ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 307

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
18. november 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1135/2008 z dne 17. novembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1136/2008 z dne 17. novembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2008 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

3

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/864/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. julija 2008 o osnutku odloka Češke republike o določitvi zahtev za prehranska dopolnila in obogatitev živil (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3963)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 10. novembra 2008 o nevključitvi klorata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6587)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 12. novembra 2008 o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uvoza iz Peruja nekaterih živih školjk za prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6732)  ( 1 )

9

 

 

PRIPOROČILA

 

 

Komisija

 

 

2008/867/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 3. oktobra 2008 o dejavnem vključevanju oseb, izključenih s trga dela (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5737)

11

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2008/868/SZVP z dne 13. oktobra 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Rusko federacijo o sodelovanju Ruske federacije v vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (Operacija EUFOR Tchad/RCA)

15

Sporazum med Evropsko unijo in Rusko federacijo o sodelovanju Ruske federacije v vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 807/2001 z dne 25. aprila 2001 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (UL L 118, 27.4.2001) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 03, zvezek 32, str. 135)

21

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2007 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96 (UL L 273, 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1135/2008

z dne 17. novembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. novembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1136/2008

z dne 17. novembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2008 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (1) in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 810/2008 (2) je treba potrdila o pristnosti izdati, preden se lahko goveje in telečje meso uvozi v Skupnost. Seznam organov v državah izvoznicah, pooblaščenih za izdajo teh potrdil, je v Prilogi k navedeni uredbi.

(2)

Paragvaj je spremenil ime organa, ki izdaja potrdila o pristnosti. Zato je treba v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 810/2008 ustrezno spremeniti seznam iz Priloge II k navedeni uredbi.

(3)

Da se prepreči, da se ime organa na nedavno izdanih potrdilih o pristnosti ne bi ujemalo z imenom organa, navedenim v Uredbi (ES) št. 810/2008, se mora spremenjena uredba uporabljati od 1. julija 2008, tj. od začetka tekočega kvotnega leta. Za preteklo kvotno leto, ki se je končalo 30. junija 2008, Komisija ni prejela nobenih informacij o potrdilih o pristnosti, ki so jih izdali pristojni organi Paragvaja.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 810/2008 se vnos v zvezi s paragvajskim organom izdajateljem nadomesti z naslednjim:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. novembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 219, 14.2.2008, str. 3.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/4


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. julija 2008

o osnutku odloka Češke republike o določitvi zahtev za prehranska dopolnila in obogatitev živil

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3963)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/864/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (1) ter zlasti členov 11(2)(b) in 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1925/2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom, ker ni predpisa Skupnosti, predvideva obveščanje in oceno novih nacionalnih predpisov, ki se med drugim nanašajo na prepoved ali omejitev uporabe nekaterih drugih snovi v proizvodnji določenih živil.

(2)

V skladu s postopkom iz člena 12 v povezavi s členom 11(2)(b) Uredbe (ES) št. 1925/2006 so češki organi Komisijo 30. novembra 2007 obvestili o osnutku odloka o določitvi zahtev za prehranska dopolnila in obogatitev živil, zlasti o členih 2(3) in 4 ter prilogah 4 in 5 odloka.

(3)

Člen 2(3) osnutka odloka s prilogo 4 odloka določa seznam drugih snovi v smislu člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1925/2006 in tudi ustrezne pogoje, v skladu s katerimi se te snovi lahko uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil.

(4)

Člena 2(3) in 4 osnutka odloka s prilogo 5 odloka določata seznam rastlin in drugih snovi, ki so prepovedane v proizvodnji prehranskih dopolnil in živil na splošno.

(5)

Komisija se je v skladu z določbami iz člena 12(2) Uredbe (ES) št. 1925/2006 posvetovala z drugimi državami članicami v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(6)

Osnutek odloka v sedanji obliki ne navaja, zakaj je treba pri snoveh iz Priloge 4 upoštevati pragove iz te priloge, ki temeljijo na razlogih javnega zdravja.

(7)

Ker usklajene zakonodaje Skupnosti ni, države članice ohranijo svojo pristojnost za urejanje proizvodnje in trženja blaga na svojem ozemlju brez poseganja v člena 28 in 30 Pogodbe ES.

(8)

Zdi se, da se zlasti v členu 2(3) osnutka odloka v povezavi s prilogo 4 odloka predlaga, da se za snovi, ki niso navedene v seznamu Priloge, ne dovoli uporabe v proizvodnji prehranskih dopolnil.

(9)

Čeprav bi bilo dokazano, da je Priloga 4 utemeljena z razlogi javnega zdravja, osnutek odloka ne navaja, kako obravnavati izdelke, zakonito proizvedene in/ali tržene v drugi državi članici, ki niso v skladu z zahtevami iz členov 2(3) in 4 Priloge.

(10)

Osnutek odloka ne vsebuje nobene določbe, ki zagotavlja prosti pretok prehranskih dopolnil, zakonito proizvedenih in/ali trženih v drugi državi članici, ki vsebujejo snovi iz Priloge 4 odloka, vendar niso v skladu s pogoji iz tega odloka, ali snovi, ki niso vključene v prilogi 4 odloka, v obliki klavzule o vzajemnem priznavanju ali postopka odobritve, ki gospodarskim subjektom omogoča vključitev takšnih snovi v nacionalni seznam dovoljenih snovi.

(11)

V skladu s členoma 2(3) in 4 priglašenega odloka v povezavi z njegovo prilogo 5 prehranska dopolnila in živila na splošno ne vsebujejo narkotičnih in psihotropnih snovi, predhodnih sestavin kategorije 1 ali kakršnih koli snovi, ki dokazano vsebujejo toksične, genotoksične, teratogene, halucinogene, narkotične ali druge neugodne učinke na človeško telo, ali kakršne koli snovi iz Priloge 5 odloka. Prepoved nekaterih drugih snovi v proizvodnji prehranskih dopolnil in živil na splošno je lahko upravičena zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi v smislu člena 30 Pogodbe ES.

(12)

Ker zadnji člen določa izjemo od pravila prostega pretoka blaga v Skupnosti, ki jo je treba razlagati strogo, morajo nacionalni organi, ki se nanjo sklicujejo, v vsakem posameznem primeru v smislu nacionalnih prehranjevalnih navad in rezultatov mednarodnih znanstvenih raziskav dokazati, da so njihova pravila nujna za učinkovito zaščito interesov iz navedene določbe, ter še posebej, da trženje zadevnih izdelkov pomeni dejansko tveganje za javno zdravje.

(13)

Češki organi niso predložili nobenega dokaza, ki bi upravičeval določitev seznama z nedovoljenimi snovmi za uporabo v proizvodnji prehranskih dopolnil in živil na splošno.

(14)

Tudi če bi bil takšen dokaz predložen, osnutek odloka ne vsebuje nobene določbe, ki zagotavlja prosti pretok prehranskih dopolnil in živil na splošno, zakonito proizvedenih in/ali trženih v drugi državi članici, ki vsebujejo snovi, ki jih ta odlok ne dovoljuje.

(15)

Torej v osnutku odloka niso zagotovljena zadostna zagotovila za ohranitev pravic gospodarskih subjektov iz členov 28 in 30 Pogodbe ES.

(16)

Na podlagi navedenih ugotovitev je Komisija v skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1925/2006 izdala negativno mnenje.

(17)

Češke organe je zato treba pozvati, da ne sprejmejo zadevnega osnutka odloka ter da ga spremenijo v skladu s členoma 28 in 30 Pogodbe ES ob upoštevanju ugotovitev iz negativnega mnenja Komisije.

(18)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Češko republiko se poziva, da ne sprejme svojega osnutka odloka o določitvi zahtev za prehranska dopolnila in obogatitev živil, razen če je ne spremeni v skladu z odstavkom 2.

2.   Češko republiko se poziva, da spremeni zadevni osnutek odloka zaradi vključitve jasnega navajanja obravnave izdelkov, ki niso v skladu s priglašenim osnutkom, vendar so zakonito proizvedeni in/ali trženi v drugi državi članici EU, Turčiji ali državah EGP.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

V Bruslju, 30. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 26.


18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/7


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. novembra 2008

o nevključitvi klorata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6587)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/865/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje klorat.

(3)

Vplivi klorata na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 1490/2002 za vrsto uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za klorat je bila Francija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 26. julija 2007.

(4)

Komisija je klorat preučila v skladu s členom 11a Uredbe (ES) št. 1490/2002. Osnutek poročila za navedeno snov so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 11. julija 2008 v obliki poročila Komisije o pregledu.

(5)

Odbor je med preučevanjem te aktivne snovi ob upoštevanju pripomb držav članic ugotovil, da obstajajo jasni znaki, na podlagi katerih se lahko pričakuje, da ima aktivna snov škodljive učinke na zdravje ljudi, zlasti ob upoštevanju nesprejemljive izpostavljenosti izvajalcev tretiranja glede na predlagano začasno AOEL. Poleg tega informacije niso bile zadostne za določitev dokončne ravni AOEL in za oceno spiranja zadevnega metabolita v podtalnico. V poročilu o pregledu za navedeno snov so vključeni tudi drugi pomisleki, ki jih je imela država članica poročevalka v svojem poročilu o oceni.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih preučitve klorata in sporoči, ali bo še naprej vztrajal pri vključitvi navedene snovi na seznam. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane. Toda kljub argumentom, ki jih je prijavitelj predložil, se navedenih pomislekov ni dalo odpraviti, po ocenah na podlagi predloženih informacij pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klorat, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Klorat se zato ne sme vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorat, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije takih sredstev.

(9)

Če države članice odobrijo podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorat, ga je treba omejiti na obdobje 12 mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni, tako da bodo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klorat, na voljo še 18 mesecev po sprejetju te odločbe.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za klorat v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS in Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (4), zaradi morebitne vključitve v Prilogo I k navedeni direktivi.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Klorat se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorat, prekličejo do 10. maja 2009;

(b)

se od datuma objave te odločbe nobene registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorat, ne odobrijo ali podaljšajo.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja najpozneje do 10. maja 2010.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.


18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/9


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. novembra 2008

o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uvoza iz Peruja nekaterih živih školjk za prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6732)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/866/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(i) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 178/2002 določa splošna načela, ki urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme na ravni Skupnosti in nacionalni ravni. Uredba predvideva nujne ukrepe, kadar je očitno, da bodo živila ali krma, uvožena iz tretje države, verjetno pomenila resno tveganje za zdravje ljudi, živali ali za okolje in da takega tveganja ni mogoče zadovoljivo obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo zadevne države članice.

(2)

V Skupnosti je bil potrjen izbruh hepatitisa A pri ljudeh. Ugotovljeno je bilo, da se je bolezen pojavila zaradi uživanja nekaterih živih školjk, uvoženih iz Peruja, ki so bile okužene z virusom hepatitisa A (HAV).

(3)

Okužene žive školjke so donaks (Donax spp), vir okužbe pa je najverjetneje virusna okužba vode na proizvodnih območjih. Zato je možno, da so okužene tudi druge žive školjke.

(4)

Ker uživanje navedenih živih školjk predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, je primerno začasno prekiniti uvoz živih školjk iz Peruja v Skupnost.

(5)

Glede na resnost okužb bi se morala začasna prekinitev uporabljati tudi za žive školjke, ki so bile odposlane v Skupnost, preden bo ta odločba postala veljavna, ki pa na mejne kontrolne točke prispejo po navedenem datumu.

(6)

Začasno prekinitev navedenega uvoza je treba določiti na ravni Skupnosti, da se zagotovi učinkovita in enotna zaščita zdravja potrošnikov v vseh državah članicah.

(7)

Ribogojna proizvodnja pokrovač (Pectinidae) v Peruju se izvaja na ločenih proizvodnih območjih z nizko gostoto prebivalstva in daleč od morebitnih virov okužbe. Poleg tega se pokrovačam s predelavo odstranijo notranji organi in tako zmanjša tveganje za virusno okužbo užitnega dela proizvoda. Zato je primerno, da se dovoli uvoz pokrovač iz Peruja, ki so predelane na navedeni način.

(8)

Poleg tega toplotna obdelava uničuje življenjske pogoje za virus. Zato je primerno, da se dovoli uvoz živih školjk iz Peruja, ki so bile toplotno obdelane v skladu z zahtevami iz točke A.5(b) poglavja II oddelka VII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2).

(9)

Perujski organi so se obvezali, da bodo takoj uvedli korektivne ukrepe in po potrebi v prihodnjih mesecih dovolili inšpekcijski pregled Komisije. Zato je primerno, da se uporaba ukrepov iz sedanje odločbe omeji do 31. marca 2009 brez poseganja v pristojnosti Komisije za spreminjanje, razveljavljanje in podaljšanje ukrepov glede na vsako novo informacijo v zvezi z razvojem razmer v Peruju in rezultati inšpekcijskega pregleda njenih služb.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba se uporablja za žive školjke iz točke 2.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, ki so uvožene iz Peruja in namenjene za prehrano ljudi („žive školjke“).

Člen 2

Države članice ne dovolijo uvoza živih školjk iz Peruja v Skupnost.

Ta prepoved se uporablja za vse pošiljke živih školjk, prejete na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti, ne glede na to ali so bile pripravljene, skladiščene ali certificirane v državi porekla pred začetkom veljavnosti te odločbe ali ne.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 2 države članice dovolijo uvoz naslednjih proizvodov v Skupnost:

(a)

očiščenih pokrovač Pectinidae iz ribogojstva;

(b)

živih školjk, ki so bile toplotno obdelane, kakor je določeno v točki A.5(b) poglavja II oddelka VII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 4

Vsi izdatki, nastali v zvezi z uporabo te odločbe, gredo v breme prejemnika ali njegovega zastopnika.

Člen 5

Ta odločba se uporablja do 31. marca 2009.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.


PRIPOROČILA

Komisija

18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/11


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 3. oktobra 2008

o dejavnem vključevanju oseb, izključenih s trga dela

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5737)

(2008/867/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Spoštovanje človeškega dostojanstva je eno od temeljnih načel Evropske unije, ki si med drugim prizadeva za spodbujanje polne zaposlenosti in družbenega napredka, boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbujanje socialne pravičnosti in socialne zaščite. V skladu s členom 137(1)(h) Pogodbe ima Skupnost vlogo pri podpiranju in dopolnjevanju dejavnosti držav članic pri vključevanju oseb, izključenih s trga dela. V členu 34 Listine Unije o temeljnih pravicah je predvidena pravica do socialne pomoči in pomoči pri pridobitvi stanovanj, da bi se zagotovilo dostojno življenje vsem, ki nimajo zadostnih sredstev.

(2)

Priporočilo Sveta 92/441/EGS z dne 24. junija 1992 o skupnih merilih v zvezi z zadostnimi sredstvi in socialno pomočjo v sistemih socialnega varstva (1) je še vedno referenčni instrument za politiko Skupnosti v zvezi z revščino in socialno izključenostjo in vsekakor ostaja relevanten, čeprav je treba storiti več za to, da bi ga v celoti izvajali.

(3)

Od leta 1992 so se pojavili novi instrumenti politike. Eden od teh instrumentov je odprta metoda usklajevanja na področju socialne zaščite in vključevanja (OMC), cilji katere so med drugim tudi dejavno socialno vključevanje za vse, ki naj se zagotavlja s spodbujanjem sodelovanja na trgu dela ter bojem proti revščini in izključenosti najbolj marginaliziranih ljudi in skupin (2). Še en instrument je evropska strategija zaposlovanja, ki si med drugim prizadeva za krepitev socialne vključenosti, boj proti revščini, preprečevanje izključevanja s trga dela in podpiranje vključevanja prikrajšanih ljudi v zaposlitev (3).

(4)

Trdoživost revščine in brezposelnosti ter vedno bolj zapletena večkratna prikrajšanost zahtevajo celostne, integrirane politične pristope (4). Da bi posodobili sisteme socialne zaščite, je treba ustrezno dohodkovno podporo združiti s povezavo s trgom dela in dostopom do kakovostnih storitev v okviru celostne strategije dejavnega vključevanja (5). Ta strategija v celoti dopolnjuje pristop prožne varnosti in obenem zajema ljudi, izključene s trga dela. Ker omogoča večjo aktivacijo in mobilnost delovne sile, prispeva k lizbonski strategiji in pomeni gradnik v socialni razsežnosti strategije EU za trajnostni razvoj (6).

(5)

Med postopnim izvajanjem tega priporočila je treba upoštevati nacionalne prednostne naloge in razpoložljivost finančnih sredstev.

(6)

To priporočilo in uveljavljanje splošnih načel, določenih v njem, ne posegata v izvajanje prava Skupnosti, vključno s pravili o državni pomoči in Uredbo o splošnih skupinskih izjemah (7) ter pravili Skupnosti o oddaji javnih naročil.

(7)

V skladu z načelom subsidiarnosti so države članice pristojne za določanje ravni dohodkovne podpore in vzpostavitev ustrezne mešanice politik glede na različne razmere in potrebe na lokalni, regionalni in nacionalni ravni –

PRIPOROČA DRŽAVAM ČLANICAM, DA:

1.   Oblikujejo in izvajajo celostno integrirano strategijo za dejavno vključevanje ljudi, izključenih s trga dela, ki združuje ustrezno dohodkovno podporo, vključujoče trge dela in dostop do kakovostnih storitev. Politike dejavnega vključevanja morajo omogočati boljši dostop do trajnostne, kakovostne zaposlitve za tiste, ki so sposobni delati, ter priskrbeti sredstva, ki zadostujejo za dostojno življenje, skupaj s podporo za vključitev v družbo za tiste, ki za delo niso sposobni.

2.   Zagotovijo učinkovitost politik integriranega dejavnega vključevanja z naslednjimi ukrepi:

(a)

celostna zasnova politik, ki določa pravo kombinacijo treh ravni strategije dejavnega vključevanja, pri čemer se upošteva njihov skupni vpliv na družbeno in ekonomsko vključitev prikrajšanih ljudi ter njihove možne medsebojne vplive, vključno s sinergijami in kompromisi;

(b)

celovito izvajanje na vseh treh ravneh strategije dejavnega vključevanja, da bi se učinkovito spopadli z večplastnimi vzroki revščine in socialne izključenosti ter izboljšali usklajenost javnih agencij in storitev, ki izvajajo politike dejavnega vključevanja;

(c)

usklajevanje politik med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi ter organi EU glede njihovih posebnih vlog, pristojnosti in prednostnih nalog;

(d)

dejavno sodelovanje vseh ostalih pomembnih udeležencev, vključno s tistimi, ki so žrtve revščine in socialne izključenosti, socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in ponudniki storitev, pri razvijanju, izvajanju in ocenjevanju strategij.

3.   Zagotovijo, da politike dejavnega vključevanja:

(a)

podpirajo uveljavljanje temeljnih pravic;

(b)

spodbujajo enakost med spoloma ter enake možnosti za vse;

(c)

pozorno upoštevajo zapletenost večkratne prikrajšanosti ter posebne razmere in potrebe različnih ranljivih skupin;

(d)

primerno upoštevajo lokalne in regionalne okoliščine ter izboljšujejo ozemeljsko kohezijo;

(e)

delujejo v skladu s socialnimi in zaposlitvenimi politikami na podlagi pristopa po življenjskih obdobjih, tako da podpirajo medgeneracijsko solidarnost in prekinejo prenašanje revščine iz generacije v generacijo.

4.   Organizirajo in izvajajo celostne politike dejavnega vključevanja v skladu z naslednjimi skupnimi načeli in smernicami za vsako raven, pri čemer spoštujejo načelo subsidiarnosti ter različne razmere, potrebe in prednostne naloge, ne da bi posegali v izvajanje prava Skupnosti, vključno s pravili o državni pomoči in pravili Skupnosti o oddaji javnih naročil.

(a)   Ustrezna dohodkovna podpora

Spoštujejo temeljno pravico posameznika do sredstev in socialne pomoči, ki zadoščajo za življenje, vredno človeškega dostojanstva, kot del celostnega in stalnega prizadevanja za boj proti socialni izključenosti.

(i)

Po potrebi pregledajo svoje sisteme socialne zaščite v skladu s skupnimi načeli, navedenimi v odstavku B Priporočila 92/441/EGS. V okviru strategije dejavnega vključevanja bi bilo treba pravico do zadostnih sredstev zlasti:

kombinirati z dejavno razpoložljivostjo za delo ali poklicno usposabljanje z namenom pridobitve zaposlitve v primeru oseb, ki jim razmere omogočajo takšno dejavno razpoložljivost, ali, kadar je to ustrezno, uskladiti z ukrepi za ekonomsko in socialno vključevanje v primeru drugih oseb,

kombinirati s politikami, ki se zdijo na nacionalni ravni potrebne za ekonomsko in socialno vključevanje zadevnih oseb.

(ii)

Zagotovijo izvajanje navedene pravice v skladu s praktičnimi smernicami iz odstavkov C(1), C(2) in C(3) Priporočila 92/441/EGS. Zlasti pri določanju sredstev, ki so potrebna za dostojno življenje, bi bilo treba upoštevati življenjske standarde in višino cen glede na vrsto in velikost gospodinjstev v državi članici z uporabo ustreznih nacionalnih kazalcev. V okviru dejavnega vključevanja bi bilo treba zagotoviti spodbudo za iskanje zaposlitve za osebe, ki so sposobne za delo, in prilagoditi ali dopolniti zneske, da bi se zadostilo posebnim potrebam.

(b)   Vključujoči trgi dela

Sprejmejo ureditve, ki osebam, sposobnim za delo, zagotavljajo, da prejmejo učinkovito pomoč ali ponovno najdejo in ohranijo zaposlitev, ki ustreza njihovi delovni sposobnosti.

(i)

Spodbujajo naslednja skupna načela v okviru strategij za dejavno vključevanje:

obravnavajo potrebe ljudi, izključenih s trga dela, da bi jim omogočili postopno ponovno vključitev v družbo in na trg dela ter izboljšali njihovo zaposljivost,

sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje vključujočih trgov dela in s tem zagotovijo, da je dostop do zaposlitve na voljo vsem,

spodbujajo kakovostna delovna mesta, vključno s plačo in dodatki, delovnimi pogoji, zdravjem in varstvom, dostopom do vseživljenjskega učenja in kariernih možnosti, zlasti z namenom preprečevanja revščine zaposlenih,

odpravljajo segmentacijo trga dela s spodbujanjem ohranjanja zaposlitve in napredovanja.

(ii)

Ta načela izvajajo s pomočjo naslednjih praktičnih smernic:

razširitev in izboljšanje naložb v človeški kapital z vključujočimi politikami izobraževanja in usposabljanja, vključno z učinkovitimi vseživljenjskimi strategijami; prilagoditev sistemov izobraževanja in usposabljanja novim zahtevam po usposobljenosti ter potrebi po računalniškem znanju,

dejavni in preventivni ukrepi na trgu dela, vključno s posebnimi, posamezniku prilagojenimi, odzivnimi storitvami ter podporo, ki vključuje zgodnje ugotavljanje potreb, pomoč pri iskanju zaposlitve, usmerjanje in usposabljanje ter spodbujanje k dejavnemu iskanju zaposlitve,

stalno preverjanje spodbud in ovir, ki izhajajo iz sistemov davkov in dajatev, vključno z upravljanjem in pogojevanjem dajatev ter z znatnim zmanjšanjem visokih mejnih dejanskih davčnih stopenj, predvsem za tiste z nizkimi prihodki, ob hkratnem zagotavljanju ustrezne ravni socialne zaščite,

podpora socialni ekonomiji in zaščitenemu zaposlovanju, ki sta ključna vira prvih zaposlitev za prikrajšane ljudi, spodbujanje finančne vključenosti in mikroposojil, finančne spodbude delodajalcem za zaposlovanje, razvoj novih virov zaposlitev in storitev, zlasti na lokalni ravni, ter ozaveščanje o vključujočem trgu dela,

spodbujanje prilagodljivosti ter omogočanje podpore pri delu in spodbudnega okolja, vključno s skrbjo za zdravje in dobro počutje, nediskriminacijo in izvajanjem delovnega prava v povezavi s socialnim dialogom.

(c)   Dostop do kakovostnih storitev

Sprejmejo vse možne ukrepe, da bi zadevnim osebam prek dostopa do kakovostnih storitev omogočile prejemanje ustrezne socialne podpore v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi. Treba je sprejeti zlasti ukrepe za:

zagotavljanje storitev, ki so nujne za podporo politik dejavnega socialnega in ekonomskega vključevanja ter zajemajo storitve socialne pomoči, zaposlovanja in usposabljanja, podporo pri pridobitvi stanovanj in socialna stanovanja, otroško varstvo, storitve dolgoročne nege in zdravstvenega varstva v skladu z naslednjimi skupnimi načeli, ob upoštevanju vloge lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov, veljavnih pravil Skupnosti ter različnih razmer, potreb in prednostnih nalog v zadevnih državah članicah:

ozemeljska, fizična in cenovna dostopnost,

solidarnost, enake možnosti za uporabnike storitev in zaposlene ter ustrezno upoštevanje raznolikosti uporabnikov,

naložbe v človeški kapital, delovne pogoje in ustrezno fizično infrastrukturo,

celovite in usklajene storitve, ki so celostno zasnovane in izvedene,

vključevanje uporabnikov in posamezniku prilagojeni pristopi, da se zadosti raznolikim potrebam ljudi kot posameznikov,

spremljanje, ocenjevanje izvajanja in izmenjava najboljših praks.

5.   Zagotovijo ustrezne vire in prejemke v okviru ureditev socialne zaščite; uporabljajo določbe in vire strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada, za podporo ukrepov dejavnega vključevanja;

določijo podrobne ureditve in finančne stroške ter organizirajo njihovo upravljanje in izvajanje v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso;

upoštevajo ekonomske in proračunske omejitve, prednostne naloge nacionalnih organov ter stanje javnih financ, da bi dosegle pravo uravnoteženost delovnih spodbud, zmanjševanja revščine in trajnostnih proračunskih stroškov;

sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so vsi, vključno z najbolj prikrajšanimi, obveščeni o svojih pravicah in podpori, ki je na voljo, tudi s pomočjo informacijske tehnologije, kjer je to ustrezno;

kolikor mogoče poenostavijo administrativne postopke in ureditve za pregledovanje virov in razmer;

kjer je mogoče, v skladu z nacionalnimi predpisi organizirajo sistem za pritožbe pri pristojnih upravnih organih in po potrebi pri neodvisnih tretjih strankah, kot so sodišča, do katerih morajo imeti zadevne osebe preprost dostop.

6.   Izboljšajo kazalce in informacijske sisteme, da bi izpopolnile zmogljivosti za zagotavljanje ažurnih, primerljivih informacij po vseh stebrih dejavnega vključevanja;

spremljajo in ocenjujejo politike dejavnega vključevanja v okviru odprte metode usklajevanja na podlagi tesnega sodelovanja med Odborom za socialno zaščito in Odborom za zaposlovanje ter s podporo programa PROGRESS;

zagotavljajo skladnost s splošno politiko lizbonske strategije glede ciljev v zvezi s socialno kohezijo.

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 3. oktobra 2008

Za Komisijo

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  UL L 245, 26.8.1992, str. 46.

(2)  Sporočilo COM(2005) 706 – Delati skupaj, delati bolje: Nov okvir za odprto usklajevanje politik socialne zaščite in vključevanja v Evropski uniji.

(3)  Sklep Sveta z dne 7. julija 2008 o smernicah za politiko zaposlovanja držav članic, dokument Sveta 10614/2/082008 (še ni objavljen v Uradnem listu).

(4)  Sporočilo COM(2007) 620 – Posodabljanje socialnega varstva za večjo socialno pravičnost in gospodarsko kohezijo: spodbujanje dejavne vključitve oseb, najbolj oddaljenih od trga dela, in Sporočilo COM(2005) 33 o socialni agendi.

(5)  Sporočilo COM(2006) 44 o posvetovanju v zvezi z ukrepanjem na ravni EU za spodbuditev dejavne vključitve ljudi, ki so najbolj oddaljeni od trga dela.

(6)  Sporočilo COM(2007) 620, Sklepi predsedstva Evropskega sveta v Bruslju z dne 14. decembra 2007 in Orientacijska opomba Odbora za socialno zaščito o dejavnem vključevanju z dne 3. julija 2008. Glej zlasti: Sklepi Sveta z dne 5. decembra 2007, dok. 16139/07; mnenje Odbora regij z dne 18. junija 2008 o dejavnem vključevanju (dok. CdR 344/2007); mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. oktobra 2007 o minimalnih socialnih standardih (dok. CESE 892/2007).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L 214, 9.8.2008, str. 3).


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/15


SKLEP SVETA 2008/868/SZVP

z dne 13. oktobra 2008

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Rusko federacijo o sodelovanju Ruske federacije v vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (Operacija EUFOR Tchad/RCA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. oktobra 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/677/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (1) (Operacija EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Člen 10(3) navedenega skupnega ukrepa določa, da bodo podrobnosti o sodelovanju tretjih držav urejene s sporazumom v skladu s členom 24 Pogodbe.

(3)

Na podlagi pooblastila Sveta z dne 13. septembra 2004 se je predsedstvo ob pomoči generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko s pogajanji dogovorilo o sporazumu med Evropsko unijo in Rusko federacijo o sodelovanju Ruske federacije v operaciji EUFOR Tchad/RCA (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti v imenu Evropske unije –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Rusko federacijo o sodelovanju Ruske federacije v vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (Operacija EUFOR Tchad/RCA) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki bo za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 13. oktobra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 279, 23.10.2007, str. 21.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Rusko federacijo o sodelovanju Ruske federacije v vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (EUFOR Tchad/RCA)

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani in

RUSKA FEDERACIJA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU:

Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1778 (2007) z dne 25. septembra 2007, ki EU dovoljuje razporeditev sil v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki,

Skupnega ukrepa Sveta Evropske unije 2007/677/SZVP z dne 15. oktobra 2007 o vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (EUFOR Tchad/RCA),

Sklepa Političnega in varnostnega odbora CHAD/1/2008 o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki in sklepa Političnega in varnostnega odbora CHAD/2/2008 o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki, kakor sta bila spremenjena s sklepom Političnega in varnostnega odbora CHAD/3/2008 z dne 14. maja 2008;

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

(1)

Generalni sekretar Sveta Evropske unije/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko je v pismu z dne 7. decembra 2007 pozval Rusko federacijo, naj preuči možnost sodelovanja v operaciji EU v Čadu in Srednjeafriški republiki.

(2)

Ruska federacija je v pismu z dne 23. aprila 2008 izrazila pripravljenost, da preuči možnost sodelovanja.

(3)

Generalni sekretar Sveta Evropske unije/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko in minister za zunanje zadeve Ruske federacije sta 29. aprila 2008 podala skupno izjavo o vzajemnem sodelovanju v operacijah za krizno upravljanje –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Ruska stran sodeluje v operaciji, ki jo vodi Evropska unija na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1778 (2007) in v skladu s Skupnim ukrepom 2007/677/SZVP z dne 15. oktobra 2007 o vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (Operacija EUFOR Tchad/RCA) (v nadaljnjem besedilu „operacija EU“) in operativnim načrtom z dne 18. januarja 2008, in sicer tako, da prispeva vojaški kontingent vojaških sil Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu „ruski vojaški kontingent“), ki operacijo EU podpre z zagotavljanjem letalskega prevoza, ob upoštevanju vseh izvedbenih pogojev, opredeljenih v izvedbenih rešitvah iz člena 6 tega sporazuma. Pri zračnem prevozu se letala ruskega vojaškega kontingenta uporabljajo za namene varovanja oseb in zagotavljanje varnosti sil pod vodstvom Evropske unije ter osebja misije Združenih narodov v Srednjeafriški republiki in Čadu (MINURCAT) s prevažanjem osebja EUFOR in MINURCAT, prevažanjem tovora ter iskanjem in reševanjem osebja EUFOR in MINURCAT.

2.   Prispevek Ruske federacije k operaciji EU ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Ruska stran poskrbi, da ruski vojaški kontingent svoje naloge opravlja v skladu s:

Skupnim ukrepom 2007/677/SZVP iz odstavka 1 tega člena in

vsemi izvedbenimi ureditvami, o katerih se dogovorita strani.

4.   Osebje ruskega vojaškega kontingenta bo uporabljalo pravila o uporabi oboroženih sil operacije EU v obsegu, v katerem ta niso v navzkrižju z rusko zakonodajo. Za poveljnika operacije EU se uradno določijo posebni opozorilni znaki/omejitve pri pravilih o uporabi oboroženih sil, ki jih zahteva ruska stran.

5.   Ruski vojaški kontingent opravlja svoje naloge in se ravna v skladu s cilji in mandatom operacije EU, kot določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1778 (2007).

6.   Ruska stran lahko kadar koli umakne svoj prispevek, bodisi na zahtevo poveljnika operacije EU bodisi s sklepom ruske strani po ustreznem posvetovanju med pogodbenicama. Ruska stran pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svojega sodelovanja v operaciji EU.

Člen 2

Status sil

1.   Status ruskega vojaškega kontingenta po njegovem prihodu na območje operacije urejajo sporazumi o statusu sil med Evropsko unijo in Republiko Čad, Srednjeafriško republiko in Republiko Kamerun.

2.   Brez poseganja v sporazume o statusu sil iz odstavka 1 tega člena je ruski vojaški kontingent v pristojnosti ruske strani.

3.   Predstavnik ruske strani sodeluje v postopkih reševanja vseh zahtevkov, ki zadevajo ruski vojaški kontingent, določenih v sporazumih o statusu sil iz odstavka 1 tega člena.

4.   Ruska stran je pristojna za reševanje zahtevkov v zvezi s sodelovanjem ruskega vojaškega kontingenta v operaciji EU, ki jih vloži vojaško osebje ruskega vojaškega kontingenta ali se ti nanj nanašajo. Ruska stran je pristojna za uvedbo vseh ukrepov, zlasti sodnih ali disciplinskih postopkov, zoper katerega koli člana vojaškega osebja ruskega vojaškega kontingenta.

5.   Evropska unija se zavezuje poskrbeti, da vse države članice ob podpisu tega sporazuma dajo izjavo o opustitvi zahtevkov do Ruske federacije v zvezi z udeležbo Ruske federacije v operaciji EU. Zadevna izjava je priložena temu sporazumu.

6.   Ruska stran se zavezuje, da bo ob podpisu tega Sporazuma podala izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov do vseh držav, ki sodelujejo v operaciji EU. Zadevna izjava je priložena temu sporazumu.

7.   Status osebja, dodeljenega operativnemu štabu EU v Parizu (Francija), je urejen z rešitvami, o katerih se dogovorijo pristojni organi Francoske republike in Ruske federacije.

Člen 3

Tajni podatki

1.   Ruska stran varuje vse tajne podatke EU, ki jih prejme v okviru operacije EU, in sicer v skladu z zahtevami o varovanju tajnih podatkov po zakonodaji Ruske federacije. V ta namen si oznake, ki jih pogodbenici uporabljata za določanje stopnje tajnosti, ustrezajo takole:

EU

Ruska federacija

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Oznaka tajnosti Ruske federacije „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ“ ustreza oznaki za stopnjo tajnosti EU „RESTREINT UE“.

2.   Ruska stran s primernimi ukrepi poskrbi za varovanje tajnih podatkov EU, ki jih prejme v okviru operacije EU, na ravni, enakovredni tisti, ki jo zahtevajo temeljna načela in minimalni standardi za varovanje tajnih podatkov v EU, in sicer ruska stran:

sme tajne podatke uporabljati le za tiste namene, za katere so bili posredovani, in za nobene druge,

takšnih podatkov ne sme razkriti tretjim strankam brez predhodnega pisnega soglasja EU,

poskrbi, da imajo dostop do posredovanih tajnih podatkov le osebe, ki morajo te podatke poznati zaradi opravljanja svojih uradnih nalog in ki so varnostno preverjene, ko gre za podatke, označene s „CONFIDENTIEL UE“ ali višjo stopnjo tajnosti,

poskrbi, da so vsi posamezniki, ki potrebujejo dostop do takšnih podatkov, preden dobijo dostop do tajnih podatkov, poučeni o zahtevah iz predpisov o varovanju tajnosti za stopnjo tajnosti podatkov, do katerih naj bi imeli dostop, in da te zahteve izpolnjujejo,

poskrbi, da se vsi prostori, območja, zgradbe, pisarne, sobe ter komunikacijski in informacijski sistemi, v katerih se hranijo in/ali obdelujejo tajni podatki ali dokumenti EU, zavarujejo z ustreznimi ukrepi fizičnega varovanja,

poskrbi, da se tajni dokumenti EU, ki so ji posredovani, ob prejemu zabeležijo v poseben register,

obvesti EU o vsakem primeru dejanske ali domnevne kršitve ali ogroženosti tajnih podatkov, ki so ji bili posredovani. V takšnem primeru ruska stran začne preiskavo in sprejme ustrezne ukrepe, da se kaj takega ne bi ponovilo.

3.   Ob upoštevanju stopnje tajnosti se zaupni podatki posredujejo po diplomatskih kanalih, po varovani pošti ali z osebnim prenosom.

4.   Če imata EU in Ruska federacija sklenjen sporazum o zaščiti tajnih podatkov, se določbe zadevnega sporazuma uporabljajo tudi v okviru operacije EU.

Člen 4

Struktura poveljevanja

1.   Ruski vojaški kontingent je ves čas v celoti pod poveljstvom ruske strani.

2.   Pristojni ruski organi pooblastijo poveljnika operacije, da lahko ruskemu vojaškemu kontingentu po prihodu kontingenta na območje operacije dodeljuje naloge za uresničevanje misije, kakor je opisana v odstavku 1 člena 1 tega sporazuma. Pri pripravi ukaza za zračno operacijo ali katere koli druge odločitve, ki ima posledice za ruski vojaški kontingent, se zagotovi popolno sodelovanje višjega vojaškega predstavnika ruskega vojaškega kontingenta. Ruska federacija ima pri vsakodnevnem vodenju operacije enake pravice in obveznosti kot sodelujoče države članice EU.

3.   Ruska stran v operativni štab EU v Parizu (Francija) in poveljstvo sil EU v Abéchéju (Čad) imenuje višja vojaška predstavnika, ki zastopata ruski vojaški kontingent v EUFOR. Vsak od višjih vojaških predstavnikov ima lahko pomoč. Višja vojaška predstavnika se s strukturo poveljevanja EU posvetujeta o vseh zadevah, ki zadevajo EUFOR. Za disciplino kontingenta je odgovoren poveljujoči častnik ruskega vojaškega kontingenta.

Člen 5

Finančni vidiki

1.   Ruska stran prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji EU, razen če je v izvedbenih rešitvah iz člena 6 tega sporazuma določeno, da je za stroške zagotovljeno skupno financiranje.

2.   EUFOR Tchad/RCA ruskemu vojaškemu kontingentu zagotavlja logistično podporo po načelu povračila stroškov pod pogoji, ki so določeni v izvedbenih rešitvah iz člena 6 tega sporazuma.

3.   EU oprosti Rusko federacijo kakršnega koli finančnega prispevka k skupnim stroškom.

4.   Odškodnine v primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz držav(-e), v kateri(-h) poteka operacija EU, se urejajo v skladu z določbami sporazumov o statusu sil iz člena 2(1) tega sporazuma.

5.   Kot je določeno v izvedbenih rešitvah iz člena 6 tega sporazuma, se upravno poslovodenje izdatkov poveri mehanizmu EU, ki upravlja skupne stroške in stroške, ki jih v operaciji krijejo posamezne države.

Člen 6

Rešitve za izvajanje sporazuma

Sodelovanje ruske strani v operaciji EU se lahko uresničuje v skladu s tehničnimi in upravnimi modalitetami, opredeljenimi v ureditvah za izvajanje Sporazuma, o katerih se dogovorita ministrstvo za obrambo Ruske federacije in poveljnik operacije EU.

Člen 7

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti iz členov 1 do 6 tega sporazuma, ga ima druga pogodbenica pravico odpovedati z enomesečnim odpovednim rokom.

Člen 8

Reševanje sporov

1.   Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma in ustreznih izvedbenih rešitev se rešujejo v okviru pristojnih organov pogodbenic na ustrezni ravni ali po diplomatski poti.

2.   Finančni zahtevki ali spori, ki se ne poravnajo v skladu z odstavkom 1 tega člena, se lahko predložijo skupno dogovorjenemu razsodniku ali mediatorju.

Zahtevek ali spor, ki se ne reši s takšnim razsojanjem ali mediacijo, lahko katera koli od strani predloži arbitražnemu razsodišču. Vsaka od strani v arbitražno razsodišče imenuje enega razsodnika. Na ta način imenovana razsodnika imenujeta tretjega razsodnika, ki je predsednik. Če ena od pogodbenic v dveh mesecih od prejema uradnega obvestila druge strani o predložitvi spora arbitrarnemu razsodišču ne imenuje razsodnika ali če razsodnika v dveh mesecih od njunega imenovanja ne moreta doseči soglasja glede imenovanja tretjega razsodnika, lahko katera koli pogodbenica za njegovo imenovanje zaprosi predsednika Mednarodnega sodišča. Če je predsednik Mednarodnega sodišča državljan ene od pogodbenic ali ne more izvršiti imenovanja iz katerega koli drugega razloga, imenovanje opravi naslednji najvišji član Mednarodnega sodišča, ki ni državljan ne ene ne druge pogodbenice. Arbitrarno razsodišče odloča ex aequo et bono. Razsodniki ne morejo odrejati eksemplaričnih odškodnin. Razsodniki se dogovorijo o postopkih pri razsojanju. Sedež arbitraže je v Bruslju, jezik arbitraže pa je angleščina. V arbitražni odločbi se navedejo razlogi, na katerih ta temelji in na podlagi katerih jo pogodbenici sprejemata kot dokončno razsodbo. Vsaka od pogodbenic krije svoje stroške, skupne stroške pa si pogodbenici delita v enakih delih.

Člen 9

Začetek veljavnosti

1.   Ta Sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca po tem, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Ta Sporazum se začasno uporablja od datuma podpisa.

3.   Velja ves čas trajanja prispevka ruske strani k operaciji EU. Prenehanje tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz izvrševanja tega sporazuma pred njegovim prenehanjem.

Sestavljeno v Bruslju, 5. novembra 2008 v dveh izvodih, oba v angleškem in ruskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

Za Evropsko unijo

Za Rusko federacijo

PRILOGA

IZJAVI

iz člena 2(5) in (6) Sporazuma

Izjava držav članic EU:

„Države članice EU, ki uporabljajo Skupni ukrep 2007/677/SZVP z dne 15. oktobra 2007 o vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (Operacija EUFOR Tchad/RCA), si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opuščati zahtevke do Ruske federacije in odgovarjati nanje v primeru telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije EU, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje iz Ruske federacije pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

jo je povzročila uporaba sredstev, ki pripadajo Ruski federaciji, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo EU, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja operacije EU iz Ruske federacije pri uporabi teh sredstev.“

Izjava Ruske federacije:

„Ruska federacija, ki prispeva k vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (Operacija EUFOR Tchad/RCA), vodeni v skladu s Skupnim ukrepom 2007/677/SZVP z dne 15. oktobra 2007, si bo prizadevala, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opuščati zahtevke do katere koli druge države, sodelujoče v operaciji EU, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije EU, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

jo je povzročila uporaba sredstev, ki pripadajo sodelujočim državam v operaciji EU, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja operacije EU pri uporabi teh sredstev.“


Popravki

18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/21


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 807/2001 z dne 25. aprila 2001 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

( Uradni list Evropske unije L 118 z dne 27. aprila 2001 )

(Slovenska posebna izdaja, poglavje 03, zvezek 32, str. 135)

Na strani 10, v Prilogi, točki (A), ki spreminja Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90, se preglednica v točki 2.2.3 „Piretroidi“ nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe

„Ciflutrin

Ciflutrin (vsota izomerov)

Govedo, koze

50 μg/kg

Maščoba

 

10 μg/kg

Jetra

10 μg/kg

Ledvice

20 μg/kg

Mleko

Upoštevati je treba nadaljnje določbe v Direktivi Sveta 94/29/ES“


18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/22


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2007 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96

( Uradni list Evropske unije L 273 z dne 17. oktobra 2007 )

1.

Stran 25, člen 53 (sprememba Uredbe (ES) št. 318/2006):

besedilo:

„Uredba (ES) št. 318/2006 se spremeni:

1.

V odstavkih 1, 2 in 4 člena 32 se za besedami „v Prilogi VII“ vstavijo besede „ali Prilogi VIII“.

2.

Za Prilogo VII se doda naslednja priloga:

se glasi:

„Uredba (ES) št. 318/2006 se spremeni:

1.

V odstavkih 1, 2 in 4 člena 32 se za besedami „v Prilogi VII“ vstavijo besede „ali Prilogi VIIa“.

2.

Za Prilogo VII se doda naslednja priloga:

2.

Stran 25, člen 55 (4), zadnji stavek:

besedilo:

„V primeru skupin proizvajalcev v državah članicah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali po tem datumu, se stopnje pomoči iz člena 7(4)(a) uporabljajo za načrte o priznanju od datuma uporabe te uredbe dalje.“

se glasi:

„V primeru skupin proizvajalcev v državah članicah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali po tem datumu, se stopnje pomoči iz člena 7(5)(a) uporabljajo za načrte o priznanju od datuma uporabe te uredbe dalje.“


18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.