ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 285

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
29. oktober 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1061/2008 z dne 28. oktobra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1062/2008 z dne 28. oktobra 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti, v zvezi s postopki za desezoniranje in poročili o kakovosti ( 1 )

3

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2008/100/ES z dne 28. oktobra 2008 o spremembi Direktive Sveta 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil v zvezi s priporočenimi dnevnimi vnosi, pretvorbenimi faktorji za izračun energijske vrednosti in opredelitvami ( 1 )

9

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Evropski parlament in Svet

 

 

2008/818/ES

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

13

 

 

Komisija

 

 

2008/819/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2008 o nevključitvi butralina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6066)  ( 1 )

15

 

 

2008/820/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 27. oktobra 2008 o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1582/2007 zaradi upoštevanja posebnega položaja Svazija v zvezi s sukancem z oplaščenim jedrom – core prejo (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6133)

17

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

 

2008/821/SZVP

 

*

Sklep političnega in varnostnega odbora o EUPOL AFGANISTAN/1/2008 z dne 3. oktobra 2008 o imenovanju vodje policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN)

20

 

*

Skupno stališče Sveta 2008/822/SZVP z dne 27. oktobra 2008 o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije

21

 

 

Popravki

 

*

Popravek Skupnega stališča Sveta 2008/652/SZVP z dne 7. avgusta 2008 o spremembi Skupnega stališča 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 213, 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1061/2008

z dne 28. oktobra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1062/2008

z dne 28. oktobra 2008

o izvajanju Uredbe (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti, v zvezi s postopki za desezoniranje in poročili o kakovosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti (1) in zlasti členov 3(3) in 6(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 453/2008 je določila skupen okvir za sistematično pripravo četrtletnih statističnih podatkov glede prostih delovnih mest v Skupnosti.

(2)

Bistveni del združevanja kratkoročnih statističnih podatkov je desezoniranje. Desezonirane serije omogočajo lažjo primerjavo in razlago rezultatov skozi čas. Posredovanje desezoniranih podatkov veča skladnost med podatki, objavljenimi na nacionalni in mednarodni ravni.

(3)

Za namen uporabe meril kakovosti, določenih v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 453/2008, je treba opredeliti način, strukturo in periodičnost poročil o kakovosti, ki jih morajo zagotoviti države članice.

(4)

Opravljen je bil posvet z Evropsko centralno banko.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Postopki za desezoniranje

Za namen uporabe člena 3(3) Uredbe (ES) št. 453/2008 se pošiljanje desezoniranih podatkov prične najpozneje, ko so časovne serije s 16 opazovanimi obdobji na voljo vsaj na ravni agregiranja NACE Rev. 2, določeni v Prilogi 1. Število obdobij se šteje od začetka prvih nedesezoniranih podatkov, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (ES) št. 453/2008.

Člen 2

Poročila o kakovosti

1.   Način in struktura poročil o kakovosti iz člena 6(2) Uredbe (ES) št. 453/2008 sta, kakor sta opredeljena v Prilogi 2.

2.   Poročila o kakovosti se Komisiji pošljejo najpozneje do 31. avgusta vsako leto in veljajo za predhodno koledarsko leto. Prvo poročilo o kakovosti se pošlje najpozneje do 31. avgusta 2011.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2008

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 145, 4.6.2008, str. 234.


PRILOGA 1

Zbirna raven NACE Rev. 2

Oddelki NACE Rev. 2

Opis

A

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

B, C, D in E

Rudarstvo in kamnolomi; predelovalne dejavnosti; preskrba z elektriko, plinom, paro in klimatizacijo; preskrba z vodo, kanalizacija, ravnanje z odpadki in dejavnosti izboljšave

F

Gradbeništvo

G, H in I

Trgovina na debelo in drobno; popravilo motornih vozil in motorjev; prevoz in skladiščenje; gostinstvo

J

Informacije in komunikacije

K

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

L

Nepremičninske dejavnosti

M in N

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; upravne dejavnosti in dejavnosti podpornih storitev

O, P, in Q

Javna uprava in obramba; obvezno socialno zavarovanje; izobraževanje; zdravje ljudi in socialno varstvo

R in S

Umetnost, zabava, rekreacija in druge storitvene dejavnosti


PRILOGA 2

Način in struktura poročil o kakovosti, ki jih morajo predložiti države članice

UVOD

Evropski statistični sistem (ESS) je v svojem prizadevanju za neprekinjeno izboljševanje kakovosti svojih proizvodov in storitev sprejel splošno opredelitev pojma kakovosti kot „skupka vseh lastnosti proizvoda ali storitve, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da izpolnijo neposredno ali posredno izražene potrebe“. Za namen izvajanja te opredelitve je bilo določenih šest meril, ki sestavljajo kakovost statističnih proizvodov in storitev:

1.

ustreznost;

2.

natančnost;

3.

pravočasnost in točnost;

4.

dostopnost in jasnost;

5.

primerljivost;

6.

skladnost.

Poročila o kakovosti so ustrezno orodje za usklajeno zbiranje informacij o kakovosti različnih proizvodov in storitev. Vsebujejo informacije o vseh šestih merilih za opredelitev kakovosti ESS, kakor tudi splošni pregled zbiranja nacionalnih podatkov o prostih delovnih mestih. Informacije se predloži v skladu z naslednjo strukturo:

SPLOŠNI OPIS

Splošni opis, kadar je primerno, vsebuje naslednje elemente:

A.   Viri, zajetje in periodičnost

Opredelitev vira podatkov,

Zajetje (geografsko, NACE, velikost podjetja),

Referenčni datumi,

Periodičnost nacionalne objave,

Opredelitev statistične enote.

B.   Vzorčna raziskava

B.1   Vzorčni načrt

Osnova, uporabljena za vzorec,

Vzorčni načrt,

Zadržanje/obnova vzorčnih enot,

Velikost vzorca,

Stratifikacija.

B.2   Uteževanje

Kratek opis metode uteževanja,

Merila uteževanja.

B.3   Zbiranje podatkov

Kratek opis metod(-e) zbiranja podatkov.

C.   Drugi viri

Kratek opis vira(-ov), vključno s/z:

agencijo za vzdrževanje,

pogostostjo posodabljanja,

pravili za izbris (zastarelih informacij),

prostovoljnim/obveznim poročanjem in kaznimi.

D.   Pravila razkritja

Kratek opis o tem, kdaj je treba podatke črtati zaradi zaupnosti.

E.   Desezoniranje

Kratek opis postopkov za desezoniranje, zlasti ob upoštevanju smernic Evropskega statističnega sistema o desezoniranju, ki jih je potrdil in podprl Odbor za statistični program ES.

1.   USTREZNOST

„Ustreznost“ se nanaša na dejstvo, ali so izdelane vse potrebne statistike in v kolikšnem obsegu uporabljeni koncepti (opredelitve, razvrščanje itd.) kažejo potrebe uporabnikov.

Poročilo o kakovosti vključuje:

opis manjkajočih spremenljivk in manjkajočih razčlenitev spremenljivk,

poročilo o napredku pri izvajanju ukrepov v zvezi s četrtletnimi statističnimi podatki glede prostih delovnih mest iz Uredbe (ES) št. 453/2008 skupaj s podrobnim načrtom in časovnim razporedom za dokončanje izvajanja ter povzetkom preostalih odstopanj od konceptov EU.

Poleg tega lahko vključuje tudi

povzetek, ki vsebuje opis nacionalnih uporabnikov, njihovih glavnih potreb in obseg, v katerem so njihove potrebe izpolnjene.

2.   NATANČNOST

„Natančnost“ se v splošnem statističnem smislu nanaša na dejstvo, koliko se ocene ujemajo z neznanimi pravimi vrednostmi obravnavane spremenljivke.

2.1   Vzorčne napake

Za prikaz natančnosti se ob upoštevanju vzorčnega načrta izračuna koeficient spremenljivke, ki se nato prenese na število prostih delovnih mest za zadnjo različico NACE na ravni razdelka in se ga razčleni po razredih velikosti (1–9 / 10 + zaposlenih).

Če koeficienta spremenljivke ni mogoče izračunati, se namesto tega določi ocenjena napaka v vzorčenju v smislu absolutnega števila prostih delovnih mest.

2.2   Nevzorčne napake

2.2.1   Napake zajetja

Poročila o kakovosti, kadar je primerno, vsebujejo naslednje informacije o zajetju:

preglednico, ki prikazuje število poslovnih enot v vzorcu in odstotek poslovnih enot, ki je predstavljen v vzorcu(-ih)/registru(-ih), razčlenjeno po razredu velikosti (plasti),

opis vseh razlik med referenčno populacijo in raziskovano populacijo,

opis napak pri razvrščanju,

opis vseh razlik med referenčnimi podatki in referenčnim četrtletjem,

vse druge ustrezne informacije.

Opomba: Kadar se uporabljajo posamezni administrativni podatki, je treba na podlagi administrativne referenčne datoteke poročati o podobni analizi, vključno z napakami pri poročanju in odjavi.

2.2.2   Napake merjenja in obdelave

Poročilo o kakovosti vsebuje:

informacije o spremenljivkah z nezanemarljivimi napakami merjenja in obdelave,

informacije o glavnih virih (nezanemarljivih) napak merjenja in obdelave in, če so na voljo, o metodah popravljanja.

2.2.3   Napake zaradi neodgovora

Poročila o kakovosti, kadar je primerno, vsebujejo naslednje informacije o napakah zaradi neodgovora:

stopnjo odgovora enote,

stopnjo in metodo vračunavanja spremenljivke in, kadar je mogoče, učinek vračunavanja ocen za prenesene spremenljivke.

Opomba: Kadar se uporabljajo posamezni administrativni podatki, nerazpoložljivost administrativnih podatkov nadomesti neodgovor.

2.2.4   Napake v predvidevanjih modela

Če se uporablja modeliranje, poročila o kakovosti vsebujejo opis uporabljenih modelov. Poseben poudarek je treba dati modelom za popravljanje napak zaradi nevzorčnih napak, kot je zajetje enot vseh zahtevanih razredov velikosti ali razčlenitev NACE, vračunavanje ali preračun na celoto, da bi se popravil neodgovor enote.

Opomba: Kadar se uporabljajo posamezni administrativni podatki, je treba predložiti komentarje o ujemanju med administrativnimi koncepti in teoretičnimi statističnimi koncepti. Poročati je treba o vseh spremembah v nacionalni zakonodaji, ki vnašajo spremembe uporabljenih opredelitev, in, kadar je mogoče, o vplivu na rezultate.

2.2.5   Revizije

Države članice lahko predložijo potek revizij, vključno z revizijami objavljenih števil prostih delovnih mest in povzetkom razlogov za revizije.

2.2.6   Ocena pristranskosti

Ocena nevzorčnih napak v smislu absolutnega števila prostih delovnih mest se prenese na skupno število prostih delovnih mest in, kjer je mogoče, na zbirno raven NACE Rev. 2, določeno v Prilogi I k tej uredbi, ter na razrede velikosti (1–9, 10 + zaposlenih).

3.   PRAVOČASNOST IN TOČNOST

3.1   Pravočasnost

„Pravočasnost“ informacije odraža časovno obdobje med razpoložljivostjo informacije in časom dogodka ali pojava, ki ga ta informacija opisuje.

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o razdobju med objavo podatkov na nacionalni ravni in referenčnim obdobjem podatkov.

3.2   Točnost

„Točnost“ se nanaša na časovni zamik med datumom objave podatkov in ciljnim datumom, na primer s sklicevanjem na datume, objavljene v uradnih koledarjih objav, kot so določeni v uredbah ali pa je predhodno dogovorjeni med partnerji.

Da bi razumeli in odpravili probleme, povezane s točnostjo, je treba predložiti informacije o postopku izvajanja raziskave na nacionalni ravni za zadnja štiri četrtletja s posebni poudarkom na usklajenosti med načrtovanimi in dejanskimi datumi:

roki za pošiljanje odgovorov, ki zajemajo tudi opomine in nadaljnje dokumente,

obdobje terenskega dela,

obdobje obdelave podatkov,

datumi objave prvih rezultatov.

4.   DOSTOPNOST IN JASNOST

4.1   Dostopnost

„Dostopnost“ se nanaša na fizične pogoje, v katerih lahko uporabniki pridobivajo podatke: kje se podatki fizično nahajajo, kako pridobiti dostop, dostavni rok, ustrezni tržni pogoji (avtorske pravice itd.), dostopnost mikro- in makropodatkov, različni formati in nosilci podatkov (papir, računalniške datoteke, CD-ROM/DVD, internet …) itd.

Poročila o kakovosti vsebujejo naslednje informacije o metodah razširjanja rezultatov:

sistem razširjanja, vključno s tem, komu se podatki pošljejo,

sklicevanja na objave temeljnih podatkov, vključno s tistimi, ki vsebujejo pojasnila v obliki besedila, diagramov, zemljevidov itd.,

informacije o tem, kateri rezultati, če sploh, se pošljejo poročevalskim enotam, vključenim v vzorec.

4.2   Jasnost

„Jasnost“ se nanaša na stopnjo razumljivosti, vključno z informacijami o podatkovnem okolju, t. j. ali so podatki ustrezno opremljeni z metapodatki, ilustracijami, kakor so, na primer, diagrami in zemljevidi, ali so na razpolago tudi informacije o kakovosti podatkov (vključno z morebitnimi omejitvami uporabe) in obseg, v katerem je zagotovljena dodatna pomoč.

Poročila o kakovosti vsebujejo naslednje informacije o razumljivosti rezultatov in razpoložljivosti metapodatkov:

opis predloženih metapodatkov in sklicevanja nanje,

sklicevanja na temeljne metodološke dokumente, ki se nanašajo na navedeno statistiko,

opis glavnih dejavnosti, ki jih izvajajo državni statistični uradi, da bi uporabnike obvestili o podatkih.

5.   PRIMERLJIVOST

5.1   Teritorialna primerljivost

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o razlikah med nacionalnimi in evropskimi koncepti ter, kolikor je mogoče, njihovih učinkih na oceno.

5.2   Primerljivost skozi čas

Poročila o kakovosti vsebujejo informacije o spremembah opredelitev, zajetjih in metodah v katerih koli dveh zaporednih četrtletjih ter njihovih učinkih na oceno.

6.   SKLADNOST

„Skladnost“ se nanaša na dejstvo, da so statistični podatki ustrezno in zanesljivo kombinirani na različne načine in za različno uporabo. Vendar pa je na splošno lažje pokazati primere neskladnosti, kot dokazati skladnost.

Poročila o kakovosti vsebujejo primerjave podatkov o številu prostih delovnih mest iz drugih ustreznih virov, kadar so ti na voljo, skupno in razčlenjeno po razdelkih NACE, kadar je to primerno, ter navedbe o razlogih v primeru večjih razlik med vrednostmi.

Prvo poročilo o kakovosti vključuje tudi naslednje točke za pretekle podatke:

opis virov preteklih podatkov in uporabljene metodologije,

opis vseh morebitnih razlik med zajetjem (gospodarske dejavnosti, zaposleni, spremenljivke) preteklih podatkov in razlik pri tekočih podatkih,

opis primerljivosti preteklih in tekočih podatkov.


DIREKTIVE

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/9


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/100/ES

z dne 28. oktobra 2008

o spremembi Direktive Sveta 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil v zvezi s priporočenimi dnevnimi vnosi, pretvorbenimi faktorji za izračun energijske vrednosti in opredelitvami

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/496/EGS z dne 24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil (1) ter zlasti člena 1(4)(a) in (j) in člena 5(2) Direktive,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 90/496/EGS določa, da je treba opredeliti prehransko vlaknino.

(2)

Pogoji za prehranske trditve, kot sta „vir prehranske vlaknine“ ali „visoka vsebnost prehranske vlaknine“, so določeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (2).

(3)

Zaradi jasnosti in skladnosti z drugo zakonodajo Skupnosti, ki se nanaša na navedeni pojem, je treba zagotoviti opredelitev „prehranske vlaknine“.

(4)

Pri opredelitvi prehranske vlaknine je treba upoštevati ustrezne študije Codex Alimentariusa in izjavo v zvezi s prehransko vlaknino, ki jo je znanstveni svet za dietetične izdelke, prehrano in alergije Evropske agencije za varnost hrane dal 6. julija 2007.

(5)

Prehranska vlaknina se tradicionalno zaužije kot rastlinski material in ima enega ali več ugodnih fizioloških učinkov, kot so skrajšanje časa prehajanja črevesne vsebine, povečanje količine fekalij, mikroflora debelega črevesja jo lahko fermentira, znižanje skupnega holesterola v krvi, znižanje ravni holesterola LDL v krvi, znižanje ravni post-prandialne glukoze v krvi ali znižanje ravni inzulina v krvi. Najnovejši znanstveni dokazi kažejo, da lahko podobni ugodni fiziološki učinki izhajajo iz drugih polimerov ogljikovih hidratov, ki niso prebavljivi in niso naravno prisotni v živilih v obliki, v kateri se zaužijejo. Zato je primerno, da opredelitev prehranske vlaknine vključuje polimere ogljikovih hidratov z enim ali več ugodnimi fiziološkimi učinki.

(6)

Polimeri ogljikovih hidratov rastlinskega izvora, ki so v skladu z opredelitvijo prehranske vlaknine, se lahko v rastlini tesno povežejo z ligninom ali drugimi sestavinami, ki niso ogljikovi hidrati, kot so fenolne spojine, voski, saponini, fitati, kutin, fitosteroli. Kadar se te snovi tesno povežejo s polimeri ogljikovih hidratov rastlinskega izvora in ekstrahirajo s polimeri ogljikovih hidratov za analizo prehranske vlaknine, se lahko obravnavajo kot prehranska vlaknina. Kadar pa se te snovi ločijo od polimerov ogljikovih hidratov in dodajo živilu, se ne smejo obravnavati kot prehranska vlaknina.

(7)

Za upoštevanje novega znanstvenega in tehnološkega napredka je treba spremeniti seznam pretvorbenih faktorjev za izračun energijske vrednosti.

(8)

Poročilo FAO s tehnične delavnice „Energijska vrednost živil – analizne metode in pretvorbeni faktorji“ navaja, da za 70 odstotkov prehranskih vlaknin v tradicionalnih živilih velja, da se lahko fermentirajo. Zato je primerno, da povprečna energijska vrednost za prehransko vlaknino znaša 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Eritritol se lahko uporablja v različnih živilih, med drugim tudi kot nadomestilo za hranila, kot je sladkor, kadar je zaželena nižja energijska vrednost.

(10)

Eritritol je poliol, v skladu z obstoječimi pravili, kot je določeno v členu 5(1) Direktive 90/496/EGS, pa bi se njegova energijska vrednost izračunala z uporabo pretvorbenega faktorja za poliole, in sicer 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Z uporabo tega pretvorbenega faktorja potrošnik ne bi bil popolnoma obveščen o nižji energijski vrednosti izdelka, ki je bila dosežena z uporabo eritritola pri njegovi proizvodnji. Znanstveni odbor za hrano je v svojem mnenju o eritritolu z dne 5. marca 2003 navedel, da je energijska vrednost eritritola nižja od 0,9 kJ/g (manj kot 0,2 kcal/g). Zato je primerno sprejeti ustrezen pretvorbeni faktor za izračun energijske vrednosti eritritola.

(11)

Priloga k Direktivi 90/496/EGS navaja vitamine in minerale, ki so lahko navedeni kot del označevanja hranilne vrednosti, določa njihov priporočeni dnevni vnos (PDV) in opredeljuje pravilo, kaj določa znatno količino. Namen tega seznama PDV je zagotoviti vrednosti za označevanje hranilne vrednosti in izračun, kaj določa znatno količino.

(12)

Na pravilo o znatni količini, kot je opredeljeno v Prilogi k Direktivi 90/496/EGS, se sklicuje v drugi zakonodaji Skupnosti, zlasti členu 8(3) Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (3), Prilogi k Uredbi (ES) št. 1924/2006 in členu 6(6) Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (4).

(13)

PDV iz Priloge k Direktivi 90/496/EGS temeljijo na priporočilih strokovnega posvetovalnega zasedanja FAO/STO v Helsinkih leta 1988.

(14)

Za zagotavljanje skladnosti z drugo zakonodajo Skupnosti je treba obstoječi seznam vitaminov in mineralov ter njihovih PDV posodobiti glede na znanstveni napredek od leta 1988.

(15)

Znanstveni odbor za hrano je v svojem mnenju o reviziji referenčnih vrednosti za označevanje hranilne vrednosti z dne 5. marca 2003 vključil referenčne oznake hranilne vrednosti za odrasle. To mnenje zajema vitamine in minerale iz Priloge I k Direktivi 2002/46/ES in Priloge I k Uredbi (ES) št. 1925/2006.

(16)

Prilogo k Direktivi 90/496/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(17)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 90/496/EGS se spremeni:

1.

v členu 1(4)(j) se doda naslednji stavek:

„Opredelitev snovi in po potrebi analizne metode se vključijo v Prilogo II;“

2.

členu 5(1) se dodata naslednji alinei:

„—

vlaknine 2 kcal/g – 8 kJ/g

eritritol 0 kcal/g – 0 kJ/g.“

3.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej direktivi.

4.

Doda se besedilo iz Priloge II k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. oktobra 2009. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene določbe uporabljajo tako, da od 31. oktobra 2012 prepovejo trgovino z izdelki, ki niso v skladu z Direktivo 90/496/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 276, 6.10.1990, str. 40.

(2)  UL L 12, 18.1.2007, str. 3.

(3)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

(4)  UL L 404, 30.12.2006, str. 26.


PRILOGA I

Priloga k Direktivi 90/496/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Vitamini in minerali, ki se lahko navedejo, ter njihovi priporočeni dnevni vnosi (PDV)

Vitamin A (μg)

800

Vitamin D (μg)

5

Vitamin E (mg)

12

Vitamin K (μg)

75

Vitamin C (mg)

80

Tiamin (mg)

1,1

Riboflavin (mg)

1,4

Niacin (mg)

16

Vitamin B6 (mg)

1,4

Folna kislina (μg)

200

Vitamin B12 (μg)

2,5

Biotin (μg)

50

Pantotenska kislina (mg)

6

Kalij (mg)

2 000

Klorid (mg)

800

Kalcij (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Magnezij (mg)

375

Železo (mg)

14

Cink (mg)

10

Baker (mg)

1

Mangan (mg)

2

Fluorid (mg)

3,5

Selen (μg)

55

Krom (μg)

40

Molibden (μg)

50

Jod (μg)

150

Pri določitvi znatne količine je praviloma treba upoštevati 15 % priporočenega vnosa, navedenega v tej prilogi, na 100 g ali 100 ml ali na paket, če ta vsebuje en sam obrok.“


PRILOGA II

Direktivi 90/496/EGS se doda naslednja Priloga II:

„PRILOGA II

Opredelitev snovi, ki predstavlja prehransko vlaknino, in analizne metode, kakor je navedeno v členu 1(4)(j)

Opredelitev snovi, ki predstavlja prehransko vlaknino

V tej direktivi pomeni ‚prehranska vlaknina‘ polimere ogljikovih hidratov s tremi ali več monomerskimi enotami, ki se ne prebavijo niti absorbirajo v tankem črevesu človeka in spadajo v naslednje kategorije:

užitni polimeri ogljikovih hidratov, naravno prisotni v živilih v obliki, v kateri se zaužijejo,

užitni polimeri ogljikovih hidratov, ki so bili pridobljeni iz surovine za živilo s fizikalnimi, encimskimi ali kemijskimi sredstvi in ki imajo ugoden fiziološki učinek, dokazan s splošno sprejetim znanstvenim dokazom,

užitni sintetični polimeri ogljikovih hidratov, ki imajo ugoden fiziološki učinek, dokazan s splošno sprejetim znanstvenim dokazom.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Evropski parlament in Svet

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/13


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 22. oktobra 2008

o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2008/818/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) in zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) in zlasti njenega člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad je bil za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu „sklad“) ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, da se jim pomaga pri njihovi ponovni vključitvi v trg dela.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR.

(3)

Španija je 6. februarja 2008 predložila vlogo za uporabo sklada v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v avtomobilskem sektorju, zlasti delavcev, ki so postali presežni z zaprtjem podjetja Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka, kot je opredeljeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006.

(4)

Litva je 8. maja 2008 predložila vlogo za uporabo sklada v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v tekstilnem sektorju, zlasti delavcev, ki so postali presežni z zaprtjem podjetja Alytaus Tekstile. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka, kot je opredeljeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006.

(5)

Uporabiti je treba sredstva sklada, da bo zagotovljen finančni prispevek za obe vlogi –

SKLENILA:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2008 bodo uporabljena sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in sicer 10 770 772 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 22. oktobra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


Komisija

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. oktobra 2008

o nevključitvi butralina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6066)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/819/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju 12 let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje butralin.

(3)

Vplivi butralina na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 1490/2002 za vrste uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za butralin je bila Francija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 20. februarja 2006.

(4)

Komisija je preučila butralin v skladu s členom 11a Uredbe (ES) št. 1490/2002. Osnutek poročila o pregledu za navedeno snov so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 20. maja 2008 v obliki poročila Komisije o pregledu.

(5)

Odbor je med preučevanjem te aktivne snovi ob upoštevanju pripomb držav članic ugotovil, da obstajajo jasni znaki, na podlagi katerih se lahko pričakuje, da ima aktivna snov škodljive učinke na zdravje ljudi in zlasti na izvajalce tretiranja, ker je izpostavljenost večja od 100 % AOEL. Poleg tega so drugi pomisleki, ki so jih države članice poročevalke izrazile v poročilu o oceni, vključenem v poročilo o pregledu za to snov.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih pregleda butralina in sporoči, ali bo še naprej vztrajal pri vključitvi te snovi na seznam. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane. Toda kljub argumentom, ki jih je prijavitelj predložil, se navedenih pomislekov ni dalo odpraviti, po ocenah na podlagi predloženih informacij pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo butralin, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Butralin se zato ne sme vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo butralin, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije takih sredstev.

(9)

Če države članice odobrijo podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo butralin, ga je treba omejiti na obdobje 12 mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni, s čimer se zagotovi, da fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo butralin, ostanejo na razpolago 18 mesecev po sprejetju te odločbe.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za butralin v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS in Uredbo Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del delovnega programa iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (4), zaradi morebitne vključitve v Prilogo I k navedeni direktivi.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Butralin se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo butralin, prekličejo do 20. aprila 2009;

(b)

se od datuma objave te odločbe nobene registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo butralin, ne odobrijo ali podaljšajo.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 20. aprila 2010.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.


29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. oktobra 2008

o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1582/2007 zaradi upoštevanja posebnega položaja Svazija v zvezi s sukancem z oplaščenim jedrom – core prejo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6133)

(2008/820/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo sporazume o gospodarskem partnerstvu ali vodijo k njihovi vzpostavitvi (1), in zlasti člena 36(4) Priloge II k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odbor za carinsko sodelovanje AKP-ES je 13. januarja 2006 sprejel Sklep št. 3/2005 o odstopanju od opredelitve pojma „izdelki s poreklom“ zaradi upoštevanja posebnega položaja Kraljevine Svazi glede proizvodnje sukanca z oplaščenim jedrom – core preje (2). V skladu z navedenim sklepom je bila Svaziju z odstopanjem od posebnih določb iz seznama v Prilogi II k Protokolu 1 k Prilogi V k Sporazumu o partnerstvu AKP-ES (3) za obdobje od 1. aprila 2006 do 31. decembra 2007 odobrena letna količina 1 300 ton sukanca z oplaščenim jedrom – core preje.

(2)

Po izteku Sporazuma o partnerstvu AKP-ES 31. decembra 2007 je Svazi 24. aprila 2008 v skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 zahteval odstopanje od pravil o poreklu iz navedene priloge za obdobje petih let. Svazi je 25. junija 2008 predložil dodatne informacije v zvezi z zahtevkom. Zahtevek se nanaša na skupno letno količino 1 300 ton sukanca z oplaščenim jedrom – core preje iz tarifnih številk harmoniziranega sistema 5206 22, 5206 42, 5402 52 in 5402 62.

(3)

Svazi je majhna, neobalna država v razvoju. Po informacijah, ki jih je predložil Svazi, je gospodarstvo te države močno odvisno od trgovine, stopnja brezposelnosti pa je že visoka. Uporaba obstoječega pravila o poreklu bi resno ogrozila zmožnost države, da še naprej izvaža v Skupnost. Svazi potrebuje materiale brez porekla za proizvodnjo končnega izdelka in trenutno ne more izpolniti pravil o kumulaciji porekla iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007. Zato končni izdelek ne izpolnjuje pravil iz navedene priloge. Vendar je Svazi vložil znatne zneske, da bi zlasti s kumulacijo z Južno Afriko dobil dostop do trga Skupnosti in da ne bi bil več odvisen od začasnega odstopanja. Zato je zahtevek za začasno odstopanje upravičen v skladu s členom 36(1)(b) Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007.

(4)

Da bi Svaziju omogočili nadaljnji izvoz v Skupnost, je treba po izteku odstopanja, odobrenega s Sklepom št. 3/2005 Odbora za carinsko sodelovanje AKP-ES, ki je prenehal veljati 31. decembra 2007, odobriti novo odstopanje.

(5)

Za zagotovitev tekočega prehoda od Sporazuma o partnerstvu AKP-ES k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC (Južnoafriške razvojne skupnosti), ki izvajajo SGP (Sporazum o gospodarskem partnerstvu), na drugi strani (začasni Sporazum o gospodarskem partnerstvu SADC-EU) je treba odobriti novo odstopanje z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2008.

(6)

Začasno odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 ne more povzročiti resne škode obstoječi industriji Skupnosti ob upoštevanju zadevnega uvoza, če se upoštevajo nekateri pogoji v zvezi s količinami, nadzorom in trajanjem.

(7)

Zato je odobritev začasnega odstopanja iz člena 36(1)(b) Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 upravičena.

(8)

Svazi bo lahko vložil zahtevke za odstopanje od pravil o poreklu v skladu s členom 39 Protokola o poreklu, priloženega začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu SADC-EU, ko bo navedeni sporazum začel veljati ali se bo začasno uporabljal do začetka njegove veljavnosti.

(9)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1528/2007 se pravila o poreklu iz Priloge II k navedeni uredbi in odstopanja od njih nadomestijo s pravili začasnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu SADC-EU, katerega začetek veljavnosti ali začasna uporaba sta predvidena za leto 2008. Zato se odstopanje ne sme odobriti za zahtevano obdobje petih let, temveč ga je treba odobriti za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008.

(10)

V skladu s tem je treba Svaziju odobriti odstopanje v zvezi s 1 300 tonami sukanca z oplaščenim jedrom – core preje za obdobje enega leta.

(11)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot. Za zagotovitev učinkovitega upravljanja, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi Svazija, carinski organi držav članic in Komisija, se morajo navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, odobrenim s to odločbo.

(12)

Za zagotovitev učinkovitega spremljanja izvajanja odstopanja morajo organi Svazija Komisiji redno sporočati podrobne podatke o izdanih potrdilih o gibanju blaga EUR.1.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 in v skladu s členom 36(1)(b) navedene priloge se sukanec z oplaščenim jedrom – core preja iz tarifnih številk HS 5206 22, 5206 42, 5402 52 in 5402 62, proizveden iz materialov brez porekla, šteje za izdelek s poreklom iz Svazija v skladu s pogoji iz členov 2 do 6 te odločbe.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za izdelke in količine iz Svazija, navedene v Prilogi, ki so prijavljeni za sprostitev v prosti promet v Skupnosti v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

Člen 3

Količine iz Priloge k tej odločbi se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Svazija sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov v zvezi z izvozom izdelkov iz člena 1.

Vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo za navedene izdelke, vsebujejo sklic na to odločbo.

Pristojni organi Svazija Komisiji vsake tri mesece pošljejo izjavo o količinah, za katere so bila v skladu s to odločbo izdana potrdila o gibanju blaga EUR. 1, in zaporedne številke navedenih potrdil.

Člen 5

Polje 7 potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdanih na podlagi te odločbe, vsebuje naslednjo navedbo:

„Derogation — Decision 2008/820/EC“.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008.

Uporablja se do nadomestitve pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 s pravili, priloženimi h kateremu koli sporazumu s Svazijem, ko se navedeni sporazum začasno uporablja ali začne veljati, kar nastopi prej, vendar se ta odločba v nobenem primeru ne uporablja po 31. decembru 2008.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(2)  UL L 26, 31.1.2006, str. 14.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 94.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje

Količine

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Sukanec z oplaščenim jedrom – core preja

1.1.2008 do 31.12.2008

1 300 ton


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/20


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA O EUPOL AFGANISTAN/1/2008

z dne 3. oktobra 2008

o imenovanju vodje policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN)

(2008/821/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) (1) in zlasti člena 10(1) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(1) Skupnega ukrepa 2007/369/SZVP določa, da Svet pooblašča Politični in varnostni odbor za sprejemanje ustreznih sklepov v zvezi s političnim nadzorom in strateškim vodenjem misije EUPOL AFGANISTAN v skladu s členom 25 Pogodbe, vključno s sklepom o imenovanju vodje misije.

(2)

V pismu z dne 14. avgusta 2008 je trenutni vodja misije Komisijo obvestil o odločitvi, da s 30. septembrom 2008 odpoveduje svojo pogodbo.

(3)

Generalni sekretar/visoki predstavnik je predlagal, da se za vodjo misije EUPOL AFGANISTAN imenuje g. Kai VITTRUP –

SKLENIL:

Člen 1

G. Kai VITTRUP se imenuje za vodjo policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN).

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 3. oktobra 2008

Za Politični in varnostni odbor

Predsednica

C. ROGER


(1)  UL L 139, 31.5.2007, str. 33.


29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/21


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2008/822/SZVP

z dne 27. oktobra 2008

o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. oktobra 2007 sprejel Skupno stališče 2005/705/SZVP o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije (1), ki je določilo podaljšanje veljavnosti nacionalnih dovoljenj za vstop na ozemlje držav članic in bivanje v njih iz Skupnega stališča 2002/400/SZVP (2) za nadaljnjih dvanajst mesecev.

(2)

Na podlagi ocene uporabe Skupnega stališča 2002/400/SZVP Svet meni, da je primerno podaljšati veljavnost teh dovoljenj za nadaljnje obdobje dvanajstih mesecev –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Države članice iz člena 2 Skupnega stališča 2002/400/SZVP podaljšajo veljavnost nacionalnih dovoljenj za vstop in bivanje, izdanih na podlagi člena 3 navedenega skupnega stališča, za nadaljnje obdobje dvanajstih mesecev.

Člen 2

Svet oceni uporabo Skupnega stališča 2002/400/SZVP v roku šestih mesecev od sprejetja tega skupnega stališča.

Člen 3

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 27. oktobra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 285, 31.10.2007, str. 54.

(2)  UL L 138, 28.5.2002, str. 33.


Popravki

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/22


Popravek Skupnega stališča Sveta 2008/652/SZVP z dne 7. avgusta 2008 o spremembi Skupnega stališča 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

( Uradni list Evropske unije L 213 z dne 8. avgusta 2008 )

Stran 58, uvodna izjava 10:

besedilo:

„(10)

Za zagotovitev, da se v zvezi s katerokoli pogodbo ali drugim pravnim poslom, katerega izvedba je bila preprečena zaradi ukrepov, uvedenih z RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007) ali RVSZN 1803 (2008), ne ugodi nobeni zahtevi vlade Irana ali katere koli osebe ali subjekta v Iranu, ali osebe, ki ima nadzor nad tako osebo ali subjektom ali deluje v njegovem imenu, je treba sprejeti potrebne ukrepe, vključno z ukrepi Evropskih skupnosti ali držav članic, sprejetimi zaradi ali v zvezi z izvajanjem ustreznih sklepov Varnostnega sveta.“

se glasi:

„(10)

Za zagotovitev, da se v zvezi s katerokoli pogodbo ali drugim pravnim poslom, katerega izvedba je bila preprečena zaradi ukrepov, uvedenih z RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007) ali RVSZN 1803 (2008), ne ugodi nobeni zahtevi vlade Irana ali katere koli osebe ali subjekta v Iranu, ali osebe ali subjekta, uvrščenega na seznam, ali osebe ali subjekta, ki zahteva preko ali v imenu take osebe ali subjekta, je treba sprejeti potrebne ukrepe, vključno z ukrepi Evropskih skupnosti ali držav članic, sprejetimi zaradi ali v zvezi z izvajanjem ustreznih odločitev Varnostnega sveta.“


29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.