ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 328

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
6. december 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1210/2008 z dne 20. novembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1211/2008 z dne 5. decembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1212/2008 z dne 5. decembra 2008 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1213/2008 z dne 5. decembra 2008 o usklajenem večletnem programu Skupnosti za leta 2009, 2010 in 2011 v zvezi z zagotavljanjem skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v in na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov ( 1 )

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1214/2008 z dne 5. decembra 2008 o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki irskega viskija za obdobje 2008/2009

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1215/2008 z dne 5. decembra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Kodificirana različica)

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1216/2008 z dne 5. decembra 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 872/2004 o nadaljnjih omejevalnih ukrepih proti Liberiji

26

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja ( 1 )

28

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/910/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 27. novembra 2008 o spremembi delov 1 in dela 2 Schengenske posvetovalne mreže (tehnične specifikacije)

38

 

 

Komisija

 

 

2008/911/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. novembra 2008 o vzpostavitvi seznama rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6933)  ( 1 )

42

 

 

2008/912/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 28. novembra 2008 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2009 nekaterim referenčnim laboratorijem Skupnosti na področju nadzora krme in živil (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7283)

49

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

*

Okvirni Sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi

55

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1210/2008

z dne 20. novembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 (1) (v nadaljnjem besedilu „Uredba“) je začela veljati 31. januarja 2008 in se uporablja od 1. marca 2008. Uredba določa prost dostop do trgov Skupnosti za vse izdelke s poreklom iz Republike Moldavije (v nadaljnjem besedilu „Moldavija“), razen za nekatere kmetijske proizvode iz Priloge I k Uredbi, za katere so bile določene omejene koncesije v obliki carinskih izjem v mejah tarifnih kvot ali znižanja carine.

(2)

Besedilo člena 14 Uredbe je ustvarilo vrzel med uporabo splošnega sistema preferencialov, do katerega je bila Moldavija upravičena do začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 55/2008, in uporabo avtonomnih trgovinskih preferencialov, medtem ko je bil namen zagotoviti nadaljnjo uporabo splošnega sistema preferencialov za vsak ustrezen izvoz do uvedbe avtonomnih trgovinskih preferencialov. Blago, zajeto v splošni sistem preferencialov in izvoženo v Skupnost med začetkom veljavnosti avtonomnih trgovinskih preferencialov in začetkom uporabe režima, v skladu s členom 14 ni zajeto v nobenega od režimov, če nakupna pogodba ni bila sklenjena pred 31. januarjem 2008 in če se je lahko dokazalo, da je blago zapustilo Moldavijo najpozneje 31. januarja 2008. Da bi se to stanje popravilo, je treba besedilo v členu 14 spremeniti, tako da se bo nanašalo na datum začetka uporabe Uredbe in ne na njen začetek veljavnosti.

(3)

Pri pripravljanju uporabe Uredbe (ES) št. 55/2008 in upravljanja kvot iz Priloge I k Uredbi so bile ugotovljene neskladnosti med poimenovanji kvot in ustreznimi oznakami KN. Da se navedene napake popravijo, je treba iz poimenovanja za kvoto št. 09.0504 črtati besedo „domačih“, v kvoto št. 09.0509 je treba dodati oznako KN 1001 90 99, iz poimenovanja za kvoto št. 09.0514 pa je treba črtati besedilo „z dejansko vsebnostjo alkohola ne manj kot 15 vol. %“. Predlagani popravki niso v nasprotju z oz. ne spreminjajo metodologije za določitev obsega kvot za vsako skupino izdelkov, ki temelji na največjem izvozu med letoma 2004 in 2006 z letnimi povečanji, ki ustrezajo potencialnim povečanjem v proizvodnji in izvozni zmogljivosti Moldavije do leta 2012.

(4)

Uredbo (ES) št. 55/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Da se zagotovi uporaba ukrepov iz te uredbe brez nepotrebnega odlašanja, bi morala ta uredba začeti veljati dan po njeni objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 55/2008 se spremeni:

1.

Člen 14 se spremeni:

(a)

v členu 14(1) se v uvodnem besedilu besede „začetku veljavnosti“ nadomestijo z „dnevu začetka uporabe“;

(b)

v členu 14(1)(a), (2)(a), (2)(b), (2)(c) in (2)(d) se besede „dnem začetka veljavnosti“ nadomestijo z „dnem začetka uporabe“, v členu 14(1)(b) pa se besede „dan začetka veljavnosti“ nadomestijo z „dan začetka uporabe“.

2.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. LAPORTE


(1)  UL L 20, 24.1.2008, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA I

IZDELKI, KI SO PREDMET KOLIČINSKIH OMEJITEV ALI CENOVNIH PRAGOV, NAVEDENIH V ČLENU 3

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima poimenovanje proizvodov le okvirno vrednost, preferencialni sistem pa se v okviru te priloge določi glede na oznake KN. Kadar so navedene oznake KN ex, se preferencialni sistem določi tako, da se oznaka KN in ustrezno poimenovanje uporabljata skupaj.

1.   Izdelki, ki so predmet letnih brezcarinskih tarifnih kvot

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201 do 0204

Meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, goveje, prašičev, ovc in koz

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, razen mastnih jeter iz tarifne podštevilke 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Meso in užitni klavnični odpadki prašičev in govedi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov domačih prašičev in govedi

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 do 0406

Mlečni izdelki

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Ptičja jajca, v lupini

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, neprimerna za prehrano ljudi

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Druga pira (razen pire za setev), navadna pšenica in soržica

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Ječmen

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Koruza

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 in 1601 00 99

Klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, termično neobdelani,

domačih prašičev,

govedi, termično neobdelani

09.0513

1701 99 10

Beli sladkor

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 in 2204 29

Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Proizvodi, oproščeni ad valorem elementa uvozne dajatve

Oznaka KN

Poimenovanje

0702

Paradižnik, svež ali ohlajen

0703 20

Česen, svež ali ohlajen

0707

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

0709 90 70

Bučke, sveže ali ohlajene

0709 90 80

Artičoke

0806

Grozdje, sveže ali suho

0808 10

Jabolka, sveža

0808 20

Hruške in kutine

0809 10

Marelice

0809 20

Češnje

0809 30

Breskve, vključno z nektarinami

0809 40

Slive in trnulje“


(1)  Od 1. januarja do 31. decembra, razen za leto 2008 od prvega dneva uporabe Uredbe do 31. decembra.

(2)  Tone (neto teža).

(3)  Milijon enot.

(4)  Hektolitri.


6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1211/2008

z dne 5. decembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1212/2008

z dne 5. decembra 2008

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2008/2009 so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 945/2008 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1209/2008 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (ES) št. 945/2008 za tržno leto 2008/2009, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 258, 26.9.2008, str. 56.

(4)  UL L 327, 5.12.2008, str. 5.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 6. decembra 2008

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1213/2008

z dne 5. decembra 2008

o usklajenem večletnem programu Skupnosti za leta 2009, 2010 in 2011 v zvezi z zagotavljanjem skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v in na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 29 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu z direktivami 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS sprejela priporočila v zvezi z usklajenim programom Skupnosti za spremljanje ostankov pesticidov v in na žitih in nekaterih drugih izdelkih rastlinskega izvora. Navedene direktive je 1. septembra 2008 nadomestila Uredba (ES) št. 396/2005. V skladu z navedeno uredbo zajema nadzorni program Skupnosti za spremljanje ostankov pesticidov poleg živil rastlinskega izvora tudi živila živalskega izvora, pri čemer se sprejme kot zavezujoči akt. Zato mora biti sprejet v obliki uredbe. Ta akt ne sme posegati v Direktivo Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (2).

(2)

Za sestavine v prehrani prebivalcev Skupnosti je ključnih trideset živil. Ker se znatne spremembe zaradi uporabe pesticidov pokažejo šele v treh letih, je treba v navedenih tridesetih živilih pesticide spremljati v zaporednih triletnih ciklih, da se omogoči ocena izpostavljenosti potrošnikov in izvajanje zakonodaje Skupnosti.

(3)

Na podlagi binomske verjetnostne porazdelitve se lahko izračuna, da je mogoče s pregledom 642 vzorcev z več kot 99-odstotno gotovostjo odkriti vzorec, ki vsebuje ostanke pesticidov nad mejo določitve, če vsebuje ostanke pesticidov nad to mejo vsaj 1 % proizvodov. Zbiranje teh vzorcev se mora porazdeliti med države članice v skladu s številom prebivalcev, pri čemer mora biti za vsak proizvod in vsako leto zbranih najmanj 12 vzorcev.

(4)

Kadar vključujejo ostanki pesticidov v skladu z opredelitvijo druge aktivne snovi, metabolite ali razkrojne produkte, je treba o navedenih metabolitih poročati ločeno.

(5)

Smernice v zvezi z veljavnostjo metod in postopki za nadzor kakovosti v analizi ostankov pesticidov v hrani in krmi so objavljene na spletni strani Komisije (3).

(6)

V zvezi s postopki vzorčenja je treba upoštevati Direktivo Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (4), ki vključuje metode in postopke vzorčenja, ki jih predlaga komisija za Codex Alimentarius.

(7)

Poleg tega je treba oceniti, ali se upoštevajo mejne vrednosti ostankov za otroško hrano iz člena 10 Direktive Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (5) ter člena 7 Direktive Komisije 2006/125/ES (6) z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke.

(8)

Oceniti je treba možne združene, kumulativne in sinergijske učinke pesticidov. To oceno je treba najprej izvesti za nekatere organofosfate, karbamate, triazole in piretroide, kot je določeno v Prilogi I.

(9)

Države članice morajo do 31. avgusta vsako leto predložiti informacije za preteklo koledarsko leto.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice odvzamejo in analizirajo v letih 2009, 2010 in 2011 vzorce za kombinacije proizvod/ostanek pesticida, kot je določeno v Prilogi I.

Število vzorcev za vsak proizvod je določeno v Prilogi II.

Člen 2

1.   Vsi vzorci se izberejo naključno.

Postopek vzorčenja, vključno s številom enot, je v skladu z Direktivo 2002/63/ES.

2.   Med odvzetimi in analiziranimi vzorci je vsaj:

(a)

deset vzorcev otroške hrane, pripravljene predvsem iz zelenjave, sadja ali žit;

(b)

kadar je na voljo, en vzorec ekološko pridelanih proizvodov, ki izraža tržni delež ekološko pridelanih proizvodov v vsaki državi članici.

Člen 3

1.   Države članice predložijo rezultate analiz testiranih vzorcev za leto 2009 do 31. avgusta 2010, rezultate analiz vzorcev za leto 2010 do 31. avgusta 2011 in rezultate analiz vzorcev za leto 2011 do 31. avgusta 2012.

Poleg navedenih rezultatov predložijo države članice naslednje informacije:

(a)

uporabljene analitične metode in dosežene ravni poročanja v skladu s smernicami v zvezi z veljavnostjo metod in postopki za nadzor kakovosti v analizi ostankov pesticidov v hrani in krmi;

(b)

mejo določitve, ki je uporabljena v nacionalnih nadzornih programih in nadzornem programu Skupnosti;

(c)

podrobnosti o stanju akreditacije analitskih laboratorijev, vključenih v nadzor;

(d)

kadar dovoljuje nacionalna zakonodaja, podrobnosti o izvršilnih ukrepih;

(e)

v primeru presežene mejne vrednosti navedbo možnih razlogov za presežene mejne vrednosti ostankov pesticidov, vključno z ustreznimi ugotovitvami v zvezi z možnostmi obvladovanja tveganja.

2.   Kadar vključuje opredelitev ostanka pesticida aktivne snovi, metabolite in/ali razkrojne ali reakcijske produkte, poročajo države članice o rezultatih analiz v skladu s pravno opredelitvijo ostanka. Kadar je ustrezno, se rezultati v zvezi z vsakim od glavnih izomerov ali metabolitov iz opredelitve ostanka predložijo ločeno.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(3)  Dokument SANCO/2007/3131, 31. oktober 2007

http://ec.europa.eu./food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  UL L 187, 16.7.2002, str. 30.

(5)  UL L 401, 30.12.2006, str. 1.

(6)  UL L 339, 6.12.2006, str. 16.


PRILOGA I

Ostanki kombinacij proizvod/pesticid, ki jih je treba spremljati

 

2009

2010

2011

2,4-D (vsota 2,4-D in njenih estrov, izraženih kot 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-metoksiklor

 (4)

 (5)

 (6)

abamektin (vsota avermektina B1a, avermektina B1b in delta-8,9 izomera avermektina B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

acefat

 (2)

 (3)

 (1)

acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

akrinatrin

 

 (3)

 (1)

aldikarb (vsota aldikarba, njegovih sulfoksidov in sulfonov, izražena kot aldikarb)

 (2)

 (3)

 (1)

amitraz (vsota amitraza in vseh metabolitov, ki vsebujejo delež 2,4-dimetilamilina, izražena kot amitraz)

 

 (3)

 (1)

amitrol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

acinfos-etil (9)

 (4)

 (5)

 (6)

acinfos-metil

 (2)

 (3)

 (1)

azoksistrobin

 (2)

 (3)

 (1)

benfurakarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

bifentrin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

biternatol

 

 (3)

 (1)

boskalid

 (2)

 (3)

 (1)

bromidov ion

 

 (3)

 (1)

brompropilat

 (2)

 (3)

 (1)

bromukonazol (vsota diasteroizomerov) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

bupirimat

 (2)

 (3)

 (1)

buprofezin

 (2)

 (3)

 (1)

kadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

kamfeklor (vsota treh spojin Parlar št. 26, 50 in 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

kaptan

 (2)

 (3)

 (1)

karbaril

 (2)

 (3)

 (1)

karbendazim (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim)

 (2)

 (3)

 (1)

karbofuran (vsota karbofurana in 3- hidroksikarbofurana, izražena kot karbofuran)

 (2)

 (3)

 (1)

karbosulfan (9)

 (2)

 (3)

 (1)

klordan (vsota cis- in trans-izomerov ter oksiklordana, izražena kot klordan)

 (4)

 (5)

 (6)

klorfenapir

 

 (3)

 (1)

klorfenvinpos

 (2)

 (3)

 (1)

klormekvat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

klorobenzilat (9)

 (4)

 (5)

 (6)

klorotalonil

 (2)

 (3)

 (1)

klorprofam (klorprofam in 3-kloroanilin, izražena kot klorprofam)

 (2)

 (3)

 (1)

klorpirifos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

klorpirifos-metil

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

klofentezin (vsota vseh spojin, ki vsebujejo delež 2-klorbenzoila, izražena kot klofentezin)

 (2)

 (3)

 (1)

klotianidin (vsota tiametoksama in klotianidina, izražena kot tiametoksam)

 

 (3)

 (1)

ciflutrin (ciflutrin vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

cipermetrin (cipermetrin vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

ciprokonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

ciprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (vsota p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE in p,p′-DDD (TDE), izražena kot DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

deltametrin (cis-deltametrin)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

diazinon

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

diklofluanid

 (2)

 (3)

 (1)

diklorvos

 (2)

 (3)

 (1)

dikloran

 

 (3)

 (1)

dikofol (vsota p,p′- in o, p′-izomerov)

 (2)

 (3)

 (1)

dieldrin (aldrin in dieldrin skupaj, izraženo kot dieldrin)

 (4)

 (5)

 (6)

difenokonazol

 (2)

 (3)

 (1)

dimetoat (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat)

 (2)

 (3)

 (1)

dimetomorf

 (2)

 (3)

 (1)

dinokap (vsota izomerov dinokapa in pripadajočih fenolov, izražena kot dinokap)

 

 (3)

 (1)

difenilamin

 (2)

 (3)

 (1)

endosulfan (vsota alfa- in beta-izomerov ter endosulfan sulfata, izražena kot endosulfan)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

endrin

 (4)

 (5)

 (6)

epoksikonazol

 

 (3)

 (1)

etion

 (2)

 (3)

 (1)

etoprofos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

fenamifos (vsota fenamifosa, njegovih sulfoksidov in sulfonov, izražena kot fenamifos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

fenazakvin

 

 (3)

 (1)

fenbukonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

fenheksamid

 (2)

 (3)

 (1)

fenitrotion

 (2)

 (3)

 (1)

fenoksikarb

 (2)

 (3)

 (1)

fenpropatrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

fenpropimorf

 

 (3)

 (1)

fention (vsota fentiona in njegovega analognega oksida, njunih sulfoksidov in sulfonov, izražena kot fention)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

fenvalerat/esfenvalerat (vsota) (vsota RS/SR in RR/SS izomerov)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

fipronil (vsota fipronila in metabolita sulfona (MB46136), izražena kot fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

fluazifop (fluazifop-P-butil (fluazifopova kislina (prosta in vezana)

 

 (3)

 (1)

fludioksonil

 (2)

 (3)

 (1)

flufenoksuron

 (2)

 (3)

 (1)

flukvikonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

flusilazol

 (2)

 (3)

 (1)

flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

folpet

 (2)

 (3)

 (1)

formetanat (vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat hidroklorid)

 (2)

 (3)

 (1)

fostiazat (9)

 (2)

 (3)

 (1)

glifosat (8)

 

 (3)

 (1)

haloksifop vključno s haloksifop-R (haloksifop-R metil ester, haloksifop-R in konjugati haloksifop-R, izraženo kot haloksifop-R) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

heptaklor (vsota heptaklora in heptaklor epoksida, izražena kot heptaklor)

 (4)

 (5)

 (6)

heksaklorocikloheksan (HCH), alfa-izomer

 (4)

 (5)

 (6)

heksaklorocikloheksan (HCH), beta-izomer

 (4)

 (5)

 (6)

heksaklorocikloheksan (HCH) (gama-izomer) (lindan)

 (4)

 (5)

 (6)

heksakonazol

 (2)

 (3)

 (1)

heksitiazoks

 (2)

 (3)

 (1)

imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

imidakloprid

 (2)

 (3)

 (1)

indoksakarb (indoksakarb kot vsota izomerov S in R)

 (2)

 (3)

 (1)

iprodion

 (2)

 (3)

 (1)

iprovalikarb

 (2)

 (3)

 (1)

kresoksim-metil

 (2)

 (3)

 (1)

lambda-cihalotrin (lambda-cihalotrin vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov)

 (2)

 (3)

 (1)

linuron

 (2)

 (3)

 (1)

lufenuron

 

 (3)

 (1)

malation (vsota malationa in malaoksona, izražena kot malation)

 (2)

 (3)

 (1)

maneb skupina (vsota, izražena kot CS2: maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram, ziram)

 (2)

 (3)

 (1)

mepanipirim in njegov metabolit (2-anilino-4-(2-hidroksipropil)-6-metilpirimidin), izraženo kot mepanipirim)

 (2)

 (3)

 (1)

mepikvat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

metalaksil (metalaksil vključno z zmesmi izomerov, vključno z metalaksil-M (vsota izomerov)

 (2)

 (3)

 (1)

metkonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

metamidofos

 (2)

 (3)

 (1)

metidation

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

metiokarb (vsota metiokarba ter njegovih sulfoksidov in sulfonov, izražena kot metiokarb)

 (2)

 (3)

 (1)

metomil (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil)

 (2)

 (3)

 (1)

metoksifenozid

 

 (3)

 (1)

monokrotofos

 (2)

 (3)

 (1)

miklobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

oksadiksil

 

 (3)

 (1)

oksamil

 (2)

 (3)

 (1)

oksidemeton-metil (vsota oksidemeton-metila in demeton-S-metilsulfona, izražena kot oksidemeton-metil)

 (2)

 (3)

 (1)

paklobutrazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

paration

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

paration-metil (vsota paration-metila in paraokson-metila, izražena kot paration-metil)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

penkonazol

 (2)

 (3)

 (1)

pendimetalin

 

 (3)

 (1)

permetrin (vsota cis- in trans-permetrina)

 (4)

 (5)

 (6)

fentoat

 

 (3)

 (1)

fosalon

 (2)

 (3)

 (1)

fosmet (vsota fosmeta in fosmet oksona, izražena kot fosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

foksim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

pirimikarb (vsota pirimikarba in desmetilpirimikarba, izražena kot pirimikarb)

 (2)

 (3)

 (1)

pirimifos-metil

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

prokloraz (vsota prokloraza in vseh njegovih metabolitov, ki vsebujejo delež 2,4,6-triklorofenola, izražena kot prokloraz)

 (2)

 (3)

 (1)

procimidon

 (2)

 (3)

 (1)

profenofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

propamokarb (vsota propamokarba in njegove soli, izražena kot propamokarb)

 (2)

 (3)

 (1)

propargit

 (2)

 (3)

 (1)

propikonazol

 

 (3)

 (1)

propizamid

 

 (3)

 (1)

protiokonazol (protiokonazol-desthio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

pirazofos

 (4)

 (5)

 (6)

piretrini

 

 

 (1)

piridaben

 (2)

 (3)

 (1)

pirimetanil

 (2)

 (3)

 (1)

piriproksifen

 (2)

 (3)

 (1)

kvinoksifen

 (2)

 (3)

 (1)

kvintozen (vsota kvintozena in pentakloranilina, izražena kot kvintozen)

 

 (5)

 (6)

resmetrin (vsota izomerov)

 (4)

 (5)

 (6)

spinosad (vsota spinosina A in spinosina D, izražena kot spinosad)

 

 (3)

 (1)

spiroksamin

 (2)

 (3)

 (1)

tebukonazol

 (2)

 (3)

 (1)

tebufenozid

 (2)

 (3)

 (1)

tebufenpirad

 (2)

 (3)

 (1)

teknazen

 

 (5)

 (6)

teflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

teflutrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

tetrakonazol

 

 (3)

 (1)

tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

tiabendazol

 (2)

 (3)

 (1)

tiakloprid

 (2)

 (3)

 (1)

tiofanat-metil

 (2)

 (3)

 (1)

tolkloflos-metil

 (2)

 (3)

 (1)

tolilfluanid (vsota tolilfluanida in dimetilaminosulfotoluidida, izražena kot tolilfluanid)

 (2)

 (3)

 (1)

triadimefon in triadimenol (vsota triadimefona in triadimenola)

 (2)

 (3)

 (1)

triazofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

triklorfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

trifloksistrobin

 (2)

 (3)

 (1)

trifluralin

 

 (3)

 (1)

tritikonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

vinklozolin (vsota vinklozolina in vseh metabolitov, ki vsebujejo delež 3,5 dikloroanilina, izražena kot vinklozolin)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Fižol (svež ali zamrznjen, brez strokov), korenje, kumare, pomaranče ali mandarine, hruške, krompir, riž in špinača (sveža ali zamrznjena).

(2)  Jajčevci, banane, cvetača, namizno grozdje, pomarančni sok (Države članice podrobno navedejo vir pomarančnega soka (koncentrata ali soka iz svežega sadja)), grah (svež/zamrznjen, brez strokov), sladke paprike in pšenica.

(3)  Jabolka, glavnato zelje, por, solata, paradižnik, breskve vključno z nektarinami in podobnimi hibridi; rž ali oves in jagode.

(4)  Maslo, jajca.

(5)  Mleko, prašičje meso.

(6)  Meso perutnine, jetra (goveja in od drugih prežvekovalcev, svinjska in perutninska).

(7)  Klormekvat in mepikvat se analizirata v žitih (razen riža), korenju, plodovkah in hruškah.

(8)  Samo žita.

(9)  V letu 2009 se analizira prostovoljno.


PRILOGA II

Število vzorcev vsakega proizvoda, ki jih odvzame in analizira vsaka država članica.

Država članica

Vzorci

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NAJMANJŠE SKUPNO ŠTEVILO VZORCEV: 642


(1)  Najmanjše število vzorcev pri uporabi metode za posamezni ostanek.

(2)  Najmanjše število vzorcev pri uporabi posameznih metod za več ostankov snovi.


6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1214/2008

z dne 5. decembra 2008

o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki irskega viskija za obdobje 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 162(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1670/2006 z dne 10. novembra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 v zvezi z določanjem in odobritvijo prilagojenih nadomestil za žita, ki se izvažajo v obliki nekaterih žganih pijač (2), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1670/2006 določa, da so količine žit, ki pridejo v poštev za nadomestila, tiste količine, ki so dane pod nadzor in destilirane ter pomnožene s koeficientom, ki se vsako leto določi za vsako zadevno državo članico. Ta koeficient izraža povprečno razmerje med skupnimi izvoženimi količinami in skupnimi trženimi količinami zadevne žgane pijače na osnovi trenda, opaženega pri teh količinah v številu let, ki ustreza povprečnemu obdobju staranja za to žgano pijačo.

(2)

Na osnovi podatkov, ki jih je podala Irska in se nanašajo na obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007, je bila v letu 2007 povprečna doba staranja irskega viskija pet let.

(3)

Zato je primerno določiti koeficiente za obdobje od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009.

(4)

Člen 10 Protokola 3 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru izključuje dodelitev izvoznih nadomestil v Lihtenštajn, na Islandijo in Norveško. Poleg tega je Skupnost z določenimi tretjimi državami sklenila sporazume, ki odpravljajo izvozna nadomestila. V skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1670/2006 je treba to upoštevati pri izračunavanju koeficientov za obdobje 2008/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009 so koeficienti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1670/2006, ki veljajo za žita, uporabljena na Irskem za proizvodnjo irskega viskija, določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 312, 11.11.2006, str. 33.


PRILOGA

Koeficienti, ki veljajo na Irskem

Obdobje uporabe

Koeficient v veljavi

za ječmen, uporabljen za proizvodnjo irskega viskija kategorije B (1)

za žita, uporabljena za proizvodnjo irskega viskija kategorije A

Od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009

0,086

0,150


(1)  Vključno z ječmenom, predelanim v slad.


6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1215/2008

z dne 5. decembra 2008

o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 144(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/333/ES z dne 20. marca 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/444/ES z dne 22. februarja 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sklenitvi pogajanj na podlagi člena XXIV:6 GATT (3), in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2377/2002 z dne 27. decembra 2002 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (4) je bila večkrat (5) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Skupnost je po trgovinskih pogajanjih spremenila pogoje za uvoz navadne pšenice nizke in srednje kakovosti ter ječmena z uvedbo kvot. V zvezi z ječmenom je sklenila, da nadomesti sistem „preferencialnega razpona“ z dvema tarifnima kvotama: eno tarifno kvoto 50 000 ton za pivovarski ječmen in eno tarifno kvoto 300 000 ton za ječmen. Ta uredba zadeva tarifno kvoto za 50 000 ton pivovarskega ječmena.

(3)

V okviru mednarodnih obveznosti Skupnosti mora biti pivovarski ječmen za uvoz namenjen za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih, narejenih v celoti ali deloma iz bukovega lesa. V zvezi s tem je primerno glede meril kakovosti za ječmen in glede zahtev za obdelavo sprejeti določbe, podobne tistim iz Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2001 z dne 22. junija 2001, ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 822/2001 in predvideva delno povračilo uvoznih dajatev, obračunanih v okviru kvote za pivovarski ječmen (6).

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (7), se uporablja za uvozna dovoljenja za obdobja uvoznih tarifnih kvot, ki se začnejo 1. januarja 2007.

(5)

Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo ne glede na dodatne pogoje ali odstopanja, ki so morda predvidena s to uredbo.

(6)

Za uvoz ječmena v okviru te kvote bi se morala uporabljati uvozna dovoljenja zaradi zagotovitve urejenosti in preprečitve špekuliranja.

(7)

Določiti je treba roke za vložitev zahtevkov za dovoljenja in podrobno opredeliti informacije, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, da bi zagotovili pravilno upravljanje teh kvot.

(8)

Sprejeti bi bilo treba odstopanje v zvezi z obdobjem veljavnosti dovoljenj, da bi upoštevali pogoje preskrbe.

(9)

Ob upoštevanju obveznosti predvidenja visoke ravni varščine za zagotovitev ustreznega upravljanja kvote in tega, da bi ta varščina morala biti položena med celotnim obdobjem predelave, je primerno izvzeti uvoznike, katerih pošiljke pivovarskega ječmena spremljajo potrdila o skladnosti, ki so sprejemljiva za Združene države Amerike v skladu s postopkom upravnega sodelovanja predvidenem v členih 63, 64 in 65 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (8).

(10)

Zaradi dobrega upravljanja te kvote je treba določiti varščino za uvozna dovoljenja na relativno visoki ravni, z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (9).

(11)

Vzpostaviti je treba hitro dvosmerno komunikacijo med Komisijo in državami članicami glede zaprošenih in uvoženih količin.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 135 Uredbe (ES) št. 1234/2007, se uvozna dajatev za pivovarski ječmen, ki sodi pod oznako KN 1003 00 določi v okviru kvote, ki jo odpira ta uredba.

Za uvoz proizvodov, navedenih v tej uredbi, ki presegajo količino iz člena 2 te uredbe, se uporablja člen 135 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Člen 2

1.   1. januarja vsako leto se odpre uvozna tarifna kvota z zaporedno št. 09.4061 za 50 000 ton pivovarskega ječmena z oznako KN 1003 00 za uporabo v proizvodnji piva, ki se stara v bukovih sodih.

2.   Dajatve pri uvozu v okviru tarifne kvote se obračunajo v višini 8 EUR na tono.

3.   Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 (10) in Uredbe (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo brez nasprotujočih določb predvidenih s to uredbo.

Člen 3

V tej uredbi:

(a)

„poškodovana zrna“ pomenijo zrna ječmena, drugih žit ali divjega ovsa z znaki poškodbe, vključujoč poslabšanje zaradi bolezni, zmrzali, toplote, insektov ali plesni, slabega vremena in vseh drugih oblik fizične poškodbe;

(b)

„neoporečna in zadovoljiva prodajna kakovost ječmena“ pomeni zrna ječmena ali koščke zrn, ki niso poškodovani, kakor je opredeljeno v (a), razen zrn, poškodovanih od zmrzali ali plesni.

Člen 4

1.   Ugodnost tarifne kvote se odobri, če uvoženi ječmen izpolnjuje naslednja merila:

(a)

specifična teža: najmanj 60,5 kg/hl;

(b)

poškodovana zrna: največ 1 %;

(c)

vlaga: največ 13,5 %;

(d)

neoporečna in zadovoljiva prodajna kakovost: najmanj 96 %;

2.   Skladnost z merili kakovosti iz odstavka 1 se potrdi z enim od naslednjih dokumentov:

(a)

potrdilo o analizi, opravljeni na zahtevo uvoznika s strani carinskega urada, ki je sprostil blago v prosti promet, ali

(b)

potrdilo o skladnosti za uvoženi ječmen, ki ga izda vladni organ države porekla in ga priznava Komisija.

Člen 5

1.   Ugodnost dostopa do te kvote se odobri, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

uvoženi ječmen se mora predelati v slad v roku šestih mesecev od dneva sprostitve v prosti promet; in

(b)

tako pridobljeni slad mora biti uporabljen za proizvodnjo piva, ki zori v sodih narejenih v celoti ali deloma iz bukovega lesa največ 150 dni po dnevu, na katerega je bil ječmen predelan v slad.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru tarifne kvote se sprejmejo samo, če so jim priloženi:

(a)

dokazilo ali dokazila iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006;

(b)

dokazilo, da je vlagatelj položil varščino v višini 85 EUR na tono pri pristojnem organu države članice, v kateri je blago sproščeno v prosti pretok. Če pošiljke pivovarskega ječmena spremlja potrdilo o skladnosti, iz člena 7, ki ga je izdala Federal Grain Inspection Service (Zvezna inšpekcijska služba), v nadaljevanju „FGIS“, se varščina zmanjša na 10 EUR na tono,

(c)

pisna obveza vlagatelja, da bo v šestih mesecih od dne sprejema v prosti pretok vse uvoženo blago predelano v slad za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih iz bukovega lesa 150 dni po dnevu, na katerega je ječmen bil predelan v slad. Vlagatelj navede kraj predelave z navedbo bodisi predelovalnega podjetja in države članice ali največ pet predelovalnih obratov. Urad, ki je ocarinil blago, izpolni kontrolni izvod T5 v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93, preden se blago izroči v predelavo. Informacije, ki jih zahteva prvi stavek točke (c) ter ime in kraj predelovalnega obrata, se navedejo v okencu 104 obrazca T5.

3.   Za predelavo uvoženega ječmena v slad se šteje, da je izvedena, ko je bil pivovarski ječmen namočen. Uporabo slada za proizvodnjo piva, ki zori v sodih iz bukovega lesa največ 150 dni po dnevu, na katerega je bil ječmen predelan v slad, potrdi pristojni organ.

Člen 6

1.   Varščina iz člena 5(2)(b) se sprosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

kakovost ječmena, ki se ugotovi na osnovi potrdila o skladnosti ali potrdila o analizi, izpolnjuje merila iz člena 4(1),

(b)

vlagatelj, ki zaprosi za potrdilo, zagotovi dokazilo o posebni končni uporabi iz člena 4(1), ki potrjuje, da je do te uporabe prišlo v roku, ki je določen v pisni obvezi iz člena 5(2)(c). To dokazilo, po možnosti v obliki kontrolnega obrazca T5, mora nazorno pokazati – na način, ki je sprejemljiv za pristojne organe države članice uvoza – da je bila celotna uvožena količina predelana v proizvode iz člena 5(2)(c).

2.   Kadar kakovostna merila in/ali pogoji za predelavo iz členov 4 in 5 te uredbe niso izpolnjeni, se zaseže varščina za uvozna dovoljenja iz člena 12(a) Uredbe (ES) št. 1342/2003 in dodatna varščina iz člena 5(2)(b) te uredbe.

Člen 7

Neizpolnjen vzorec potrdil, ki jih izdaja FGIS, je v Prilogi I. Potrdila, ki jih izda FGIS za pivovarski ječmen, namenjen za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih iz bukovega lesa, Komisija uradno priznava v okviru postopka upravnega sodelovanja, kakor je predvideno v členih 63 do 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93. Kadar analitični parametri, navedeni v potrdilu o skladnosti, ki ga izda FGIS, kažejo na skladnost s standardi za kakovost pivovarskega ječmena iz člena 4 te uredbe, se v vsakem vstopnem pristanišču vzamejo vzorci vsaj 3 % tovora, ki prihaja med tržnim letom. Reprodukcije pečata, ki jih je potrdila vlada Združenih držav Amerike, se objavijo v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Člen 8

1.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelj zahtevka predloži samo en zahtevek za dovoljenje na mesec. Če isti vlagatelj vloži več zahtevkov, se vsi zahtevki štejejo za nesprejemljive in varščine za vložitev zahtevkov zadržijo zadevne države članice.

Zahtevki za uvozna dovoljenja se vložijo pri pristojnih organih držav članic najpozneje drugi petek v mesecu do 13. ure po bruseljskem času.

2.   V vsakem zahtevku za dovoljenje je navedena količina v kilogramih, brez decimalnih števil.

3.   Najpozneje v ponedeljek po vložitvi zahtevkov za izdajo dovoljenja, pristojni organi pošljejo Komisiji po elektronski pošti najpozneje do 18. ure (bruseljski čas) sporočilo, v katerem navedejo vsak zahtevek z zahtevano količino, vključno z ničnimi zahtevki.

4.   Dovoljenja se izdajo četrti delovni dan po roku za sporočilo iz odstavka 3.

Države članice sporočijo Komisiji po elektronski pošti na dan izdaje uvoznih dovoljenj informacije o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 s skupnimi količinami, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja.

Člen 9

Uvozna dovoljenja so veljavna za obdobje 60 dni po dnevu njihove izdaje. V skladu s členom 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 se obdobje veljavnosti računa od dneva dejanske izdaje dovoljenja.

Člen 10

Zahtevek za uvozno dovoljenje in uvozno dovoljenje vsebujeta v rubriki 20 ime predelanega proizvoda, ki mora biti izdelan iz zadevnih žit.

Člen 11

Uredba (ES) št. 2377/2002 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 12

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.

(3)  UL L 169, 29.6.2007, str. 53.

(4)  UL L 358, 31.12.2002, str. 95.

(5)  Glej Prilogo II.

(6)  UL L 168, 23.6.2001, str. 12.

(7)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(8)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(9)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

(10)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.


PRILOGA I

Neizpolnjen obrazec potrdila o skladnosti, ki ga je potrdila vlada Združenih držav Amerike za pivovarski ječmen, namenjen za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih, narejenih v celoti ali deloma iz bukovega lesa

Image


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (ES) št. 2377/2002

(UL L 358, 31.12.2002, str. 95)

 

Uredba Komisije (ES) št. 159/2003

(UL L 25, 30.1.2003, str. 37)

 

Uredba Komisije (ES) št. 626/2003

(UL L 90, 8.4.2003, str. 32)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1112/2003

(UL L 158, 27.6.2003, str. 23)

 

Uredba Komisije (ES) št. 777/2004

(UL L 123, 27.4.2004, str. 50)

Samo člen 13

Uredba Komisije (ES) št. 2022/2006

(UL L 384, 29.12.2006, str. 70)

Samo člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 1456/2007

(UL L 325, 11.12.2007, str. 76)

Samo člen 3


PRILOGA III

Primerjalna Tabela

Uredba (ES) št. 2377/2002

Ta uredba

Člena 1 in 2

Člena 1 in 2

Člen 4

Člen 3

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 8

Člen 10

Člen 9

Člen 13

Člen 10

Člen 11

Člen 14, prvi pododstavek

Člen 12

Člen 14, drugi pododstavek

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga III


6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1216/2008

z dne 5. decembra 2008

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 872/2004 o nadaljnjih omejevalnih ukrepih proti Liberiji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 872/2004 o nadaljnjih omejevalnih ukrepih proti Liberiji (1) in zlasti člena 11(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 872/2004 navaja fizične in pravne osebe, organizacije in subjekte, na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 2. in 24. oktobra in 10. novembra 2008 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 872/2004 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2008

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 162, 30.4.2004, str. 32.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 872/2004 se spremeni:

(1)

Izbriše se naslednja fizična oseba:

„Charles R. Bright. Datum rojstva: 29.8.1948. Drugi podatki: nekdanji minister za finance.“

(2)

Vnos „Ali Kleilat. Datum rojstva: 10.7.1970. Kraj rojstva: Bejrut. Državljanstvo: libanonsko.“ se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Ali Kleilat (alias (a) Ali Qoleilat; (b) Ali Koleilat Delbi). Datum rojstva: 10.7.1970. Kraj rojstva: Bejrut. Državljanstvo: libanonsko. Št. potnega lista: 0508734. Št. iz nacionalnega registra: 2016, Mazraa. Drugi podatki: Poslovnež, udeležen pri dostavi orožja Charlesu Taylorju leta 2003. Še vedno v stikih z nekdanjim liberijskim predsednikom Charlesom Taylorjem.“

(3)

Vnos „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Datum rojstva: 27.9.1965. Državljanstvo: liberijsko. Drugi podatki: bivša žena nekdanjega predsednika Charlesa Taylorja. Nekdanja stalna predstavnica Liberije pri Mednarodni pomorski organizaciji. Nekdanja članica liberijske vlade.“ se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Datum rojstva: 27.9.1965. Državljanstvo: liberijsko. Drugi podatki: (a) bivša žena nekdanjega predsednika Charlesa Taylorja, ki z njim še naprej ohranja odnose; (b) nekdanja stalna predstavnica Liberije pri Mednarodni pomorski organizaciji; nekdanja članica liberijske vlade na visokem položaju; (c) trenutno ima prebivališče v Združenem kraljestvu.“

(4)

Vnos „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Datum rojstva: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Drugi podatki: nekdanji predsednik Liberije.“ se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Charles Ghankay Taylor (alias (a) Charles MacArthur Taylor; (b) Jean-Paul Some; (c) Jean-Paul Sone). Datum rojstva: (a) 1.9.1947; (b) 28.1.1948. Drugi podatki: (a) nekdanji predsednik Liberije; (b) trenutno pred sodiščem v Haagu.“

(5)

Vnos „Charles ‚Chuckie‘ Taylor (mlajši). Drugi podatki: sin nekdanjega predsednika Charlesa Taylorja.“ se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Charles Taylor (mlajši) (alias (a) Chuckie Taylor; (b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast; (c) Charles Taylor mlajši II). Drugi podatki: (a) pomočnik, svetovalec in sin nekdanjega liberijskega predsednika Charlesa Taylorja, ki z njim še naprej ohranja odnose; (b) trenutno pred sodiščem v Združenih državah Amerike).“


DIREKTIVE

6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/28


DIREKTIVA 2008/99/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. novembra 2008

o kazenskopravnem varstvu okolja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 174(2) Pogodbe si mora okoljska politika Skupnosti prizadevati za visoko raven varstva okolja.

(2)

Skupnost je zaskrbljena zaradi porasta kaznivih dejanj zoper okolje in posledic, ki se vedno pogosteje širijo čez meje držav, v katerih so bila storjena. Takšna kazniva dejanja pomenijo grožnjo okolju in zato zahtevajo ustrezen odgovor.

(3)

Izkušnje kažejo, da obstoječi sistemi kazni niso zadostni, da bi dosegli popolno skladnost z zakoni za varstvo okolja. Takšno skladnost se lahko in bi bilo potrebno okrepiti z možnostjo kazni po kazenskem pravu, ki bi kazale družbeno nestrinjanje in ki bi bile po kakovosti drugačne narave kot v primeru upravnih kazni ali mehanizmov nadomestil v civilnem pravu.

(4)

Skupni predpisi o kaznivih dejanjih omogočajo uporabo učinkovitih metod preiskave in pomoči v državi članici in med njimi.

(5)

Za učinkovito varstvo okolja so zlasti potrebne bolj odvračilne kazni za dejavnosti, ki obremenjujejo okolje in ponavadi povzročajo ali je verjetno, da bodo povzročile dejansko škodo ozračju, vključno s stratosfero, zemlji, vodi, živalim ali rastlinam, vključno z ohranjanjem vrst.

(6)

Neupoštevanje pravne dolžnosti ukrepanja ima lahko enak učinek kot aktivno vedenje, zato bi se moralo kaznovati z ustreznimi kaznimi.

(7)

Takšno ravnanje bi moralo v vsej Skupnosti veljati za kaznivo dejanje, če je storjeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

(8)

Zakonodaja iz prilog k tej direktivi obsega določbe, za kršitve katerih bi morali veljali kazenskopravni ukrepi, da bi tako zagotovili popolno učinkovitost pravil o varstvu okolja.

(9)

Obveznosti iz te direktive se nanašajo le na določbe zakonodaje iz prilog k tej direktivi, ki državam članicam pri izvajanju te zakonodaje nalagajo obveznost določitve prepovednih ukrepov.

(10)

Ta direktiva zavezuje države članice, da v svojo nacionalno zakonodajo vključijo kazni za hude kršitve določb zakonodaje Skupnosti o varstvu okolja. Ta direktiva ne ustvarja nobenih obveznosti za uporabo takšnih kazni ali drugega razpoložljivega sistema pregona v posameznih primerih.

(11)

Ta direktiva ne posega v druge sisteme odgovornosti za okoljsko škodo v okviru zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje.

(12)

Ker ta direktiva predvideva minimalne predpise, lahko države članice sprejmejo ali ohranijo strožje ukrepe glede učinkovitega kazenskopravnega varstva okolja. Takšni ukrepi morajo biti združljivi s Pogodbo.

(13)

Države članice bi morale Komisiji zagotoviti informacije o izvajanju te direktive, da lahko Komisija oceni vpliv te direktive.

(14)

Ker cilja te direktive, in sicer zagotovitve učinkovitejšega varstva okolja, države članice zaradi obsega in učinkov te direktive ne morejo zadovoljivo doseči in ker ga zato lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje tega cilja.

(15)

Kadar je sprejeta naknadna zakonodaja o okoljskih zadevah, bi moralo biti po potrebi navedeno, da se bo uporabljala ta direktiva. Po potrebi bi se moral spremeniti člen 3.

(16)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa ukrepe na področju kazenskega prava za bolj učinkovito varstvo okolja.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive:

(a)

„nezakonit“ pomeni kršitev:

(i)

zakonodaje, sprejete na podlagi Pogodbe ES in navedene v Prilogi A, ali

(ii)

v zvezi z dejavnostmi, ki jih ureja Pogodba Euratom, zakonodaje, sprejete na podlagi Pogodbe Euratom in navedene v Prilogi B, ali

(iii)

zakona, upravnega predpisa države članice ali odločitve pristojnega organa v državi članici, s katerimi se uveljavlja zakonodaja Skupnosti iz točk (i) ali (ii);

(b)

„zaščitene divje živalske in rastlinske vrste“ so:

(i)

za namen člena 3(f) tiste, ki so navedene v:

Prilogi IV k Direktivi Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (3),

Prilogi I in členu 4(2) Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (4);

(ii)

za namen člena 3(g) tiste, ki so navedene v Prilogi A ali B k Uredbi Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (5);

(c)

„habitat znotraj zaščitenega območja“ pomeni vsak habitat vrste, katerega območje je razglašeno za posebno varstveno območje v skladu s členom 4(1) ali (2) Direktive 79/409/EGS, ali vsak naravni habitat ali habitat vrste, katerega območje je razglašeno za posebno varstveno območje v skladu s členom 4(4) Direktive 92/43/EGS;

(d)

„pravna oseba“ pomeni kateri koli pravni subjekt, ki ima ta status v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, z izjemo držav ali javnih organov, ki izvršujejo javna pooblastila, ter javnih mednarodnih organizacij.

Člen 3

Kazniva dejanja

Države članice zagotovijo, da je naslednje dejanje opredeljeno kot kaznivo po kazenskem pravu, če velja za nezakonito ravnanje in je storjeno naklepno ali vsaj iz hude malomarnosti:

(a)

izpusti, emisije ali vnosi količine snovi ali ionizirajočega sevanja v zrak, zemljo ali vodo, kar povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, kakovosti zemlje ali kakovosti vode ali živalim ali rastlinam;

(b)

zbiranje, prevoz, predelava ali odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov ter dejavnostmi po zaprtju mesta odstranjevanja in vključno z dejanji, ki jih bodo prevzeli trgovci ali posredniki (ravnanje z odpadki), kar povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, kakovosti zemlje ali kakovosti vode ali živalim ali rastlinam;

(c)

pošiljanje odpadkov, če spada v področje uporabe člena 2(35) Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (6), in če gre za nezanemarljive količine, ne glede na to, ali je pošiljanje izvedeno v eni pošiljki ali v več pošiljkah, ki se zdijo povezane;

(d)

upravljanje obrata, v katerem se opravlja nevarna dejavnost ali se v njem skladiščijo ali uporabljajo nevarne snovi ali pripravki, kar zunaj obrata povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, kakovosti zemlje ali kakovosti vode ali živalim ali rastlinam;

(e)

proizvodnja, obdelovanje, uporaba, skladiščenje, prevoz, uvažanje, izvažanje ali odstranjevanje jedrskih snovi ali drugih nevarnih radioaktivnih snovi, kar povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, kakovosti zemlje ali kakovosti vode ali živalim ali rastlinam;

(f)

usmrtitev, uničevanje, posedovanje ali odvzem zaščitenih divjih živalskih ali rastlinskih vrst, razen v primerih, ko gre za zanemarljive količine teh primerkov in ima dejanje zanemarljiv učinek na stanje ohranjenosti vrste;

(g)

trgovanje s primerki zaščitenih živalskih ali rastlinskih vrst, njihovimi deli ali iz njih izdelanimi izdelki, razen v primerih, ko gre za zanemarljive količine teh primerkov in ima dejanje zanemarljiv učinek na stanje ohranjenosti vrste;

(h)

vsakršno ravnanje, ki bi povzročilo bistveno poslabšanje habitata znotraj zaščitenega območja;

(i)

proizvodnja, uvažanje, izvažanje, dajanje na trg ali uporaba snovi, ki tanjšajo ozonski plašč.

Člen 4

Spodbujanje, pomoč in napeljevanje

Države članice zagotovijo, da se spodbujanje, pomoč in napeljevanje k naklepnim dejanjem iz člena 3 kaznujejo kot kaznivo dejanje.

Člen 5

Kazni

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se kazniva dejanja iz členov 3 in 4 kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

Člen 6

Odgovornost pravnih oseb

1.   Države članice zagotovijo, da se lahko pravne osebe kaznuje za dejanja iz členov 3 in 4, če jih je v njihovo korist storila katera koli oseba, ki je delovala bodisi individualno bodisi kot del organa pravne osebe, ki ima vodilni položaj znotraj pravne osebe, in sicer na podlagi:

(a)

pooblastila za zastopanje pravne osebe;

(b)

pooblastila za odločanje v imenu pravne osebe; ali

(c)

pooblastila za izvajanje nadzora znotraj pravne osebe.

2.   Države članice tudi zagotovijo, da so pravne osebe lahko odgovorne za to, če je zaradi pomanjkljivega nadzora ali kontrole s strani osebe iz odstavka 1 bilo mogoče, da je oseba, ki je podrejena pravni osebi, storila kaznivo dejanje iz členov 3 in 4 v korist pravne osebe.

3.   Odgovornost pravnih oseb na podlagi odstavkov 1 in 2 ne izključuje kazenskih postopkov proti fizičnim osebam, ki so storilci, napeljevalci ali sostorilci pri dejanjih iz členov 3 in 4.

Člen 7

Kazni za pravne osebe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravno osebo, ki je odgovorna na podlagi člena 6, kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

Člen 8

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 26. decembrom 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva, ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 10

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 19. novembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 10, 15.1.2008, str. 47.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. maja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 24. oktobra 2008.

(3)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(4)  UL L 103, 25.4.1979, str. 1.

(5)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(6)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.


PRILOGA A

Seznam zakonodaje Skupnosti, sprejete na podlagi Pogodbe ES, katere kršitev je nezakonito ravnanje v skladu s členom 2(a)(i) te direktive

Direktiva Sveta 70/220/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil (1),

Direktiva Sveta 72/306/EGS z dne 2. avgusta 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisiji okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev v vozilih (2),

Direktiva Sveta 75/439/EGS z dne 16. junija 1975 o odstranjevanju odpadnih olj (3),

Direktiva Sveta 76/160/EGS z dne 8. decembra 1975 o kakovosti kopalnih voda (4),

Direktiva Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (5),

Direktiva Sveta 77/537/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisiji snovi, ki onesnažujejo, iz dizelskih motorjev kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (6),

Direktiva Sveta 78/176/EGS z dne 20. februarja 1978 o odpadkih iz industrije titanovega dioksida (7),

Direktiva Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi (8),

Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (9),

Direktiva Sveta 82/176/EGS z dne 22. marca 1982 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki uporablja kloralkalno elektrolizo (10),

Direktiva Sveta 83/513/EGS z dne 26. septembra 1983 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti v zvezi z izpustom kadmija (11),

Direktiva Sveta 84/156/EGS z dne 8. marca 1984 o mejnih vrednostih in zahtevah glede kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki ne uporablja kloralkalne elektrolize (12),

Direktiva Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (13),

Direktiva Sveta 84/491/EGS z dne 9. oktobra 1984 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju heksaklorocikloheksana (14),

Direktiva Sveta 85/203/EGS z dne 7. marca 1985 o standardih kakovosti zraka za dušikov dioksid (15),

Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (16),

Direktiva Sveta 86/280/EGS z dne 12. junija 1986 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju določenih nevarnih snovi, vključenih v seznam I Priloge k Direktivi 76/464/EGS (17),

Direktiva Sveta 87/217/EGS z dne 19. marca 1987 o preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z azbestom (18),

Direktiva Sveta 90/219/EGS z dne 23. aprila 1990 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (19),

Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (20),

Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (21),

Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (22),

Direktiva Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih (23),

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (24),

Direktiva Sveta 92/112/EGS z dne 15. decembra 1992 o postopkih usklajevanja programov za zmanjševanje in končno odpravo onesnaževanja z odpadki iz industrije titanovega dioksida (25),

Direktiva 94/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 1994 o prilagajanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo: določbe spremenjene z Direktivo 2003/44/ES (26),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (27),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (28),

Direktiva Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (29),

Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (30),

Direktiva Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka (31),

Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (32),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (33),

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (34),

Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (35),

Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (36),

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (37),

Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (38),

Direktiva Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku (39),

Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (40),

Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (41),

Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (42),

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (43),

Direktiva 2000/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2000 o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku (44),

Direktiva 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (45),

Uredba (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (46),

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (47),

Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (48),

Direktiva 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2002 o ozonu v zunanjem zraku (49),

Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (50),

Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (51),

Direktiva 2004/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (52),

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (53),

Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih (54),

Direktiva 2005/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih (55),

Direktiva Komisije 2005/78/ES z dne 14. novembra 2005 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih, in o spremembi prilog I, II, III, IV in VI k Direktivi (56),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda (57),

Direktiva 2006/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (58),

Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (59),

Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (60),

Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih (61),

Direktiva 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib (62),

Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (63),

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (64),

Uredba (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (65),

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (66),

Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (67),

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (68),

Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (69).


(1)  UL L 76, 6.4.1970, str. 1.

(2)  UL L 190, 20.8.1972, str. 1.

(3)  UL L 194, 25.7.1975, str. 23.

(4)  UL L 31, 5.2.1976, str. 1.

(5)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

(6)  UL L 220, 29.8.1977, str. 38.

(7)  UL L 54, 25.2.1978, str. 19.

(8)  UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

(9)  UL L 103, 25.4.1979, str. 1.

(10)  UL L 81, 27.3.1982, str. 29.

(11)  UL L 291, 24.10.1983, str. 1.

(12)  UL L 74, 17.3.1984, str. 49.

(13)  UL L 188, 16.7.1984, str. 20.

(14)  UL L 274, 17.10.1984, str. 11.

(15)  UL L 87, 27.3.1985, str. 1.

(16)  UL L 181, 4.7.1986, str. 6.

(17)  UL L 181, 4.7.1986, str. 16.

(18)  UL L 85, 28.3.1987, str. 40.

(19)  UL L 117, 8.5.1990, str. 1.

(20)  UL L 135, 30.5.1991, str. 40.

(21)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(22)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

(23)  UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

(24)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(25)  UL L 409, 31.12.1992, str. 11.

(26)  UL L 214, 26.8.2003, str. 18.

(27)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

(28)  UL L 365, 31.12.1994, str. 24.

(29)  UL L 235, 17.9.1996, str. 25.

(30)  UL L 243, 24.9.1996, str. 31.

(31)  UL L 296, 21.11.1996, str. 55.

(32)  UL L 10, 14.1.1997, str. 13.

(33)  UL L 59, 27.2.1998, str. 1.

(34)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(35)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(36)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(37)  UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

(38)  UL L 85, 29.3.1999, str. 1.

(39)  UL L 163, 29.6.1999, str. 41.

(40)  UL L 182, 16.7.1999, str. 1.

(41)  UL L 121, 11.5.1999, str. 13.

(42)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

(43)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

(44)  UL L 313, 13.12.2000, str. 12.

(45)  UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

(46)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1.

(47)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(48)  UL L 309, 27.11.2001, str. 1.

(49)  UL L 67, 9.3.2002, str. 14.

(50)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

(51)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

(52)  UL L 23, 26.1.2005, str. 3.

(53)  UL L 104, 8.4.2004, str. 1.

(54)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(55)  UL L 275, 20.10.2005, str. 1.

(56)  UL L 313, 29.11.2005, str. 1.

(57)  UL L 64, 4.3.2006, str. 37.

(58)  UL L 64, 4.3.2006, str. 52.

(59)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.

(60)  UL L 102, 11.4.2006, str. 15.

(61)  UL L 161, 14.6.2006, str. 12.

(62)  UL L 264, 25.9.2006, str. 20.

(63)  UL L 266, 26.9.2006, str. 1.

(64)  UL L 372, 27.12.2006, str. 19.

(65)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(66)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(67)  UL L 171, 29.6.2007, str. 1.

(68)  UL L 316, 4.12.2007, str. 6.

(69)  UL L 24, 29.1.2008, str. 8.


PRILOGA B

Seznam zakonodaje Skupnosti, sprejete na podlagi Pogodbe EURATOM, katere kršitev je nezakonito ravnanje v skladu s členom 2(a)(ii) te direktive

Direktiva Sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (1),

Direktiva Sveta 2003/122/Euratom z dne 22. decembra 2003 o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov neznanega izvora (2),

Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (3).


(1)  UL L 159, 29.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 346, 31.12.2003, str. 57.

(3)  UL L 337, 5.12.2006, str. 21.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/38


ODLOČBA SVETA

z dne 27. novembra 2008

o spremembi delov 1 in dela 2 Schengenske posvetovalne mreže (tehnične specifikacije)

(2008/910/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 789/2001 z dne 24. aprila 2001, s katero se Svetu pridržijo izvedbena pooblastila v zvezi z nekaterimi podrobnejšimi predpisi in praktičnimi postopki preverjanja prošenj za vizume (1), in zlasti člena 1(2) Uredbe,

ob upoštevanju pobude Republike Slovenije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Omrežje Vision je bilo vzpostavljeno za posvetovanje med osrednjimi organi držav partneric, ki so pristojni za vloge za izdajo vizumov državljanov iz občutljivih držav.

(2)

Da bi zagotovili pragmatičen pristop in se izognili prevelikemu obremenjevanju Schengenske posvetovalne mreže s pošiljanjem velikega števila sporočil o napaki, kadar se zdi, da enota za posredovanje sporočil (Message Transfer Agent – MTA) države članice začasno ni na voljo, bi bilo treba postopek ponovnega pošiljanja spremeniti.

(3)

Za preprečitev nedosledne uporabe različnih oznak za vrste vizuma, zaradi česar bi lahko v schengenskem posvetovalnem postopku prišlo do napačnega razumevanja, je potreben skupen pristop, kadar so predmet postopka posvetovanja vizumi D + C.

(4)

V skladu s prispevki različnih držav članic in za poenostavitev schengenskega posvetovalnega postopka bi bilo treba uporabiti enotno oznako za vsako vrsto vizuma.

(5)

Tehnične specifikacije Schengenske posvetovalne mreže je treba posodobiti, tako da bodo te spremembe upoštevane.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te odločbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta odločba nadgrajuje schengenski pravni red v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v šestih mesecih od sprejetja te odločbe odloči, ali bo to odločbo prenesla v svoje notranje pravo.

(7)

Ta odločba predstavlja za Islandijo in Norveško nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (2), ki sodijo na področje iz točke A člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (3) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma.

(8)

Ta odločba predstavlja za Švico nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (4), ki sodijo na področje iz točke A člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (5), v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES o sklenitvi tega sporazuma v imenu Evropske skupnosti.

(9)

Ta odločba predstavlja za Lihtenštajn nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo na področje iz točke A člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/261/ES (6) o podpisu v imenu Evropske skupnosti ter o začasni uporabi nekaterih določb tega protokola.

(10)

Ta odločba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (7); Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(11)

Ta odločba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (8). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(12)

Ta odločba predstavlja za Ciper akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(13)

Ta odločba predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Del 1 Schengenske posvetovalne mreže (tehnične specifikacije) se spremeni v skladu s Prilogo I.

Člen 2

Del 2 Schengenske posvetovalne mreže (tehnične specifikacije) se spremeni v skladu s Prilogo II.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. februarja 2009.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 27. novembra 2008

Za Svet

Predsednica

M. ALLIOT-MARIE


(1)  UL L 116, 26.4.2001, str. 2.

(2)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 53, 27.2.2008. str. 52.

(5)  UL L 53, 27.2.2008. str. 1.

(6)  UL L 83, 26.3.2008, str. 3.

(7)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(8)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.


PRILOGA I

Del 1 Schengenske posvetovalne mreže (tehnične specifikacije) se spremeni:

1.

točka 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle Vision is designed as a system running 24hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.“;

2.

točka 1.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.2.1   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of two days operations, i.e. a maximum of 100 Megabytes,

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day,

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between ‚retransmitting‘ and ‚resending as a new message‘. The term ‚re-send‘ in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

‚retransmitting‘ means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

‚resending as a new message‘ means that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.“


PRILOGA II

Del 2 Schengenske posvetovalne mreže (tehnične specifikacije) se spremeni:

1.

v točki 2.1.4 se naslov št. 026 nadomesti z naslednjim:

„Heading No 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

‚B‘

transit visas

‚C‘

short-stay visas

‚DC‘

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas“;

2.

v točkah 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F) se vsebina vrstice 026 v peti koloni tabele („Examples/Comments“) nadomesti z naslednjim:

„C {′B|′C′|′DC′}“.


Komisija

6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. novembra 2008

o vzpostavitvi seznama rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6933)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/911/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (1) in zlasti člena 16(f) Direktive,

ob upoštevanju mnenj Evropske agencije za zdravila, ki jih je 7. septembra 2007 oblikoval Odbor za zdravila rastlinskega izvora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare in Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung sta v skladu z zahtevami Direktive 2001/83/ES. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare in Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung se lahko obravnavata kot rastlinske snovi, pripravki in/ali kombinacije iz njih.

(2)

Zato je primerno vzpostaviti seznam rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora, ki vključuje vnosa Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare in Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za ljudi –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Seznam rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora, ki vključuje vnosa Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare in Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, je določen v Prilogi I.

Člen 2

Indikacije, jakost, odmerjanje, pot uporabe in druge informacije, potrebne za varno uporabo kot tradicionalno zdravilo, ustrezni za Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare in Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, so navedeni v Prilogi II k tej odločbi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. novembra 2008

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.


PRILOGA I

Seznam rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih za uporabo v tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora, vzpostavljen v skladu s členom 16(f) Direktive 2001/83/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/24/ES

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (grenki navadni komarček, plod)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (sladki navadni komarček, plod)


PRILOGA II

A.   VPIS V SEZNAM SKUPNOSTI FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE

Znanstveno ime rastline

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Botanična družina

Apiaceae

Rastlinska snov

Grenki navadni komarček

Splošno ime rastlinske snovi v vseh uradnih jezikih EU

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Pripravek rastlinskega izvora

Posušen, zdrobljen (1) plod grenkega navadnega komarčka.

Sklic na monografijo Evropske farmakopeje

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824)

Indikacija(-e)

(a)

Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za simptomatsko zdravljenje blagih prebavnih težav s krči, vključno z napenjanjem in vetrovi.

(b)

Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za simptomatsko zdravljenje blažjih krčev, povezanih z menstruacijo.

(c)

Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki se uporablja kot ekspektorans (zdravilo za lažje izkašljevanje) pri kašlju, povezanem s prehladom.

Izdelek je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, namenjeno za uporabo pri navedenih indikacijah izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Vrsta tradicije

Evropska, kitajska.

Jakost

Glejte „Odmerjanje“.

Odmerjanje

Odrasli

Enkratni odmerek

1,5 do 2,5 g (sveže (2)) zdrobljenih plodov navadnega komarčka z 0,25 l vrele vode (pustite stati 15 minut) trikrat dnevno kot zdravilni čaj.

Mladostniki nad 12 let, Indikacija (a)

Odmerek za odrasle.

Otroci, stari od 4 do12 let, Indikacija (a)

Povprečni dnevni odmerek

3–5 g (sveže) zdrobljenih plodov kot zdravilni čaj, v treh razdeljenih odmerkih, za kratkotrajno uporabo samo pri blagih prehodnih simptomih (manj kot en teden).

Uporaba pri otrocih, mlajših od 4 let, ni priporočljiva (glejte poglavje „Posebna opozorila in previdnostni ukrepi“).

Pot uporabe zdravila

Peroralna uporaba.

Trajanje uporabe oziroma vse omejitve trajanja uporabe

Odrasli

Mladostniki nad 12 let, Indikacija (a)

Zdravila se ne sme jemati več kot 2 tedna.

Otroci, stari od 4 do 12 let, Indikacija (a)

Samo za kratkotrajno uporabo pri blagih prehodnih simptomih (manj kot en teden).

Če simptomi med uporabo zdravila ne popustijo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Druge informacije, potrebne za varno uporabo

Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali na Apiaceae (Umbelliferae) (janež, kumina, zelena, koriander in koper) ali na anetol.

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov uporaba pri otrocih, mlajših od 4 let, ni priporočljiva. Posvetujte se s pediatrom.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Ni poročil.

Nosečnost in dojenje

Ni podatkov o uporabi ploda navadnega komarčka pri nosečnicah.

Ni znano, ali se sestavine navadnega komarčka izločajo v materino mleko.

Ker ni zadostnih podatkov, uporaba med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva.

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študije o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso bile izvedene.

Neželeni učinki

Možne so preobčutljivostne reakcije na komarček, ki prizadenejo kožo ali dihalni sistem. Pogostost ni znana.

Če se pojavijo druge neželeni učinki, ki niso navedeni zgoraj, se je treba posvetovati z zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

Farmacevtski podatki (če so potrebni)

Navedba smiselno ni potrebna.

Verjetni farmakološki učinki ali učinkovitost, ugotovljeni na podlagi dolgotrajne uporabe in izkušenj (če je potrebno za varno uporabo zdravila)

Navedba smiselno ni potrebna.

B.   VPIS V SEZNAM SKUPNOSTI FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Znanstveno ime rastline

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Botanična družina

Apiaceae

Rastlinska snov

Sladki navadni komarček

Splošno ime rastlinske snovi v vseh uradnih jezikih EU

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Pripravek rastlinskega izvora

Posušen, zdrobljen (3) ali uprašen plod sladkega navadnega komarčka.

Sklic na monografijo Evropske farmakopeje

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825)

Indikacija(e)

(a)

Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za simptomatsko zdravljenje blagih prebavnih težav s krči, vključno z napenjanjem in vetrovi.

(b)

Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za simptomatsko zdravljenje blažjih krčev, povezanih z menstruacijo.

(c)

Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki se uporablja kot ekspektorans (zdravilo za lažje izkašljevanje) pri kašlju, povezanem s prehladom.

Izdelek je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, namenjeno za uporabo pri navedenih indikacijah izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Vrsta tradicije

Evropska, kitajska.

Jakost

Glejte „Odmerjanje“.

Odmerjanje

Odrasli

Enkratni odmerek

1,5 do 2,5 g (sveže (4)) zdrobljenih plodov navadnega komarčka z 0,25 l vrele vode (pustite stati 15 minut) trikrat dnevno kot zdravilni čaj.

Navadni komarček v prahu: 400 mg trikrat dnevno (največja količina ne sme preseči 2 g dnevno).

Mladostniki nad 12 let, Indikacija (a)

Odmerek za odrasle

Otroci, stari od 4 do 12 let, Indikacija (a)

Povprečni dnevni odmerek

3–5 g (sveže) zdrobljenih plodov kot zdravilni čaj, v treh razdeljenih odmerkih, za kratkotrajno uporabo samo pri blagih prehodnih simptomih (manj kot en teden).

Uporaba pri otrocih, mlajših od 4 let, ni priporočljiva (glejte poglavje „Posebna opozorila in previdnostni ukrepi“).

Pot uporabe zdravila

Peroralna uporaba.

Trajanje uporabe oziroma vse omejitve trajanja uporabe

Odrasli

Mladostniki nad 12 let, Indikacija (a)

Zdravila se ne sme jemati več kot 2 tedna.

Otroci, stari od 4 do 12 let, Indikacija (a)

Samo za kratkotrajno uporabo pri blagih prehodnih simptomih (manj kot en teden).

Če simptomi med uporabo zdravila ne popustijo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Druge informacije, potrebne za varno uporabo

Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali na Apiaceae (Umbelliferae) (janež, kumina, zelena, koriander in koper) ali na anetol.

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov uporaba pri otrocih, mlajših od 4 let, ni priporočljiva. Posvetujte se s pediatrom.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Ni poročil.

Nosečnost in dojenje

Ni podatkov o uporabi ploda navadnega komarčka pri nosečnicah.

Ni znano, ali se sestavine navadnega komarčka izločajo v materino mleko.

Ker ni zadostnih podatkov, uporaba med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva.

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študije o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso bile izvedene.

Neželeni učinki

Možne so preobčutljivostne reakcije na komarček, ki prizadenejo kožo ali dihalni sistem. Pogostost ni znana.

Če se pojavijo drugi neželeni učinki, ki niso navedeni zgoraj, se je treba posvetovati z zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

Farmacevtski podatki (če so potrebni)

Navedba smiselno ni potrebna.

Verjetni farmakološki učinki ali učinkovitost, ugotovljeni na podlagi dolgotrajne uporabe in izkušenj (če je potrebno za varno uporabo zdravila)

Navedba smiselno ni potrebna.


(1)  „Zdrobljen plod“ pomeni tudi „strt plod“.

(2)  Za komercialni pripravek zdrobljenih plodov navadnega komarčka mora predlagatelj izvesti ustrezno preskušanje stabilnosti glede vsebnosti komponent eteričnih olj.

(3)  „Zdrobljen plod“ pomeni tudi „strt plod“.

(4)  Za komercialni pripravek zdrobljenih ali uprašenih plodov navadnega komarčka mora predlagatelj izvesti ustrezno preskušanje stabilnosti glede vsebnosti komponent eteričnih olj.


6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/49


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. novembra 2008

o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2009 nekaterim referenčnim laboratorijem Skupnosti na področju nadzora krme in živil

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7283)

(Besedilo v angleškem, danskem, francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/912/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora za zagotovitev preverjanja skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1) ter zlasti člena 32(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Referenčnim laboratorijem Skupnosti na področju nadzora živil in krme se lahko dodeli finančni prispevek Skupnosti v skladu s členom 28 Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (2).

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1754/2006 z dne 28. novembra 2006 o določitvi pravil za dodeljevanje finančne pomoči Skupnosti referenčnim laboratorijem Skupnosti za krmo, živila in sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali (3) določa, da se finančna pomoč Skupnosti dodeli, če se odobreni delovni programi učinkovito izvajajo in upravičenci v določenih rokih sporočijo vse potrebne informacije.

(3)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1754/2006 razmerje med Komisijo in posameznimi referenčnimi laboratoriji Skupnosti določa sporazum o partnerstvu, ki ga podpira večletni delovni program.

(4)

Komisija je ocenila delovne programe in ustrezne okvirne proračune, ki so jih referenčni laboratoriji Skupnosti predložili za leto 2009.

(5)

V skladu s tem je treba dodeliti finančni prispevek Skupnosti imenovanim referenčnim laboratorijem Skupnosti za sofinanciranje njihovih dejavnosti, namenjenih izvajanju nalog in dolžnosti iz Uredbe (ES) št. 882/2004. Finančni prispevek Skupnosti mora znašati 100 % upravičenih stroškov, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1754/2006.

(6)

Uredba (ES) št. 1754/2006 določa pravila o upravičenosti za delavnice, ki jih organizirajo referenčni laboratoriji Skupnosti. Poleg tega omejuje finančno pomoč na največ 32 udeležencev na posamezno delavnico. Odstopanja od navedene omejitve je treba v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1754/2006 odobriti nekaterim referenčnim laboratorijem Skupnosti, ki potrebujejo podporo za udeležbo več kot 32 oseb, da se doseže najboljši izid delavnic.

(7)

V skladu s členom 3(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (4) se programi za izkoreninjenje in nadzor bolezni živali (veterinarski ukrepi) financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS). Poleg tega je v drugem odstavku člena 13 navedene uredbe določeno, da v utemeljenih izjemnih primerih za ukrepe in programe, ki jih zajema Odločba 90/424/EGS, stroške administracije in osebja, ki jih plačujejo države članice in upravičenci pomoči iz EKJS, krije sklad. Za finančni nadzor je treba uporabljati člene 9, 36 in 37 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) agencije Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje mleka in mlečnih proizvodov.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 223 031 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 23 000 EUR.

Člen 2

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Nizozemska, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje zoonoz (salmonela).

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 337 509 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 31 072 EUR.

Člen 3

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Španija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za spremljanje morskih biotoksinov.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 325 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 42 560 EUR.

Člen 4

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju centra Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Združeno kraljestvo, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za spremljanje virusne in bakteriološke okuženosti školjk.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 304 772 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 36 505 EUR.

Člen 5

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) agencije Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje Listeria monocytogenes.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 277 377 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 23 000 EUR.

Člen 6

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) agencije Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje koagulaza pozitivnih Staphylococci, vključno s Staphylococccus aureus.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 245 406 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 23 000 EUR.

Člen 7

1.   Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rim, Italija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje Escherichia coli, vključno z verotoksično E. Coli (VTEC).

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 235 891 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 32 000 EUR.

Člen 8

1.   Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Švedska, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za spremljanje Campylobacter.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 278 570 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 40 000 EUR.

Člen 9

1.   Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rim, Italija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004 glede analiz in preskušanja parazitov (zlasti Trichinella, Echinococcus in Anisakis).

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 299 584 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 32 000 EUR.

Člen 10

1.   Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), København, Danska, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za spremljanje protimikrobne odpornosti.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 436 345 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 24 000 EUR.

Člen 11

1.   Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje živalskih beljakovin v krmi.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 566 999 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 30 000 EUR.

Člen 12

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Nizozemska, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za ostanke nekaterih snovi iz Priloge I k Direktivi Sveta 96/23/ES (5).

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 447 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 30 000 EUR.

Člen 13

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments, Fougères, Francija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za ostanke nekaterih snovi iz Priloge I k Direktivi 96/23/ES.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 447 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 30 000 EUR.

Člen 14

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Nemčija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za ostanke nekaterih snovi iz Priloge I k Direktivi 96/23/ES.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 447 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 30 000 EUR.

Člen 15

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Istituto Superiore di Sanità, Rim, Italija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za ostanke nekaterih snovi iz Priloge I k Direktivi 96/23/ES.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 260 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 26 000 EUR.

Člen 16

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč laboratoriju Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Združeno kraljestvo, za opravljanje nalog in dolžnosti iz poglavja B Priloge X k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 (6), zlasti za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedena finančna pomoč ne presega 605 608 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančno pomoč za organizacijo delavnic. Navedena pomoč ne presega 68 995 EUR.

3.   Z odstopanjem od člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1754/2006 ima laboratorij iz odstavka 1 pravico zahtevati finančno pomoč za udeležbo največ 50 oseb na eni od delavnic iz odstavka 2 tega člena.

Člen 17

Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Nemčija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje ostankov pesticidov v živilih živalskega izvora in proizvodih z visoko vsebnostjo maščobe.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 198 900 EUR.

Člen 18

1.   Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), København, Danska, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje ostankov pesticidov v žitaricah in krmi.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 198 900 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 110 000 EUR.

3.   Z odstopanjem od člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1754/2006 ima laboratorij iz odstavka 1 pravico zahtevati finančno pomoč za udeležbo največ 110 oseb na delavnicah iz odstavka 2 tega člena.

Člen 19

1.   Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Španija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi, vključno s proizvodi z visoko vsebnostjo vode in kisline.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 440 840 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 10 000 EUR.

Člen 20

Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Nemčija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje ostankov pesticidov z metodami detekcije enega ostanka.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 332 000 EUR.

Člen 21

1.   Skupnost dodeli finančni prispevek laboratoriju Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Nemčija, za opravljanje nalog in dolžnosti iz člena 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, zlasti za analize in preskušanje dioksinov in PCB v živilih in krmi.

Za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 navedeni finančni prispevek ne presega 432 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli laboratoriju iz odstavka 1 finančni prispevek za organizacijo delavnic. Navedeni prispevek ne presega 55 410 EUR.

Člen 22

Finančni prispevek Skupnosti iz členov 1 do 21 znaša 100 % upravičenih stroškov, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1754/2006.

Člen 23

Ta odločba je naslovljena na:

za mleko in mlečne proizvode: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) agencije Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francija,

za analize in preskušanje zoonoz (salmonela): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nizozemska,

za spremljanje morskih biotoksinov: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Španija,

za spremljanje virusne in bakteriološke okuženosti školjk: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Združeno kraljestvo,

za Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) agencije Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francija,

za koagulaza pozitivne Staphylococci, vključno s Staphylococccus aureus: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) agencije Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francija,

za Escherichia coli, vključno z verotoksično E. Coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rim, Italija,

za Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Švedska,

za parazite (zlasti Trichinella, Echinococcus in Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rim, Italija,

za protimikrobno odpornost: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 København V, Danska,

za živalske beljakovine v krmi: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgija,

za ostanke: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nizozemska,

za ostanke: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Francija,

za ostanke: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Nemčija,

za ostanke: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rim, Italija,

za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Združeno kraljestvo,

za analize in preskušanje ostankov pesticidov v živilih živalskega izvora: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Nemčija,

za analize in preskušanje ostankov pesticidov v žitaricah: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Danska,

za analize in preskušanje ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Španija,

za analize in preskušanje ostankov pesticidov z metodami detekcije enega ostanka: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Nemčija,

za analize in preskušanje dioksinov in PCB v živilih in krmi: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Nemčija.

V Bruslju, 28. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

(3)  UL L 331, 29.11.2006, str. 8.

(4)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(5)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(6)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/55


OKVIRNI SKLEP SVETA 2008/913/PNZ

z dne 28. novembra 2008

o boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 29, 31 in 34(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Rasizem in ksenofobija pomenita neposredno kršitev načel svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države, tj. načel, na katerih temelji Evropska unija in ki so skupna vsem državam članicam.

(2)

Akcijski načrt Sveta in Komisije o najboljšem načinu izvajanja določb Amsterdamske pogodbe o območju svobode, varnosti in pravice (2), sklepi Evropskega sveta v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999, resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. septembra 2000 (3) ter Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o polletnem posodabljanju kazalca za pregled napredka pri vzpostavljanju območja „svobode, varnosti in pravice“ v Evropski uniji (druga polovica leta 2000) pozivajo k ukrepom na tem področju. V Haaškem programu z dne 4. in 5. novembra 2004 je Svet ponovno potrdil zavezanost, da nasprotuje vsem vrstam rasizma, antisemitizma in ksenofobije, za kar se je Evropski svet izrekel že decembra 2003.

(3)

Skupnemu ukrepu 96/443/PNZ z dne 15. julija 1996, ki ga je Svet sprejel na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o boju proti rasizmu in ksenofobiji (4), bi morali slediti nadaljnji zakonodajni ukrepi, ki obravnavajo potrebo po dodatnem približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic in po premagovanju ovir za učinkovito pravosodno sodelovanje, ki v veliki meri temeljijo na raznolikosti pravnih pristopov v državah članicah.

(4)

Glede na oceno omenjenega skupnega ukrepa iz leta 1996 in delo, opravljeno v drugih mednarodnih forumih, kot je Svet Evrope, še vedno prihaja do nekaterih težav v zvezi s pravosodnim sodelovanjem, zato bi bilo treba dodatno približati kazenske zakonodaje držav članic, da bi se zagotovilo izvajanje celovite in jasne zakonodaje za učinkovit boj proti rasizmu in ksenofobiji.

(5)

Rasizem in ksenofobija predstavljata grožnjo skupinam oseb, ki so tarča takšnega vedenja. V Evropski uniji je treba opredeliti skupen kazenskopravni pristop za boj proti rasizmu in ksenofobiji, da bi zagotovili, da so ista dejanja kazniva v vseh državah članicah ter da so za fizične in pravne osebe, ki so zagrešile takšno kaznivo dejanje ali so zanj odgovorne, predvidene učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.

(6)

Države članice priznavajo, da boj proti rasizmu in ksenofobiji zahteva različne vrste ukrepov znotraj celovitega okvira in da ne sme biti omejen na področje kazenskih zadev. Ta okvirni sklep je omejen na boj proti posebno resnim oblikam rasizma in ksenofobije z uporabo kazenskega prava. Kulturne in pravne tradicije držav članic se zlasti na tem področju do neke mere razlikujejo, zato popolna uskladitev kazenskih zakonodaj trenutno ni mogoča.

(7)

V tem okvirnem sklepu se „poreklo“ v osnovi nanaša na osebe ali skupine oseb, ki so potomci oseb, ki bi se jih lahko opredelilo z določenimi značilnostmi (npr. rasa ali barva kože), toda ni nujno, da vse te značilnosti še obstajajo. Kljub temu so zaradi svojega porekla takšne osebe ali skupine oseb lahko izpostavljene sovraštvu ali nasilju.

(8)

„Vera“ se v splošnem smislu nanaša na osebe, opredeljene glede na svoja verska prepričanja ali svetovne nazore.

(9)

„Sovraštvo“ se nanaša na sovraštvo, ki temelji na rasi, barvi kože, veri, poreklu ali nacionalni ali etnični pripadnosti.

(10)

Ta okvirni sklep državam članicam ne preprečuje, da v nacionalno zakonodajo sprejmejo določbe, ki člen 1(1)(c) in (d) razširjajo na kazniva dejanja, usmerjena proti skupini ljudi, ki ni opredeljena glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, temveč glede na drugo merilo, kot je socialni status ali politično prepričanje.

(11)

Poskrbeti bi bilo treba, da preiskava in pregon kaznivih dejanj, ki vključujejo rasizem in ksenofobijo, nista odvisna od poročil ali obtožb žrtev, ki so pogosto še posebno ranljive in nasprotujejo sprožitvi sodnih postopkov.

(12)

Približevanje kazenskih zakonodaj bi moralo voditi do učinkovitejšega boja proti kaznivim dejanjem, povezanim z rasizmom in ksenofobijo, in sicer s spodbujanjem polnega in učinkovitega pravosodnega sodelovanja med državami članicami. Svet bi moral pri pregledu tega okvirnega sklepa upoštevati morebitne težave s tega področja, da bi ugotovil, ali so potrebni nadaljnji ukrepi na tem področju.

(13)

Ker države članice posamezno ne morejo v zadovoljivi meri doseči cilja, da se v vseh državah članicah zagotovi za kazniva dejanja rasizma in ksenofobije vsaj najnižja stopnja učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni, saj morajo biti pravila skupna in združljiva, in ker je ta cilj lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in kakor je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski skupnosti. V skladu z načelom sorazmernosti iz slednjega člena ta okvirni sklep ne presega okvirov, ki so potrebni za dosego teh ciljev.

(14)

Ta okvirni sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznavata člen 6 PEU in Evropska konvencija o človekovih pravicah, zlasti člena 10 in 11 Konvencije, ter ki so izražena v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti v poglavjih II in VI Listine.

(15)

Razmisleki v zvezi s svobodo združevanja in svobodo izražanja, zlasti pa svobodo tiska in svobodo izražanja v drugih medijih, so v mnogih državah članicah vodili do postopkovnih jamstev in posebnih pravil v nacionalni zakonodaji glede določitve ali omejitve odgovornosti.

(16)

Skupni ukrep 96/443/PNZ bi bilo treba razveljaviti, ker je s sprejetjem Amsterdamske pogodbe, Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (5) in tega okvirnega sklepa postal zastarel –

SPREJEL NASLEDNJI OKVIRNI SKLEP:

Člen 1

Kazniva dejanja, povezana z rasizmom in ksenofobijo

1.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se kaznujejo naslednja namerna dejanja:

(a)

javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu, usmerjenemu proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu te skupine;

(b)

zagrešitev dejanja iz točke (a) z javnim razpošiljanjem ali razdeljevanjem letakov, slik ali drugega gradiva;

(c)

javno opravičevanje, zanikanje ali grobo zmanjševanje pomena genocida, zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov, kakor so opredeljeni v členih 6, 7 in 8 Statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, ki so usmerjeni proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu te skupine, če so dejanja izvršena na način, ki lahko spodbudi nasilje ali sovraštvo proti tej skupini ljudi ali članu te skupine;

(d)

javno opravičevanje, zanikanje ali grobo zmanjševanje pomena zločinov, opredeljenih v členu 6 Listine Mednarodnega vojaškega sodišča, ki je dodana Londonskemu sporazumu z dne 8. avgusta 1945, usmerjenih proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu te skupine, če so dejanja izvršena na način, ki lahko spodbudi nasilje ali sovraštvo proti tej skupini ljudi ali članu te skupine.

2.   Za namen odstavka 1 se države članice lahko odločijo kaznovati le dejanja, ki so bodisi izvršena na način, ki lahko moti javni red in mir, bodisi so to grožnje, zmerjanje ali žaljenje.

3.   Za namen odstavka 1 naj bi sklic na vero zajel vsaj ravnanje, ki je pretveza za dejanja, usmerjena proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu te skupine.

4.   Vsaka država članica lahko ob sprejetju tega okvirnega sklepa ali pozneje poda izjavo, da bo kot kaznivo opredelila vsako zanikanje ali grobo zmanjševanje pomena kaznivih dejanj iz odstavka 1(c) in/ali (d) le, če bo nacionalno sodišče te države članice in/ali mednarodno sodišče dokončno priznalo kazniva dejanja iz tega odstavka ali če jih bo dokončno priznalo le mednarodno sodišče.

Člen 2

Hujskanje, pomoč in podpiranje

1.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da sta pomoč pri zagrešitvi dejanj iz člena 1(1)(c) in (d) ter njihovo podpiranje kazniva.

2.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da je hujskanje k dejanjem iz člena 1 kaznivo.

Člen 3

Kazni

1.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da so dejanja iz členov 1 in 2 kaznovana z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

2.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da so dejanja iz člena 1 kaznovana z najvišjimi zagroženimi kaznimi, najmanj med enim in tremi leti zapora.

Člen 4

Rasistični in ksenofobični motivi

Za kazniva dejanja, ki niso navedena v členih 1 in 2, države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se rasistični in ksenofobični motivi obravnavajo kot oteževalna okoliščina oziroma da lahko sodišča takšne motive upoštevajo pri izrekanju kazni.

Člen 5

Odgovornost pravnih oseb

1.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da so pravne osebe lahko odgovorne za dejanja iz členov 1 in 2, ki jih v njihovo korist stori katera koli oseba, ki deluje bodisi samostojno ali kot del organa te pravne osebe, njen vodilni položaj znotraj te pravne osebe pa temelji na:

(a)

pooblastilu za zastopanje pravne osebe;

(b)

pooblastilu za sprejemanje odločitev v imenu pravne osebe; ali

(c)

pooblastilu za opravljanje nadzora znotraj pravne osebe.

2.   Poleg že navedenih primerov iz odstavka 1 vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da je pravna oseba lahko odgovorna tudi v primeru, ko sta pomanjkljiv nadzor ali kontrola osebe iz odstavka 1 omogočila, da je njej podrejena oseba v korist te pravne osebe zagrešila dejanja iz členov 1 in 2.

3.   Odgovornost pravne osebe iz odstavkov 1 in 2 ne izključuje kazenskih postopkov zoper fizične osebe, ki so storilci ali pomagači pri dejanjih iz členov 1 in 2.

4.   „Pravna oseba“ pomeni vsak pravni subjekt, ki ima tak status po veljavnem nacionalnem pravu, z izjemo držav ali drugih javnih organov, ki izvršujejo javna pooblastila, ter javnih mednarodnih organizacij.

Člen 6

Kazni za pravne osebe

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se pravno osebo, odgovorno na podlagi člena 5(1), lahko kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, ki vključujejo kazenske sankcije ali denarne kazni, vključujejo pa lahko tudi naslednje kazni:

(a)

odvzem pravice do upravičenosti do državnih ugodnosti ali pomoči;

(b)

začasna ali stalna prepoved opravljanja poslovnih dejavnosti;

(c)

uvedba sodnega nadzora;

(d)

sodni nalog za likvidacijo.

2.   Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se pravno osebo, odgovorno v skladu s členom 5(2), lahko kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi ali ukrepi.

Člen 7

Ustavna pravila in temeljna načela

1.   Ta okvirni sklep ne spreminja obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji, vključno s svobodo izražanja in združevanja.

2.   Ta okvirni sklep od držav članic ne sme zahtevati, da sprejmejo ukrepe, ki so v nasprotju s temeljnimi načeli v zvezi s svobodo združevanja in svobodo izražanja, zlasti svobodo tiska in svobodo izražanja v drugih medijih, kakor izhajajo iz ustavnih tradicij, ali s pravili, ki urejajo pravice in odgovornosti tiska ali drugih medijev in postopkovna jamstva zanje, kadar so ta pravila povezana z določitvijo ali omejitvijo odgovornosti.

Člen 8

Uvedba kazenskega pregona

Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da preiskava ali kazenski pregon dejanj iz členov 1 in 2 nista odvisna od ovadbe ali obtožbe s strani žrtve tega dejanja, vsaj v najbolj resnih primerih, kadar je bilo dejanje storjeno na njenem ozemlju.

Člen 9

Sodna pristojnost

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za vzpostavitev svoje sodne pristojnosti v zvezi z dejanji iz členov 1 in 2, kadar:

(a)

je dejanje storjeno v celoti ali deloma na njenem ozemlju; ali

(b)

je storilec njen državljan; ali

(c)

je dejanje storjeno v korist pravne osebe, ki ima svoj sedež na ozemlju te države članice.

2.   Pri vzpostavitvi sodne pristojnosti v skladu z odstavkom 1(a) vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da v njeno sodno pristojnost sodijo tudi primeri, ko je dejanje storjeno prek informacijskega sistema in:

(a)

storilec stori dejanje, ko je fizično navzoč na njenem ozemlju, ne glede na to, ali dejanje vključuje gradivo, vsebovano v informacijskem sistemu na njenem ozemlju;

(b)

dejanje vključuje gradivo, vsebovano v informacijskem sistemu na njenem ozemlju, ne glede na to, ali storilec stori dejanje, ko je fizično navzoč na njenem ozemlju.

3.   Država članica se lahko odloči, da ne bo uporabila pravila o sodni pristojnosti iz odstavkov 1(b) in (c) oziroma da ga bo uporabila le v posebnih primerih ali okoliščinah.

Člen 10

Izvajanje

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s tem okvirnim sklepom, do 28. novembra 2010.

2.   Države članice pošljejo generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji do istega datuma besedilo vseh določb, ki v njihovo nacionalno zakonodajo prenašajo obveznosti, ki jim jih nalaga ta okvirni sklep. Najpozneje do 28. novembra 2013 Svet na podlagi poročila, sestavljenega na podlagi teh informacij in pisnega poročila Komisije, oceni, ali so države članice sprejele ukrepe, potrebne za uskladitev s tem okvirnim sklepom.

3.   Svet do 28. novembra 2013 pregleda ta okvirni sklep. Zaradi priprave tega pregleda se Svet pri državah članicah pozanima, ali je prišlo do težav pri pravosodnem sodelovanju v zvezi s kaznivimi dejanji iz člena 1(1). Poleg tega Svet lahko zaprosi Eurojust, naj predloži poročilo o tem, ali so razlike med nacionalnimi zakonodajami povzročile težave pri pravosodnem sodelovanju med državami članicami na tem področju.

Člen 11

Razveljavitev Skupnega ukrepa 96/443/PNZ

Skupni ukrep 96/443/PNZ se razveljavi.

Člen 12

Ozemlje uporabe

Ta okvirni sklep se uporablja na Gibraltarju.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta okvirni sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. novembra 2008

Za Svet

Predsednica

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Mnenje z dne 29. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 19, 23.1.1999, str. 1.

(3)  UL C 146, 17.5.2001, str. 110.

(4)  UL L 185, 24.7.1996, str. 5.

(5)  UL L 180, 19.7.2000, str. 22.


6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.