ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 255

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
23. september 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 929/2008 z dne 22. septembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 930/2008 z dne 22. septembra 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

3

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2008/87/ES z dne 22. septembra 2008 o spremembi Direktive 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh ( 1 )

5

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/750/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 15. septembra 2008 o spremembi Odločbe 2003/77/ES o določitvi večletnih finančnih smernic za upravljanje sredstev ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji za upravljanje sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo

28

 

 

Komisija

 

 

2008/751/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. septembra 2008 o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer na Madagaskarju v zvezi s konzerviranim tunom in fileti tuna (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5097)

31

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

23.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 929/2008

z dne 22. septembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. septembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


23.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 930/2008

z dne 22. septembra 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 870/2008 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. septembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 238, 5.9.2008, str. 3.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 23. septembra 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

23.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/5


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/87/ES

z dne 22. septembra 2008

o spremembi Direktive 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh in razveljavitvi Direktive Sveta 82/714/EGS (1), ter zlasti prvega stavka odstavka 1 člena 20 direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po sprejetju direktive decembra 2006 so bile v skladu z 22. členom revidirane Konvencije o plovbi po Renu sprejete spremembe Uredbe o inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po Renu. Zato je treba Direktivo 2006/87/ES ustrezno spremeniti.

(2)

Treba je zagotoviti, da se spričevala za plovila Skupnosti in spričevala za plovila, izdana v skladu z Uredbo o inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po Renu, izdajajo na podlagi tehničnih zahtev, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti.

(3)

Da bi preprečili izkrivljanje konkurence ter različne ravni varnosti, je treba čim prej začeti izvajati spremembe Direktive 2006/87/ES.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 7 Direktive Sveta 91/672/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh (2)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2006/87/ES se spremeni v skladu s prilogo I k tej direktivi.

Člen 2

Prilogi V in VI k Direktivi 2006/87/ES se spremenita v skladu s prilogo II k tej direktivi.

Člen 3

Države članice s celinskimi plovnimi potmi iz člena 1(1) Direktive 2006/87/ES najpozneje do 30. decembra 2008 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice s celinskimi plovnimi potmi iz člena 1(1) Direktive 2006/87/ES.

V Bruslju, 22. septembra 2008

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 389, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 373, 31.12.1991, str. 29.


PRILOGA I

Priloga II k Direktivi 2006/87/ES se spremeni:

1.

Kazalo se spremeni:

(a)

Naslov člena 2.18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2.18 – Enotna evropska identifikacijska številka za plovila“.

(b)

Naslov člena 6.09 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6.09 – Potrjevanje in redni pregledi“.

(c)

Vstavi se naslednji člen 10.03c:

„Člen 10.03c – Stalno nameščeni protipožarni sistemi za zaščito predmetov“.

2.

V odstavku 1 člena 2.07 se izraz „uradne številke“ nadomesti z „evropske identifikacijske številke za plovila“.

3.

Člen 2.17 se spremeni:

(a)

Odstavku 2 se doda naslednji stavek:

„Register iz odstavka 1 ustrezno posodabljajo.“

(b)

Doda se naslednji odstavek 3:

„3.

Da bi izvedli upravne ukrepe za zagotovitev varne in udobne plovbe ter za izvajanje členov 2.02 do 2.15 ter členov 8, 10, 11, 12, 15, 16 in 17 te direktive, bo na podlagi upravnih sporazumov pristojnim organom drugih držav članic, pogodbenicam mannheimske konvencije ter, če bo zagotovljena enakovredna raven varstva, tudi tretjim državam odobren dostop do registra v skladu z vzorcem iz priloge VI, ki je omejen na branje.“

4.

Člen 2.18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2.18

Enotna evropska identifikacijska številka za plovila

1.

Enotna evropska identifikacijska številka za plovila (ENI) (v nadaljnjem besedilu: evropska identifikacijska številka za plovila) je sestavljena iz osmih arabskih številk v skladu z dodatkom III.

2.

Pristojni organ, ki je izdal spričevalo Skupnosti, na spričevalo Skupnosti vnese evropsko identifikacijsko številko za plovila. Če plovni objekt ob izdaji spričevala Skupnosti še nima evropske identifikacijske številke za plovila, jo navedenemu plovnemu objektu dodeli pristojni organ države članice, ki je plovni objekt registrirala ali v kateri ima ta domače pristanišče.

Če plovnemu objektu evropske identifikacijske številke za plovila ni mogoče dodeliti, evropsko identifikacijsko številko za plovila, ki se vnese na spričevalo Skupnosti, dodeli pristojni organ, ki je izdal spričevalo Skupnosti.

3.

Plovnemu objektu se lahko dodeli samo ena evropska identifikacijska številka za plovila. Evropska identifikacijska številka za plovila se izda samo enkrat in se med življenjsko dobo plovnega objekta ne spremeni.

4.

Lastnik plovnega objekta ali njegov zastopnik pristojni organ zaprosi za dodelitev evropske identifikacijske številke za plovila. Lastnik ali njegov zastopnik je odgovoren tudi za pritrditev evropske identifikacijske številke za plovila, ki je navedena na spričevalu Skupnosti, na plovni objekt.

5.

Vsaka država članica sporoči Komisiji organe, pristojne za dodelitev evropske identifikacijske številke za plovila. Komisija vodi register teh pristojnih organov in pristojnih organov, ki so jih sporočile tretje države, register pa je v vpogled tudi državam članicam. Na zahtevo imajo lahko vpogled v register tudi pristojni organi tretjih držav.

6.

V skladu z odstavkom 5 vsak pristojni organ sprejme vse potrebne ukrepe, da ostalim pristojnim organom, navedenim v registru v skladu z odstavkom 5, sporoči vsako evropsko identifikacijsko številko za plovila, ki jo dodeli, ter podatke za identifikacijo v skladu z dodatkom IV. Vpogled v te podatke imajo lahko na podlagi upravnih sporazumov pristojni organi drugih držav članic, pogodbenice mannheimske konvencije ter, če je zagotovljena enakovredna raven varstva podatkov, tudi tretje države za izvajanje upravnih ukrepov za zagotavljanje varne in udobne plovbe ter za izvajanje člena 2.02 do 2.15 in člena 2.18(3) ter členov 8, 10, 11, 12, 15, 16 in 17 te direktive.“

5.

V drugem pododstavku odstavka 2 člena 2.19 se izraz „uradno številko“ nadomesti z „evropsko identifikacijsko številko za plovila“.

6.

Člen 6.02(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.

Če ima krmilna naprava motorno pogonsko enoto, mora biti prisotna druga neodvisna pogonska enota ali dodaten ročni pogon. V primeru okvare ali slabega obratovanja pogonske enote krmilnega sistema mora druga neodvisna pogonska enota ali ročni pogon začeti obratovati v petih sekundah.“

7.

Člen 6.03 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6.03

Pogonska enota hidravlične krmilne naprave

1.

Na pogonsko enoto hidravlične krmilne naprave ne sme biti priklopljen noben drug porabnik energije.

2.

Hidravlični rezervoarji so opremljeni s sistemom opozarjanja, ki spremlja vsako upadanje ravni olja pod najnižjo raven, potrebno za zanesljivo delovanje.

3.

Velikost, oblika in razporeditev cevovoda čim bolj izključujejo mehanske poškodbe ali poškodbe zaradi ognja.

4.

Hidravlične cevi:

(a)

so dovoljene samo, če je zaradi blaženja vibracij ali prostega gibanja komponent njihova uporaba neizogibna;

(b)

so konstruirane tako, da prenesejo najmanj največji delovni tlak;

(c)

je treba zamenjati vsaj vsakih osem let.

5.

Hidravlični cilindri, hidravlične črpalke ter hidravlične in električne motorje vsaj vsakih osem let pregleda specializirano podjetje, ki jih po potrebi popravi.“

8.

Člen 6.07(2) se spremeni:

(a)

Uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Na krmilnem položaju je na voljo svetlobni in zvočni alarm, ki zazna:“.

(b)

Točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„a)

upadanje ravni olja v hidravličnih rezervoarjih pod najnižjo raven v skladu s členom 6.03(2) in upadanje delovnega tlaka v hidravličnem sistemu;“.

9.

Člen 6.09 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6.09

Potrjevanje in redni pregledi

1.

Inšpekcijski organ bo preveril, ali je krmilni sistem pravilno nameščen. V ta namen lahko zahteva naslednje dokumente:

(a)

opis krmilnega sistema;

(b)

skice in podatke o pogonskih enotah in napravi za upravljanje krmila;

(c)

podatke o krmilni napravi;

(d)

shemo električne napeljave;

(e)

opis regulatorja stopnje obratov;

(f)

navodila za uporabo in vzdrževanje krmilnega sistema.

2.

Delovanje celotnega krmilnega sistema se preveri s preskusom plovnosti. Če je nameščen regulator stopnje obratov, se preveri, ali lahko plovilo zanesljivo ohrani vnaprej določeno smer in varno manevrira.

3.

Krmilne sisteme na motorni pogon pregleda strokovnjak:

(a)

pred obratovanjem;

(b)

po okvari;

(c)

po spremembi ali popravilu;

(d)

redno vsaj vsake tri leta.

4.

Inšpekcijski pregled mora zajemati vsaj:

(a)

pregled skladnosti odobrenih skic, pri rednih inšpekcijskih pregledih pa tudi, ali je krmilni sistem spremenjen;

(b)

preskušanje delovanja vseh obratovalnih možnosti krmilnega sistema;

(c)

vizualni pregled in pregled neprepustnosti hidravličnih komponent, zlasti ventilov, cevovodov, hidravličnih napeljav, hidravličnih cilindrov, hidravličnih črpalk in hidravličnih sesalnikov;

(d)

vizualni pregled električnih komponent, zlasti relejev, električnih motorjev in varnostnih naprav;

(e)

pregled svetlobnih in zvočnih kontrolnih naprav.

5.

Ob tem se izda potrdilo o inšpekcijskem pregledu, ki ga podpiše inšpektor in na katerem je naveden datum pregleda.“

10.

Člen 7.02 se spremeni:

(a)

Prvi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„Območje krmarjevega oviranega pogleda pred plovilom v nenatovorjenem stanju s polovico zalog in brez balasta ne sme presegati dveh dolžin plovila ali 250 m do gladine vode, odvisno od tega, kaj je manj.“

(b)

Drugi pododstavek odstavka 6 se nadomesti z naslednjim:

„Da bi preprečili odsevanje, so sprednja okna poveljniškega mosta odporna proti bleščanju ali opremljena tako, da učinkovito preprečujejo odsevanje. Ta zahteva se šteje za izpolnjeno, kadar so okna poveljniškega mosta nagnjena od navpične ravnine tako, da je zunanji zgornji del pod kotom najmanj 10° in največ 25°.“

11.

Člen 8.05(7) se nadomesti z naslednjim:

„7.

Neposredno ob odprtini rezervoarja je cevovod za distribucijo goriva opremljen s ventilom za hitro zapiranje, ki se lahko upravlja s krova tudi takrat, ko so zadevne sobe zaprte.

Če je upravljalna naprava skrita, se zagotovi, da pokrova ni mogoče zakleniti.

Upravljalna naprava je označena rdeče. Če je naprava skrita, je označena s simbolom za ventil za hitro zapiranje v skladu s sliko 9 iz dodatka I, katerega stranska dolžina je najmanj 10 cm.

Prvi pododstavek ne velja za rezervoarje za gorivo, vgrajene neposredno na motor.“

12.

Členu 9.15(9) se doda naslednji stavek:

„Število kabelskih spojev se omeji na najmanjše število.“

13.

Člen 10.03 se spremeni:

(a)

Odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.

Ob tem se izda potrdilo o inšpekcijskem pregledu, ki ga podpiše inšpektor in na katerem je naveden datum pregleda.“

(b)

Odstavek 10 se črta.

14.

Člen 10.03b se spremeni:

(a)

Odstavku 1 se doda naslednja točka (d):

„(d)

FK-5-1-12 (dodekafluoro-2-metilpentan-3-on).“

(b)

Točka (b) odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Izpustne šobe so dimenzionirane in montirane tako, da je gasilno sredstvo enakomerno porazdeljeno. Gasilno sredstvo mora učinkovati tudi pod talnimi oblogami.“

(c)

V odstavku 5 se točka (e)(cc) nadomesti z naslednjim:

„(cc)

ukrepov, ki jih mora izvesti posadka ob sprožitvi protipožarnega sistema in pri vstopu v zavarovano sobo po sprožitvi ali poplavljenju, zlasti v zvezi z morebitno prisotnostjo nevarnih snovi;“.

(d)

V odstavku 9 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

Ob tem se izda potrdilo o inšpekcijskem pregledu, ki ga podpiše inšpektor in na katerem je naveden datum pregleda.“

(e)

Odstavek 13 se nadomesti z naslednjim:

„13.   FK-5-1-12 protipožarni sistemi

Protipožarni sistemi, ki kot gasilno sredstvo uporabljajo FK-5, poleg zahtev iz oddelkov 1 do 9 izpolnjujejo naslednje določbe:

(a)

Če je treba zavarovati več prostorov, ki imajo različne bruto prostornine, je v vsakem prostoru nameščen lasten protipožarni sistem.

(b)

Vsaka posoda s FK-5-1-12, nameščena v prostoru, ki je zaščiten, je opremljena z nadtlačnim varnostnim ventilom. Nadtlačni varnostni ventil mora, če je posoda izpostavljena učinkom ognja in protipožarni sistem ni bil sprožen, na neškodljiv način sprostiti vsebino posode v prostor, ki je zaščiten.

(c)

Vsaka posoda je opremljena z napravo za preverjanje tlaka plina.

(d)

Posode se lahko napolnijo do največ 1,00 kg/l. Velja, da specifična prostornina nestisnjenega FK-5-1-12 znaša 0,0719 m3/kg.

(e)

Prostornina FK-5-1-12 za prostor, ki je zavarovan, je vsaj 5,5 % njene bruto prostornine. Ta prostornina se dobavi v 10 sekundah.

(f)

Posode s FK-5-1-12 so opremljene z napravami za merjenje tlaka, ki ob nedovoljeni izgubi potisnega plina v prostoru za krmiljenje sprožijo zvočni in svetlobni alarm. Če ni prostora za krmiljenje, se mora ta alarm sprožiti zunaj prostora, ki je zaščiten.

(g)

Po poplavljenju koncentracija v prostoru, ki je zaščiten, ne presega 10,0 %.“

15.

Vstavi se naslednji člen 10.03c:

„Člen 10.03c

Stalno nameščeni protipožarni sistemi za zaščito predmetov

Stalno nameščeni protipožarni sistemi za zaščito predmetov so dovoljeni le na podlagi priporočil odbora.“

16.

V odstavku 2 člena 10.05 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Prilagojen pnevmatski rešilni jopič v skladu z evropskim standardom EN 395: 1998 ali EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006, EN ISO 12402-4: 2006 je na dosegu vsake osebe, ki je redno na plovilu.“

17.

V členu 14.13 se po drugem stavku vstavi naslednji stavek:

„Pri potniških plovilih strokovnjak tudi preveri, ali je na voljo veljavno potrdilo o inšpekcijskem pregledu, ki potrjuje pravilno namestitev ali inšpekcijski pregled plinskega alarmnega sistema iz člena 15.15(9).“

18.

Člen 15.03 se spremeni:

(a)

Odstavku 1 se doda naslednji stavek:

„Podatki o praznem plovilu, ki se upoštevajo pri izračunu stabilnosti, se ugotovijo z nagibnim preskusom.“

(b)

Odstavek 2 se spremeni:

(i)

V tretjem pododstavku se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Poleg tega se za naslednji pogoj obremenitve preveri tudi zahteva iz oddelka 3(d):“

(ii)

Zadnji pododstavek se črta.

(c)

Odstavek 3 se spremeni:

(i)

Točke (a), (b) in (c) se nadomestijo z naslednjim:

„(a)

največji vzravnalni moment hmax se mora pojaviti pri nagibnem kotu φmax ≥ (φmom + 3°) in ne sme biti manjši od 0,20 m. Vendar v primeru φf < φmax vzravnalni moment pri kotu preplavljanja φf ne sme biti manjši od 0,20 m;

(b)

kot preplavljanja φf ne sme biti manjši od (φmom + 3°);

(c)

površina A pod krivuljo vzravnalnega momenta, odvisno od položajev φf in φmax, dosega vsaj naslednje vrednosti:

Primer

 

 

A

1

φmax ≤ 15° ali φf ≤ 15°

 

0,05 m·rad do manjšega od kotov φmax ali φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) m·rad do kota φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φmax) m·rad do kota φmax

4

φmax ≥ 30° in φf ≥ 30°

 

0,035 m·rad do kota φ = 30°

Pri čemer je:

hmax

največji moment;

φ

nagibni kot;

φf

kot preplavljanja, to je nagibni kot, pri katerem zalije odprtine v trupu, v nadgradnji ali zgradbah na krovu, ki jih ni mogoče zapreti tako, da so neprepustna za vodo, ko so potopljena;

φmom

največji nagibni kot v skladu z (e);

φmax

nagibni kot, pri katerem se pojavi največji vzravnalni moment;

A

površina pod krivuljo vzravnalnega momenta.“

(ii)

Točka (e) se nadomesti z naslednjo:

„(e)

v nobenem od naslednjih dveh primerov nagibni kot φmom ne presega 12°:

(aa)

pri uporabi nagibnega momenta zaradi potnikov in vetra v skladu z oddelkoma 4 in 5;

(bb)

pri uporabi nagibnega momenta zaradi potnikov in vetra v skladu z oddelkoma 4 in 6.“

(d)

V odstavku 4 se obrazložitev „ni = 4 za proste krovne površine in krovne površine s premičnim pohištvom; za krovne površine s pritrjenim sedežnim pohištvom, kot so klopi, se ni izračuna upoštevajoč površino širine 0,45 m in sedežne globine 0,75 m na osebo“ nadomesti z naslednjim:

„ni

=

3,75 za proste krovne površine in krovne površine s premičnim pohištvom;

za krovne površine s pritrjenim sedežnim pohištvom, kot so klopi, se ni izračuna upoštevajoč površino širine 0,50 m in sedežne globine 0,75 m na osebo“

(e)

Odstavek 9 se spremeni:

(i)

Tabela po uvodnem stavku drugega pododstavka se nadomesti z naslednjo tabelo:

 

„Enooddelčni status

Dvooddelčni status

razsežnost bočne poškodbe

vzdolžna l [m]

0,10 · LWL, vendar ne manj kot 4,00 m

0,05 · LWL, vendar ne manj kot 2,25 m

prečna b [m]

B/5

0,59

navpična h [m]

od dna plovila do vrha brez razmejitve

razsežnost poškodbe dna

vzdolžna l [m]

0,10 · LWL, vendar ne manj kot 4,00 m

0,05 · LWL, vendar ne manj kot 2,25 m

prečna b [m]

B/5

navpična h [m]

0,59; cevi, vgrajene v skladu z oddelkom 13(c) člena 15.02, se štejejo za nepoškodovane“

(ii)

V točki (d) se zadnji pododstavek črta.

(f)

V odstavku 10 se doda naslednja točka (d):

„(d)

Izračun učinka proste površine v vmesnih stopnjah poplavljenja temelji na celotni površini poškodovanih oddelkov.“

(g)

Odstavek 11 se spremeni:

(i)

V uvodnem stavku se črtajo besede „zaradi oseb“.

(ii)

Točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

nad ravnotežnim položajem pozitivni del krivulje vzravnalnega momenta pokaže vrednost vzravnalnega momenta GZR ≥ 0,02 m s površino A ≥ 0,0025 m·rad. Te minimalne vrednosti stabilnosti so dosežene do potopitve prve nezaščitene odprtine in vsekakor, preden je dosežen nagibni kot φm ≤ 25°.

Image

19.

Člen 15.06 se spremeni:

(a)

V odstavku 3 se točki (a) doda naslednji stavek:

„prostori, razen kabin, in skupine prostorov, ki imajo samo en izhod, imajo najmanj en izhod v sili“;

(b)

V odstavku 8 se v točki (a) uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„skupna površina zbirnih prostorov (AS) ustreza vsaj naslednji vrednosti:“

20.

Člen 15.09 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Poleg rešilnih pasov, navedenih v oddelku 1 člena 10.05, so vsi deli krova, ki so namenjeni potnikom in niso ograjeni, na obeh straneh plovila opremljeni z rešilnimi pasovi, razmeščenimi ne več kot 20 m narazen. Rešilni pasovi se štejejo za ustrezne, če so v skladu z:

evropskim standardom EN 14144: 2003 ali

pravilom 7.1 poglavja III Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS 1974) in odstavkom 2.1 Kodeksa o reševalnih napravah (LSA).“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Poleg reševalnih pasov iz oddelka 1 ima vse ladijsko osebje na dosegu individualno reševalno opremo v skladu z oddelkom 2 člena 10.05. Za ladijsko osebje, ki ni odgovorno za izvajanje nalog v skladu z varnostnim programom, so dovoljeni nenapihljivi ali pol avtomatično napihljivi rešilni jopiči v skladu s standardom iz oddelka 2 člena 10.05.“

(c)

Odstavek 4 se spremeni:

(i)

Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Poleg reševalne opreme, navedene v oddelkih 1 in 2, je individualna reševalna oprema v skladu z oddelkom 2 člena 10.05 razpoložljiva za 100 % največjega dopustnega števila potnikov. Dovoljeni so tudi nenapihljivi ali pol avtomatično napihljivi rešilni jopiči v skladu s standardi iz oddelka 2 člena 10.05.“

(ii)

Drugi pododstavek se črta.

21.

Člen 15.10(6) se nadomesti z naslednjim:

„Zasilni agregat je nameščen nad mejno črto ali čim bolj daleč stran od virov energije v skladu s členom 9.02(1), da se zagotovi, da pri poplavljenju v skladu s členom 15.03(9) ni poplavljen hkrati s temi viri energije.“

22.

Člen 15.11 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se spremeni:

(i)

V točki (d) se točka (aa) nadomesti z naslednjim:

„(aa)

del 3 priloge I k Pravilniku o protipožarnih postopkih preskušanja in“

(ii)

Doda se naslednja točka (e):

„(e)

Nadzorni organ lahko v skladu s Pravilnikom o protipožarnih postopkih preskušanja predpiše preskus na vzorčni predelni steni, da zagotovi skladnost z zgornjimi določbami glede odpornosti in dviga temperature.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Predelne stene

(a)

med prostori so načrtovane v skladu z naslednjimi tabelami:

(aa)

Tabela za predelne stene med prostori, v katerih niso nameščeni tlačni brizgalni sistemi v skladu s členom 10.03a:

Prostori

Nadzorni centri

Stopniščni jaški

Zbirni prostori

Saloni

Strojnice

Kuhinje

Shrambe

Nadzorni centri

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Stopniščni jaški

 

A0

A30

A60

A60

A60

Zbirni prostori

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Saloni

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Strojnice

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kuhinje

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Shrambe

 

 

 

 

 

 

(bb)

Tabela za predelne stene med prostori, v katerih so nameščeni tlačni brizgalni sistemi v skladu s členom 10.03a:

Prostori

Nadzorni centri

Stopniščni jaški

Zbirni prostori

Saloni

Strojnice

Kuhinje

Shrambe

Nadzorni centri

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Stopniščni jaški

 

A0

A0

A60

A30

A0

Zbirni prostori

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Saloni

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Strojnice

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Kuhinje

 

 

 

 

 

B15

Shrambe

 

 

 

 

 

 

(b)

Predelne stene tipa A so pregrade, stene in krovi, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(aa)

narejene so iz jekla ali drugega ustreznega materiala;

(bb)

so primerno utrjene;

(cc)

izolirane so s homologiranim nevnetljivim materialom tako, da se povprečna temperatura na strani, obrnjeni od ognja, ne dvigne za več kot 140 °C nad začetno temperaturo in se v nobeni točki, vključno z režami in stiki, ne dvigne za več kot 180 °C nad začetno temperaturo v naslednjih predpisanih časih:

 

tip A60 – 60 minut

 

tip A30 – 30 minut

 

Tip A0 – 0 minut;

(dd)

izdelane so tako, da preprečijo prenos dima in plamenov do konca običajnega enournega protipožarnega preskusa;

(c)

predelne stene tipa B so pregrade, stene, krovi, stropi in prednje stene, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(aa)

narejene so iz homologiranega nevnetljivega materiala. Poleg tega so vsi materiali, uporabljeni pri izdelavi in montaži predelnih sten, nevnetljivi, razen prednjih sten, ki so vsaj negorljive;

(bb)

izolacijsko vrednost dokazujejo tako, da se povprečna temperatura na strani, obrnjeni od ognja, ne dvigne za več kot 140 °C nad začetno temperaturo in da se v nobeni točki, vključno z režami in stiki, temperatura ne poviša za več kot 225 °C nad začetno temperaturo v naslednjih predpisanih časih:

 

tip B15 – 15 minut

 

tip B0 – 0 minut;

(cc)

načrtovane so tako, da preprečijo prenos plamenov do konca prve pol ure normalnega protipožarnega preskusa.“

23.

Člen 15.15 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Potniška plovila, registrirana za prevoz do največ 50 potnikov z dolžino LWL ne več kot 25 m, so po poškodbi v skladu s členom 15.03(7 do 13) enako stabilna ali pa po simetričnem poplavljenju izpolnjujejo naslednja merila:“

(b)

V odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

potopitev plovila ne presega mejne črte in“

(c)

V odstavku 5 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Nadzorni organ lahko spregleda uporabo člena 10.04 pri potniških plovilih, namenjenih za prevoz največ 250 potnikov z dolžino LWL ne več kot 25 m, če so ta opremljena s ploščadjo, dostopno z obeh strani plovila, neposredno nad črto potopitve, tako da je omogočeno varno reševanje oseb iz vode.“

(d)

V odstavku 10 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Naslednje določbe ne veljajo za potniška plovila z dolžino LWL ne več kot 25 m:“

24.

V členu 16.06 se v odstavku 2 izraz „uradna številka“ nadomesti z „evropska identifikacijska številka za plovila“.

25.

Člen 21.02 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se točki (g) po sklicu na člen „10.03b“ doda naslednji sklic:

„člen 10.03c“

(b)

V odstavku 2 se v točki (d) sklic na člen „člen 10.07“ nadomesti z naslednjim:

„člen 10.05“.

26.

Tabela v členu 24.02(2) se spremeni:

(a)

Po vnosu, ki se nanaša na člen 6.01(7), se vstavi naslednji vnos, ki se nanaša na člen 6.02(1):

„6.02(1)

Prisotnost ločenih hidravličnih rezervoarjev

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2010.

Dva pilotska ventila v primeru hidravličnih pogonskih enot

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2020.

Ločen cevovod za drugo pogonsko enoto v primeru hidravličnih pogonskih enot

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2020.“

(b)

Vnos, ki se nanaša na člen 6.02(2), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 2

Aktiviranje druge pogonske enote z eno operacijo

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2010.“

(c)

Vnos, ki se nanaša na člen 6.03(1), se nadomesti z naslednjim:

„6.03(1)

Povezava drugih porabnikov na pogonsko enoto hidravlične krmilne naprave

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2020.“

(d)

Vnos, ki se nanaša na člen 6.03(2), se črta.

(e)

Vnos, ki se nanaša na člen 6.07(2), se nadomesti z naslednjim:

„6.07(2)(a)

Alarm za raven v hidravličnih rezervoarjih in alarm za delovni tlak

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2010.“

(f)

Po vnosu, ki se nanaša na člen 7.02(2), se vstavi naslednji vnos, ki se nanaša na člen 6.08(1):

„7.02(2)

Oviran pogled pred plovilom dve dolžini plovila, če je ta manj kot 250 m

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2049.“

(g)

Vnos, ki se nanaša na člen 8.05(7), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 7, prvi pododstavek

Ventil za hitro zapiranje je nameščen na rezervoarju, ki se upravlja s krova

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.“

(h)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.01(2)(e), se nadomesti z naslednjim:

„(e)

prepoved utekočinjenega plina v skladu s poglavjem 14

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2045. Prehodna določba se uporablja le, če so alarmni sistemi nameščeni v skladu s členom 15.15(9)“

(i)

Po vnosu, ki se nanaša na člen 15.06(6)(c), se vstavi naslednji vnos, ki se nanaša na člen 15.06(6)(b):

„(c)

Poti za izhod v sili ne vodijo skozi strojnice

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2007.

Poti za izhod v sili ne vodijo skozi kuhinje

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.“

(j)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.06(7), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 7

Primeren sistem varnostnih navodil

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.“

(k)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.06(16), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 16

Sistemi pitne vode v skladu s členom 12.05

N.R.C., najpozneje 31.12.2006.“

(l)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.07, se nadomesti z naslednjim:

„15.07

Zahteve za pogonski sistem

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.“

(m)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.09(4), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 4

Reševalna oprema

Za potniška plovila, ki so bila pred 1.1.2006 opremljena s skupinskimi reševalnimi napravami v skladu z odd. 5 člena 15.09, te naprave veljajo za nadomestilo individualni reševalni opremi

Za potniška plovila, ki so bila pred 01.01.2006 opremljena s skupinskimi reševalnimi napravami v skladu z odd. 6 člena 15.09, te veljajo za nadomestilo individualni reševalni opremi do izdaje ali podaljšanja spričevala Skupnosti po 1.1.2010.“

(n)

s, ki se nanaša na člen 15.10(3), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 3

Ustrezna zasilna razsvetljava

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.“

(o)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.10(6), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 6, prvi stavek

Stene v skladu s členom 15.11(2)

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.

drugi in tretji stavek

Postavitev kablov

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.

četrti stavek

Zasilni agregat nad mejno črto

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.“

(p)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.12(1), se nadomesti z naslednjim:

„15.12(1)(c)

Prenosni gasilni aparati v kuhinjah

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti“

(q)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.12(2), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 2(a)

Druga črpalka za gašenje

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2010.“

(r)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.12(3), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 3(b) in (c)

Tlak in dolžina vodnega curka

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2010.“

(s)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.12(9), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 9

Sistemi za gašenje v strojnicah

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.“

27.

V tabeli člena 24.03(1) se vnos, ki se nanaša na člen 15.05, nadomesti z naslednjim:

„15.05

Število potnikov

Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti po 1.1.2045.“

28.

Tabela v členu 24.06(5) se spremeni:

(a)

Za vnosom, ki se nanaša na poglavje 3, se vstavi naslednji vnos:

„POGLAVJE 6

6.02(1)

Dva pilotska ventila v primeru hidravličnih pogonskih enot

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2020.

1.4.2007

Ločen cevovod za drugo pogonsko enoto v primeru hidravličnih pogonskih enot

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2020.

1.4.2007

6.03(1)

Povezava drugih porabnikov na pogonsko enoto hidravlične krmilne naprave

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2020.

1.4.2007

6.07(2)(a)

Alarm za raven v hidravličnih rezervoarjih in alarm za delovni tlak

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 01.01.2010.

1.4.2007

POGLAVJE 7

7.02(2)

Oviran pogled pred plovilom več kot dve dolžini plovila, če je ta manj kot 250 m

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2049.

30.12.2008“

(b)

Po vnosu, ki se nanaša na člen 8.05(7), se vstavi naslednji vnos, ki se nanaša na člen 8.03(3):

„8.05, odd. 7, prvi stavek

Ventil za hitro zapiranje je nameščen na rezervoarju, ki se upravlja s krova

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.1.1.2015

1.4.2008“

(c)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.01(2)(e), se nadomesti z naslednjim:

„(e)

Prepoved utekočinjenega plina v skladu s poglavjem 14

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2045. Prehodna določba se uporablja le, če so alarmni sistemi nameščeni v skladu s členom 15.15(9)

1.1.2006“

(d)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.06(6)(c), se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Poti za izhod v sili ne vodijo skozi strojnice

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2007.

1.1.2006“

Poti za izhod v sili ne vodijo skozi kuhinje

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.

(e)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.06(7), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 7

Primeren sistem varnostnih navodil

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015. .

1.1.2006“

(f)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.06(16), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 16

Sistemi pitne vode v skladu s členom 12.05

N.R.C., najpozneje 31.12.2006

1.1.2006“

(g)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.07, se nadomesti z naslednjim:

„15.07

Zahteve za pogonski sistem

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.

1.1.2006“

(h)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.09(4), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 4

Reševalna oprema

Za potniška plovila, ki so bila pred 1.1.2006 opremljena s skupinskimi reševalnimi napravami v skladu z odd. 5 člena 15.09, te naprave veljajo za nadomestilo individualni reševalni opremi.

Za potniška plovila, ki so bila pred 01.01.2006 opremljena s skupinskimi reševalnimi napravami v skladu z odd. 6 člena 15.09, te veljajo za nadomestilo individualni reševalni opremi do izdaje ali podaljšanja spričevala Skupnosti po 1.1.2010.

1.1.2006“

(i)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.10(3), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 3

Ustrezna zasilna razsvetljava

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.

1.1.2006“

(j)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.10(6), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 6, prvi stavek

Stene v skladu s členom 15.11(2).

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.

1.1.2006

drugi in tretji stavek

Postavitev kablov

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.

1.1.2006

četrti stavek

Zasilni agregat nad mejno črto

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015.

1.1.2006“

(k)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.12(1), se nadomesti z naslednjim:

„15.12(1)(c)

Prenosni gasilni aparati v kuhinjah

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti

1.1.2006“

(l)

Vnos, ki se nanaša na člen 15.12(2), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 2(a)

Druga črpalka za gašenje

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2010.

1.1.2006“

(m)

Naslednji vnos:

„odd. 9

Sistemi za gašenje v strojnicah

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2010.

1.1.2006

15.12(9)

Sistemi za gašenje v strojnicah, izdelani iz jekla ali z ustreznimi lastnostmi

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2045. Prehodno obdobje se ne uporablja za potniška plovila, zgrajena po 31.12.1995, ki imajo trup iz lesa, aluminija ali plastike in katerih strojnice niso izdelane iz materiala v skladu z oddelkoma 3 in 4 člena 3.04.

1.1.2006“

se nadomesti z naslednjim:

„odd. 9

Sistemi za gašenje v strojnicah

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2015. Prehodno obdobje se ne uporablja za potniška plovila, zgrajena po 31.12.1995, ki imajo trup iz lesa, aluminija ali plastike in katerih strojnice niso izdelane iz materiala v skladu z oddelkoma 3 in 4 člena 3.04.

1.1.2006“

29.

Tabela v členu 24a.02(2) se spremeni:

(a)

Po vnosu, ki se nanaša na člen 6.02(1) se vstavi naslednji vnos, ki se nanaša na člen 6.01(7):

„6.02(1)

Prisotnost ločenih hidravličnih rezervoarjev

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2026.

Dva pilotska ventila v primeru hidravličnih pogonskih enot

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2026.

Ločen cevovod za drugo pogonsko enoto v primeru hidravličnih pogonskih enot

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2026.“

(b)

Vnos, ki se nanaša na člen 6.02(2), se nadomesti z naslednjim:

„odd. 2

Aktiviranje druge pogonske enote z eno operacijo

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2026.“

(c)

Vnos, ki se nanaša na člen 6.03(1), se nadomesti z naslednjim:

„6.03(1)

Povezava drugih porabnikov na pogonsko enoto hidravlične krmilne naprave

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2026.“

(d)

Vnos, ki se nanaša na člen 6.03(2), se črta.

(e)

Vnos, ki se nanaša na člen 6.07(2), se nadomesti z naslednjim:

„6.07(2)(a)

Alarm za raven v hidravličnih rezervoarjih in alarm za delovni tlak

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2026.“

(f)

Vnos, ki se nanaša na člen 7.02(2) do (7), se nadomesti z naslednjim:

„7.02(2) do (6)

Neoviran pogled iz prostora za krmiljenje, razen naslednjih oddelkov

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 1.1.2049.“

30.

V Dodatek I se vstavi naslednja slika 9:

„Slika 9

Ventil na rezervoarju za hitro zapiranje

Image

Barva: rjava/bela“

31.

Dodata se naslednja dodatka III in IV:

Dodatek III

Vzorec enotne evropske identifikacijske številke za plovila

A

A

A

x

x

x

x

x

[Koda pristojnega organa, ki dodeli evropsko identifikacijsko številko za plovila]

[serijska številka]

V modelu pomeni ‚AAA‘ kodo s trimestnim številom, ki jo pri dodelitvi evropske identifikacijske številke za plovila doda pristojni organ, pri čemer posamezna država uporabi naslednje številke:

001–019

Francija

020–039

Nizozemska

040–059

Nemčija

060–069

Belgija

070–079

Švica

080–099

Rezervirano za plovila iz držav, ki niso pogodbenice mannheimske konvencije in za katere je bilo spričevalo za plovbo po Renu izdano pred 1. 4. 2007

100–119

Norveška

120–139

Danska

140–159

Združeno kraljestvo

160–169

Islandija

170–179

Irska

180–189

Portugalska

190–199

rezervirano

200–219

Luksemburg

220–239

Finska

240–259

Poljska

260–269

Estonija

270–279

Litva

280–289

Latvija

290–299

rezervirano

300–309

Avstrija

310–319

Lihtenštajn

320–329

Češka republika

330–339

Slovaška

340–349

rezervirano

350–359

Hrvaška

360–369

Srbija

370–379

Bosna in Hercegovina

380–399

Madžarska

400–419

Ruska federacija

420–439

Ukrajina

440–449

Belorusija

450–459

Republika Moldavija

460–469

Romunija

470–479

Bolgarija

480–489

Gruzija

490–499

rezervirano

500–519

Turčija

520–539

Grčija

540–549

Ciper

550–559

Albanija

560–569

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

570–579

Slovenija

580–589

Črna gora

590–599

rezervirano

600–619

Italija

620–639

Španija

640–649

Andora

650–659

Malta

660–669

Monako

670–679

San Marino

680–699

rezervirano

700–719

Švedska

720–739

Kanada

740–759

Združene države Amerike

760–769

Izrael

770–799

rezervirano

800–809

Azerbajdžan

810–819

Kazahstan

820–829

Kirgizistan

830–839

Tadžikistan

840–849

Turkmenistan

850–859

Uzbekistan

860–869

Iran

870–999

rezervirano.

‚xxxxx‘ pomeni petmestno serijsko številko, ki jo dodeli pristojni organ.

Dodatek IV

Podatki za identifikacijo plovila

A.   Vsa plovila

1.

Enotna evropska identifikacijska številka za plovila v skladu s členom 2.18 te priloge (polje 3 v modelu dela 1 priloge V in peti stolpec priloge VI)

2.

Ime plovila (polje 1 v modelu dela 1 priloge V in četrti stolpec priloge VI)

3.

Vrsta plovila v skladu s točkama 1–28 člena 1.01 te priloge (polje 2 v modelu dela 1 priloge V)

4.

Največja dolžina v skladu s točko 70 člena 1.01 te priloge (polje 17a dela 1 priloge V)

5.

Največja širina v skladu s točko 73 člena 1.01 te priloge (polje 18a dela 1 priloge V)

6.

Ugrez v skladu s točko 76 člena 1.01 te priloge (polje 18a dela 1 priloge V)

7.

Vir podatkov (= spričevalo Skupnosti)

8.

Nosilnost (polje 21 dela 1 priloge V in 11. stolpec priloge VI) tovornih plovil

9.

Izpodriv v skladu s točko 60 člena 1.01 te priloge (polje 21 dela 1 priloge V in 11. stolpec priloge VI) plovil, razen tovornih plovil

10.

Uporabnik (lastnik ali njegov zastopnik, poglavje 2 priloge II)

11.

Organ, ki izda spričevalo (del 1 priloge V in priloga VI)

12.

Številka spričevala Skupnosti za plovbo po celinskih plovnih poteh (del 1 priloge V in prvi stolpec priloge VI)

13.

Veljavnost spričevala poteče dne (polje 11 v modelu dela 1 priloge V in 17. stolpec v modelu)

14.

Ustvarjalec podatkovnega niza

B.   Če je na voljo

1.

Nacionalna številka

2.

Vrsta plovila v skladu s tehnično specifikacijo glede elektronskega poročanja za celinsko plovbo

3.

Enojni ali dvojni trup v skladu z ADN/ADNR

4.

Višina v skladu z oddelkom 75 člena 1.01

5.

Bruto tonaža (plovil za plovbo po morju)

6.

Številka IMO (plovil za plovbo po morju)

7.

Pozivni znak (plovil za plovbo po morju)

8.

Številka MMSI

9.

Koda ATIS

10.

Vrsta, številka in veljavnost drugih spričeval ter organ, ki jih je izdal


(1)  Predelne stene med nadzornimi centri in notranjimi zbirnimi prostori ustrezajo tipu A0, med nadzornimi centri in zunanjimi zbirnimi prostori pa samo tipu B15.

(2)  Predelne stene med saloni in notranjimi zbirnimi prostori ustrezajo tipu A 30, med saloni in zunanjimi zbirnimi prostori pa samo tipu B15.

(3)  Predelne stene med kabinami, predelne stene med kabinami in hodniki in navpične predelne stene, ki ločujejo salone v skladu z oddelkom 10, ustrezajo tipu B15; za prostore, opremljene s tlačnimi brizgalnimi sistemi pa tipu B0.

(4)  Predelne stene med strojnicami v skladu s členom 15.07 in oddelkom 6 člena 15.10 ustrezajo tipu A60; v drugih primerih ustrezajo tipu A0.

(5)  B15 zadostuje za predelne stene med kuhinjami na eni strani ter hladilnicami in shrambami hrane na drugi.

(6)  Predelne stene med nadzornimi centri in notranjimi zbirnimi prostori ustrezajo tipu A0, med nadzornimi centri in zunanjimi zbirnimi prostori pa samo tipu B15.

(7)  Predelne stene med saloni in notranjimi zbirnimi prostori ustrezajo tipu A 30, med saloni in zunanjimi zbirnimi prostori pa samo tipu B15.

(8)  Predelne stene med kabinami, predelne stene med kabinami in hodniki in navpične predelne stene, ki ločujejo salone v skladu z oddelkom 10, ustrezajo tipu B15; za prostore, opremljene s tlačnimi brizgalnimi sistemi pa tipu B0.

(9)  Predelne stene med strojnicami v skladu s členom 15.07 in oddelkom 6 člena 15.10 ustrezajo tipu A60; v drugih primerih ustrezajo tipu A0.


PRILOGA II

1.

Priloga V k Direktivi 2006/87/ES se spremeni:

(a)

V polju 3 modela dela I se izraz „uradna številka“ nadomesti z „enotna evropska identifikacijska številka za plovila“.

(b)

V oddelku 2 dela II se izraz „uradna številka“ nadomesti z „enotna evropska identifikacijska številka za plovila“.

(c)

V polju 3 modela dela III se izraz „uradna številka“ nadomesti z „enotna evropska identifikacijska številka za plovila“.

2.

V petem stolpcu Priloge VI k Direktivi 2006/87/ES se izraz „uradna številka“ nadomesti z „enotna evropska identifikacijska številka za plovila“.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

23.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/28


ODLOČBA SVETA

z dne 15. septembra 2008

o spremembi Odločbe 2003/77/ES o določitvi večletnih finančnih smernic za upravljanje sredstev ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji za upravljanje sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo

(2008/750/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2003/76/ES z dne 1. februarja 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1), ter zlasti člena 2(2) Odločbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Komisija upravlja sredstva ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji sredstva Raziskovalnega sklada za premog in jeklo.

(2)

V skladu s členom 2 Odločbe 2003/77/ES (3) je Komisija ponovno ocenila delovanje in učinkovitost finančnih smernic.

(3)

Izkušnje, pridobljene v prvih petih letih izvajanja, in razvoj finančnih trgov kažejo na potrebo po prilagoditvi finančnih smernic.

(4)

Smernice bi morale odražati standardno tržno prakso in opredelitve, kar med drugim zadeva uporabljene pojme zapadlosti, enakovredne vrednostne papirje v primeru sporazumov o ponovnem odkupu in veljavne bonitetne ocene.

(5)

V skladu z zahtevami bonitetnih ocen se morajo nekatere osebe javnega prava prilagoditi državam članicam ali drugim državam v smislu omejitev vlaganj.

(6)

V smernicah je treba upoštevati spremembe v računovodskih pravilih Komisije.

(7)

Zaradi učinkovitosti in zmanjšanja upravnih stroškov je treba prilagoditi pogostost poročanja.

(8)

Zato bi bilo treba Odločbo 2003/77/ES ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2003/77/ES se spremeni:

1.

točka 3 se spremeni:

(a)

točka (a)(iii) se nadomesti z naslednjim:

„(iii)

obveznice s fiksno ali spremenljivo obrestno mero z zapadlostjo ali, v primeru s premoženjem zavarovanih vrednostnih papirjev, pričakovano preostalo zapadlostjo največ 10 let in šest mesecev od datuma plačila, pod pogojem, da jih je izdala ena od kategorij pooblaščenih izdajateljev;“;

(b)

točka (b)(i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)

sporazumi o ponovnem odkupu ali nasprotnem ponovnem odkupu, če so sodelujoče stranke pooblaščene za takšne transakcije in če Komisija lahko ponovno odkupi enakovredne vrednostne papirje, ki jih je morebiti prodala ob izteku pogodbenega roka. Enakovredni vrednostni papirji so vrednostni papirji, (i) ki jih izda isti izdajatelj, (ii) tvorijo del iste izdaje ter (iii) so enake vrste in imajo enako nominalno vrednost, opis in znesek kot posojeni vrednostni papirji, razen kadar so predmet ukrepa družbe ali redenominacije;“;

2.

točka 4 se spremeni:

(a)

točka (a)(i) do (iii) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Vlaganja se omejijo na naslednje zneske:

(i)

za obveznice, ki jih izdajo ali za katere jamčijo države članice ali institucije Unije, 250 milijonov EUR na državo članico ali institucijo; obveznice, ki jih izdajo ali za katere jamčijo regionalni ali lokalni organi oziroma javne družbe ali institucije v državni lasti in/ali pod državnim nadzorom, se lahko vključijo v okviru omejitve zadevne države članice, če imajo bonitetno oceno najmanj ‚AA‘ ali enakovredno oceno;

(ii)

za obveznice z bonitetno oceno najmanj ‚AA‘ ali enakovredno oceno, ki jih izdajo ali za katere jamčijo drugi državni posojilojemalci, njihovi regionalni ali lokalni organi oziroma javne družbe ali institucije v državni lasti in/ali pod državnim nadzorom ali nadnacionalni posojilojemalci, 100 milijonov EUR na izdajatelja ali garanta;

(iii)

za pologe pri pooblaščeni banki in/ali za njene dolžniške instrumente, vključno z obveznicami, 100 milijonov EUR na banko ali 5 % lastnih sredstev banke, glede na to, kaj je manj;“;

(b)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Vlaganja v posamezno izdajo obveznic ob upoštevanju omejitev iz točke (a) ne smejo presegati 20 % celotnega zneska take izdaje v času nakupa.“;

(c)

točki (d) se doda naslednji pododstavek:

„Ko Komisija ugotovi, da so vlaganja ovrednotena pod najnižjimi zahtevami bonitetne ocene, si prizadeva nadomestiti ustrezna vlaganja.“;

(d)

doda se naslednja točka (e):

„(e)

Če je bonitetna ocena obveznice višja od bonitetne ocene izdajatelja ali če izdajatelj nima bonitetne ocene, velja bonitetna ocena obveznice.“;

3.

točka 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   RAČUNOVODSTVO

Upravljanje sredstev se prikaže v letnih računovodskih izkazih za ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji za sredstva Raziskovalnega sklada za premog in jeklo. Ti temeljijo na in se izkazujejo v skladu z računovodskimi pravil ES, kot jih je sprejel računovodja Komisije, ob upoštevanju posebne narave ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo. Zaključne račune potrdi Komisija, preveri pa jih Računsko sodišče. Komisija poveri letno revizijo zaključnih računov zunanjim izvajalcem.“;

4.

v točki 7 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Podrobno poročilo o postopkih upravljanja, izvedenih v skladu s temi smernicami, se pripravi vsakih šest mesecev in pošlje državam članicam.“

Člen 2

Ta odločba začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. septembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 29, 5.2.2003, str. 22.

(2)  Mnenje z dne 11. marca 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 29, 5.2.2003, str. 25.


Komisija

23.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. septembra 2008

o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer na Madagaskarju v zvezi s konzerviranim tunom in fileti tuna

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5097)

(2008/751/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (1), in zlasti člena 36(4) Priloge II k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 je Madagaskar 26. maja 2008 zahteval odstopanje od pravil o poreklu iz navedene priloge za dobo šestih mesecev. Zahtevek zadeva skupno količino 2 000 ton konzerviranega tuna in 500 ton filetov tuna s številko HS 1604. Zahtevek je bil vložen, ker sta se ulov in dobava surovega tuna s poreklom iz Indijskega oceana zmanjšala.

(2)

Po podatkih z Madagaskarja je bil ulov surovega tuna s poreklom v prvih štirih mesecih leta 2008 nenavadno majhen celo v primerjavi z običajnimi sezonskimi nihanji in je privedel do zmanjšanja proizvodnje konzerviranega tuna. Zaradi teh neobičajnih razmer Madagaskar v določenem obdobju ne more izpolnjevati pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007.

(3)

Da bi Madagaskarju omogočili nadaljnji izvoz v Evropsko skupnost, je treba zaradi izteka Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (2) odobriti novo odstopanje.

(4)

Za zagotovitev nemotenega prehoda s Sporazuma o partnerstvu AKP-ES na Sporazum o začasnem gospodarskem partnerstvu VJA (vzhodno- in južnoafriške države)-EU je treba novo odstopanje odobriti z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2008.

(5)

Začasno odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 ne bi povzročilo resne škode obstoječi industriji Skupnosti ob upoštevanju zadevnega uvoza, če se upoštevajo nekateri pogoji v zvezi s količinami, nadzorom in trajanjem.

(6)

Zato je odobritev začasnega odstopanja iz člena 36(1)(a) Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 upravičena.

(7)

Madagaskarju bo odobreno avtomatsko odstopanje od pravil o poreklu za konzerviranega tuna in filete tuna s številko HS 1604 v skladu s členom 42(8) Protokola o poreklu, priloženega začasnemu sporazumu, ki vzpostavlja okvir za Sporazum o gospodarskem partnerstvu med vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (Sporazum o začasnem partnerstvu VJA-EU), ko začne navedeni sporazum veljati ali se začne začasno uporabljati.

(8)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1528/2007 se pravila o poreklu iz Priloge II k navedeni uredbi in odstopanja od njih nadomestijo s pravili Sporazuma o začasnem partnerstvu VJA-EU, katerega začetek veljavnosti ali začasna uporaba sta predvidena leta 2008. Odstopanje je treba uporabljati do 31. decembra 2008, kakor je zahteval Madagaskar, razen če Sporazum o začasnem partnerstvu VJA-EU ne začne veljati ali se začasno uporablja pred navedenim datumom.

(9)

V skladu s členom 42(8) Protokola o poreklu, priloženega Sporazumu o začasnem partnerstvu VJA–EU, je avtomatsko odstopanje od pravil o poreklu omejeno na letno kvoto 8 000 ton konzerviranega tuna in 2 000 ton filetov tuna za države, ki so parafirale Sporazum o začasnem partnerstvu VJA-EU (Komori, Mauritius, Madagaskar, Sejšeli in Zimbabve). Mauritius in Sejšeli so že vložili zahtevek za začasno odstopanje v skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007. V skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 bi bilo neprimerno odobriti odstopanja, ki presegajo letno kvoto, odobreno za regijo VJA v skladu s Sporazumom o začasnem partnerstvu VJA-EU.

(10)

V skladu s tem je treba odobriti odstopanje za Madagaskar v zvezi s 2 000 tonami konzerviranega tuna in 500 tonami filetov tuna za obdobje enega leta.

(11)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot. Zaradi učinkovitega upravljanja, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi z Madagaskarja, carinski organi držav članic in Komisija, bi se morala navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, odobrenim s to odločbo.

(12)

Za zagotovitev učinkovitega spremljanja izvajanja odstopanja morajo organi Madagaskarja Komisiji redno sporočati podrobne podatke o izdanih potrdilih o gibanju blaga EUR.1.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 in v skladu s členom 36(1)(a) navedene priloge se konzervirani tun in fileti tuna iz tarifne številke HS 1604, proizvedeni iz materialov brez porekla, štejejo za proizvode s poreklom iz Madagaskarja v skladu s pogoji iz členov 2 do 6 te odločbe.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za proizvode in količine z Madagaskarja, navedene v Prilogi, ki so prijavljeni za sprostitev v prosti promet v Skupnosti v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

Člen 3

Količine iz Priloge k tej odločbi se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Madagaskarja sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov pri izvozu proizvodov iz člena 1.

Zato vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo za navedene proizvode v skladu s to odločbo, vsebujejo sklic na to odločbo.

Pristojni organi Madagaskarja Komisiji vsake tri mesece pošljejo izjavo o količinah, za katere so bila v skladu s to odločbo izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1, in serijske številke navedenih potrdil.

Člen 5

Polje 7 potrdil EUR.1, izdanih na podlagi te odločbe, vsebuje naslednjo navedbo:

„Derogation — Decision 2008/751/EC“.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008.

Uporablja se do nadomestitve pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 s pravili, priloženimi h kateremu koli sporazumu z Madagaskarjem, ko se navedeni sporazum začne začasno uporabljati ali začne veljati, kar nastopi prej, vendar se ta odločba v nobenem primeru ne uporablja po 31. decembru 2008.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. septembra 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

MADAGASKAR

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje

Količine

09.1645

ex 1604 14 11

ex 1604 14 18

ex 1604 20 70

Konzervirani tun (1)

1.1.2008 do 31.12.2008

2 000 ton

09.1646

1604 14 16

Fileti tuna

1.1.2008 do 31.12.2008

500 ton


(1)  V kateri koli obliki pakiranja, s čimer se proizvod šteje kot konzerviran v smislu številke HS 1604.


23.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/s3


OPOMBA BRALCU

Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih besedil.

Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.