vsa vprašanja druge pogodbenice, povezana z veljavnim ali predlaganim ukrepom oziroma mednarodnim sporazumom, ki bi lahko vplival na trgovino med pogodbenicama.

4.   Vsaka pogodbenica zagotovi, da se vsi njeni zakoni, predpisi, postopki in upravne odločbe, ki na splošno veljajo za katero koli trgovinsko vprašanje, ki ga zajema ta sporazum, takoj objavijo ali postanejo javno dostopni ter da se nanje opozori drugo pogodbenico.

5.   Brez poseganja v določbe o preglednosti v tem sporazumu se šteje, da so informacije iz tega člena zagotovljene, ko so bile sporočene z ustrezno priglasitvijo Svetovni trgovinski organizaciji ali ko so objavljene na uradni, javno dostopni in brezplačni spletni strani zadevne pogodbenice.

Člen 97

Preferencialna obravnava regije

1.   Nobena določba tega sporazuma pogodbenice ne zavezuje, da drugi pogodbenici tega sporazuma v okviru svojega procesa regionalnega povezovanja ponudi ugodnejšo obravnavo, kot je tista, ki se uporablja v vsaki od pogodbenic.

2.   Če država podpisnica iz Srednje Afrike Evropski skupnosti odobri ugodnejšo obravnavo ali kakršno koli ugodnost v skladu s tem sporazumom, je do njih takoj in brezpogojno upravičena tudi vsaka država iz Srednje Afrike, ki je podpisnica tega sporazuma.

Člen 98

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum se podpiše, ratificira ali odobri v skladu z veljavnimi ustavnimi ali notranjimi pravili in postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo priglašeno deponiranje zadnje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi pri depozitarjih Sporazuma.

3.   Uradna obvestila se pošljejo generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije in predsedniku Komisije gospodarske in monetarne skupnosti Srednje Afrike (CEMAC), ki sta depozitarja tega sporazuma.

4.   Do začetka veljavnosti tega sporazuma pogodbenica ES in pogodbenica Srednja Afrika soglašata, da uporabljata določbe tega sporazuma v okviru svojih pristojnosti („začasna uporaba“). To se lahko izvrši z začetkom začasne uporabe, če je ta mogoča, ali z ratifikacijo Sporazuma.

5.   O začasni uporabi je treba uradno obvestiti depozitarja Sporazuma. Sporazum se začne začasno uporabljati 10 dni po tem, ko Evropska skupnost prejme uradno obvestilo o začetku začasne uporabe, ali ko uradno obvestilo o ratifikaciji ali začetku začasne uporabe prejmejo vse države podpisnice iz Srednje Afrike.

6.   Brez poseganja v odstavek 4 pogodbenica ES in države podpisnice iz Srednje Afrike lahko enostransko sprejmejo ukrepe za uporabo Sporazuma pred njegovo začasno uporabo, če je to mogoče.

Člen 99

Veljavnost

1.   Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas.

2.   Katera koli pogodbenica ali država podpisnica iz Srednje Afrike lahko drugo pogodbenico pisno obvesti, da namerava odpovedati ta sporazum.

3.   Odpoved začne učinkovati šest mesecev po uradnem obvestilu druge pogodbenice.

Člen 100

Teritorialna uporaba

Ta sporazum se na eni strani uporablja za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za ozemlja držav Srednje Afrike, ki so podpisnice tega sporazuma.

Člen 101

Pristop držav ali regionalnih organizacij Srednje Afrike

1.   Ta sporazum je odprt za članstvo vseh držav ali regionalne organizacije Srednje Afrike. Prošnja za pristop se predloži Odboru SGP. Država, ki predloži svojo prošnjo za pristop, sodeluje na sejah Odbora SGP kot opazovalka.

2.   Prošnja se prouči in začnejo se pogajanja za predloge o potrebnih spremembah tega sporazuma. Protokol o pristopu se predloži v odobritev pristojnim organom.

3.   Pogodbenici proučita učinke pristopa novih držav na ta sporazum. Odbor SGP lahko odloči o prehodnih ukrepih ali potrebnih spremembah.

Člen 102

Pristop novih držav članic Evropske unije

1.   Odbor SGP se obvesti o vseh prošnjah tretjih držav za članstvo v Evropski uniji. V času pogajanj med EU in državo prosilko pogodbenica ES posreduje pogodbenici Srednji Afriki vse ustrezne informacije, pogodbenica Srednja Afrika pa pogodbenici ES posredujejo svoje interese, tako da jih ta lahko v celoti upošteva. Pogodbenica Srednja Afrika bo obveščena o vseh pristopih k Evropski uniji.

2.   Vsaka nova država članica Evropske unije pristopi k temu sporazumu z dnem pristopa k Evropski uniji z ustrezno klavzulo v aktu o pristopu. Če akt o pristopu k Evropski uniji ne določa takšnega avtomatičnega pristopa nove države članice k temu sporazumu, zadevna država članica pristopi tako, da pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije deponira akt o pristopu, ta pa pošlje overjen izvod pogodbenici Srednji Afriki.

3.   Pogodbenici proučita učinke pristopa novih držav članic Evropske unije na ta sporazum. Odbor SGP lahko odloči o prehodnih ukrepih ali potrebnih spremembah.

Člen 103

Najbolj oddaljene regije Evropske skupnosti

Nič v tem sporazumu pogodbenici ES ne preprečuje, da uporabi sedanje ukrepe za izboljšanje strukturnega, socialnega in gospodarskega položaja najbolj oddaljenih regij v skladu s členom 299(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 104

Dialog o finančnih vprašanjih

Pogodbenici in države podpisnice iz Srednje Afrike se dogovorijo za spodbujanje dialoga, preglednosti in izmenjavo najboljših praks na področju davčne politike in uprave.

Člen 105

Sodelovanje v boju proti ilegalnim finančnim dejavnostim

Pogodbenici se zavezujeta k preprečevanju in boju proti ilegalnim, goljufivim in nepoštenim dejavnostim, pranju denarja in financiranju terorizma ter sprejmeta potrebne zakonodajne in upravne ukrepe za izpolnitev mednarodnih standardov, vključno s tistimi iz Konvencije Združenih narodov proti korupciji, Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu s protokoli, Konvencije Združenih narodov o zatiranju financiranja terorizma ter iz priporočil Delovne skupine za finančno ukrepanje. Pogodbenici soglašata, da si bosta na teh področjih izmenjevali informacije in sodelovali.

Člen 106

Razmerje do drugih sporazumov

1.   Razen členov o razvojnem sodelovanju iz dela III naslova II Sporazuma iz Cotonouja v primeru morebitne neskladnosti med določbami tega sporazuma in določbami iz dela III naslova II Sporazuma iz Cotonouja prevladajo določbe tega sporazuma.

2.   Nobena določba tega sporazuma se ne razlaga tako, da Evropski skupnosti ali državi iz Srednje Afrike, podpisnici tega sporazuma, preprečuje sprejeti potrebne ukrepe, vključno s trgovinskimi ukrepi, ki so predvideni v členih 11b, 96 in 97 Sporazuma iz Cotonouja.

3.   Pogodbenici se strinjata, da nobena določba tega sporazuma od njiju ne zahteva, da ravnata na način, ki bi bil v neskladju z njunimi obveznostmi STO.

4.   Pogodbenici se strinjata, da leta 2008 proučita skladnost določb tega sporazuma s carinskimi unijami, v katere so vključene države podpisnice tega sporazuma.

Člen 107

Verodostojni jeziki

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 108

Priloge in protokol

Priloge in Protokol k temu sporazumu so njegov sestavni del.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Съставено съответно в Яунде на петнадесети януари две хиляди и девета година и в Брюксел на двадесет и втори януари две хиляди и девета година.

Hecho en Yaundé el quince de enero de dos mil nueve, y en Bruselas el veintidós de enero de dos mil nueve.

V Yaoundé dne patnáctého ledna dva tisíce devět a v Bruselu dne dvacátého druhého ledna dva tisíce devět.

Udfærdiget henholdsvis i Yaoundé, den femtende januar to tusind og ni, og i Bruxelles, den toogtyvende januar to tusind og ni.

Geschehen zu Jaunde am fünfzehnten Januar zweitausendneun und zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar zweitausendneun.

Sõlmitud vastavalt viieteistkümnendal jaanuaril kahe tuhande üheksandal aastal Yaoundés ja kahekümne teisel jaanuaril kahe tuhande üheksandal aastal Brüsselis.

Έγινε στο Γιαουντέ στις δεκαπέντε Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά και στις Βρυξέλλες στις είκοσι δύο Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Yaoundé on the fifteenth day of January, two thousand and nine and at Brussels on the twenty-second day of January, two thousand and nine, respectively.

Fait respectivement à Yaoundé le quinze janvier deux mille neuf et à Bruxelles le vingt-deux janvier deux mille neuf.

Fatto a Yaoundé, il quindici gennaio duemilanove, e a Bruxelles, il ventidue gennaio duemilanove, rispettivamente.

Jaundē, divtūkstoš devītā gada piecpadsmitajā janvārī, un Briselē, divtūkstoš devītā gada divdesmit otrajā janvārī.

Pasirašyta atitinkamai Jaundėje du tūkstančiai devintųjų metų sausio 15 d. ir Briuselyje du tūkstančiai devintųjų metų sausio 22 d.

Kelt Yaoundéban, a kettőezerkilencedik év január havának tizenötödik napján, illetve Brüsszelben, a kettőezerkilencedik év január havának huszonkettedik napján.

Magħmul f'Yaoundé fil-ħmistax-il jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa u fi Brussell fit-tnejn u għoxrin jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa, rispettivament.

Gedaan te Yaoundé, vijftien januari tweeduizend negen, respectievelijk te Brussel, tweeëntwintig januari tweeduizend negen.

Sporządzono, odpowiednio, w Jaunde dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku i w Brukseli dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Iaundé, em quinze de Janeiro de dois mil e nove, e em Bruxelas, em vinte e dois de Janeiro de dois mil e nove.

Încheiat la Yaoundé în a cincisprezecea zi a lunii ianuarie două mii nouă şi, respectiv, la Bruxelles în a douăzeci şi doua zi a lunii ianuarie două mii nouă.

V Yaoundé pätnásteho januára dvetisícdeväť a v Bruseli dvadsiateho druhého januára dvetisícdeväť.

V Yaoundeju, petnajstega januarja dva tisoč devet, in v Bruslju, dvaindvajsetega januarja dva tisoč devet.

Tehty Yaoundéssa viidentenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän ja Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Utfärdat i Yaoundé den femtonde januari tjugohundranio samt i Bryssel den tjugoandra januari tjugohundranio.

Pour la République du Cameroun

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Brez držav članic.

(2)  Za ta izračun se uporabljajo uradni podatki STO o glavnih svetovnih izvoznikih proizvodov (brez trgovine znotraj EU).

(3)  Za namene tega člena so kmetijski proizvodi tisti, ki so zajeti v Prilogi I Sporazuma STO o kmetijstvu.

(4)  Standardi, ki jih je treba upoštevati, vključujejo naslednje mednarodne instrumente:

(i)

smernice v zvezi z računalniškimi datotekami osebnih podatkov, ki jih je spremenila Skupščina Združenih narodov z dne 20. novembra 1990.

(ii)

Priporočilo Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj z dne 23. septembra 1980 o smernicah, ki urejajo varovanje zasebnosti posameznikov in čezmejni prenos osebnih podatkov.

(5)  Ukrepi za zagotavljanje učinkovite ali pravične obdavčitve ali pobiranja neposrednih davkov, ki jih je sprejela ena od pogodbenic v okviru svojega davčnega sistema, ki:

(i)

se uporabljajo za vlagatelje in ponudnike storitev nerezidente ob priznavanju, da se davčna obveznost nerezidentov določa glede na obdavčljiva podjetja podizvajalcev iz ozemlja ali na ozemlju ene od pogodbenic,

(ii)

se uporabljajo za nerezidente tako, da zagotavljajo obdavčitev ali pobiranje davkov na ozemlju ene od pogodbenic,

(iii)

se uporabljajo za nerezidente ali rezidente tako, da preprečujejo izogibanje davkom ali njihovo utajo, vključno z ukrepi za uskladitev,

(iv)

se nanašajo na potrošnike storitev, opravljenih na ozemlju ali z ozemlja druge pogodbenice tako, da zagotavljajo obdavčitev ali pobiranje davkov od teh potrošnikov, ki izhajajo iz virov v eni od pogodbenic;

(v)

razlikujejo med vlagatelji in ponudniki storitev, zavezanih davkom na obdavčljiva svetovna podjetja, in med drugimi vlagatelji in ponudniki storitev, ob priznavanju razlik v naravi davčnih osnov med njimi; ali

(vi)

določajo, odobrijo ali razdelijo prihodke, dobičke, dobiček ali izgubo, odtegljaje ali dobropise posameznikov ali odvisnih podjetij rezidentov ali med posamezniki ali povezanimi podjetji iste osebe, tako, da se ohrani davčna osnova pogodbenic.

DODATEK

DODATEK I

A.   Prednostni proizvodi za regionalno uskladitev s strani držav podpisnic iz Srednje Afrike

Žive živali, zlasti mali prežvekovalci, sveže meso in mesni proizvodi

Ribe, morski sadeži, proizvodi iz ribogojstva, sveži ali predelani

Cvetoče gomoljnice in korenovke (zlasti arašidi, maniok, taro, krompir)

B.   Prednostni proizvodi za izvoz iz pogodbenice Srednje Afrike v pogodbenico ES

Kava, kakav

Začimbe (vanilja, poper)

Sadje in oreški

Vrtnine

Ribe, morski sadeži, proizvodi iz ribogojstva, sveži ali predelani

Les

DODATEK II

PRISTOJNI ORGANI

A.   Pristojni organi pogodbenice ES

Odgovornost si delijo nacionalne službe v posameznih državah članicah in Evropska komisija. Na tem področju se uporabljajo naslednja pravila:

Pri izvozu v države podpisnice iz Srednje Afrike so države članice Evropske skupnosti odgovorne za nadzor proizvodnih pogojev in zahtev, zlasti zakonskih pregledov ter izdajo sanitarnih potrdil (ali o zdravju živali), ki dokazujejo upoštevanje dogovorjenih standardov in zahtev.

Pri uvozu iz držav podpisnic iz Srednje Afrike so države članice Evropske skupnosti odgovorne za nadzor skladnosti uvoza z uvoznimi pogoji pogodbenice ES.

Evropska komisija je odgovorna za celotno koordinacijo, sistem za nadzor in revizijo nadzora in potrebne zakonske ukrepe, ki zagotavljajo enotno uporabo standardov in zahtev na enotnem evropskem trgu.

B.   Pristojni organi držav podpisnic iz Srednje Afrike

Za uvoz na svoje ozemlje in izvoz s svojega ozemlja so pristojne države podpisnice iz Srednje Afrike.


PRILOGA I

Krepitev zmogljivosti in podpora gospodarstvu Srednje Afrike v okviru SGP

Skupne smernice za Srednjo Afriko in Evropsko Unijo

Sao Tome, 15. junija 2007

A.   Splošni okvir smernic

Eno od temeljnih načel SGP je spodbujanje regionalnega povezovanja in spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja držav AKP, zato pogodbenici od tega sporazuma pričakujeta, da bo koristno prispeval k doseganju ciljev: k trajnostnemu razvoju, izkoreninjenju revščine in postopnemu vključevanju držav Srednje Afrike v svetovno gospodarstvo.

Gre za vzpostavljanje sinergije med medsebojnimi zavezami, potrjenimi v SGP, in načini sodelovanja pri spodbujanju „količinskega in kakovostnega povečanja proizvodnje in izvoza blaga in storitev Srednje Afrike“ (1). Udeleženci iz Srednje Afrike bodo skupaj z EU spodbujali doseganje tega cilja na naslednjih področjih:

1.

Razvoj osnovne, regionalno usmerjene infrastrukture:

prevoz,

energija,

telekomunikacije.

2.

Kmetijstvo in varnost hrane na regionalni ravni:

kmetijska proizvodnja,

živilskopredelovalna industrija,

ribištvo,

živinoreja,

ribogojstvo in ribolovni viri.

3.

Konkurenčnost in diverzifikacija gospodarstva:

posodabljanje podjetij,

industrija,

standardi in certificiranje (SFS, kakovost, zootehnični standardi itd.).

4.

Poglabljanje regionalnega povezovanja:

razvoj skupnega regionalnega trga,

obdavčenje in carine.

5.

Izboljšanje poslovnega okolja:

uskladitev nacionalnih trgovinskih politik.

6.

Ustanovitev organov SGP.

7.

Financiranje partnerstva (časovni načrt in priporočila ministrskih sestankov).

Kar zadeva ugotovljene potrebe, bodo posredovane regionalnim pripravljalnim skupinam (RPTF) ali drugim pristojnim organom, da bodo opredelili podporne programe, možne vire njihovega financiranja in pravila izvajanja spremljevalnih ukrepov SGP. Pri tej proučitvi se lahko odvisno od primera za opredelitev podpornih programov, oceno njihove izvedljivosti in predloge ustreznih pravil izvajanja pridobi mnenje strokovnjakov. Analize se izrazijo v obliki razvojnih programov s priloženo finančno oceno.

Glede časovnega razporeda je cilj, da se navedeni rezultati pridobijo do septembra 2007. Regionalna pripravljalna skupina bo izdelala časovnico, ki jo bo predložila pogajalskim strukturam, da se seznanijo z napredkom sprejetih ukrepov v okviru krepitve zmogljivosti in posodobitve gospodarstva Srednje Afrike.

Dela, opisana v tem dokumentu, morajo seveda biti skladna s smernicami ministrskih sestankov, oblikovanimi 6. februarja 2007 (glej prilogo).

B.   Področja pristojnosti Regionalnega sklada SGP (FORAPE)

Sklad FORAPE je instrument, ki ga je za svoje potrebe ustanovila Srednja Afrika, s katerim določa pravila uporabe in organizacije ter ključna področja delovanja, ki so podrobno opisana v spodnji preglednici:

Vse dejavnosti, navedene v nadaljevanju, morajo biti skladne s cilji iz točk 3 in 4.

Ključna področja

Vrste okvirnih dejavnosti

1 –

Razvoj osnovne, regionalno usmerjene infrastrukture

1.1.

Podpora za izboljšanje povezovalne podregionalne komunikacijske mreže (ceste, rečne poti, železnice, pospeševanje pristanišč, suhih pristanišč in letališč)

1.2.

Podpora za razvoj hidro-električnih infrastruktur na območju, medsebojne povezave električnega omrežja

1.3.

Medsebojne povezave telekomunikacijskih omrežij držav članic, zlasti z izboljšanjem infrastruktur IKT

1.4.

Podpora za oceno stroškov osnovne infrastrukture

2 –

Kmetijstvo in varnost hrane na regionalni ravni

2.1.

Podpora za izboljšanje produktivnosti (semenski program, raziskave in razširjanje dognanj)

2.2.

Razvoj živilskopredelovalne industrije

2.3.

Izboljšanje trgovine s kmetijskimi proizvodi

2.4.

Podpora pri izvajanju skupne regionalne kmetijske politike

3 –

Industrija, diverzifikacija in konkurenčnost gospodarstva v povezavi z regionalnim razvojem

3.1

Podpora pri razvoju predelovalne industrije (predelava lesa, bombaža, usnja, mesa, rib, drugih kmetijskih proizvodov, ogljikovodikov, rude itd.)

3.2

Podpora za zmanjševanje omejitev, povezanih s ponudbo

3.3

Podpora za razvoj turizma

3.4

Financiranje raziskav/razvoja

3.4.1

Ocena in uporaba ustreznih tehnologij

3.4.2

Uskladitev raziskovalnih in inovacijskih politik (univerze, inštituti ter javni in zasebni centri za razvoj, tehnološki inštituti, poklicne šole itd.)

3.4.3

Podpora za krepitev usposobljenosti pri uporabi IKT

3.4.4

Podpora raziskovalnim inštitutom

3.4.5

Podpora za razvoj farmakopeje in farmacevtske industrije

3.4.6

Podpora za prenos tehnologije, zlasti prek pomoči pri industrijskem razvoju

3.5

Podpora programom za prepoznavanje gospodarskih možnosti

3.5.1

Prepoznavanje in promocija proizvodov in storitev iz regije (živilskopredelovalna industrija, turizem, rude, storitve podjetjem: upravljanje, računovodstvo, tolmačenje, bančništvo, informatika, zavarovanje itd.)

3.5.2

Ustanavljanje specializiranih centrov za usposabljanje za nove poklice in poklice z visoko dodano vrednostjo (sekundarna predelava lesa, tekstila in oblačil)

3.5.3

Podpora razvoju lokalnih inkubatorjev

3.6

Program konkurenčnosti/podpora podjetjem z dobrimi možnostmi

3.6.1

Podpora za oblikovanje in izvajanje nacionalnih in regionalnih strategij za spodbujanje in utrditev konkurenčnosti

3.6

Podpora za izboljšanje regionalnega programa posodabljanja: za podporo in krepitev konkurenčnosti podjetij (PARCE), podpora nematerialnim naložbam (primer: strategije trženja), program analize stanja podjetij in analiza trgov (načrti posodabljanja in njihovo financiranje), tehnična in tehnološka podpora, podpora za pridobitev certifikata kakovosti (primer: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000), podpora za pospeševanje izvoza Srednje Afrike glede na zasebne standarde (EUREPGAP itd.)

3.6.3

Podpora za izvedbo raziskave o stroških dejavnikov v industrijskem sektorju Srednje Afrike

3.6.4

Podpora za predelavo kmetijskih proizvodov in naravnih virov z dobrimi izvoznimi možnostmi

3.6.5

Krepitev infrastruktur „kakovosti“ (laboratoriji) za spodbujanje izvoza

Podpora za vzpostavitev regionalnega sistema akreditacije in meroslovja

Uskladitev nacionalnih standardov na regionalni ravni

3.6.6

Izboljšanje postopkov pakiranja, sledljivosti in skladiščenja

3.6.7

Ustanovitev tehničnih centrov nacionalnih in regionalnih poklicev

3.6.8

Razvoj mreže presojevalcev za spremljanje podjetij pri njihovem postopku certificiranja in laboratorijev pri postopkih akreditacije

3.6.9

Posojila za prilagoditev proizvodnih sredstev (Evropska investicijska banka, Afriška banka za razvoj, Banka za razvoj držav Srednje Afrike)

3.7

Podpora za varstvo pravic intelektualne lastnine, od katerih med drugim (2):

razvoj registra znamk in proizvodov z označbo porekla ter promocija teh proizvodov

podpora pri razvoju znamke označbe porekla

3.8

Podpora pri ustanavljanju borze za podizvajalce in regionalno usmerjenega gospodarskega partnerstva

3.9

Podpora malim in srednjim podjetjem (MSP)

Vrste dejavnosti, ki jih je treba predvideti:

(a)

strokovne službe – katerih vloga naj bi bila ponudba izbora storitev MSP v podporo njihovim sposobnostim pri trženju, računovodstvu, pravni analizi, pripravi poslovnih načrtov, dostopu do financ;

(b)

poklicno usposabljanje;

(c)

olajševanje dostopa do posojil in izboljšanje pogojev dostopa do posojil za MSP (3);

(d)

zagotavljanje informacij o posojilih na regionalni ravni (4);

(e)

ublažitev pogojev hipotekarnega posojila (5);

(f)

krepitev sposobnosti finančnih posrednikov v Srednji Afriki (6);

(g)

analiza morebitne vloge Banke za razvoj držav Srednje Afrike;

(h)

analiza priporočil študije o finančnih storitvah v Srednji Afriki);

(i)

skupaj z javnimi organi spodbujanje preusmerjanja od neformalnega k formalnemu, zlasti s spodbudami.

3.10.

Spodbujanje žensk k podjetništvu

4 –

Poglabljanje regionalnega povezovanja

4.1

Razvoj regionalnega trga (uskladitev davčnih in carinskih instrumentov, krepitev davčnih in carinskih uprav, določitev ukrepov za varnost meja)

4.2

Uvedba predpisov Skupnosti (o konkurenci, konkurenčnosti, intelektualni lastnini, boju proti nedovoljeni trgovini, piratstvu, javnih naročilih, storitvah, naložbah)

4.3

Krepitev sposobnosti davčnih in carinskih uprav

4.4

Podpora regionalnemu programu na področju standardov in certificiranja

4.5

Podpora regionalnim gospodarskim skupnostim (racionalizacija in uskladitev programov)

4.6

Podpora za prost pretok blaga, storitev, kapitala in oseb

4.7

Podpora sedanjim in prihodnjim regionalnim politikam:

(a)

regionalne ugodnosti v okviru SGP za regionalno povezovanje;

(b)

podpora za vzpostavitev skupne trgovinske politike;

(c)

zmanjšanje netarifnih ovir na ravni regije – primer: vzpostavitev regionalnih zdravstvenih standardov (obravnavanih za potrebe programiranja v točki 3 spodaj);

(d)

vključitev Demokratične republike Kongo ter Sao Tomé in Principe v shemo trgovinskega povezovanja regije (90 milijonov potrošnikov...);

(e)

pobuda za notranje reforme: prost pretok/dvojna obdavčitev, tranzit, predpisi o poreklu; upoštevanje regionalnih trgovinskih določb.

Primer: podpora carine za informatizacijo in medsebojno povezovanje

Primer: program standardov in kakovosti za regijo, vključno z ustrezno infrastrukturo (nadzorni laboratoriji itd.)

Primer: podpora upravam za uskladitev tarif Gospodarske in monetarne skupnosti Srednje Afrike/Demokratične republike Kongo/Sao Tomé in Principe

Primer: krepitev sposobnosti davčnih in carinskih uprav

Primer: podpora regionalnim gospodarskim skupnostim

Primer: podpora za določitev in vzpostavitev mehanizma za odpravo dvojne obdavčitve

4.8

Davčna osnova in regionalni finančni instrument

(a)

Predvideti vzpostavitev regionalnega finančnega instrumenta. Kohezijski sklad kot podpora javnim financam in sredstvo razvoja območij z omejenimi možnostmi.

(b)

Podpirati davčne reforme (sanacija osnove, uskladitev davčnega sistema notranjih davkov itd.) in krepiti sposobnosti davčnih uprav.

(c)

Nadaljevati z delom na področju statističnih vprašanj, zlasti v okviru Podpornega programa za regionalno povezovanje Srednje Afrike (PAIRAC).

5 –

Izboljšanje poslovnega okolja in podpora podjetjem

5.1

Podpora za izboljšanje pravne varnosti in sodnega varstva zasebnih naložb

5.2

Podpora za izboljšanje Listine Skupnosti o naložbah in sektorskih oznakah

5.3

Podpora za vzpostavljanje struktur jamstvenega sklada in rizičnega kapitala

5.4

Institucionalna podpora posredniškim organom v regiji

Kot podpora posredniškim organom v regiji

Primer: podpora konzularnim službam

Primer: podpora strokovnim in delodajalskim organizacijam

Primer: podpora agencijam za spodbujanje izvoza – APEX

Primer: podpora agencijam za spodbujanje naložb – API

Primer: podpora za strukturiranje dialoga med regionalnim zasebnim in evropskim zasebnim sektorjem

Primer: podpora regionalnim gospodarskim skupnostim Srednje Afrike na področjih, vezanih na SGP

5.5

Izboljšanje poslovnega okolja

Podpora sedanjim in prihodnjim regionalnim politikam:

konkurenčna politika,

pravo Organizacije za uskladitev poslovnega prava afriških držav (OHADA),

pravica do ustanavljanja podjetij,

standardi s področja dela,

javna naročila,

intelektualna lastnina (boj proti nedovoljeni trgovini, piratstvo, geografske označbe itd.).

Z ustrezno podporo nacionalnim in regionalnim upravam za izvajanje regionalnih in nacionalnih reform:

primer: pri intelektualni lastnini: podpora regionalnemu programu standardov, patentov, certificiranja

primer: podpora za izboljšanje Listine Skupnosti o naložbah in sektorskih oznakah

Proučitev mehanizmov za izboljšanje pravne varnosti in sodnega varstva zasebnih naložb, zlasti prek jamstvenih sistemov, ki lahko prispevajo k spodbujanju naložb (najboljša praksa, sedanja praksa v Srednji Afriki, priporočila itd.) in prenosu tehnologij.

Prav tako je primerno spodbujati izmenjavo najboljših praks na regionalni ravni glede na davčni sistem, ki zadeva podjetja. Opravljena bo prva primerjalna analiza nacionalnih pristopov na tem področju, da bo spodbudila to razpravo.

6 –

Pospeševanje ustanavljanja organov SGP

Podpora za institucionalni sistem, potreben za vprašanja o „trgovini“ in „razvoju“ za zagotavljanje učinkovitega izvajanja Sporazuma in s tem pravne verodostojnosti SGP ter procesa regionalne reforme v odnosu do nacionalnega, regionalnega in mednarodnega zasebnega sektorja.

C.   Financiranje partnerstva

Glede financiranja SGP Srednja Afrika skupaj z drugimi regijami ocenjuje, da je treba ukrepe za krepitev sposobnosti in drugo podporo, potrebno zaradi upoštevanja stroškov prilagajanja, pa tudi druge izravnalne ukrepe, financirati s posebnimi sredstvi, ločenimi od običajnih sredstev, ki se dodelijo s klasičnim sodelovanjem AKP/EU na podlagi regionalnega in nacionalnega okvirnega programa. Regionalni sklad SGP je zasnovan kot sredstvo za usklajevanje podpore EU (ES in držav članic) in drugih posojilodajalcev, zato se bodo regionalno usmerjene infrastrukture ali infrastrukture medsebojnega povezovanja financirale prek Regionalnega sklada SGP (FORAPE).

Finančni okvir, ki ga predlaga evropska pogodbenica, vsebuje naslednje elemente:

i.

povečanje okvirnega regionalnega programa 9. in 10. ERS, povezovanje med regionalnim in nacionalnim okvirnim programom, 10. ERS do konca 2013, Cotonou pa do konca leta 2020 (po uvrstitvi Demokratične republike Kongo v regijo Srednja Afrika);

ii.

povezavo s partnerstvom za infrastrukturo (sklad za AKP v celoti);

iii.

sklepe Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC) iz oktobra 2006 o pomoči za trgovino;

iv.

pravne obveznosti v okviru SGP;

v.

nacionalne prispevke držav regije na prostovoljni podlagi;

vi.

podpore drugih partnerjev za razvoj.

Podpora za osnovno infrastrukturo ter druga področja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem SGP, se pripravijo in krijejo iz ustreznih instrumentov, zlasti v okviru instrumentov Sporazuma iz Cotonouja.

Evropska komisija pojasnjuje, da bodo prednostna področja za uporabo njenih skladov v okviru sklada FORAPE:

i.

podpora konkurenčnosti ali diverzifikaciji primarnih, sekundarnih in terciarnih proizvodnih sektorjev, vključenih v SGP (primer: krepitev infrastruktur „kakovosti“ v podporo izvozu; strokovne službe za podjetja; razvoj lokalnih inkubatorjev; ukrepi za izboljšanje dostopa podjetij iz regije do posojil, zlasti MSP; prepoznavanje in spodbujanje regionalnih proizvodov in storitev (živilskopredelovalna industrija, turizem, rudarstvo, storitve podjetjem);

ii.

prispevek k ublažitvi neto fiskalnih posledic SGP, ki se povsem dopolnjuje s fiskalnimi reformami;

iii.

podpora za izvajanje pravil iz SGP (primer: podpora organom SGP; podpora regionalnim politikam na področjih, zajetih v SGP, in drugi ukrepi, ki lahko prispevajo k izboljšanju poslovnega okolja; podpora davčnim in carinskim organom ter drugi ukrepi, ki lahko prispevajo k ustvarjanju regionalnega trga v Srednji Afriki).

D.   Časovni razpored

Izdelava časovnice izvajanja ukrepov, sprejetih za krepitev zmogljivosti in posodobitev gospodarstva Srednje Afrike.

Priloga

Skupno končno sporočilo ministrskega srečanja dne 6. februarja 2007.


(1)  Izvleček iz določitve pooblastil tehnične skupine št. 5 iz projekta za Srednjo Afriko o krepitvi zmogljivosti in posodobitvi (maj 2006).

(2)  Srednja Afrika navaja, da se bo za določitev vrste potrebnih podpor posvetovala s strokovnjakom Afriške organizacije za intelektualno lastnino (OAPI).

(3)  Koristnost vzpostavljanja mehanizmov, ki bodo MSP iz regije lažje zagotavljali sredstva. Na primer prek jamstvenega sklada za posojila. Primer: Evropska investicijska banka, Banka za razvoj držav Srednje Afrike itd. Strokovne službe bodo lahko podjetjem pomagale prav pri pripravi dokumentacije za posojilo.

(4)  Olajšati dostop do informacij morebitnim posojilodajalcem za znižanje trenutne ravni bančnega tveganja. Primer: vzpostavitev zbirk podatkov, razdeljenih po tveganjih kupcev.

(5)  Proučiti priložnosti za razširitev pogojev za spodbujanje hipotekarnih posojil ob upoštevanju obsega neformalnega sektorja v gospodarstvu.

(6)  Izboljšati sposobnost analize tveganja v ustanovah, ki bi lahko izdale posojila. Posodobitev in usposabljanje kreditnih ustanov.


PRILOGA II

Carinske dajatve za proizvode s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike

1.

Če ni v odstavkih 2, 4, 5, 6 in 7 določeno drugače, se uvozne carinske dajatve pogodbenice ES (v nadaljnjem besedilu „carinske dajatve ES“) na dan, ko je začel veljati ta sporazum, v celoti odpravijo za vse proizvode iz poglavij od 1 do 97 harmoniziranega sistema, razen iz poglavja 93, s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike. Za proizvode iz poglavja 93 pogodbenica ES še naprej uporablja dajatve, odobrene državi z največjimi ugodnostmi (v nadaljnjem besedilu „DNU“).

2.

Carine ES se za proizvode iz tarifne številke 1006 s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike od 1. januarja 2010 odpravijo, z izjemo carin ES za proizvode iz tarifne podštevilke 1006 10 10, ki se ukinejo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

3.

Pogodbenici se strinjata, da se določbe Protokola 3 o sladkorju AKP k Sporazumu iz Cotonouja (v nadaljnjem besedilu „Protokol o sladkorju“) uporabljajo še do 30. septembra 2009. Po tem datumu pogodbenica ES in zadevna država podpisnica iz Srednje Afrike soglašata, da Protokol o sladkorju med njima ne bo več veljaven. Za namene iz člena 4(1) Protokola o sladkorju bo obdobje dobave 2008/2009 trajalo od 1. julija 2008 do 30. septembra 2009. Zajamčena cena za obdobje od 1. julija 2008 do 30. septembra 2009 bo odločena na podlagi pogajanj, predvidenih v členu 5(4) Protokola o sladkorju.

4.

Carine ES za proizvode iz tarifne številke 1701 s poreklom iz Srednje Afrike se od 1. oktobra 2009 odpravijo. Dokler ne bodo carine ES, pa tudi dodelitve tarifnih kvot s stopnjo dajatve nič, opredeljene v Protokolu o sladkorju, popolnoma odpravljene, bo v tržnem letu (1) 2008/2009 za proizvode iz tarifne številke 1701 s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike veljala tarifna kvota s stopnjo dajatve nič za 0 ton, izraženih v enakovredni količini belega sladkorja.

5.

(a)

V obdobju od 1. oktobra 2009 do 30. septembra 2015 lahko pogodbenica ES uvede dajatev za DNU za proizvode s poreklom iz pogodbenice iz Srednje Afrike iz tarifne številke 1701, katerih uvoz presega navedene količine, izražene v enakovredni količini belega sladkorja, za katere se šteje, da povzročajo motnje na trgu sladkorja pogodbenice ES:

(i)

3,5 milijona ton v tržnem letu za proizvode s poreklom iz držav članic skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ki so podpisnice Sporazuma iz Cotonouja,

(ii)

1,38 milijona ton v tržnem letu 2009/2010 za proizvode s poreklom iz vseh držav AKP, ki jih Združeni narodi ne prištevajo k najmanj razvitim državam. Količina 1,38 milijona ton bo povečana na 1,45 milijona ton v tržnem letu 2010/2011 in na 1,6 milijona ton v naslednjih štirih tržnih letih.

(b)

Za uvoz proizvodov iz tarifne številke 1701 s poreklom iz katere koli države podpisnice iz Srednje Afrike, ki jo Združeni narodi prištevajo med najmanj razvite države, ne veljajo določbe iz točke a. Vendar za ta uvoz še vedno veljajo določbe člena 31. (2)

(c)

Obdavčitev dajatev za DNU preneha ob koncu tržnega leta, v katerem je bila vpeljana.

(d)

Vsak ukrep, sprejet v skladu s tem odstavkom, se nemudoma sporoči Odboru SGP in ta organ se o njem redno posvetuje.

6.

Od 1. oktobra 2015 se za namene uporabe določb člena 31 za motnje na trgu proizvodov iz tarifne številke 1701 lahko šteje, da so nastale v razmerah, kadar povprečna tržna cena Skupnosti za beli sladkor med dvema zaporednima mesecema pade pod 80 % povprečne tržne cene Skupnosti za beli sladkor iz prejšnjega tržnega leta.

7.

Od 1. januarja 2008 do 30. septembra 2015 za proizvode iz tarifnih številk 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 in 2106 90 98 velja poseben nadzorni mehanizem, s katerim se zagotovi, da se ne izigravajo določbe iz odstavkov 4 in 5. Če je uvoz enega ali več od teh izdelkov s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike po obsegu v obdobju dvanajstih zaporednih mesecev skupno povečan za več kot 20 % v primerjavi s povprečjem letnega uvoza v prejšnjih treh dvanajstmesečnih obdobjih, pogodbenica ES analizira vzorec trgovanja, gospodarsko upravičenost in vsebnost sladkorja takšnega uvoza in če ugotovi, da se ta uvoz uporablja za izigravanje določb iz odstavkov 4 in 5, lahko ukine preferencialno obravnavo in za proizvode iz tarifnih številk 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 in 2106 90 98 s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike uvede posebne dajatve za DNU, ki se uporabljajo za uvoz v skladu s skupno carinsko tarifo Evropske skupnosti. Odstavki 5(b), (c) in (d) se smiselno uporabljajo za ukrepe, predvidene v tem odstavku.

8.

Od 1. oktobra 2009 do 30. septembra 2012 ne bo v zvezi s proizvodi iz tarifne številke 1701 dodeljeno nobeno uvozno dovoljenje, razen če se uvoznik zaveže kupiti te proizvode po ceni, ki ne bo nižja od 90 % preferenčne cene, ki jo določi pogodbenica ES za ustrezno tržno leto.

9.

Odstavek 1 se ne uporablja za proizvode iz tarifne številke 0803 00 19 s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike, ki so sproščeni v prosti pretok v najbolj oddaljenih regijah pogodbenice ES. Odstavki 1, 3 in 4 se ne uporabljajo za proizvode iz tarifne številke 1701 s poreklom iz pogodbenice Srednje Afrike, ki so sproščeni v prosti pretok v francoskih čezmorskih departmajih. Te določbe bodo veljale za obdobje desetih let. To obdobje bo podaljšano za novo obdobje desetih let, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.


(1)  Za namene iz odstavkov 4, 5, 6 in 7 „tržno leto“ pomeni obdobje od 1. oktobra do 30. septembra.

(2)  Za te namene in z odstopanjem od člena 31 bodo lahko za državo podpisnico iz Srednje Afrike, ki jo Združeni narodi prištevajo med najmanj razvite države, veljali zaščitni ukrepi.


PRILOGA III

position SH 2002

Désignation des produits

Tarifs maximum appliqués au 31/12/2007

Catégorie

CEMAC

010110

CHEVAUX ET ÂNES, REPRODUCTEURS DE RACE PURE

30 %

1

010190

CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010210

BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

5 %

1

010290

BOVINS VIVANTS (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010310

PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

5 %

1

010391

PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS < 50 KG (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010392

PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS >= 50 KG (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010410

OVINS, VIVANTS

30 %

3

010420

CAPRINS, VIVANTS

30 %

3

010511

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G

5 %

1

010512

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G

5 %

1

010519

CANARDS, OIES ET PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G MAIS <= 185 G

5 %

1

010592

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G MAIS <= 2 KG

30 %

3

010593

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 2 KG

30 %

3

010599

CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G

30 %

3

010611

PRIMATES, VIVANTS

30 %

1

010612

BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS] AINSI QUE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], VIVANTS

30 %

1

010619

MAMMIFÈRES, VIVANTS (À L'EXCL. DES PRIMATES, DES BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DES LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] AINSI QUE DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE, MULASSIÈRE, BOVINE, PORCINE, OVINE OU CAPRINE)

30 %

1

010620

REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS, CAÏMANS, IGUANES, GAVIALS ET LÉZARDS], VIVANTS

30 %

1

010631

OISEAUX DE PROIE, VIVANTS

30 %

3

010632

PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS], VIVANTS

30 %

3

010639

OISEAUX, VIVANTS (À L'EXCL. DES OISEAUX DE PROIE ET DES PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS])

30 %

3

010690

ANIMAUX, VIVANTS (À L'EXCL. DES MAMMIFÈRES, REPTILES, OISEAUX, DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES AINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET DES PRODUITS SIMIL.)

30 %

3

020110

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020120

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DES DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020130

VIANDES DÉSOSSÉES DE BOVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020210

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS, CONGELÉES

20 %

5

020220

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DES DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020230

VIANDES DÉSOSSÉES DE BOVINS, CONGELÉES

20 %

5

020311

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020312

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020319

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DEMI-CARCASSES AINSI QUE DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS)

20 %

5

020321

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS, CONGELÉES

20 %

5

020322

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, CONGELÉS

20 %

5

020329

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, CONGELÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES ET DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS)

20 %

5

020410

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020421

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX)

20 %

5

020422

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, D'OVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020423

VIANDES DÉSOSSÉES, D'OVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020430

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX, CONGELÉES

20 %

5

020441

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX), CONGELÉES

20 %

5

020442

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, D'OVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020443

VIANDES DÉSOSSÉES, D'OVINS, CONGELÉES

20 %

5

020450

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE CAPRINE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

5

020500

VIANDES DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

5

020610

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020621

LANGUES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉES

20 %

5

020622

FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS

20 %

5

020629

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES LANGUES ET DES FOIES)

20 %

5

020630

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020641

FOIES DE PORCINS, COMESTIBLES, CONGELÉS

20 %

5

020649

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES FOIES)

20 %

5

020680

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020690

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, CONGELÉS

20 %

5

020711

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020712

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020713

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020714

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS

20 %

5

020724

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉES EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020725

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020726

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020727

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS

20 %

5

020732

CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020733

CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020734

FOIES GRAS DE CANARDS OU D'OIES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

020735

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES FOIES GRAS)

20 %

5

020736

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS (À L'EXCL. DES FOIES GRAS)

20 %

5

020810

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS OU DE LIÈVRES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

5

020820

CUISSES DE GRENOUILLES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

3

020830

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020840

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020850

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, CROCODILES], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020890

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS, DE PHOQUES, DE GIBIER, DE RENNES ET D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS (À L'EXCL. DES VIANDES ET ABATS D'ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, DES VIANDES ET ABATS DE COQ, DE POULE, DE CANARD, D'OIE, DE DINDON, DE DINDE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE LAPIN ET DE LIÈVRE, VIANDES DE PRIMATE, DE BALEINE, DE DAUPHIN ET MARSOUIN [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTIN ET DUGONG [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], DE REPTILE AINSI QUE DES CUISSES DE GRENOUILLE)

20 %

3

020900

LARD SANS PARTIES MAIGRES, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON-FONDUES NI AUTREMENT EXTRAITES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021011

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021012

POITRINES [ENTRELARDÉS] ET MORCEAUX DE POITRINES, DE PORCINS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021019

VIANDES DE PORCINS, SALÉES OU EN SAUMURE, SÉCHÉES OU FUMÉES (À L'EXCL. DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, AINSI QUE DES POITRINES [ENTRELARDÉS] ET LEURS MORCEAUX)

20 %

5

021020

VIANDES DE BOVINS, SALÉES OU EN SAUMURE, SÉCHÉES OU FUMÉES

20 %

5

021091

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE PRIMATES

20 %

3

021092

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE BALEINES, DE DAUPHINS ET DE MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS] AINSI QUE VIANDES DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS]

20 %

3

021093

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS]

20 %

3

021099

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS, ET FARINES ET POUDRES COMESTIBLES DE VIANDES ET D'ABATS (À L'EXCL. DES VIANDES DES ESPÈCES PORCINE ET BOVINE AINSI QUE DES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, DE BALEINES, DE DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] ET DE REPTILES)

20 %

5

030110

POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS

30 %

3

030191

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], VIVANTES

30 %

3

030192

ANGUILLES «ANGUILLA SPP.», VIVANTES

30 %

3

030193

CARPES, VIVANTES

30 %

3

030199

POISSONS, VIVANTS (À L'EXCL. DES POISSONS D'ORNEMENT, DES TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], DES ANGUILLES [ANGUILLA SPP.] ET DES CARPES)

30 %

3

030211

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

3

030212

SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS], SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030219

SALMONIDÉS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES TRUITES ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE)

20 %

5

030221

FLÉTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030222

PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030223

SOLES [SOLEA SPP.], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030229

POISSONS PLATS [PLEURONECTIDÉS, BOTHIDÉS, CYNOGLOSSIDÉS, SOLÉIDÉS, SCOPHTHALMIDÉS ET CITHARIDÉS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES FLÉTANS, DES PLIES OU CARRELETS ET DES SOLES)

20 %

5

030231

THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030232

THONS À NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS ALBACARES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030233

LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ [EUTHYNNUS -KATSUWONUS- PELAMIS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030234

THONS OBÈSES [THUNNUS OBESUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030235

THONS ROUGES [THUNNUS THYNNUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030236

THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030239

THONS DU GENRE «THUNNUS», FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES THONS DES ESPÈCES «THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES, THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS MACCOYII»)

20 %

5

030240

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030250

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030261

SARDINES [SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.], SARDINELLES «SARDINELLA SPP.», SPRATS OU ESPROTS «SPRATTUS SPRATTUS», FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030262

EGLEFINS [MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030263

LIEUS NOIRS [POLLACHIUS VIRENS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030264

MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030265

SQUALES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030266

ANGUILLES [ANGUILLA SPP.], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030269

POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES SALMONIDÉS, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES ÉGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES ET DES ANGUILLES)

20 %

5

030270

FOIES, OEUFS ET LAITANCES, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

030311

SAUMONS ROUGES [ONCORHYNCHUS NERKA], CONGELÉS

20 %

5

030319

SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS], CONGELÉS (À L'EXCL. DES SAUMONS ROUGES [ONCORHYNCHUS NERKA])

20 %

5

030321

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], CONGELÉES

20 %

5

030322

SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], CONGELÉS

30 %

5

030329

SALMONIDÉS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE AINSI QUE DES TRUITES)

20 %

5

030331

FLÉTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS], CONGELÉS

20 %

5

030332

PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], CONGELÉS

20 %

5

030333

SOLES [SOLEA SPP.], CONGELÉES

20 %

5

030339

POISSONS PLATS [PLEURONECTIDÉS, BOTHIDÉS, CYNOGLOSSIDÉS, SOLÉIDÉS, SCOPHTHALMIDÉS ET CITHARIDÉS], CONGELÉS (À L'EXCL. DES FLÉTANS, DES PLIES OU CARRELETS ET DES SOLES)

20 %

5

030341

THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], CONGELÉS

20 %

5

030342

THONS À NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS ALBACARES], CONGELÉS

20 %

5

030343

LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, CONGELÉS

20 %

5

030344

THONS OBÈSES [THUNNUS OBESUS], CONGELÉS

20 %

5

030345

THONS ROUGES [THUNNUS THYNNUS], CONGELÉS

20 %

5

030346

THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], CONGELÉS

20 %

5

030349

THONS DU GENRE «THUNNUS», CONGELÉS (À L'EXCL. DES THONS DES ESPÈCES «THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES, THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS MACCOYII»)

20 %

5

030350

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], CONGELÉS

20 %

5

030360

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], CONGELÉES

20 %

5

030371

SARDINES [SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.], SARDINELLES [SARDINELLA SPP.], SPRATS OU ESPROTS [SPRATTUS SPRATTUS], CONGELÉS

20 %

3

030372

EGLEFINS [MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS], CONGELÉS

20 %

5

030373

LIEUS NOIRS [POLLACHIUS VIRENS], CONGELÉS

20 %

5

030374

MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS], CONGELÉS

20 %

3

030375

SQUALES, CONGELÉS

20 %

5

030376

ANGUILLES [ANGUILLA SPP.], CONGELÉES

20 %

5

030377

BARS [LOUPS] «DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS», CONGELÉS

20 %

5

030378

MERLUS [MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.], CONGELÉS

20 %

3

030379

POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L'EXCL. DES SALMONIDÉS, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES ÉGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES, DES ANGUILLES, DES BARS [LOUPS] ET DES MERLUS)

20 %

5

030380

FOIES, OEUFS ET LAITANCES, COMESTIBLES, CONGELÉS

30 %

3

030410

FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSONS — MÊME HACHÉE — FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

5

030420

FILETS DE POISSONS, CONGELÉS

30 %

5

030490

CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), MÊME HACHÉE, CONGELÉE

30 %

5

030510

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE POISSON, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

20 %

5

030520

FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, SÉCHÉS, FUMÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

20 %

5

030530

FILETS DE POISSONS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, MAIS NON-FUMÉS

20 %

5

030541

FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS SPP.], DE SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET DE SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

030542

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], FUMÉS, Y.C. LES FILETS

20 %

5

030549

POISSONS FUMÉS, Y.C. LES FILETS (À L'EXCL. DES HARENGS ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE)

20 %

5

030551

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], SÉCHÉES, MÊME SALÉES, MAIS NON-FUMÉES (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

3

030559

POISSONS SÉCHÉS, MÊME SALÉS, MAIS NON-FUMÉS (À L'EXCL. DES MORUES ET DE TOUS LES FILETS DE POISSONS)

20 %

3

030561

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030562

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], UNIQUEMENT SALÉES OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030563

ANCHOIS [ENGRAULIS SPP.], UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030569

POISSONS, UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES HARENGS, DES MORUES, DES ANCHOIS AINSI QUE DE TOUS LES FILETS DE POISSONS)

20 %

5

030611

LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP]', MÊME DÉCORTIQUÉES, CONGELÉES, Y.C. LES LANGOUSTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030612

HOMARDS [HOMARUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES HOMARDS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030613

CREVETTES, MÊME DÉCORTIQUÉES, CONGELÉES, Y.C. LES CREVETTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030614

CRABES, MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES CRABES NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030619

CRUSTACÉS, COMESTIBLES, MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES CRUSTACÉS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR (À L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES HOMARDS, DES CREVETTES OU DES CRABES); FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, CONGELÉS

30 %

5

030621

LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE, Y.C. LES LANGOUSTES NON DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030622

HOMARDS [HOMARUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES HOMARDS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030623

CREVETTES, MÊME DÉCORTIQUÉES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE, Y.C. LES CREVETTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030624

CRABES, MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES CRABES NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030629

CRUSTACÉS, COMESTIBLES, MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES CRUSTACÉS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR (À L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES HOMARDS, DES CREVETTES ET DES CRABES); FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES PRODUITS CONGELÉS)

30 %

3

030710

HUÎTRES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE

30 %

3

030721

COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PÉTONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030729

COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PÉTONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030731

MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MÊME SÉPARÉES DE LEUR COQUILLE, VIVANTES, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

30 %

3

030739

MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MÊME SÉPARÉES DE LEUR COQUILLE, CONGELÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE

30 %

3

030741

SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030749

SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030751

POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030759

POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030760

ESCARGOTS, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DE MER)

30 %

3

030791

MOLLUSQUES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES HUÎTRES, DES COQUILLES ST JACQUES OU PEIGNES, DES PÉTONCLES OU VANNEAUX, DES MOULES, DES SEICHES ET SÉPIOLES, DES CALMARS, DES POULPES OU PIEUVRES ET DES ESCARGOTS AUTRES QUE LES ESCARGOTS DE MER)

30 %

3

030799

MOLLUSQUES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES PRODUITS RÉFRIGÉRÉS AINSI QUE DES HUÎTRES, DES COQUILLES ST JACQUES OU PEIGNES, DES PÉTONCLES OU VANNEAUXET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», DES MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], DES SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], DES SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], DES CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], DES POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.] ET DES ESCARGOTS AUTRES QUE LES ESCARGOTS DE MER)

30 %

3

040110

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1 %

5 %

5

040120

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1 % MAIS <= 6 %

5 %

5

040130

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 6 %

5 %

5

040210

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

5 %

5

040221

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 %, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

5 %

5

040229

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 %, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

5 %

5

040291

LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES LAITS ET CRÈMES DE LAIT EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

5 %

5

040299

LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES LAITS ET CRÈMES DE LAIT EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

5 %

5

040310

YOGHOURTS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO

30 %

5

040390

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS OU ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO (À L'EXCL. DES YOGHOURTS)

30 %

5

040410

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ OU ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

040490

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, N.D.A.

30 %

5

040510

BEURRE (SAUF BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE)

30 %

5

040520

PÂTES À TARTINER LAITIÈRES D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES LAITIÈRES >= 39 % MAIS < 80 % EN POIDS

30 %

5

040590

MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE (À L'EXCL. DU BEURRE NATUREL, DU BEURRE RECOMBINÉ ET DU BEURRE DE LACTOSÉRUM)

30 %

5

040610

FROMAGES FRAIS [NON-AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTTE

30 %

5

040620

FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE, DE TOUS TYPES

30 %

5

040630

FROMAGES FONDUS (À L'EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE)

30 %

5

040640

FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE

30 %

5

040690

FROMAGES (À L'EXCL. DES FROMAGES FRAIS [NON-AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, NON-FERMENTÉS, DE LA CAILLEBOTTE, DES FROMAGES FONDUS, DES FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE AINSI QUE DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE)

30 %

5

040700

OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVÉS OU CUITS

30 %

3

040811

JAUNES D'OEUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

040819

JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JAUNES D'OEUFS SÉCHÉS)

30 %

3

040891

OEUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JAUNES D'OEUFS)

30 %

3

040899

OEUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES OEUFS SÉCHÉS)

30 %

3

040900

MIEL NATUREL

30 %

5

041000

OEUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.

30 %

3

050100

CHEVEUX BRUTS, MÊME LAVÉS OU DÉGRAISSÉS; DÉCHETS DE CHEVEUX

10 %

1

050210

SOIES DE PORC OU DE SANGLIER ET DÉCHETS DE CES SOIES

10 %

1

050290

POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE ET DÉCHETS DE CES POILS

10 %

1

050300

CRINS ET DÉCHETS DE CRINS, MÊME EN NAPPES, AVEC OU SANS SUPPORT

10 %

1

050400

BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX, À L'ÉTAT FRAIS, RÉFRIGÉRÉ, CONGELÉ, SALÉ OU EN SAUMURE, SÉCHÉ OU FUMÉ

30 %

3

050510

PLUMES DES ESPÈCES UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE, ET DUVET, BRUTS OU SIMPL. NETTOYÉS, DÉSINFECTÉS OU TRAITÉS EN VUE DE LEUR CONSERVATION

10 %

1

050590

PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVÊTUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES ET PARTIES DE PLUMES — MÊME ROGNÉES —, BRUTES OU SIMPLEMENT NETTOYÉES, DÉSINFECTÉES OU TRAITÉES EN VUE DE LEUR CONSERVATION, POUDRES ET DÉCHETS DE PLUMES OU DE PARTIES DE PLUMES (À L'EXCL. DES PLUMES DES ESPÈCES UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE AINSI QUE DU DUVET)

30 %

3

050610

OSSÉINE ET OS ACIDULÉS

30 %

3

050690

OS ET CORNILLONS, BRUTS, DÉGRAISSÉS, DÉGÉLATINÉS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, ET POUDRES ET DÉCHETS DE CES MATIÈRES (À L'EXCL. DE L'OSSÉINE ET DES OS ACIDULÉS OU DÉCOUPÉS EN FORME)

30 %

3

050710

IVOIRE, BRUT OU SIMPLEMENT PRÉPARÉ, ET POUDRES ET DÉCHETS D'IVOIRE (À L'EXCL. DE L'IVOIRE DÉCOUPÉ EN FORME)

30 %

3

050790

ECAILLE DE TORTUE, FANONS — Y.C. LES BARBES — DE BALEINE OU D'AUTRES MAMMIFÈRES MARINS, CORNES, BOIS, SABOTS, ONGLES, GRIFFES ET BECS, BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, ET POUDRES ET DÉCHETS DE CES MATIÈRES (À L'EXCL. DES PRODUITS DÉCOUPÉS EN FORME AINSI QUE DE L'IVOIRE)

30 %

3

050800

CORAIL ET MATIÈRES SIMIL., BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS; COQUILLES ET CARAPACES DE MOLLUSQUES, DE CRUSTACÉS OU D'ÉCHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, MAIS NON DÉCOUPÉS EN FORME, LEURS POUDRES ET LEURS DÉCHETS

30 %

3

050900

ÉPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE

30 %

3

051000

AMBRE GRIS, CASTORÉUM, CIVETTE ET MUSC; CANTHARIDES; BILE, MÊME SÉCHÉE; GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGINE ANIMALE UTILISÉES POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES DE FAÇON PROVISOIRE

30 %

3

051110

SPERME DE TAUREAUX

30 %

1

051191

PRODUITS DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES; POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

30 %

5

051199

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES POISSONS, DES CRUSTACÉS, DES MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES)

30 %

3

060110

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VÉGÉTATIF (À L'EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE)

5 %

1

060120

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR (À L'EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE); PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE (À L'EXCL. DES RACINES DE CHICORÉE DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM»)

5 %

1

060210

BOUTURES NON-RACINÉES ET GREFFONS

5 %

1

060220

ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, À FRUITS COMESTIBLES, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060230

RHODODENDRONS ET AZALÉES, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060240

ROSIERS, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060290

PLANTES VIVANTES, Y.C. LEURS RACINES, ET BLANC DE CHAMPIGNONS (À L'EXCL. DES BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES — Y.C. LES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE —, DES BOUTURES NON-RACINÉES, DES GREFFONS, DES ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS À FRUITS COMESTIBLES, DES RHODODENDRONS, AZALÉES AINSI QUE LES ROSIERS)

5 %

1

060310

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

30 %

5

060390

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

3

060410

MOUSSES ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

2

060491

FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS

30 %

3

060499

FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS

30 %

3

070110

POMMES DE TERRE DE SEMENCE

5 %

1

070190

POMMES DE TERRE, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE)

30 %

5

070200

TOMATES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070310

OIGNONS ET ÉCHALOTES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070320

AULX, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070390

POIREAUX ET AUTRES LÉGUMES ALLIACÉS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES ÉCHALOTES ET DES AULX)

30 %

5

070410

CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BROCOLIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070420

CHOUX DE BRUXELLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070490

CHOUX, CHOUX FRISÉS, CHOUX-RAVES ET PRODUITS COMESTIBLES SIMIL. DU GENRE «BRASSICA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CHOUX-FLEURS, DES CHOUX-FLEURS BROCOLIS ET DES CHOUX DE BRUXELLES)

30 %

5

070511

LAITUES POMMÉES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070519

LAITUES «LACTUCA SATIVA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES LAITUES POMMÉES)

30 %

5

070521

WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070529

CHICORÉES «CICHORIUM SPP.», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM»)

30 %

5

070610

CAROTTES ET NAVETS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070690

BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS-RAVES, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CAROTTES ET DES NAVETS)

30 %

5

070700

CONCOMBRES ET CORNICHONS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070810

POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070820

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070890

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

30 %

5

070910

ARTICHAUTS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070920

ASPERGES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070930

AUBERGINES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070940

CÉLERIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CÉLERIS-RAVES)

30 %

5

070951

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070952

TRUFFES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070959

CHAMPIGNONS COMESTIBLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS» ET DES TRUFFES)

30 %

5

070960

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070970

EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070990

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (SAUF POMMES DE TERRE, TOMATES, LÉGUMES ALLIACÉS, CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES [LACTUCA SATIVA] ET CHICORÉES [CICHORIUM SPP.], CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., CONCOMBRES ET CORNICHONS, LÉGUMES À COSSE, ARTICHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS])

30 %

5

071010

POMMES DE TERRE, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

30 %

5

071021

POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071022

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071029

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

30 %

5

071030

EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071040

MAÏS DOUX, NON CUIT OU CUIT À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉ

30 %

5

071080

LÉGUMES, NON-CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES LÉGUMES À COSSE, DES ÉPINARDS, DES TÉTRAGONES, DES ARROCHES ET DU MAÏS DOUX)

30 %

5

071090

MÉLANGES DE LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071120

OLIVES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071130

CÂPRES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071140

CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

5

071151

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071159

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS»)

30 %

3

071190

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. U MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES OLIVES, DES CÂPRES, DES CONCOMBRES ET DES CORNICHONS)

30 %

5

071220

OIGNONS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

5

071231

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

3

071232

OREILLES-DE-JUDAS «AURICULARIA SPP.», SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

3

071233

TRÉMELLES «TREMELLA SPP.», SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

3

071239

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», DES OREILLES-DE-JUDAS «AURICULARIA SPP.» ET DES TRÉMELLES «TREMELLA SPP.»)

30 %

3

071290

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES CHAMPIGNONS ET DES TRUFFES, NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

071310

POIS «PISUM SATIVUM», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071320

POIS CHICHES, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071331

HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071332

HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] «PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071333

HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071339

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCL. DES HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», DES HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] ET DES HARICOTS COMMUNS)

30 %

5

071340

LENTILLES, SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

30 %

3

071350

FÈVES «VICIA FABA VAR. MAJOR» ET FÉVEROLES «VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR», SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

30 %

3

071390

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCL. DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES)

30 %

3

071410

RACINES DE MANIOC, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

30 %

1

071420

PATATES DOUCES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

30 %

1

071490

RACINES D'ARROW-ROOT OU DE SALEP, TOPINAMBOURS ET RACINES ET TUBERCULES SIMIL. À HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU SÉCHÉS, MÊME DÉBITÉS EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS ET MOELLE DE SAGOUTIER (À L'EXCL. DES RACINES DE MANIOC ET PATATES DOUCES)

30 %

1

080111

NOIX DE COCO, DESSÉCHÉES

30 %

3

080119

NOIX DE COCO, FRAÎCHES, MÊME SANS LEUR COQUES OU DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080121

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080122

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

30 %

3

080131

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080132

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

30 %

3

080211

AMANDES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080212

AMANDES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080221

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080222

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080231

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080232

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080240

CHÂTAIGNES ET MARRONS «CASTANEA SPP.», FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS

30 %

3

080250

PISTACHES, FRAICHES OU SECHES, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUEES

30 %

5

080290

FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS (À L'EXCL. DES NOIX DE COCO, DU BRÉSIL OU DE CAJOU AINSI QUE DES AMANDES, DES NOISETTES, DES NOIX COMMUNES, DES CHÂTAIGNES, DES MARRONS ET DES PISTACHES)

30 %

3

080300

BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

2

080410

DATTES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

3

080420

FIGUES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

3

080430

ANANAS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080440

AVOCATS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080450

GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080510

ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

5

080520

MANDARINES, Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS; CLÉMENTINES, WILKINGS ET HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES, FRAIS OU SECS

30 %

5

080540

PAMPLEMOUSSES ET POMÉLOS, FRAIS OU SECS

30 %

5

080550

CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM» ET LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», FRAIS OU SECS

30 %

5

080590

AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L'EXCL. DES ORANGES, DES CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM», DES LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», DES PAMPLEMOUSSES, DES POMÉLOS, DES MANDARINES — Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS —, DES CLÉMENTINES, DES WILKINGS ET DES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES)

30 %

5

080610

RAISINS, FRAIS

30 %

3

080620

RAISINS, SECS

30 %

3

080711

PASTÈQUES, FRAÎCHES

30 %

3

080719

MELONS, FRAIS (À L'EXCL. DES PASTÈQUES)

30 %

3

080720

PAPAYES, FRAÎCHES

30 %

2

080810

POMMES, FRAÎCHES

30 %

5

080820

POIRES ET COINGS, FRAIS

30 %

3

080910

ABRICOTS, FRAIS

30 %

3

080920

CERISES, FRAÎCHES

30 %

3

080930

PÊCHES, Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES, FRAÎCHES

30 %

3

080940

PRUNES ET PRUNELLES, FRAÎCHES

30 %

3

081010

FRAISES, FRAÎCHES

30 %

3

081020

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, FRAÎCHES

30 %

3

081030

GROSEILLES À GRAPPES, Y.C. LES CASSIS ET GROSEILLES À MAQUEREAU, FRAÎCHES

30 %

3

081040

AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE «VACCINIUM», FRAIS

30 %

3

081050

KIWIS, FRAIS

30 %

3

081060

DURIANS, FRAIS

30 %

3

081090

TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES FRAIS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, AGRUMES, RAISINS, MELONS, POMMES, POIRES, COINGS, ABRICOTS, CERISES, PÊCHES, PRUNES ET PRUNELLES, FRAISES, FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE, MÛRES DE MURIER, MÛRES-FRAMBOISES, GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES À MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE L'ESPÈCE VACCINIUM, KIWIS AINSI QUE DURIANS)

30 %

3

081110

FRAISES, NON-CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, MÊME ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

081120

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, MÊME ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

081190

FRUITS COMESTIBLES, NON-CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, DES MÛRES-FRAMBOISES ET DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU)

30 %

3

081210

CERISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

081290

FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES CERISES)

30 %

3

081310

ABRICOTS, SÉCHÉS

30 %

3

081320

PRUNEAUX, SÉCHÉS

30 %

3

081330

POMMES, SÉCHÉES

30 %

3

081340

PÊCHES, POIRES, PAPAYES, TAMARINS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES, SÉCHÉS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MAGOUSTANS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS, PRUNES ET POMMES, NON-MÉLANGÉS)

30 %

3

081350

MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS COMESTIBLES OU DE FRUITS À COQUES COMESTIBLES

30 %

3

081400

ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS — Y.C. DE PASTÈQUES —, FRAÎCHES, CONGELÉES, PRÉSENTÉES DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES

30 %

3

090111

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090112

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090121

CAFÉ, TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090122

CAFÉ, TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090190

COQUES ET PELLICULES DE CAFÉ; SUCCÉDANÉS DU CAFÉ CONTENANT DU CAFÉ, QUELLES QUE SOIENT LES PROPORTIONS DU MÉLANGE

30 %

5

090210

THÉ VERT [THÉ NON FERMENTÉ], PRÉSENTÉ EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 3 KG

30 %

5

090220

THÉ VERT [THÉ NON FERMENTÉ], PRÉSENTÉ EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 3 KG

30 %

5

090230

THÉ NOIR [FERMENTÉ] ET THÉ PARTIELLEMENT FERMENTÉ, MÊME AROMATISÉS, PRÉSENTÉS EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 3 KG

30 %

5

090240

THÉ NOIR [FERMENTÉ] ET THÉ PARTIELLEMENT FERMENTÉ, MÊME AROMATISÉS, PRÉSENTÉS EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 3 KG

30 %

5

090300

MATÉ

30 %

5

090411

POIVRE DU GENRE «PIPER», NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ

30 %

3

090412

POIVRE DU GENRE «PIPER», BROYÉ OU PULVÉRISÉ

30 %

3

090420

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», SÉCHÉS OU BROYÉS OU PULVÉRISÉS

30 %

3

090500

VANILLE

30 %

5

090610

CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES

30 %

5

090620

CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, BROYÉES OU PULVÉRISÉES

30 %

5

090700

GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES]

30 %

5

090810

NOIX MUSCADES

30 %

3

090820

MACIS

30 %

3

090830

AMOMES ET CARDAMOMES

30 %

3

090910

GRAINES D'ANIS OU DE BADIANE

30 %

3

090920

GRAINES DE CORIANDRE

30 %

3

090930

GRAINES DE CUMIN

30 %

3

090940

GRAINES DE CARVI

30 %

3

090950

GRAINES DE FENOUIL; BAIES DE GENIÈVRE

30 %

3

091010

GINGEMBRE

30 %

5

091020

SAFRAN

30 %

5

091030

CURCUMA

30 %

5

091040

THYM ET FEUILLES DE LAURIER

30 %

3

091050

CURRY

30 %

5

091091

MÉLANGES D'ÉPICES

30 %

5

091099

ÉPICES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, THYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY ET ÉPICES EN MÉLANGES)

30 %

5

100110

FROMENT [BLÉ] DUR

5 %

3

100190

FROMENT [BLÉ] ET MÉTEIL (À L'EXCL. DU FROMENT [BLÉ] DUR)

10 %

3

100200

SEIGLE

10 %

3

100300

ORGE

10 %

3

100400

AVOINE

10 %

1

100510

MAÏS DE SEMENCE

5 %

1

100590

MAÏS (AUTRE QUE DE SEMENCE)

30 %

5

100610

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY]

20 %

5

100620

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN]

20 %

3

100630

RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI, MÊME POLI OU GLACÉ

20 %

3

100640

RIZ EN BRISURES

5 %

3

100700

SORGHO À GRAINS

30 %

3

100810

SARRASIN

30 %

3

100820

MILLET

30 %

3

100830

ALPISTE

30 %

3

100890

CÉRÉALES (À L'EXCL. DU FROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L'ORGE, DE L'AVOINE, DU MAÏS, DU RIZ, DU SORGHO À GRAINS, DU SARRASIN, DU MILLET ET DE L'ALPISTE)

30 %

5

110100

FARINES DE FROMENT [BLÉ] OU DE MÉTEIL

30 %

5

110210

FARINE DE SEIGLE

30 %

5

110220

FARINE DE MAÏS

30 %

5

110230

FARINE DE RIZ

30 %

5

110290

FARINES DE CÉRÉALES (À L'EXCL. DES FARINES DE FROMENT [BLÉ], DE MÉTEIL, DE SEIGLE, DE MAÏS ET DE RIZ)

30 %

5

110311

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ]

10 %

5

110313

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS

10 %

5

110319

GRUAUX ET SEMOULES DE CÉRÉALES (À L'EXCL. DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] ET DE MAÏS)

20 %

5

110320

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE CÉRÉALES

30 %

5

110412

GRAINS D'AVOINE, APLATIS OU EN FLOCONS

20 %

5

110419

GRAINS DE CÉRÉALES, APLATIS OU EN FLOCONS (À L'EXCL. DES GRAINS D'ORGE ET D'AVOINE)

20 %

5

110422

GRAINS D'AVOINE, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DE LA FARINE D'AVOINE)

20 %

5

110423

GRAINS DE MAÏS, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DE LA FARINE DE MAÏS)

20 %

5

110429

GRAINS DE CÉRÉALES, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DES GRAINS D'AVOINE ET DE MAÏS, DES FARINES DE GRAINS DE CÉRÉALES AINSI QUE DU RIZ DÉCORTIQUÉ, DU RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI ET DU RIZ EN BRISURES)

20 %

5

110430

GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS

20 %

5

110510

FARINE, SEMOULE ET POUDRE DE POMMES DE TERRE

30 %

5

110520

FLOCONS, GRANULÉS ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE

30 %

5

110610

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE LÉGUMES À COSSE SECS DU No0713

30 %

5

110620

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE SAGOU OU DES RACINES OU TUBERCULES DU No0714

30 %

5

110630

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 «FRUITS COMESTIBLES, ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS»

30 %

5

110710

MALT, NON-TORRÉFIÉ

10 %

5

110720

MALT, TORRÉFIÉ

10 %

5

110811

AMIDON DE FROMENT [BLÉ]

30 %

5

110812

AMIDON DE MAÏS

10 %

5

110813

FÉCULE DE POMMES DE TERRE

10 %

5

110814

FÉCULE DE MANIOC [CASSAVE]

30 %

5

110819

AMIDONS ET FÉCULES (À L'EXCL. DES AMIDONS ET FÉCULES DE FROMENT [BLÉ], DE MAÏS, DE POMMES DE TERRE ET DE MANIOC)

30 %

5

110820

INULINE

10 %

1

110900

GLUTEN DE FROMENT [BLÉ], MÊME À L'ÉTAT SEC

10 %

3

120100

FÈVES DE SOJA, MÊME CONCASSÉES

10 %

3

120210

ARACHIDES, EN COQUES, NON-GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES

30 %

5

120220

ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES

30 %

5

120300

COPRAH

30 %

3

120400

GRAINES DE LIN, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120510

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

10 %

1

120590

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120600

GRAINES DE TOURNESOL, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120710

NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120720

GRAINES DE COTON, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120730

GRAINES DE RICIN, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120740

GRAINES DE SÉSAME, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120750

GRAINES DE MOUTARDE, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120760

GRAINES DE CARTHAME, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120791

GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120799

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, MÊME CONCASSÉS (À L'EXCL. DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME, D'OEILLETTE OU DE PAVOT)

10 %

1

120810

FARINE DE FÈVES DE SOJA

10 %

5

120890

FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX (À L'EXCL. DES FARINES DE MOUTARDE ET DE FÈVES DE SOJA)

10 %

5

120910

GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE, À ENSEMENCER

5 %

1

120921

GRAINES DE LUZERNE, À ENSEMENCER

5 %

1

120922

GRAINES DE TRÈFLE «TRIFOLIUM SPP.», À ENSEMENCER

5 %

1

120923

GRAINES DE FÉTUQUE, À ENSEMENCER

5 %

1

120924

GRAINES DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], À ENSEMENCER

5 %

1

120925

GRAINES DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.], À ENSEMENCER

5 %

1

120926

GRAINES DE FLÉOLE DES PRÉS, À ENSEMENCER

5 %

1

120929

GRAINES FOURRAGÈRES, À ENSEMENCER (À L'EXCL. DES GRAINES DE CÉRÉALES, DE BETTERAVES À SUCRE, DE LUZERNE, DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FÉTUQUE, DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.] ET DE FLÉOLE DES PRÉS)

5 %

1

120930

GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER

5 %

1

120991

GRAINES DE LÉGUMES, À ENSEMENCER

5 %

1

120999

GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L'EXCL. DES LÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, CAFÉ, THÉ, MATÉ, DES ÉPICES, CÉRÉALES, GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, BETTERAVES, PLANTES FOURRAGÈRES, GRAINES DE LÉGUMES AINSI QUE DES GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS OU DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL.)

5 %

1

121010

CONES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS)

10 %

3

121020

CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS; LUPULINE

10 %

3

121110

RACINES DE RÉGLISSE, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

1

121120

RACINES DE GINSENG, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

1

121130

FEUILLES DE COCA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

5

121140

PAILLE DE PAVOT, FRAÎCHE OU SÉCHÉE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE

10 %

5

121190

PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL., FRAIS OU SECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS (À L'EXCL. DES RACINES DE RÉGLISSE ET DE GINSENG, DES FEUILLES DE COCA ET DE LA PAILLE DE PAVOT)

10 %

1

121210

CAROUBES, Y.C. LEURS GRAINES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES

10 %

1

121220

ALGUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES

10 %

1

121230

NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PÊCHES [Y.C. DES BRUGNONS ET NECTARINES] OU DE PRUNES

10 %

1

121291

BETTERAVES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES OU EN POUDRE

10 %

2

121299

NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX — Y.C. LES RACINES DE CHICORÉE NON-TORRÉFIÉES DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM» —, SERVANT PRINCIPALEMENT À L'ALIMENTATION HUMAINE, N.D.A.

10 %

1

121300

PAILLES ET BALLES DE CÉRÉALES BRUTES, MÊME HACHÉES, MOULUES, PRESSÉES OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

10 %

1

121410

FARINE ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE

10 %

5

121490

RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRAGÈRES, FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMIL., MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS (À L'EXCL. DE LA FARINE ET DES AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE)

10 %

1

130110

GOMME LAQUE

10 %

5

130120

GOMME ARABIQUE

10 %

5

130190

GOMMES, RÉSINES, GOMMES-RÉSINES, BAUMES ET AUTRES OLÉORÉSINES, NATURELLES (À L'EXCL. DE LA GOMME ARABIQUE)

10 %

2

130211

OPIUM

10 %

5

130212

EXTRAITS DE RÉGLISSE (À L'EXCL. DES EXTRAITS CONTENANT > 10 % EN POIDS DE SACCHAROSE OU PRÉSENTÉS COMME SUCRERIES)

10 %

5

130213

EXTRAITS DE HOUBLON

10 %

2

130214

EXTRAITS DE PYRTHÈRE OU DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE

10 %

1

130219

SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX (À L'EXCL. DE L'OPIUM ET DES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX DE RÉGLISSE, DE HOUBLON, DE PYRÈTHRE ET DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE)

10 %

5

130220

MATIÈRES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES

10 %

1

130231

AGAR-AGAR, MÊME MODIFIÉ

10 %

1

130232

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE, MÊME MODIFIÉS

10 %

1

130239

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DÉRIVÉS DES VÉGÉTAUX, MÊME MODIFIÉS (À L'EXCL. DE L'AGAR-AGAR ET DES MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE)

10 %

1

140110

BAMBOUS

10 %

1

140120

ROTINS

10 %

1

140190

ROSEAUX, JONCS, OSIERS, RAPHIA, PAILLES DE CÉRÉALES NETTOYÉES, BLANCHIES OU TEINTES, ÉCORCES DE TILLEUL ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES EN VANNERIE OU EN SPARTERIE (À L'EXCL. DES BAMBOUS ET DES ROTINS)

10 %

1

140200

KAPOK, CRIN VÉGÉTAL, CRIN MARIN ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE, MÊME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIÈRES

10 %

1

140300

SORGHO, PIASSAVA, CHIENDENT, ISTLE ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES BALAIS OU DES BROSSES, MÊME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX

10 %

5

140410

MATIÈRES PREMIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LA TEINTURE OU LE TANNAGE, N.D.A.

10 %

1

140420

LINTERS DE COTON

10 %

3

140490

PRODUITS VÉGÉTAUX, N.D.A.

10 %

5

150100

GRAISSES DE PORC, Y.C. LE SAINDOUX, ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES (À L'EXCL. DE LA STÉARINE SOLAIRE ET L'HUILE DE SAINDOUX)

30 %

5

150200

GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE (SAUF STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES, NI AUTREMENT PRÉPARÉES)

30 %

5

150300

STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES

10 %

1

150410

HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

3

150420

GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES DE FOIES)

10 %

1

150430

GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

3

150500

GRAISSE DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES, Y.C. LA LANOLINE

30 %

3

150600

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES GRAISSES ET HUILES DE PORCINS, DE VOLAILLES, DE BOVINS, D'OVINS, DE CAPRINS, DE POISSONS ET DE MAMMIFÈRES MARINS AINSI QUE DE LA STÉARINE SOLAIRE, DE L'HUILE DE SAINDOUX, DE L'OLÉOSTÉARINE, DE L'OLÉOMARGARINE, DE L'HUILE DE SUIF, DE LA GRAISSE DE SUINT ET DES SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES)

30 %

5

150710

HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE

30 %

5

150790

HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE SOJA BRUTE)

30 %

5

150810

HUILE D'ARACHIDE, BRUTE

30 %

5

150890

HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE D'ARACHIDE BRUTE)

30 %

5

150910

HUILE D'OLIVE VIERGE ET SES FRACTIONS, OBTENUES, À PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES CONDITIONS N'ALTÉRANT PAS L'HUILE

30 %

5

150990

HUILE D'OLIVE ET SES FRACTIONS, TRAITÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, OBTENUES, À PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES CONDITIONS N'ALTÉRANT PAS L'HUILE

30 %

5

151000

HUILES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D'OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU No 1509, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET MÉLANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU No1509

30 %

5

151110

HUILE DE PALME, BRUTE

30 %

5

151190

HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE PALME BRUTE)

30 %

5

151211

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES

30 %

5

151219

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151221

HUILE DE COTON, BRUTE, MÊME DÉPOURVUE DE GOSSIPOL

30 %

5

151229

HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME DÉPOURVUES DE GOSSIPOL OU RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE COTON BRUTE)

30 %

5

151311

HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE

30 %

5

151319

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE COCO BRUTE)

30 %

5

151321

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES

10 %

5

151329

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151411

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES

30 %

5

151419

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %» ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151491

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES

30 %

5

151499

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151511

HUILE DE LIN, BRUTE

10 %

1

151519

HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE BRUTE)

30 %

5

151521

HUILE DE MAÏS, BRUTE

30 %

5

151529

HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE BRUTE)

30 %

5

151530

HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

10 %

1

151540

HUILE DE TUNG [ABRASIN] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

5

151550

HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

5

151590

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, FIXES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, D'OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO [COPRAH], DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE, DE COLZA, DE MOUTARDE, DE LIN, DE MAÏS, DE RICIN, DE TUNG [ABRASIN] OU DE SÉSAME)

30 %

5

151610

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

151620

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

151710

MARGARINE (À L'EXCL. DE LA MARGARINE LIQUIDE)

30 %

5

151790

MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES (SAUF GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, MÉLANGES D'HUILES D'OLIVE OU LEURS FRACTIONS AINSI QUE LA MARGARINE À L'ÉTAT SOLIDE)

10 %

5

151800

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, CUITES, OXYDÉES, DÉSHYDRATÉES, SULFURÉES, SOUFFLÉES, STANDOLISÉES OU AUTREMENT MODIFIÉES CHIMIQUEMENT; MÉLANGES OU PRÉPARATIONS NON-ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU D'HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS NON-COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, N.D.A.

10 %

2

152000

GLYCÉROL BRUT; EAUX ET LESSIVES GLYCÉRINEUSES

10 %

3

152110

CIRES VÉGÉTALES, MÊME RAFFINÉES OU COLORÉES (À L'EXCL. DES TRIGLYCÉRIDES)

10 %

1

152190

CIRES D'ABEILLES OU D'AUTRES INSECTES ET SPERMACETI, MÊME RAFFINÉS OU COLORÉS

10 %

1

152200

DÉGRAS; RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES

10 %

1

160100

SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE CES PRODUITS

30 %

5

160210

PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

160220

PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE DE DIFFÉRENTES ESPÈCES ANIMALES (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G)

30 %

5

160231

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE DINDE DES ESPÈCES DOMESTIQUES (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160232

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160239

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE CANARD, D'OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160241

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBONS DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE

30 %

5

160242

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ÉPAULES ET DE MORCEAUX D'ÉPAULES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE

30 %

5

160249

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONSTITUÉES UNIQUEMENT DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBON OU D'ÉPAULE ET DE MORCEAUX D'ÉPAULE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160250

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160290

PRÉPARATIONS ET CONSERVES À BASE DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE VOLAILLES, DE PORCINS ET DE BOVINS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160300

EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

30 %

5

160411

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS HACHÉS)

30 %

3

160412

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS HACHÉS)

30 %

3

160413

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES, SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS HACHÉS)

30 %

5

160414

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES «SARDA SPP.», ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES HACHÉS)

30 %

5

160415

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX HACHÉS)

30 %

5

160416

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ANCHOIS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ANCHOIS HACHÉS)

30 %

3

160419

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS HACHÉS, DE SAUMONS, DE HARENGS, DE SARDINES, DE SARDINELLES, DE SPRATS OU ESPROTS, DE THONS, DE LISTAOS, DE BONITES «SARDA SPP.», DE MAQUEREAUX ET D'ANCHOIS)

30 %

5

160420

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX)

30 %

5

160430

CAVIAR ET SES SUCCÉDANÉS, PRÉPARÉS À PARTIR D'OEUFS DE POISSONS

30 %

5

160510

CRABES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

160520

CREVETTES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES

30 %

5

160530

HOMARDS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

160540

CRUSTACÉS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS (À L'EXCL. DES CRABES, DES CREVETTES ET DES HOMARDS)

30 %

5

160590

MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

170111

SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170112

SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170191

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, À L'ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170199

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE (À L'EXCL. DES SUCRES BRUTS ET DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS)

30 %

5

170211

LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS >= 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

10 %

3

170219

LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS < 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

10 %

3

170220

SUCRE D'ÉRABLE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP D'ÉRABLE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

10 %

5

170230

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE

10 %

3

170240

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCL. DU SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI])

10 %

3

170250

FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR

10 %

3

170260

FRUCTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCL. DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR ET DU SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI])

10 %

5

170290

SUCRES, Y.C. LE SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI] ET LE MALTOSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE, SUCRES ET SIROPS DE SUCRES CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC 50 % DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL, ET SUCRES ET MÉLASSES CARAMÉLISÉS (À L'EXCL. DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, DU SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, DU LACTOSE, DU SUCRE D'ÉRABLE, DU GLUCOSE, DU FRUCTOSE ET DE LEURS SIROPS)

10 %

5

170310

MÉLASSES DE CANNE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE

30 %

3

170390

MÉLASSES DE BETTERAVE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE BETTERAVE

30 %

3

170410

GOMMES À MÂCHER [CHEWING-GUM], MÊME ENROBÉES DE SUCRE

30 %

5

170490

SUCRERIES SANS CACAO, Y.C. LE CHOCOLAT BLANC (À L'EXCL. DES GOMMES À MÂCHER)

30 %

5

180100

CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS

30 %

3

180200

COQUES, PELLICULES [PELURES] ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO

30 %

5

180310

PÂTE DE CACAO, NON DÉGRAISSÉE

30 %

5

180320

PÂTE DE CACAO, COMPLÈTEMENT OU PARTIELLEMENT DÉGRAISSÉE

30 %

5

180400

BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO

30 %

5

180500

POUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

180610

POUDRE DE CACAO, ADDITIONNÉE DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

180620

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS SOIT EN BLOCS OU EN BARRES D'UN POIDS > 2 KG, SOIT À L'ÉTAT LIQUIDE OU PÂTEUX OU EN POUDRES, GRANULÉS OU FORMES SIMIL., EN RÉCIPIENTS OU EN EMBALLAGES IMMÉDIATS, D'UN CONTENU > 2 KG (À L'EXCL. DE LA POUDRE DE CACAO)

30 %

5

180631

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS, D'UN POIDS <= 2 KG, FOURRÉS

30 %

5

180632

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS, D'UN POIDS <= 2 KG, NON-FOURRÉS

30 %

5

180690

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, EN RÉCIPIENTS OU EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 2 KG (À L'EXCL. DE LA POUDRE DE CACAO ET DES PRODUITS PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS)

30 %

5

190110

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A., POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL

5 %

3

190120

MÉLANGES ET PÂTES À BASE DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; MÉLANGES ET PÂTES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A., POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU No1905

30 %

5

190190

EXTRAITS DE MALT; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A. (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL AINSI QUE LES MÉLANGES ET PÂTES POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU No1905)

30 %

5

190211

PÂTES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, CONTENANT DES OEUFS

30 %

5

190219

PÂTES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, NE CONTENANT PAS D'OEUFS

30 %

5

190220

PÂTES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

190230

PÂTES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES (À L'EXCL. DES PÂTES ALIMENTAIRES FARCIES)

30 %

5

190240

COUSCOUS, MÊME PRÉPARÉ

30 %

3

190300

TAPIOCA ET SES SUCCÉDANÉS PRÉPARÉS À PARTIR DE FÉCULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLÉS, CRIBLURES OU FORMES SIMIL.

30 %

5

190410

PRODUITS À BASE DE CÉRÉALES OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE [CORN FLAKES, P.EX.]

30 %

5

190420

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES OBTENUES À PARTIR DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS OU DE MÉLANGES DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS ET DE FLOCONS DE CÉRÉALES GRILLÉS OU DE CÉRÉALES SOUFFLÉS

30 %

5

190430

BULGUR DE BLÉ SOUS FORME DE GRAINS TRAVAILLÉS, OBTENU PAR CUISSON DES GRAINS DE BLÉ DUR

30 %

5

190490

CÉRÉALES (À L'EXCL. DU MAÏS) EN GRAINS OU SOUS FORME DE FLOCONS OU DE GRAINS AUTREMENT TRAVAILLÉS, PRÉCUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, N.D.A. (À L'EXCL. DE LA FARINE, DU GRUAU ET DE LA SEMOULE, DES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS OU DE MÉLANGES DE FLOCONS DE CÉRÉALES GRILLÉS ET NON-GRILLÉS OU DE CÉRÉALES SOUFFLÉES ET DU BULGUR DE BLÉ)

30 %

5

190510

PAIN CROUSTILLANT DIT KNÕCKEBROT

30 %

5

190520

PAIN D'ÉPICES, MÊME ADDITIONNÉ DE CACAO

30 %

5

190531

BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS

30 %

5

190532

GAUFRES ET GAUFRETTES

30 %

5

190540

BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET PRODUITS SIMIL. GRILLÉS

30 %

3

190590

PRODUITS DE LA BOULANGERIE, PÂTISSERIE OU BISCUITERIE, MÊME ADDITIONNÉS DE CACAO, HOSTIES, CACHETS VIDES DES TYPES UTILISÉS POUR MÉDICAMENTS, PAINS À CACHETER, PÂTES SÉCHÉES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FÉCULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMIL. (SAUF PAIN CROUSTILLANT DIT KNÄCKEBROT, PAIN D'ÉPICES, BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU <= 10 %, BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET SIMIL.)

30 %

5

200110

CONCOMBRES ET CORNICHONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200190

LÉGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES CONCOMBRES ET DES CORNICHONS)

30 %

5

200210

TOMATES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200290

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

30 %

5

200310

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200320

TRUFFES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

3

200390

CHAMPIGNONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS»)

30 %

3

200410

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉES

30 %

3

200490

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CONFITS AU SUCRE AINSI QUE DES TOMATES, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES ET DES POMMES DE TERRE, NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

200510

LÉGUMES, PRÉSENTÉS SOUS LA FORME DE PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

200520

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉES

30 %

3

200540

POIS [PISUM SATIVUM], PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS

30 %

5

200551

HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], EN GRAINS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS

30 %

5

200559

HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS (À L'EXCL. DES HARICOTS EN GRAINS)

30 %

5

200560

ASPERGES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉES

30 %

3

200570

OLIVES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉES

30 %

3

200580

MAÏS DOUX [ZEA MAYS VAR. SACCHARATA], PRÉPARÉ OU CONSERVÉ AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉ

30 %

5

200590

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉS (À L'EXCL. DES LÉGUMES CONFITS AU SUCRE, DES LÉGUMES HOMOGÉNÉISÉS DU No2005.10, AINSI QUE DES TOMATES, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES, DES POMMES DE TERRE, DES POIS [PISUM SATIVUM], DES HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], DES ASPERGES, DES OLIVES ET DU MAÏS DOUX [ZEA MAYS VAR. SACCHARATA], NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

200600

LÉGUMES, FRUITS, ÉCORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, CONFITS AU SUCRE [ÉGOUTTÉS, GLACÉS OU CRISTALLISÉS]

30 %

5

200710

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

200791

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES D'AGRUMES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DU No2007.10)

30 %

5

200799

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DU No 2007.10 AINSI QUE DES CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES D'AGRUMES)

30 %

5

200811

ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES (SAUF CONFITES AU SUCRE)

30 %

5

200819

FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON AINSI QUE DES ARACHIDES)

30 %

5

200820

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

5

200830

AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

5

200840

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

3

200850

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200860

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITES AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉES DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200870

PÊCHES — Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES —, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITES AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉES DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200880

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

5

200891

COEURS DE PALMIER, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE)

30 %

3

200892

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (À L'EXCL. DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUE, D'ARACHIDES ET D'AUTRES GRAINES, DES PRÉPARATIONS DU TYPE «MÜSLI» À BASE DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS VISÉES AU No 1904.20.10, DES PRODUITS PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

5

200899

FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, DES FRUITS À COQUE, DES ARACHIDES ET AUTRES GRAINES, DES ANANAS, DES AGRUMES, DES POIRES, DES ABRICOTS, DES CERISES, DES PÊCHES ET DES FRAISES)

30 %

5

200911

JUS D'ORANGE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS

30 %

5

200912

JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES JUS CONGELÉS)

30 %

5

200919

JUS D'ORANGE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JUS CONGELÉS ET DES JUS D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC)

30 %

5

200921

JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200929

JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200931

JUS D'AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES MÉLANGES, DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

30 %

5

200939

JUS D'AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

30 %

5

200941

JUS D'ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200949

JUS D'ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200950

JUS DE TOMATE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

200961

JUS DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN —, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 30 À 20 oC

30 %

5

200969

JUS DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN —, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 30 À 20 oC

30 %

5

200971

JUS DE POMME, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200979

JUS DE POMME, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200980

JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'AGRUMES, D'ANANAS, DE TOMATE, DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS — ET DE POMME)

30 %

5

200990

MÉLANGES DE JUS DE FRUITS — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN — ET DE JUS DE LÉGUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

210111

EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE CAFÉ

30 %

5

210112

PRÉPARATIONS À BASE D'EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRÉS DE CAFÉ OU À BASE DE CAFÉ

30 %

5

210120

EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE THÉ OU DE MATÉ ET PRÉPARATIONS À BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS OU À BASE DE THÉ OU DE MATÉ

30 %

5

210130

CHICORÉE TORRÉFIÉE ET AUTRES SUCCÉDANÉS TORRÉFIÉS DU CAFÉ ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS

30 %

5

210210

LEVURES VIVANTES

10 %

2

210220

LEVURES MORTES; AUTRES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES MORTS (À L'EXCL. DES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES CONDITIONNÉS COMME MÉDICAMENTS)

10 %

2

210230

POUDRES À LEVER PRÉPARÉES

10 %

2

210310

SAUCE DE SOJA

30 %

5

210320

TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES

30 %

3

210330

FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PRÉPARÉE

30 %

3

210390

PRÉPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PRÉPARÉES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSÉS (À L'EXCL. DE LA SAUCE DE SOJA, DU TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES, DE LA FARINE DE MOUTARDE ET DE LA MOUTARDE PRÉPARÉE)

30 %

5

210410

PRÉPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PRÉPARÉS

30 %

3

210420

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGÉNÉISÉES CONSISTANT EN UN MÉLANGE FINEMENT HOMOGÉNÉISÉ DE PLUSIEURS SUBSTANCES DE BASE, TELLES QUE VIANDE, POISSON, LÉGUMES, FRUITS, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

210500

GLACES DE CONSOMMATION, MÊME CONTENANT DU CACAO

30 %

3

210610

CONCENTRATS DE PROTÉINES ET SUBSTANCES PROTÉIQUES TEXTURÉES

10 %

2

210690

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES, N.D.A.

30 %

5

220110

EAUX MINÉRALES ET EAUX GAZÉIFIÉES, NON ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES

30 %

5

220190

EAUX, NON ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES (À L'EXCL. DES EAUX MINÉRALES, DES EAUX GAZÉIFIÉES, DE L'EAU DE MER AINSI QUE DES EAUX DISTILLÉES, DE CONDUCTIBILITÉ OU DE MÊME DEGRÉ DE PURETÉ); GLACE ET NEIGE

30 %

5

220210

EAUX, Y.C. LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX GAZÉIFIÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉES, DIRECTEMENT CONSOMMABLES EN L'ÉTAT EN TANT QUE BOISSONS

30 %

5

220290

BOISSONS NON-ALCOOLIQUES (À L'EXCL. DES EAUX, DES JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES AINSI QUE DU LAIT)

30 %

5

220300

BIÈRES DE MALT

30 %

5

220410

VINS MOUSSEUX PRODUITS À PARTIR DE RAISINS FRAIS

30 %

5

220421

VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL (À L'EXCL. DES VINS MOUSSEUX); MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L

30 %

5

220429

VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL, ET MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2 L

30 %

5

220430

MOÛTS DE RAISINS, PARTIELLEMENT FERMENTÉS, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE ACQUIS > 0,5 % VOL (À L'EXCL. DES MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL)

30 %

3

220510

VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L

30 %

5

220590

VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2 L

30 %

5

220600

CIDRE, POIRÉ, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTÉES; MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET DE BOISSONS NON-ALCOOLIQUES, N.D.A. (À L'EXCL. DE LA BIÈRE, DES VINS DE RAISINS FRAIS, DES MOÛTS DE RAISINS AINSI QUE DES VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES)

30 %

5

220710

ALCOOL ÉTHYLIQUE NON DÉNATURÉ D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE >= 80 % VOL

20 %

5

220720

ALCOOL ÉTHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DÉNATURÉS DE TOUS TITRES

20 %

5

220820

EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS

30 %

5

220830

WHISKIES

30 %

5

220840

RHUM ET TAFIA

30 %

5

220850

GIN ET GENIÈVRE

30 %

5

220860

VODKA

30 %

5

220870

LIQUEURS

30 %

5

220890

ALCOOL ÉTHYLIQUE D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE < 80 % VOL, NON-DÉNATURÉ; EAUX-DE-VIE ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES (À L'EXCL. DES EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS, DES WHISKIES, DU RHUM, DU TAFIA, DU GIN, DU GENIÈVRE, DE LA VODKA, DES LIQUEURS AINSI QUE DES PRÉPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSÉES DES TYPES UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES BOISSONS)

30 %

5

220900

VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCÉDANÉS DE VINAIGRE COMESTIBLES OBTENUS À PARTIR D'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

230110

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE VIANDES OU D'ABATS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE; CRETONS

5 %

1

230120

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

5 %

1

230210

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU MAÏS

10 %

1

230220

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU RIZ

5 %

1

230230

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU FROMENT

5 %

1

230240

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES CÉRÉALES (À L'EXCL. DU MAÏS, DU RIZ OU DU FROMENT)

5 %

1

230250

RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES LÉGUMINEUSES

5 %

1

230310

RÉSIDUS D'AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMIL.

10 %

1

230320

PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES À SUCRE ET AUTRES DÉCHETS DE SUCRERIE

10 %

1

230330

DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE

10 %

1

230400

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DE SOJA

5 %

3

230500

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'ARACHIDE

10 %

1

230610

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON

10 %

1

230620

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE LIN

5 %

1

230630

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE TOURNESOL

5 %

1

230641

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

5 %

1

230649

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

5 %

1

230650

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH

5 %

1

230660

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE

10 %

1

230670

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE GERMES DE MAÏS

10 %

1

230690

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VÉGÉTALES (À L'EXCL. DES TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, DE COTON, DE LIN, DE TOURNESOL, DE GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH, DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE AINSI QUE DE GERMES DE MAÏS)

5 %

1

230700

LIES DE VIN; TARTRE BRUT

10 %

1

230800

GLANDS DE CHÊNE, MARRONS D'INDE, MARCS DE FRUITS ET AUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A.

10 %

1

230910

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL

30 %

5

230990

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L'EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

30 %

3

240110

TABACS NON-ÉCOTÉS

10 %

5

240120

TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

10 %

5

240130

DÉCHETS DE TABAC

10 %

5

240210

CIGARES, Y.C. CEUX À BOUTS COUPÉS, ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC

30 %

5

240220

CIGARETTES CONTENANT DU TABAC

30 %

5

240290

CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EN SUCCÉDANÉS DU TABAC

30 %

5

240310

TABAC À FUMER, MÊME CONTENANT DES SUCCÉDANÉS DE TABAC EN TOUTE PROPORTION

10 %

5

240391

TABACS «HOMOGÉNÉISÉS» OU «RECONSTITUÉS», OBTENUS PAR AGGLOMÉRATION DE PARTICULES PROVENANT DE FEUILLES, DE DÉBRIS OU DE POUSSIÈRE DE TABAC

10 %

5

240399

TABAC À MÂCHER, TABAC À PRISER ET AUTRES TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC, FABRIQUÉS, ET POUDRE, EXTRAITS ET SAUCES DE TABAC (SAUF CIGARES, Y.C. CEUX À BOUTS COUPÉS, CIGARILLOS, CIGARETTES, TABAC À FUMER, MÊME CONTENANT DES SUCCÉDANÉS DE TABAC EN TOUTE PROPORTION, TABACS «HOMOGÉNÉISÉS» OU «RECONSTITUÉS», LA NICOTINE EXTRAITE DU TABAC AINSI QUE PRODUITS INSECTICIDES FABRIQUÉS À PARTIR D'EXTRAITS OU DE SAUCES DE TABAC)

30 %

5

250100

SEL, Y.C. LE SEL PRÉPARÉ POUR LA TABLE ET LE SEL DÉNATURÉ, ET CHLORURE DE SODIUM PUR, MÊME EN SOLUTION AQUEUSE OU ADDITIONNÉS D'AGENTS ANTIAGGLOMÉRANTS OU D'AGENTS ASSURANT UNE BONNE FLUIDITÉ; EAU DE MER

20 %

5

250200

PYRITES DE FER NON GRILLÉES

10 %

1

250300

SOUFRES DE TOUTE ESPÈCE (À L'EXCL. DU SOUFRE SUBLIMÉ, DU SOUFRE PRÉCIPITÉ OU DU SOUFRE COLLOÏDAL)

10 %

1

250410

GRAPHITE NATUREL, EN POUDRE OU EN PAILLETTES

10 %

1

250490

GRAPHITE NATUREL (AUTRE QU'EN POUDRE OU EN PAILLETTES)

10 %

1

250510

SABLES SILICEUX ET SABLES QUARTZEUX, MÊME COLORÉS

10 %

1

250590

SABLES NATURELS DE TOUTE ESPÈCE, MÊME COLORÉS (À L'EXCL. DES SABLES AURIFÈRES, PLATINIFÈRES, MONAZITÉS, BITUMINEUX, ASPHALTIQUES, SILICEUX OU QUARTZEUX AINSI QUE DES SABLES DE ZIRCON, DE RUTILE OU D'ILMÉNITE)

10 %

1

250610

QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES NATURELS)

10 %

1

250621

QUARTZITES, BRUTS OU DÉGROSSIS

10 %

1

250629

QUARTZITES, DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES QUARTZITES DÉGROSSIS)

10 %

1

250700

KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, MÊME CALCINÉS

10 %

1

250810

BENTONITE

10 %

1

250820

TERRES DÉCOLORANTES ET TERRES À FOULON

10 %

1

250830

ARGILES RÉFRACTAIRES (À L'EXCL. DES ARGILES EXPANSÉES AINSI QUE DU KAOLIN ET DES AUTRES ARGILES KAOLINIQUES)

10 %

1

250840

ARGILES (À L'EXCL. DES ARGILES RÉFRACTAIRES OU EXPANSÉES AINSI QUE DU KAOLIN ET DES AUTRES ARGILES KAOLINIQUES)

10 %

1

250850

ANDALOUSITE, CYANITE ET SILLIMANITE

10 %

1

250860

MULLITE

10 %

1

250870

TERRES DE CHAMOTTE OU DE DINAS

10 %

1

250900

CRAIE

10 %

1

251010

PHOSPHATES DE CALCIUM ET PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS ET CRAIES PHOSPHATÉES, NON MOULUS

10 %

1

251020

PHOSPHATES DE CALCIUM ET PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS, ET CRAIES PHOSPHATÉES, MOULUS

10 %

1

251110

SULFATE DE BARYUM NATUREL [BARYTINE]

5 %

1

251120

CARBONATE DE BARYUM NATUREL [WITHÉRITE], MÊME CALCINÉ

10 %

1

251200

FARINES SILICEUSES FOSSILES [KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOMITE, PAR EXEMPLE] ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UNE DENSITÉ APPARENTE <= 1, MÊME CALCINÉES

10 %

1

251311

PIERRE PONCE BRUTE OU EN MORCEAUX IRRÉGULIERS, Y.C. LA PIERRE PONCE CONCASSÉE [GRAVIERS DE PIERRE PONCE OU «BIMSKIES»]

10 %

1

251319

PIERRE PONCE, BROYÉE OU PULVÉRISÉE

10 %

1

251320

EMERI, CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

1

251400

ARDOISE, MÊME DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE; POUDRE D'ARDOISE ET DÉCHETS D'ARDOISE

10 %

1

251511

MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS OU DÉGROSSIS

10 %

2

251512

MARBRES ET TRAVERTINS, SIMPL. DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE

10 %

5

251520

ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, D'UNE DENSITÉ APPARENTE >= 2,5, ET ALBÂTRE, MÊME DÉGROSSIS OU SIMPLEMENT DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES MARBRES ET TRAVERTINS AINSI QUE DES PIERRES PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE GRANULÉS, D'ÉCLATS OU DE POUDRES)

10 %

2

251611

GRANIT, BRUT OU DÉGROSSI (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251612

GRANIT, SIMPL. DÉBITÉ, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251621

GRÈS, BRUT OU DÉGROSSI (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251622

GRÈS, SIMPLEMENT DÉBITÉ, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251690

PORPHYRE, BASALTE ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, MÊME DÉGROSSIS OU SIMPLEMENT DÉBITÉS, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (SAUF GRANIT, GRÈS, PIERRES PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE GRANULÉS, D'ÉCLATS OU DE POUDRES, PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE AINSI QUE PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION D'UNE DENSITÉ APPARENTE >= 2,5)

10 %

2

251710

CAILLOUX, GRAVIERS, PIERRES CONCASSÉES, DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS, GALETS ET SILEX, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

2

251720

MACADAM DE LAITIER, DE SCORIES OU DE DÉCHETS INDUSTRIELS SIMIL., MÊME COMPRENANT DES MATIÈRES CITÉES DANS LE No2517.10

10 %

2

251730

TARMACADAM

10 %

2

251741

GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES DE MARBRE, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

1

251749

GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT, DE TRAVERTINS, D'ÉCAUSSINES, D'ALBÂTRE, DE GRANIT, DE GRÈS, DE PORPHYRE, DE SYÉNITE, DE LAVE, DE BASALTE, DE GNEISS, DE TRACHYTE ET AUTRES PIERRES DU No2515 ET 2516 (À L'EXCL. DES GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES DE MARBRE)

10 %

1

251810

DOLOMIE, NON CALCINÉE NI FRITTÉE, DITE «CRUE [À L'ÉTAT BRUT]», Y.C. LA DOLOMIE DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DE LA DOLOMIE CONCASSÉE DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS)

10 %

2

251820

DOLOMIE, CALCINÉE OU FRITTÉE (À L'EXCL. DE LA DOLOMIE CONCASSÉE DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS)

10 %

2

251830

PISÉ DE DOLOMIE

10 %

2

251910

CARBONATE DE MAGNÉSIUM NATUREL [MAGNÉSITE]

10 %

1

251990

MAGNÉSIE ÉLECTROFONDUE; MAGNÉSIE CALCINÉE À MORT [FRITTÉE], MÊME CONTENANT DE FAIBLES QUANTITÉS D'AUTRES OXYDES AJOUTÉS AVANT LE FRITTAGE; AUTRE OXYDE DE MAGNÉSIUM (À L'EXCL. DU CARBONATE DE MAGNÉSIUM NATUREL [MAGNÉSITE])

10 %

1

252010

GYPSE; ANHYDRITE

10 %

1

252020

PLÂTRES, MÊME COLORÉS OU ADDITIONNÉS DE FAIBLES QUANTITÉS D'ACCÉLÉRATEURS OU DE RETARDATEURS

10 %

2

252100

CASTINES; PIERRES À CHAUX OU À CIMENT

10 %

1

252210

CHAUX VIVE

5 %

1

252220

CHAUX ÉTEINTE

5 %

1

252230

CHAUX HYDRAULIQUE (À L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM)

10 %

2

252310

CIMENTS NON PULVÉRISÉS DITS «CLINKERS»

10 %

2

252321

CIMENTS PORTLAND BLANCS, MÊME COLORÉS ARTIFICIELLEMENT

20 %

3

252329

CIMENT PORTLAND NORMAL OU MODÉRÉ (À L'EXCL. DES CIMENTS PORTLAND BLANCS, MÊME COLORÉS ARTIFICIELLEMENT)

20 %

3

252330

CIMENTS ALUMINEUX OU FONDUS

20 %

3

252390

CIMENTS, MÊME COLORÉS (À L'EXCL. DES CIMENTS PORTLAND ET DES CIMENTS ALUMINEUX)

20 %

3

252400

AMIANTE [ASBESTE] (À L'EXCL. DES OUVRAGES EN CETTE MATIÈRE)

10 %

5

252510

MICA BRUT OU CLIVÉ EN FEUILLES OU LAMELLES IRRÉGULIÈRES [«SPLITTINGS»]

10 %

2

252520

MICA EN POUDRE

10 %

2

252530

DÉCHETS DE MICA

10 %

2

252610

STÉATITE NATURELLE, MÊME DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE, AINSI QUE DU TALC, NON BROYÉS NI PULVÉRISÉS

10 %

1

252620

STÉATITE NATURELLE, BROYÉE OU PULVÉRISÉE

10 %

1

252810

BORATES DE SODIUM NATURELS ET LEURS CONCENTRÉS, MÊME CALCINÉS (À L'EXCL. DES BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATURELLES)

10 %

1

252890

BORATES NATURELS ET LEURS CONCENTRÉS, CALCINÉS OU NON (À L'EXCL. DES BORATES DE SODIUM ET LEURS CONCENTRÉS AINSI QUE DES BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATURELLES); ACIDE BORIQUE NATUREL TITRANT <= 85 % DE H3BO3 SUR PRODUIT SEC

10 %

1

252910

FELDSPATH

10 %

1

252921

SPATH FLUOR, CONTENANT EN POIDS <= 97 % DE FLUORURE DE CALCIUM

10 %

1

252922

SPATH FLUOR, CONTENANT EN POIDS > 97 % DE FLUORURE DE CALCIUM

10 %

1

252930

LEUCITE; NÉPHÉLINE ET NÉPHÉLINE SYÉNITE

10 %

1

253010

VERMICULITE, PERLITE ET CHLORITES, NON-EXPANSÉES

10 %

1

253020

KIESÉRITE, EPSOMITE [SULFATES DE MAGNÉSIUM NATURELS]

10 %

1

253090

SULFURES D'ARSENIC, ALUNITE, TERRE DE POUZZOLANE, TERRES COLORANTES ET AUTRES MATIÈRES MINÉRALES, N.D.A.

10 %

3

260111

MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRÉS, NON AGGLOMÉRÉS (À L'EXCL. DES PYRITES DE FER GRILLÉES [CENDRES DE PYRITES])

10 %

1

260112

MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRÉS, AGGLOMÉRÉS (À L'EXCL. DES PYRITES DE FER GRILLÉES [CENDRES DE PYRITES])

10 %

1

260120

PYRITES DE FER GRILLÉES [CENDRES DE PYRITES]

10 %

1

260200

MINERAIS DE MANGANÈSE ET LEURS CONCENTRÉS, Y.C. LES MINERAIS DE FER MANGANÉSIFÈRES D'UNE TENEUR EN MANGANÈSE >= 20 %, SUR PRODUIT SEC

10 %

1

260300

MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260400

MINERAIS DE NICKEL ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260500

MINERAIS DE COBALT ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260600

MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260700

MINERAIS DE PLOMB ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260800

MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260900

MINERAIS D'ÉTAIN ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261000

MINERAIS DE CHROME ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261100

MINERAIS DE TUNGSTÈNE ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261210

MINERAIS D'URANIUM ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261220

MINERAIS DE THORIUM ET LEURS CONCENTRÉS