ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 16

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
21. januar 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 40/2009 z dne 20. januarja 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 41/2009 z dne 20. januarja 2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 42/2009 z dne 20. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju

6

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2009/40/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 19. januarja 2009 o imenovanju danskega člana in dveh danskih nadomestnih članov Odbora regij

11

 

 

2009/41/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 19. januarja 2009 o imenovanju avstrijskega člana Odbora regij

12

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

21.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 40/2009

z dne 20. januarja 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


21.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 41/2009

z dne 20. januarja 2009

o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene (1), in zlasti člena 2(3) in člena 4a Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 89/398/EGS zadeva živila za posebne prehranske namene, ki so zaradi specifične sestave ali načina proizvodnje namenjena zadovoljevanju posebnih prehranskih potreb posebnih kategorij prebivalstva. Ljudje s celiakijo so takšna posebna skupina prebivalstva, ki trpi zaradi stalne preobčutljivosti na gluten.

(2)

Živilska industrija je razvila številne izdelke, ki so predstavljeni kot „živila brez glutena“ ali s podobnimi enakovrednimi izrazi. Razlike med nacionalnimi določbami, ki zadevajo pogoje za uporabo takšnih opisov izdelka, bi lahko ovirale prosti pretok zadevnih izdelkov in oslabile zagotavljanje enako visoke stopnje varstva potrošnikov. Zaradi jasnosti in da se izogne zavajanju potrošnikov z različnimi vrstami opisov izdelka na nacionalni ravni, je treba pogoje uporabe izrazov o odsotnosti glutena določiti na ravni Skupnosti.

(3)

Pšenica (tj. vse vrste Triticum, kot so trda pšenica, pira in kamut), rž in ječmen so bili identificirani kot zrnje, ki znanstveno dokazano vsebuje gluten. Gluten, ki ga navedeno zrnje vsebuje, lahko povzroči neželene učinke na zdravje oseb s preobčutljivostjo na gluten in se ga morajo zato izogibati.

(4)

Odstranitev glutena iz zrnja, ki vsebuje gluten, predstavlja znatne tehnične težave in ekonomske omejitve, zato je proizvodnja živil brez glutena zahtevna. Posledično mnoga živila za te posebne prehranske namene, ki so na trgu, lahko vsebujejo nizke količine ostankov glutena.

(5)

Večina ljudi, a vendar ne vsi, s preobčutljivostjo na gluten lahko oves vključijo v svojo dieto brez neželenih učinkov na njihovo zdravje. To je predmet študije in raziskave, ki sta v teku in ju izvajajo znanstveni krogi. Vendar največ skrbi povzroča onesnaženost ovsa s pšenico, ržjo ali ječmenom, do katere lahko pride med žetvijo, prevozom, skladiščenjem in predelavo. Zato je treba tveganje onesnaženja z glutenom v izdelkih, ki vsebujejo oves, upoštevati v zvezi z označevanjem navedenih izdelkov.

(6)

Različni ljudje s preobčutljivostjo na gluten lahko prenesejo različne majhne količine glutena v omejenem obsegu. Da bi se posameznikom omogočilo, da na trgu najdejo raznovrstna živila, primerna njihovim potrebam in njihovi ravni občutljivosti, mora biti na voljo izbira izdelkov z različnimi nizkimi stopnjami glutena v tako omejenem obsegu. Toda pomembno je, da morajo biti različni izdelki pravilno označeni, da bodo ljudje s preobčutljivostjo na gluten pravilno uporabljali navedene izdelke s pomočjo informacijskih kampanj, ki jih spodbujajo države članice.

(7)

Živila za posebne prehranske namene, ki so bila posebej oblikovana, predelana ali pripravljena, da bi zadovoljila prehranske potrebe ljudi s preobčutljivostjo na gluten in tržena kot takšna, je treba označiti kot „zelo nizka vsebnost glutena“ ali „brez glutena“ v skladu z določbami iz te uredbe. Te določbe se lahko uresničijo z uporabo živil, ki so bila posebej predelana, da se je zmanjšala vsebnost glutena ene ali več sestavin, ki vsebujejo gluten, in/ali živil, pri katerih so bile sestavine, ki vsebujejo gluten, nadomeščene z drugimi sestavinami, ki so naravno brez glutena.

(8)

Člen 2(3) Direktive 89/398/EGS za običajna živila, ki ustrezajo posebnim prehranskim namenom, predvideva možnost navedbe takšne ustreznosti. Zato bi moralo biti možno za običajno hrano, ki je primerna kot del diete brez glutena, ker ne vsebuje sestavin, pridobljenih iz zrn ali ovsa, ki vsebujejo gluten, da jo označujejo izrazi, ki navajajo odsotnost glutena. Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (2) zahteva, da takšna navedba ne zavede potrošnika z napeljevanjem, da ima živilo posebne značilnosti, ko imajo dejansko vsa podobna živila takšne značilnosti.

(9)

Direktiva Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (3) prepoveduje uporabo sestavin, ki vsebujejo gluten, pri proizvodnji takšnih živil. Zato je treba uporabo izrazov „zelo nizka vsebnost glutena“ in „brez glutena“ na označbah takšnih izdelkov prepovedati, ker je glede na sedanjo uredbo to označevanje uporabljeno za navedbo vsebnosti glutena, ki ne presega 100 mg/kg in 20 mg/kg.

(10)

Direktiva Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (4) zahteva navedbo o vsebnosti oz. odsotnosti glutena, kadar je izdelek namenjen dojenčkom do šestega meseca starosti. Odsotnost glutena v navedenih izdelkih mora biti navedena v skladu z zahtevami iz te uredbe.

(11)

Kodeks Standard za živila za posebne prehranske namene za osebe s preobčutljivostjo na gluten je bil sprejet na 31. zasedanju Komisije Codex Alimentarius julija 2008 (5), da bi navedene osebe na trgu našle številna živila, primerna njihovim potrebam in njihovi stopnji občutljivosti na gluten. Navedeni standard je treba ustrezno upoštevati za namene te uredbe.

(12)

Da bi se gospodarskim subjektom omogočila prilagoditev njihovega proizvodnega procesa, mora datum uporabe te uredbe omogočati potrebno prehodno obdobje. Vendar se lahko izdelki, ki so na datum začetka veljave te uredbe že usklajeni z njo, tržijo v Skupnosti od datuma začetka veljave te uredbe.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za druga živila, kot so začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, ki jih opredeljuje Direktiva 2006/141/ES.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„živila za ljudi s preobčutljivostjo na gluten“ so živila za posebne prehranske namene, ki so posebej proizvedena, pripravljena in/ali predelana, da bi zadovoljila posebne prehranske potrebe ljudi, ki so preobčutljivi na gluten;

(b)

„gluten“ je beljakovinska frakcija iz pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst in derivatov iz njih, na katero so nekatere osebe preobčutljive in je netopljiva v vodi in 0,5 M raztopini natrijevega klorida;

(c)

„pšenica“ so vrste Triticum.

Člen 3

Sestava in označevanje živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten

1.   Živila za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, ki jih sestavlja ali je v njih vsebovana ena ali več sestavin, narejenih iz pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst, ki so bile posebej predelane za zmanjšanje glutena, ne smejo vsebovati količine glutena, ki presega 100 mg/kg v živilu, prodanemu končnemu potrošniku.

2.   Označevanje, predstavitev in oglaševanje izdelkov iz odstavka 1 navaja izraz „zelo nizka vsebnost glutena“. Lahko navaja izraz „brez glutena“, če vsebnost glutena ne presega 20 mg/kg v živilu, prodanemu končnemu potrošniku.

3.   Oves, ki ga vsebujejo živila za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, mora biti posebej proizveden, pripravljen in/ali predelan na način, da se izogne onesnaženju s pšenico, ržjo, ječmenom ali njihovimi križanimi vrstami, vsebnost glutena takšnega ovsa pa ne sme presegati 20 mg/kg.

4.   Živila za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, ki jih sestavlja ali je v njih vsebovana ena ali več sestavin, ki nadomeščajo pšenico, rž, ječmen, oves ali njihove križane vrste, ne smejo vsebovati količine glutena, ki presega 20 mg/kg v živilu, prodanemu končnemu potrošniku. Označevanje, predstavitev in oglaševanje navedenih izdelkov navaja izraz „brez glutena“.

5.   Kadar živila za ljudi s preobčutljivostjo na gluten vsebujejo sestavine, ki nadomeščajo pšenico, rž, ječmen, oves ali njihove križane vrste in sestavine, narejene iz pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst, ki so bile posebej predelane za zmanjšanje glutena, se uporabljajo odstavki 1, 2, in 3, ne uporablja pa se odstavek 4.

6.   Izraza „zelo nizka vsebnost glutena“ ali „brez glutena“ iz odstavkov 2 in 4 se navajata v bližini imena, pod katerim se živilo prodaja.

Člen 4

Sestava in označevanje drugih živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten

1.   Brez poseganja v člen 2(1)(a)(iii) Direktive 2000/13/ES se za označevanje, predstavitev ali oglaševanje naslednjih živil lahko navaja izraz „brez glutena“, če vsebnost glutena ne presega 20 mg/kg v živilu, prodanemu končnemu potrošniku:

(a)

običajna živila;

(b)

živila za posebne prehranske namene, ki so posebej oblikovana, predelana ali pripravljena, da bi zadovoljila posebne prehranske potrebe ljudi, ki so drugačne od tistih, ki jih imajo ljudje s preobčutljivostjo na gluten, vendar so zaradi svoje sestave vseeno primerna za zadovoljitev posebnih prehranskih potreb ljudi s preobčutljivostjo na gluten.

2.   Označevanje, predstavitev in oglaševanje živil iz odstavka 1 ne sme navajati izraza „zelo nizka vsebnost glutena“.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Vendar so lahko živila, ki so na datum začetka veljavnosti te uredbe že usklajena z določbami Uredbe, dana v promet v Skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 186, 30.6.1989, str. 27.

(2)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(3)  UL L 401, 30.12.2006, str. 1.

(4)  UL L 339, 6.12.2006, str. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 42/2009

z dne 20. januarja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (1) ter zlasti členov 22, 84 in 107 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi lahko države članice čim bolje izkoristile sredstva, ki so lahko na voljo za povečanje konkurenčnosti v vinskem sektorju, je ustrezno, da se jim omogoči, kolikor je to možno, da izkoristijo možnosti v okviru sredstev za razvoj podeželja in podpornih programov za vinski sektor, zlasti na podlagi ukrepa v zvezi s prestrukturiranjem in preusmeritvijo vinogradov v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 479/2008 ter naložb v skladu s členom 15 navedene uredbe. Da bi v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 preprečili, da bi isti ukrep prejel finančna sredstva iz obeh navedenih virov, je treba na ravni ukrepov določiti jasno razmejitveno črto.

(2)

V skladu z drugim stavkom drugega pododstavka člena 16(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 se pomoč ne izplača za volumenski delež alkohola v stranskih proizvodih, namenjenih za destilacijo, ki presega 10 % v razmerju do volumenskega deleža alkohola v proizvedenem vinu. Pojasniti je treba, da lahko države članice predvidijo, da se upoštevanje te omejitve preverja z nadzorom na ravni posameznih pridelovalcev ali na nacionalni ravni.

(3)

V skladu s točko (vi) člena 41(c) Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (2) morajo pridelovalci v analizni izvid vključiti podatke o navzočnosti sort vinske trte, pridobljenih z medvrstnimi križanji (hibridi neposrednih pridelovalcev ali druge sorte, ki ne spadajo v vrsto Vitis vinifera). Iz tehničnih razlogov pa se ti podatki ne smejo zahtevati in jih je zato treba črtati iz navedene določbe.

(4)

V členu 103(1)(b) Uredbe (ES) št. 555/2008 je določeno, da se razpredelnica 10 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1227/2000 (3) uporablja še naprej, če ni drugače določeno v izvedbeni uredbi o označevanju in predstavitvi vin, ki se sprejme na podlagi člena 63 Uredbe (ES) št. 479/2008. Sklicevati pa se je treba na razpredelnico 9 Priloge k Uredbi (ES) št. 1227/2000.

(5)

V členu 5(8), tretjem odstavku člena 16 in drugem odstavku člena 20 Uredbe (ES) št. 555/2008 je predvideno, da države članice, če dodelijo nacionalno pomoč, to sporočijo v ustreznem delu Priloge VII k navedeni uredbi. Zato je treba Prilogo VII spremeniti tako, da vsebuje ta podatek.

(6)

Uredbo (ES) št. 555/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 555/2008 se spremeni:

1.

členu 1 se doda naslednji odstavek:

„3.   Za namene naslova II ‚ukrep‘ pomeni projekt, pogodbo ali ureditev ali drug ukrep, ki ga vsebuje določeni podporni program in ki ustreza kateri od dejavnosti na podlagi ukrepov iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter ga izvaja en ali več upravičencev.“;

2.

v oddelku 2 poglavja II naslova II se po členu 10 vstavi naslednji člen 10a:

„Člen 10a

Združljivost in skladnost

1.   Podpora za stroške prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov iz člena 11(4)(b) Uredbe (ES) št. 479/2008 ne zajema stroškov nakupa kmetijskih vozil.

2.   Podpore v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 479/2008 na podlagi nacionalnega podpornega programa v skladu z naslovom II navedene uredbe za določeno državo članico ali regijo ne prejme noben ukrep, ki prejme podporo v okviru programa za razvoj podeželja v navedeni državi članici ali regiji na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

3.   Države članice ukrepe, ki jih vključijo v svoje podporne programe za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, tako podrobno opišejo v ustreznem delu Priloge I, da je mogoče potrditi, da ti ukrepi niso vključeni v podporo v okviru programov zadevnih držav članic za razvoj podeželja.“;

3.

člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Združljivost in skladnost

1.   Podpora se ne odobri za trženje, ki je prejelo podporo v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 479/2008.

Če države članice dodelijo nacionalno pomoč za naložbe, to sporočijo v ustreznem delu obrazcev iz prilog I, V in VII k tej uredbi.

2.   Podpore v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 479/2008 na podlagi nacionalnega podpornega programa v skladu z naslovom II navedene uredbe za določeno državo članico ali regijo ne prejme noben ukrep, ki prejme podporo v okviru programa za razvoj podeželja v navedeni državi članici ali regiji na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

3.   Države članice ukrepe, ki jih vključijo v svoje podporne programe za naložbe, tako podrobno opišejo v ustreznem delu Priloge I, da je mogoče potrditi, da ti ukrepi niso vključeni v podporo v okviru programov zadevnih držav članic za razvoj podeželja.“;

4.

v oddelku 7 poglavja II naslova II se po členu 25 vstavi naslednji člen 25a:

„Člen 25a

Preverjanje izpolnjevanja pogojev

Pristojni organi držav članic naredijo vse potrebno, da preverijo izpolnjevanje pogojev in upoštevanje omejitve iz člena 24(1) te uredbe v povezavi s členom 16(3) Uredbe (ES) št. 479/2008. Države članice lahko preverijo upoštevanje te omejitve na ravni posameznih pridelovalcev ali na nacionalni ravni. Države članice, ki se odločijo za preverjanje na nacionalni ravni, v bilanco alkohola ne vključijo količin, ki niso namenjene za destilacijo (umik pod nadzorom), in količin, ki so namenjene za razvoj proizvodov razen alkohola za industrijsko uporabo.“;

5.

v členu 41(c) se črta točka (vi);

6.

v členu 103(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se razpredelnica 9 Priloge k Uredbi (ES) št. 1227/2000 uporablja še naprej, če ni drugače določeno v izvedbeni uredbi o označevanju in predstavitvi vin, ki se sprejme na podlagi člena 63 Uredbe (ES) št. 479/2008;“;

7.

Priloga VII se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 148, 6.6.2008, str. 1.

(2)  UL L 170, 30.6.2008, str. 1.

(3)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA VII

Tehnični podatki o nacionalnih podpornih programih v skladu s členom 6(c) Uredbe (ES) št. 479/2008

(znesek v 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum sporočila (2):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene razpredelnice:

 

Proračunsko leto

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

Ukrepi

Uredba (ES) št. 479/2008

 

Napoved

Izvedba

Napoved

Izvedba

Napoved

Izvedba

Napoved

Izvedba

Napoved

Izvedba

Izvedba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 –

Shema enotnega plačila

člen 9

zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –

Promocija na trgih tretjih držav

člen 10

število projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državna pomoč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

3a –

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

člen 11

zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b –

Tekoči programi

Uredba (ES) št. 1493/1999

zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 –

Zelena trgatev

člen 12

zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 –

Vzajemni skladi

člen 13

število novih skladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 –

Zavarovanje pridelka

člen 14

število proizvajalcev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državna pomoč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 –

Naložbe v podjetje

člen 15

število upravičencev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državna pomoč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.1

Naložbe v podjetje v konvergenčnih regijah

člen 15(4)(a)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.2

Naložbe v podjetje v drugih regijah, razen konvergenčnih

člen 15(4)(b)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.3

Naložbe v podjetje v najbolj oddaljenih regijah

člen 15(4)(c)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.4

Naložbe v podjetje na manjših egejskih otokih

člen 15(4)(d)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.5

Naložbe v podjetje v konvergenčnih regijah

člen 15(4)(a)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.6

Naložbe v podjetje v drugih regijah, razen konvergenčnih

člen 15(4)(b)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.7

Naložbe v podjetje v najbolj oddaljenih regijah

člen 15(4)(c)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.8

Naložbe v podjetje na manjših egejskih otokih

člen 15(4)(d)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

8 –

Destilacija stranskih proizvodov

člen 16

razpon najvišje pomoči

(EUR/vol. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 –

Destilacija pitnega alkohola – podpora na površino

člen 17

razpon pomoči

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 –

Krizna destilacija

člen 18

razpon pomoči

(EUR/vol. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najnižja proizvajalčeva cena

(EUR/vol. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 –

Uporaba zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev

člen 19

razpon pomoči

(EUR/vol. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Uporabljajo se kratice Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

(2)  Skrajni rok sporočila: za napovedi prvič 30. junija 2008 in nato vsakega 1. marca in 30. junija; za izvedbo vsakega 1. marca (prvič leta 2010).

(3)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo z zadevno površino iz te priloge.

(4)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih projektov iz te priloge.

(5)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih skladov iz te priloge.

(6)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih proizvajalcev iz te priloge.

(7)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih upravičencev iz te priloge.

(8)  Podrobnosti v prilogah I in V.

(9)  Izračuna se tako, da se zneski iz Priloge II (za napovedi) in Priloge VI (za izvedbo) delijo s številom zadevnih hektolitrov iz te priloge.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

21.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/11


SKLEP SVETA

z dne 19. januarja 2009

o imenovanju danskega člana in dveh danskih nadomestnih članov Odbora regij

(2009/40/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi odstopa ge. Eve NEJSTGAARD se je sprostilo mesto člana Odbora regij. Zaradi odstopa g. Bjørna DAHLA in izteka mandata ge. Anne Margrethe KAALUND sta se sprostili dve mesti nadomestnih članov Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člana:

g. Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune;

(b)

za nadomestna člana:

ga. Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (sprememba mandata)

g. Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 19. januarja 2009

Za Svet

Predsednik

P. GANDALOVIČ


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


21.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/12


SKLEP SVETA

z dne 19. januarja 2009

o imenovanju avstrijskega člana Odbora regij

(2009/41/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga avstrijske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010. (1)

(2)

Zaradi smrti g. Jörga HAIDERJA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

V Odbor regij se za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2010, imenuje naslednji član:

g. Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 19. januarja 2009

Za Svet

Predsednik

P. GANDALOVIČ


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


21.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.