ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 286

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
29. oktober 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94

33

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 8. julija 2008 o podpisu in začasni uporabi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

45

Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

46

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1005/2008

z dne 29. septembra 2008

o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je pogodbenica Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 („UNCLOS“), je ratificirala Sporazum Združenih narodov o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib z dne 4. avgusta 1995 („Sporazum ZN o staležih rib“) in je sprejela Sporazum o izpolnjevanju mednarodnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje, ki veljajo za ribolovna plovila na odprtem morju dne 24. novembra 1993 Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo („Sporazum FAO o skladnosti z ukrepi“). Te določbe so predvsem vzpostavile načelo, da so vse države dolžne sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje trajnostnega upravljanja morskih virov in da morajo zaradi tega med seboj sodelovati.

(2)

Cilj skupne ribiške politike, kakor je opredeljen v Uredbi Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (3) je zagotoviti izkoriščanje živih vodnih virov, ki ustvarja trajnostne gospodarske, okoljske in socialne pogoje.

(3)

Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov (IUU) je ena največjih groženj trajnostnemu izkoriščanju živih vodnih virov in ogroža sam temelj skupne ribiške politike in mednarodna prizadevanja za spodbujanje boljšega upravljanja oceanov. Ribolov IUU je tudi grožnja za morsko biotsko raznovrstnost, česar se je treba lotiti v skladu s cilji, opredeljenimi v sporočilu Komisije o zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje.

(4)

FAO je leta 2001 sprejela mednarodni akcijski načrt za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, ki ga je odobrila Skupnost. Poleg tega so regionalne organizacije za upravljanje ribolova ob močni podpori Skupnosti sprejele vrsto ukrepov za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova.

(5)

Zaradi razširjenosti in nujnosti te težave bi morala Skupnost v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi precej odločneje ukrepati proti ribolovu IUU in sprejeti nove ureditvene ukrepe, v katere bi bili vključeni vsi vidiki tega pojava.

(6)

Ukrepi Skupnosti bi morali biti usmerjeni predvsem v dejavnosti, ki so opredeljene kot ribolov IUU in ki resno škodijo morskemu okolju, trajnosti staležev rib in socialno-ekonomskemu položaju ribičev, ki upoštevajo pravila o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov.

(7)

V skladu z opredelitvijo ribolova IUU bi bilo treba področje uporabe te uredbe razširiti na ribolovne dejavnosti, ki se opravljajo na odprtem morju in v morskih vodah v pristojnosti ali pod suverenostjo obalnih držav, vključno z morskimi vodami v pristojnosti ali pod suverenostjo držav članic.

(8)

Da bi se ustrezno odzvalo na notranjo razsežnost ribolova IUU, mora Skupnost sprejeti potrebne ukrepe za izboljševanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike. Do spremembe Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (4) bi bilo treba ustrezne določbe v ta namen vključiti v to uredbo.

(9)

Pravila Skupnosti, zlasti naslov II Uredbe (EGS) št. 2847/93, predvidevajo celovit sistem za nadzor zakonitosti ulova ribiških plovil Skupnosti. Sedanji sistem, ki se uporablja za ribiške proizvode, ki so jih ulovila ribiška plovila tretjih držav, in so uvoženi v Skupnost, ne zagotavlja enakovredne ravni nadzora. Ta slabost predstavlja spodbudo za tuje izvajalce dejavnosti, ki se ukvarjajo z ribolovom IUU, da svoje proizvode prodajo v Skupnost in s tem povečajo donosnost svojih dejavnosti. Kot največji svetovni trg za ribiške proizvode in največji uvoznik ribiških proizvodov na svetu je Skupnost še zlasti odgovorna za zagotovitev, da ribiški proizvodi, ki se uvažajo na njeno ozemlje, ne izvirajo iz ribolova IUU. Zato bi bilo treba vzpostaviti nov režim za zagotavljanje ustreznega nadzora dobavne verige ribiških proizvodov, ki se uvažajo v Skupnost.

(10)

Pravila Skupnosti o dostopu do pristanišč Skupnosti za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretje države, bi bilo treba zaostriti, da se zagotovi ustrezen nadzor zakonitosti ribiških proizvodov, ki jih iztovorijo ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretje države. To bi moralo predvsem pomeniti, da se dostop do pristanišč Skupnosti dovoli samo tistim ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo tretje države, in ki lahko zagotovijo natančne informacije o zakonitosti svojega ulova, te informacije pa lahko potrdi njihova država zastave.

(11)

S pretovarjanjem na morju se je mogoče izogniti kakršnemu koli ustreznemu nadzoru držav zastave ali obalnih držav in je običajen način, s katerim izvajalci dejavnosti, ki opravljajo ribolov IUU prikrivajo nezakonitost svojih ulovov. Zato je upravičeno, da Skupnost pretovarjanje dovoli samo, če se opravi v vnaprej določenih pristaniščih držav članic, v pristaniščih tretjih držav med ribiškimi plovili Skupnosti, ali izven voda Skupnosti med ribiškimi plovili Skupnosti in ribiškimi plovili, ki so registrirana kot transportna plovila, pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribolova.

(12)

Primerno je, da se določijo pogoji, postopki in pogostost pregledov, inšpekcijskih pregledov in preverjanj, ki jih opravijo države članice na podlagi obvladovanja tveganja.

(13)

Treba bi bilo prepovedati trgovino ribiških proizvodov, ki izvirajo iz ribolova IUU, s Skupnostjo. Da bi bila ta prepoved učinkovita in da se zagotovi, da so vsi trženi proizvodi, uvoženi v Skupnost ali izvoženi iz Skupnosti, pridobljeni v skladu z mednarodnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje ter, kadar je to primerno, v skladu z drugimi ustreznimi pravili, ki se uporabljajo za zadevno ribiško plovilo, se vzpostavi sistem potrdil, ki se uporablja za celotno trgovino ribiških proizvodov s Skupnostjo.

(14)

Pri izvajanju sistema potrdil bi morala Skupnost upoštevati omejene zmogljivosti držav v razvoju.

(15)

Ustrezno bi bilo, da se v skladu s tem sistemom zahteva potrdilo kot predpogoj za uvoz ribiških proizvodov v Skupnost. To potrdilo bi moralo vsebovati informacije, na podlagi katerih se lahko dokaže zakonitost zadevnih proizvodov. Potrditi bi ga morala država zastave ribiških plovil, ki so ulovila zadevne ribe, v skladu s svojo dolžnostjo po mednarodnem pravu, da zagotovijo, da plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, upoštevajo mednarodna pravila o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov.

(16)

Nujno je, da se ta sistem potrdil uporablja za celoten uvoz proizvodov iz morskega ribolova v Skupnost in za izvoz iz Skupnosti. Ta sistem bi se moral uporabljati tudi za ribiške proizvode, ki so bili, preden so prispeli na ozemlje Skupnosti, prepeljani v državo, ki ni država zastave, ali so bili tam predelani. Za te proizvode bi se zato morale uporabljati posebne zahteve, da se zagotovi, da se proizvodi, ki prihajajo na ozemlje Skupnosti, ne razlikujejo od proizvodov, katerih zakonitost je potrdila država zastave.

(17)

Zagotoviti je treba enako raven nadzora nad vsemi uvoženimi ribiškimi proizvodi, brez poseganja v obseg ali pogostost trgovanja, in sicer z uvedbo posebnih postopkov za odobritev statusa „gospodarskega subjekta z dovoljenjem“.

(18)

V okviru sodelovanja s tretjimi državami bi bilo treba uporabljati sistem potrdil tudi za izvoz ulova ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice.

(19)

Države članice, v katere naj bi se proizvodi uvozili, bi morale imeti možnost preveriti veljavnost potrdil o ulovu, ki so priložena pošiljki, in pravico do zavrnitve uvoza, kadar niso izpolnjeni pogoji glede potrdil o ulovu, določeni v tej uredbi.

(20)

Preglede, inšpekcijske preglede in preverjanja v zvezi z ribiškimi proizvodi, ki so v tranzitu ali se pretovarjajo, bi morale v prvi vrsti opraviti namembne države članice, da bi se izboljšala njihova učinkovitost.

(21)

Za pomoč nadzornim organom v državah članicah pri njihovih nalogah nadzora zakonitosti ribiških proizvodov, s katerimi se trguje s Skupnostjo, in za obveščanje izvajalcev dejavnosti iz Skupnosti bi bilo treba vzpostaviti sistem Skupnosti za opozarjanje, po potrebi namenjen razširjanju informacij o upravičenih dvomih v zvezi s tem, kako nekatere tretje države izpolnjujejo veljavna pravila za ohranjanje in upravljanje.

(22)

Bistveno je, da Skupnost sprejme odvračilne ukrepe za ribiška plovila, ki opravljajo ribolov IUU, njihova država zastave pa zaradi tega ribolova IUU proti njim ne ukrepa ustrezno.

(23)

V ta namen bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami, Agencijo Skupnosti za nadzor ribištva, tretjimi državami in drugimi organi na podlagi obvladovanja tveganja odkrivati ribiška plovila, osumljena opravljanja ribolova IUU, in od ustreznih držav zastave pridobiti informacije o pravilnosti teh ugotovitev.

(24)

Za lažje poizvedbe v zvezi z ribiškim plovili, osumljenimi opravljanja ribolova IUU, in za preprečevanje nadaljnjih domnevnih kršitev bi se za ta ribiška plovila morale uporabljati posebne zahteve držav članic glede nadzora in inšpekcije.

(25)

Kadar je na podlagi pridobljenih informacij dovolj razlogov za domnevo, da so ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretje države, opravljala ribolov IUU in da pristojne države zastave proti takemu ribolovu IUU niso ustrezno ukrepale, bi morala Komisija ta plovila uvrstiti na seznam plovil IUU Skupnosti.

(26)

Kadar je glede na pridobljene informacije dovolj razlogov za domnevo, da so ribiška plovila Skupnosti opravljala ribolov IUU in da pristojne države članice zastave v skladu s to uredbo in Uredbo (EGS) št. 2847/93 niso sprejele ustreznih ukrepov proti takemu ribolovu IUU, bi morala Komisija ta plovila uvrstiti na seznam plovil IUU Skupnosti.

(27)

Da bi se izboljšala učinkovitost držav zastave pri ukrepanju proti ribiškim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in so uvrščena na seznam plovil IUU Skupnosti, ter da bi se omejile nadaljnje ribolovne dejavnosti teh plovil, bi morale države članice uporabiti ustrezne ukrepe za ta plovila.

(28)

Za zaščito pravic ribiških plovil, uvrščenih na seznam plovil IUU Skupnosti, in njihovih držav zastave, bi bilo treba pri postopku uvrstitve na seznam, državi zastave omogočiti, da obvesti Komisijo o izvedenih ukrepih, in, kadar je to mogoče, zadevnemu lastniku ali upravljavcem omogočiti, da izrazijo svoje mnenje v vseh fazah postopka, in predvideti, da se lahko ribiška plovila izbrišejo s seznama, kadar merila za uvrstitev na seznam niso več izpolnjena.

(29)

Ribiška plovila, uvrščena na sezname plovil IUU, ki jih vodijo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, bi bilo treba samodejno vključiti na ustrezni seznam, ki ga sestavi Komisija, da bi se zagotovil enotni okvir znotraj Skupnosti in bi se preprečilo preveliko število seznamov ribiških plovil IUU.

(30)

Neučinkovitost nekaterih držav pri opravljanju nalog, ki jih imajo v skladu z mednarodnim pravom kot države zastave, države pristanišča, obalne ali trgovinske države, in pri sprejemanju ustreznih ukrepov, da bi zagotovile, da njihova ribiška plovila ali državljani upoštevajo pravila za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov, je eden od glavnih dejavnikov ribolova IUU, zato bi ga morala Skupnost obravnavati.

(31)

V ta namen bi morala Skupnost, poleg ukrepov, ki jih izvaja na mednarodni in regionalni ravni, biti upravičena, da na podlagi preglednih, jasnih in objektivnih meril, ki temeljijo na mednarodnih standardih, identificira te nesodelujoče države ter v zvezi z njimi sprejme nediskriminacijske, zakonite in sorazmerne ukrepe, vključno s trgovinskimi ukrepi, potem ko jim je omogočila dovolj časa in zadostna sredstva, da se odzovejo na predhodno uradno obvestilo.

(32)

Svet je tisti, ki mora sprejeti trgovinske ukrepe glede drugih držav. Ker bi se morali zaradi priprave seznama nesodelujočih držav uvesti trgovinske protiukrepe za zadevne države, je primerno, da si Svet pridrži pravico, da v tem specifičnem primeru neposredno izvaja izvedbena pooblastila.

(33)

Bistveno je, da se državljane držav članic učinkovito odvrača od opravljanja ali podpiranja ribolova IUU z ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in izvajajo ribolov zunaj Skupnosti, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave. Države članice bi morale tako sprejeti potrebne ukrepe in sodelovati med seboj ter s tretjimi državami pri odkrivanju državljanov, ki opravljajo ribolov IUU, in zagotavljanju, da se ustrezno sankcionirajo, ter preverjanju dejavnosti svojih državljanov, povezanih z ribiškimi plovili tretjih držav zunaj Skupnosti.

(34)

Nenehno visoko število hujših kršitev pravil skupne ribiške politike, ki se zgodijo v vodah Skupnosti ali jih storijo izvajalci dejavnosti iz Skupnosti, je v precejšnji meri posledica tega, da sankcije, predpisane v zakonodaji držav članic za hujše kršitve teh pravil niso dovolj odvračilne. Te pomanjkljivosti še dodatno zaostrujejo zelo različne ravni sankcij v posameznih državah članicah, kar spodbuja nezakonite izvajalce dejavnosti k izvajanju ribolova IUU v morskih vodah ali na ozemlju držav članic, kjer so te sankcije najnižje. Da bi se te pomanjkljivosti odpravile, bi bilo treba na podlagi določb uredb (ES) št. 2371/2002 in (EGS) št. 2874/93 na tem področju v Skupnosti uskladiti najvišje upravne sankcije za hujše kršitve pravil skupne ribiške politike, pri čemer se upošteva vrednost ribiških proizvodov, pridobljenih s hudo kršitvijo, in ponavljanje teh kršitev ter obseg škode za ribolovne vire in zadevno morsko okolje; predvideti bi bilo treba tudi takojšnje izvršilne in dopolnilne ukrepe.

(35)

Poleg dejavnosti, ki pomenijo hujše kršitve pravil o ribolovnih dejavnostih, bi bilo treba kot hujše kršitve, zaradi katerih morajo države članice sprejeti usklajene najvišje ravni upravnih sankcij, obravnavati tudi opravljanje gospodarskih dejavnosti, neposredno povezanih z ribolovom IUU, vključno s trgovino z ribiškimi proizvodi, pridobljenimi z ribolovom IUU, ali njihov uvoz ter ponarejanje dokumentov.

(36)

Sankcije za hujše kršitve te uredbe, bi morale veljati tudi za pravne osebe, saj so te kršitve večinoma storjene v interesu pravnih oseb ali v njihovo korist.

(37)

Določbe o opažanju ribiških plovil na morju, sprejete v okviru nekaterih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, bi bilo treba v Skupnosti izvajati usklajeno.

(38)

Sodelovanje med državami članicami, Komisijo in tretjimi državami je bistveno, da se zagotovi ustrezno preiskovanje in kaznovanje ribolova IUU ter da se lahko uporabijo ukrepi, določeni v tej uredbi. Za okrepitev takšnega sodelovanja bi se moral vzpostaviti sistem medsebojne pomoči.

(39)

V skladu z načelom sorazmernosti je treba in je ustrezno določiti pravila za ukrepe, predvidene v tej uredbi, da se doseže osnovni cilj, odpravljanje ribolova IUU. Ta uredba ne prekoračuje okvirov, potrebnih za doseganje ciljev v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe.

(40)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(41)

V tej uredbi je ribolov IUU opredeljen kot hujša kršitev veljavnih zakonov, pravil ali predpisov, ker resno ogroža doseganje ciljev kršenih pravil in trajnost zadevnih staležev ali ohranjanje morskega okolja. Zaradi omejenega področja uporabe te uredbe mora biti izvajanje te uredbe oprto na izvajanje Uredbe (EGS) št. 2847/93, ki vzpostavlja osnovni okvir za nadzor in spremljanje ribolovnih dejavnosti v okviru skupne ribiške politike, ter ga dopolnjevati. Skladno s tem se s to uredbo okrepijo pravila Uredbe (EGS) št. 2847/93 o pristaniški inšpekciji ribiških plovil tretjih držav, ki se razveljavijo in nadomestijo z režimom pristaniške inšpekcije, določenim v poglavju II te uredbe. Poleg tega je v poglavju IX te uredbe predviden režim sankcij, ki se uporablja izrecno za ribolovne dejavnosti IUU. Določbe Uredbe (EGS) št. 2847/93 v zvezi s sankcijami se zato še naprej uporabljajo za kršitve tistih pravil skupne ribiške politike, ki jih ta uredba ne obravnava.

(42)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ureja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6), ki se v celoti uporablja za obdelavo osebnih podatkov za namene te uredbe, zlasti kar zadeva pravice posameznikov na področju dostopa do podatkov, popravljanja, blokiranja in izbrisa podatkov ter uradnega obvestila tretjim strankam, pravic, ki torej niso podrobneje opredeljene v tej uredbi.

(43)

Z začetkom veljavnosti določb te uredbe o zadevah, zajetih z uredbami Sveta (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1093/94 (7), (ES) št. 1447/1999 (8), (ES) št. 1936/2001 (9) in (ES) št. 601/2004 (10), bi bilo treba razveljaviti nekatere dele navedenih uredb ali celotne uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba vzpostavlja sistem Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega (IUU) ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

2.   Za namene tega odstavka vsaka država članica sprejme ustrezne ukrepe v skladu z zakonodajo Skupnosti, da se zagotovi učinkovitost navedenega sistema. Svojim pristojnim organom da na razpolago zadostna sredstva za opravljanje nalog, ki so določene v tej uredbi.

3.   Sistem iz odstavka 1 se uporablja za ribolov IUU in vse s tem povezane dejavnosti, ki se izvajajo na ozemlju držav članic, za katere velja Pogodba, v vodah Skupnosti, v morskih vodah v pristojnosti ali pod suverenostjo tretjih držav ali na odprtem morju. Ribolov IUU v morskih vodah čezmorskih ozemelj in držav iz Priloge II Pogodbe se obravnava kot dejavnost, ki se izvaja v morskih vodah tretjih držav.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi:

1.

„nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov“ ali „ribolov IUU“ pomeni ribolovne dejavnosti, ki so nezakonite, neprijavljene ali neregulirane;

2.

„nezakoniti ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti, ki:

(a)

jih opravljajo nacionalna ali tuja ribiška plovila v morskih vodah v pristojnosti določene države brez dovoljenja te države ali v nasprotju z njenimi zakoni in predpisi;

(b)

jih opravljajo ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo držav pogodbenic zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, vendar delujejo v nasprotju z ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki jih je sprejela ta organizacija in so zavezujoči za države, ali v nasprotju z drugimi ustreznimi določbami veljavnega mednarodnega prava, ali

(c)

jih opravljajo ribiška plovila v nasprotju z nacionalnimi zakoni ali mednarodnimi obveznostmi, vključno z obveznostmi sodelujočih držav do zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva;

3.

„neprijavljeni ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti:

(a)

o katerih se v nasprotju z nacionalno zakonodajo ali predpisi zadevnim nacionalnim organom ni poročalo ali o katerih se je napačno poročalo ali

(b)

ki se opravljajo na območju v pristojnosti zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva in o katerih se v nasprotju s postopki poročanja te organizacije ni poročalo ali se je o njih napačno poročalo;

4.

„neregulirani ribolov“ pomeni ribolovne dejavnosti, ki jih:

(a)

na področju, kjer se uporabljajo pravila zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, opravljajo ribiška plovila brez državne pripadnosti, plovila, ki plujejo pod zastavo države, ki ni pogodbenica te organizacije, ali kateri koli drugi pravni subjekti v ribiškem sektorju, na način, ki ni v skladu z ukrepi za ohranjanje in upravljanje te organizacije ali je v nasprotju s temi ukrepi, ali

(b)

na območjih ali v zvezi z ribjimi staleži, za katera ne veljajo ukrepi za ohranjanje in upravljanje, opravljajo ribiška plovila na način, ki ni v skladu z odgovornostjo držav za ohranitev živih morskih virov po mednarodnem pravu;

5.

„ribiško plovilo“ pomeni vsako plovilo kakršne koli velikosti, ki se uporablja ali je namenjeno uporabi za gospodarsko izkoriščanje ribolovnih virov, vključno s pomožnimi ladjami, plovili za predelavo rib in plovili, ki opravljajo pretovarjanje, ter transportnimi plovili, opremljenimi za transport ribolovnih proizvodov, razen kontejnerskih ladij;

6.

„ribiško plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Skupnosti;

7.

„dovoljenje za ribolov“ pomeni pravico do izvajanja ribolovnih dejavnosti v navedenem obdobju, na določenem območju ali za določeni ribolov;

8.

„ribiški proizvodi“ so vsi proizvodi iz poglavja 03 ter tarifnih številk 1604 in 1605 kombinirane nomenklature, določene v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (11), z izjemo proizvodov naštetih v Prilogi I te uredbe;

9.

„ukrepi za ohranjanje in upravljanje“ pomenijo ukrepe za ohranjanje in upravljanje ene ali več vrst živih morskih virov, ki so sprejeti in veljajo v skladu z ustreznimi pravili mednarodnega prava in/ali prava Skupnosti;

10.

„pretovarjanje“ pomeni raztovor vseh ali dela ribiških proizvodov z ribiškega plovila na drugo ribiško plovilo;

11.

„uvoz“ pomeni vnos ribiških proizvodov na ozemlje Skupnosti, tudi zaradi pretovarjanja v pristaniščih na njenem ozemlju;

12.

„posredni uvoz“ pomeni uvoz z ozemlja tretje države, ki ni država zastave ribiškega plovila, ki je odgovorno za ulov;

13.

„izvoz“ pomeni kakršen koli premik ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila pod zastavo države članice, v tretjo državo, vključno s premikom z ozemlja Skupnosti, iz tretjih držav ali ribolovnih območij;

14.

„ponovni izvoz“ pomeni kakršen koli premik ribiških proizvodov, ki so se pred tem uvozili na ozemlje Skupnosti, z ozemlja Skupnosti;

15.

„regionalna organizacija za upravljanje ribištva“ pomeni podregionalno, regionalno ali podobno organizacijo, ki je v skladu z mednarodnim pravom pristojna, da sprejme ukrepe za ohranjanje in upravljanje živih morskih virov, ki sov skladu s konvencijo ali sporazumom, s katerim je bila ustanovljena, v njeni pristojnosti;

16.

„pogodbenica“ pomeni pogodbenico mednarodne konvencije ali mednarodnega sporazuma o ustanovitvi regionalne organizacije za upravljanje ribištva, kakor tudi države, pravne subjekte v ribiškem sektorju ali katerekoli druge pravne subjekte, ki sodelujejo s tako organizacijo in jim je bil v zvezi s to organizacijo odobren status sodelujoče nepogodbenice;

17.

„opažanje“ pomeni, da je pristojni organ države članice, odgovoren za opravljanje nadzora na morju, ali kapitan ribiškega plovila Skupnosti ali tretje države opazil ribiško plovilo, ki bi lahko izpolnjevalo eno ali več meril iz člena 3(1);

18.

„skupno ribolovno delovanje“ pomeni vsako delovanje, pri katerem sodelujeta dve ali več ribiških plovil in pri katerem se ulov z ribolovnega orodja enega ribiškega plovila prenese na drugo ali pri katerem zadevni ribiški plovili uporabljata tehniko, pri kateri uporablja samo eno skupno ribolovno orodje;

19.

„pravna oseba“ pomeni vsak pravni subjekt, ki ima tak status v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, razen držav ali organov z javnimi pooblastili in javnih organizacij;

20.

„tveganje“ pomeni verjetnost, da se pripeti nekaj v zvezi z ribiškimi proizvodi, uvoženimi na ozemlje Skupnosti ali izvoženimi z njega, ki onemogoča pravilno izvajanje te uredbe ali ukrepov za ohranjanje in upravljanje;

21.

„obvladovanje tveganja“ pomeni sistematsko prepoznavanje tveganja in izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za omejitev izpostavljenosti tveganju. To vključuje dejavnosti, kot so zbiranje podatkov in informacij, analizo in oceno tveganja, predpisovanje in izvajanje ukrepov ter redno spremljanje in pregled procesa in njegovih izidov, na temelju mednarodnih, Skupnostnih in nacionalnih virov in strategij;

22.

„odprto morje“ pomeni vsa morska območja, kot so opredeljena v členu 86 Konvencije Združenih narodov o mednarodnem pomorskem pravu („UNCLOS“);

23.

„pošiljka“ pomeni proizvode, ki jih en izvoznik pošlje enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku.

Člen 3

Ribiška plovila, ki opravljajo ribolov IUU

1.   Predpostavlja se, da ribiško plovilo opravlja ribolov IUU, če se dokaže, da je v nasprotju z ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki se uporabljajo na območju, kjer je izvajalo te dejavnosti:

(a)

opravljalo ribolov brez veljavnega potrdila, dovoljenja ali dovolilnice, ki ga izda država zastave ali ustrezna obalna država, ali

(b)

ni izpolnilo obveznosti glede beleženja in poročanja podatkov o ulovu ali podatkov, povezanih z ulovom, med drugim tudi podatkov, posredovanih prek satelitskega sistema za spremljanje plovil, ali glede predhodnih obvestil v skladu s členom 6, ali

(c)

lovilo ribe v varstvenem območju, v nelovni dobi, brez kvote ali po doseženi kvoti, ali pod določeno globino, ali

(d)

opravljalo usmerjen ribolov staleža, za katerega velja moratorij ali prepoved ribolova, ali

(e)

uporabljalo prepovedano ribolovno orodje ali orodje, ki ne izpolnjuje zahtev, ali

(f)

ponaredilo ali prikrilo svoje oznake, identiteto ali registracijo, ali

(g)

prikrilo, nedovoljeno spreminjalo ali uničilo dokaze, povezane s preiskavo, ali

(h)

oviralo delo uradnikov med izvajanjem nalog nadzorovanja skladnosti z veljavnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje ali delo opazovalcev med izvajanjem nalog preverjanja skladnosti z veljavnimi pravili Skupnosti ali

(i)

natovorilo, pretovorilo ali iztovorilo podmerne ribe v nasprotju z veljavno zakonodajo ali

(j)

pretovarjalo z drugih ribiških plovil, za katera je ugotovljeno, da opravljajo ribolov IUU po tej uredbi, zlasti s tistih, ki so na seznamu plovil IUU Skupnosti ali seznamu plovil IUU, ki ga sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, s temi plovili sodelovalo v skupnih ribolovnih delovanjih, jih podpiralo ali oskrbovalo ali

(k)

opravljalo ribolovno dejavnost na območju regionalne organizacije za upravljanje ribištva na način, ki ni v skladu z ukrepi te organizacije za ohranjanje in upravljanje ali jih krši, ter pluje pod zastavo države, ki ni članica te organizacije ali s to organizacijo ne sodeluje, kot ugotovi ta organizacija, ali

(l)

brez državne pripadnosti in je torej v skladu z mednarodnim pravom plovilo brez državne pripadnosti.

2.   Dejavnosti iz odstavka 1 se štejejo za hudo kršitev v skladu s členom 42 glede na resnost kršitve, o kateri odloči pristojni organ države članice ob upoštevanju takšnih meril, kot je storjena škoda, njena vrednost, obseg kršitve ali njena ponovitev.

POGLAVJE II

INŠPEKCIJE RIBIŠKIH PLOVIL TRETJIH DRŽAV V PRISTANIŠČIH DRŽAV ČLANIC

ODDELEK I

Pogoji za dostop ribiških plovil tretjih držav do pristanišča

Člen 4

Inšpekcije v pristanišču

1.   Da se prepreči ribolov IUU, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje je potrebno vzdrževati učinkovit sistem pristaniških inšpekcij za ribiška plovila tretjih držav, ki pristajajo v pristaniščih držav članic.

2.   Dostop do pristanišč držav članic, zagotavljanje pristaniških storitev in opravljanje iztovarjanja ali pretovarjanja v teh pristaniščih so dovoljeni samo ribiškim plovilom tretjih držav, ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, razen v primerih višje sile ali stiske v skladu s členom 18 UNCLOS („višja sila ali stiska“) za storitve, ki so nujno potrebne za rešitev takih razmer.

3.   Pretovarjanje med ribiškimi plovili tretjih držav ali med takimi plovili in ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo države članice, je v vodah Skupnosti prepovedano in se lahko opravlja samo v pristanišču v skladu z določbami tega poglavja.

4.   Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ne smejo pretovarjati ulova z ribiških plovil tretjih držav na morju zunaj voda Skupnosti, razen če so ribiška plovila registrirana kot transportna plovila pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

Člen 5

Določena pristanišča

1.   Države članice določijo pristanišča, ali kraje blizu obale, kjer so dovoljeni iztovarjanje ali pretovarjanje ribiških proizvodov in pristaniške storitve iz člena 4(2).

2.   Dostop do pristaniških storitev in iztovarjanje ali pretovarjanje se ribiškim plovilom iz tretjih držav dovolijo samo v določenih pristaniščih.

3.   Države članice pošljejo Komisiji seznam določenih pristanišč najpozneje do 15. januarja vsakega leta. Vse naknadne spremembe tega seznama se Komisiji sporočijo vsaj 15 dni, preden začnejo veljati.

4.   Komisija nemudoma objavi seznam določenih pristanišč v Uradnem listu Evropske unije in na svoji spletni strani.

Člen 6

Predhodno obvestilo

1.   Kapitani ribiških plovil tretjih držav ali njihovi predstavniki pristojnim organom države članice, katere določena pristanišča ali mesta iztovarjanja želijo uporabiti, najmanj tri delovne dni pred predvidenim časom prihoda v pristanišče sporočijo naslednje informacije:

(a)

istovetnost plovila;

(b)

ime določenega namembnega pristanišča in namen pristanka, iztovarjanje, pretovarjanje ali dostop do storitev;

(c)

dovoljenje za ribolov ali po potrebi dovoljenje za podporo ribolovnih dejavnosti ali pretovarjanje ribiških proizvodov;

(d)

datume ribolovnega potovanja;

(e)

predvideni datum in čas prihoda v pristanišče;

(f)

količino vsake vrste na krovu ali po potrebi negativno poročilo;

(g)

območje ali območja, kjer je bil ulov opravljen ali kjer je potekalo pretovarjanje, bodisi v vodah Skupnosti, območjih v pristojnosti ali pod suverenostjo tretje države ali na odprtem morju;

(h)

količine vsake vrste za iztovor ali pretovor.

Kapitanu ribiških plovil iz tretjih držav ali njihovim predstavnikom ni treba sporočati podatkov iz točk (a), (c), (d), (g) in (h), če je bilo potrdilo o ulovu potrjeno v skladu s poglavjem III za celotni ulov, ki se iztovori ali pretovori na ozemlju Skupnosti.

2.   Če ima ribiško plovilo tretje države na krovu ribiške proizvode, se obvestilu iz odstavka 1 priloži tudi potrdilo o ulovu, potrjeno v skladu s poglavjem III. Določbe iz člena 14 o priznavanju dokumentov o ulovu ali kontrolnih obrazcev države pristanišča, ki so del dokumentacije o ulovu, ali kontrolni obrazci države pristanišča, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva, se uporabljajo smiselno.

3.   Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 54(2) določene kategorije ribiških plovil tretjih držav za omejeno ali obnovljivo obdobje izvzame iz obveznosti, določenih v odstavku 1, ali pa predvidi drugačen rok za obveščanje, pri čemer med drugim upošteva vrsto ribiškega proizvoda, razdaljo med ribolovnimi območji, kraji iztovarjanja in pristanišči, v katerih so zadevna plovila registrirana ali popisana.

4.   Ta člen se uporablja brez poseganja v posebne določbe sporazumov o ribolovu, sklenjenih med Skupnostjo in tretjimi državami.

Člen 7

Dovoljenje

1.   Brez poseganja v točko 5 člena 37 se ribiškemu plovilu tretje države dovoli dostop do pristanišča samo, če so informacije iz člena 6(1) popolne in če ima plovilo tretje države na krovu ribiške proizvode, ki jim je priloženo potrdilo o ulovu iz člena 6(2).

2.   Dovoljenje za začetek iztovarjanja ali pretovarjanja v pristanišču se izda po pregledu popolnosti predloženih informacij v skladu z odstavkom 1 in, kadar je to primerno, po opravljeni inšpekciji v skladu z oddelkom 2.

3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena lahko država članica pristanišča dovoli dostop do pristanišča in celotno ali delno iztovarjanje, kadar informacije iz člena 6(1) niso popolne ali jih je treba še pregledati ali preveriti njihovo istovetnost, vendar v takih primerih zadevne ribiške proizvode hrani v skladišču pod nadzorom pristojnih organov. Ribiški proizvodi se sprostijo v prodajo, prevzem ali prevoz šele po prejemu informacij iz člena 6(1) ali zaključku postopka pregleda ali preverjanja istovetnosti. Če se ta postopek ne zaključi v 14 dneh od iztovarjanja, lahko država članica pristanišča ribiške proizvode zaseže in odstrani v skladu z nacionalnimi pravili. Stroške hranjenja krijejo izvajalci dejavnosti.

Člen 8

Beleženje iztovarjanja ali pretovarjanja

1.   Kapitani ribiških plovil tretjih držav ali njihovi predstavniki predložijo organom držav članic, katerih določena pristanišča ali mesta iztovarjanja uporabljajo, če je mogoče v elektronski obliki pred iztovarjanjem ali pretovarjanjem, izjavo, v kateri so navedeni količina ribiških proizvodov glede na vrste, ki se bodo iztovorile ali pretovorile, ter datum in kraj posameznega ulova. Za točnost teh deklaracij so odgovorni kapitani ali njihovi predstavniki.

2.   Države članice v skladu z nacionalnimi pravili hranijo izvirnike izjav iz odstavka 1 ali njihove kopije v papirnati obliki, če so bile poslane elektronsko, najmanj tri leta.

3.   Postopki in obrazci za izjavo o iztovarjanju in pretovarjanju se določijo v skladu s postopkom iz člena 54(2).

4.   Države članice Komisijo pred koncem prvega meseca vsakega koledarskega četrtletja po elektronski poti obvestijo o količinah, ki so jih ribiška plovila tretjih držav v prejšnjem četrtletju iztovorila in/ali pretovorila v njihovih pristaniščih.

ODDELEK 2

Inšpekcije v pristaniščih

Člen 9

Splošna načela

1.   Države članice v svojih določenih pristaniščih opravijo inšpekcije pri vsaj 5 % iztovarjanja ali pretovarjanja, ki ga vsako leto opravijo ribiška plovila tretjih držav, v skladu z okvirnimi vrednostmi, sprejetimi s postopkom iz člena 54(2) na podlagi obvladovanja tveganja in brez poseganja v višje pragove, ki jih je določila regionalna organizacija za upravljanje ribištva.

2.   V vsakem primeru se opravi inšpekcija naslednjih ribiških plovil:

(a)

ribiških plovil, opaženih v skladu s členom 48;

(b)

ribiških plovil, ki so predmet obvestila v okviru sistema Skupnosti za opozarjanje v skladu s poglavjem IV;

(c)

ribiških plovil, za katera Komisija domneva, da so opravljala ribolov IUU v skladu s členom 25;

(d)

ribiških plovil s seznama plovil IUU, ki ga je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva, sporočenega državam članicam v skladu s členom 30.

Člen 10

Inšpekcijski postopek

1.   Uradniki, pristojni za opravljanje inšpekcij („uradniki“), lahko pregledajo vsa ustrezna območja, krove in prekate ribiškega plovila, ves ulov, predelan ali nepredelan, mreže ali drugo orodje, opremo, in vso dokumentacijo, ki jo je po njihovem mnenju pomembno preveriti v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi ali mednarodnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje. Prav tako lahko uradniki izprašajo osebe, ki naj bi imele informacije, pomembne za inšpekcijo.

2.   Inšpekcije vključujejo spremljanje vseh dejavnosti pri iztovarjanju ali pretovarjanju in navzkrižno preverjanje v predhodnem obvestilu o iztovarjanju navedenih količin glede na vrsto ter iztovorjenih ali pretovorjenih količin glede na vrsto.

3.   Uradniki podpišejo svoje inšpekcijsko poročilo v prisotnosti kapitana ribiškega plovila, ki ima pravico dodati ali naročiti, da se doda kakršna koli informacija, za katero meni, da je pomembna. Uradniki zapišejo v dnevnik, da je bila inšpekcija opravljena.

4.   Kopija inšpekcijskega poročila se vroči kapitanu ribiškega plovila, ta pa jo lahko pošlje lastniku plovila.

5.   Kapitan sodeluje in pomaga pri inšpekcijah ribiških plovil in ne ovira, zastrašuje ali moti uradnikov pri opravljanju njihovega dela.

Člen 11

Postopek v primeru kršitev

1.   Če uradnik na podlagi informacij, pridobljenih med inšpekcijo, pridobi dokaze na podlagi katerih domneva, da je bilo ribiško plovilo vpleteno v ribolov IUU v skladu z merili iz člena 3, stori naslednje:

(a)

zabeleži domnevno kršitev v inšpekcijskem poročilu;

(b)

stori vse, kar je potrebno, da zagotovi varno hranjenje dokazov o taki domnevni kršitvi;

(c)

inšpekcijsko poročilo takoj pošlje svojim pristojnim organom.

2.   Če se z inšpekcijo pridobijo dokazi, da je ribiško plovilo tretje države opravljalo ribolov IUU v skladu z merili iz člena 3, pristojni organi države članice pristanišča takim plovilom prepovejo iztovarjanje ali pretovarjanje njihovega ulova.

3.   Država članica, ki opravi inšpekcijo, nemudoma obvesti Komisijo ali organ, ki ga ta določi, o svoji odločitvi v skladu z odstavkom 2, da plovilu ne bo dovolila iztovoriti ali pretovoriti ulova, in priloži kopijo inšpekcijskega poročila, ki ga Komisija ali organ, ki ga ta določi, takoj pošlje naprej pristojnemu organu države zastave pregledanega ribiškega plovila, kopijo pa državi ali državam zastave plovil dajalcev, kadar je pregledano ribiško plovilo opravilo pretovarjanje. Kadar je to primerno, se kopija obvestila pošlje tudi izvršilnemu sekretarju regionalne organizacije za upravljanje ribištva, ki je pristojna za območje ulova.

4.   Kadar je domnevna kršitev storjena na odprtem morju, država članica pristanišča sodeluje z državo zastave pri vodenju preiskave in, kadar je to primerno, izvršuje sankcije, predpisane v zakonodaji te države članice pristanišča, pod pogojem, da se je ta država zastave v skladu z mednarodnim pravom strinjala s prenosom svojih pristojnosti. Kadar je domnevna kršitev storjena v morskih vodah tretje države, država članica pristanišča sodeluje tudi z obalno državo pri vodenju preiskave in, kadar je to primerno, izvršuje sankcije, predpisane v zakonodaji te države članice pristanišča pod pogojem, da se je pristojna obalna država v skladu z mednarodnim pravom izrecno strinjala, da bo prenesla svoje pristojnosti.

POGLAVJE III

SISTEM POTRDIL O ULOVU ZA UVOZ IN IZVOZ RIBIŠKIH PROIZVODOV

Člen 12

Potrdila o ulovu

1.   Uvoz ribiških proizvodov, pridobljenih z ribolovom IUU je v Skupnost prepovedan.

2.   Za učinkovito izvajanje prepovedi iz odstavka 1 se ribiški proizvodi v Skupnost uvozijo samo, kadar jim je priloženo potrdilo o ulovu v skladu s to uredbo.

3.   Potrdilo o ulovu iz odstavka 2 potrdi država zastave ribiškega plovila ali ribiških plovil, s katerih izvira ulov, iz katerega so bili pridobljeni ribiški proizvodi. Uporablja se za potrjevanje, da je bil ulov pridobljen v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in mednarodnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje.

4.   Potrdilo o ulovu vsebuje vse podatke, določene v vzorcu iz Priloge II, potrdi pa ga javni organ države zastave, ki ima potrebna pooblastila za potrjevanje točnosti informacij. V dogovoru z državami zastave v okviru sodelovanja, vzpostavljenega s členom 20(4), se lahko potrdila o ulovu pripravijo, potrdijo ali predložijo z uporabo elektronskih sredstev ali se zamenjajo s sistemi za elektronsko sledljivost, ki zagotavljajo enako raven nadzora s strani organov.

5.   Seznam proizvodov iz Priloge I, izključenih iz področja uporabe potrdil o ulovu, se lahko vsako leto pregleda na podlagi informacij, zbranih v skladu s poglavji II, III, IV, V, VIII, X in XII, ter spremeni s postopkom, predvidenim v členu 54(2).

Člen 13

Sistemi dokumentacije o ulovu, dogovorjeni in veljavni v okviru regionalne organizacije za upravljanje ribištva

1.   Dokumenti o ulovu in kakršni koli s tem povezani dokumenti, potrjeni v skladu s sistemi dokumentacije o ulovu, ki jih je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva, priznana kot organizacija, ki deluje v skladu z zahtevami, določenimi v tej uredbi, se sprejmejo kot potrdila o ulovu za ribiške proizvode iz vrst, za katere se uporabljajo taki sistemi dokumentacije, za te dokumente pa veljajo zahteve glede pregledov in preverjanja, naložene državi članici uvoznici v skladu s členoma 16 in 17, in določbe o zavrnitvi uvoza iz člena 18. Seznam tovrstnih sistemov dokumentacije o ulovu se določi v skladu s postopkom iz člena 54(2).

2.   Odstavek 1 se uporablja brez poseganja v veljavne posebne predpise, s katerimi se taki sistemi dokumentacije o ulovu vključijo v zakonodajo Skupnosti.

Člen 14

Posredni uvoz ribiških proizvodov

1.   Za uvoz ribiških proizvodov iz ene same pošiljke, ki se v tej obliki v Skupnost prevažajo iz tretje države, ki ni država zastave, uvoznik organom države članice uvoznice predloži:

(a)

potrdilo(-a) o ulovu, ki jih je potrdila država zastave, in

(b)

pisne dokaze, da so se v zvezi z ribiškimi proizvodi opravljale samo dejavnosti iztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali drugi postopki za ohranjanje teh proizvodov v dobrem ter pristnem stanju, in so bili nenehno pod nadzorom pristojnih organov v tretji državi.

Pisni dokazi, ki se zagotovijo, so naslednji:

(i)

kjer je to primerno, enotni prevozni dokument, izdan za prevoz z ozemlja države zastave skozi to tretjo državo, ali

(ii)

dokument, ki ga izdajo pristojni organi te tretje države, v katerem so navedeni:

natančen opis ribiških proizvodov, datumi raztovarjanja in ponovnega natovarjanja proizvodov ter, če je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

pogoji, pod katerimi so bili ribiški proizvodi zadržani v tej tretji državi.

Če se za zadevne vrste uporablja sistem dokumentacije o ulovu, ki ga je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva in je priznan po členu 13, se lahko navedeni dokument nadomesti s potrdilom o ponovnem izvozu tega sistema dokumentacije o ulovu, če je tretja država ustrezno izpolnila obveznosti glede obveščanja.

2.   Za uvoz ribiških proizvodov iz ene same pošiljke, ki so bili predelani v tretji državi, ki ni država zastave, uvoznik organom države članice uvoznice predloži izjavo, ki jo je pripravil predelovalni obrat v tej tretji državi in so jo potrdili pristojni organi v skladu z obrazcem iz Priloge IV:

(a)

v kateri je naveden točen opis nepredelanih in predelanih proizvodov ter količina obojih;

(b)

v kateri je navedeno, da so bili predelani proizvodi predelani v tej tretji državi iz ulova, kateremu je (so) priloženo(-a) potrdilo(-a) o ulovu, potrjeno(-a) v državi zastave, in

(c)

se mu priloži:

(i)

izvirno(-a) potrdilo(-a) o ulovu, če je bil celoten zadeven ulov uporabljen za predelavo ribiških proizvodov, izvoženih v eni pošiljki, ali

(ii)

kopija izvirnega potrdila/izvirnih potrdil o ulovu, če je bil del zadevnega ulova uporabljen za predelavo ribiških proizvodov, izvoženih v eni pošiljki.

Če se za zadevne vrste uporablja sistem dokumentacije o ulovu, ki ga je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva in je priznan po členu 13, se lahko navedena izjava nadomesti s potrdilom o ponovnem izvozu tega sistema dokumentacije o ulovu, če je tretja država ustrezno izpolnila obveznosti glede obveščanja.

3.   Dokumenti in izjave iz odstavkov (1)(b) in 2 tega člena se lahko sporočijo v elektronski obliki v okviru sodelovanja iz člena 20(4).

Člen 15

Izvoz ulova ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice

1.   Izvoz ulova ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice, se dovoli, če pristojni organi države članice zastave potrdijo potrdilo o ulovu, kot je določeno v členu 12(4), če se to zahteva v okviru sodelovanja, vzpostavljenega s členom 20(4).

2.   Države članice zastave Komisijo obvestijo o svojih pristojnih organih za potrjevanje potrdil o ulovu iz odstavka 1.

Člen 16

Predložitev in pregled potrdil o ulovu

1.   Uvoznik predloži potrjena potrdila o ulovu pristojnim organom države članice, v katero naj bi se uvozil proizvod, vsaj tri delovne dni pred predvidenim časom prihoda na kraj vstopa na ozemlje Skupnosti. Rok treh delovnih dni se lahko prilagodi glede na vrsto ribiškega proizvoda, razdaljo od kraja uvoza na ozemlje Skupnosti ali vrste uporabljenega prevoza. Ti pristojni organi v okviru obvladovanja tveganja pregledajo potrdilo o ulovu na podlagi podatkov iz obvestila, ki ga je država zastave predložila v skladu s členoma 20 in 22.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko uvozniki s statusom „gospodarskega subjekta z dovoljenjem“ pristojne organe države članice obvestijo o prihodu proizvodov v roku iz odstavka 1, potrjeno potrdilo o ulovu in ustrezne dokumente iz člena 14 pa dajo na voljo organom za namene pregleda v skladu z odstavkom 1 tega člena ali preverjanja v skladu s členom 17.

3.   Merila, v skladu s katerimi pristojni organi držav članic uvozniku podelijo status „gospodarskega subjekta z dovoljenjem“, so naslednja:

(a)

ustanovitev sedeža uvoznika na ozemlju navedene države članice;

(b)

zadostno število in zadosten obseg uvoznih poslov, da se upraviči izvajanje postopka iz odstavka 2;

(c)

obstoj ustrezne evidence o izpolnjevanju ustreznih ukrepov za ohranjanje in upravljanje;

(d)

obstoj zadovoljivega sistema vodenja trgovinskih evidenc in po potrebi evidenc o transportu in predelavi, ki omogočajo opravljanje potrebnih pregledov in preverjanj za namene te uredbe;

(e)

obstoj objektov za zagotavljanje podpore pri opravljanju pregledov in preverjanj;

(f)

obstoj, kadar je primerno, praktičnih standardov usposobljenosti ali poklicnih kvalifikacij, neposredno povezanih z opravljenimi dejavnostmi, in

(g)

kadar je primerno, dokazana plačilna sposobnost.

Države članice Komisiji sporočijo ime in naslov „gospodarskega subjekta z dovoljenjem“, in sicer čim prej, ko so tak status odobrile. Komisija te podatke posreduje državam članicam v elektronski obliki.

Predpisi v zvezi s statusom „gospodarskega subjekta z dovoljenjem“ se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 54(2).

Člen 17

Preverjanje

1.   Pristojni organi držav članic lahko opravijo vsa preverjanja, ki so po njihovem mnenju potrebna za zagotovitev pravilne uporabe določb te uredbe.

2.   Ta preverjanja lahko vključujejo zlasti pregledovanje proizvodov, preverjanje podatkov na potrdilu in obstoj ter pristnost dokumentov, pregledovanje računovodskih izkazov upravljavcev in drugih dokumentov, pregledovanje prevoznih sredstev, vključno s kontejnerji, in skladišč za proizvode ter opravljanje uradnih poizvedb in drugih podobnih dejavnosti poleg inšpekcij ribiških plovil v pristaniščih v skladu s poglavjem II.

3.   Preverjajo se predvsem tveganja, ugotovljena na podlagi meril, pripravljenih na nacionalni ravni ali ravni Skupnosti v okviru obvladovanja tveganja. Države članice sporočijo Komisiji svoja nacionalna merila v 30 delovnih dneh po 29. oktobru 2008 in posodobijo te podatke. Merila Skupnosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 54(2).

4.   Preverjanja se v vsakem primeru opravijo, kadar:

(a)

ima organ države članice, ki preverja potrdila, razlog za dvom o pristnosti samega potrdila o ulovu, pečata ali podpisa pristojnega organa države zastave, ali

(b)

ima organ države članice, ki preverja potrdila, informacije, na podlagi katerih lahko podvomi o skladnosti ribiškega plovila z veljavnimi zakoni, predpisi ali ukrepi za ohranjanje in upravljanje ter izpolnjevanju drugih zahtev, določenih v tej uredbi, ali

(c)

so ribiška plovila, ribiške družbe ali kakršni koli drugi izvajalci dejavnosti prijavljeni v zvezi z domnevnimi ribolovom IUU, vključno s tistimi ribiškimi plovili, ki so bile prijavljene regionalni organizaciji za upravljanje ribolova v skladu s pogoji instrumenta, ki ga je ta organizacija sprejela, da bi oblikovala sezname plovil, ki so domnevno opravljalo ribolov IUU, ali

(d)

so bile države zastave ali države ponovnega izvoza prijavljene regionalni organizaciji za upravljanje ribištva v skladu s pogoji instrumentov, ki jih je ta organizacija sprejela, da bi izvajala trgovinske ukrepe proti državam zastave, ali

(e)

je bilo izdano opozorilo v skladu s členom 23(1).

5.   Države članice se lahko odločijo, da bodo poleg preverjanj iz odstavkov 3 in 4 opravile tudi naključna preverjanja.

6.   Za namene preverjanja lahko pristojni organi držav članic prosijo za pomoč pristojne organe države zastave ali tretje države, ki ni država zastave, kakor je določeno v členu 14; v tem primeru:

(a)

v prošnji za pomoč navedejo razloge zakaj imajo pristojni organi zadevne države članice upravičen dvom o veljavnosti potrdila, izjav, ki jih to potrdilo vsebuje, in/ali skladnosti proizvodov z ukrepi za ohranjanje in upravljanje. V podkrepitev prošnje za pomoč se pošljejo kopija potrdila o ulovu in vse informacije ali dokumenti, ki kažejo, da podatki na potrdilu niso točni. Taka prošnja se nemudoma pošlje pristojnim organom države zastave ali tretje države, ki ni država zastave, kakor je določeno v členu 14;

(b)

postopek preverjanja se zaključi v 15 dneh od datuma prošnje za preverjanje. Če pristojni organi zadevne države zastave ne morejo spoštovati tega roka, lahko organi za preverjanje v državi članici na prošnjo države zastave ali tretje države, ki ni država zastave, kakor je določeno v členu 14, podaljšajo rok za odgovor za največ 15 dni.

7.   Sprostitev proizvodov na trge se zadrži do prejema rezultatov postopkov preverjanja iz odstavkov od 1 do 6. Stroške hranjenja krije izvajalec dejavnosti.

8.   Države članice obvestijo Komisijo, kateri so pristojni organi za pregled in preučitev potrdil o ulovu v skladu s členom 16 in odstavkov 1 do 6 tega člena.

Člen 18

Zavrnitev uvoza

1.   Pristojni organi držav članic po potrebi zavrnejo uvoz ribiških proizvodov v Skupnost, ne da bi jim bilo treba zahtevati kakršne koli dodatne dokaze ali pošiljati prošnjo za pomoč državi zastave, ko ugotovijo, da:

(a)

uvoznik ni mogel predložiti potrdila o ulovu za zadevne proizvode ali izpolniti obveznosti iz člena 16(1) ali (2);

(b)

proizvodi, namenjeni uvozu, niso proizvodi, navedeni na potrdilu o ulovu;

(c)

potrdila o ulovu ni potrdil javni organ države zastave iz člena 12(3);

(d)

potrdilo o ulovu ne vključuje vseh potrebnih informacij;

(e)

uvoznik ne more dokazati, da so ribiški proizvodi skladni s pogoji iz člena 14(1) ali (2);

(f)

ribiško plovilo, ki je v potrdilu o ulovu navedeno kot plovilo, s katerega izvira ulov, je vključeno v seznam plovil IUU Skupnosti ali v seznam plovil IUU iz člena 30;

(g)

so potrdilo o ulovu potrdili organi države zastave, ki je opredeljena kot nesodelujoča država v skladu s členom 31.

2.   Pristojni organi držav članic po prejemu prošnje za pomoč v skladu s členom 17(6) po potrebi zavrnejo uvoz kakršnih koli ribiških proizvodov v Skupnost, kadar:

(a)

prejmejo odgovor, da izvoznik ni imel pravice zahtevati potrditve potrdila o ulovu, ali

(b)

prejmejo odgovor, da se ukrepi za ohranjanje in upravljanje ali drugi pogoji iz tega poglavja v zvezi s proizvodi niso izpolnjevali, ali

(c)

ne prejmejo odgovora v določenem roku ali

(d)

na vprašanja v prošnji ni bilo ustrezno odgovorjeno.

3.   V primeru, da se uvoz ribiških proizvodov zavrne v skladu z odstavkom 1 ali 2, lahko države članice te ribiške proizvode zasežejo in uničijo, odstranijo ali prodajo v skladu z nacionalno zakonodajo. Dobiček od prodaje se lahko porabi za dobrodelne namene.

4.   Vsaka oseba ima pravico do pritožbe proti odločitvam, ki jih pristojni organi sprejmejo v skladu z odstavkom 1, 2 ali 3 in jo zadevajo. Pravica do pritožbe se uporablja v skladu z veljavnimi določbami v zadevni državi članici.

5.   Pristojni organi držav članic o zavrnitvi uvoza obvestijo državo zastave in, kadar je to primerno, tretjo državo, ki ni država zastave iz člena 14. Izvod obvestila se pošlje Komisiji.

Člen 19

Tranzit in pretovarjanje

1.   Če so ribiški proizvodi na kraju vstopa na ozemlje Skupnosti vneseni v postopek tranzita in se prevažajo v drugo državo članico, kjer bodo vneseni v še en postopek carinjenja, se določbe členov 17 in 18 izvajajo v tej državi članici.

2.   Če so ribiški proizvodi na kraju vstopa na ozemlje Skupnosti vneseni v postopek tranzita in se prevažajo v drug kraj v isti državi članici, kjer bodo vneseni v še en postopek carinjenja, lahko ta država članica določbe členov 16, 17 in 18 izvaja na kraju vnosa ali v namembnem kraju. Države članice čim prej obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih za izvajanje tega odstavka, in te podatke posodobijo. Komisija ta obvestila objavi na spletni strani.

3.   Če se ribiški proizvodi ob vstopu na ozemlje Skupnosti pretovorijo ali po morju prevažajo v drugo državo članico, se določbe členov 17 in 18 izvajajo v tej državi članici.

4.   Država članica pretovarjanja sporoči namembni državi članici podatke, ki jih pridobi iz dokumentacije o pretovarjanju, o vrsti ribiških proizvodov, njihovi teži, pristanišču natovarjanja in špediterju v tretji državi, imena transportnih plovil in pristanišča pretovarjanja ter namembnega pristanišča, kakor hitro pridobi te podatke, vsekakor pa še pred pričakovanim prihodom v namembno pristanišče.

Člen 20

Obvestila držav zastave in sodelovanje s tretjimi državami

1.   Potrdila o ulovu, ki jih potrdi določena država zastave, se za namene te uredbe sprejmejo le, če je Komisija od države zastave prejela obvestilo, ki potrjuje, da:

(a)

je v državi zastave vzpostavljena nacionalna ureditev za izvajanje, nadzorovanje in izvrševanje zakonov, predpisov ter ukrepov za ohranjanje in upravljanje, ki jih morajo upoštevati njena ribiška plovila;

(b)

so javni organi države zastave pooblaščeni za potrjevanje verodostojnosti informacij v potrdilih o ulovu in preverjanje takih potrdil na zahtevo držav članic. Poleg tega so v obvestilu tudi informacije za identifikacijo teh organov.

2.   Informacije, ki jih je treba navesti v obvestilu iz odstavka 1, so navedene v Prilogi III.

3.   Komisija državo zastave obvesti o prejemu sporočila, ki se pošlje v skladu z odstavkom 1. Če država zastave Komisiji ne zagotovi vseh podatkov iz odstavka 1, Komisija državi zastave sporoči, kateri podatki manjkajo, in zahteva novo obvestilo.

4.   Komisija po potrebi upravno sodeluje s tretjimi državami na področjih v zvezi z izvajanjem določb o potrdilih o ulovu iz te uredbe, vključno z uporabo elektronskih sredstev za pripravo, potrditev ali predložitev potrdil o ulovu in po potrebi dokumentov iz člena 14(1) in (2).

Takšno sodelovanje stremi:

(a)

k zagotovitvi, da ribiški proizvodi, ki se uvozijo v Skupnost, izhajajo iz ulova, izvedenega v skladu z veljavnimi zakoni, pravili ali ukrepi za ohranjanje in upravljanje;

(b)

da se državam zastave olajša izpolnjevanje postopkov, predpisanih za dostop ribiških plovil do pristanišč, uvoz ribiških proizvodov in zahtev za preverjanje potrdil o ulovu, določenih v poglavju II in tem poglavju;

(c)

da se predvidi, da Komisija ali organ, ki ga ta določi, opravlja revizije na kraju samem, da se preveri, kako se dogovor o sodelovanju dejansko izvaja;

(d)

da se predvidi vzpostavitev okvira za izmenjavo informacij med stranema v podporo izvajanja dogovora o sodelovanju.

5.   Sodelovanje iz odstavka 4 ni pogoj za uporabo tega poglavja za uvoz proizvodov iz ulova ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo katere koli države.

Člen 21

Ponovni izvoz

1.   Ponovni izvoz proizvodov, uvoženih s potrdilom o ulovu v skladu s tem poglavjem, se odobri, če pristojni organi države članice, iz katere naj bi se proizvodi ponovno izvozili, potrdijo oddelek „ponovni izvoz“ na potrdilu o ponovnem izvozu ali njegovi kopiji, če so ribiški proizvodi, namenjeni ponovnemu izvozu, del proizvodov, ki se uvažajo.

2.   Postopek, opredeljen v členu 16(2) se uporablja smiselno, kadar ribiške proizvode ponovno izvaža gospodarski subjekt z dovoljenjem.

3.   Države članice obvestijo Komisijo, kateri organi so pristojni za potrjevanje in preverjanje oddelka „ponovni izvoz“ na potrdilu o ulovu v skladu s postopkom, opredeljenim v členu 15.

Člen 22

Vodenje evidence in razširjanje informacij

1.   Komisija vodi evidenco držav in njihovih pristojnih organov, o katerih je obveščena v skladu s tem poglavjem, in ki vključuje:

(a)

države članice, ki so priglasile svoje pristojne organe za potrjevanje, pregled in preverjanje potrdil o ulovu ter ponovnem izvozu v skladu s členi 15, 16, 17 in 21;

(b)

države zastave, v zvezi s katerimi so bila prejeta obvestila v skladu s členom 20(1), pri čemer je treba navesti tiste države, za katere je bilo v skladu s členom 20(4) vzpostavljeno sodelovanje s tretjimi državami.

2.   Komisija na svoji spletni strani in v Uradnem listu Evropske unije objavi seznam držav in njihovih pristojnih organov iz odstavka 1 in te podatke redno posodablja. Komisija organom držav članic, pristojnim za potrjevanje in preverjanje potrdil o ulovu, po elektronski poti sporoči podatke o organih države zastave, zadolženih za potrjevanje in preverjanje potrdil o ulovu v državah zastave.

3.   Komisija objavi na svoji spletni strani in v Uradnem listu Evropske unije seznam sistemov dokumentacije o ulovu, priznanih v skladu s členom 13, in te podatke redno posodablja.

4.   Države članice hranijo izvirnike potrdil o ulovu, predloženih za uvoz, potrdil o ulovu, potrjenih za izvoz, in potrjenih oddelkov „ponovni izvoz“ na potrdilu o ulovu v skladu z nacionalnimi pravili najmanj tri leta.

5.   Gospodarski subjekti z dovoljenjem hranijo v skladu z nacionalnimi pravili izvirnik dokumentov iz odstavka 4 najmanj tri leta.

POGLAVJE IV

SISTEM SKUPNOSTI ZA OPOZARJANJE

Člen 23

Izrekanje opozoril

1.   Kadar se na podlagi informacij, pridobljenih v skladu s poglavji II, III, V, VI, VII, VIII, X ali XI, upravičeno dvomi da se v zvezi z ribiškimi plovili ali ribiškimi proizvodi iz določenih tretjih držav upoštevajo veljavni zakoni, ali predpisi, tudi veljavni zakoni ali predpisi, ki jih v okviru upravnega sodelovanja iz člena 20(4) sporočijo tretje države, ali z mednarodnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje, Komisija na svoji spletni strani in v Uradnem listu Evropske unije objavi opozorilo, s katerim opozori izvajalce dejavnosti in zagotovi, da države članice sprejmejo ustrezne ukrepe v zvezi z zadevnimi tretjimi državami v skladu s tem poglavjem.

2.   Komisija informacije iz odstavka 1 nemudoma sporoči organom držav članic in zadevne države zastave ter, kadar je to primerno, tretje države, ki ni država zastave iz člena 14.

Člen 24

Ukrepi po izreku opozorila

1.   Ob prejemu informacij sporočenih v skladu s členom 23(2) države članice po potrebi in v skladu z obvladovanjem tveganja:

(a)

opredelijo pošiljke ribiških proizvodov, ki se uvažajo in ki jih zadeva opozorilo ter preverijo potrdilo o ulovu ter, kadar je to primerno, dokumente iz člena 14, v skladu z določbami iz člena 17;

(b)

sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se za prihodnje pošiljke ribiških proizvodov, namenjenih za uvoz, ki jih zadeva opozorilo, preverijo potrdila o ulovu ter, kadar je to primerno, dokumenti iz člena 14 v skladu z določbami iz člena 17;

(c)

opredelijo vse predhodne pošiljke ribiških proizvodov, ki jih zadeva opozorilo, in opravijo vsa ustrezna preverjanja, vključno s preverjanjem predhodno predloženih potrdil o ulovu;

(d)

v zvezi z ribiškimi plovili, ki jih zadeva opozorilo, se v skladu s pravili mednarodnega prava opravijo potrebne poizvedbe, preiskave ali inšpekcije na morju, v pristaniščih ali v katerem koli drugem kraju iztovarjanja.

2.   Države članice Komisiji čim prej sporočijo ugotovitve svojih preverjanj, zahteve za preverjanje in sprejete ukrepe, kadar je bila dokazana neskladnost z veljavnimi zakoni, predpisi in mednarodnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje.

3.   Kadar Komisija odloči, da glede na ugotovitve preverjanj, opravljenih v skladu z odstavkom 1, upravičen dvom, na podlagi katerega je bilo izdano opozorilo, ne obstaja več, potem takoj:

(a)

objavi obvestilo o tem na svoji spletni strani in v Uradnem listu Evropske unije, s katerim razveljavi prejšnje opozorilo;

(b)

o razveljavitvi obvesti državo zastave in po potrebi tretjo državo, ki ni država zastave iz člena 14, ter

(c)

na ustrezne načine obvesti države članice.

4.   Kadar Komisija odloči, da glede na zaključke preverjanj, opravljenih v skladu z odstavkom 1, upravičen dvom, na podlagi katerega je bilo izdano opozorilo, še obstaja, potem takoj:

(a)

na svoji spletni strani in v Uradnem listu Evropske unije objavi posodobljeno opozorilo;

(b)

obvesti državo zastave in po potrebi tretjo državo, ki ni država zastave iz člena 14;

(c)

na ustrezne načine obvesti države članice in

(d)

kadar je to primerno, zadevo predloži regionalni organizaciji za upravljanje ribištva, katere ukrepi za ohranjanje in upravljanje so bili morda kršeni.

5.   Kadar se Komisija odloči, da je na podlagi zaključkov preverjanj, opravljenih v skladu z odstavkom 1, dovolj razlogov za sum na neskladnost z veljavnimi zakoni, predpisi ali mednarodnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje, potem nemudoma:

(a)

v ta namen na svoji spletni strani in v Uradnem listu Evropske unije objavi novo opozorilo;

(b)

obvesti državo zastave ter sproži ustrezne postopke in demarše v skladu s poglavjema V in VI;

(c)

po potrebi obvesti tretjo državo, ki ni država zastave iz člena 14;

(d)

na ustrezne načine obvesti države članice, in

(e)

kadar je to primerno, zadevo predloži regionalni organizaciji za upravljanje ribištva, katere ukrepi za ohranjanje in upravljanje so bili morda kršeni.

POGLAVJE V

OPREDELITEV RIBIŠKIH PLOVIL, KI OPRAVLJAJO RIBOLOV IUU

Člen 25

Sum opravljanja ribolova IUU

1.   Komisija ali organ, ki ga ta določi, zbere in analizira:

(a)

vse informacije o ribolovu IUU, pridobljene v skladu s poglavji II, III, IV, VIII, X in XI, in/ali

(b)

po potrebi vse druge pomembne informacije, kot so:

(i)

podatki o ulovu;

(ii)

trgovinske informacije, pridobljene iz nacionalnih statistik in drugih zanesljivih virov;

(iii)

registri plovil in zbirke podatkov;

(iv)

dokumenti o ulovu ali programi statističnih dokumentov regionalnih organizacij za upravljanje ribištva;

(v)

poročila o opažanjih ali drugih dejavnostih ribiških plovil, ki domnevno opravljajo ribolov IUU iz člena 3 in seznami plovil IUU, o katerih poročajo ali jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva;

(vi)

poročila, pripravljena v skladu z Uredbo (EGS) št. 2847/93 o ribiških plovilih, ki domnevno opravljajo ribolov IUU iz člena 3;

(vii)

vse druge pomembne informacije, pridobljene med drugim v pristaniščih in na ribolovnih območjih.

2.   Države članice lahko Komisiji kadar koli predložijo vse dodatne informacije, ki bi lahko bile pomembne za oblikovanje seznama plovil IUU Skupnosti. Komisija ali organ, ki ga ta določi, pošlje te informacije skupaj z razpoložljivimi dokazi državam članicam in zadevnim državam zastave.

3.   Komisija ali organ, ki ga ta določi, vodi evidenco za vsako ribiško plovilo, prijavljeno kot domnevno vpleteno v ribolov IUU, ki se posodablja ob prejemu novih informacij.

Člen 26

Domnevni ribolov IUU

1.   Komisija opredeli ribiška plovila, v zvezi s katerimi je bilo skladu s členom 25 pridobljenih dovolj informacij, na podlagi katerih se lahko domneva, da so bila morda vpletena v ribolov IUU, zaradi česar je treba pri zadevni državi zastave opraviti uradno poizvedbo.

2.   Komisija obvesti države zastave, katerih ribiška plovila so opredeljena v skladu z odstavkom 1, o uradni zahtevi za poizvedbo glede domnevnega ribolova IUU zadevnih plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo. Z obvestilom se:

(a)

zagotovijo vse informacije o domnevnem ribolovu IUU, ki jih je pridobila Komisija;

(b)

izda uradna zahteva državi zastave, naj stori vse potrebno, da razišče domnevni ribolov IUU in pravočasno sporoči rezultate te preiskave Komisiji;

(c)

izda uradna zahteva državi zastave, naj takoj uvede izvršilne ukrepe, če se izkaže, da je domneva proti zadevnem ribiškem plovilu utemeljena, in obvesti Komisijo o sprejetih ukrepih;

(d)

država zastave zaprosi, naj obvesti lastnika in po potrebi upravljavca zadevnega ribiškega plovila o natančni navedbi razlogov za nameravano uvrstitev na seznam in o posledicah vključitve ribiških plovil na seznam plovil IUU Skupnosti, kot je določeno v členu 37. Od držav zastave se zahteva tudi, naj Komisiji zagotovijo informacije o lastnikih ribiških plovil in po potrebi upravljavcih, da se zagotovi, da je mogoče te osebe zaslišati v skladu s členom 27(2);

(e)

državo zastave obvesti o določbah poglavij VI in VII.

3.   Komisija obvesti države članice zastave, katerih ribiška plovila so opredeljena v skladu z odstavkom 1, o uradni zahtevi za poizvedbo glede domnevnega IUU ribolova zadevnih plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo. Obvestilo:

(a)

zagotovi vse informacije o domnevnem ribolovu IUU, ki jih je pridobila Komisija;

(b)

vključuje uradno zahtevo državi članici zastave, naj v skladu z Uredbo (EGS) št. 2847/93 stori vse potrebno, da razišče domnevni ribolov IUU ali po potrebi poroča o vseh ukrepih, ki so bili že sprejeti za preiskovanje teh dejavnosti, in pravočasno sporoči rezultate te preiskave Komisiji;

(c)

izda uradno zahtevo državi članici zastave, naj pravočasno uvede izvršilne ukrepe, če se izkaže, da je domneva o zadevnem ribolovnem plovilu utemeljena, Komisijo pa obvesti o sprejetih ukrepih;

(d)

od države članice zastave zahteva, naj uradno obvesti lastnika in po potrebi upravljavca zadevnega ribiškega plovila o natančni navedbi razlogov za nameravano uvrstitev na seznam in o posledicah vključitve plovil na seznam plovil IUU Skupnosti, kot je določeno v členu 37. Od držav članic zastave se zahteva tudi, naj Komisiji zagotovijo informacije o lastnikih ribiških plovil in po potrebi upravljavcih, da se zagotovi, da je mogoče te osebe zaslišati v skladu s členom 27(2).

4.   Komisija informacije o ribiških plovilih, ki domnevno opravljajo ribolov IUU, razpošlje vsem državam članicam, da bi tako omogočila izvajanje Uredbe (EGS) št. 2847/93.

Člen 27

Priprava seznama plovil IUU Skupnosti

1.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 54(2) pripravi seznam plovil IUU Skupnosti. Seznam vključuje ribiška plovila, za katera, po sprejetju ukrepov v skladu s členoma 25 in 26, informacije, pridobljene v skladu s to uredbo, kažejo, da opravljajo ribolov IUU in da njihove države zastave niso spoštovale uradnih zahtev iz člena 26(2)(b) in (c) in člena 26(3)(b) in (c) za zaustavitev tega ribolova IUU.

2.   Preden se katero koli ribiško plovilo vključi na seznam plovil IUU Skupnosti, Komisija lastnikom in po potrebi upravljavcem zadevnega ribiškega plovila pošlje obvestilo z natančno navedbo razlogov za nameravano uvrstitev in z vsemi elementi, ki podpirajo sum, da je to ribiško plovilo opravljalo ribolov IUU. To obvestilo navaja pravico do zahtevanja oziroma zagotovitve dodatnih informacij, lastniku in po potrebi upravljavcem plovila pa omogoča, da so zaslišani, da zagovarjajo svoje stališče ter da imajo za to dovolj časa in ustrezna sredstva.

3.   Ko se sprejme odločitev, da se ribiško plovilo vključi na seznam plovil IUU Skupnosti, Komisija o tej odločitvi in razlogih zanjo obvesti lastnika in po potrebi upravljavca ribiškega plovila.

4.   Obveznosti, naložene Komisiji v skladu z odstavkoma 2 in 3, se uporabljajo brez poseganja v primarno pristojnost države zastave glede ribiškega plovila ter samo, če ima Komisija na voljo ustrezne informacije glede identifikacije lastnika in upravljavcev ribiškega plovila.

5.   Komisija državo zastave uradno obvesti o vključitvi ribiškega plovila na seznam plovil IUU Skupnosti in državi zastave predloži natančne razloge za uvrstitev.

6.   Komisija od držav zastave, katerih ribiška plovila so na seznamu plovil IUU Skupnosti, zahteva, naj:

(a)

lastnika ribiških plovil obvestijo o vključitvi teh plovil na seznam plovil IUU Skupnosti, o razlogih za to vključitev in njenih posledicah, kot je določeno v členu 37, in

(b)

storijo vse potrebno, da odpravijo ribolov IUU, po potrebi tudi z odvzemom registracije ali ribolovnih dovoljenj zadevnih ribiških plovil, Komisijo pa obvestijo o sprejetih ukrepih.

7.   Ta člen se ne uporablja za ribiška plovila Skupnosti, če je država članica zastave sprejela ukrepe v skladu z odstavkom 8.

8.   Ribiška plovila Skupnosti niso zajeta v seznam plovil IUU Skupnosti, če je država članica zastave ukrepala v skladu s to uredbo in Uredbo (EGS) št. 2847/93 glede kršitev, ki sodijo med hude kršitve, kakor je določeno v členu 3(2), brez poseganja v ukrepe, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

Člen 28

Črtanje ribiških plovil s seznama plovil IUU Skupnosti

1.   Komisija črta ribiško plovilo s seznama plovil IUU Skupnosti v skladu s postopkom iz člena 54(2), če država zastave ribiškega plovila dokaže, da:

(a)

plovilo ni opravljalo ribolovnih dejavnosti IUU, zaradi katerih je bilo vključeno na seznam, ali

(b)

so bile izrečene učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za zadevne ribolovne dejavnosti IUU, zlasti ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo države članice, v skladu z Uredbo (EGS) št. 2847/93.

2.   Lastnik ali, kadar je to primerno, upravljavec ribiškega plovila, vključenega na seznam plovil IUU Skupnosti, lahko Komisiji v primeru neukrepanja države zastave v skladu z odstavkom 1 predloži zahtevo, naj pregleda status takega plovila.

Komisija preuči črtanje ribiškega plovila s seznama, samo če:

(a)

lastnik ali upravljavci plovila zagotovijo dokaze, da ribiško plovilo več ne opravlja ribolova IUU, ali

(b)

je ribiško plovilo s seznama potonilo ali je bilo razrezano.

3.   Komisija v vseh drugih primerih preuči črtanje ribiškega plovila s seznama samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

od vključitve ribiškega plovila na seznam sta minili vsaj dve leti, v katerih Komisija ni prejela nadaljnjih poročil o domnevnem ribolovu IUU tega plovila v skladu s členom 25, ali

(b)

lastnik predloži informacije o trenutnih dejavnostih ribiškega plovila, ki dokazujejo, da to plovilo opravlja dejavnosti povsem v skladu z zakoni, predpisi in/ali ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki se uporabljajo za kakršen koli ribolov, pri katerem to plovilo sodeluje, ali

(c)

zadevno ribiško plovilo, njegov lastnik ali upravljavci niso več neposredno bodisi posredno operativno ali finančno v stiku z drugimi plovili, lastniki ali upravljavci, ki domnevno ali dokazano opravljajo ribolov IUU.

Člen 29

Vsebina, objava in vzdrževanje seznama plovil IUU Skupnosti

1.   Seznam plovil IUU Skupnosti vsebuje za vsako ribiško plovilo naslednje podatke:

(a)

ime in prejšnja imena, če obstajajo;

(b)

zastavo in prejšnje zastave, če obstajajo;

(c)

lastnika in po potrebi prejšnje lastnike, vključno z upravičenimi lastniki, če obstajajo;

(d)

upravljavca in po potrebi prejšnje upravljavce, če obstajajo;

(e)

klicni znak in prejšnje klicne znake, če obstajajo;

(f)

številko Lloyds/IMO (če obstaja);

(g)

fotografije, če obstajajo;

(h)

datum prvega vpisa na seznam plovil IUU;

(i)

povzetek dejavnosti, ki upravičujejo vključitev plovila na seznam, vključno z navedbo vseh zadevnih dokumentov, v katerih so informacije in dokazi o teh dejavnostih.

2.   Komisija objavi seznam plovil IUU Skupnosti v Uradnem listu Evropske unije in stori vse potrebno, da zagotovi njegovo objavo, vključno z objavo na svoji spletni strani.

3.   Komisija posodablja seznam plovil IUU Skupnosti vsake tri mesece in zagotovi sistem za samodejno obveščanje držav članic, regionalnih organizacij za upravljanje ribištva in vseh članov civilne družbe, ki to zahtevajo, o novostih. Komisija poleg tega pošlje seznam FAO ter regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, da bi se okrepilo sodelovanje med Skupnostjo in temi organizacijami, katerega namen je preprečevanje ribolova IUU, odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje.

Člen 30

Seznami plovil IUU, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva

1.   Poleg ribiških plovil iz člena 27 se ribiška plovila, vpisana na sezname plovil IUU, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, v skladu s postopkom iz člena 54(2) vključijo na seznam plovil IUU Skupnosti. Črtanje takšnih plovil s seznama plovil IUU Skupnosti poteka v skladu z odločitvami, ki jih v zvezi z njimi sprejme ustrezna regionalna organizacija za upravljanje ribištva.

2.   Komisija vsako leto, potem ko od regionalnih organizacij za upravljanje ribištva prejme sezname ribiških plovil, ki so domnevno in dokazano vpletena v ribolov IUU, o teh seznamih obvesti države članice.

3.   Komisija ob vsaki spremembi seznamov takoj obvesti države članice o vpisih na sezname, črtanjih s seznamov in/ali spremembah seznamov iz odstavka 2 tega člena. Člen 37 se uporablja za plovila, navedena na tako spremenjenih seznamih IUU regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, in sicer od takrat, ko se države članice obvestijo.

POGLAVJE VI

NESODELUJOČE TRETJE DRŽAVE

Člen 31

Opredelitev nesodelujočih tretjih držav

1.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 54(2) opredeli tretje države, ki jih obravnava kot nesodelujoče tretje države pri boju proti ribolovu IUU.

2.   Opredelitev iz odstavka 1 temelji na preučitvi vseh informacij, pridobljenih v skladu s poglavji II, III, IV, V, VIII, X in XI, ali po potrebi vseh drugih zadevnih informacij, kot so podatki o ulovu, trgovinske informacije iz nacionalne statistike in drugih zanesljivih virov, registra plovil in zbirke podatkov, dokumenti o ulovu ali program statističnih dokumentov in seznami plovil IUU, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, ter vse druge informacije, pridobljene v pristaniščih in na ribolovnih območjih.

3.   Tretja država je lahko opredeljena kot nesodelujoča tretja država, če ne izpolnjuje dolžnosti, ki so ji naložene v skladu z mednarodnim pravom kot državi zastave, pristanišča, obalni državi ali državi trga ter v skladu s katerimi mora ukrepati za preprečevanje ribolova IUU, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

4.   Za namene odstavka 3 Komisija upošteva predvsem preučitev ukrepov, ki jih je zadevna tretja država uvedla v zvezi s:

(a)

ponavljajočimi se ustrezno zabeleženimi ribolovom IUU, ki so jih opravljala ali omogočala ribiška plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, ali njeni državljani ali ribiška plovila, ki opravljajo dejavnost v njenih morskih vodah ali uporabljajo njena pristanišča, ali

(b)

dostopom na svoj trg za ribiške proizvode, pridobljene z ribolovom IUU.

5.   Za namene odstavka 3 Komisija upošteva:

(a)

ali zadevna tretja država učinkovito sodeluje s Skupnostjo, tako da se odziva na zahteve Komisije v zvezi s preiskovanjem, zagotavljanjem povratnih informacij ali nadaljnjim spremljanjem ribolova IUU in s tem povezanih dejavnosti;

(b)

ali je zadevna tretja država uvedla učinkovite izvršilne ukrepe v zvezi z izvajalci dejavnosti, odgovornimi za ribolov IUU, in zlasti, ali se uporabljajo dovolj stroge sankcije, da ostanejo kršitelji brez koristi, ki izhajajo iz ribolova IUU;

(c)

pretekla pojavljanja, vrsto, okoliščine, obseg in težo obravnavanih oblik ribolova IUU;

(d)

za države v razvoju, obstoječe zmogljivosti njihovih pristojnih organov.

6.   Za namene odstavka 3 Komisija upošteva tudi naslednje elemente:

(a)

ratifikacijo mednarodnih instrumentov o ribištvu ali pristop zadevnih tretjih držav k tem instrumentom, zlasti UNCLOS, Sporazuma ZN o staležu rib in Sporazumu FAO o skladnosti z ukrepi;

(b)

status zadevne tretje države kot pogodbenice v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva ali njeno soglasje za izvajanje ukrepov za ohranjanje in upravljanje, ki jih sprejmejo te organizacije;

(c)

kakršna koli dejanja ali opustitve dejanja zadevne tretje države, ki bi lahko zmanjšala učinkovitost veljavnih zakonov, predpisov ali mednarodnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje.

7.   Po potrebi se pri izvajanju tega člena ustrezno upoštevajo posebne omejitve držav v razvoju, zlasti v zvezi s spremljanjem, nadzorom in obvladovanjem ribolovnih dejavnosti.

Člen 32

Demarše v zvezi z državami, opredeljenimi kot nesodelujoče tretje države

1.   Komisija zadevne države obvesti o možnosti, da bodo opredeljene kot nesodelujoče tretje države v skladu z merili iz člena 31. V obvestilu so vključene naslednje informacije:

(a)

razlog ali razloge za opredelitev z vsemi razpoložljivimi dokazili;

(b)

napotilo, da lahko Komisiji pisno odgovorijo v zvezi z odločitvijo o opredelitvi in predložijo druge zadevne informacije, na primer dokaze, ki spodbijajo opredelitev, ali, kadar je to ustrezno, akcijski načrt za izboljšanje in sprejete ukrepe za izboljšanje razmer;

(c)

pravico do zahtevanja oziroma zagotovitve dodatnih informacij;

(d)

posledice opredelitve države kot nesodelujoče tretje države, kot so določene v členu 38.

2.   Komisija v obvestilo iz odstavka 1 vključi tudi zahtevo, da zadevna tretja država stori vse potrebno za ustavitev zadevnih ribolovnih dejavnosti IUU in preprečevanje vseh takih dejavnosti v prihodnosti ter odpravi vsa dejanja ali opustitve dejanj iz člena 31(6)(c).

3.   Komisija pošlje obvestilo in zahtevo zadevni tretji državi prek več kot enega komunikacijskega sredstva. Komisija od te države zahteva potrditev, da je obvestilo prejela.

4.   Komisija zadevni tretji državi da dovolj časa, da odgovori na obvestilo, ter določi razumen rok, v katerem mora zadevna tretja država odpraviti nepravilnosti.

Člen 33

Priprava seznama nesodelujočih tretjih držav

1.   Svet s kvalificirano večino in na predlog Komisije sprejme seznam nesodelujočih tretjih držav.

2.   Komisija nemudoma obvesti zadevno tretjo državo o tem, da je bila opredeljena kot nesodelujoča tretja država, in o ukrepih, uvedenih v skladu s členom 38, ter od nje zahteva, naj popravi trenutne razmere in sporoči sprejete ukrepe za zagotavljanje skladnosti ravnanja njenih ribiških plovil z ukrepi za ohranjanje in upravljanje.

3.   Komisija po sprejetju odločitve v skladu z odstavkom 1 tega člena nemudoma obvesti države članice in od njih zahteva, naj takoj zagotovijo izvajanje ukrepov, določenih v členu 38. Države članice Komisijo obvestijo o vseh ukrepih, ki jih sprejmejo na podlagi te zahteve.

Člen 34

Črtanje s seznama nesodelujočih tretjih držav

1.   Svet s kvalificirano večino in na predlog Komisije tretjo državo črta s seznama nesodelujočih tretjih držav, če zadevna tretja država dokaže, da so se razmere, zaradi katerih je bila uvrščena na seznam, popravile. Pri odločitvi o črtanju se upošteva tudi, ali so opredeljene zadevne tretje države uvedle dejanske ukrepe, s katerimi lahko dosežejo trajno izboljšanje razmer.

2.   Komisija po sprejetju odločitve v skladu z odstavkom 1 tega člena nemudoma obvesti države članice o odpravi ukrepov iz člena 38 v zvezi z zadevno tretjo državo.

Člen 35

Objava seznama nesodelujočih tretjih držav

Komisija objavi seznam nesodelujočih tretjih držav v Uradnem listu Evropske unije in stori vse potrebno, da zagotovi objavo tega seznama, vključno z objavo na svoji spletni strani. Komisija seznam redno posodablja in zagotovi sistem za samodejno obveščanje držav članic, regionalnih organizacij za upravljanje ribištva in vseh članov civilne družbe, ki to zahtevajo, o novostih. Komisija poleg tega pošlje seznam nesodelujočih tretjih držav FAO ter regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, da bi se okrepilo sodelovanje med Skupnostjo in temi organizacijami, katerega namen je preprečevanje ribolova IUU, odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje.

Člen 36

Izredni ukrepi

1.   Če obstajajo dokazi, da je tretja država sprejela ukrepe, ki slabijo ukrepe za ohranjanje in upravljanje, sprejete s strani regionalne organizacije za upravljanje ribištva, ima Komisija pravico, da v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi sprejme nujne ukrepe, ki veljajo največ šest mesecev. Komisija lahko sprejme novo odločitev o podaljšanju nujnih ukrepov za največ šest mesecev.

2.   Nujni ukrepi iz odstavka 1 lahko med drugim vključujejo naslednje:

(a)

ribiškim plovilom z dovoljenjem za ribolov, ki plujejo pod zastavo zadevne tretje države, ni dovoljen dostop do pristanišč držav članic, razen v primeru višje sile ali stiske, kakor je opredeljeno v členu 4(2), ki so nujno potrebne za rešitev takih razmer;

(b)

ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo države članice, ni dovoljeno opravljanje skupnih ribolovnih dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo zadevne tretje države;

(c)

ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo države članice, ni dovoljen ribolov v morskih vodah v pristojnosti zadevne tretje države, brez poseganja v določbe iz dvostranskih sporazumov o ribištvu;

(d)

zagotavljanje živih rib za ribogojstvo v morskih vodah v pristojnosti zadevne tretje države ni dovoljeno;

(e)

žive ribe, ki jih ulovijo ribiška plovila pod zastavo zadevne tretje države, se ne sprejmejo za ribogojstvo v morskih vodah v pristojnosti države članice.

3.   Nujni ukrepi imajo takojšen učinek. Sporočijo se državam članicam in zadevni tretji državi ter objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Zadevne države članice lahko odločitev Komisije iz odstavka 1 predajo Svetu v 10 delovnih dneh od prejema obvestila.

5.   Svet, ki odloča s kvalificirano večino, lahko sprejme drugačno odločitev v enem mesecu od datuma prejema obvestila.

POGLAVJE VII

UKREPI V ZVEZI Z RIBIŠKIMI PLOVILI IN DRŽAVAMI, KI OPRAVLJAJO RIBOLOV IUU

Člen 37

Ukrepi v zvezi z ribiškimi plovili, vključenimi na seznam plovil IUU Skupnosti

Za ribiška plovila, ki so vključena v seznam plovil IUU Skupnosti („ribiška plovila IUU“) se uporabljajo naslednji ukrepi:

1.

države članice zastave Komisiji ne predložijo nobenih zahtevkov za ribolovna dovoljenja za ribiška plovila IUU;

2.

veljavna ribolovna dovoljenja ali posebna ribolovna dovoljenja, ki so jih izdale države članice zastave za ribiška plovila IUU, se prekličejo;

3.

ribiškim plovilom IUU, ki plujejo pod zastavo tretje države, se prepove ribolov v vodah Skupnosti in se jih ne sme zakupiti;

4.

ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ne smejo nikakor pomagati plovilom s seznama ribiških plovil IUU, ali z njimi sodelovati pri predelavi rib, kakršnem koli pretovarjanju ali skupnem ribolovnem delovanju;

5.

ribiškim plovilom IUU, ki plujejo pod zastavo države članice, je dovoljen samo dostop do matičnega pristanišča, do drugih pristanišč Skupnosti pa ne, razen v primeru višje sile ali stiske. Ribiškim plovilom IUU, ki plujejo pod zastavo tretje države, ni dovoljen vstop v pristanišče države članice, razen v primeru višje sile ali stiske. Druga možnost pa je, da država članica ribiškemu plovilu IUU, lahko dovoli vstop v svoja pristanišča, če se zaseže ulov na krovu in po potrebi ribolovno orodje, prepovedano v skladu z ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva. Države članice zasežejo tudi ulov in po potrebi ribolovno orodje, prepovedano v skladu z navedenimi ukrepi, na krovu ribiških plovil IUU in ki jim je bil dovoljen vstop v njihova pristanišča zaradi višje sile ali stiske;

6.

ribiškim plovilom IUU, ki plujejo pod zastavo tretje države, se v pristaniščih ne zagotavljajo obnavljanje zalog, točenje goriva ali druge storitve, razen v primeru višje sile ali stiske;

7.

ribiška plovila IUU, ki plujejo pod zastavo tretje države, ne smejo menjati posadke, razen v primeru višje sile ali stiske;

8.

države članice ribiškim plovilom IUU, ne odobrijo, da plujejo pod njihovo zastavo;

9.

prepovedan je uvoz ribiških proizvodov, ki so jih ujela taka ribiška plovila, skladno s tem pa se potrdila o ulovu, ki spremljajo te proizvode, ne sprejmejo ali potrdijo;

10.

prepovedana sta izvoz in ponovni izvoz ribiških proizvodov z ribiških plovil IUU, in sicer za namene predelave;

11.

ribiškim plovilom IUU, ki nimajo na krovu ne rib ne posadke, je dovoljen vstop v pristanišče, da bi bila razrezana, vendar brez poseganja v kakršne koli ukrepe pregona ali sankcije, uvedene proti temu plovilu in kateri koli zadevni pravni ali fizični osebi.

Člen 38

Ukrepanje v zvezi z nesodelujočimi tretjimi državami

Za nesodelujoče tretje države se uporabljajo naslednji ukrepi:

1.

prepovedan je uvoz ribiških proizvodov, ki so jih ujela ribiška plovila pod zastavo takih držav, v Skupnost, skladno s tem pa se ne sprejmejo potrdila o ulovu, ki spremljajo te proizvode. Kadar opredelitev nesodelujoče tretje države v skladu s členom 31 temelji na tem, da ta tretja država ni sprejela ustreznih ukrepov v zvezi z ribolovom IUU, ki zadevajo določen stalež ali vrsto, se lahko prepoved uvoza uporabi samo za ta stalež ali vrsto;

2.

izvajalci dejavnosti iz Skupnosti ne smejo kupiti ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo takih držav;

3.

zamenjava zastave ribiškega plovila, ki pluje pod zastavo države članice, za zastavo takih držav je prepovedana;

4.

države članice ne dovolijo sklepanja dogovorov o zakupu s takimi državami v zvezi z ribiškimi plovili, ki plujejo pod njihovo zastavo;

5.

prepovedan je izvoz ribiških plovil Skupnosti v take države;

6.

prepovedani so zasebni trgovinski dogovori med državljani države članice in takih držav, v skladu s katerimi bi ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo te države članice, uporabilo ribolovne možnosti takih držav:

7.

prepovedane so skupne ribolovne dejavnosti, v katerih plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, sodelujejo z ribiškim plovilom, ki pluje pod zastavo take države;

8.

Komisija predlaga razveljavitev vseh trajnih dvostranskih sporazumov s takimi državami o ribištvu ali partnerskih sporazumov o ribištvu, ki predvidevajo prenehanje veljavnosti sporazuma, če ta država ne izpolnjuje svojih obveznosti glede boja proti ribolovu IUU;

9.

Komisija s takimi državami ne začne pogajanj o sklenitvi dvostranskih sporazumov o ribištvu ali partnerskih sporazumov o ribištvu.

POGLAVJE VIII

DRŽAVLJANI

Člen 39

Državljani, ki opravljajo ali podpirajo ribolov IUU

1.   Državljani v pristojnosti držav članic („državljani“) ne podpirajo in ne opravljajo ribolova IUU, bodisi z delovanjem na krovu plovil ali kot upravljavci ali dejanski lastniki ribiških plovil, vključenih v seznam plovil IUU Skupnosti.

2.   Države članice brez poseganja v primarno odgovornost države zastave sodelujejo med seboj in s tretjimi državami ter sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo Skupnosti, da identificirajo državljane, ki podpirajo ali opravljajo ribolov IUU.

3.   Države članice brez poseganja v primarno pristojnost države zastave sprejmejo – ob upoštevanju svojih veljavnih zakonov in predpisov ter v skladu z njimi – ustrezne ukrepe v zvezi s svojimi državljani, identificiranimi kot državljani, ki podpirajo ali opravljajo ribolov IUU.

4.   Vsaka država članica Komisiji sporoči imena pristojnih organov, odgovornih za usklajevanje zbiranja in preverjanja informacij o dejavnostih državljanov iz tega poglavje ter za poročanje Komisiji in sodelovanje z njo.

Člen 40

Preprečevanje in sankcije

1.   Države članice spodbujajo državljane, naj sporočijo vse informacije, ki imajo na voljo v zvezi s pravnimi, lastniškimi ali finančnimi interesi ali nadzorom v zvezi z ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo tretje države, ter imena zadevnih plovil.

2.   Izvajalcem dejavnosti, udeleženim pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih v seznam plovil IUU Skupnosti, državljani ne smejo prodati ali izvoziti nobenega ribiškega plovila.

3.   Brez poseganja v druge določbe zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi sredstvi države članice izvajalcem dejavnosti, udeleženim pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih v seznam plovil IUU Skupnosti, ne odobrijo državne pomoči v okviru nacionalnih ureditev pomoči ali skladov Skupnosti.

4.   Države članice si prizadevajo pridobiti informacije o obstoju kakršnih koli dogovorov med državljani in tretjo državo, ki omogočajo zamenjavo zastave ribiškega plovila, ki pluje pod zastavo države članice, za zastavo te tretje države. O tem obvestijo Komisijo in ji predložijo seznam zadevnih ribiških plovil.

POGLAVJE IX

TAKOJŠNJI IZVRŠILNI UKREPI, SANKCIJE IN SPREMLJEVALNE SANKCIJE

Člen 41

Področje uporabe

To poglavje se uporablja za:

1.

hude kršitve, storjene na ozemlju držav članic, za katere velja Pogodba, ali v morskih vodah pod suverenostjo ali v pristojnosti držav članic, z izjemo voda ob ozemljih ali državah, omenjenih v Prilogi II Pogodbe;

2.

hude kršitve, ki jih storijo ribiška plovila Skupnosti ali državljani držav članic;

3.

hude kršitve, ki so ugotovljene na ozemlju ali v vodah, kakor je določeno v točki 1 tega člena, vendar so bile storjene na odprtem morju ali v pristojnosti tretje države in so sankcionirane v skladu s členom 11(4).

Člen 42

Hude kršitve

1.   V tej uredbi huda kršitev pomeni:

(a)

dejavnosti, ki se obravnavajo kot ribolov IUU v skladu z merili iz člena 3;

(b)

opravljanje poslov, ki so neposredno povezani z ribolovom IUU, vključno s trgovino ali uvozom ribiških proizvodov;

(c)

ponarejanje dokumentov iz te uredbe ali uporaba takih ponarejenih ali neveljavnih dokumentov.

2.   O resnosti kršitve odloči pristojni organ države članice ob upoštevanju meril iz člena 3(2).

Člen 43

Takojšnji izvršilni ukrepi

1.   Kadar se sumi, da je fizična oseba storila hudo kršitev ali je bila zalotena pri dejanju hude kršitve ali se sumi, da je pravna oseba odgovorna za tako kršitev, države članice sprožijo temeljito preiskavo kršitve ter v skladu s svojo zakonodajo in glede na resnost kršitve uvedejo takojšne izvršilne ukrepe, med katerimi so zlasti:

(a)

takojšnje prenehanje ribolovnih dejavnosti;

(b)

preusmeritev ribiškega plovila v pristanišče;

(c)

preusmeritev transportnega vozila na drugo lokacijo zaradi inšpekcije;

(d)

odredba varščine;

(e)

zaseg ribolovnega orodja, ulova ali ribiških proizvodov;

(f)

začasna imobilizacija zadevnega ribiškega plovila ali transportnega vozila;

(g)

začasen preklic dovoljenja za ribolov.

2.   Izvršilni ukrepi morajo biti takšni, da preprečujejo nadaljnjo zadevno hudo kršitev in pristojnim organom omogočajo zaključek preiskave zadevne hude kršitve.

Člen 44

Sankcije za hude kršitve

1.   Države članice zagotovijo, da se fizična oseba, ki je storila hudo kršitev, ali pravna oseba, za katero se ugotovi, da je odgovorna za hudo kršitev, kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi sankcijami.

2.   Države članice naložijo najvišjo sankcijo v višini vsaj petkratne vrednosti ribiških proizvodov, pridobljenih s hudo kršitvijo.

Če se huda kršitev v petih letih ponovi, države članice naložijo najvišjo sankcijo v višini vsaj osemkratne vrednosti ribiških proizvodov, pridobljenih s hudo kršitvijo.

Države članice pri naložitvi sankcij upoštevajo tudi vrednost škode, povzročene zadevnim ribolovnim virom in zadevnemu morskemu okolju.

3.   Države članice lahko poleg upravnih sankcij ali kot njihovo alternativo uporabijo tudi učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni po kazenskem pravu.

Člen 45

Spremljevalne sankcije

Sankcije, predvidene v tem poglavju, lahko spremljajo druge sankcije ali ukrepi, zlasti:

1.

zaseg ribiškega plovila, vpletenega v kršitev;

2.

začasno imobilizacijo ribiškega plovila;

3.

zaseg prepovedanega ribolovnega orodja, ulova ali ribiških proizvodov;

4.

začasen preklic ali odvzem dovoljenja za ribolov;

5.

omejitev ali odvzem ribolovnih pravic;

6.

začasen ali trajen odvzem pravice do pridobitve novih ribolovnih pravic;

7.

začasna ali trajna prepoved dostopa do državne podpore ali subvencij;

8.

začasen preklic ali odvzem statusa gospodarskega subjekta z dovoljenjem, podeljenega v skladu s členom 16(3).

Člen 46

Skupna raven sankcij in spremljevalnih sankcij

Skupna raven sankcij in spremljevalnih sankcij se izračuna na način, s katerim se zagotovi, da se odgovornim osebam na podlagi teh sankcij učinkovito odvzamejo gospodarske koristi, pridobljene s hudimi kršitvami, in sicer brez poseganja v legitimno pravico do opravljanja poklica. V ta namen je treba upoštevati tudi takojšnje izvršilne ukrepe, sprejete v skladu s členom 43.

Člen 47

Odgovornost pravnih oseb

1.   Pravne osebe se štejejo za odgovorne za hude kršitve, kadar take kršitve v njihovo korist stori katera koli fizična oseba kot posameznik ali del organa pravne osebe, ki ima odločilni položaj znotraj pravne osebe, in sicer na podlagi:

(a)

pooblastila za zastopanje pravne osebe ali

(b)

dovoljenja za sprejemanje odločitev v imenu pravne osebe ali

(c)

dovoljenja za izvajanje nadzora znotraj pravne osebe.

2.   Pravne osebe so lahko odgovorne, če je bilo zaradi pomanjkljivega nadzora ali kontrole s strani fizične osebe iz odstavka 1 mogoče, da je fizična oseba, ki je podrejena pravni osebi, storila hudo kršitev v korist pravne osebe.

3.   Odgovornost pravne osebe ne izključuje postopkov proti fizičnim osebam, ki so storilci, pobudniki ali sostorilci pri zadevnih kršitvah.

POGLAVJE X

IZVAJANJE DOLOČB O OPAŽANJU RIBIŠKIH PLOVIL, SPREJETIH V OKVIRU REGIONALNIH ORGANIZACIJ ZA UPRAVLJANJE RIBIŠTVA

Člen 48

Opažanje na morju

1.   Določbe tega poglavja se uporabljajo za ribolovne dejavnosti, za katere se uporabljajo predpisi o opažanjih na morju, ki so bili sprejeti v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva in ki so za Skupnost zavezujoči.

2.   Če organ države članice, pristojen za inšpekcijo na morju, opazi ribiško plovilo med opravljanjem dejavnosti, ki bi lahko veljale za ribolov IUU, o tem takoj pripravi poročilo. Takšno poročilo in rezultati preiskav, ki jih države članice opravijo na tem ribiškem plovilu, veljajo kot dokazi, ki se uporabljajo pri izvajanju mehanizmov za prepoznavanje in izvrševanje, določenih s to uredbo.

3.   Če kapitan ribiškega plovila Skupnosti ali tretje države opazi ribiško plovilo, ki opravlja dejavnosti iz odstavka 2, lahko o tem opažanju zabeleži čim več informacij, vključno z:

(a)

imenom in opisom ribiškega plovila;

(b)

klicnim znakom ribiškega plovila;

(c)

registrsko številko in, če je to ustrezno, številko ribškega plovila Lloyds IMO;

(d)

državo zastave ribiškega plovila;

(e)

položajem (zemljepisna širina in dolžina) ob prvem odkritju;

(f)

datumom/uro po UTC ob prvem odkritju;

(g)

fotografijo ali fotografijami ribiškega plovila za dokazovanje opažanja;

(h)

vsemi drugimi pomembnimi informacijami v zvezi z opaženimi dejavnostmi zadevnega ribiškega plovila.

4.   Poročila o opažanju se, kakor hitro je to mogoče, pošljejo pristojnemu organu države članice zastave ribiškega plovila, ki je opazilo drugo plovilo, ta organ pa jih čim prej pošlje Komisiji ali organu, ki ga ta določi. Komisija ali organ, ki ga ta določi, nato takoj obvesti državo zastave opaženega ribiškega plovila. Komisija ali organ, ki ga ta določi, potem pošlje poročilo o opažanju vsem državam članicam in po potrebi izvršilnemu sekretarju ustrezne regionalne organizacije za upravljanje ribištva za nadaljnje ukrepanje v skladu z ukrepi, ki so jih sprejele te organizacije.

5.   Država članica, ki od pristojnega organa pogodbenice regionalne organizacije za upravljanje ribištva prejme poročilo o opažanju dejavnosti ribiškega plovila, ki pluje pod njeno zastavo, o tem poročilu in vseh zadevnih informacijah čim prej obvesti Komisijo ali organ, ki ga ta določi, ta pa nato te informacije sporoči izvršilnemu sekretarju ustrezne regionalne organizacije za upravljanje ribištva za nadaljnje ukrepanje v skladu z ukrepi, ki jih je sprejela ta organizacija, če je to primerno.

6.   Ta člen se uporablja brez poseganja v strožje določbe, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, v katerih je Skupnost pogodbenica.

Člen 49

Predložitev informacij o opaženih ribiških plovilih

1.   Države članice, ki prejmejo ustrezno dokumentirane informacije o opaženih ribiških plovilih, te informacije takoj pošljejo Komisiji ali organu, ki ga ta določi v obliki, opredeljeni v skladu s postopkom iz člena 54(2).

2.   Komisija ali organ, ki ga ta določi, preuči tudi ustrezno dokumentirane informacije o opaženih ribiških plovilih, ki jih predložijo državljani, organizacije civilne družbe, vključno z okoljskimi organizacijami, in zastopniki interesnih skupin na področju ribištva ali trgovine z ribiškim proizvodi.

Člen 50

Preiskovanje opaženih ribiških plovil

1.   Države članice čim prej začnejo preiskavo o dejavnostih ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in so bila opažena v skladu s členom 49.

2.   Države članice sporočijo, kjer je to mogoče z uporabo elektronskih sredstev, Komisiji ali organu, ki ga ta določi, podatke o začetku preiskave in o vseh sprejetih ali predvidenih ukrepih v zvezi z opaženimi ribiškimi plovili, ki plujejo pod njihovo zastavo, in sicer, takoj ko je to izvedljivo, vsekakor pa v roku dveh mesecev od obvestila o poročilu o opažanju v skladu s členom 48(4). Poročila o poteku preiskave v zvezi z dejavnostmi opaženega ribiškega plovila se v ustreznih rednih presledkih predložijo Komisiji ali organu, ki ga ta določi. Po zaključku preiskave se Komisiji ali organu, ki ga ta določi, predloži končno poročilo o njenem izidu.

3.   Države članice, razen zadevne države članice zastave, po potrebi preverijo, ali so opažena ribiška plovila, o katerih se poroča, opravljala dejavnosti v morskih vodah, ki so v njihovi pristojnosti, in ali so se ribiški proizvodi s teh plovil iztovorili ali uvozili na njihovo ozemlje, ter raziščejo njihovo evidenco o izpolnjevanju ustreznih ukrepov za ohranjanje in upravljanje. Države članice takoj obvestijo Komisijo ali organ, ki ga ta določi, in zadevno državo članico zastave o rezultatu preverjanja in preiskav.

4.   Komisija ali organ, ki ga ta določi, sporoči vsem državam članicam informacije, ki jih prejme v skladu z odstavkoma 2 in 3.

5.   Ta člen se uporablja brez poseganja v določbe poglavja V Uredbe (ES) št. 2371/2002 in določbe, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, v katerih je Skupnost pogodbenica.

POGLAVJE XI

MEDSEBOJNA POMOČ

Člen 51

Medsebojna pomoč

1.   Upravni organi, ki so v državah članicah pristojni za izvajanje te uredbe, sodelujejo med seboj, z upravnimi organi tretjih držav in Komisijo, da bi se zagotovila skladnost s to uredbo.

2.   Za namene odstavka 1 se vzpostavi sistem za medsebojno pomoč, ki vključuje avtomatiziran informacijski sistem, „informacijski sistem za ribolov IUU“, ki ga upravlja Komisija ali organ, ki ga ta določi, in je namenjen pomoči pristojnim organom pri preprečevanju, preiskovanju in pregonu ribolova IUU.

3.   Podrobna pravila za uporabo tega poglavja se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 54(2).

POGLAVJE XII

KONČNE DOLOČBE

Člen 52

Izvajanje

Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje določb te uredbe, se sprejmejo po postopku iz člena 54(2).

Člen 53

Finančna podpora

Države članice lahko od zadevnih izvajalcev dejavnosti zahtevajo, da prispevajo k stroškom, povezanim z izvajanjem te uredbe.

Člen 54

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

Člen 55

Obveznost poročanja

1.   Države članice pošljejo vsaki dve leti in najpozneje 30. aprila naslednjega koledarskega leta Komisiji poročilo o uporabi te uredbe.

2.   Komisija na podlagi poročil, ki jih predložijo države članice, in lastnih opazovanj vsaka tri leta pripravi poročilo, ki ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

3.   Komisija do 29. oktobra 2013 opravi oceno vpliva te uredbe na ribolov IUU.

Člen 56

Razveljavitve

S 1. januarjem 2010 se razveljavijo členi 28b(2), 28e, 28f, 28g in 31(2)(a) Uredbe (EGS) št. 2847/93, Uredba (ES) št. 1093/94, Uredba (ES) št. 1447/1999, členi 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b, 21c Uredbe (ES) št. 1936/2001 ter členi 26a, 28, 29, 30 in 31 Uredbe (ES) št. 601/2004.

Sklicevanje na razveljavljene uredbe se šteje kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 57

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  Mnenje z dne 23. maja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 29. maja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Mnenje, podano po neobveznem posvetovanju.

(3)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(4)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1093/94 z dne 6. maja 1994 o določitvi pogojev, pod katerimi lahko ribiška plovila tretje države neposredno iztovarjajo in prodajajo svoj ulov v pristaniščih Skupnosti (UL L 121, 12.5.1994, str. 3).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 1447/1999 z dne 24. junija 1999 o seznamu načinov vedenja, ki resno kršijo pravila skupne ribiške politike (UL L 167, 2.7.1999, str. 5).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 1936/2001 z dne 27. septembra 2001 o nadzornih ukrepih za ribolov določenih staležev izrazito selivskih vrst rib (UL L 263, 3.10.2001, str. 1).

(10)  Uredba Sveta (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki ter o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3943/90, (ES) št. 66/98 in (ES) št. 1721/1999 (UL L 97, 1.4.2004, str. 16).

(11)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.


PRILOGA I

Seznam proizvodov, izvzetih iz opredelitve „ribiški proizvodi“ iz točke 8 člena 2

Proizvodi iz sladkovodnega ribištva

Proizvodi iz ribogojstva, pridobljeni iz ribje zalege ali ličink

Okrasne ribe

Žive ostrige

Pokrovače, vključno kraljevske pokrovače, rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten, žive, sveže ali ohlajene

Grebenaste pokrovače (Pecten maximus), zamrznjene

Druge pokrovače, sveže ali ohlajene

Školjke

Polži, razen morskih polžev

Mehkužci, pripravljeni ali konzervirani


PRILOGA II

Potrdilo Evropske skupnosti o ulovu in ponovnem izvozu

Image

Image

Image

Dodatek

Podatki o prevozu

Image


PRILOGA III

Obvestila države zastave

1.

Vsebina obvestil države zastave v skladu s členom 20

Komisija zaprosi države zastave, naj ji predložijo imena, naslove in odtise uradnih žigov javnih organov, ki so na njihovem ozemlju pristojni za:

(a)

registracijo ribiških plovil pod njihovo zastavo;

(b)

odobritev, začasni preklic in odvzem ribolovnih dovoljenj za njihova ribiška plovila;

(c)

preverjanje verodostojnosti informacij, navedenih v potrdilih o ulovu iz člena 13, in potrditev takih potrdil;

(d)

izvajanje, nadzorovanje in izvrševanje zakonov, predpisov ter ukrepov za ohranjanje in upravljanje, ki jih morajo upoštevati njihova ribiška plovila;

(e)

preverjanje takih potrdil o ulovu za pomoč pristojnim organom držav članic v okviru upravnega sodelovanja iz člena 20(4);

(f)

pošiljanje vzorčnih obrazcev njihovega potrdila o ulovu v skladu z vzorcem iz Priloge II in

(g)

posodabljanje takih obvestil.

2.

Sistemi dokumentacije o ulovu, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva iz člena 13

Kadar se sistem dokumentacije o ulovu, ki ga je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva, prizna kot sistem potrdil o ulovu za namene te uredbe, se šteje, da so obvestila države zastave, opravljena v skladu s takim sistemom dokumentacije o ulovu, skladna z določbami iz odstavka 1 te priloge, določbe te priloge pa se uporabljajo smiselno.


PRILOGA IV

Izjava iz člena 14(2) Uredbe Sveta (ES) 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

Potrjujem, da so predelani ribiški proizvodi: ……. (opis proizvoda in koda iz kombinirane nomenklature) pridobljeni iz ulova, uvoženega pod naslednjim(-i) potrdilom(-li) o ulovu:

Image

Ime in naslov predelovalnega obrata:

Ime in naslov izvoznika (če je drugačno od proizvodnega obrata):

Številka odobritve proizvodnega obrata:

Številka in datum zdravstvenega spričevala:

Image

Potrditev pristojnega organa:

Image


29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/33


UREDBA SVETA (ES) št. 1006/2008

z dne 29. septembra 2008

o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 3317/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi splošnih določb glede dovoljenja za ribolov v vodah tretje države po sporazumu o ribolovu (1) določa postopek za dodeljevanje dovoljenj za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti v vodah, ki so v pristojnosti tretjih držav, v skladu s sporazumi o ribolovu, ki so jih sklenile Skupnost in tretje države. Postopek iz navedene uredbe ni več ustrezen za potrebe v zvezi z mednarodnimi obveznostmi, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov o ribolovu ter večstranskih sporazumov in konvencij, sprejetih v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (RFMO), ali iz podobnih dogovorov. Poleg tega zadevna uredba ni več ustrezna za doseganje ciljev skupne ribiške politike (SRP), zlasti v zvezi s trajnostnim ribištvom in nadzorom.

(2)

Zaradi Akcijskega načrta 2006–2008 za poenostavitev in izboljšanje skupne ribiške politike, ki ga je Komisija v Sporočilu predložila Svetu in Parlamentu 8. decembra 2005 ter spremenjenih razmer za ribolov zunaj voda Skupnosti po sprejetju Uredbe (ES) št. 3317/94 in da se zagotovi izpolnjevanje mednarodnih obveznosti je treba uvesti splošen sistem Skupnosti za dodelitev dovoljenj za vse ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti. Poleg tega bi bilo treba pravila za dostop ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo tretje države, do voda Skupnosti, kot so zdaj opredeljena v drugih različnih pravnih aktih, ponovno opredeliti in, če je ustrezno, uskladiti s pravili, ki veljajo za ribiška plovila Skupnosti.

(3)

Ribiškim plovilom Skupnosti bi moralo biti dovoljeno izvajati ribolovne dejavnosti zunaj voda Skupnosti le, če so pridobila dovoljenje organa, ki je pristojen za dodelitev dovoljenj za zadevne ribolovne dejavnosti, kot so pristojni organ tretje države, v vodah katere se izvajajo ribolovne dejavnosti, organ, pristojen za dodelitev dovoljenj za ribolovne dejavnosti v mednarodnih vodah iz določb, sprejetih v okviru RFMO ali podobnih dogovorov, ali pristojni organi države članice, brez poseganja v posebno zakonodajo Skupnosti o ribolovnih dejavnostih na odprtem morju, kadar dovoljenja zadevajo ribolovne dejavnosti v vodah odprtega morja, ki niso urejene z nobenim sporazumom.

(4)

Pomembno je, da se jasno opredelijo pristojnosti Komisije in držav članic glede postopkov za dodeljevanje dovoljenj za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti. V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in določb SRP ter obenem zagotoviti, da so prošnje za prenos zahtevkov pripravljene in prenesene v skladu z roki iz zadevnih sporazumov.

(5)

Ribiška plovila Skupnosti bi morala biti upravičena do pridobitve dovoljenja za vse ribolovne dejavnosti zunaj voda Skupnosti le če so izpolnjena merila, ki se nanašajo na mednarodne obveznosti Skupnosti ter na pravila in cilje SRP.

(6)

Če postopka Sveta za sprejetje sklepa o začasni uporabi novega protokola k dvostranskemu sporazumu o ribolovu s tretjo državo, ki dodeljuje ribolovne možnosti med državami članicami, ni mogoče zaključiti pred datumom začetka začasne uporabe, bi moralo biti Komisiji omogočeno, da v izogib prekinitvi ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti prejšnjega protokola začasno prenese zahtevke za dovoljenja za ribolov tretji državi.

(7)

Da bi popolnoma izkoristili ribolovne možnosti, ki so na voljo Skupnosti v skladu s sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju, mora biti Komisija pooblaščena, da ribolovne možnosti, ki jih neka država članica ne porabi, začasno ponovno dodeli drugi državi članici, ne da bi to vplivalo na dodelitev ali izmenjavo ribolovnih možnosti med državami članicami v skladu z zadevnim protokolom.

(8)

Sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju so sporazumi, ki so navedeni v sklepih Sveta z dne 15. julija 2004 in ki jih je Svet ob sklenitvi ali med njihovo začasno uporabo tudi opisal kot take.

(9)

Določbe o nadzoru uporabe ribolovnih možnosti, dodeljenih ribiškim plovilom Skupnosti, zunaj voda Skupnosti in ribolovnih možnosti v vodah Skupnosti, dodeljenih ribiškim plovilom tretjih držav, bi morale biti usklajene in bi morale omogočati pravočasno ukrepanje, da se državam članicam in tretjim državam prepreči preseganje teh možnosti.

(10)

Za dosledno in učinkovito preganjanje kršitev bi morala biti omogočena možnost celovite uporabe poročil o pregledih in nadzoru, ki jih pripravijo inšpektorji Komisije, Skupnosti, držav članic in tretjih držav.

(11)

Vsi podatki v zvezi z ribiškimi dejavnostmi ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti v okviru sporazumov o ribolovu bi morali biti posodobljeni in, če je primerno, na voljo zadevnim državam članicam in tretjim državam. Zato je treba vzpostaviti poseben sistem Skupnosti za dodeljevanje dovoljenj za ribolov.

(12)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2). Ta pravila lahko predvidijo tudi odstopanja od obveznosti iz te uredbe, kadar bi te obveznosti pomenile nesorazmerno obremenitev v primerjavi s pomenom dejavnosti za gospodarstvo, zaradi učinkovitosti pa bi bilo treba takšna odstopanja sprejeti po upravljalnem postopku iz člena 4 Sklepa 1999/468/ES.

(13)

Uredbo (ES) št. 3317/94 in določbe v zvezi z dostopom ribiških plovil tretjih držav do voda Skupnosti iz Uredbe Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (3) in Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (4) bi bilo treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe in cilji

Ta uredba uvaja določbe v zvezi z:

(a)

dovoljevanjem za ribiška plovila Skupnosti za izvajanje ribolovnih dejavnosti:

(i)

v vodah, ki so pod suverenostjo ali pristojnostjo tretje države, v okviru sporazuma o ribolovu, sklenjenega med Skupnostjo in zadevno državo, ali

(ii)

s področja uporabe ukrepov za ohranitev in upravljanje, sprejetih v okviru regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali s podobno ureditvijo, pri kateri je Skupnost pogodbenica ali sodelujoča nepogodbenica (v nadaljnjem besedilu: „RFMO“), ali

(iii)

zunaj voda Skupnosti, ki ne spadajo na področje uporabe sporazuma o ribolovu ali regionalne organizacije;

(b)

dovoljenji za ribolovna plovila tretje države za izvajanje ribolovnih dejavnosti v vodah Skupnosti;

in obveznosti poročanja v zvezi z dodeljenimi dovoljenimi dejavnostmi.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

(a)

„sporazum“ pomeni sporazum o ribolovu, ki je bil sklenjen ali za katerega je bil sprejet sklep o začasni uporabi v skladu s členom 300 Pogodbe;

(b)

„regionalna organizacija za upravljanje ribištva“ ali „RFMO“ pomeni podregionalno ali regionalno organizacijo ali podobno ureditev, ki je v skladu z mednarodnim pravom pristojna, da sprejme ukrepe za ohranjanje in upravljanje živih morskih virov, ki so v skladu s konvencijo ali sporazumom, s katerim je bila ustanovljena, v njeni pristojnosti;

(c)

„ribolovne dejavnosti“ pomeni ulov rib, zadržanje na krovu, predelava in pretovarjanje rib;

(d)

„ribiško plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo Skupnosti, kot je določeno v členu 3(d) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (5);

(e)

„evidenca ladjevja Skupnosti“ pomeni evidenco ribiškega ladjevja Skupnosti, kot je določena v členu 15(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(f)

„ribolovna možnost“ pomeni ribolovno možnost, kot je določena v členu 3(q) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(g)

„pristojni organ“ pomeni organ, pristojen za dovoljevanje ribolovnih dejavnosti ribiških plovil Skupnosti v skladu s sporazumom ali za dovoljevanja za ribiška plovila tretjih držav v vodah Skupnosti;

(h)

„dovoljenje za ribolov“ pomeni pravico do izvajanja ribolovnih dejavnosti v navedenem obdobju, na določenem območju ali za določeni ribolov;

(i)

„ribolovni napor“ pomeni ribolovni napor, kot je določen v členu 3(h) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(j)

„elektronski prenos“ pomeni prenos podatkov v elektronski obliki, z vsebino, obliko in protokolom, ki jih določi Komisija ali o katerih se dogovorijo pogodbenice sporazuma;

(k)

„ribolovna kategorija“ pomeni razdelitev ribiškega ladjevja na podlagi meril, kot so zlasti vrsta plovil, vrsta ribolovnih dejavnosti in uporabljeno ribolovno orodje;

(l)

„resna kršitev“ pomeni resno kršitev, kot je opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 1447/1999 z dne 24. junija 1999 o seznamu načinov vedenja, ki resno kršijo pravila skupne ribiške politike (6), ali resno kršitev ali prekršek v skladu z zadevnim sporazumom;

(m)

„seznam IUU“ pomeni seznam ribiških plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov in ki so bila identificirana v okviru RFMO ali Komisije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (7);

(n)

„informacijski sistem Skupnosti za dovoljenje za ribolov“ pomeni informacijski sistem, ki ga je vzpostavila Komisija v skladu s členom 12;

(o)

„ribiško plovilo tretje države“ pomeni plovilo

katerih koli dimenzij, ki se primarno ali sekundarno uporablja za ulov ribiških proizvodov,

ki, četudi se ne uporablja za ribolov z lastnimi sredstvi, ribiške proizvode pridobi s pretovorom z drugih plovil ali

na krovu katerega so ribiški proizvodi pred pakiranjem podvrženi enemu ali več izmed naslednjih postopkov: razrezu v filete ali kose, odstranjevanju kože, mletju, zamrzovanju in/ali predelavi,

in plujejo pod zastavo tretje države in/ali so v njej registrirana.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE DEJAVNOSTI RIBIŠKIH PLOVIL SKUPNOSTI ZUNAJ VODA SKUPNOSTI

ODDELEK I

Splošne določbe

Člen 3

Splošna določba

Ribolovne dejavnosti zunaj voda Skupnosti lahko izvajajo le ribiška plovila Skupnosti, ki jim je bilo izdano dovoljenje v skladu s to uredbo.

ODDELEK II

Dovoljenja za ribolovne dejavnosti v okviru sporazumov

Člen 4

Predložitev zahtevkov

1.   Države članice Komisiji vsaj pet delovnih dni pred iztekom roka za prenos zahtevkov iz zadevnega sporazuma ali, če rok v sporazumu ni določen, vsaj v skladu z ureditvijo, določeno v zadevnem sporazumu in brez poseganja v posebne določbe iz zakonodaje Skupnosti prek elektronskega prenosa predložijo zahtevke za dovoljenja za ribolov zadevnih ribiških plovil.

2.   Zahtevki iz odstavka 1 vključujejo identifikacijsko številko evidence ladjevja Skupnosti in mednarodni radijski klicni signal plovila ter vse druge podatke, ki se zahtevajo v skladu z zadevnim sporazumom ali so predpisani v skladu s postopkom iz člena 27(2).

Člen 5

Merila za izpolnjevanje pogojev

1.   Države članice Komisiji predložijo le zahtevke za dovoljenje za ribolov ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo:

(a)

ki že izvajajo ribolovne dejavnosti in ki so v preteklih 12 mesecih ribolovnih dejavnosti v skladu z zadevnim sporazumom ali, v primeru novega sporazuma, v skladu s sporazumom, ki je bil predhoden temu sporazumu, kadar je primerno, izpolnila pogoje v skladu s sporazumom za to obdobje;

(b)

ki so bila v 12 mesecih pred zahtevkom za dovoljenje za ribolov v postopku sankcij zaradi resnih kršitev, ali so bila osumljena teh kršitev v skladu z nacionalno zakonodajo države članice in/ali če se je lastnik plovila zamenjal in novi lastnik zagotovi jamstva, da bodo pogoji izpolnjeni;

(c)

ki niso vključena v seznam IUU;

(d)

katerih podatki, ki jih vsebuje evidenca ladjevja Skupnosti in informacijski sistem Skupnosti za dovoljenje za ribolov, so popolni in natančni;

(e)

ki imajo veljavno ribolovno dovoljenje, kot je navedeno v Uredbi Komisije (ES) št. 1281/2005 z dne 3. avgusta 2005 o upravljanju z dovoljenji za gospodarski ribolov in osnovnih podatkih, ki jih morajo ta vsebovati (8);

(f)

katerih podatki, ki jih zahteva zadevni sporazum, so na voljo in dostopni pristojnim organom, in

(g)

katerih zahtevki za dovoljenja za ribolov so v skladu z zadevnim sporazumom in to uredbo.

2.   Vsaka država članica zagotovi, da so prošnje za dovoljenja za ribolov, za prenos katerih zaprosi, prilagojene razpoložljivim ribolovnim možnostim za zadevno državo članico v skladu z zadevnim sporazumom.

Člen 6

Prenos zahtevkov

1.   Komisija posreduje zahtevke zadevnim pristojnim organom v petih delovnih dneh po prejetju prošnje s strani države članice in v skladu s tem členom.

2.   Komisija pregleda prošnje za prenos zahtevkov, pri čemer upošteva:

(a)

ribolovne možnosti, ki jih je vsaki državi članici dodelil Svet na podlagi člena 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 ali člena 37 Pogodbe, in

(b)

pogoje iz zadevnega sporazuma in te uredbe.

3.   Komisija preveri, ali:

(a)

so pogoji iz člena 5 izpolnjeni in

(b)

so zahtevki za dovoljenja za ribolov, za katera državne članice zahtevajo prenos, sorazmerne z ribolovnimi možnostmi, ki so na voljo na podlagi zadevnega sporazuma, pri čemer se upoštevajo zahtevki vseh držav članic.

Člen 7

Zavrnitev prenosa posameznih zahtevkov

1.   Komisija pristojnim organom ne prenese zahtevkov, v katerih:

(a)

so podatki, ki jih je zagotovila država članica v skladu s členom 4(2), nepopolni za zadevno plovilo;

(b)

so ribolovne možnosti za zadevno državo članico nezadostne ob upoštevanju tehničnih specifikacij zadevnega sporazuma in zahtevkov, ki jih je predložila država članica;

(c)

niso izpolnjeni pogoji iz zadevnega sporazuma in te uredbe.

2.   Če se prenos ene ali več zahtevkov zavrne, Komisija o tem takoj obvesti zadevno državo članico in navede razloge.

Če se država članica ne strinja z razlogi, ki jih navede Komisija, v roku petih delovnih dni posreduje Komisiji vse informacije ali dokumente v podporo svojemu nasprotovanju. Komisija pregleda zahtevek ob upoštevanju teh informacij.

Člen 8

Obveščanje

1.   Komisija prek elektronskega prenosa takoj obvesti državo članico zastave o dovoljenju za ribolov, ki ga je dodelil pristojni organ ali o odločitvi pristojnega organa, da za posamezno ribiško plovilo ne dodeli ribiškega dovoljenja.

Spremni in izvirni dokumenti se pošljejo v papirni obliki in/ali po elektronski poti, kadar se tako zahteva v skladu s sporazumom.

2.   Države članice zastave takoj obvestijo lastnike zadevnih ribiških plovil o informacijah, ki so jih prejele v skladu z odstavkom 1.

3.   Če pristojni organ obvesti Komisijo, da se je odločil za začasen ali trajen odvzem dovoljenja za ribolov, ki je bilo izdano za ribiško plovilo Skupnosti v skladu s sporazumom, Komisija o tem takoj elektronsko obvesti državo članico zastave tega plovila. Država članica te informacije takoj posreduje lastniku tega plovila.

4.   Komisija opravlja preglede, da zagotovi skladnost odločitve, da se zavrne ali začasno odvzame dovoljenje za ribolov z zadevnim sporazumom po posvetovanju z državo članico zastave in ustreznim pristojnim organom, ter oba obvesti o rezultatu.

Člen 9

Nadaljevanje ribolovnih dejavnosti

1.   Če:

je protokol k dvostranskemu sporazumu o ribolovu s tretjo državo, ki določa ribolovne možnosti iz tega sporazuma, prenehal veljati in

je Komisija parafirala nov sporazum, sklep o njegovi sklenitvi ali začasni uporabi pa še ni bil sprejet,

lahko Komisija v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti predhodnega protokola in brez poseganja v pristojnosti Sveta sprejme odločitev o sklenitvi in začasni uporabi novega protokola ter prenese zahtevke za dovoljenja za ribolov zadevni tretji državi v skladu s to uredbo.

2.   V skladu s pravili iz zadevnega sporazuma lahko plovila Skupnosti, ki imajo dovoljenje za izvajanje ribolovnih dejavnosti v okviru tega sporazuma, na datum poteka ribolovnih dovoljenj nadaljujejo ribolov po tem sporazumu za obdobje največ šestih mesecev po datumu poteka, če to dovoljuje znanstveno mnenje.

3.   V tem okviru Komisija za odstavek 1 uporabi metodo dodeljevanja ribolovnih možnosti iz predhodnega protokola, za odstavek 2 pa metodo iz veljavnega protokola.

Člen 10

Nezadostna izkoriščenost ribolovnih možnosti v okviru sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju

1.   V okviru sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, če se na podlagi prošenj za prenos zahtevkov iz člena 4 te uredbe zdi, da število dovoljenj za ribolov ali količina ribolovnih možnosti, ki so dodeljene Skupnosti v skladu s sporazumom, nista v celoti uporabljena, Komisija o tem obvesti zadevne države članice in jih prosi za potrditev, da ne bodo uporabile teh ribolovnih možnosti. Če odgovor ni prejet v roku, ki ga določi Svet po sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, to pomeni potrditev, da plovila zadevne države članice v danem obdobju ne bodo v celoti izkoristila svojih ribolovnih možnosti.

2.   Ko Komisija prejme potrditev zadevne države članice, oceni skupno količino neizkoriščenih ribolovnih možnosti in da to oceno na voljo državam članicam.

3.   Države članice, ki želijo izrabiti neizkoriščene ribolovne možnosti iz odstavka 2, predložijo Komisiji seznam vseh plovil, za katera nameravajo zaprositi dovoljenja za ribolov, ter prošnjo za prenos zahtevkov za vsako od teh plovil v skladu s členom 4.

4.   Komisija se odloči o ponovni dodelitvi v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami članicami.

Če zadevna država članica nasprotuje tej ponovni dodelitvi, Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) odloči o ponovni dodelitvi ob upoštevanju meril, določenih v Prilogi I, in o tem obvesti zadevne države članice.

5.   Prenos zahtevkov v skladu s tem členom na noben način ne vpliva na dodelitev ribolovnih možnosti ali njihovo izmenjavo med državami članicami v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

6.   Do določitve rokov iz odstavka 1 se Komisiji ne sme preprečiti uporaba mehanizma, določenega v odstavkih 1 do 4.

ODDELEK III

Ribolovne dejavnosti, ki ne sodijo na področje uporabe sporazuma

Člen 11

Splošne določbe

1.   Upravljavec ribiškega plovila Skupnosti, ki namerava izvajati ribolovne dejavnosti v vodah odprtega morja, ki ne spadajo v področje uporabe sporazuma ali RFMO, o teh dejavnostih obvesti organe države članice zastave.

Brez poseganja v zakonodajo Skupnosti o ribolovnih dejavnostih na odprtem morju lahko ribiška plovila Skupnosti izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah odprtega morja, ki ne spadajo v področje uporabe sporazuma ali RFMO, če jim je dovoljenje izdala njihova država članica zastave v skladu z nacionalnimi določbami.

Države članice deset dni pred začetkom ribolovnih dejavnosti iz prvega pododstavka obvestijo Komisijo o plovilih, ki imajo dovoljenje za ribolov v skladu s tem odstavkom, pri čemer navedejo vrsto, ribolovno orodje, obdobje in območje, za katera velja dovoljenje.

2.   Države članice si prizadeva pridobiti informacije kakršnem koli dogovoru med njenimi državljani in tretjo državo, ki omogoča ribiškim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, da izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah, ki so v pristojnosti ali pod suverenostjo tretje države, in o tem obvestijo Komisijo z elektronsko predložitvijo seznama zadevnih plovil.

3.   Ta oddelek velja le za plovila, katerih skupna dolžina presega 24 metrov.

ODDELEK IV

Obveznosti poročanja in opustitev ribolovnih dejavnosti

Člen 12

Informacijski sistem Skupnosti za dovoljenja za ribolov

1.   Komisija vzpostavi informacijski sistem Skupnosti za dovoljenja za ribolov, ki vsebuje podatke o dovoljenjih, izdanih v skladu s to uredbo. Komisija v ta namen oblikuje varno spletno mesto.

2.   Države članice zagotovijo, da vsebuje informacijski sistem Skupnosti za dodeljevanje dovoljenj za ribolov podatke o dovoljenjih za ribolov, zahtevane v okviru sporazuma ali RFMO ter, da se ti podatki stalno posodabljajo.

Člen 13

Poročanje o ulovu in ribolovnem naporu

1.   Ribiška plovila Skupnosti, za katera so bila izdana dovoljenja za ribolov v skladu z oddelkom II ali III, vsak teden svojemu nacionalnemu pristojnemu organu posredujejo podatke o svojem ulovu in po potrebi ribolovnem naporu. Komisija ima na zahtevo dostop do teh podatkov.

Ne glede na prvi odstavek ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 24 metrov, od 1. januarja 2010 naprej vsak dan svojemu nacionalnemu pristojnemu organu posredujejo podatke o svojem ulovu in po potrebi ribolovnem naporu v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1566/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (9). Od 1. januarja 2011 isto velja za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 15 metrov.

2.   Države članice zberejo podatke iz odstavka 1 tega člena in pred petnajstim dnem vsakega koledarskega meseca elektronsko pošljejo Komisiji ali organu, ki ga določi Komisija, podatke za vsak stalež, skupino staležev ali ribolovno kategorijo, o količini ulova in, kadar tako zahteva sporazum ali katera koli uredba o izvajanju tega sporazuma, podatke o ribolovnem naporu v predhodnem mesecu s strani plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo v vodah, ki spadajo v področje uporabe sporazuma in v predhodnih šestih mesecih za ribolovne dejavnosti zunaj voda Skupnosti, ki ne spadajo v področje uporabe sporazuma.

3.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme odločitev o formatu, v katerem se podatki iz odstavka 1 tega člena posredujejo.

Člen 14

Nadzor ulova in ribolovnega napora

Brez poseganja v določbe iz poglavja V Uredbe (ES) št. 2371/2002 zagotovijo države članice izpolnjevanje obveznosti glede poročanja o ulovu in po potrebi ribolovnemu naporu, kot je določeno v zadevnem sporazumu.

Člen 15

Opustitev ribolova

1.   Brez poseganja v člen 26(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in člen 21(3) Uredbe (EGS) št. 2847/93 država članica takoj prepove ribolovne dejavnosti za zadevno področje, orodje, stalež ali skupino staležev, kadar meni, da so njene razpoložljive ribolovne možnosti izčrpane. Ta določba se uporablja brez poseganja v posebne določbe zadevnega sporazuma.

2.   Kadar so razpoložljive ribolovne možnosti države članice izražene v smislu omejitev ulova in napora, države članice prepovejo ribolovne dejavnosti za zadevno območje, opremo, stalež ali skupino staležev, takoj ko se ena od teh možnosti zdi izkoriščena. Države članice Komisijo obvestijo o tehničnih ukrepih, ki ne bodo negativno vplivali na izkoriščene ribolovne možnosti, da bi se omogočil neprekinjen ribolov neizkoriščenih ribolovnih možnosti, katerega cilj so tudi izkoriščene ribolovne možnosti. Ta določba se uporablja brez poseganja v posebne določbe zadevnega sporazuma o ribištvu.

3.   Države članice takoj obvestijo Komisijo o vsaki prepovedi ribolovnih dejavnosti, za katero se odločijo v skladu s tem členom.

4.   Kadar Komisija ugotovi, da se ribolovne možnosti, ki so dodeljene Skupnosti ali državi članici, zdijo izkoriščene, o tem obvesti zadevne države članice in od njih zahteva, da prepovejo ribolovne dejavnosti v skladu z odstavki 1, 2 in 3.

5.   Takoj ko se v skladu z odstavkoma 1 ali 2 prepovejo ribolovne dejavnosti, se začasno odvzamejo dovoljenja za ribolov, določena za zadevni stalež ali skupino staležev.

Člen 16

Začasni odvzem dovoljenj za ribolov

1.   Kadar pristojni organ v okviru sporazuma o ribolovu obvesti Komisijo, da se je odločil ribiškemu plovilu, ki pluje pod zastavo države članice, začasno ali povsem odvzeti dovoljenje za ribolov, Komisija o tem nemudoma obvesti državo članico zastave. Komisija opravi ustrezno preverjanje v skladu s postopki, določenimi v zadevnem sporazumu, po potrebi ob posvetovanju z državo članico zastave in pristojnimi organi zadevne tretje države, prav tako pa mora o izidu obvestiti državo članico zastave in pristojne organe tretje države.

2.   Če pristojni organ tretje države začasno odvzame dovoljenje za ribolov, ki ga je dodelil ribiškemu plovilu Skupnosti, država članica zastave odvzame ribolovno karto po sporazumu za celotno obdobje, v katerem je dovoljenje za ribolov odvzeto.

Kadar pristojni organ tretje države ribiškemu plovilu dokončno odvzame dovoljenje za ribolov, država članica zastave takoj odvzame ribolovno karto po sporazumu o ribolovu, ki je bila izdana za to plovilo v okviru zadevnega sporazuma.

3.   Poročila o pregledih in nadzoru, ki jih pripravijo inšpektorji Komisije, Skupnosti, držav članic ali tretje države, ki je pogodbenica zadevnega sporazuma, so dopusten dokaz v upravnih ali sodnih postopkih katere koli države članice. Pri ugotavljanju dejstev se ta poročila obravnava enako kot poročila o pregledih in nadzoru držav članic.

ODDELEK V

Dostop do podatkov

Člen 17

Dostop do podatkov

1.   Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 2003/4/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (10) se dostop do podatkov, ki jih države članice v skladu s tem poglavjem predložijo Komisiji ali organu, ki ga je določila Komisija, omogoči na varnem spletnem mestu, povezanem s sistemom Skupnosti za dovoljenja za ribolov, in sicer vsem zadevnim uporabnikom, ki jih pooblastijo:

(a)

države članice;

(b)

Komisija ali organ, ki ga je imenovala Komisija, glede nadzora in inšpekcije.

Podatki, ki so na voljo tem osebam, so omejeni na podatke, ki jih ti potrebujejo v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za ribolov in/ali svojih inšpekcijskih dejavnosti, in so v skladu s predpisi o zaupnosti podatkov.

2.   Lastniki ali zastopniki plovila, ki je registrirano v informacijskem sistemu Skupnosti za dovoljenja za ribolov, lahko prejme elektronsko kopijo podatkov, ki jo vsebuje evidenca, tako da Komisiji posreduje uradno prošnjo prek svoje nacionalne uprave.

POGLAVJE III

RIBOLOVNE DEJAVNOSTI RIBIŠKIH PLOVIL TRETJIH DRŽAV V VODAH SKUPNOSTI

Člen 18

Splošne določbe

1.   Ribiška plovila tretjih držav lahko:

(a)

izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Skupnosti, če jim je bilo izdano dovoljenje za ribolov v skladu s tem poglavjem;

(b)

iztovarjajo, pretovarjajo v pristaniščih ali predelujejo ribe, če jim je država članica, v vodah katere se bo dejavnost izvajala, izdala predhodno dovoljenje.

2.   Ribiška plovila tretjih držav, ki imajo 31. decembra katerega koli koledarskega leta dovoljenje za izvajanje ribolovnih dejavnosti v skladu s sporazumom, lahko v skladu s tem sporazumom nadaljujejo z ribolovom od 1. januarja naslednjega leta, dokler se Komisija ne odloči izdati tem plovilom dovoljenje za ribolov za to leto v skladu s členom 20.

Člen 19

Prenos zahtevkov tretjih držav

1.   Zadevna tretja država Komisiji ob začetku veljavnosti sporazuma, ki ji zagotavlja ribolovne možnosti v vodah Skupnosti, prek elektronskega prenosa predloži seznam plovil, ki plujejo pod njeno zastavo in/ali so v njej registrirana ter nameravajo izkoristiti te ribolovne možnosti.

2.   V roku, ki je določen v zadevnem sporazumu ali ga določi Komisija, predložijo pristojni organi tretje države Komisiji prek elektronskega prenosa zahtevke za dovoljenja za ribolov za ribiška plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, ki vsebujejo mednarodni radijski klicni znak plovila in vse druge podatke, ki se zahtevajo v skladu s sporazumom ali o katerih je bilo odločeno v skladu s postopkom iz člena 27(2).

Člen 20

Izdajanje dovoljenj za ribolov

1.   Komisija pregleda zahtevke za dovoljenja za ribolov, pri čemer upošteva ribolovne možnosti, ki so dodeljene tretjim državam, in izda dovoljenja za ribolov v skladu z ukrepi, ki jih je sprejel Svet, in določbami, ki jih vsebuje zadevni sporazum.

2.   Komisija obvesti pristojne organe tretje države in države članice o izdanih dovoljenjih za ribolov.

Člen 21

Merila za izpolnjevanje pogojev

Komisija izda dovoljenje za ribolov le ribiškim plovilom tretje države:

(a)

ki so upravičena do dovoljenja za ribolov v skladu z zadevnim sporazumom in ki so, kadar je primerno, vključena na seznam plovil, prijavljenih za izvajanje ribolovnih dejavnosti v skladu s tem sporazumom;

(b)

ki so v preteklih 12 mesecih ribolovnih dejavnosti v skladu z zadevnim sporazumom ali, v primeru novega sporazuma, v skladu s sporazumom, ki je bil predhoden temu sporazumu, kadar je primerno, izpolnile pogoje v skladu s sporazumom za to obdobje;

(c)

ki so bila v 12 mesecih pred prošnjo za dovoljenje za ribolov v postopku sankcij zaradi resnih kršitev, ali so bila osumljena teh kršitev v skladu z nacionalno zakonodajo države članice in/ali če se je lastnik plovila zamenjal in novi lastnik zagotovi jamstva, da bodo pogoji izpolnjeni;

(d)

ki niso vključena v seznam IUU;

(e)

za katera so na voljo podatki, ki se zahtevajo v skladu z zadevnim sporazumom; in

(f)

katerih zahtevki so v skladu z zadevnim sporazumom in tem poglavjem.

Člen 22

Splošne obveznosti

Ribiška plovila tretjih držav, za katera je bilo izdano dovoljenje za ribolov v skladu s tem poglavjem, upoštevajo določbe SRP glede ohranitvenih in nadzornih ukrepov in druge določbe, ki urejajo ribolov ribiških plovil Skupnosti na ribiškem območju, kjer delujejo, ter določbe iz zadevnega sporazuma.

Člen 23

Nadzor ulova in ribolovnega napora

1.   Ribiška plovila tretjih držav, ki izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Skupnosti, svojim nacionalnim organom in Komisiji ali organu, ki ga določi Komisija, vsak teden posredujejo podatke, ki

(a)

se zahtevajo v skladu z zadevnim sporazumom;

(b)

jih ustanovi Komisija v skladu s postopkom iz zadevnega sporazuma, ali

(c)

so ustanovljeni v skladu s postopkom iz člena 27(2).

Ribiška plovila tretjih držav, katerih skupna dolžina presega 24 metrov, ne glede na prejšnji odstavek navedene podatke posredujejo v elektronski obliki vsak dan od 1. januarja 2010 dalje. Od 1. januarja 2011 isto velja za ribiška plovila tretjih držav, katerih skupna dolžina presega 15 metrov.

2.   Če se to zahteva v skladu z zadevnim sporazumom, zbirajo tretje države podatke o ulovu, ki jih posredujejo njihova plovila v skladu z odstavkom 1, in pred 15. dnem vsakega koledarskega meseca prek elektronskega prenosa posredujejo Komisiji ali organu, ki ga določi Komisija, podatke o količini vsakega staleža, skupine staležev ali ribolovne kategorije, ki so jih prejšnji mesec ulovila v vodah Skupnosti vsa plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo.

3.   Podatki o ulovu iz odstavka 2 so dostopni državi članici na njeno zahtevo in so v skladu s pravili o zaupnosti podatkov.

Člen 24

Opustitev ribolova

1.   Kadar so ribolovne možnosti, dodeljene zadevni tretji državi, izkoriščene, Komisija o tem takoj obvesti zadevno tretjo državo in pristojne inšpekcijske organe. Tretja država Komisiji predloži tehnične ukrepe, ki ne bodo negativno vplivali na izkoriščene možnosti, da bi omogočili neprekinjene ribolove dejavnosti neizkoriščenih ribolovnih možnosti, cilj katerega so tudi izkoriščene ribolovne možnosti. Ta določba se uporablja brez poseganja v posebne določbe zadevnega sporazuma.

2.   Od datuma obvestila Komisije se dovoljenja za ribolov, izdana plovilom, ki plujejo pod zastavo zadevne države, začasno odvzamejo za zadevne ribolovne dejavnosti, plovila pa nimajo več dovoljenja za izvajanje teh ribolovnih dejavnosti.

3.   Kadar zadeva začasni odvzem ribolovnih dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z odstavkom 2, vse dejavnosti, za katere so dodeljena dovoljenja za ribolov, se ta dovoljenja dokončno odvzamejo.

4.   Tretja država zagotovi, da so zadevna ribiška plovila takoj obveščena o uporabi tega člena in da prenehajo z zadevnimi ribolovnimi dejavnostmi.

5.   Takoj ko se v skladu z odstavkoma 1 ali 2 prepovejo ribolovne dejavnosti, se začasno odvzamejo dovoljenja za ribolov za zadevni stalež ali skupino staležev.

Člen 25

Neizpolnjevanje ustreznih pravil

1.   Brez poseganja v pravne postopke iz nacionalne zakonodaje države članice takoj obvestijo Komisijo o vsaki zabeleženi kršitvi, ki zadeva plovila države članice, glede ribiških dejavnosti v vodah Skupnosti v skladu z zadevnim sporazumom.

2.   Vsakemu ribiškemu plovilu tretje države, ki ne izpolnjuje obveznosti, določenih v zadevnem sporazumu, se za obdobje, ki ne presega 12 mesecev, ne izdata dovoljenje ali posebna ribolovna karta.

Komisija predloži organom zadevne tretje države imena in značilnosti ribiških plovil tretjih držav, ki v naslednjem mesecu ali mesecih nimajo pooblastila za ribolov v ribolovni coni Skupnosti zaradi kršitve ustreznih pravil iz zadevnega sporazuma.

3.   Komisija takoj obvesti inšpekcijske organe držav članic o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 2.

POGLAVJE IV

IZVEDBENI UKREPI

Člen 26

Podrobna pravila

Podrobna pravila za uporabo te uredbe se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 27(2). Ta pravila lahko predvidijo tudi izjeme glede obveznosti iz te uredbe, kadar bi te obveznosti pomenile nesorazmerno obremenitev v primerjavi z gospodarsko pomembnostjo dejavnosti.

Člen 27

Postopek odbora

1.   Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen v členu 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468 ES se določi na 20 delovnih dni.

POGLAVJE V

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 28

Mednarodne obveznosti

Ta uredba ne posega v določbe iz zadevnih sporazumov in določbe Skupnosti o izvajanju navedenih določb.

Člen 29

Razveljavitev

1.   Členi 18, 28b, 28c in 28d Uredbe (EGS) št. 2847/93 se črtajo.

2.   Členi 3(2), člen 4(2), 9 in 10 Uredbe (ES) št. 1627/94 se črtajo.

3.   Uredba (ES) št. 3317/94 se razveljavi.

4.   Sklicevanja na črtane ali izbrisane določbe se štejejo kot sklicevanja na določbe te uredbe in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 30

Začetek veljavnosti

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Člen 18 Uredbe (EGS) št. 2847/93 se uporablja še tako dolgo, dokler ne začne veljati uredba o določitvi podrobnih pravil iz člena 13 te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 350, 31.12.1994, str. 13.

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(3)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(4)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(5)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(6)  UL L 167, 2.7.1999, str. 5.

(7)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(8)  UL L 203, 4.8.2005, str. 3.

(9)  UL L 340, 22.12.2007, str. 46.

(10)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.


PRILOGA I

Merila za ponovno dodelitev iz člena 10

Za ponovno dodelitev ribolovnih možnosti upošteva Komisija zlasti naslednje:

datum vsake prejete prošnje,

ribolovne možnosti, ki so na voljo za ponovno dodelitev,

število prejetih prošenj,

število držav članic, ki vlagajo prošnje,

če ribolovne možnosti v celoti ali delno temeljijo na količini ribolovnega napora ali ulova: pričakovan ribolovni napor ali pričakovan ulov, ki naj bi ga opravilo vsako zadevno plovilo.


PRILOGA II

Uredba (ES) št. 1627/94

Ustrezna določba v tej uredbi

Člen 3(2)

Poglavje III

Člen 4(2)

Poglavje III

Člen 9

Členi 19–21

Člen 10

Člen 25

Uredba (EGS) št. 2847/93

Ustrezna določba v tej uredbi

Člen 18

Člen 13

Člen 28b

Člen 18

Člen 28c

Člen 22

Člen 28d

Člen 24


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/45


SKLEP SVETA

z dne 8. julija 2008

o podpisu in začasni uporabi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(2008/800/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. oktobra 2006 pooblastil Komisijo, da v imenu Skupnosti in njenih držav članic začne pogajanja z Republiko Hrvaško z namenom sklenitve protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Ta pogajanja so uspešno zaključena in s pridržkom na njegovo morebitno poznejšo sklenitev bi bilo treba Protokol podpisati v imenu Skupnosti.

(3)

Protokol bi se moral začasno uporabljati od 1. avgusta 2007 –

SKLENIL:

Člen 1

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

Člen 2

Do začetka veljavnosti se Protokol začasno uporablja od 1. avgusta 2007.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

V Bruslju, 8. julija 2008

Za Svet

Predsednica

C. LAGARDE


PROTOKOL

k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

v nadaljnjem besedilu „države članice“, ki jih zastopa Svet Evropske unije, in

EVROPSKA SKUPNOST IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu „Skupnosti“, ki ju zastopata Svet Evropske unije in Evropska komisija,

na eni strani ter

REPUBLIKA HRVAŠKA

na drugi strani –

OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Bolgarije in Romunije (v nadaljnjem besedilu „novi državi članici“) k Evropski uniji in s tem k Skupnosti 1. januarja 2007,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani (v nadaljnjem besedilu „SPS“) je bil podpisan v Luxembourgu 29. oktobra 2001 in je začel veljati 1. februarja 2005.

(2)

Pogodba o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu „Pogodba o pristopu“) je bila podpisana v Luxembourgu 25. aprila 2005.

(3)

Republika Bolgarija in Romunija sta k Evropski uniji pristopili 1. januarja 2007.

(4)

V skladu s členom 6(2) Akta o pristopu, priloženega Pogodbi o pristopu, se pristop novih držav članic k SPS opravi s sklenitvijo protokola k SPS.

(5)

V skladu s členom 36(3) SPS so potekala posvetovanja, da bi bilo zagotovljeno upoštevanje skupnih interesov Skupnosti in Hrvaške, navedenih v tem sporazumu –

SO SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

ODDELEK I

POGODBENICE

Člen 1

Republika Bolgarija in Romunija sta pogodbenici Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani, podpisanega v Luxembourgu 29. oktobra 2001, ter vsaka posebej sprejmeta in upoštevata na enak način kot druge države članice Skupnosti besedila Sporazuma in skupne izjave ter enostranske izjave, priložene sklepnemu aktu, ki je bil podpisan istega dne.

PRILAGODITVE BESEDILA SPS, VKLJUČNO S PRILOGAMI IN PROTOKOLI

ODDELEK II

KMETIJSKI PROIZVODI

Člen 2

Kmetijski proizvodi sensu stricto

1.   Priloga IV(a) in Priloga IV(c) k SPS se nadomestita z besedilom Priloge I k temu protokolu.

2.   Priloga IV(b) in Priloga IV(d) k SPS se nadomestita z besedilom Priloge II k temu protokolu.

3.   Priloga IV(e) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge III k temu protokolu.

4.   Priloga IV(f) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge IV k temu protokolu.

5.   Priloga IV(g) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge V k temu protokolu.

Člen 3

Ribiški proizvodi

1.   Priloga V(a) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge VI k temu protokolu.

2.   Priloga V(b) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge VII k temu protokolu.

Člen 4

Predelani kmetijski proizvodi

Priloga I in Priloga II k Protokolu 3 k SPS se nadomestita z besedilom Priloge VIII k temu protokolu.

Člen 5

Sporazum o vinu

Priloga I (Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o vzajemnih preferencialnih koncesijah za določena vina iz člena 27(4) SPS) k Dodatnemu protokolu o prilagoditvah trgovinskih vidikov SPS, da bi se upoštevali rezultati pogajanj med pogodbenicami o vzajemnih preferencialnih koncesijah za določena vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru nad imeni vin ter o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru nad označbami žganih in aromatiziranih pijač, se nadomesti z besedilom Priloge IX k temu protokolu.

ODDELEK III

PRAVILA O POREKLU

Člen 6

Protokol 4 k SPS se nadomesti z besedilom Priloge X k temu protokolu.

PREHODNE DOLOČBE

ODDELEK IV

Člen 7

STO

Republika Hrvaška se zavezuje, da ne bo vlagala zahtevkov ali spreminjala ali umaknila katere koli koncesije iz členov XXIV.6 in XXVIII sporazuma GATT 1994 v zvezi s širitvijo Skupnosti leta 2007.

Člen 8

Dokazila o poreklu blaga in upravno sodelovanje

1.   Dokazila o poreklu, ki jih ustrezno izda Republika Hrvaška ali nova država članica v okviru preferencialnega sporazuma ali avtonomnih ureditev, ki se uporabljajo za obe strani, se sprejmejo v posamezni državi v skladu s tem protokolom, če:

(a)

pridobitev takega porekla podeli preferencialno tarifno obravnavo na podlagi preferencialnih tarifnih ukrepov iz SPS;

(b)

so bili dokazilo o poreklu in prevozne listine izdani najpozneje na dan pred datumom pristopa;

(c)

se dokazilo o poreklu predloži carinskim organom v obdobju štirih mesecev od dneva pristopa.

Če je bilo blago deklarirano za uvoz v Republiki Hrvaški ali novi državi članici pred dnem pristopa in v okviru preferencialnih sporazumov ali avtonomnih ureditev, ki so se uporabljali za Republiko Hrvaško in novo državo članico v navedenem času, se lahko sprejme tudi dokazilo o poreklu, izdano naknadno v okviru teh sporazumov ali ureditev, če je bilo predloženo v obdobju štirih mesecev od dneva pristopa.

2.   Republiki Hrvaški in novima državama članicama se dovoli ohraniti pooblastila, s katerimi je bil v okviru preferencialnih sporazumov in avtonomnih ureditev, ki se uporabljajo za obe strani, podeljen status „pooblaščenih izvoznikov“, če:

(a)

je taka določba predvidena tudi v sporazumu med Republiko Hrvaško in Skupnostjo, ki je bil sklenjen pred dnem pristopa, in

(b)

pooblaščeni izvozniki uporabljajo pravila o poreklu blaga, ki veljajo v skladu z zadevnim sporazumom.

Ta pooblastila se nadomestijo najpozneje v enem letu po dnevu pristopa z novimi pooblastili, izdanimi v skladu s pogoji iz SPS.

3.   Zahtevke za naknadno preverjanje dokazila o poreklu, ki je bilo izdano v skladu s preferencialnimi sporazumi in avtonomnimi ureditvami iz odstavkov 1 in 2, sprejemajo pristojni carinski organi Republike Hrvaške ali držav članic v obdobju treh let po izdaji zadevnega dokazila o poreklu ter jih lahko vlagajo ti organi v obdobju treh let po sprejemu dokazila o poreklu, predloženega navedenim organom skupaj z uvozno deklaracijo.

Člen 9

Blago v tranzitu

1.   Določbe SPS se lahko uporabljajo za blago, izvoženo iz Republike Hrvaške v eno od novih držav članic ali iz ene od novih držav članic v Republiko Hrvaško, ki je v skladu z določbami Protokola 4 k SPS in je na dan pristopa na poti ali je začasno uskladiščeno v carinskem skladišču ali v prosti coni v Republiki Hrvaški ali v zadevni novi državi članici.

2.   V takšnih primerih se lahko odobri prednostna obravnava pod pogojem, da se carinskim organom države uvoznice v štirih mesecih od dneva pristopa predložijo dokazila o poreklu, ki so jih naknadno izdali carinski organi države izvoznice.

Člen 10

Kvote za leto 2007

Za leto 2007 se obseg novih tarifnih kvot in povečanje obsega obstoječih tarifnih kvot izračuna sorazmerno z osnovnimi količinami, ob upoštevanju dela obdobja, ki je poteklo pred 1. avgustom 2007.

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

ODDELEK V

Člen 11

Ta protokol in njegove priloge so sestavni del SPS.

Člen 12

1.   Ta protokol odobrita Skupnost preko Sveta Evropske unije v imenu držav članic in Republika Hrvaška v skladu s svojimi postopki.

2.   Pogodbenice druga drugo uradno obvestijo o dokončanju ustreznih postopkov iz odstavka 1. Listine o odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

Člen 13

1.   Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca po dnevu deponiranja zadnje listine o odobritvi.

2.   Če vse listine o odobritvi tega protokola niso deponirane pred 1. avgustom 2007, se ta protokol začasno uporablja od 1. avgusta 2007.

Člen 14

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in hrvaškem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 15

Besedilo SPS vključno s prilogami in protokoli, ki so njegov sestavni del, ter Sklepna listina s priloženimi izjavami se sestavijo v bolgarskem in romunskem jeziku in ta besedila so enako verodostojna kot izvirna besedila (1). Stabilizacijsko-pridružitveni svet odobri ta besedila.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Bolgarska in romunska jezikovna različica Sporazuma bosta objavljeni pozneje v posebni izdaji Uradnega lista.

PRILOGA I

PRILOGA IV(a) IN IV(c)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode (dajatev prosto za neomejene količine) iz člena 27(3)(a)(i) in 27(3)(b)(i)

Hrvaška tarifna oznaka (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Kakor je določeno v hrvaški carinski tarifi, objavljeni v NN 134/2006, z vsemi spremembami.

PRILOGA II

PRILOGA IV(b) in IV(d)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode (dajatev prosto v okviru kvote od 1. avgusta 2007) iz člena 27(3)(a)(ii) in 27(3)(c)(i)

Hrvaška tarifna oznaka

Poimenovanje

Letna tarifna kvota (v tonah)

Letno povečanje (v tonah)

0103 91

0103 92

Živi prašiči, razen plemenskih živali čiste pasme

625

25

0104

Žive ovce in koze

1 500

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

200

0204

Ovčje ali kozje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

1 325

5

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

870

30

0210

Meso in užitni mesni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

545

15

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

17 250

150

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

17 750

700

0405 10

Maslo

330

10

0406

Sir in skuta

2 500

100

0406 excl 0406 90 78

Sir in skuta, razen gavde

800

0406 90 78

Gavda

350

0409 00 00

Med, naravni

20

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji

12

0602 90 10

Gobji micelij

9 400

0701 90 10

Krompir, svež ali ohlajen, za proizvodnjo škroba

1 000

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

9 375

375

0703 20 00

Česen, svež ali ohlajen

1 250

50

0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

1 050

0805 10

Pomaranče, sveže ali sušene

31 250

1 250

0805 20

Mandarine (vključno tangerine in mandarine satsuma); klementine, mandarine wilking in podobni hibridi agrumov, sveže ali sušene

3 000

120

0806 10

Grozdje, sveže

10 000

400

0808 10 (1)

Jabolka, sveža

5 800

 

0809 10 00

Marelice, sveže

1 250

50

0810 10 00

Jagode, sveže

250

10

1002 00 00

1 000

100

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice

250

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti

100

1206 00

Sončnično seme, zdrobljeno ali ne

125

5

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

1 230

10

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

450

20

1514 19

1514 99

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčičnega semena in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda kemijsko nemodificirano, razen surovega olja

100

1602 41

1602 42

1602 49

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, drobovina ali kri prašičev

375

15

1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju

7 125

285

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini

6 150

240

2004 90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene

125

5

2005 91 00

2005 99

Druge vrtnine in mešanice vrtnin, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene

200

2007 99

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkorj ali druga sladila ali ne, razen homogeniziranih izdelkov ali citrusov

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Pomarančni sok, nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Jabolčni sok, sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin, mešanice sokov

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin, z Brix vrednostjo do vključno 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi

550

2302 30

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi pšenice, nepeletizirani ali peletizirani

6 200

2309 90

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali, razen hrane za pse ali mačke, pripravljene za prodajo na drobno

1 350


(1)  Kvota se dodeli v obdobju od 21. februarja do 14. septembra.

PRILOGA III

PRILOGA IV(e)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode (50 % MFN dajatev za neomejene količine) iz člena 27(3)(c)(ii)

Hrvaška tarifna oznaka

Poimenovanje

0104

Žive ovce in koze

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:

 

Mase do vključno 185 g:

0105 12 00

– –

purani

 

Drugo:

0105 94 00

– –

kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

piščanci iz lažje linije

0105 94 00 40

– – –

izločene kokoši iz lažje linije

0209 00

Prašičja maščoba, očiščena mesa, in perutninska maščoba, netopljena ali drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne, ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso drugje navedeni ali zajeti

0407 00

Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

Perutnine:

0407 00 30

– –

druga:

0407 00 30 40

– – –

puranja jajca

0601

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo

0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

0713

Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave:

 

Kava, pražena:

0901 21 00

– –

s kofeinom

0901 22 00

– –

brez kofeina

1003 00

Ječmen:

1003 00 90

Drugo:

1003 00 90 10

– –

za varjenje piva

1004 00 00

Oves

1005

Koruza:

1005 90 00

Drugo

1104

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tarifne številke 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

1702 30

Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze, ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze

1702 40

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2005 40 00

Grah (Pisum sativum)

 

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

fižol v zrnu

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

2008 50

Marelice

2008 70

Breskve, vključno z nektarinami

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani, in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

Ananasov sok:

2009 41

– –

z Brix vrednostjo do vključno 20:

2009 41 10

– – –

z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

Grozdni sok (vključno grozdni mošt):

2009 69

– –

drugo

2206 00

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčnik, hruškovec, medica); mešanice fermentiranih pijač in mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani:

2302 30

Pšenični

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj, razen tistih iz tarifne številke 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali peletizirani:

2306 90

Drugo

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali:

2309 90

Drugo

PRILOGA IV

PRILOGA IV(f)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode (50 % MFN dajatev v okviru kvote od 1. avgusta 2007) iz člena 27(3)(c)(iii)

Hrvaška tarifna oznaka

Poimenovanje

Letna tarifna kvota

(v tonah)

Letno povečanje

(v tonah)

0102 90

Živo govedo, razen plemenskih živali čiste pasme

250

10

0202

Meso, goveje, zamrznjeno

3 750

150

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

9 125

365

0701

Krompir, svež ali ohlajen

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Čebula, šalotka, por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

12 790

500

0704 90 10

Belo in rdeče zelje, sveže ali ohlajeno

160

0706 10 00

Korenje in repa, sveže ali ohlajeno

140

0706 90 30

0706 90 90

Hren (Cochlearia armoracia), rdeča pesa, črni koren, zelena (razen gomoljne zelene), redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

110

0807 11 00

0807 19 00

Melone (vključno lubenice), sveže

7 035

275

0808 10

Jabolka, sveža

6 900

300

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice

1 025

45

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti

9 750

390

1107

Slad, pražen ali nepražen

19 750

750

1517 10 90

Margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

150

1601 00

Klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; pripravljena živila na osnovi teh proizvodov

2 250

90

1602 10 do

1602 39,

1602 50 do

1602 90

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi, razen svinjskih

650

30

2009 50

2009 90

Paradižnikov sok; mešanice sokov

100

2401

Nepredelan tobak; tobačni odpadki

250

10

PRILOGA V

PRILOGA IV(g)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode iz člena 27(3)(g)

Carine za blago, našteto v tej prilogi, se uporabljajo, kot je navedeno, od 1. avgusta 2007.

Hrvaška tarifna oznaka

Poimenovanje

Letna tarifna kvota (v tonah)

Carine v okviru kvote

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Živo govedo domačih pasem mase do vključno 300 kg in biki za zakol mase nad 300 kg, razen plemenskih živali čiste pasme

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Živi prašiči, razen plemenskih živali čiste pasme

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Žive kokoši in petelini vrste Gallus domesticus mase nad 185 g, vendar ne več kot 2 000 g

90

10 %

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

3 570

25 %

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Gobe, sveže ali ohlajene

400

10 %

0709 60 10

Sladke paprike, sveže ali ohlajene

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Grah (Pisum sativum), fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.) in mešanice vrtnin, termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjene

1 500

7 %

1001 90 99

Pira, navadna pšenica in soržica, razen za setev

20 800

15 %

1005 90 00

Koruza, razen semen

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Sončnično seme, celo ali lomljeno, ki ni namenjeno setvi

2 160

6 %

1517 10 90

Margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

1 200

20 %

1601 00

Klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; pripravljena živila na osnovi teh proizvodov

1 900

10 %

1602 10 00 do 1602 39

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

homogenizirani proizvodi

iz jeter katere koli živali

iz perutnine iz tarifne številke 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, klavnični odpadki ali kri prašičev

180

10 %

1702 40

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. %, toda manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

1 000

5 %

1703 90 00

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, razen melase iz sladkornega trsa

14 500

14 %

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), drugače pripravljene ali konzervirane, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih

22

6 %

PRILOGA VI

PRILOGA V(a)

Proizvodi, navedeni v členu 28(1)

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Hrvaške v Evropsko skupnost se uporabljajo naslednje koncesije.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Postrv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster): živa; sveža ali ohlajena; zamrznjena; sušena, soljena ali v slanici, dimljena; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 30 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 70 % MFN dajatve

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Krap: živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 210 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 70 % MFN dajatve

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Špar (Dentex dentex in Pagellus spp.): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 35 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 30 % MFN dajatve

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Brancin (Dicentrarchus labrax): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 650 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 30 % MFN dajatve

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

TK: 1 585 t po 0 %

Preko tarifne kvote: zmanjšana tarifa (glej spodaj)

Preko tarifnih kvot bo veljavna stopnja dajatve za vse proizvode iz tarifne številke 1604 razen za pripravljene ali konzervirane sardine in inčune znašala 50 % MFN dajatve. Za pripravljene ali konzervirane sardine in inčune nad tarifno kvoto se bo uporabljala polna MFN dajatev.

PRILOGA VII

PRILOGA V(b)

Proizvodi, navedeni v členu 28(2)

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti na Hrvaško se uporabljajo naslednje koncesije.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Postrv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster): živa; sveža ali ohlajena; zamrznjena; sušena, soljena ali v slanici, dimljena; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 25 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 70 % MFN dajatve

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Krap: živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 30 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 70 % MFN dajatve

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Špar (Dentex dentex in Pagellus spp.): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 35 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 30 % MFN dajatve

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Brancin (Dicentrarchus labrax): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 60 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 30 % MFN dajatve

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

TK: 315 t po 0 %

Preko tarifne kvote: zmanjšana tarifa (glej spodaj)

Preko tarifne kvote bo veljavna stopnja dajatve za vse proizvode iz tarifne številke 1604 razen za pripravljene ali konzervirane sardine in inčune znašala 50 % MFN dajatve. Za pripravljene ali konzervirane sardine in inčune nad tarifno kvoto se bo uporabljala polna MFN dajatev.

PRILOGA VIII

PRILOGA I

Carine, ki veljajo za uvoz blaga s poreklom iz Hrvaške v Skupnost

(Izdelki iz člena 25 SPS)

Naslednji predelani kmetijski proizvodi s poreklom iz Hrvaške se v Skupnost uvozijo z dajatvijo nič.

Oznaka KN

Poimenovanje

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ali ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne:

0403 10

Jogurt:

 

– –

aromatiziran, ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 51

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

0403 10 53

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0403 10 59

– – – –

več kot 27 mas. %

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

0403 10 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 10 99

– – – –

več kot 6 mas. %

0403 90

Drugo:

 

– –

aromatiziran ali z dodatkom sadja, oreškov ali kakava

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 71

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

0403 90 73

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0403 90 79

– – – –

več kot 27 mas. %

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

0403 90 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 90 99

– – – –

več kot 6 mas. %

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi:

0405 20

Mlečni namazi:

0405 20 10

– –

z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 60 mas. % maščobe

0405 20 30

– –

z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več, do vključno 75 mas. % maščobe

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz poglavja 1 ali 3, neuporabne za človeško prehrano:

 

Drugo:

0511 99

– –

drugo:

 

– – –

spužve, naravne, živalskega izvora:

0511 99 39

– – – –

druge

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene:

0710 40 00

Sladka koruza

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo:

0711 90

Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 

– –

vrtnine:

0711 90 30

– – –

sladka koruza

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

Rastlinski sokovi in ekstrakti:

1302 12 00

– –

iz sladkih koreninic

1302 13 00

– –

hmelja

1302 20

Pektinske snovi, pektinati in pektati:

1302 20 10

– –

suhe

1302 20 90

– –

druge

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom:

1505 00 10

Maščoba iz volne, surova

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani:

1516 20

Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:

1516 20 10

– –

hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani ‚opalni vosek‘

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tarifne številke 1516:

1517 10

Margarina, razen tekoče margarine:

1517 10 10

– –

ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

1517 90

Drugo:

1517 90 10

– –

ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

 

– –

drugo:

1517 90 93

– – –

užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

1518 00 10

Linoksin

 

Drugo:

1518 00 91

– –

živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516

 

– –

drugo:

1518 00 95

– – –

neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij

1518 00 99

– – –

drugo

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, prečiščeni ali neprečiščeni, barvani ali nebarvani:

1521 90

Drugo:

 

– –

čebelji vosek in voski drugih insektov, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani:

1521 90 99

– – –

drugo

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

1522 00 10

Degras

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

 

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:

1902 11 00

– –

ki vsebujejo jajca

1902 19

– –

druge

1902 20

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

 

– –

druge:

1902 20 91

– – –

kuhane

1902 20 99

– – –

drugo

1902 30

Druge testenine

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

2001 90

Drugo:

2001 90 30

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

2001 90 60

– –

palmovi srčki

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2004 10

Krompir:

 

– –

drugo:

2004 10 91

– – –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

2004 90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

2004 90 10

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2005 20

Krompir:

2005 20 10

– – –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

2005 80 00

Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

2008 11

– –

arašidi:

2008 11 10

– – –

arašidno maslo

 

Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tarifne podštevilke 2008 19:

2008 91 00

– –

palmovi srčki

2008 99

– –

drugo:

 

– – –

ki ne vsebuje dodanega alkohola:

 

– – – –

ki ne vsebuje dodanega sladkorja:

2008 99 85

– – – – –

koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

2102

Kvas (aktiven in neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifne številke 3002); pripravljeni pecilni praški:

2102 10

Aktivni kvas

2102 20

Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi:

 

– –

neaktivni kvas:

2102 20 11

– – –

v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

2102 20 19

– – –

drugo

2102 30 00

Pripravljeni pecilni praški

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

2103 10 00

Sojina omaka

2103 20 00

Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake

2103 30

Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

2103 30 90

– –

pripravljena gorčica

2103 90

Drugo:

2103 90 90

– –

drugo

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

2106 10

Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

2106 90

Drugo

2106 90 20

– –

sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač

 

– –

drugo:

2106 90 92

– – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

2106 90 98

– – –

drugo

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009

2203 00

Pivo iz slada

2205

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače:

2208 40

Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji proizvodov iz sladkornega trsa

2208 90

Drugo

 

– –

Nedenaturirani etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, v embalaži s prostornino:

2208 90 91

– – –

2 litra ali manj

2208 90 99

– – –

več kot 2 litra

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

2403

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence

2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

 

Drugi večhidroksilni alkoholi:

2905 43 00

– –

manitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

glicerol

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj:

3301 90

Drugo:

 

– –

ekstrahirane oleo-smole:

3301 90 21

– – –

sladkih koreninic in hmelja

3302

Mešanice dišav in mešanice (vključno z alkoholnimi raztopinami) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

3302 10

Za uporabo v industriji hrane ali pijač:

 

– –

za uporabo v industriji pijač:

 

– – –

preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače:

3302 10 10

– – – –

z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol. %

 

– – – –

drugo:

3302 10 21

– – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

3302 10 29

– – – – –

drugo

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila:

3501 10

Kazein:

3501 10 50

– –

za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo hrane ali krme

3501 10 90

– –

drugo

3501 90

Drugo:

3501 90 90

– –

drugo

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

3505 10

Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

3505 10 10

– –

dekstrini

 

– –

drugi modificirani škrobi:

3505 10 90

– – –

drugo

3505 20

Lepila

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

3809 10

Na osnovi škrobnih snovi

3823

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi:

 

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije:

3823 11 00

– –

stearinska kislina

3823 12 00

– –

oleinska kislina

3823 13 00

– –

maščobne kisline talovega olja

3823 19

– –

drugo

3823 70 00

Industrijski maščobni alkoholi

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

3824 60

Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905 44

PRILOGA II

Seznam 1: Blago s poreklom iz Skupnosti, za katero bo Hrvaška odpravila dajatve

Oznaka KN

Poimenovanje

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

0502

Ščetine in dlake domačih in divjih prašičev; jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

0506

Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

0508 00 00

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz poglavja 1 ali 3, neuporabne za človeško prehrano:

 

Drugo:

0511 99

– –

drugo:

 

– – –

spužve, naravne, živalskega izvora:

0511 99 31

– – – –

surove

0511 99 39

– – – –

druge

0511 99 85

– – –

drugo:

ex 0511 99 85

– – – –

konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene:

0710 40 00

Sladka koruza

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo:

0711 90

Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 

– –

vrtnine:

0711 90 30

– – –

sladka koruza

0903 00 00

Maté čaj

1212

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; sadne koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno nepražene korenine cikorije, vrste Cichorium intybus sativum), ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

1212 20 00

Morske alge in druge alge

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

Rastlinski sokovi in ekstrakti:

1302 12 00

– –

iz sladkih koreninic

1302 13 00

– –

hmelja

1302 19

– –

drugo

1302 20

Pektinske snovi, pektinati in pektati

 

Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semena giara, modificirani ali nemodificirani:

1302 32 10

– – –

iz rožiča ali rožičevih semen

1401

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane

1515

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem) in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

1515 90

Drugo:

1515 90 11

– –

tungovo olje; jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek; njihove frakcije:

ex 1515 90 11

– – –

jojoba olje in njegove frakcije

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani:

1516 20

Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:

1516 20 10

– –

hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani ‚opalni vosek‘

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

1518 00 10

Linoksin

 

Drugo:

1518 00 91

– –

živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516

 

– –

drugo:

1518 00 95

– – –

neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij

1518 00 99

– – –

drugo

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

1522 00 10

Degras

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

1702 50 00

Kemično čista fruktoza

1702 90

Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

1702 90 10

– –

kemično čista maltoza

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava:

1704 10

Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olja

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom manj kot 40 mas. % kakava, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

1901 10 00

Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno

1901 20 00

Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih proizvodov iz tarifne številke 1905

1901 90

Drugo

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

 

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:

1902 11 00

– –

ki vsebujejo jajca

1902 19

– –

drugo

1902 20

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

 

– –

druge:

1902 20 91

– – –

kuhane

1902 20 99

– – –

drugo

1902 30

Druge testenine

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

2001 90

Drugo:

2001 90 30

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

2001 90 60

– –

palmovi srčki

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2004 10

Krompir:

 

– –

druge:

2004 10 91

– – –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

2004 90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

2004 90 10

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2005 20

Krompir:

2005 20 10

– –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

2005 80 00

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

2008 11

– –

arašidi:

2008 11 10

– – –

arašidno maslo

 

Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tarifne podštevilke 2008 19:

2008 91 00

– –

palmovi srčki

2008 99

– –

drugo:

 

– – –

ki ne vsebuje dodanega alkohola:

 

– – – –

ki ne vsebuje dodanega sladkorja:

2008 99 85

– – – – –

koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

2102

Kvas (aktiven in neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifne številke 3002); pripravljeni pecilni praški

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

2106 10

Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

2106 90

Drugo:

2106 90 20

– –

sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač

 

– –

drugo:

2106 90 92

– – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze ali škroba, ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

2106 90 98

– – –

drugo

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg:

2201 90 00

Drugo

2203 00

Pivo iz slada

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

2208

Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače:

2208 20

Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin

2208 30

Whisky

2208 40

Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji proizvodov iz sladkornega trsa

2208 50

Gin in brinjevec

2208 60

Vodka

2208 70

Likerji in krepilne pijače

2208 90

Drugo:

 

– –

arak, v embalaži s prostornino:

2208 90 11

– – –

2 litra ali manj

2208 90 19

– – –

več kot 2 litra

 

– –

žganja iz sliv, hrušk ali češenj (razen likerjev), v embalaži s prostornino:

2208 90 33

– – –

2 litra ali manj:

ex 2208 90 33

– – – –

žganja iz hrušk ali češenj, razen slivovega žganja (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

več kot 2 litra:

ex 2208 90 38

– – – –

žganja iz hrušk ali češenj, razen slivovega žganja (Slivovitz)

 

– –

druge destilirane pijače in druge alkoholne pijače, v embalaži s prostornino:

 

– – –

2 litra ali manj:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

drugo:

 

– – – – –

žganja (razen likerjev):

 

– – – – – –

destilirana iz sadja:

2208 90 45

– – – – – – –

kalvados

2208 90 48

– – – – – – –

druga

 

– – – – – –

druga:

2208 90 52

– – – – – – –

žganje iz žita – korn

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – –

druga

2208 90 69

– – – – –

druge alkoholne pijače

 

– – –

več kot 2 litra:

 

– – – –

žganja (razen likerjev):

2208 90 71

– – – – –

destilirana iz sadja

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

drugo

2208 90 78

– – – –

druge alkoholne pijače

 

– –

nedenaturirani etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, v embalaži s prostornino:

2208 90 91

– – –

2 litra ali manj

2208 90 99

– – –

več kot 2 litra

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov:

2402 10 00

Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

2403

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence:

 

Drugo:

2403 91 00

– –

homogeniziran ali rekonstituiran tobak

2403 99

– –

drugo

2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

 

Drugi večhidroksilni alkoholi:

2905 43 00

– –

manitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

glicerol

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj:

3301 90

Drugo:

 

– –

ekstrahirane oleo-smole:

3301 90 21

– – –

sladkih koreninic in hmelja

3301 90 30

– – –

drugo

3302

Mešanice dišav in mešanice (vključno z alkoholnimi raztopinami) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

3302 10

Za uporabo v industriji hrane ali pijač:

 

– –

za uporabo v industriji pijač:

 

– – –

preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače:

3302 10 10

– – – –

z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol. %

 

– – – –

drugo:

3302 10 21

– – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

3302 10 29

– – – – –

drugo

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila:

3501 10

Kazein

3501 90

Drugo:

3501 90 90

– –

drugo

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

3505 10

Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

3505 10 10

– –

dekstrini

 

– –

drugi modificirani škrobi:

3505 10 90

– – –

drugo

3505 20

Lepila

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

3809 10

Na osnovi škrobnih snovi

3823

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi:

 

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije:

3823 11 00

– –

stearinska kislina

3823 12 00

– –

oleinska kislina

3823 13 00

– –

maščobne kisline talovega olja

3823 19

– –

drugo

3823 70 00

Industrijski maščobni alkoholi

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

3824 60

Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905 44

Seznam 2: Kvote in dajatve, ki se uporabljajo za proizvode s poreklom iz Skupnosti pri uvozu na Hrvaško

Opomba: Za proizvode, naštete v tej tabeli, se za spodaj navedene tarifne kvote uporablja stopnja dajatve nič. Dajatev, ki se uporablja za količine, ki presegajo ta obseg, bo 50 % MFN dajatve.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav

2 390 ton

0405 20 10

0405 20 30

Mlečni namazi z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 75 mas. % maščobe

68 ton

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarina in užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj, ki vsebujejo več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob; užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

700 ton

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineralne vode in sodavice

16 907 ton

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Slivovo žganje (Slivovitz) z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarete, ki vsebujejo tobak; cigare, cigarilosi in cigarete iz tobačnih nadomestkov

35 ton

2403 10 10

2403 10 90

Tobak za kajenje z dodatkom tobakovega nadomestka v kakršnem koli razmerju ali brez njega

42 ton

Seznam 3: Kvote in dajatve, ki se uporabljajo za proizvode s poreklom iz Skupnosti pri uvozu na Hrvaško

Opomba: Za proizvode, naštete v tej tabeli, se za spodaj navedene tarifne kvote uporablja stopnja dajatve nič. Dajatev, ki se uporablja za količine, ki presegajo ta obseg, bo 40 % MFN dajatve.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota (v tonah)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado) razen žvečilnega gumija, ki ne vsebujejo kakava

1 250

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

2 410

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

4 390

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez

1 430

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009

18 100

Seznam 4: Kvote in dajatve, ki se uporabljajo za proizvode s poreklom iz Skupnosti pri uvozu na Hrvaško

Opomba: Za proizvode, naštete v tej tabeli, se za spodaj navedene letne tarifne kvote uporablja stopnja dajatve nič. Za količine, ki presegajo kvoto, se uporabljajo pogoji, določeni v seznamu 1 Priloge II k Protokolu 3.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota (v tonah)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol. %, ki vsebujejo od 1,5 do 6 mas. % encijana, začimb in raznih sestavin ter od 4 do 10 mas. % sladkorja, v embalaži s prostornino 0,5 l ali manj; drugi pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev, razen sojine omake, paradižnikovega ketchupa in drugih paradižnikovih omak ter tekočega mangovega ‚chutneya‘

300

PRILOGA IX

PRILOGA I

SPORAZUM

MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O VZAJEMNIH PREFERENCIALNIH TRGOVINSKIH KONCESIJAH ZA DOLOČENA VINA

1.

Uvoz naslednjih proizvodov s poreklom iz Republike Hrvaške v Skupnost je predmet spodaj določenih koncesij, od 1. avgusta 2007:

Oznaka KN

Poimenovanje

Veljavna dajatev

Letna količina (hl)

Letno povečanje (hl)

Posebne določbe

ex 2204 10

ex 2204 21

Kakovostno peneče vino

Vino iz svežega grozdja

oproščeno

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vino iz svežega grozdja

oproščeno

29 000

0

(2)

(1)

Pod pogojem, da je bilo prejšnje leto porabljene najmanj 80 % upravičene količine, se količine letno povečujejo, dokler vsota kvote, ki se nanaša na tarifni številki ex 2204 10 in ex 2204 21, in kvote, ki se uporablja za tarifno številko ex 2204 29, ne doseže največje količine 98 000 hl.

(2)

Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skličejo posvetovanja za prilagoditev kvot s prenosom količin iz kvote, ki se uporablja za tarifno številko ex 2204 29, v kvoto, ki se uporablja za tarifni številki ex 2204 10 in ex 2204 21.

2.

Skupnost odobri preferencialno dajatev nič v okviru tarifnih kvot iz točke 1 pod pogojem, da Republika Hrvaška za izvoz teh količin ne plačuje nobenih izvoznih subvencij.

3.

Uvoz naslednjih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Republiko Hrvaško je predmet koncesij, določenih spodaj, od 1. avgusta 2007:

Hrvaška carinska tarifa

Poimenovanje

Veljavna dajatev

Letna količina (hl)

Letno povečanje (hl)

Posebne določbe

ex 2204 10

ex 2204 21

Kakovostno peneče vino

Vino iz svežega grozdja

oproščeno

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Vino iz svežega grozdja

oproščeno

8 000

0

 

ex 2204

Vino iz svežega grozdja, alkoholizirana vina; grozdni mošt razen tistega iz tarifne številke 2009

50 % MFN dajatve

900

0

 

(1)

Pod pogojem, da je bilo v preteklem letu porabljene najmanj 80 % upravičene količine, se uporablja letno povečanje, dokler kvota ne doseže najvišje vrednosti 18 000 hl.

4.

Republika Hrvaška odobri preferencialno dajatev nič v okviru tarifnih kvot iz točke 3 pod pogojem, da Skupnost za izvoz teh količin ne plačuje nobenih izvoznih subvencij.

5.

Ta sporazum zajema vino:

(a)

proizvedeno iz svežega grozdja, v celoti pridelanega in potrganega na ozemlju zadevne pogodbenice, in

(b)

(i)

s poreklom v EU, ki je bilo izdelano v skladu s pravili o enoloških postopkih in obdelavah iz naslova V Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999;

(ii)

s poreklom iz Republike Hrvaške, ki je bilo izdelano v skladu s pravili o enoloških postopkih in obdelavah, skladnih s hrvaško zakonodajo. Ta enološka pravila morajo biti usklajena z zakonodajo Skupnosti.

6.

Za uvoz vina s koncesijami iz tega sporazuma je treba predložiti potrdilo, ki ga izda vzajemno priznani uradni organ s skupaj sestavljenih seznamov, pod pogojem, da je zadevno vino v skladu s točko 5(b).

7.

Pogodbeni stranki najkasneje v prvem četrtletju leta 2005 proučita možnosti medsebojne odobritve nadaljnjih koncesij ob upoštevanju razvoja trgovine z vinom med pogodbenima strankama.

8.

Pogodbeni stranki zagotovita, da vzajemno odobrene ugodnosti niso postavljene pod vprašaj zaradi drugih ukrepov.

9.

Na zahtevo katere koli od pogodbenih strank se opravijo posvetovanja o katerem koli problemu v zvezi z načinom izvajanja tega sporazuma.

10.

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji iz navedene pogodbe ter na drugi strani na ozemlju Republike Hrvaške.

PRILOGA X

PROTOKOL 4

o opredelitvi pojma ‚izdelki s poreklom‘ in načinih upravnega sodelovanja za izvajanje določb tega sporazuma med Skupnostjo in Hrvaško

VSEBINA

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA ‚IZDELKI S POREKLOM‘

Člen 2

Splošne zahteve

Člen 3

Kumulacija v Skupnosti

Člen 4

Kumulacija na Hrvaškem

Člen 5

V celoti pridobljeni izdelki

Člen 6

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

Člen 7

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

Člen 8

Enota kvalifikacije

Člen 9

Dodatki, nadomestni deli in orodja

Člen 10