ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 11

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 52
16. januar 2009


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 26/2009 z dne 15. januarja 2009 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 27/2009 z dne 15. januarja 2009 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. januarja 2009

3

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2009/2/ES z dne 15. januarja 2009 o enaintrideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom njene prilagoditve tehničnemu napredku ( 1 )

6

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropski parlament in Svet

 

 

2009/30/ES

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o imenovanju evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pomočnika nadzornika

83

 

 

Komisija

 

 

2009/31/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. januarja 2009 o spremembi Odločbe 2007/716/ES glede nekaterih obratov v sektorjih mesa in mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8988)  ( 1 )

84

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

16.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 26/2009

z dne 15. januarja 2009

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


16.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 27/2009

z dne 15. januarja 2009

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. januarja 2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 16. januarja 2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 16. januarja 2009 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2009

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 16. januarja 2009

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

21,27

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

19,25

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

19,25

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

21,27


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

2.1.2009-14.1.2009

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

192,81

116,44

Cena FOB ZDA

230,68

220,68

200,68

128,35

Premija za Zaliv

57,28

13,93

Premija za Velika jezera

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

9,55 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

6,91 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


DIREKTIVE

16.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/6


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/2/ES

z dne 15. januarja 2009

o enaintrideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom njene prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (1) in zlasti člena 28 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(3) Direktive 67/548/EGS določa merila in postopke za uskladitev razvrščanja in označevanja snovi. Odstavki 4.1.3, 4.1.4 in 4.1.5 Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS obvezujeta industrijo, da državam članicam predloži informacije, in države članice, da nemudoma predlagajo usklajeno razvrščanje in označevanje, kadar prejmejo informacije, ki dokazujejo, da kemijska snov izpolnjuje merila za mutagenost, rakotvornost ali strupenost za razmnoževanje.

(2)

Priloga I k Direktivi 67/548/EGS vsebuje seznam nevarnih snovi, skupaj s podatki o razvrščanju in označevanju vsake nevarne snovi. Ta seznam je treba posodobiti, da bo vključeval nove prijavljene in dodatne obstoječe snovi ter da se že obstoječi vpisi prilagodijo tehničnemu napredku. Nadalje je treba iz navedene priloge črtati vpise nekaterih snovi.

(3)

Priloga I k Direktivi 67/548/EGS že vključuje številne skupinske vpise, zlasti za kovinske spojine, ocenjene s pristopom združevanja v skupine in vzporednim pristopom na osnovi analogij med snovmi.

(4)

Priloga I k Direktivi 67/548/EGS že vključuje tudi določene skupine, v katerih so bile snovi opredeljene in razvrščene z uporabo pristopa združevanja v skupine in pristopa po analogiji, kar zlasti velja za tokove zemeljskega olja in naftne pline.

(5)

Priloga VI k Direktivi 67/548/EGS določa, da se lahko podatki za razvrščanje in označevanje pridobijo iz več različnih virov, vključno z rezultati preverjenih razmerij med strukturo in aktivnostjo ter strokovnih presoj.

(6)

Razvrstitve nikljevih spojin iz te direktive temeljijo na učinkih, ki izvirajo iz iona Ni(2+) in so ugotovljeni na podlagi razpoložljivih podatkov za nikljeve spojine. Razvrstitve so bile pripravljene z združevanjem nikljevih spojin po skupinah v različne kategorije na osnovi topnosti v vodi (npr. po ena skupina za netopne, rahlo topne in topne nikljeve spojine). Izhodiščno merilo za opredelitev teh kategorij je bila topnost v vodi, in sicer na podlagi predpostavke, da nikljeve snovi s podobno topnostjo v vodi kažejo na podobno biološko razpoložljivost iona Ni(2+) in podobno stopnjo sistemske toksičnosti. To utemeljuje razvrščanje po analogiji znotraj skupin, tako da se na podlagi snovi, za katere razpoložljivi ustrezni podatki iz preskusov dokazujejo določen učinek, sklepa, da imajo isti sistemski učinek kot snovi, za katere nimamo takšnih podatkov iz preskusov. Za nekatere učinke je utemeljeno tudi sklepanje po analogiji med skupinami, saj so bili podobni učinki ugotovljeni v celotnem spektru topnosti v vodi. Epidemiološke študije so na primer pokazale, da imajo tako v vodi topne kot netopne nikljeve spojine (na nasprotnih koncih spektra topnosti) lokalne rakotvorne učinke na dihala. Zato lahko upravičeno sklepamo, da bodo imele rahlo topne spojine (na sredini tega spektra) podobne rakotvorne lastnosti.

(7)

V okviru ocene vseh razpoložljivih informacij o nikljevih spojinah se lahko topnost v vodi uporabi za približek sistemske biološke razpoložljivosti iona Ni(2+) za mnoge učinke in snovi.

(8)

V primeru novih znanstvenih spoznanj je treba ponovno pregledati razvrstitev in označitev snovi iz te direktive. Zlasti glede na to, da je industrija niklja nedavno poslala predhodne, delne in strokovno še nepregledane informacije, je treba v tem okviru posvetiti posebno pozornost izidu prihodnjih razprav v Mednarodni agenciji za raziskave raka v okviru Svetovne zdravstvene organizacije glede rakotvornosti nikljevih spojin ali katerim koli pomembnim novim znanstvenim odkritjem ali razlagam podatkov, uporabljenih za razvrstitve nikljevih spojin, vključene v to direktivo.

(9)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z nevarnimi snovmi in pripravki –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 67/548/EGS se spremeni. Priloga I se spremeni:

(a)

Vpisi, ki ustrezajo vpisom iz Priloge 1A k tej direktivi, se nadomestijo z vpisi iz navedene priloge;

(b)

Vpisi iz Priloge 1B k tej direktivi se vnesejo v skladu z zaporedjem vpisov iz Priloge I k Direktivi 67/548/EGS;

(c)

Vpisi iz Priloge 1C k tej direktivi se črtajo.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. junija 2009. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. januarja 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.


PRILOGA 1A

Indeksna št.

Kemijsko ime

Opombe v zvezi s snovjo

Št. ES

CAS št.

Razvrstitev

Označitev

Mejne koncentracije

Opombe v zvezi s pripravki

001-002-00-4

aluminij-litijev hidrid

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutilkositrov hidrogenborat

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

soli vodikovega cianida, razen kompleksnih cianidov, kot so ferocianidi, fericianidi in živosrebrov oksicianid, ter tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetilsečnina

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

manganov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni) kompleks s cinkovo soljo

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril [(dibutilamino)tio]metilkarbamat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etil N-[2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloksikarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-β-alaninat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

dušikov dioksid; [1]

didušikov tetraoksid [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malation (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)etil O,O-dimetilfosforoditioat;

[vsebuje ≤ 0,03 % izomalationa]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foksim (ISO);

α-(dietoksifosfinotioilimino)fenilacetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-kloroetil) fosfat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

amonijev glufosinat (ISO);

amonijev 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)butirat

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinatrijev sulfid;

natrijev sulfid

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

amonijev perklorat;

[vsebuje ≥ 80 % delcev 0–30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

natrijev dikromat

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

kobaltov oksid

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

kobaltov sulfid

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nikljev monoksid; [1]

nikljev oksid; [2]

bunsenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nikljev dioksid

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinikljev trioksid

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nikljev(II) sulfid; [1]

nikljev sulfid; [2]

milerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinikljev disulfid;

nikljev subsulfid; [1]

heazlewoodit [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nikljev dihidroksid; [1]

nikljev hidroksid [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinatrijev(2-(α-(3-(4-kloro-6-(2-(2-(vinilsulfonil)etoksi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-oksido-5-sulfonatofenilazo)benzilidenhidrazino)-4-sulfonatobenzoato)baker(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arzenova kislina in njene soli, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

selenove spojine, razen kadmijevega sulfoselenida in tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

srebrov nitrat

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

ciheksatin (ISO);

hidroksitricikloheksilstanan;

tri(cikloheksil)kositrov hidroksid

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentin acetat (ISO);

trifenilkositrov acetat

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentin hidroksid (ISO);

trifenilkositrov hidroksid

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributilkositrove spojine, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenilkositrove spojine, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

kositrov(II) metansulfonat

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodoksibenzen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kalcijev jodoksibenzoat

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

živo srebro

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

živosrebrov diklorid;

živosrebrov klorid

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uranove spojine, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

zmes: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioksan-5,2′-norkarana);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioksan-5,2′-norkarana)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribromometan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dikloropropen; [1]

(Z)-1,3-dikloropropen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodpropen;

alil jodid

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metilpropan-2-ol;

terc-butil alkohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfuril alkohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etilen oksid;

oksiran

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-kloroetil) eter

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

nitrat celuloze;

nitroceluloza

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(klorometil) eter;

oksibis(klorometan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoksi-2-propanol;

monopropilen glikol metil eter

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoksi-4-epoksietilcikloheksan;

4-vinilcikloheksen diepoksid

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan;

paraldehid

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktan;

metaldehid

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metil-2-pirolidon;

1-metil-2-pirolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

soli oksalne kisline, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoil klorid

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoksietil acetat;

etilglikol acetat

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-kloro-o-toliloksiocetna kislina

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

soli in estri MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzil benzoat

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleinska kislina

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

anhidrid jantarne kisline

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propil kloroformat;

propil ester kloromravljinčne kisline;

n-propil kloroformat

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoksi-1-metiletil acetat

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutaminska kislina, reakcijski produkti z N-(C12-14-alkil)propilendiaminom

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopiralid (ISO);

3,6-dikloropiridin-2-karboksilna kislina

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

terc-butil akrilat

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

razvejeni in C18-30-alkilirani);

Ca-fenati (C10-14-razvejeni in C18-30-alkilirani);

Ca-sulfurizirani fenati (C10-14-razvejeni in C18-30-alkilirani)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butironitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oksalonitril;

cianogen

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cikloheksiliden-2-fenilacetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamid)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralitijev 6-amino-4-hidroksi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftalen-2,7-disulfonat

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetilbenzidin

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cikloheksilamin

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etildimetilamin

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metil-m-fenilendiamin;

2,4-toluendiamin

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metenamin;

heksametilentetramin

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metil-fenilendiamin;

diaminotoluen;

[tehnični proizvod – zmes 4-metil-m-fenilen diamina (št. ES: 202-453-1) in 2-metil-m-fenilen diamina (št. ES: 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hidroksilamonijev

hidrogensulfat; [1]

hidroksilamin fosfat; [2]

hidroksilamin dihidrogenfosfat; [3]

hidroksilamin 4-metilbenzensulfonat [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolilfluanid [ISO];

dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamid;

[vsebuje ≥ 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metil izocianat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

soli tiocianove kisline, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etil 2-(izocianatosulfonil)benzoat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

alkalijske soli in zemeljskoalkalijske soli tiocianove kisline, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

talijev tiocianat

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

kovinske soli tiocianove kisline, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

litijev bis(trifluorometilsulfonil)imid

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

zmes: 2,2′-bis(terc-pentilperoksi)-p-diizopropilbenzen;

2,2′-bis(terc-pentilperoksi)-m-diizopropilbenzen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

mineralna volna, razen tiste, ki je navedena drugje v tej prilogi;

[umetna steklena (silikatna) vlakna z neurejeno orientacijo in z vsebnostjo alkalijskih in zemeljskoalkaljskih oksidov (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO), večjo od 18 mas. %]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

refrakcijska keramična vlakna, vlakna za posebne namene, razen tistih, ki so navedena drugje v tej prilogi;

[umetna steklena (silikatna) vlakna z neurejeno orientacijo in z vsebnostjo alkalijskih in zemeljskoalkalijskih oksidov (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO), manjšo ali enako 18 mas. %]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


PRILOGA 1B

Indeksna št.

Kemijsko ime

Opombe v zvezi s snovjo

Št. ES

CAS št.

Razvrstitev

Označitev

Mejne koncentracije

Opombe v zvezi s pripravki

003-003-00-5

(2-metilpropil)litij;

izobutillitij

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietilmetoksiboran

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formilfenil borova kislina

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

natrijev perborat; [1]

perborova kislina, natrijeva sol; [2]

perborova kislina, natrijeva sol, monohidrat; [3]

natrijev peroksometaborat; [4]

perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; [5]

natrijev peroksoborat;

[vsebuje < 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

natrijev perborat; [1]

perborova kislina, natrijeva sol; [2]

perborova kislina, natrijeva sol, monohidrat; [3]

natrijev peroksometaborat; [4]

perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; [5]

natrijev peroksoborat;

[vsebuje ≥ 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perborova kislina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

perborova kislina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

natrijev peroksoborat heksahidrat;

[vsebuje < 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perborova kislina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

perborova kislina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

natrijev peroksoborat heksahidrat;

[vsebuje ≥ 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluensulfonil)sečnina

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

terc-butil (1R,5S)-3-azabiciklo[3.1.0]heks-6-ilkarbamat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonil)-N′-(3-(p-toluensulfoniloksi)fenil)sečnina;

3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamoil}amino)fenil 4-metilbenzensulfonat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

zmes: N,N″-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-fenilsečnine];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)karbonil]amino]fenilmetil]fenil]-N′-cikloheksilsečnine;

N,N″-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-cikloheksilsečnine]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N″-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-oktil]sečnina

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietildimetilamonijev hidroksid

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aluminij-magnezijev karbonat hidroksid perklorat hidrat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoksifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(fenilsililidin)trioksim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksisilil)propil)oktantioat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetoksisilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetilsilil)aminopropilmetildietoksisilan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

zmes: O,O′,O″,O‴-silantetrail tetrakis(4-metil-2-pentanon oksima) (3 stereoizomeri)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

reakcijski produkt amorfnega silicijevega dioksida (50–85 %), butil(1-metilpropil)magnesija (3–15 %), tetraetil ortosilikata (5–15 %) in titanovega tetraklorida (5–20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoksi-3′-metoksifenil) propil]trimetoksisilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnezij-natrijev fluorid silikat

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumenilfenil) neopentil difosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecildifenil fosfat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen bifosfat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)fosfonijev 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-metil-1-butansulfonamid (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutil-fosfonijev nonafluoro-butan-1-sulfonat

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

zmes: kalijevega o-toluenfosfonata;

kalijevega m-toluenfosfonata;

kalijevega p-toluenfosfonata

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

zmes: dimetil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata;

dietil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata;

metil etil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimetilpentil)ditiofosfonska kislina

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenilbutil)fosfinska kislina

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

žveplo

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metil-2-propantiol hidroklorid

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

amonijev perklorat;

[vsebuje < 80 % delcev 0–30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kalij-titanov oksid (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetiletil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ciklopentadien-1-il]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]-titan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

nikelj v prahu;

[premer delcev < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nikljev kamen („matte“)

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

blata in mulji, elektrolitsko rafiniranje bakra, razbakreni, nikljev sulfat

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

blata in mulji, elektrolitsko rafiniranje bakra, razbakreni

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nikljev diperklorat;

perklorova kislina, nikljeva(II) sol

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

nikelj-dikalijev bis(sulfat); [1]

diamonij-nikljev bis(sulfat) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikljev bis(sulfamidat);

nikljev sulfamat

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nikljev bis(tetrafluoroborat)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikljev diformat; [1]

mravljinčna kislina, nikljeva sol; [2]

mravljinčna kislina, bakrova sol [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikljev di(acetat); [1]

nikljev acetat [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikljev dibenzoat

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikljev bis(4-cikloheksilbutirat)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikljev(II) stearat;

nikljev(II) oktadekanoat

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikljev dilaktat

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikljev(II) oktanoat

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nikljev difluorid; [1]

nikljev dibromid; [2]

nikljev dijodid; [3]

nikelj-kalijev fluorid [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nikljev heksafluorosilikat

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nikljev selenat

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikljev hidrogenfosfat; [1]

nikljev bis(dihidrogenfosfat); [2]

trinikljev bis(ortofosfat); [3]

dinikljev difosfat; [4]

nikljev bis(fosfinat); [5]

nikljev fosfinat; [6]

fosforjeva kislina, kalcij-nikljeva sol; [7]

difosforjeva kislina, nikljeva(II) sol [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diamonij-nikljev heksacianoferat

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nikljev dicianid

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nikljev kromat

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nikljev(II) silikat; [1]

dinikljev ortosilikat; [2]

nikljev silikat (3:4); [3]

silicijeva kislina, nikljeva sol; [4]

trivodikov hidroksibis[ortosilikato(4-)]trinikolat(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinikljev heksacianoferat

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinikljev bis(arzenat);

nikljev(II) arzenat

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikljev oksalat; [1]

oksalna kislina, nikljeva sol [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nikljev telurid

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinikljev tetrasulfid

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinikljev bis(arzenit)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobalt-nikljev siv periklaz;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

kobalt-nikljev dioksid; [2]

kobalt-nikljev oksid [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nikelj-kositrov trioksid;

nikljev stanat

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikelj-triuranov dekaoksid

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nikljev ditiocianat

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nikljev dikromat

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nikljev(II) selenit

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nikljev selenid

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

silicijeva kislina, svinec-nikljeva sol

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nikljev diarzenid; [1]

nikljev arzenid [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nikelj-barij-titanova priderit svetlo rumena;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nikljev diklorat; [1]

nikljev dibromat; [2]

etil hidrogensulfat, nikljeva(II) sol [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikljev(II) trifluoroacetat; [1]

nikljev(II) propionat; [2]

nikljev bis(benzensulfonat); [3]

nikljev(II) hidrogencitrat; [4]

citronska kislina, amonij-nikljeva sol; [5]

citronska kislina, nikljeva sol; [6]

nikljev bis(2-etilheksanoat); [7]

2-etilheksanojska kislina, nikljeva sol; [8]

dimetilheksanojska kislina, nikljeva sol; [9]

nikljev(II) izooktanoat; [10]

nikljev izooktanoat; [11]

nikljev bis(izononanoat); [12]

nikljev(II) neononanoat; [13]

nikljev(II) izodekanoat; [14]

nikljev(II) neodekanoat; [15]

neodekanojska kislina, nikljeva sol; [16]

nikljev(II) neoundekanoat; [17]

bis(D-glukonato-O 1,O 2)nikelj; [18]

nikljev 3,5-bis(terc-butil)-4-hidroksibenzoat (1:2); [19]

nikljev(II) palmitat; [20]

(2-etilheksanoato-O)(izononanoato-O)nikelj; [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikelj; [22]

(izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [23]

(2-etilheksanoato-O)(izodekanoato-O)nikelj; [24]

(2-etilheksanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikelj; [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikelj; [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikelj; [28]

maščobne kisline, C6-19-razvejene, nikljeve soli; [29]

maščobne kisline, C8-18 in C18-nenasičene, nikljeve soli; [30]

2,7-naftalendisulfonska kislina, nikljeva(II) sol; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nikljev(II) sulfit; [1]

nikelj-telurjev trioksid; [2]

nikelj-telurjev tetraoksid; [3]

molibden-nikljev hidroksid oksid fosfat [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nikljev borid (NiB); [1]

dinikljev borid; [2]

trinikljev borid; [3]

nikljev borid; [4]

dinikljev silicid; [5]

nikljev disilicid; [6]

dinikljev fosfid; [7]

nikelj-borov fosfid [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialuminij-nikljev tetraoksid; [1]

nikelj-titanov trioksid; [2]

nikelj-titanov oksid; [3]

nikelj divanadijev heksaoksid; [4]

kobalt-dimolibden-nikljev oktaoksid; [5]

nikelj-cirkonijev trioksid; [6]

molibden-nikljev tetraoksid; [7]

nikelj-volframov tetraoksid; [8]

olivin, nikelj zeleno; [9]

litij-nikljev dioksid; [10]

molibden-nikljev oksid; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobalt-litij-nikljev oksid

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

zmes: 2,2′-[[cis-1,2-cikloheksandiilbis(nitrilometiliden)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-bakrov kompleks;

2,2′-[[trans-1,2-cikloheksandiilbis(nitrilometilidin)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-bakrov kompleks

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aluminij-magnezij-cinkov karbonat hidroksid

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetracinkov(2+)bis(heksacianokobaltov(3+))diacetat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

zmes: mono-in diglicerolov olja kanola;

amid kisline olja kanola z razvejenim 1,3-propandiaminom, N-[3-(trideciloksi)-propil];

N,N-diorgano ditiokarbamat molibdenov kompleks

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

zmes: bis[(2-etil-1-oksoheksil)oksi]dioktil stanana;

bis[(2-etil-1-oksoheksil)oksi)dioktilstanil]oksida;

bis(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil stanana;

((2-etil-1-oksoheksil)oksi)-(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil stanana

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

zmes: tri-p-tolilkositrovega hidroksida;

heksa-p-tolil-distanoksana

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinijev(III)sulfit trihidrat

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hidroksidisulfito platinova(II) kislina

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platinov(IV) nitrat/raztopina v dušikovi kislini

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

barij-kalcij-cezij-svinec-samarij-stroncijev bromid klorid fluorid jodid, dopiran z evropijem

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

zmes: sek-butilfenil(fenil)metan, zmes izomerov;

1-sek-butilfenil(fenil)-2-feniletan, zmes izomerov;

1-sek-butilfenil-1-feniletan, zmes izomerov

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cikloheksadeka-1,9-dien

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

zmes: endo-2-metil-ekso-3-metil-ekso-2-[(ekso-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-ekso-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptana;

ekso-2-metil-ekso-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-ekso-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptana

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-heksil-biciklo[2.2.1]hept-2-en

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

zmes: 5-endo-butil-biciklo[2.2.1]hept-2-ena;

5-ekso-butil-biciklo[2.2.1]hept-2-ena (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrijev 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butansulfinat

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bromo-4,6-difluoroanilin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluoro-4-jodo-1-buten

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorofenil)metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid … %;

glicidil trimetilamonijev klorid … %

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran;

galaksolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoksi-2-metilbutan;

terc-amil metil eter

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diizopropoksicikloheksan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hidroksi-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihidro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-terc-butilfenil 2-butil-2-etil-1,3-propandiolfosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzil[2-(2-metoksifenoksi)etil]amino}-3-(9H-karbazol-4-iloksi)propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hidroklorid;

[vsebuje < 0,1 % 4-kloroanilina (št. ES: 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hidroklorid;

[vsebuje ≥ 0,1 % 4-kloroanilina (št. ES: 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilamino3-hidroksi-6-metiltetrahidropiran-2-il)oksi]-2-etil-3,4,12-trihidroksi-9-metoksi-3,5,7,9,11,13-heksametil-6,14-okso-1-oksaciklotetradekan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-ciklopentiliden ciklopentanol;

1,1′-bi(ciklopentiliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-(trifluorometil)-heksan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

eritromicin A9-oksim (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didezoksi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-heksopiranozil)oksi)-14-etil-7,12,13-trihidroksi-3,5,7,9,11,13-heksametil-6-((3,4,6-tridezoksi-3-dimetilamino-β-D-ksiloheksapiranozil)oksi)oksaciklotetradekan-2-ona-10-oksim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoksifenil)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisbenzen-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hidro-ω-[[[(1,1-dimetiletil)dioksi]karbonil]oksi]-poli[oksi(metil-1,2-etandiil)] eter z 2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propandiolom (4:1);

reakcijski produkt: α-hidro-ω-((klorokarbonil)oksi)-poli(oksi(metil-1,2-etandiil)) etra z 2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propandiolom s kalijevim 1,1-dimetiletilperoksalatom

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/–)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihidro-2-oksiranil-2H-1-benzopiran;

6-fluoro-2-(2-oksiranil)kroman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrijev (Z)-3-kloro-3-(4-klorofenil)-1-hidroksi-2-propen-1-sulfonat

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-heksametildekahidro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenil-1,2-propandiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-heksametil-9-[1-(4-oksiranilmetoksi-fenil)-etoksi]-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undekan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

zmes: 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ola;

4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ola;

1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ola;

1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ola;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-1H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ola;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ola

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoksi-2,2,7,7-tetrametiltriciklo(6.2.1.0(1,6))undec-5-en

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabromobisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropilidendifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol;

4-terc-oktilfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftalein

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-il-4-metil-6-(2-metilalil)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenilen-bis(1-metiletiliden))bis-fenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluoro-3-trifluorometilfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hidroksifenil)-1-feniletan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-kloro-6-fluoro-fenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonilbisfenol, polimer z amonijevim kloridom (NH4Cl), pentaklorofosforanom in fenolom

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoksi-2,3-difluorobenzen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

zmes: monoester 1,2-naftokinondiazid-5-sulfonilklorida (ali sulfonske kisline) s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenolom;

diester 1,2-naftokinondiazid-5-sulfonilklorida (ali sulfonske kisline) s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenolom;

triester 1,2-naftokinondiazid-5-sulfonilklorida (ali sulfonske kisline) s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenolom

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metil-5-terc-butiltiofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-kloro-2-kinolinil)vinil]benzaldehid;

3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolinil)vinil]benzaldehid

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metil-5-fenilpentan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihidroksi-5-nitrobenzaldehid

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-ciklopropil-3-(2-metiltio-4-trifluorometilfenil)-1,3-propandion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzilimidazolidin-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihidroksipropilamino)antrakinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenilen)bis[5-kloro-1H-izoindol]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metilfenil)amino]-1,6-difenil-4Z-heksen-3-on;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzilamino)-1,6-difenilheks-4-en-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioksa-spiro[4.5]dec-8-il)-cikloheksanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

ciklični 3-(1,2-etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoksiandrost-4-en-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cikloheksadekanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21-tetraizobutil-4,10,12,16,22,24-heksametil-1,7,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetraazaciklo-tetrakozan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetil-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]tiaziniliden]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butil-5-nitrobenzofuran-3-il)[4-(3-dibutilaminopropoksi)fenil]metanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-diklorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hidroksi-1-(4-(4-(2-hidroksi-2-metilpropionil)benzil)fenil)-2-metilpropan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrijev 3-(metoksikarbonil)-4-okso-3,4,5,6-tetrahidro-2-piridinolat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

zmes: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 in 10-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-ona;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etil 7-kloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-dihidro-4-okso-1,8-naftiridin-3-karboksilat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadion natrij bisulfit;

2-naftalensulfonska kislina,1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-diokso-, natrijeva sol

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadion nikotinamid bisulfit;

1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-dioksonaftalen-2-sulfonska kislina, spojina z nikotin-3-amidom (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatrijev nitrilotriacetat

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektin (ISO);

[zmes milbemicina A3 (CAS No 51596-10-2) in milbemicina A4 (št. CAS 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etilheksil-2-etilheksanoat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diizobutil ftalat

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluorooktansulfonska kislina;

heptadekafluorooktan-1-sulfonska kislina; [1]

kalijev perfluorooktansulfonat;

kalijev heptadekafluorooktan-1-sulfonat; [2]

dietanolamin perfluorooktansulfonat; [3]

amonijev perfluorooktansulfonat;

amonijev heptadekafluorooktansulfonat; [4]

litijev perfluorooktansulfonat;

litijev heptadekafluorooktansulfonat [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-propargil (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etil 1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilat

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzil-2-okso-5-oksazolidinil]metil 4-nitrobenzensulfonat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

adukt 4-okso-4-(p-tolil)maslene kisline s 4-etilmorfolinom

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-metil-1-(1-oksopropoksi)propoksi](4-fenilbutil)fosfinil] ocetna kislina

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

akrilna kislina, 3-(trimetoksisilil)propil ester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

zmes: 2-(2-((okso(fenil)acetil)oksi)etoksi)etil okso(fenil)acetata;

(2-(2-hidroksietoksi)etil) okso(fenil)acetata

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)fenoksi)-propil]-1-hidroksi-5-(2-metilpropil-oksikarbonilamino)-naftamid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrijev 5-{[4-kloro-6-(1-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino}-4-hidroksi-3-[(E)-(4-metoksi-2-sulfonatofenil)diazenil]-2,7-naftalendisulfonat

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoksipropionilklorid;

(1S)-2-kloro-1-metil-2-oksoetil acetat

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrijev N-(3-propionato)-L-aspartat

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-bromo-2-metilpropil propionat

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrijev 8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoetoksi)sulfonil]fenilazo}naftalen-2-sulfonat

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-butiloktil ester 2-hidroksibenzojske kisline

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-okso-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-dihidro-1-benzofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil acetat

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formilamino)-3-tiofenkarboksilna kislina;

2-formamido-3-tiofenkarboksilna kislina

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametilen-1,11-dimetakrilat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetil (2S)-2-hidroksisukcinat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metil 2,2-dimetil-6-metilencikloheksankarboksilat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrijev 2-(4-fluoro-6-(metil-(2-(sulfatoetilsulfonil)etil)amino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-5-hidroksi-6-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftalen-1,7-disulfonat

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

2,4-dideoksi-3,5-O-(1-metiletiliden)-1,1-dimetil etil ester D-eritro-heksanojska kisline;

terc-butil 2-[(4R,6S)-6-(hidroksimetil)-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-il]acetat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoksi-2-(R,S)butiriloksimetil-1,3-oksatiolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(klorokarbonil)-2-metilfenil]acetat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metil-1,5-pentandiamin-1,3-benzendikarboksilat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrijev 2-(nonanoiloksi)benzensulfonat

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etil N 2-dodekanoil-L-argininat hidroklorid

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hidroksietil)metilamonijev) 3-(4-(7-acetilamino-1-hidroksi-3-sulfonatonaftalen-2-ilazo)-5-metoksi-2-sulfonatofenilazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenilamino)-4-hidroksinaftalen-2-sulfonat

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hidroksi-γ-butirolakton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etil 6,8-diklorooktanoat

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

natrijeva sol 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-kloro-6-[(2-metil-4-sulfofenil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfofenil]azo]-5-hidroksi-2,7-naftalendisulfonske kisline

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrijev 7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetansulfonil)fenilamino)-6-(4-(2-sulfatoetansulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-ureidofenilazo)naftalen-1,3,6-trisulfonat

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dikloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetiletil)fenil)sulfonil)amino)-2-naftalenil)sulfonil)-4,11-trifenodioksazindisulfonska kislina, litij-kalij-natrijeva sol

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrijeva N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonil)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-il)azo]fenil]amino]-6-kloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oksisulfonato)etil] sulfonil]fenil]azo]fenil]-3-aminopropanojska kislina

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinilsulfoniletoksi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenilazo]fenilazo}naftalen-4,6,8-trisulfonat, trinatrijeva sol

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetiletil 4′-(bromometil)bifenil-2-karboksilat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metil 2-(acetilamino)-3-kloropropionat

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-etilheksil) naftalen-2,6-dikarboksilat

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metil 2-klorosulfonil-4-(metansulfonilaminometil) benzoat

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metil-2-etil-but-2-enoat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benziloksi)-2-(1,3-diokso-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)-5-oksopentanojska kislina

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

kloro-1-etilcikloheksil karbonat

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-izopropil-5-karboksi-1,3-dioksan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metil (9-acetoksi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-il)oktadekanoat

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutil-3-(4-(5-amonio-2-butil)benzofuran-3-il)karbonil)fenoksi)propil amonijev oksalat;

(5-amino-2-butilbenzofuran-3-il) [4-(3-dibutilaminopropoksi)fenil]metanon, dioksalat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietil 1,4-cikloheksandikarboksilat

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

zmes: 2-hidroksi-3-(metakriloiloksi)propil (2-benzoil)benzoat;

1-hidroksimetil-2-(metakriloiloksi)etil (2-benzoil)benzoat;

x-hidroksi-y-(metakriloiloksi)propil (ali -etil) (2-benzoil)benzoat

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etil-5,6,7,8-tetrahidrokinolinijev tozilat

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

zmes: cis-9-oktadecendiojska kislina;

cis-9-cis-12-oktadekadiendiojska kislina;

heksadekandiojska kislina;

oktadekandiojska kislina

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

zmes: 2-metilnonandiojska kislina;

2,4-dimetil-4-metoksikarbonilundekandiojska kislina;

2,4,6-trimetil-4,6-dimetoksikarboniltridekandiojska kislina;

8,9-dimetil-8,9-dimetoksikarbonilheksadekandiojska kislina

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioksopirolidin-1-il N-{[metil[[2-(1-metiletil)-4-tiazolil]metil]amino]karbonil}-L-valinat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

zmes: etil (2R,3R)-3-izopropilbiciklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboksilat;

etil (2S,3S)-3-izopropilbiciklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboksilat

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

zmes: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-1-[3-(metilamonio)propil]-6-okso-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(metil)amonijev di(acetat);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-1-[3-(metilamonio)propil]-6-okso-3-piridilazo}benzamido]fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(dimetil)amonijev di(acetat);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetilamonio)propil]-1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-6-okso-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(dimetil)amonijev di(acetat)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

terc-butil(6-{2-[4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]dioksan-4-il)acetat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

zmes: 9-nonil-10-oktil-19-karboniloksiheksadecilnonadekanojske kisline;

9-nonil-10-oktil-19-karboniloksioktadecilnonadekanojske kisline;

diheksadecil 9-nonil-10-oktilnonadekandioata;

1-oktadecil,19-heksadecil 9-nonil-10-oktilnonadekandioata;

dioktadecil 9-nonil-10-oktilnonadekandioata

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

kompleksna zmes kitajske kolofonije, naknadni reakcijski produkt z akrilno kislino

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

zmes: metil 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilata;

metil 3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilata (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkeni, C12-14, produkti hidroformiliranja, ostanki destilacije, C-(hidrogensulfobutandioati), dinatrijeve soli

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

amonijev 2-kokoiloksietansulfonat

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahidro-5,5′-diokso)[metilen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfoniloksi)-6-metil-2-fenilen]di(naftalen-1-sulfonat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

zmes: 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (2–10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (2–10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (2–10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (2–10 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7–20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7–20 %);

2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7–20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7–20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7–20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilij-9-il}-benzensulfonat (7–20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cikloheksa-1,4-dienil-1-metoksikarbonil-metilamonijev klorid

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

zmes: metil 1,4-dimetilcikloheksankarboksilat („para-izomer“ vključno s cis-in trans-izomeri);

metil 1,3-dimetilcikloheksankarboksilat („meta-izomer“ vključno s cis-in trans-izomeri)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetil[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoksi-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetil)-S,S′-bi(L-homocisteinil) diimino]diheksanoat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

magnezijeve soli, maščobne kisline, C16-18-in C18-nenasičene, razvejene in linearne

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

cinkove soli, maščobne kisline, C16-18-in C18-nenasičene, razvejene in linearne

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

heksil 2-(1-(dietilaminohidroksifenil)metanoil)benzoat

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etil 5,5-difenil-2-izoksazolin-3-karboksilat

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenil-2-(3-pirolidinil)acetonitril hidrobromid

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dikloro-4-(trifluorometil)fenil)-1H-pirazol-3-karbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofenkarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluoro-4-hidroksibenzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzenacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cianometiltrimetilamonijev metilsulfat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

mošusni keton;

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terc-butilacetofenon;

4′-terc-butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrijev 5-benzamido-4-hidroksi-3-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oksibis(benzensulfonilazid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triamonijev 4-[4-[7-(4-karboksilatoanilino)-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetoksifenilazo]benzoat

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

benzensulfonska kislina, 3,3′-(metilenbis((dihidroksifenilen)azo))bis-, kalij-natrijeva sol;

kalij-natrijev 3-[(E)-(6-{3,4-dihidroksi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenil)diazenil]benzil}-2,3-dihidroksifenil)diazenil]benzensulfonat

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

reakcijska zmes: 2,3,4,2′,3′,4′-heksahidroksi-5,5′-diacetil-difenilmetana, 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftalensulfonilklorida in 3-diazo-3,4-dihidro-6-metoksi-4-okso-1-naftalensulfonil klorida

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrijev 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamoil)fenil)azo)-5-hidroksi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalen-2,7-disulfonat

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

zmes: 1,1,1-tris(fenil-4′-(3″-diazo-3″,4″-dihidro-4″-okso-naftalen-1″-sulfonato)etana;

1,1,1-tris(fenil-4′-(6″-diazo-5″,6″-dihidro-5″-okso-naftalen-1″-sulfonato)etana;

reakcijski produkt 1,1,1-tris(p-hidroksifenil)etana s 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfonilkloridom in 3-diazo-3,4-dihidro-4-okso-1-naftilsulfonilkloridom (2:1);

reakcijski produkt 1,1,1-tris(p-hidroksifenil)etana s 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfonilkloridom in 3-diazo-3,4-dihidro-4-okso-1-naftilsulfonilkloridom (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinatrijev [1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftalen)azo)-(4′-nitrobenzen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenilkarbamoilprop-1′-enil)azo)-5-sulfamoilbenzen)diolato-O,O,N]kromat(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetilamonio)etiloksi)karbonil)fen-2-ilazo)benzen-1,3-diolbis(metansulfonat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimetilamonio)etiloksi)karbonil)fen-2-ilazo)benzen-1,3-diol sulfat

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

zmes: 2,2′-dimetil-2,2′-azobutannitrila;

2-metilpentannitril-2-azo-2′-(2′-metilpropannitrila);

2,2′-dimetil-2,2′-azoheptannitrila;

2-metilheptannitril-2-azo-2′-(2′-metilpropannitrila);

2-metilheptannitril-2-azo-2′-(2′-metilbutannitrila)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

zmes: tetranatrijevega 4-amino-6-(5-(2,6-difluoropirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonata;

tetranatrijevega 4-amino-6-(5-(4,6-difluoropirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(2-sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonata

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

zmes: pentanatrijevega 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}naftalen-2,7-disulfonata;

tetranatrijevega 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata;

tetranatrijevega 4-amino-5-hidroksi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natrijev bis[tris(2-hidroksietil)amonijev][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftilazo)-5′-metil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kuprat(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

zmes: 3-[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-5-[[4-kloro-6-[[8-hidroksi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenil)azo]-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzojska kislina;

3,5-bis[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzojska kislina

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrijev 5-(2-karboksifenilazo)-6-hidroksinaftalen-2-sulfonat

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

zmes: trinatrijevega 2-((1-(2-hidroksi-κ-O-5-(2-sulfonatoetansulfonil)fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat(5-)-κ-O)kuprata(II);

dinatrijevega 2-((1-(5-etensulfonil-2-hidroksi-κ-O-fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat-κ-O-(5-))kuprata(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

zmes: trinatrijevega 3-(5-(2,6-difluoropirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroksi-2,7-naftalendisulfonata;

trinatrijevega 3-(5-(4,6-difluoropirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroksi-2,7-naftalendisulfonata

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

zmes: triamonijevega 6-amino-3-((2,5-dietoksi-4-(3-fosfonofenil)azo)fenil)azo-4-hidroksi-2-naftalensulfonata;

diamonijevega 3-((4-((7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-naftalen-2-il)azo)-2,5-dietoksifenil)azo)benzoata

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

zmes: 3-[3-karbamoil-5-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksietilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil]propanojska kislina, trinatrijeva sol;

3-[3-karbamoil-5-(5-{4-kloro-6-[4-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil]propanojska kislina, dinatrijeva sol

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

zmes: 3-[5-(4-etensulfonilbutirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hidroksi-2,7-disulfonaftalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina, natrijeva sol;

3-[5-(4-(2-kloroetansulfonil)butirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hidroksi-2,7-disulfonaftalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina, natrijeva sol

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

zmes: trinatrijevega 5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatooksi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata;

trinatrijevega 5-{4-kloro-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[4-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata;

dinatrijevega 5-{4-kloro-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[(4-vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata;

tetranatrijevega 5-{4-kloro-6-[N-etil-3-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-[4-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)fenilazo]-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonata

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

ester 2,6-bis(2,3,4-trihidroksibenzil)-p-crezola s 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftalensulfonatom

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

zmes: pentanatrijevega bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltata(III);

tetranatrijevega [6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltata(III);

trinatrijevega bis[6-anilino-5′-sulfamoil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltata(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

zmes: pentanatrijevega 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}naftalen-2,7-disulfonata;

tetranatrijevega 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata;

tetranatrijevega 4-amino-5-hidroksi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata;

trinatrijevega 4-amino-5-hidroksi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata;

trinatrijevega 4-amino-5-hidroksi-3-[(2-hidroksietilsulfonil)-fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata;

trinatrijevega 4-amino-5-hidroksi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hidroksietilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonata

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

zmes: pentanatrijevega 2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-(2-sulfonato etilsulfonil)]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino-1-hidroksi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]azo]naftalen-1,5-disulfonata;

2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-[[2-etenil]sulfonil]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-1-hidroksi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]azo]naftalen-1,5-disulfonata

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

železo, kompleksi z diazotiranim 4-aminobenzensulfonamidom, diazotirano 3-aminobenzensulfonsko kislino, diazotiranim 3-amino-4-hidroksibenzensulfonamidom, diazotiranim 3-amino-4-hidroksi-N-fenilbenzensulfonamidom, diazotirano 5-amino-2-(fenilamino)benzensulfonsko kislino in resorcinolom, natrijeve soli

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-kloro-2-hidroksipropil) trimetilamonijev klorid … %

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraamin;

diaminobenzidin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirimetanil (ISO);

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazin hidroklorid; [1]

piperazin dihidroklorid; [2]

piperazin fosfat [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ciprodinil [ISO];

4-ciklopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amin

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-diklorofenil)-1,2,3,4-tetrahidro-N-metil-1-naftalenamin 2-hidroksi-2-fenilacetat

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazol hidroklorid

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etilfenilhidrazin hidroklorid

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-kloroetil)(3-hidroksipropil)amonijev klorid

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirazol-5-il]-N′-hidroksi-4-nitrobenzenekarboksimidamid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

reakcijski produkt difenilamina, fenotiazina in alkenov, razvejenih (C8-10, C9-bogatih)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-klorofenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiamin dihidroklorid

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

kloro-N,N-dimetilformiminijev klorid

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

1-(6-kloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-kinazolin-4-on;

[vsebuje < 0,5 % formamida (št. ES: 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-kinazolin-4-on;

[vsebuje ≥ 0,5 % formamida (št. ES: 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

reakcijski produkti diizopropanolamina s formaldehidom (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoksipropil)-4-piperidinamin

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzil(S)-2-[(2′-cianobifenil-4-ilmetil)pentanoilamino]-3-metilbutirat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropilamonijev dihidrogenfosfat

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etil-3-trimetoksisilil-2-metil-propanamin

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dikloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoropropoksi)anilin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hidroksietil)-(2-hidroksipropil)amonijev acetat

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-kloro-4-(3-fluorobenziloksi)anilin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(hidrogenirani loj C16-18-alkil)hidroksilamin

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

zmes: 1-[di(4-oktilfenil)aminometil]-5-metil-1H-benzotriazola;

1-[di(4-oktilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benzotriazola;

zmes: N-[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktilfenil)anilina;

N-[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktilfenil)anilina

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidin-2-karboksilna kislina 4-cianobenzilamid hidroklorid

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

zmes: etil 2-((4-(5,6-diklorobenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoata;

etil 2-((4-(6,7-diklorobenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoata

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

amonijev (η-6-2-(2-(1,2-dikarboksilatoetilamino)etilamino)butan-1,4-dioato(4–))železov(3+) monohidrat

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkil(repično olje), bis(2-hidroksietil)amonijev fluorid

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoksifenil)etil]cikloheksanol acetat

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

maščobne kisline, C18-nenasičene, dimeri, reakcijski produkti z 1-piperazinetanaminom in talovim oljem

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenil)amino]-9,10-dihidro-9,10-diokso-2-antracensulfonska kislina, dinatrijeva sol, reakcijski produkti z 2-[[3-[(4,6-dikloro-1,3,5-triazin-2-il)etilamino]fenil]sulfonil]etil hidrogensulfatom, natrijeve soli

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

zmes: 4-amino-3-(4-etensulfonil-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat, kalij/natrij;

4-amino-5-hidroksi-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooksietansulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat, kalij/natrij

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etidijev bromid;

3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridinijev bromid

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetilbutan amid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etil karbazol;

9-etilkarbazol-3-ilamin

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolilfluanid (ISO);

dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenamid;

[vsebuje < 0,1 % (masni delež) delcev z aerodinamičnim premerom manj kot 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-on;

dimetil propilensečnina

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

kinolin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-klorobenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciklopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4-il]metoksi]fenil]piperazin-1-il]etanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hidroksibenzotriazol, brezvodni; [1]

1-hidroksibenzotriazol monohidrat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalijev 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat;

[vsebuje < 0,5 % N,N-dimetilformamida (št. ES 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalijev 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat;

[vsebuje ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamida (št. ES 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jodo-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimetilkarbamoil)-imidazolijev klorid

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-kloro-2-fluoro-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hidroksi-7-(2-aminoetil)-1,3-benzotiazol-2(3H)-on hidroklorid

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihidro-4-(4-(4-(4-hidroksifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N″-tris(2-metil-2,3-epoksipropil)-perhidro-2,4,6-okso-1,3,5-triazin

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-terc-butilfenil)-6-ciano-5-[bis(etoksikarbonilmetil)karbamoiloksi]-1H-pirolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-karboksilna kislina 2,6-di-terc-butil-4-metil cikloheksil ester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-heksildekanojska kislina [4-(6-terc-butil-7-kloro-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilkarbamoil]metil ester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-kloro-6,11-dihidro-5,5-diokso-6-metil-dibenzo[c,f][1,2]tiazepin hidroklorid

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalijev 2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-dihidro-3-metilkarbamoil-5-oksopirazol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilkarbamoil-5-oksidopirazol-1-il)benzen-1,4-disulfonat

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromofenil)-2-terc-butil-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-hidroksi-4-metil-5-(3-metilimidazolijev-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridin-2-on)etilen dilaktat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

glavna sestavina 1 (izomer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, natrijeva sol;

glavna sestavina 1 (izomer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, natrijeva sol;

glavna sestavina 2: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, natrijeva sol;

glavna sestavina 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, natrijeva sol

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-il-oktadekan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetil-1-{[2-metoksi-5-(2-metil-butoksikarbonil)fenilkarbamoil]-[2-oktadecil-1,1-diokso-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]metil} imidazol-4,5-dikarboksilat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrijev 2-(5-karbamoil-1-etil-2-hidroksi-4-metil-6-okso-1,6-dihidro-piridin-3-ilazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfoniloksi-etilsulfonil)-fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzen sulfonat

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metil-2-(4-fenoksifenoksi)etoksi)piridin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihidroksi-2,3-dihidro-1H-indolijev bromid

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hidroksi-4-oktiloksifenil)-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioksopirrolidin-1-il)-9H-fluoren-9-ilmetil karbonat

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidin [ISO];

3-[(2-kloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitrogvanidin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metiltiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metil-3-fenil-1-piperazin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(3,4-metilendioksi-fenoksimetil)-N-benzilpiperidin hidroklorid

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metil-5-nitrofenil-gvanidin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzenmetanol monohidroklorid

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-deciloksazolidin-2-on;

4-decil-1,3-oksazolidin-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalijev 4-[5-[3-karboksilato-4,5-dihidro-5-okso-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-iliden]-3-(piperidinokarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-3-karboksilat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetilopropan tri(3-aziridinilpropanoat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-klorofenilizocianat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metilen bis(3-kloro-2,6-di-etilfenilizocianat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-karboksamid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoksistrobin [ISO];

(E)-2-(metoksiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

(RS)-N-benzil-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolioksi)butiramid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

ciazofamid (ISO);

4-kloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutil-(2,5-dihidro-5-tiokso-1H-tetrazol-1-il)acetamid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetilkarbamoil-4-(2-sulfonatoetil)piridin

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetil-propanamido)]fenilazo-3-(2-kloro-5-(2-(3-pentadecilfenoksi)butilamido)anilino)-1-(2,4,6-triklorofenil)-2-pirazolin-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenilacetamid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-klorofenil)glicinamid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-tetrametil-1-oksilpiperidin-4-il)acetamid;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oksidanil

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on hidroklorid

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-heksildeciloksi)benzamid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoksietil)aminoacetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)-amino)-feniltio)-5-okso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-klorofenil)tetradekanamid;

N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]amino}fenil)tio]-5-okso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il}amino)-4-klorofenil]tetradekanamid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metoksietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-kloro-N-(4-metilfenil)acetamid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetilamino)tioacetamid hidroklorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metildodekan-1-sulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetilbutiliden)-3-hidroksi-2-naftohidrazid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecil-4-metoksibenzamid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioksonaft[2,3-c]akridin-6-il)benzamid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-kloro-1,4-fenilen)bis(3-oksobutanamid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

amid 2-(5,5-dimetil-2,4-dioksooksazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-okso-N-(2-metoksi-5-oktadekanoilaminofenil)pentanojske kisline

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-metoksi-etil)-amino]-2-(6-bromo-2-metil-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-fenil]acetamid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decil-4-nitrobenzamid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanamid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoksipropil)-1,1-diokso-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]-5′-terc-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-diokso-1,3-oksazolidin-3-il)-2′-[(2-etilheksil)tio]acetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]acetamid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoksi-N,N-dimetilacetamid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

dinatrijeva sol 1-hidroksi-4-(β-(4-(1-hidroksi-3,6-disulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoksi)etoksi)-N-dodecil-2-naftamida

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

zmes: kalijevega N-[3-(dimetiloksidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooktan sulfonamidata;

N-[3-(dimetiloksidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooktan sulfonamida

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-metilen]-benzen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

zmes: N,N′-etan-1,2-diilbis(heksanamida);

12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekanamida;

N,N′-etan-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekanamida)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hidroksioktadekanojska kislina, reakcijski produkti z 1,3-benzendimetanaminom in heksametilendiaminom

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

zmes: 2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenil]-4,4′-diil) bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-okso-butanamid;

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-okso-butanamid;

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-karboksilfenil)-3-okso-butanamid

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

zmes: N-[5-[bis-(2-metoksi-etil)-amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il-azo)-fenil]-acetamid;

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]-acetamid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N″-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-oktilsečnina]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

zmes: 1,2-dimetilpropiliden dihidroperoksida;

dimetil 1,2-benzendikarboksilata

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakcaza

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


PRILOGA 1C

Iz Priloge I se črtajo vpisi z naslednjimi številkami vpisov:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Evropski parlament in Svet

16.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/83


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. januarja 2009

o imenovanju evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pomočnika nadzornika

(2009/30/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (1) in zlasti člena 42(1) Uredbe,

ob upoštevanju predlaganega seznama kandidatov, ki ga je pripravila Komisija 21. oktobra 2008, v skladu s členom 42(1) Uredbe (ES) št. 45/2001, po javnem razpisu za predložitev kandidatur za imenovanje evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pomočnika nadzornika,

ker je treba s skupnim soglasjem med Evropskim parlamentom in Svetom imenovati evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pomočnika nadzornika, in sicer od 17. januarja 2009 za obdobje petih let –

SKLENILA:

Člen 1

Za obdobje od 17. januarja 2009 do 16. januarja 2014 sta imenovana:

evropski nadzornik za varstvo podatkov: g. Peter HUSTINX,

pomočnik nadzornika: g. Giovanni BUTTARELLI.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. januarja 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

A. VONDRA


(1)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


Komisija

16.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/84


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. januarja 2009

o spremembi Odločbe 2007/716/ES glede nekaterih obratov v sektorjih mesa in mleka v Bolgariji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8988)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/31/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 42 Akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede vzpostavitve notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/716/ES (2) določa prehodne ukrepe za strukturne zahteve glede nekaterih obratov v sektorjih mesa in mleka v Bolgariji iz Uredbe (ES) št. 852/2004 (3) in Uredbe (ES) št. 853/2004 (4) Evropskega parlamenta in Sveta. Dokler so navedeni obrati v prehodu, se proizvodi s poreklom iz navedenih obratov lahko v promet dajo le na notranji trg ali uporabijo za nadaljnjo predelavo v bolgarskih obratih v prehodu.

(2)

Odločba 2007/716/ES je bila spremenjena z odločbami Komisije 2008/290/ES (5), 2008/330/ES (6), 2008/552/ES (7), 2008/678/ES (8) in 2008/828/ES (9).

(3)

V skladu z uradno izjavo bolgarskega pristojnega organa so nekateri obrati v sektorjih mesa in mleka zaključili svoje dejavnosti ali končali postopek posodabljanja in so zdaj popolnoma usklajeni z zakonodajo Skupnosti. Navedene obrate je zato treba črtati s seznama obratov v prehodu.

(4)

Prilogo k Odločbi 2007/716/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2007/716/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. januarja 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 289, 7.11.2007, str. 14.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(5)  UL L 96, 9.4.2008, str. 35.

(6)  UL L 114, 26.4.2008, str. 94.

(7)  UL L 178, 5.7.2008, str. 43.

(8)  UL L 221, 19.8.2008, str. 32.

(9)  UL L 294, 1.11.2008, str. 11.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2007/716/ES se spremeni:

1.

Črtajo se naslednji vnosi obratov za predelavo mesa:

Št.

Veterinarska št.

Ime obrata

Mesto/ulica ali kraj/regija

„1.

BG 0101001

‚Melnichen kombinat Rila STH‘ AD

gr. Blagoevgrad

ul. ‚V. Levski‘ 56

19.

BG 0401012

‚Polikomers-SG‘ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

‚Z i K‘ OOD

gr. Vratsa

ul. ‚Vasil Kanchov‘ 25

126.

BG 2202025

ET ‘Takt-Asia Milanova’

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. ‚Obelsko shose‘ 11

260.

BG 1204008

ET ‚Petar Parvanov – Demetra‘

gr. Lom

ul. ‚Belogradchishko shose‘ 1

283.

BG 1604014

‚Elko‘ OOD

gr. Plovdiv

ul. ‚Brezovsko shose‘ 170

355.

BG 2504001

ET ‚Stezis‘

gr. Omurtag

Promishlena zona“

2.

Črtajo se naslednji vnosi obratov za predelavo mleka:

Št.

Veterinarska št.

Ime obrata

Mesto/ulica ali kraj/regija

„16.

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev‘

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET ‚Rosen Deyanski-DEYA‘

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ‚Bor – Chvor‘

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

‚Balgarski yogurt‘ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

‚Polidey – 2‘ OOD

s. Domlyan

171.

2412019

‚Dekada‘ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

‚El-Em-Impeks‘ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania“


16.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.