ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 33

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
3. februar 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 95/2009 z dne 2. februarja 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 96/2009 z dne 2. februarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 93/2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. februarja 2009

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 97/2009 z dne 2. februarja 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij glede uporabe prilagodljivega modula ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 98/2009 z dne 2. februarja 2009 o vpisu nekaterih imen v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Aceite de La Alcarria (ZOP), Radicchio di Verona (ZGO), Zafferano di Sardegna (ZOP), Huîtres Marennes Oléron (ZGO))

8

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave ( 1 )

10

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2009/85/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 27. januarja 2009 o potrditvi obračunov plačilnih agencij Estonije v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 150)

31

 

 

2009/86/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 28. januarja 2009 o potrditvi obračunov plačilnih agencij Avstrije, Belgije in Nemčije v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 420)

35

 

 

2009/87/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. januarja 2009 o potrditvi obračunov nekaterih plačilnih agencij iz Estonije, z Nizozemske in Portugalske v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski in jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 414)

38

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2009/88/SZVP z dne 22. decembra 2008 o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Džibuti o statusu sil pod vodstvom Evropske unije v Republiki Džibuti v okviru vojaške operacije Evropske unije Atalanta

41

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Džibuti o statusu sil pod vodstvom Evropske unije v Republiki Džibuti v okviru vojaške operacije Evropske unije Atalanta

43

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 85/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (UL L 25, 29.1.2009)

49

 

*

Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005)

49

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 95/2009

z dne 2. februarja 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. februarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 96/2009

z dne 2. februarja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 93/2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. februarja 2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. februarja 2009, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 93/2009 (3).

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev za 5 EUR/t odstopa od določene dajatve, je potrebna prilagoditev uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (ES) št. 93/2009.

(3)

Uredbo (ES) št. 93/2009 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 93/2009 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. februarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.

(3)  UL L 29, 31.1.2009, str. 38.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 3. februarja 2009

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

20,60

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

16,72

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

16,72

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

20,60


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

30.1.2009

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

198,21

116,02

Cena FOB ZDA

240,07

230,07

210,07

128,75

Premija za Zaliv

58,31

17,18

Premija za Velika jezera

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

10,53 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

8,00 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 97/2009

z dne 2. februarja 2009

o izvajanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij glede uporabe prilagodljivega modula

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o strukturni statistiki podjetij (1) in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 295/2008 je vzpostavila skupni okvir za zbiranje, urejanje, pošiljanje in ovrednotenje statističnih podatkov Skupnosti o strukturi, dejavnosti, konkurenčnosti ter rezultatih podjetij v Skupnosti.

(2)

V tesnem sodelovanju z državami članicami je treba načrtovati uporabo prilagodljivega modula iz člena 3(2)(j) navedene uredbe in določiti njegov obseg, seznam karakteristik, referenčno obdobje, dejavnosti, ki se zajamejo, in zahteve za kakovost.

(3)

Dostop do financiranja je bistvena politična omejitev v večini držav članic in tudi v Skupnosti. Obstajajo jasni znaki za to, da so se evropska podjetja znašla v finančni vrzeli, zlasti če hitro rastejo ali če veljajo za mlada podjetja. Zato so statistični podatki potrebni, da se omogoči analiza položaja teh podjetij v primerjavi z vsemi malimi in srednjimi podjetji. Te podatke je treba, če je mogoče, povzeti iz obstoječih virov.

(4)

Za vse nadaljnje potrebne tehnične podrobnosti veljajo smernice in priporočila, ki jih je pripravila Komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z državami članicami.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilagodljivi modul iz člena 3(2)(j) Uredbe (ES) št. 295/2008 se uporabi za pripravo statističnih podatkov o dostopu podjetij do financiranja. Podatki se zbirajo za podjetja v nefinančni poslovni skupnosti, ki so imela v letu 2005 10 do 249 zaposlenih, bila v letu 2008 še aktivna in imajo v referenčnem obdobju 10 ali več zaposlenih, kakor je navedeno v členu 6, ter za podpopulacije hitro rastočih podjetij (povprečna letna rast zaposlovanja več kot 20 % na leto v obdobju od 2005 do 2008) in „gazele“ (hitro rastoča podjetja, stara do pet let), ustanovljene v letu 2003 ali 2004.

Člen 2

Za omejitev obremenitve podjetij in stroškov držav članic se, če je mogoče, uporabijo obstoječi podatki iz administrativnih virov.

Člen 3

Karakteristike, ki se vključijo v zbiranje podatkov, so:

(a)

pomen lastniškega položaja na začetku delovanja podjetja in v času opazovanja za dostop do financiranja;

(b)

stopnja in uspešnost vseh poskusov za pridobitev različnih vrst notranjega in zunanjega financiranja ter razlogi za nepridobitev takega financiranja;

(c)

obseg garancij za poslovna posojila;

(d)

lastnikovo/menedžerjevo dojemanje stroškov in obremenitve pridobivanja poslovnih posojil ter finančnega položaja podjetja;

(e)

pomen izbire finančne ustanove (geografska bližina, zlasti čezmejna posojila, tuje lastništvo proti domačemu, status že obstoječe stranke itd.);

(f)

razmerje dolg/prihodki od prodaje in druga korelacija finančnih karakteristik v izkazih podjetij ter njihov pomen za prihodnjo rast podjetja;

(g)

ocena potrebe po prihodnjem financiranju, njegove oblike ter razlogi za to potrebo;

(h)

ocena povezave možnosti financiranja in njihove razpoložljivosti ter perspektive za rast zaposlovanja;

(i)

ocena celotne administrativne obremenitve za podjetja;

(j)

trud, potreben za izpolnitev morebitnega vprašalnika o dostopu do financiranja.

Člen 4

Zajete dejavnosti so naslednji agregati skupne statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, kakor je bila vzpostavljena z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2) (NACE Rev. 2), če gre za tržne dejavnosti:

(a)

B do E (industrija);

(b)

F (gradbeništvo);

(c)

G do N (storitve, agregirane razen J, K (finančne storitve) in M);

(d)

J (storitve IKT);

(e)

M (poslovne, znanstvene, tehnične storitve).

Člen 5

Pristojni nacionalni organi v državah članicah pošljejo rezultate o karakteristikah iz člena 3 te uredbe, vključno z zaupnimi podatki, Komisiji (Eurostatu) v skladu z obstoječimi predpisi Skupnosti o pošiljanju zaupnih statističnih podatkov, zlasti z Uredbo Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (3).

Predpisi Skupnosti se uporabljajo pri obravnavanju rezultatov, če ti vsebujejo zaupne podatke. Podatki se pošljejo v elektronski obliki. Podatki se pošljejo v obliki, skladni s standardi izmenjave, ki jih navaja Komisija (Eurostat). Podatki se pošljejo ali se naložijo v elektronski obliki v enotno vstopno točko za podatke, ki jo vzdržuje Komisija (Eurostat).

Člen 6

Referenčno obdobje je navedeno obdobje v letu 2010, v katerem se bodo podatki bodisi zbirali iz obstoječih virov bodisi podjetij.

Člen 7

Zahteva za kakovost je predložitev podatkovnih nizov, ki zajemajo naslednje število statističnih enot na sodelujočo državo članico:

Nemčija, Španija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo: po 1 800 anketiranih podjetij ali ekvivalent v obstoječih podatkih,

Belgija, Bolgarija, Irska, Grčija, Nizozemska, Poljska, Slovaška in Švedska: po 900 anketiranih podjetij ali ekvivalent v obstoječih podatkih,

Danska in Finska: po 500 anketiranih podjetij ali ekvivalent v obstoječih podatkih,

Latvija in Litva: po 300 anketiranih podjetij ali ekvivalent v obstoječih podatkih,

Ciper in Malta: po 233 anketiranih podjetij ali ekvivalent v obstoječih podatkih.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2009

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 13.

(2)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 151, 15.6.1990, str. 1.


3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 98/2009

z dne 2. februarja 2009

o vpisu nekaterih imen v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Aceite de La Alcarria (ZOP), Radicchio di Verona (ZGO), Zafferano di Sardegna (ZOP), Huîtres Marennes Oléron (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 so bile vloga Španije za registracijo imena „Aceite de La Alcarria“, vlogi Italije za registracijo imen „Radicchio di Verona“ in „Zafferano di Sardegna“ ter vloga Francije za registracijo imena „Huîtres Marennes Oléron“ objavljene v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedena imena registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imena iz Priloge k tej uredbi se registrirajo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 112, 7.5.2008, str. 39 (Aceite de La Alcarria), UL C 114, 9.5.2008, str. 11 (Radicchio di Verona), UL C 117, 14.5.2008, str. 39 (Zafferano di Sardegna), UL C 118, 15.5.2008, str. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.5   Olja in masti (maslo, margarina, olje itd.)

ŠPANIJA

Aceite de La Alcarria (ZOP)

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ITALIJA

Radicchio di Verona (ZGO)

Skupina 1.7   Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

FRANCIJA

Huîtres Marennes Oléron (ZGO)

Skupina 1.8   Ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itd.)

ITALIJA

Zafferano di Sardegna (ZOP)


DIREKTIVE

3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/10


DIREKTIVA 2008/122/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. januarja 2009

o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od sprejetja Direktive 94/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega zakupa (3) so se razmere na področju časovnega zakupa spremenile, na trgu pa so se pojavili novi podobni počitniški proizvodi. Teh novih počitniških proizvodov in nekaterih transakcij v zvezi s časovnim zakupom, kot so pogodbe o nadaljnji prodaji in pogodbe o zamenjavi, Direktiva 94/47/ES ne zajema. Poleg tega so izkušnje z uporabo Direktive 94/47/ES pokazale, da je treba nekatere že zajete vsebine posodobiti ali pojasniti, z namenom preprečevanja razvoja proizvodov, s katerimi bi bilo mogoče zaobiti to direktivo.

(2)

Obstoječe zakonodajne vrzeli ustvarjajo znatna izkrivljanja konkurence in potrošnikom povzročajo resne probleme, kar ovira nemoteno delovanje notranjega trga. Direktivo 94/47/ES bi bilo treba zato nadomestiti z novo, posodobljeno direktivo. Zaradi vse pomembnejše vloge turizma v gospodarstvih držav članic bi bilo treba sprejeti nekatera skupna pravila, s katerimi bi sektorje, ki ponujajo časovni zakup in dolgoročne počitniške proizvode, spodbudili k večji rasti in produktivnosti.

(3)

Za okrepitev pravne varnosti in čim boljše uresničevanje prednosti notranjega trga za potrošnike in podjetja je potrebno nadaljnje približevanje ustreznih zakonov držav članic. Zato bi bilo treba popolnoma uskladiti nekatere vidike trženja, prodaje in nadaljnje prodaje časovnih zakupov, dolgoročnih počitniških proizvodov in zamenjave pravic, k izvirajo iz pogodb o časovnem zakupu. Državam članicam ne bi smelo biti dovoljeno, da v svoji nacionalni zakonodaji obdržijo ali vanjo uvedejo določbe, ki odstopajo od določb te direktive. Če takšnih usklajenih določb ni, bi se moralo državam članicam v pravnih razmerjih, ki ne sodijo v področje uporabe te direktive, dovoliti, da obdržijo ali uvedejo nacionalne predpise v skladu z zakonodajo Skupnosti. Države članice bi, na primer, smele obdržati ali uvesti določbe glede učinkov uveljavljanja pravice do odstopa glede pravnih razmerij, ki niso zajete s to direktivo, ali določbe, glede na katere ni mogoče vzpostaviti nikakršnih obveznosti med potrošnikom in trgovcem časovnega zakupa ali dolgoročnega počitniškega proizvoda niti opraviti nobenega plačila med temi osebami, dokler potrošnik ni podpisal kreditne pogodbe za financiranje nakupa teh storitev.

(4)

Ta direktiva v skladu z zakonodajo Skupnosti državam članicam ne bi smela preprečevati uporabe določb te direktive za področja, ki vanjo niso zajeta. Tako bi država članica lahko obdržala ali uvedla nacionalno zakonodajo, ki je skladna z določbami te direktive ali nekaterimi njenimi določbami glede transakcij, ki ne spadajo v področje uporabe te direktive.

(5)

Različne pogodbe, ki jih ureja ta direktiva, bi bilo treba jasno opredeliti na način, da bi se onemogočilo izogibanje njenim določbam.

(6)

Za namene te direktive v pogodbe časovnega zakupa ne bi smele biti vključene večkratne rezervacije nastanitve, vključno s hotelskimi sobami, če večkratne rezervacije ne pomenijo, da pravice in obveznosti, ki izhajajo iz njih, presegajo pravice in obveznosti iz posameznih rezervacij. Prav tako v pogodbe časovnega zakupa ne bi smele biti vključene običajne zakupne pogodbe, ker se le-te nanašajo na enkratno neprekinjeno obdobje uporabe in ne na večkratna obdobja.

(7)

Za namene te direktive v pogodbe dolgoročnega počitniškega proizvoda ne bi smeli biti vključeni običajni programi zvestobe, ki zagotavljajo popuste za prihodnje nočitve v hotelih hotelske verige, saj se članstvo v programu ne pridobi na podlagi plačila nadomestila oziroma nadomestilo, ki ga plača potrošnik, prvotno ni namenjeno pridobitvi popustov ali drugih ugodnosti v zvezi z nastanitvijo.

(8)

Ta direktiva ne bi smela vplivati na določbe Direktive Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (4).

(9)

Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (5) prepoveduje zavajajoče, agresivne in druge nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov. Zaradi narave proizvodov in poslovnih praks na področju časovnih zakupov, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave je primerno sprejeti bolj podrobne in specifične določbe o zahtevah po informacijah in o prodajnih dogodkih. Potrošniki bi morali biti seznanjeni s komercialnim namenom vabil na prodajne dogodke. Določbe o predpogodbenih informacijah in o pogodbi bi bilo treba pojasniti in posodobiti. Da bi se potrošnik lahko še pred sklenitvijo pogodbe seznanil z navedenimi informacijami, bi mu morale te biti dane na voljo na njemu enostavno dostopen način.

(10)

Potrošniki bi morali glede predpogodbenih informacij in pogodbe imeti pravico do izbire jezika, ki ga razumejo, trgovci pa zagotovitve teh informacij in pogodbe v jeziku, ki ga je izbral zadevni potrošnik, ne bi smeli zavrniti. Za lažje izvajanje in uveljavljanje pogodbe bi moralo biti državam članicam poleg tega dovoljeno, da določijo, da se potrošnikom zagotovijo dodatne jezikovne različice pogodbe.

(11)

Da bi potrošniki lahko v celoti razumeli vse svoje obveznosti in pravice, ki izhajajo iz pogodbe, bi morali imeti na voljo rok, v katerem lahko brez navajanja razlogov in brez da bi utrpeli kakršne koli stroške, odstopijo od pogodbe. Trenutno se dolžina tega roka med državami članicami razlikuje, izkušnje pa kažejo, da dolžina, ki jo določa Direktiva 94/47/ES, ne zadostuje. Da bi dosegli visoko raven varstva potrošnikov, potrošniki in trgovci pa bi imeli boljši pregled, bi bilo treba rok podaljšati, dolžino roka, načine in učinke uveljavljanja pravice do odstopa pa uskladiti.

(12)

Potrošnik bi moral imeti na voljo učinkovita pravna sredstva, kadar trgovec ne upošteva določb glede predpogodbenih informacij ali pogodbe, zlasti tistih, ki določajo, da mora pogodba vsebovati vse zahtevane informacije in da mora potrošnik prejeti izvod pogodbe takoj, ko je sklenjena. Poleg pravnih sredstev po nacionalni zakonodaji bi moral imeti potrošnik na voljo podaljšan odstopni rok, če trgovec informacij ne zagotovi. Uveljavljanje pravice do odstopa v tem podaljšanem roku bi morala biti brezplačna ne glede na to, kakšne storitve je užival potrošnik. Potrošnik lahko kljub poteku odstopnega roka v primeru neizpolnitve zahtev po informacijah uporabi pravna sredstva v skladu z nacionalno zakonodajo.

(13)

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (6) bi se morala uporabljati za izračun rokov, določenih v tej direktivi.

(14)

Za izboljšanje varstva potrošnikov bi bilo treba pojasniti prepoved predplačil trgovcem ali kateri koli tretji stranki pred koncem odstopnega roka. Za pogodbe o nadaljnji prodaji bi morala prepoved predplačil veljati do dejanske prodaje ali prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji, vendar lahko države članice v primeru prekinitve pogodbe o nadaljnji prodaji same določijo možnost in načine končnih plačil posrednikom.

(15)

V primeru pogodb o dolgoročnih počitniških proizvodih bi lahko cena, ki se plača v okviru načrta obročnega odplačevanja, vključevala možnost, v skladu s katero bi se lahko po prvem letu nadaljnji zneski prilagodili, da bi se dejanska vrednost teh obrokov ohranila, denimo ob upoštevanju inflacije.

(16)

V primeru odstopa potrošnika od pogodbe, pri čemer je cena v celoti ali delno pokrita s kreditom, ki ga potrošniku odobri trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem, bi bilo treba kreditno pogodbo prekiniti brez vsakršnih stroškov za potrošnika. Enako bi moralo veljati za pogodbe o drugih povezanih storitvah, ki jih ponuja trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med to tretjo stranko in trgovcem.

(17)

Če se za pogodbo uporablja pravo države članice, potrošniki ne bi smeli biti prikrajšani za varstvo, ki ga zagotavlja ta direktiva. Pravo, ki se uporablja za pogodbo, bi bilo treba določiti v skladu s predpisi Skupnosti o mednarodnem zasebnem pravu in zlasti z Uredbo (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (7). V skladu z navedeno uredbo se lahko pravo tretjih držav uporablja zlasti v primerih, če so potrošniki, ki so ciljna skupina trgovcev, na počitnicah v državi, ki ni država njihovega stalnega prebivališča. Glede na to, da so takšne poslovne prakse na področju, ki ga zajema ta direktiva, pogoste in da pogodbe vključujejo precejšnje denarne zneske, bi bilo treba potrošniku v določenih posebnih okoliščinah zagotoviti dodatno varstvo, zlasti v primeru, ko je za pogodbo pristojno sodišče ene od držav članic, da ne bi bil prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavlja ta direktiva. Ta koncept odraža posebne potrebe v zvezi z varstvom potrošnikov, ki izhajajo iz značilne zapletenosti, dolgoročne narave in finančne pomembnosti pogodb, zajetih v področju uporabe te direktive.

(18)

Sodišča, pristojna za postopke o zadevah, zajetih v tej direktivi, bi bilo treba določiti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (8).

(19)

Države članice morajo za kršitve te direktive določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni, da bi zagotovile, da bo zaščita, ki jo potrošnikom zagotavlja ta direktiva, v celoti učinkovita, zlasti v zvezi z izpolnjevanjem zahtev po informacijah s strani trgovcev v predpogodbeni fazi in v pogodbi.

(20)

Treba je zagotoviti, da so osebam ali organizacijam, ki imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v zadevi upravičen interes, na voljo pravna sredstva za sprožitev postopkov proti kršitvam te direktive.

(21)

V državah članicah je treba razviti ustrezne in učinkovite pritožbene postopke za poravnavo sporov med potrošniki in trgovci. V ta namen bi morale države članice spodbujati ustanovitev javnih ali zasebnih organov, namenjenih izvensodni poravnavi sporov.

(22)

Države članice bi morale zagotoviti, da so potrošniki učinkovito obveščeni o nacionalnih določbah, ki to direktivo prenašajo v nacionalno zakonodajo, trgovce in tvorce kodeksov pa vzpodbuditi k obveščanju potrošnikov o obstoječih kodeksih ravnanja na tem področju. Za dosego visoke ravni varstva potrošnikov bi lahko organizacije potrošnikov seznanili o pripravi kodeksov ravnanja in jih pritegnili k sodelovanju.

(23)

Ker ciljev te direktive države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za odstranitev ovir na notranjem trgu in doseganje visoke skupne ravni varstva potrošnikov.

(24)

Ta direktiva upošteva temeljne pravice in načela, ki jih priznavata zlasti Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

(25)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljšem pripravljanju zakonodaje (9) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj kolikor je mogoče nazorno prikažejo ujemanje med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen in področje uporabe

1.   Namen te direktive je prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga in doseči visoko raven varstva potrošnikov s približevanjem zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na nekatere vidike trženja, prodaje in nadaljnje prodaje časovnih zakupov in dolgoročnih počitniških proizvodov ter zamenjave.

2.   Ta direktiva se uporablja za transakcije med trgovcem in potrošnikom.

Ta direktiva ne posega v nacionalno zakonodajo, ki:

(a)

določa splošna pravna sredstva pogodbenega prava;

(b)

se nanaša na registracijo nepremičnin ali premičnin ter prenos nepremičnin;

(c)

se nanaša na pogoje za določitev ali dodeljevanje pooblastil ali zahteve za izdajo dovoljenja; ali ki

(d)

se nanaša na določitev pravne narave pravic iz pogodb, zajetih v tej direktivi.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   V okviru te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„pogodba o časovnem zakupu“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi pravico do uporabe ene ali več prenočitvenih nastanitev za več kot eno obdobje uporabe;

(b)

„pogodba o dolgoročnem počitniškem proizvodu“ pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridobi predvsem pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede nastanitve, ločeno ali skupaj s potovanjem ali drugimi storitvami;

(c)

„pogodba o nadaljnji prodaji“ pomeni pogodbo, s katero trgovec potrošniku na podlagi plačila nadomestila pomaga pri prodaji ali nakupu časovnega zakupa ali dolgoročnega počitniškega proizvoda;

(d)

„pogodba o zamenjavi“ pomeni pogodbo, s katero se potrošnik na podlagi plačila nadomestila pridruži sistemu zamenjave, ki mu omogoča dostop do prenočitvenih nastanitev ali drugih storitev, v zameno pa potrošnik drugim osebam začasno dovoli, da uživajo pravice, ki izvirajo iz njegove pogodbe o časovnem zakupu;

(e)

„trgovec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki deluje v okviru svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti, in vsakogar, ki deluje v imenu trgovca ali po njegovem naročilu;

(f)

„potrošnik“ pomeni fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

(g)

„pomožna pogodba“ pomeni pogodbo, s katero potrošnik pridobi storitve, ki so povezane s pogodbo o časovnem zakupu ali pogodbo o dolgoročnem počitniškem proizvodu in ki jih ponuja trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med to tretjo stranko in trgovcem;

(h)

„trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak instrument, ki potrošniku ali trgovcu omogoča, da informacije, namenjene njemu osebno, shrani na tak način, da so mu dostopne za poznejšo uporabo, in sicer toliko časa, kolikor zadostuje za namene informiranja, in ki omogoča prikaz shranjenih informacij v nespremenjeni obliki;

(i)

„kodeks ravnanja“ pomeni sporazum ali zbirko pravil, ki jih ne določa zakon ali drug predpis države članice in ki določa ravnanje trgovcev, ki se zavežejo, da bodo upoštevali kodeks v zvezi z eno ali več poslovnimi praksami ali poslovnimi sektorji;

(j)

„tvorec kodeksa“ pomeni vsak pravni subjekt, vključno s trgovcem ali skupino trgovcev, ki je odgovoren za oblikovanje in pregled kodeksa ravnanja in/ali za spremljanje spoštovanja kodeksa ravnanja s strani tistih, ki so se zavezali, da ga bodo spoštovali.

2.   Za izračun trajanja pogodbe o časovnem zakupu ali pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu, opredeljene v točkah (a) in (b) odstavka 1, se upošteva vsaka določba iz pogodbe, ki dovoljuje tiho podaljšanje ali podaljšanje pogodbe.

Člen 3

Oglaševanje

1.   Države članice zagotovijo, da se z vsakim oglaševanjem jasno opredeli možnost pridobitve informacij iz člena 4(1) in navede, kje se te informacije lahko pridobijo.

2.   Če se katera koli pogodba o časovnem zakupu, dolgoročnem počitniškem proizvodu, nadaljnji prodaji ali zamenjavi potrošniku nudi osebno na promocijskih ali prodajnih dogodkih, trgovec v vabilu jasno navede, da je namen dogodka komercialne narave.

3.   Informacije iz člena 4(1) so potrošniku med dogodkom kadar koli na voljo.

4.   Časovni zakup oziroma dolgoročni počitniški proizvod se ne tržita ali prodajata kot naložba.

Člen 4

Predpogodbene informacije

1.   Preden pogodba ali ponudba za potrošnika postane zavezujoča, trgovec potrošniku pravočasno ter na jasen in razumljiv način zagotovi natančne in zadostne informacije:

(a)

za pogodbe o časovnem zakupu: v obliki standardnega obrazca z informacijami iz Priloge I in informacije, navedene v delu 3 navedenega obrazca;

(b)

za pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu: v obliki standardnega obrazca z informacijami iz Priloge II in informacije, navedene v delu 3 navedenega obrazca;

(c)

za pogodbe o nadaljnji prodaji: v obliki standardnega obrazca z informacijami iz Priloge III in informacije, navedene v delu 3 navedenega obrazca;

(d)

za pogodbe o zamenjavi: v obliki standardnega obrazca z informacijami iz Priloge IV in informacije, navedene v delu 3 navedenega obrazca.

2.   Informacije iz odstavka 1 zagotovi trgovec brezplačno na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov, ki je potrošniku zlahka dosegljiv.

3.   Države članice zagotovijo, da so informacije iz odstavka 1 v jeziku ali enem od jezikov države članice, v kateri potrošnik prebiva ali katere državljan je, v kolikor je jezik tudi uradni jezik Skupnosti, izbere pa ga potrošnik.

Člen 5

Pogodba o časovnem zakupu, dolgoročnem počitniškem proizvodu, nadaljnji prodaji ali zamenjavi

1.   Države članice zagotovijo, da se pogodba zagotovi v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov in je sestavljena v jeziku ali enem od jezikov države članice, v kateri potrošnik prebiva, ali katere državljan je, v kolikor je jezik tudi uradni jezik Skupnosti, izbere pa ga potrošnik.

Država članica, v kateri potrošnik prebiva, lahko poleg tega zahteva, da:

(a)

se v vsakem primeru pogodba potrošniku zagotovi v jeziku ali enem od jezikov te države članice, v kolikor je jezik tudi uradni jezik Skupnosti;

(b)

trgovec v primeru pogodbe o časovnem zakupu, ki se nanaša na določeno nepremičnino, potrošniku priskrbi overovljen prevod pogodbe v jeziku ali v enem od jezikov države članice, v kateri se nahaja nepremičnina, v kolikor je jezik tudi uradni jezik Skupnosti.

Država članica, na ozemlju katere trgovec opravlja svoje prodajne dejavnosti, lahko zahteva, da se v vsakem primeru pogodba potrošniku zagotovi v jeziku ali enem od jezikov te države članice, v kolikor je jezik tudi uradni jezik Skupnosti.

2.   Informacije iz člena 4(1) tvorijo sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo, razen če se stranke izrecno dogovorijo drugače ali pa so spremembe posledica nenavadnih in nepredvidljivih okoliščin, nad katerimi trgovec nima nadzora, njihovih posledic pa ni bilo mogoče preprečiti kljub skrbnemu ravnanju.

O teh spremembah se potrošnika obvesti pred sklenitvijo pogodbe na papirju ali na drugem zanj enostavno dostopnem trajnem nosilcu podatkov.

V pogodbi morajo biti takšne spremembe izrecno navedene.

3.   Pogodba poleg informacij iz člena 4(1) vsebuje tudi:

(a)

podatke o identiteti in stalnem prebivališču vsake stranke ter njen podpis, in

(b)

datum in kraj sklenitve pogodbe.

4.   Pred sklenitvijo pogodbe trgovec potrošnika izrecno opozori na pravico do odstopa od pogodbe, trajanje odstopnega roka iz člena 6 in prepoved predplačil med odstopnim rokom iz člena 9.

Tem določbam ustrezajoče pogodbene klavzule potrošnik podpiše ločeno.

Pogodba vsebuje ločen standardni odstopni obrazec, kot je naveden v Prilogi V, njegov namen pa je olajšati uveljavljanje pravice do odstopa v skladu s členom 6.

5.   Ob sklenitvi pogodbe potrošnik prejme izvod ali več izvodov pogodbe.

Člen 6

Pravica do odstopa

1.   Poleg pravnih sredstev v okviru nacionalne zakonodaje, ki so potrošniku na voljo v primeru kršitve določb te direktive, države članice zagotovijo rok štirinajstih koledarskih dni, v katerem lahko potrošnik brez navedbe razloga odstopi od pogodbe o časovnem zakupu, dolgoročnem počitniškem proizvodu, nadaljnji prodaji ali zamenjavi.

2.   Odstopni rok se izračuna:

(a)

od dne sklenitve pogodbe ali kakršne koli zavezujoče predpogodbe ali

(b)

od dne, ko potrošnik prejme pogodbo ali kakršno koli zavezujočo predpogodbo, če je to po dnevu, navedenem v točki (a).

3.   Odstopni rok se izteče:

(a)

po enem letu in štirinajstih koledarskih dneh od dneva iz odstavka 2 tega člena v primeru, da trgovec ločenega standardnega odstopnega obrazca, kot to zahteva člen 5(4), ni izpolnil in ga ni predložil potrošniku v pisni obliki na papirju ali kakem drugem trajnem nosilcu podatkov;

(b)

po treh mesecih in štirinajstih koledarskih dneh od dneva iz odstavka 2 tega člena v primeru, da informacije iz člena 4(1), vključno s standardnim obrazcem z informacijami, navedenim v prilogah I do IV, potrošniku niso bile predložene v pisni obliki na papirju ali kakem drugem trajnem nosilcu podatkov.

Države članice poleg tega zagotovijo ustrezne kazni v skladu s členom 15, zlasti za primer, da trgovec ob preteku odstopnega roka ni izpolnil zahtev po informacijah iz te direktive.

4.   Če je trgovec izpolnil standardni odstopni obrazec v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, kot to določa člen 5(4), ter ga predal potrošniku v roku 1 leta od datuma iz odstavka 2 tega člena, začne odstopni rok teči z dnem, ko potrošnik prejme ta obrazec. Podobno velja v primeru, če se informacije iz člena 4(1), vključno z ustreznim standardnim obrazcem iz prilog I do IV, zagotovijo potrošniku v pisni obliki na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov v treh mesecih od dneva iz odstavka 2 tega člena, saj odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik prejme te informacije.

5.   Če se potrošniku skupaj in istočasno s pogodbo o časovnem zakupu ponudi pogodba o zamenjavi, za obe pogodbi velja le en odstopni rok v skladu z odstavkom 1. Odstopni rok za obe pogodbi se izračuna v skladu z določbami odstavka 2, kakor se uporabljajo za pogodbo o časovnem zakupu.

Člen 7

Načini uveljavljanja pravice do odstopa

Če potrošnik namerava uveljaviti pravico do odstopa, o svoji odločitvi za odstop trgovca obvesti na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov pred potekom odstopnega roka. Potrošnik lahko uporabi standardni obrazec o odstopu iz Priloge V, ki ga zagotovi trgovec v skladu s členom 5(4). Rok je izpolnjen, če je bilo obvestilo poslano pred potekom odstopnega roka.

Člen 8

Učinki uveljavljanja pravice do odstopa

1.   Če potrošnik uveljavi pravico do odstopa, obveznost strank glede izpolnitve pogodbe preneha.

2.   Kadar potrošnik uveljavi pravico do odstopa, ne nosi nobenih stroškov niti ni dolžan plačati nobenega zneska za morebiti opravljene storitve v času do odstopa.

Člen 9

Predplačilo

1.   Države članice zagotovijo, da se v pogodbah o časovnem zakupu, dolgoročnih počitniških proizvodih in zamenjavi prepovejo vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na računih, izrecno priznanje dolga ali kakršna koli druga plačila nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli drugi tretji stranki pred iztekom odstopnega roka v skladu s členom 6.

2.   Države članice zagotovijo, da se v pogodbah o nadaljnji prodaji prepovejo vsa predplačila, zagotavljanje jamstev, blokirani zneski na računih, izrecno priznanje dolga ali kakršna koli druga plačila nadomestila potrošnika trgovcu ali kateri koli tretji stranki, preden je bila dejanska prodaja izvedena ali je bila pogodba o nadaljnji prodaji drugače prekinjena.

Člen 10

Posebne določbe v zvezi s pogodbami o dolgoročnih počitniških proizvodih

1.   Plačilo se v primeru pogodb o dolgoročnih počitniških proizvodih izvede v skladu z načrtom obročnega odplačevanja. Prepovedano je kakršno koli plačilo cene, ki v pogodbi ni navedeno v skladu z načrtom obročnega odplačevanja. Plačila, vključno z vsemi članarinami, se razdelijo na enakovredne letne obroke. Trgovec na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov pošlje pisni zahtevek za plačilo, in sicer vsaj štirinajst koledarskih dni pred vsakim datumom za izvedbo plačila.

2.   Od plačila drugega obroka naprej sme potrošnik brez kakršne koli kazni prekiniti pogodbo, in sicer z obvestilom trgovcu v štirinajstih koledarskih dneh od prejema zahtevka za plačilo posameznega obroka. Ta pravica ne posega v pravice do prekinitve pogodbe na podlagi obstoječe nacionalne zakonodaje.

Člen 11

Prekinitev pomožnih pogodb

1.   Države članice zagotovijo, da se v primeru, da potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe o časovnem zakupu ali dolgoročnem počitniškem proizvodu, samodejno prekinejo vse pogodbe o zamenjavi, ki so pomožne tej pogodbi, ali druge pomožne pogodbe brez kakršnih koli stroškov za potrošnika.

2.   Brez poseganja v člen 15 Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah (10) se v primeru, da se cena v celoti ali delno poravna s kreditom, ki ga trgovec ali tretja stranka na podlagi dogovora med tretjo stranko in trgovcem podeli potrošniku, potrošnik pa uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe o časovnem zakupu, dolgoročnih počitniških proizvodih, nadaljnji prodaji ali zamenjavi, kreditna pogodba prekine brez kakršnih koli stroškov za potrošnika.

3.   Države članice določijo podrobna pravila za prekinitev takih pogodb.

Člen 12

Obveznost izvajanja te direktive in uporaba v mednarodnih primerih

1.   Države članice zagotovijo, da se v primerih, ko se za pogodbo uporablja pravo države članice, potrošnik ne more odreči pravicam, ki so mu priznane s to direktivo.

2.   Če se uporablja pravo tretje države, potrošniki ne smejo biti prikrajšani za varstvo, ki ga zagotavlja ta direktiva, v obliki, v kateri se uporablja v državi članici sodišča, če:

je katera od zadevnih nepremičnin na ozemlju države članice ali

trgovec v primeru pogodbe, ki ni neposredno vezana na nepremičnino, opravlja svojo gospodarsko ali poklicno dejavnost v državi članici oziroma na kakršen koli način usmerja to dejavnost v državo članico, pogodba pa spada v okvir te dejavnosti.

Člen 13

Sodno in upravno varstvo

1.   Države članice zagotovijo ustrezna in učinkovita sredstva, s katerimi se zagotovi, da trgovci izpolnjujejo zahteve te direktive v interesu potrošnikov.

2.   Sredstva iz odstavka 1 vključujejo predpise, na podlagi katerih sme eden ali več izmed spodaj navedenih organov, kakor so določeni z nacionalno zakonodajo, v skladu z nacionalno zakonodajo ukrepati pred sodišči ali pri pristojnih upravnih organih, da se zagotovi uporaba nacionalnih predpisov, sprejetih za izvajanje te direktive:

(a)

javni organi in oblasti ali njihovi predstavniki;

(b)

potrošniške organizacije, ki imajo upravičen interes za varstvo potrošnikov;

(c)

strokovne organizacije, ki imajo upravičen interes za tovrstno ukrepanje.

Člen 14

Obveščanje potrošnikov in izvensodna pravna sredstva

1.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obveščanje potrošnikov o nacionalnih predpisih za prenos te direktive ter po potrebi spodbujajo trgovce in tvorce kodeksov, da potrošnike obveščajo o svojem kodeksu ravnanja.

Komisija spodbuja zlasti poklicne organe, organizacije in združenja, naj na ravni Skupnosti pripravijo kodekse ravnanja, namenjene lažjemu izvajanju te direktive v skladu z zakonodajo Skupnosti. Trgovce in njihove panožne organizacije spodbuja tudi, naj potrošnike obveščajo o vseh takšnih kodeksih ravnanja, med drugim s posebnim označevanjem, kjer je to potrebno.

2.   Države članice spodbujajo vzpostavitev ali razvoj ustreznih in učinkovitih izvensodnih pritožbenih postopkov ter postopkov pravnega varstva za poravnavo potrošniških sporov na podlagi te direktive in po potrebi spodbujajo trgovce in njihove panožne organizacije, naj potrošnike obveščajo o vseh takšnih izvensodnih pritožbenih postopkih ter postopkih pravnega varstva.

Člen 15

Kazni

1.   Države članice določijo ustrezne kazni za primer, da trgovec ne izpolnjuje nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive.

2.   Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 16

Prenos

1.   Države članice do 23. februarja 2011 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 23. februarja 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 17

Pregled

Komisija pregleda to direktivo in poroča Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 23. februarja 2014.

Če je potrebno, Komisija poda nadaljnje predloge za njeno prilagoditev razvoju na tem področju.

Komisija lahko od držav članic in nacionalnih regulativnih organov zahteva informacije.

Člen 18

Razveljavitev

Direktiva 94/47/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VI.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 20

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 14. januarja 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

A. VONDRA


(1)  UL C 44, 16.2.2008, str. 27.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 18. decembra 2008.

(3)  UL L 280, 29.10.1994, str. 83.

(4)  UL L 158, 23.6.1990, str. 59.

(5)  UL L 149, 11.6.2005, str. 22.

(6)  UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

(7)  UL L 177, 4.7.2008, str. 6.

(8)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1.

(9)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(10)  UL L 133, 22.5.2008, str. 66.


PRILOGA I

STANDARDNI OBRAZEC Z INFORMACIJAMI ZA POGODBE O ČASOVNEM ZAKUPU

Image

Image

Image


PRILOGA II

STANDARDNI OBRAZEC Z INFORMACIJAMI ZA POGODBE O DOLGOROČNEM POČITNIŠKEM PROIZVODU

Image

Image


PRILOGA III

STANDARDNI OBRAZEC Z INFORMACIJAMI ZA POGODBE O NADALJNJI PRODAJI

Image

Image


PRILOGA IV

STANDARDNI OBRAZEC Z INFORMACIJAMI ZA POGODBE O ZAMENJAVI

Image

Image


PRILOGA V

STANDARDNI ODSTOPNI OBRAZEC ZA ENOSTAVNEJŠE UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA

Image


PRILOGA VI

KORELACIJSKA TABELA MED DOLOČBAMI TE DIREKTIVE IN DIREKTIVE 94/47/ES

Direktiva 94/47/ES

Ta direktiva

Člen 1, prvi odstavek

Člen 1(1) in člen 1(2), prvi pododstavek

Člen 1, drugi odstavek

Člen 1, tretji odstavek

Člen 1(2), drugi pododstavek

Člen 2, prva alinea

Člen 2(1), točka (a)

Člen 2(1), točka (b) (novo)

Člen 2(1), točka (c) (novo)

Člen 2(1), točka (d) (novo)

Člen 2, druga alinea

Člen 2, tretja alinea

Člen 2(1), točka (e)

Člen 2, četrta alinea

Člen 2(1), točka (f)

Člen 2(1), točka (g) (novo)

Člen 2(1), točka (h) (novo)

Člen 2(1), točka (i) (novo)

Člen 2(1), točka (j) (novo)

Člen 2(2) (novo)

Člen 3(1)

Člen 4(1)

Člen 3(2)

Člen 5(2)

Člen 3(3)

Člen 3(1)

Člen 3(2) (novo)

Člen 3(3) (novo)

Člen 3(4) (novo)

Člen 4, prva alinea

Člen 5(1), prvi pododstavek, in člen 5(2), prvi pododstavek

Člen 4, druga alinea

Člen 4(3) in člen 5(1)

Člen 4(2) (novo)

Člen 5(4) (novo)

Člen 5(5) (novo)

Člen 5(1), uvodni stavek

Člen 6(1)

Člen 5(1), prva alinea

Člen 6(1) in člen 6(2)

Člen 5(1), druga alinea

Člen 6(3) in člen 6(4)

Člen 5(1), tretja alinea

Člen 6(3)

Člen 6(5) (novo)

Člen 5(2)

Člen 7

Člen 8(1) (novo)

Člen 5(3)

Člen 8(2)

Člen 5(4)

Člen 8(2)

Člen 6

Člen 9(1)

Člen 9(2) (novo)

Člen 10(1) (novo)

Člen 10(2) (novo)

Člen 11(1) (novo)

Člen 7, prvi odstavek

Člen 11(2)

Člen 7, drugi odstavek

Člen 11(3)

Člen 8

Člen 12(1)

Člen 9

Člen 12(2)

Člen 10

Člena 13 in 15

Člen 11

Člen 14(1) (novo)

Člen 14(2) (novo)

Člen 12

Člen 16

Člen 17 (novo)

Člen 18 (novo)

Člen 19 (novo)

Člen 13

Člen 20

Priloga

Priloga I

Priloga, točka (a)

Člen 5(3), točka (a), in Priloga I, del 1, prvo polje

Priloga, točka (b)

Priloga I, del 1, tretje polje, in Priloga I, del 3, točka 1, prva alinea

Priloga, točka (c)

Priloga I, del 1, drugo polje, in Priloga I, del 3, točka 2, prva alinea

Priloga, točka (d)(1)

Priloga I, del 3, točka 3, prva alinea

Priloga, točka (d)(2)

Priloga I, del 1, četrto polje, in Priloga I, del 3, točka 3, druga alinea

Priloga, točka (d)(3)

Priloga I, del 3, točka 3, tretja alinea

Priloga, točka (d)(4)

Priloga I, del 3, točka 3, prva alinea

Priloga, točka (d)(5)

Priloga I, del 3, točka 3, četrta alinea

Priloga, točka (e)

Priloga I, del 1, šesto polje, in Priloga I, del 3, točka 2, druga alinea

Priloga, točka (f)

Priloga I, del 1, šesto polje, in Priloga I, del 3, točka 2, tretja alinea

Priloga, točka (g)

Priloga I, del 3, točka 6, prva alinea

Priloga, točka (h)

Priloga I, del 1, četrto polje

Priloga, točka (i)

Priloga I, del 1, peto in šesto polje, in Priloga I, del 3, točka 4, prva alinea

Priloga, točka (j)

Priloga I, del 2, tretja alinea

Priloga, točka (k)

Priloga I, del 2, sedmo polje, in Priloga I, del 3, točka 6, druga alinea

Priloga, točka (l)

Priloga I, del 2, prva in tretja alinea, Priloga I, del 3, točka 5, prva alinea, in Priloga V (novo)

Priloga, točka (m)

Člen 5(3), točka (b)

Priloga I, del 1, osmo polje (novo)

Priloga I, del 2, druga alinea (novo)

Priloga I, del 2, četrta alinea (novo)

Priloga I, del 3, točka 1, druga alinea (novo)

Priloga I, del 3, točka 4, druga alinea (novo)

Priloga I, del 3, točka 5, druga alinea (novo)

Priloga I, del 3, točka 6, tretja alinea (novo)

Priloga I, del 3, točka 6, četrta alinea (novo)

Priloge II do V (novo)


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. januarja 2009

o potrditvi obračunov plačilnih agencij Estonije v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 150)

(Besedilo v estonskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/85/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 39 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2008/395/ES (2) so bili za proračunsko leto 2007 potrjeni obračuni vseh plačilnih agencij, razen estonske plačilne agencije „PRIA“ in malteške plačilne agencije „MRAE“.

(2)

Po prejemu novih podatkov in po dodatnih preverjanjih lahko Komisija zdaj sprejme odločitev v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov, ki jih je predložila estonska plačilna agencija „PRIA“.

(3)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta odločba ne posega v poznejše odločitve Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izločijo izdatki, ki niso bili izvedeni v skladu s predpisi Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obračuni estonske plačilne agencije „PRIA“ v zvezi z izdatki za ukrepe za razvoj podeželja, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), za proračunsko leto 2007 se potrdijo.

Zneski, ki se na področju ukrepov za razvoj podeželja v Estoniji v skladu s to odločbo izterjajo od države članice ali plačajo državi članici, so opredeljeni v Prilogi I in Prilogi II.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Estonijo.

V Bruslju, 27. januarja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 139, 29.5.2008, str. 25.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2007 – IZDATKI EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

ZNESEK, KI GA JE TREBA IZTERJATI OD DRŽAVE ČLANICE ALI JI GA PLAČATI

 

2007 – Izdatki za plačilne agencije, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Zmanjšanja

Skupaj

Vmesna plačila, povrnjena državi članici za proračunsko leto

Znesek, ki ga je treba izterjati (–) od države članice ali ji ga plačati (+) (1)

potrjeni

izvzeti

= izdatki, navedeni v letnem poročilu

= skupni znesek vmesnih plačil, povrnjenih državam članicam za proračunsko leto

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Ker so plačila dosegla 95 % finančnega načrta, se razlika za EE poravna ob zaključku programa.


PRILOGA II

POTRJENI IZDATKI, RAZČLENJENI GLEDE NA UKREPE EKJS ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA PRORAČUNSKO LETO 2007 V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

RAZLIKE MED LETNIMI OBRAČUNI IN IZJAVAMI O IZDATKIH

Št.

Ukrepi

Izdatki za leto 2007

Priloga I, stolpec (a)

Zmanjšanja

Priloga I, stolpec (d)

Potrjeni znesek za leto 2007

Priloga I, stolpec (e)

EE

Št.

Ukrepi

i

ii

iii = i + ii

 

1

Podpora naložbam za upravljanje z živalskimi odpadki

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Spodbujanje izboljšav in razvoja

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Spodbujanje ustanavljanja skupin proizvajalcev

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Podpora za poklicno usposabljanje kmetov

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Kmetijska tehnična in svetovalna služba

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Predčasno upokojevanje

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Podpora za mlade kmete

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

Izpolnjevanje standardov EU

0,00

0,00

0,00

 

9

Sprejetje kmetijsko-okoljskih ukrepov

0,00

0,00

0,00

 

10

Kmetijsko-okoljski ukrepi za zaščito naravne vrednosti

0,00

0,00

0,00

 

11

Pogozdovanje

0,00

0,00

0,00

 

12

Izboljšanje razvoja infrastrukture za živino

0,00

0,00

0,00

 

13

Območja z omejenimi možnostmi

0,00

0,00

0,00

 

14

Podpora za shemo kakovosti

0,00

0,00

0,00

 

15

Podpora za predelavo v majhnem obsegu, tradicionalno predelavo

0,00

0,00

0,00

 

16

Zaščita kmetijskih in tradicionalnih zemljišč

0,00

0,00

0,00

 

17

Zaščita pred gozdnimi požari in drugimi naravnimi nesrečami

0,00

0,00

0,00

 

18

Pogozdovanje nekmetijskih zemljišč

0,00

0,00

0,00

 

19

Izboljšanje postopka žetve

0,00

0,00

0,00

 

20

Tehnična podpora izvajanju, spremljanju

0,00

0,00

0,00

 

21

Tehnična podpora kolektivnim pobudam na lokalni ravni

0,00

0,00

0,00

Skupaj

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/35


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. januarja 2009

o potrditvi obračunov plačilnih agencij Avstrije, Belgije in Nemčije v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 420)

(Besedilo v francoskem, nemškem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/86/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 33 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2008/397/ES (2) so bili za proračunsko leto 2007 potrjeni obračuni vseh plačilnih agencij, razen avstrijske plačilne agencije „AMA“, belgijskih plačilnih agencij „ALV“ in „Région wallonne“, nemških plačilnih agencij „Baden-Württemberg“ in „Bayern“, grške plačilne agencije „OPEKEPE“, finske plačilne agencije „MAVI“ in portugalske plačilne agencije „IFAP“.

(2)

Po prejemu novih podatkov in po dodatnih preverjanjih lahko Komisija zdaj sprejme odločitev v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov, ki so jih predložile avstrijska plačilna agencija „AMA“, belgijski plačilni agenciji „ALV“ in „Région wallonne“ ter nemški plačilni agenciji „Baden-Württemberg“ in „Bayern“.

(3)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta odločba ne posega v poznejše odločitve Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izločijo izdatki, ki niso bili izvedeni v skladu s predpisi Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obračuni avstrijske plačilne agencije „AMA“, belgijskih plačilnih agencij „ALV“ in „Région wallonne“ ter nemških plačilnih agencij „Baden-Württemberg“ in „Bayern“ v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), za proračunsko leto 2007 se potrdijo.

Zneski, ki se v okviru posameznih programov za razvoj podeželja v skladu s to odločbo izterjajo od posamezne države članice ali plačajo posamezni državi članici, vključno z zneski, ki izhajajo iz uporabe člena 33(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005, so opredeljeni v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo in Zvezno republiko Avstrijo.

V Bruslju, 28. januarja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 139, 29.5.2008, str. 40.


PRILOGA

POTRDITEV IZKLJUČENIH IZDATKOV EKSRP PO PROGRAMIH IN UKREPIH ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA PRORAČUNSKO LETO 2007

ZNESEK, KI GA JE TREBA IZTERJATI OD DRŽAVE ČLANICE ALI JI GA PLAČATI, PO POSAMEZNIH PROGRAMIH

v EUR

CCI: program/ukrep

Izdatki za leto 2007

Popravki

Skupaj

Zneski, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti

Za proračunsko leto 2007 sprejeti in odobreni znesek

Vmesna plačila, povrnjena državi članici za proračunsko leto

Znesek, ki ga je treba izterjati (–) od države članice ali ji ga plačati (+) v naslednjem poročilu

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Skupaj

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Skupaj

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Skupaj

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Skupaj

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Skupaj

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/38


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. januarja 2009

o potrditvi obračunov nekaterih plačilnih agencij iz Estonije, z Nizozemske in Portugalske v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski in jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 414)

(Besedilo v estonskem, nizozemskem in portugalskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/87/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti členov 30 in 32 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2008/396/ES (2) so bili za proračunsko leto 2007 potrjeni obračuni vseh plačilnih agencij, razen estonske plačilne agencije „PRIA“, grške plačilne agencije „OPEKEPE“, finske plačilne agencije „MAVI“, italijanske plačilne agencije „ARBEA“, malteške plačilne agencije „MRAE“, nizozemske plačilne agencije „Dienst Regelingen“ ter portugalskih plačilnih agencij „IFADAP“, „INGA“ in „IFAP“.

(2)

Po prejemu novih podatkov in po dodatnih preverjanjih lahko Komisija zdaj sprejme odločitev o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov, ki so jih predložile estonska plačilna agencija „PRIA“, nizozemska plačilna agencija „Dienst Regelingen“ in portugalska plačilna agencija „INGA“.

(3)

Prvi pododstavek člena 10(2) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3) določa, da se zneski, ki se skladno s sklepom o potrditvi obračunov iz prvega pododstavka člena 10(1) navedene uredbe izterjajo ali plačajo v vsaki državi članici, določijo tako, da se predplačila, izplačana v zadevnem proračunskem letu, tj. v letu 2007, odštejejo od izdatkov, priznanih za isto leto v skladu odstavkom 1. Te zneske je treba odšteti ali dodati predplačilom za izdatke od drugega meseca po mesecu, v katerem se sprejme odločitev o potrditvi obračuna.

(4)

V skladu s členom 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave, ostalih 50 % pa se krije iz proračuna Skupnosti, če se izterjava ni izvršila v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodnimi organi. Na podlagi člena 32(3) navedene uredbe morajo države članice Komisiji predložiti poročilo o postopkih izterjav zaradi nepravilnosti skupaj z letnimi obračuni. Podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti poročanja držav članic o zneskih, ki jih je treba izterjati, so določena v Uredbi (ES) št. 885/2006. V Prilogi III k navedeni uredbi sta vzorčni preglednici 1 in 2, ki ju morajo države članice predložiti v letu 2008. Na podlagi preglednic, ki jih izpolnijo države članice, mora Komisija odločiti o finančnih posledicah zaradi neizvršenih izterjav, ki so starejše od štirih ali osmih let. Ta odločba ne posega v prihodnje odločitve glede skladnosti v skladu s členom 32(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(5)

V skladu s členom 32(6) Uredbe (ES) št. 1290/2005 se lahko države članice odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Takšna odločitev se lahko sprejme le, če je skupna vsota že obstoječih in predvidenih stroškov izterjave višja od zneska izterjave ali če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so pravno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo. Če je takšna odločitev sprejeta v štirih letih po prvi upravni ali sodni ugotovitvi ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodnimi organi, se 100 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave krije iz proračuna Skupnosti. V poročilu iz člena 32(3) Uredbe (ES) št. 1290/2005 so navedeni zneski, za katere so se države članice odločile, da jih ne bodo izterjale, in razlogi za takšno odločitev. Ti zneski niso v breme državam članicam in se zato krijejo iz proračuna Skupnosti. Ta odločba ne posega v prihodnje odločitve glede skladnosti v skladu s členom 32(8) navedene uredbe.

(6)

Pri potrjevanju obračunov zadevnih plačilnih agencij mora Komisija upoštevati zneske, ki so bili zadevnim državam članicam že odtegnjeni na podlagi Odločbe 2008/396/ES.

(7)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta odločba ne posega v poznejše odločitve Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izločijo izdatki, ki niso bili izvedeni v skladu s pravili Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Potrdijo se obračuni estonske plačilne agencije „PRIA“, nizozemske plačilne agencije „Dienst Regelingen“ in portugalske plačilne agencije „INGA“ v zvezi z izdatki, financiranimi iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), za proračunsko leto 2007.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali izplačajo vsaki državi članici v skladu s to odločbo, vključno s tistimi, ki izhajajo iz uporabe člena 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005, so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Estonijo, Kraljevino Nizozemsko in Portugalsko republiko.

V Bruslju, 29. januarja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 139, 29.5.2008, str. 33.

(3)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.


PRILOGA

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2007

ZNESEK, KI GA JE TREBA IZTERJATI OD DRŽAV ČLANIC ALI JIM GA PLAČATI

Opomba: Nomenklatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

 

2007 – Izdatki/namenski prejemki za plačilne agencije, katerih obračuni se

Skupaj a + b

Znižanja in začasne ustavitve predplačil v celotnem proračunskem letu 1 (1)

Znižanja v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1290/2005

Skupna vsota, vključno z znižanji začasnimi ustavitvami predplačil

Plačila državam članicam za proračunsko leto 2 (2)

Znesek, ki ga je treba izterjati od držav članic (–) ali jim ga plačati (+)

Znesek, izterjan od države članice ) ali izplačan državi članici (+) na podlagi Odločbe 2008/396/ES

Znesek, izterjan od države članice (–) ali izplačan državi članici (+) na podlagi te odločbe 3 (3)

potrdijo

izključijo

= izdatki/namenski prejemki, navedeni v letnem poročilu

= skupni izdatki/namenski prejemki iz mesečnih izjav

 

 

a = xxxxx – A (col.i)

b = xxxxx – A (col.h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (col. e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


 

Izdatki (4)

Namenski prejemki (4)

Sklad za prestrukturiranje industrije sladkorja

Člen 32 (= e)

Skupaj (= j)

Izdatki (5)

Namenski prejemki (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  NL je že vknjižila zmanjšanje v obračunu zaradi „ostalih zmanjšanj“ (–1 338,54 EUR). Znižanja in opustitve so tista, ki se upoštevajo v plačilnem sistemu, kateremu so dodani zlasti popravkizaradi neupoštevanja plačilnih rokov, določenih v avgustu, septembru in oktobru 2007.

(2)  Plačila v EUR so razdeljena glede na valuto v izjavah. Pri EE je prikaz skupnih stroškov razdeljen na del, izražen v EUR, in na del, izražen v nacionalni valuti (člen 2 Uredbe (ES) št. 883/2006).

(3)  Pri izračunu zneska, ki ga je treba izterjati od države članice ali ji ga plačati, se v primeru potrjenih izdatkov (stolpec a) upošteva skupna vsota v letnem poročilu, v primeru izvzetih izdatkov (stolpec b) pa skupna vsota v mesečnih izjavah. Veljavni menjalni tečaj v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 883/2006.

(4)  Če je del namenskih prejemkov v korist države članice, ga je treba prijaviti pod 05 07 01 06.

(5)  Če je del sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja „namenski prejemki“ v korist državi članici, ga je treba prijaviti pod 05 02 16 02.

Opomba: Nomenklatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/41


SKLEP SVETA 2009/88/SZVP

z dne 22. decembra 2008

o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Džibuti o statusu sil pod vodstvom Evropske unije v Republiki Džibuti v okviru vojaške operacije Evropske unije Atalanta

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 15. maja 2008 sprejel Resolucijo št. 1814 (2008), s katero je države in regionalne organizacije pozval, naj zavarujejo plovila, ki prevažajo in dostavljajo humanitarno pomoč Somaliji ali sodelujejo v dejavnostih, ki so jih odobrili Združeni narodi.

(2)

VSZN je 2. junija 2008 sprejel Resolucijo št. 1816 (2008), s katero je državam, ki sodelujejo s prehodno zvezno vlado Somalije, za šest mesecev od datuma sprejetja Resolucije odobril, da vstopajo v teritorialne vode in v skladu z ustreznim mednarodnim pravom uporabljajo vsa potrebna sredstva za zatiranje piratstva in oboroženih ropov na morju. Z Resolucijo VSZN št. 1846 (2008), sprejeto 2. decembra 2008, so bile te določbe podaljšane za nadaljnjih 12 mesecev.

(3)

Svet je 10. novembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija Atalanta).

(4)

V členu 11 navedenega skupnega ukrepa je predvideno, da se status sil pod vodstvom EU in njihovega osebja, ki so nameščene ali se nahajajo na kopenskem ozemlju tretjih držav ali delujejo v teritorialnih vodah tretjih držav ali v njihovih notranjih morskih vodah, določi v skladu s postopkom iz člena 24 Pogodbe. Republika Džibuti je 1. decembra 2008 generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) pisno obvestila, da se strinja z namestitvijo evropskih sil na svojem ozemlju in da namerava v ta namen skleniti sporazum o statusu sil.

(5)

Predsedstvo je ob pomoči GS/VP na podlagi pooblastila Sveta z dne 18. septembra 2007 ter v skladu s členom 24 Pogodbe izpogajalo Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Džibuti o statusu sil pod vodstvom Evropske unije v Republiki Džibuti.

(6)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Džibuti o statusu sil pod vodstvom Evropske unije v Republiki Džibuti v okviru vojaške operacije Evropske unije Atalanta se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Republiko Džibuti o statusu sil pod vodstvom Evropske unije v Republiki Džibuti v okviru vojaške operacije Evropske unije Atalanta

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani in

REPUBLIKA DŽIBUTI, v nadaljnjem besedilu „država gostiteljica“,

na drugi strani,

v nadaljevanju „pogodbenici“, STA SE –

zaskrbljeni zaradi vedno številnejših piratskih napadov in oboroženih ropov, katerih žrtve so plovila, ki prevažajo humanitarno pomoč, in plovila, ki plujejo pred somalsko obalo,

OB UPOŠTEVANJU:

resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1814 (2008), št. 1838 (2008) in št. 1846 (2008),

pisma Republike Džibuti z dne 1. decembra 2008, s katerim država med drugim sprejema prisotnost elementov pomorskih sil EU na svojem ozemlju,

Skupnega ukrepa Sveta Evropske unije 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta),

dejstva, da ta sporazum ne bo vplival na pravice in obveznosti, ki jih imata pogodbenici na podlagi mednarodnih sporazumov in drugih instrumentov v zvezi z ustanovitvijo mednarodnih sodišč, vključno s statutom Mednarodnega kazenskega sodišča –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Področje uporabe in opredelitve

1.   Določbe tega sporazuma se uporabljajo za sile pod vodstvom Evropske unije in njihovo osebje.

2.   Določbe tega sporazuma se uporabljajo samo na ozemlju države gostiteljice, vključno z notranjimi morskimi vodami, teritorialnimi vodami in zračnim prostorom.

3.   Za namene tega sporazuma:

(a)

„sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR)“ pomenijo vojaško poveljstvo EU in nacionalne kontingente, ki prispevajo k operaciji, ter njihova plovila, zrakoplove, opremo in prevozna sredstva;

(b)

„operacija“ pomeni pripravo, vzpostavitev, izvedbo in podpiranje vojaške misije na podlagi mandata, podeljenega z resolucijama št. 1814 (2008) in št. 1816 (2008), ter vsemi ustreznimi nadaljnjimi resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov in s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, podpisano 10. decembra 1982;

(c)

„poveljnik operacije“ pomeni poveljnika operacije;

(d)

„poveljnik sil EU“ pomeni poveljnika na terenu;

(e)

„vojaško poveljstvo EU“ pomeni vojaško poveljstvo in njegove sestavne dele, ne glede na to, kje se nahaja, pod poveljstvom vojaških poveljnikov EU, ki poveljujejo ali nadzirajo operacijo;

(f)

„nacionalni kontingenti“ pomenijo enote, plovila, zrakoplove in sestave, predvsem enote za varovanje in vojaške enote na krovu trgovskih ladij, ki pripadajo državam članicam Evropske unije ali drugim državam, ki sodelujejo v operaciji;

(g)

„osebje EUNAVFOR“ pomeni civilno in vojaško osebje, dodeljeno EUNAVFOR, osebje, napoteno zaradi priprave operacije, policijsko osebje, ki spremlja prijete osebe s stani EUNAVFOR, in osebje, ki ga v okviru operacije pošilja država pošiljateljica ali institucija EU in je, če v tem sporazumu ni drugače predvideno, prisotno na ozemlju države gostiteljice; ne vključuje pa lokalnega osebja in osebja mednarodnih komercialnih podjetij;

(h)

„lokalno osebje“ pomeni državljane ali osebe s stalnim prebivališčem v državi gostiteljici;

(i)

„objekti“ pomenijo vse prostore, nastanitvene objekte in zemljišča, ki jih potrebuje EUNAVFOR in njegovo osebje;

(j)

„država pošiljateljica“ pomeni državo, ki je EUNAVFOR zagotovila nacionalni kontingent;

(k)

„vode“ pomenijo notranje morske vode in teritorialne vode države gostiteljice in zračni prostor nad temi vodami;

(l)

„uradna korespondenca“ pomeni vso korespondenco, ki se nanaša na operacijo in njeno izvajanje.

Člen 2

Splošne določbe

1.   EUNAVFOR in člani osebja EUNAVFOR spoštujejo zakone in predpise države gostiteljice in se vzdržujejo vsakršnih dejanj ali dejavnosti, ki niso združljive s cilji operacije.

2.   EUNAVFOR predhodno in redno sporoča državi gostiteljici število osebja, ki je v tranzitu čez ozemlje države gostiteljice ali se na njem nahaja, kot tudi imena plovil, zrakoplovov in enot, ki delujejo v njenih vodah ali se nahajajo v njenih pristaniščih.

Člen 3

Dokazovanje istovetnosti

1.   Člani osebja EUNAVFOR morajo imeti na kopnem ozemlju države gostiteljice ves čas pri sebi potne liste ali vojaške osebne izkaznice.

2.   Vozila, letala, plovila in druga prevozna sredstva EUNAVFOR so opremljena z razločno razpoznavnimi oznakami in/ali registrskimi tablicami EUNAVFOR, o katerih morajo biti predhodno obveščeni pristojni organi države gostiteljice.

3.   EUNAVFOR ima pravico, da izobesi zastavo Evropske unije in objekte, vozila in druga prevozna sredstva opremi z razpoznavnimi oznakami, kot so vojaške oznake, nazivi in uradni simboli. Na uniformah osebja EUNAVFOR mora biti jasno prepoznaven znak EUNAVFOR. Nacionalne zastave ali simboli nacionalnih kontingentov, ki sestavljajo operacijo, so lahko vidne v prostorih EUNAVFOR, na vozilih in drugih prevoznih sredstvih ter uniformah v skladu z odločitvijo, ki jo sprejme vodja sil EU.

Člen 4

Prehod meje in gibanje na ozemlju države gostiteljice

1.   Za vstop na ozemlje države gostiteljice potrebuje osebje EUNAVFOR veljavni potni list in, če gre za prvi vstop – z izjemo posadk plovil in zrakoplovov EUNAVFOR – individualen ali skupinski potni nalog, ki ga izda EUNAVFOR. Pri vstopu ali izstopu ter med prisotnostjo na ozemlju države gostiteljice so izvzeti iz kontrol, ki se izvajajo v okviru postopkov na področju priseljevanja in carinskega nadzora. Posadke plovil in zrakoplovov EUNAVFOR so izvzeti iz določb o vizumih.

2.   Za osebje EUNAVFOR se ne uporabljajo predpisi države gostiteljice o registraciji in nadzoru tujcev, vendar to osebje ni upravičeno do pridobitve kakršnih koli pravic do stalnega ali začasnega prebivališča na ozemlju države gostiteljice.

3.   Država gostiteljica prejme v vednost splošni seznam sredstev EUNAVFOR, ki so bila pripeljana na njeno ozemlje. Ta sredstva so označena s prepoznavnim znakom EUNAVFOR. EUNAVFOR ni treba priložiti drugih carinskih dokumentov, prav tako pa je oproščen vseh kontrol.

4.   Osebje EUNAVFOR na ozemlju države gostiteljice lahko vozi motorna vozila ter upravlja plovila in zrakoplove, če ima ustrezna veljavna nacionalna, mednarodna ali vojaška vozniška dovoljenja, dovoljenja za upravljanje ladij ali pilotske licence, ki jih je izdala ena od držav pošiljateljic.

5.   Država gostiteljica za namene operacije zagotovi EUNAVFOR in osebju EUNAVFOR svobodo gibanja in potovanja po svojem ozemlju, tudi v svojih vodah in zračnem prostoru. Svoboda gibanja v teritorialnih vodah države gostiteljice vključuje ustavljanje in sidranje.

6.   EUNAVFOR lahko za namene operacije v vodah države gostiteljice izvaja vzletanje, pristajanje ali vkrcavanje vseh zrakoplovov ali vojaških naprav.

7.   EUNAVFOR in prevozna sredstva, ki jih uporablja EUNAVFOR, lahko za namene operacije uporabljajo javne ceste, mostove, trajekte, letališča in pristanišča brez plačila davkov ali drugih podobnih dajatev. EUNAVFOR ni oproščen finančnih prispevkov, ki predstavljajo nadomestilo za storitve, opravljene na zahtevo in v korist EUNAVFOR.

Člen 5

Privilegiji in imunitete, ki jih država gostiteljica zagotavlja EUNAVFOR

1.   Objekti, plovila in zrakoplovi EUNAVFOR so nedotakljivi. Vendar pa zastopniki države gostiteljice vanje lahko vstopajo z dovoljenjem poveljnika sil EU.

2.   EUNAVFOR, njegovo premoženje in sredstva uživajo imuniteto pred vsakršno obliko jurisdikcije, ne glede na to, kje se nahajajo in v čigavi posesti so.

3.   Objekti EUNAVFOR, njihova oprema in premeti, ki se tam nahajajo, ter prevozna sredstva ne smejo biti predmet preiskav, zasegov, zaplemb ali izvršb.

4.   Arhivi in dokumenti EUNAVFOR so nedotakljivi zmeraj in povsod.

5.   Uradna korespondenca EUNAVFOR je nedotakljiva.

6.   Država gostiteljica dovoli vnos predmetov, potrebnih za operacijo, in odobri oprostitev plačila vseh carinskih dajatev, davkov ali drugih podobnih dajatev, z izjemo stroškov za skladiščenje, prevoz in druge opravljene storitve.

7.   Za kupljeno in uvoženo blago, opravljene storitve ter za uporabo prostorov za namene operacije je EUNAVFOR oproščen plačila vseh nacionalnih, regionalnih in občinskih davkov, pristojbin in drugih podobnih dajatev. EUNAVFOR ni oproščen plačila nadomestil ali drugih dajatev, ki so plačilo za opravljene storitve.

Člen 6

Privilegiji in imunitete, ki jih država gostiteljica zagotavlja osebju EUNAVFOR

1.   Osebju EUNAVFOR se ne sme na noben način odvzeti prostosti, prav tako ne sme biti pridržano. V primeru storitve kaznivega dejanja s področja varnosti cestnega prometa, ki jo policijski organ ugotovi na kraju samem, je temu organu dovoljeno, če je povzročitelj državljanu države gostiteljice prizadejal telesno poškodbo, da povzročitelja zadrži in zagotovi njegovo varnost do prihoda pristojnih organov EUNAVFOR.

2.   Dokumenti, korespondenca in premoženje osebja EUNAVFOR so nedotakljivi, razen v primeru izvršilnih ukrepov, dovoljenih v skladu z odstavkom 6.

3.   Osebje EUNAVFOR uživa imuniteto pred kazensko jurisdikcijo države gostiteljice.

Imuniteti pred kazensko jurisdikcijo osebja EUNAVFOR se lahko odpove, odvisno od primera, država pošiljateljica ali zadevna institucija EU. Taka odpoved mora biti vedno podana v pisni obliki.

4.   Osebje EUNAVFOR uživa imuniteto pred civilno in upravno jurisdikcijo države gostiteljice za izrečene ali napisane besede in za vsa dejanja, povezana z izvajanjem uradnih dolžnosti.

V primeru kakršnega koli civilnega postopka proti osebju EUNAVFOR pred katerim koli sodiščem države gostiteljice morajo biti o tem obveščeni poveljnik sil EU in pristojni organi države pošiljateljice ali zadevne institucije EU. Pred začetkom postopka pred pristojnim sodnim organom morajo poveljnik sil EU in pristojni organi države pošiljateljice ali zadevne institucije EU potrditi, ali je osebje EUNAVFOR zadevno dejanje storilo pri opravljanju uradnih dolžnosti.

Če je bilo dejanje storjeno pri opravljanju uradnih dolžnosti, se postopek ne začne in se uporabljajo določbe iz člena 15. Če dejanje ni bilo storjeno pri opravljanju uradnih dolžnosti, se postopek lahko nadaljuje. Država gostiteljica zagotovi, da pristojna jurisdikcija prizna potrditev poveljnika sil EU in pristojnih organov države pošiljateljice ali zadevne institucije EU.

Če civilni postopek sproži osebje EUNAVFOR, se slednje ne more sklicevati na imuniteto pred jurisdikcijo glede katerega koli nasprotnega tožbenega zahtevka, ki je neposredno povezan z glavnim zahtevkom.

5.   Osebju EUNAVFOR ni treba pričati.

6.   V zvezi z osebjem EUNAVFOR se ne smejo izvajati nobeni izvršilni ukrepi, razen v primerih, če je proti njim sprožen civilni postopek, ki ni povezan z njihovimi uradnimi dolžnostmi. Premoženje osebja EUNAVFOR, ki je na podlagi potrditve poveljnika sil EU določeno kot potrebno za izvajanje uradnih dolžnosti, ne more biti zaseženo na podlagi izvršitve sodne odločbe. V civilnih postopkih za osebje EUNAVFOR ne veljajo nobene omejitve osebne svobode ali prisilni ukrepi.

7.   Imuniteta osebja EUNAVFOR pred jurisdikcijo države gostiteljice ne pomeni tudi imunitete pred jurisdikcijo države pošiljateljice.

8.   Osebje EUNAVFOR je v državi gostiteljici oproščeno vseh oblik davkov na plačo in prejemke, ki jih prejema od EUNAVFOR ali od države pošiljateljice, vključno z dohodki, ki jih prejme izven ozemlja države gostiteljice.

9.   Država gostiteljica v skladu z zakoni in predpisi, ki jih lahko sprejme, dovoli vnos predmetov za osebno rabo osebja EUNAVFOR in zanje odobri oprostitev plačila vseh carinskih dajatev, davkov in podobnih dajatev, z izjemo stroškov za skladiščenje, prevoz in opravo podobnih storitev.

Osebne prtljage osebja EUNAVFOR se ne sme pregledovati, razen v primeru upravičenega suma, da vsebuje izdelke, ki ne spadajo med izdelke za osebno rabo osebja EUFOR, ali izdelke, katerih uvoz in izvoz sta prepovedana z zakonom ali kontrolirana s karantenskimi predpisi države gostiteljice. Takšen pregled se lahko izvede samo v prisotnosti zadevnega osebja EUNAVFOR ali pooblaščenega predstavnika EUNAVFOR.

Člen 7

Lokalno osebje

Lokalno osebje ne uživa privilegijev in imunitet. Vendar pa država gostiteljica izvaja jurisdikcijo nad tem osebjem na tak način, da prekomerno ne ovira izvajanja nalog operacije.

Člen 8

Kazenska jurisdikcija

Pristojni organi države pošiljateljice imajo glede osebja EUNAVFOR, za katerega velja zakonodaja države pošiljateljice, na ozemlju države gostiteljice in v sodelovanju z njenimi pristojnimi organi pravico izvajati kazensko in disciplinsko jurisdikcijo, ki ju jim daje zakonodaja države pošiljateljica.

Člen 9

Uniforma in oborožitev

1.   Nošenje uniforme določajo pravila, ki jih sprejme poveljnik sil EU.

2.   Vojaški pripadniki EUNAVFOR in policijsko osebje, ki spremlja s stani EUNAVFOR prijete osebe, lahko nosijo in prenašajo orožje in strelivo za potrebe operacije na podlagi ukaza.

Člen 10

Podpora države gostiteljice in sklepanje pogodb

1.   Država gostiteljica je EUNAVFOR pripravljena nuditi pomoč pri iskanju primernih objektov, če je za to zaprošena.

2.   Država gostiteljica v okviru svojih zmogljivosti podpira in pomaga pri pripravi, vzpostavitvi, izvedbi in podpori operacije.

3.   Pravo, ki se uporablja za pogodbe, sklenjene v državi gostiteljici s strani EUNAVFOR, se določi v teh pogodbah.

4.   V pogodbi je lahko določeno, da se postopek za reševanje sporov iz člena 15(3) in (4) uporablja za spore, do katerih pride pri izvajanju pogodbe.

5.   Država gostiteljica olajšuje izvajanje pogodb, ki jih EUNAVFOR za namene operacije sklene s poslovnimi subjekti.

Člen 11

Sprememba objektov

EUNAVFOR lahko v soglasju z državo gostiteljico, če to zahtevajo operativne potrebe, gradi ali spreminja objekte.

Člen 12

Umrli člani osebja EUNAVFOR

1.   Poveljnik sil EU ima pravico nositi stroške in urediti vse potrebno za vrnitev umrlih članov osebja EUNAVFOR v domovino, skupaj z vsemi osebnimi predmeti umrle osebe.

2.   Na umrlem članu osebja EUNAVFOR ni mogoče opraviti obdukcije brez soglasja zadevne države in prisotnosti predstavnika EUNAVFOR in/ali zadevne države.

3.   Država gostiteljica in EUNAVFOR v največji možni meri sodelujeta, da zagotovita čimprejšnjo vrnitev umrle osebe v domovino.

Člen 13

Varnost EUNAVFOR in vojaška policija

1.   Država gostiteljica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti EUNAVFOR in njegovega osebja.

2.   EUNAVFOR je na kopnem ozemlju države gostiteljice in v njenih vodah pooblaščen za sprejetje potrebnih ukrepov za zaščito svojih objektov, plovil, zrakoplovov in tudi plovil, ki jih ščiti, pred zunanjimi napadi ali vdori, in sicer v sodelovanju s pristojnimi organi države gostiteljice.

3.   Poveljnik sil EU lahko zaradi vzdrževanja reda v objektih EUNAVFOR ustanovi enoto vojaške policije.

4.   Enota vojaške policije lahko po posvetovanju in v sodelovanju z vojaško policijo ali policijo države gostiteljice posreduje izven teh objektov, da vzdržuje red in disciplino osebja EUNAVFOR.

5.   Osebje EUNAVFOR, ki je v tranzitu čez ozemlje Džibutija kot spremstvo osebam, ki jih je prijel EUNAVFOR, lahko proti tem osebam uporabi potrebne prisilne fizične ukrepe.

Člen 14

Komunikacije

1.   EUNAVFOR lahko namesti in upravlja radijske oddajnike in sprejemnike ter satelitske sisteme. Da bi se izognili sporom glede uporabe ustreznih frekvenc, EUFOR sodeluje s pristojnimi organi države gostiteljice. Dostop do frekvenc podeli država gostiteljica v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

2.   EUNAVFOR ima za namene izvajanja operacije pravico do neomejenih komunikacij po radijskih valovih (vključno s satelitskimi, mobilnimi in ročnimi radijskimi napravami), prek telefonov, telegrafov, telefaksov in drugih sredstev, kakor tudi pravico namestiti naprave, potrebne za vzdrževanje internih komunikacij in komunikacij med zmogljivostmi EUNAVFOR, vključno s polaganjem kablov in zemeljskih napeljav.

3.   EUNAVFOR lahko ustrezno prilagodi svoje prostore za dostavo in pošiljanje pošte EUNAVFOR in/ali osebju EUNAVFOR.

4.   Dogovori za izvajanje tega člena se bodo sklenili s pristojnimi organi države gostiteljice.

Člen 15

Odškodninski zahtevki za primere smrti, poškodb, poslabšanja in uničenja

1.   Odškodninski zahtevki za primere poslabšanja ali uničenja zasebnega ali javnega premoženja ter odškodninski zahtevki za primere smrti ali poškodb oseb ter poslabšanja ali uničenja premoženja EUNAVFOR se razrešujejo s poravnavami.

2.   Zahtevke pravnih ali fizičnih oseb države gostiteljice se pošlje EUNAVFOR prek pristojnih organov države gostiteljice, zahtevke s strani EUNAVFOR pa se pošlje pristojnim organom države gostiteljice.

3.   Če ni mogoče doseči poravnave, je treba zahtevek za povračilo škode predložiti komisiji za odškodnine, ki je sestavljena iz enakega števila predstavnikov EUNAVFOR in predstavnikov države gostiteljice. Rešitev zahtevka se sprejme soglasno.

4.   Kadar tudi v okviru komisije za odškodnine ni mogoče doseči rešitve, se spor reši:

(a)

v primeru zahtevkov v vrednosti do in vključno z 80 000 EUR po diplomatski poti med državo gostiteljico in predstavniki EU;

(b)

v primeru zahtevkov, ki so višji od zneska, določenega v točki (a), z arbitražo, katere odločitev je zavezujoča.

5.   Arbitražo sestavljajo tri razsodniki: enega določi država gostiteljica, enega EUNAVFOR, tretjega pa skupaj določita država gostiteljica in EUNAVFOR. Če ena od pogodbenic ne določi razsodnika v roku dveh mesecev ali v primeru, če ni mogoče doseči soglasja med državo gostiteljico in EUNAVFOR glede imenovanja tretjega razsodnika, tega po uradni dolžnosti določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Džibuti.

6.   EUNAVFOR in upravni organi države gostiteljice se dogovorijo o upravnih pravilih, ki so potrebna za opredelitev mandata komisije za odškodnine in arbitraže, postopke, ki se uporabljajo v teh dveh organih, in pogoje za vlaganje zahtevkov za povračilo škode.

Člen 16

Povezave in spori

1.   Vsa vprašanja v zvezi z uporabo tega sporazuma skupaj preučijo predstavniki EUNAVFOR in pristojni organi države gostiteljice.

2.   Če ni bilo mogoče doseči rešitve sporov v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, jih država gostiteljica in predstavniki EU rešujejo izključno po diplomatski poti.

Člen 17

Druge določbe

1.   Kadar se ta sporazum sklicuje na imunitete, privilegije in pravice EUNAVFOR in osebja EUNAVFOR, vlada države gostiteljice odgovarja za to, da jih njeni lokalni organi ustrezno izvajajo in spoštujejo.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne pomeni odstopanja od pravic, ki so državam članicam EU ali drugim državam, ki sodelujejo v EUNAVFOR, priznane v drugih sporazumih, in jih zato tudi ni mogoče tako razlagati.

Člen 18

Izvedbeni dogovori

Za namene izvajanja tega sporazuma lahko poveljnik sil EU in upravni organi države gostiteljice sklenejo ločene dogovore o operativnih, upravnih, finančnih in tehničnih zadevah.

Člen 19

Začetek veljavnosti in odpoved

1.   Ta sporazum začne veljati na dan podpisa in velja dvanajst mesecev. Njegova veljavnost se avtomatično obnavlja za obdobja treh mesecev. Vsaka pogodbenica drugo pogodbenico najmanj tri mesece vnaprej uradno obvesti, da tega sporazuma ne namerava obnoviti.

2.   Ne glede na določbe odstavka 1 se za določbe iz člena 4(7), člena 5(1) do (3), (6), (7), člena 6(1), (3), (4), (6), (8) in (9), člena 11 in člena 15 šteje, da so se uporabljale od dne napotitve prvega člana osebja EUNAVFOR, če je ta dan pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

3.   Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim sporazumom, ki ga skleneta pogodbenici.

4.   Odpoved tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma pred njegovo odpovedjo.

V Džibutiju, dne 5. januarja 2009, v dveh izvirnikih v francoskem jeziku.

Za Evropsko unijo

Za državo gostiteljico


Popravki

3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/49


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 85/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja

( Uradni list Evropske unije L 25 z dne 29. januarja 2009 )

Besedilo Uredbe Sveta (ES) št. 85/2009, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije z dne 29. januarja 2009, str. 1, se šteje za nično in neveljavno.


3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/49


Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij

( Uradni list Evropske unije L 255 z dne 30. septembra 2005 )

Stran 50, člen 54:

besedilo:

„Člen 54

Uporaba strokovnih in znanstvenih naslovov

Država članica gostiteljica brez poseganja v člen 7 in 52 zagotovi, da se zadevnim osebam podeli pravica do uporabe strokovnih in znanstvenih naslovov, podeljenih v državi članici izvora, in po možnosti okrajšav v jeziku te države članice. Država članica gostiteljica lahko zahteva, da temu naslovu sledi ime in naslov ustanove ali komisije, ki je naslov podelila. Če bi lahko prišlo do zamenjave strokovnega in znanstvenega naslova države članice izvora z naslovom v državi članici gostiteljici, ki v tej državi zahteva dodatno usposabljanje, ki ga oseba ni opravila, lahko država članica gostiteljica odredi, da mora oseba svoj strokovni ali znanstveni naslov iz države članice izvora uporabljati v ustrezni obliki, ki jo določi država članica gostiteljica.“

se glasi:

„Člen 54

Uporaba naziva izobrazbe

Država članica gostiteljica brez poseganja v člen 7 in 52 zagotovi, da se zadevnim osebam podeli pravica do uporabe nazivov izobrazbe, podeljenih v državi članici izvora, in po možnosti okrajšav v jeziku te države članice. Država članica gostiteljica lahko zahteva, da temu nazivu sledi ime in naslov ustanove ali komisije, ki je naziv podelila. Če bi lahko prišlo do zamenjave naziva izobrazbe države članice izvora z nazivom v državi članici gostiteljici, ki v tej državi zahteva dodatno usposabljanje, ki ga oseba ni opravila, lahko država članica gostiteljica odredi, da mora oseba svoj naziv izobrazbe iz države članice izvora uporabljati v ustrezni obliki, ki jo določi država članica gostiteljica.“


3.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.