ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 335

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
13. december 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1241/2008 z dne 12. decembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1242/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1243/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi prilog III in VI k Direktivi 2006/141/ES v zvezi z zahtevami glede sestave nekaterih formul za dojenčke ( 1 )

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1244/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1245/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1615/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

30

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1246/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi člena 23(2) in prilogah II in III Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi s prenosom proračunskih sredstev za skupno ureditev trga za vino na razvoj podeželja

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1247/2008 z dne 11. decembra 2008 o odstopanju od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2058/96, (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 955/2005, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 1002/2007, (ES) št. 27/2008 in (ES) št. 1067/2008 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdaje uvoznih dovoljenj za leto 2009 v okviru tarifnih kvot za sladki krompir, škrob iz manioke, manioko, žita, riž in oljčno olje ter o odstopanju od uredb (ES) št. 382/2008, (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 596/2004 in (ES) št. 633/2004 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2009 v sektorjih govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, jajc in perutninskega mesa

35

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/939/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 8. decembra 2008 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

39

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

41

 

 

Komisija

 

 

2008/940/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. oktobra 2008 o določitvi standardnih zahtev za poročanje o nacionalnih programih izkoreninjenja, nadzora in spremljanja nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki jih sofinancira Skupnost (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6032)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te snovi (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7803)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 9. decembra 2008 o prilagoditvi ponderjev, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2007, 1. septembra 2007, 1. oktobra 2007, 1. novembra 2007, 1. decembra 2007 in 1. januarja 2008 za osebne prejemke uradnikov, začasnega osebja in pogodbenega osebja Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države

94

 

 

2008/943/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. decembra 2008 o nevključitvi kostnega olja v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8083)  ( 1 )

97

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupno stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008 ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme

99

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1241/2008

z dne 12. decembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1242/2008

z dne 8. decembra 2008

o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1) in zlasti členov 4(4), 6(2) in 7(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvodne strukture in sistemi v Skupnosti so zelo raznoliki. Za namen lažjega izvajanja analiz strukturnih značilnosti kmetijskih gospodarstev in njihovih gospodarskih rezultatov je bila z Odločbo Komisije 85/377/EGS z dne 7. junija 1985 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva (2) določena ustrezna in homogena klasifikacija kmetijskih gospodarstev glede na ekonomsko velikost in tip kmetovanja.

(2)

Tipologija Skupnosti mora biti določena tako, da omogoča združitev homogenih skupin kmetijskih gospodarstev, z večjo ali manjšo stopnjo agregacije, in da omogoča opravljanje primerjave stanja na kmetijskih gospodarstvih.

(3)

Glede na naraščajočo pomembnost donosnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, razen kmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, za dohodke kmetov, je treba v tipologijo Skupnosti vključiti klasifikacijsko spremenljivko, ki odraža pomembnost drugih donosnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom.

(4)

Za namen izpolnitve ciljev iz členov 4(1), 6(1)(b) in 7(2) Uredbe 79/65/EGS je treba določiti pravila za izvajanje tipologije Skupnosti. Poleg tega se mora tipologija Skupnosti uporabljati za poročevalske kmetije, ki uporabljajo računovodske podatke, zbrane prek Mreže knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN).

(5)

Na podlagi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1166/2008 z dne 19. novembra 2008 Evropskega parlamenta in Sveta o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (3), morajo biti raziskovanja o strukturi kmetij, ki temeljijo na vzorcu, statistično reprezentativna v smislu vrste in velikosti kmetijskih gospodarstev v skladu s tipologijo Skupnosti. Zaradi tega se mora tipologija Skupnosti uporabljati tudi za kmetijska gospodarstva, za katera se podatki zbirajo prek raziskovanj o strukturi kmetij.

(6)

Tip kmetovanja in ekonomsko velikost kmetijskega gospodarstva je treba določiti na podlagi ekonomskega merila, ki je vedno pozitivno. Zato je ustrezno uporabiti standardni rezultat. Seznam proizvodov, za katere je treba izračunati standardne rezultate, je treba uskladiti s seznami značilnosti raziskovanj o strukturi kmetij v skladu z Uredbo (ES) št. 1166/2008. Da bi se omogočila uporaba tipologije kmetijskih gospodarstev v FADN, je treba sestaviti tabelo ujemanja med značilnostmi strukturnih raziskav in naslovi s kmetijskih gospodarstev iz FADN.

(7)

Standardni rezultati temeljijo na povprečnih vrednostih v petletnem referenčnem obdobju, vendar jih je treba redno dopolnjevati, da se upoštevajo gospodarski trendi, na podlagi česar je tipologijo mogoče še naprej smiselno uporabljati. Pogostost dopolnjevanja mora biti določena z leti, v katerih se izvajajo raziskovanja o strukturi kmetij.

(8)

Za namen sestave načrta za izbor poročevalskih kmetij, ki ga je treba vključiti v FADN 2010, je treba določiti, da se mora tipologija, opredeljena v tej uredbi, že uporabljati v raziskovanjih o strukturi kmetij za leto 2007. Poleg tega je treba za namen zagotovitve primerljivosti analiz stanja kmetijskih gospodarstev, razvrščenih v skladu s to tipologijo, določiti, da je treba tipologijo uporabiti v raziskovanjih o strukturi kmetij in FADN pred letom 2010. Zaradi tega je treba vključiti odstopanje pod pogojem, da so standardni rezultati izračunani za referenčno obdobje 2004.

(9)

Standardne rezultate in podatke, potrebne za njihov izračun, mora Komisiji posredovati organ za zvezo, ki ga vsaka država članica ustanovi v skladu s členom 6 Uredbe 79/65/EGS. Zagotoviti je treba, da organ za zvezo ustrezne informacije sporoči Komisiji neposredno prek informacijskega sistema, ki ga vzpostavi Komisija. Poleg tega je treba predvideti možnost, da ta sistem omogoča elektronsko izmenjavo zahtevanih informacij na podlagi modelov, ki so organu za zvezo na voljo prek tega sistema. Določiti je treba tudi obveznost, na podlagi katere mora Komisija države članice obveščati o splošnih pogojih za izvajanje računalniškega sistema prek Odbora Skupnosti za Mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.

(10)

Zaradi jasnosti in ob upoštevanju dejstva, da je tipologija Skupnosti ukrep, namenjen splošni uporabi in ne določenim prejemnikom, je Odločbo 85/377/EGS primerno nadomestiti z uredbo.

(11)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za Mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa „tipologijo Skupnosti za kmetijska gospodarstva“, v nadaljnjem besedilu „tipologija“, ki je enotna klasifikacija kmetijskih gospodarstev v Skupnosti, ki temelji na tipu kmetovanja in ekonomski velikosti ter pomembnosti drugih pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom.

2.   Tipologija se v glavnem uporablja za predstavitev podatkov, glede na tip kmetovanja in razred ekonomske velikosti, zbranih z raziskovanji Skupnosti o strukturi kmetij in Mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.

Člen 2

Tip kmetovanja

1.   V tej uredbi se „tip kmetovanja“ kmetijskega gospodarstva določi z relativnim prispevkom standardnega rezultata različnih značilnosti k skupnemu standardnemu rezultatu kmetijskega gospodarstva. Standardni rezultat se določi v členu 5.

2.   Glede na natančnost zahtevanih podrobnosti so tipi kmetovanja naslednji:

(a)

splošni tipi kmetovanja;

(b)

glavni tipi kmetovanja;

(c)

posebni tipi kmetovanja.

Klasifikacija kmetijskih gospodarstev glede na tip kmetovanja je določena v Prilogi I.

Člen 3

Ekonomska velikost kmetijskega gospodarstva

Ekonomska velikost kmetijskega gospodarstva se določi na osnovi skupnega standardnega rezultata kmetijskega gospodarstva. Izražena je v eurih. Metoda izračuna ekonomske velikosti kmetijskega gospodarstva in razredi ekonomske velikosti so določeni v Prilogi II.

Člen 4

Druge pridobitne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom

Pomembnost pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, razen kmetijskih dejavnosti kmetijskega gospodarstva, se določi na podlagi odstotka tistih drugih pridobitnih dejavnosti, navedenih v končnem rezultatu kmetijskega gospodarstva. To razmerje se izrazi kot odstotna skupina. Navedene odstotne skupine so določene v delu C Priloge III.

Končni rezultat, opredelitev in metoda izračuna razmerja so določeni v delih A in B Priloge III.

Člen 5

Standardni rezultat in skupni standardni rezultat

1.   V tej uredbi „standardni rezultat“ pomeni standardno vrednost bruto proizvodnje.

Standardni rezultat se določi za vsako regijo iz Priloge IV k tej uredbi in za vsako značilnost poljščin in živine v strukturnih raziskavah iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1166/2008.

Metoda izračuna za določitev standardnih rezultatov za vsako značilnost in postopki za zbiranje ustreznih podatkov so določeni v Prilogi IV k tej uredbi.

2.   Skupni standardni rezultat kmetijskega gospodarstva ustreza vsoti vrednosti za vsako značilnost, ki se dobi tako, da se standardni rezultati na enoto pomnožijo s številom ustreznih enot.

3.   Za izračun standardnih rezultatov za raziskovanja o strukturi kmetij za leto N „referenčno obdobje“ pomeni leto N-3, ki obsega pet zaporednih let od leta N-5 do leta N-1.

Standardni rezultati se določijo z uporabo povprečnih osnovnih podatkov, izračunanih za petletno referenčno obdobje iz prvega pododstavka. Standardne rezultate je treba ob upoštevanju gospodarskih trendov dopolnjevati najmanj vsakič, ko se izvajajo raziskovanja o strukturi kmetij.

Prvo referenčno obdobje, za katero se izračunajo standardni rezultati, se ujema z referenčnim obdobjem 2007, ki obsega koledarska leta 2005, 2006, 2007, 2008 in 2009 ali leta kmetijske pridelave 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 in 2009/10.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 države članice izračunajo standardne rezultate za referenčno obdobje 2004 za značilnosti, navedene v raziskovanjih o strukturi kmetij za leto 2007, kot je določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 204/2006 (4). V tem primeru referenčno obdobje obsega koledarska leta 2003, 2004, 2005 ali leta kmetijske pridelave 2003/04, 2004/05, 2005/06.

Člen 6

Posredovanje Komisiji

1.   Standardne rezultate in podatke iz dela 3 Priloge IV Komisiji (Eurostatu) posreduje organ za zvezo, ki ga vsaka država članica imenuje v skladu s členom 6 Uredbe 79/65/EGS, ali organ, na katerega je bila ta naloga prenesena.

2.   Države članice Komisiji posredujejo standardne rezultate za referenčno obdobje N in podatke iz dela 3 Priloge IV do 31. decembra vsakega leta N+3 ali, če je potrebno, do roka, ki ga določi Komisija po posvetovanju z Odborom Skupnosti za Mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.

Standardne rezultate za referenčno obdobje 2004 je treba Komisiji posredovati do 31. decembra 2008.

3.   Za namen posredovanja standardnih rezultatov in podatkov iz odstavka 1 države članice uporabijo računalniške sisteme, ki jih da na voljo Komisija (Eurostat) in ki omogočajo elektronsko izmenjavo dokumentov in informacij med Komisijo in državami članicami.

4.   Obliko in vsebino dokumentov, potrebnih za posredovanje, določi Komisija na podlagi modelov ali vprašalnikov, ki so na voljo prek sistemov iz odstavka 3. Določbe, ki se nanašajo na lastnosti podatkov iz odstavka 1, se opredelijo v okviru Odbora Skupnosti za Mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.

Člen 7

Razveljavitev

1.   Odločba 85/377/EGS se razveljavi.

Vendar pa se Odločba 85/377/EGS uporablja še naprej za namen klasifikacije kmetijskih gospodarstev iz Mreže knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev do vključno računovodskega leta 2009 in iz raziskovanj o strukturi kmetij iz Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (5) do vključno raziskovanj za leto 2007.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se jih bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge V.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Za Mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev se uporablja od računovodskega leta 2010, za raziskovanja o strukturi kmetij pa od raziskave leta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65.

(2)  UL L 220, 17.8.1985, str. 1.

(3)  UL L 321, 1.12.2008, str. 14.

(4)  UL L 34, 7.2.2006, str. 3.

(5)  UL L 56, 2.3.1988, str. 1.


PRILOGA I

KLASIFIKACIJA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV GLEDE NA TIP KMETOVANJA

A.   A. KLASIFIKACIJSKI SEZNAM

Specializirana kmetijska gospodarstva – poljščine

Splošni tip kmetovanja

Glavni tip kmetovanja

Posebni tip kmetovanja

1.

Specializirani pridelovalec poljščin

15.

Specializirani pridelovalec žit, oljnic in stročnic

151.

Specializirani pridelovalec žit (razen riža), oljnic in stročnic

152.

Specializirani pridelovalec riža

153.

Mešana pridelava žit, oljnic, stročnic in riža

16.

Splošno poljedelstvo

161.

Specializirani pridelovalec korenovk

162.

Mešana pridelava žit, oljnic, stročnic in korenovk

163.

Specializirani pridelovalec njivske zelenjave

164.

Specializirani pridelovalec tobaka

165.

Specializirani pridelovalec bombaža

166.

Razne poljščine – kombinirano

2.

Specializirani vrtnar

21.

Specializirani vrtnar – pod steklom

211.

Specializirani pridelovalec zelenjave – pod steklom

212.

Specializirani gojitelj cvetja in okrasnih rastlin – pod steklom

213.

Specializirani vrtnar – pod steklom

22.

Specializirani vrtnar – na prostem

221.

Specializirani pridelovalec zelenjave – na prostem

222.

Specializirani gojitelj cvetja in okrasnih rastlin – na prostem

223.

Specializirani vrtnar – na prostem

23.

Drugo vrtnarstvo

231.

Specializirani pridelovalec gob

232.

Specializirane drevesnice

233.

Različno vrtnarstvo

3.

Specializirani gojitelj trajnih nasadov

35.

Specializirani vinogradnik

351.

Specializirani proizvajalec kakovostnega vina

352.

Specializirani proizvajalec vina, razen kakovostnega vina

353.

Specializirani pridelovalec namiznega grozdja

354.

Drugi vinogradi

36.

Specializirani sadjar in pridelovalec citrusov

361.

Specializirani sadjar (razen citrusov, tropskega sadja in oreškov)

362.

Specializirani pridelovalec citrusov

363.

Specializirani pridelovalec oreškov

364.

Specializirani pridelovalec tropskega sadja

365.

Specializirani sadjar in pridelovalec citrusov, tropskega sadja in oreškov: mešana pridelava

37.

Specializirani pridelovalec oljk

370.

Specializirani pridelovalec oljk

38.

Razni stalni nasadi – kombinirano

380.

Razni stalni nasadi – kombinirano


Specializirana kmetijska gospodarstva – živinorejska proizvodnja

Splošni tip kmetovanja

Glavni tip kmetovanja

Posebni tip kmetovanja

4.

Specializirani rejec pašne živine

45.

Specializirani proizvajalec mleka

450.

Specializirani proizvajalec mleka

46.

Specializirani govedorejec – vzreja in pitanje za zakol

460.

Specializirani govedorejec – vzreja in pitanje za zakol

47.

Govedo – prireja mleka, vzreja, pitanje za zakol – kombinirano

470.

Govedo – prireja mleka, vzreja, pitanje za zakol – kombinirano

48.

Ovce, koze in druga pašna živina

481.

Specializirani ovčerejec

482.

Kombinirano ovčereja in govedoreja

483.

Specializirani kozjerejec

484.

Različne vrste pašne živine

5.

Specializirani prašičerejci in perutninarji

51.

Specializirani prašičerejci

511.

Specializirana vzreja prašičev

512.

Specializirano pitanje prašičev

513.

Vzreja in pitanje prašičev – kombinirano

52.

Specializirani perutninarji

521.

Specializirani rejci kokoši nesnic

522.

Specializirani rejci perutnine za meso

523.

Rejci kokoši nesnic in rejci perutnine za meso – kombinirano

53.

Razni prašičerejci in perutninarji – kombinirano

530.

Razni prašičerejci in perutninarji – kombinirano


Mešana kmetijska gospodarstva

Splošni tip kmetovanja

Glavni tip kmetovanja

Posebni tip kmetovanja

6.

Mešana rastlinska pridelava

61.

Mešana rastlinska pridelava

611.

Vrtnarstvo in trajni nasadi – kombinirano

612.

Poljščine in vrtnarstvo – kombinirano

613.

Poljščine in vinogradi – kombinirano

614.

Poljščine in trajni nasadi – kombinirano

615.

Mešana pridelava, v glavnem poljščine

616.

Druga mešana rastlinska pridelava

7.

Mešana živinoreja

73.

Mešana živina, v glavnem pašna živina

731.

Mešana živina, v glavnem za prirejo mleka

732.

Mešana živina, v glavnem pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

74.

Mešana živina, v glavnem prašičereja in perutninarstvo

741.

Mešana živina: prašičereja in perutninarstvo ter prireja mleka – kombinirano

742.

Mešana živinoreja: prašičereja in perutninarstvo ter pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

8.

Mešano rastlinska pridelava – živinoreja

83.

Poljščine – pašna živina kombinirano

831.

Pridelava poljščin v kombinaciji s prirejo mleka

832.

Prireja mleka v kombinaciji s pridelavo poljščin

833.

Pridelava poljščin v kombinaciji s pašno živino, razen tiste za prirejo mleka

834.

Pašna živina, razen tiste za prirejo mleka, v kombinaciji s pridelavo poljščin

84.

Razni rastlinski pridelki in živinoreja, kombinirano

841.

Pridelava poljščin in prašičereja ter perutninarstvo, kombinirano

842.

Trajni nasadi in pašna živina, kombinirano

843.

Čebelarstvo

844.

Razni mešani pridelki in živina

9.

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

90.

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

900.

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

B.   TABELA UJEMANJA IN OZNAKE ZA PONOVNO RAZVRSTITEV

I.   Ustreznost med naslovi raziskovanj o strukturi kmetij in poročili s kmetijskih gospodarstev iz Mreže knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN)

Enakovredni naslovi za uporabo standardnih rezultatov

Oznaka, ki se uporabi za naslov

Raziskovanja Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev leta 2010, 2013 in 2016

(Uredba (ES) št. 1166/2008)

Poročilo s kmetijskega gospodarstva iz FADN

(Uredba (ES) št. 868/2008 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva (1))

I.   

Poljščine

2.01.01.01.

Navadna pšenica in pira

120.

Navadna pšenica in pira

2.01.01.02.

Pšenica durum

121.

Pšenica durum

2.01.01.03.

122.

Rž (vključno meslin)

2.01.01.04.

Ječmen

123.

Ječmen

2.01.01.05.

Oves

124.

Oves

125.

Poletne žitne mešanice

2.01.01.06.

Koruza v zrnju

126.

Koruza za zrnje (vključno vlažna koruza za zrnje)

2.01.01.07.

Riž

127.

Riž

2.01.01.99.

Druga žita za pridelavo zrnja

128.

Druga žita

2.01.02.

Sušene stročnice in stročnice za pridelavo zrnja (vključno s semeni in mešanicami žit in stročnic)

129.

Stročnice

2.01.02.01.

Od tega grah, fižol in volčji bob

360.

Grah, njivski fižol, sladek volčji zob

361.

Leča, čičerka in grašica

330.

Ostale stročnice

2.01.03.

Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim krompirjem)

130.

Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim)

2.01.04.

Sladkorna pesa (brez semen)

131.

Sladkorna pesa (brez semena)

2.01.05.

Krmne korenovke in kapusnice (brez semen)

144.

Krmne korenovke in kapusnice (brez semena)

2.01.06.01.

Tobak

134.

Tobak

2.01.06.02.

Hmelj

133.

Hmelj

2.01.06.03.

Bombaž

347.

Bombaž

2.01.06.04.

Oljna ogrščica in oljna repica

331.

Oljna ogrščica

2.01.06.05.

Sončnice

332.

Sončnice

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Laneno seme (oljni lan)

364.

Lan, razen lan za vlakna

2.01.06.08.

Druge oljnice

334.

Druge oljnice

2.01.06.09.

Lan

373.

Lan

2.01.06.10.

Konoplja

374.

Konoplja

2.01.06.11.

Ostale vlaknene rastline

 

2.01.06.12.

Dišavnice, zdravilne rastline in začimbe

345.

Zdravilne rastline, dišavnice in začimbe, vključno čaj, kava in kavna cikorija

2.01.06.99.

Druge industrijske rastline, ki niso navedene drugje

346.

Sladkorni trs

348.

Ostale industrijske rastline

2.01.07.

Sveže vrtnine, melone in jagode, od tega:

 

2.01.07.01.

Na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

 

2.01.07.01.01.

Na odprtem na njivah

136.

Sveža poljska zelenjava, melone in jagode gojene na prostem

2.01.07.01.02.

Tržna pridelava na vrtovih

137.

Sveža zelenjava, melone in jagode gojene na prostem v vrtovih

2.01.07.02.

V steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

138.

Sveža zelenjava, melone, jagode gojene v zaščitenem prostoru

2.01.08.

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic):

 

2.01.08.01.

Na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

140.

Cvetje in okrasne rastline gojene na prostem (razen vzgajališč sadik)

2.01.08.02.

V steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

141.

Cvetje in okrasne rastline gojene v zaščitenem prostoru

2.01.09.

Rastline, ki se spravijo zelene:

 

2.01.09.01.

Travinje za določen čas

147.

Travinje za določen čas

2.01.09.02.

Druge rastline, ki se spravijo zelene:

145.

Ostale krmne rastline

2.01.09.02.01.

Zelena koruza

326.

Koruza za krmo

2.01.09.02.02.

Stročnice

IN

327.

Ostala silažna žita

IN

2.01.09.02.99.

Druge rastline, ki se spravijo zelene in ki niso navedene drugje

328.

Ostale krmne rastline

2.01.10.

Semena in sadike na njivah

142.

Semena trav

143.

Ostala semena

2.01.11.

Druge poljščine

148.

Druge poljščine, ki niso vključene pod postavkami 120 do 147

149.

Zemljišča za saditev dana v najem, vključno zemljišča, ki so na razpolago zaposlenim kot plačilo v naravi

2.01.12.01.

Praha brez kakršnih koli subvencij

146.

Praha

Manjkajoči podatki, oznaka 3: Praha brez finančne pomoči

2.01.12.02.

Praha, upravičena do subvencij, brez gospodarske rabe

146.

Praha

Manjkajoči podatki, oznaka 8: Neobdelano zemljišče, ki se ne uporablja več za proizvodne namene, za katere je kmetijsko gospodarstvo upravičeno do finančne pomoči

2.03.01.

Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov

150.

Travniki in intenzivni pašniki

2.03.02.

Ekstenzivni pašniki

151.

Ekstenzivni pašniki

2.03.03.

Trajno travinje, ki se ne uporablja več za proizvodne namene in ni več upravičeno do subvencij

314.

Trajno travinje, ki se ne uporablja več za proizvodne namene in ki je upravičeno do subvencij

2.04.01.

Sadovnjaki in nasadi jagodičja

152.

Sadovnjaki in nasadi jagodičja

2.04.01.01.

Sadne vrste, od tega:

 

2.04.01.01.01.

Sadje v zmernih podnebnih območjih

349.

Pečkato sadje

350.

Koščičasto sadje

2.04.01.01.02.

Sadje v subtropskih podnebnih območjih

353.

Tropsko in subtropsko sadje

2.04.01.02.

Vrste jagodičja

352.

Majhno sadje in jagodičevje

2.04.01.03.

Oreški

351.

Oreški

2.04.02.

Nasadi citrusov

153.

Nasadi citrusov

2.04.03.

Nasadi oljk

154.

Nasadi oljk

2.04.03.01.

Oljke, običajno za pridelavo namiznih oliv

281.

Namizne oljke

2.04.03.02.

Oljke, običajno za pridelavo olja

282.

Oljke za proizvodnjo olja

283.

Oljčno olje

2.04.04.

Vinogradi, katerih pridelek je običajno namenjen za:

155.

Vinska trta

2.04.04.01.

Kakovostno vino

286.

Grozdje za kakovostno vino z zaščiteno označbo porekla

292.

Grozdje za kakovostno vino z zaščiteno geografsko označbo

289.

Kakovostno vino z zaščiteno označbo porekla

294.

Kakovostno vino z zaščiteno geografsko označbo

2.04.04.02.

Druga vina

293.

Grozdje za druga vina

288.

Različni proizvodi vinske trte: grozdni mošt, sok, brandy, kis in drugi proizvedeni na gospodarstvu

295.

Druga vina

2.04.04.03.

Namizno grozdje

285.

Namizno grozdje

2.04.04.04.

Rozine

291.

Rozine

2.04.05.

Drevesnice

157.

Drevesnice

2.04.06.

Drugi trajni nasadi

158.

Drugi trajni nasadi

2.04.07.

Trajni nasadi v steklenjakih

156.

Trajni nasadi v zaščitenih prostorih

2.06.01.

Gobe

139.

Gobe

II.   

Živina

3.01.

Kopitarji

22.

Kopitarji (vseh starosti)

3.02.01.

Govedo, mlajše od enega leta, samci in samice

23.

Teleta za pitanje

24.

Drugo govedo do enega leta

3.02.02.

Govedo, staro eno do dve leti, samci

25.

Moško govedo od enega do dveh let

3.02.03.

Govedo, staro eno do dve leti, samice

26.

Žensko govedo od enega do dveh let

3.02.04.

Samci goveda, stari dve leti in več

27.

Moško govedo starejše od dveh let

3.02.05.

Telice, stare dve leti in več

28.

Telice za obnovo črede

29.

Telice za pitanje

3.02.06.

Krave molznice

30.

Krave molznice

31.

Izločene krave molznice

3.02.99.

Druge krave

32.

Druge krave

3.03.01.

Ovce (vseh starosti)

 

3.03.01.01.

Plemenske samice

40.

Ovce

3.03.01.99.

Druge ovce

41.

Druge ovce

3.03.02.

Koze (vseh starosti)

 

3.03.02.01.

Plemenske samice

38.

Koze, plemenske samice

3.03.02.99.

Druge koze

39.

Druge koze

3.04.01.

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

43.

Pujski

3.04.02.

Plemenske svinje, ki tehtajo 50 kg in več

44.

Plemenske svinje

3.04.99.

Drugi prašiči

45.

Prašiči za pitanje

46.

Drugi prašiči

3.05.01.

Brojlerji

47.

Piščanci

3.05.02.

Kokoši nesnice

48.

Kokoši nesnice

3.05.03.

Druga perutnina:

49.

Druga perutnina

3.05.03.01.

Purani

3.05.03.02.

Race

3.05.03.03.

Gosi

3.05.03.04.

Noji

3.05.03.99.

Druga perutnina, ki ni navedena drugje

3.06.

Kunci, plemenske samice

34.

Kunci, plemenske samice

3.07.

Čebele

33.

Čebele

II.   Oznake za ponovno razvrstitev različnih parametrov, ki so bili zajeti v raziskovanjih o strukturi kmetij leta 2010, 2013 in 2016

P45.

Govedo, za prirejo mleka = 3.02.01. (govedo pod enim letom starosti) + 3.02.03. (govedo, staro eno in mlajše od dveh let, samice) + 3.02.05. (telice, stare dve leti in več) + 3.02.06. (krave molznice)

P46.

Govedo = P45 (govedo za prirejo mleka) + 3.02.02. (govedo, nad enim, a pod dvema letoma starosti, samci) + 3.02.04. (samci goveda, stari dve leti in več) + 3.02.99. (druge krave)

GL

Pašna živina = 3.01. (kopitarji) + P46 (govedo) + 3.03.01.01. (plemenske ovce, samice) + 3.03.01.99 (druge ovce) + 3.03.02.01. (plemenske koze, samice) + 3.03.02.99. (druge koze)

If GL=0

FCP1

Krmne rastline za prodajo = 2.01.05. (krmne korenovke in kapusnice) + 2.01.09.(zelene krmne rastline) + 2.03.01. (pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov) + 2.03.02. (ekstenzivni pašniki)

FCP4

Krmne rastline za pašno živino = 0

P17

Korenovke = 2.01.03. (krompir) + 2.01.04. (sladkorna pesa) + 2.01.05. (krmne korenovke in kapusnice)

If GL>0

FCP1

Krmne rastline za prodajo = 0

FCP4

Krmne rastline za pašno živino = 2.01.05. (krmne korenovke in kapusnice) + 2.01.09. (rastline, ki se spravijo zelene) + 2.03.01. (pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov) + 2.03.02. (ekstenzivni pašniki)

P17

Korenovke = 2.01.03. (krompir) + 2.01.04. (sladkorna pesa)

P151.

Žita brez riža = 2.01.01.01. (navadna pšenica in pira) + 2.01.01.02. (pšenica durum) + 2.01.01.03. (rž) + 2.01.01.04. (ječmen) + 2.01.01.05. (oves) + 2.01.01.06. (koruza za zrnje) + 2.01.01.99. (druga žita za proizvodnjo zrnja)

P15.

Žita = P151 (žita brez riža) + 2.01.01.07. (riž)

P16.

Oljnice = 2.01.06.04. (oljna ogrščica in repica) + 2.01.06.05. (sončnice) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (lan (laneno seme)) + 2.01.06.08. (druge oljnice)

P51.

Prašiči = 3.04.01. (prašički z manj kot 20 kilogramov žive teže) + 3.04.02. (plemenske svinje, težke 50 kilogramov ali več) + 3.04.99. (drugi prašiči)

P52.

Perutnina = 3.05.01. (brojlerji) + 3.05.02. (kokoši nesnice) + 3.05.03. (druga perutnina)

P1.

Splošna pridelava = P15 (žita) + 2.01.02. (suhe stročnice in stročnice) + 2.01.03. (krompir) + 2.01.04. (sladkorna pesa) + 2.01.06.01. (tobak) + 2.01.06.02. (hmelj) + 2.01.06.03. (bombaž) + P16 (oljnice) + 2.01.06.09. (lan) + 2.01.06.10. (konoplja) + 2.01.06.11. (ostale vlaknene rastline) + 2.01.06.12. (dišavnice, zdravilne rastline in začimbe) + 2.01.06.99. (druge industrijske rastline, ki niso navedene drugje) + 2.01.07.01.01. (sveža zelenjava, melone, jagode – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi) – na prostem) + 2.01.10. (obdelovalna zemljišča in sadike) + 2.01.11. (druga obdelovalna zemljišča) + 2.01.12.01. (praha brez kakršnih koli subvencij) + FCP1 (krmne rastline za prodajo)

P2.

Vrtnarstvo = 2.01.07.01.02. (sveža zelenjava, melone, jagode – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)) – pridelava vrtnin za trg) + 2.01.07.02. (sveža zelenjava, melone, jagode – pod steklom ali drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)) + 2.01.08.01. (cvetje in okrasne rastline – na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)) + 2.01.08.02. (cvetje in okrasne rastline – pod steklom ali drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)) + 2.06.01. (gobe) + 2.04.05. (drevesnice)

P3.

Trajni nasadi = 2.04.01. (nasadi sadja in jagodičja) + 2.04.02. (nasadi citrusov) + 2.04.03. (nasadi oljk) + 2.04.04. (vinogradi) + 2.04.06. (drugi trajni nasadi) + 2.04.07. (trajni nasadi pod steklom)

P4.

Pašna živina in krmne rastline = GL (pašna živina) + FCP4 (krmne rastline za pašno živino)

P5.

Prašiči in perutnina = P51 (prašiči) + P52 (perutnina) + 3.06. (kunci, plemenske samice)

C.   OPREDELITEV TIPOV KMETOVANJA

Tipi kmetovanja so opredeljeni po dveh posebnostih:

(a)

Narava zadevnih značilnosti

Značilnosti se nanašajo na seznam značilnosti v raziskovanjih o strukturi kmetij za leta 2010, 2013 in 2016: določeni so z uporabo oznak, ki so predstavljene v tabeli ujemanja v delu B.I te priloge, ali z oznako ponovne razvrstitve nekaterih navedenih značilnosti, kot je določeno v delu B.II te priloge (2).

(b)

Pragovi, ki določajo meje razredov

Če ni navedeno drugače, so ti pragovi izraženi kot deleži skupnih standardnih rezultatov kmetijskega gospodarstva.

Specializirana kmetijska gospodarstva – poljščine

Tipi kmetovanja

Opredelitev

Oznaka značilnosti in pragov

(sklic na del B te priloge)

Splošni

Glavni

Posebni

Oznaka

 

Oznaka

 

Oznaka

 

1

Specializirani pridelovalec poljščin

 

 

 

 

Splošno poljedelstvo, tj. žita, suhe stročnice in stročnice za pridelavo zrnja, oljnice, krompir, sladkorna pesa, industrijske rastline, sveža zelenjava, melone, jagode na prostem, pridelava semen in sadik na njivah, druge njive, praha in krmne rastline za prodajo > 2/3

P1 > 2/3

15

Specializirani pridelovalec žit, oljnic in stročnic

 

 

Žita, oljnice, suhe stročnice in stročnice > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Specializirani pridelovalec žit (razen riža), oljnic in stročnic

Žita, razen riža, oljnic, suhih stročnic in stročnic > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Specializirani pridelovalec riža

Riž > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Mešana pridelava žit, oljnic, stročnic in riža

Kmetijska gospodarstva v 15. razredu, razen tistih v 151. in 152. razredu

 

16

Splošno poljedelstvo

 

 

Splošna pridelava poljščin > 2/3; žita, oljnice, suhe stročnice in stročnice ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Specializirani pridelovalec korenovk

Krompir, sladkorna pesa ter krmne korenovke in kapusnice > 2/3

P17 > 2/3

162

Mešana pridelava žit, oljnic, stročnic in korenovk

Žita, oljnice, suhe stročnice in stročnice > 1/3; korenovke > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Specializirani pridelovalec njivske zelenjave

Sveže vrtnine, melone in jagode – na prostem > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Specializirani pridelovalec tobaka

Tobak > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Specializirani pridelovalec bombaža

Bombaž > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Razne poljščine – kombinirano

Kmetijska gospodarstva v 16. razredu, razen tistih v 161., 162., 163., 164. in 165. razredu

 

2

Specializirani vrtnar

 

 

 

 

Sveža zelenjava, melone in jagode – pridelava vrtnin za trg in pod steklom, cvetje in okrasne rastline – na prostem in pod steklom, gobe in drevesnice > 2/3

P2 > 2/3

21

Specializirani pridelovalec zelenjave – pod steklom

 

 

Sveža zelenjava, melone in jagode – pod steklom, cvetje in okrasne rastline – pod steklom > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Specializirani pridelovalec zelenjave – pod steklom

Sveža zelenjava, melone in jagode – pod steklom > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Specializirani gojitelj cvetja in okrasnih rastlin – pod steklom

Cvetje in okrasne rastline – pod steklom > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Specializirani vrtnar – pod steklom

Kmetijska gospodarstva v 21. razredu, razen tistih v 211. in 212. razredu

 

22

Specializirani vrtnar – na prostem

 

 

Sveža zelenjava, melone in jagode, pridelava vrtnin za trg, cvetje in okrasne rastline, na prostem > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Specializirani pridelovalec zelenjave – na prostem

Sveže vrtnine, melone in jagode, pridelava vrtnin za trg > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Specializirani gojitelj cvetja in okrasnih rastlin – na prostem

Cvetje in okrasne rastline – na prostem > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Specializirani vrtnar – na prostem

Kmetijska gospodarstva v 22. razredu, razen tistih v 221. in 222. razredu

 

23

Drugo vrtnarstvo

 

 

Vrtnarske kmetije s pridelavo pod steklom ≤ 2/3 in na prostem ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Specializirani pridelovalec gob

Gobe > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Specializirane drevesnice

Drevesnice > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Različno vrtnarstvo

Kmetijska gospodarstva v 23. razredu, razen tistih v 231. in 232. razredu

 

3

Specializirani vinogradnik

 

 

 

 

Nasadi sadja in jagodičja, nasadi citrusov, oljk, vinogradi, drugi trajni nasadi in trajni nasadi pod steklom > 2/3

P3 > 2/3

35

Specializirani vinogradnik

 

 

Vinogradi > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Specializirani proizvajalec kakovostnega vina

Vinogradi, ki navadno dajejo kakovostno vino > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Specializirani proizvajalec vina, razen kakovostnega vina

Vinogradi, ki navadno dajejo druga vina > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Specializirani pridelovalec namiznega grozdja

Vinogradi, ki navadno dajejo namizno grozdje > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Drugi vinogradi

Kmetijska gospodarstva v 35. razredu, razen tistih v 351. in 352. in 353. razredu

 

36

Specializirani sadjar in pridelovalec citrusov

 

 

Sadje in jagodičje ter citrusi > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Specializirani sadjar (razen citrusov, tropskega sadja ali oreškov)

Sadje v zmernih podnebnih območjih > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Specializirani pridelovalec citrusov

Citrusi > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Specializirani pridelovalec oreškov

Oreški > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Specializirani pridelovalec tropskega sadja

Tropsko sadje > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Specializirani sadjar in pridelovalec citrusov, tropskega sadja in oreškov: mešana pridelava

Kmetijska gospodarstva v 36. razredu, razen tistih v 361., 362., 363. in 364. razredu

 

37

Specializirani pridelovalec oljk

370

Specializirani pridelovalec oljk

Oljke > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Razni stalni nasadi – kombinirano

380

Razni stalni nasadi – kombinirano

Kmetijska gospodarstva v 3. razredu, razen tistih v 35., 36. in 37. razredu

 


Specializirana kmetijska gospodarstva – živinorejska proizvodnja

Tipi kmetovanja

Opredelitev

Oznaka značilnosti in pragov

(sklic na del B te priloge)

Splošni

Glavni

Posebni

Oznaka

 

Oznaka

 

Oznaka

 

4

Specializirani rejec pašne živine

 

 

 

 

Krmne rastline za pašno živino (tj. krmne korenovke in kapusnice, rastline, ki se spravijo zelene, pašniki in travniki, ekstenzivni pašniki) in pašna živina (tj. kopitarji, vse vrste govedi, ovce in koze) > 2/3

P4 > 2/3

45

Specializirani proizvajalec mleka

 

 

Krave molznice > 3/4 skupne pašne živine; pašna živina > 1/3 pašne živine in krmnih rastlin

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Specializirani govedorejec – vzreja in pitanje za zakol

 

 

Vse govedo (tj. govedo pod enim letom starosti, govedo nad enim letom, toda pod dvema letoma starosti, in govedo, staro dve leti in več (samci, telice, krave molznice in druge krave)) > 2/3 pašne živine; krave molznice ≤ 1/10 pašne živine; pašna živina > 1/3 pašne živine in krmnih rastlin

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Govedo – prireja mleka, vzreja, pitanje za zakol – kombinirano

 

 

Vse govedo > 2/3 pašne živine; krave molznice > 1/10 pašne živine; pašna živina >1/3 pašne živine in krmnih rastlin; razen gospodarstev v 45. razredu

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; razen 45

48

Ovce, koze in druga pašna živina

 

 

Vse govedo ≤ 2/3 pašne živine

P46 ≤ 2/3

481

Specializirani ovčerejec

Ovce > 2/3 pašne živine; pašna živina > 1/3 pašne živine in krmnih rastlin

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Kombinirano ovčereja in govedoreja

Vse govedo > 1/3 pašne živine; ovce > 1/3 pašne živine in pašna živina > 1/3 pašne živine in krmnih rastlin

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Specializirani kozjerejec

Koze > 2/3 pašne živine; pašna živina > 1/3 pašne živine in krmnih rastlin

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Različne vrste pašne živine

Kmetijska gospodarstva v 48. razredu, razen tistih v 481., 482. in 483. razredu

 

5

Specializirani prašičerejci in perutninarji

 

 

 

 

Prašiči in perutnina, tj.: prašiči (tj. pujski, plemenske svinje, drugi prašiči), perutnina (tj. brojlerji, kokoši nesnice, druga perutnina) ter plemenski kunci, samice > 2/3

P5 > 2/3

51

Specializirani prašičerejci

 

 

Prašiči > 2/3

P51 > 2/3

511

Specializirana vzreja prašičev

Plemenske svinje > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Specializirano pitanje prašičev

Plemenske svinje > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Vzreja in pitanje prašičev – kombinirano

Kmetijska gospodarstva v 51. razredu, razen tistih v 511. in 512. razredu

 

52

Specializirani perutninarji

 

 

Perutnina > 2/3

P52 > 2/3

521

Specializirani rejci kokoši nesnic

Kokoši nesnice > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Specializirani rejci perutnine za meso

Brojlerji in druga perutnina > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Rejci kokoši nesnic in rejci perutnine za meso – kombinirano

Kmetijska gospodarstva v 52. razredu, razen tistih v 521. in 522. razredu

 

53

Razni prašičerejci in perutninarji – kombinirano

 

 

Kmetijska gospodarstva v 5. razredu, razen tistih v 51. in 52. razredu

 


Mešana kmetijska gospodarstva

Tipi kmetovanja

Opredelitev

Oznaka značilnosti in pragov

(sklic na del B te priloge)

Splošni

Glavni

Posebni

Oznaka

 

Oznaka

 

Oznaka

 

6

Mešana rastlinska pridelava

61

Mešana rastlinska pridelava

 

 

Splošno poljedelstvo in vrtnarstvo ter trajni nasadi > 2/3, toda {splošna pridelava poljščin ≤ 2/3 in vrtnarstvo ≤ 2/3 in trajni nasadi ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Vrtnarstvo in trajni nasadi – kombinirano

Vrtnarstvo > 1/3; trajni nasadi > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Poljščine in vrtnarstvo – kombinirano

Splošna pridelava poljščin > 1/3; vrtnarstvo > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Poljščine in vinogradi – kombinirano

Splošna pridelava poljščin > 1/3; vinogradi > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614

Poljščine in trajni nasadi – kombinirano

Splošna pridelava poljščin > 1/3; trajni nasadi > 1/3; vinske trte ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615

Mešana pridelava, v glavnem poljščine

Splošna pridelava poljščin > 1/3; nobena druga dejavnost > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Druga mešana rastlinska pridelava

Kmetijska gospodarstva v 61. razredu, razen tistih v 611., 612., 613., 614. in 615. razredu

 

7

Mešana živinoreja

 

 

 

 

Pašna živina in krmne rastline, prašiči in perutnina > 2/3; pašna živina in krmne rastline ≤ 2/3; prašiči in perutnina ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Mešana živina, v glavnem pašna živina

 

 

Pašna živina in krmne rastline > prašiči in perutnina

P4 > P5

731

Mešana živina, v glavnem za prirejo mleka

Govedo, za prirejo mleka > 1/3 pašne živine; krave molznice > 1/2 govedi za prirejo mleka

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Mešana živina, v glavnem pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

Kmetijska gospodarstva v 73. razredu, razen tistih v 731. razredu

 

74

Mešana živina, v glavnem prašičereja in perutninarstvo

 

 

Pašna živina in krmne rastline ≤ prašiči in perutnina

P4 ≤ P5

741

Mešana živinoreja: prašiči in perutnina ter živina za prirejo mleka

Govedo, za prirejo mleka > 1/3 pašne živine; prašiči in perutnina > 1/3, krave molznice > 1/2 govedi za prirejo mleka

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Mešana živinoreja: prašičereja in perutninarstvo ter pašna živina, razen tiste za prirejo mleka

Kmetijska gospodarstva v 74. razredu, razen tistih v 741. razredu

 

8

Mešano rastlinska pridelava – živinoreja

 

 

 

 

Kmetijska gospodarstva, ki niso vključena v razrede od 1 do 7

 

83

Poljščine – pašna živina kombinirano

 

 

Splošna pridelava poljščin > 1/3; pašna živina in krmne rastline > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Pridelava poljščin v kombinaciji s prirejo mleka

Govedo, za prirejo mleka > 1/3 pašne živine; krave molznice > 1/2 govedi za prirejo mleka; govedo za prirejo mleka < splošna pridelava poljščin

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Prireja mleka v kombinaciji s pridelavo poljščin

Govedo, za prirejo mleka > 1/3 pašne živine; krave molznice > 1/2 govedi za prirejo mleka; govedo za prirejo mleka ≥ splošna pridelava poljščin

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Pridelava poljščin v kombinaciji s pašno živino, razen tiste za prirejo mleka

Splošna pridelava poljščin > pašna živina in krmne rastline, razen kmetijskih gospodarstev v 831. razredu

P1 > P4; razen 831

834

Pašna živina, razen tiste za prirejo mleka, v kombinaciji s pridelavo poljščin

Kmetijska gospodarstva v 83. razredu, razen tistih v 831., 832. in 833. razredu

 

84

Razni rastlinski pridelki in živinoreja, kombinirano

 

 

Kmetijska gospodarstva v 8. razredu, razen tistih v 83. razredu

 

841

Pridelava poljščin in prašičereja ter perutninarstvo, kombinirano

Splošna pridelava poljščin > 1/3; prašiči in perutnina > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Trajni nasadi in pašna živina, kombinirano

Trajni nasadi > 1/3; pašna živina in krmne rastline > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Čebelarstvo

Čebele > 2/3

3.7. > 2/3

844

Razni mešani pridelki in živina

Kmetijska gospodarstva v 84. razredu, razen tistih v 841., 842. in 843. razredu

 


Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

Tipi kmetovanja

Opredelitev

Oznaka značilnosti in pragov

(sklic na del B te priloge)

Splošni

Glavni

Posebni

Oznaka

 

Oznaka

 

Oznaka

 

9

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

 

 

 

 

Nerazvrščena kmetijska gospodarstva

Skupni standardni rezultat = 0


(1)  UL L 237, 4.9.2008, str. 18.

(2)  Značilnosti 2.01.05. (krmne korenovke in kapusnice), 2.01.09. (rastline, ki se spravijo zelene), 2.01.12.01. (praha brez kakršnih koli subvencij), 2.01.12.02. (praha, upravičena do subvencij, brez gospodarske rabe), 2.02. (vrtovi), 2.03.01. (pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov), 2.03.02. (ekstenzivni pašniki), 2.03.03. (trajno travinje, ki se več ne uporablja za proizvodne namene in ni več upravičeno do subvencij), 3.02.01. (govedo, mlajše od enega leta, samci in samice), 3.03.01.99. (druge ovce), 3.03.02.99. (druge koze) in 3.04.01. (prašički z živo težo pod 20 kilogramov) se uporabljajo samo pod posebnimi pogoji (glej točko 5 Priloge IV).


PRILOGA II

EKONOMSKA VELIKOST KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

A.   EKONOMSKA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Ekonomska velikost kmetijskega gospodarstva se izmeri kot skupni standardni rezultat kmetijskega gospodarstva, izražen v eurih.

B.   RAZREDI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV PO EKONOMSKI VELIKOSTI

Kmetijska gospodarstva so razvrščena po razredih velikosti, katerih meje so določene spodaj.

Razredi

Meje v eurih

I

manj kot 2 000 EUR

II

od 2 000 do manj kot 4 000 EUR

III

od 4 000 do manj kot 8 000 EUR

IV

od 8 000 do manj kot 15 000 EUR

V

od 15 000 do manj kot 25 000 EUR

VI

od 25 000 do manj kot 50 000 EUR

VII

od 50 000 do manj kot 100 000 EUR

VIII

od 100 000 do manj kot 250 000 EUR

IX

od 250 000 do manj kot 500 000 EUR

X

od 500 000 do manj kot 750 000 EUR

XI

od 750 000 do manj kot 1 000 000 EUR

XII

od 1 000 000 do manj kot 1 500 000 EUR

XIII

od 1 500 000 do manj kot 3 000 000 EUR

XIV

enako ali več kot 3 000 000 EUR

Pravila, določena za uporabo na področju Mreže knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev in raziskovanj Skupnosti o kmetijskih gospodarstvih, lahko določajo, da se skupaj razvrstijo velikostni razredi IV in V, VIII in IX, X in XI, od XII do XIV ali od X do XIV.

Države članice morajo pri izvajanju člena 4(1) Uredbe št. 79/65/EGS določiti prag ekonomske velikosti kmetijskega gospodarstva za področje raziskave Mreže knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev, ki sovpada z mejami zgoraj prikazanih velikostnih razredov.


PRILOGA III

DRUGE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM

A.   OPREDELITEV DRUGIH PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM

Donosne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, razen kmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, vsebujejo vse dejavnosti, razen kmetijskega dela, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom in imajo ekonomski vpliv na kmetijsko gospodarstvo. To so dejavnosti, pri katerih se uporabljajo bodisi viri kmetijskega gospodarstva (zemljišče, stavbe, stroji, kmetijski pridelki itd.) bodisi pridelki kmetijskega gospodarstva.

B.   OCENA POMEMBNOSTI DRUGIH PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM

Delež drugih pridobitnih dejavnosti, povezanih s kmetijskim gospodarstvom, je v končnem rezultatu kmetijskega gospodarstva ocenjen kot delež drugih pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s prihodkom kmetijskega gospodarstva, v skupnem prihodku kmetijskega gospodarstva (vključno z neposrednimi plačili):

Formula

C.   RAZREDI, KI ODRAŽAJO POMEMBNOST DRUGIH PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM

Kmetijska gospodarstva so razvrščena po razredih, ki odražajo pomembnost drugih pridobitnih dejavnosti, ki so neposredno povezane s kmetijskim gospodarstvom, v končnem rezultatu, katerih meje so navedene spodaj.

Razredi

Meje v odstotkih

I

Od 0 % do 10 %

II

Od več kot 10 % do 50 %

III

Od več kot 50 % do manj kot 100 %


PRILOGA IV

STANDARDNI REZULTATI

1.   OPREDELITEV IN NAČELA IZRAČUNAVANJA STANDARDNIH REZULTATOV

(a)   Rezultat kmetijske značilnosti pomeni denarno vrednost bruto kmetijske proizvodnje po ceni na kmetiji.

Standardni rezultat pomeni vrednost rezultata, ki ustreza povprečnemu stanju v dani regiji za vsako kmetijsko značilnost.

(b)   Rezultat je vsota vrednosti glavnega(-ih) proizvoda(-ov) in stranskega(-ih) proizvoda(-ov).

Vrednosti se izračunajo tako, da se proizvodnja na enoto pomnoži s ceno na kmetiji. DDV, davki na proizvode in neposredna plačila niso vključeni.

(c)   Obdobje proizvodnje

Standardni rezultati ustrezajo 12-mesečnemu obdobju proizvodnje (koledarskemu letu ali letu kmetijske proizvodnje).

Za rastlinske proizvode in proizvode živalskega izvora, za katere je obdobje proizvodnje krajše ali daljše od 12 mesecev, se izračuna standardni rezultat, ki ustreza rasti ali proizvodnji v času 12 mesecev.

(d)   Osnovni podatki in referenčno obdobje

Standardni rezultati so določeni z uporabo faktorjev, navedenih v točki (b). V ta namen se v državah članicah osnovni podatki zbirajo za referenčno obdobje, ki pokriva pet zaporednih koledarskih let ali let kmetijske proizvodnje. Referenčno obdobje je enako za vse države članice in ga določi Komisija. Na primer, standardni rezultati, ki ustrezajo referenčnemu obdobju „2007“, zajemajo koledarska leta 2005, 2006, 2007, 2008 in 2009 ali leta kmetijske pridelave 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 in 2009/10.

(e)   Enote

(1)   Fizične enote:

(a)

Standardni rezultati se za značilnosti poljščine določijo na podlagi površine, izražene v hektarih.

Za gobe pa se standardni rezultati določijo na podlagi bruto proizvodnje za vsa letna zaporedna spravila in so izraženi na 100 m2 površine pridelka. Za njihovo uporabo v Mreži knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev so na ta način določeni standardni rezultati razdeljeni po številu letnih zaporednih spravil, to število pa sporočijo države članice.

(b)

Standardni rezultati, ki se nanašajo na značilnosti živine, se določijo po glavi živine, razen pri perutnini, pri kateri določena enota obsega 100 glav, in pri čebelah, ki se določajo po panju.

(2)   Denarne enote in zaokroževanje

Osnovni podatki za določanje standardnih rezultatov in izračunani standardni rezultati so določeni v eurih. V državah članicah, ki ne sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji, se standardni rezultati pretvorijo v eure, pri čemer se za referenčno obdobje uporabi povprečni menjalni tečaj, kakor je opredeljeno v točki 1(d) te priloge. Te tečaje državam članicam sporoči Komisija.

Standardni rezultati se lahko zaokrožijo na najbližjih 5 EUR, kjer je primerno.

2.   RAZČLENITEV STANDARDNIH REZULTATOV

(a)   Po značilnostih poljščine in živine

Standardni rezultati se določijo za vse kmetijske značilnosti, ki ustrezajo naslovom v raziskovanjih Skupnosti o strukturi kmetij, tako kot je določeno v navedenih raziskovanjih.

(b)   Geografska razčlenitev

Standardni rezultati se določijo vsaj na podlagi geografskih enot, ki so združljive z geografskimi enotami, ki se uporabljajo za raziskovanja Skupnosti o strukturi kmetij in za Mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. Območja z omejenimi možnostmi ali gorska območja ne štejejo za geografsko enoto.

Za značilnosti, ki se ne pojavljajo v zadevni regiji, standardni rezultat ni določen.

3.   ZBIRANJE PODATKOV ZA DOLOČANJE STANDARDNIH REZULTATOV

(a)

Osnovni podatki za določanje standardnih rezultatov se obnovijo najmanj vsakič, ko se izvaja raziskovanje o strukturi kmetij v obliki popisa.

(b)

Med dvema raziskovanjema Skupnosti o strukturi kmetij, ki se izvajata v obliki popisa, se standardni rezultati dopolnijo vsakič, ko se izvaja raziskovanje o strukturi kmetij. Takšno dopolnjevanje se izvede:

bodisi z obnavljanjem osnovnih podatkov na način, ki je podoben načinu iz točke (a),

bodisi z uporabo metode izračuna, s katero je standardne rezultate mogoče dopolniti. Načela, ki se uporabijo pri taki metodi, so določena na ravni Skupnosti.

4.   IZVRŠEVANJE

Države članice so v skladu z določbami te priloge odgovorne za zbiranje osnovnih podatkov, potrebnih za izračun standardnih rezultatov, za njihov izračun, menjavo v eure in za zbiranje podatkov, potrebnih za uporabo metode dopolnjevanja, če je to primerno.

5.   OBRAVNAVANJE POSEBNIH PRIMEROV

Za izračun standardnih rezultatov za nekatere vrste značilnosti so določena naslednja posebna pravila:

(a)   Praha brez kakršnih koli subvencij

Standardni rezultat, ki se nanaša na praho brez kakršnih koli subvencij, se pri izračunu skupnega standardnega rezultata kmetijskega gospodarstva upošteva samo, kadar so na kmetijskem gospodarstvu tudi drugi pozitivni standardni rezultati.

(b)   Praha, upravičena do subvencij, brez gospodarske rabe, in trajno travinje, ki se ne uporablja več za proizvodne namene in je upravičeno do subvencij

Ker je pridelek zemljišča, upravičenega do subvencij, brez gospodarske rabe, omejen na neposredna plačila, se šteje, da je standardni rezultat enak nič.

(c)   Vrtovi

Ker je pridelek vrtov običajno namenjen za lastno porabo imetnika in ne za prodajo, se šteje, da je standardni rezultat enak nič.

(d)   Živina

Značilnosti za živino so razdeljene po starostni kategoriji. Rezultat ustreza vrednosti rasti živine v času, ki ga porabi v kategoriji. To pomeni, da ustreza razliki med vrednostjo živali v času izstopa iz kategorije in njeno vrednostjo v času vstopa v kategorijo (tako imenovana nadomestna vrednost).

(e)   Govedo, mlajše od enega leta, samci in samice

Standardni rezultati, ki se nanašajo na govedo, mlajše od enega leta, se upoštevajo pri izračunu skupnega standardnega rezultata kmetijskega gospodarstva samo, kadar je na kmetijskem gospodarstvu število govedi, mlajših od enega leta, večje od števila krav. Upoštevajo se samo standardni rezultati, ki se nanašajo na presežno število govedi, mlajših od enega leta.

(f)   Druge ovce in druge koze

Standardni rezultati, ki se nanašajo na druge ovce, se pri izračunu skupnega standardnega rezultata upoštevajo samo, kadar na kmetijskem gospodarstvu ni drugih plemenskih ovac samic.

Standardni rezultati, ki se nanašajo na druge koze, se pri izračunu skupnega standardnega rezultata upoštevajo samo, kadar na kmetijskem gospodarstvu ni drugih plemenskih koz samic.

(g)   Pujski

Standardni rezultati, ki se nanašajo na pujske, se pri izračunu skupnega standardnega rezultata upoštevajo samo, kadar na kmetijskem gospodarstvu ni drugih plemenskih svinj.

(h)   Krmne rastline

Če na kmetijskem gospodarstvu ni nobene pašne živine (npr. kopitarjev, govedi, ovac ali koz), se šteje, da so krmne rastline (tj. korenovke in kapusnice, zelene krmne rastline, pašniki in travniki) namenjene za prodajo in so del rezultata splošnega poljedelstva.

Če je na kmetijskem gospodarstvu pašna živina, se šteje, da so krmne rastline namenjene za krmo pašne živine in so del rezultata vzreje pašne živine in pridelave krmnih rastlin.


PRILOGA V

Primerjalna tabela

Odločba 85/377/EGS

Ta uredba

Člen 1, prvi odstavek

Člen 1(1)

Člen 1, drugi odstavek

Člen 2(1) in 2(2)

Člen 2(3)

Člen 1(2)

Členi 3 do 5

Člen 6

Člen 2(1)

Člen 7, prvi odstavek, uvodni stavek

Člen 2(2), uvodni stavek

Člen 7, prvi odstavek, prva do tretja alinea

Člen 2(2), prvi pododstavek, točke (a) do (c)

Člen 7, prvi odstavek, četrta alinea

Člen 7, drugi odstavek

Člen 7, tretji odstavek

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člena 8 in 9

Člen 3

Členi 4 do 7

Člen 10

Člen 11

Člen 12

Člen 8

Priloga I

Priloga IV

Priloga II

Priloga I

Priloga III

Priloga II

Priloga III

Priloga V


13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1243/2008

z dne 12. decembra 2008

o spremembi prilog III in VI k Direktivi 2006/141/ES v zvezi z zahtevami glede sestave nekaterih formul za dojenčke

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene (1), in zlasti druge alinee tretjega pododstavka člena 4(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (2) med drugim določa merila za sestavo formul za dojenčke.

(2)

Direktiva 2006/141/ES določa, da se za izdelavo začetnih formul za dojenčke lahko uporabljajo samo snovi iz Priloge III k Direktivi, da se izpolnijo zahteve, med drugim, glede aminokislin in drugih dušikovih spojin.

(3)

Prilogo III k navedeni direktivi je treba spremeniti, tako da se dovoli uporaba L-arginina in njegovega hidroklorida v začetnih formulah za dojenčke.

(4)

Direktiva 2006/141/ES prav tako določa, da začetne formule za dojenčke, izdelane iz hidrolizatov beljakovin, ki so opredeljene v točki 2.2 Priloge I k Direktivi, z vsebnostjo beljakovin med minimumom in 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), morajo biti v skladu z ustreznimi specifikacijami iz Priloge VI. Navedena priloga določa specifikacije za vsebnost, vir in predelavo beljakovin, uporabljenih za izdelavo takšnih začetnih formul za dojenčke, ki so izdelane iz hidrolizatov beljakovin sirotke, pridobljenih iz beljakovin kravjega mleka.

(5)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1609/2006 z dne 27. oktobra 2006 o odobritvi dajanja v promet začetnih formul za dojenčke na osnovi hidrolizatov beljakovin sirotke, pridobljenih iz beljakovin kravjega mleka za obdobje dveh let (3), je odobreno dajanje v promet začetnih formul za dojenčke na osnovi hidrolizatov kravjega mleka v skladu s specifikacijami za vsebnost, vir, predelavo in kakovost beljakovin, določenimi v Prilogi k Uredbi. Navedeno dovoljenje preneha veljati 27. oktobra 2008.

(6)

Direktiva 2006/141/ES določa trajno veljavnost dovoljenja iz Uredbe (ES) št. 1609/2006. Priloga VI k Direktivi 2006/141/ES določa specifikacije za vsebnost, vir in predelavo beljakovin za zadevne začetne formule za dojenčke. Vendar pa v navedeno prilogo niso bile vključene posebne zahteve glede sestave v zvezi s kakovostjo beljakovin. Odsotnost takšnih zahtev bi po izteku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1609/2006 preprečila dajanje v promet začetnih formul za dojenčke, izdelanih iz hidrolizatov beljakovin.

(7)

Manjkajoče specifikacije v zvezi s kakovostjo beljakovin, ki so bile vključene v dovoljenje iz Uredbe (ES) št. 1609/2006, je treba dodati v Prilogo VI k Direktivi 2006/141/ES. Navedeno prilogo je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

V izogib kakršnim koli motnjam na trgu začetnih formul za dojenčke je treba to uredbo uporabljati od 28. oktobra 2008.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi III in VI k Direktivi 2006/141/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 28. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 186, 30.6.1989, str. 27.

(2)  UL L 401, 30.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 299, 28.10.2006, str. 9.


PRILOGA

Prilogi III in VI k Direktivi 2006/141/ES se spremenita:

1.

V oddelku 3 Priloge III se na vrh seznama z naslovom „Aminokisline in druge dušikove spojine“ vstavi naslednja snov:

„L-arginin in njegov hidroklorid (1)

2.

V Prilogi VI se doda naslednja točka 4:

„4.   Kakovost beljakovin

Nepogrešljive ali pogojno nepogrešljive aminokisline v materinem mleku, izražene v mg na 100 kJ in 100 kcal, so naslednje:

 

Na 100 kJ (2)

Na 100 kcal

Arginin

16

69

Cistin

6

24

Histidin

11

45

Izoleucin

17

72

Leucin

37

156

Lizin

29

122

Metionin

7

29

Fenilalanin

15

62

Treonin

19

80

Triptofan

7

30

Tirozin

14

59

Valin

19

80


(1)  L-arginin in njegov hidroklorid se uporabljata samo za izdelavo začetnih formul za dojenčke iz tretjega pododstavka člena 7(1).“

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.“


13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1244/2008

z dne 12. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) in zlasti člena 76 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (3) je Skupnost Kambodži podelila splošne tarifne preferenciale. Uredba (ES) št. 980/2005 preteče 31. decembra 2008, vendar jo bo od 1. januarja 2009 nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 (4), ki potrjuje, da je Skupnost Kambodži podelila omenjene splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov. Uredba (EGS) št. 2454/93 prav tako določa odstopanja od te opredelitve v korist najmanj razvitim državam upravičenkam, ki uživajo ugodnosti splošnega sistema preferencialov (SSP) in za ta namen Skupnosti predložijo ustrezen zahtevek.

(3)

Kambodža je uživala ugodnosti od takšnega odstopanja za tekstilne izdelke v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1614/2000 (5), ki je bila večkrat podaljšana in preteče 31. decembra 2008.

(4)

Z dopisoma z dne 31. julija in 15. oktobra 2008 je Kambodža predložila zahtevek za podaljšanje odstopanja v skladu s členom 76 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(5)

Ob zadnjem podaljšanju veljavnosti Uredbe (ES) št. 1614/2000 je bilo na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1807/2006 (6) pričakovati, da bodo pred pretekom odstopanja v veljavi nova pravila SSP, ki bodo enostavnejša in bodo spodbujala razvoj. Vendar nova pravila SSP še niso bila sprejeta in pričakovati je, da takšna pravila o poreklu ne bodo začela veljati pred koncem leta 2009.

(6)

Zahtevek kaže, da bi pravila o poreklu, ki se uporabljajo za zadostno obdelavo ali predelavo ter regionalno kumulacijo, občutno vplivala na zmožnost oblačilne industrije Kambodže, da nadaljuje z izvozom v Skupnost, ter preprečila naložbe. S tem bi se v navedeni državi nadaljevala zapiranje podjetij in brezposelnost. Poleg tega se zdi, da bo zahtevek za pravila SSP, ki se trenutno uporabljajo za še krajše obdobje, verjetno imel opisane posledice.

(7)

Obdobje podaljšanja mora zajemati čas, ki je potreben za sprejetje in izvajanje novih pravil SSP o poreklu. Ker je sklepanje daljših pogodb, ki uživajo ugodnosti od odstopanja, zelo pomembno za stabilnost in rast industrije Kambodže, mora biti odobreno podaljšanje dovolj dolgo, da se gospodarskim subjektom omogoči sklepanje takšnih pogodb.

(8)

Kot posledica uporabe prihodnjih novih pravil o poreklu bi morali biti izdelki iz Kambodže, ki so sedaj upravičeni do preferencialnih tarif na podlagi odstopanja, do teh upravičeni na podlagi novih pravilih o poreklu. Takrat bo odstopanje postalo odvečno. Da se subjektom zagotovi jasnost, bo zato treba preklicati Uredbo (ES) št. 1614/2000, ki bo prenehala veljati z datumom začetka uporabe novih pravil o poreklu.

(9)

Odstopanje je treba zato podaljšati do začetka uporabe novih pravil o poreklu, ki bodo določena v Uredbi (EGS) št. 2454/93, vendar bo v vsakem primeru odstopanje prenehalo veljati z 31. decembrom 2010.

(10)

Uredbo (ES) št. 1614/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1614/2000 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Odstopanje, predvideno v členu 1, velja za izdelke, prepeljane neposredno iz Kambodže in uvožene v Skupnost, do višine v Prilogi navedenih letnih količin za vsak izdelek, v obdobju od 15. julija 2000 do začetka uporabe spremembe Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, vendar v vsakem primeru odstopanje neha veljati z 31. decembrom 2010.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 169, 30.6.2005, str. 1.

(4)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.

(5)  UL L 185, 25.7.2000, str. 46.

(6)  UL L 343, 8.12.2006, str. 71.


13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1245/2008

z dne 12. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1615/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) in zlasti člena 76 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (3) je Skupnost Nepalu podelila splošne tarifne preferenciale. Uredba (ES) št. 980/2005 preteče 31. decembra 2008, vendar jo bo od 1. januarja 2009 nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 (4), ki potrjuje, da je Skupnost Nepalu podelila omenjene splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov. Uredba (EGS) št. 2454/93 prav tako določa odstopanja od te opredelitve v korist najmanj razvitim državam upravičenkam, ki uživajo ugodnosti splošnega sistema preferencialov (SSP) in za ta namen Skupnosti predložijo ustrezen zahtevek.

(3)

Nepal je užival ugodnosti od takšnega odstopanja za tekstilne izdelke v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1615/2000 (5), ki je bila večkrat podaljšana in preteče 31. decembra 2008.

(4)

Z dopisoma z dne 9. julija in 3. oktobra 2008 je Nepal predložil zahtevek za podaljšanje odstopanja v skladu s členom 76 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(5)

Ob zadnjem podaljšanju veljavnosti Uredbe (ES) št. 1615/2000 je bilo na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1808/2006 (6) pričakovati, da bodo pred pretekom odstopanja v veljavi nova pravila SSP, ki bodo enostavnejša in bodo spodbujala razvoj. Vendar nova pravila SSP še niso bila sprejeta in pričakovati je, da takšna pravila o poreklu ne bodo začela veljati pred koncem leta 2009.

(6)

Zahtevek kaže, da bi pravila o poreklu, ki se uporabljajo za zadostno obdelavo ali predelavo ter regionalno kumulacijo, občutno vplivala na zmožnost oblačilne industrije Nepala, da nadaljuje z izvozom v Skupnost, ter preprečila naložbe. S tem bi se v navedeni državi nadaljevala zapiranje podjetij in brezposelnost. Poleg tega se zdi, da bo zahtevek za pravila SSP, ki se trenutno uporabljajo za še krajše obdobje, verjetno imel opisane posledice.

(7)

Obdobje podaljšanja mora zajemati čas, ki je potreben za sprejetje in izvajanje novih pravil SSP o poreklu. Ker je sklepanje daljših pogodb, ki uživajo ugodnosti od odstopanja, zelo pomembno za stabilnost in rast industrije Nepala, mora biti odobreno podaljšanje dovolj dolgo, da se gospodarskim subjektom omogoči sklepanje takšnih pogodb.

(8)

Kot posledica uporabe prihodnjih novih pravil o poreklu bi morali biti izdelki iz Nepala, ki so sedaj upravičeni do preferencialnih tarif na podlagi odstopanja, do teh upravičeni na podlagi novih pravilih o poreklu. Takrat bo odstopanje postalo odvečno. Da se subjektom zagotovi jasnost, bo zato treba preklicati Uredbo (ES) št. 1615/2000, ki bo prenehala veljati z datumom začetka uporabe novih pravil o poreklu.

(9)

Odstopanje je treba zato podaljšati do začetka uporabe novih pravil o poreklu, ki bodo določena v Uredbi (EGS) št. 2454/93, vendar bo v vsakem primeru odstopanje prenehalo veljati z 31. decembrom 2010.

(10)

Uredbo (ES) št. 1615/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1615/2000 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

Odstopanje, predvideno v členu 1, velja za izdelke, prepeljane neposredno iz Nepala in uvožene v Skupnost, do višine v Prilogi navedenih letnih količin za vsak izdelek, v obdobju od 15. julija 2000 do začetka uporabe spremembe Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, vendar v vsakem primeru odstopanje neha veljati z 31. decembrom 2010.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 169, 30.6.2005, str. 1.

(4)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.

(5)  UL L 185, 25.7.2000, str. 54.

(6)  UL L 343, 8.12.2006, str. 73.


13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1246/2008

z dne 12. decembra 2008

o spremembi člena 23(2) in prilogah II in III Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi s prenosom proračunskih sredstev za skupno ureditev trga za vino na razvoj podeželja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (1) ter zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 23(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Slovenija in Združeno kraljestvo sta Komisijo uradno obvestila o finančnem prenosu proračunskih sredstev za podporne programe v proračun za razvoj podeželja.

(2)

Člen 23(2) ter prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 479/2008 je zato treba spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 479/2008 se spremeni:

1.

Odstavek 2 člena 23 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Naslednji zneski bodo na voljo v naslednjih koledarskih letih:

2009: 40,66 milijona EUR,

2010: 82,11 milijona EUR,

od leta 2011 naprej: 122,61 milijona EUR.“

2.

Prilogi II in III se nadomestita z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 148, 6.6.2008, str. 1.


PRILOGA

PRILOGA II

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA PODPORNE PROGRAME

(iz člena 8(1))

(v tisoč EUR)

Proračunsko leto

2009

2010

2011

2012

2013

Od 2014 naprej

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

PRILOGA III

PRORAČUNSKA DODELITEV ZA RAZVOJ PODEŽELJA

(iz člena 23(3))

(v tisoč EUR)

Proračunsko leto

2009

2010

Od 2011 naprej

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Nacionalne zgornje meje iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1782/2003 za Italijo za leta 2008, 2009 in 2010 se zmanjšajo za 20 milijonov EUR; ti zneski so bili vključeni v proračunska sredstva Italije v letih 2009, 2010 in 2011, kakor je določeno s to preglednico.


13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1247/2008

z dne 11. decembra 2008

o odstopanju od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2058/96, (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 955/2005, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 1002/2007, (ES) št. 27/2008 in (ES) št. 1067/2008 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdaje uvoznih dovoljenj za leto 2009 v okviru tarifnih kvot za sladki krompir, škrob iz manioke, manioko, žita, riž in oljčno olje ter o odstopanju od uredb (ES) št. 382/2008, (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 596/2004 in (ES) št. 633/2004 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2009 v sektorjih govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, jajc in perutninskega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 96/317/ES z dne 13. maja 1996 o zaključku posvetovanj s Tajsko v skladu s členom XXIII GATT (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (2) in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (3) ter zlasti člena 144(1), člena 148 in člena 161(3) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2402/96 z dne 17. decembra 1996 o odprtju in določitvi upravnih pravil za določene letne tarifne kvote za sladki krompir in škrob iz manioke (4) vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za sladki krompir v okviru kvot 09.4013 in 09.4014 ter za škrob iz manioke v okviru kvot 09.4064 in 09.4065.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 27/2008 z dne 15. januarja 2008 o odprtju in upravljanju določenih letnih tarifnih kvot za izdelke, zajete v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 in 0714 90 19 s poreklom iz določenih tretjih držav, razen Tajske (5), vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za proizvode, na katere se nanaša, v okviru kvot 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 in 09.4021.

(3)

Uredbe Komisije (ES) št. 1067/2008 z dne 30. oktobra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (6), (ES) št. 2305/2003 z dne 29. decembra 2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav (7) in (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav (8) vsebujejo posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, v okviru kvot 09.4123, 09.4124 in 09.4125, ječmen v okviru kvote 09.4126 in koruzo v okviru kvote 09.4131.

(4)

Uredbe Komisije (ES) št. 2058/96 z dne 28. oktobra 1996 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 (9), (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša ob uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90 (10), (ES) št. 1002/2007 z dne 29. avgusta 2007 o podrobnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 2184/96 o uvozu riža, ki izvira in prihaja iz Egipta v Skupnost (11), ter (ES) št. 955/2005 z dne 23. junija 2005 o odprtju uvozne kvote Skupnosti za riž s poreklom iz Egipta (12) vsebujejo posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za lomljen riž v okviru kvote 09.4079, riž s poreklom iz Bangladeša v okviru kvote 09.4517, riž, ki izvira in prihaja iz Egipta, v okviru kvote 09.4094 ter riž s poreklom iz Egipta v okviru kvote 09.4097.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje, s poreklom iz Tunizije (13) vsebuje posebne določbe za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za oljčno olje v okviru kvote 09.4032.

(6)

Ob upoštevanju praznikov v letu 2009 je treba za nekatera obdobja določiti odstopanje od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2058/96, (ES) št. 2375/2002, (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 955/2005, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 1002/2007 in 27/2008 glede datumov za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja in za njihovo izdajo, da se zagotovi spoštovanje obsega zadevnih kvot.

(7)

Drugi pododstavek člena 12(1) Uredbe Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (14), člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1518/2003 z dne 28. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa (15), člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 596/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc (16) in člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 633/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju perutninskega mesa (17) določajo, da se izvozna dovoljenja izdajo v sredo, ki sledi tednu, v katerem so bili vloženi zahtevki za dovoljenje, če Komisija v tem času ni sprejela nobenega posebnega ukrepa.

(8)

Glede na praznike v letu 2009 in neredno objavo Uradnega lista Evropske unije v teh dneh je obdobje med vložitvijo zahtevkov in dnem izdaje dovoljenj prekratko za zagotovitev dobrega upravljanja trga. Navedeno obdobje je zato treba podaljšati.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sladki krompir

1.   Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (ES) št. 2402/96 zahtevkov za uvozna dovoljenja za sladki krompir v okviru kvot 09.4013 in 09.4014 za leto 2009 ni mogoče vložiti pred torkom, 6. januarja 2009, in po torku, 15. decembra 2009.

2.   Z odstopanjem od člena 8(1) Uredbe (ES) št. 2402/96 se uvozna dovoljenja za sladki krompir, za katera so bili zahtevki vloženi na datum iz Priloge I k tej uredbi, v okviru kvot 09.4013 in 09.4014 izdajo na datum iz navedene priloge I ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (18).

Člen 2

Škrob iz manioke

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 9 Uredbe (ES) št. 2402/96 zahtevkov za uvozna dovoljenja za škrob iz manioke v okviru kvot 09.4064 in 09.4065 za leto 2009 ni mogoče vložiti pred torkom, 6. januarja 2009, in po torku, 15. decembra 2009.

2.   Z odstopanjem od člena 13(1) Uredbe (ES) št. 2402/96 se uvozna dovoljenja za škrob iz manioke, za katera so bili zahtevki vloženi na datum iz Priloge II k tej uredbi, v okviru kvot 09.4064 in 09.4065 izdajo na datum iz navedene priloge II ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Člen 3

Manioka

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 8 Uredbe (ES) št. 27/2008 zahtevkov za uvozna dovoljenja za škrob iz manioke v okviru kvot 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 in 09.4021 za leto 2009 ni mogoče vložiti pred ponedeljkom, 5. januarja 2009, in po sredi, 16. decembra 2009, po 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od člena 8(4) Uredbe (ES) št. 27/2008 se uvozna dovoljenja za manioko, za katera so bili zahtevki vloženi na datume iz Priloge III, v okviru kvot 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 in 09.4021 izdajo na datume iz navedene priloge III ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Člen 4

Žita

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1067/2008 se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, v okviru kvot 09.4123, 09.4124 in 09.4125 za leto 2009 začne šele 1. januarja 2009. Navedenih zahtevkov ni mogoče več vložiti po petku, 11. decembra 2009, po 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2305/2003 se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za ječmen v okviru kvote 09.4126 za leto 2009 začne šele 1. januarja 2009. Navedenih zahtevkov ni mogoče več vložiti po petku, 11. decembra 2009, po 13. uri po bruseljskem času.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za koruzo v okviru kvote 09.4131 za leto 2009 začne šele 1. januarja 2009. Navedenih zahtevkov ni mogoče več vložiti po petku, 11. decembra 2009, po 13. uri po bruseljskem času.

Člen 5

Riž

1.   Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 2(1) Uredbe (ES) št. 2058/96 se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za lomljeni riž v okviru kvote 09.4079 za leto 2009 začne šele 1. januarja 2009. Navedenih zahtevkov ni mogoče več vložiti po petku, 11. decembra 2009, po 13. uri po bruseljskem času.

2.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1964/2006 se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Bangladeša v okviru kvote 09.4517 za leto 2009 začne šele 1. januarja 2009. Navedenih zahtevkov ni mogoče več vložiti po petku, 11. decembra 2009, po 13. uri po bruseljskem času.

3.   Z odstopanjem od člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1002/2007 se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž, ki izvira in prihaja iz Egipta, v okviru kvote 09.4094 za leto 2009 začne šele 1. januarja 2009. Navedenih zahtevkov ni mogoče več vložiti po petku, 11. decembra 2009, po 13. uri po bruseljskem času.

4.   Z odstopanjem od člena 4(1) Uredbe (ES) št. 955/2005 se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Egipta v okviru kvote 09.4097 za leto 2009 začne šele 1. januarja 2009. Navedenih zahtevkov ni mogoče več vložiti po petku, 11. decembra 2009, po 13. uri po bruseljskem času.

Člen 6

Oljčno olje

Z odstopanjem od člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1918/2006 se uvozna dovoljenja za oljčno olje, za katera so bili zahtevki vloženi v ponedeljek, 6., ali torek, 7. aprila 2009, v okviru kvote 09.4032 izdajo v petek, 17. aprila 2009, ob upoštevanju ukrepov, sprejetih z uporabo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Člen 7

Izvozna dovoljenja z nadomestili za goveje in telečje meso, prašičje meso, jajca in perutninsko meso

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 12(1) Uredbe (ES) št. 382/2008, člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1518/2003, člena 3(3) Uredbe (ES) št. 596/2004 in člena 3(3) Uredbe (ES) št. 633/2004 se izvozna dovoljenja, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobjih iz Priloge IV k tej uredbi, izdajo na ustrezne datume iz navedene priloge.

Odstopanje iz prvega pododstavka se uporablja le, če pred navedenimi datumi izdaje niso bili sprejeti nobeni posebni ukrepi iz člena 12(2) in (3) Uredbe (ES) št. 382/2008, člena 3(4) Uredbe (ES) št. 1518/2003, člena 3(4) Uredbe (ES) št. 596/2004 in člena 3(4) Uredbe (ES) št. 633/2004.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 122, 22.5.1996, str. 15.

(2)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(4)  UL L 327, 18.12.1996, str. 14.

(5)  UL L 13, 16.1.2008, str. 3.

(6)  UL L 290, 31.10.2008, str. 3.

(7)  UL L 342, 30.12.2003, str. 7.

(8)  UL L 176, 30.6.2006, str. 44.

(9)  UL L 276, 29.10.1996, str. 7.

(10)  UL L 408, 30.12.2006, str. 19.

(11)  UL L 226, 30.8.2007, str. 15.

(12)  UL L 164, 24.6.2005, str. 5.

(13)  UL L 365, 21.12.2006, str. 84.

(14)  UL L 115, 29.4.2008, str. 10.

(15)  UL L 217, 29.8.2003, str. 35.

(16)  UL L 94, 31.3.2004, str. 33.

(17)  UL L 100, 6.4.2004, str. 8.

(18)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


PRILOGA I

Izdaja uvoznih dovoljenj za sladki krompir v okviru kvot 09.4013 in 09.4014 za nekatera obdobja leta 2009

Datumi vložitve zahtevkov

Datumi izdaje dovoljenj

torek, 7. april 2009

petek, 17. april 2009


PRILOGA II

Izdaja uvoznih dovoljenj za škrob iz manioke v okviru kvot 09.4064 in 09.4065 za nekatera obdobja leta 2009

Datumi vložitve zahtevkov

Datumi izdaje dovoljenj

torek, 7. april 2009

petek, 17. april 2009


PRILOGA III

Izdaja uvoznih dovoljenj za manioko v okviru kvot 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 in 09.4021 za nekatera obdobja leta 2009

Datumi vložitve zahtevkov

Datumi izdaje dovoljenj

ponedeljek, 6., torek, 7. in sreda, 8. april 2009

petek, 17. april 2009


PRILOGA IV

Obdobja za vložitev zahtevkov za izvozna dovoljenja za goveje in telečje meso, prašičje meso, jajca in perutninsko meso

Datumi izdaje

od 6. do 10. aprila 2009

16. april 2009

od 25. do 29. maja 2009

4. junij 2009

od 13. do 17. julija 2009

23. julij 2009

od 26. do 30. oktobra 2009

5. november 2009


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/39


SKLEP SVETA

z dne 8. decembra 2008

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

(2008/939/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega odstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Skupnosti dosegla Sporazum v obliki izmenjave pisem o enoletnem podaljšanju obstoječega sporazuma in protokolov o trgovini s tekstilnimi izdelki z Republiko Belorusijo z nekaterimi prilagoditvami količinskih omejitev.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem bi bilo treba začasno uporabljati od 1. januarja 2009 do dokončanja postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev, pod pogojem vzajemne začasne uporabe Sporazuma s strani Republike Belorusije.

(3)

Sporazum v obliki izmenjave pisem bi bilo treba podpisati v imenu Skupnosti –

SKLENIL:

Člen 1

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiranega 1. aprila 1993, kakor je bil nazadnje spremenjen in podaljšan s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim 19. oktobra 2007, v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove sklenitve.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Sporazum v obliki izmenjave pisem se začasno uporablja od 1. januarja 2009 do njegove uradne sklenitve, ob upoštevanju vzajemnosti.

Člen 3

1.   Če Republika Belorusija ne bo upoštevala odstavka 2.4 Sporazuma v obliki izmenjave pisem, se bodo kvote za leto 2009 zmanjšale na raven iz leta 2008.

2.   Sklep za izvajanje odstavka 1 se sprejme v skladu s postopki iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Učinkovati začne dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 275, 8.11.1993, str. 1.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

Spoštovani,

1.   v čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiranim 1. aprila 1993, kakor je bil nazadnje spremenjen in podaljšan s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim dne 19. oktobra 2007 (v nadaljevanju „Sporazum“).

2.   Glede na iztek veljavnosti Sporazuma dne 31. decembra 2008 in v skladu s členom 19(1) Sporazuma se Evropska skupnost in Republika Belorusija dogovorita o podaljšanju veljavnosti Sporazuma za nadaljnje obdobje enega leta, ob upoštevanju naslednjih sprememb in pogojev:

2.1.

Besedilo člena 19(1) Sporazuma se glasi:

„Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti. Uporablja se do 31. decembra 2009.“

2.2.

Priloga II, ki določa količinske omejitve za izvoz iz Republike Belorusije v Evropsko skupnost, se nadomesti z Dodatkom 1 k temu pismu.

2.3.

Priloga k Protokolu C, ki določa količinske omejitve za izvoz iz Republike Belorusije v Evropsko skupnost po postopkih pasivnega oplemenitenja (OPT) v Republiki Belorusiji, se za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 nadomesti z Dodatkom 2 k temu pismu.

2.4.

Za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil s poreklom iz Evropske skupnosti v Belorusijo se v letu 2009 uporabljajo carine, ki ne presegajo tistih, ki so določene za leto 2003 v Dodatku 4 k Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo, parafiranemu dne 11. novembra 1999, kakor je spremenjen z Dodatkom 3 k temu pismu. Sprememba zajema le tarifne postavke 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 in 6310 90. Leta 2009 bodo tarife, ki jih bo Belorusija uporabljala za te izdelke, naslednje: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

Če se te stopnje ne bodo uporabljale, bo imela Skupnost pravico za preostalo obdobje veljavnosti Sporazuma sorazmerno ponovno uvesti ravni količinskih omejitev, ki so se uporabljale za leto 2008, kakor je določeno v izmenjavi pisem, parafirani dne 19. oktobra 2007.

3.   Evropska skupnost in Belorusija ponovno opozarjata na medsebojni dogovor, da se bosta o morebitni sklenitvi novega sporazuma posvetovali najpozneje šest mesecev pred prenehanjem veljavnosti sedanjega sporazuma.

4.   Če bi Republika Belorusija postala članica Svetovne trgovinske organizacije (STO) pred datumom izteka Sporazuma, veljajo sporazumi in pravila STO od dneva pristopa Republike Belorusije k STO.

5.   Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da Vaša vlada sprejema zgoraj navedeno. V tem primeru ta sporazum v obliki izmenjave pisem začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so bili zaključeni postopki, potrebni za začetek veljavnosti. V vmesnem času se Sporazum začasno uporablja od 1. januarja 2009, pod pogojem vzajemnosti.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za Evropsko skupnost

Dodatek 1

„PRILOGA II

Belorusija

Kategorija

Enota

Kvota od 1. januarja 2009

Skupina IA

1

ton

1 586

2

ton

6 643

3

ton

242

Skupina IB

4

T kosov

1 839

5

T kosov

1 105

6

T kosov

1 705

7

T kosov

1 377

8

T kosov

1 160

Skupina IIA

20

ton

329

22

ton

524

Skupina IIB

15

T kosov

1 726

21

T kosov

930

24

T kosov

844

26/27

T kosov

1 117

29

T kosov

468

73

T kosov

329

Skupina IIIB

67

ton

359

Skupina IV

115

ton

420

117

ton

2 312

118

ton

471

T kosov

:

tisoč kosov“

Dodatek 2

„PRILOGA K PROTOKOLU C

Kategorija

Enota

Od 1. januarja 2009

4

1 000 kosov

6 610

5

1 000 kosov

9 215

6

1 000 kosov

12 290

7

1 000 kosov

9 225

8

1 000 kosov

3 140

15

1 000 kosov

5 387

21

1 000 kosov

3 584

24

1 000 kosov

922

26/27

1 000 kosov

4 492

29

1 000 kosov

1 820

73

1 000 kosov

6 979“

Dodatek 3

„Dodatek 4

Najvišje stopnje dajatev za uvoz tekstilnih izdelkov iz Evropske skupnosti v Belorusijo

Oznaka KN

Stopnja dajatve v %

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12

8

8

5703 90

25

18

12

8

8

5704 10

8

8

8

8

8

5704 90

25

18

12

8

8

5705 00

25

18

12

8

8

5801 10

18

15

10

8

8

5801 21

18

15

10

8

8

5801 22

18

15

10

8

8

5801 23

18

15

10

8

8

5801 24

18

15

10

8

8

5801 25

15

12

10

8

8

5801 26

15

12

10

8

8

5801 31

18