ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 318

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
28. november 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1173/2008 z dne 27. novembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1174/2008 z dne 27. novembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1134/2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. novembra 2008

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1175/2008 z dne 27. novembra 2008 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

6

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ( 1 )

9

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/889/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. novembra 2008 o spremembi odločb 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES in 2005/360/ES zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje določenim proizvodom (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6941)  ( 1 )

12

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

 

2008/890/SZVP

 

*

Sklep Sveta z dne 27. novembra 2008 o izvajanju Skupnega ukrepa 2007/749/SZVP o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH)

14

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

28.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1173/2008

z dne 27. novembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. novembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


28.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1174/2008

z dne 27. novembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1134/2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. novembra 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. novembra 2008, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1134/2008 (3).

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev za 5 EUR/t odstopa od določene dajatve, je potrebna prilagoditev uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (ES) št. 1134/2008.

(3)

Uredbo (ES) št. 1134/2008 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1134/2008 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 28. novembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.

(3)  UL L 306, 15.11.2008, str. 63.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 28. novembra 2008

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

24,22

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

20,22

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

20,22

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

24,22


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

14.11.2008-26.11.2008

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

200,85

113,32

Cena FOB ZDA

239,24

229,24

209,24

123,19

Premija za Zaliv

12,14

Premija za Velika jezera

23,58

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

12,06 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

10,09 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


28.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1175/2008

z dne 27. novembra 2008

o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) in zlasti člena 91 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1698/2005 je vzpostavila enoten pravni okvir podpore za razvoj podeželja iz EKSRP po vsej Skupnosti. Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 (2) je dopolnila ta okvir tako, da je uvedla podrobna izvedbena pravila.

(2)

Člen 57(2) Uredbe (ES) št. 1974/2006 vsebuje podrobnosti o izvajanju člena 88 Uredbe (ES) št. 1698/2005 glede pravil uporabe za državno pomoč v primeru finančnih prispevkov, ki jih zagotavljajo države članice kot dopolnilo podpore Skupnosti, in člena 89 Uredbe (ES) št. 1698/2005 glede dodatnega nacionalnega financiranja zunaj področja uporabe člena 36 Pogodbe. V ta člen je primerno vključiti nekatere ukrepe, povezane z gozdarstvom. Poleg tega bi bilo treba ustrezno spremeniti točko 9.B Priloge II k Uredbi (ES) št. 1974/2006.

(3)

Člen 63(8) Uredbe (ES) št. 1974/2006 določa podrobnosti o izmenjavi podatkov med Komisijo in državami članicami v primerih višje sile ali izjemnih okoliščin in zlasti pri okvarah sistema ali odsotnosti trajne povezave. Da bi v celoti izkoristili razpoložljiva tehnična orodja, je koristno dovoliti predložitev dokumentov tudi z drugimi primernimi elektronskimi sredstvi, poleg predložitve v tiskani obliki.

(4)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 1974/2006 določa stopnje pretvorbe živali v glave velike rejne živali (GVŽ), navedene v členu 27(13) Uredbe (ES) št. 1974/2006. Pri stopnji pretvorbe za „drugo perutnino“ je prišlo do tipkarske napake. Da bi bile upoštevane posebnosti posameznih vrst perutnine, bi moralo biti mogoče povečati navedeno stopnjo pretvorbe. Prilogo V je zato treba prilagoditi.

(5)

V skladu s členom 44a Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (3) države članice zagotovijo naknadno letno objavo imen upravičencev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter zneskov, ki jih upravičenec prejme iz vsakega od teh skladov. Uredba Komisije (ES) št. 259/2008 z dne 18. marca 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (4) določa pravila glede vsebine, oblike in datuma objave informacij o upravičencih. Drugi pododstavek točke 2.1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1974/2006 določa nekatere obveznosti organa za upravljanje glede objavljanja informacij o upravičencih, ki prejemajo pomoč iz programov za razvoj podeželja. Da bi se izognili podvajanju določb o istih vsebinah, je primerno črtati drugi pododstavek točke 2.1 v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1974/2006.

(6)

Uredbo (ES) št. 1974/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1974/2006 se spremeni:

1.

Člen 57(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Programi za razvoj podeželja lahko vključujejo državno pomoč, namenjeno zagotavljanju finančnih prispevkov ki jih zagotavljajo države članice kot dopolnilo podpore Skupnosti, v skladu s členom 88 Uredbe (ES) št. 1698/2005, v korist ukrepov na podlagi členov 25, 43 do 49 in 52 navedene uredbe ter aktivnosti v okviru ukrepov na podlagi členov 21, 24, 28, 29 in 30 navedene uredbe ali dodatnega nacionalnega financiranja v skladu s členom 89 navedene uredbe v korist ukrepov na podlagi členov 25, 27, 43 do 49 in 52 navedene uredbe ter aktivnosti v okviru ukrepov na podlagi členov 21, 24, 28, 29 in 30 navedene uredbe, zunaj področja uporabe člena 36 Pogodbe, samo v primeru, da je državna pomoč določena v skladu s točko 9.B Priloge II k tej uredbi.“

2.

V členu 63 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:

„8.   V primerih višje sile ali izrednih razmer in zlasti pri okvarah sistema ali odsotnosti trajne povezave lahko država članica predloži Komisiji dokumente v tiskani obliki ali z drugimi ustreznimi elektronskimi sredstvi. Takšna predložitev zahteva vnaprejšnji in uradni pristanek Komisije.

Ko je višje sile ali izrednih okoliščin, ki preprečujejo uporabo sistema, konec, država članica vnese v sistem zadevne dokumente. V tem primeru kot datum pošiljanja velja datum, ko so bili dokumenti predloženi v tiskani obliki.“

3.

Priloge II, V in VI se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(2)  UL L 368, 23.12.2006, str. 15.

(3)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(4)  UL L 76, 19.3.2008, str. 28.


PRILOGA

Priloge II, V in VI k Uredbi (ES) št. 1974/2006 se spremenijo:

1.

V Prilogi II se prvi pododstavek točke 9.B nadomesti z naslednjim:

„Za ukrepe na podlagi členov 25, 27 (za slednjega le za dodatno nacionalno financiranje iz člena 89 Uredbe (ES) št. 1698/2005), 43 do 49 in 52 Uredbe (ES) št. 1698/2005, in za aktivnosti v okviru ukrepov na podlagi členov 21, 24, 28, 29 in 30 navedene uredbe, ki ne spadajo v področje uporabe člena 36 Pogodbe ES, ali:

navedite, ali bo podpora dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 (1) ali

podajte registracijsko številko in sklic na uredbo o izjemah Komisije, sprejeto na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98, po kateri je bil ukrep uveden, ali

podajte številko zadeve in referenčno številko, pod katero je Komisija ukrep razglasila za združljivega s Pogodbo, ali

navedite, zaradi katerih ostalih razlogov bi zadevni program pomoči moral predstavljati obstoječo pomoč v smislu člena 1(b) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999, vključno z ukrepi obstoječe pomoči v smislu pristopnih pogodb.

2.

V Prilogi V se vrstica, ki se nanaša na „drugo perutnino“, nadomesti z naslednjo:

„Druga perutnina (2)

0,03 GVŽ

3.

V Prilogi VI se drugi pododstavek točke 2.1 črta.


(1)  UL L 379, 28.12.2006, str. 5.“

(2)  Ta stopnja pretvorbe se lahko poveča ob upoštevanju znanstvenih dokazov, ki jih je treba pojasniti in ustrezno utemeljiti v programih za razvoj podeželja.“


DIREKTIVE

28.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/9


DIREKTIVA 2008/97/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. novembra 2008

o spremembi Direktive Sveta 96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Direktive 96/22/ES (3) med drugim prepoveduje dajanje na trg stilbenov, derivatov stilbenov, njihovih soli in estrov ter tirostatičnih snovi za dajanje živalim vseh vrst.

(2)

Razlog za to popolno prepoved je bil, da bi težje prišlo do morebitne nepravilne uporabe ali zlorabe, če na trgu ne bi bilo nobenega proizvoda, dovoljenega za katero koli živalsko vrsto.

(3)

Vendar so izkušnje, ki izhajajo zlasti iz nacionalnih načrtov o ostankih škodljivih snovi, predloženih v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih (4), pokazale, da zloraba vrst proizvodov, namenjenih za hišne živali, pri nepravilni uporabi ali zlorabi ne igra pomembne vloge. Razlog za to je deloma v neekonomičnosti uporabe vrst proizvodov za hišne živali za spodbujanje rasti za živali za proizvodnjo živil.

(4)

Poleg tega ima prepoved tirostatičnih snovi zaradi pomanjkanja alternativnih vrst zdravljenja hipertiroze pri hišnih živalih (psi in mačke) škodljive posledice za njihovo dobro počutje.

(5)

Protokol o zaščiti in dobrem počutju živali, ki je priložen Pogodbi, predvideva, da Skupnost in države članice pri izvajanju politik, zlasti v zvezi z notranjim trgom, v celoti upoštevajo zahteve po dobrem počutju živali.

(6)

Zato je primerno, da se področje uporabe Direktive 96/23/ES omeji samo na živali za proizvodnjo živil, umakne pa se prepoved za hišne živali in prilagodi opredelitev pojma zdravljenja.

(7)

Znanstveni odbor za veterinarske ukrepe v zvezi z javnim zdravstvom (SCVPH) je v svojem mnenju z dne 30. aprila 1999 o mogočih tveganjih, povezanih z ostanki hormonov v govejem mesu in mesnih izdelkih, za zdravje ljudi (ponovno pregledano 3. maja 2000 in potrjeno 10. aprila 2002) ugotovil, da obsežni najnovejši dokazi potrjujejo, da je treba estradiol 17β šteti za popolnega karcinogena, ker ima tako učinke povzročanja tumorjev kot pospeševanja rasti tumorjev, in da na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov ni mogoče izdelati kvantitativne ocene tveganja za zdravje ljudi. Na podlagi tega je bila Direktiva 96/22/ES spremenjena z Direktivo 2003/74/ES, ki je med drugim do zaključka nadaljnjih preiskav dejanskih in znanstvenih dejstev ter veterinarskih praks v državah članicah trajno prepovedala uporabo estradiola 17β kot pospeševalca rasti in znatno omejila vse ostale okoliščine v katerih se ga lahko uporablja za terapevtske ali zootehnične namene pri domačih živalih.

(8)

Člen 11a Direktive 96/22/ES je zahteval, da Komisija do 14. oktobra 2005 predloži poročilo o dostopnosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so alternativa tistim, ki vsebujejo estradiol 17β, za živali za proizvodnjo živil za terapevtske namene. Komisija je pridobila strokovno mnenje in pripravila ustrezno znanstveno poročilo, ki je bilo 11. oktobra 2005 posredovano Evropskemu parlamentu in Svetu. To poročilo ugotavlja, da estradiol 17β za živali za proizvodnjo živil ni nujen, ker je uporaba dostopnih alternativnih načinov zdravljenja (zlasti prostaglandini) med veterinarji praktiki v državah članicah že precej običajna in ker popolna prepoved uporabe estradiola 17β za živali za proizvodnjo živil ne bi imela vpliva na kmetijsko dejavnost in dobro počutje živali, ali bi bil ta zanemarljiv.

(9)

Z objektivni kampanjami informiranja in osveščanja se lahko poveča ustrezna skladnost z zadevno zakonodajo in prenehanje neustrezne uporabe nedovoljenih snovi.

(10)

Začasna izjema je bila predvidena za uporabo estradiola 17β za indukcijo estrusa pri govedu, konjih, ovcah ali kozah do 14. oktobra 2006. Ker učinkoviti alternativni izdelki že obstajajo in se tudi uporabljajo ter da se v Skupnosti zagotovi izbrana visoka raven zdravstvene zaščite, te izjeme ni treba obnoviti.

(11)

Zato bi bilo treba Direktivo 96/22/ES ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 96/22/ES se spremeni:

1.

V členu 1(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

‚zdravljenje‘ pomeni dajanje – v skladu s členom 4 te direktive – dovoljene snovi posamezni živali na kmetiji za zdravljenje plodnostne motnje, vključno s prekinitvijo nezaželene brejosti, po veterinarskem pregledu in, v primeru beta-agonistov, za sprožanje tokolize pri kravah med telitvijo, pa tudi za zdravljenje težav z dihanjem, bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) ter za sprožanje tokolize pri kopitarjih;”.

2.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Države članice prepovejo dajanje na trg snovi, navedenih v Prilogi II, za vse živali, katerih meso in proizvodi so namenjeni prehrani ljudi, za namene, različne od tistih, predvidenih v točki 2 člena 4.“

3.

V členu 4 se točka 2(i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

alil trenbolon za peroralno uporabo ali beta-agoniste kopitarjem, če se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca;“.

4.

Člen 5a se črta.

5.

V členih 3, 6, 7, 8, 11 in 14a se črtajo sklicevanja na člen 5a.

6.

V členu 11 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Tretje države, katerih zakonodaja dovoljuje promet in uporabo stilbenov, derivatov stilbenov, njihovih soli in estrov, ali tirostatičnih snovi za uporabo pri vseh živalskih vrstah, katerih meso in proizvodi so namenjeni prehrani ljudi, ne smejo biti na seznamih držav, iz katerih smejo v skladu z zakonodajo Skupnosti države članice uvažati živali s kmetij ali živali iz ribogojstva ali meso in proizvode, pridobljene od takih živali.“

7.

Člen 11a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11a

Glede snovi, navedenih v Prilogi III, bo Komisija zbrala dodatne informacije, ob upoštevanju najnovejših znanstvenih podatkov iz vseh mogočih virov, in uporabljene ukrepe redno pregledovala, da bo Evropskemu parlamentu in Svetu lahko pravočasno predložila kakršne koli potrebne predloge.“

8.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 11b

Komisija v sodelovanju z državami članicami pripravi kampanjo informiranja in osveščanja o popolni prepovedi estradiola 17β za živali za proizvodnjo živil, namenjeno kmetom in veterinarskim organizacijam znotraj EU in ustreznim organizacijam izven EU, ki so neposredno ali posredno povezane z izvozom hrane živalskega porekla v EU, ki spada na področje uporabe te direktive.“

9.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 2009. Komisiji nemudoma sporočijo besedila takšnih zakonov in drugih predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo med njimi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 19. novembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 10, 15.1.2008, str. 57.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 5. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 20. oktobra 2008.

(3)  UL L 125, 23.5.1996, str. 3.

(4)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam prepovedanih snovi:

 

Seznam A: prepovedane snovi

tirostatične snovi,

stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri,

estradiol 17β in njegovi estrom podobni derivati.

 

Seznam B: prepovedane snovi z odstopanji

beta-agonisti.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

28.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/12


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. novembra 2008

o spremembi odločb 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES in 2005/360/ES zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje določenim proizvodom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6941)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/889/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(1) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/747/ES z dne 9. septembra 2002 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti žarnicam in o spremembi Odločbe 1999/568/ES (2) preneha veljati 28. februarja 2009.

(2)

Odločba Komisije 2003/31/ES z dne 29. novembra 2002 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje detergentom za pomivalne stroje in o spremembi Odločbe 1999/427/ES (3) se izteče 31. decembra 2008.

(3)

Odločba Komisije 2005/342/ES z dne 23. marca 2005 o določitvi spremenjenih okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje detergentom za ročno pomivanje posode (4) se izteče 31. decembra 2008.

(4)

Odločba Komisije 2005/344/ES z dne 23. marca 2005 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje univerzalnim čistilom in čistilom za sanitarne prostore (5) se izteče 31. decembra 2008.

(5)

Odločba Komisije 2005/360/ES z dne 26. aprila 2005 o določitvi okoljskih meril in z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje za podelitev znaka Skupnosti za okolje mazivom (6) se izteče 31. maja 2009.

(6)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 je bil pravočasno izveden pregled okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz navedenih odločb.

(7)

Glede na različne faze postopka za pregled navedenih odločb je primerno podaljšati obdobje veljavnosti okoljskih meril in zahtev za 24 mesecev za odločbe 2003/31/ES, 2005/342/ES in 2005/344/ES ter za 14 mesecev za odločbi 2002/747/ES in 2005/360/ES.

(8)

Ker je v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 obvezen samo pregled okoljskih meril ter zahtev za ocenjevanje in preverjanje, je primerno, da odločbe 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES in 2005/360/ES ostanejo veljavne.

(9)

Odločbe 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES in 2005/360/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ki je bil ustanovljen s členom 17 Uredbe (ES) št. 1980/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 5 Odločbe 2002/747/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚žarnice‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 30. aprila 2010.“

Člen 2

Člen 5 Odločbe 2003/31/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Okoljska merila za skupino izdelkov ‚detergenti za pomivalne stroje‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2010.“

Člen 3

Člen 3 Odločbe 2005/342/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚detergenti za ročno pomivanje posode‘ in s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2010.“

Člen 4

Člen 3 Odločbe 2005/344/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚univerzalna čistila in čistila za sanitarne prostore‘ ter s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2010.“

Člen 5

Člen 4 Odločbe 2005/360/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Okoljska merila za skupino izdelkov ‚maziva‘ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. julija 2010.“

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. novembra 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 237, 21.9.2000, str. 1.

(2)  UL L 242, 10.9.2002, str. 44.

(3)  UL L 9, 15.1.2003, str. 11.

(4)  UL L 115, 4.5.2005, str. 9.

(5)  UL L 115, 4.5.2005, str. 42.

(6)  UL L 118, 5.5.2005, str. 26.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

28.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/14


SKLEP SVETA

z dne 27. novembra 2008

o izvajanju Skupnega ukrepa 2007/749/SZVP o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH)

(2008/890/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2007/749/SZVP z dne 19. novembra 2007 o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH) (1) in zlasti člena 12(1) Skupnega ukrepa v povezavi z drugo alineo člena 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. novembra 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/749/SZVP, ki določa ohranitev EUPM do 31. decembra 2009. Proračun za leti 2008 in 2009 se določi na letni osnovi.

(2)

Mandat EUPM se bo izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Referenčni finančni znesek za kritje stroškov, povezanih z izvajanjem Skupnega ukrepa 2007/749/SZVP, znaša za leto 2009 12 400 000 EUR.

2.   Izdatki, ki se financirajo iz zneska iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. novembra 2008

Za Svet

Predsednica

M. ALLIOT-MARIE


(1)  UL L 303, 21.11.2007, str. 40.


28.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.