ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 323

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
3. december 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1193/2008 z dne 1. decembra 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasnih dajatev, ki veljajo za uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1194/2008 z dne 2. decembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

16

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1195/2008 z dne 2. decembra 2008 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Scottish Farmed Salmon (ZGO))

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1196/2008 z dne 2. decembra 2008 o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki škotskega viskija za obdobje 2008/2009

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1197/2008 z dne 1. decembra 2008 o prepovedi ribolova na osliča v vodah ES območij IIa in IV s plovili, ki plujejo pod zastavo Nizozemske

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1198/2008 z dne 1. decembra 2008 o prepovedi ribolova na grenlandsko morsko ploščo v območju NAFO 3LMNO s plovili, ki plujejo pod zastavo Estonije

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1199/2008 z dne 2. decembra 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1. marca do 31. maja 2009

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1200/2008 z dne 2. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1186/2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. decembra 2008

28

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/102/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

31

 

*

Direktiva 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev) ( 1 )

33

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/899/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 2. decembra 2008 o sprejetju zavez v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

62

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2008/900/SZVP z dne 2. decembra 2008 o spremembi Skupnega ukrepa 2008/107/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

65

 

*

Sklep Sveta 2008/901/SZVP z dne 2. decembra 2008 o neodvisni mednarodni preiskavi spora v Gruziji

66

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1193/2008

z dne 1. decembra 2008

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasnih dajatev, ki veljajo za uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1), (osnovna uredba) ter zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, predloženega po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAČASNI UKREPI

(1)

Komisija je 4. septembra 2007 objavila obvestilo o začetku (2) protidampinškega postopka v zvezi z uvozom citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) v Skupnost. Komisija je 3. junija 2008 z Uredbo (ES) št. 488/2008 (3) („začasna uredba“) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz citronske kisline s poreklom iz LRK.

(2)

Opozarja se, da je bil postopek sprožen po pritožbi, ki jo je vložil Evropski svet za kemično industrijo (CEFIC) („pritožnik“) v imenu proizvajalca, ki predstavlja večji delež, v tem primeru več kot 25 %, skupne proizvodnje citronske kisline v Skupnosti.

(3)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 14 začasne uredbe, je preiskava dampinga in škode zajela obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2007 („obdobje preiskave“ ali „OP“). V zvezi z gibanji, pomembnimi za oceno škode, je Komisija analizirala podatke za obdobje od 1. januarja 2004 do konca OP („obravnavano obdobje“).

B.   NAKNADNI POSTOPEK

(4)

Po uvedbi začasnih protidampinških dajatev na uvoz citronske kisline s poreklom iz LRK je več zainteresiranih strank predložilo pisne pripombe. Strankam, ki so to zahtevale, je bila dana tudi možnost za zaslišanje.

(5)

Komisija je še naprej iskala in preverjala vse informacije, za katere je menila, da so nujne za dokončne ugotovitve. Komisija je zlasti okrepila preiskavo v zvezi z vidiki interesa Skupnosti. V zvezi s tem je bil po uvedbi začasnih ukrepov izveden dodatni preveritveni obisk v prostorih naslednjega uporabnika citronske kisline v Evropski uniji:

Reckitt-Benckiser Corporate Services Ltd, Slough, Združeno kraljestvo in Nowy Dwor, Poljska.

Poleg tega so se, kot je podrobno pojasnjeno v uvodni izjavi 11, preveritveni obiski opravili v prostorih naslednjih proizvajalcev izvoznikov:

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, („Laiwu Taihe“), Laiwu City, province Shandong,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, („Weifang Ensign“), Changle City, province Shandong.

(6)

Vse stranke so bile obveščene o glavnih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve na uvoz citronske kisline s poreklom iz LRK in dokončnega pobiranja zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo. Za stranke se je določilo tudi obdobje, v katerem so lahko po tem razkritju navedle svoje pripombe.

(7)

Ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile zainteresirane stranke, so bile obravnavane, ugotovitve pa so bile, kjer je bilo to primerno, ustrezno spremenjene.

C.   ZAČETEK POSTOPKA, ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

(8)

Proizvajalec izvoznik je ponovno navedel, da javna različica pritožbe ni vsebovala nikakršnih dokazov prima facie o znatni škodi za industrijo Skupnosti, kar je zainteresiranim strankam onemogočilo uveljavitev pravic do obrambe. Po mnenju tega proizvajalca izvoznika se postopek ne bi smel začeti zaradi pomanjkanja zadostnih dokazov, vključenih v pritožbo. V zvezi s tem je treba navesti, da je javna različica pritožbe vsebovala vse bistvene dokaze in nezaupne povzetke podatkov, ki so se predložili zaupno, da lahko zainteresirane stranke med postopkom uveljavljajo svojo pravico do obrambe. Zato je treba ta argument zavrniti.

(9)

Nekatere zainteresirane stranke so trdile, da zadevni izdelek, kot je opredeljen v uvodni izjavi 16 začasne uredbe, in podobni izdelek nista enaka, kot je navedeno v uvodni izjavi 18 začasne uredbe, ker nimata enakih fizikalnih in kemičnih lastnosti ter se ne uporabljata za enake namene. Po mnenju teh zainteresiranih strank izjava v uvodni izjavi 18 začasne uredbe ne obravnava argumentov, predloženih med preiskavo, in je v nasprotju s prilagoditvijo Komisije, kar zadeva izračune nelojalnega nižanja za postopek razčlenitve nekaterih količin zadevnega izdelka po prihodu v EU. Kot se najprej ugotavlja, je preiskava pokazala, da se zadevni izdelek in podobni izdelek uporabljata v enake splošne namene, tj. predvsem za čiščenje v gospodinjstvu (izdelki za strojno pomivanje posode, detergenti, mehčalci vode) ter kot dodatki v hrani in pijači, vendar tudi na področju osebne nege/kozmetike. Trditev, da naj nekateri uporabniki zadevnega izdelka dejansko ne bi uporabljali v industriji detergentov, hrane in pijače zaradi njegovega vonja in/ali barve, ni bila dodatno utemeljena z dokazi. Preiskava je pokazala, da se je le v eni niši, tj. na farmacevtskem področju, evropska citronska kislina dejansko uporabljala in to zaradi stroškov posebnega preskusa skladnosti, ki se za to zahteva. Ker farmacevtsko področje predstavlja le majhen delež skupnega poslovanja uporabnikov, opravljanje preskusa skladnosti ni veljalo za gospodarsko upravičeno poslovno odločitev. Drugič, med prilagoditvijo pri izračunu nelojalnega nižanja cen za razčlenjene dele zadevnega izdelka po uvozu, kot je navedeno v uvodni izjavi 64 začasne uredbe, in izjavo, da sta si izdelka podobna, ker zadostuje, da imata zadevni izdelek in podobni izdelek enake osnovne kemične, fizikalne in tehnične lastnosti ter enako osnovno uporabo, kar velja v tem primeru, ni protislovja. Nadalje se ugotavlja, da se strjevanje ne pojavi zaradi posebnih lastnosti kitajskega izdelka, ampak ker je vsaka citronska kislina ne glede na poreklo zaradi svoje kemične sestave nagnjena k strjevanju, če je izpostavljena vlagi in spremembam temperature. Ker je seveda med odpremo v EU le zadevni izdelek dlje časa izpostavljen vlagi in spremembam temperature, se težava pojavlja predvsem, vendar ne izključno, pri zadevnem izdelku. Zato prilagoditev enostavno upošteva dejstvo, da postopek razčlenitve ustvari dodatne stroške predvsem za zadevni izdelek, ker je treba strjen izdelek pred nadaljnjo prodajo razčleniti (z lomljenjem ali presejanjem ali utekočinjenjem strjenega izdelka) ali pa ga je treba prodati s popustom. Zato je treba to trditev zavrniti.

(10)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se dokončno sklene, da so zadevni izdelek in citronska kislina, proizvedena in prodana v primerljivi državi, Kanadi, ter izdelek, ki ga industrija Skupnosti proizvede in proda na trgu Skupnosti, enaki v smislu člena 1(4) osnovne uredbe, uvodne izjave 15 do 17 začasne uredbe pa se s tem dokončno potrdijo.

D.   DAMPING

1.   Splošno

(11)

V začasni fazi preiskave tržnogospodarske obravnave („TGO“)/individualne obravnave („IO“) so se preiskale trditve vseh znanih proizvajalcev izvoznikov. V vzorec je bilo vključenih le nekaj proizvajalcev izvoznikov, eni družbi pa je bila odobrena individualna obravnava. Več strank je v svojih pripombah na začasno uredbo trdilo, da je ta pristop pomanjkljiv. Zadeva se je nato ponovno preučila in se je tudi glede na dejstvo, da se je ob upoštevanju okoliščin primera, na primer razpoložljivih sredstev, omogočilo povečanje števila družb, ki bi se lahko upravičeno preiskale, končno odločilo, da se vzorčenje ne uporabi. Ob upoštevanju, da je bila vsem sodelujočim družbam odobrena vsaj individualna obravnava v začasni fazi, je treba za vsako od teh družb določiti individualno stopnjo dajatve. Od treh družb, ki niso bile izbrane v vzorec ali niso bile individualno pregledane v začasni fazi, se je zato zahtevala predložitev izpolnjenega vprašalnika. Vendar sta izpolnjeni vprašalnik predložili le dve od teh družb. Tretja družba izpolnjenega vprašalnika ni predložila in se ni nadalje preiskovala.

2.   Tržnogospodarska obravnava („TGO“)

(12)

Družba, navedena v uvodni izjavi 27 začasne uredbe, je vztrajala, da subvencija iz navedene uvodne izjave ni namenjena zadevnemu izdelku ter da se neplačilo najemnine utemeljuje z zasebnimi medskupinskimi dogovori za poravnavo dobička iz dolgovane najemnine. Ker v zvezi s tem vprašanjem ni novih elementov ali informacij in ob upoštevanju učinkov izkrivljanja, ki so ga imele omenjene prakse v zvezi z najemnino na računovodstvo, se sklepne ugotovitve za to družbo ne spremenijo in se dokončno potrdijo.

(13)

Poleg začasnega razkritja je ena od skupin družb, navedena v uvodni izjavi 25 začasne uredbe, trdila, da je prejela posojila na podlagi podrobne finančne analize ene od bank in po tem, ko ji je bila odobrena visoka bonitetna stopnja. Vendar pa dejstvo, da je banka uradno opravila analizo in odobrila visoko bonitetno stopnjo, ne izključuje dejstva, da je zadevna družba drugim družbam zagotovila jamstva, čeprav je večina njenih nekratkoročnih sredstev obremenjenih s hipoteko, niti dejstva, da je posojila, odobrena zadevni družbi, odobrila banka, za katero je bilo ugotovljeno, da je pod državnim vplivom. Zato se sklepne ugotovitve v zvezi s to družbo ne spremenijo in se dokončno potrdijo.

(14)

Ena od družb, navedena v uvodni izjavi 26 začasne uredbe, je vztrajala, da je bila kaznovana zaradi dejstva, da je njen večinski delničar pridobil pravice do rabe zemljišča po ugodni ceni in jih nato ponovno ovrednotil glede na gibanje tržnih cen. Vendar ogromne razlike med nakupno ceno in poznejšimi ocenami (1 000–2 000 %) ni bilo mogoče pojasniti. Ker v zvezi s pridobitvijo in poznejšim ponovnim vrednotenjem pravic do rabe zemljišča ni novih elementov ali informacij in glede na prednosti, ki jih je bila družba deležna zaradi pridobitve premoženja po cenah, ki so bile znatno nižje od tržne vrednosti, se zato sklepne ugotovitve za to družbo ne spremenijo in se dokončno potrdijo.

(15)

Ker v zvezi s TGO ni drugih pripomb, se uvodne izjave 25 do 30 začasne uredbe dokončno potrdijo.

3.   Individualna obravnava („IO“)

(16)

Pet družb ali skupin družb, ki se jim TGO ni odobrila, je izpolnjevalo vsa merila iz člena 9(5) osnovne uredbe in se jim je odobrila IO. Ena družba, ki se ji je odobrila IO začasno, ni nadalje sodelovala, zato se ji IO nazadnje ni odobrila (glej uvodni izjavi 11 in 34).

4.   Normalna vrednost

(17)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 11, se je glede na pripombe na začasno uredbo odločilo, da se vzorčenje ne bo uporabilo in od treh družb, ki niso bile izbrane v vzorec ali niso bile individualno pregledane v začasni fazi, se je zahtevalo, da predložijo izpolnjene vprašalnike. Normalna vrednost se je določila za eno od teh družb (Laiwu Taihe), ki se ji je odobrila TGO in je predložila izpolnjeni vprašalnik.

4.1   Družbe ali skupine družb, ki se jim lahko odobri TGO

(18)

Ker edina družba, ki bi se ji lahko odobrila TGO in je bila pregledana individualno v začasni fazi preiskave, ni predložila nobene pripombe v zvezi z normalno vrednostjo, se ugotovitve v uvodnih izjavah 35 do 39 začasne uredbe dokončno potrdijo.

(19)

Za edino drugo družbo, ki ji je bila odobrena TGO (Laiwu Taihe) in je bila nadalje preiskana zaradi razlogov, pojasnjenih v uvodni izjavi 11, se je najprej preverilo, ali je njena skupna domača prodaja podobnega izdelka družbe reprezentativna v smislu člena 2(2) osnovne uredbe. Domača prodaja zadevnega izdelka je bila rahlo pod 5 % izvoza podobnega izdelka v Skupnost. Vendar je takšno nižje razmerje vseeno dovolj močno za zagotovitev ustrezne primerjave, domače cene podobnega izdelka pa se obravnavajo kot reprezentativne, pri čemer se upošteva tudi celotna domača prodaja zadevne družbe. Zato so se uporabile za določitev normalne vrednosti.

(20)

Za vsako vrsto izdelka družbe Laiwu Taihe, prodanega za izvoz v Skupnost, se je ugotovilo, ali se je na domačem trgu prodajala neposredno primerljiva vrsta izdelka. Vrste izdelka so se obravnavale kot neposredno primerljive, če je šlo za isto vrsto izdelka (opredeljeno na podlagi kemične sestave) s primerljivim granuliranjem in pakiranjem. Ugotovilo se je, da se je le pri eni vrsti izdelka, prodanega za izvoz v Skupnost, na domačem trgu prodajala neposredno primerljiva vrsta izdelka.

(21)

Nato se je proučilo, ali bi v zvezi z domačo prodajo te vrste izdelka lahko veljalo, da se je ta vrsta izdelka prodajala v običajnem poteku trgovine v skladu s členom 2(4) osnovne uredbe. Ugotovljeno je bilo, da je med OP potekala dobičkonosna domača prodaja te vrste izdelka neodvisnim strankam, torej v običajnem poteku trgovine.

(22)

Ker je obseg dobičkonosne prodaje te vrste izdelka predstavljal 80 % ali manj skupnega obsega prodaje te vrste, je normalna vrednost temeljila na dejanski domači ceni, izračunani kot tehtano povprečje dobičkonosne prodaje izključno te vrste.

(23)

Ker se domače cene družbe Laiwu Taihe niso mogle uporabiti za določitev normalne vrednosti za druge vrste izdelka, so se normalne vrednosti konstruirale v skladu s členom 2(3) osnovne uredbe.

(24)

Pri konstruiranju normalne vrednosti v skladu s členom 2(3) osnovne uredbe so zneski za prodajne, splošne in administrativne stroške ter za dobiček v skladu s prvim uvodnim pododstavkom člena 2(6) osnovne uredbe temeljili na dejanskih podatkih za proizvodnjo in prodajo podobnega izdelka družbe Laiwu Taihe v običajnem poteku trgovine.

4.2   Družbe ali skupine družb, ki jim ni mogoče odobriti TGO

(25)

Nekatere stranke so v svojih pripombah na začasno uredbo trdile, da Kanada ne bi bila ustrezna primerljiva država zaradi dejstva, da so Združene države Amerike nedavno začele s protidampinškim postopkom proti citronski kislini, med drugim, s poreklom iz Kanade. Zato se je kot nadomestna primerljiva država ponovno predlagala Tajska. Vendar je analiza pokazala, da so med OP veljali protidampinški ukrepi za citronsko kislino s poreklom iz Tajske, medtem ko med OP ti ukrepi niso veljali za citronsko kislino s poreklom iz Kanade. Ukrepe v zvezi s Tajsko je uvedla Indija, vključevali pa so velike protidampinške dajatve v višini 347,36 USD/tono in prenehali veljati šele avgusta 2007, tj. dva meseca po izteku OP. Zato se tudi ob upoštevanju dokazov, že navedenih v uvodnih izjavah 42 in 43 začasne uredbe in dejstva, da je preiskava Združenih držav o citronski kislini s poreklom iz Kanade še vedno potekala v času zaključevanja preiskave Skupnosti, sklene, da ni razloga za dajanje prednosti Tajski kot primerljivi državi pred Kanado.

(26)

V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe mora biti normalna vrednost za proizvajalce izvoznike, navedene v uvodni izjavi 11 zgoraj, ki jim TGO ni bila odobrena, določena na podlagi cen ali konstruirane vrednosti v primerljivi državi.

5.   Izvozna cena

(27)

Pri dveh družbah, ki sta bili dodatno pregledani iz razlogov, pojasnjenih v uvodni izjavi 11 zgoraj, se je izvozna cena določila na podlagi iste metodologije, kot je pojasnjena v uvodnih izjavah 45 do 47 začasne uredbe.

(28)

Ker nobena družba ni predložila pripomb glede izvoznih cen, se ugotovitve iz uvodnih izjav 45 do 47 začasne uredbe dokončno potrdijo.

6.   Primerjava

(29)

Ena skupina družb je v svojih pripombah na začasno uredbo in na dokončno razkritje nasprotovala ukinitvi fiktivnega odbora za prodajo prek trgovca v LRK glede na to, da je bil trgovec sestavni del skupine. Kljub temu se je ugotovilo, da je trgovinska družba dejansko opravljala funkcijo neodvisnega trgovca ter da gospodarski rezultat razmerja dveh družb predstavlja razmerje med glavno družbo in zastopnikom. Ugotovljeno je bilo, da trgovec ni trgoval le z izdelki, ki so jih proizvedle povezane družbe, ampak tudi z izdelki, ki so jih proizvedli neodvisni proizvajalci. Poleg tega je zadevna družba prodajala tudi neposredno nepovezanim strankam. Zato je bil zahtevek zavrnjen, v skladu s členom 2(10)(i) osnovne uredbe pa se je odštel popravek na podlagi stroškov PSA in dobička nepovezanih uvoznikov.

(30)

En proizvajalec izvoznik je v svojih pripombah na začasno uredbo trdil, da se strošek za pretvorbo valut na sme upoštevati, ker se v skladu s členom 2(10)(j) osnovne uredbe izvoznikom nameni 60 dni za prikaz trajnega gibanja menjalnih tečajev med obdobjem preiskave. To trditev je mogoče sprejeti, zato se je stopnja dampinga proizvajalca izvoznika ustrezno prilagodila.

(31)

V začasni uredbi se je od izvozne cene odbil znesek na podlagi nevračljivega DDV, obračunanega glede na izvozno prodajo, v skladu s členom 2(10)(b) osnovne uredbe. En proizvajalec izvoznik je v svojih pripombah na začasno uredbo trdil, da takšnih prilagoditev izvozne cene ne bi smelo biti, ker se člen 2(10)(b) osnovne uredbe nanaša le na normalno vrednost. Priznava se, da se prilagoditev iz člena 2(10)(b) osnovne uredbe nanaša le na izračun normalne vrednosti. Dejansko je naveden odbitek od izvozne cene obvezen in se mora izvesti v skladu s členom 2(10)(k) osnovne uredbe. Med proučevanjem te trditve se je ugotovilo, da je bila pri izračunu prilagoditve za zadevno družbo storjena pisna napaka ter da se je ista napaka pojavila tudi pri drugih družbah. Te netočnosti so se popravile in so povzročile rahlo znižanje stopenj dampinga, ki so se predhodno izračunale za te družbe.

(32)

Pri proučevanju trditve iz uvodne izjave 31 se je ugotovilo, da se potrebna prilagoditev ni opravila pri eni družbi, kateri je bila odobrena individualna obravnava. To se je popravilo, zaradi česar se je stopnja dampinga za to družbo nekoliko zvišala.

(33)

Ker v zvezi s primerjavo ni bilo drugih pripomb, se uvodne izjave 48 do 50 začasne uredbe dokončno potrdijo, razen sprememb, navedenih v uvodnih izjavah 30, 31 in 32.

7.   Stopnja dampinga

(34)

Pri dveh družbah, ki sta bili dodatno preiskani iz razlogov, pojasnjenih v uvodni izjavi 11 zgoraj, se je stopnja dampinga določila na podlagi iste metodologije, kot je pojasnjena v uvodni izjavi 51 začasne uredbe. V primeru ene družbe, ki ni predložila izpolnjenega vprašalnika in ni bila dodatno preiskana, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 11 zgoraj, se ta družba šteje kot nesodelujoča, ugotovitve pa temeljijo na dejstvih, ki so na voljo v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe. V tem primeru se je ob upoštevanju visoke stopnje sodelovanja, navedene v uvodni izjavi 19 začasne uredbe, družbi dodelila najvišja stopnja dampinga glede na vse druge družbe.

(35)

Stopnje dampinga vseh drugih družb, ki so že bile pregledane individualno v začasni fazi, so se ponovno izračunale, da bi se popravile netočnosti, navedene v uvodnih izjavah 30, 31 in 32. S ponovnim izračunom so se nekoliko spremenile stopnje dampinga.

(36)

Ker ni bilo novih elementov, se sklepne ugotovitve v uvodni izjavi 53 začasne uredbe, ki se nanaša na stopnjo sodelovanja, potrdijo.

(37)

Na podlagi tega so dokončne stopnje dampinga, izražene v odstotkih cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve, naslednje:

Družba

Dokončna stopnja dampinga

(%)

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd

58,1

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

19,1

RZBC Co. Ltd

59,8

RZBC (Juxian) Co. Ltd

59,8

TTCA Co., Ltd

57,1

Yixing Union Biochemical Co. Ltd

55,7

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

6,6

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

53,5

Vse druge družbe

59,8

E.   ŠKODA

1.   Proizvodnja Skupnosti in industrija Skupnosti

(38)

Nekatere zainteresirane stranke so trdile, da je družba SA Citrique Belge NV prekinila proizvodnjo po OP in je z zadevnim izdelkom, uvoženim iz povezane družbe na Kitajskem (DSM Citrique Acid (Wuxi) Ltd.) le trgovala, pri čemer so zagovarjale stališče, da SA Citrique Belge NV ne bi smel biti del industrije Skupnosti. Vendar ta trditev ni bila podprta z nobenim dokazom, iz podatkov, ki jih je predložila družba SA Citrique Belge NV, pa je razvidno, da je družba s proizvodnjo nadaljevala.

(39)

Ena zainteresirana stranka se je tudi pritožila, da je v uvodni izjavi 56 začasne uredbe naveden le razpon uvoza blaga povezanega proizvajalca družbe SA Citrique Belge NV, ki ga je ta družba uvozila med OP. Ta stranka je trdila, da je treba navesti trend celotnega uvoza blaga povezanih ali nepovezanih družb industrije Skupnosti, ki ga ta uvozi, za celotno obravnavano obdobje, ker uvoz predstavlja pomemben dejavnik za oceno proizvodnje Skupnosti in posledično za ugotovitev obstoja škode. Preiskava je pokazala, da je bil uvoz industrije Skupnosti med celotnim obravnavanim obdobjem dejansko neznaten, tj. med 1 % in 6 % proizvodnje – ta razpon je naveden zaradi zaupnosti. Zato je treba to trditev zavrniti, uvodne izjave 55 do 58 začasne uredbe pa se dokončno potrdijo.

2.   Poraba Skupnosti

(40)

Ker v zvezi s porabo Skupnosti ni bilo novih in utemeljenih informacij, se uvodni izjavi 59 in 60 začasne uredbe dokončno potrdita.

3.   Uvoz iz zadevne države

(a)   Obseg in tržni delež zadevnega uvoza, uvozne cene

(41)

V zvezi z obsegom uvoza, tržnim deležem in cenami niso bile ugotovljene ali prejete nobene nove in utemeljene informacije ter ker ni nobenih trditev ali argumentov zainteresiranih strank v zvezi z obsegom in cenami zadevnega uvoza, se uvodne izjave 61 do 63 začasne uredbe dokončno potrdijo.

(b)   Nelojalno nižanje cen

(42)

Med začasno fazo preiskave se je zaradi primerjave zadevnega izdelka in citronske kisline, ki jo proizvaja industrija Skupnosti na isti ravni trgovine, opravila prilagoditev za pribitek (vključno s stroški PSA) nepovezanih uvoznikov pri izračunu nelojalnega nižanja cen, dodatno pa se je opravila prilagoditev za stroške posebne obravnave, ki so jih imeli uvozniki v Skupnosti za razčlenitev nekaterih količin zadevnega izdelka pred nadaljnjo prodajo. Vendar se je zaradi manjšega popravka podatkov, ki zadevajo prilagoditev zaradi razlik v stopnji trgovine, tehtana povprečna stopnja nelojalno znižanih cen, ki je bila izračunana in določena na 17,42 %, znižala na 16,54 %.

(43)

Po dokončnem razkritju je en proizvajalec Skupnosti trdil, da je treba prilagoditve zaradi razlik v stopnji trgovine izvesti tudi v zvezi s prodajo industrije Skupnosti, tj. da je treba upoštevati tudi njihovo prodajo preko trgovcev. Glede tega je treba opozoriti, da je bila pri prodajnih cenah industrije Skupnosti prilagoditev zaradi razlik v stopnji trgovine dejansko narejena pred primerjavo z uvoznimi cenami zadevnega izdelka.

(44)

Isti proizvajalec Skupnosti je zahteval tudi, da je treba prilagoditev za stroške posebne obdelave za razčlenitev nekaterih količin zadevnega izdelka uporabiti tudi za podobni izdelek. Vendar ta zahteva ni bila dodatno utemeljena s podatki o posebnih stroških, ki jih je imel ta proizvajalec Skupnosti, zato ni mogla biti sprejeta. Glede na zgoraj navedeno, se uvodna izjava 64 začasne uredbe dokončno potrdi.

4.   Položaj industrije Skupnosti

(a)   Splošno

(45)

Nekatere zainteresirane stranke so trdile, da Komisija ni natančno analizirala vseh kazalcev škode, zaradi česar se ni vzpostavila ustrezna in popolna povezava med položajem industrije Skupnosti in kitajskim uvozom. Zlasti se je trdilo, da razvoj nekaterih kazalcev škode ni bil ocenjen pozitivno. Upoštevati je treba, da celotna slika kaže na poslabšanje položaja industrije Skupnosti, čeprav nekateri kazalci škode kažejo pozitiven razvoj, ki je bil priznan v uvodni izjavi 79 začasne uredbe. Zmerno izboljšanje proizvodnje, proizvodne zmogljivosti, izkoriščenosti zmogljivosti, obsega prodaje in ravni cen na enoto ter večja stroškovna učinkovitost, ki so opisani v uvodni izjavi 76 začasne uredbe, kažejo prizadevanje proizvajalcev Skupnosti, da ostanejo konkurenčni v obravnavanem obdobju in izkoristijo prednosti povečane potrošnje. Kot je razvidno iz uvodne izjave 68 začasne uredbe, je industrija Skupnosti kljub temu prizadevanju izgubila 5 odstotnih točk (tj. tržni delež se je zmanjšal s 54 % na 49 %) tržnega deleža, večinoma zaradi poceni dampinškega uvoza iz Kitajske. Kot oteževalni dejavnik se omenja tudi, da bi industrija Skupnosti lahko pričakovala pridobitev tržnega deleža, ki so ga imeli tisti trije proizvajalci citronske kisline v Skupnosti, ki ne obratujejo več od leta 2004. Prav nasprotno pa industrija Skupnosti ne bi mogla prevzeti strank treh neobratujočih proizvajalcev ES niti izkoristiti povečane potrošnje. Znatna izguba tržnega deleža skupaj z očitnim poslabšanjem finančnih kazalcev, tj. dobičkonosnosti, donosnosti naložb in denarnega toka, kaže na to, da se je splošni položaj industrije Skupnosti v obravnavanem obdobju slabšal, pri čemer se zdi, da je bil najslabši med OP. Poleg tega se zmanjšanje zalog v tem primeru ne more obravnavati kot pozitiven razvoj položaja industrije Skupnosti, saj se zaradi narave izdelka, ki ne dopušča dolgoročnega skladiščenja, ne more šteti kot pomemben kazalec.

(b)   Naložbe in sposobnost zbiranja kapitala

(46)

Ena zainteresirana stranka je trdila, da naložbe na tem področju niso stalne, temveč sledijo določenim naložbenim ciklom. Medtem ko se celo pod običajnimi tržnimi pogoji gotovo ne more pričakovati vsakoletnih pomembnih naložb, se dejstvo, da v celotnem obdobju nobeden od dveh preostalih proizvajalcev Skupnosti ni izvedel nobene pomembne naložbe, obravnava kot znak, da nizka dobičkonosnost (ki se je od leta 2006 spremenila v izgubo) ni omogočila nobene pomembne naložbe. Zato se meni, da je naložba v tem primeru še posebno pomemben kazalec škode.

(47)

Nazadnje, upoštevati je treba sposobnost proizvajalcev Skupnosti za povečanje kapitala. V zvezi s tem je preiskava pokazala, da sta oba proizvajalca Skupnosti imela težave pri zbiranju kapitala zaradi slabšega poslovnega okolja na področju citronske kisline.

(48)

Ena zainteresirana stranka je trdila, da je bil pritožnik sposoben vsaj zbrati kapital za druge izdelke, ker je februarja 2007 razglasil izgradnjo novega obrata za pridobivanje glukoze. V zvezi s tem se ugotavlja, da je obseg preiskave omejen na sposobnost povečanja kapitala v zvezi z zadevnim izdelkom, tj. citronsko kislino, za katerega se zdi, da je nanj negativno vplival finančni položaj industrije Skupnosti.

(49)

Na podlagi zgoraj navedenega je sklepna ugotovitev iz uvodne izjave 72 začasne uredbe o naložbi industrije Skupnosti dokončno potrjena.

(c)   Dobičkonosnost in donosnost naložbe

(50)

Ena zainteresirana stranka je trdila, da ugotovitev iz uvodne izjave 73 začasne uredbe ni mogoče uskladiti z računovodskimi izkazi obeh proizvajalcev Skupnosti, predvsem ni noben od računovodskih izkazov pokazal omenjenih izrednih stroškov prestrukturiranja. V zvezi s tem se ugotavlja, da so v zadevnem obdobju na izjemne rezultate enega od proizvajalcev Skupnosti v veliki meri vplivali prizadevanje za prestrukturiranje, ki je bilo v poslovnih knjigah predstavljeno kot strošek ali prihodek, odvisno od tega, ali zadeva dodatek ali sprostitev rezervacij, in licenčnine, plačane matični družbi v Švici. Zato se je zdelo primerneje, da se kot podlaga za analizo škode uporabi izid iz rednega poslovanja in ne čisti dobiček.

(51)

Ista stranka je trdila, da bi lahko kazen za protikonkurenčno vedenje, ki je bila leta 2005 naložena obema matičnima družbama proizvajalcev Skupnosti, vplivala na dobiček industrije Skupnosti. Vsi učinki, ki izhajajo iz kazni (dodajanje in sprostitev rezervacij), so bili zabeleženi kot izjemni izid. Kot je navedeno v uvodni izjavi 50, se je izid iz rednega poslovanja v tem postopku uporabil kot kazalec škode. Zato kazen, ki je bila naložena proizvajalcem Skupnosti, ni mogla vplivati na stanje glede dobička, ki se je upoštevalo v analizi škode. Poleg tega je treba opozoriti, da je industrija Skupnosti ustvarjala izgubo od leta 2006 do konca OP. Zato se s tem dokončno potrjujejo trendi, predstavljeni v začasni uredbi.

(52)

Več zainteresiranih strank je poudarilo določeno neskladnost med trendom glede dobičkonosnosti in donosnostjo naložbe. V nasprotju z dobičkonosnostjo, ki je bila določena z izraženim dobičkom iz poslovanja pri prodaji podobnega izdelka neodvisnim kupcev v odstotku prometa iz te prodaje, se je donosnost naložbe izračunala kot čisti dobiček v odstotku neto knjigovodske vrednosti naložbe. Za skladnost pri izračunu vseh kazalcev škode je bil popravljen izračun donosnosti naložbe, in sicer na podlagi dobička iz poslovanja v odstotku neto knjigovodske vrednosti naložb. Popravljene številke so:

 

2004

2005

2006

IP

Donosnost vseh naložb

(indeks)

100

148

– 147

– 207

(53)

Vendar popravljene številke sledijo istemu trendu in zato ne spreminjajo sklepne ugotovitve iz uvodne izjave 74 začasne uredbe, ki je s tem dokončno potrjena.

5.   Sklepne ugotovitve o škodi

(54)

Ker ni novih in utemeljenih informacij ali argumentov v zvezi s proizvodnjo, obsegom prodaje, tržnimi deleži, prodajno ceno na enoto, zalogami, denarnim tokom, zaposlenostjo, produktivnostjo, plačami in višino stopnje dampinga, se ugotovitve iz uvodnih izjav 66 do 71, 73 in 75 do 78 začasne uredbe dokončno potrdijo. Poleg tega popravljene številke za donosnost naložb ne vplivajo na trende, kot so določeni v uvodnih izjavah 73 in 74 začasne uredbe. Zato je ob upoštevanju finančnih kazalcev, kot so dobičkonosnost, donosnost naložb in denarni tok, ki so očitno vse slabši, skupaj s precejšnjo izgubo tržnega deleža, sklepna ugotovitev iz uvodne izjave 81 začasne uredbe, da je industrija Skupnosti utrpela znatno škodo, dokončno potrjena.

F.   VZROČNA ZVEZA

1.   Učinek dampinškega uvoza

(55)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 42, se dokončno sklene, da so med OP povprečne cene uvoza iz LRK nelojalno nižale povprečne cene industrije Skupnosti. Po manjših popravkih izračunov je bila ugotovljena 16,54-odstotna povprečna stopnja nelojalnega nižanja cen. Ta manjši popravek navzdol ne more vplivati na sklepne ugotovitve glede učinka dampinškega uvoza iz uvodnih izjav 83 do 85 začasne uredbe, ki se s tem dokončno potrjujejo.

2.   Učinek drugih dejavnikov

(a)   Samopovzročena škoda

(56)

Nekateri uvozniki so trdili, da si je industrija Skupnosti sama povzročila škodo, ker je upoštevala strategijo „cena pred količino“, tj. da se je usmerila le na višjecenovni segment trga ter ni proizvajala in prodajala poceni izdelkov. Po mnenju istih uvoznikov je to povzročilo, da industrija Skupnosti ni mogla koristiti ugodnosti večjega povpraševanja po poceni citronski kislini, zaradi česar je izgubila tržni delež in poslabšala svojo finančno uspešnost. Vendar je preiskava pokazala, da se oba, zadevni izdelek in podobni izdelek, v osnovi uporabljata v iste namene ter sta si konkurenčna večinoma v istih segmentih trga (glej uvodno izjavo 9), z izjemo ene tržne niše, ki predstavlja majhen del evropskega tržnega deleža na področju citronske kisline, ki jo je do zdaj oskrbovala izključno industrija Skupnosti. S preiskavo je bilo ugotovljeno, da je bila industrija Skupnosti dejansko prisotna v nižjecenovnem segmentu trga. Zato je treba ta argument zavrniti.

(57)

Poleg tega so nekatere zainteresirane stranke pomanjkanje kakršne koli naložbe v zadevnem obdobju in zlasti v letih, ko je industrija Skupnosti dosegala boljše rezultate, tj. obdobje 2004–2005, obravnavale kot dejavnik, ki je prispeval k izgubi tržnega deleža in posledično k poslabšanju njenega položaja. Preiskava je pokazala, da industrija Skupnosti ni delovala s polno zmogljivostjo ter da je bila njena uporaba zmogljivosti v zadevnem obdobju stabilna. Zato bi bilo v primeru večjega povpraševanja določeno povečanje proizvodnje možno brez dodatnih naložb. Glede na to, da je bila dobičkonosnost industrije Skupnosti skozi celotno obravnavano obdobje nezadostna, tj. pod ciljnim dobičkom, ter je postala celo negativna, se zdi poslovna odločitev, da se večjih zneskov ne vlaga v proizvodnjo podobnega izdelka, gospodarsko upravičena. Ta argument zato ni prepričljiv in ga je treba zavrniti.

(b)   Zvišanje stroškov surovin, višanje cen energije

(58)

Skoraj vse zainteresirane stranke so ponovile svoje trditve, da bi bila vsaka ugotovljena škoda posledica reforme trga sladkorja ter posledične odprave proizvodnih nadomestil v letu 2006 in/ali višanja cen energije.

(59)

Ena zainteresirana stranka je trdila, da je bilo v letnem poročilu za leto 2007 enega od proizvajalcev Skupnosti navedeno, da je bila razpoložljivost surovin omejena zaradi evropskega režima za sladkor, kar je povzročilo višje stroške. V zvezi s tem se omenja, da omenjeni proizvajalec Skupnosti kot surovino ne uporablja sladkorja, ampak melaso, in zato, kot je razloženo v uvodni izjavi 89 začasne uredbe, ni nikoli prejemal proizvodnih nadomestil. Vendar povišanje stroškov melase ni bilo znatno, ampak v skladu s povišanjem svetovnih cen sladkorja. Kar zadeva položaj drugega proizvajalca Skupnosti, ki je bil natančno opisan v uvodnih izjavah od 90 do 94 začasne uredbe, niso bile prejete nobene nove ali utemeljene informacije ali argumenti. Splošna sklepna ugotovitev iz uvodne izjave 93, da reforma trga sladkorja ni pomembno vplivala na razmere v zvezi s stroški industrije Skupnosti, je zato dokončno potrjena.

(60)

Ista zainteresirana stranka je trdila, da resnično obstaja povezava med cenami sladkorja in proizvodnjo biogoriv, kot je to potrdila študija Komisije „Vzroki za krizo cene živil“ (4). V zvezi s tem je ugotovljeno, da je imela Komisija, kot je že navedeno v uvodni izjavi 98 začasne uredbe, dostop do podatkov o stroških obeh proizvajalcev Skupnosti in je zato lahko analizirala dejanske stroške surovin obeh proizvajalcev Skupnosti pri proizvodnji citronske kisline. Vsakršna povezava med cenami sladkorja in proizvodnjo biogoriv se je zato preučila in upoštevala pri oceni vpliva reforme trga sladkorja EU in rastoče proizvodnje biogoriv. Na podlagi tega je bilo mogoče sklepati in se je dokončno potrdilo, da ti dejavniki niso imeli nikakršnega večjega vpliva na ugotovljeno škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti.

(61)

Poleg tega je treba navesti, da nobeno povišanje stroškov v zvezi z melaso, sladkorjem ali glukozo ali energijo, ki je bilo potrjeno v začasni uredbi (glej uvodni izjavi 93 in 96 začasne uredbe), ni vzrok za škodo industrije Skupnosti, ker bi lahko v običajnih razmerah na trgu industrija Skupnosti te povišane stroške vsaj v določenem obsegu prenesla na svoje stranke. Vendar je preiskava pokazala povečano prisotnost dampinškega uvoza, ki je močno nelojalno znižal cene industrije Skupnosti. Zato je prišlo, kot je navedeno v uvodni izjavi 84 začasne uredbe, do padca cen in industrija Skupnosti dela svojih povečanih stroškov ni mogla prenesti na stranke, kar je povzročilo poslabšanje njenega finančnega položaja in dodatno izgubo tržnega deleža.

(62)

Nazadnje je treba omeniti, da je preiskava pokazala, da so se povišali tudi kitajski stroški proizvodnje citronske kisline. Vendar se ti povišani stroški niso pretvorili v višje prodajne cene, ampak nasprotno, prodajne cene na enoto so se v obravnavanem obdobju celo znižale za 6 odstotnih točk, kot je prikazano v uvodni izjavi 63 začasne uredbe.

(63)

Na podlagi zgoraj navedenega je treba te trditve zavrniti, uvodne izjave 88 do 99 začasne uredbe pa s tem dokončno potrdijo.

(c)   Cenovni kartel industrije Skupnosti

(64)

Nekaj zainteresiranih strank je ponovilo svoje trditve, da so evropski proizvajalci sami krivi za izgubo tržnega deleža, in sicer zaradi omejevalnega sporazuma na trgu citronske kisline (1991–1995), pri katerem sta sodelovala pritožnik in drug evropski proizvajalec ter ki je po navedbah razlog za velik porast kitajskega uvoza citronske kisline. Ta obtožba ni bila dodatno utemeljena in zato ni spremenila sklepne ugotovitve iz uvodne izjave 100 začasne uredbe, da je do velikega porasta dampinškega uvoza prišlo več let po zaključku omejevalnega sporazuma.

(65)

Na podlagi zgoraj navedenega se dokončno sklene, da posledice protikonkurenčnih praks, pri katerih je sodelovala industrija Skupnosti, niso prispevale k znatni škodi, ki jo je utrpela industrija Skupnosti.

(d)   Tečajna nihanja

(66)

Nekatere zainteresirane stranke so potrdile svoje trditve, da je bilo znižanje cen kitajske citronske kisline v OP predvsem posledica neugodnega menjalnega tečaja med USD in EUR, dejstva, da so cene za citronsko kislino na svetovnih trgih običajno izražene v USD, in težav pri prilagajanju cen, ki se večinoma dogovorijo na letni osnovi, novemu stanju valut.

(67)

Opozoriti je treba, da uvodna izjava 104 začasne uredbe navaja, da se vpliv kakršnega koli tečajnega nihanja ne šteje za pomembnega, ker bi bilo, tudi če se po natančni uskladitvi začasnih izračunov padec vrednosti ameriškega dolarja v primerjavi z eurom med letom 2004 in OP, ki je znašal 4,97 %, ne bi upošteval, še vedno prisotno več kot 10-odstotno nelojalno nižanje cen.

(68)

Posledično je dokončno potrjeno, da zvišana vrednost eura v primerjavi z ameriškim dolarjem ni bila tolikšna, da bi pretrgala vzročno zvezo med ugotovljeno škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, in zadevnim uvozom, zato je treba to trditev zavrniti.

3.   Sklepna ugotovitev o vzročni zvezi

(69)

Ker ni bilo nobenih dodatnih novih in utemeljenih informacij ali argumentov, se uvodne izjave 82 do 110 začasne uredbe dokončno potrdijo.

(70)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se dokončno potrdi začasna ugotovitev o obstoju vzročne zveze med znatno škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, in dampinškim kitajskim uvozom.

G.   INTERES SKUPNOSTI

1.   Dogodki po obdobju preiskave

(71)

Pripombe v zvezi s potrebo po upoštevanju nekaterih pomembnih dogodkov po OP so poslali nekateri proizvajalci industrije Skupnosti ter sodelujoči proizvajalci izvozniki in uvozniki. Ugotovljeno je, da se v skladu s členom 6(1) osnovne uredbe informacije v zvezi z dampingom in škodo, ki veljajo za obdobje po obdobju preiskave, običajno ne upoštevajo. Vendar je bilo ob upoštevanju izjave iz uvodnih izjav 119 in 129 začasne uredbe izjemoma nujno treba zbrati podatke in informacije v zvezi z obdobjem po juniju 2007 do julija 2008.

(72)

Nekatere zainteresirane stranke so trdile, da bi bila uvedba ukrepov nepotrebna, ker je bila dobičkonosnost industrije Skupnosti v obdobju po OP visoka zaradi znatno povišanih cen, ter da se je trg sam urejal. Med OP so obstajali dokazi dampinga in škode, to škodo je v veliki meri povzročil padec cen zaradi dampinškega uvoza. Statistični podatki o uvozu kažejo povprečno povišanje kitajskih prodajnih cen za le 12 % po OP. V primerjavi s 16,54-odstotno stopnjo nelojalnega nižanja cen, ugotovljeno med OP, je jasno, da to povišanje ni zadostno, saj industriji Skupnosti v odsotnosti protidampinških ukrepov ne bi dopuščalo povišanja njenih prodajnih cen na vzdržno raven brez tveganja, da izgubi še več strank. V zvezi z ravnjo cen industrije Skupnosti je bilo ugotovljeno, da je industriji Skupnosti uspelo zmerno povišati svoje cene v prvem četrtletju leta 2008, kar je izboljšalo finančni položaj industrije Skupnosti. Kljub temu so ta povišanja cen v časovnem sorazmerju z začetkom tega postopka, zato se zdi, da se je položaj industrije Skupnosti izboljšal zaradi možnih protidampinških ukrepov za uvoz iz LRK. Zato je bilo sklenjeno, da na trgu ni bilo nobenega samourejanja ali pa samourejanje ni bilo zadostno, da uvedba ukrepov ne bi bila potrebna. Ta argument je zato treba zavrniti.

2.   Interes industrije Skupnosti

(73)

Ker v zvezi z interesom industrije Skupnosti ni novih in utemeljenih informacij ali argumentov, se dokončno potrdi sklepna ugotovitev iz uvodnih izjav 112 do 115 začasne uredbe glede interesa industrije Skupnosti.

3.   Konkurenca in varnost oskrbe

(74)

Večina zainteresiranih strank je ponovila svojo trditev, da bi uvedba ukrepov znatno zmanjšala konkurenco na evropskem trgu ter ustvarila dvopolne razmere na trgu. Vendar ob upoštevanju močnega položaja na trgu, ki so ga v zadnjih letih pridobili kitajski proizvajalci izvozniki, velja mnenje, da jih uvedba ukrepov ne bi pregnala s trga Skupnosti, ampak bi le ponovno vzpostavila enakopravne konkurenčne pogoje, ki bi industriji Skupnosti in kitajskim proizvajalcem izvoznikom omogočili konkurenčno poslovanje pod enakimi pogoji. Poleg tega lahko razumno povišanje cen na trgu Skupnosti dejansko privabi več uvoza iz drugih tretjih držav z lastno proizvodnjo, kot sta Izrael in Južna Amerika, ki ju je verjetno manj zanimal izvoz na trg z nizkimi cenami.

(75)

Po drugi strani pa ni mogoče izključiti, da bi morala, če se protidampinški ukrepi ne uvedejo, industrija Skupnosti prekiniti svoje proizvodne dejavnosti na tem področju, kar bi povzročilo obraten potek dogodkov, tj. prevladujoč položaj kitajskih uvoznikov.

(76)

Večina zainteresiranih strank je prav tako trdila, da bi bila, če bi se zaradi uvedbe ukrepov uvoz iz Kitajske prekinil, ogrožena varnost oskrbe, ker industrija Skupnosti ne more zadostiti povpraševanju na trgu EU, tudi če bi oba proizvajalca 100-odstotno uporabljala svoje proizvodne zmogljivosti. To bi še poslabšalo dejstvo, da naj bi se po napovedih povpraševanje po citronski kislini še povečalo zaradi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (5). V tej uredbi se Komisija zavezuje, da bo izvedla pregled v zvezi z uporabo fosfatov v detergentih ter na podlagi rezultatov tega pregleda predložila predlog za ustrezne ukrepe. Na podlagi te obveznosti je Komisija predložila poročilo, vendar še ni predlagala nobenih ukrepov. Vendar so, tudi če se v industriji detergentov uporaba fosfatov popolnoma prepove, glavna sestavina detergentov zeoliti, citronska kislina pa se uporablja le v manjšem obsegu.

(77)

Poleg tega več dejstev nasprotuje domnevi, da bi se uvoz s Kitajske resnično prekinil.

Statistični podatki o uvozu so pokazali, da se je v dvanajstih mesecih po OP uvoz iz Kitajske povečal za 17 %, medtem ko je po uvedbi začasnih ukrepov ostal visok, kar je bilo dovolj za zagotovitev varne oskrbe v EU.

Preiskava je pokazala nekaj presežne zmogljivosti nekaterih proizvajalcev izvoznikov na Kitajskem, kar kaže, da se kitajski uvoz na trg EU ne bo prenehal, zlasti če bi ZDA v okviru ameriške protidampinške preiskave uvedle ukrepe proti LRK.

(78)

Poleg tega je industrija Skupnosti objavila, da bo sprejela ustrezne ukrepe za povečanje svoje proizvodne zmogljivosti. Pritožnik je objavil, da bo precej povečal svojo proizvodno zmogljivost. V skladu s sporočilom za javnost, ki je bilo objavljeno julija 2008, bi morale biti te dodatne zmogljivosti v celoti na voljo od sredine leta 2009, pri čemer bi moralo biti prvo povečanje na voljo že januarja 2009. To bi resnično moralo prispevati k zadostitvi povpraševanja v EU. Prav tako se ugotavlja, da je drugi proizvajalec Skupnosti avgusta leta 2008 objavil, da bo do prvega četrtletja leta 2009 zaprl svoj proizvodni obrat na Kitajskem ter se bo osredotočil na svoje proizvodne obrate v Skupnosti.

(79)

Prav tako bi verjetno privlačnejša raven cen na trgu EU povečala uvoz iz tretjih držav, s temi nadomestnimi viri bi bila oskrba varnejša, kot če bi bili uporabniki odvisni le od kitajske citronske kisline. V 12 mesecih po OP se je uvoz in Izraela, na primer, povečal za 30 %.

(80)

Zato se zdi, da uvedba ukrepov kitajskih proizvajalcev izvoznikov ne bi pregnala s trga, temveč bi le ponovno vzpostavila enake konkurenčne pogoje, ki zagotavljajo nadomestne vire oskrbe.

4.   Interes nepovezanih uvoznikov

(81)

Nekatere zainteresirane stranke so trdile, da je zaradi vzorčenja Komisija prejela le rezultate za največje uvoznike v Evropi, zaradi česar nima dovolj informacij o učinku dajatev na veliko večino malih in srednje velikih uvoznikov. Vendar nobena stranka ni ugovarjala izbranemu vzorcu in zato se vzorec obravnava kot reprezentativen vzorec vseh uvoznikov.

(82)

Glede na to, da citronska kislina v povprečju predstavlja le 1 % vseh prihodkov uvoznikov, se pričakuje, da učinek protidampinške dajatve v skupnih rezultatih podjetij ne bi bil velik.

(83)

Ker v zvezi s tem ni bilo nobenih dodatnih pripomb uvoznikov, se sklepne ugotovitve iz uvodnih izjav 116 do 120 začasne uredbe dokončno potrdijo.

5.   Interes uporabnikov

(84)

Po začasni fazi je Komisija okrepila preiskavo glede možnega vpliva ukrepov na uporabnike. V ta namen so se zahtevale dodatne informacije od uporabnikov in nacionalnih združenj, poleg tega je bil opravljen dodaten preveritveni obisk v prostorih enega od uporabnikov v Skupnosti.

(85)

Prejete informacije potrjujejo začasne ugotovitve, ki temeljijo na nepopolnih odgovorih uporabnikov v vprašalnikih, kot je navedeno v uvodnih izjavah 121 in 122 začasne uredbe, in sicer, da je vpliv citronske kisline v skupnih proizvodnih stroških uporabnikov sorazmerno skromen. Medtem ko je delež citronske kisline v proizvodnih stroških uporabnikov seveda odvisen od izdelka, je bilo ugotovljeno, da je njegov razpon na splošno med manj kot 1 % in 20 %. Zgoraj omenjene dodatne informacije so tudi potrdile začasne ugotovitve, da bi imela dajatev na ravni stopnje prodaje pod ceno zelo omejen vpliv na proizvodne stroške sodelujočih uporabnikov. Po dokončnem razkritju sta dva od glavnih industrijskih uporabnikov citronske kisline trdila, da nekateri njuni izdelki vsebujejo velik delež citronske kisline, zato bi bil učinek dajatve zanju znaten. Najprej je treba opozoriti, da oba proizvajalca proizvajata široko paleto izdelkov z različnimi deleži citronske kisline. Poleg tega na podlagi predloženih podatkov ni bilo mogoče dokazati, da navedena uporabnika prodajata predvsem izdelke z visokimi stroški za citronsko kislino. Nenazadnje trditev ni bila dodatno podprta z nikakršnimi nadaljnjimi podatki. Zato ni mogla biti sprejeta.

6.   Sklepna ugotovitev o interesu Skupnosti

(86)

Zgornja dodatna analiza v zvezi z interesom uvoznikov in uporabnikov v Skupnosti ni spremenila začasnih sklepnih ugotovitev v zvezi s tem. Tudi če bi v nekaterih primerih breme moral v celoti nositi uvoznik/uporabnik, negativne finančne posledice za slednjega v vsakem primeru ne bi bile pomembne. Zato se sklepne ugotovitve glede interesov Skupnosti, kot so navedene v začasni uredbi, ne spremenijo. Ker ni nobenih drugih pripomb, se te ugotovitve dokončno potrdijo.

H.   DOKONČNI UKREPI

1.   Stopnja odprave škode

(87)

Več zainteresiranih strank je izpodbijalo začasno uporabljeno stopnjo dobička ter trdilo, da je 9-odstotni dobiček pretiran, kar so utemeljile s trditvijo, da industrija Skupnosti v zadevnem obdobju dejansko ni nikoli dosegla te stopnje dobička. Priznava se, da je dejansko le en proizvajalec Skupnosti dosegel to stopnjo dobička v obdobju brez dampinga, tj. v letu 2001, medtem ko ostali te stopnje niso dosegli. Metodologija, ki se je uporabljala za določitev stopnje odprave škode, se je zato ponovno preverila, poleg tega je obveljalo mnenje, da je kot stopnjo dobička primerneje uporabiti tehtano povprečje stopnje dobička, ki sta ga ustvarila oba evropska proizvajalca v letu 2001, tj. 6 %.

(88)

Na podlagi navedenega se sklene, da bi industrija Skupnosti v okolju brez dampinškega uvoza lahko razumno pričakovala stopnjo dobička pred obdavčitvijo v višini 6 %, ta stopnja dobička pa je bila uporabljena v dokončnih ugotovitvah.

(89)

Kitajske uvozne cene so se za OP primerjale z neškodljivo ceno podobnega izdelka, ki ga industrija Skupnosti prodaja na trgu Skupnosti. Neškodljiva cena je rezultat prilagoditve prodajnih cen industrije Skupnosti, da se odraža stopnja dobička, kot je zdaj popravljena. Razlika, ki izhaja iz te primerjave, izražena kot odstotek celotne vrednosti CIF, se giblje v razponu med 8,3 % do 42,7 % za vsako družbo, tj. manj od ugotovljene stopnje dampinga, razen v primeru ene družbe.

2.   Dokončni ukrepi

(90)

Na podlagi sklepnih ugotovitev v zvezi z dampingom, škodo, vzročno zvezo in interesom Skupnosti ter v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe je treba uvesti dokončno protidampinško dajatev na najnižji stopnji ugotovljene stopnje dampinga in škode v skladu s pravilom nižje dajatve. V vseh primerih, razen v enem, je treba stopnjo dajatve v skladu s tem določiti na ravni ugotovljene škode.

(91)

Na podlagi zgoraj navedenega morajo biti dokončne dajatve naslednje:

Proizvajalci izvozniki

Predlagana protidampinška dajatev

(%)

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd

35,7

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

8,3

RZBC Co. Ltd

36,8

RZBC (Juxian) Co. Ltd.

36,8

TTCA Co., Ltd.

42,7

Yixing Union Biochemical Co. Ltd

32,6

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

6,6

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

33,8

Vse druge družbe

42,7

3.   Oblika ukrepov

(92)

Med preiskavo je šest proizvajalcev izvoznikov iz LRK ponudilo sprejemljive cenovne zaveze v skladu s členom 8(1) osnovne uredbe.

(93)

Komisija je z Odločbo 2008/899/ES (6) sprejela te ponudbe zaveze. Svet priznava, da ponudbe zaveze odpravljajo škodljiv učinek dampinga in v zadostnem obsegu omejujejo tveganje izogibanja.

(94)

Da se Komisiji in carinskim organom nadalje omogoči učinkovito spremljanje skladnosti družb z zavezami, ko se zadevnemu carinskemu organu predloži zahteva za sprostitev v prosti promet, mora biti oprostitev plačevanja protidampinške dajatve pogojena (i) s predložitvijo računa na podlagi zaveze, ki je trgovinski račun, ki vsebuje vsaj elemente, naštete v Prilogi, in izjavo, določeno v Prilogi; (ii) z dejstvom, da navedeno podjetje uvoženo blago proizvede, odpremi in zaračuna neposredno prvi neodvisni stranki v Skupnosti; (iii) z dejstvom, da blago, ki je deklarirano in predloženo carinski službi, točno ustreza opisu na računu na podlagi zaveze. Kadar zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, se ob sprejetju deklaracije za sprostitev v prosti promet uvede ustrezna protidampinška dajatev.

(95)

Kadar Komisija v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe po kršitvi umakne svoje sprejetje zaveze s sklicevanjem na določene transakcije ter razglasi zadevne račune na podlagi zaveze za neveljavne, nastane ob sprejetju deklaracije za sprostitev teh transakcij v prosti promet carinski dolg.

(96)

Uvozniki se morajo zavedati možnosti nastanka carinskega dolga kot običajnega trgovinskega tveganja ob sprejetju deklaracije za sprostitev v prosti promet, kot je opisano v uvodnih izjavah 94 in 95, tudi če je Komisija sprejela zavezo, ki jo ponudi proizvajalec, od katerega posredno ali neposredno kupujejo.

(97)

V skladu s členom 14(7) osnovne uredbe morajo carinski organi Komisijo takoj obvestiti, kadar odkrijejo znake kršitve zaveze.

(98)

Iz zgoraj omenjenih razlogov Komisija zaveze, ki jih ponudijo proizvajalci izvozniki, obravnava kot sprejemljive, zadevne družbe pa so bile seznanjene z osnovnimi dejstvi, premisleki in obveznostmi, na katerih temelji sprejetje.

(99)

V primeru kršitve ali umika zaveze ali če Komisija umakne sprejetje zaveze, začne protidampinška dajatev, ki jo je določil Svet v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe samodejno veljati v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe.

I.   DOKONČNO POBIRANJE ZAČASNE DAJATVE

(100)

Glede na razpon ugotovljene stopnje dampinga in glede na raven škode, povzročene industriji Skupnosti, se zdi nujno, da se zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo, uvedeno z začasno uredbo, dokončno pobirajo v obsegu višine uvedenih dokončnih dajatev. Ker so dokončne stopnje dajatev nižje od začasnih stopenj dajatev, se zneski, ki so začasno zavarovani in presegajo dokončno stopnjo protidampinške dajatve, sprostijo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz citronske kisline in trinatrijevega citrat dihidrata, ki sta uvrščena pod oznake KN 2918 14 00 in ex 2918 15 00 (oznaka TARIC 2918150010) ter imata poreklo iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, veljavne za neto ceno franko meja Skupnosti pred plačilom dajatve za izdelke iz odstavka 1, ki jih proizvajajo spodaj navedene družbe, je:

Družba

Protidampinška dajatev

(%)

Dodatne oznake TARIC

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, province Anhui, PRC

35,7

A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd – West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, province Jiangsu, PRC

8,3

A875

RZBC Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, province Shandong, PRC

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd, West Wing, Chenyang North Road, Ju County, Rizhao, province Shandong, PRC

36,8

A877

TTCA Co., Ltd. – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, province Shandong, PRC

42,7

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Economic Development Zone Yixing City 214203, province Jiangsu, PRC

32,6

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd, No. 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, province Shandong, PRC

6,6

A880

Weifang Ensign Industry Co., Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, province Shandong, PRC

33,8

A882

Vse druge družbe

42,7

A999

3.   Ne glede na prvi odstavek dokončna protidampinška dajatev ne velja za uvoz, sproščen v prosti promet v skladu s členom 2.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

Člen 2

1.   Uvoz, ki je deklariran za sprostitev v prosti promet in so ga zaračunale družbe, katerih zaveze je Komisija sprejela in katerih imena so navedena v Odločbi 2008/899/ES, kakor je občasno spremenjena, se oprosti protidampinških dajatev, uvedenih na podlagi člena 1, pod pogojem, da:

(a)

ga proizvede, odpremi in zaračuna neposredno omenjeno podjetje prvi neodvisni stranki v Skupnosti in

(b)

ima tako uvoženo blago priložen račun na podlagi zaveze, ki je trgovinski račun, ki vsebuje vsaj elemente in izjavo, določene v Prilogi k tej uredbi, ter

(c)

blago, ki je deklarirano in predloženo carinski službi, točno ustreza opisu na računu na podlagi zaveze.

2.   Carinski dolg nastane ob sprejetju deklaracije za sprostitev v prosti promet:

(a)

kadar koli se v zvezi z uvozom, opisanim v odstavku 1, ugotovi, da ni izpolnjen eden ali več pogojev iz tega odstavka, ali

(b)

ko Komisija umakne svoje sprejetje zaveze na podlagi člena 8(9) Uredbe (ES) št. 384/96 v uredbi ali odločbi, ki velja za določene transakcije, ter razglasi zadevne račune na podlagi zaveze za neveljavne.

Člen 3

Zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo v skladu z Uredbo (ES) št. 488/2008, se dokončno poberejo po stopnji dokončne dajatve, določene v skladu s členom 1. Zavarovani zneski, ki presegajo višino dokončne dajatve, se sprostijo.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

H. NOVELLI


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(2)  UL C 205, 4.9.2007, str. 14.

(3)  UL L 143, 3.6.2008, str. 13.

(4)  Evropska komisija „Vzroki za krizo cene živil: sladkor“, 20. maja 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/foodprice/sugar_en.pdf

(5)  UL L 104, 8.4.2004, str. 1.

(6)  Glej stran 62 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Trgovinski račun, ki je priložen blagu družb, namenjenemu za prodajo v Skupnosti in za katerega velja zaveza, vsebuje naslednje podatke:

1.

Naslov „TRGOVINSKI RAČUN, PRILOŽEN BLAGU, ZA KATEREGA VELJA ZAVEZA“.

2.

Ime podjetja, ki je izdalo trgovinski račun.

3.

Številko trgovinskega računa.

4.

Datum izdaje trgovinskega računa.

5.

Dodatno oznako TARIC, pod katero se blago na računu carini na meji Skupnosti.

6.

Natančen opis blaga, vključno:

s številčno oznako izdelka (PCN), ki se uporablja za potrebe zaveze,

z enostavnim opisom blaga, ki ustreza zadevni kodi PCN,

s številčno oznako izdelka družbe (CPC),

z oznako Taric,

s količino (navedeno v tonah).

7.

Opis prodajnih pogojev, vključno:

s ceno na tono,

z veljavnimi plačilnimi pogoji,

z veljavnimi dobavnimi pogoji,

s skupnimi popusti in rabati.

8.

Ime družbe, ki nastopa kot uvoznik v Skupnost in kateremu družba neposredno izda trgovinski račun, ki je priložen blagu, za katero velja zaveza.

9.

Ime predstavnika družbe, ki je izdala trgovinski račun, in naslednjo podpisano izjavo:

„Spodaj podpisani potrjujem, da je prodaja blaga, navedenega na tem računu, namenjena za neposredni izvoz v Evropsko skupnost, v okviru in pod pogoji iz zaveze, ki jo je ponudila [DRUŽBA], Evropska komisija pa jo je sprejela z Odločbo 2008/899/ES. Izjavljam, da so podatki v tem računu popolni in pravilni.“


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1194/2008

z dne 2. decembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

56,3

TR

106,2

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

59,1

TR

146,5

ZZ

124,3

0709 90 70

JO

230,6

MA

71,0

TR

108,7

ZZ

136,8

0805 10 20

BR

44,6

TR

57,3

ZA

44,6

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

65,0

TR

65,0

ZZ

65,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

49,2

IL

74,6

TR

60,2

ZZ

61,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

61,7

ZA

79,4

ZZ

68,4

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

73,2

MK

33,4

US

110,9

ZA

114,6

ZZ

81,4

0808 20 50

CN

49,8

TR

103,0

US

147,8

ZZ

100,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1195/2008

z dne 2. decembra 2008

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Scottish Farmed Salmon (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila vlogo Združenega kraljestva za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Scottish Farmed Salmon“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2400/96 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1437/2004 (3).

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4). Ker pri Komisiji ni bil vložen noben ugovor v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 327, 18.12.1996, str. 11.

(3)  UL L 265, 12.8.2004, str. 3.

(4)  UL C 76, 27.3.2008, str. 28.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.7   Ribe, mehkužci, lupinarji in izdelki na njihovi osnovi

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Scottish Farmed Salmon (ZGO)


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1196/2008

z dne 2. decembra 2008

o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki škotskega viskija za obdobje 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 162(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1670/2006 z dne 10. novembra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 v zvezi z določanjem in odobritvijo prilagojenih nadomestil za žita, ki se izvažajo v obliki nekaterih žganih pijač (2), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1670/2006 določa, da so količine žit, ki pridejo v poštev za nadomestila, tiste količine, ki so dane pod nadzor in destilirane ter pomnožene s koeficientom, ki se vsako leto določi za vsako zadevno državo članico. Ta koeficient izraža povprečno razmerje med skupnimi izvoženimi količinami in skupnimi trženimi količinami zadevne žgane pijače na osnovi trenda, opaženega pri teh količinah v številu let, ki ustreza povprečnemu obdobju staranja za to žgano pijačo.

(2)

Na osnovi podatkov, ki jih je podalo Združeno kraljestvo in se nanašajo na obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007, je bila v letu 2007 povprečna doba staranja škotskega viskija osem let.

(3)

Zato je primerno določiti koeficiente za obdobje od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009.

(4)

Člen 10 Protokola 3 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru izključuje dodelitev izvoznih nadomestil v Lihtenštajn, na Islandijo in Norveško. Poleg tega je Skupnost z določenimi tretjimi državami sklenila sporazume, ki odpravljajo izvozna nadomestila. V skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1670/2006 je treba to upoštevati pri izračunavanju koeficientov za obdobje 2008/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009 so koeficienti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1670/2006, ki veljajo za žita, uporabljena v Združenem kraljestvu za proizvodnjo škotskega viskija, določeni v Prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 312, 11.11.2006, str. 33.


PRILOGA

Koeficienti, ki se uporabijo za Združeno kraljestvo

Obdobje uporabe

Koeficient v veljavi

za ječmen, predelan v slad, uporabljen za proizvodnjo viskija iz sladu

za žita, uporabljena za proizvodnjo viskija iz žit

Od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009

0,235

0,234


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1197/2008

z dne 1. decembra 2008

o prepovedi ribolova na osliča v vodah ES območij IIa in IV s plovili, ki plujejo pod zastavo Nizozemske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2008.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2008.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2008 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati takšen stalež, ulovljen z navedenimi plovili.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2008

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1.


PRILOGA

Št.

63/T&Q

Država članica

Nizozemska

Stalež

HKE/2AC4-C

Vrsta

oslič (Merluccius merluccius)

Območje

vode ES območij IIa in IV

Datum

9.10.2008


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1198/2008

z dne 1. decembra 2008

o prepovedi ribolova na grenlandsko morsko ploščo v območju NAFO 3LMNO s plovili, ki plujejo pod zastavo Estonije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2008.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2008.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2008 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2008

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1.


PRILOGA

Št.

52/T&Q

Država članica

EST

Stalež

GHL/N3LMNO

Vrsta

grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

Območje

NAFO 3LMNO

Datum

18.9.2008


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1199/2008

z dne 2. decembra 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1. marca do 31. maja 2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 (3) določa odprtje in upravljanje tarifnih kvot in uvedbo sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav.

(2)

Količine, za katere so tradicionalni in novi uvozniki vložili zahtevke za izdajo dovoljenj „A“ v prvih petih delovnih dneh, ki sledijo 15. dnevu novembra 2008, v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 341/2007, presegajo razpoložljive količine za proizvode s poreklom iz Kitajske, Argentine in vseh tretjih držav razen Kitajske in Argentine.

(3)

Zato je v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 treba določiti, v kolikšni meri je možno ob uporabi člena 12 Uredbe (ES) št. 341/2007 ugoditi zahtevkom za izdajo dovoljenj „A“, poslanim Komisiji najpozneje do konca novembra 2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj „A“, ki so bili vloženi v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 341/2007 v prvih petih delovnih dneh, ki sledijo 15. dnevu novembra 2008, ter poslani Komisiji najpozneje do konca novembra 2008, se ugodi glede na odstotke zahtevane količine, določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 90, 30.3.2007, str. 12.


PRILOGA

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve

Argentina

Tradicionalni uvozniki

09.4104

78,613107 %

Novi uvozniki

09.4099

1,125730 %

Kitajska

Tradicionalni uvozniki

09.4105

22,581466 %

Novi uvozniki

09.4100

0,460126 %

Druge tretje države

Tradicionalni uvozniki

09.4106

100 %

Novi uvozniki

09.4102

18,349317 %


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1200/2008

z dne 2. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1186/2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 1. decembra 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. decembra 2008, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1186/2008 (3).

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev za 5 EUR/t odstopa od določene dajatve, je potrebna prilagoditev uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (ES) št. 1186/2008.

(3)

Uredbo (ES) št. 1186/2008 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1186/2008 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.

(3)  UL L 319, 29.11.2008, str. 56.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 3. decembra 2008

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

35,10

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

27,72

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

27,72

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

35,10


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

28.11.2008-1.12.2008

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

190,56

108,51

Cena FOB ZDA

241,10

231,10

211,10

114,32

Premija za Zaliv

10,79

Premija za Velika jezera

27,27

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

11,45 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

8,98 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


DIREKTIVE

3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/31


DIREKTIVA 2008/102/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. novembra 2008

o spremembi Direktive Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 79/409/EGS (3) predvideva, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES (5), ki je uvedel regulativni postopek s pregledom, ki se uporablja za sprejetje izvedbenih ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z njegovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z Izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES je treba v skladu z veljavnimi postopki prilagoditi akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, ki so že v veljavi, tako da se regulativni postopek s pregledom uporablja tudi zanje.

(4)

Zlasti bi bilo treba pooblastiti Komisijo, da spremeni nekatere priloge Direktive 79/409/EGS z vidika znanstvenega in tehničnega napredka. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 79/409/EGS, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 79/409/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe iz te direktive, ki spreminjajo Direktivo 79/409/EGS, prilagoditve tehnične narave, ki zadevajo izključno postopke v odborih, jih državam članicam ni treba prenesti v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen zato niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 79/409/EGS se spremeni:

1.

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Sprejmejo se spremembe, potrebne za prilagoditev prilog I in V tehničnemu in znanstvenemu napredku, ter spremembe iz drugega pododstavka člena 6(4). Ti ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2).“

2.

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

1.   Komisiji pomaga Odbor za prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

Člen 2

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, dne 19. novembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 211, 19.8.2008, str. 46.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 27. oktobra 2008.

(3)  UL L 103, 25.4.1979, str. 1.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/33


DIREKTIVA 2008/106/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. novembra 2008

o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Glede na to, da se navedeno direktivo spet spreminja, bi bilo treba zadevne določbe zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Ukrepi, ki bodo na področju varnosti v pomorskem prometu in pri preprečevanju onesnaževanja na morju sprejeti na ravni Skupnosti, bi morali biti usklajeni z mednarodno dogovorjenimi pravili in standardi.

(3)

Da bi ohranili in razvijali raven znanja in veščin v pomorskem sektorju Skupnosti, je treba ustrezno pozornost posvetiti pomorskemu izobraževanju in statusu pomorščakov v Skupnosti.

(4)

Usklajena raven izobraževanja za pridobitev spričevala o poklicni usposobljenosti pomorščakov bi morala biti zagotovljena v interesu varnosti v pomorskem prometu.

(5)

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (5) se uporablja za poklice v pomorskem prometu, ki jih zajema ta direktiva. Pripomogla bo k lažjemu skladnemu ravnanju z obveznostmi, določenimi v Pogodbi, ki odpravljajo ovire za prost pretok oseb in storitev med državami članicami.

(6)

Medsebojno priznavanje diplom in spričeval, ki ga predvideva Direktiva 2005/36/ES, vedno ne zagotavlja standardizirane ravni izobraževanja za vse pomorščake v službi na plovilih, ki plujejo pod zastavo države članice. Ta pa je, z vidika varnosti v pomorskem prometu, vendarle bistvenega pomena.

(7)

Zato je pomembno, da se opredeli minimalna raven izobraževanja za pomorščake v Skupnosti. Ta raven bi morala temeljiti na standardih izobraževanja, ki so bili že sprejeti na mednarodni ravni, namreč z mednarodno Konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov Mednarodne pomorske organizacije (IMO) iz leta 1978 (Konvencija STCW), kakor je bila revidirana leta 1995. Vse države članice so pogodbenice te konvencije.

(8)

Države članice lahko določijo višje standarde od minimalnih standardov, ki jih določata Konvencija STCW in ta direktiva.

(9)

Pravila Konvencije STCW, ki jih navaja Priloga I k tej direktivi, bi bilo treba dopolniti z obveznimi predpisi, ki jih v svojem delu A vsebuje Kodeks za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (Kodeks STCW). V svojem delu B Kodeks STCW vsebuje orientacijska priporočila v pomoč pogodbenicam Konvencije STCW in osebam, ki so vključene v izvajanje, uporabo ali uveljavitev njenih ukrepov, da bi v celoti in popolnoma enotno uveljavile Konvencijo.

(10)

Za izboljšanje varnosti v pomorskem prometu in za preprečevanje onesnaževanja morja je treba v tej direktivi v skladu s Konvencijo STCW določiti minimalni čas počitka za osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje. Te določbe bi bilo treba uporabljati brez poseganja v določbe Direktive Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o Sporazumu o organiziranju delovnega časa za pomorščake, ki je bil sklenjen med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Zvezo sindikatov delavcev prometnega sektorja v Evropski uniji (FST) (6).

(11)

Države članice bi morale sprejeti in izvrševati posebne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje goljufij, povezanih s spričevali o usposobljenosti, ter si v okviru IMO prizadevati za dosego strogih in izvršljivih sporazumov o boju proti takšnim ravnanjem na svetovni ravni.

(12)

Da bi izboljšali varnost v pomorskem prometu, preprečili izgubo človeških življenj in onesnaževanje morskega okolja, bi bilo treba izboljšati sporazumevanje med člani posadke na ladjah, ki plujejo v vodah Skupnosti.

(13)

Osebje na potniških ladjah, katerega naloga je pomagati potnikom v izrednih razmerah, bi se moralo biti sposobno sporazumevati s potniki.

(14)

Posadke, ki so zaposlene na tankerjih za prevoz zdravju škodljivega tovora in tovora, ki onesnažuje, bi morale biti sposobne učinkovito preprečevati nesreče in obvladovati izredne razmere. Najpomembneje je, da se med poveljnikom ladje, častniki in mornarji vzpostavi ustrezna povezava v sporazumevanju, ki izpolnjuje zahteve te direktive.

(15)

Bistveno je zagotoviti, da imajo pomorščaki, imetniki spričeval, ki so jih izdale tretje države in ki delajo na krovu ladij Skupnosti, raven izobraževanja, ki je enakovredna ravni, ki jo zahteva Konvencija STCW. Ta direktiva določa postopke in skupna merila, v skladu s katerimi države članice priznavajo spričevala, ki so jih izdale tretje države, temelječe na standardih za usposabljanje in izdajanje spričeval, kakor so bili dogovorjeni v okviru Konvencije STCW.

(16)

Države članice bi morale v interesu varnosti v pomorskem prometu priznati kvalifikacije, ki dokazujejo zahtevano raven izobraževanja samo, kadar jih izdajo pogodbenice Konvencije STCW ali so izdane v imenu pogodbenic Konvencije STCW, za katere je Odbor za pomorsko varnost pri IMO ugotovil, da so dokazale doseganje standardov in še vedno v celoti dosegajo standarde, ki jih določa navedena konvencija. Za premostitev časovne vrzeli, dokler Odbor za pomorsko varnost tega ne ugotovi, je potreben postopek za poprejšnje priznavanje spričeval.

(17)

Pomorske izobraževalne zavode ter izobraževalne programe in tečaje bi bilo treba nadzorovati, kadar je to primerno. Zato bi bilo treba vzpostaviti merila za takšen nadzor.

(18)

Komisiji bi moral pri izvajanju nalog, povezanih s priznavanjem spričeval, ki so jih izdali izobraževalni zavodi ali uprave tretjih držav, pomagati odbor.

(19)

Evropska agencija za pomorsko varnost, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (7), bi morala pomagati Komisiji pri preverjanju, ali države članice izpolnjujejo zahteve te direktive.

(20)

Države članice morajo kot pristaniške oblasti krepiti varnost in preprečevati onesnaževanje voda Skupnosti s tem, da je njihova prednostna naloga inšpekcijski pregled plovil, ki plujejo pod zastavo tretje države, ki ni ratificirala Konvencije STCW, pri čemer plovilom, ki plujejo pod zastavo tretje države, ne zagotavljajo ugodnejše obravnave.

(21)

Primerno je, da se v to direktivo vključijo določbe o nadzoru inšpekcije za varnost plovbe, medtem ko se pričakujejo spremembe Direktive Sveta 95/21/ES (8) o pomorski inšpekciji na ladjah, zato da se v navedeno direktivo prenesejo določbe o nadzoru inšpekcije za varnost plovbe iz te direktive.

(22)

Predvideti je treba postopke za prilagajanje te direktive spremembam v mednarodnih konvencijah in kodeksih.

(23)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu z Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (9).

(24)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spremembe te direktive zato, da bi se za namene te direktive lahko uporabile nadaljnje spremembe nekaterih mednarodnih kodeksov in katera koli sprememba zakonodaje Skupnosti. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(25)

Nove določbe te direktive zadevajo samo postopke v odborih. Zato ni treba, da jih države članice prenesejo.

(26)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv iz dela B Priloge III –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej direktivi:

1.

„poveljnik ladje“ pomeni osebo, ki poveljuje ladji;

2.

„častnik“ pomeni člana ladijske posadke razen poveljnika ladje, ki je kot tak imenovan na podlagi nacionalnih zakonov ali drugih predpisov, ali, če teh ni, po kolektivni pogodbi ali običaju;

3.

„krovni častnik“ pomeni častnika, kvalificiranega v skladu z določbami poglavja II Priloge I;

4.

„prvi častnik“ pomeni častnika, po stopnji najvišjega za poveljnikom ladje, ki prevzame poveljstvo ladje ob poveljnikovi onesposobljenosti;

5.

„strojnik“ pomeni častnika, kvalificiranega v skladu z določbami poglavja III Priloge I;

6.

„strojni upravitelj“ pomeni najvišjega strojnega častnika, odgovornega za mehanični ladijski pogon, pa tudi za obratovanje in vzdrževanje mehaničnih in električnih naprav na ladji;

7.

„drugi strojni častnik“ pomeni strojnega častnika, ki je po stopnji za strojnim upraviteljem in mu je ob onesposobljenosti strojnega upravitelja naložena odgovornost za mehanični ladijski pogon in obratovanje, pa tudi za vzdrževanje mehaničnih in električnih naprav na ladji;

8.

„pomočnik strojnega častnika“ pomeni osebo, ki je na usposabljanju za strojnega častnika in je kot takšna imenovana na podlagi nacionalnih zakonov ali drugih predpisov;

9.

„pomorski radiotelefonist“ pomeni osebo z ustreznim spričevalom, ki so ga izdale ali priznale pristojne oblasti na podlagi določb Pravilnika o radiokomunikacijah;

10.

„mornar“ pomeni člana ladijske posadke razen poveljnika ladje ali ladijskega častnika;

11.

„ladja“ pomeni ladjo razen ladij, ki plujejo izključno po celinskih vodah, rečnih vodah ali v bližini teh voda oziroma na območjih, kjer veljajo pristaniški predpisi;

12.

„ladja, ki pluje pod zastavo države članice“ pomeni ladjo, ki je registrirana v državi članici in pluje pod zastavo te države članice v skladu z njeno zakonodajo; ladja, ki ne ustreza tej opredelitvi, se pojmuje kot ladja, ki pluje pod zastavo tretje države;

13.

„obalna plovba“ pomeni plovbo v bližini države članice, kakor jo ta država opredeli;

14.

„pogonska moč“ pomeni skupno maksimalno neprekinjeno izhodno moč glavnega ladijskega stroja, izraženo v kilovatih, ki je navedena v ladijski listini o registraciji ali v drugem uradnem dokumentu;

15.

„tanker za prevoz nafte“ pomeni ladjo, ki je konstruirana in se uporablja za prevoz nafte in razsutih naftnih proizvodov;

16.

„tanker za prevoz kemikalij“ pomeni ladjo, ki je konstruirana ali prilagojena in se uporablja za prevoz kakršnih koli tekočih proizvodov v rinfuzi, naštetih v poglavju 17 Mednarodnega kodeksa za prevoz kemikalij v rinfuzi, v najnovejši različici;

17.

„tanker za prevoz utekočinjenega plina“ pomeni ladjo, ki je konstruirana ali prilagojena in se uporablja za prevoz kakršnega koli utekočinjenega plina ali drugih proizvodov v rinfuzi, naštetih v poglavju 19 Mednarodnega kodeksa za prevoz plinov, v najnovejši različici;

18.

„Pravilnik o radijskih zvezah“ pomeni revidirane predpise o radijskih zvezah, ki ga je sprejela Svetovna upravna konferenca za radijske zveze za mobilne storitve, v najnovejši različici;

19.

„potniška ladja“ pomeni morsko ladjo za prevoz več kakor 12 potnikov;

20.

„ribiška ladja“ pomeni plovilo, ki se uporablja za ribolov ali lov drugih živih morskih virov;

21.

„Konvencija STCW“ pomeni Konvencijo Mednarodne pomorske organizacije (IMO) o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (1978), kakor se uporablja za te zadeve, ob upoštevanju prehodnih določb člena VII in pravila I/15 Konvencije in, po potrebi, vključno z ustreznimi določbami Kodeksa STCW, vse v najnovejši različici;

22.

„naloge v zvezi z radijskimi zvezami“ vključujejo, odvisno od primera, ladijsko stražarjenje in tehnično vzdrževanje ter popravila, ki se izvajajo v skladu s Pravilnikom o radijskih zvezah, Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974 (SOLAS 74) in po presoji vsake države članice z ustreznimi priporočili IMO, v najnovejših različicah;

23.

„ro-ro potniška ladja“ pomeni potniško ladjo z ro-ro prostori za tovor ali prostori posebne kategorije, kakor je opredeljeno v SOLAS 74, v najnovejši različici;

24.

„Kodeks STCW“ pomeni Kodeks o usposabljanju, izdajanju spričeval in ladijskem stražarjenju pomorščakov (STCW), kakor je bil sprejet z Resolucijo 2 Konference pogodbenic STCW 1995, v najnovejši različici;

25.

„funkcija“ pomeni skupino nalog, dolžnosti in odgovornosti, opredeljenih s Kodeksom STCW, ki so potrebne za obratovanje ladje, varnost človeškega življenja na morju ali varovanje morskega okolja;

26.

„ladjar“ pomeni lastnika ladje ali vsak drug subjekt ali osebo, kakor je upravitelj ladje ali nosilec plovbnega podjema, ki je od lastnika ladje prevzel odgovornost za obratovanje ladje in ki se je ob prevzemu takšne odgovornosti strinjal s prevzemom vseh dolžnosti in odgovornosti, kakor jih za ladjarja določa ta direktiva;

27.

„ustrezno spričevalo“ pomeni spričevalo, ki je izdano in overjeno v skladu s to direktivo in njegovemu zakonitemu imetniku daje pravico, da opravlja določeno delo in izvaja predvidene funkcije na ravni odgovornosti, opredeljene v spričevalu, na določenem tipu ladje z določeno nosilnostjo, pogonsko močjo motorja in načinom pogona med določenim zadevnim ladijskim prevozom;

28.

„delo na ladji“ pomeni delo na ladji, ki ustreza izdaji s tem povezanega spričevala ali druge kvalifikacije;

29.

„odobren(-a, -o)“ pomeni odobren(-a, -o) s strani države članice v skladu s to direktivo;

30.

„tretja država“ pomeni vsako državo, ki ni država članica;

31.

„mesec“ pomeni koledarski mesec ali 30 dni, sestavljenih iz obdobij, krajših od enega meseca.

Člen 2

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja za pomorščake, ki jih omenja ta direktiva in delajo na čezoceanski ladji, ki pluje pod zastavo države članice, razen:

(a)

vojnih ladij, pomožnih plovil ali drugih ladij, katerih lastnik je ali s katerimi obratuje država članica in ki opravljajo samo vladne nekomercialne prevoze;

(b)

ribiških ladij;

(c)

jaht, ki se uporabljajo v negospodarske namene;

(d)

lesenih ladij primitivne gradnje.

Člen 3

Izobraževanje in izdajanje spričeval

1.   Države članice izvedejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so pomorščaki, ki delajo na ladjah, navedenih v členu 2, izobraženi najmanj v skladu z zahtevami Konvencije STCW, kakor določa Priloga I k tej direktivi, in da imajo spričevala, kakor določa člen 4, ali ustrezna spričevala, kakor določa člen 1(27).

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da tisti člani posadke, ki morajo pridobiti spričevala v skladu s pravilom III/10.4 SOLAS 74, opravijo izobraževanje in pridobijo spričevalo v skladu s to direktivo.

Člen 4

Spričevalo

Spričevalo je kateri koli veljavni dokument, ne glede na njegovo poimenovanje, izdan s strani ali po pooblastilu pristojnega organa države članice v skladu s členom 5 in zahtevami, določenimi v Prilogi I.

Člen 5

Spričevala in overitve

1.   Spričevala se izdajajo v skladu s členom 11.

2.   Spričevala za poveljnike ladij, častnike in radiotelefoniste overijo države članice tako, kakor določa ta člen.

3.   Spričevala se izdajo v skladu z odstavkom 1 pravila I/2 Konvencije STCW.

4.   Za radiotelefoniste lahko države članice:

(a)

vključijo v izpit za izdajo spričevala v skladu s Pravilnikom o radiokomunikacijah dodatno znanje, predpisano z ustreznimi pravili, ali

(b)

izdajo ločeno spričevalo z navedbo, da ima imetnik spričevala dodatno znanje, predpisano z ustreznimi pravili.

5.   Država članica lahko po lastni presoji vključi overitve v obrazec spričeval, izdanih, kakor predvideva oddelek A-I/2 Kodeksa STCW. V tem primeru se uporablja obrazec iz oddelka A-I/2, odstavek 1. Če se izdajo drugače, se uporablja obrazec za overitve, kakor določa odstavek 2 tega oddelka. Overovitve se izdajo v skladu z odstavkom 2 člena VI Konvencije STCW.

6.   Država članica, ki spričevalo prizna na podlagi postopka iz člena 19(2), to spričevalo overi, s čimer potrdi, da ga priznava. Obrazec za overitev, ki se uporablja, je določen v odstavku 3 oddelka A-I/2 Kodeksa STCW.

7.   Overitve iz odstavkov 5 in 6:

(a)

so lahko izdane kot ločeni dokumenti;

(b)

so lahko opremljene vsaka s svojo številko, razen overitev, ki potrjujejo izdajo spričevala in imajo lahko isto številko kakor zadevno spričevalo, pod pogojem, da je to posebna številka, in

(c)

prenehajo veljati takoj, ko preneha veljati overjeno spričevalo ali če ga država članica ali tretja država, ki jih je izdala, odvzame, začasno odvzame ali prekliče njegovo veljavnost, vsekakor pa najpozneje v petih letih po njihovi izdaji.

8.   Delovno mesto, na katerem imetnik spričevala lahko opravlja delo, je navedeno v obrazcu za overitev z enakimi izrazi kakor v veljavnih predpisih zadevne države članice o številčnem stanju posadk na ladjah za varno plovbo.

9.   Država članica lahko uporablja obrazec, ki se razlikuje od obrazca, določenega v oddelku A-I/2 Kodeksa STWC, vendar mora zahtevane podatke navesti najmanj v latinici in z arabskimi številkami ob upoštevanju dovoljenih različic na podlagi oddelka A-I/2.

10.   Ob upoštevanju člena 19(7) mora biti vsak izvirnik vsakega spričevala na podlagi te direktive na voljo na ladji, na kateri imetnik spričevala dela.

Člen 6

Zahteve po izobrazbi

Izobraževanje na podlagi člena 3 se izvede v primerni obliki, ki jo je odobril pristojni organ ali telo države članice, in omogoča pridobitev teoretičnih znanj in praktičnih spretnosti, predvidenih v Prilogi I, zlasti v zvezi z uporabo opreme za reševanje življenj in protipožarne opreme.

Člen 7

Načela, ki urejajo obalno plovbo

1.   Države članice pri določanju obalne plovbe ne postavljajo ostrejših zahtev glede izobraževanja, delovnih izkušenj ali izdajanja spričeval za pomorščake na ladjah, ki plujejo pod zastavo neke druge države članice ali druge pogodbenice Konvencije STCW, kakor jih postavljajo za pomorščake na ladjah, ki plujejo pod njihovo zastavo. Država članica v nobenem primeru ne sme določiti ostrejših zahtev za pomorščake na ladjah, ki plujejo pod zastavo druge države članice ali druge pogodbenice Konvencije STCW, kakor so zahteve te direktive za ladje, ki ne opravljajo prevozov v obalni plovbi.

2.   Glede ladij, ki plujejo pod zastavo države članice in opravljajo redne prevoze v obalni plovbi druge države članice ali druge pogodbenice Konvencije STCW, naj država članica, pod zastavo katere ladje plujejo, predpiše vsaj enake zahteve glede izobraževanja, delovnih izkušenj in izdajanja spričeval za pomorščake na teh ladjah, kakor jih ob obali predpiše država članica ali pogodbenica Konvencije STCW, katere ladje opravljajo takšne prevoze, pod pogojem, da te zahteve niso strožje od zahtev te direktive za ladje, ki ne opravljajo prevozov v obalni plovbi. Pomorščaki, ki delajo na ladji, katere plovba je podaljšana prek meje, do katere jo je država članica opredelila kot obalno plovbo, in vpluje v vode, ki jih ta opredelitev ne zajema, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve te direktive.

3.   Država članica lahko ladji, ki pluje pod njeno zastavo, omogoči, da izkoristi ugodnosti določb te direktive o obalni plovbi, kadar ladja opravlja redne prevoze v obalni plovbi, kakor jih tista država članica opredeli, ob obali države, ki ni pogodbenica Konvencije STCW.

4.   Ko države članice sprejmejo odločitev o opredelitvi obalne plovbe in o standardih izobraževanja in usposabljanja, ki se za to področje zahtevajo v skladu z odstavki 1, 2 in 3, Komisiji sporočijo podrobnosti o sprejetih določbah.

Člen 8

Preprečevanje goljufij in drugih nezakonitih ravnanj

1.   Države članice sprejmejo in izvršujejo ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij in drugih nezakonitih ravnanj v zvezi s postopkom izdajanja spričeval ali v zvezi s spričevali, ki so jih izdali in overili njihovi pristojni organi, ter predpišejo kazni, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice imenujejo nacionalne organe, pristojne za odkrivanje in boj proti goljufijam in drugim nezakonitim ravnanjem ter izmenjavo podatkov s pristojnimi organi drugih držav članic in tretjih držav v zvezi z izdajanjem spričeval pomorščakov.

Države članice nemudoma obvestijo druge države članice in Komisijo o podatkih o pristojnih nacionalnih organih.

Države članice nemudoma obvestijo tudi vse tretje države, do katerih so prevzele obveznosti v skladu z odstavkom 1.2 pravila I/10 Konvencije STCW, o podatkih o pristojnih nacionalnih organih.

3.   Na zahtevo države članice gostiteljice, pristojni organi druge države članice zagotovijo pisno potrdilo ali zavrnitev verodostojnosti spričeval pomorščakov, ustreznih overitev ali katerih koli drugih listinskih dokazil o usposabljanju, izdanih v tej drugi državi članici.

Člen 9

Kazni ali disciplinski ukrepi

1.   Države članice določijo procese in postopke za nepristransko preiskavo vsakega neskladja, dejanja ali odsotnosti dejanja, ki jim je bilo sporočeno in lahko neposredno ogroža varnost človeškega življenja ali imetje na morju ali morsko okolje in so ga storili imetniki spričeval ali overitev, izdanih v tisti državi članici, pri izvajanju nalog, ki se navezujejo na ta spričevala, pa tudi za odvzem, začasni odvzem in razveljavitev teh spričeval zaradi takšnega razloga in za preprečevanje goljufije.

2.   Vsaka država članica predpiše kazni ali disciplinske ukrepe za ladje, ki plujejo pod njeno zastavo, ali za pomorščake, ki jim je izdala spričevala, če ne ravnajo v skladu z določbami njene nacionalne zakonodaje, ki uveljavlja to direktivo.

3.   Zlasti se takšne kazni ali disciplinski ukrepi predpišejo in izvajajo, kadar:

(a)

je ladjar ali poveljnik ladje zaposlil osebo brez spričevala, ki ga zahteva ta direktiva;

(b)

je poveljnik ladje dovolil osebi, ki nima zahtevanega spričevala, veljavnega dovoljenja ali dokaznega dokumenta, kakor to zahteva člen 19(7), da izvaja funkcije ali dela, ki jih mora na podlagi te direktive opravljati oseba z ustreznim spričevalom, ali

(c)

je oseba z goljufijo ali s ponarejenimi dokumenti pridobila zaposlitev za izvajanje katere koli funkcije ali dela, ki mora biti na podlagi te direktive dodeljeno osebi s spričevalom ali posebnim dovoljenjem.

4.   Države članice, v sodni pristojnosti katerih je ladjar ali oseba, za katero se utemeljeno meni, da je odgovorna ali je vedela za očitno neupoštevanje te direktive, kakor to določa odstavek 3, omogočijo sodelovanje vsaki državi članici ali drugi pogodbenici Konvencije STCW, ki jih obvesti o začetku postopka v njihovi pristojnosti.

Člen 10

Standardi kakovosti

1.   Vsaka država članica zagotovi, da:

(a)

se vse izobraževalne dejavnosti, dejavnosti za presojo usposobljenosti, izdajanje spričeval, overitev in ponovno potrditev veljavnosti, ki jih izvajajo nevladne službe ali entitete z njenim dovoljenjem, nenehno preverjajo s sistemom standardov kakovosti, da bi zagotovila doseganje zastavljenih ciljev, vključno s tistimi v zvezi s kvalifikacijami in delovnimi izkušnjami vodij izobraževanja in ocenjevalcev;

(b)

obstaja sistem standardov kakovosti, kadar takšne dejavnosti izvajajo vladni organi ali entitete;

(c)

so izobraževalni cilji in s tem povezani standardi usposobljenosti, ki jih je treba doseči, jasno opredeljeni in da določajo ravni znanja, razumevanja in spretnosti, ki ustrezajo preverjanju znanja in ocenjevanju na podlagi Konvencije STCW;

(d)

področje uporabe standardov kakovosti zajema upravljanje sistemov za izdajanje spričeval, vse izobraževalne tečaje in programe, izpitno preverjanje in ocenjevanje, ki ga izvaja vsaka država članica ali se izvaja z njenim pooblastilom, ter kvalifikacije in izkušnje, ki jih morajo imeti vodje izobraževanja in ocenjevalci ob upoštevanju strategij, sistemov, nadzora in notranje kontrole zagotavljanja kakovosti, ki so bili uvedeni, da bi zagotovili doseganje zastavljenih ciljev.

Cilji in z njimi povezani standardi kakovosti iz točke (c) prvega pododstavka so lahko določeni ločeno za različne izobraževalne tečaje in programe in zajemajo upravljanje sistema za izdajanje spričeval.

2.   Države članice tudi zagotovijo neodvisno presojo dejavnosti pridobivanja in ocenjevanja znanja, razumevanja, spretnosti in usposobljenosti ter upravljanja sistema za izdajanje spričeval, v presledkih, ne daljših od pet let, izvedejo pa naj jo kvalificirane osebe, ki same ne sodelujejo pri zadevnih dejavnostih, da se preveri ali:

(a)

so vsi ukrepi notranjega nadzora in preverjanja ter spremljanje izvajanja skladni z načrtovanimi dogovori in dokumentiranimi postopki ter zagotavljajo doseganje opredeljenih ciljev;

(b)

so izidi vsake neodvisne presoje opremljeni z dokaznimi dokumenti in da so osebe, odgovorne za ovrednoteno področje, o tem obveščene;

(c)

se hitro ukrepa za odpravo pomanjkljivosti.

3.   Država članica pošlje Komisiji poročilo o vsaki presoji v skladu z odstavkom 2 v šestih mesecih od datuma opravljene presoje.

Člen 11

Zdravstveni standardi – izdaja in registracija spričeval

1.   Države članice vzpostavijo standarde zdravstvenega stanja pomorščakov, zlasti glede vida in sluha.

2.   Države članice zagotovijo, da so spričevala izdana samo kandidatom, ki izpolnjujejo zahteve tega člena.

3.   Vsak kandidat za pridobitev spričevala mora predložiti zadovoljiv dokaz o:

(a)

svoji istovetnosti;

(b)

svoji starosti, ki ne sme biti nižja od predpisane za pridobitev želenega spričevala po pravilih iz Priloge I;

(c)

izpolnjevanju standardov zdravstvenega stanja, ki jih država članica določi zlasti glede vida in sluha, in o tem, da ima veljaven dokument, ki potrjuje njegovo dobro zdravstveno stanje in ga izda s strani pristojnega državnega organa pooblaščeni ustrezno kvalificirani zdravnik;

(d)

opravljenem delu na čezoceanski ladji in s tem povezanem obveznem izobraževanju, ki ju za pridobitev želenega spričevala predpisujejo pravila iz Priloge I;

(e)

izpolnjevanju standardov usposobljenosti, predpisanih s pravili iz Priloge I, za dela, funkcije in ravni, ki jih je treba navesti v overitvi spričevala.

4.   Vsaka država članica bo:

(a)

vodila register ali registre vseh spričeval in overitev, ki so izdani, ki je njihova veljavnost potekla ali je podaljšana, ki so odvzeti, preklicani, prijavljeni kot izgubljeni ali uničeni, in dovoljenj za poveljnike ladij, častnike, in kjer je to primerno, za mornarje;

(b)

zagotovila podatke o stanju takšnih spričeval, overitev in dovoljenj drugim državam članicam ali drugim pogodbenicam Konvencije STCW in ladjarjem, ki jih zahtevajo zaradi preverjanja istovetnosti in veljavnosti spričeval, ki so jim jih pomorščaki predložili za priznanje njihovih spričeval ali za pridobitev zaposlitve na ladji.

Člen 12

Ponovna potrditev veljavnosti spričeval

1.   V presledkih, ki niso daljši od pet let, mora vsak poveljnik ladje, častnik in pomorski radijski operater s spričevalom, izdanim ali priznanim na podlagi katerega koli poglavja Priloge I, razen poglavja VI, ki dela na ladji ali se namerava na ladjo vrniti po obdobju dela na obali, da bi bil še priznan za sposobnega opravljati delo na ladji:

(a)

izpolnjevati standarde glede dobrega zdravstvenega stanja, ki jih določa člen 11, in

(b)

dokazati svojo stalno strokovno usposobljenost v skladu z oddelkom A-I/11 Kodeksa STCW.

2.   Za nadaljevanje dela na ladjah, za katero je bilo mednarodno dogovorjeno posebno izobraževanje, mora vsak poveljnik ladje, častnik in pomorski radijski operater uspešno opraviti ustrezno odobreno izobraževanje.

3.   Vsaka država članica primerja standarde usposobljenosti, ki jih je zahtevala od kandidatov za spričevala, izdana pred 1. februarjem 2002, s tistimi, ki so določeni v delu A Kodeksa STCW za pridobitev ustreznega spričevala, in se odloči, ali je treba od imetnikov teh spričeval zahtevati ustrezno osvežitveno in dopolnilno izobraževanje ali oceniti njihovo usposobljenost.

Osvežitveni in dopolnilni tečaji morajo biti odobreni, zajemati morajo spremembe v ustreznih domačih in mednarodnih predpisih o varnosti človeškega življenja na morju in zaščiti morskega okolja ter upoštevati vsako dopolnitev standarda zadevne usposobljenosti.

4.   Vsaka država članica v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi oblikuje in spodbuja oblikovanje osvežitvenih in dopolnilnih tečajev, kakor predvideva oddelek A-I/11 Kodeksa STCW.

5.   Za sprotno dopolnjevanje znanja poveljnikov ladij, častnikov in pomorskih radijskih operaterjev vsaka država članica zagotovi, da so ladjam, ki plujejo pod njeno zastavo, na voljo vsa besedila najnovejših sprememb domačih in mednarodnih predpisov o varnosti človeškega življenja na morju in zaščiti morskega okolja.

Člen 13

Uporaba simulatorjev

1.   Standardi dobrega obratovanja in drugi predpisi oddelka A-I/12 Kodeksa STCW ter druge zahteve iz dela A Kodeksa STCW, ki se nanašajo na vsako zadevno spričevalo, morajo biti izpolnjeni:

(a)

za obvezno usposabljanje na simulatorju;

(b)

za vsako ocenjevanje usposobljenosti, zahtevano v delu A Kodeksa STCW, ki se izvaja na simulatorju;

(c)

za vsako dokazovanje stalne primerne strokovne usposobljenosti na simulatorju, kakor zahteva del A Kodeksa STCW.

2.   Po presoji vsake države članice se lahko simulatorji, ki so bili postavljeni ali so začeli delovati pred 1. februarjem 2002, izvzamejo iz zahtev po popolni skladnosti s standardi dobrega obratovanja iz odstavka 1.

Člen 14

Odgovornosti ladjarjev

1.   Države članice v skladu z določbami odstavkov 2 in 3 ladjarjem naložijo odgovornost, da pomorščakom dodelijo delo na svojih ladjah v skladu s to direktivo, in zahtevajo, da se vsak ladjar prepriča:

(a)

da je vsak pomorščak, ki je dodeljen na katero koli njegovo ladjo, imetnik ustreznega spričevala v skladu z določbami te direktive in določbami, ki jih sprejme država članica;

(b)

da je številčno stanje posadk na njegovih ladjah v skladu z veljavnimi zahtevami države članice o številčnem stanju posadk na ladjah za varno plovbo;

(c)

da se dokumentacija in podatki o vseh pomorščakih, ki so zaposleni na njegovih ladjah, hranijo in so zlahka dostopni ter zajemajo, ne da bi se omejili na to, dokumentacijo in podatke o njihovih delovnih izkušnjah, izobraževanju, zdravstvenem stanju in usposobljenosti v dodeljenih nalogah;

(d)

da so pomorščaki ob dodelitvi dela na kateri koli njegovi ladji seznanjeni s posebnimi nalogami in vso ladijsko ureditvijo, napravami, opremo, postopki in lastnostmi ladje, ki so pomembni pri opravljanju njihovega rednega dela ali zadolžitev ob izrednih dogodkih;

(e)

da zaposleni na ladji lahko učinkovito povezujejo svoje dejavnosti v izrednih razmerah in pri opravljanju funkcij, ki so bistvenega pomena za varnost in preprečevanje ali zmanjševanje onesnaževanja.

2.   Ladjarji, poveljniki ladij in člani posadke so osebno odgovorni, da se obveznosti iz tega člena v celoti in popolnoma izpolnijo in da so sprejeti vsi drugi ukrepi, da bi lahko vsak član ladijske posadke z znanjem in izkušnjami prispeval k varnemu upravljanju ladje.

3.   Ladjar mora poveljniku vsake ladje, za katero se uporablja ta direktiva, zagotoviti pisna navodila o strategijah in postopkih, ki jih je treba upoštevati, da bi se vsem na novo zaposlenim pomorščakom na ladji zagotovila priložnost za seznanitev z ladijsko opremo, obratovalnimi postopki in drugimi ureditvami, ki so potrebni za dobro opravljanje njihovih nalog, preden so jim te dodeljene. Te strategije in postopki zajemajo:

(a)

dodelitev razumnega obdobja, v katerem ima vsak na novo zaposlen pomorščak priložnost, da se seznani s:

(i)

posebno opremo, ki jo bo ta pomorščak uporabljal ali vodil, in

(ii)

postopki in ureditvami, ki so značilni za posamezno ladjo in se nanašajo na ladijsko stražarjenje, varnost, varovanje okolja in izredne razmere, ki jih mora pomorščak za dobro opravljanje svojih nalog poznati;

(b)

določitev izkušenega člana posadke, ki bo odgovoren za to, da vsi na novo zaposleni pomorščaki dobijo priložnost seznaniti se z bistvenimi informacijami v jeziku, ki ga razumejo.

Člen 15

Delovna sposobnost

1.   Države članice za preprečitev utrujenosti določijo in uvedejo čas počitka za osebje, odgovorno za ladijsko stražarjenje, in zahtevajo, da so sistemi ladijskega stražarjenja urejeni tako, da se učinkovitost osebja na straži ne poslabša zaradi utrujenosti, in da so naloge organizirane tako, da imajo prva ladijska straža na začetku ladijskega prevoza in vse nadaljnje straže dovolj počitka in so tudi v vseh drugih pogledih delovno sposobne.

2.   Vsem osebam, ki so jim dodeljene naloge častnika ladijske straže ali mornarja, ki je del ladijske straže, je treba omogočiti najmanj 10 ur počitka v vsakem obdobju 24 ur.

3.   Ure počitka smejo biti razdeljene v največ dve časovni obdobji, od katerih mora eno trajati najmanj šest ur.

4.   Zahtev po počitku, ki jih določata odstavka 1 in 2, ni treba izpolnjevati v izrednih razmerah, v času urjenja in v drugih izjemnih okoliščinah obratovanja.

5.   Ne glede na določbe odstavkov 2 in 3 se lahko minimalni čas počitka skrajša z 10 ur na 6 neprekinjenih ur, pod pogojem, da takšno skrajšanje ne traja več kakor 2 dni in da je v vsakem obdobju sedem dni zagotovljenih najmanj sedemdeset ur počitka.

6.   Države članice zahtevajo, da se razpored ladijske straže objavi na lahko dostopnem kraju.

Člen 16

Posebno dovoljenje

1.   V izrednih razmerah smejo pristojni organi izdati posebno dovoljenje, če menijo, da to ne bo povzročilo nevarnosti za osebe, lastnino ali okolje, s katerim določenemu pomorščaku na določeni ladji za določen čas, ne daljši od šestih mesecev, dovolijo opravljati določeno funkcijo, za katero nima ustreznega spričevala, ki pa ni funkcija radijskega operaterja, za katero se posebno dovoljenje lahko izda le pod pogoji iz Pravilnika o radiokomunikacijah, toda le pod pogojem, da je oseba, ki ji takšno dovoljenje izdajo, primerno kvalificirana, da bo prazno mesto lahko varno zapolnila v zadostitev pristojnim organom. Vendar pa se posebno dovoljenje ne izda za opravljanje funkcij poveljnika ladje ali upravitelja stroja, razen v primeru višje sile, ko se izda za najkrajši možni čas.

2.   Vsako posebno dovoljenje za delo se podeli samo osebi z ustreznim spričevalom za delo na neposredno nižjem delovnem mestu. Kadar se spričevalo za delo na nižjem delovnem mestu ne zahteva, se posebno dovoljenje lahko izda osebi, katere usposobljenost in delovne izkušnje so po mnenju pristojnih organov na enakovredni ravni, kakor se zahtevajo za delovno mesto, ki ga je treba zapolniti, vendar pod pogojem, da ta oseba, če nima ustreznega spričevala, uspešno opravi preizkus, ki ga potrdijo pristojni organi, in dokaže, da je povsem varno izdati takšno posebno dovoljenje. Poleg tega naj pristojni organi zagotovijo, da zadevno delovno mesto čim prej zapolni imetnik ustreznega spričevala.

Člen 17

Odgovornosti držav članic za izobraževanje in ocenjevanje

1.   Države članice imenujejo ustrezne organe ali telesa, ki:

(a)

izvajajo izobraževanje iz člena 3;

(b)

organizirajo in/ali nadzirajo preizkuse znanja, kadar se ti zahtevajo;

(c)

izdajajo spričevala o usposobljenosti iz člena 11;

(d)

podelijo posebna dovoljenja na podlagi člena 16.

2.   Država članica zagotovi, da:

(a)

je celotno izobraževanje in ocenjevanje pomorščakov:

(i)

strukturirano v skladu z napisanimi programi, vključno s takšnimi metodami in sredstvi izvedbe, učnimi postopki in materiali, ki so potrebni za doseganje predpisanega standarda usposobljenosti, in

(ii)

da ga izvajajo, nadzorujejo, ocenjujejo in podpirajo osebe, ki so usposobljene v skladu s točkami (d), (e) in (f);

(b)

osebe, ki vodijo izobraževanje ali ocenjevanje med delom na ladji, to opravljajo samo, kadar takšno izobraževanje ali ocenjevanje ne bo škodljivo vplivalo na normalno obratovanje ladje in lahko svoj čas in pozornost namenijo izobraževanju ali ocenjevanju;

(c)

so vodje izobraževanja, nadzorniki in ocenjevalci primerno kvalificirani za določene vrste in ravni izobraževanja ali ocenjevanja usposobljenosti pomorščakov na ladji ali na kopnem;

(d)

vsaka oseba, ki vodi izobraževanje pomorščakov, namenjeno pridobitvi kvalifikacij za pridobitev spričevala na podlagi te direktive bodisi na ladji ali na kopnem:

(i)

upošteva izobraževalni program in razume posebne cilje določene vrste izobraževanja;

(ii)

je kvalificirana za nalogo, ki je predmet izobraževanja, in

(iii)

če vodi usposabljanje na simulatorju:

je dobila ustrezna pedagoška navodila za uporabo simulatorjev in

je pridobila praktične operativne izkušnje na določeni vrsti simulatorja, ki ga uporablja;

(e)

vsaka oseba, odgovorna za nadzor izobraževanja pomorščakov med delom, ki jim omogoča pridobitev kvalifikacij za spričevala, popolnoma razume izobraževalni program in posebne cilje vsake vrste izvajajočega se izobraževanja;

(f)

vsaka oseba, ki bodisi na ladji ali na kopnem vodi ocenjevanje usposobljenosti pomorščakov med delom, da bi ugotovila, ali imajo kvalifikacije za pridobitev spričevala v skladu s to direktivo:

(i)

ima ustrezno raven znanja o sposobnosti in razumevanja sposobnosti, ki jo je treba oceniti;

(ii)

je kvalificirana za nalogo, ki jo ocenjuje;

(iii)

je prejela ustrezna navodila o metodah in praksah ocenjevanja;

(iv)

je pridobila praktične izkušnje pri ocenjevanju in

(v)

če se ocenjuje uporaba simulatorja, ima praktične izkušnje na določeni vrsti simulatorja, ki jih je pridobila pod nadzorom in v zadostitev izkušenega ocenjevalca;

(g)

kadar država članica prizna izobraževalni tečaj, izobraževalni zavod ali kvalifikacijo, ki jo ta zavod odobri, kot del svojih zahtev za izdajo spričevala, so v področju uporabe določb člena 10 o standardih kakovosti zajete tudi kvalifikacije in delovne izkušnje vodje izobraževanja in ocenjevalca; takšne kvalifikacije, delovne izkušnje in uporaba standardov kakovosti morajo zajemati izobraževanje, primerno pedagoški znanosti, izobraževalnim metodam in praksam, ocenjevalnim metodam in praksam, in morajo izpolnjevati vse veljavne zahteve iz točk (d), (e) in (f).

Člen 18

Sporazumevanje na ladji

Države članice zagotovijo, da:

(a)

so brez poseganja v točki (b) in (d) na ladji, ki pluje pod zastavo države članice, vedno sredstva, ki ob vsakem trenutku omogočajo učinkovito ustno sporazumevanje med vsemi člani ladijske posadke o varnosti in zlasti v zvezi s pravilnim in pravočasnim sprejemom in razumevanjem sporočil in navodil;

(b)

je delovni jezik določen in evidentiran v ladijskem dnevniku, da bi bilo mogoče zagotoviti učinkovitost delovanja ladijske posadke v varnostnih zadevah na vseh potniških ladjah, ki plujejo pod zastavo države članice, in na vseh potniških ladjah, ki začnejo in/ali končajo prevoz v pristanišču države članice;

primerni delovni jezik določi ladjar, ali kadar je to primerno, poveljnik ladje. Vsak pomorščak mora ta jezik obvezno razumeti, in kjer je to primerno, v tem jeziku dajati ukaze in navodila ter dajati povratna poročila;

če delovni jezik ni uradni jezik države članice, naj bodo vsi načrti in seznami, ki jih je treba objaviti, opremljeni s prevodi v delovni jezik;

(c)

je osebje, ki je na potniških ladjah določeno v seznamu razporeditve ob alarmu, zlahka prepoznavno in ima komunikacijske sposobnosti, ki zadostujejo za izpolnjevanje te naloge, pri čemer je treba upoštevati naslednje dejavnike v primerni in ustrezni kombinaciji:

(i)

jezik, ki ustreza, ali jezike, ki ustrezajo prevladujočim narodnostim potnikov, navzočih na določenem pomorskem prevozu;

(ii)

verjetnost, da bo zmožnost uporabljanja osnovnega besednega zaklada angleškega jezika za osnovna navodila temu osebju omogočala komunikacijo s potniki, če ti potrebujejo pomoč, ne glede na to, ali je njihov jezik isti ali ni isti kakor jezik članov ladijske posadke;

(iii)

morebitno potrebo po sporočanju z drugimi sredstvi med izrednimi razmerami (npr. prikazovanje, ročni znaki ali usmerjanje na kraj, kjer so navodila, na zbirna mesta, k reševalnim napravam ali na evakuacijske poti), kadar ustno sporočanje ni možno;

(iv)

obseg, do katerega so potnikom zagotovljena popolna navodila o varnosti v njihovem maternem jeziku;

(v)

jezike, v katerih se lahko sporočajo nujna obvestila ali se v primeru urjenja sporočajo potnikom najpomembnejša navodila in se članom ladijske posadke olajša pomoč potnikom;

(d)

so poveljnik ladje, častniki in pomorščaki na tankerjih za prevoz nafte, na tankerjih za prevoz kemikalij in na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina, ki plujejo pod zastavo države članice, zmožni medsebojnega sporazumevanja v skupnem(-ih) delovnem(-ih) jeziku(-ih);

(e)

obstajajo ustrezna komunikacijska sredstva za sporazumevanje med ladjo in organi na kopnem. To sporazumevanje poteka v skladu z odstavkom 4 pravila 14 poglavja V SOLAS 74;

(f)

se ob izvajanju nadzora Pomorske inšpekcije na podlagi Direktive 95/21/ES preveri tudi, da ladje, ki plujejo pod zastavo tretje države, ravnajo v skladu s tem členom.

Člen 19

Priznavanje spričeval

1.   Pomorščakom, ki nimajo spričeval iz člena 4, se lahko dovoli delo na ladjah, ki plujejo pod zastavo države članice, pod pogojem, da je bila odločitev o priznavanju njihovih ustreznih spričeval sprejeta v skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 6 tega člena.

2.   Država članica, ki namerava z overovitvijo priznati ustrezna spričevala, ki jih je tretja država izdala poveljniku, častniku ali radijskemu operaterju za delo na ladjah, ki plujejo pod njeno zastavo, predloži Komisiji zahtevek za priznanje te tretje države, pri čemer navede razloge.

Komisija, ki ji pomaga Evropska agencija za pomorsko varnost in z morebitno vključitvijo katere koli zadevne države članice, zbere podatke iz Priloge II in izvrši presojo sistemov za usposabljanje in izdajanje spričeval v tretji državi, za katero je bil predložen zahtevek za priznanje z namenom, da bi preverila, ali zadevna država izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev prevar v zvezi s spričevali.

3.   Komisija sprejme odločitev o priznanju tretje države v skladu z regulativnim postopkom iz člena 28(2) v treh mesecih od datuma zahtevka za priznanje.

Če je zahtevku ugodeno, priznanje velja v skladu z določbami člena 20.

Če ni sprejeta nobena odločitev o priznanju zadevne tretje države v roku, določenem v prvem pododstavku, se država članica, ki je zahtevek predložila, lahko odloči o enostranskem priznanju tretje države, dokler ni sprejeta odločitev v skladu z regulativnim postopkom iz člena 28(2).

4.   Država članica se lahko odloči glede ladij, ki plujejo pod njeno zastavo, da overi spričevala, ki so jih izdale tretje države, ki jih je Komisija priznala, pri čemer je treba upoštevati določbe točk 4 in 5 Priloge II.

5.   Priznanja spričeval, ki so jih izdale priznane tretje države in so objavljena v Uradnem listu Evropske unije, seriji C, pred 14. junijem 2005, ostanejo veljavna.

Ta priznanja lahko uporabljajo vse države članice, razen če jih ni Komisija pozneje preklicala v skladu s členom 20.

6.   Komisija sestavi in dopolnjuje seznam tretjih držav, ki so bile priznane. Seznam se objavi v Uradnemu listu Evropske unije, seriji C.

7.   Brez poseganja v člen 5(6) sme država članica, če razmere to zahtevajo, dovoliti pomorščaku, da opravlja delo, toda ne kot radijski elektronik ali pomorski radijski operater, ob upoštevanju določb Pravilnika o radiokomunikacijah, za obdobje, ki ne presega treh mesecev, na ladji, ki pluje pod njeno zastavo, če ima ustrezno in veljavno spričevalo, ki ga je tretja država pravilno izdala in overila, vendar pa ga zadevna država članica še ni overila v znak priznavanja, da je primerno za opravljanje dela na ladji, ki pluje pod njeno zastavo.

Dokument, ki dokazuje, da je bila vloga za overitev predložena pristojnim organom, mora biti na voljo.

Člen 20

Neupoštevanje zahtev Konvencije STCW

1.   Ne glede na merila, določena v Prilogi II, kadar država članica meni, da priznana tretja država ne izpolnjuje več zahtev Konvencije STCW, takoj uradno obvesti Komisijo in navede utemeljene razloge.

Komisija takoj poroča o zadevi odboru iz člena 28(1).

2.   Ne glede na merila, določena v Prilogi II, kadar Komisija meni, da priznana tretja država ne izpolnjuje več zahtev Konvencije STCW, takoj uradno obvesti države članice in navede utemeljene razloge.

Komisija takoj poroča o zadevi odboru iz člena 28(1).

3.   Kadar država članica namerava preklicati overovitve vseh spričeval, ki jih je izdala tretja država, takoj obvesti Komisijo in druge države članice o svoji nameri in navede utemeljene razloge.

4.   Komisija, ki ji pomaga Evropska agencija za pomorsko varnost, ponovno presodi priznanje zadevne tretje države, da bi preverila, ali ta država dejansko ni izpolnila zahtev Konvencije STCW.

5.   Kadar obstajajo navedbe, da neka ustanova za pomorsko usposabljanje ne izpolnjuje več zahtev Konvencije STCW, Komisija uradno obvesti zadevno državo, da bo priznanje spričeval te države preklicano v roku dveh mesecev, razen če bodo sprejeti ukrepi za zagotovitev skladnosti z vsemi zahtevami STCW.

6.   Odločitev o preklicu priznanja se sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 28(2) v roku dveh mesecev od datuma sporočila države članice.

Zadevne države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za izvedbo odločitve.

7.   Overovitve, ki potrjujejo priznanje spričeval, izdanih v skladu s členom 5(6) pred datumom, na katerega je sprejeta odločitev o preklicu priznanja tretje države, ostanejo veljavne. Pomorščaki, ki imajo takšne overovitve, ne smejo zahtevati overovitve, ki bi priznala višjo stopnjo usposabljanja, razen seveda če takšno napredovanje temelji izključno na dodatnih izkušnjah dela na morju.

Člen 21

Ponovna presoja

1.   Komisija ob pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost izvaja ponovno presojo tretjih držav, ki so bile priznane v skladu s postopkom iz prvega odstavka člena 19(3), vključno s tistimi iz člena 19(6), in sicer redno ter vsaj na vsakih pet let, da bi preverila, če izpolnjujejo ustrezna merila, navedena v Prilogi II, in če so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje goljufij v zvezi s spričevali.

2.   Komisija opredeli prednostna merila za presojo tretjih držav na osnovi podatkov o rezultatih njihovega poslovanja, ki jih predloži pomorska inšpekcija v skladu s členom 23, kakor tudi podatkov, ki se nanašajo na poročila neodvisnih ocen, ki jih sporočijo tretje države v skladu z oddelkom A-I/7 Kodeksa STCW.

3.   Komisija predloži državam članicam poročilo o izidih presoje.

Člen 22

Nadzor, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe

1.   Na ladjah ne glede na njihovo zastavo, razen na ladjah, ki so po členu 2 izjeme, inšpekcija za varnost plovbe, kadar so v pristaniščih države članice, opravi nadzor, po pravilno pooblaščenih častnikih tiste države članice, da preverijo, ali imajo vsi pomorščaki, ki delajo na ladji in od katerih se zahtevajo spričevala v skladu s Konvencijo STCW, tudi v resnici takšno spričevalo ali ustrezno posebno dovoljenje.

2.   Pri opravljanju nadzora inšpekcije za varnost plovbe na podlagi te direktive države članice zagotovijo, da se uporabljajo vse ustrezne določbe in postopki, ki jih določa Direktiva 95/21/ES.

Člen 23

Postopki nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe

1.   Brez poseganja v Direktivo 95/21/ES je nadzor inšpekcije za varnost plovbe na podlagi člena 22 omejen na:

(a)

preverjanje, da ima vsak pomorščak, ki dela na ladji in mora imeti spričevalo v skladu s Konvencijo STCW, ustrezno spričevalo ali veljavno posebno dovoljenje ali dokazni dokument, da je bila vloga za overitev, ki potrjuje priznavanje spričevala, predložena organom države zastave;

(b)

preverjanje, da je številčno stanje in da so spričevala pomorščakov, ki delajo na ladji, v skladu z zahtevami pristojnih organov države zastave glede številčnega stanja ladijskih posadk za varno plovbo.

2.   Sposobnost pomorščakov na ladji, da spoštujejo standarde stražarjenja, predpisane s Konvencijo STCW, se v skladu z delom A Kodeksa STCW ocenjuje, če obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da se ti standardi ne upoštevajo zaradi enega od naslednjih dejstev:

(a)

ladja je bila vpletena v trčenje, se je potopila ali je nasedla;

(b)

iz ladje so bile med prevozom, ob sidrišču ali privezu izpuščene snovi, ki po mednarodni konvenciji niso dovoljene;

(c)

ladja ob nepredvidljivem ali nevarnem manevriranju ni spoštovala ukrepov prometne organiziranosti, ki jih je sprejela IMO, ali običajev in postopkov za varno plovbo;

(d)

ladja je v drugih pogledih vodena tako, da pomeni nevarnost zase, za lastnino ali okolje;

(e)

spričevalo je bilo pridobljeno z goljufijo ali imetnik spričevala ni oseba, kateri je bilo spričevalo prvotno izdano;

(f)

ladja pluje pod zastavo države, ki Konvencije STCW ni ratificirala, ali je njen poveljnik, častnik ali mornar imetnik spričevala, izdanega od tretje države, ki ni ratificirala Konvencije STCW.

3.   Ne glede na preverjanje spričevala se lahko v okviru ocenjevanja, predvidenega v odstavku 2, od pomorščakov zahteva, da dokažejo svojo ustrezno usposobljenost na delovnem mestu. Takšno dokazovanje lahko zajema zlasti preverjanje izpolnjevanja operativnih zahtev standardov stražarjenja in pravilnega reagiranja v izrednih razmerah ob upoštevanju ravni njihove pristojnosti.

Člen 24

Zadržanje

Brez poseganja v Direktivo 95/21/ES so edini razlogi, na podlagi katerih lahko država članica v smislu te direktive zadrži ladjo, kadar pomorski inšpektor inšpekcije za varnost plovbe pri nadzoru ugotovi nevarnost za osebe, lastnino ali okolje:

(a)

pomorščaki nimajo spričeval, ustreznih spričeval, veljavnih posebnih dovoljenj ali dokaznih dokumentov, da je bila vloga za overitev, s katero se potrjuje priznavanje spričevala, predložena organom države zastave;

(b)

ravnanje, ki ni v skladu z veljavnimi zahtevami države zastave o številčnem stanju ladijskih posadk za varno plovbo;

(c)

režim krovne straže ali straže v stroju ni v skladu z zahtevami, ki jih za ladjo določi država zastave;

(d)

v sestavi straže ni osebe, usposobljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno plovbo, varne radijske zveze ali preprečitev onesnaževanja morja;

(e)

dokazilo o strokovni usposobljenosti pomorščakov za naloge, ki so jim dodeljene za zagotavljanje varnosti ladje in preprečevanje onesnaževanja, ni predloženo;

(f)

ni mogoče zagotoviti oseb, ki imajo dovolj počitka in so drugače sposobne za delo, da bi prevzele prvo stražo ob začetku prevoza in naslednje straže.

Člen 25

Redno spremljanje skladnosti

Brez poseganja v pristojnosti Komisije na podlagi člena 226 Pogodbe, Komisija skupaj z Evropsko agencijo za pomorsko varnost redno in vsaj vsakih pet let preverja, ali države članice izpolnjujejo minimalne zahteve, določene s to direktivo.

Člen 26

Poročila

1.   Komisija najpozneje 14. decembra 2008 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o oceni, ki temelji na podrobni analizi in oceni določb Konvencije STCW, izvajanju njenih določb in novih spoznanjih, pridobljenih na osnovi soodvisnosti med varnostjo in ravnjo usposabljanja ladijskih posadk.

2.   Komisija najpozneje 20. oktobra 2010 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni, ki ga pripravi na podlagi informacij, pridobljenih v skladu s členom 25.

V tem poročilu Komisija analizira ravnanje držav članic v skladu s to direktivo in, kadar je potrebno, predlaga dodatne ukrepe.

Člen 27

Sprememba

1.   To direktivo Komisija lahko spremeni, zato da bi bilo mogoče za namene te direktive uporabiti poznejše spremembe veljavnih mednarodnih kodeksov iz točk 16, 17, 18, 23 in 24 člena 1.

To direktivo Komisija prav tako lahko spremeni v skladu z istim postopkom, da bi uporabila, za namene te direktive, kakršne koli spremembe zakonodaje Skupnosti.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3).

2.   Po sprejetju novih listin ali protokolov h Konvenciji STCW Svet na predlog Komisije odloči o podrobnem programu ratifikacije teh novih listin ali protokolov ob upoštevanju parlamentarnih postopkov v državah članicah, pa tudi ustreznih postopkov v Mednarodni pomorski organizaciji, pri čemer zagotovi, da se v vseh državah članicah uveljavijo istočasno in enotno.

3.   Spremembe mednarodnih instrumentov iz točk 16, 17, 18, 21, 22 in 24 člena 1 se lahko v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) (10) izvzamejo iz področja uporabe te direktive.

Člen 28

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 2099/2002.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je osem tednov.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 29

Prehodne določbe

Kadar država članica na podlagi člena 12 ponovno izda ali podaljša veljavnost spričeval, katera je prvotno izdala na podlagi določb, ki so se uporabljale pred 1. februarjem 1997, sme država članica po lastni presoji spremeniti omejitve ladijske nosilnosti, navedene na prvotnih spričevalih, na naslednji način:

(a)

„200 bruto registrskih ton“ se lahko nadomesti s „500 bruto ton“;

(b)

„1 600 bruto registrskih ton“ se lahko nadomesti s „3 000 bruto ton“.

Člen 30

Kazni

Države članice določijo sistem kazni za kršitve nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti na podlagi členov 1, 3, 5, 7, 9 do 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 in 29 ter prilog I in II, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se te kazni izvajajo. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 31

Sporočanje

Države članice Komisiji takoj sporočijo besedila vseh določb, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

O tem Komisija takoj obvesti druge države članice.

Člen 32

Razveljavitev

Direktiva 2001/25/ES, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge III, se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno zakonodajo direktiv iz dela B Priloge III.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV.

Člen 33

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 34

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 19. novembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 151, 17.6.2008, str. 35.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 20. oktobra 2008.

(3)  UL L 136, 18.5.2001, str. 17.

(4)  Glej del A Priloge III.

(5)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.

(6)  UL L 167, 2.7.1999, str. 33.

(7)  UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

(8)  UL L 157, 7.7.1995, str. 1.

(9)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(10)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.


PRILOGA I

IZOBRAŽEVANJE V SKLADU S KONVENCIJO STCW IZ ČLENA 3

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

1.

Pravila iz te priloge so dopolnjena z obveznimi določbami, ki jih vsebuje del A Kodeksa STCW, razen pravila VII/2 poglavja VIII.

Vsako sklicevanje na zahtevo kake uredbe pomeni tudi sklicevanje na ustrezni oddelek v delu A Kodeksa STCW.

2.

Države članice zagotovijo, da so pomorščaki primerno jezikovno usposobljeni, kakor je to opredeljeno v oddelkih A-II/1, A-III/1, A-IV/2 in A-II/4 Kodeksa STCW, kar jim omogoča izvajanje njihovih specifičnih dolžnosti na plovilu, ki pluje pod zastavo države članice gostiteljice.

3.

Del A Kodeksa STCW vsebuje standarde usposobljenosti, ki jo morajo dokazati kandidati za izdajo in ponovno potrditev veljavnosti spričeval o usposobljenosti na podlagi določb Konvencije STCW. Da bi se razjasnila povezava med določbami poglavja VII o izdajanju drugih spričeval in določbami poglavij II, III in IV o izdajanju spričeval, so sposobnosti, ki jih določajo standardi usposobljenosti, ustrezno združene v naslednjih sedmih funkcijah:

1.

plovba;

2.

ravnanje in razporeditev tovora;

3.

nadzor ladijske plovbe in skrb za osebje na ladji;

4.

ladijsko strojništvo;

5.

elektrotehnični, elektronski in nadzorni sistemi;

6.

vzdrževanje in servisiranje;

7.

radijske zveze;

na naslednjih ravneh odgovornosti:

1.

vodstvena raven;

2.

operativna raven;

3.

podporna raven.

Funkcije in ravni odgovornosti so navedene v podnaslovih pred tabelami standardov usposobljenosti, določenih v poglavjih II, III in IV v delu A Kodeksa STCW.

POGLAVJE II

POVELJNIK LADJE IN KROVNI ODDELEK

Pravilo II/1

Minimalne obvezne zahteve za izdajo spričeval častnikom, zadolženim za krovno stražo na ladjah nosilnosti 500 bruto ton ali več

1.

Vsak častnik, zadolžen za krovno stražo na čezoceanski ladji nosilnosti 500 bruto ton ali več, mora imeti ustrezno spričevalo.

2.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala:

2.1

mora biti star najmanj 18 let;

2.2

mora imeti najmanj eno leto odobrenega dela na čezoceanski ladji kot del odobrenega izobraževalnega programa, ki vključuje usposabljanje na ladji ob izpolnjevanju zahtev oddelka A-II/1 Kodeksa STCW in je registrirano v evidenčni knjigi odobrenega usposabljanja, ali pa mora dokazati najmanj tri leta odobrenega dela na ladji;

2.3

mora med zahtevanim delom na ladji najmanj šest mesecev opravljati naloge ladijske straže krova pod nadzorom poveljnika ladje ali kvalificiranega častnika;

2.4

mora izpolnjevati veljavne zahteve pravil iz poglavja IV, kadar je to primerno, za opravljanje določenih nalog pomorskega radijskega operaterja v skladu s Pravilnikom o radiokomunikacijah;

2.5

mora končati odobreno izobraževanje in usposabljanje ter izpolnjevati standard usposobljenosti, opredeljen v oddelku A-II/1 Kodeksa STCW.

Pravilo II/2

Minimalne obvezne zahteve za izdajo spričevala poveljniku ladje in prvemu častniku na ladjah nosilnosti 500 bruto ton ali več

Poveljnik ladje in prvi častnik na ladjah nosilnosti 3 000 bruto ton ali več

1.

Vsak poveljnik ladje in prvi častnik na čezoceanski ladji nosilnosti 3 000 bruto ton ali več mora imeti ustrezno spričevalo.

2.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala:

2.1

mora izpolnjevati zahteve za pridobitev spričevala častnika, odgovornega za ladijsko stražo na ladjah nosilnosti 500 bruto ton ali več, in opraviti odobreno delo na čezoceanski ladji na tem delovnem mestu:

2.1.1

za izdajo spričevala prvega častnika najmanj 12 mesecev in

2.1.2

za izdajo spričevala poveljnika ladje najmanj 36 mesecev; vendar mu je to obdobje mogoče skrajšati na ne manj kakor 24 mesecev, če je v tem času na ladji opravljal delo v funkciji prvega častnika najmanj 12 mesecev;

2.2

je končal odobreno izobraževanje in usposabljanje in izpolnjuje standard usposobljenosti, določen v oddelku A-II/2 Kodeksa STCW, za poveljnika ladje in prvega častnika na ladjah nosilnosti 3 000 bruto ton ali več.

Poveljnik ladje in prvi častnik na ladjah nosilnosti od 500 do 3 000 bruto ton

3.

Vsak poveljnik ladje in prvi častnik na čezoceanski ladji nosilnosti od 500 do 3 000 bruto ton mora imeti ustrezno spričevalo.

4.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala:

4.1

mora za spričevalo prvega častnika izpolnjevati zahteve za častnika ladijske straže na ladjah nosilnosti 500 bruto ton ali več;

4.2

mora za spričevalo poveljnika ladje izpolnjevati pogoje za častnika ladijske straže na ladjah nosilnosti 500 bruto ton ali več in imeti potrdilo, da je v tej funkciji opravljal delo na čezoceanski ladji najmanj 36 mesecev; vendar se mu to obdobje lahko skrajša na ne manj kakor 24 mesecev, če je od tega najmanj 12 mesecev opravljal delo prvega častnika;

4.3

je opravil odobreno izobraževanje in izpolnjuje standard usposobljenosti, določen v oddelku A-II/2 Kodeksa STCW, za poveljnika ladje in prvega častnika na ladjah nosilnosti od 500 do 3 000 bruto ton.

Pravilo II/3

Minimalne obvezne zahteve za izdajo spričeval častnikom ladijske straže na ladjah nosilnosti manj kakor 500 bruto ton

Ladje, ki niso namenjene za obalno plovbo

1.

Vsak častnik ladijske straže na čezoceanski ladji nosilnosti manj kakor 500 bruto ton, ki ni namenjena za obalno plovbo, mora imeti ustrezno spričevalo za ladje nosilnosti 500 bruto ton ali več.

2.

Vsak poveljnik ladje na čezoceanski ladji nosilnosti manj kakor 500 bruto ton, ki ni namenjena za obalno plovbo, mora imeti ustrezno spričevalo za poveljnika ladje na ladjah nosilnosti od 500 do 3 000 bruto ton.

Ladje, ki so namenjene za obalno plovbo

Častnik ladijske straže

3.

Vsak častnik ladijske straže na čezoceanski ladji nosilnosti do 500 bruto ton, ki je namenjena za obalno plovbo, mora imeti ustrezno spričevalo.

4.

Vsak kandidat za spričevalo častnika ladijske straže na čezoceanski ladji nosilnosti do 500 bruto ton, ki je namenjena za obalno plovbo:

4.1

mora biti star najmanj 18 let;

4.2

je opravil:

4.2.1

posebno usposabljanje, vključno z ustreznim delom na ladji, kakor zahteva uprava, ali

4.2.2

najmanj tri leta odobrenega dela na krovu čezoceanske ladje;

4.3

mora izpolnjevati veljavne zahteve pravil iz poglavja IV, kakor je primerno, za opravljanje določenih nalog pomorskega radijskega operaterja v skladu s Pravilnikom o radiokomunikacijah;

4.4

je opravil odobreno izobraževanje in usposabljanje in izpolnjuje standard usposobljenosti, določen v oddelku A-II/3 Kodeksa STCW, za častnike ladijske straže na ladjah nosilnosti do 500 bruto ton, ki so namenjene za obalno plovbo.

Poveljnik ladje

5.

Vsak poveljnik ladje, zaposlen na čezoceanski ladji nosilnosti do 500 bruto ton, ki je namenjena za obalno plovbo, mora imeti ustrezno spričevalo.

6.

Vsak kandidat za spričevalo poveljnika na čezoceanski ladji nosilnosti do 500 bruto ton, ki je namenjena za obalno plovbo:

6.1

mora biti star najmanj 20 let;

6.2

mora imeti najmanj 12 mesecev odobrenega dela kot častnik ladijske straže;

6.3

je opravil odobreno izobraževanje in usposabljanje in izpolnjuje standard usposobljenosti, določen v oddelku A-II/3 Kodeksa STCW, za poveljnika na ladjah nosilnosti do 500 bruto ton, ki so namenjene za obalno plovbo.

7.

Izjeme

Če Uprava meni, da je velikost ladje takšna in so pogoji za izvajanje prevozov takšni, da uporaba predpisov tega pravila in oddelka A-II/3 Kodeksa STCW ne bi bila smotrna in možna v praksi, lahko poveljnika ladje in častnika ladijske straže na takšni ladji ali kategoriji ladje do te mere oprosti izpolnjevanja nekaterih zahtev, pri čemer mora upoštevati varnost vseh ladij, ki morda plujejo v istih vodah.

Pravilo II/4

Minimalne obvezne zahteve za pridobitev spričevala mornarja v sestavi ladijske straže

1.

Vsak mornar v sestavi ladijske straže na ladji nosilnosti 500 bruto ton ali več, ki na ladji ni na usposabljanju in na straži ne opravlja nalog nestrokovne narave, mora imeti za opravljanje takšnih nalog ustrezno spričevalo.

2.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala:

2.1

mora biti star najmanj 16 let;

2.2

je moral opraviti:

2.2.1

odobreno delo, ki vključuje najmanj šest mesecev izobraževanja in delovnih izkušenj, ali

2.2.2

posebno izobraževanje bodisi pred začetkom dela na ladji bodisi na ladji, ki zajema najmanj dva meseca odobrenega obdobja dela na čezoceanski ladji;

2.3

mora izpolnjevati standard usposobljenosti, določen v oddelku A-II/4 Kodeksa STCW.

3.

Delo na čezoceanski ladji, izobraževanje in izkušnje, ki se zahtevajo v točkah 2.2.1 in 2.2.2, se morajo nanašati na funkcije, povezane s stražo, in morajo vključevati izvajanje nalog pod neposrednim nadzorom poveljnika ladje, častnika ladijske straže ali kvalificiranega mornarja.

4.

Država članica lahko presodi, da zahteve tega pravila izpolnjujejo tisti pomorščaki, ki so opravljali ustrezno delo v službi „ladijskega krova“ najmanj eno leto v zadnjih petih letih pred začetkom veljavnosti Konvencije STCW za tisto državo članico.

POGLAVJE III

LADIJSKA STROJNICA

Pravilo III/1

Minimalne obvezne zahteve za pridobitev spričevala častnika, odgovornega za stražo v strojnici z ladijsko posadko, ali dežurnega strojnika v strojnici, ki je občasno brez posadke

1.

Vsak častnik, odgovoren za stražo v strojnici s posadko, ali strojnik, imenovan za delo v strojnici, ki je občasno brez posadke, na čezoceanski ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več mora imeti ustrezno spričevalo.

2.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala:

2.1

mora biti star najmanj 18 let;

2.2

je moral opraviti najmanj šestmesečno delo v strojnici v skladu z oddelkom A-III/1 Kodeksa STCW;

2.3

je moral opraviti najmanj 30-mesečno odobreno izobraževanje, ki zajema usposabljanje na ladji, evidentirano v evidenčni knjigi odobrenega izobraževanja, in izpolnjuje standarde usposobljenosti, določene v oddelku A-III/1 Kodeksa STCW.

Pravilo III/2

Minimalne obvezne zahteve za pridobitev spričevala upravitelja stroja in prvega častnika stroja na ladjah s pogonsko močjo stroja 3 000 kW ali več

1.

Vsak upravitelj stroja in prvi častnik stroja na čezoceanski ladji s pogonsko močjo 3 000 kW ali več mora imeti ustrezno spričevalo.

2.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala:

2.1

mora izpolnjevati zahteve za spričevalo častnika, odgovornega za stražo v strojnici, in:

2.1.1

za spričevalo prvega častnika stroja mora imeti najmanj 12 mesecev odobrenega dela na čezoceanski ladji kot pomočnik strojnika ali kot strojnik in

2.1.2

za spričevalo upravitelja stroja mora imeti najmanj 36 mesecev odobrenega dela na ladji, od katerega mora opraviti najmanj 12 mesecev kot strojnik z odgovornostjo v času, ko je kvalificiran za delo prvega častnika stroja;

2.2

mora opraviti odobreno izobraževanje in usposabljanje in izpolnjevati standard usposobljenosti, določen v oddelku A-III/2 Kodeksa STCW.

Pravilo III/3

Minimalne obvezne zahteve za pridobitev spričevala upravitelja stroja in prvega častnika stroja na ladjah s pogonsko močjo stroja od 750 kW do 3 000 kW

1.

Vsak upravitelj stroja in prvi častnik stroja na čezoceanski ladji s pogonsko močjo stroja od 750 kW do 3 000 kW ali več mora imeti ustrezno spričevalo.

2.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala:

2.1

mora izpolnjevati zahteve za spričevalo častnika, odgovornega za stražo v strojnici, in:

2.1.1

za spričevalo prvega častnika stroja mora imeti najmanj 12 mesecev odobrenega dela na čezoceanski ladji kot pomočnik strojnika ali kot strojnik in

2.1.2

za spričevalo upravitelja stroja mora imeti najmanj 24 mesecev odobrenega dela na ladji, od katerega mora opraviti najmanj 12 mesecev v času, ko je kvalificiran za delo prvega častnika stroja;

2.2

mora opraviti odobreno izobraževanje in usposabljanje in izpolnjevati standard usposobljenosti, določen v oddelku A-III/3 Kodeksa STCW.

3.

Vsak strojnik, ki je kvalificiran za delo prvega častnika stroja na ladjah s pogonsko močjo motorja 3 000 kW ali več, lahko dela kot upravitelj stroja na ladjah s pogonsko močjo motorja do 3 000 kW, če opravi najmanj 12 mesecev odobrenega dela na ladji kot strojnik z odgovornostjo in je spričevalo tako tudi overjeno.

Pravilo III/4

Minimalne obvezne zahteve za pridobitev spričevala mornarja, ki je v sestavi straže v strojnici z ladijsko posadko ali opravlja naloge v strojnici, ki je občasno brez posadke

1.

Vsak mornar v sestavi straže v strojnici ali mornar, zadolžen za stražo v strojnici, ki je občasno brez posadke, na čezoceanski ladji s pogonsko močjo motorja 750 kW ali več, razen mornarjev na usposabljanju ali tistih, ki opravljajo nekvalificirano delo, mora imeti za opravljanje takšnih nalog ustrezno spričevalo.

2.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala:

2.1

mora biti star najmanj 16 let;

2.2

je opravil:

2.2.1

odobreno delo, ki vključuje najmanj šest mesecev izobraževanja in delovnih izkušenj, ali

2.2.2

posebno izobraževanje bodisi pred začetkom dela na ladji bodisi na ladji, ki zajema najmanj dva meseca odobrenega obdobja dela na čezoceanski ladji;

2.3

mora izpolnjevati standard usposobljenosti, določen v oddelku A-III/4 Kodeksa STCW.

3.

Delo na čezoceanski ladji, izobraževanje in delovne izkušnje, ki jih zahtevata točki 2.2.1 in 2.2.2, morajo biti povezani s funkcijami stražarjenja v strojnici in morajo zajemati izvajanje nalog pod neposrednim nadzorom kvalificiranega strojnika ali kvalificiranega mornarja.

4.

Država članica lahko presodi, da zahteve tega pravila izpolnjujejo tisti pomorščaki, ki so delali na ustreznem delovnem mestu v strojnici ladje najmanj eno leto v zadnjih petih letih pred začetkom veljavnosti Konvencije STCW za tisto državo članico.

POGLAVJE IV

RADIJSKE ZVEZE IN POMORSKI RADIOTELEFONISTI

Pojasnilo

Obvezne določbe, ki se nanašajo na stražo radijskih zvez, so določene s Pravilnikom o radiokomunikacijah in s SOLAS 74, kakor je bila spremenjena. Določbe, ki se nanašajo na vzdrževanje opreme za radijske zveze, so navedene v SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, in v smernicah, ki jih je sprejela IMO.

Pravilo IV/1

Področje uporabe

1.

Določbe tega poglavja se, razen tistih iz točke 2, uporabljajo za osebje, odgovorno za radijske zveze na ladjah, ki delujejo v Globalnem sistemu za klic v sili in reševanje na morju (GMDSS), predpisanem s SOLAS 74, kakor je bila spremenjena.

2.

Pomorskim radijskim operaterjem na ladjah, ki jim ni treba izpolnjevati določb poglavja IV SOLAS 74, nanašajočih se na sistem GMDSS, ni treba izpolnjevati določb tega poglavja. Vendar pa morajo pomorski radijski operaterji na teh ladjah ravnati v skladu s Pravilnikom o radiokomunikacijah. Uprava mora zagotoviti, da se radijskim operaterjem izdajo ali priznajo ustrezna spričevala, ki jih predpisuje Pravilnik o radijskih komunikacijah.

Pravilo IV/2

Minimalne obvezne zahteve za pridobitev spričevala pomorskega radijskega operaterja v sistemu GMDSS

1.

Vsaka oseba, odgovorna za izvajanje nalog na področju radijskih zvez na ladji, ki mora sodelovati v sistemu GMDSS, mora imeti ustrezno spričevalo, ki se nanaša na GMDSS in ga je izdala ali priznala Uprava na podlagi določb Pravilnika o radiokomunikacijah.

2.

Vsak kandidat s spričevalom v skladu s tem pravilom mora za delo na ladji, ki je v skladu s spremenjeno SOLAS 74 opremljena z napravami za radijske zveze:

2.1

biti star najmanj 18 let in

2.2

imeti opravljeno odobreno izobraževanje in usposabljanje in izpolnjevati standard usposobljenosti, določen v oddelku A-IV/2 Kodeksa STCW.

POGLAVJE V

POSEBNO IZOBRAŽEVANJE ZA OSEBJE NA NEKATERIH VRSTAH LADIJ

Pravilo V/1

Minimalne obvezne zahteve za usposabljanje in kvalifikacijo ladijskega poveljnika, častnika in mornarja na tankerjih

1.

Častniki in mornarji, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti v zvezi s tovorom ali njegovo opremo na tankerjih, morajo poleg izobraževanja, ki se zahteva s pravilom VI/1, opraviti odobren tečaj protipožarne varnosti na kopnem in:

1.1

najmanj trimesečno odobreno delo na tankerju, da pridobijo ustrezno znanje o varnih delovnih praksah, ali

1.2

odobren tečaj seznanjanja s tankerjem, zajemajoč najmanj tiste predmete, ki jih pokriva tečaj iz oddelka A-V/1 Kodeksa STCW.

Vendar lahko Uprava določi krajše obdobje nadzorovanega dela na ladji, kakor ga predpisuje točka 1.1, če:

1.3

tako sprejeto obdobje ni krajše od enega meseca;

1.4

je nosilnost tankerja manjša od 3 000 bruto ton;

1.5

nobena vožnja, ki jo tanker opravi v tem obdobju, ni daljša od 72 ur;

1.6

operativne lastnosti tankerja, pa tudi število prevozov in postopkov natovarjanja in raztovarjanja v tem obdobju dopuščajo pridobitev enake stopnje znanja in izkušenj.

2.

Poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik, prvi častnik stroja in vsaka oseba z neposredno odgovornostjo za natovor, raztovor in tranzit ali za ravnanje s tovorom mora poleg izpolnjevanja zahtev iz točke 1.1 ali 1.2:

2.1

imeti delovne izkušnje, ki ustrezajo delu na takšni vrsti tankerja, na kakršnem dela, in

2.2

imeti opravljen odobren poseben izobraževalni program, ki zajema najmanj tiste predmete, določene v oddelku A-V/1 Kodeksa STCW, ki ustrezajo njegovim nalogam na tankerju za prevoz nafte, na tankerju za prevoz kemikalij ali na tankerju za prevoz utekočinjenega plina, na kakršnem dela.

3.

Dve leti po začetku veljavnosti Konvencije STCW za državo članico se lahko pojmuje, da pomorščaki izpolnjujejo zahteve točke 2.2, če so na ustreznem delovnem mestu delali na zadevni vrsti tankerja najmanj eno leto v preteklih petih letih.

4.

Uprave zagotovijo izdajo ustreznega spričevala poveljnikom ladje in častnikom, ki imajo kvalifikacije v skladu s točkama 1 ali 2, kakor je primerno, ali pravilno overitev obstoječega spričevala. Vsak mornar s predpisanimi kvalifikacijami mora imeti ustrezno spričevalo.

Pravilo V/2

Minimalne obvezne zahteve za usposabljanje in kvalifikacije poveljnikov ladje, ladijskih častnikov, mornarjev in drugega osebja na potniških ro-ro trajektih

1.

To pravilo se uporablja za poveljnike ladij, ladijske častnike, mornarje in drugo osebje, ki delajo na potniških ro-ro trajektih v mednarodni plovbi. Uprave odločijo glede uporabe teh zahtev za osebje, ki dela na potniških ro-ro trajektih v domači plovbi.

2.

Preden so pomorščakom dodeljene naloge na potniškem ro-ro trajektu, morajo opraviti izobraževanje, ki ga zahtevajo točke 4 do 8, v skladu z njihovimi delovnimi mesti, nalogami in odgovornostmi.

3.

Pomorščaki, ki morajo imeti izobrazbo v skladu s točkami 4, 7 in 8, morajo v največ petletnih presledkih opraviti ustrezno osvežitveno izobraževanje ali dokazati, da so v zadnjih petih letih pridobili zahtevane standarde usposobljenosti.

4.

Poveljniki ladje, častniki in drugo osebje, ki so določeni na seznamih razporeditve ob alarmu za pomoč potnikom v izrednih razmerah na potniških ro-ro trajektih, morajo opraviti izobraževanje s področja upravljanja množice, kakor je določeno v odstavku 1 oddelka A-V/2 Kodeksa STCW.

5.

Poveljniki ladje, častniki in drugo osebje, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti na potniških ro-ro trajektih, morajo opraviti seznanitveno izobraževanje, kakor je opredeljeno v odstavku 2 oddelka A-V/2 Kodeksa STCW.

6.

Ladijsko osebje, ki zagotavlja neposredne storitve potnikom v prostorih za potnike na potniških ro-ro trajektih, mora opraviti izobraževanje s področja varnosti, kakor je opredeljeno v odstavku 3 oddelka A-V/2 Kodeksa STCW.

7.

Poveljnik ladje, prvi častnik, upravitelj stroja, prvi častnik stroja in vsaka oseba, ki ji je dodeljena neposredna odgovornost za vkrcanje in izkrcanje potnikov, natovor, raztovor ali zaščito tovora ali za zapiranje odprtin v ladijskem trupu potniškega ro-ro trajekta, morajo imeti opravljeno odobreno izobraževanje iz varnosti potnikov, varnosti tovora in celovitosti ladijskega trupa, kakor je opredeljeno v odstavku 4 oddelka A-V/2 Kodeksa STCW.

8.

Poveljnik ladje, prvi častnik, upravitelj stroja, prvi častnik stroja in vsaka oseba, ki je v izrednih razmerah odgovorna za varnost potnikov na potniškem ro-ro trajektu, morajo imeti opravljeno odobreno izobraževanje iz kriznega upravljanja človeških virov, kakor je opredeljeno v odstavku 5 oddelka A-V/2 Kodeksa STCW.

9.

Uprave morajo poskrbeti za izdajo dokumentov, ki dokazujejo opravljeno izobraževanje, vsaki osebi, ki ima kvalifikacije na podlagi določb tega pravila.

Pravilo V/3

Minimalne obvezne zahteve za usposabljanje in kvalifikacije poveljnikov ladje, ladijskih častnikov, mornarjev in drugega osebja na potniških ladjah, razen na potniških ro-ro trajektih

1.

To pravilo se uporablja za poveljnike ladij, ladijske častnike, mornarje in drugo osebje, ki delajo na potniških ladjah, razen na ro-ro potniških trajektih, v mednarodni plovbi. Uprave odločijo glede uporabe teh zahtev za osebje, ki dela na potniških ladjah v domači plovbi.

2.

Preden so pomorščakom dodeljene naloge na potniških ladjah, morajo opraviti izobraževanje, zahtevano v točkah 4 do 8, v skladu z njihovimi delovnimi mesti, nalogami in odgovornostmi.

3.

Pomorščaki, ki morajo imeti izobrazbo v skladu s točkami 4, 7 in 8, morajo v največ petletnih presledkih opraviti ustrezno osvežitveno izobraževanje ali dokazati, da so v zadnjih petih letih pridobili zahtevane standarde usposobljenosti.

4.

Ladijsko osebje, ki je določeno na seznamih razporeditve ob alarmu za pomoč potnikom v izrednih razmerah na potniških ladjah, mora opraviti izobraževanje s področja upravljanja množice, kakor je opredeljeno v odstavku 1 oddelka A-V/3 Kodeksa STCW.

5.

Poveljniki ladje, častniki in drugo osebje, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti na potniških ladjah, morajo opraviti seznanitveno izobraževanje, opredeljeno v odstavku 2 oddelka A-V/3 Kodeksa STCW.

6.

Ladijsko osebje, ki zagotavlja neposredne storitve potnikom v prostorih za potnike na potniških ladjah, mora opraviti izobraževanje s področja varnosti, kakor je opredeljeno v odstavku 3 oddelka A-V/3 Kodeksa STCW.

7.

Poveljniki ladje, prvi častniki in vsaka oseba, ki ji je dodeljena neposredna odgovornost za vkrcanje in izkrcanje potnikov, morajo imeti opravljeno odobreno izobraževanje iz varnosti potnikov, kakor je opredeljeno v odstavku 4 oddelka A-V/3 Kodeksa STCW.

8.

Poveljnik ladje, prvi častniki, upravitelj stroja, prvi častnik stroja in vsaka oseba, ki je v izrednih razmerah odgovorna za varnost potnikov na potniških ladjah, morajo imeti opravljeno odobreno izobraževanje iz kriznega upravljanja človeških virov, kakor je opredeljeno v odstavku 5 oddelka A-V/3, Kodeksa STCW.

9.

Uprave morajo zagotoviti izdajo dokumentov, ki dokazujejo opravljeno izobraževanje, vsaki osebi, ki ima kvalifikacije na podlagi določb tega pravila.

POGLAVJE VI

FUNKCIJE, KI SE NANAŠAJO NA IZREDNE RAZMERE, VARNOST PRI DELU, ZDRAVSTVENO OSKRBO IN NALOGE ZA PREŽIVETJE NA MORJU

Pravilo VI/1

Minimalne obvezne zahteve za seznanitev, osnovno izobraževanje in usposabljanje na področju varnosti za vse pomorščake

Pomorščaki morajo opraviti seznanitveno izobraževanje ali osnovno usposabljanje s področja varnosti v skladu z oddelkom A-VI/1 Kodeksa STCW in morajo izpolnjevati ustrezni standard usposobljenosti, ki ga opredeljuje Kodeks.

Pravilo VI/2

Minimalne obvezne zahteve za izdajo spričeval o visoki strokovni usposobljenosti v vodenju reševalnih čolnov in hitrih reševalnih čolnov

1.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala o visoki strokovni usposobljenosti v vodenju reševalnih čolnov razen hitrih reševalnih čolnov mora:

1.1

biti star najmanj 18 let;

1.2

poprej opraviti najmanj 12 mesecev odobrenega dela na ladji ali obiskovati odobren izobraževalni tečaj in delati najmanj šest mesecev na ladji;

1.3

izpolnjevati standard usposobljenosti za pridobitev spričevala o visoki usposobljenosti v vodenju reševalnih čolnov, opredeljen v odstavkih 1 do 4 oddelka A-VI/2 Kodeksa STCW.

2.

Vsak kandidat za pridobitev spričevala o visoki usposobljenosti v vodenju hitrih reševalnih čolnov mora:

2.1

imeti spričevalo o visoki usposobljenosti v vodenju reševalnih čolnov razen hitrih reševalnih čolnov;

2.2

poprej obiskovati odobren izobraževalni tečaj;

2.3

izpolnjevati standard usposobljenosti za pridobitev spričevala o visoki usposobljenosti v vodenju hitrih reševalnih čolnov, opredeljen v odstavkih 5 do 8 oddelka A-VI/2 Kodeksa STCW.

Pravilo VI/3

Minimalne obvezne zahteve za izobraževanje v zahtevnejših tehnikah protipožarne zaščite

1.

Pomorščaki, odgovorni za nadzor dejavnosti s področja protipožarne zaščite, morajo poprej uspešno opraviti višjo stopnjo izobraževanja v tehnikah protipožarne zaščite s posebnim poudarkom na organizaciji, strategiji in poveljevanju v skladu z določbami oddelka A-VI/3 Kodeksa STCW in izpolnjevati standard usposobljenosti, ki ga določa Kodeks.

2.

Kadar višja stopnja izobraževanja v protipožarni zaščiti ni zajeta v kvalifikacijah, ki se zahtevajo za pridobitev spričevala, se izda posebno spričevalo, ali če je to primerno, dokument, ki dokazuje, da je njegov imetnik obiskoval izobraževalni tečaj s področja zahtevnejših tehnik protipožarne zaščite.

Pravilo VI/4

Minimalne obvezne zahteve za področje medicinske prve pomoči in medicinske oskrbe

1.

Pomorščaki, določeni za zagotavljanje medicinske prve pomoči na ladji, morajo izpolnjevati standard usposobljenosti v zagotavljanju medicinske prve pomoči, opredeljen v odstavkih 1, 2 in 3 oddelka A-VI/4 Kodeksa STCW.

2.

Pomorščaki, določeni za zagotavljanje medicinske oskrbe na ladji, morajo izpolnjevati standard usposobljenosti, ki je za zagotavljanje medicinske prve pomoči na ladji opredeljen v odstavkih 4, 5 in 6 oddelka A-VI/4 Kodeksa STCW.

3.

Kadar izobraževanje s področja medicinske prve pomoči ali medicinske oskrbe ni zajeto v kvalifikacijah za pridobitev spričevala, se izda posebno spričevalo, ali če je to primerno, dokument, ki dokazuje, da je njegov imetnik obiskoval izobraževalni tečaj iz medicinske prve pomoči ali medicinske oskrbe.

POGLAVJE VII

NADOMESTNA SPRIČEVALA

Pravilo VII/1

Izdaja nadomestnih spričeval

1.

Države članice se lahko ne glede na pogoje za izdajo spričevala, ki jih določata poglavji II in III te priloge, odločijo za izdajo ali odobritev izdaje drugih spričeval, kakor jih navajajo pravila teh dveh poglavij, če:

1.1

so zadevne funkcije in ravni odgovornosti, navedene v spričevalih in overitvah, izbrane med tistimi in enake tistim, ki so navedene v oddelkih A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 in A-IV/2 Kodeksa STCW;

1.2

so kandidati za funkcije in ravni odgovornosti, navedene v spričevalih in overitvah, opravili odobreno izobraževanje in usposabljanje in izpolnjujejo standarde usposobljenosti, ki jih predpisujejo ustrezni oddelki Kodeksa STCW in so navedeni v oddelku A-VII/1 tega Kodeksa;

1.3

so kandidati opravili ustrezno odobreno delo na ladji za izvajanje funkcij in za ravni, ki so navedene v spričevalu. Delo na ladji mora trajati najmanj toliko časa, kakor traja delo na ladji, ki ga predpisujeta poglavji II in III te priloge. Vendar pa minimalni čas dela na ladji ne sme biti krajši od časa, ki ga predpisuje oddelek A-VII/2 Kodeksa STCW;

1.4

kandidati za pridobitev spričevala, ki naj bi opravljali funkcijo navigacije na operativni ravni, morajo za opravljanje določenih nalog pomorskega radijskega operaterja v skladu s Pravilnikom o radiokomunikacijah izpolnjevati, odvisno od primera, veljavne zahteve pravil poglavja IV;

1.5

so spričevala izdana v skladu z zahtevami člena 11 in določbami iz poglavja VII Kodeksa STCW.

2.

Dokler država članica Komisiji ne sporoči podatkov, ki jih zahteva Konvencija STCW, se spričevala na podlagi tega poglavja ne smejo izdati.

Pravilo VII/2

Izdaja spričeval pomorščakom

Vsak pomorščak, ki opravlja funkcijo ali skupino funkcij iz tabel A-II/1, A-II/2, A-II/3 ali AII/4 poglavja II ali iz tabel A-III/1, A-III/2, A-III/4 poglavja III ali A-IV/2 poglavja IV Kodeksa STCW, mora imeti ustrezno spričevalo.

Pravilo VII/3

Načela, ki urejajo izdajo nadomestnih spričeval

1.

Država članica, ki se odloči za izdajo nadomestnih spričeval ali odobri njihovo izdajo, mora zagotoviti, da se upoštevajo naslednja načela:

1.1

nadomestni sistem izdajanja spričeval se ne izvaja, če ne zagotavlja vsaj enake ravni varnosti v pomorskem prometu in enakih preprečevalnih učinkov onesnaževanja, kakor to predvidevajo druga poglavja;

1.2

vsaka ureditev o izdaji nadomestnih spričeval na podlagi tega poglavja mora predvidevati medsebojno zamenljivost s spričevali, ki so izdana na podlagi drugih poglavij.

2.

Načelo medsebojne zamenljivosti iz točke 1 mora zagotavljati, da:

2.1

so pomorščaki, ki so pridobili spričevalo na podlagi ureditve iz poglavja II in/ali poglavja III, in tisti, ki so ga pridobili na podlagi ureditve poglavja VII, zmožni delati na ladjah s tradicionalno obliko organizacije ali drugimi oblikami organizacije na ladji;

2.2

se pomorščaki ne izobražujejo za posebne ladijske ureditve tako, da bi to prizadelo izvajanje njihovih veščin kjer koli drugje.

3.

Pri izdaji vsakega spričevala na podlagi določb tega poglavja se morajo upoštevati naslednja načela:

3.1

izdaja nadomestnih spričeval se sama po sebi ne sme uporabljati zato, da bi:

3.1.1

zmanjšala številčno stanje posadk na ladji;

3.1.2

zmanjšala celovitost poklica ali razvrednotila strokovno usposobljenost pomorščakov, ali

3.1.3

utemeljila dodelitev kombiniranih nalog častnika straže ladijskega stroja in častnika straže krova enemu samemu imetniku spričevala v času katere koli določene straže;

3.2

oseba, ki ladji poveljuje, mora biti imenovana za poveljnika ladje, in uveljavitev sistema izdajanja nadomestnih spričeval ne sme prizadeti pravnega statusa in pristojnosti poveljnika ladje in drugih oseb.

4.

Načela, navedena v točkah 1 in 2, morajo zagotavljati ohranitev pristojnosti častnikov krova in častnikov stroja.


PRILOGA II

MERILA ZA PRIZNANJE TRETJIH DRŽAV, KI SO IZDALE SPRIČEVALO IZ ČLENA 19(2) ALI JE BILO SPRIČEVALO IZDANO POD NJIHOVO PRISTOJNOSTJO

1.

Tretja država mora biti pogodbenica Konvencije STCW.

2.

Odbor za pomorsko varnost mora prepoznati tretjo državo kot državo, ki je dokazala popolno in celotno upoštevanje določb Konvencije STCW.

3.

Komisija mora potrditi, ob pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost in z morebitno vključitvijo katere koli zadevne države članice, s pomočjo vseh potrebnih ukrepov, ki lahko vključujejo nadzor naprav in postopkov, da so zahteve glede standarda pristojnosti, izdaje in priznanja spričeval ter vodenja evidence v celoti izpolnjene in da je uveden sistem standardov kakovosti v skladu s pravilom I/8 Konvencije STCW.

4.

Država članica mora biti v postopku dogovarjanja z zadevno tretjo državo o obveznosti, po kateri je treba takoj sporočiti vsako pomembno spremembo v dogovorih o usposabljanju in izdajanju spričeval, predvidenih v skladu s Konvencijo STCW.

5.

Država članica je morala uvesti ukrepe, s katerimi je zagotovila, da imajo pomorščaki, ki predložijo spričevala za naloge na vodstveni ravni, z namenom njihovega priznanja, ustrezno znanje o pomorski zakonodaji ustrezne države članice, ki se nanaša na naloge, ki jih lahko opravljajo.

6.

Če država članica želi dopolniti presojo skladnosti tretje države s presojo nekaterih ustanov za pomorsko usposabljanje, ravna v skladu z določbami oddelka A-I/6 Kodeksa STCW.


PRILOGA III

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom sprememb

(iz člena 32)

Direktiva 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 136, 18.5.2001, str. 17)

 

Direktiva 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 324, 29.11.2002, str. 53)

samo člen 11

Direktiva 2003/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 326, 13.12.2003, str. 28)

 

Direktiva Komisije 2005/23/ES

(UL L 62, 9.3.2005, str. 14)

 

Direktiva 2005/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 255, 30.9.2005, str. 160)

samo člen 4

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 32)

Direktiva

Rok za prenos

2002/84/ES

23. november 2003

2003/103/ES

14. maj 2005

2005/23/ES

29. september 2005

2005/45/ES

20. oktober 2007


PRILOGA IV

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 2001/25/ES

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2, uvodno besede

Člen 2, uvodno besede

Člen 2, prva do četrta alinea

Člen 2(a) do (d)

Členi 3 do 7

Členi 3 do 7

Člen 7a

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9(1), uvodno besedilo

Člen 10(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 9(1)(a) in (b)

Člen 10(1), prvi pododstavek (a) in (b)

Člen 9(1)(c), prvi stavek

Člen 10(1), prvi pododstavek (c)

Člen 9(1)(c), drugi stavek

Člen 10(1), drugi pododstavek

Člen 9(1)(d)

Člen 10(1), prvi pododstavek (d)

Člen 9(2) in (3)

Člen 10(2) in (3)

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16(1), uvodni stavek

Člen 17(1), uvodni stavek

Člen 16(1), prva do četrta alinea

Člen 17(1)(a) do (d)

Člen 16(2), uvodno besedilo

Člen 17(2), uvodno besedilo

Člen 16(2)(a)(1) in (2)

Člen 17(2)(a) (i) in (iii)

Člen 16(2)(b) in (c)

Člen 17(2)(b) in (c)

Člen 16(2)(d)(1) in (2)

Člen 17(2)(d)(i) in (ii)

Člen 16(2)(d)(3)(i) in (ii)

Člen 17(2)(d)(iii), prva in druga alinea

Člen 16(2)(e)

Člen 17(2)(e)

Člen 16(2)(f) (1) do (5)

Člen 17(2)(f)(i) do (v)

Člen 16(2)(g)

Člen 17(2)(g)

Člen 17

Člen 18

Člen 18(1) in (2)

Člen 18(3), uvodni stavek

Člen 19(1)

Člen 18(3)(a)

Člen 19(2)

Člen 18(3)(b)

Člen 19(3), prvi pododstavek

Člen 18(3)(c)

Člen 19(3), drugi pododstavek

Člen 18(3)(d)

Člen 19(4)

Člen 18(3)(e)

Člen 19(5)

Člen 18(3)(f)

Člen 19(6)

Člen 18(4)

Člen 19(7)

Člen 18a(1), prvi in drugi stavek

Člen 20(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 18a(2), prvi in drugi stavek

Člen 20(2), prvi in drugi pododstavek

Člen 18a(3) do (5)

Člen 20(3) do (5)

Člen 18a(6), prvi in drugi stavek

Člen 20(6), prvi in drugi pododstavek

Člen 18a(7)

Člen 20(7)

Člen 18b

Člen 21

Člen 19

Člen 22

Člen 20(1), uvodno besedilo

Člen 23(1), uvodno besedilo

Člen 20(1), prva in druga alinea

Člen 23(1)(a) in (b)

Člen 20(2), uvodne besede

Člen 23(2), uvodno besedilo

Člen 20(2), prva do šesta alinea

Člen 23(2)(a) do (f)

Člen 20(3)

Člen 23(3)

Člen 21

Člen 24

Člen 21a

Člen 25

Člen 26(1)

Člen 21b, prvi stavek

Člen 26(2), prvi pododstavek

Člen 21b, drugi stavek

Člen 26(2), drugi pododstavek

Člen 22(1), prvi stavek

Člen 27(1), prvi pododstavek

Člen 22(1), drugi stavek

Člen 27(1), drugi pododstavek

Člen 27(1), tretji pododstavek

Člen 22(3) in (4)

Člen 27(2) in (3)

Člen 23(1) in (2)

Člen 28(1) in (2)

Člen 28(3)

Člen 23(3)

Člen 24(1) in (2)

Člen 24(3)(1) in (2)

Člen 29(a) in (b)

Člen 25

Člen 30

Člen 26, prvi stavek

Člen 31, prvi pododstavek

Člen 26, drugi stavek

Člen 31, drugi pododstavek

Člen 27

Člen 32

Člen 28

Člen 33

Člen 29

Člen 34

Prilogi I in II

Prilogi I in II

Priloga III

Priloga IV

Priloga III

Priloga IV


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/62


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. decembra 2008

o sprejetju zavez v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

(2008/899/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), ter zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Komisija je z Uredbo (ES) št. 488/2008 (2) uvedla začasne protidampinške dajatve na uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (LRK) v Skupnost.

(2)

Po sprejetju začasnih protidampinških ukrepov je Komisija nadaljevala preiskavo dampinga, škode in interesa Skupnosti. Dokončne ugotovitve in sklepi te preiskave so zapisani v Uredbi Sveta (ES) št. 1193/2008 (3) o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz citronske kisline s poreklom iz LRK.

(3)

Preiskava je potrdila začasne ugotovitve glede škodljivega dampinga v zvezi z uvozom citronske kisline s poreklom iz LRK.

B.   ZAVEZE

(4)

Po sprejetju začasnih protidampinških ukrepov je šest sodelujočih proizvajalcev izvoznikov v LRK, in sicer Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry ter Weifang Ensign Industry, ponudilo cenovne zaveze v skladu s členom 8(1) osnovne uredbe. V teh zavezah so proizvajalci izvozniki ponudili, da bodo zadevni izdelek prodajali po ceni ali nad ceno, ki odpravlja škodljive učinke dampinga. Vsak proizvajalec izvoznik je z namenom omejevanja tveganja izogibanja ponudil najnižjo uvozno ceno za vse različne vrste izdelkov.

(5)

Poleg tega ponudbe zagotavljajo indeksacijo najnižjih cen, saj so cene zadevnega izdelka znatno nihale, zlasti so se precej povečale po obdobju preiskave. Indeksacija se izvaja v skladu z javnimi mednarodnimi kotacijami koruze, glavne surovine, ki jo uporabljajo proizvajalci izvozniki. Vendar so proizvajalci izvozniki ponudili, da bodo najnižje cene določili vsaj na ravni neškodljive cene, čeprav bi bila zaradi indeksacije raven cen nižja.

(6)

Družba Laiwu Taihe Biochemistry, ki ji je bila odobrena tržnogospodarska obravnava, je ponudila, da bo svojo najnižjo ceno izračunala na podlagi normalne vrednosti, ki je bila določena med preiskavo.

(7)

Poleg tega so proizvajalci izvozniki z namenom zmanjšanja tveganja kršitve cen z navzkrižno kompenzacijo cen ponudili, da bodo stranke, katerih organizacija ali struktura sega izven meja EU, obvestili o vsej prodaji izven EU, v primeru da bi proizvajalec izvoznik tej stranki prodajal v EU. Privolili pa so tudi, da bodo pri teh prodajah izven EU spoštovali določeno cenovno ureditev.

(8)

Proizvajalci izvozniki bodo Komisiji tudi redno pošiljali podrobne informacije o svojem izvozu v Skupnost, kar pomeni, da lahko Komisija učinkovito spremlja zaveze.

(9)

Treba je opozoriti tudi, da se šestim družbam iz uvodne izjave (4) pridružuje Gospodarska zbornica uvoznikov in izvoznikov kovin, rud in kemikalij Kitajske, ki bo imela zato pri spremljanju zavez prav tako pomembno vlogo. Zato je po mnenju Komisije tveganje izogibanja omejeno.

(10)

Po razkritju ponujenih zavez je industrija Skupnosti nasprotovala ponujenim zavezam. Industrija Skupnosti je trdila, da indeksacija na osnovi koruze ni primerna, ker druge pomembne surovine predstavljajo glavne spremenljive stroške, ter predlagala indeksacijo na osnovi stroškov surovin in energije. Kar zadeva predlog industrije Skupnosti za indeksacijo tudi na osnovi energije, je treba opozoriti, da energija ni glavni razlog za povečanje stroškov. Poleg tega ne bi bilo jasnega vira indeksacije, saj je lahko zahtevana energija pridobljena iz različnih virov, kot so premog, zemeljski plin ali elektrika.

(11)

Nadalje je industrija Skupnosti še trdila, da obstaja visoko tveganje navzkrižne kompenzacije cen, kar pomeni, da se izdelki, ki jih zajema zaveza, lahko izven ES isti stranki prodajajo po umetno nizkih cenah, da bi izravnali najnižje cene v ES, ker proizvajalci izvozniki izdelke, ki jih zajema zaveza, prodajajo multinacionalkam. V zvezi s tem je treba poudariti, da je večina izvoza družb v ES namenjena trgovcem in ne multinacionalkam. Kljub temu in da bi še bolj zmanjšali preostalo tveganje navzkrižne kompenzacije določenih družb, ponudbe vsebujejo posebne klavzule o navzkrižni kompenzaciji za prodajo zadevnih družb tistim strankam v ES, katerih organizacija ali struktura sega izven meja EU. Te klavzule znatno zmanjšujejo tveganje navzkrižne kompenzacije.

(12)

Glede na to so zaveze, ki so jih ponudili proizvajalci izvozniki, sprejemljive.

(13)

Da bi lahko Komisija učinkovito spremljala izpolnjevanje zavez družb, kadar je zahtevek za sprostitev v prosti promet na podlagi zavez predložen ustreznemu carinskemu organu, bo oprostitev dajatev možna le (i) s predložitvijo računa na podlagi zaveze, ki bo vseboval vsaj podatke, navedene v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1193/2008; (ii) če navedena družba uvoženo blago izdela, odpravi in fakturira neposredno prvi neodvisni stranki v Skupnosti; in (iii) če blago, ki je deklarirano in predloženo carinski službi, točno ustreza opisu na računu na podlagi zaveze. Kadar takšen račun ni predložen ali ne ustreza izdelku, predloženemu carinskim organom, se namesto tega plača ustrezna stopnja protidampinške dajatve.

(14)

Za zagotovitev spoštovanja zavez so bili uvozniki z navedeno uredbo Sveta opozorjeni, da neizpolnjevanje pogojev iz te uredbe ali umik sprejetja zavez s strani Komisije lahko privede do carinskega dolga za zadevne transakcije.

(15)

V primeru kršitve ali umika zaveze ali kadar Komisija umakne sprejetje zaveze, se v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe samodejno uporablja protidampinška dajatev, uvedena v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe –

SKLENILA:

Člen 1

Zaveze, ki so jih skupaj z Gospodarsko zbornico uvoznikov in izvoznikov kovin, rud in kemikalij Kitajske ponudili spodaj navedeni proizvajalci izvozniki v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se sprejmejo.

Država

Družba

Dodatna oznaka Taric

Ljudska republika Kitajska

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, provinca Anhui

A874

Proizvaja RZBC Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provinca Shandong in prodaja z njo povezana prodajna družba RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provinca Shandong.

A926

Proizvaja RZBC (Juxian) Co., Ltd – West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, provinca Shandong in prodaja z njo povezana prodajna družba RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provinca Shandong.

A927

TTCA Co., Ltd. – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, provinca Shandong

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Economic Development Zone Yixing City 214203, provinca Jiangsu

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, provinca Shandong

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, provinca Shandong

A882

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Komisijo

Catherine ASHTON

Članica Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(2)  UL L 143, 3.6.2008, str. 13.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/65


SKUPNI UKREP SVETA 2008/900/SZVP

z dne 2. decembra 2008

o spremembi Skupnega ukrepa 2008/107/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/107/SZVP (1).

(2)

Mandat posebnega predstavnika Evropske unije bi bilo treba spremeniti, da bi se upoštevala njegova vloga pri spremljanju izvajanja strategije EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo, ki jo je sprejel Evropski svet junija 2007 –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Člen 3(1)(i) Skupnega ukrepa 2008/107/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„(i)

prispevati k oblikovanju vidikov SZVP v zvezi s srednjo Azijo glede zanesljivosti oskrbe z energijo, boja proti drogam ter upravljanja vodnih virov.“

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Svet

Predsednica

C. LAGARDE


(1)  UL L 38, 13.2.2008, str. 19.


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/66


SKLEP SVETA 2008/901/SZVP

z dne 2. decembra 2008

o neodvisni mednarodni preiskavi spora v Gruziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 13(3) in 23(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 1. septembra 2008 izrazil pripravljenost Evropske unije, da z ustreznimi ukrepi podpre vsa prizadevanja za miroljubno in trajno rešitev spora v Gruziji ter podpre ukrepe za krepitev zaupanja.

(2)

Svet je 15. septembra 2008 podprl zamisel o neodvisni mednarodni preiskavi spora v Gruziji.

(3)

Za vodjo preiskovalne misije bi bilo primerno imenovati go. Heidi TAGLIAVINI –

SKLENIL:

Člen 1

Vodja neodvisne mednarodne preiskovalne misije in pooblastila

1.   Za vodjo neodvisne mednarodne preiskovalne misije spora v Gruziji, v nadaljnjem besedilu „preiskovalna misija“, se za obdobje od 2. decembra 2008 do 31. julija 2009 imenuje ga. Heidi TAGLIAVINI.

2.   Namen preiskovalne misije je preiskava vzrokov in poteka spora v Gruziji, tudi s stališča mednarodnega prava (1), humanitarnega prava in človekovih pravic, ter obtožb, izrečenih v tem sporu (2). Okvir te preiskave, tako prostorski kot časovni, bo začrtan dovolj široko, da bo omogočal ugotovitev vseh možnih vzrokov spora. Izsledki preiskave bodo v obliki poročila predloženi stranem v sporu ter Svetu, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Organizaciji združenih narodov (OZN).

3.   Vodja misije je odgovoren za izvedbo preiskovalne misije. Popolnoma neodvisno določi delovne postopke in metode preiskovalne misije, kakor tudi vsebino poročila iz odstavka 2.

Člen 2

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z izvajanjem preiskovalne misije, za obdobje od 2. decembra 2008 do 31. julija 2009 znaša 1 600 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 2. decembra 2008.

3.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti. Njihovo upravljanje se uredi s pogodbo med vodjo preiskovalne misije in Komisijo.

4.   Vodja preiskovalne misije glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 3

Sestava preiskovalne misije

Sestavo preiskovalne misije določi njen vodja. Sestavljajo jo priznani strokovnjaki, med drugim pravniki, zgodovinarji, vojaško osebje in strokovnjaki s področja človekovih pravic.

Člen 4

Ocena

Svet pred 31. julijem 2009 oceni izvajanje tega sklepa.

Člen 5

Začetek učinkovanja in prenehanje veljavnosti

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Veljati preneha 31. julija 2009.

Člen 6

Objava

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Svet

Predsednica

C. LAGARDE


(1)  Tudi s stališča Helsinške sklepne listine.

(2)  Vključno z obtožbami o vojnih zločinih.


3.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.