ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 300

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
11. november 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1110/2008 z dne 10. novembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1111/2008 z dne 10. novembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1112/2008 z dne 10. novembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1731/2006 o posebnih podrobnih pravilih, ki se uporabljajo pri izvoznih nadomestilih za nekatere konzervirane proizvode iz govejega in telečjega mesa

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1113/2008 z dne 10. novembra 2008 o prepovedi ribolova na morski list v območju ICES VIIIa in b s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1114/2008 z dne 10. novembra 2008 o prepovedi ribolova na morski list v območju ICES IIIa ter vodah ES območij ICES IIIb, IIIc in IIId s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

34

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/840/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 7. novembra 2008 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Anoplophora chinensis (Forster) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6631)

36

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu

42

 

*

Sklep Sveta 2008/842/SZVP z dne 10. novembra 2008 o spremembi prilog III in IV Skupnega stališča Sveta 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

46

 

*

Skupno stališče Sveta 2008/843/SZVP z dne 10. novembra 2008 o spremembi in podaljšanju Skupnega stališča 2007/734/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu

55

 

*

Skupno stališče Sveta 2008/844/SZVP z dne 10. novembra 2008 o spremembi Skupnega stališča 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

56

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1110/2008

z dne 10. novembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2008/652/SZVP z dne 7. avgusta 2008 o spremembi Skupnega stališča 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupno stališče 2008/652/SZVP določa dodatne omejevalne ukrepe, med drugim v zvezi z osebami in subjekti, za katere velja ukrep glede zamrznitve sredstev, zadržanja državne finančne pomoči, zlasti posojil, garancij in zavarovanja za izvoz, da se prepreči vsakršna finančna pomoč pri širjenju jedrskih dejavnostih, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, ter glede pregleda tovora na zrakoplovih in plovilih, ki jih imata v lasti ali jih nadzorujeta Iran Air Cargo in Islamic Republic of Iran Shipping Line, če obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da zadevni zrakoplov ali plovilo prevaža blago, ki je z navedenim skupnim stališčem prepovedano. Skupno stališče 2008/652/SZVP prav tako določa prepoved dobave, prodaje ali prenosa nekaterih predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije, ki bi se lahko uporabili pri širjenju jedrskih dejavnostih, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

(2)

Skupno stališče 2008/652/SZVP poleg tega vse države poziva, naj pozorno spremljajo poslovanje finančnih ustanov na svojih ozemljih z vsemi bankami, ki imajo sedež v Iranu, ter njihovimi podružnicami in hčerinskimi družbami v tujini, da ne bi na ta način prispevali k širjenju jedrskih dejavnosti, ali razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja. V ta namen nekatere določbe navedenega skupnega stališča zadevajo Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (2).

(3)

Treba bi bilo pojasniti, da predložitev in posredovanje potrebnih dokumentov banki za namene končnega prenosa osebi, subjektu ali organu, ki ni na seznamu, za sprostitev plačil, dovoljenih s členom 9 Uredbe (ES) št. 423/2007 (3), ne predstavlja dajanja na razpolago sredstev v smislu člena 7(3) navedene uredbe.

(4)

Uredba (ES) št. 423/2007 je naložila nekatere omejevalne ukrepe proti Iranu v skladu s Skupnim stališčem 2007/140/SZVP. Zaradi tega so nekateri gospodarski subjekti izpostavljeni tveganju glede zahtevkov in take subjekte bi bilo treba trajno zavarovati pred zahtevki v zvezi s pogodbami ali drugimi transakcijami, na izvedbo katerih vplivajo ukrepi, ki jih nalaga navedena uredba.

(5)

Ti ukrepi spadajo v okvir Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje v okviru Skupnosti potrebna zakonodaja Skupnosti.

(6)

V členu 12(2) Uredbe (ES) št. 423/2007 je treba spremeniti sklicevanje na člen 5(1) (c), da bo upoštevana sprememba, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 618/2007 z dne 5. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (4).

(7)

Uredbo (ES) št. 423/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 423/2007 se spremeni:

(a)

členu 1 se dodajo naslednje točke:

„(l)

‚pogodba ali transakcija‘ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki ali v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen, ‚pogodba‘ vključuje predvsem finančne garancije ali jamstva ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so v zvezi z njo;

(m)

‚zahtevek‘ pomeni vsak zahtevek za nadomestilo škode ali druge podobne zahtevke, kot je zahtevek za odškodnino ali terjatev oziroma zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo predvsem finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(n)

‚oseba, subjekt ali organ v Iranu‘ pomeni:

(i)

državo Iran ali kateri koli javni organ te države;

(ii)

vsako fizično osebo v Iranu ali osebo s prebivališčem v Iranu;

(iii)

vsako pravno osebo, subjekt, organ, ki ima sedež v Iranu;

(iv)

vsako pravno osebo, subjekt ali organ, ki ga neposredno ali posredno nadzoruje ena ali več zgoraj navedenih oseb ali organov“;

(b)

členu 2(1)(a) se doda naslednja točka:

„(iii)

določeno drugo blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevala k dejavnostim, povezanim z bogatenjem ali predelovanjem urana ali težko vodo, za razvoj izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k dejavnostim, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali jih je opredelila kot nerešena. To blago in tehnologija sta navedena v Prilogi IA.“;

(c)

členu 3 se doda naslednji odstavek:

„1a.   Vsa izvozna dovoljenja, ki so potrebna v skladu s to uredbo, izdajo v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1334/2000 pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež. Dovoljenje velja po vsej Skupnosti.“;

(d)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Prepovedan je nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije iz priloge I in IA, iz Irana, ne glede na to ali zadevno blago izvira iz Irana ali ne.“;

(e)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 4a

Da se prepreči prenos blaga in tehnologije iz prilog I in IA, za tovorna letala in trgovske ladje, ki jih imata v lasti ali jih nadzorujeta Iran Air Cargo in Islamic Republic of Iran Shipping Line, je treba pred prihodom ali odhodom pristojnim carinskim organom zadevne države članice prijaviti vse blago, ki je prineseno v Skupnost ali iz nje izvoženo.

Predpisi, ki urejajo obveznost predložitve podatkov pred prihodom ali odhodom, predvsem obvezni roki in zahtevani podatki, se določijo z ustreznimi določbami o skupnih deklaracijah o vnosu in izstopu in tudi s carinskimi deklaracijami v Uredbi (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (5) in Uredbi Komisije (ES) št. 1875/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (6).

Poleg tega Iran Air Cargo in Iran Shipping Line ali njuni zastopniki deklarirajo, ali je blago zajeto z Uredbo (ES) 1334/2000 ali s to uredbo in, če se za blago zahteva izvozno dovoljenje, določijo navedbe iz odobrenega izvoznega dovoljenja.

Do 30. junija 2009 se skupne deklaracije o vnosu in izstopu ter omenjene potrebne dodatne navedbe lahko predložijo v pisni obliki, pri tem pa se uporabijo trgovinski ali pristaniški podatki ali podatki o prevozu, če vsebujejo potrebne podatke. V primeru izvozne deklaracije podatki, določeni v Prilogi 30A k Uredbi Komisije (ES) št. 1875/2006 do 30. junija 2009 niso potrebni.

Od 1. julija 2009 se omenjene potrebne dodatne navedbe predložijo pisno oziroma z deklaracijami o vnosu in izstopu.

(f)

člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, povezano z blagom in tehnologijo iz Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije, ali povezano z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga, navedenega na tem seznamu, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, povezane z blagom in tehnologijo iz prilog I in IA ali povezane z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz prilog I in IA vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(c)

zagotavljati naložbe podjetjem v Iranu, ki se ukvarjajo s proizvodnjo blaga in tehnologije iz Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije ali prilog I in IA;

(d)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije ali prilog I in IA, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali za vsako zagotavljanje pripadajoče tehnične pomoči vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(e)

zavestno ali namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) do (d).“;

(g)

člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi IV. Priloga IV vključuje osebe, subjekte in organe, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije v skladu z odstavkom 12 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1737 (2006) in odstavkom 7 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1803 (2008).“;

(h)

vstavita se naslednja člena:

„Člen 11a

1.   Kreditne in finančne institucije, za katere se uporablja člen 18, pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz odstavka 2 z namenom, da se prepreči, da to poslovanje prispeva k širjenju jedrskih dejavnosti, ali razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja:

(a)

pozorno spremljajo gibanje na računih, med drugim s svojimi programi za skrbno preverjanje strank in v okviru svojih obveznosti glede pranja denarja in financiranja terorizma;

(b)

zahtevajo, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije in zavrnejo izvedbo transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c)

pet let hranijo vse evidence transakcij in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če sumijo ali imajo utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja jedrskega orožja, to takoj sporočijo enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu, ki ga je v ta namen imenovala zadevna država članica, kakor so navedeni na seznamu spletnih strani iz Priloge III, brez poseganja v člena 5 in 7. Enota za finančni nadzor ali drug pristojen organ deluje kot nacionalni center za sprejemanje in analizo poročil o sumljivih transakcijah glede morebitnega financiranja širjenja jedrskega orožja. Enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu se pravočasno, posredno ali neposredno, priskrbijo finančne in upravne informacije ter informacije o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za pravilno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih transakcijah.

2.   Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za finančne in kreditne institucije in njihovo poslovanje s:

(a)

kreditnimi in finančnimi institucijami s sedežem v Iranu, zlasti banko Saderat;

(b)

podružnicami in hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, za katere se uporablja člen 18 te uredbe in ki so navedene v Prilogi VI;

(c)

podružnicami in hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, za katere se člen 18 te uredbe ne uporablja in ki so navedene v Prilogi VI;

(d)

kreditnimi in finančnimi institucijami, ki nimajo sedeža v Iranu niti se zanje ne uporablja člen 18, vendar jih nadzirajo osebe ali subjekti, ki imajo sedež v Iranu; te družbe so navedene v Prilogi VI.

Člen 11b

1.   Podružnice in hčerinske družbe banke Saderat, za katere se uporablja člen 18, obvestijo pristojni organ, ki je naveden na seznamu spletnih strani v Prilogi III in je v državi članici, v kateri imajo sedež, o vseh nakazilih sredstev, ki so jih izvedle ali prejele, sporočijo tudi ime strank, znesek in datum posla, in sicer v petih delovnih dneh od izvedbe ali prejema zadevnega nakazila. Če so podatki na voljo, je treba v izjavi navesti naravo posla in, če je primerno, tudi vrsto blaga, ki je predmet posla, ter zlasti označiti, ali gre za blago, za katerega se uporablja Uredba (ES) št. 1334/2000 ali ta uredba, ter navesti številko zadevnega dovoljenja, če je za uvoz tega blaga potrebno dovoljenje.

2.   Obveščeni pristojni organi ob upoštevanju dogovorov o izmenjavi informacij ali v skladu s temi dogovori te podatke po potrebi nemudoma pošljejo ustreznim pristojnim organom drugih držav članic, v katerih imajo sedež partnerji, ki jih te transakcije zadevajo, da bi preprečili vsakršen posel, ki bi lahko prispevala k širjenju jedrskih dejavnosti, ali k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.“;

(i)

člen 12(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Prepovedi iz členov 5(1)(d) in 7(3) ne povzročijo nikakršne odgovornosti za zadevne fizične ali pravne osebe ali subjekte, če niso vedeli ali niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi njihovo ravnanje kršilo te prepovedi.“;

(j)

členu 12 se doda naslednji odstavek:

„3.   Če ustanova ali oseba, za katero velja ta uredba, ali direktor ali zaposleni v takšni ustanovi ali pri takšni osebi v dobri veri, kakor je predvideno v členih 11a in 11b, razkrije podatke iz členov 11a in 11b, to ne predstavlja nikakršne odgovornosti za škodo s strani ustanove ali osebe oziroma njihovega direktorja ali zaposlenih.“;

(k)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 12a

1.   Ne odobri se nobeno nadomestilo škode ali druge vrste podobnih zahtevkov, kot je zahtevek za odškodnino ali terjatev oziroma zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo predvsem finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:

(a)

osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz prilog IV, V in VI;

(b)

katera koli druga oseba, subjekt ali organ v Iranu, vključno z vlado Irana;

(c)

katera koli druga oseba ali subjekt, ki deluje prek take osebe ali subjekta ali v njeno oziroma njegovo korist,

v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, na izvedbo katere so posredno ali neposredno, v celoti ali deloma vplivali ukrepi, uvedeni s to uredbo.

2.   Za izvajanje pogodbe ali transakcije tudi velja, da so nanjo vplivali ukrepi, naloženi z to uredbo, če obstoj ali vsebina zahtevka neposredno ali posredno izhaja iz navedenih ukrepov.

3.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka nosi dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, oseba, ki uveljavlja zahtevek.“;

(l)

členu 15(1) se doda naslednja točka:

„(d)

Prilogo VI na podlagi odločitev, sprejetih v zvezi s prilogama III in IV k Skupnemu stališču 2008/652/SZVP.“;

(m)

besedilo Priloge I k tej uredbi se vstavi kot Priloga IA;

(n)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

(o)

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi;

(p)

besedilo iz Priloge IV k tej uredbi se doda kot Priloga VI.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 213, 8.8.2008, str. 58.

(2)  UL L 309, 25.11.2005, str. 15.

(3)  UL L 103, 20.4.2007, str. 1.

(4)  UL L 143, 6.6.2007, str. 1.

(5)  UL L 117, 4.5.2005, str. 13.

(6)  UL L 360, 19.12.2006, str. 64.“;


PRILOGA I

"PRILOGA IA

Blago in tehnologija iz člena 2(1)(a)(iii)

UVODNE OPOMBE

1.

Če ni navedeno drugače, gre pri referenčnih številkah v stolpcu "Opis" za napotitve na opis blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2000.

2.

Referenčna številka v stolpcu "Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007" spodaj pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu "Opis" ne ustrezajo povsem parametrom iz opisa blaga oziroma tehnologije z dvojno rabo, za katero gre pri napotitvi.

3.

Opredelitve pojmov med ‧enojnimi navednicami‧ so navedene v tehnični opombi ob zadevnem predmetu.

4.

Opredelitve pojmov med "dvojnimi navednicami" so navedene v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1183/2007.

Splošne opombe

1.

Predmet prepovedi iz te priloge ne sme biti izvožen v obliki neprepovedanega blaga (vključno s postroji), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je prepovedana komponenta oziroma kadar so prepovedane komponente osnovni elementi tega blaga in jo oziroma jih je mogoče fizično odstraniti in uporabiti za druge namene.

Napotilo:

Pri presojanju, ali naj se prepovedana komponenta oziroma komponente obravnavajo kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, potrebnega tehnološkega vložka in druge posebne okoliščine, ki lahko določijo, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se pošilja.

2.

Blago, navedeno v tej prilogi, se nanaša tako na novo kot na rabljeno blago.

Splošna opomba o tehnologiji (GTN General Technology Note)

(Upoštevati v povezavi z oddelkom IA.B)

1.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz "tehnologije", ki je "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz so prepovedani v delu A (Blago) spodaj, so prepovedani v skladu z določbami oddelka I.A.B.

2.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" prepovedanega blaga, ostane pod prepovedjo, tudi če jo je mogoče uporabljati za neprepovedano blago.

3.

Prepovedi se ne nanašajo na "tehnologijo", ki je najmanj potrebna za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni predmet prepovedi ali katerega izvoz je bil dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007.

4.

Prepovedi prenosa "tehnologije" ne veljajo za "splošno znane" podatke, za "temeljne znanstvene raziskave" oziroma za podatke, nujno potrebne za prijavo patenta.

IA.A.   BLAGO

A0.   Jedrski materiali, objekti in oprema

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

IA.A0.001

Žarnice z votlo katodo:

a.

jodova žarnica z votlo katodo z okni iz čistega silicija ali kremena

b.

uranova žarnica z votlo katodo

IA.A0.005

Komponente jedrskih reaktorskih posod in preskusna oprema, razen tistih iz 0A001:

1.

tesnila

2.

notranje komponente

3.

oprema za tesnjenje, preskušanje in merjenje

0A001

IA.A0.006

Jedrska opozorilna oprema za odkrivanje, prepoznavanje ali količinsko opredeljevanje radioaktivnih snovi ali sevanja jedrskega izvora in posebej zanjo izdelane komponente, razen tistih iz 0A001.j ali 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Ventili z mehom iz aluminijeve zlitine ali nerjavečega jekla vrste 304, 304L ali 316L.

Opomba: Ta točka ne zajema ventilov z mehom v točkah 0B001.c.6 in 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Zatesnjena ohišja za manipulacijo, hrambo in ravnanje z radioaktivnimi snovmi (toplotne celice).

0B006

IA.A0.013

"Naravni uran" ali "osiromašeni uran" ali torij v obliki kovine, zlitine, kemičnih spojin ali koncentratov in kateri koli drug material, ki vsebuje enega ali več prej naštetih materialov, razen tistih iz 0C001.

0C001


A1.   Materiali, kemikalije, "mikroorganizmi" in "toksini"

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

IA.A1.001

Bis(2-etilheksil) fosforjeva kislina (HDEHP ali D2HPA) CAS 298-07-7, topljiva v kateri koli količini, s čistostjo nad 90 %.

IA.A1.002

Plinasti fluor (CAS število 7782-41-4), s čistostjo nad 95 %.

IA.A1.005

Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo nad 100 g fluora na uro.

Opomba: Ta točka ne zajema elektrolitskih celic iz točke 1B225.

1B225

IA.A1.008

Magnetne kovine kakršnih koli vrst ali oblik z začetno relativno prepustnostjo 120 000 ali več in debelino med 0,05 in 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

"Vlakneni ali nitasti materiali" ali prepregi:

a.

ogljikovi ali aramidni "vlakneni ali nitasti materiali", ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

"specifični modul", večji od 10 × 106 m; ali

2.

"specifično natezno trdnost", večjo od 17 × 104 m;

b.

stekleni "vlakneni ali nitasti materiali", ki imajo eno ali drugo od naslednjih značilnosti:

1.

"specifični modul", večji od 3,18 × 106 m; ali

2.

"specifično natezno trdnost", večjo od 76,2 × 103 m;

c.

"preja", "predpreja", "predivo" ali "trakovi" impregnirani s smolo, široki 15 mm ali manj (prepregi), izdelani iz ogljikovih ali steklenih "vlaknenih ali nitastih materialov", razen tistih iz točke II.A1.010.a ali b.

Opomba: Ta točka ne zajema vlaknenih ali nitastih materialov iz točk 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a in 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Vlakna, ki so impregnirana z umetnimi ali naravnimi smolami (prepregi), vlakna, prevlečena s kovino ali ogljikom (predoblike), ali "predoblike ogljikovih vlaken":

a.

iz "vlaknenih ali nitastih materialov" iz točke II.A1.009 zgoraj;

b.

"vlakneni ali nitasti materiali" impregnirani z "matriko" epoksi smol (prepregi) iz točk 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, ki se uporabljajo pri popravilu delov zračnih plovil ali laminatov, če velikost posamezne plošče ne presega 50 cm × 90 cm;

c.

prepregi iz točk 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, če so impregnirani s fenolnimi ali epoksi smolami, ki imajo točko posteklenitve (Tg) pod 433 K (160 °C) in temperaturo procesa pod točko posteklenitve.

Opomba: Ta točka ne zajema vlaknenih ali nitastih materialov iz točke 1C010.e.

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, uporabni za konice, nosne dele, lopute šob, uporabni pri "projektilih", brez tistih iz točke 1C107.

1C107

IA.A1.012

Martenzitna jekla, razen tistih iz točke 1C116 ali 1C216, ‧z‧ mejno natezno trdnostjo 2 050 MPa ali več pri 293 K (20 °C).

Tehnična opomba: Izraz ‧martenzitna jekla z‧ jekla pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C216

IA.A1.013

Volfram, tantal, volframov karbid, tantalov karbid in zlitine, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

v obliki votle valjaste ali sferične simetrije (vključno z valjastimi deli) z notranjim premerom med 50 mm in 300 mm in

b.

maso nad 5 kg.

Opomba: Ta točka ne zajema volframa, volframovega karbida in zlitin iz točke 1C226.

1C226


A2.   Obdelava materialov

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

IA.A2.001

Vibracijski sistemi za testiranje, oprema in komponente zanje, razen tistih iz točke 2B116:

a.

sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi zaprte povratne zanke in digitalne kontrolne enote, kar omogoča vibriranje sistema na pospeševanje enako ali večje od 0,1g rms v frekvenčnem pasu med 0,1 Hz in 2 kHz, pri vsiljeni sili enaki ali večji od 50 kN, merjeno ‧brez zunanjih vplivov‧;

b.

digitalne kontrolne enote, ki so kombinirane s posebej izdelano programsko "opremo" za testiranje vibracij, z realnočasovno pasovno širino, ki je večja od 5 kHz, in so namenjeni za uporabo skupaj s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke a;

c.

pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez teh ojačevalcev, z možnostjo vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno ‧brez zunanjih vplivov‧, in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a;

d.

oprema za testiranje vibracij in elektronske enote, izdelane za združevanje več vibracijskih enot v sistem, z možnostjo efektivne kombinirane vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno ‧brez zunanjih vplivov‧, in se lahko uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.

Tehnična opomba: ‧brez zunanjih vplivov‧ pomeni s pomočjo ravne mize ali površine brez vpenjal ali drugih pripomočkov.

2B116

IA.A2.004

Daljinske enote, ki omogočajo delovanje na daljavo pri radiokemičnem ločevanju ali v toplotnih celicah, razen tistih iz točke 2B225, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

a.

sposobnost penetriranja 0,3 m ali več globoko v steno vroče celice (delovanje skozi steno) ali

b.

sposobnost premostitve preko meje toplotne celice debeline 0,3 m ali več (delovanje čez steno).

Tehnična opomba: Daljinske manipulatorske enote omogočajo prenos človekovih dejanj z daljinsko upravljano roko in stalno povezavo. Lahko so tipa strežnik-odjemalec ali pa delujejo z uporabo krmilne palice ali računalniške tipkovnice.

2B225

IA.A2.011

Centrifugalni separatorji z zmožnostjo neprekinjene separacije brez širjenja aerosolov, izdelani iz:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

niklja ali zlitin z več kakor 40 ut. % niklja;

5.

tantala ali tantalovih zlitin;

6.

titana ali titanovih zlitin; ali

7.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

Opomba: Ta točka ne zajema centrifugalnih separatorjev iz točke 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Sintrirani kovinski filtri iz niklja ali nikljeve zlitine z več kot 40 ut. % niklja.

Opomba: Ta točka ne zajema nadzornih filtrov iz točke 2B352.d.

2B352.d


A3.   Elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

IA.A3.001

Visokonapetostni enosmerni napajalniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

v časovnem obdobju osmih ur sposobnost neprekinjenega proizvajanja z izhodno močjo 10 kV ali več z napetostjo 5 kW ali več brez prekinitve in

b.

v časovnem obdobju štirih ur tokovno ali napetostno stabilnost, boljšo od 0,1 %.

Opomba: Ta točka ne zajema napajalnikov iz točk 0B001.j.5 in 3A227.

3A227

IA.A3.002

Masni spektrometri, razen tistih iz točke 3A233 ali 0B002g, ki so zmožni merjenja ionov z atomsko maso 200 ali več, z ločljivostjo, ki je boljša od dveh delov v 200, in ionski viri zanje:

a.

masni spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS);

b.

masni spektrometri s tlilno razelektritvijo (GDMS);

c.

masni spektrometri s termično ionizacijo (TIMS);

d.

masni spektrometri za obstreljevanje z elektroni, ki imajo komoro z viri, izdelano iz materialov "odpornih proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)", ali pa je komora s takšnimi materiali prevlečena ali prekrita;

e.

masni spektrometri z molekularnim snopom, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

komora z viri je izdelana iz nerjavnega jekla ali molibdena ali je prevlečena ali prekrita z njima in opremljena s hladilno pastjo, ki omogoča ohlajanje do temperature 193 K (– 80 °C) ali manj, ali

2.

komora z viri je izdelana iz "materialov, ki so odporni proti koroziji z uranovim hekasflouridom (UF6)", ali je prevlečena ali prekrita z njimi;

f.

masni spektrometri, opremljeni z ionskim virom, ki omogoča mikrofluoriranje, in izdelani za aktinoide ali fluoride aktinoidov.

3A233


A6.   Senzorji in laserji

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

IA.A6.001

Itrij-aluminijeve granatne (YAG) palice

IA.A6.003

Sistemi za korekcijo valovnih front za uporabo z laserskim žarkom s premerom, večjim od 4 mm, in posebej zanje izdelane komponente, vključno s krmilnimi sistemi, senzorji za zaznavanje faznih front in "deformljiva zrcala", vključno z bimorfnimi zrcali

Opomba: Ta točka ne zajema zrcal iz točk 6A004.a, 6A005.e in 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

Argonovi ionski "laserji", ki imajo povprečno izhodno moč enako ali večjo od 5 W.

Opomba: Ta točka ne zajema argonovih ionskih "laserjev" iz točk 0B001.g.5, 6A005 in 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Nastavljivi polprevodniški "laserji" in nastavljivi polprevodniški nizi "laserjev" z izhodno valovno dolžino med 9 μm in 17 μm kot tudi skupina nizov polprevodniških "laserji" z vsaj enim nastavljivim polprevodniškim "laserjev" s takšno valovno dolžino.

1.

Polprevodniške "laserji" navadno imenujemo "laserske" diode.

2.

Ta točka ne zajema polprevodniških "laserji" iz točk 0B001.h.6 in 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

Neodijevi (razen stekla) "laserji", ki imajo izhodno valovno dolžino več kakor 1 000 nm, vendar največ 1 100 nm in izhodno energijo večjo od 10 J na impulz.

Opomba: Ta točka ne zajema neodijevih (razen stekla) "laserji" iz točke 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

IA.A6.010

Radiacijsko utrjene kamere ali leče zanje, razen tistih iz točke 6A203c, posebej izdelane ali naznačene kot utrjene proti sevanju, tako da so sposobne delovanja pri dozah nad 50 × 103 Gy (silicij) (5 × 106 radov (silicij)), ne da bi prišlo do degradacije delovanja.

Tehnična opomba: Izraz Gy (silicij) se nanaša na sevalno energijo v J/kg, ki jo absorbira nezaščiteni vzorec silicija, izpostavljen ionizirajočemu sevanju.

6A203.c

IA.A6.011

Ojačevalniki in oscilatorji z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom in imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 300 nm in 800 nm;

2.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 10 W in manjša od 30 W;

3.

imajo korak ponovitve nad 1 Hz;

4.

njihova impulzna širina je manjša od 100 ns.

1.

Ta točka ne zajema oscilatorjev, ki delujejo le v enem načinu.

2.

Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom iz točk 6A205.c, 0B001.g.5 in 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

Impulzni "laserji" z ogljikovim dioksidom, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 9 000 nm in 11 000 nm;

2.

imajo korak ponovitve nad 250 Hz;

3.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W in manjša od 500 W in

4.

njihova impulzna širina je manjša od 200 ns.

Opomba: Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z impulznim načinom, ki uporabljajo laser z ogljikovim dioksidom kot aktivnim sredstvom, iz točk 6A205.d, 0B001.h.6 in 6A005d.

6A205.d

IA.B.   TEHNOLOGIJA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

IA.B.001

Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo blaga, navedenega v delu IA.A (Blago) zgoraj.

–"


PRILOGA II

"PRILOGA II

Blago in tehnologija iz člena 3

UVODNE OPOMBE

1.

Če ni navedeno drugače, gre pri referenčnih številkah v stolpcu "Opis" za napotitve na opis blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2000.

2.

Referenčna številka v stolpcu "Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007" spodaj pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu "Opis" ne ustrezajo povsem parametrom iz opisa blaga oziroma tehnologije z dvojno rabo, za katero gre pri napotitvi.

3.

Opredelitve pojmov med ‧enojnimi navednicami‧ so navedene v tehnični opombi ob zadevnem predmetu.

4.

Opredelitve pojmov med "dvojnimi navednicami" so navedene v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1183/2007.

Splošne opombe

1.

Predmet nadzora iz te priloge ne sme biti izvožen v obliki nenadzorovanega blaga (vključno s postroji), ki vsebuje eno ali več nadzorovanih komponent, kadar je nadzorovana komponenta oziroma kadar so nadzorovane komponente osnovni elementi tega blaga in jo oziroma jih je mogoče fizično odstraniti in porabiti za druge namene.

Napotilo:

Pri presojanju, ali naj se nadzorovana komponenta oziroma komponente obravnavajo kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, potrebnega tehnološkega vložka in druge posebne okoliščine, ki lahko določijo, da so ena ali več nadzorovanih komponent osnovni element blaga, ki se pošilja.

2.

Blago, navedeno v tej prilogi, se nanaša tako na novo kot na rabljeno blago.

Splošna opomba o tehnologiji (GTN)

(Upoštevati v povezavi z oddelkom II.B)

1.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz "tehnologije", ki je "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz je pod nadzorom v delu A (Blago) spodaj, je predmet nadzora v skladu z določbami oddelka II.B.

2.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" nadzorovanega blaga, ostane pod nadzorom, tudi če jo je mogoče uporabljati za nenadzorovano blago.

3.

Nadzor se ne nanaša na "tehnologijo", ki je najmanj potrebna za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni predmet nadzora ali katerega izvoz je bil dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007.

4.

Nadzor prenosa "tehnologije" ne velja za "splošno znane" podatke, za "temeljne znanstvene raziskave" oziroma za podatke, nujno potrebne za prijavo patenta.

II.A.   BLAGO

A0.   Jedrski materiali, objekti in oprema

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

II.A0.002

Faradayevi izolatorji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

II.A0.003

Optične mrežice za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

II.A0.004

Optična vlakna za valovno dolžino med 500 in 650 nm, prevlečena z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med 500 in 650 nm, s premerom sredice, ki je večji od 0,4 mm vendar ne večji od 2 mm.

II.A0.008

Ravna, izbočena/konveksna in vbočena/konkavna zrcala, prevlečena z visoko odbojnimi ali krmiljenimi večplastnimi prevlekami za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Leče, polarizatorji, polvalovne retardacijske plošče (half-wave retarder plates) (plošče λ/2), laserska okna iz silikona ali kremena in rotatorji, prevlečeni z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Cevi, cevni sistemi, vztrajniki, vezni kosi iz – ali s prevleko iz – niklja ali nikljevih zlitin, z več kot 40 ut. %, niklja, razen tistih iz 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuumske črpalke, razen tistih iz 0B002.f.2 ali 2B231:

turbomolekularne črpalke, ki imajo pretok 400 l/s ali večji;

vakuumske predčrpalke tipa Roots z volumskim sesalnim pretokom nad 200 m3/h.

Vijačni suhi kompresor in vijačne suhe vakuumske črpalke.

0B002.f.2

2B231


A1.   Materiali, kemikalije, "mikroorganizmi" in "toksini"

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

II.A1.003

Sifoni in tesnila iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

kopolimeri viniliden fluorida, ki vsebujejo 75 % ali več beta kristalinske strukture v neraztegnjenem stanju;

b.

fluorirani poliamidi, ki vsebujejo 10 ut. % ali več kombiniranega fluora;

c.

fluorirani elastomeri fosfazena, ki vsebujejo 30 ut. % ali več kombiniranega fluora;

d.

poliklorotrifluoroetilen (PCTFE, npr. Kel-F ®);

e.

viton fluoro-elastomerji;

f.

politetrafluoretilen (PTFE).

 

II.A1.004

Osebna oprema za ugotavljanje sevanja jedrskega izvora, vključno z osebnimi dozimetri.

Opomba: Ta točka ne zajema jedrskih opozorilnih sistemov iz točke 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Platinirani katalizatorji, razen tistih iz točke 1A225, ki so posebej izdelani ali pripravljeni za pospeševanje reakcije izmenjave vodikovega izotopa med vodikom in vodo, pri pridobivanju tritija iz težke vode ali za pridobivanje težke vode in njenih nadomestkov.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminij in njegove zlitine, razen tistih iz točke 1C002.b.4 ali 1C202.a, v surovi ali polpredelani obliki, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a.

natezno trdnost 460 MPa ali več pri 293 K (20 °C) ali

b.

natezno trdnost 415 MPa ali več pri 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Obdelava materialov

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

II.A2.002

Strojna oprema za brušenje, ki ima pozicijsko natančnost z "vsemi možnimi kompenzacijami", enakimi ali manjšimi (boljšimi) od 15 μm po ISO 230/2 (1988) (1) ali po enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi.

Opomba: Ta točka ne zajema strojne opreme za brušenje iz točk 2B201.b in 2B001.c.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Komponente in numerična krmiljenja, posebej izdelani za strojna orodja iz točk 2B001, 2B201 ali iz točke II.A2.002 s seznama zgoraj.

 

II.A2.003

Balansirni stroji in sorodna oprema:

a.

balansirni stroji, izdelani ali prirejeni za zobozdravniško ali drugo medicinsko rabo, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso več kakor 3 kg;

2.

lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500 vrt/min;

3.

lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah ter

4.

imajo zmožnost uravnoteženja nebalansiranih rotarirajočih mas reda 0,2 g mm na kg;

b.

merilne sonde, izdelane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke a zgoraj.

Tehnična opomba: Merilne sonde se včasih pojavljajo tudi pod nazivom instrumenti za uravnoteženje.

2B119

II.A2.005

Peči za toplotno obdelavo s kontrolirano atmosfero:

peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oksidacijske peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

"Tlačni merilniki", razen tistih iz točke 2B230, ki omogočajo merjenje absolutnih tlakov kjer koli v območju med 0 in 200 kPa in imajo obe naslednji značilnosti:

a.

elementi za zaznavanje tlaka, izdelani iz "materialov, odpornih proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)", in

b.

imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

merilno območje, ki je manjše od 200 kPa, in ‧natančnost‧, ki je boljša od ± 1 % na celotnem merilnem območju, ali

2.

merilno območje, ki je enako 200 kPa ali več, in ‧natančnost‧, ki je boljša od 2 kPa.

Tehnična opomba: V točki 2B230 pomeni ‧natančnost‧ nelinearnost, histerezo in sposobnost ponovljivosti pri temperaturi okolja.

2B230

II.A2.008

Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-vsedalniki, pulzne kolone in centrifugalne kontraktorje); ter tekočinski ločevalnik, parni ločevalnik ali tekočinski zbiralniki, izdelani za takšne stolpe, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

grafita ali ‧ogljik-grafita‧

5.

niklja ali zlitin z več kakor 40 ut. % niklja;

6.

tantala ali tantalovih zlitin;

7.

titana ali titanovih zlitin;

8.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin ali

9.

nerjavečega jekla.

Tehnična opomba: ‧Ogljik-grafit‧ je kompozit amorfnega ogljika in grafita, ki vsebuje 8 ut. % ali več grafita.

2B350.e

II.A2.009

Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350.d:

Toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m2 in manjšo od 30 m2, ter valji, plošče, navitja ali bloki, izdelani za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s kemičnimi snovmi, iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

grafita ali ‧ogljik-grafita‧;

5.

niklja ali zlitin z več kakor 40 ut. % niklja;

6.

tantala ali tantalovih zlitin;

7.

titana ali titanovih zlitin;

8.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

9.

silicijevega karbida;

10.

titanovega karbida ali

11.

nerjavečega jekla.

Opomba: Ta točka ne zajema radiatorjev za vozila.

2B350.d

II.A2.010

Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350.i, primerne za korozivne tekočine, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 0,6 m3/uro, ali vakuumske črpalke z maksimalnim pretokom po proizvajalčevi specifikaciji, večjim od 5 m3/uro (merjenim pri temperaturi 273 K (0 °C) in tlaku 101,3 kPa), in puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, načrtovani za take črpalke, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik z reagentom, iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

nerjavečega jekla,

2.

aluminijeve zlitine.

 


A6.   Senzorji in laserji

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

II.A6.002

Infrardeče optične naprave za valovno dolžino med 9 μm in 7 μm, in njihove komponente, vključno s komponentami iz kadmijevega telurida (CdTe).

Opomba: Ta točka ne zajema kamer in komponent iz točke 6A003.

6A003

II.A6.005

Polprevodniški "laserji" in komponente zanje:

a.

posamezni polprevodniški "laserji" z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 200 mW, pri količini nad 100;

b.

nizi polprevodniških "laserjev" z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 20 W.

1.

Polprevodniške "laserje" navadno imenujemo "laserske" diode.

2.

Ta točka ne zajema "laserjev" iz točk 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.b.

3.

Ta točka ne zajema "laserskih" diod z valovno dolžino med 1 200 nm in 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

Trdni "nastavljivi""laserji" in posebej zanje izdelane komponente:

a.

titan-safirski laserji,

b.

aleksandritski laserji.

Opomba: Ta točka ne zajema titan-safirskih in aleksandritskih laserjev iz točk 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Akusto-optične komponente:

a.

slikovne elektronke in polprevodniške slikovne naprave s frekvenco ponavljanja enako ali večjo od 1kHz;

b.

generatorji ponavljajoče frekvence;

c.

Pockelsove celice.

6A203.b.4.c


A7.   Navigacija in letalska elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

II.A7.001

Inercialni sistemi in posebej izdelane komponente:

I.

inercialni navigacijski sistemi, ki so jih za uporabo na "civilnih zrakoplovih" potrdile civilne oblasti države pogodbenice Wassenaarskega sporazuma:

a.

inercialni navigacijski sistemi (INS) (s kardanskim obešenjem ali mostom) in inercialna oprema za "letala", kopenska vozila, plovila (površinska ali podvodna) ali "vesoljska plovila", za lego, vodenje ali nadzor, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanje izdelane komponente:

1.

navigacijska napaka (prosta inercija) po normalni poravnavi znaša 0,8 morske milje na uro (nm/hr) ‧verjetne cirkularne napake‧ (CEP) ali manj (boljša) ali

2.

namenjeni so za delovanje pri linearnih pospeških več kot 10 g;

b.

hibridni inercialni navigacijski sistemi, integrirani z globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi (GNSS) ali s sistemi "navigacije na podlagi podatkovnih baz" ("DBRN") za lego, vodenje ali nadzor, po normalni poravnavi, ki imajo ob izgubi GNSS ali "DBRN" za čas do štirih minut natančnost navigacijskega položaja INS manjšo (boljšo) od 10 metrov, ‧verjetne cirkularne napake‧ (Circular Error Probable – CEP);

c.

inercialna oprema za določanje azimuta, smeri ali severa, ki ima katero koli izmed naslednjih značilnosti, in posebej zanje izdelane komponente:

1.

izdelana, da ima natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine, ali

2.

izdelana, da ima neoperativno stopnjo šoka pri 900 g ali več v trajanju 1 milisekunde ali več.

Opomba: Parametri iz točk I.a. in I.b. se uporabljajo v katerem koli od naslednjih okolij:

1.

vhodna naključna vibracija s celotno magnitudo 7,7 g rms v prve pol ure in celotno trajanje preizkusa eno uro ali eno uro in pol po osi v vsaki od treh navpičnih osi, če imajo naključne vibracije naslednje značilnosti:

a.

stalno gostoto spektralne moči (PSD) 0,04 g2/Hz v frekvenčnem intervalu med 15 in 1 000 Hz ter

b.

dušenje PSD s frekvenco od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz v frekvenčnem intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

stopnja nagibanja in nihanja je enaka ali večja od + 2,62 radiana/s (150 deg/s) ali

3.

v skladu z nacionalnimi standardi enakovredna točkama 1 ali 2 zgoraj.

1.

Točka I.b se nanaša na sisteme, ki imajo INS in druga neodvisna navigacijska pomagala, vgrajene (integrirane) v eno enoto, s čimer se doseže boljše delovanje.

2.

‧Verjetna cirkularna napaka‧ (Circular Error Probable – CEP) – pri normalni krožni porazdelitvi, polmer kroga, v katerem je bilo opravljenih 50 % posamičnih meritev, ali polmer kroga, v katerem je verjetnost obstoja 50 %.

II.

Teodolitski sistemi, ki vključujejo inercialno opremo, posebej izdelani za civilne meritvene namene in izdelani za natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine ter posebej zanje izdelane komponente.

III.

Inercialna ali druga oprema z merilci pospeškov iz točke 7A001 ali 7A101, posebej izdelanih in zasnovanih kot MWD (Measurement While Drilling – merjenje med vrtanjem) senzorji za uporabo pri delu v jaških.

7A003, 7A103

II.B.   TEHNOLOGIJE

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2007

II.B.001

Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo blaga, navedenega v delu II.A (Blago) zgoraj."

 


PRILOGA III

„PRILOGA III

Spletne strani z informacijami o pristojnih organih iz členov 3(4) in (5), 4a, 5(3), 6, 8, 9, 10(1) in (2), 11a, 11b, 13(1) ter 17 in naslov za posredovanje obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

DG External Relations

Direction A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) Unité A.2.

Unit A2 Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

Elektronski naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32-2) 295 55 85

Telefaks: (32-2) 299 08 73“


PRILOGA IV

„PRILOGA VI

Seznam finančnih in kreditnih institucij iz člena 11a(2)

Podružnice in hčerinske družbe, za katere se uporablja člen 18 in pripadajo kreditnim in finančnim institucijam s sedežem v Iranu iz člena 11a(2)(b) (1)

1.   BANKA MELLI IRAN*

Francija

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Koda BIC: MELIFRPP

Nemčija

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Koda BIC: MELIDEHH

Združeno kraljestvo

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Koda BIC: MELIGB2L

2.   BANKA SEPAH*

Francija

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Koda BIC: SEPBFRPP

Nemčija

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Koda BIC: SEPBDEFF

Italija

Via Barberini 50, 00187 Rim

Koda BIC: SEPBITR1

Združeno kraljestvo

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Koda BIC: SEPBGB2L

3.   BANKA SADERAT IRAN

Francija

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Koda BIC: BSIRFRPP

Teleks: 220287 SADER A / SADER B

Nemčija

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

Koda BIC: BSIRDEHH

Teleks: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Koda BIC: BSIRDEFF

Grčija

Athens Branch

P.O. Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Atene

Koda BIC: BSIRGRAA

Teleks: 218385 SABK GR

Združeno kraljestvo

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Koda BIC: BSPLGB2L

Teleks: 883382 SADER G

4.   BANKA TEJARAT

Francija

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Koda BIC: BTEJFRPP

Teleks: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Združeno kraljestvo

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Koda BIC: PIBPGB2L

Teleks: 885426

Podružnice in hčerinske družbe kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, za katere se ne uporablja člen 18, ter finančne in kreditne institucije, ki nimajo sedeža v Iranu niti se zanje ne uporablja člen 18, nadzirajo pa jih osebe in subjekti, ki imajo sedež v Iranu in so navedeni v členu 11a(2)(c) in (d) (2).

1.   BANKA MELLI *

Azerbajdžan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

Koda BIC: MELIAZ22

Irak

No 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Koda BIC: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Koda BIC: MELIOMR

Kitajska

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Koda BIC: MELIHKHH

Egipt

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Telefon: 2700605 / Telefaks: 92633

Združeni arabski emirati

Regional Office

P.O. Box:1894, Dubai

Koda BIC: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Koda BIC: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Koda BIC: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Naslov: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Koda BIC: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Koda BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Koda BIC: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Koda BIC: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Koda BIC: MELIAEADSHJ

Ruska federacija

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moskva

Koda BIC: MELIRUMM

Japonska

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Telefon: 332162631. Fax (3)32162638. Teleks: J296687

2.   BANKA MELLAT

Južna Koreja

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seul

Koda BIC: BKMTKRSE

Teleks: K36019 MELLAT

Turčija

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent - Istanbul

Koda BIC: BKMTTRIS

Teleks: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

Koda BIC: BKMTTRIS100

Teleks: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Koda BIC: BKMTTRIS 200

Teleks: 53053 BMIZ TR

Armenija

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Koda BIC: BKMTAM 22

Teleks: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   BANKA PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Združeni arabski emirati

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Koda BIC: PIBPAEAD

4.   BANKA SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Koda BIC: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Koda BIC: BSIRLBBE

Teleks: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Koda BIC: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO . 3418, Ras Elein str., Baalbak

Koda BIC: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Koda BIC: BSIRLBBE

Saida Branch

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Koda BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Koda BIC: BSIROMR

Teleks: 3146

Katar

Doha branch

NO . 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Koda BIC: BSIR QA QA

Teleks: 4225

Turkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Teleks: 1161134-86278

Združeni arabski emirati

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Koda BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Teleks: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

Teleks: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

Teleks: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Koda BIC: BSIRUZ21

Teleks: 116134 BSITA UZ

5.   BANKA TEJARAT

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Koda BIC: BTEJTJ22XXX

Teleks: 201135 BTDIR TJ

Kitajska

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   BANKA ARIAN (poznana tudi kot Banka Aryan)

Afganistan

Head Office

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Koda BIC: AFABAFKA

Harat branch

NO .14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Koda BIC: AFABAFKA

7.   BANKA FUTURE

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Koda BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANKA BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Koda BIC: IDUNVECAXXX“


(1)  Za subjekte, označene z *, velja tudi ukrep glede zamrznitve sredstev v smislu člena 5(1)(a) in (b) Skupnega stališča 2007/140/SZVP.

(2)  Prim. opombo 1.


11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1111/2008

z dne 10. novembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. novembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1112/2008

z dne 10. novembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1731/2006 o posebnih podrobnih pravilih, ki se uporabljajo pri izvoznih nadomestilih za nekatere konzervirane proizvode iz govejega in telečjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1731/2006 (2) določa potrebne ukrepe in pogoje za zagotovitev, da so konzervirani proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil, narejeni izključno iz govejega in telečjega mesa ter da je poreklo mesa iz Skupnosti.

(2)

Izkazalo se je, da omejitve, ki jih nalaga Uredba (ES) št. 1731/2006 glede predstavitve mesa carinskim organom, povzročajo zadevnim izvajalcem nepotrebne težave pri izvajanju. Poleg tega omejitve, ki jih nalaga uredba glede izpolnjevanja izvoznih uradnih postopkov, otežujejo nalogo carinskim organom v tistih državah članicah, kjer se že uporabljajo elektronski carinski sistemi.

(3)

Da bi izvajanje Uredbe (ES) št. 1731/2006 olajšali, je treba pogoje v zvezi s predstavitvijo mesa carinskim organom in izvozne uradne postopke iz Uredbe poenostaviti in hkrati zagotoviti učinkovitost in preglednost nadzora s strani carinskih organov.

(4)

Uredbo (ES) št. 1731/2006 je zato treba spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1731/2006 se spremeni:

1.

v členu 3(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Meso je predstavljeno in označeno tako, da se ga lahko jasno identificira in zlahka poveže s priloženo deklaracijo.“;

2.

v členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Izvajalci na izvozno(-e) deklaracijo(-e) iz člena 5 Uredbe (ES) št. 800/1999 vpišejo referenčno številko deklaracije(-) iz člena 3(1) te uredbe ter količine in identifikacijske podatke izvoženih konzerviranih proizvodov za posamezno deklaracijo.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 325, 24.11.2006, str. 12.


11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1113/2008

z dne 10. novembra 2008

o prepovedi ribolova na morski list v območju ICES VIIIa in b s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2008.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2008.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2008 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1.


PRILOGA

št.

55/T&Q

Država članica

Španija

Stalež

SOL/8AB.

Vrsta

morski list (Solea solea)

Območje

VIIIa in b

Datum

2.9.2008


11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1114/2008

z dne 10. novembra 2008

o prepovedi ribolova na morski list v območju ICES IIIa ter vodah ES območij ICES IIIb, IIIc in IIId s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2008.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2008.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2008 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1.


PRILOGA

št.

56/T&Q

Država članica

Švedska

Stalež

SOL/3A/BCD

Vrsta

morski list (Solea solea)

Cona

IIIa; vode ES območij ICES IIIb, IIIc in IIId

Datum

22.9.2008


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/36


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. novembra 2008

o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Anoplophora chinensis (Forster) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6631)

(2008/840/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V oddelku I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES sta navedena Anoplophora malasiaca (Forster) in Anoplophora chinensis (Thomson). Nedavne študije so pokazale, da navedeni poimenovanji dejansko označujeta eno samo vrsto škodljivega organizma. V tej odločbi je torej primerno uporabiti eno samo pregledano znanstveno poimenovanje Anoplophora chinensis (Forster) za označevanje organizma, ki je v Prilogi naveden kot Anoplophora malasiaca (Forster) in Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Kadar država članica presodi, da obstaja nevarnost vnosa škodljivega organizma na njeno ozemlje ali njegovega širjenja po njem, lahko ne glede na to, ali je ta organizem naveden v Prilogah I ali II k Direktivi 2000/29/ES ali ne, v skladu z navedeno direktivo začasno sprejme kakršne koli dodatne ukrepe, potrebne za zaščito pred navedeno nevarnostjo.

(3)

Zaradi prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) na več gostiteljskih rastlinah v regiji Lombardija je Italija 23. novembra 2007 obvestila Komisijo in ostale države članice, da je 9. novembra 2007 sprejela dodatne ukrepe za zaščito svojega ozemlja pred nadaljnjim vnašanjem in širjenjem navedenega organizma.

(4)

Zaradi odkritja Anoplophora chinensis (Forster) na več gostiteljskih rastlinah na Nizozemskem so bile Komisija in države članice 21. januarja 2008 obveščene o ukrepih za izkoreninjenje navedenega organizma, ki jih je sprejela Nizozemska.

(5)

Anoplophora chinensis (Forster) je bil pred kratkim odkrit v številnih pošiljkah rastlin za saditev vrste Acer spp. iz tretjih držav. Trenutno v zvezi s tem organizmom, škodljivim za rastline vrste Acer spp. in druge rastline, ki so med najverjetnejšimi gostiteljskimi rastlinami, s poreklom iz tretjih držav ali Skupnosti, ni nobenih posebnih zahtev.

(6)

V analizi nevarnosti škodljivega organizma za Anoplophora chinensis (Forster), ki jo je Nizozemska objavila leta 2008, je bilo ugotovljeno, da sta verjetnost, da bi se ta organizem pojavil v Skupnosti, in možnost, da bi povzročil gospodarsko škodo na več gostiteljskih rastlinah, veliki.

(7)

Zato je treba sprejeti nujne ukrepe proti vnosu Anoplophora chinensis (Forster) v Skupnost in njegovemu širjenju v Skupnosti. Ukrepi se morajo nanašati na seznam rastlin kakršnega koli porekla, ki so znane kot gostiteljice Anoplophora chinensis (Forster) in pri katerih je tveganje okužbe največje („navedene rastline“).

(8)

Za uvoz navedenih rastlin je treba določiti ukrepe glede njihove pridelave v tretjih državah in inšpekcijskih pregledov pri uvozu v Skupnost. Poleg tega je treba določiti ukrepe glede pridelave, premeščanja in nadzora navedenih rastlin, s poreklom z območij Skupnosti, kjer je bila prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) potrjena.

(9)

Treba je določiti podrobne ukrepe za območja Skupnosti, na katerih je bila prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) potrjena, tj. okužena območja. Na navedenih območjih je treba izvajati ustrezne ukrepe za izkoreninjenje tega organizma in spremljanje njegove prisotnosti. Na območjih, ki se dotikajo okuženih območij, tj. varovalnih pasovih, je treba temeljito spremljati prisotnost organizma. V primeru prvega odkritja organizma na območju Skupnosti bi se zadevni varovalni pas lahko zožil za jasnejšo sliko manjšega tveganja njegovega širjenja.

(10)

Treba je izvesti pregled gostiteljskih rastlin v vseh državah članicah, da se ugotovi prisotnost oziroma trajna odsotnost Anoplophora chinensis (Forster).

(11)

Primerno bi bilo do 31. maja 2009 ukrepe ponovno pregledati ter upoštevati po rastni sezoni razpoložljive rezultate uradnih raziskav in pregledov držav članic o navedenih rastlinah, ki so bile uvožene v Skupnost in premeščene znotraj njenega ozemlja v skladu z nujnimi ukrepi.

(12)

Če je potrebno, morajo države članice za dosego skladnosti s to odločbo prilagoditi svojo zakonodajo.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Opredelitve

V tej odločbi se uporabljata naslednji opredelitvi:

(a)

„navedene rastline“ so rastline za saditev, razen semen, vrst: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., in Ulmus spp.;

(b)

„mesto pridelave“ je mesto pridelave, kakor je določeno v Mednarodnem standardu FAO za fitosanitarne ukrepe št. 5 (2).

Člen 2

Uvoz navedenih rastlin

Navedene rastline, uvožene iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih prisoten Anoplophora chinensis (Forster), je dovoljeno vnašati v Skupnost, če

(a)

so v skladu s posebnimi uvoznimi zahtevami iz točke 1 oddelka I Priloge I;

(b)

jih, brez poseganja v člen 13(a)(1) Direktive 2000/29/ES, v skladu s točko (2) oddelka I Priloge I k tej odločbi pri vnosu v Skupnost pregleda pristojni uradni organ in ne odkrije nobenih znakov okužbe z Anoplophora chinensis (Forster).

Člen 3

Premeščanje navedenih rastlin v Skupnosti

Navedene rastline, s poreklom iz razmejenih območij v Skupnosti, določenih v skladu s členom 5, se lahko premeščajo znotraj Skupnosti samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke (1) oddelka II Priloge I.

Navedene rastline, ki so bile v skladu s členom 2 uvožene iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih prisoten Anoplophora chinensis (Forster), se lahko premeščajo znotraj Skupnosti samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke (2) oddelka II Priloge I.

Člen 4

Pregledi

Države članice opravijo uradne letne preglede o prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) in dokazih okužbe gostiteljskih rastlin s tem organizmom na svojem ozemlju.

Brez poseganja v člen 16(1) Direktive 2000/29/ES se o rezultatih navedenih pregledov, seznamu in mejah razmejenih območij iz člena 5 te odločbe vsako leto do 30. aprila uradno obvesti Komisija in druge države članice.

Člen 5

Razmejena območja

Če rezultati pregledov iz člena 4 potrdijo prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) na določenem območju, ali se na kakšen drug način dokaže prisotnost tega organizma, morajo države članice določiti razmejena območja, ki morajo zajemati okuženo območje in varovalni pas, v skladu z oddelkom I Priloge II.

Države članice sprejmejo uradne ukrepe v razmejenih območjih, kot je določeno v oddelku II Priloge II.

Člen 6

Skladnost

Države članice sprejmejo ukrepe v skladu s to odločbo in po potrebi spremenijo ukrepe, ki so jih sprejele za zaščito pred vnosom in širjenjem Anoplophora chinensis (Forster) tako, da so navedeni ukrepi skladni s to odločbo. O navedenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 7

Pregled

Ta odločba se pregleda najpozneje do 31. maja 2009.

Člen 8

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Glosar fitosanitarnih izrazov – Referenčni standard ISPM št. 5 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.


PRILOGA I

NUJNI UKREPI IZ ČLENOV 2 IN 3

I.   Posebne uvozne zahteve

(1)

Brez poseganja v določbe, navedene v delu A(9, 16, 18) Priloge III in delu A(I)(14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, mora navedene rastline s poreklom iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih prisoten Anoplophora chinensis (Forster), spremljati spričevalo iz člena 13(1) Direktive, ki v rubriki „Dopolnilna izjava“ potrjuje, da

(a)

so rastline v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, ki je na neokuženem območju, ki ga je nacionalna organizacija za zaščito rastlin v državi porekla vzpostavila v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe. Ime neokuženega območja se navede v rubriki „kraj porekla“; ali

(b)

so rastline vsaj dve leti pred izvozom rasle na mestu pridelave, za katerega velja, da ni okužen z Anoplophora chinensis (Forster) v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe,

(i)

ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla in

(ii)

na katerem je bil dvakrat letno in v ustreznem obdobju izveden uradni inšpekcijski pregled glede prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster), med katerim ni bilo opaziti znakov prisotnosti navedenega organizma, in

(iii)

kjer so rastline rasle na mestu:

ki je bilo fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom Anoplophora chinensis (Forster) ali

na katerem so bile izvedene primerne preventivne obdelave in je obdano z varovalnim pasom s polmerom vsaj dveh kilometrov, kjer se letno in v ustreznem obdobju izvajajo uradni inšpekcijski pregledi glede prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) ali znakov okužbe z njim. Če se opazijo znaki okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), se nemudoma sprejmejo ukrepi za njegovo izkoreninjenje, da se zagotovi, da varovalni pas ni okužen, in

(iv)

kjer so bile pošiljke rastlin neposredno pred izvozom uradno temeljito pregledane, da bi se ugotovila prisotnost Anoplophora chinensis (Forster), zlasti v koreninah in steblih rastlin. Če je primerno, je treba vzorce pri inšpekcijskem pregledu uničiti.

(2)

Navedene rastline, uvožene v skladu s točko (1), je treba temeljito inšpekcijsko pregledati na vstopni točki ali namembnem mestu, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (1). Uporabljene metode inšpekcijskih pregledov morajo zagotavljati odkritje vsakega znaka okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), zlasti v koreninah in steblih rastlin. Če je primerno, je treba vzorce pri inšpekcijskem pregledu uničiti.

II.   Pogoji za premeščanje

(1)

Navedene rastline, s poreklom iz razmejenih območij v Skupnosti, se lahko premeščajo znotraj Skupnosti samo, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (2), in so pred premeščanjem vsaj dve leti rasle na mestu pridelave:

(i)

ki je registrirano v skladu z Direktivo Komisije 92/90/EGS (3) in

(ii)

na katerem je bil dvakrat letno in v ustreznem obdobju izveden temeljit uradni inšpekcijski pregled za preverjanje prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster), med katerim ni bilo opaziti znakov prisotnosti navedenega organizma; če je primerno, je treba vzorce pri inšpekcijskem pregledu uničiti,

(iii)

kjer so bile rastline nameščene na mesto:

ki je fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom Anoplophora chinensis (Forster) ali

na katerem so bile izvedene primerne preventivne obdelave in je obdano z varovalnim pasom s polmerom vsaj dveh kilometrov od meje okuženega območja, kjer se letno in v ustreznem obdobju izvajajo uradni inšpekcijski pregledi za ugotavljanje prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) ali znakov okužbe z njim. Če se opazijo znaki okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), se nemudoma sprejmejo ukrepi za njegovo izkoreninjenje, da se zagotovi, da varovalni pas ni okužen.

(2)

Navedene rastline, uvožene iz tretjih držav, v katerih je znano, da je prisoten Anoplophora chinensis (Forster) v skladu z oddelkom I, se lahko premeščajo znotraj Skupnosti samo, če jih spremlja rastlinski potni list iz točke (1).


(1)  UL L 313, 12.10.2004, str. 16.

(2)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

(3)  UL L 344, 26.11.1992, str. 38.


PRILOGA II

NUJNI UKREPI IZ ČLENA 5

1.   Vzpostavitev razmejenih območij

(a)

Razmejena območja iz člena 5 obsegajo naslednje dele:

(i)

okuženo območje, ki je območje, na katerem je bila potrjena prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) in ki vključuje vse rastline, ki kažejo znake okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), in po potrebi rastline, ki so v času saditve pripadale isti seriji;

(ii)

varovalni pas s polmerom najmanj dveh kilometrov od meje okuženega območja.

(b)

Natančna razmejitev območij iz točke (a) temelji na ustreznih znanstvenih načelih, biologiji Anoplophora chinensis (Forster), stopnji okužbe, porazdelitvi navedenih rastlin na zadevnem območju in dokazih o pojavu škodljivega organizma. V primeru prvega odkritja organizma na nekem območju bi se po ugotovljenih mejah okužbe polmer varovalnega pasu lahko zožil na ne manj kot en kilometer od meje okuženega območja.

(c)

Če se prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) potrdi zunaj okuženega območja, je treba razmejitev območij ustrezno spremeniti ali pa se nemudoma sprejmejo ukrepi za izkoreninjenje, da se zagotovi, da varovalni pas ni okužen.

(d)

Če se v razmejenem območju z letnimi pregledi iz člena 2(b) prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) v obdobju štirih let ne ugotovi, se razmejitev ukine, ukrepi iz točke 2 pa se nehajo uporabljati.

2.   Ukrepi v razmejenih območjih

Uradni ukrepi iz člena 5, ki jih je treba sprejeti v razmejenih območjih, so vsaj naslednji:

(a)

na okuženem območju: ustrezni ukrepi za izkoreninjenje Anoplophora chinensis (Forster), vključno s sekanjem in uničenjem okuženih rastlin in rastlin, ki kažejo znake okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), skupaj s koreninami, vsako leto pred 30. aprilom;

(b)

na okuženem območju in v varovalnem pasu: intenzivno spremljanje prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) z inšpekcijskimi pregledi, ki se vsako leto v ustreznih obdobjih izvedejo na gostiteljskih rastlinah.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/42


OKVIRNI SKLEP SVETA 2008/841/PNZ

z dne 24. oktobra 2008

o boju proti organiziranemu kriminalu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 29, 31(1)(e) in 34(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Haaškega programa je izboljšati skupne zmogljivosti Unije in njenih držav članic, med drugim zaradi boja proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. To je cilj, ki ga je treba doseči zlasti s približevanjem zakonodaje. Tesnejše sodelovanje med državami članicami Evropske unije je potrebno zaradi odziva na nevarnosti in razvoja hudodelskih združb ter učinkovitega odziva v skladu s pričakovanji državljanov in potrebami držav članic. V zvezi s tem točka 14 sklepov Evropskega sveta iz Bruslja z dne 4. in 5. novembra 2004 navaja, da državljani Evrope pričakujejo, da bo Evropska unija, ob zagotavljanju spoštovanja temeljnih svoboščin in pravic, začela izvajati učinkovitejši skupni pristop do čezmejne problematike, kot je organiziran kriminal.

(2)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 29. marca 2004 o ukrepih, ki jih je treba uvesti v boju proti terorizmu in drugim oblikam hudih kaznivih dejanj, ugotovila, da je treba okrepiti zmogljivosti za boj proti organiziranemu kriminalu v Evropski uniji, in navedla, da bo pripravila okvirni sklep, ki bo nadomestil Skupni ukrep 98/733/PNZ z dne 21. decembra 1998 o kaznivosti udeležbe v hudodelski združbi v državah članicah Evropske unije (2).

(3)

Točka 3.3.2 Haaškega programa navaja, da ima približevanje materialnega kazenskega prava enak namen olajšati vzajemno priznavanje sodb in sodnih odločitev ter policijsko in sodno sodelovanje v kazenskih zadevah in zadeva področja posebej hudih kaznivih dejanj s čezmejnimi razsežnostmi in da je treba področja kriminala, ki so posebej omenjena v pogodbah, obravnavati prednostno. Opredelitev kaznivih dejanj, povezanih z udeležbo v hudodelski združbi, je torej treba približati v državah članicah. Ta okvirni sklep tako zajema kazniva dejanja, ki se navadno storijo v okviru hudodelske združbe. Nadalje je treba glede na resnost teh kaznivih dejanj predvideti kazni za fizične in pravne osebe, ki so jih storile ali so zanje odgovorne.

(4)

Obveznosti iz člena 2(a) naj ne posegajo v svobodo držav članic, da opredelijo tudi druge skupine oseb kot hudodelske združbe, npr. skupine, katerih namen ni pridobiti finančne ali druge premoženjske koristi.

(5)

Obveznosti, ki izhajajo iz člena 2(a), naj ne posegajo v svobodo držav članic, da razlagajo izraz „kriminalna dejavnost“ kot izvrševanje materialnih dejanj.

(6)

Evropska unija naj nadgrajuje pomembno delo, ki so ga opravile mednarodne organizacije, zlasti Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, v nadaljnjem besedilu („Palermska konvencija“), ki je bila v imenu Evropske skupnosti sklenjena s Sklepom Sveta 2004/579/ES (3).

(7)

Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev tega okvirnega sklepa, ki so zaradi obsega ukrepa lažje dosegljivi na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor določa člen 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, kakor se uporablja v skladu z drugim odstavkom člena 2 Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta okvirni sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(8)

Ta okvirni sklep upošteva temeljne pravice in načela, priznana z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti s členoma 6 in 49 Listine. Nič v tem okvirnem sklepu se ne sme razlagati, kot da je namenjeno kratenju ali omejevanju nacionalnih predpisov v zvezi s temeljnimi pravicami ali svoboščinami, kot so dolžno postopanje, pravica do stavke, svoboda zbiranja, združevanja, tiska ali izražanja misli, vključno s pravico vsakega posameznika, da skupaj z drugimi ustanavlja in se vključuje v sindikate za zaščito svojih interesov, in s tem povezana pravica do demonstracij.

(9)

Zaradi tega je treba Skupni ukrep 98/733/PNZ razveljaviti –

SPREJEL TA OKVIRNI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene tega okvirnega sklepa:

1.

„hudodelska združba“ pomeni strukturirano združenje več kot dveh oseb, ki obstaja določeno obdobje ter deluje usklajeno in z namenom storitve kaznivih dejanj, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, z najdaljšim trajanjem vsaj štirih let ali s še strožjo kaznijo, in sicer da bi neposredno ali posredno pridobila finančne ali druge premoženjske koristi;

2.

„strukturirano združenje“ pomeni združenje, ki ni sestavljeno zgolj naključno za takojšnjo izvršitev kaznivega dejanja in ki nima nujno uradno določenih vlog svojih članov, kontinuitete članstva ali razvite strukture.

Člen 2

Kazniva dejanja v zvezi s sodelovanjem v hudodelski združbi

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se eno ali obe naslednji vrsti ravnanj, povezani s hudodelsko združbo, obravnavata kot kaznivi dejanji:

(a)

ravnanje vsake osebe, ki namerno in poznavajoč bodisi cilj in splošno kaznivo dejavnost hudodelske združbe bodisi namen združbe, da bo zagrešila zadevna kazniva dejanja, dejavno sodeluje pri organizaciji kaznivih dejavnosti združbe, vključno z zagotavljanjem informacij ali materialnih sredstev, pridobivanjem novih članov in vseh vrst financiranja njenih dejavnosti, vedoč, da bo to sodelovanje prispevalo k izvršitvi kaznivih dejavnosti združbe;

(b)

ravnanje vsake osebe, ki pripelje do dogovora z eno ali več osebami o izvajanju dejavnosti, ki bi, če bi se izvršila, privedla do storitve kaznivega dejanja iz člena 1, tudi če ta oseba ne sodeluje pri dejanski izvršitvi dejavnosti.

Člen 3

Kazni

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da:

(a)

se kaznivo dejanje iz člena 2(a) kaznuje z najvišjo predvideno zaporno kaznijo najmanj med dvema in petimi leti zapora; ali

(b)

se kaznivo dejanje iz člena 2(b) kaznuje z enako najvišjo zaporno kaznijo, kot je predvidena za kaznivo dejanje, na katero se nanaša dogovor, ali z najvišjo zaporno kaznijo najmanj med dvema do petimi leti.

2.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se lahko dejstvo, da so kazniva dejanja iz člena 2, kakor jih določi ta država članica, storjena v okviru hudodelske združbe, šteje za obteževalno okoliščino.

Člen 4

Posebne okoliščine

Vsaka država članica lahko sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se kazni iz člena 3 lahko znižajo ali da se storilca lahko oprosti kazni, če ta, na primer:

(a)

navede, da se odreče kriminalnim dejavnostim, in

(b)

upravnim ali pravosodnim organom predloži podatke, ki jih sicer ne bi mogli pridobiti, in jim s tem pomaga:

(i)

preprečiti, končati ali omiliti posledice kaznivega dejanja;

(ii)

prepoznati ali privesti pred sodišče druge storilce kaznivega dejanja;

(iii)

poiskati dokaze;

(iv)

odvzeti nezakonita sredstva hudodelskih združb ali njihove premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejavnostmi, ali

(v)

preprečiti storitev nadaljnjih kaznivih dejanj iz člena 2.

Člen 5

Odgovornost pravnih oseb

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da so pravne osebe lahko odgovorne za vsa kazniva dejanja iz člena 2, če jih v njihovo korist stori katera koli oseba, ki deluje bodisi sama bodisi kot del organa pravne osebe, ki ima vodilni položaj v sklopu pravne osebe, in sicer na podlagi:

(a)

pooblastila za zastopanje pravne osebe;

(b)

pooblastila za odločanje v imenu pravne osebe ali

(c)

pooblastila za opravljanje nadzora v pravni osebi.

2.   Države članice sprejmejo tudi potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pravnim osebam lahko določi odgovornost, kadar je pomanjkljivi nadzor oziroma nadzor osebe iz odstavka 1 omogočil, da je v korist te pravne osebe njej podrejena oseba storila katero koli kaznivo dejanje iz člena 2.

3.   Odgovornost pravnih oseb na podlagi odstavkov 1 in 2 ne posega v kazenske postopke proti fizičnim osebam, ki so storilci ali pomočniki za katero koli kaznivo dejanje iz člena 2.

4.   Za namene tega okvirnega sklepa je „pravna oseba“ vsak subjekt, ki je pravna oseba po pravu, ki se zanjo uporablja, z izjemo držav ali javnih organov, ki izvršujejo javna pooblastila, ter javnih mednarodnih organizacij.

Člen 6

Kazni za pravne osebe

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pravno osebo, ki je odgovorna na podlagi člena 5(1), lahko kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, ki vključujejo kazenske ali ne-kazenske globe in lahko vključujejo druge kazni, kot so:

(a)

odvzem upravičenosti do državnih ugodnosti ali pomoči;

(b)

začasna ali stalna prepoved opravljanja poslovnih dejavnosti;

(c)

uvedba sodnega nadzora;

(d)

sodna likvidacija;

(e)

začasno ali trajno zaprtje ustanov, ki so se uporabljale za izvršitev kaznivega dejanja.

2.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da je pravna oseba, odgovorna v skladu s členom 5(2), kaznovana z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi ali ukrepi.

Člen 7

Sodna pristojnost in uskladitev kazenskega pregona

1.   Vsaka država članica zagotovi, da njena sodna pristojnost zajema vsaj primere, v katerih so bila storjena kazniva dejanja iz člena 2:

(a)

v celoti ali deloma na njenem ozemlju, ne glede na sedež hudodelske združbe ali kraj njenega kaznivega delovanja;

(b)

s strani njenega državljana ali

(c)

v korist pravne osebe, ki obstaja na ozemlju te države članice.

Država članica lahko odloči, da pravil o sodni pristojnosti iz (b) in (c) ne bo uporabila oziroma jih bo uporabila samo v posebnih primerih ali okoliščinah, če so kazniva dejanja iz člena 2 storjena izven njenega ozemlja.

2.   Kadar je za kaznivo dejanje iz člena 2 sodno pristojna več kot ena država članica in kadar lahko katera koli od teh držav učinkovito sodno preganja kaznivo dejanje na podlagi istih dejstev, zadevne države članice sodelujejo pri odločitvi, katera od njih bo sodno preganjala storilce kaznivega dejanja, da bi se postopki po možnosti izvajali v eni sami državi članici. V ta namen se lahko države članice obrnejo na Eurojust ali kateri koli drug organ ali mehanizem, vzpostavljen v okviru Evropske unije, da bi olajšale sodelovanje med svojimi sodnimi organi ter usklajevanje njihovih dejavnosti. Posebno se upoštevajo naslednja dejstva:

(a)

gre za državo članico, na ozemlju katere so bila storjena kazniva dejanja;

(b)

gre za državo članico, katere državljan ali prebivalec je storilec kaznivega dejanja;

(c)

gre za državo članico, iz katere izhajajo žrtve;

(d)

gre za državo članico, na ozemlju katere je bil najden storilec kaznivega dejanja.

3.   Država članica, ki po svoji zakonodaji še ne izroča ali predaja lastnih državljanov, sprejme potrebne ukrepe za vzpostavitev svoje sodne pristojnosti za kaznivo dejanje iz člena 2 in, kjer je to ustrezno, za njegov sodni pregon, kadar to dejanje stori njen državljan izven njenega ozemlja.

4.   Ta člen ne izključuje izvrševanja sodne pristojnosti v kazenskih zadevah, kakor je to določila država članica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo.

Člen 8

Odsotnost zahteve po prijavi ali obdolžitvi s strani žrtev

Države članice zagotovijo, da preiskave ali pregon kaznivih dejanj iz člena 2 niso odvisni od prijave oziroma obdolžitve, ki jo poda žrtev kaznivega dejanja, vsaj ko so kazniva dejanja storjena na ozemlju države članice.

Člen 9

Razveljavitev obstoječih določb

Skupni ukrep 98/733/PNZ se razveljavi.

Sklicevanje na udeležbo v hudodelski združbi v smislu Skupnega ukrepa 98/733/PNZ v ukrepih, sprejetih na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se razume kakor sklicevanje na udeležbo v hudodelski združbi v smislu tega okvirnega sklepa.

Člen 10

Izvajanje in poročila

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa, do 11. maja 2010.

2.   Države članice do 11. maja 2010 sporočijo generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji besedila določb predpisov, ki v njihovo nacionalno zakonodajo prenašajo obveznosti iz tega okvirnega sklepa. Na osnovi poročila, pripravljenega na podlagi teh podatkov, in pisnega poročila Komisije Svet do 11. novembra 2012 preveri, v kakšnem obsegu so države članice upoštevale določbe tega okvirnega sklepa.

Člen 11

Ozemeljska uporaba

Ta okvirni sklep se uporablja na Gibraltarju.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta okvirni sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2008

Za Svet

Predsednica

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Mnenje izdano po neobveznem posvetovanju (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 351, 29.12.1998, str. 1.

(3)  UL L 261, 6.8.2004, str. 69.


11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/46


SKLEP SVETA 2008/842/SZVP

z dne 10. novembra 2008

o spremembi prilog III in IV Skupnega stališča Sveta 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1) in zlasti člena 7(2) Skupnega stališča,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. februarja 2007 za izvajanje Resolucije Varnostnega Sveta Združenih narodov 1737 (2006) sprejel Skupno stališče 2007/140/SZVP.

(2)

Svet je 7. avgusta 2008 za izvajanje Resolucije Varnostnega Sveta Združenih narodov 1803 (2008) sprejel Skupno stališče 2008/652/SZVP (2) o spremembi Skupnega stališča 2007/140/SZVP.

(3)

Skupno stališče 2008/652/SZVP države članice med drugim poziva, naj pozorno spremljajo poslovanje finančnih ustanov, ki so pod njihovo jurisdikcijo, z vsemi bankami, ki imajo sedež v Iranu, ter njihovimi podružnicami in hčerinskimi družbami v tujini, da ne bi na ta način prispevali k dejavnostim, nevarnim z vidika širjenja orožja, ali razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

(4)

Svet je določil podružnice in hčerinske družbe bank s sedežem v Iranu, ki so v tujini in za katere se uporablja Skupno stališče 2008/652/SZVP. Poudariti je treba, da za nekatere zadevne subjekte velja tudi zamrznitev sredstev v skladu s členom 5(1)(a) in (b) Skupnega stališča 2007/140/SZVP.

(5)

Prilogi III in IV k Skupnemu stališču 2007/140/SZVP bi bilo zato treba spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Prilogi III in IV k Skupnemu stališču 2007/140/SZVP se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 61, 28.2.2007, str. 49.

(2)  UL L 213, 8.8.2008, str. 58.


PRILOGA

PRILOGA III

Subjekti pod jurisdikcijo držav članic, ki so podružnice ali hčerinske družbe bank s sedežem v Iranu, iz člena 3b(1)(b) (1)

1.   BANKA MELLI IRAN*

Francija

43, avenue Montaigne, 75008 Pariz

Koda BIC: MELIFRPP

Nemčija

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Koda BIC: MELIDEHH

Združeno kraljestvo

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Koda BIC: MELIGB2L

2.   BANKA SEPAH*

Francija

64, rue de Miromesnil, 75008 Pariz

Koda BIC: SEPBFRPP

Nemčija

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Koda BIC: SEPBDEFF

Italija

Via Barberini 50, 00187 Rim

Koda BIC: SEPBITRR

Združeno kraljestvo

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Koda BIC: SEPBGB2L

3.   BANKA SADERAT IRAN

Francija

Banka Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Pariz

Koda BIC: BSIRFRPP

Teleks: 220287 SADER A / SADER B

Nemčija

Podružnica v Hamburgu

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Koda BIC: BSIRDEHH

Teleks: 215175 SADBK D

Podružnica v Frankfurtu

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Koda BIC: BSIRDEFF

Grčija

Podružnica v Atenah

P.O. Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Atene

Koda BIC: BSIRGRAA

Teleks: 218385 SABK GR

Združeno kraljestvo

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Koda BIC: BSPLGB2L

Teleks: 883382 SADER G

4.   BANKA TEJARAT

Francija

Banka Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Pariz

Koda BIC: BTEJFRPP

Teleks: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Združeno kraljestvo

Sedež in glavna podružnica

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Koda BIC: PIBPGB2L

Teleks: 885426

PRILOGA IV

Subjekti izven jurisdikcije držav članic, ki so podružnice ali hčerinske družbe bank s sedežem v Iranu ali finančne ustanove, ki nimajo sedeža v Iranu niti niso pod jurisdikcijo držav članic, vendar jih nadzirajo osebe ali subjekti, ki imajo sedež v Iranu, in so navedeni v členu 3b(1)(c) in (d) (2)

1.   BANKA MELLI*

Azerbajdžan

Banka Melli Iran, podružnica v Bakuju

Nobel Ave. 14, Baku

Koda BIC: MELIAZ22

Irak

No. 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Koda BIC: MELIIQBA

Oman

Podružnica v Muscatu v Omanu

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Koda BIC: MELIOMR

Kitajska

Melli Bank HK (hčerinska družba banke Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Koda BIC: MELIHKHH

Egipt

Predstavništvo

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Telefaks: 92633

Združeni arabski emirati

Regionalno predstavništvo

P.O. Box: 1894, Dubaj

Koda BIC: MELIAEAD

Podružnica v Abu Dhabiju

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Koda BIC: MELIAEADADH

Podružnica v Al Ainu

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Koda BIC: MELIAEADALN

Podružnica v Bur Dubaju

Naslov: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Koda BIC: MELIAEADBR2

Glavna podružnica v Dubaju

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Koda BIC: MELIAEAD

Podružnica v Fujairahu

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Koda BIC: MELIAEADFUJ

Podružnica v Ras al-Khaimahu

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Koda BIC: MELIAEADRAK

Podružnica v Sharjahu

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Koda BIC: MELIAEADSHJ

Ruska federacija

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moskva

Koda BIC: MELIRUMM

Japonska

Predstavništvo

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tel.: 332162631. Telefaks: (3)32162638. Teleks: J296687.

2.   BANKA MELLAT

Južna Koreja

Banka Mellat, podružnica v Seulu

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seul

Koda BIC: BKMTKRSE

Teleks: K36019 MELLAT

Turčija

Podružnica v Istanbulu

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent - Istanbul

Koda BIC: BKMTTRIS

Teleks: 26023 MELT TR

Podružnica v Ankari

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Koda BIC: BKMTTRIS100

Teleks: 46915 BMEL TR

Podružnica v Izmirju

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Koda BIC: BKMTTRIS 200

Teleks: 53053 BMIZ TR

Armenija

Podružnica v Erevanu

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Koda BIC: BKMTAM 22

Teleks: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Združeni arabski emirati

Podružnica v Dubaju

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubaj

Koda BIC: PIBPAEAD

4.   BANKA SADERAT IRAN

Libanon

Regionalno predstavništvo

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Bejrut

Koda BIC: BSIRLBBE

Glavna podružnica v Bejrutu

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

Koda BIC: BSIRLBBE

Teleks: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Podružnica v Alghobeiriju

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Koda BIC: BSIRLBBE

Podružnica v Baalbeku

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Koda BIC: BSIRLBBE

Podružnica v Borj al Barajnehu

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

Koda BIC: BSIRLBBE

Podružnica v Saidu

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Koda BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Koda BIC: BSIROMR

Teleks: 3146

Katar

Podružnica v Dohi

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Koda BIC: BSIR QA QA

Teleks: 4225

Turkmenistan

Podružnica Banke Saderat Iran v Aškabatu

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Teleks: 1161134-86278

Združeni arabski emirati

Regionalno predstavništvo v Dubaju

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Koda BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Murshid Bazarju

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubaj

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Bur Dubaju

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubaj

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Ajmanu

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubaj

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubaj

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Abu Dhabiju

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 22263

Podružnica v Al Einu

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Podružnica v Sharjahu

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Koda BIC: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Podružnica v Bahrajnu

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center; Manama

Teleks: 8363 SADER BANK

Podružnica zunaj ozemlja

P.O.Box 825 - Manama

Teleks: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Banka Saderat Iran v Taškentu

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Koda BIC: BSIRUZ21

Teleks: 116134 BSITA UZ

5.   BANKA TEJARAT

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Koda BIC: BTEJTJ22XXX

Teleks: 201135 BTDIR TJ

Kitajska

Predstavništvo na Kitajskem

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   BANKA ARIAN (tudi Banka Aryan)

Afganistan

Sedež

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Koda BIC: AFABAFKA

Podružnica v Haratu

NO.14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Koda BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Koda BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Koda BIC: IDUNVECAXXX


(1)  Za subjekte, označene z zvezdico (*), velja tudi zamrznitev v skladu s členom 5(1)(a) in (b) Skupnega stališča 2007/140/SZVP.

(2)  Za subjekte, označene z zvezdico (*), velja tudi zamrznitev v skladu s členom 5(1)(a) in (b) Skupnega stališča 2007/140/SZVP.


11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/55


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2008/843/SZVP

z dne 10. novembra 2008

o spremembi in podaljšanju Skupnega stališča 2007/734/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. novembra 2007 sprejel Skupno stališče 2007/734/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu (1).

(2)

Svet je v sklepih z dne 13. oktobra 2008 izrazil zadovoljstvo zaradi napredka, ki ga je Uzbekistan v zadnjem letu dosegel pri spoštovanju pravne države in varstvu človekovih pravic. Pozval je Uzbekistan, naj si še naprej prizadeva za napredek na področju človekovih pravic, demokratizacije in pravne države, izrazil pa je tudi zadovoljstvo, da je Uzbekistan pripravljen sodelovati z Evropsko unijo pri reševanju več vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami. V zvezi s tem se je Svet dogovoril, da ne bo podaljšal prepovedi bivanja za nekatere posameznike iz Skupnega stališča 2007/734/SZVP.

(3)

Ne glede na to pa je Svet izrazil zaskrbljenost zaradi položaja človekovih pravic v Uzbekistanu na nekaterih področjih in pozval oblasti te države, naj v zvezi s tem dosledno izpolnjujejo svoje mednarodne obveznosti. V zvezi s tem se je Svet dogovoril, da bi bilo treba za 12 mesecev podaljšati embargo na orožje, uveden s Skupnim stališčem 2007/734/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2007/734/SZVP se podaljša do 13. novembra 2009.

Člen 2

Člena 3 in 4 ter Priloga II Skupnega stališča 2007/734/SZVP se razveljavijo.

Člen 3

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 295, 14.11.2007, str. 34.


11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/56


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2008/844/SZVP

z dne 10. novembra 2008

o spremembi Skupnega stališča 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. aprila 2006 sprejel Skupno stališče 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in razveljavitvi Skupnega stališča 2004/661/SZVP (1).

(2)

Svet se je 13. oktobra 2008 dogovoril, da bi bilo treba omejevalne ukrepe, določene s Skupnim stališčem 2006/276/SZVP, podaljšati za 12 mesecev. Vendar pa se je Svet dogovoril tudi, da se prepoved bivanja za nekatere vodilne beloruske uradnike, z izjemo uradnikov, vpletenih v izginotja v letih 1999 in 2000, in predsednice osrednje volilne komisije, ne bi smela uporabljati za obdobje šestih mesecev, ki se lahko podaljša, da bi spodbudili dialog z beloruskimi oblastmi in sprejetje ukrepov za krepitev demokracije in spoštovanje človekovih pravic.

(3)

Svet bo po preteku teh šestih mesecev ponovno preučil razmere v Belorusiji in ocenil napredek, ki ga bodo beloruske oblasti dosegle glede reforme volilnega zakonika za uskladitev z zavezami v okviru OVSE in drugimi mednarodnimi standardi demokratičnih volitev. Svet bo upošteval tudi vse druge konkretne ukrepe za krepitev demokratičnih vrednot, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s svobodo izražanja in medijev ter svobodo zborovanja in političnega združevanja, ter pravne države. Svet lahko odloči, da se v luči ukrepov beloruskih oblasti na področju demokracije in človekovih pravic prepoved bivanja uporabi prej, če je potrebno.

(4)

Skupno stališče Sveta 2008/288/SZVP z dne 7. aprila 2008 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti nekaterim uradnikom Belorusije do 10. aprila 2009 bi bilo treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2006/276/SZVP se podaljša do 13. oktobra 2009.

Člen 2

1.   Ukrepi iz člena 1(1)(b) Skupnega stališča 2006/276/SZVP se v zvezi z g. Jurijem Nikolajevičem Podobedom odložijo do 13. aprila 2009.

2.   Ukrepi iz člena 1(1)(c) Skupnega stališča 2006/276/SZVP se odložijo do 13. aprila 2009.

Člen 3

Pred 13. aprilom 2009 se to skupno stališče ponovno preuči v luči situacije v Belorusiji.

Člen 4

Skupno stališče 2008/288/SZVP se razveljavi.

Člen 5

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 6

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 101, 11.4.2006, str. 5.


11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.