ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 277

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
18. oktober 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1016/2008 z dne 17. oktobra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1017/2008 z dne 17. oktobra 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2008 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1018/2008 z dne 17. oktobra 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1. decembra 2008 do 28. februarja 2009

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1019/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1020/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Prilog II in III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z označevanjem identifikacije, surovim mlekom in mlečnimi izdelki, jajci in jajčnimi izdelki ter nekaterimi ribiškimi proizvodi ( 1 )

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1021/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih pravilih za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z živimi školjkami, nekaterimi ribiškimi proizvodi in osebjem, ki pomaga pri uradnih nadzorih v klavnicah ( 1 )

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1022/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 v zvezi z mejnimi vrednostmi skupnega hlapnega bazičnega dušika (TVB-N) ( 1 )

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1023/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2076/2005 glede podaljšanja prehodnega obdobja, odobrenega nosilcem živilske dejavnosti, ki uvažajo ribje olje, namenjeno za prehrano ljudi ( 1 )

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1024/2008 z dne 17. oktobra 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

23

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1025/2008 z dne 17. oktobra 2008 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Radicchio di Chioggia (ZGO))

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1026/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. oktobra 2008

31

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/803/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 14. oktobra 2008 o začetku preiskave v skladu s členom 18(2) Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 glede učinkovitega izvajanja nekaterih konvencij o človekovih pravicah na Šrilanki

34

 

 

2008/804/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Odločbe 2004/211/ES glede vnosov za Brazilijo, Črno goro in Srbijo na seznamu tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz živih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji v Skupnost (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6024)  ( 1 )

36

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1875/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2193/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 360, 19.12.2006)

38

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1016/2008

z dne 17. oktobra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

107,3

MA

124,1

MK

54,6

TR

82,9

ZZ

92,2

0707 00 05

MK

81,9

TR

96,5

ZZ

89,2

0709 90 70

TR

90,4

ZZ

90,4

0805 50 10

AR

81,5

TR

107,6

UY

95,7

ZA

81,0

ZZ

91,5

0806 10 10

BR

232,7

TR

105,0

US

174,6

ZZ

170,8

0808 10 80

AU

161,1

CL

61,0

CN

93,4

MK

37,6

NZ

102,9

US

126,2

ZA

83,8

ZZ

95,1

0808 20 50

CL

60,3

CN

54,3

TR

132,8

ZA

83,4

ZZ

82,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1017/2008

z dne 17. oktobra 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2008 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 616/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 616/2007 z dne 4. junija 2007 o odprtju in načinu upravljanja tarifnih kvot Skupnosti v sektorju perutninskega mesa s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav (3) ter zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 616/2007 odpira tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju perutninskega mesa.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2008 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2009, so za nekatere kvote višje od razpoložljivih količin. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(3)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dnevih meseca oktobra 2008 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2009, so za nekatere kvote nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vložena v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2009, se uporabi koeficient dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja nisi bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007, ki se dodajo v podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2009, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 142, 5.6.2007, str. 3.


PRILOGA

Št. skupine

Zap. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje med 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Količine, ki jih ni treba dodati v podobdobje med 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

2

09.4212

 (1)

74 088 000

5

09.4215

21,124188

6

09.4216

 (2)

3 757 020

8

09.4218

 (1)

9 126 800


(1)  Ni uporabe: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(2)  Ni uporabe: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1018/2008

z dne 17. oktobra 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1. decembra 2008 do 28. februarja 2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 (3) določa odprtje in upravljanje tarifnih kvot in uvedbo sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav.

(2)

Količine, za katere so tradicionalni in novi uvozniki vložili zahtevke za izdajo dovoljenj „A“ v prvih petih delovnih dneh oktobra 2008 v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 341/2007, presegajo razpoložljive količine za proizvode s poreklom iz Kitajske, Argentine in vseh tretjih držav razen Kitajske in Argentine.

(3)

Zato je v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 treba določiti, v kolikšni meri je možno ob uporabi člena 12 Uredbe (ES) št. 341/2007 ugoditi zahtevkom za izdajo dovoljenj „A“, poslanim Komisiji najpozneje do 15. oktobra 2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj „A“, ki so bili vloženi v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 341/2007 v prvih petih delovnih dneh oktobra 2008 ter poslani Komisiji najpozneje do 15. oktobra 2008, se ugodi glede na odstotke zahtevane količine, določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 90, 30.3.2007, str. 12.


PRILOGA

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve

Argentina

Tradicionalni uvozniki

09.4104

55,244277 %

Novi uvozniki

09.4099

1,102834 %

Kitajska

Tradicionalni uvozniki

09.4105

19,875085 %

Novi uvozniki

09.4100

0,476907 %

Druge tretje države

Tradicionalni uvozniki

09.4106

100 %

Novi uvozniki

09.4102

11,295785 %


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1019/2008

z dne 17. oktobra 2008

o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (1) in zlasti člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 852/2004 določa splošna pravila higiene živil za nosilce živilske dejavnosti. Nosilci živilske dejavnosti, ki izvajajo katero koli stopnjo proizvodnje, predelave in distribucije hrane po primarni proizvodnji morajo izpolnjevati splošne higienske zahteve iz Priloge II k navedeni uredbi.

(2)

V zvezi z oskrbo z vodo poglavje VII navedene priloge določa, da je treba pitno vodo uporabiti, kadar je potrebno, da se živila ne kontaminirajo ter da se čista voda lahko uporablja pri celih ribah. Določa tudi, da se čista morska voda lahko uporablja pri živih školjkah, iglokožcih, plaščarjih in morskih polžih, ter da se čista voda lahko uporablja za umivanje njihove zunanjosti.

(3)

Uporaba čiste vode pri celih ribah in za umivanje zunanjosti živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev ne predstavlja tveganja za javno zdravje, če so nosilci živilske dejavnosti razvili in uvedli nadzorne postopke, ki temeljijo zlasti na načelih analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), in s tem zagotovili, da čista voda ni vir kontaminacije.

(4)

Uredbo (ES) št. 852/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V poglavju VII Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 se točka 1(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Pri celih ribah se lahko uporablja čista voda.

Pri živih školjkah, iglokožcih, plaščarjih in morskih polžih se lahko uporablja čista morska voda; za umivanje zunanjosti pa se lahko uporablja tudi čista voda.

Pri uporabi čiste vode morajo biti za oskrbo s tako vodo na voljo primerna oprema in postopki, da se zagotovi, da takšna uporaba ni vir kontaminacije živil.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1020/2008

z dne 17. oktobra 2008

o spremembi Prilog II in III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z označevanjem identifikacije, surovim mlekom in mlečnimi izdelki, jajci in jajčnimi izdelki ter nekaterimi ribiškimi proizvodi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) ter zlasti členov 9 in 10(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Določbe, ki se nanašajo na označevanje identifikacije iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004, so vnesle zmedo pri identifikaciji proizvodov, proizvedenih znotraj Skupnosti, in proizvodov, proizvedenih zunaj Skupnosti. Zato je primerno pojasniti navedene določbe, da se uskladi njihovo nemoteno izvajanje. Da trgovina z zadevnimi proizvodi živalskega izvora ne bi bila ovirana, bi bilo treba zagotoviti, da se proizvodi, za katere se je uporabila identifikacijska oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 pred 1. novembrom 2009, lahko v Skupnost uvozijo do 31. decembra 2009.

(2)

Ne glede na splošno načelo iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 853/2004, po katerem nosilci živilske dejavnosti, kadar je to nujno zaradi higiene, ne smejo uporabljati nobene druge snovi kakor pitno vodo, so v delu A Priloge I in v poglavju VII Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in delu II poglavja I ter poglavjih III in IV oddelka VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 navedene določbe, ki dovoljujejo uporabo čiste vode za obdelovanje rib, zlasti na krovu plovil.

(3)

Člen 11 Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 z dne 5. decembra 2005 o prehodnih ureditvah za izvajanje uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 (3) določa, da se do 31. decembra 2009 čista voda lahko uporablja tudi v obratih na kopnem.

(4)

Že dolgo je znanstveno dokazano, da je uporaba morske vode tehnološko zanimiva za ribiške proizvode, ker z odstranitvijo tveganja za osmotski šok pomaga ohraniti nedotaknjene organoleptične značilnosti.

(5)

Uporaba čiste morske vode za obdelovanje in pranje ribiških proizvodov ne pomeni tveganja za javno zdravje, če so nosilci živilske dejavnosti razvili in uvedli nadzorne postopke, ki temeljijo zlasti na načelih analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), in s tem zagotovili, da je v skladu z definicijo čiste vode iz Uredbe (ES) št. 852/2004. Zato je primerno, da se črta člen 11 Uredbe (ES) št. 2076/2005, prehodna ureditev, ki jo določa navedena uredba v zvezi z uporabo čiste morske vode, pa postane trajna. Oddelek VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Oddelek VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 navaja zahteve, ki urejajo proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, vključno z ribjim oljem.

(7)

V nekaterih državah članicah je prišlo do težav pri izvajanju navedenih posebnih zahtev. Prav tako so težave nastale pri ribjem olju, ki je bilo uvoženo iz tretjih držav. Navedene težave se večinoma nanašajo na zahteve, ki se uporabljajo za surovine, da se zagotovi njihova primernost za proizvodnjo ribjega olja za prehrano ljudi, in na prakse pri proizvodnji živil, ki se običajno uporabljajo v industriji ribjega olja. Zato je primerno pojasniti navedene zahteve, da se uskladi njihovo izvajanje. Oddelek VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Mnenje Evropske agencije za varnost hrane, sprejeto 30. avgusta 2004, o kontaminantih v prehranjevalni verigi v zvezi s toksičnostjo ribiških proizvodov iz družine Gempylidae, dokazuje, da imajo lahko ribiški proizvodi iz navedene družine, zlasti Ruvettus pretiosus in Lepidocybium flavobrunneum, škodljive želodčno-črevesne učinke, če se jih ne uživa pod določenimi pogoji. Poglavje V oddelka VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa posebne tržne pogoje za navedene ribiške proizvode.

(9)

Navedeni pogoji se uporabljajo za sveže, pripravljene in predelane ribiške proizvode iz navedenih vrst. Vendar potrošnik lahko naleti na podobna tveganja pri zamrznjenih ribiških proizvodih iz družine Gempylidae. Zato je primerno zahtevati podobne pogoje za zaščito in informacije za navedene zamrznjene ribiške proizvode. Oddelek VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Točka 1(a) dela III poglavja II oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo mlečne izdelke, zagotoviti, da surovo kravje mleko pred predelavo ne presega mejne vrednosti mikroorganizmov.

(11)

Skladnost s to mejno vrednostjo je posebno pomembna za varnost živil, kadar mora biti mleko toplotno obdelano s pasterizacijo ali s postopkom, za katerega veljajo manj stroga merila kot za pasterizacijo, in ni bilo toplotno obdelano v vnaprej določenem času. V takšnih okoliščinah uporaba takšne toplotne obdelave nima zadostnega baktericidnega učinka, zaradi česar se pridobljeni mlečni proizvod lahko hitro pokvari.

(12)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 2076/2005 določa prehodno ureditev, katere cilj je omejitev preverjanja skladnosti tega merila s takšnimi okoliščinami. Zato je primerno, da se črta člen 12 Uredbe (ES) št. 2076/2005, navedena prehodna ureditev pa postane trajna. Oddelek IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Oddelek X Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za jajca in jajčne izdelke. V skladu s točko 2 poglavja I navedenega oddelka je treba jajca skladiščiti in prevažati pri po možnosti stalni temperaturi, ki je najprimernejša za čim večje ohranjanje njihovih higienskih lastnosti.

(14)

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 2076/2005 določa, da države članice, ki so pred 1. januarjem 2006 uporabljale nacionalne zahteve glede temperature za skladišča jajc in za vozila, ki prevažajo jajca med takšnimi skladišči, lahko še naprej uporabljajo navedene zahteve do 31. decembra 2009. Ker ta možnost ne vpliva na cilje v zvezi z varnostjo živil iz Uredbe (ES) št. 853/2004, je primerno, da prehodna ureditev postane trajna.

(15)

V skladu s točko 1 dela II poglavja II oddelka X Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se natrta jajca lahko uporabljajo za izdelavo jajčnih izdelkov pod nekaterimi pogoji. Člen 13(2) Uredbe (ES) št. 2076/2005 določa, da nosilci živilske dejavnosti lahko do 31. decembra 2009 uporabljajo natrta jajca za proizvodnjo melanža v obratu, ki je odobren za ta namen, če jih je proizvodni obrat ali pakirni center neposredno dostavil in se strejo čim prej. Ker uporaba natrtih jajc v proizvodnji melanža pod takšnimi pogoji ne pomeni tveganja za javno zdravje, je primerno, da prehodna ureditev postane trajna.

(16)

Člen 13 Uredbe (ES) št. 2076/2005 je zato treba črtati, oddelek X Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 pa ustrezno spremeniti.

(17)

Uredbi (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 2076/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(18)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

V Uredbi (ES) št. 2076/2005 se črtajo členi 11, 12 in 13.

Člen 4

Proizvodi živalskega izvora, za katere se je uporabila identifikacijska oznaka v skladu s točko 8 dela B oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 pred 1. novembrom 2009, se lahko v Skupnost uvozijo do 31. decembra 2009.

Člen 5

Ta uredba začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se točka 1(b) Priloge I uporablja od 1. novembra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 338, 22.12.2005, str. 83.


PRILOGA I

Priloga II k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni:

1.

Oddelek I se spremeni:

(a)

Del A se spremeni:

(i)

Točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Identifikacijsko oznako je treba uporabiti preden proizvod zapusti proizvodni obrat.“

(ii)

Točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Identifikacijska oznaka ni potrebna za pakiranja jajc, kadar se uporabi oznaka za pakirni center v skladu z delom A Priloge XIV k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (1).

(b)

V delu B se točka 8 nadomesti z naslednjim:

„8.

Kadar se uporablja v obratu v Skupnosti, mora biti oznaka ovalne oblike in vsebovati kratico CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, ali WE.

Navedene kratice ne smejo vsebovati oznak, ki se uporabljajo na proizvodih, uvoženih v Skupnost iz obratov zunaj Skupnosti.“

2.

Oddelek III se spremeni:

(a)

Točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Upravljavci klavnic ne smejo sprejeti živali v prostore klavnice, razen če so zahtevali in dobili ustrezne podatke o varnosti prehranjevalne verige, vsebovane v evidencah na izvornem gospodarstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004.“

(b)

V točki 3 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„3.

Ustrezne informacije o varnosti prehranjevalne verige iz točke 1 zajemajo zlasti:“


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.“


PRILOGA II

Priloga III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni:

1.

Oddelek VIII se spremeni:

(a)

Uvodni del se nadomesti z naslednjim:

(i)

Točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Poglavje III, deli A, C in D, poglavje IV in poglavje V se uporabljajo za trgovino na drobno.“

(ii)

Prvemu pododstavku točke 3 se doda naslednja točka (c):

„(c)

V primeru dobave vode dopolnjujejo zahteve poglavja VII Priloge II k navedeni uredbi; čista morska voda se lahko uporablja za obdelovanje in pranje ribiških proizvodov, izdelavo ledu, ki se uporablja za hlajenje ribiških izdelkov in hitro hlajenje rakov in mehkužcev po kuhanju.“

(b)

Poglavje I dela II se spremeni:

(i)

V točki 2 se črta drugi stavek.

(ii)

Točka 5 se črta.

(iii)

Točka 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.

Kadar se ribam na krovu odstranijo glave in/ali drobovje, je treba takšne dejavnosti izvesti čim prej po ujetju in v brezhibnih higienskih pogojih ter proizvode oprati takoj in temeljito. V tem primeru je treba drobovje in dele, ki lahko ogrožajo javno zdravje, čim prej odstraniti in ločiti od proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi. Ribja jetra in ikre, namenjene za prehrano ljudi, je treba hraniti na ledu pri temperaturi, ki se približuje temperaturi talečega se ledu, ali jih zamrzniti.“

(c)

Poglavje III se spremeni:

(i)

V delu A se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Delovne faze, kot so odstranjevanje glav in črevesja, je treba opraviti na higienski način. Kadar je odstranjevanje črevesja možno iz tehničnega in komercialnega vidika, se mora opraviti kakor hitro je mogoče po ulovu ali iztovoru proizvodov. Proizvode je treba po teh delovnih fazah temeljito oprati.“

(ii)

Del E se črta.

(d)

Poglavje IV se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE IV:   ZAHTEVE ZA NEKATERE PREDELANE RIBIŠKE PROIZVODE

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti skladnost z naslednjimi zahtevami v obratih, kjer se obdelujejo nekateri predelani ribiški proizvodi.

A.   ZAHTEVE ZA KUHANJE RAKOV IN MEHKUŽCEV

1.

Po kuhanju je treba proizvode hitro ohladiti. Če se ne uporabi noben drug postopek za konzerviranje, se mora hlajenje nadaljevati, dokler se ne doseže temperatura, ki se približuje temperaturi talečega se ledu.

2.

Odstranjevanje lupin se mora opraviti na higieničen način, da ne pride do kontaminacije proizvodov. Če se to opravi ročno, morajo delavci posebno skrb posvetiti umivanju rok.

3.

Potem ko se odstranijo lupine, je treba kuhane proizvode takoj zamrzniti ali čim prej ohladiti na temperaturo, določeno v poglavju VII.

B.   ZAHTEVE V ZVEZI Z RIBJIM OLJEM ZA PREHRANO LJUDI

1.

Surovine, ki se uporabljajo za pripravo ribjega olja za prehrano ljudi, morajo:

(a)

priti iz obratov, vključno s plovili, registriranih ali odobrenih ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 852/2004 ali v skladu s to uredbo;

(b)

izvirati iz ribiških proizvodov, ki so primerni za prehrano ljudi in v skladu z določbami iz tega oddelka;

(c)

biti transportirani in skladiščeni v higienskih pogojih;

(d)

biti ohlajeni kakor hitro je mogoče in ohraniti temperature iz poglavja VII:

Z odstopanjem od točke 1(d) nosilec živilske dejavnosti lahko ne zamrzne ribiških proizvodov, kadar so celi ribiški proizvodi uporabljeni neposredno v pripravi ribjega olja za prehrano ljudi in je surovina predelana v 36 urah po natovarjanju, če so izpolnjena merila za svežost in vrednost skupnega hlapnega bazičnega dušika (TVB-N) v nepredelanih ribiških proizvodih ne presega mejnih vrednosti iz točke 1 poglavja I oddelka II Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 2074/2005 (1).

2.

Proizvodni postopek za ribje olje mora zagotavljati, da so vse surovine, namenjene za proizvodnjo surovega ribjega olja, obdelane, vključno kadar je primerno, s segrevanjem, stiskanjem, ločevanjem, centrifugiranjem, predelavo, rafiniranjem in prečiščevanjem, preden se dajo v promet za končnega potrošnika.

3.

Pod pogojem, da so surovine in proizvodni postopek v skladu z zahtevami, ki se uporabljajo za ribje olje za prehrano ljudi, nosilec živilske dejavnosti lahko proizvede in skladišči v istem obratu ribje olje za prehrano ljudi ter ribje olje in ribjo moko, ki se ne uporabljata za prehrano ljudi.

4.

Dokler se ne sprejme posebna zakonodaja Skupnosti morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti skladnost z nacionalnimi pravili za ribje olje, ki se da v promet za končnega potrošnika.

(e)

Poglavje V se spremeni:

(i)

Naslednji stavek se doda uvodnemu odstavku:

„Zahteve iz delov B in D se ne uporabljajo za vse ribiške proizvode, ki se neposredno uporabljajo za pripravo ribjega olja, namenjenega za prehrano ljudi.“

(ii)

V delu E se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Ribiški proizvodi, dobljeni iz strupenih rib naslednjih družin, se ne smejo dati na trg: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae in Canthigasteridae.

Sveži, pripravljeni, zamrznjeni in predelani ribiški proizvodi, ki pripadajo družini Gempylidae, zlasti Ruvettus pretiosus in Lepidocybium flavobrunneum, se lahko dajo na trg samo v embalirani/pakirani obliki in morajo biti ustrezno označeni, da so potrošniki seznanjeni z informacijami o pripravi/kuhanju in o tveganju v zvezi s prisotnostjo snovi s škodljivimi želodčno-črevesnimi učinki.

Na etiketi splošno ime spremlja tudi znanstveno poimenovanje ribiških proizvodov.“

2.

V oddelku IX poglavja II dela III se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo mlečne proizvode, morajo takoj, ko so bili ti toplotno obdelani in če je rok, opredeljen v postopkih na podlagi HACCP, pretekel, sprožiti postopke, da zagotovijo, da:

(a)

ima surovo kravje mleko, ki se uporablja za pripravo mlečnih proizvodov, pri 30 oC število klic, ki je manjše od 300 000 na ml in

(b)

ima toplotno obdelano kravje mleko, ki se uporablja za pripravo mlečnih proizvodov, pri 30 oC število klic, ki je manjše od 100 000 na ml.“

(3)

Oddelek X se spremeni:

(a)

V poglavju I se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Jajca morajo biti do prodaje končnemu potrošniku skladiščena in transportirana pri temperaturi, po možnosti stalni, ki najbolje zagotavlja ohranitev njihovih higienskih lastnosti, razen če pristojni organ uvede nacionalne zahteve v zvezi s temperaturo za skladišča jajc in za vozila, ki prevažajo jajca med takšnimi skladišči.“

(b)

V poglavju II dela II se točka 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.

Lupine jajc, uporabljenih pri izdelavi jajčnih izdelkov, morajo biti popolnoma razvite in nepoškodovane. Vendar pa se natrta jajca lahko uporabijo za proizvodnjo melanža ali jajčnih proizvodov, če jih proizvodni obrat ali pakirni center dostavi neposredno v predelovalni obrat, odobren za proizvodnjo melanža ali v proizvodni obrat, kjer jih je treba čim prej streti.“


(1)  UL L 338, 22.12.2005, str. 27.“


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1021/2008

z dne 17. oktobra 2008

o spremembi Prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih pravilih za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z živimi školjkami, nekaterimi ribiškimi proizvodi in osebjem, ki pomaga pri uradnih nadzorih v klavnicah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (1) ter zlasti členov 16 in 17(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poglavje III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 navaja zahteve za označevanje zdravstvene ustreznosti trupov, kadar ni utemeljenih razlogov za deklariranje mesa kot neustreznega za prehrano ljudi. Nekatere od navedenih zahtev so vnesle zmedo pri identifikaciji proizvodov, proizvedenih znotraj Skupnosti, in proizvodov, proizvedenih zunaj Skupnosti. Zato je primerno pojasniti navedene določbe, da se uskladi njihovo nemoteno izvajanje.

(2)

Da trgovina z zadevnimi proizvodi živalskega izvora ne bi bila ovirana, bi bilo treba zagotoviti, da se proizvodi, za katere se je uporabila identifikacijska oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 854/2004 pred 1. novembrom 2009, lahko v Skupnost uvozijo do 31. decembra 2009.

(3)

Člen 5(6) Uredbe (ES) št. 854/2004 državam članicam omogoča, da pooblastijo osebje klavnice za sodelovanje pri uradnem nadzoru tako, da to izvaja določene posebne naloge uradnih preglednikov v zvezi s proizvodnjo mesa iz perutnine in lagomorfov. Del A poglavja III oddelka III Priloge I k navedeni uredbi določa, da se pooblastilo lahko dodeli le, če pristojni organ potrdi, da je bilo osebje obrata usposobljeno na enak način kot uradni pregledniki za naloge, ki jih ti izvajajo.

(4)

Člen 14 Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 z dne 5. decembra 2005 o prehodnih ureditvah za izvajanje uredb (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa, da je navedeno usposabljanje do 31. decembra 2009 lahko omejeno na zagotavljanje usposabljanja osebja klavnice za posebne naloge, za katerih izvajanje so pooblaščeni.

(5)

Navedena omejitev ni negativno vplivala na zahteve za uradne nadzore v zvezi s svežim mesom, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 854/2004. Zato je primerno, da prehodna ureditev iz Uredbe (ES) št. 2076/2005 postane trajna in tako državam članicam omogoči, da uvedejo popoln ali omejen sistem izobraževanja ter se odločijo o njegovem poteku, vključno z izpitom. Zato je primerno, da se črta člen 14 Uredbe (ES) št. 2076/2005, ter da se ustrezno spremeni del A poglavja III oddelka III Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

(6)

Točka 4 dela A poglavja II Priloge II k Uredbi (ES) št. 854/2004 določa, da žive školjke iz območij razreda B ne smejo presegati 4 600E. coli na 100 g mesa in tekočine. Člen 17a Uredbe (ES) št. 2076/2005 do 31. decembra 2009 uvaja odstopanje za 10 % vzorcev živih školjk iz navedenih območij.

(7)

Navedeno odstopanje ne predstavlja tveganja za javno zdravje, če 10 % vzorcev živih školjk ne presega zgornje meje 46 000E. coli na 100 g mesa in tekočine. Zato je primerno, da je to odstopanje trajno. Zato je primerno, da se črta člen 17a Uredbe (ES) št. 2076/2005 in da se ustrezno spremeni točka 4 dela A poglavja II Priloge II k Uredbi (ES) št. 854/2004.

(8)

Mnenje Evropske agencije za varnost hrane, sprejeto 30. avgusta 2004, o kontaminantih v prehranjevalni verigi v zvezi s toksičnostjo ribiških proizvodov iz družine Gempylidae, dokazuje, da imajo lahko ribiški proizvodi iz navedene družine, zlasti Ruvettus pretiosus in Lepidocybium flavobrunneum, škodljive želodčno-črevesne učinke, če se jih ne uživa pod določenimi pogoji. Uredba (ES) št. 854/2004 od pristojnih organov v državah članicah zahteva, da izvajajo preglede v zvezi s tržnimi pogoji glede ribiška proizvodov iz družine Gempylidae, ki jih morajo nosilci živilske dejavnosti izpolnjevati.

(9)

Navedeni pogoji se uporabljajo za sveže, pripravljene in predelane ribiške proizvode iz navedenih vrst. Vendar potrošnik lahko naleti na podobna tveganja pri zamrznjenih ribiških proizvodih iz navedene družine. Zato je primerno, da se od pristojnih organov zahteva, da izvajajo preglede tudi za zamrznjene ribiške proizvode iz navedene družine.

(10)

Uredbi (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 2076/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Uredbi (ES) št. 854/2004 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

V Uredbi (ES) št. 2076/2005 se črtata člena 14 in 17a.

Člen 3

Proizvodi živalskega izvora, za katere se je uporabila identifikacijska oznaka v skladu v skladu s točko (c) odstavka 3 poglavja III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 pred 1. novembrom 2009, se lahko v Skupnost uvozijo do 31. decembra 2009.

Člen 4

Ta uredba začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se točka 1(a) Priloge k tej uredbi uporablja od 1. novembra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(2)  UL L 338, 22.12.2005, str. 83.


PRILOGA

Priloge I, II in III k Uredbi (ES) št. 854/2004 se spremenijo:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

V odstavku 3 poglavja III oddelka I se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

kadar se uporablja v klavnici v Skupnosti, mora oznaka vsebovati kratico CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK ali WE.

Navedene kratice ne smejo vsebovati oznak, ki se uporabljajo na mesnih proizvodih, uvoženih v Skupnost iz klavnic zunaj Skupnosti.“

(b)

V delu A poglavja III oddelka III se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Če obrat uporablja dobro higiensko prakso v skladu s členom 4(4) te Uredbe in postopki HACCP najmanj 12 mesecev, lahko pristojni organ pooblasti osebje obrata za izvajanje nalog uradnih preglednikov. To pooblastilo se lahko dodeli le, če pristojni organ potrdi, da je bilo osebje obrata usposobljeno na enak način kot uradni pregledniki za naloge uradnih preglednikov ali za posebne naloge, za katerih izvajanje so pooblaščeni. Osebje je pod nadzorom, vodstvom in odgovornostjo uradnega veterinarja. V takšnih okoliščinah je uradni veterinar prisoten pri ante mortem in post mortem pregledih, nadzoruje te dejavnosti in redno testira izvajanje za zagotovitev, da osebje klavnice pri izvajanju nalog izpolnjuje posebna merila, ki jih je določil pristojni organ, ter dokumentira rezultate teh izvajanj. Če je raven higiene obrata prizadeta zaradi dela tega osebja, če to osebje nalog ne izvaja pravilno ali na splošno to osebje izvaja svoje delo na način, za katerega pristojni organ meni, da je nezadovoljivo, se to osebje nadomesti z uradnimi pregledniki.“

2.

V delu A poglavja II Priloge II se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Pristojni organ lahko med območja razreda B uvrsti območja, na katerih se lahko nabirajo žive školjke, vendar se lahko dajo v promet za prehrano ljudi šele po obdelavi v centru za prečiščevanje ali po ponovni nasaditvi, ko izpolnjujejo zdravstvene standarde iz odstavka 3. Žive školjke s teh območij v 90 % vzorcev ne smejo presegati 4 600E. coli na 100 g mesa in tekočine. V preostalih 10 % vzorcev žive školjke ne smejo presegati 46 000E. coli na 100 g mesa in tekočine.

Referenčna metoda za to analizo je preskus MPN s petimi epruvetami in trojnim redčenjem, opredeljen v standardu ISO 16649-3. Alternativne metode se lahko uporabljajo, če so potrjene glede na to referenčno metodo v skladu z merili v EN/ISO 16140.“

3.

V poglavju II Priloge III se del G nadomesti z naslednjim:

„G   STRUPENI RIBIŠKI PROIZVODI

Treba je opraviti preglede, s katerimi se zagotovi, da:

1.

se na trg ne dajo ribiški proizvodi iz strupenih rib naslednjih družin: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae in Canthigasteridae.

2.

se sveži, pripravljeni, zamrznjeni in predelani ribiški proizvodi, ki pripadajo družini Gempylidae, zlasti Ruvettus pretiosus in Lepidocybium flavobrunneum, lahko dajo na trg samo v embalirani/pakirani obliki in morajo biti ustrezno označeni, da so potrošniki seznanjeni z informacijami o pripravi/kuhanju in o tveganju v zvezi s prisotnostjo snovi s škodljivimi želodčno-črevesnimi učinki. Na etiketi splošno ime spremlja tudi znanstveno poimenovanje ribiških proizvodov.

3.

se na trg ne dajo ribiški proizvodi, ki vsebujejo biotoksine, kot so Ciguatera ali drugi toksini, nevarni za zdravje ljudi. Vendar se ribiški proizvodi, dobljeni iz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, lahko dajo na trg, če so bili proizvedeni v skladu z oddelkom VII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in s standardi iz poglavja V točke 2 navedenega oddelka.“


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1022/2008

z dne 17. oktobra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 v zvezi z mejnimi vrednostmi skupnega hlapnega bazičnega dušika (TVB-N)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti člena 11(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z oddelkom VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 morajo nosilci živilske dejavnosti opravljati posebne preglede, da se prepreči dajanje v promet ribiških proizvodov, ki so neustrezni za prehrano ljudi. Navedeni pregledi vključujejo tudi mejne vrednosti skupnega hlapnega bazičnega dušika (TVB-N), ki se ne smejo preseči.

(2)

V poglavju I oddelka II Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 2074/2005 z dne 5. decembra 2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za nekatere proizvode iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in za organizacijo uradnega nadzora po uredbah (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, o odstopanju od Uredbe (ES) št. 852/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) so določene mejne vrednosti TVB-N za nekatere kategorije ribiških proizvodov ter analitske metode, ki jih je treba uporabiti.

(3)

V skladu s Prilogo III k Uredbi (ES) št. 853/2004 je treba pri plovilih, ki niso bila načrtovana in opremljena za konzerviranje svežih ribiških proizvodov za več kot 24 ur in iztovarjajo svoj ulov, sveže ribiške proizvode čim prej po iztovoru ohladiti in jih skladiščiti pri temperaturi taljenja ledu.

(4)

Kadar pa se celi ribiški proizvodi, obdelani na takšnih plovilih, uporabljajo neposredno za pripravo ribjega olja za prehrano ljudi, se lahko surovina po ulovu ali iztovarjanju na plovilu predeluje do 36 ur brez hlajenja pod pogojem, da ribiški proizvodi še vedno izpolnjujejo merila svežosti.

(5)

Zato je primerno, da se pri uporabi navedene možnosti določi splošna mejna vrednost TVB-N, ki ne sme biti presežena pri vrstah rib, ki se uporabljajo za neposredno proizvodnjo ribjega olja za prehrano ljudi.

(6)

Zaradi raznolikosti vrst je morda ustrezno določiti tudi višje mejne vrednosti TVB-N za določene vrste. Do uskladitve navedenih višjih mejnih vrednosti TVB-N na ravni Skupnosti je treba državam članicam omogočiti uporabo nacionalnih mejnih vrednosti za nekatere vrste pod pogojem, da ribe še vedno izpolnjujejo merila svežosti.

(7)

Uredbo (ES) št. 2074/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 2074/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 338, 22.12.2005, str. 27.


PRILOGA

V poglavju I oddelka II Priloge II k Uredbi (ES) št. 2074/2005 se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Sveži ribiški proizvodi se štejejo za neustrezne za prehrano ljudi, kadar organoleptična ocena zbudi dvome o njihovi svežosti, kemijsko preverjanje pa pokaže, da so presežene naslednje mejne vrednosti TVB-N:

(a)

25 mg dušika/100 g mesa za vrste iz točke 1 poglavja II;

(b)

30 mg dušika/100 g mesa za vrste iz točke 2 poglavja II;

(c)

35 mg dušika/100 g mesa za vrste iz točke 3 poglavja II;

(d)

60 mg dušika/100 g celih ribiških proizvodov, ki se uporabljajo neposredno za pripravo ribjega olja za prehrano ljudi, kakor je navedeno v drugem pododstavku dela B(1) poglavja IV oddelka VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004; kadar pa je surovina v skladu s točkami (a), (b) in (c) dela B(1) navedenega poglavja, lahko države članice do sprejetja posebne zakonodaje Skupnosti določijo višje mejne vrednosti za določene vrste.

Referenčna metoda, ki se uporablja za preverjanje mejnih vrednosti TVB-N, vključuje destilacijo ekstrakta, razgrajenega s perklorno kislino, kot je opisano v poglavju III.“


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1023/2008

z dne 17. oktobra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 2076/2005 glede podaljšanja prehodnega obdobja, odobrenega nosilcem živilske dejavnosti, ki uvažajo ribje olje, namenjeno za prehrano ljudi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2) in zlasti člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 853/2004 za nosilce živilske dejavnosti določa posebna pravila za higieno živil živalskega izvora. Navedena uredba določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo ribje olje, namenjeno za prehrano ljudi, upoštevati ustrezne določbe iz Priloge III k Uredbi.

(2)

Uredba (ES) št. 854/2004 določa posebna pravila za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora. Uporablja se za dejavnosti in osebe, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 853/2004.

(3)

Člen 7(3) Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 z dne 5. decembra 2005 o prehodnih ureditvah za izvajanje uredb (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa odstopanje od zahtev za ribje olje za prehrano ljudi iz oddelka VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 za nosilce živilske dejavnosti, tako da lahko še naprej, in sicer do 31. oktobra 2008, uvažajo ribje olje iz obratov v tretjih državah, ki so bili odobreni za ta namen pred začetkom veljavnosti Uredbe Komisije (ES) št. 1664/2006 (4).

(4)

Poleg tega člen 7(4)(b) Uredbe (ES) št. 2076/2005 določa odstopanje od Priloge VI k Uredbi Komisije (ES) št. 2074/2005 z dne 5. decembra 2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za nekatere proizvode iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter za organizacijo uradnega nadzora po Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 852/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (5) za ribje olje, za katero je bilo izdano potrdilo v skladu z nacionalnimi pravili, veljavnimi pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 2074/2005, pravilno izpolnjeno in podpisano pred 31. oktobrom 2008, ki se v Skupnost lahko uvaža do 31. decembra 2008.

(5)

Zahteve za proizvodnjo ribjega olja za prehrano ljudi iz Uredbe (ES) št. 853/2004 so bile spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1020/2008 (6), da se obravnavajo praktične težave tretjih držav pri prilagajanju pogojev predelave v obratih za proizvodnjo ribjega olja.

(6)

Da se preprečijo nepotrebne motnje v trgovini zaradi upravnih postopkov za odobritev in uvrstitev na seznam obratov, ki jih zajemajo spremenjena pravila, je primerno podaljšati odstopanje iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 2076/2005 do 30. aprila 2009.

(7)

Odstopanje iz člena 7(4)(b) Uredbe (ES) št. 2076/2005 za uvoz ribjega olja, za katerega je bilo izdano potrdilo v skladu z nacionalnimi pravili, v Skupnost je prav tako treba podaljšati do 30. junija 2009. Poleg tega je treba takšna potrdila pravilno izpolniti in podpisati pred 30. aprilom 2009.

(8)

Uredbo (ES) št. 2076/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7 Uredbe (ES) št. 2076/2005 se spremeni:

1.

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od dela B poglavja IV oddelka VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 lahko nosilci živilske dejavnosti do 30. aprila 2009 nadaljujejo z uvozom ribjega olja iz obratov v tretjih državah, ki so bili v ta namen odobreni pred začetkom veljavnosti Uredbe Komisije (ES) št. 1020/2008 (7).

2.

V odstavku 4 se točka (b) spremeni:

(i)

datum „31. oktobrom 2008“ se nadomesti s „30. aprilom 2009“;

(ii)

datum „31. decembrom 2008“ se nadomesti s „30. junijem 2009“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  UL L 338, 22.12.2005, str. 83.

(4)  UL L 320, 18.11.2006, str. 13.

(5)  UL L 338, 22.12.2005, str. 27.

(6)  Glej stran 8 tega Uradnega lista.

(7)  UL L 277, 18.10.2008, str. 8.“


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1024/2008

z dne 17. oktobra 2008

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (1) in zlasti člena 5(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Akcijski načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) (2) določa ukrepe za odpravljanje nezakonite sečnje in s tem povezane trgovine. Akcijski načrt predlaga vzpostavitev sheme izdajanja dovoljenj za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (v nadaljnjem besedilu: shema izdajanja dovoljenj FLEGT), ki naj bi zagotovila, da se iz dežel, ki sodelujejo v shemi, uvaža samo zakonito posekan les.

(2)

V okviru te sheme želi Skupnost z državami in regionalnimi organizacijami (države partnerice FLEGT) skleniti prostovoljne sporazume o partnerstvu. Za lesne proizvode, izvožene iz držav partneric FLEGT v Skupnost, mora dovoljenje FLEGT izdati pristojni urad zadevne države. Dovoljenje FLEGT mora zagotavljati, da so zadevni lesni proizvodi zakoniti, kot je predvideno v ustreznih prostovoljnih sporazumih o partnerstvu FLEGT.

(3)

Uredba (ES) št. 2173/2005 določa postopke EU za izvajanje sheme izdajanja dovoljenj FLEGT in vključuje zahtevo, da je za uvoz lesenih proizvodov s poreklom iz držav partneric FLEGT v Skupnost potrebno dovoljenje FLEGT.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost sheme izdajanja dovoljenj FLEGT, morajo pristojni organi preveriti, ali je bilo za lesne proizvode, deklarirane za sprostitev v prosti promet v Skupnosti, izdano dovoljenje FLEGT. Dovoljenje FLEGT je treba priznati, če so izpolnjeni določeni pogoji.

(5)

Zato je treba pogoje za priznavanje dovoljenj FLEGT natančno določiti.

(6)

Da bi zagotovili enotno obravnavanje dovoljenj FLEGT s strani organov v državah članicah, je treba določiti informacije, ki se vključijo v dovoljenje. Poleg tega je treba izdelati standardizirano obliko za dovoljenja FLEGT, da se zagotovi njihovo ustrezno preverjanje.

(7)

Zaradi konkurenčnosti mednarodne trgovine z lesom izvajanje sheme izdajanja dovoljenj FLEGT zahteva, da postopki za dajanje lesnih proizvodov z dovoljenjem FLEGT v prosti promet ne povzročajo nepotrebnih zamud pri uvoznih postopkih. Zato morajo biti postopki za preverjanje in priznanje dovoljenja FLEGT čim bolj enostavni in praktični, vendar pri tem ne sme biti ogrožena verodostojnost sistema.

(8)

Skupnost in države članice so se v okviru lizbonske agende zavezale povečati konkurenčnost družb, ki poslujejo v Evropi. V skladu s Sklepom 2004/387/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o interoperabilnem zagotavljanju vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom (IDABC) (3) morajo Komisija in države članice zagotavljati uspešne, učinkovite ter interoperabilne informacijske in komunikacijske sisteme za izmenjavo informacij med javnimi upravami in državljani Skupnosti.

(9)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ureja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (4), ki se v celoti uporablja pri obdelavi osebnih podatkov za namene te uredbe, zlasti kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v dovoljenjih.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo sistema uvoza lesnih proizvodov, določenega v členu 5 Uredbe (ES) št. 2173/2005.

Člen 2

V tej uredbi se poleg opredelitev iz Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„pošiljka“ pomeni količino lesnih proizvodov, določenih v prilogah II in III Uredbe (ES) št. 2173/2005, za katere se izda dovoljenje FLEGT, ki jo pošlje pošiljatelj ali odpravnik iz države partnerice in je pri carinskem uradu deklarirana za sprostitev v prosti promet;

2.

„elektronsko dovoljenje“ pomeni dovoljenje FLEGT v digitalni obliki, ki je lahko elektronsko predloženo ali obdelano in vsebuje vse uporabne informacije po področjih, kakor so opredeljena v Prilogi;

3.

„dovoljenje v papirni obliki“ pomeni dovoljenje FLEGT, ki ustreza obliki, določeni v Prilogi;

4.

„pristojni organi“ so organi, ki jih države članice določijo za prejemanje, priznavanje in preverjanje dovoljenj FLEGT.

POGLAVJE II

ZAHTEVE V ZVEZI Z DOVOLJENJI FLEGT

Člen 3

1.   Dovoljenje FLEGT, v nadaljevanju „dovoljenje“, je lahko v papirni ali elektronski obliki.

2.   Komisija bo posredovala vzorec ali tehnično specifikacijo dovoljenja, ki ga pripravi posamezna država partnerica, pristojnim in carinskim organom vsake države članice.

Člen 4

Uporaba dovoljenja ne posega v druge formalnosti v zvezi s pretokom blaga znotraj Skupnosti.

Člen 5

Pristojni ali carinski organi države članice, v kateri je pošiljka deklarirana za sprostitev v prosti promet, lahko zahtevajo, da mora biti dovoljenje prevedeno v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov navedene države članice.

Zadevne stroške krije uvoznik.

POGLAVJE III

PRIZNANJE IN PREVERJANJE

Člen 6

1.   Dovoljenje se predloži pristojnim organom države članice, v kateri je pošiljka, za katero se izda dovoljenje, deklarirana za sprostitev v prosti promet.

2.   Pristojni organi iz odstavka 1 v skladu z veljavnimi nacionalnimi postopki obvestijo carinske organe takoj, ko je dovoljenje priznano.

3.   Dovoljenje je neveljavno, če je predloženo po roku veljavnosti, ki je naveden v njem.

4.   Dovoljenje, ki je predloženo pred prihodom pošiljke, za katero je izdano, se lahko prizna, če izpolnjuje vse zahteve iz člena 7 in ni potrebno nadaljnje preverjanje v skladu s členom 10(1).

5.   Če je potrebno nadaljnje preverjanje dovoljenja ali pošiljke v skladu s členoma 9 in 10, se dovoljenje prizna šele, ko je to nadaljnje preverjanje zadovoljivo zaključeno.

Člen 7

1.   Dovoljenja v papirni obliki ustrezajo ustreznemu vzorcu dovoljenja.

2.   Dovoljenja v papirni in elektronski obliki zagotavljajo informacije iz Priloge v skladu z navodili iz navedene priloge.

Člen 8

1.   Kakršen koli izbris ali sprememba v dovoljenju se prizna samo, če je takšen izbris ali spremembo potrdil organ za izdajo dovoljenja.

2.   Podaljšanje veljavnosti dovoljenja se prizna samo, če je podaljšanje potrdil organ za izdajo dovoljenja.

3.   Dvojnik ali nadomestno dovoljenje se prizna samo, če ga je izdal in potrdil organ za izdajo dovoljenja.

4.   Dovoljenje se ne prizna, če je bilo po morebitni predložitvi dodatnih informacij v skladu s členom 9 ali po nadaljnjem pregledu v skladu s členom 10 ugotovljeno, da ne ustreza pošiljki.

Člen 9

Če obstajajo dvomi, ali se dovoljenje, dvojnik ali nadomestno dovoljenje lahko prizna, lahko pristojni organi od organa za izdajo dovoljenja iz države partnerice zahtevajo dodatne informacije.

Skupaj z zahtevkom se lahko predloži kopija zadevnega dovoljenja, dvojnika ali nadomestnega dovoljenja.

Člen 10

1.   Če je potrebno nadaljnje preverjanje pošiljke, preden lahko pristojni organi odločijo, ali se dovoljenje prizna, se lahko izvedejo pregledi, da se ugotovi, ali je zadevna pošiljka v skladu z informacijami iz dovoljenja in, kjer je to potrebno, z evidencami v zvezi z zadevnim dovoljenjem, ki jih vodi organ za izdajo dovoljenja.

2.   Če se količina ali teža lesnih proizvodov v pošiljki, deklarirani za sprostitev v prosti promet, ne razlikujeta za več kot 10 % od količine ali teže, navedenih v ustreznem dovoljenju, se šteje, da pošiljka ustreza informacijam iz dovoljenja, kar zadeva količino ali težo.

Člen 11

1.   V okencu 44 enotne upravne listine, ki se uporabi za deklariranje za sprostitev v prosti promet, se navede številka dovoljenja za lesne proizvode, ki so predmet carinske deklaracije.

Če je carinska deklaracija narejena s pomočjo tehnike za obdelavo podatkov, se to navede v ustreznem okencu.

2.   Lesni proizvodi se sprostijo v prosti promet šele, ko je zaključen postopek iz člena 6(2).

Člen 12

Če pristojni organi niso carinski organi, lahko države članice prenesejo posebne naloge pristojnih organov na carinske organe.

Ta prenos se priglasi Komisiji.

Člen 13

Postopki, opisani v tem poglavju, se izvedejo v sodelovanju med pristojnimi in carinskimi organi.

POGLAVJE IV

ELEKTRONSKI SISTEMI

Člen 14

1.   Države članice lahko uporabljajo elektronske sisteme za izmenjavo in evidentiranje podatkov iz dovoljenj.

2.   Elektronski sistemi iz odstavka 1 omogočajo izmenjavo podatkov med pristojnimi in carinskimi organi držav članic ter med pristojnimi in carinskimi organi na eni strani ter Komisijo ali organom za izdajo dovoljenj iz držav partneric na drugi.

3.   Države članice pri vzpostavljanju takšnih sistemov upoštevajo medsebojno dopolnjevanje, usklajenost in interoperabilnost. Upoštevajo tudi navodila Komisije.

Člen 15

Elektronski sistemi iz člena 13(1) lahko med drugim zajemajo:

(a)

postopek za prejemanje in evidentiranje podatkov iz dovoljenj;

(b)

postopek za izmenjavo podatkov iz dovoljenj;

(c)

sredstva za shranjevanje podatkov iz dovoljenj;

POGLAVJE V

VARSTVO PODATKOV

Člen 16

Ta uredba ne posega v raven varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in v nobenem primeru ne vpliva nanjo v skladu z določbami zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje, še zlasti ne spreminja obveznosti in pravic iz Direktive 95/46/ES. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov se zagotovi zlasti kar zadeva kakršno koli razkritje ali sporočanje osebnih podatkov iz dovoljenja.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od dne, ko se začne uporabljati prva sprememba Priloge I Uredbe (ES) št. 2173/2005, ki je bila sprejeta v skladu s členom 10 navedene uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 347, 30.12.2005, str. 1.

(2)  COM(2003) 251 konč.

(3)  UL L 144, 30.4.2004, str. 65.

(4)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.


PRILOGA

(Obrazec iz člena 2(3))

Image

Image

Image


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1025/2008

z dne 17. oktobra 2008

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Radicchio di Chioggia (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 in členom 17(2) navedene uredbe je bila vloga Italije za registracijo imena „Radicchio di Chioggia“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 41, 15.2.2008, str. 26.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ITALIJA

Radicchio di Chioggia (ZGO)


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1026/2008

z dne 17. oktobra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. oktobra 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozne dajatve v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. oktobra 2008, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1003/2008 (3).

(2)

Ker izračunano povprečje uvoznih dajatev za 5 EUR/t odstopa od določene dajatve, je potrebna prilagoditev uvoznih dajatev, določenih v Uredbi (ES) št. 1003/2008.

(3)

Uredbo (ES) št. 1003/2008 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1003/2008 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 18. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.

(3)  UL L 275, 16.10.2008, str. 34.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 18. oktobra 2008

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00 (2)

srednje kakovosti

0,00 (2)

nizke kakovosti

0,00 (2)

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00 (2)

1002 00 00

24,16 (2)

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

8,68

1005 90 00

KORUZA razen semenske (3)

8,68 (2)

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

24,16 (2)


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 608/2008 je uporaba te dajatve začasno ustavljena.

(3)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.10.2008-16.10.2008

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

195,25

112,11

Cena FOB ZDA

281,83

271,83

251,83

115,36

Premija za Zaliv

16,98

Premija za Velika jezera

4,76

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

18,80 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

17,51 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/34


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. oktobra 2008

o začetku preiskave v skladu s členom 18(2) Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 glede učinkovitega izvajanja nekaterih konvencij o človekovih pravicah na Šrilanki

(2008/803/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (1) in zlasti člena 18(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za splošne preferenciale,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poročila, izjave in informacije Združenih narodov (ZN), ki so na voljo Komisiji, vključno s poročilom posebnega poročevalca o izvensodnih usmrtitvah z dne 27. marca 2006, izjavo posebnega svetovalca posebnemu poročevalcu za otroke in oborožene spopade z dne 13. novembra 2006, izjavo posebnega poročevalca za mučenje in nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje z dne 29. oktobra 2007, kakor tudi druga javno dostopna poročila in informacije iz drugih zadevnih virov, vključno z nevladnimi organizacijami, navajajo, da se nacionalna zakonodaja Demokratične socialistične republike Šrilanke, ki vključuje mednarodne konvencije o človekovih pravicah, zlasti Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Konvencijo o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ter Konvencijo o otrokovih pravicah, ne izvaja učinkovito.

(2)

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ter Konvencija o otrokovih pravicah so v tem zaporedju navedene kot osrednje konvencije o človekovih pravicah v točkah 1, 5 in 6 Priloge III, del A, Uredbe (ES) št. 980/2005.

(3)

Člen 16(2) Uredbe (ES) št. 980/2005 določa začasni umik posebnega spodbujevalnega režima iz oddelka 2 poglavja II navedene uredbe, če se nacionalna zakonodaja, ki vključuje omenjene konvencije iz Priloge III k Uredbi, ki so bile ratificirane v skladu z zahtevami člena 9(1) in (2), ne izvaja učinkovito.

(4)

Komisija je preučila prejete informacije in ugotovila, da vsebujejo dovolj razlogov za začetek preiskave, da se ugotovi, ali se zakonodaja Šrilanke o priznavanju in zaščiti temeljnih človekovih pravic učinkovito izvaja. S tem bi se tudi ugotovilo, ali je začasni umik posebnega spodbujevalnega režima upravičen.

(5)

Posvetovanja z Odborom za splošne preferenciale so potekala 23. septembra 2008 –

SKLENILA:

Edini člen

Komisija začne preiskavo, da bi ugotovila, ali se nacionalna zakonodaja Demokratične socialistične republike Šrilanke, ki vključuje Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Konvencijo o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ter Konvencijo o otrokovih pravicah, učinkovito izvaja.

V Bruslju, 14. oktobra 2008

Za Komisijo

Catherine ASHTON

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 30.6.2005, str. 1.


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/36


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. oktobra 2008

o spremembi Odločbe 2004/211/ES glede vnosov za Brazilijo, Črno goro in Srbijo na seznamu tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz živih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji v Skupnost

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6024)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/804/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (1), in zlasti členov 12(1) in 12(4), uvodne izjave člena 19 ter točk (i) in (ii) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), in zlasti člena 17(3)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Direktivi 90/426/EGS so določeni pogoji v zvezi z zdravstvenim varstvom živali pri uvozu živih kopitarjev v Skupnost. Določeno je, da je uvoz v Skupnost dovoljen le iz tretjih držav ali delov tretjih držav, ki so vsaj 6 mesecev prosti smrkavosti.

(2)

Z Odločbo Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji (3) je bil uveden seznam tretjih držav ali delov tretjih držav v primeru regionalizacije, s katerih države članice dovolijo uvoz kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, v njej pa so navedeni tudi drugi pogoji v zvezi s takšnim uvozom. Navedeni seznam je v Prilogi I k navedeni odločbi.

(3)

Ker se venezuelski encefalomielitis kopitarjev in smrkavost pojavljata na nekaterih območjih Brazilije, je uvoz kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov dovoljen le s tistih območij navedene države, ki so prosta bolezni in so navedena pod „BR-1“ v stolpcu 4 Priloge I k Odločbi 2004/211/ES. Na navedenem seznamu je tudi zvezna država São Paulo.

(4)

Brazilija je septembra 2008 obvestila Svetovno organizacijo za zdravje živali (OIE) o potrditvi primera smrkavosti pri konju iz predmestja v zvezni državi São Paulo. Ker navedena zvezna država ni več prosta smrkavosti, jo je treba črtati s seznama iz Priloge I k Odločbi 2004/211/ES.

(5)

Vendar je zaradi informacij in zagotovil, ki jih je posredovala Brazilija, možno za omejeno obdobje dovoliti ponovni vstop registriranih konjev z območja zvezna države São Paulo po začasnem izvozu v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (4).

(6)

Poleg tega je treba pri seznamu iz Priloge I k Odločbi 2004/211/ES upoštevati ločitev carinskih območij Črne gore in Srbije in zato navedeni državi na seznamu navesti ločeno ter dovoliti uvoz živih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz Črne gore in Srbije pod enakimi pogoji, kot so trenutno v navedeni prilogi določeni za „Srbijo in Črno goro“.

(7)

Prilogo I k Odločbi 2004/211/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/211/ES se spremeni:

1.

vnos za Brazilijo se nadomesti z naslednjim:

„BR

Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje

 

BR-1

Zvezne države:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rodónia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BR-2

Sociedade Hipica Paulista, letališče Viracopos in avtocesta med območjema v zvezni državi São Paulo

D

X

Velja do 15.11.2008“

2.

med vnosom za Maroko in vnosom za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo se vstavi naslednji vnos za Črno goro:

„ME

Črna gora

ME-0

Celotno ozemlje

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

 

3.

med vnosom za Katar in vnosom za Rusijo se vstavi naslednji vnos za Srbijo:

„RS

Srbija

RS-0

Celotno ozemlje

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

 

4.

vnos za Srbijo in Črno goro se črta.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. oktobra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(3)  UL L 73, 11.3.2004, str. 1.

(4)  UL L 86, 6.4.1993, str. 1.


Popravki

18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/38


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1875/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2193/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

( Uradni list Evropske unije L 360 z dne 19. decembra 2006 )

Stran 75, člen 14 t, drugi pododstavek prvega odstavka:

besedilo:

„ki je začasno preklical potrdilo,“

se glasi:

„ki je začasno ukinil potrdilo,“.

Stran 93, člen 842a:

besedilo:

„Kadar blago, ki se iznaša iz carinskega območja Skupnosti, ni zajeto s carinsko deklaracijo, se pri carinskem uradu izstopa, v skladu s členom 182c zakonika vloži skupna deklaracija, kot določa člen 793(2) te uredbe, v nadaljnjem besedilu ‚izstopna skupna deklaracija‘.“

se glasi:

„Kadar blago, ki se iznaša iz carinskega območja Skupnosti, ni zajeto s carinsko deklaracijo se, v skladu s členom 182c zakonika, pri carinskem uradu izstopa, kot je opredeljen v členu 793(2) te uredbe, vloži skupna deklaracija, v nadaljnjem besedilu ‚izstopna skupna deklaracija‘.“


18.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.