ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 330

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
9. december 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1217/2008 z dne 8. decembra 2008 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1528/2007, s katero se Republika Zambija doda na seznam regij ali držav, ki so zaključile pogajanja

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1218/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

2

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1219/2008 z dne 8. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic ( 1 )

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1220/2008 z dne 8. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 950/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009

5

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2008/113/ES z dne 8. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih mikroorganizmov kot aktivnih snovi ( 1 )

6

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropski parlament in Svet

 

 

2008/916/ES

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

16

 

 

Svet

 

 

2008/917/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 1. decembra 2008 o imenovanju danskega člana in danskega nadomestnega člana Odbora regij

18

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2008/918/SZVP z dne 8. decembra 2008 o začetku vojaške operacije Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atlanta)

19

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

*

Okvirni sklep Sveta 2008/919/PNZ z dne 28. novembra 2008 o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu

21

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1217/2008

z dne 8. decembra 2008

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1528/2007, s katero se Republika Zambija doda na seznam regij ali držav, ki so zaključile pogajanja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je 28. novembra 2007 zaključila pogajanja o začasnem sporazumu o določitvi okvira za Sporazum o gospodarskem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: „začasni SGP“) s Sejšeli, Zambijo in Zimbabvejem.

(2)

Ker se Skupnost in Zambija ob zaključku pogajanj o začasnem SGP 28. novembra 2007 nista mogli dogovoriti o zambijskem dostopu do trga, vključitev Zambije v Prilogo I Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (1), ni bila mogoča.

(3)

Skupnost in Zambija sta pogajanja o zambijskem dostopu do trga zaključili 30. septembra 2008.

(4)

Posledično je treba v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1528/2007, spremeniti Prilogo I, tako da se vanjo vključi Zambija.

(5)

Zaradi vključitve Zambije v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1528/2007, Komisija pravočasno spremeni Uredbo Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2), z učinkom od datuma začetka veljavnosti te uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 se med besede „Republika Uganda“ in „Republika Zimbabve“ vstavijo besede „Republika Zambija“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.


9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/2


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1218/2008

z dne 8. decembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

70,8

TR

72,8

ZZ

71,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

57,7

TR

83,7

ZZ

102,9

0709 90 70

JO

230,6

MA

105,4

TR

69,5

ZZ

135,2

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

66,5

UY

34,6

ZA

44,9

ZW

43,9

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

66,1

TR

73,0

ZZ

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

19,9

IL

73,2

TR

58,3

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

56,9

ZA

79,4

ZZ

66,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,1

MK

34,8

US

102,9

ZA

123,2

ZZ

77,5

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

56,8

TR

104,0

US

141,2

ZZ

84,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1219/2008

z dne 8. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1), in zlasti drugega pododstavka člena 10(3) in prvega pododstavka člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), ter zlasti četrte alinee člena 18(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 (3) določa pogoje zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic, razen perutnine, v Skupnost in pogoje za karanteno, ki se uporabljajo za take ptice po uvozu.

(2)

Priloga V k navedeni uredbi določa seznam karantenskih obratov in centrov, ki so jih pristojni organi držav članic odobrili za uvoz nekaterih ptic, razen perutnine.

(3)

Italija je pregledala svoje odobrene objekte in centre za karanteno ter Komisiji poslala posodobljen seznam navedenih objektov in centrov za karanteno. Seznam odobrenih objektov in centrov za karanteno iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Uredbo (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi V k Uredbi (ES) št. 318/2007 se iz vpisov za Italijo črta naslednji vpis:

„IT

Italija

233BG601“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(3)  UL L 84, 24.3.2007, str. 7.


9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1220/2008

z dne 8. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 950/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 148(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2008 z dne 8. decembra 2008 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007, s katero se Republika Zambija doda na seznam regij ali držav, ki so zaključile pogajanja (2), postane Republika Zambija ena od držav, ki so upravičene do dodatne tarifne kvote za sladkor v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu iz poglavja VIIIa Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 (3).

(2)

Uredbo (ES) št. 950/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Uredba (ES) št. 1217/2008 začne veljati na dan objave. Da lahko izvajalci od tega dne naprej zaprosijo za uvozna dovoljenja za sladkor s poreklom iz Republike Zambije na podlagi dodatne tarifne kvote za sladkor v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu, mora ta uredba začeti veljati na dan objave.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 950/2006 se spremeni:

1.

V členu 31a se prva alinea nadomesti z naslednjim:

„—

Komori, Madagaskar, Mauritius, Sejšeli, Zambija, Zimbabve

75 000 ton“,

2.

V delu „Zaporedne številke za dodatni sladkor v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu“ v Prilogi I se vrstica, ki se nanaša na zaporedno številko 09.4431, nadomesti z naslednjim:

Tretja država

Zaporedna številka

„Komori, Madagaskar, Mauritius, Sejšeli, Zambija, Zimbabve

09.4431“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.


DIREKTIVE

9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/6


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/113/ES

z dne 8. decembra 2008

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih mikroorganizmov kot aktivnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 1112/2002 (2) in (ES) št. 2229/2004 (3) določata podrobna pravila za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1095/2007 (4) je bil v Uredbo (ES) št. 2229/2004 vključen nov člen 24b, da se aktivnim snovem, za katere obstajajo jasni znaki, da se lahko pričakuje, da nimajo nikakršnega škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali živali ali na podtalnico ali nikakršnega nesprejemljivega vpliva na okolje, omogoči vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ne da bi se zahtevalo podrobno znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).

(3)

Komisija je za aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi, v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2229/2004 proučila učinke na zdravje ljudi, živali, podtalnico in okolje za vrsto uporab, ki so jih predlagali prijavitelji, in sklenila, da zadevne aktivne snovi izpolnjujejo zahteve iz člena 24b Uredbe (ES) št. 2229/2004.

(4)

Komisija je v skladu s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 2229/2004 Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali v pregled predložila osnutke poročil o pregledu za aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi. Ta poročila so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. julija 2008 v obliki poročila Komisije o pregledu. Komisija mora v skladu s členom 25a Uredbe (ES) št. 2229/2004 od EFSA zahtevati, da predloži svoje mnenje o osnutkih poročil o pregledu najpozneje do 31. decembra 2010.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno aktivne snovi iz Priloge k tej direktivi vključiti v Prilogo I k navedeni direktivi, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(6)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba predvideti primeren rok, v katerem se države članice in zainteresirane strani lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo posledica vključitve.

(7)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(8)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (5), v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da lahko pride do težav pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. V izogib nadaljnjim težavam se zato zdi nujno razjasniti dolžnosti držav članic, zlasti dolžnost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar pa ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga nikakršnih novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(9)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. oktobra 2009. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. novembra 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 31. oktobra 2009 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge, kot aktivnih snovi.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z aktivnimi snovmi iz Priloge, z izjemo tistih iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali imajo imetniki registracij dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje eno od aktivnih snovi iz Priloge, kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 30. aprila 2009, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila v Prilogi I k navedeni direktivi, ki se nanaša na aktivne snovi iz Priloge. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje eno od aktivnih snovi iz Priloge kot edino aktivno snov, najpozneje do 30. aprila 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo; ali

(b)

če sredstvo vsebuje eno od aktivnih snovi iz Priloge kot eno izmed več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 30. aprila 2014 ali do datuma, določenega za takšno spremembo ali preklic v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. maja 2009.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

(3)  UL L 379, 24.12.2004, str. 13.

(4)  UL L 246, 21.9.2007, str. 19.

(5)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„199

Bacillus thuringiensis var. aizawai

SEV: ABTS-1857

Zbirka kultur: št. SD-1372,

SEV: GC-91

Zbirka kultur: št. NCTC 11821

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Bacillus thuringiensis var. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) in GC-91 (SANCO/1538/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

200

Bacillus thuringiensis var. israeliensis (serotip H-14)

SEV: AM65-52

Zbirka kultur: št. ATCC - 1276

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Bacillus thuringiensis var. israeliensis (serotip H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

201

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

SEV: ABTS 351

Zbirka kultur: št. ATCC SD-1275

SEV: PB 54

Zbirka kultur: št. CECT 7209

SEV: SA 11

Zbirka kultur: št. NRRL B-30790

SEV: SA 12

Zbirka kultur: št. NRRL B-30791

SEV: EG 2348

Zbirka kultur: št. NRRL B-18208

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Bacillus thuringiensis var. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 in EG 2348 (SANCO/1543/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

202

Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

SEV: NB 176 (TM 14 1)

Zbirka kultur: št. SD-5428

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Bacillus thuringiensis var. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

203

Beauveria bassiana

SEV: ATCC 74040

Zbirka kultur: št. ATCC 74040

SEV: GHA

Zbirka kultur: št. ATCC 74250

Se ne uporablja

Najvišja stopnja beauvericina: 5 mg/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) in GHA (SANCO/1547/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Se ne uporablja

Onesnaženost z mikroorganizmi (Bacillus cereus) < 1x 106 CFU/g

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

205

Lecanicillium muscarium

(staro ime Verticilium lecanii)

SEV: Ve 6

Zbirka kultur: št. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Lecanicillium muscarium (staro ime Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(staro ime Metarhizium anisopliae)

SEV: BIPESCO 5/F52

Zbirka kultur: št. M.a. 43; št. 275-86 (kratici V275 ali KVL 275); št. KVL 99-112 (Ma 275 ali V 275); št. DSM 3884; št. ATCC 90448; št. ARSEF 1095

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Metarhizium anisopliae var. anisopliae (staro ime Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 in F52 (SANCO/1862/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

207

Phlebiopsis gigantea

SEV: VRA 1835

Zbirka kultur: št. ATCC 90304

SEV: VRA 1984

Zbirka kultur: št. DSM16201

SEV: VRA 1985

Zbirka kultur: št. DSM 16202

SEV: VRA 1986

Zbirka kultur: št. DSM 16203

SEV: FOC PG B20/5

Zbirka kultur: št. IMI 390096

SEV: FOC PG SP log 6

Zbirka kultur: št. IMI 390097

SEV: FOC PG SP log 5

Zbirka kultur: št. IMI390098

SEV: FOC PG BU 3

Zbirka kultur: št. IMI 390099

SEV: FOC PG BU 4

Zbirka kultur: št. IMI 390100

SEV: FOC PG 410.3

Zbirka kultur: št. IMI 390101

SEV: FOC PG97/1062/116/1.1

Zbirka kultur: št. IMI 390102

SEV: FOC PG B22/SP1287/3.1

Zbirka kultur: št. IMI 390103

SEV: FOC PG SH 1

Zbirka kultur: št. IMI 390104

SEV: FOC PG B22/SP1190/3.2

Zbirka kultur: št. IMI 390105

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

208

Pythium oligandrum

SEVI: M1

Zbirka kultur: št. ATCC 38472

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

209

Streptomyces K61 (staro ime S. griseoviridis)

SEV: K61

Zbirka kultur: št. DSM 7206

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Streptomyces (staro ime Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

210

Trichoderma atroviride

(staro ime T. harzianum)

SEV: IMI 206040

Zbirka kultur: št. IMI 206040, ATCC 20476;

SEV: T11

Zbirka kultur: št.

Španski tip zbirke kultur CECT 20498, identičen z IMI 352941

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Trichoderma atroviride (staro ime T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) oziroma T-11 (SANCO/1841/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

211

Trichoderma polysporum

SEV: Trichoderma polysporum IMI 206039

Zbirka kultur: št. IMI 206039, ATCC 20475

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maja 2009

30. aprila 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

212

Trichoderma harzianum Rifai

SEV:

Trichoderma harzianum T-22;

Zbirka kultur: št. ATCC 20847

SEV: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Zbirka kultur: št. CBS 118749

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) oziroma ITEM 908 (SANCO/1840/208) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

213

Trichoderma asperellum

(staro ime T. harzianum)

SEV: ICC012

Zbirka kultur: št. CABI CC IMI 392716

SEV: Trichoderma asperellum

(staro ime T. viride T25) T11

Zbirka kultur: št. CECT 20178

SEV: Trichoderma asperellum

(staro ime T. viride TV1) TV1

Zbirka kultur: št. MUCL 43093

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Trichoderma asperellum (staro ime T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) ter Trichoderma asperellum (staro ime T. viride T25 in TV1) T11 in TV1 (SANCO/1868/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

214

Trichoderma gamsii (staro ime T. viride)

SEVI:

ICC080

Zbirka kultur: št.

IMI CC številka 392151 CABI

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

215

Verticillium albo-atrum

(staro ime Verticillium dahliae)

SEV: Verticillium albo-atrum izolat WCS850

Zbirka kultur: št. CBS 276.92

Se ne uporablja

Relevantnih nečistoč ni

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za Verticillium albo-atrum (staro ime Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Evropski parlament in Svet

9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/16


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. novembra 2008

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2008/916/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1), zlasti točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2), zlasti člena 12(3) te uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu „Sklad“) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, da se jim pomaga pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev Sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR.

(3)

Italija je predložila štiri vloge za uporabo sredstev Sklada v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v tekstilnem sektorju, in sicer 9. avgusta 2007 za Sardinijo, 10. avgusta 2007 za Piemont, 17. avgusta 2007 za Lombardijo in 12. februarja 2008 za Toskano. Te vloge izpolnjujejo zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006.

(4)

Zato je treba uporabiti sredstva Sklada, da bo zagotovljen finančni prispevek za te vloge –

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 35 158 075 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 19. novembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


Svet

9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/18


SKLEP SVETA

z dne 1. decembra 2008

o imenovanju danskega člana in danskega nadomestnega člana Odbora regij

(2008/917/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Eno mesto člana Odbora regij se je sprostilo zaradi odstopa Boja ANDERSENA. Eno mesto nadomestnega člana pa se je sprostilo po imenovanju Jensa Arneja HEDEGAARDA JENSENA za člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

V Odbor regij se za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2010, imenujeta:

(a)

za člana:

Jens Arne HEDEGAARD JENSEN, Viceborgmester, Brønderslev Kommune (sprememba mandata),

(b)

za nadomestnega člana:

Bo ANDERSEN, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (sprememba mandata).

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 1. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

H. NOVELLI


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/19


SKLEP SVETA 2008/918/SZVP

z dne 8. decembra 2008

o začetku vojaške operacije Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atlanta)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 17(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija, imenovana „Atlanta“) in zlasti člena 6 Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je v Resoluciji št. 1814(2008) o razmerah v Somaliji, sprejeti 15. maja 2008, od držav in regionalnih organizacij zahteval, naj ob temeljitem medsebojnem usklajevanju sprejmejo ukrepe za zaščito ladij, ki prevažajo in dostavljajo humanitarno pomoč, namenjeno Somaliji, in ki so vključene v dejavnosti, ki so jih dovolili Združeni narodi.

(2)

VSZN je v Resoluciji št. 1816(2008) o razmerah v Somaliji, sprejeti 2. junija 2008, izrazil zaskrbljenost zaradi piratstva in oboroženih ropov, ki ogrožajo dostavo humanitarne pomoči Somaliji, varnost trgovskih morskih poti in mednarodno plovbo. VSZN je pozval zlasti države, ki želijo uporabljati trgovske morske poti pred somalsko obalo, naj v sodelovanju s somalsko prehodno zvezno vlado (PZV) okrepijo in uskladijo ukrepe za odvračanje od piratstva in oboroženih ropov na morju.

(3)

V Resoluciji št. 1838(2008) o razmerah v Somaliji, sprejeti 7. oktobra 2008, je VSZN pozdravil potekajoče načrtovanje morebitne pomorske vojaške operacije Evropske unije ter druge mednarodne in nacionalne pobude za izvajanje resolucij št. 1814(2008) in št. 1816(2008); VSZN je hkrati vse države, ki imajo za to potrebna sredstva, nemudoma pozval, da v skladu z Resolucijo št. 1816(2008) sodelujejo s PZV v boju proti piratstvu in oboroženim ropom na morju. Prav tako je nemudoma pozval vse države in regionalne organizacije da še naprej v skladu z Resolucijo št. 1814(2008) ukrepajo za zaščito pomorskih konvojev Svetovnega programa za hrano (SPH), saj so ti konvoji življenjskega pomena za dostavo humanitarne pomoči somalskemu prebivalstvu.

(4)

PZV je v pismu z dne 14. novembra 2008 generalnega sekretarja Združenih narodov v skladu z odstavkom 7 Resolucije št. 1816(2008) obvestila o ponudbi, ki jo je prejela.

(5)

Evropska unija se bo morda morala opreti tudi na poznejše resolucije VSZN o situaciji v Somaliji.

(6)

V skladu s členom 6 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Evropske unije, ki zadevajo obrambo, ter zato ne sodeluje pri financiranju operacije –

SKLENIL:

Člen 1

Odobrijo se operativni načrt in pravila o uporabi oboroženih sil za vojaško operacijo Evropske unije kot prispevek k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (v nadaljnjem besedilu „operacija Atlanta“).

Člen 2

Operacija Atlanta se začne dne 8. decembra 2008.

Člen 3

Poveljnik operacije Atlanta se s takojšnim učinkom pooblasti za izdajo aktivacijskega ukaza (ACTORD) z namenom razmestitve sil in za začetek izvajanja misije.

Člen 4

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.


AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/21


OKVIRNI SKLEP SVETA 2008/919/PNZ

z dne 28. novembra 2008

o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 in člena 31(1)(e) in člena 34(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Terorizem je ena najresnejših groženj za univerzalne vrednote človeškega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na katerih temelji Evropska unija. Je tudi eden najhujših napadov na demokracijo in vladavino prava, ki sta skupni vsem državam članicam in na katerih temelji Evropska unija.

(2)

Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (2) je podlaga za protiteroristično politiko Evropske unije. Uspešno oblikovanje pravnega okvira, ki je skupen za vse države članice, in zlasti usklajene opredelitve terorističnih kaznivih dejanj je omogočilo razvoj in razširitev protiteroristične politike Evropske unije, ki temelji na spoštovanju temeljnih pravic in vladavini prava.

(3)

Teroristična grožnja se je v zadnjih letih povečala in naglo razvila, osebe, vpletene v teroristične dejavnosti, in tiste, ki jih pri tem podpirajo, spreminjajo način svojega delovanja, kamor sodi tudi nadomestitev organiziranih in hierarhično urejenih skupin z delno neodvisnimi celicami, ki so ohlapno povezane med seboj. Takšne celice povezujejo mednarodne mreže in se vse bolj opirajo na uporabo novih tehnologij, zlasti interneta.

(4)

Internet se uporablja za spodbujanje in mobiliziranje lokalnih terorističnih omrežij in posameznikov v Evropi in je tudi vir informacij o terorističnih sredstvih in metodah, in s tem deluje kot nekakšna „virtualna baza za usposabljanje“. Dejavnosti javnega spodbujanja k terorističnim kaznivim dejanjem, novačenja in usposabljanja za teroristične dejavnosti so se povečale z izredno malo stroškov in tveganja.

(5)

Haaški program o krepitvi svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji, ki ga je sprejel Evropski svet dne 5. novembra 2004 poudarja, da učinkovito preprečevanje terorizma in boj proti njemu ob popolnem upoštevanju temeljnih pravic zahteva od držav članic, da svojih dejavnosti ne omejijo na ohranjanje lastne varnosti, temveč da se osredotočijo tudi na varnost Unije kot celote.

(6)

Akcijski načrt Komisije in Sveta o izvajanju Haaškega programa o krepitvi svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji (3) opozarja, da je za spopad s terorizmom potreben svetovni odziv in da ni mogoče spregledati pričakovanj, ki jih imajo državljani do Unije, prav tako si Unija ne more privoščiti, da se ne bi odzvala nanje. Poleg tega navaja, da se je treba usmeriti na različne vidike preprečevanja, pripravljenosti in odzivanja, da bi tako še povečali in po potrebi dopolnili zmogljivosti držav članic za boj proti terorizmu, pri čemer bi se bilo treba usmeriti zlasti na novačenje, financiranje, analizo tveganja, zaščito pomembne infrastrukture in obvladovanje posledic.

(7)

Ta okvirni sklep predvideva inkriminacijo kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, da bi tako prispevali k splošnejšemu političnemu cilju preprečevanja terorizma z zmanjšanjem razširjanja gradiv, ki bi lahko spodbudila posameznike k izvrševanju terorističnih napadov.

(8)

Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1624 (2005) poziva države članice, da sprejmejo ukrepe, ki so potrebni in ustrezni ter v skladu z njihovimi obveznostmi po mednarodnem pravu, da z zakonom prepovejo spodbujanje k terorističnemu dejanju ali dejanjem in da preprečijo takšno ravnanje. Poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov „Združevanje proti terorizmu: priporočila za svetovno protiteroristično strategijo“ z dne 27. aprila 2006 razlaga zgoraj navedeno resolucijo kot podlago za inkriminacijo spodbujanja k terorističnim dejanjem in novačenja, tudi prek interneta. Strategija Združenih narodov za svetovno strategijo proti terorizmu z dne 8. septembra 2006 navaja, da so države članice ZN odločene raziskati načine in sredstva za usklajevanje prizadevanj na mednarodni in regionalni ravni za boj proti terorizmu v vseh njegovih oblikah in pojavnih oblikah na internetu.

(9)

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma državam pogodbenicam te konvencije nalaga dolžnost, da inkriminirajo javno spodbujanje k terorističnemu kaznivemu dejanju ter novačenje in usposabljanje za teroristične dejavnosti, če so ta dejanja nezakonita in namerna.

(10)

Opredelitev terorističnih kaznivih dejanj, vključno s kaznivimi dejanji, povezanimi s terorističnimi dejavnostmi, bi bilo treba dodatno približati v vseh državah članicah, tako bi zajemala javno spodbujanje k terorističnemu kaznivemu dejanju, novačenje in usposabljanje za teroristične dejavnosti, če je to dejanje namerno.

(11)

Treba bi bilo določiti kazni za fizične osebe, ki so namenoma storile teroristično kaznivo dejanje, ali pravne osebe, ki so odgovorne za javno spodbujanje k terorističnim kaznivim dejanjem, novačenja in usposabljanja za teroristične dejavnosti. Takšne oblike ravnanja bi morale biti enako kaznive v vseh državah članicah, ne glede na to, ali so bila dejanja storjena prek interneta ali ne.

(12)

Ker ciljev tega okvirnega sklepa države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj, zaradi potrebe po vseevropskih usklajenih pravilih, lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski skupnosti in člena 2 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski skupnosti, ta okvirni sklep ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(13)

Unija spoštuje načela, ki jih priznava člen 6(2) Pogodbe EU in ki se odražajo v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti v poglavjih II in VI Listine. Ničesar v tem okvirnem sklepu ni mogoče razlagati, kot da je namenjeno zmanjšanju ali omejevanju temeljnih pravic ali svoboščin, kot so svoboda izražanja misli, zbiranja ali združevanja, pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, vključno s pravico do spoštovanja zaupnosti korespondence.

(14)

Javno spodbujanje k terorističnim kaznivim dejanjem, novačenje in usposabljanje za teroristične dejavnosti so namerna kazniva dejanja. Zato ni mogoče ničesar v tem okvirnem sklepu razlagati, kot da je namenjeno zmanjšanju ali omejevanju razširjanja informacij za znanstvene, akademske ali poročevalske namene. Izražanje radikalnih, polemičnih ali spornih stališč v javnih razpravah o občutljivih političnih vprašanjih, vključno s terorizmom, ne spada v področje uporabe tega okvirnega sklepa in zlasti ne v opredelitev javnega spodbujanja k terorističnim kaznivim dejanjem.

(15)

Izvajanje kaznivosti v skladu s tem okvirnim sklepom bi moralo biti glede na zakonite cilje in nujen obstoj tovrstnih ciljev v demokratični družbi sorazmerno z vrsto kaznivega dejanja in okoliščinami, v katerih je bilo to storjeno, in bi moralo izključevati vse oblike arbitrarnosti ali diskriminatornega obravnavanja –

SPREJEL NASLEDNJI OKVIRNI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Okvirni sklep 2002/475/PNZ se spremeni:

1.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi

1.   Za namene tega okvirnega sklepa:

(a)

‚javno spodbujanje k terorističnemu kaznivemu dejanju‘ pomeni razširjanje, ali dajanje na voljo na kak drug način, sporočila javnosti z namenom spodbujanja h kateremu od kaznivih dejanj, navedenih v členu 1(1)(a) do (h), pri čemer takšno ravnanje, naj se neposredno zavzema za teroristična kazniva dejanja ali ne, povzroča nevarnost za storitev enega ali več takšnih kaznivih dejanj;

(b)

‚novačenje za teroristične dejavnosti‘ pomeni nagovarjanje druge osebe, naj stori enega od kaznivih dejanj, naštetih v členu 1(1)(a) do (h) ali v členu 2(2);

(c)

‚usposabljanje za teroristične dejavnosti‘ pomeni zagotavljanje navodil glede izdelave ali uporabe razstreliv, strelnega ali drugega orožja ali zdravju škodljive ali nevarne snovi oziroma glede drugih posebnih metod ali tehnik za namen storitve enega od kaznivih dejanj, naštetih v členu 1(1)(a) do (h), ob zavedanju, da so ta pridobljena znanja namenjena uporabi v teroristične namene.

2.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da zagotovi, da kazniva dejanja, povezana s terorizmom, vključujejo naslednja namerna dejanja:

(a)

javno spodbujanje k terorističnemu kaznivemu dejanju;

(b)

novačenje za teroristične dejavnosti;

(c)

usposabljanje za teroristične dejavnosti;

(d)

velike tatvine s ciljem, da se izvrši eno od kaznivih dejanj, naštetih v členu 1(1);

(e)

izsiljevanje s ciljem, da se zakrivi eno od kaznivih dejanj, naštetih v členu 1(1);

(f)

izdelava lažnih upravnih dokumentov s ciljem, da se izvrši eno od kaznivih dejanj, naštetih v členu 1(1)(a) do (h) in členu 2(2)(b).

3.   Da dejanje iz odstavka 2 postane kaznivo, ni nujno, da se teroristično kaznivo dejanje dejansko stori.“

2.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Pomoč oziroma podpora, spodbujanje in poskus

1.   Vsaka država članica sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da sta pomoč ali podpora kaznivemu dejanju, na katerega se nanašajo člen 1(1), člen 2 ali 3, kaznivi.

2.   Vsaka država članica sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da je spodbujanje h kaznivemu dejanju, na katerega se nanašajo člen 1(1), člen 2 ali člen 3(2)(d) do (f), kaznivo.

3.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da zagotovi, da je poskus storitve kaznivega dejanja, na katerega se nanašata člen 1(1) in člen 3(2)(d) do (f), razen posedovanja, na katerega se nanaša člen 1(1)(f), in kaznivega dejanja iz člena 1(1)(i), kazniv.

4.   Vsaka država članica lahko sklene, da bo sprejela potrebne ukrepe in zagotovila, da je poskus storitve kaznivega dejanja, na katerega se nanaša člen 3(2)(b) in (c), kazniv.“

Člen 2

Temeljna načela v zvezi s svobodo izražanja

Ta okvirni sklep od držav članic ne sme zahtevati, da sprejmejo ukrepe, ki so v nasprotju s temeljnimi načeli v zvezi s svobodo izražanja, zlasti svobodo tiska in svobodo izražanja v drugih medijih, kakor izhajajo iz ustavnih tradicij, ali s pravili, ki urejajo pravice in odgovornosti tiska ali drugih medijev in postopkovna jamstva zanje, kadar so ta pravila povezana z določitvijo ali omejitvijo odgovornosti.

Člen 3

Izvajanje in poročilo

1.   Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem okvirnim sklepom, do 9. decembra 2010. Države članice zagotovijo, da je pri izvajanju tega okvirnega sklepa kaznivost sorazmerna glede na zakonite cilje in nujen obstoj tovrstnih ciljev v demokratični družbi ter da je izključena vsakršna oblika arbitrarnosti in diskriminacije.

2.   Države članice pošljejo do 9. decembra 2010 generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji besedila vseh določb, s katerimi se v njihovo nacionalno pravo prenašajo obveznosti, ki so jim naložene po tem okvirnem sklepu. Na podlagi poročila, izdelanega na podlagi teh podatkov, in poročila Komisije bo Svet do 9. decembra 2011 ocenil, ali so države članice sprejele vse potrebne ukrepe za uskladitev s tem okvirnim sklepom.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta okvirni sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. novembra 2008

Za Svet

Predsednica

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 164, 22.6.2002, str. 3.

(3)  UL C 198, 12.8.2005, str. 1.


9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.