ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 260

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
30. september 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 954/2008 z dne 25. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 682/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Tajske

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 955/2008 z dne 29. septembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 956/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij ( 1 )

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 957/2008 z dne 29. septembra 2008 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 616/2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju za perutnino s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav za kvotno obdobje 2008/2009

12

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga ( 1 )

13

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupno stališče Sveta 2008/761/SZVP z dne 29. septembra 2008 o podaljšanju Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

60

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


UREDBA SVETA (ES) št. 954/2008

z dne 25. septembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 682/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Tajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 682/2007 (2) („dokončna uredba“) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Tajske („zadevni proizvod“) v Skupnost, običajno prijavljenih pod oznakama KN ex 2001 90 30 in ex 2005 80 00. Zaradi velikega števila sodelujočih strank je bil med preiskavo, ki je privedla do uvedbe ukrepov, izbran vzorec tajskih proizvajalcev izvoznikov.

(2)

Vzorčenim družbam so bile dodeljene med preiskavo ugotovljene individualne stopnje dajatve. Stopnja dajatve za celotno državo, ki znaša 12,9 % in temelji na tehtanem povprečju stopnje dampinga, je bila uvedena za vse druge družbe.

B.   SEDANJA PREISKAVA

(3)

Po uvedbi dokončnih ukrepov za uvoz sladke koruze s poreklom iz Tajske je proizvajalec izvoznik Kuiburi Fruit Canning Co. Limited („Kuiburi“ ali „družba“), ki ni bil izbran za vzorčenje, a je Komisiji kljub temu predložil izpolnjeni vprašalnik ter zahteval individualno preiskavo, 30. avgusta 2007 vložil prijavo na Sodišče prve stopnje. V tej prijavi je družba trdila, da bi ji bilo treba odobriti individualno preiskavo.

(4)

Brez poseganja v stališče, ki ga bodo institucije Skupnosti zavzele, če bo vložnik tožbo nadaljeval, se je Komisija na lastno pobudo odločila, da ponovno odpre posamezne dele protidampinške preiskave (3). Ponovno odprtje je bilo, kar zadeva Kuiburi, po obsegu omejeno na proučitev dampinga.

(5)

Komisija je o delnem ponovnem odprtju preiskave uradno obvestila Kuiburi, predstavnike države uvoznice in industrijo Skupnosti. Zainteresirane stranke so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo za zaslišanje.

(6)

Komisija je preverila informacije, ki jih je priskrbela Kuiburi in ki so bile po njenem mnenju potrebne za ugotavljanje dampinga, ter opravila kontrolne obiske v prostorih družbe.

(7)

V skladu z opredelitvijo iz dokončne uredbe je preiskava dampinga zajela obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 („obdobje preiskave“ ali „OP“).

C.   UGOTOVITVE

1.   Damping

(8)

Metodologija za izračun dampinga je bila ista kot metodologija, uporabljena pri vzorčenih družbah, kot je opisano v uvodnih izjavah 21–36 Uredbe Komisije (ES) št. 1888/2006 (4) („začasna uredba“) in potrjeno v dokončni uredbi.

(9)

Za določitev normalne vrednosti je Komisija najprej določila, ali je celotna domača prodaja podobnega proizvoda reprezentativna v primerjavi s celotno izvozno prodajo v Skupnost. V skladu s prvim stavkom člena 2(2) osnovne uredbe se šteje, da je domača prodaja podobnega proizvoda reprezentativna le, če domača prodaja družbe presega 5 % njenega celotnega izvoza v Skupnost.

(10)

Ugotovljeno je bilo, da se podobni proizvod na notranjem trgu sploh ni prodajal. Zato je bilo treba normalno vrednost konstruirati v skladu s členom 2(3) osnovne uredbe. Normalna vrednost je bila konstruirana tako, da se je proizvodnim stroškom z ustreznimi popravki za vsako vrsto proizvoda, ki se izvaža v Skupnost, dodal razumni znesek za prodajne, splošne in administrativne stroške (PSA-stroški) ter dobiček. Tako kot v prvotni preiskavi, je bilo sklenjeno, da se PSA-stroški in dobiček ne določijo na podlagi člena 2(6)(a) osnovne uredbe, saj je imela samo ena od družb, vključena v vzorec, reprezentativno domačo prodajo podobnega proizvoda. Zato so bili, ravno tako skladno s postopkom prvotne preiskave, PSA-stroški in dobiček določeni v skladu s členom 2(6)(b), ker je družba Kuiburi v običajnem poteku trgovine imela reprezentativno prodajo proizvodov iste splošne kategorije.

(11)

Za sporočene proizvodne stroške in PSA-stroške je bilo ugotovljeno, da so bili podcenjeni, vendar so bili popravljeni, preden so bili uporabljeni za konstruiranje normalne vrednosti.

(12)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, ki so osnova ugotovitev tega postopka, je družba Kuiburi trdila, da bi se morali pri konstruiranju normalne vrednosti zneski PSA-stroškov in dobička določiti v skladu s členom 2(6)(c) osnovne uredbe. Družba je trdila, da člena 2(6)(b) ni mogoče uporabiti, ker je domača prodaja drugih proizvodov (i) vključevala proizvode, ki niso pakirani v pločevinke, in (ii) ker nikakor ni bila reprezentativna. V zvezi s prvo trditvijo je treba pojasniti, da opredelitev zadevnega proizvoda ne vključuje nobenega posebnega tipa posode in zato ni omejena na proizvode, pakirane v pločevinke. Po analogiji se isto uporablja za isto splošno kategorijo proizvodov. V zvezi z drugo trditvijo pa je treba poudariti, da 5-odstotni prag iz člena 2(2) osnovne uredbe določa reprezentativnost domače prodaje podobnega proizvoda (v primerjavi s prodajo zadevnega proizvoda v Skupnost). Za uporabo člena 2(6)(b) torej ni potrebno, da prodaja iste splošne kategorije proizvodov predstavlja več kot ta 5-odstotni prag. V vsakem primeru je prodaja družbe iste splošne kategorije proizvodov v primerjavi s prodajo zadevnega proizvoda v Skupnost zelo pomembna in zato reprezentativna. Glede na zgoraj navedeno trditve družbe niso sprejemljive, zato se potrjuje, da se PSA-stroški in dobiček določijo v skladu s členom 2(6)(b) osnovne uredbe.

(13)

Družba Kuiburi je predložila tudi trditev, da če bi bili PSA-stroški in dobiček določeni v skladu s členom 2(6)(b) osnovne uredbe, bi bilo treba trgovinsko raven prilagoditi glede na dobiček, uporabljen pri konstruiranju normalne vrednosti, saj družba prodaja proizvode z zaščitnim znakom trgovcev na drobno v ES in več različnih lastnih proizvodov z zaščitnim znakom in proizvodov z zaščitnim znakom trgovcev na drobno na domačem trgu. V zvezi s tem je treba poudariti, da je družba Kuiburi določila stroške prodaje na podlagi prometa. Posledično so dobiček in PSA-stroški narasli na isto kombinirano raven v primeru prodaje vseh vrst proizvoda na vse trge, sporočeni dobiček pa je odražal razlike v trgovinski ravni. Zato nobena prilagoditev trgovinske ravni ni utemeljena in trditev družbe Kuiburi se zavrne.

(14)

Vsa prodaja družbe je bila opravljena neposredno nepovezanim strankam v Skupnosti. Za to prodajo je bila izvozna cena določena v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe na podlagi dejansko plačanih cen ali cen, ki jih plačajo te neodvisne stranke v Skupnosti.

(15)

Primerjava med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila izvedena na podlagi franko tovarna. Za zagotovitev poštene primerjave so se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe upoštevale razlike v dejavnikih, ki vplivajo na primerljivost cen. Nadomestila za razlike v stroških prevoza, manipulativnih stroških, provizij in stroškov kredita so bila dodeljena, kadar je bilo to primerno in upravičeno.

(16)

PSA-stroški za konstruiranje normalne vrednosti v skladu z zgoraj navedeno metodologijo so vključevali stroške provizij. Zato so bile, čeprav v zvezi s tem ni bil vložen noben zahtevek, po uradni dolžnosti v skladu s členom 2(10)(e) izvedene prilagoditve normalne vrednosti za zmanjšanje PSA-stroškov za znesek stroškov, nastalih v zvezi s provizijami.

(17)

Stopnja dampinga družbe Kuiburi je bila v skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe določena na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti s tehtano povprečno izvozno ceno.

(18)

Primerjava je pokazala obstoj dampinga. Tehtana povprečna stopnja dampinga, izražena kot odstotek cene CIF meja Skupnosti, ki je bila določena za družbo, znaša 14,3 %.

2.   Stopnja odprave škode

(19)

V skladu s členom 9(4) osnovne uredbe mora stopnja začasnih protidampinških ukrepov zadostovati za odpravo škode, ki jo je industriji Skupnosti povzročil dampinški uvoz, ne da bi presegla ugotovljene stopnje dampinga. Izračun neškodljivih cen je bil opisan v uvodnih izjavah 120–122 začasne uredbe.

(20)

Potrebno povišanje cen je bilo nato določeno na podlagi primerjave med tehtano povprečno uvozno ceno za vrsto proizvoda, ugotovljeno pri izračunu nelojalnega nižanja cen, in neškodljivo ceno podobnega proizvoda, ki ga je industrija Skupnosti prodajala na trgu Skupnosti. Vsakršna razlika, ki je posledica te primerjave, je bila nato izražena kot odstotek končne cene CIF meja Skupnosti.

(21)

Zgoraj navedena primerjava cen je pokazala stopnjo škode v višini 17,5 %.

D.   SPREMEMBA SEZNAMA DRUŽB, KI SO UPRAVIČENE DO INDIVIDUALNE STOPNJE DAJATVE

(22)

Glede na rezultate preiskave se šteje, da mora dokončna protidampinška dajatev biti uvedena na izvoz zadevnih proizvodov družbe na ravni ugotovljene stopnje dampinga, ki pa v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe ne sme biti višja od stopnje škode, določene za Kuiburi in predstavljene v uvodni izjavi 21.

(23)

Skladno s tem protidampinška dajatev na ceno CIF meja Skupnosti znaša 14,3 %. V skladu z uvodno izjavo 57 Uredbe (ES) št. 682/2007 mora biti dajatev za družbe, ki ne sodelujejo v preiskavi, določena na ravni najvišje dajatve za družbe, ki sodelujejo v preiskavi, pri čemer ta dajatev sedaj znaša 14,3 %. Vendar, ker cilj ponovnega odprtja preiskave ni bil vključiti družbo Kuiburi v vzorec, ampak izvesti individualno preiskavo družbe Kuiburi na podlagi člena 17(3) osnovne uredbe, ne bi bilo primerno ponovno izračunati dajatve za proizvajalce iz Priloge I.

(24)

Kuiburi in industrija Skupnosti so bili obveščeni o ugotovitvah preiskave in so imeli možnost predložiti svoje pripombe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 682/2007 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Stopnje dokončne protidampinške dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Skupnosti pred plačilom dajatve proizvodov iz odstavka 1, ki jih proizvajajo spodaj navedene družbe, so:

Družba

Protidampinška dajatev (%)

Dodatna oznaka TARIC

Karn Corn Co. Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Tajska

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co. Ltd, 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd, Bangplad, Bangkok 10700, Tajska

14,3

A890

Malee Sampran Public Co. Ltd, Abico Bldg 401/1 Phaholyothin Rd, Lumlookka, Pathumthani 12130, Tajska

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co. Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd, Bangrak, Bangkok 10500, Tajska

12,8

A791

Sun Sweet Co. Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Tajska 50120

11,1

A792

Proizvajalci, navedeni v Prilogi I

12,9

A793

Vse druge družbe

14,3

A999“

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 682/2007 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Seznam sodelujočih proizvajalcev, navedenih v členu 1(2) pod dodatno oznako TARIC A793:

Ime

Naslov

Agro-on (Thailand) Co. Ltd

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Tajska

B.N.H. Canning Co. Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg, Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Tajska

Boonsith Enterprise Co. Ltd

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd,

Chomthong, Bangkok 10150, Tajska

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Tajska

Great Oriental Food Products Co. Ltd

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Tajska

Lampang Food Products Co. Ltd

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Tajska

O.V. International Import-Export Co. Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Tajska

Pan Inter Foods Co. Ltd

400 Sunphavuth Rd, Bangna,

Bangkok 10260, Tajska

Siam Food Products Public Co. Ltd

3195/14 Rama IV Rd, Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok 10110, Tajska

Viriyah Food Processing Co. Ltd

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl., Praram 9 Rd,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Tajska

Vita Food Factory (1989) Ltd

89 Arunammarin Rd, Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Tajska“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. septembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. HORTEFEUX


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(2)  UL L 159, 20.6.2007, str. 14.

(3)  UL C 7, 12.1.2008, str. 21.

(4)  UL L 364, 20.12.2006, str. 68.


30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 955/2008

z dne 29. septembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. septembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

30,0

TR

95,0

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

156,8

TR

88,7

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

69,9

EG

71,4

TR

110,6

UY

80,9

ZA

84,6

ZZ

83,5

0806 10 10

TR

122,8

US

159,1

ZZ

141,0

0808 10 80

CL

107,8

CN

71,3

NZ

106,0

US

115,6

ZA

91,6

ZZ

98,5

0808 20 50

CN

74,0

TR

137,4

ZA

92,5

ZZ

101,3

0809 30

TR

132,4

US

170,9

ZZ

151,7

0809 40 05

IL

102,9

TR

78,6

XS

53,9

ZZ

78,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 956/2008

z dne 29. septembra 2008

o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) in zlasti drugega odstavka člena 7(3), prvega odstavka člena 23 in člena 23a(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa predpise za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih. Uporablja se za proizvodnjo in dajanje na trg živih živali in proizvodov živalskega izvora ter v nekaterih posebnih primerih za njihov izvoz.

(2)

Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 999/2001 določa, da je krmljenje prežvekovalcev z beljakovinami, pridobljenimi iz živali, prepovedano. Vendar člen 7(3) navedene uredbe predvideva odstopanja od navedene prepovedi za krmljenje mladih živali prežvekovalcev z beljakovinami ribjega izvora pod nekaterimi pogoji. Navedeni pogoji vključujejo znanstveno oceno prehranskih potreb mladih prežvekovalcev in oceno vidikov nadzora takšnih odstopanj.

(3)

Del II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa odstopanja od prepovedi iz člena 7(1) navedene uredbe in posebne pogoje za uporabo takšnih odstopanj.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane je 24. januarja 2007 sprejela mnenje o oceni tveganja za zdravje prežvekovalcev pri krmljenju z ribjo moko v zvezi s tveganjem prenosa TSE. V mnenju ugotavlja, da je tveganje prenosa TSE pri neposrednem krmljenju rib ali preko širjenja nalezljivosti pri ribah zelo majhno. Ugotavlja tudi, da bi se kakršno koli tveganje za prenos TSE z ribjo moko lahko pojavilo zaradi krmljenja teh rib s krmo sesalcev ali z ribjo moko, okuženo z mesom in kostno moko.

(5)

Poročilo, ki ga je s pomočjo številnih znanstvenih strokovnjakov pripravil Generalni direktorat za zdravje in potrošnike, je bilo dokončano 19. marca 2008. V njem slednji ugotavlja, da je ribja moka zelo lahko prebavljiv vir beljakovin – sicer teže prebavljiv kot mleko, a laže prebavljiv kot večina beljakovin rastlinskega izvora –, da ima dober aminokislinski profil v primerjavi z rastlinskimi viri beljakovin, ki se dejansko uporabljajo v mlečnih nadomestkih, in da se krmljenje mladih živali prežvekovalcev z ribjo moko lahko dovoli.

(6)

Ob upoštevanju pogojev v zvezi z oceno vidikov nadzora iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 999/2001 je morebitno tveganje pri krmljenju mladih živali prežvekovalcev z ribjo moko uravnoteženo z veljavnimi strogimi predelovalnimi predpisi za proizvodnjo ribje moke in z nadzorom vsake pošiljke uvožene ribje moke pred sprostitvijo v prosti promet v Skupnosti.

(7)

Z namenom zagotovitve, da se uporaba ribje moke dovoli samo za mlade živali prežvekovalcev, je treba takšno uporabo omejiti na proizvodnjo mlečnih nadomestkov, ki so v pošiljkah v suhi obliki in s katerimi se krmi mlade živali prežvekovalcev po razredčenju v dani količini tekočine, namenjenih za dopolnilo postkolostralnemu mleku ali kot nadomestilo zanj pred koncem odstavitve. Treba je uvesti tudi stroge predpise za proizvodnjo, pakiranje, označevanje in prevoz mlečnih nadomestkov, ki vsebujejo ribjo moko, namenjeno takšnim živalim.

(8)

Zaradi jasnosti in doslednosti je treba določiti enake predpise za spremni dokument krmil, namenjenih za neprežvekovalce, ki vsebujejo ribjo moko.

(9)

Točka E.1. dela III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa, da je izvoz predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz prežvekovalcev, in proizvodov, ki vsebujejo takšne predelane živalske beljakovine, v tretje države prepovedan.

(10)

Vendar je uporaba takšnih beljakovin za proizvodnjo hrane za hišne živali trenutno dovoljena znotraj Skupnosti. Zaradi doslednosti predpisov Skupnosti je primerno dovoliti izvoz predelane hrane za hišne živali, vključno s konzervirano hrano za hišne živali, ki vsebuje predelane živalske beljakovine, pridobljene iz prežvekovalcev, v tretje države.

(11)

Uredbo (ES) št. 999/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.


PRILOGA

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremeni:

1.

Del II se spremeni:

(a)

V točki A se doda točka (e):

„(e)

Krmljenje neodstavljenih rejnih živali prežvekovalcev z ribjo moko v skladu s pogoji iz točke BA.“

(b)

Točka B se spremeni:

(i)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

na spremnem trgovinskem dokumentu pošiljke krmila, ki vsebuje ribjo moko, in na vsaki embalaži, ki vsebuje takšno pošiljko, mora biti jasno navedeno ‚vsebuje ribjo moko – krmljenje prežvekovalcev prepovedano‘.“

(ii)

Doda se naslednja točka BA:

BA   Naslednji pogoji se uporabljajo za uporabo ribje moke iz točke A(e) in krmil, ki vsebujejo ribjo moko, pri krmljenju neodstavljenih rejnih živali prežvekovalcev:

(a)

ribja moka se proizvaja v predelovalnih obratih, ki so namenjeni izključno proizvodnji proizvodov, pridobljenih iz rib;

(b)

pred sprostitvijo v prosti promet v Skupnosti se vsaka pošiljka uvožene ribje moke mikroskopsko analizira v skladu z Direktivo 2003/126/ES;

(c)

uporaba ribje moke za mlade živali prežvekovalcev se dovoli samo za proizvodnjo mlečnih nadomestkov, ki so v pošiljkah v suhi obliki in s katerimi se krmi mlade živali prežvekovalcev po razredčenju v dani količini tekočine, namenjenih za dopolnilo postkolostralnemu mleku ali kot nadomestilo zanj pred koncem odstavitve;

(d)

mlečni nadomestki, ki vsebujejo ribjo moko, namenjeni za rejne mlade živali prežvekovalcev, se proizvajajo v obratih, ki ne proizvajajo drugih krmil za prežvekovalce in ki jih za ta namen pooblasti pristojni organ.

Z odstopanjem od točke (d) lahko proizvodnjo drugih krmil za prežvekovalce v obratih, ki tudi proizvajajo mlečne nadomestke, ki vsebujejo ribjo moko, za rejne mlade živali prežvekovalcev, dovoli pristojni organ pod naslednjimi pogoji:

(i)

da se krmila v razsutem stanju in pakirana krmila, namenjena za prežvekovalce, med skladiščenjem, prevozom in pakiranjem shranjujejo v objektih, ki so fizično ločeni od objektov za ribjo moko v razsutem stanju in krmila v razsutem stanju, ki vsebujejo ribjo moko;

(ii)

da se druga krmila, namenjena za prežvekovalce, proizvajajo v objektih, ki so fizično ločeni od objektov, v katerih se proizvajajo mlečni nadomestki, ki vsebujejo ribjo moko;

(iii)

da je evidenca s podrobnimi podatki o nakupu in uporabi ribje moke ter prodaji mlečnih nadomestkov, ki vsebujejo ribjo moko, na voljo pristojnemu organu vsaj pet let in

(iv)

da se rutinski preskusi redno izvajajo na drugih krmilih, ki so namenjena za prežvekovalce, da se zagotovi nenavzočnost prepovedanih beljakovin, vključno z ribjo moko; rezultati morajo biti na voljo pristojnemu organu vsaj pet let;

(e)

na spremnem trgovinskem dokumentu mlečnega nadomestka, ki vsebuje ribjo moko, namenjenega za rejne mlade živali prežvekovalcev, in na vsaki embalaži, ki vsebuje takšno pošiljko, mora biti jasno navedeno ‚vsebuje ribjo moko – krmljenje prežvekovalcev prepovedano‘;

(f)

mlečni nadomestki v razsutem stanju, ki vsebujejo ribjo moko, namenjeni za rejne mlade živali prežvekovalcev, se prevažajo z vozili, ki sočasno ne prevažajo drugih krmil za prežvekovalce. Če je primerno, se vozilo, ki se pozneje uporabi za prevoz drugih krmil, namenjenih za prežvekovalce, temeljito očisti v skladu s postopkom, ki ga odobri pristojni organ, da se prepreči navzkrižna kontaminacija;

(g)

na kmetijah, na katerih se gojijo prežvekovalci, se izvajajo ukrepi za preprečevanje vsebnosti ribje moke v mlečnih nadomestkih, s katerimi se krmi druge prežvekovalce, ki niso predvideni glede na odstopanje iz točke A(e) dela II Priloge IV. Pristojni organ pripravi seznam kmetij, na katerih se uporabljajo mlečni nadomestki, ki vsebujejo ribjo moko, preko sistema predhodne priglasitve kmetije ali drugega sistema, ki zagotavlja skladnost s to določbo.“

2.

V delu III se točka E.1 zamenja z naslednjo:

E.1   Izvoz predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz prežvekovalcev, in proizvodov, ki vsebujejo takšne predelane živalske beljakovine, v tretje države se prepove. Vendar ta prepoved ne velja za predelano hrano za hišne živali, vključno s konzervirano hrano za hišne živali, ki vsebuje predelane živalske beljakovine, pridobljene iz prežvekovalcev ter je bila predelana in je označena v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002.“


30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 957/2008

z dne 29. septembra 2008

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 616/2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju za perutnino s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav za kvotno obdobje 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 144(1) in člena 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/360/ES z dne 29. maja 2007 o sklenitvi sporazumov v obliki potrjenih zapisnikov med Evropsko skupnostjo in Zvezno republiko Brazilijo ter med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994) o spremembi koncesij za perutninsko meso (2) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Brazilija je 5. avgusta 2008 objavila direktivo (3) o načinu dodeljevanja potrdil o poreklu od 1. oktobra 2008.

(2)

Glede na negotovost v zvezi s pogoji izdaje potrdil o poreklu za proizvode s poreklom iz Brazilije je treba na tej stopnji za uvoz iz Brazilije podaljšati obdobje za vlaganje zahtevkov za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2009, ki je v skladu s členom 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 616/2007 (4) določeno na prvih sedem dni meseca oktobra 2008.

(3)

Zato je treba za kvotno obdobje 2008/2009 za to poreklo določiti odstopanje od določb člena 5(1) Uredbe (ES) št. 616/2007.

(4)

Glede na to, da se mora obdobje za vložitev zahtevka za naslednje podobdobje začeti 1. oktobra 2008, mora ta uredba začeti veljati na navedeni datum.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 5(1) Uredbe (ES) št. 616/2007 se za kvotno podobdobje, ki se začne 1. januarja 2009, zahtevki za dovoljenje za proizvode iz skupin 1, 4 in 7 lahko vložijo v prvih sedmih dneh meseca novembra 2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 138, 30.5.2007, str. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008.

(4)  UL L 142, 5.6.2007, str. 3.


DIREKTIVE

30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/13


DIREKTIVA 2008/68/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. septembra 2008

o notranjem prevozu nevarnega blaga

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh predstavlja precejšnje tveganje za nesreče. Zato bi bilo treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se takšen prevoz izvaja pod najboljšimi možnimi varnostnimi pogoji.

(2)

Enotne predpise v zvezi s prevozom nevarnega blaga po cesti in železnici določata Direktiva Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (3) in Direktiva Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (4).

(3)

Za vzpostavitev skupne ureditve, ki bi pokrivala vse vidike notranjega prevoza nevarnega blaga, bi bilo treba direktivi 94/55/ES in 96/49/ES nadomestiti z eno samo direktivo, ki vsebuje tudi določbe v zvezi s celinskimi plovnimi potmi.

(4)

Večina držav članic je pogodbenic Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti („ADR“), Pravilnika o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga („RID“) in, če je to potrebno, Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh („ADN“).

(5)

ADR, RID in ADN določajo enotne predpise za varen mednarodni prevoz nevarnega blaga. Te predpise bi bilo treba razširiti tudi na notranji prevoz, da bi v vsej Skupnosti uskladili pogoje, pod katerimi se nevarno blago prevaža, in zagotovili delovanje skupnega prevoznega trga.

(6)

Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za prevoz nevarnega blaga v nekaterih izjemnih okoliščinah, ki so povezane z naravo vozil ali plovil ali pa z omejeno naravo opravljenega prevoza.

(7)

Določbe te direktive se tudi ne bi smele uporabljati za prevoz nevarnega blaga, ki ga neposredno opravijo ali nadzirajo oborožene sile. Vseeno pa bi moral biti v tej direktivi zajet prevoz nevarnega blaga, ki ga opravijo komercialni izvajalci, ki delajo za oborožene sile, razen če pri opravljanju pogodbenih obveznosti neposredno sodelujejo ali jih nadzorujejo oborožene sile.

(8)

Za države članice, ki železniškega sistema nimajo in v bližnji prihodnosti tudi ne predvidevajo njegove vzpostavitve, bi bila obveznost prenosa in izvajanja določb te direktive, ki zadevajo železniški prevoz, nesorazmerna in nesmotrna. Zato bi bilo treba državo članico, dokler nima vzpostavljenega železniškega sistema, izvzeti iz obveznosti prenosa in izvajanja te direktive, kar zadeva železniški prevoz.

(9)

Vsaka država članica bi morala obdržati pravico, da prevoz nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh izvzame iz področja uporabe te direktive, če celinske plovne poti na njenem ozemlju niso povezane z drugimi celinskimi plovnimi potmi, plovnimi potmi drugih držav članic ali če se na celinskih plovnih poteh ne prevaža nevarno blago.

(10)

Brez poseganja v pravo Skupnosti in določbe Priloge I, oddelek I.1 (1.9), Priloge II, oddelek II.1 (1.9) in Priloge III, oddelek III.1 (1.9) bi moralo biti državam članicam omogočeno, da zaradi prometne varnosti ohranjajo ali sprejmejo določbe na področjih, ki jih ta direktiva ne zajema. Te določbe bi morale biti jasne in specifične.

(11)

Vsaka država članica bi morala ohraniti pravico do urejanja ali prepovedi prevoza nevarnega blaga na svojem ozemlju iz razlogov, ki niso varnostnega značaja, kot na primer zaradi nacionalne varnosti ali varovanja okolja.

(12)

Prevoznim sredstvom, ki so registrirana v tretjih državah, bi moralo biti dovoljeno izvajati mednarodni prevoz nevarnega blaga na ozemljih držav članic, vendar bi morala biti ta prevozna sredstva v skladu z ustreznimi določbami ADR, RID ali ADN in to direktivo.

(13)

Vsaka država članica bi morala imeti možnost, da za notranji prevoz, ki ga opravijo prevozna sredstva, registrirana ali dana v uporabo na njenem ozemlju, uporabi strožje predpise.

(14)

Uskladitev pogojev, ki se uporabljajo za notranji prevoz nevarnega blaga, ne bi smela preprečiti upoštevanja določenih nacionalnih okoliščin. Ta direktiva bi morala zato državam članicam omogočiti, da dovolijo določena odstopanja pod nekaterimi določenimi pogoji. Taka odstopanja bi morala biti v tej direktivi našteta kot „nacionalna odstopanja“.

(15)

V nenavadnih in izjemnih razmerah bi morale imeti države članice pravico, da izdajo posamezna dovoljenja za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju, ki ga sicer ta direktiva prepoveduje.

(16)

Glede na višino naložb, potrebnih v tem sektorju, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da začasno obdržijo posebne nacionalne določbe v zvezi z zahtevami glede izdelave prevoznih sredstev in opreme glede prevoza skozi Rokavski predor. Dokler ne bodo usklajena pravila iz Priloge II k Sporazumu o mednarodnem železniškem tovornem prometu („SMGS“) in določbe iz Priloge II, oddelka II.1 te direktive in posledično pravilnika RID, bi se moralo državam članicam omogočiti, da ohranijo in sprejmejo določbe za železniški prevoz nevarnega blaga med državami članicami in državami, ki so pogodbenice Organizacije za sodelovanje železnic („OSJD“). Komisija v desetih letih po začetku veljavnosti te direktive oceni učinke določb in po potrebi predloži ustrezne predloge. Take določbe bi morale biti v tej direktivi navedene kot „dodatne prehodne določbe“.

(17)

Potrebna je možnost hitre prilagoditve prilog k tej direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku, vključno z razvojem novih tehnologij za sledenje in zasledovanje, zlasti za upoštevanje novih določb, ki so vključene v ADR, RID in ADN. Spremembe k ADR, RID in ADN ter ustrezne prilagoditve prilog bi morale začeti veljati sočasno. Komisija bi morala državam članicam po potrebi nuditi finančna sredstva za prevod ADR, RID in ADN ter njihovih sprememb v njihove uradne jezike.

(18)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(19)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog k tej direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(20)

Komisija bi morala imeti tudi možnost revidirati seznam nacionalnih odstopanj in se odločiti glede uporabe in izvajanja nujnih ukrepov v primeru nesreče ali nezgode.

(21)

Zaradi učinkovitosti bi bilo treba roke, ki se običajno uporabljajo v okviru regulativnega postopka s pregledom, omejiti za sprejetje prilagoditev prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku.

(22)

Ker ciljev te direktive, in sicer zagotovitve enotne uporabe usklajenih varnostnih predpisov po vsej Skupnosti in visoke ravni varnosti za notranji in mednarodni prevoz, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega in učinkov te direktive lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(23)

Določbe te direktive ne posegajo v obveznost, ki so jo Skupnost in njene države članice prevzele v skladu s cilji, določenimi na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju (UNCED) v Riu de Janeiru junija 1992, da si bodo prizadevale za prihodnjo uskladitev sistemov za razvrščanje nevarnih snovi.

(24)

Določbe te direktive ne posegajo v zakonodajo Skupnosti, ki ureja varnostne pogoje, pod katerimi bi se morali prevažati biološke učinkovine in genetsko spremenjeni organizmi, ki jih urejajo Direktiva Sveta 90/219/EGS z dne 23. aprila 1990 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (6), Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (7) in Direktiva 2000/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (8).

(25)

Določbe te direktive ne posegajo v uporabo drugih določb Skupnosti na področjih varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. Zlasti ne posegajo v okvirno direktivo o varnosti in zdravju pri delu, tj. Direktivo Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (9) in njene dopolnilne direktive.

(26)

Direktiva 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (10) predvideva, da lahko plovila, ki imajo dovoljenje, izdano v skladu s predpisi o prevozu nevarnih snovi po Renu (ADNR), prevažajo nevarno blago kjer koli na ozemlju Skupnosti pod pogoji, navedenimi v tem dovoljenju. Kot posledico sprejetja te direktive bi bilo treba Direktivo 2006/87/ES spremeniti z namenom, da se navedeno določbo črta.

(27)

Za uporabo določb te direktive o prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh bi moralo biti državam članicam omogočeno prehodno obdobje do dveh let, da bi tako zagotovili dovolj časa za sprejetje nacionalnih določb, oblikovanje zakonskega okvira in usposabljanje osebja. Za vsa dovoljenja za ladje in osebje, izdana pred ali med prehodnim obdobjem za uporabo določb te direktive o prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh, bi moralo veljati splošno prehodno obdobje petih let, razen če je na dovoljenju naveden krajši čas veljavnosti.

(28)

Direktivi 94/55/ES in 96/49/ES bi bilo zato treba razveljaviti. Zaradi jasnosti in skladnosti bi bilo treba razveljaviti tudi Direktivo Sveta 96/35/ES z dne 3. junija 1996 o imenovanju in poklicni usposobljenosti svetovalcev za varnost pri prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh (11), Direktivo 2000/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2000 o minimalnih zahtevah pri preverjanju znanja svetovalcev za varnost pri prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh (12), Odločbo Komisije 2005/263/ES z dne 4. marca 2005 o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi 94/55/ES sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po cesti (13) in Odločbo Komisije 2005/180/ES z dne 4. marca 2005 o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi Sveta 96/49/ES sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po železnici (14).

(29)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (15) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj kolikor nazorno je to mogoče prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta direktiva se uporablja za prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh v državah članicah ali med njimi, vključno z nakladanjem in razkladanjem, prenosom na drugo vrsto prevoza ali z druge vrste prevoza ter postanki, ki jih pogojujejo prevozne okoliščine.

Ne uporablja se za prevoz nevarnega blaga:

(a)

z vozili, vagoni ali plovili, ki pripadajo oboroženim silam ali so te zanj odgovorne;

(b)

z morskimi plovili na pomorskih plovnih poteh, ki so del celinskih plovnih poti;

(c)

s trajekti, ki samo prečkajo celinsko plovno pot ali pristanišče; ali

(d)

prevoz, ki je v celoti izveden znotraj obsega zaprtega območja.

2.   Za države članice, ki nimajo železniškega sistema, se Priloga II, oddelek II.1 ne uporablja, vse dokler na njihovem ozemlju takšnega sistema ni.

3.   V roku enega leta od začetka veljavnosti te direktive se lahko države članice odločijo, da Priloge III, oddelka III. 1 ne bodo uporabljale iz enega od naslednjih razlogov;

(a)

nimajo celinskih plovnih poti;

(b)

njihove celinske plovne poti niso povezane, prek celinskih plovnih poti, s plovnimi potmi drugih držav članic; ali

(c)

na njihovih celinskih plovnih poteh ne poteka prevoz nevarnega blaga.

Če se država članica odloči, da ne bo uporabljala določb Priloge III, oddelek III.1, to sporoči Komisiji, ki o tem obvesti druge države članice.

4.   Države članice lahko določijo posebne varnostne zahteve za notranji in mednarodni prevoz nevarnega blaga na svojem ozemlju v povezavi s:

(a)

prevozom nevarnega blaga z vozili, vagoni ali plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh, ki ni vključen v to direktivo;

(b)

uporabo predpisanih poti, vključno z uporabo predpisanih vrst prevoza, kjer je to upravičeno;

(c)

posebnimi pravili za prevoz nevarnega blaga na potniških vlakih.

Države članice o teh določbah in njihovih utemeljitvah obvestijo Komisijo.

Komisija o njih ustrezno obvesti ostale države članice.

5.   Država članica lahko ureja ali prepove prevoz nevarnega blaga na svojem ozemlju, in sicer izključno iz razlogov, ki niso povezani z varnostjo med prevozom.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi:

1.

„ADR“ pomeni Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti, sklenjen v Ženevi 30. septembra 1957, kakor je bil spremenjen;

2.

„RID“ pomeni Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga, ki je v Dodatku C h Konvenciji o mednarodnih železniških prevozih (COTIF), ki je bila sklenjena v Vilniusu dne 3. junija 1999, kakor je bila spremenjena;

3.

„ADN“ pomeni Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh, sklenjen v Ženevi 26. maja 2000, kakor je bil spremenjen;

4.

„vozilo“ pomeni vsako motorno vozilo, namenjeno za uporabo na cesti, z vsaj štirimi kolesi in največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo nad 25 km/h, ter njihove priklopnike, razen tirnih vozil, delovnih strojev ter kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih hitrost pri prevozu nevarnega blaga ne presega 40 km/h;

5.

„vagon“ pomeni kakršno koli tirno vozilo brez lastnega pogona, ki vozi po svojih kolesih na železniških tirih in se uporablja za prevoz blaga;

6.

„plovilo“ pomeni kakršno koli plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh ali pomorsko plovilo.

Člen 3

Splošne določbe

1.   Brez poseganja v člen 6 se nevarno blago ne sme prevažati, če to prepovedujejo Priloga I, oddelek I.1, Priloga II, oddelek II.1 ali Priloga III, oddelek III.1.

2.   Brez poseganja v splošna pravila o dostopu do trga ali pravila, ki se splošno uporabljajo za prevoz blaga, se prevoz nevarnega blaga odobri, če je v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi I, oddelek I.1, Prilogi II, oddelek II.1 in Prilogi III, oddelek III.1.

Člen 4

Tretje države

Prevoz nevarnega blaga med državami članicami in tretjimi državami se odobri, če je v skladu z zahtevami ADR, RID in ADN, razen če ni v prilogah navedeno drugače.

Člen 5

Omejitve zaradi varnosti pri prevozu

1.   Države članice lahko zaradi varnosti pri prevozu uporabijo strožje določbe v zvezi z notranjim prevozom nevarnega blaga, razen zahtev glede izdelave, ki ga izvajajo vozila, vagoni in plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, registrirana ali dana v uporabo na njenem ozemlju.

2.   Če ob nesreči ali nezgodi na njenem ozemlju, država članica meni, da veljavni varnostni predpisi ne zadoščajo za omejitev tveganja pri prevozu, in če obstaja nujna potreba po ukrepanju, ta država članica že v postopku priprave uradno obvesti Komisijo o ukrepih, ki jih namerava sprejeti.

Komisija se v skladu s postopkom iz člena 9(2) odloči, ali bo odobrila izvajanje zadevnih ukrepov, in določi trajanje te odobritve.

Člen 6

Odstopanja

1.   Države članice lahko za prevoze, ki se opravljajo na njihovem ozemlju, dovolijo uporabo drugih jezikov, kakor jih določajo priloge.

2.

(a)

Pod pogojem, da varnost ni ogrožena, lahko države članice zahtevajo odstopanja od Priloge I, oddelek I.1, Priloge II, oddelek II.1 in Priloge III, oddelek III.1 za prevoz na njihovem ozemlju manjših količin določenega nevarnega blaga, razen snovi, ki so srednje do visoko radioaktivne, pod pogojem, da zahteve za takšen prevoz niso strožje od zahtev, določenih v teh prilogah.

(b)

Pod pogojem, da varnost ni ogrožena, lahko države članice prav tako zahtevajo odstopanja od Priloge I, oddelek I.1, Priloge II, oddelek II.1 in Priloge III, oddelek III.1 za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju za:

(i)

lokalni prevoz na kratkih razdaljah ali

(ii)

lokalni prevoz po železnici po posebej določenih poteh, ki je del opredeljenega industrijskega postopka in je strogo nadzorovan pod jasno določenimi pogoji.

Komisija v vsakem primeru preveri, ali so bili pogoji iz pododstavkov (a) in (b) izpolnjeni, in v skladu s postopkom iz člena 9(2) odloči, ali bo odobrila odstopanje in ga dodala na seznam nacionalnih odstopanj v Prilogi I, oddelek I.3, Prilogi II, oddelek II.3 ali Prilogi III, oddelek III.3.

3.   Odstopanja iz odstavka 2 veljajo največ šest let od datuma odobritve, obdobje odstopanja je določeno v sklepu o odobritvi. Kar zadeva obstoječa odstopanja v Prilogi I, oddelek I.3, Prilogi II, oddelek II.3 in Prilogi III, oddelek III.3, je datum odobritve 30. junij 2009. Če ni navedeno drugače, odstopanja veljajo za obdobje šestih let.

Odstopanja se uporabljajo nediskriminatorno.

4.   Če država članica zahteva razširitev odobritve odstopanja, Komisija preveri zadevno odstopanje.

Če niso bile sprejete spremembe k Prilogi I, oddelek I.1, Prilogi II, oddelek II.1 ali Prilogi III, oddelek III.1, ki bi vplivale na vsebino odstopanja, Komisija odobritev obnovi v skladu s postopkom iz člena 9(2) za nadaljnje obdobje največ šestih let od datuma odobritve, to obdobje je določeno v sklepu o odobritvi.

Če so bile sprejete spremembe k Prilogi I, oddelek I.1, Prilogi II, oddelek II.1 ali Prilogi III, oddelek III.1, ki vplivajo na vsebino odstopanja, lahko Komisija v skladu s postopkom, iz člena 9(2):

(a)

razglasi odstopanje za zastarelo in ga črta iz ustrezne priloge;

(b)

omeji področje uporabe odobritve in ustrezno spremeni zadevno prilogo;

(c)

obnovi odobritev za obdobje največ šestih let od datuma odobritve, to obdobje je določeno v sklepu o odobritvi.

5.   Vsaka država članica lahko izjemoma in pod pogojem, da varnost ni ogrožena, na svojem ozemlju izda posamezna dovoljenja za izvajanje prevoza nevarnega blaga na svojem ozemlju, ki ga ta direktiva prepoveduje, ali za izvajanje takega prevoza pod pogoji, ki se razlikujejo od pogojev iz te direktive. To lahko stori samo pod pogojem, da je ta prevoz jasno opredeljen in časovno omejen.

Člen 7

Prehodne določbe

1.   Države članice lahko na svojih ozemljih ohranijo uporabo določb iz Priloge I, oddelek I.2, Priloge II, oddelek II.2 in Priloge III, oddelek III.2.

Države članice, ki ohranijo uporabo teh določb, o tem obvestijo Komisijo. Komisija obvesti ostale države članice.

2.   Brez poseganja v člen 1(3) in najpozneje do 30. junija 2011 se države članice lahko odločijo, da ne bodo uporabljale določb iz Priloge III, oddelek III.1. V tem primeru zadevne države članice še naprej uporabljajo določbe direktiv 96/35/ES in 2000/18/ES o celinskih plovnih poteh, kakor se uporabljajo na dan 30. junija 2009.

Člen 8

Prilagoditve

1.   Spremembe, potrebne za prilagoditev prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku, vključno z uporabo tehnologij za sledenje in zasledovanje, na področjih, ki jih zajema za direktiva, zlasti za upoštevanje sprememb ADR, RID in ADN, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(3).

2.   Komisija državam članicam po potrebi nudi finančna sredstva za prevod ADR, RID in ADN ter njihovih sprememb v njihov uradni jezik.

Člen 9

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za prevoz nevarnega blaga.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki, določeni v členih 5a(3)(c) in (4)(b) ter (e) Sklepa 1999/468/ES, so en mesec, en mesec oziroma dva meseca.

Člen 10

Prenos

1.   Države članice najpozneje do 30. junija 2009 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Sprememba

Člen 6 Direktive 2006/87/ES se črta.

Člen 12

Razveljavitve

1.   Direktive 94/55/ES, 96/49/ES, 96/35/ES in 2000/18/ES se razveljavijo s 30. junijem 2009.

Dovoljenja, izdana v skladu z določbami razveljavljenih direktiv, ostanejo v veljavi do datumov izteka veljavnosti.

2.   Odločbi 2005/263/ES in 2005/180/ES se razveljavita.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Naslovniki

Direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 24. septembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 256, 27.10.2007, str. 44.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 (UL C 187 E, 24.7.2008, str. 148), Skupno stališče Sveta z dne 7. aprila 2008 (UL C 117 E, 14.5.2008, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 319, 12.12.1994, str. 7.

(4)  UL L 235, 17.9.1996, str. 25.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL L 117, 8.5.1990, str. 1.

(7)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(8)  UL L 262, 17.10.2000, str. 21.

(9)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

(10)  UL L 389, 30.12.2006, str. 1.

(11)  UL L 145, 19.6.1996, str. 10.

(12)  UL L 118, 19.5.2000, str. 41.

(13)  UL L 85, 2.4.2005, str. 58.

(14)  UL L 61, 8.3.2005, str. 41.

(15)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


PRILOGA I

PREVOZ PO CESTI

I.1   ADR

Prilogi A in B k ADR, kakor velja od 1. januarja 2009, pri čemer se „pogodbenica“ nadomesti z „država članica“.

I.2   Dodatne prehodne določbe

1.

Države članice lahko odstopanja, sprejeta na podlagi člena 4 Direktive 94/55/ES, ohranijo do 31. decembra 2010 ali dokler Priloga I, oddelek I.1 ni spremenjena tako, da odraža Priporočila ZN za prevoz nevarnega blaga iz navedenega člena, če se to zgodi prej.

2.

Vsaka država članica lahko na svojem ozemlju dovoli uporabo cistern in vozil, konstruiranih pred 1. januarjem 1997, ki niso v skladu s to direktivo, vendar so bila konstruirana v skladu z nacionalnimi predpisi, veljavnimi 31. decembra 1996, če se te cisterne in vozila vzdržujejo v skladu z zahtevanimi stopnjami varnosti.

Cisterne in vozila, konstruirana 1. januarja 1997 ali po tem datumu, ki niso v skladu s to direktivo, vendar so bila konstruirana v skladu z zahtevami Direktive 94/55/ES, ki je veljala na dan konstruiranja vozil, se lahko še naprej uporabljajo za notranji prevoz.

3.

Države članice, v katerih je temperatura okolja redno pod – 20 °C, lahko uveljavijo strožje predpise v zvezi z delovno temperaturo materialov, ki se uporabljajo za plastično embalažo, cisterne in drugo opremo, namenjeno za uporabo pri prevozih nevarnega blaga po cesti znotraj njihovega ozemlja, dokler niso v Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi vključene določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja.

4.

Država članica lahko na svojem ozemlju ohrani nacionalne določbe, ki niso iz te direktive, v zvezi z referenčnimi temperaturami za prevoz utekočinjenih plinov ali mešanic utekočinjenih plinov, dokler določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja niso vključene v evropske standarde in navedene v Prilogi I, oddelek I.1 te direktive.

5.

Vsaka država članica lahko za prevoze, ki jih opravijo vozila, registrirana na njenem ozemlju ohrani določbe iz svoje zakonodaje, veljavne 31. decembra 1996, ki se nanašajo na prikaz oznake za nujno ukrepanje ali oznake za nevarnost namesto identifikacijske številke za nevarnost, ki je predvidena v Prilogi I, oddelek I.1 te direktive.

6.

Države članice lahko ohranijo nacionalne omejitve za prevoz snovi, ki vsebujejo dioksin in furan, kakor so veljale na dan 31. decembra 1996.

I.3   Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) te direktive.

Oštevilčenje odstopanj: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = cesta

a/bi/bii = člen 6(2) a/bi/bii

MS = okrajšava za državo članico

nn = zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(a) te direktive

BE – Belgija

RO–a–BE–1

Zadeva: Razred 1 – Majhne količine.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.1.3.6

Vsebina Priloge k Direktivi: 1.1.3.6 omejuje količino rudniških eksplozivov, ki se jih lahko prevaža v običajnem vozilu, na 20 kg.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Upravljavci skladišč, ki so oddaljena od točk oskrbe, so lahko pooblaščeni za prevoz največ 25 kg dinamita ali močnih eksplozivov in 300 detonatorjev v običajnih motornih vozilih, pod pogoji, ki jih določi služba za eksplozive.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Article 111 de l’arrêté royal de 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–BE–2

Zadeva: Prevoz neočiščenih praznih zabojnikov, v katerih so bili proizvodi različnih razredov.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.1.6.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Oznaka na prevozni listini „neočiščena prazna embalaža, v kateri so bili proizvodi različnih razredov“.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dérogation 6-97.

Opombe: Odstopanje, evidentirano s strani Evropske komisije pod št. 21 (v členu 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–BE–3

Zadeva: Sprejetje RO–a–UK–4.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junij 2015.

DE Nemčija

RO–a–DE–1

Zadeva: Kombinirano pakiranje in kombinirano nakladanje avtomobilskih delov z razvrstitvijo 1.4G skupaj z nekaterimi nevarnimi snovmi (n4).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 4.1.10 in 7.5.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe o kombiniranem pakiranju in kombiniranem nakladanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: UN 0431 in UN 0503 se lahko naložita skupaj z nekaterim nevarnim blagom (izdelki, povezani z avtomobilsko proizvodnjo) v določenih količinah, navedenih kot izvzetja. Vrednost 1 000 (primerljiva z 1.1.3.6.4.) ne sme biti presežena.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)Ausnahme 28.

Opombe: Izvzetje je potrebno, da se zagotovi hitra dostava varnostnih avtomobilskih delov glede na lokalno povpraševanje. Zaradi velike raznovrstnosti proizvodov skladiščenje teh proizvodov v lokalnih avtomehaničnih delavnicah ni običajno.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–DE–2

Zadeva: Izvzetje iz zahteve po imetju prevozne listine in deklaracije o vkrcevanju za določene količine nevarnega blaga, kakor je opredeljeno v 1.1.3.6 (n1).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.1.1 in 5.4.1.1.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: Vsebina prevozne listine.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Za vse razrede, razen za razred 7: prevozna listina ni potrebna, če količina blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)Ausnahme 18.

Opombe: Podatki, pridobljeni z označevanjem in etiketiranjem embalaže, zadostujejo za notranji prevoz, saj prevozna listina pri lokalni distribuciji ni vedno ustrezna.

Odstopanje, evidentirano s strani Evropske komisije pod št. 22 (v členu 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–DE–3

Zadeva: Prevoz merilnih standardov in črpalk za gorivo (praznih, neočiščenih).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: Predpisi za številke UN 1202, 1203 in 1223.

Vsebina Priloge k Direktivi: Pakiranje, označevanje, listine, prevoz in navodila za uporabo, navodila za posadko vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Specifikacija izvajanih uredb in dopolnilnih določb za uporabo odstopanj; do 1 000 l: primerljivo s prazno, neočiščeno embalažo; nad 1 000 l: skladnost z nekaterimi uredbami o cisternah; prevoz samo prazne in neočiščene embalaže.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350);Ausnahme 24.

Opombe: Seznam št. 7, 38, 38a.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–DE–5

Zadeva: Dovoljenje za kombinirano pakiranje.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 4.1.10.4 MP2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prepoved kombiniranega pakiranja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razredi 1.4S, 2, 3 in 6.1: dovoljenje za kombinirano pakiranje za predmete razreda 1.4S (naboji za ročno orožje), aerosole (razred 2) ter čistilna in obdelovalna sredstva razreda 3 in 6.1 (navedene številke UN), v kompletih, ki naj bi se prodajali v kombiniranih paketih v embalažni skupini II in v manjših količinah.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Opombe: Seznam št. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum izteka: 30. junij 2015.

DK Danska

RO–a–DK–1

Zadeva: Cestni prevoz embalaže, ki vsebuje odpadke ali ostanke nevarnih snovi, zbrane iz gospodinjstev in nekaterih podjetij z namenom odstranjevanja.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 in 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi:

Načela razvrščanja. Predpisi o kombiniranem pakiranju. Predpisi o označevanju in etiketiranju. Prevozna listina.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Notranja embalaža, ki vsebuje odpadke ali ostanke kemikalij, zbrane iz gospodinjstev in nekaterih podjetij, je lahko pakirana skupaj v določeni zunanji embalaži, odobreni s strani OZN. Vsebina posamezne notranje embalaže ne sme presegati 5 kg ali 5 litrov. Odstopanja od predpisov, ki se nanašajo na razvrščanje, označevanje in etiketiranje, dokumentiranje in usposabljanje.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Opombe: Izvajanje natančnega razvrščanja in vseh ukrepov ADR ni možno v primeru, ko so odpadki ali ostanki kemikalij zbrani iz gospodinjstev in nekaterih podjetij z namenom odstranjevanja. Odpadki se ponavadi nahajajo v embalaži, ki je bila prodana v maloprodaji.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–DK–2

Zadeva: Cestni prevoz paketov eksplozivnih snovi in paketov detonatorjev v istem vozilu.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.5.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Predpisi o kombiniranem pakiranju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pri cestnem prevozu nevarnih snovi je treba upoštevati pravila v ADR.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Opombe: Zaradi praktičnosti se je pojavila potreba po skupnem pakiranju eksplozivnih snovi in detonatorjev na isto vozilo pri prevozu omenjenega blaga od mesta skladiščenja do delovnega mesta in nazaj.

Ko bo danska zakonodaja glede prevoza nevarnega blaga spremenjena, bodo danski organi oblasti dovolili tovrstni prevoz pod naslednjimi pogoji:

1.

Ne prevaža se več kakor 25 kg eksplozivnih snovi iz skupine D.

2.

Ne prevaža se več kakor 200 kosov detonatorjev iz skupine B.

3.

Detonatorji in eksplozivne snovi morajo biti pakirani ločeno v embalaži, ki ustreza standardom OZN, in v skladu z določbami Direktive 2000/61/ES o spremembi Direktive 94/55/ES.

4.

Razdalja med embalažo, ki vsebuje detonatorje, in embalažo, ki vsebuje eksplozivne snovi, mora znašati vsaj 1 meter. To razdaljo je treba upoštevati tudi v primeru nenadnega zaviranja. Embalaža, ki vsebuje eksplozivne snovi, in embalaža, ki vsebuje detonatorje, morata biti nameščeni tako, da ju je mogoče hitro odstraniti z vozila.

5.

Treba je upoštevati vse ostale predpise glede prevoza nevarnega blaga po cesti.

Datum izteka: 30. junij 2015.

FI Finska

RO–a–FI–1

Zadeva: Prevoz nevarnega blaga v določenih količinah z avtobusi in nizkoaktivnih radioaktivnih snovi v majhnih količinah za zdravstvo in raziskave.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 4.1, 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Predpisi o pakiranju, dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoz določenih količin nevarnega blaga iz 1.1.3.6 z največjo neto težo 200 kg z avtobusi je dovoljen brez prevozne listine in izpolnjevanja zahtev o pakiranju. Vozila, ki prevažajo nizkoaktivne radioaktivne snovi z največjo težo 50 kg za zdravstvo in raziskave, ne potrebujejo oznake in opreme po ADR.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–FI–2

Zadeva: Opis praznih cistern v prevozni listini.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.1.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: Posebni ukrepi za prazno, neočiščeno embalažo, vozila, zabojnike, cisterne, baterijska vozila in večprekatne zabojnike za pline („MEGC“).

Vsebina nacionalne zakonodaje: V primeru praznih in neočiščenih cistern, kjer sta se prevažali dve ali več snovi s številkami UN 1202, 1203 in 1223, se lahko opis v prevoznih listinah dopolni z besedami „Zadnji tovor“ skupaj z imenom produkta, ki ima najnižje plamenišče; „Prazna cisterna, 3, zadnji tovor: UN 1203 Bencin, II“.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–FI–3

Zadeva: Etiketiranje in označevanje prevozne enote za eksplozive.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.3.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Splošne določbe za označevanje z oranžno tablo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevozne enote (ponavadi dostavna vozila), ki prevažajo majhne količine eksploziva (največ 1 000 kg (neto)) v kamnolome in gradbišča, se lahko spredaj in zadaj označijo s tablico po vzorcu št. 1.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum izteka: 30. junij 2015.

FR Francija

RO–a–FR–1

Zadeva: Prevoz prenosnih in mobilnih naprav za gama radiografijo (18).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: Prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi:

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoz naprav za gama radiografijo s strani uporabnikov v posebnih vozilih je izvzet, vendar zanj veljajo posebni predpisi.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 28.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–FR–2

Zadeva: Prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe in ki se obravnavajo kot anatomski deli, iz UN 3291, katerih masa je manjša ali enaka 15 kg.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: Prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Izvzetje iz zahtev ADR za prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe in ki se obravnavajo kot anatomski deli, zajeti v UN 3291, katerih masa je nižja ali enaka 15 kg.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route – Article 12.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–FR–3

Zadeva: Prevoz nevarnega blaga v javnih potniških prevoznih sredstvih (18).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prevoz potnikov in nevarnih snovi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoz nevarnih snovi, ki so v javnih prevoznih sredstvih dovoljene kot ročna prtljaga: uporabljajo se samo določbe v zvezi s pakiranjem, označevanjem in etiketiranjem pošiljk iz 4.1, 5.2 in 3.4.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 21.

Opombe: V ročni prtljagi je dovoljeno imeti le nevarne snovi za osebno ali lastno profesionalno rabo. Dovoljene so prenosne plinske jeklenke, namenjene bolnikom z dihalnimi težavami, s količino, potrebno za eno vožnjo.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–FR–4

Zadeva: Prevoz majhnih količin nevarnih snovi za lastne potrebe (18).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Treba je imeti prevozno listino.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pri prevozu majhnih količin nevarnih snovi za lastne potrebe, ki ne presega omejitev iz odstavka 1.1.3.6, ni potrebno imeti prevozne listine, kakor je določeno v odstavku 5.4.1.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route – Article 23-2.

Datum izteka: 30. junij 2015.

IE Irska

RO–a–IE–1

Zadeva: Izvzetje iz zahteve iz 5.4.0 ADR po prevozni listini za prevoz pesticidov iz ADR razreda 3, navedenih v 2.2.3.3 kot pesticidi FT2 (plamenišče < 23 °C) in ADR razreda 6.1, navedenih v 2.2.61.3 kot pesticidi T6, tekočin (plamenišče ni nižje od 23 °C), v primeru, da količina prevažane nevarne snovi ne presega količin, določenih v 1.1.3.6 ADR.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteva po prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevozna listina ni potrebna za prevoz pesticidov iz ADR razredov 3 in 6.1, v primeru, da prevažana količina ne presega količin iz 1.1.3.6 ADR.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Opombe: Nepotrebna in prevelika zahteva za lokalni prevoz in dostavo teh pesticidov.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–IE–2

Zadeva: Izvzetje iz nekaterih predpisov ADR o pakiranju, označevanju in etiketiranju pri prevozu majhnih količin (pod omejitvami iz 1.1.3.6) pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja in razvrstitvenimi kodami 1.3G, 1.4G in 1.4S razreda 1 ADR, ki imajo naslednje zadevne identifikacijske številke snovi: UN 0092, UN 0093, UN 0403 ali UN 0404, do najbližje vojašnice za odlaganje.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 in 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Odlaganje pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Določbe ADR glede pakiranja, označevanja in etiketiranja pri prevozu pirotehničnih izdelkov pod številkami UN 0092, UN 0093, UN 0403, UN 0404 s pretečenim rokom trajanja do najbližje vojašnice se ne uporabljajo v primeru, da se upoštevajo splošne določbe ADR za pakiranje in da so v prevozni listini navedene dodatne informacije. Izvaja se samo v primeru lokalnega prevoza in majhnih količin pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja do najbližje vojašnice z namenom varnega odlaganja odpadkov.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Opombe: Prevoz majhnih količin pomorskih signalnih raket za izredne razmere „s pretečenim rokom trajanja“, zlasti s strani lastnikov izletniških ladij in ladijskih trgovcev, do vojašnic z namenom varnega odlaganja odpadkov, povzroča težave, še zlasti v zvezi z zahtevami glede pakiranja. Odstopanje velja za majhne količine (manjše od tistih, ki so navedene v 1.1.3.6) in za lokalni prevoz.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–IE–3

Zadeva: Izvzetje iz zahtev iz 6.7 in 6.8, ki se nanašajo na prevoz po cesti nominalno praznih nečistih skladiščnih cistern (za shranjevanje na fiksni lokaciji) z namenom čiščenja, popravljanja, preizkušanja ali razreza.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.7 in 6.8.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za načrtovanje, izdelavo, pregled in preizkušanje cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Izvzetje iz zahtev, določenih v 6.7 in 6.8 ADR o prevozu po cesti nominalno praznih nečistih skladiščnih cistern (za shranjevanje na fiksni lokaciji) z namenom čiščenja, popravljanja, testiranja ali razreza; pod pogojem da (a) se odstrani čim več cevi, povezanih z rezervoarjem, kolikor je izvedljivo; (b) obstaja ustrezen ventil za razbremenitev tlaka, ki deluje med prevozom in se ga namesti na cisterno; in (c) so ob upoštevanju (b) vse odprtine na cisterni in nanjo pritrjenih ceveh hermetično zaprte, da se prepreči uhajanje kakršnih koli nevarnih snovi; v kolikor je to izvedljivo.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Opombe: Te cisterne se uporabljajo za skladiščenje snovi na fiksni lokaciji in ne za prevoz blaga. Med prevozom na druge lokacije zaradi čiščenja, servisa itd. vsebujejo zelo majhne količine nevarnih snovi. Prej v členu 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–IE–4

Zadeva: Izvzetje iz zahtev iz 5.3, 5.4, 7 in Priloge B ADR v zvezi s prevozom plinskih jeklenk za točilne naprave (za pijače), če se nahajajo na istem vozilu kot pijače (za katere so namenjene).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.3, 5.4, 7 in Priloga B.

Vsebina Priloge k Direktivi: Označevanje vozil, potrebna dokumentacija in ukrepi, ki se nanašajo na prevozno opremo in prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Izvzetje iz zahtev iz 5.3, 5.4, 7 in Priloge B ADR v zvezi s prevozom plinskih jeklenk za točilne naprave (za pijače), če se nahajajo na istem vozilu kot pijače (za katere so namenjene).

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Opombe: Poglavitno dejavnost predstavlja distribucija paketov pijač, za katere se ADR ne uporablja, skupaj z manjšimi količinami majhnih jeklenk s pripadajočimi plini.

Prej v členu 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–IE–5

Zadeva: Za notranji prevoz na Irskem izvzetje od konstrukcijskih in testnih zahtev za posode in predpisov za njihovo uporabo iz 6.2 in 4.1 ADR za jeklenke in tlačne posode s plini iz razreda 2, ki so se prevažale z multimodalnim prevozom, vključno s pomorskim prevozom, v primeru, (i) da se te jeklenke in tlačne posode izdela, testira in uporablja v skladu s kodeksom IMDG, (ii) da se jeklenk in tlačnih posod ne napolni znova na Irskem, temveč se jih nominalno prazne vrne državi, kjer se je multimodalni prevoz pričel, (iii) da se te jeklenke in tlačne posode distribuira lokalno in v majhnih količinah.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.1.4.2, 4.1 in 6.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Ukrepi, ki se nanašajo na multimodalni prevoz, vključno s pomorskim prevozom, uporabo jeklenk in tlačnih posod za pline ADR razreda 2 ter izdelavo in preizkušanje teh jeklenk in tlačnih posod za pline ADR razreda 2.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Ukrepi iz 4.1 in 6.2 ne veljajo za jeklenke in tlačne posode za pline iz razreda 2 v primeru da: (i) so te jeklenke in tlačne posode izdelane in testirane v skladu s kodeksom IMDG, (ii) se te jeklenke in tlačne posode uporablja v skladu s kodeksom IMDG, (iii) so bile te jeklenke in tlačne posode prepeljane pošiljatelju z multimodalnim prevozom, vključno s pomorskim prevozom, (iv) je prevoz teh jeklenk in tlačnih posod do končnega uporabnika omejen na zgolj eno pot od naročnika multimodalnega prevoza (iz (iii)), ki se izvede v enem dnevu, (v) se teh jeklenk in tlačnih posod ne napolni znova znotraj države, temveč se nominalno prazne vrnejo državi, kjer se je multimodalni prevoz (iz zgornjega pododstavka (iii)) pričel, in (vi) so te jeklenke in tlačne posode v majhnih količinah distribuirane lokalno znotraj države.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Opombe: Plini, ki jih vsebujejo jeklenke in tlačne posode, imajo specifikacijo, ki jo zahtevajo končni uporabniki, zaradi česar jih je treba uvoziti iz območja, ki se nahaja zunaj območja ADR. Po uporabi je treba te nominalno čiste jeklenke in tlačne posode vrniti v državo izvora, da se jih znova napolni s posebnimi plini; ne sme se jih znova napolniti na Irskem ali kjer koli drugje na območju ADR. Čeprav niso v skladu z ADR, so v skladu s kodeksom IMDG. Multimodalni prevoz, ki se začne zunaj območja ADR, se mora končati na območju uvoznika, od koder se jeklenke in tlačne posode distribuira do končnega uporabnika lokalno znotraj Irske v majhnih količinah. Ta prevoz znotraj Irske spada v spremenjeni člen 6(9) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2015.

LT Litva

RO–a–LT–1

Zadeva: Sprejetje RO–a–UK–6.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (vladna Resolucija št. 337 o prevozu nevarnega blaga po cesti v Republiki Litvi, sprejeta 23. marca 2000).

Datum izteka: 30. junij 2015.

UK Združeno kraljestvo

RO–a–UK–1

Zadeva: Prevoz določenih manj nevarnih radioaktivnih predmetov, kot so stenske ure, ročne ure, detektorji dima, številčnice kompasov (E1).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: Večina zahtev ADR.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve glede prevoza snovi iz razreda 7.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Popolno izvzetje iz določb nacionalnih predpisov za nekatere komercialne proizvode, ki vsebujejo omejene količine radioaktivnih snovi. (Svetleča se naprava, ki naj bi jo nosila oseba; v katerem koli vozilu ali železniškem vozilu z ne več kot 500 dimnimi detektorji za domačo uporabo, katerih posamična aktivnost ne presega 40 kBq; ali v katerem koli vozilu ali železniškem vozilu z ne več kot petimi svetlobnimi napravami s plinastim tritijem, katerih posamična aktivnost ne presega 10 GBq).

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Opombe: To odstopanje je kratkoročen ukrep, ki ne bo več potreben, ko bodo v ADR vključene podobne spremembe k predpisom Mednarodne agencije za atomsko energijo („IAEA“).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–UK–2

Zadeva: Izvzetje iz zahteve po imetju prevozne listine za določene količine nevarnega blaga (razen razreda 7), kakor je opredeljeno v 1.1.3.6 (E2).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k Direktivi: 1.1.3.6.2 in 1.1.3.6.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: Izvzetja iz nekaterih zahtev za določene količine na prevozno enoto.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevozna listina ni potrebna za omejene količine, razen kadar so le-te del večjega tovora.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Opombe: To izvzetje je primerno za notranji prevoz, pri katerem prevozna listina ni vedno primerna za lokalno distribucijo.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–UK–3

Zadeva: Izvzetje iz zahteve, da morajo imeti vozila, ki prevažajo snovi z nizko stopnjo radioaktivnosti, protipožarno opremo (E4).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteva,da imajo vozila protipožarno opremo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Zahteva po obveznih gasilnih aparatih ne velja, vendar samo med prevozom ustreznih paketov (UN 2908, 2909, 2910 in 2911).

Zahteva se omeji, če se prevaža samo majhno število paketov.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Opombe: Protipožarne opreme se v praksi ne zahteva pri prevozu UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, ki se jih pogosto lahko prevaža v majhnih vozilih.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–UK–4

Zadeva: Distribucija blaga v notranji embalaži trgovcem na drobno ali uporabnikom (razen razredov 1, 4.2, 6.2 in 7) iz lokalnih distribucijskih skladišč do trgovcev na drobno ali uporabnikov in od trgovcev na drobno do končnih uporabnikov (N1).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pri embalaži ni zahteve po oznaki RID/ADR ali OZN ali drugi oznaki, če vsebuje blago v omejenih količinah, kakor je določeno v programu 3.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Opombe: Zahteve ADR niso primerne za zadnje faze prevoza iz distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali uporabnika ali od trgovca na drobno do končnega uporabnika. Namen tega odstopanja je dovoliti, da se notranje posode blaga za distribucijo na drobno v zadnji fazi poti lokalne distribucije prevažajo brez zunanje embalaže.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–UK–5

Zadeva: Dovoliti drugačno „največjo skupno količino na prevozno enoto“ za blago razreda 1 v kategorijah 1 in 2 iz tabele v odstavku 1.1.3.6.3 (N10).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.1.3.6.3 in 1.1.3.6.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Izvzetja glede količin na prevozno enoto.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pravila glede izvzetij za omejene količine in mešani tovor eksplozivov.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Reg. 13 and Schedule 5; Reg. 14 and Schedule 4.

Opombe: Dovoliti drugačne omejitve količine za blago razreda 1, tj. „50“ za kategorijo 1 in „500“ za kategorijo 2. Pri izračunavanju mešanih tovorov je faktor za množenje „20“ za prevozno skupino 1 in „2“ za prevozno kategorijo 2.

Prej odstopanje po členu 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–UK–6

Zadeva: Povečanje največje neto mase eksplozivnih predmetov, dovoljene pri vozilih EX/II (N13).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.5.5.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Omejitve količin, ki se prevažajo, za eksplozivne snovi in predmete.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Omejitve količin, ki se prevažajo, za eksplozivne snovi in predmete.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Reg. 13, Schedule 3.

Pripombe: Predpisi Združenega kraljestva dovoljujejo največjo neto težo 5 000 kg pri vozilih tipa II za združljivostne skupine 1.1C, 1.1D, 1.1E in 1.1J.

Mnogi predmeti iz razreda 1.1C, 1.1D, 1.1E in 1.1J, ki se prevažajo po Evropi, so veliki ali obsežni, njihova dolžina pa presega 2,5 metra. V prvi vrsti gre za eksplozivne predmete za vojaško uporabo. Omejitve pri izdelavi vozil EX/III (ki morajo biti obvezno zaprtega tipa) zelo otežujeta nakladanje in razkladanje tovrstnih predmetov. Pri nekaterih predmetih bi potrebovali posebno opremo za nakladanje in razkladanje na začetku in na koncu poti. V praksi najdemo takšno opremo le redko. V Združenem kraljestvu se uporablja le malo vozil EX/III, zato bi bilo za industrijo izredno zahtevno izdelati še več posebnih vozil EX/III za prevoz tovrstnih eksplozivov.

V Združenem kraljestvu vojaške eksplozive večinoma prevažajo poklicni prevozniki, ki tako ne morejo izkoristiti izvzetij za vojaška vozila v okvirni direktivi. Da bi odpravili to težavo, je Združeno kraljestvo vedno dovolilo prevoz do 5 000 kg tovrstnih predmetov na vozilih EX/II. Trenutna omejitev ni vedno zadostna, ker lahko en predmet vsebuje več kot 1 000 kg eksploziva.

Od leta 1950 sta se zgodili samo dve nesreči (obe v 50. letih), pri katerih so eksplozivi tehtali več kot 5 000 kg. Nesreči je povzročila zračnica, ki se je vnela, in vroči izpušni sistem, zaradi katerega so se vnele ponjave. Požara bi se lahko zgodila tudi z manjšim tovorom. Smrtnih žrtev ali ranjenih ni bilo.

Obstajajo empirični dokazi za to, da se pravilno pakirani eksplozivni predmeti ne bi sprožili zaradi udarca, npr. ob trčenju vozil. Dokazi iz vojaških poročil in sodnih podatkov o testiranju moči izstrelkov kažejo, da je potrebna udarna hitrost, večja od tiste, ki se ustvari pri 12-metrskem padcu, da se strelivo sproži.

To ne bo vplivalo na sedanje varnostne standarde.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–UK–7

Zadeva: Izvzetje iz zahtev po nadzoru manjših količin nekaterega blaga iz razreda 1 (N12).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.4 in 8.5 S1(6).

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve po nadzoru vozil, ki prevažajo določene količine nevarnih snovi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Zagotavlja objekte za varno parkiranje in nadzorovanje, a ne zahteva, da je treba določene tovore iz razreda 1 ves čas nadzorovati, kakor to zahteva ADR v 8.5 S1(6).

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Reg. 24.

Pripombe: Zahteve po nadzoru ADR v nacionalnem kontekstu niso vedno izvedljive.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–UK–8

Zadeva: Sproščanje omejitev pri prevozu kombiniranega tovora eksploziva in prevozu eksploziva skupaj z drugim nevarnim blagom v vagonih, vozilih in zabojnikih (N4/5/6).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.5.2.1 in 7.5.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Omejitve pri določenih vrstah kombiniranega nakladanja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Nacionalna zakonodaja vsebuje manj omejitev glede kombiniranega nakladanja eksplozivov pod pogojem, da se tak prevoz lahko izvede brez tveganja.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Reg. 18.

Opombe: Združeno kraljestvo želi dopustiti nekaj odstopanj glede pravil kombiniranja eksplozivov z drugimi eksplozivi ter eksplozivov z drugimi nevarnimi snovmi. Vsako odstopanje bo količinsko omejeno v enem ali več sestavnih delih tovora, dovoljeno pa bo le pod pogojem, da „se sprejmejo vsi smiselno izvedljivi ukrepi, da se prepreči, da bi eksplozivi prišli v stik s katero koli vrsto takšnega blaga ali bi ga drugače ogrožali oziroma bi to blago ogrožalo eksplozive“.

Primeri odstopanj, ki jih Združeno kraljestvo lahko dovoli, so:

1.

Eksplozivi, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ali 0361, se lahko prevažajo na istem vozilu z nevarnim blagom, ki ima številko UN 1942. Količina UN 1942, ki jo je dovoljeno prevažati, se omeji, kot da bi bil eksploziv iz 1.1D;

2.

Eksplozivi, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ali 0453, se lahko prevažajo na istem vozilu skupaj z nevarnim blagom (razen vnetljivih plinov, kužnih ter strupenih snovi) v prevozni skupini 2 ali z nevarnim blagom v prevozni skupini 3 ali v kateri koli kombinaciji teh, pod pogojem, da skupna masa ali prostornina nevarnega blaga prevozne skupine 2 ne presega 500 kg ali litrov in da skupna neto masa teh eksplozivov ne presega 500 kg;

3.

Eksplozivi iz 1.4G se lahko prevažajo z vnetljivimi tekočinami in plini v prevozni skupini 2 ali z nevnetljivimi, nestrupenimi plini v prevozni skupini 3 ali v kateri koli tovrstni kombinaciji na istem vozilu pod pogojem, da celotna masa ali prostornina skupnega nevarnega blaga ne presega 200 kg ali litrov in celotna teža eksplozivov ne presega 20 kg;

4.

Eksplozivni predmeti, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0106, 0107 ali 0257 se lahko prevažajo z eksplozivnimi predmeti iz združljivostnih skupin D, E ali F, katerih sestavni del so. Celotna količina eksplozivov številk UN 0106, 0107 ali 0257 ne sme presegati 20 kg.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–a–UK–9

Zadeva: Alternativna možnost za prikaz oranžnih tabel pri manjših pošiljkah radioaktivnih snovi v majhnih vozilih.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.3.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteva, da morajo majhna vozila, ki prevažajo radioaktivne snovi, imeti oranžno tablo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Dovoljuje vsa odstopanja, ki so odobrena po tem postopku. Zahtevano odstopanje:

1.

Vozila morajo:

(a)

biti označena v skladu z veljavnimi določbami 5.3.2 ADR; ali

(b)

v primeru, da vozila z maso manj kot 3 500 kg prevažajo manj kot deset tovorkov necepljivih ali cepljivih snovi, razen radioaktivnih snovi, in da vsota prevoznih indeksov teh embalaž ne presega 3, imajo lahko vozila oznako, ki ustreza zahtevam odstavka 2.

2.

Za namene odstavka 1 mora oznaka, ki bo vidna na vozilu med prevozom radioaktivnega materiala, izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

Ne sme meriti manj kot 12 kvadratnih centimetrov. Vsi znaki morajo biti črne barve, krepko poudarjeni in čitljivi. Vsi znaki morajo biti reliefni ali natisnjeni. Velike tiskane črke v besedi „RADIOAKTIVNO“ ne smejo biti nižje od 12 mm, ostale velike tiskane črke pa ne smejo biti nižje od 5 mm.

(b)

Mora biti ognjevarna do te mere, da so besede na napisu v primeru, da vozilo zajame ogenj, še vedno berljive.

(c)

V vozilu mora biti varno nameščena tako, da jo voznik lahko vidi, vendar pa mu ne zastira pogleda na cesto, izobesi pa se jo samo takrat, ko se v vozilu prevaža radioaktivne snovi.

(d)

Mora imeti dogovorjeno obliko, na njej pa je navedeno ime, naslov in telefonska številka za nujne primere.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Opombe: Odstopanje se zahteva pri omejenem prevozu manjših količin radioaktivnih snovi, zlasti radioaktivnih snovi v odmerku, ki zadostuje za enega pacienta med lokalnimi zdravstvenimi ustanovami, pri čemer se uporablja manjša vozila in je možnost pritrditve četudi majhne oranžne table omejena. Izkušnje so pokazale, da je za takšna vozila nameščanje oranžnih tabel problematično, ob običajnih pogojih prevoza pa jih je težko obdržati. Vozila bodo označena z oznakami, ki opredeljujejo vsebino v skladu s 5.3.1.5.2 ADR (in običajno 5.3.1.7.4) in vsebujejo jasno opredelitev nevarnosti. Nadalje je treba na vidno mesto pritrditi ognjevarno oznako z ustreznimi podatki za nujne primere. V praksi bo tako na voljo več varnostnih podatkov kot v okviru zahtev 5.3.2 ADR.

Datum izteka: 30. junij 2015.

Na podlagi člena 6(3)(b)(i) te direktive

BE - Belgija

RO–bi–BE–1

Zadeva: Prevoz v neposredni bližini industrijskih lokacij, vključno s prevozom po javni cesti.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Odstopanja zadevajo dokumentacijo, etiketiranje in označevanje tovorkov ter vozniško spričevalo.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Opombe: Nevarno blago se prevaža med objekti:

odstopanje 2-89: prečkanje javne ceste (kemikalije v tovorkih),

odstopanje 4-97: razdalja 2 km (ingoti surovega železa pri temperaturi 600 °C),

odstopanje 2-2000: razdalja pribl. 500 m (vsebnik IBC, PG II, III razredi 3, 5.1, 6.1, 8 in 9).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–BE–2

Zadeva: Gibanje skladiščnih cistern, ki niso mišljene kot prevozna oprema.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.1.3.2. (f).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Gibanje nominalno praznih skladiščnih cistern dovoljeno za namene čiščenja/popravljanja.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Exemption 6-82, 2-85.

Opombe: Odstopanje, evidentirano s strani Evropske komisije pod št. 7 (v členu 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–BE–3

Zadeva: Usposabljanje voznikov.

Lokalni prevoz UN 1202, 1203 in 1223 v tovorkih in cisternah (v Belgiji v radiju 75 km od lokacije registriranega urada).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi:

Struktura usposabljanja:

1.

Usposabljanje v zvezi s tovorki

2.

Usposabljanje v zvezi s cisternami

3.

Posebno usposabljanje razred 1

4.

Posebno usposabljanje razred 7

Vsebina nacionalne zakonodaje: Definicije – spričevalo – tema – kopije – veljavnost in podaljšanje – organizacija tečajev in izpit – odstopanja – kazni – končne določbe.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Določilo se bo s prihodnjimi predpisi.

Opombe: Predlagan je začetni tečaj, ki mu sledi izpit, omejen na prevoz UN 1202, 1203 in 1223 v tovorkih in cisternah v radiju 75 km od lokacije registriranega urada – dolžina usposabljanja mora ustrezati zahtevam ADR – po petih letih mora voznik obiskovati obnovitveni tečaj in opraviti izpit. Na spričevalu se navede „notranji prevoz UN 1202, 1203 in 1223 po členu 6(2) Direktive 2008/68/ES“.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–BE–4

Zadeva: Prevoz nevarnega blaga v cisternah za odstranjevanje s sežigom.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 3.2.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Z odstopanjem od tabele v 3.2 je pod posebnimi pogoji dovoljena uporaba cisterne-zabojnika z oznako cisterne L4BH namesto z oznako cisterne L4DH za prevoz tekočine, ki reagira z vodo, strupene, III, n.d.n.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dérogation 01 – 2002.

Pripombe: Ta uredba se lahko uporablja zgolj za prevoz nevarnih odpadkov na kratkih razdaljah.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–BE–5

Zadeva: Prevoz odpadkov do obratov za odstranjevanje odpadkov.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.2, 5.4, 6.1 (prejšnja uredba: A5, 2X14, 2X12).

Vsebina Priloge k Direktivi: Klasifikacija, označevanje in zahteve, ki se nanašajo na embaliranje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Odpadki niso razvrščeni glede na ADR, temveč so razdeljeni na različne skupine (vnetljiva topila, barve, kisline, akumulatorji itd.), da bi se izognili nevarnim reakcijam znotraj ene skupine. Zahteve za izdelovanje embalaže imajo manj omejitev.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Opombe: Ta uredba se lahko uporablja pri prevozu majhnih količin odpadkov do obratov za odstranjevanje odpadkov.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–BE–6

Zadeva: Sprejetje RO–bi–SE–5.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–BE–7

Zadeva: Sprejetje RO–bi–SE–6.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–BE–8

Zadeva: Sprejetje RO–bi–UK–2.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junij 2015.

DE Nemčija

RO–bi–DE–1

Zadeva: Opustitev nekaterih podatkov v prevozni listini (n2).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Vsebina prevozne listine.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Za vse razrede, razen razreda 1 (razen 1.4S), 5.2 in 7:

V prevozni listini ni potrebna navedba:

(a)

prejemnika v primeru lokalne distribucije (razen za zaključen tovor in za prevoz na določenih poteh);

(b)

količine in vrste tovorkov, če se 1.1.3.6 ne uporablja, vozilo pa ustreza vsem določbam iz Prilog A in B;

(c)

pri praznih in neočiščenih cisternah zadostuje prevozna listina zadnjega nakladanja.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Opombe: Uporaba vseh določb pri tej vrsti prometa ne bi bila izvedljiva.

Odstopanje, evidentirano s strani Evropske komisije pod št. 22 (v členu 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–DE–2

Zadeva: Prevoz kontaminiranih snovi iz razreda 9 PCB v razsutem stanju.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prevoz v razsutem stanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Dovoljenje za prevoz v razsutem stanju v vozilih z menjalnimi kesoni ali zabojnikih, ki so hermetično zaprti in nepropustni za tekočine ali prah.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Opombe: Odstopanje 11 velja do 31.12.2004; od leta 2005 enake določbe v ADR in RID.

Glej tudi večstranski sporazum M137.

Seznam št. 4*.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–DE–3

Zadeva: Prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1 do 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: Klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razredi 2 do 6.1, 8 in 9: kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in vsebnikih IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranji embalaži (kot so bili zbrani) in razdeljeni na določene skupine odpadkov (preprečevanje nevarnih reakcij znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil, ki se nanašajo na skupine odpadkov in kot tovorni list; zbiranje gospodinjskih in laboratorijskih odpadkov itd.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Opombe: Seznam št. 6*.

Datum izteka: 30. junij 2015.

DK Danska

RO–bi–DK–1

Zadeva: UN 1202, 1203, 1223 in razred 2 – prevozna listina ni potrebna.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Potrebna je prevozna listina.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pri prevozu izdelkov iz mineralnih olj razreda 3 UN 1202, 1203 ter 1223 in plinov razreda 2 v povezavi z distribucijo (blago, ki mora biti dostavljeno dvema ali več prejemnikom, in zbiranje vrnjenega blaga v podobnih situacijah) prevozna listina ni potrebna, če pisna navodila poleg zahtevanih podatkov v okviru ADR vsebujejo tudi podatke o UN številki, imenu in razredu.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Opombe: Razlog za zgoraj omenjeno nacionalno odstopanje je, da razvoj elektronske opreme npr. naftnim družbam, ki jo uporabljajo, omogoča, da vozilom neprekinjeno posredujejo informacije o strankah. Ker ti podatki na začetku prevoza niso na voljo in se jih vozilu posreduje med samim prevozom, pred začetkom prevoza ni mogoče pripraviti prevoznih listin. Tovrstni prevozi so omejeni na določena področja.

Trenutno za Dansko velja odstopanje od podobnega ukrepa iz člena 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2015.

EL Grčija

RO–bi–EL–1

Zadeva: Odstopanje od varnostnih zahtev za pritrjene cisterne (vozila s cisternami), registrirane pred 31. decembrom 2001, za lokalni prevoz manjših količin nekaterih kategorij nevarnega blaga.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve glede izdelave, opreme, homologacije, pregledov in testov ter označevanja pritrjenih cistern (vozila s cisternami), odstranljivih cistern ter cistern-zabojnikov in cistern z menjalnimi kesoni, katerih posode za cisterne so izdelane iz kovinskih materialov, akumulatorskih vozil ter MEGC.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prehodna določba: pritrjene cisterne (vozila s cisternami), odstranljive cisterne in cisterne–zabojniki, prvič registrirane v Grčiji med 1. januarjem 1985 in 31. decembrom 2001, se lahko uporabljajo do 31. decembra 2010. Ta prehodna določba se nanaša na vozila za prevoz naslednjih nevarnih snovi (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Namenjena je majhnim količinam ali lokalnemu prevozu za vozila, ki so registrirana v prej omenjenem obdobju. Ta prehodna določba velja za vozila s cisternami, prilagojenimi glede na:

1.

Odstavke ADR za preglede in preskuse: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154).

2.

Najmanjša debelina posode cisterne je 3 mm pri cisternah s prostornino posode do 3 500 litrov, najmanjša debelina posode iz plavljenega jekla pri cisternah s prostornino posode do 6 000 litrov pa je 4 mm, ne glede na tip ali debelino delov.

3.

Če je uporabljeni material aluminij ali druga kovina, mora cisterna izpolnjevati zahteve glede debeline in druge tehnične specifikacije, ki izhajajo iz tehničnih načrtov, odobrenih s strani lokalnih organov države, kjer so bile predhodno registrirane. Če tehnični načrti niso na voljo, morajo cisterne izpolnjevati zahteve iz 6.8.2.1.17 (211 127).

4.

Cisterne morajo izpolnjevati zahteve iz odstavkov 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), iz odstavka 6.8.2.2 s pododstavki 6.8.2.2.1 in 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Natančneje, vozila s cisternami z maso manjšo od 4 ton, ki se uporabljajo samo za lokalni prevoz plinskega olja (UN 1202), prvič registrirana pred 31. decembrom 2002, pri katerih je debelina posode manjša od 3 mm se lahko uporabljajo zgolj pod pogojem, da so bile spremenjene v skladu s številko odstavka 211 127(5)b4 (6.8.2.1.20).

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. (Requirements for construction, equipment, inspections and tests of fixed tanks (tank-vehicles) and removable tanks in circulation, for some categories of dangerous goods)

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–EL–2

Zadeva: Odstopanje od zahtev glede izdelave osnovnega vozila, ki se nanašajo na vozila, namenjena lokalnemu prevozu nevarnega blaga, prvič registrirana pred 31. decembrom 2001.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve glede izdelave osnovnih vozil.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Odstopanje se uporablja za vozila, namenjena lokalnemu prevozu nevarnega blaga (kategorije UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 in 3257), ki so bila prvič registrirana pred 31. decembrom 2001.

Zgoraj omenjena vozila morajo ustrezati zahtevam iz 9 (9.2.1 do 9.2.6.) Priloge B Direktive 94/55/ES z naslednjimi izjemami:

Usklajenost z zahtevami iz 9.2.3.2 je nujna samo v primerih, ko je proizvajalec vozilo opremil s protiblokadnim zavornim sistemom; vozilo mora biti opremljeno z vzdržljivim zavornim sistemom, kakor je opredeljeno v 9.2.3.3.1, vendar ni nujno, da je v skladu z zahtevami iz 9.2.3.3.2 in 9.2.3.3.3.

Dovajanje električne energije za tahograf se mora izvajati preko varnostne zapore, ki je neposredno povezana z akumulatorjem (številka 220 514), električna oprema mehanizma za dvigovanje osi škripca mora biti na istem mestu, kamor jo je vgradil izdelovalec vozila in jo je treba zaščititi z ustreznim zapečatenim ohišjem (številka 220 517).

Vozila- cisterne z največjo maso manj kot 4 tone, ki so namenjene lokalnemu prevozu dizelskega goriva/kurilnega olja (UN: 1202), morajo ustrezati zahtevam iz 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 in 9.2.4.5., ne pa nujno tudi drugim.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Technical requirements of vehicles already in use, intended for local transport of certain dangerous goods categories))

Opombe: Število zgoraj omenjenih vozil je majhno, če ga primerjamo s celotnim številom že registriranih vozil, poleg tega pa so namenjena le lokalnemu prevozu. Oblika zahtevanega odstopanja, velikost zadevnega voznega parka in tip blaga, ki se prevaža, ne ogrožajo prometne varnosti.

Datum izteka: 30. junij 2015.

ES Španija

RO–bi–ES–1

Zadeva: Posebna oprema za distribucijo brezvodnega amoniaka.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.8.2.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Da bi se izognili izgubi vsebine v primeru poškodbe zunanjih pritrdilnih elementov (cevi, stranske zaporne naprave), morata biti notranji zaporni ventil in njegov sedež zavarovana, da ju ne odtrže zaradi zunanjih pritiskov, ali pa zasnovana tako, da sta na tovrstne pritiske odporna. Naprave za polnjenje in praznjenje (vključno s prirobnicami ter čepi z navoji) in zaščitne pokrove (če obstajajo) mora biti mogoče zaščititi pred tovrstnimi neželenimi odpiranji.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Cisterne, ki se uporabljajo v kmetijske namene za distribucijo brezvodnega amoniaka in so se začele uporabljati pred 1. januarjem 1992, so lahko opremljene z zunanjimi namesto notranjimi varnostnimi pripomočki, pod pogojem, da le ti nudijo zaščito, ki je najmanj enaka zaščiti, ki jo nudi stena cisterne.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Opombe: Pred 1. januarjem 1992 se je cisterno z zunanjimi varnostnimi pripomočki uporabljalo le v kmetijstvu za nanos brezplovnega amoniaka neposredno na prst. Nekatere izmed teh cistern se uporabljajo še danes. Redko prevažajo tovor po cesti, večinoma se uporabljajo kot gnojila na velikih kmetijah.

Datum izteka: 30. junij 2015.

FI Finska

RO–bi–FI–1

Zadeva: Sprememba podatkov v prevozni listini za eksplozivne snovi.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.2.1(a).

Vsebina Priloge k Direktivi: Posebne določbe za razred 1.

Vsebina nacionalne zakonodaje: V prevozni listini je dovoljeno navesti število detonatorjev (1 000 detonatorjev ustreza 1 kg eksploziva) namesto dejanske neto mase eksplozivne snovi.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Opombe: Ti podatki zadostujejo za notranji prevoz. To odstopanje se uporablja večinoma za industrijo eksplozivov pri lokalnem prevozu majhnih količin.

Odstopanje je evidentirano s strani Evropske komisije pod številko 31.

Datum izteka: 30. junij 2015.

FR Francija

RO–bi–FR–1

Zadeva: Uporaba pomorskih dokumentov kot prevoznih listin za kratke poti, ki sledijo razkladanju plovila.

Sklicevanje na Prilogo I.1 k tej direktivi: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Podatki, ki morajo biti navedeni v dokumentih, uporabljenih kot prevozne listine za nevarno blago.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pomorski dokument se uporablja kot prevozna listina v radiju 15 km.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (— Article 23-4.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–FR–2

Zadeva: Prevoz predmetov iz razreda 1 skupaj z nevarnimi snovmi drugih razredov (91).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.5.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prepoved skupnega nakladanja paketov z različnimi oznakami za nevarnost.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Možnost skupnega prevažanja enostavnih ali sestavljenih detonatorjev in blaga, ki niso iz razreda 1, pod določenimi pogoji in samo za razdalje, manjše ali enake 200 km, v Franciji.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 26.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–FR–3

Zadeva: Prevoz pritrjenih skladiščnih cistern za utekočinjeni naftni plin (18).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: Prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Za prevoz pritrjenih skladiščnih cistern za utekočinjeni naftni plin veljajo posebna pravila. Uporabljajo se le za kratke razdalje.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (— Article 30.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–FR–4

Zadeva: Posebni pogoji, ki se nanašajo na usposabljanje voznikov in homologacijo vozil, ki se uporabljajo za kmetijski prevoz (kratke razdalje).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.8.3.2; 8.2.1 in 8.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Oprema cistern in usposabljanje voznikov.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

Posebni predpisi za homologacijo vozil.

Posebno usposabljanje voznikov.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annex D4.

Datum izteka: 30. junij 2015.

IE Irska

RO-bi–IE–1

Zadeva: Izvzetje od zahteve iz 5.4.1.1.1, da mora prevozna listina vsebovati (i) imena in naslove prejemnikov, (ii) število in opis tovorkov in (iii) celotno količino nevarnega blaga, če se do končnega uporabnika prevažajo kerozin, dizelsko gorivo ali utekočinjeni naftni plin z identifikacijskim številkami snovi UN 1223, UN 1202 in UN 1965.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: V primeru, da imajo kerozin, dizelsko gorivo ali utekočinjeni naftni plin identifikacijske številke snovi UN 1223, UN 1202 in UN 1965, kakor je opredeljeno v dodatku B.5 Priloge B k ADR, in se prevažajo do končnega uporabnika, na prevozni enoti ni treba navesti imena in naslova prejemnika, števila in opisa tovorkov, vmesnih zabojnikov ali posod za razsuti tovor ter celotne količine.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(2) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: V primeru dostave kurilnega olja gospodinjstvom, se ponavadi napolni strankin rezervoar „do vrha“, zato v trenutku, ko napolnjena cisterna začne svojo pot, ni mogoče določiti dostavljene količine, prav tako pa tudi ne števila strank na prevoz. V primeru dostave jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom gospodinjstvom, se ponavadi prazne jeklenke zamenja s polnimi, zato je število strank in individualnih pošiljk ob začetku prevozne poti neznano.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–IE–2

Zadeva: Izvzetje, s katerim se pri prevozu praznih neočiščenih cistern kot prevozna listina iz odstavka 5.4.1.1.1 prizna tista, ki je bila uporabljena pri zadnjem nakladanju.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: V primeru prevoza praznih neočiščenih cistern, zadostuje prevozna listina zadnjega nakladanja.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(3) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: Še posebej v primeru dostave bencina in/ali dizelskega goriva bencinskim črpalkam, se cestna cisterna takoj po zadnji dostavi vrne neposredno v skladišče olja (da se jo napolni za naslednje dostave).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–IE–3

Zadeva: Izvzetje, s katerim se dopusti nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga, za katerega velja posebna določba CV1 v 7.5.11 ali S1 v 8,5, na javnem mestu in brez posebnega dovoljenja pristojnih organov.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.5 in 8.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: Dodatne določbe, ki se nanašajo na nakladanje, razkladanje in delo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga na javnem mestu je dovoljeno brez posebnega dovoljenja pristojnega organa z odstopanjem od zahtev iz 7.5.11 ali 8.5.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: V okviru notranjega prevoza znotraj države ta določba preveč obremenjuje pristojni organ.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–IE–4

Zadeva: Izvzetje, s katerim se dovoli prevoz emulzijske matrice za eksplozive z identifikacijsko številko snovi UN 3375 v cisternah.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 4.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: Uporaba cistern itd.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoz emulzijske matrice za eksplozive, ki ima identifikacijsko številko snovi UN 3375, je dovoljen v cisternah.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(6) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: Čeprav je emulzijska matrica za eksplozive razvrščena kot trdna snov, ni v prahu ali granulah.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–IE–5

Zadeva: Izvzetje iz „prepovedi kombiniranega nakladanja“ iz 7.5.2.1 za predmete skupine združljivosti B ter snovi in predmete skupine združljivosti D skupaj na istem vozilu z nevarnim blagom, v cisternah, iz razredov 3, 5.1 in 8.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe, ki se nanašajo na nakladanje, razkladanje in delo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Tovorki, ki vsebujejo predmete iz skupine združljivosti B ADR razreda 1 in tovorki, ki vsebujejo snovi in predmete iz skupine združljivosti D razreda 1, se lahko prevažajo z istim vozilom skupaj z nevarnim blagom ADR razredov 3, 5.1 ali 8, pod pogojem, da (a) se omenjeni tovorki ADR razreda 1 prevažajo v ločenih zabojnikih/oddelkih dovoljene oblike, pri tem pa morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih je zahteval pristojni organ, da (b) omenjene snovi ADR razredov 3, 5.1 ali 8 prevažajo plovila, ki izpolnjujejo pogoje pristojnega organa kar zadeva načrt, izdelavo, preizkušanje, pregled, delovanje in uporabo.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(7) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: Pod posebnimi pogoji, ki jih je sprejel pristojni organ, naj se dopusti nakladanje predmetov in snovi razreda 1 skupin združljivosti B in D na isto vozilo z nevarnim blagom razredov 3, 5.1 in 8 – v cisterne na t. i. „tovornjake črpalke“.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–IE–6

Zadeva: Izvzetje iz zahteve iz 4.3.4.2.2, da morajo biti premične cevi za polnjenje in praznjenje, ki niso stalno pritrjene na posodo vozila cisterne, med prevozom prazne.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 4.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: Uporaba vozil cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Ni potrebno, da so prožne zvijave cevi v kolutih (vključno s pritrjenimi cevmi, ki so z njimi povezane), ki so pritrjene na avtomobilsko cisterno in se uporabljajo pri distribuciji bencinskih produktov na drobno z identifikacijskimi številkami snovi UN 1202, UN 1223, UN 1011 in UN 1978 med prevozom po cesti prazne, pod pogojem, da so sprejeti primerni ukrepi za preprečitev razlitja vsebine.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: Prožne zvijave cevi, pritrjene na vozila cisterne, ki so namenjene dostavi na dom, morajo ves čas, celo med prevozom, ostati polne. Zaradi iztočnega sistema morata biti merilni sistem in zvijava cev vozila cisterne napolnjena, tako da se stranki zagotovi pravilna količina proizvoda.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–IE–7

Zadeva: Izvzetje iz nekaterih zahtev iz 5.4.0, 5.4.1.1.1 in 7.5.11 ADR o prevozu gnojila amonijev nitrat UN 2067 v razsutem stanju iz pristanišč do prejemnikov.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.0, 5.4.1.1.1 in 7.5.11.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteva po ločeni prevozni listini, s točno količino celotnega tovora za vsak prevoz ter zahteva, da se vozilo očisti pred in po prevozu.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Predlagano odstopanje, da se dovolijo spremembe zahtev ADR, ki se nanašajo na prevozno listino in čiščenje vozila; z namenom upoštevanja praktičnega vidika pri prevozu tovora v razsutem stanju iz pristanišča do prejemnika.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: Določbe ADR zahtevajo (a) ločeno prevozno listino, kjer je navedena celotna masa nevarnega blaga za posamezen tovor in (b) poseben ukrep „CV24“ o čiščenju po vsakem prevozu tovora od pristanišča do naročnika med razkladanjem tovorne ladje. Ker je prevoz lokalen in je povezan z raztovarjanjem tovorne ladje ter vključuje več prevozov (v istem dnevu ali v naslednjih dneh) iste snovi med tovorno ladjo in prejemnikom, naj bi zadoščala ena prevozna listina s približno maso celotnega tovora, izvajanje posebne določbe „CV24“ pa naj ne bi bilo potrebno.

Datum izteka: 30. junij 2015.

LT Litva

RO–bi–LT–1

Zadeva: Sprejetje RO–bi–EL–1.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Government resolution No 337 on the Transport of Dangerous Goods by Road in the Republic of Lithuania, adopted on 23 March 2000).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–LT–2

Zadeva: Sprejetje RO–bi–EL–2.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Government resolution No 337 on the Transport of Dangerous Goods by Road in the Republic of Lithuania, adopted on 23 March 2000).

Datum izteka: 30. junij 2015.

NL Nizozemska

RO–bi–NL–1

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1, (a) in (b); 8.1.5, (c).; 8.3.6.

Vsebina Priloge k Direktivi:

1.1.3.6: Izvzetja glede prevoženih količin na prevozno enoto.

3.3: Posebne določbe za nekatere snovi ali predmete.

4.1.4: Seznam z navodili za pakiranje; 4.1.6: Posebne zahteve glede pakiranja blaga razreda 2;

4.1.8: Posebne zahteve za pakiranje kužnih snovi; 4.1.10: Posebne zahteve za skupno pakiranje.

5.2.2: Označevanje prevozne embalaže; 5.4.0: Vse blago, ki se prevaža v okviru programa ADR, mora spremljati dokumentacija, predpisana v tem poglavju, kjer je to primerno, razen če je bilo izvzetje odobreno v 1.1.3.1. do 1.1.3.5; 5.4.1: Tranzitna listina za nevarno blago, skupaj z ustreznimi podatki; 5.4.3: Pisna navodila.

7.5.4: Varnostni ukrepi, ki se nanašajo na hrano, druge potrošniške artikle in živalsko krmo; 7.5.7: Ravnanje s tovorom in njegovo zlaganje.

8.1.2.1: Poleg zakonsko določene dokumentacije morajo biti v prevozni enoti med prevozom prisotni naslednji dokumenti: (a) tranzitne listine iz 5.4.1, ki zajemajo vse nevarno blago, ki se prevaža in po potrebi potrdilo o nakladanju zabojnika, kakor je določeno v 5.4.2; (b) pisna navodila iz 5.4.3., ki se nanašajo na vse nevarno blago, ki se prevaža; 8.1.5: V vsako prevozno enoto, ki prevaža nevarno blago, mora biti vgrajena: (c) oprema, ki je potrebna za omogočanje izvajanja dopolnilnih in posebnih ukrepov, kakor je navedeno v pisnih navodilih iz 5.4.3.

8.3.6: Med nakladanjem in raztovarjanjem tovora mora biti motor prižgan.

Naslednje določbe ADR se ne uporabljajo:

(a)

1.1.3.6;

(b)

3.3;

(c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

(d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

(e)

7.5.4; 7.5.7;

(f)

8.1.2.1. (a) in (b); 8.1.5. (c); 8.3.6.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: Program je bil zasnovan tako, da zasebnikom omogoči odlaganje „manjših kemičnih odpadkov“ na eni lokaciji. To se nanaša na ostanke snovi, kot so na primer odpadna barvila. Stopnja nevarnosti je zmanjšana na minimum zaradi izbire prevoznega sredstva, vključno z med drugim uporabo posebnih elementov prevoza in oznak „kaditi prepovedano“, ki so jasno vidne javnosti.

Glede na omejeno količino, ki je na voljo, in specializiran značaj pakiranja, ta člen izključuje nekatere oddelke ADR. Dopolnilna pravila so določena drugje v programu.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–2

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.1.3.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: Izvzetja glede prevoženih količin na prevozno enoto.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

V vozilu se nahajata potrdilo o strokovni usposobljenosti oskrbnika ter opomba iz člena 16(1)(b). Oskrbnik vozila ima kvalifikacijo za „prevoz nevarnih odpadkov“, ki jo je izdal CCV (Odbor za podeljevanje spričeval voznikom).

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: Zaradi velike raznovrstnosti nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, s katerimi se ukvarja, mora imeti prevoznik potrdilo o poklicni usposobljenosti, četudi gre za manjše količine odpadkov. Dodatna zahteva je, da ima prevoznik kvalifikacijo za prevoz nevarnih odpadkov.

Eden od razlogov za to je, da se zagotovi, da prevoznik na primer ne pakira kislin in baz skupaj in da ve, kako ustrezno ravnati ob nezgodah.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–3

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.1.3.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: Izvzetja glede prevoženih količin na prevozno enoto.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

V vozilu se nahaja naslednje: b. pisna navodila in podatki, zbrani v skladu s Prilogo k aktu o pripravi programa.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: Ker program izključuje izvzetje iz 1.1.3.6 programa ADR, morajo biti pisna navodila prisotna tudi pri majhnih količinah. To je potrebno zaradi velike raznovrstnosti odloženih nevarnih odpadkov ter zaradi dejstva, da tisti, ki odpadke odlagajo (državljani zasebniki) niso seznanjeni s stopnjo nevarnosti, ki pri tem nastane.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–4

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

1.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev se odlagajo le v hermetično zaprti embalaži, primerni za zadevno snov, in:

(a)

za predmete, ki sodijo v kategorijo 6.2: embalaža, ki ob odlaganju gotovo ne bo povzročila škode;

(b)

za nevarne odpadke iz gospodinjstev industrijskega izvora: škatla, katere prostornina ne presega 60 litrov in v kateri so nevarne snovi ločene po kategoriji nevarnosti (škatla kga).

2.

Embalaža na zunanji strani ne vsebuje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

3.

Ime snovi je navedeno na embalaži.

4.

Pri vsakem zbiranju se sprejme samo ena škatla v pomenu odstavka 1 (b).

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Opombe: Ta člen izhaja iz člena 3, kjer so določene določbe ADR razglašene za neveljavne. V okviru tega programa ni potrebe po odobreni embalaži, predvideni v 6.1. ADR. Tako je zaradi omejenih količin nevarnih snovi, ki so prisotne. Namesto tega so v členu 6 določena številna pravila, vključno z zahtevo, da se morajo nevarne snovi prevažati v zapečatenih vsebnikih, s čimer se prepreči iztekanje iz embalaže.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–5

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

Vozilo ima tovorišče, ki je ločeno od vozniške kabine s trdo debelo pregrado, ali pa tovorišče ni sestavni del vozila.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: V okviru tega programa ni potrebna odobrena embalaža, določena v 6.1. ADR. Tako je zaradi omejenih količin nevarnih snovi, ki so prisotne. V skladu s tem ta člen vsebuje dodatno zahtevo za preprečitev uhajanja strupenih hlapov v vozniško kabino.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–6

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

Tovorišče zaprtega vozila ima na vrhu prezračevalno napravo, ki je stalno vključena, spodaj pa odprtine.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: V okviru tega programa ni potrebna odobrena embalaža, določena v 6.1. ADR. Tako je zaradi omejenih količin nevarnih snovi, ki so prisotne. V skladu s tem ta člen vsebuje dodatno zahtevo za preprečevanje kopičenja strupenih hlapov v tovorišču.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–7

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

1.

Vozilo je opremljeno z enotami, ki so med prevozom:

(a)

zaščitene pred nenadnimi premiki in

(b)

hermetično zaprte s pokrovi ter zaščitene pred nenadnim odpiranjem.

2.

Odstavek 1(b) ne velja med tranzitom za namene zbiranja ali kadar vozilo na svojih zbirnih vožnjah miruje.

3.

Znotraj vozila mora biti določeno dovolj veliko varnostno območje, da se nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko razvrsti in odloži v različne enote.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: V okviru tega programa ni potrebna odobrena embalaža, določena v 6.1. ADR. Tako je zaradi omejenih količin nevarnih snovi, ki so prisotne. Ta člen poskuša dati enotno zagotovilo z uporabo enot za shranjevanje embalaže, pri čemer zagotavlja ustrezno metodo shranjevanja za vsako kategorijo nevarnega blaga.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–8

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

1.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev se prevažajo izključno v elementih.

2.

Za snovi in predmete v vsakem razredu imamo poseben element.

3.

Za snovi in predmete razreda 8 imamo posebne elemente za kisline, baze in akumulatorje.

4.

Razpršilne doze se lahko spravljajo v kartonske škatle s pokrovom, pod pogojem, da se te škatle prevažajo v skladu s členom 9(1).

5.

Če se zbirajo gasilni aparati iz razreda 2, se lahko spravijo v isti element kot razpršilne doze, ki niso zapakirane v kartonske škatle.

6.

Z odstopanjem od člena 9(1) za prevoz akumulatorjev ni potreben pokrov, pod pogojem, da so v element nameščeni tako, da so vse odprtine akumulatorjev zaprte, ti pa postavljeni pokonci.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: Ta člen izhaja iz člena 3, kjer so določene določbe ADR razglašene za neveljavne. V okviru tega programa ni potrebe po odobreni embalaži, predvideni v 6.1. ADR. Člen 14 določa zahteve za elemente, v katerih so nevarni odpadki iz gospodinjstev začasno shranjeni.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–9

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

1.

Elemente ali škatle, namenjene prevozu razpršilnih doz, je treba jasno označiti na naslednji način:

(a)

pri razpršilih iz razreda 2, ki se zbirajo v kartonskih škatlah: beseda „SPUITBUSSEN“ (razpršilne doze);

(b)

pri gasilnih aparatih in razpršilnih dozah iz razreda 2: oznaka št. 2.2;

(c)

pri gasilnih aparatih in razpršilnih dozah iz razreda 3: oznaka št. 3;

(d)

pri ostankih barv iz razreda 4.1: nalepka št. 4.1;

(e)

pri zdravju škodljivih snoveh iz razreda 6,1: oznaka št. 6.1;

(f)

pri predmetih iz razreda 6.2: oznaka št. 6.2;

(g)

pri jedkih snoveh in predmetih iz razreda 8: oznaka št. 8; poleg tega pa še:

(h)

pri alkalnih snoveh: beseda „BASEN“ (baze);

(i)

pri kislih snoveh: beseda „ZUREN“ (kisline);

(j)

pri akumulatorjih: beseda „ACCU’S“ (akumulatorji).

2.

Iste oznake in besedila so jasno prikazani na zaprtih prostorih v vozilu, kamor lahko postavimo elemente.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: Ta člen izhaja iz člena 3, kjer so določene določbe ADR razglašene za neveljavne. V okviru tega programa ni potrebe po odobreni embalaži, predvideni v 6.1. ADR. Člen 15 določa zahteve za označevanje elementov, v katerih so nevarni odpadki iz gospodinjstev začasno shranjeni.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–10

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Varnostni ukrepi v zvezi s hrano, drugimi potrošniškimi artikli in živalsko krmo.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

1.

Prepovedan je prevoz hrane za ljudi in živalske krme skupaj z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev.

2.

Vozilo mora med zbiranjem mirovati.

3.

Ko se vozilo premika ali miruje med zbiranjem, mora imeti prižgano rumeno utripajočo luč.

4.

Med zbiranjem na določeni lokaciji, označeni za ta namen, mora biti motor ugasnjen, z odstopanjem od odstavka 3 pa je lahko ugasnjena tudi utripajoča luč.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: Prepoved iz 7.5.4 ADR se na tem mestu razširi, ker je ob velikem obsegu prisotnih snovi med njimi skoraj vedno tudi katera od snovi iz razreda 6.1.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–11

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 7.5.9.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prepoved kajenja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Ob strani in na zadnjem delu vozila morajo biti jasno vidni napisi „prepovedano kajenje“.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: Ker program zajema oddajo nevarnih snovi s strani državljanov zasebnikov, člen 9.4 določa, da mora biti napis „prepovedano kajenje“ jasno viden.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–NL–12

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2002.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.1.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: Oprema različnih tipov.

Vsaka prevozna enota, ki prevaža nevarno blago, mora biti opremljena z naslednjim:

(a)

najmanj eno klinasto podložko za vsako vozilo, v velikosti, ki se sklada z težo vozila in premerom koles;

(b)

opremo, potrebno za izvajanje splošnih ukrepov, ki so navedeni v navodilih za varnost iz 5.4.3, zlasti:

(i)

dva ločena pokončna opozorilna signala (npr. odbojna stožca, varnostna trikotnika ali utripajoči oranžni luči, ki delujeta neodvisno od električne napeljave v vozilu);

(ii)

kakovosten varnostni jopič ali varnostna oblačila (npr. kot so opisana v evropskem standardu EN 471) za vsakega člana posadke;

(iii)

ročno svetilko (glej tudi 8.3.4) za vsakega člana posadke;

(iv)

zaščitno dihalno opremo v skladu z dodatnimi zahtevami S7 (glej 8.5), če se ta dodatna določba uporablja v skladu z navedbami v stolpcu 19 tabele A v 3.2;

(c)

opremo, potrebno za izvajanje dopolnilnih in posebnih ukrepov, kakor so navedeni v pisnih navodilih iz odstavka 5.4.3.

Vsebina nacionalne zakonodaje: V vozilu je varnostni pribor, ki ga lahko doseže vsak član ekipe, vsebuje pa naslednje:

(a)

popolnoma neprepustna zaščitna očala;

(b)

zaščitno dihalno masko;

(c)

kombinezon ali predpasnik, ki je odporen na kisline in jih ne prepušča;

(d)

sintetične gumijaste rokavice;

(e)

škornje ali varnostne čevlje, ki so odporni na kislino in je ne prepuščajo; in

(f)

steklenico destilirane vode za izpiranje oči.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Opombe: Zaradi velike raznovrstnosti oddanih nevarnih snovi veljajo za obvezno varnostno opremo dodatna pravila poleg tistih iz 8.1.5 ADR.

Datum izteka: 30. junij 2015.

SE Švedska

RO–bi–SE–1

Zadeva: Prevoz nevarnih odpadkov do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 2, 5.2 in 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Klasifikacija, označevanje in etiketiranje ter zahteve glede sestave in preizkušanja embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Zakonodajo sestavljajo poenostavljena merila za razvrščanje, manj omejevalne zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže ter spremenjene zahteve za označevanje in etiketiranje.

Namesto razvrščanja nevarnih odpadkov v skladu z ADR se ti razdelijo na različne skupine odpadkov. Vsaka skupina odpadkov vsebuje snovi, ki se v skladu z ADR lahko pakirajo skupaj (kombinirano pakiranje).

Vsak zavoj mora biti označen s šifro ustrezne skupine odpadkov namesto številke UN.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: Ti predpisi se lahko uporabljajo le za prevoz nevarnih odpadkov iz javnih reciklažnih odlagališč v obrate za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–2

Zadeva: Ime in naslov pošiljatelja v prevozni listini.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Splošni podatki, zahtevani v prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Nacionalna zakonodaja določa, da navedba imena in naslova pošiljatelja ni obvezna, če se prazna, neočiščena embalaža vrne v okviru distribucijskega sistema.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Opombe: Prazna neočiščena embalaža, ki se vrne, večinoma še vedno vsebuje majhne količine nevarnega blaga.

To odstopanje se večinoma uporablja v industriji ob vračanju praznih neočiščenih plinskih posod in njihovi zamenjavi za polne.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–3

Zadeva: Prevoz nevarnega blaga v neposredni bližini industrijskega(-ih) območja(-ij), vključno s prevozom po javnih cestah med različnimi deli območja(-ij).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: prilogi A in B

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za prevoz nevarnih snovi po javnih cestah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoz nevarnega blaga v neposredni bližini industrijskega(-ih) območja(-ij), vključno s prevozom po javnih cestah med različnimi deli območja(-ij). Odstopanje se nanaša na etiketiranje in označevanje tovorkov, prevozne listine, vozniško spričevalo in potrdilo o ustreznosti v skladu z 9.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Opombe: Poznamo več situacij, v katerih se nevarno blago prevaža med prostori, ki se nahajajo na nasprotnih straneh javne ceste. Ta oblika prevoza ne pomeni prevoza nevarnega blaga po zasebni cesti, tako da se je ne sme povezovati z ustreznimi zahtevami. Primerjaj tudi z Direktivo 96/49/ES, člen 6(14).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–4

Zadeva: Prevoz nevarnega blaga, ki so ga zasegli organi.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za prevoz nevarnega blaga po cesti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Odstopanja od pravil se lahko dovolijo, če je vzrok zanje varstvo pri delu, nevarno razkladanje, predložitev dokazov itd.

Odstopanja od uredb so dovoljena le, če je v običajnih okoliščinah prevoza dosežena zadovoljiva raven varnosti.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Opombe: Tovrstna odstopanja lahko izvajajo le organi, ki zasežejo nevarno blago.

To odstopanje je namenjeno lokalnemu prevozu blaga, ki ga je zasegla policija, npr. eksploziva ali ukradenega blaga. Težava, ki se pojavi pri tej vrsti blaga je, da nikoli ne moremo biti prepričani o njegovi razvrstitvi. Poleg tega blago večinoma ni pakirano, označeno ali etiketirano v skladu z ADR. Policija vsako leto izvede več sto takšnih prevozov. V primeru tihotapljena alkoholnih pijač se jih mora prepeljati od kraja zasega do zgradbe za skladiščenje dokazov, nato pa v prostore za uničenje, ki so lahko drug od drugih precej oddaljeni. Dovoljena odstopanja so naslednja: (a) ni potrebno, da je vsak tovorek označen in (b) ni treba uporabiti odobrenih tovorkov. Vendar pa mora biti pravilna označena vsaka paleta, ki vsebuje takšne tovorke. Izpolnjene morajo biti tudi vse ostale zahteve. Vsako leto se izvede približno 20 tovrstnih prevozov.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–5

Zadeva: Prevoz nevarnega blaga v pristaniščih in njihovi neposredni bližini.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Dokumentacija, ki mora biti prisotna v prevozni enoti; vsaka prevozna enota, ki prevaža nevarno blago, mora biti opremljena s posebno opremo; homologacija vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

Dokumenti (razen vozniškega spričevala) v prevozni enoti niso potrebni.

Ni treba, da je prevozna enota opremljena z opremo, določeno v 8.1.5.

Traktorji ne potrebujejo potrdila o ustreznosti.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Opombe: Primerjaj z Direktivo 96/49/ES, člen 6(14).

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–6

Zadeva: Nadzornikovo potrdilo o usposobljenosti ADR.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Vozniki vozil morajo opraviti tečaj za usposabljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Nadzornikom, ki izvajajo vsakoletni tehnični pregled vozila, ni treba opravljati tečaja za usposabljanje iz 8.2 ali imeti ADR potrdila o usposobljenosti.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Opombe: V nekaterih primerih lahko vozila, ki jih preskušajo na tehničnem pregledu, vozijo nevarno blago kot tovor, npr. neočiščene, prazne cisterne.

Zahteve iz odstavkov 1.3 in 8.2.3 se vseeno uporabljajo.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–7

Zadeva: Lokalna distribucija UN 1202, 1203 in 1223 v cisternah.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Za prazne, neočiščene cisterne in cisterne-zabojnike je opis v skladu s 5.4.1.1.6. V druge dokumente je dovoljeno vnesti tudi imena in naslove več prejemnikov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Za prazne, neočiščene cisterne ali cisterne-zabojnike opis v prevozni listini po 5.4.1.1.6 ni potreben, če je količina snovi v načrtu natovarjanja označena z 0. Imen in naslovov prejemnikov ni treba navesti na nobenem dokumentu v vozilu.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–9

Zadeva: Lokalni prevoz na kmetijskih območjih ali gradbiščih.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 5.4, 6.8 in 9.1.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prevozne listine; izdelava cistern; potrdilo o ustreznosti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Za lokalni prevoz do kmetijskih zemljišč ali gradbišč ni potrebno izpolnjevati nekaterih zahtev:

(a)

Deklaracija o nevarnem blagu ni potrebna.

(b)

Starejše cisterne/zabojniki, ki niso bili izdelani v skladu s poglavjem 6,8, temveč v skladu s starejšo nacionalno zakonodajo ter so pritrjeni na dele vozila za posadko, se lahko še vedno uporabljajo.

(c)

Starejše vozila cisterne, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 6.7 ali 6.8, namenjene prevozu snovi UN 1268, 1999, 3256 in 3257, z ali brez opreme za površinski premaz cest, se lahko še vedno uporabljajo za lokalni prevoz na majhnih razdaljah do točke dela na cesti.

(d)

Potrdila o ustreznosti vozil za posadko in vozila cisterne z ali brez opreme za površinski premaz cest prav tako niso potrebna.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Opombe: Vozilo za posadko je nekakšna bivalna prikolica za delovno posadko s sobo za posadko, opremljena z neregistrirano cisterno/zabojnikom za dizelsko gorivo, namenjeno delovanju gozdarskih traktorjev.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–10

Zadeva: Prevoz eksplozivov s cisternami.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 4.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Eksplozive se lahko pakira samo v skladu s 4.1.4.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Nacionalni pristojni organ bo potrdil ustreznost vozil, namenjenih prevozu eksploziva s cisternami. Prevoz s cisternami se dovoli samo za eksplozive, ki so navedeni v uredbi, ali pa ga s posebnim dovoljenjem dopušča pristojni organ.

Vozilo, ki prevaža eksplozive v cisternah, mora biti označeno in etiketirano v skladu s 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. in 5.3.1.4. Samo eno vozilo prevozne enote lahko vsebuje nevarno blago.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Appendix S - Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Opombe: To se uporablja samo pri notranjem prevozu in kadar je prevoz večinoma lokalne narave. Zadevne uredbe so veljale, preden se je Švedska priključila Evropski uniji.

Prevoz eksplozivov z vozili cisternami izvajata samo dve podjetji. V bližnji prihodnosti se načrtuje prehod na emulzije.

Staro odstopanje št. 84.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–11

Zadeva: Vozniško dovoljenje.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve, ki se nanašajo na usposabljanje posadke vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Usposabljanje voznika ni dovoljeno za katero koli vozilo iz 8.2.1.1.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Appendix S - Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Opombe: Lokalni prevoz.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–SE–12

Zadeva: Prevoz izdelkov za ognjemete UN 0335.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: Priloga B, 7.2.4, V2 (1).

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe v zvezi z uporabo vozil EX/II in EX/III.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pri prevozu izdelkov za ognjemete UN 0335 se posebna določba V2 (1) iz 7.2.4 uporablja samo za neto vsebino eksploziva več kot 3 000 kg (4 000 kg s priklopnim vozilom) pod pogojem, da se izdelki za ognjemete dodelijo UN 0335 v skladu s privzeto klasifikacijsko tabelo iz odstavka 2.1.3.5.5 štirinajste revidirane izdaje Priporočil OZN o prevozu nevarnega blaga.

Ta dodelitev se opravi v dogovoru s pristojnim organom. Preverjanje dodelitve se izvede na prevozni enoti.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act..

Opombe: Prevoz izdelkov za ognjemete je časovno omejen na dve kratki obdobji v letu: ob novem letu in na prehodu iz aprila v maj. Prevoz od dobaviteljev do terminalov se lahko brez večjih težav opravi z obstoječimi vozili, ki imajo homologacijo EX. Vseeno pa je distribucija izdelkov za ognjemete od terminalov do trgovskih središč in vrnitev presežka nazaj do terminalov omejena zaradi pomanjkanja vozil, ki imajo homologacijo EX. Prevoznikov naložbe v pridobitev takšne homologacijo ne zanimajo, ker ne morejo povrniti svojih stroškov. To ogroža obstoj pošiljateljev izdelkov za ognjemete, saj ti svojih izdelkov ne morejo poslati na trg.

Za čimbolj posodobljeno klasifikacijo mora biti pri uporabi tega odstopanja klasifikacija izdelkov za ognjemete narejena na podlagi privzetega seznama Priporočil OZN.

Podobna vrsta izjeme velja za izdelke za ognjemete UN 0336, ki je vključena v posebno določbo 651, 3.3.1 ADR 2005.

Datum izteka: 30. junij 2015.

UK Združeno kraljestvo

RO–bi–UK–1

Zadeva: Prečkanje javnih cest s strani vozil, ki prevažajo nevarno blago (N8).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za prevoz nevarnih snovi po javnih cestah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Neuporaba predpisov o nevarnem blagu pri prevozu znotraj zasebnih prostorov, ločenih s cesto. Za razred 7 to odstopanja ne velja za določbe Pravilnika za cestni prevoz radioaktivnih snovi 2002.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Opombe: Do takšnih situacij zlahka pride, kadar se blago prevaža med zasebnimi prostori na obeh straneh ceste. To ne predstavlja prevoza nevarnih snovi po javni cesti v običajnem pomenu besede, in v tem primeru se ne uporablja nobena določba iz predpisov o nevarnem blagu.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–UK–2

Zadeva: Izvzetje iz prepovedi, ki določa, da voznik ali njegov pomočnik ne smeta odpreti tovorkov nevarnega blaga v verigi lokalne distribucije od lokalnega distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali končnega uporabnika in od trgovca na drobno do končnega uporabnika (razen za razred 7) (N11).

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 8.3.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prepoved, ki določa, da voznik ali njegov pomočnik ne smeta odpreti tovorkov nevarnega blaga.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prepoved odpiranja tovorkov opredeljuje določba „Razen če osebo za to pooblasti upravljavec vozila“.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Opombe: Če jo upoštevamo dobesedno, lahko prepoved iz Priloge v tej obliki povzroči resne težave pri distribuciji na drobno.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RO–bi–UK–3

Zadeva: Določbe za alternativen prevoz lesenih sodov, ki vsebujejo UN 3065 embalažne skupine III.

Sklicevanje na Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi: 1.4, 4.1, 5.2 in 5.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: Embalaža in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Dovoljuje prevoz alkoholnih pijač z več kot 24 % in manj kot 70 % vsebnostjo alkohola (embalažna skupina III) v s strani OZN neodobrenih lesenih sodih brez nalepk, ki opozarjajo na nevarnost, za katere veljajo strožje zahteve glede natovarjanja in vozila.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Opombe: To je izdelek visoke vrednosti, za katerega je vladi treba plačati trošarino, med destilarno in carinskim skladiščem pa ga je treba prevažati v varno zapečatenih vozilih s carinsko plombo. Sprostitev zahtev pri embaliranju in označevanju se upošteva v dodatnih zahtevah za zagotovitev varnosti.

Datum izteka: 30. junij 2015.


PRILOGA II

ŽELEZNIŠKI PREVOZ

II.1   RID

Priloga k RID, ki je priložen v Dodatku C k COTIF, kakor se uporablja od 1. januarja 2009.

II.2   Dodatne prehodne določbe

1.

Države članice lahko ohranijo odstopanja, sprejeta na podlagi člena 4 Direktive 96/49/ES do 31. decembra 2010 oziroma dokler se Priloga II. 1 ne spremeni v skladu s Priporočili ZN glede prevoza nevarnega blaga, kakor je navedeno v tem členu, če se to zgodi prej.

2.

Država članica lahko na svojem ozemlju dovoli uporabo vagonov in vagonov s cisternami z razdaljo med tirnicami 1 520/1 524 mm, izdelanih pred 1. julijem 2005, ki niso v skladu s to direktivo, pač pa so bili izdelani v skladu s Prilogo II k SMGS ali z 30. junija 2005 veljavnimi nacionalnimi predpisi te države članice, če se vzdržujejo na potrebni ravni varnosti.

3.

Vsaka država članica lahko na svojem ozemlju dovoli uporabo cistern in vagonov, konstruiranih pred 1. januarjem 1997, ki niso v skladu s to direktivo, vendar so bila konstruirana v skladu z nacionalnimi predpisi, veljavnimi 31. decembra 1996, če se ta vozila vzdržujejo v skladu z zahtevanimi stopnjami varnosti.

Cisterne in vagoni, izdelani po 1. januarju 1997, ki niso v skladu s to direktivo, vendar so bili izdelani v skladu z zahtevami Direktive 96/49/ES, ki so veljale na dan izdelave vozil, se lahko še naprej uporabljajo za notranji prevoz.

4.

Države članice, v katerih je temperatura okolja redno pod – 20 °C, lahko uveljavijo strožje predpise v zvezi z delovno temperaturo materialov, ki se uporabljajo za plastično embalažo, cisterne in drugo opremo, namenjeno za uporabo pri prevozih nevarnega blaga po cesti znotraj njihovega ozemlja, dokler se v Prilogo II, oddelek II.1 te direktive ne vključijo določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja.

5.

Država članica lahko na svojem ozemlju ohrani nacionalne določbe, ki niso določbe iz te direktive, v zvezi z referenčno temperaturo za prevoz utekočinjenih plinov ali mešanic utekočinjenih plinov, dokler se določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja ne vključijo v evropske standarde in navedejo v Prilogi II, oddelek II.1 te direktive.

6.

Vsaka država članica lahko za prevoze, ki jih opravijo vagoni, registrirani na njenem ozemlju, ohrani določbe iz svoje zakonodaje, veljavne 31. decembra 1996, ki se nanašajo na prikaz ali namestitev oznake za nujno ukrepanje ali oznake za nevarnost namesto številke za identifikacijo nevarnosti, ki je predvidena v Prilogi II, oddelek II.1 te direktive.

7.

Za prevoze skozi Rokavski predor lahko Francija in Združeno kraljestvo uporabljata strožje predpise kakor jih določa ta direktiva.

8.

Država članica lahko sprejme in oblikuje predpise za svoje ozemlje glede prevoza nevarnega blaga po železnici od in do pogodbenic OSJD. Zadevne države članice z ustreznimi ukrepi in obveznostmi zagotavljajo ohranjanje ravni varnosti, ki je enaka tisti iz Priloge II, oddelek II.1.

Komisija bo o teh določbah obveščena in bo o njih obvestila tudi druge države članice.

Komisija bo v desetih letih po začetku veljavnosti te direktive ocenila učinke določb, navedenih v tem odstavku. Po potrebi bo skupaj s poročilom predložila ustrezne predloge.

9.

Države članice lahko ohranijo nacionalne omejitve za prevoz snovi, ki vsebujejo dioksin in furan, kakor so veljale na dan 31. decembra 1996.

II.3   Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) te direktive.

Oštevilčenje odstopanj: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Železnica

a/bi/bii = Člen 6(2) a/bi/bii

MS = okrajšava za državo članico

nn = zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(a) te direktive

DE Nemčija

RA–a–DE–2

Zadeva: Dovoljenje za kombinirano pakiranje.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 4.1.10.4 MP2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prepoved kombiniranega pakiranja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razredi 1.4S, 2, 3 in 6.1: dovoljenje za kombinirano pakiranje za predmete razreda 1.4S (naboji za manjše orožje), razpršila (razred 2) ter čistilna in obdelovalna sredstva razreda 3 in 6.1 (navedene številke UN), v kompletih, ki naj bi se prodajali v kombiniranih paketih v embalažni skupini II in v manjših količinah.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Opombe: Seznam št. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum izteka: 30. junij 2015.

FR Francija

RA–a–FR–1

Zadeva: Prevoz oddane prtljage v potniških vlakih.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 7.7.

Vsebina Priloge k Direktivi: Snovi RID in predmeti, ki so izključeni iz prevoza kot prtljaga.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Snovi RID in predmete, ki se lahko prevažajo kot hitre pošiljke, se lahko prevaža kot prtljago s potniškimi vlaki.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 18.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–a–FR–2

Zadeva: Pošiljke nevarnih snovi, ki jih imajo potniki v vlakih.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 7.7.

Vsebina Priloge k Direktivi: Snovi RID in predmeti, ki so izključeni iz prevoza kot ročna prtljaga.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoz pošiljk nevarnih snovi kot ročne prtljage, namenjene za zasebno ali poklicno rabo potnikov, se dovoli pod določenimi pogoji: uporabljajo se samo določbe v zvezi s pakiranjem, označevanjem in etiketiranjem pošiljk, kakor je določeno v 4.1, 5.2 in 3.4.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 19.

Opombe: Dovoljene so prenosne plinske jeklenke, namenjene bolnikom z dihalnimi težavami, v količini, potrebni za eno vožnjo.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–a–FR–3

Zadeva: Prevoz za potrebe železniškega prevoznika.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Na tovornem listu morajo biti navedeni podatki glede nevarnih snovi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevoza količin, ki ne presegajo omejitev iz 1.1.3.6, za potrebe železniškega prevoznika ni potrebno prijaviti kot tovor.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–a–FR–4

Zadeva: Izvzetje od etiketiranja določenih poštnih vagonov.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 5.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Obveznost pritrditve oznak na stene vagonov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Označeni morajo biti le poštni vagoni, ki prevažajo več kakor tri tone materiala iz istega razreda (razen 1, 6.2 ali 7).

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–a–FR–5

Zadeva: Izvzetje od označevanja vagonov, ki prevažajo majhne zabojnike.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 5.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Obveznost pritrditve oznak na stene vagonov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Če so nalepke, pritrjene na majhne zabojnike, jasno vidne, vagonov ni treba označiti.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.2.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–a–FR–6

Zadeva: Izvzetje od označevanja vagonov, ki prevažajo cestna vozila, naložena s paketi.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 5.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Obveznost pritrditve oznak na stene vagonov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Vagonov ni potrebno označiti, če imajo cestna vozila oznake, ki ustrezajo paketom, ki jih vsebujejo.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.3.

Datum izteka: 30. junij 2015.

SE Švedska

RA–a–SE–1

Zadeva: Železniškega prevoznega sredstva, ki prevaža nevarno blago kot ekspresno blago, ni potrebno označiti.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 5.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Železniška prevozna sredstva, ki prevažajo nevarno blago, morajo imeti oznake.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Železniškega prevoznega sredstva, ki prevaža nevarno blago kot ekspresno blago, ni potrebno označiti.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Opombe: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga vsebuje količinske omejitve glede blaga, ki ga imenujemo ekspresno blago. Gre torej za majhne količine.

Datum izteka: 30. junij 2015.

UK Združeno kraljestvo

RA–a–UK–1

Zadeva: Prevoz določenih manj nevarnih radioaktivnih predmetov, kot so stenske ure, ročne ure, detektorji dima, številčnice kompasov.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: Večina zahtev RID.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve glede prevoza snovi iz razreda 7.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Popolno izvzetje iz določb nacionalnih predpisov za nekatere komercialne proizvode, ki vsebujejo omejene količine radioaktivnih snovi.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Opombe: To odstopanje je kratkoročen ukrep, ki ne bo več potreben, ko bodo v RID vključene podobne spremembe uredb IAEA.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–a–UK–2

Zadeva: Sproščanje omejitev pri prevozu kombiniranega tovora eksplozivov in prevozu eksploziva skupaj z drugim nevarnim blagom v vagonih, vozilih in zabojnikih (N4/5/6).

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 7.5.2.1 in 7.5.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Omejitve pri določenih vrstah kombiniranega nakladanja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Nacionalna zakonodaja vsebuje manj omejitev glede kombiniranega nakladanja eksplozivov pod pogojem, da se tak prevoz lahko izvede brez tveganja.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Opombe: Združeno kraljestvo želi dopustiti nekaj odstopanj glede pravil kombiniranja eksplozivov z drugimi eksplozivi ter eksplozivov z drugimi nevarnimi snovmi. Vsako odstopanje bo količinsko omejeno v enem ali več sestavnih delih tovora, dovoljeno pa bo le če „se sprejmejo vsi smiselno izvedljivi ukrepi, da se prepreči, da bi eksplozivi prišli v stik s katero koli vrsto takšnega blaga ali bi ga drugače ogrožali oziroma bi to blago ogrožalo eksplozive“.

Primeri sprememb, ki jih Združeno kraljestvo lahko dovoli, so:

1.

Eksplozivi, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ali 0361, se lahko prevažajo na istem vozilu z nevarnim blagom, ki ima številko UN 1942. Količina UN 1942, ki jo je dovoljeno prevažati, se omeji, kot da bi bil eksploziv iz 1.1D;

2.

Eksplozivi, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ali 0453, se lahko prevažajo na istem vozilu skupaj z nevarnim blagom (razen vnetljivih plinov, infekcijskih ter strupenih snovi) v prevozni skupini 2 ali z nevarnim blagom v prevozni skupini 3 ali v kateri koli kombinaciji teh, pod pogojem, da skupna masa ali prostornina nevarnega blaga prevozne skupine 2 ne presega 500 kg ali litrov in da skupna neto masa teh eksplozivov ne presega 500 kg;

3.

Eksplozivi iz 1.4G se lahko prevažajo z vnetljivimi tekočinami in plini v prevozni skupini 2 ali z nevnetljivimi, nestrupenimi plini v prevozni skupini 3 ali v kateri koli tovrstni kombinaciji na istem vozilu pod pogojem, da celotna masa ali prostornina skupnega nevarnega blaga ne presega 200 kg ali litrov in celotna teža eksplozivov ne presega 20 kg;

4.

Eksplozivni predmeti, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0106, 0107 ali 0257 se lahko prevažajo z eksplozivnimi predmeti iz združljivostnih skupin D, E ali F, katerih sestavni del so. Celotna količina eksplozivov številk UN 0106, 0107 ali 0257 ne sme presegati 20 kg.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–a–UK–3

Zadeva: Dovoliti drugačno največjo skupno količino na prevozno enoto za blago razreda 1 v kategorijah 1 in 2 iz tabele v 1.1.3.1.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 1.1.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Izvzetja v zvezi z naravo prevoza.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Določiti pravila glede izvzetij za omejene količine in mešani tovor eksplozivov.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Opombe: Dovoliti drugačne omejitve količine in množilne faktorje mešanega tovora za blago razreda 1, tj. „50“ za kategorijo 1 in „500“ za kategorijo 2. Pri izračunavanju mešanih tovorov je faktor za množenje „20“ za prevozno skupino 1 in „2“ za prevozno kategorijo 2.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–a–UK–4

Zadeva: Sprejetje RA–a–FR–6.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 5.3.1.3.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Sprostitev zahtev glede označevanja pri oprtnem prevozu.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Zahteva za označevanje ne velja, kadar so oznake na vozilih jasno vidne.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Opombe: To je bila vedno nacionalna določba Združenega kraljestva.

Datum izteka: 30. junij 2015.

Na podlagi člena 6(2)(b)(i) te direktive

DE Nemčija

RA–bi–DE–1

Zadeva: Prevoz kontaminiranih snovi iz razreda 9 PCB v razsutem stanju

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 7.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Prevoz v razsutem stanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Dovoljenje za prevoz v razsutem stanju v vozilih z menjalnimi kesoni ali zabojnikih, ki so hermetično zaprti in nepropustni za tekočine ali prah.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Opombe: Odstopanje 11 velja do 31.12.2004; od leta 2005 enake določbe v ADR in RID.

Glej tudi večstranski sporazum M137.

Seznam št. 4*.

Datum izteka: 30. junij 2015.

RA–bi–DE–2

Zadeva: Prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 1 do 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: Klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razredi 2 do 6.1, 8 in 9: kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in vsebnikih IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranji embalaži (kot so bili zbrani) in razdeljeni na določene skupine odpadkov (preprečevanje nevarnih reakcij znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil, ki se nanašajo na skupine odpadkov in kot tovorni list; zbiranje gospodinjskih in laboratorijskih odpadkov itd.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350);Ausnahme 20.

Opombe: Seznam št. 6*.

Datum izteka: 30. junij 2015.

SE Švedska

RA–bi–SE–1

Zadeva: Prevoz nevarnih odpadkov do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na Prilogo II, oddelek II.1 k tej direktivi: 2, 5.2 in 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Klasifikacija, označevanje in etiketiranje ter zahteve glede izdelave in testiranja embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Zakonodajo sestavljajo poenostavljena merila za razvrščanje, manj omejevalne zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže ter spremenjene zahteve za etiketiranje in označevanje. Namesto razvrščanja nevarnih odpadkov po RID so ti postavljeni v različne skupine odpadkov. Vsaka skupina odpadkov vsebuje snovi, ki se lahko v skladu z RID pakirajo skupaj (mešano pakiranje). Vsak zavoj mora biti označen s šifro ustrezne skupine odpadkov namesto številke UN.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods pĺ väg och i terräng.

Opombe: Ti predpisi se lahko uporabljajo le za prevoz nevarnih odpadkov iz javnih reciklažnih odlagališč v obrate za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Datum izteka: 30. junij 2015.


PRILOGA III

PREVOZ PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH

III.1   ADN

Priloženi predpisi k ADN, ki začnejo veljati 1. julija 2009, kakor tudi členi 3(f), 3(h), 8(1) in 8(3) ADN, pri čemer se „pogodbenica“ nadomesti z „država članica“, če je primerno.

III.2   Dodatne prehodne določbe

1.

Države članice lahko ohranijo omejitve glede prevoza snovi, ki vsebujejo dioksin in furan, kakor veljajo na dan 30. junija 2009.

2.

Dovoljenja v skladu s Prilogo III, oddelkom III.1 (8.1), izdana pred ali med prehodnim obdobjem iz člena 7(2), so veljavna do 30. junija 2016, razen če je na dovoljenju naveden krajši čas veljavnosti.

III.3   Nacionalna odstopanja


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/60


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2008/761/SZVP

z dne 29. septembra 2008

o podaljšanju Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 11. oktobra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/694/SZVP (1), katerega cilj je zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, pripadajočih osebam, ki jih je MKSJ uradno obsodilo zaradi vojnih zločinov, vendar niso v priporu.

(2)

Skupno stališče 2004/694/SZVP se uporablja do 10. oktobra 2008.

(3)

Svet meni, da bi bilo treba Skupno stališče 2004/694/SZVP podaljšati za novo obdobje dvanajstih mesecev.

(4)

Izvedbene določbe Skupnosti so navedene v Uredbi Sveta (ES) št. 1763/2004 z dne 11. oktobra 2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) (2)

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2004/694/SZVP se podaljša do 10. oktobra 2009.

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 315, 14.10.2004, str. 52.

(2)  UL L 315, 14.10.2004, str. 14.


30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.