ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 253

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
20. september 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2008/84/ES z dne 27. avgusta 2008 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (Kodificirana različica) ( 1 )

1

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

DIREKTIVE

20.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/1


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/84/ES

z dne 27. avgusta 2008

o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (1), in zlasti člena 3(3)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o posebnih merilih čistosti za živila razen barvil in sladil (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Treba je vzpostaviti merila čistosti za vse aditive, ki niso barvila in sladila, navedenih v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (4).

(3)

Treba je upoštevati specifikacije in analizne metode za aditive, kakor so določeni v Codex Alimentarius, ki ga je pripravil Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive za živila (JECFA).

(4)

Aditive za živila, če so pripravljeni s proizvodnimi postopki ali iz začetnih surovin, ki se bistveno razlikujejo od aditivov, ovrednotenih v Znanstvenem odboru za živila, ali če se razlikujejo od aditivov iz te direktive, je treba predložiti Evropski agenciji za varnost hrane v ovrednotenje varnosti s poudarkom na merilih čistosti.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Odbora za za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(6)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in uporabo direktiv določenih v Prilogi II, Del B –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Merila čistosti iz člena 3(3)(a) Direktive 89/107/EGS za aditive za živila razen barvil in sladil so, kakor je navedeno v Direktivi 95/2/ES, določena v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 2

Direktiva 96/77/ES, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v Prilogi II, Del A, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v Prilogi II, Del B.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. avgusta 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

(2)  UL L 339, 30.12.1996, str. 1.

(3)  Glej Prilogo II, Del A.

(4)  UL L 61, 18.3.1995, str. 1.


PRILOGA I

Etilenoksida ni dovoljeno uporabljati za sterilizacijo aditivov za živila.

E 170 (i) KALCIJEV KARBONAT

Za ta aditiv veljajo enaka merila čistosti, kot so zanj določena v Prilogi k Direktivi Komisije 95/45/ES (1).

E 200 SORBINSKA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

Sorbinska kislina

trans, trans-2,4-heksadienojska kislina

Einecs

203-768-7

Kemijska formula

C6H8O2

Molekulska masa

112,12

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Brezbarvne iglice ali bel, sipek prah, rahlega značilnega vonja, barva se po 90-minutnem segrevanju pri 105 oC ne spremeni.

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

Med 133 oC in 135 oC po 4-urnem sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

B.

Spektrometrija

Izopropanolna raztopina (1 s 4 000 000) ima absorpcijski maksimum pri 254 ± 2 nm.

C.

Pozitivna reakcija na dvojne vezi

 

D.

Točka sublimacije

80 oC

Čistost

 

Vsebnost vode

Ne več kakor 0,5 % (metoda Karl Fischer)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,2 %

Aldehidi

Ne več kakor 0,1 % (kot formaldehid)

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 202 KALIJEV SORBAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev sorbat

Kalijev (E, E)-heksa-2,4-dienoat

Kalijeva sol trans, trans-2,4-heksadienojske kisline

Einecs

246-376-1

Kemijska formula

C6H7O2K

Molekulska masa

150,22

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Bel kristalinični prah, ki po 90-minutnem segrevanju pri 105 oC ne spremeni barve.

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja sorbinske kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 133 oC do 135 oC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

 

B.

Pozitivni reakciji na kalij in na dvojne vezi

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 1,0 % (105 oC, 3 ure)

Kislost ali alkalnost

Ne več kakor približno 1,0 % (kot sorbinska kislina ali K2CO3)

Aldehidi

Ne več kakor 0,1 % (kot formaldehid)

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 203 KALCIJEV SORBAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev sorbat

Kalcijeve soli trans, trans-2,4-heksadienojske kisline

Einecs

231-321-6

Kemijska formula

C12H14O4Ca

Molekulska masa

262,32

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov

Opis

Droben, bel kristalinični prah, ki po 90-minutnem segrevanju pri 105 oC ne spremeni barve

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja sorbinske kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 133 oC do 135 oC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

 

B.

Pozitivni reakciji na kalcij in na dvojne vezi

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 2,0 % s sušenjem z vakuumom štiri ure v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

Aldehidi

Ne več kakor 0,1 % (kot formaldehid)

Fluorid

Ne več kakor 10 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 210 BENZOJEVA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

Benzojeva kislina

Benzenkarboksilna kislina

Fenilkarboksilna kislina

Einecs

200-618-2

Kemijska formula

C7H6O2

Molekulska masa

122,12

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99,5 %, računano na suho snov

Opis

Bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

121,5 oC do 123,5 oC

B.

Pozitivni preskus sublimacije in reakcija na benzoat

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,5 % po 3-urnem sušenju nad žvepleno kislino

pH

Okoli 4 (raztopina v vodi)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 %

Klorirane organske spojine

Ne več kakor 0,07 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,3 %, izraženo kot monoklorbenzojeva kislina

Lahko oksidirajoče snovi

100 ml vode dodamo 1,5 ml žveplene kisline, segrejemo do vrelišča in po kapljicah dodajamo 0,1 N KMnO4 tako dolgo, da je rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega natančno na mg, raztopimo v segreti raztopini in titriramo z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, obstojne 15 sekund. Porabili naj ne bi več kakor 0,5 ml

Lahko karbonizirajoče snovi

Hladna raztopina 0,5 g benzojeve kisline v 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplene kisline se ne sme obarvati močneje kakor referenčna obarvana raztopina, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC (3), 0,3 ml feriklorida TSC (4), 0,1 ml bakrovega sulfata TSC (5) in 4,4 ml vode

Policiklične kisline

Po postopnem nakisanju nevtralne raztopine benzojeve kisline prva oborina ne sme imeti tališča različnega od benzojeve kisline

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 211 NATRIJEV BENZOAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev benzoat

Natrijeva sol benzenkarboksilne kisline

Natrijeva sol fenilkarboksilne kisline

Einecs

208-534-8

Kemijska formula

C7H5O2Na

Molekulska masa

144,11

Vsebnost

Ne manj kakor 99 % C7H5O2Na po 4-urnem sušenju pri 105 oC

Opis

Bel kristalinični prah ali zrnje, skoraj brez vonja

Identifikacija

 

A.

Topnost

Dobro topen v vodi, težko topen v etanolu

B.

Območje taljenja

Območje taljenja benzojeve kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, med 121,5 oC in 123,5 oC po sušenju v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

C.

Pozitivni preskus na benzoat in na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 1,5 % po 4-urnem sušenju pri 105 oC

Lahko oksidirajoče snovi

100 ml vode dodamo 1,5 ml žveplene kisline, segrejemo do vrelišča in po kapljicah dodajamo 0,1 N KMnO4 toliko časa, da je rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, raztopimo v segreti raztopini in titriramo z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, obstojne 15 sekund. Porabili naj ne bi več kakor 0,5 ml

Policiklične kisline

Po postopnem nakisanju nevtralne raztopine natrijevega benzoata prva oborina ne sme imeti območja taljenja različnega od benzojeve kisline.

Klorirane organske spojine

Ne več kakor 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorobenzojeva kislina

Stopnja kislosti ali alkalnosti

Za nevtralizacijo 1 g natrijevega benzoata, v prisotnosti fenolftaleina, ne smemo porabiti več kakor 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 212 KALIJEV BENZOAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev benzoat

Kalijeva sol benzenkarboksilne kisline

Kalijeva sol fenilkarboksilne kisline

Einecs

209-481-3

Kemijska formula

C7H5KO2.3H2O

Molekulska masa

214,27

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 % C7H5KO2 po sušenju pri 105 oC do konstantne mase

Opis

Bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja benzojeve kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, od 121,5 oC do 123,5 oC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

 

B.

Pozitivni reakciji na benzoat in na kalij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 26,5 %, s sušenjem pri 105 oC

Klorirane organske spojine

Ne več kakor 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorbenzojeva kislina

Lahko oksidirajoče snovi

100 ml vode dodamo 1,5 ml žveplene kisline, segrejemo do vrelišča in po kapljicah dodajamo 0,1 N KMnO4 toliko časa, da je rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, raztopimo v segreti raztopini in titriramo z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, obstojne 15 sekund. Porabili naj ne bi več kakor 0,5 ml

Lahko karbonizirajoče snovi

Hladna raztopina 0,5 g benzojeve kisline in 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplene kisline se ne sme obarvati močneje od referenčne raztopine, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml feriklorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode

Policiklične kisline

Po postopnem nakisanju nevtralne raztopine kalijevega benzoata se območje taljenja prve oborine ne sme razlikovati od benzojeve kisline

Stopnja kislosti ali alkalnosti

Za nevtralizacijo 1 g kalijevega benzoata, v prisotnosti fenolftaleina, ne smemo porabiti več kakor 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 213 KALCIJEV BENZOAT

Sopomenke

Monokalcijev benzoat

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev benzoat

Kalcijev dibenzoat

Einecs

218-235-4

Kemijska formula

Brezvodni:

C14H10O4Ca

Monohidrat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihidrat:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulska masa

Brezvodni:

282,31

Monohidrat:

300,32

Trihidrat:

336,36

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 % po sušenju pri 105 oC

Opis

Beli ali brezbarvni kristali ali bel prah

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja benzojeve kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 121,5 oC do 123,5 oC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

 

B.

Pozitivni reakciji na benzoat in na kalcij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 17,5 %, določeno s sušenjem pri 105 oC do konstantne mase

V vodi netopne snovi

Ne več kakor 0,3 %

Klorirane organske spojine

Ne več kakor 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorobenzojeva kislina

Lahko oksidirajoče snovi

100 ml vode dodamo 1,5 ml žveplene kisline, segrejemo do vrelišča in po kapljicah dodajamo 0,1 N KMnO4 toliko časa, da je rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, raztopimo v segreti raztopini in titriramo z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, ki je obstojna 15 sekund. Potrebovali naj ne bi več kakor 0,5 ml

Lahko karbonizirajoče snovi

Hladna raztopina 0,5 g benzojeve kisline in 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplene kisline se ne sme obarvati močneje od referenčne raztopine, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml feriklorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode

Policiklične kisline

Po postopnem nakisanju (nevtralizirane) raztopine kalcijevega benzoata se območje taljenja prve oborine ne sme razlikovati od območja taljenja benzojeve kisline

Stopnja kislosti ali alkalnosti

Za nevtralizacijo 1 g kalcijevega benzoata, v prisotnosti fenolftaleina, se ne sme porabiti več kakor 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl

Fluor

Ne več kakor 10 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 214 ETIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Sopomenke

Etilparaben

Etil-p-oxybenzoat

Definition

 

Kemijsko ime

Etil-p-hidroksibenzoat

Etilester p-hidroksibenzojeve kisline

Einecs

204-399-4

Kemijska formula

C9H10O3

Molekulska masa

166,8

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 oC

Opis

Majhni, brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah, skoraj brez vonja

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

115 oC in 118 oC

B.

Pozitivna reakcija na p-hidroksibenzoat

Območje taljenja p-benzojeve kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana: med 213 oC in 217 oC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

C.

Pozitivna reakcija na alkohol

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 oC

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 %

p-hidroksibenzojeva in salicilna kislina

Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 215 NATRIJEV ETIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

Natrijeva spojina etilestra p-hidroksibenzojeve kisline

Einecs

252-487-6

Kemijska formula

C9H9O3Na

Molekulska masa

188,8

Vsebnost

Vsebnost etilestra p-hidroksibenzojeve kisline ne manj kakor 83 %, računano na suho snov

Opis

Bel, kristalinični, higroskopski prah

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

Med 115 oC in 118 oC, po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

B.

Pozitivna reakcija na p-hidroksibenzoat

Območje taljenja p-benzojeve kisline, izolirane iz vzorca z nakisanjem, je med 213 oC in 217 oC.

C.

Pozitivna reakcija na natrij

 

D.

pH 0,1 % vodne raztopine mora biti med 9,9 in 10,3.

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 5 %, s sušenjem z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom

Sulfatni pepel

37 do 39 %

p-hidroksibenzojeva in salicilna kislina

Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 218 METIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Sopomenke

Metilparaben

Metil-p-oksibenzoat

Definicija

 

Kemijsko ime

Metil-p-hidroksibenzoat

Metilester p-hidroksibenzojeve kisline

Einecs

243-171-5

Kemijska formula

C8H8O3

Molekulska masa

152,15

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 % po 2-urnem sušenju pri 80 oC

Opis

Majhni, brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah, skoraj brez vonja

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

125 oC in 128 oC

B.

Pozitivna reakcija na p-hidroksibenzoat

Območje taljenja p-benzojeve kisline, izolirane iz vzorca, je med 213 oC in 217 oC po 2-urnem sušenju pri 80 oC

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 oC

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 %

p-hidroksibenzojeva in salicilna kislina

Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 219 NATRIJEV METIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev metil-p-hidroksibenzoat

Natrijeva spojina metilestra p-hidroksibenzojeve kisline

Kemijska formula

C8H7O3Na

Molekulska masa

174,15

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99,5 %, računano na suho snov

Opis

Bel higroskopski prah

Identifikacija

 

A.

Bela oborina, ki nastane z nakisanjem s klorovodikovo kislino 10 % (m/v) vodne raztopine natrijevega metil-p-hidroksibenzoata (z lakmusovim papirjem kot indikatorjem), ko jo speremo z vodo in dve uri sušimo pri 80 oC, ima območje taljenja med 125 oC in 128 oC

 

B.

Pozitivna reakcija na natrij

 

C.

pH 0,1 % raztopine v vodi brez ogljikovega dioksida ne manj kakor 9,7 in ne več kakor 10,3

 

Čistost

 

Vsebnost vode

Ne več kakor 5 % (metoda Karl Fischer)

Sulfatni pepel

Od 40 % do 44,5 %, računano na suho snov

p-hidroksibenzojeva kislina in salicilna kislina

Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 220 ŽVEPLOV DIOKSID

Definicija

 

Kemijsko ime

Žveplov dioksid

Anhidrid žveplove IV kisline

Einecs

231-195-2

Kemijska formula

SO2

Molekulska masa

64,07

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %

Opis

Brezbarven, nevnetljiv plin močnega, ostrega, dušečega vonja

Identifikacija

 

A.

Pozitivna reakcija na snovi z žveplom

 

Čistost

 

Vsebnost vode

Ne več kakor 0,05 %

Nehlapni ostanek

Ne več kakor 0,01 %

Žveplov trioksid

Ne več kakor 0,1 %

Selen

Ne več kakor 10 mg/kg

Drugi plini, ki jih v zraku običajno ni

Jih ni

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 221 NATRIJEV SULFIT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev sulfit (brezvoden ali heptahidrat)

Einecs

231-821-4

Kemijska formula

Brezvodni:

Na2SO3

Heptahidrat:

Na2SO3 7H2O

Molekulska masa

Brezvodni:

126,04

Heptahidrat:

252,16

Vsebnost

Brezvodni:

ne manj kakor 95 % Na2SO3 in ne manj kakor 48 % SO2

Heptahidrat:

ne manj kakor 48 % Na2SO3 in ne manj kakor 24 % SO2

Opis

Bel, kristalinični prah ali brezbarvni kristali

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na sulfit in na natrij

 

B.

pH 10 % raztopine (brezvodni) ali 20 % raztopine (heptahidrat) med 8,5 in 11,5

 

Čistost

 

Tiosulfat

Ne več kakor 0,1 %, računano na vsebnost SO2

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 222 NATRIJEV BISULFIT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev bisulfit

Natrijev hidrogensulfit

Einecs

231-921-4

Kemijska formula

NaHSO3 v vodni raztopini

Molekulska masa

104,06

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 32 % NaHSO3 (m/m)

Opis

Bistra, brezbarvna do rumena raztopina

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na sulfit in na natrij

 

B.

pH 10 % vodne raztopine med 2,5 in 5,5

 

Čistost

 

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg Na2SO3, računano na vsebnost SO2

Selen

Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 223 NATRIJEV METABISULFIT

Sopomenke

Pirosulfit

Natrijev pirosulfit

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev disulfit

Dinatrijev pentaoksodisulfat

Einecs

231-673-0

Kemijska formula

Na2S2O5

Molekulska masa

190,11

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 95 % Na2S2O5 in ne manj kakor 64 % SO2

Opis

Beli kristali ali kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na sulfit in na natrij

 

B.

pH 10 % vodne raztopine med 4,0 in 5,5

 

Čistost

 

Tiosulfat

Ne več kakor 0,1 %, računano na vsebnost SO2

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 224 KALIJEV METABISULFIT

Sopomenke

Kalijev pirosulfit

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev disulfit

Kalijev pentaoksodisulfat

Einecs

240-795-3

Kemijska formula

K2S2O5

Molekulska masa

222,33

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 90 % K2S2O5 in ne manj kakor 51 % SO2, preostali del je skoraj vse kalijev sulfat

Opis

Brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na sulfit in na kalij

 

Čistost

 

Tiosulfat

Ne več kakor 0,1 %, računano na vsebnost SO2

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 226 KALCIJEV SULFIT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev sulfit

Einecs

218-235-4

Kemijska formula

CaSO3·2H2O

Molekulska masa

156,17

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 95 % CaSO3·2H2O in ne manj kakor 39 % SO2

Opis

Beli kristali ali bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na sulfit in na kalcij

 

Čistost

 

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 227 KALCIJEV BISULFIT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev bisulfit

Kalcijev hidrogensulfit

Einecs

237-423-7

Kemijska formula

Ca(HSO3)2

Molekulska masa

202,22

Vsebnost

6 do 8 % (m/v) žveplovega dioksida in 2,5 do 3,5 % (m/v) kalcijevega dioksida, kar ustreza 10 do 14 % (m/v) kalcijevega bisulfita [Ca(HSO3)2]

Opis

Bistra, zelenkasto rumena vodna raztopina z izrazitim vonjem po žveplovem dioksidu

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na sulfit in na kalcij

 

Čistost

 

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 228 KALIJEV BISULFIT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev bisulfit

Kalijev hidrogensulfit

Einecs

231-870-1

Kemijska formula

KHSO3 v vodni raztopini

Molekulska masa

120,17

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 280 g KHSO3 na liter (ali 150 g SO2 na liter)

Opis

Bistra, brezbarvna vodna raztopina

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na sulfit in na kalij

 

Čistost

 

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 230 BIFENIL

Sopomenke

Difenil

Definicija

 

Kemijsko ime

1,1'-bifenil

Fenilbenzen

Einecs

202-163-5

Kemijska formula

C12H10

Molekulska masa

154,20

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99,8 %

Opis

Bela ali bledo rumena do rumenkasto rjava kristalinična trdna snov, značilnega vonja

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

68,5 oC do 70,5 oC

B.

Območje destilacije

V celoti destilira na območju 2,5 oC med 252,5 oC in 257,5 oC

Čistost

 

Benzen

Ne več kakor 10 mg/kg

Aromatski amini

Ne več kakor 2 mg/kg (kot anilin)

Derivati fenola

Ne več kakor 5 mg/kg (kot fenol)

Lahko karbonizirajoče snovi

Hladna raztopina 0,5 g bifenila in 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplene kisline se ne sme obarvati močneje od referenčne tekočine, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml feriklorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode

Terfenil in višji polifenilderivati

Ne več kakor 0,2 %

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Jih ni

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 231 ORTOFENILFENOL

Sopomenke

Ortoksenol

Definicija

 

Kemijsko ime

(1,1'-bifenil)-2-ol

2-hidroksidifenil

o-hidroksidifenil

Einecs

201-993-5

Kemijska formula

C12H10O

Molekulska masa

170,20

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %

Opis

Bel ali rahlo rumenkast kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

56 oC do 58 oC

B.

Pozitivna reakcija na fenolat

Etanolna raztopina (1 g v 10 ml) se po dodatku 10 % raztopine feriklorida obarva zeleno

Čistost

 

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 %

Difenileter

Ne več kakor 0,3 %

p-fenilfenol

Ne več kakor 0,1 %

1-naftol

Ne več kakor 0,01 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 232 NATRIJEV ORTOFENILFENOL

Sopomenke

Natrijev ortofenilfenat

Natrijeva sol o-fenilfenola

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev ortofenilfenol

Einecs

205-055-6

Kemijska formula

C12H9ONa·4H2O

Molekulska masa

264,26

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 97 % C12H9ONa·4H2O

Opis

Bel ali rahlo rumenkast kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivna reakcija na fenolat in na natrij

 

B.

Območje taljenja ortofenilfenola, ki ga izoliramo iz vzorca z nakisanjem in ni prekristaliziran ter je sušen v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom, je od 56 oC do 58 oC

 

C.

pH 2 % vodne raztopine mora biti med 11,1 in 11,8

 

Čistost

 

Difenileter

Ne več kakor 0,3 %

ρ-fenilfenol

Ne več kakor 0,1 %

1-naftol

Ne več kakor 0,01 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOL

Definicija

 

Kemijsko ime

4-(2-benzimidazolil)tiazol

2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol

Einecs

205-725-8

Kemijska formula

C10H7N3S

Molekulska masa

201,26

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov

Opis

Bel ali skoraj bel prah, brez vonja

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

296 oC do 303 oC

B.

Spektrometrija

Absorpcijski maksimum v 0,1 N HCl (0,0005 % m/v) pri 302 nm, 258 nm in 243 nm

Formula

pri 302 nm ± 2 nm: približno 1 230

Formula

pri 258 nm ± 2 nm: približno 200

Formula

pri 243 nm ± 2 nm: približno 620

Absorpcijsko razmerje 243 nm/302 nm = 0,47 do 0,53

Absorpcijsko razmerje 258 nm/302 nm = 0,14 do 0,18

Čistost

 

Vsebnost vode

Ne več kakor 0,5 % (metoda Karl Fischer)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,2 %

Selen

Ne več kakor 3 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 234 NISIN

Definicija

Nisin je sestavljen iz več zelo podobnih polipeptidov, ki jih proizvajajo naravne sorte Streptococcus lactis, Lancefield skupina N

Einecs

215-807-5

Kemijska formula

C143H230N42O37S7

Molekulska masa

3 354 ,12

Vsebnost

Koncentrat nisina vsebuje ne manj kakor 900 enot na mg v zmesi nemastnih trdnih snovi mleka in najmanjša vsebnost natrijevega klorida je 50 %.

Opis

Bel prah

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 3 %, ko ga pri 102 oC do 103 oC sušimo do konstantne mase

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 235 NATAMICIN

Sopomenke

Pimaricin

Definicija

Natamicin je fungicid polienmakrolidne skupine, proizvajajo ga naravne sorte Streptomyces natalensis ali Streptococcus lactis.

Einecs

231-683-5

Kemijska formula

C33H47O13N

Molekulska masa

665,74

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 95 %, računano na suho snov

Opis

Bel do kremasto bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Barvna reakcija

Če na ploščici nekaj kristalov natamicina pokapljamo s:

koncentrirano klorovodikovo kislino, se razvije modra barva,

koncentrirano fosforno kislino, se razvije zelena barva,

ki se po nekaj minutah spremenita v bledo rdečo

B.

Spektrometrija

0,0005 % raztopina m/v v 1-odstotni raztopini ocetne kisline v metanolu ima absorpcijske maksimume pri približno 290 nm, 303 nm in 318 nm, prevoj pri okoli 280 nm in minimume pri okoli 250 nm, 295,5 nm in 311 nm.

C.

pH

5,5 do 7,5 (1 % m/v raztopine v predhodno nevtralizirani zmesi 20 delov dimetilformamida in 80 delov vode)

D.

Specifična sučnost

[α] D 20 = + 250 o do + 295 o (1 % m/v raztopina v ledocetni kislini pri 20 oC, računano na suho snov)

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 8 % (nad P2O5 v vakuumu pri 60 oC do konstantne mase)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,5 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

Mikrobiološka merila: skupno število živih mikroorganizmov

Ne več kakor 100/g

E 239 HEKSAMETILENTETRAMIN

Sopomenke

Heksamin

Metenamin

Definicija

 

Kemijsko ime

1,3,5,7-tetraazatriciklo[3.3.1.13,7]-dekan, heksametilentetramin

Einecs

202-905-8

Kemijska formula

C6H12N4

Molekulska masa

140,19

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Brezbarven ali bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na formaldehid in na amonijak

 

B.

Točka sublimacije približno 260 oC

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,5 % po 2-urnem sušenju v vakuumu nad P2O5 pri 105 oC

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 %

Sulfati

Ne več kakor 0,005 %, izraženo kot SO4

Kloridi

Ne več kakor 0,005 %, izraženo kot Cl

Amonijeve soli

Nezaznavne

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 242 DIMETILDIKARBONAT

Sopomenke

DMDC

Dimetilpirokarbonat

Definicija

 

Einecs

224-859-8

Kemijsko ime

Dimetildikarbonat

Dimetilester piroogljikove kisline

Kemijska formula

C4H6O5

Molekulska masa

134,09

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99,8 %

Opis

Brezbarvna tekočina, v vodni raztopini se razgradi. Jedka za kožo in oči, strupena za dihala in za zaužitje

Identifikacija

 

A.

Razgradnja

Po razredčenju pozitivni reakciji na CO2 in metanol

B.

Tališče

17 oC

Vrelišče

172 oC z razgradnjo

C.

Gostota 20 oC

Približno 1,25 g/cm3

D.

Infrardeči spekter

Maksimumi pri 1 156 in 1 882 cm–1

Čistost

 

Dimetilkarbonat

Ne več kakor 0,2 %

Klor, skupaj

Ne več kakor 3 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 249 KALIJEV NITRIT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev nitrit

Einecs

231-832-4

Kemijska formula

KNO2

Molekulska masa

85,11

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 95 %, računano na suho snov (6)

Opis

Bela ali rahlo rumena, topljiva zrnca

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na nitrit in na kalij

 

B.

pH 5 % raztopine:

ne manj kakor 6,0 in ne več kakor 9,0

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 3 % po 4-urnem sušenju nad silikagelom

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 250 NATRIJEV NITRIT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev nitrit

Einecs

231-555-9

Kemijska formula

NaNO2

Molekulska masa

69,00

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 97 %, računano na suho snov (7)

Opis

Bel kristalinični prah ali rumenkaste grudice

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na nitrit in na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,25 % po 4-urnem sušenju nad silikagelom

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 251 NATRIJEV NITRAT

Sopomenke

Čilski soliter

Cubic ali soda nitre

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev nitrat

Einecs

231-554-3

Kemijska formula

NaNO3

Molekulska masa

85,00

Vsebnost

Ne manj kakor 99 % po sušenju

Opis

Bel kristalinični, rahlo higroskopski prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na nitrat in na natrij

 

B.

vrednost pH 5 % raztopine

Ne manj kakor 5,5 in ne več kakor 8,3

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 2 %, po 4-urnem sušenju pri 105 oC

Nitriti

Ne več kakor 30 mg/kg, izraženo kot NaNO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 251 NATRIJEV NITRAT

2.   TEKOČI NATRIJEV NITRAT

Definicija

Tekoči natrijev nitrat je vodna raztopina natrijevega nitrata, ki je neposreden rezultat kemijske reakcije med natrijevim hidroksidom in dušikovo kislino v stehiometričnih količinah, brez nadaljnje kristalizacije. Standardizirane oblike pripravljene iz tekočega natrijevega nitrata, ki ustrezajo tem specifikacijam, lahko vsebujejo dušikovo kislino v količinah, ki so večje od stehiometričnih, če je to jasno navedeno oziroma označeno

Kemijsko ime

Natrijev nitrat

Einecs

231-554-3

Kemijska formula

NaNO3

Molekulska masa

85,00

Vsebnost

Vsebnost med 33,5 % in 40,0 % NaNO3

Opis

Prozorna, brezbarvna tekočina

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na nitrat in na natrij

 

B.

vrednost pH

Ne manj kakor 1,5 in ne več kakor 3,5

Čistost

 

Prosta dušikova kislina

Ne več kakor 0,01 %

Nitriti

Ne več kakor 10 mg/kg, izraženo kot NaNO2

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 0,3 mg/kg

Ta specifikacija se nanaša na 35 % vodno raztopino.

 

E 252 KALIJEV NITRAT

Sopomenke

Čilski soliter

Cubic ali soda nitre

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev nitrat

Einecs

231-818-8

Kemijska formula

KNO3

Molekulska masa

101,11

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Bel kristalinični prah ali prozorne prizme, hladilnega, slanega, ostrega okusa

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na nitrat in na kalij

 

B.

pH 5 % raztopine

Ne manj kakor 4,5 in ne več kakor 8,5

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 1 % po 4-urnem sušenju pri 105 oC

Nitriti

Ne več kakor 20 mg/kg, izraženo kot KNO2

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 260 OCETNA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

Ocetna kislina

Etanojska kislina

Einecs

200-580-7

Kemijska formula

C2H4O2

Molekulska masa

60,05

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99,8 %

Opis

Bistra brezbarvna tekočina, ostrega značilnega vonja

Identifikacija

 

A.

Vrelišče

118 oC pri 760 mm Hg

B.

Specifična masa

Okoli 1,049

C.

Raztopina 1 dela proti 3 delom daje pozitivno reakcijo na acetat

 

D.

Točka strjevanja

Ne manj kakor 14,5 oC

Čistost

 

Nehlapni ostanek

Ne več kakor 100 mg/kg

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

Ne več kakor 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina

Lahko oksidirajoče snovi

V posodi s steklenim zamaškom razredčimo 2 ml vzorca z 10 ml vode in dodamo 0,1 ml 0,1 N kalijevega permanganata. Rožnata barva se v 30 minutah ne spremeni v rjavo

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 261 KALIJEV ACETAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev acetat

Einecs

204-822-2

Kemijska formula

C2H3O2K

Molekulska masa

98,14

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Brezbarvni, topljivi kristali ali bel kristalinični prah, brez vonja ali šibkega vonja po ocetu

Identifikacija

 

A.

pH 5 % vodne raztopine

Ne manj kakor 7,5 in ne več kakor 9,0

B.

Pozitivni reakciji na acetat in na kalij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 8 % po 2-urnem sušenju pri 150 oC

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

Ne več kakor 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIJEV ACETAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev acetat

Einecs

204-823-8

Kemijska formula

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 ali 3)

Molekulska masa

Brezvodni:

82,03

Trihidrat:

136,08

Vsebnost

Vsebnost (brezvodni in trihidrat) ne manj kakor 98,5 %, računano na suho snov

Opis

Brezvodni:

bel, zrnat, higroskopski prah, brez vonja

Trihidrat:

brezbarvni, prozorni kristali ali zrnat, kristalinični prah, brez vonja ali z rahlim vonjem po ocetu. Na toplem in suhem zraku kristalizira

Identifikacija

 

A.

pH 1 % vodne raztopine

Ne manj kakor 8,0 in ne več kakor 9,5

B.

Pozitivni reakciji na acetat in na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Brezvodni:

ne več kakor 2 % (120 oC, 4 ure)

Trihidrat:

med 36 in 42 % (120 oC, 4 ure)

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

Ne več kakor 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIJEV DIACETAT

Definicija

Natrijev diacetat je molekularna spojina natrijevega acetata in ocetne kisline

Kemijsko ime

Natrijev hidrogendiacetat

Einecs

204-814-9

Kemijska formula

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 ali 3)

Molekulska masa

142,09 (brezvodni)

Vsebnost

Vsebnost 39 do 41 % proste ocetne kisline in 58 do 60 % natrijevega acetata

Opis

Bela, higroskopska, kristalinična trdna snov z vonjem po ocetu

Identifikacija

 

A.

pH 10- % vodne raztopine

Ne manj kakor 4,5 in ne več kakor 5,0

B.

Pozitivni reakciji na acetat in na natrij

 

Čistost

 

Vsebnost vode

Ne več kakor 2 % (metoda Karl Fischer)

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

Ne več kakor 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 263 KALCIJEV ACETAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev acetat

Einecs

200-540-9

Kemijska formula

Brezvodni:

C4H6O4Ca

Monohidrat:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulska masa

Brezvodni:

158,17

Monohidrat:

176,18

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov

Opis

Brezvodni kalcijev acetat je bela, higroskopska, zbita, kristalinična trdna snov rahlo grenkega okusa. Lahko ima rahel vonj po ocetni kislini. Monohidrat je lahko brez iglic, lahko so zrna ali prah

Identifikacija

 

A.

pH 10 % vodne raztopine

Ne manj kakor 6,0 in ne več kakor 9,0

B.

Pozitivni reakciji na acetat in na kalcij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 11 % po sušenju (155 oC do konstantne mase za monohidrat)

V vodi netopne snovi

Ne več kakor 0,3 %

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

Ne več kakor 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 270 MLEČNA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

Mlečna kislina

2-hidroksipropionska kislina

1-hidroksietan-1-karboksilna kislina

Einecs

200-018-0

Kemijska formula

C3H6O3

Molekulska masa

90,08

Vsebnost

Ne manj kakor 76 % in ne več kakor 84 %

Opis

Brezbarvna ali rumenkasta, sirupasta tekočina, skoraj brez vonja in kislega okusa, sestavljena iz zmesi mlečne kisline (C3H6O3) in laktata mlečne kisline (C6H10O5). Pridobivamo jo z mlečno fermentacijo sladkorjev ali pa jo pripravimo sintetično

Opomba:

Mlečna kislina je higroskopska, če jo koncentriramo s kuhanjem, kondenzira in tvori laktat mlečne kisline, ki po razredčenju in segrevanju hidrolizira v mlečno kislino

 

Identifikacija

 

A.

Pozitivna reakcija na laktat

 

Čistost

 

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Klorid

Ne več kakor 0,2 %

Sulfat

Ne več kakor 0,25 %

Železo

Ne več kakor 10 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

Opomba:

Specifikacija velja za 80 % vodno raztopino; za šibkejše vodne raztopine izračunamo vrednosti ustrezno vsebnosti mlečne kisline

 

E 280 PROPIONSKA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

Propionska kislina

Propanojska kislina

Einecs

201-176-3

Kemijska formula

C3H6O2

Molekulska masa

74,08

Vsebnost

Ne manj kakor 99,5 %

Opis

Brezbarvna ali rahlo rumenkasta, oljnata tekočina, rahlega ostrega vonja

Identifikacija

 

A.

Tališče

–22 oC

B.

Območje destilacije

138,5 oC do 142,5 oC

Čistost

 

Nehlapni ostanek

Ne več kakor 0,01 %, če jo sušimo pri 140 oC do konstantne mase

Aldehidi

Ne več kakor 0,1 %, izraženo kot formaldehid

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 281 NATRIJEV PROPIONAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev propionat

Natrijev propanoat

Einecs

205-290-4

Kemijska formula

C3H5O2Na

Molekulska masa

96,06

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 oC

Opis

Bel kristalinični, higroskopski prah ali droben bel prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na propionat in na natrij

 

B.

pH 10 % vodne raztopine

Ne manj kakor 7,5 in ne več kakor 10,5

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 4 % z 2-urnim sušenjem pri 105 oC

V vodi netopne snovi

Ne več kakor 0,1 %

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 282 KALCIJEV PROPIONAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev propionat

Einecs

223-795-8

Kemijska formula

C6H10O4Ca

Molekulska masa

186,22

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 oC

Opis

Bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na propionat in na kalcij

 

B.

pH 10 % vodne raztopine

Med 6,0 in 9,0

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 4 % z 2-urnim sušenjem pri 105 oC

V vodi netopne snovi

Ne več kakor 0,3 %

Železo

Ne več kakor 50 mg/kg

Fluorid

Ne več kakor 10 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 283 KALIJEV PROPIONAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev propionat

Kalijev propanoat

Einecs

206-323-5

Kemijska formula

C3H5KO2

Molekulska masa

112,17

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 oC

Opis

Bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na propionat in na kalij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 4 % z 2-urnim sušenjem pri 105 oC

V vodi netopne snovi

Ne več kakor 0,3 %

Železo

Ne več kakor 30 mg/kg

Fluorid

Ne več kakor 10 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 284 BOROVA KISLINA

Sopomenke

Boracic acid

Ortoborova kislina

Borofax

Definicija

 

Einecs

233-139-2

Kemijska formula

H3BO3

Molekulska masa

61,84

Vsebnost

Ne manj kakor 99,5 %

Opis

Brezbarvni prozorni kristali, brez vonja ali bela zrna ali prah; rahlo mastno na dotik; v naravi se pojavlja kot mineral sasolit

Identifikacija

 

A.

Tališče

Pri približno 171 oC

B.

Gori z lepim, zelenim plamenom

 

C.

pH 3,3 % vodne raztopine

Med 3,8 in 4,8

Čistost

 

Peroksidi

Ob dodatku raztopine K-jodida se barva ne razvije

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 285 DINATRIJEV TETRABORAT (BORAKS)

Sopomenke

Natrijev borat

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev tetraborat

Natrijev biborat

Natrijev piroborat

Brezvodni tetraborat

Einecs

215-540-4

Kemijska formula

Na2B4O7

Na2B4O7·10 H2O

Molekulska masa

201,27

Opis

Prah ali steklaste ploščice, ki se na zraku zmotnijo; počasi topen v vodi

Identifikacija

 

A.

Tališče

Med 171 oC in 175 oC z razgradnjo

Čistost

 

Peroksidi

Ob dodatku raztopine K-jodida se barva ne razvije

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 290 OGLJIKOV DIOKSID

Sopomenke

Carbonic acid gas

Suhi led (trdna oblika)

Anhidrid ogljikove kisline

Definicija

 

Kemijsko ime

Ogljikov dioksid

Einecs

204-696-9

Kemijska formula

CO2

Molekulska masa

44,01

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 % v/v, računano kot plin

Opis

Pri običajnih pogojih brezbarven plin, rahlega ostrega vonja. Ogljikov dioksid, ki je na voljo na trgu, se prodaja kot tekočina v jeklenkah pod pritiskom ali v stisnjenih trdnih blokih, poznan kot „suhi led“. Trdni obliki (suhi led) so običajno dodane snovi, kakršen je propilenglikol ali mineralno olje, kot vezivo

Identifikacija

 

A.

Obarjanje (Tvorba oborine)

Če CO2 uvajamo v raztopino barijevega hidroksida, nastane bela oborina, ki se burno raztopi v razredčeni ocetni kislini

Čistost

 

Kislost

915 ml plina, ki ga v obliki mehurčkov uvajamo v 50 ml sveže prekuhane vode, je ne sme okisati bolj kakor 50 ml sveže zavrete vode, ki ji dodamo 1 ml klorovodikove kisline (0,01 N)–glede na metiloranž

Reducirajoče snovi, hidrogenfosfid in sulfid

915 ml plina, ki ga kot mehurčke uvajamo v 25 ml reagenta srebrovega nitrata z dodatkom 3 ml amonijaka, ne sme povzročiti motnosti ali počrnitve te raztopine.

Ogljikov monoksid

Ne več kakor 10 μl/l

Vsebnost olja

Ne več kakor 0,1 mg/l

E 296 JABOLČNA KISLINA

Sopomenke

DL-jabolčna kislina

Definicija

 

Kemnijsko ime

DL- jabolčna kislina, hidroksibutandiojska kislina

Einecs

230-022-8

Kemijska formula

C4H6O5

Molekulska masaMolekulska masa

134,09

Vsebnost

Ne manj kakor 99,0 %

Opis

Bel ali skoraj bel kristalnični prah ali zrnca

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja med 127 oC in 132 oC

 

B.

Pozitivna reakcija na kislinski ostanek jabolčne kisline

 

C.

Raztopine te snovi so optično neaktivne v vseh koncentracijah

 

Čiostost

 

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Fumarna kislina

Ne več kakor 1,0 %

Maleinska kislina

Ne več kakor 0,05 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 297 FUMARNA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

Transbutendiojska kislina, trans-1,2-etilendikarboksilna kislina

Einecs

203-743-0

Kemijska formula

C4H4O4

Molekulska masa

116,07

Vsebnost

Ne manj kakor 99,0 % računano na suho snov

Opis

Bel kristalnični prah ali zrnca

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

286 oC–302 oC (v zaprti kapilari s hitrim segrevanjem)

B.

Pozitivni reakciji na dvojne vezi in na 1,2-dikarbonsko kislino

 

C.

pH 0,05 % raztopine pri 25 oC

3,0–3,2

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,5 % (120 oC, 4 ure)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Maleinska kislina

Ne več kakor 0,1 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 300 ASKORBINSKA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

L-askorbinska kislina

Askorbinska kislina

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton

3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

200-066-2

Kemijska formula

C6H8O6

Molekulska masa

176,13

Vsebnost

Ne manj kakor 99 % C6H8O6 po 24-urnem sušenju z vakuumom nad žvepleno kislino v eksikatorju

Opis

Bela do bledo rumena kristalinična trdna snov, brez vonja

Identifikacija

 

A.

Tališče

Med 189 oC in 193 oC z razgradnjo

B.

Pozitivne reakcije na askorbinsko kislino

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,4 % po 24-urnem sušenju z vakuumom nad žvepleno kislino v eksikatorju

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Specifična sučnost

[α]D 20 med +20,5 o in +21,5 o (10 % m/v vodna raztopina)

pH 2 % vodne raztopine

Med 2,4 in 2,8

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 301 NATRIJEV ASKORBAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev askorbat

Natrijev L-askorbat

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton natrijev enolat

3-keto-L-gulofuranolakton natrijev enolat

Einecs

205-126-1

Kemijska formula

C6H7O6Na

Molekulska masa

198,11

Vsebnost

Ne manj kakor 99 % C6H7O6Na po 24-urnem sušenju z vakuumom nad žvepleno kislino v eksikatorju

Opis

Bela ali skoraj bela kristalinična trdna snov brez vonja, ki na svetlobi potemni

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na askorbat in na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,25 % po 24-urnem sušenju z vakuumom nad žvepleno kislino v eksikatorju

Specifična sučnost

[α]D 20 med + 103 o in + 106 o (10 % m/v vodna raztopina)

pH 10 % vodne raztopine

Med 6,5 in 8,0

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 302 KALCIJEV ASKORBAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev askorbat dihidrat

Kalcijeva sol 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4 lakton dihidrata

Einecs

227-261-5

Kemijska formula

C12H14O12Ca·2H20

Molekulska masa

426,35

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano brez hlapnih snovi

Opis

Bel do rahlo bledo sivkasto rumen kristalinični prah, brez vonja

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na askorbat in na kalcij

 

Čistost

 

Fluorid

Ne več kakor 10 mg/kg, izraženo kot fluor

Specifična sučnost

[α]D 20 med + 95 oin + 97 o (5 % m/v vodna raztopina)

pH 10 % vodne raztopine

Med 6,0 in 7,5

Hlapne snovi

Ne več kakor 0,3 %, določeno s 24-urnim sušenjem pri sobni temperaturi v eksikatorju z žvepleno kislino ali fosforjevim pentoksidom kot sušilnim sredstvom

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBIL PALMITAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Askorbil palmitat

L-askorbil palmitat

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-palmitat

6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

205-305-4

Kemijska formula

C22H38O7

Molekulska masa

414,55

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov

Opis

Bela ali rumenkasto bela trdna snov z vonjem po limoni

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

Med 107 oC in 117 oC

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 2,0 % po 1-urnem sušenju v vakuumskem sušilniku pri 56 oC in 60 oC

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Specifična sučnost

[α]D 20 med + 21 o in + 24 o (5 % m/v raztopini metanola)

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBIL STEARAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Askorbil stearat

L-askorbil stearat

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-stearat

6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

246-944-9

Kemijska formula

C24H42O7

Molekulska masa

442,6

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %

Opis

Bela ali rumenkasto bela trdna snov z vonjem po limoni

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

Okoli 116 oC

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 2,0 % po 1-urnem sušenju v vakuumskem sušilniku pri 56 oC do 60 oC

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROL–KONCENTRIRANI EKSTRAKT

Definicija

Kemijsko ime

Proizvod pridobivamo z vakuumsko destilacijo z vodno paro iz jedilnega rastlinskega olja, ki vsebuje koncentrirane tokoferole in tokotrienole, npr. tokoferol, d-α-, d-β-, d-γ- in d-ζ-tokoferoli

Molekulska masa

430,71 (d-α-tokoferol)

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 34 % skupnih tokoferolov

Opis

Rjavkasto rdeče do rdeče, bistro, viskozno olje, blagega značilnega vonja in okusa. Zastopane so lahko tudi voskaste sestavine v mikrokristalinični obliki

Identifikacija

 

A.

Z ustrezno plinsko kromatografsko metodo

 

B.

Preskusi topnosti

Netopen v vodi. Topen v etanolu. Meša se z etrom

Čistost

 

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Specifična sučnost

[α]D 20 ne manj kakor + 20 o

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Sopomenke

DL-α-tokoferol

Opredelitev

 

Kemijsko ime

DL-5,7,8-Trimethyltocol

DL-5,7,8-tetrametil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-kromanol

Einecs

233-466- 0

Kemijska formula

C29H50O2

Molekulska masa

430,71

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 96 %

Opis

Rahlo rumeno do rumenkasto rjavo, bistro, viskozno olje, skoraj brez vonja, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni

Določitev

 

A.

Preskusi topnosti

Netopen v vodi, dobro topen v etanolu, meša se z etrom

B

Spektro- fotometrija

V absolutnem etanolu je največja možna absorpcija okoli 292 nm

Čistost

 

Indeks refrakcije

n D 201,503–1,507

Specifična absorpcija

Formula

v etanolu

Formula (292 nm) 72–76

(0,01 g v 200 ml absolutnega etanola)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Specifična sučnost

[α] 25 D 0 o ± 0,05 o(raztopina v kloroformu 1 v 10)

Svinec

Ne več kakor 2 mg/kg

E 308 GAMA-TOKOFEROL

Sopomenke

DL-γ-tokoferol

Definicija

 

Kemijsko ime

2,7,8-trimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-kromanol

Einecs

231-523-4

Kemijska formula

C28H48O2

Molekulska masa

416,69

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 97 %

Opis

Bistro, viskozno bledo rumeno olje, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni

Identifikacija

 

A.

Spektro- fotometrija

Največja mogoča absorpcija v absolutnem etanolu pri približno 298 nm in 257 nm

Čistost

 

Specifična absorpcija

Formula

v etanolu

Formula

(298 nm) med 91 in 97

Formula

(257 nm) med 5,0 in 8,0

Indeks refrakcije

Formula

1,503–1,507

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Definicija

 

Kemijsko ime

2,8-dimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-kromanol

Einecs

204-299-0

Kemijska formula

C27H46O2

Molekulska masa

402,7

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 97 %

Opis

Bistro, viskozno bledo rumenkasto ali oranžno olje, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni

Identifikacija

 

A.

Spektro- fotometrija

Največja mogoča absorpcija v absolutnem etanolu pri približno 298 nm in 257 nm

Čistost

 

Specifična absorpcija

Formula

v etanolu

Formula

(298 nm) med 89 in 95

Formula

(257 nm) med 3,0 in 6,0

Indeks refrakcije

Formula

1,500–1,504

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 310 PROPILGALAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Propilgalat

Propilester galne kisline

n-propilester 3,4,5-trihidroksibenzojeve kisline

Einecs

204-498-2

Kemijska formula

C10H12O5

Molekulska masa

212,20

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov

Opis

Bela do smetanasto bela, kristalinična trdna snov, brez vonja

Identifikacija

 

A.

Preskusi topnosti

Rahlo topen v vodi, dobro topen v etanolu, etru in propan-1,2-diolu

B.

Območje taljenja

Med 146 oC in 150 oC po 4-urnem sušenju pri 110 oC

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 1,0 % (110 oC, 4 ure)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,1 %

Prosta kislina

Ne več kakor 0,5 % (kot galna kislina)

Klorirana organska sestavina

Ne več kakor 100 mg/kg (kot Cl)

Specifična absorpcija

Formula

v etanolu

Formula

(275 nm) ne manj kakor 485 in ne več kakor 520

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 311 OKTILGALAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Oktilgalat

Oktilester galne kisline

n-oktilester 3,4,5-trihidroksibenzojeve kisline

Einecs

213-853-0

Kemijska formula

C15H22O5

Molekulska masa

282,34

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 % po 6-urnem sušenju pri 90 oC

Opis

Bela do smetanasto bela trdna snov, brez vonja

Identifikacija

 

A.

Preskusi topnosti

Netopen v vodi, dobro topen v etanolu, etru in propan-1,2-diolu

B.

Območje taljenja

Med 99 oC in 102 oC po 6-urnem sušenju pri 90 oC

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,5 % (90 oC, 6 ur)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 %

Prosta kislina

Ne več kakor 0,5 % (kot galna kislina)

Klorirana organska sestavina

Ne več kakor 100 mg/kg (kot Cl)

Specifična absorpcija

Formula

v etanolu

Formula

(275 nm) ne manj kakor 375 in ne več kakor 390

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 312 DODECILGALAT

Sopomenke

Lavrilgalat

Definicija

 

Kemijsko ime

Dodecilgalat

n-dodecil(ali lavril)ester 3,4,5-trihidroksibenzojeve kisline

Dodecilester galne kisline

Einecs

214-620-6

Kemijska formula

C19H30O5

Molekulska masa

338,45

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 % po 6-urnem sušenju pri 90 oC

Opis

Bela ali smetanasto bela trdna snov, brez vonja

Identifikacija

 

A.

Preskusi topnosti

Netopen v vodi, dobro topen v etanolu in etru

B.

Območje taljenja

Med 95 oC in 98 oC po 6-urnem sušenju pri 90 oC

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,5 % (90 oC, šest ur)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 %

Prosta kislina

Ne več kakor 0,5 % (kot galna kislina)

Klorirana organska sestavina

Ne več kakor 100 mg/kg (kot Cl)

Specifična absorpcija

Formula

v etanolu

Formula

(275 nm) ne manj kakor 300 in ne več kakor 325

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 10 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 30 mg/kg

E 315 ERITROBINSKA KISLINA

Sopomenke

Izoaksorbinska kislina

D-izoaskorbinska kislina

Opredelitev

 

Kemijsko ime

γ-lakton-D-eritro-heks-2-enojske kisline

Izoaskorbinska kislina

D-izoaskorbinska kislina

Einecs

201-928-0

Kemijska formula

C6H8O6

Molekulska masa

176,13

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov

Opis

Bela do rahlo rumena kristalinična trdna snov, ki na svetlobi postopoma temni

Določitev

 

A.

Območje taljenja

Okoli 164 oC do 172 oC z razgradnjo

B.

Pozitivna reakcija na askorbinsko kislino/barvna reakcija

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,4 % po 3-urnem sušenju na silikagelu pri znižanem tlaku

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,3 %

Specifična sučnost

[α]D 25 10 % (m/v) vodne raztopine med -16,5 odo -18,0 o

Oksalat

K raztopini 1 g v 10 ml vode dodamo 2 kapljici ledocetne kisline in 5 ml 10- % raztopine kalcijevega acetata. Raztopina mora ostati bistra

Svinec

Ne več kakor 2 mg/kg

E 316 NATRIJEV IZOASKORBAT

Sopomenke

Natrijev eritrobat

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev izoaskorbat

Natrijeva D-izoaskorbinska kislina

Natrijeva sol 2,3-didehidro-D-eritro-heksono-1,4-lakton

3-keto-D-gulofurano-lakton natrijev enolat monohidrat

Einecs

228-973-9

Kemijska formula

C6H7O6Na·H2O

Molekulska masa

216,13

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 % po 24-urnem sušenju nad žvepleno kislino v eksikatorju z vakuumom, izraženo kot monohidratna baza

Opis

Bela kristalinična trdna snov

Identifikacija

 

A.

Preskusi topnosti

Dobro topen v vodi, komaj topen v etanolu

B.

Pozitivna reakcija na askorbinsko kislino/barvna reakcija

 

C.

Pozitivna reakcija na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,25 % po 24-urnem sušenju nad žvepleno kislino v eksikatorju z vakuumom

Specifična sučnost

[α]D 25 10 % (m/v) vodne raztopine med + 95 odo + 98 o

pH 10- % vodne raztopine

5,5 do 8,0

Oksalat

K raztopini 1 g v 10 ml vode dodamo 2 kapljici ledocetne kisline in 5 ml 10 % raztopine kalcijevega acetata. Raztopina mora ostati bistra

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 319 TERCIARNI BUTIL-HIDROKINON

Sopomenke

TBHQ

Opredelitev

 

Kemijska imena

Terciarni butil-1,4-benzenediol

2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzenediol

Einecs

217-752-2

Kemijska formula

C10H14O2

Molekulska masa

166,22

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 % C10H14O2

Opis

Bela kristalinična trdna snov z značilnim vonjem

Določitev

 

A.

Topnost

Praktično netopen v vodi, topen v etanolu

B.

Tališče

Ne manj kakor 126,5 oC

C.

Fenolne spojine

Raztopine približno 5 mg vzorca v 10 ml metanola in dodajte 10,5 ml raztopine dimetilamina (1 v 4). Raztopina se obarva rdeče do roza

Čistost

 

Terc-butil-p-benzokinon

Ne več kakor 0,2 %

2,5-di-terc-butil hidrokinon

Ne več kakor 0,2 %

Hidroksikinon

Ne več kakor 0,1 %

Toluen

Ne več kakor 25 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 2 mg/kg

E 320 BUTILHIDROKSIANIZOL (BHA)

Sopomenke

BHA

Definicija

 

Kemijska imena

3-terciarnega-butil-4-hidroksianizola

Zmes 2-terciarnega-butil-4-hidroksianizola in

EINECS

246–563–8

Kemijska formula

C11H16O2

Molekulska masa

180,25

Vsebnost

Ne manj kakor 98,5 % C11H16O2 in tudi ne manj kakor 85 % izomere 3-terciarnega-butil-4-hidroksianizola

Opis

Beli ali rahlo rumeni kristali oziroma voskasta trdna snov z blagim aromatskim vonjem

Identifikacija

 

A.

Topnost

Netopen v vodi, dobro topen v etanolu

B.

Območje taljenja

Med 48 oC in 63 oC

C.

Barvna reakcija

Daje reakcijo na fenolne skupine

Čistost

 

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 % po žarjenju pri 800 ± 25 oC

Fenolne nečistote

Ne več kakor 0,5 %

Specifična absorpcija

Formula

Formula

(290 nm) ne manj kakor 190 in ne več kakor 210
Specifična absorpcija

Formula

Formula

(228 nm) ne manj kakor 326 in ne več kakor 345

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 321 BUTILHIDROKSITOLUEN

Sopomenke

BHT

Definicija

 

Kemijsko ime

2,6-diterciarni-butil-p-krezol

4-metil-2,6-diterciarni-butilfenol

Einecs

204-881-4

Kemijska formula

C15H24O

Molekulska masa

220,36

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %

Opis

Bela, kristalinična ali kosmičasta trdna snov, brez vonja ali rahlega aromatičnega vonja

Identifikacija

 

A.

Preskusi topnosti

Netopen v vodi in propan-1,2-diolu.

Dobro topen v etanolu

B.

Tališče

Pri 70 oC

C.

Absorpcijski maksimum

2 cm plast raztopine 1 v 100 000 v absolutnem etanolu ima v območju med 230 in 320 nm absorpcijski maksimum samo pri 278 nm

Čistost

 

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,005 %

Fenolne nečistote

Ne več kakor 0,5 %

Specifična absorpcija

Formula

v etanolu

Formula

(228 nm) ne manj kakor 81 in ne več kakor 88

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 322 LECITIN

Sopomenke

Fosfatid

Fosfolipid

Definicija

Lecitin je zmes fosfatidov, ki jo dobimo s fizikalnimi postopki iz živalskih ali rastlinskih živil; vsebuje tudi hidrolizirane produkte, ki jih dobimo z uporabo neškodljivih ustreznih encimov. Končni produkt ne sme kazati nobenih znakov encimske aktivnosti Lecitin lahko rahlo pobelimo v vodnih raztopinah z vodikovim peroksidom. Oksidacija kemijsko ne sme spremeniti lecitina

Einecs

232-307-2

Vsebnost

Lecitin: ne manj kakor 60,0 % snovi, netopnih v acetonu

Hidrolizirani lecitin: ne manj kakor 56,0 % snovi, netopnih v acetonu

Opis

Lecitin: je rjava tekočina ali poltekoča tekočina ali prah

Hidrolizirani lecitin: svetlorjava do rjava, viskozna tekočina ali pasta

Identifikacija

 

A.

Pozitivne reakcije na holin, na fosfor in na maščobne kisline

 

B.

Preskus za hidrolizirani lecitin

V 800-ml čašo damo 500 ml vode (30 oC do 35 oC). Nato med stalnim mešanjem počasi dodajamo 50 ml vzorca. Hidrolizirani lecitin tvori homogeno emulzijo. Nehidrolizirani lecitin se bo oblikoval v izrazito maso okrog 50 g

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 2,0 % z 1-urnim sušenjem pri 105 oC

V toluenu netopne snovi

Ne več kakor 0,3 %

Kislinsko število

Lecitin: ne več kakor 35 mg kalijevega hidroksida na gram

Hidrolizirani lecitin: ne več kakor 45 mg kalijevega hidroksida na gram

Peroksidno število

Enako ali manj kakor 10

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 325 NATRIJEV LAKTAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Natrijev laktat

Natrijev 2-hidroksipropanoat

Einecs

200-772-0

Kemijska formula

C3H5NaO3

Molekulska masa

112,06 (brezvodni)

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 57 % in ne več kakor 66 %

Opis

Brezbarvna, prozorna tekočina

Brez vonja ali rahlega značilnega vonja

Identifikacija

 

A.

Pozitivna reakcija na laktat

 

B.

Pozitivna reakcija na natrij

 

Čistost

 

Kislost

Ne več kakor 0,5 % po sušenju, izraženo kot mlečna kislina

pH 20 % vodne raztopine

6,5 do 7,5

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

Reducirajoče snovi

Fehlingove raztopine ne reducira

Opomba:

Ta specifikacija velja za 60- % vodno raztopino

 

E 326 KALIJEV LAKTAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijev laktat

Kalijev 2-hidroksipropanoat

Einecs

213-631-3

Kemijska formula

C3H5O3K

Molekulska masa

128,17 (brezvodni)

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 57 % in ne več kakor 66 %

Opis

Rahlo viskozna, bistra tekočina, skoraj brez vonja ali rahlega značilnega vonja

Identifikacija

 

A.

Žarjenje

Raztopino kalijevega laktata žarimo do pepela. Pepel je alkalen, če mu dodamo kislino, se zapeni

B.

Barvna reakcija

Na plast 5 ml raztopine (1 v 100) katehola v žvepleni kislini dolijemo 2 ml raztopine kalijevega laktata. Na stičišču obeh plasti nastane temnordeča barva

C.

Pozitivni reakciji na kalij in na laktat

 

Čistost

 

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

Kislost

1 g raztopine kalijevega laktata raztopimo v 20 ml vode, dodamo 3 kapljice fenolftaleina TS in titriramo z 0,1 N natrijevim hidroksidom. Pri titraciji naj ne bi porabili več kakor 0,2 ml

Reducirajoče snovi

Fehlingove raztopine ne reducira.

Opomba:

Ta specifikacija velja za 60- % vodno raztopino.

 

E 327 KALCIJEV LAKTAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev dilaktat

Kalcijev dilaktat hidrat

Kalcijeva sol 2-hidroksipropanojske kisline

Einecs

212-406-7

Kemijska formula

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0–5)

Molekulska masa

218,22 (brezvodni)

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov

Opis

Bel kristalinični prah ali zrnca, skoraj brez vonja

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na laktat in na kalcij

 

B.

Preskusi topnosti

Topen v vodi in pravzaprav netopen v etanolu

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Po 4-urnem sušenju pri 120 oC:

brezvodni: ne več kakor 3,0 %

z 1 molekulo vode: ne več kakor 8,0 %

s 3 molekulami vode: ne več kakor 20,0 %

s 4,5 molekulami vode: ne več kakor 27,0 %

Kislost

Ne več kakor 0,5 % suhe snovi, izraženo kot mlečna kislina

Fluorid

Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor)

pH 5 % raztopine

Med 6,0 in 8,0

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

Reducirajoče snovi

Fehlingove raztopine ne reducira

E 330 CITRONSKA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

Citronska kislina

2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilna kislina

β-Hydroxytricarballytic acid

Einecs

201-069-1

Kemijska formula

(a)

C6H8O7 (brezvodna)

(b)

C6H8O7·H2O (monohidrat)

Molekulska masa

(a)

192,13 (brezvodna)

(b)

210,15 (monohidrat)

Vsebnost

Citronska kislina je lahko brezvodna ali pa vsebuje 1 molekulo vode. Citronska kislina vsebuje ne manj kakor 99,5 % C6H8O7, računano na suho snov.

Opis

Citronska kislina je bela ali brezbarvna, kristalinična trdna snov, brez vonja, močnega kislega okusa. Monohidrat na suhem zraku kristalizira

Identifikacija

 

A.

Preskusi topnosti

Zelo topna v vodi; dobro topna v etanolu; topna v etru

Čistost

 

Vsebnost vode

Brezvodna citronska kislina vsebuje ne več kakor 0,5 % vode; citronska kislina monohidrat vsebuje ne več kakor 8,8 % vode (metoda Karl Fischer)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 0,05 % po žarjenju pri 800 ± 25 oC

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

Lahko karbonizirajoče snovi

1 g uprašenega vzorca 1 uro segrevamo v temi z 10 ml najmanj 98- % žveplene kisline na vodni kopeli pri 90 oC. Razvije se lahko le rahlo rjava barva (primerjalna raztopina K iz barvne skale)

E 331 (i) MONONATRIJEV CITRAT

Sopomenke

Mononatrijev citrat

Monobazični natrijev citrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Mononatrijev citrat

Mononatrijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline

Kemijska formula

(a)

C6H7O7Na (brezvodna)

(b)

C6H7O7 Na·H2O (monohidrat)

Molekulska masa

(a)

214,11 (brezvodna)

(b)

232,23 (monohidrat)

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Kristalinični bel prah ali brezbarvni kristali

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na citrat in na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

S 4-urnim sušenjem pri 180 oC:

brezvodni: ne več kakor 1,0 %

monohidrat: ne več kakor 8,8 %

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

pH 1- % vodne raztopine

Med 3,5 in 3,8

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIJEV CITRAT

Sopomenke

Dinatrijev citrat

Dibazični natrijev citrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Dinatrijev citrat

Dinatrijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline

Dinatrijeva sol citronske kisline z 1,5 molekulami vode

Einecs

205-623-3

Kemijska formula

C6H6O7Na2·1,5 H2O

Molekulska masa

263,11

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Kristalinični bel prah ali brezbarvni kristali

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na citrat in na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 13,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

pH 1 % vodne raztopine

Med 4,9 in 5,2

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIJEV CITRAT

Sopomenke

Trinatrijev citrat

Tribazični natrijev citrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Trinatrijev citrat

Trinatrijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline

Trinatrijeva sol citronske kisline, brezvodna, dihidrat ali pentahidrat

Einecs

200-675-3

Kemijska formula

Brezvodni:

C6H5O7Na3

Hidrirani:

C6H5O7 Na3·nH2O (n = 2 ali 5)

Molekulska masa

258,07 (brezvodni)

Vsebnost

Ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Kristalinični bel prah ali brezbarvni kristali

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na citrat in na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

S 4-urnim sušenjem pri 180 oC:

brezvodni:

ne več kakor 1,0 %

dihidrat:

ne več kakor 13,5 %

pentahidrat:

ne več kakor 30,3 %

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

pH 5 % vodne raztopine

Med 7,5 in 9,0

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIJEV CITRAT

Sopomenke

Monokalijev citrat

Monobazični kalijev citrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Monokalijev citrat

Monokalijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline

Brezvodna monokalijeva sol citronske kisline

Einecs

212-753-4

Kemijska formula

C6H7O7 K

Molekulska masa

230,21

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Bel, higroskopski, zrnat prah ali prozorni kristali

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na citrat in na kalij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 1,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

pH 1 % vodne raztopine

Med 3,5 in 3,8

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIJEV CITRAT

Sopomenke

Trikalijev citrat

Tribazični kalijev citrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Trikalijev citrat

Trikalijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline

Trikalijeva monohidratna sol citronske kisline

Einecs

212-755-5

Kemijska formula

C6H5O7K3·H2O

Molekulska masa

324,42

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Bel, higroskopski, zrnat prah ali prozorni kristali

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na citrat in na kalij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 6,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

pH 5 % vodne raztopine

Med 7,5 in 9,0

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIJEV CITRAT

Sopomenke

Monokalcijev citrat

Monobazični kalcijev citrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Monokalcijev citrat

Monokalcijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline

Monohidrat monokalcijeva sol citronske kisline

Kemijska formula

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekulska masa

440,32

Vsebnost

Vsebnost ne manj kot 97,5 %, računano na suho snov

Opis

Droben bel prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na citrat in na kalcij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 7,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

pH 1 % vodne raztopine

Med 3,2 in 3,5

Fluorid

Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

Karbonati

Pri raztapljanju 1 g kalcijevega citrata v 10 ml 2 N klorovodikove kisline se sprosti le nekaj posameznih mehurčkov

E 333 (ii) DIKALCIJEV CITRAT

Sopomenke

Dikalcijev citrat

Dibazični kalcijev citrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Dikalcijev citrat

Dikalcijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline

Trihidrat monokalcijeva sol citronske kisline

Kemijska formula

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekulska masa

530,42

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 97,5 %, računano na suho snov

Opis

Droben bel prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na citrat in na kalcij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 20,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

Fluorid

Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

Karbonati

Pri raztapljanju 1 g kalcijevega citrata v 10 ml 2 N klorovodikove kisline se sprosti le nekaj posameznih mehurčkov

E 333 (iii) TRIKALCIJEV CITRAT

Sopomenke

Trikalcijev citrat

Tribazični kalcijev citrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Trikalcijev citrat

Trikalcijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline

Tetrahidrirana trikalcijeva sol citronske kisline

Einecs

212-391-7

Kemijska formula

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulska masa

570,51

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 97,5 %, računano na suho snov

Opis

Droben bel prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na citrat in na kalcij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 14,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

Fluorid

Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kakor 1 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 5 mg/kg

Karbonati

Pri raztapljanju 1 g kalcijevega citrata v 10 ml 2 N klorovodikove kisline se sprosti le nekaj posameznih mehurčkov.

E 334 L(+)-VINSKA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

L-vinska kislina

L-2,3-dihidroksibutandiojska kislina

d-α, β-dihidroksisukcinska kislina

Einecs

201-766-0

Kemijska formula

C4H6O6

Molekulska masa

150,09

Vsebnost

Ne manj kakor 99,5 %, računano na suho snov

Opis

Brezbarvna ali prosojna kristalinična trdna snov ali bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

Med 168 oC in 170 oC

B.

Pozitivna reakcija na tartrat

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 0,5 % (nad P2O5, tri ure)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 1 000 mg/kg po žarjenju pri 800 ± 25 oC

Specifična optična sučnost 20- % vodne raztopine m/v

[α]D 20 med +11,5 o in +13,5 o

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

E 335 (i) MONONATRIJEV TARTRAT

Sopomenke

Mononatrijeva sol L-(+)-vinske kisline

Definicija

 

Kemijsko ime

Mononatrijeva sol L-2,3-dihidroksibutandiojske kisline

Monohidrirana mononatrijeva sol L-(+)-vinske kisline

Kemijska formula

C4H5O6Na·H2O

Molekulska masa

194,05

Vsebnost

Ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Prozorni brezbarvni kristali

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na tartrat in na natrij

 

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 10,0 % s 4-urnim sušenjem pri 105 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIJEV TARTRAT

Definicija

 

Kemijsko ime

Dinatrijev L-tartrat

Dinatrijev (+)-tartrat

Dinatrijeva sol (+)-2,3-dihidroksibutandiojske kisline

Dinatrijeva sol L-(+)-vinske kisline, dihidrat

Einecs

212-773-3

Kemijska formula

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulska masa

230,8

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Prozorni, brezbarvni kristali

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na tartrat in na natrij

 

B.

Preskusi topnosti

1 g je netopen v 3 ml vode. Netopen v etanolu

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 17,0 % s 4-urnim sušenjem pri 150 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

pH 1 % vodne raztopine

Med 7,0 in 7,5

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIJEV TARTRAT

Sopomenke

Monobazični kalijev tartrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Brezvodna monokalijeva sol L-(+)-vinske kisline

Monokalijeva sol L-2,3-dihidroksibutandiojske kisline

Kemijska formula

C4H5O6K

Molekulska masa

188,16

Vsebnost

Ne manj kakor 98 %, računano na suho snov

Opis

Bel kristalinični ali zrnat prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na tartrat in na kalij

 

B.

Tališče

230 oC

Čistost

 

pH 1 % vodne raztopine

3,4

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 1,0 % s 4-urnim sušenjem pri 150 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIJEV TARTRAT

Sopomenke

Dibazični kalijev tartrat

Definicija

 

Kemijsko ime

Dikalijeva sol L-2,3-dihidroksibutandiojske kisline

Dikalijeva sol L-(+)-vinske kisline, vode

Einecs

213-067-8

Kemijska formula

C4H4O6K2·1/2 H2O

Molekulska masa

235,2

Vsebnost

Ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Bel kristalinični ali zrnat prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na tartrat in na kalij

 

Čistost

 

pH 1 % vodne raztopine

Med 7,0 in 9,0

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 4,0 % s 4-urnim sušenjem pri 150 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 337 KALIJEV NATRIJEV TARTRAT

Sopomenke

Kalijev natrijev L-(+)-tartrat

Rochellova sol

Seignettova sol

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalijeva natrijeva sol L-2,3-dihidroksibutandiojske kisline

Kalijev natrijev L-(+)-tartrat

Einecs

206-156-8

Kemijska formula

C4H4O6KNa·4H2O

Molekulska masa

282,23

Vsebnost

Ne manj kakor 99 %, računano na suho snov

Opis

Brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivne reakcije na tartrat, na kalij in na natrij

 

B.

Preskusi topnosti

1 g je topen v 1 ml vode, netopen v etanolu

C.

Območje taljenja

Med 70 oC in 80 oC

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 26,0 % in ne manj kakor 21,0 % s 3-urnim sušenjem pri 150 oC

Oksalati

Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kakor oksalna kislina, po sušenju

pH 1 % vodne raztopine

Med 6,5 in 8,5

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

Težke kovine (kot Pb)

Ne več kakor 10 mg/kg

E 338 FOSFORJEVA KISLINA

Sopomenki

Ortofosforjeva kislina

Monofosforjeva kislina

Opredelitev

 

Kemijsko ime

Fosforjeva kislina

Einecs

231–633–2

Kemijska formula

H3PO4

Molekulska masa

98,00

Vsebnost

Fosforjeva kislina je na tržišču na voljo kot vodna raztopina različnih koncentracij. Vsebnost ne manj kot 67,0 % in ne več kot 85,7 %.

Opis

Čista, brezbarvna, viskozna tekočina

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na kislino in fosfat

 

Čistost

 

Hlapne kisline

Ne več kot 10 mg/kg (kot ocetna kislina)

Kloridi

Ne več kot 200 mg/kg (izraženo kot klor)

Nitrati

Ne več kot 5 mg/kg (kot NaNO3)

Sulfati

Ne več kot 1 500 mg/kg (kot CaSO4)

Fluorid

Ne več kot 10 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

Opomba:

Ta specifikacija velja za 75 % vodno raztopino

 

E 339 (i) MONONATRIJEV FOSFAT

Sopomenke

Mononatrijev monofosfat

Kisel mononatrijev monofosfat

Mononatrijev ortofosfat

Monobazičen natrijev fosfat

Natrijev dihidrogen monofosfat

Opredelitev

 

Kemijsko ime

Natrijev dihidrogen monofosfat

Einecs

231–449–2

Kemijska formula

Brezvodni: NaH2PO4

Monohidrat: NaH2PO4 . H2O

Dihidrat: NaH2PO4 . 2H2O

Molekulska masa

Brezvodni: 119,98

Monohidrat: 138,00

Dihidrat: 156,01

Vsebnost

Po enournem sušenju pri 60 oC in nato po štiriurnem sušenju pri 105 oC, vsebuje ne manj kot 97 % NaH2PO4

Vsebnost P2O5

Med 58,0 % in 60,0 %, računano na suho snov

Opis

Bel, rahlo topen prah, kristali ali zrnca brez vonja

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na natrij in fosfat

 

B.

Topnost

Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu ali etru

C.

pH 1 % raztopine

Med 4,1 in 5,0

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Brezvodna sol izgubi ne več kot 2,0 %, monohidrat ne več kot 15,0 % in dihidrat ne več kot 25 %, po 1-urnem sušenjupri 60 oC ter po 4-urnem sušenju pri 105 oC.

V vodi netopne snovi

Ne več kot 0,2 %, računano na suho snov

Fluorid

Ne več kot 10 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIJEV FOSFAT

Sopomenke

Dinatrijev monofosfat

Sekundarni natrijev fosfat

Dinatrijev ortofosfat

Kisel dinatrijev fosfat

Opredelitev

 

Kemijsko ime

Dinatrijev hidrogen monofosfat

Dinatrijev hidrogen ortofosfat

Einecs

231–448–7

Kemijska formula

Brezvodni: Na2HPO4

Hidrat: Na2HPO4 . nH2O (n = 2, 7 ali 12)

Molekulska masa

141,98 (brezvodni)

Vsebnost

Po triurnem sušenju pri 40 oC in po peturnem sušenju pri 105 oC, vsebuje ne manj kot 98 % Na2HPO4

Vsebnost P2O5

Med 49 % in 51 %, računano na suho snov

Opis

Brezvodni dinatrijev hidrogen fosfat je bel, higroskopski prah brez vonja. Hidratne oblike, ki so na voljo so dihidrat: bela, kristalinična trdna snov brez vonja; heptahidrat:beli, orošeni kristali ali zrnat prah brez vonja; in dodekahidrat: bel, orošen prah ali kristali brez vonja

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na natrij in fosfat

 

B.

Topnost

Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu

C.

pH 1 % raztopine

Med 8,4 in 9,6

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Po 3-urnem sušenju pri 40 oC in 5-urnem sušenju pri 105 oC, so izgube mase naslednje: brezvodni ne več kot 5,0 %, dihidrat ne več kot 22 %, heptahidrat ne več kot 50,0 %, dodekahidrat ne več kot 61,0 %

V vodi netopne snovi

Ne več kot 0,2 %, računano na suho snov

Fluorid

Ne več kot 10 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIJEV FOSFAT

Sopomenke

Natrijev fosfat

Tribazični natrijev fosfat

Trinatrijev ortofosfat

Opredelitev

Trinatrijev fosfat se pridobiva iz vodnih raztopin in kristalizira v brezvodni obliki in z 1/2, 1, 6, 8 ali 12 H2O. Dodekahidrat vedno kristalizira iz vodnih raztopin s presežkom natrijevega hidroksida. Vsebuje 1/4 molekule NaOH

Kemijsko ime

Trinatrijev monofosfat

Trinatrijev fosfat

Trinatrijev ortofosfat

Einecs

231–509–8

Kemijska formula

Brezvodni: Na3PO4

Hidriran: Na3PO4 . nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 ali 12)

Molekulska masa

163,94 (brezvodni)

Vsebnost

Brezvodne in hidrirane oblike natrijevega fosfata, z izjemo dodekahidrata, vsebujejo ne manj kot 97,0 % Na3PO4, računano na suho snov. Natrijev fosfat dodekahidrat vsebuje ne več kot 92,0 % Na3PO4, računano na žarjeno snov

Vsebnost P2O5

Med 40,5 % in 43,5 %, računano na suho snov

Opis

Beli kristali, zrnca ali kristalinični prah brez vonja

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na natrij in fosfat

 

B.

Topnost

Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu

C.

pH 1 % raztopine

Med 11,5 in 12,5

Čistost

 

Izguba pri žarjenju

Po 2-urnem sušenju pri 120 oC in 30-minutnem žarjenju pri približno 800 oC, so izgube mase naslednje: brezvodni ne več kot 2,0 %, monohidrat ne več kot 11 %, dodekahidrat: med 45,0 % in 58,0 %

V vodi netopne snovi

Ne več kot 0,2 % na suho snov

Fluorid

Ne več kot 10 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIJEV FOSFAT

Sopomenke

Monobazični kalijev fosfat

Monokalijev monofosfat

Kalijev ortofosfat

Opredelitev

 

Kemijsko ime

Kalijev dihidrogen fosfat

Monokalijev dihidrogen ortofosfat

Monokalijev dihidrogen monofosfat

Einecs

231–913–4

Kemijska formula

KH2PO4

Molekulska masa

136,09

Vsebnost

Ne manj kot 98,0 % po 4-urnem sušenju pri 105 oC

Vsebnost P2O5

Med 51,0 % in 53 %, računano na suho snov

Opis

Brezbarvni higroskopski kristali ali bel zrnat ali kristaliničen prah brez vonja

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na kalij in fosfat

 

B.

Topnost

Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu

C.

pH 1 % raztopine

Med 4,2 in 4,8

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kot 2,0 %, po štiriurnem sušenju pri 105 oC

V vodi netopne snovi

Ne več kot 0,2 %, računano na suho snov

Fluorid

Ne več kot 10 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIJEV FOSFAT

Sopomenke

Dikalijev monofosfat

Sekundarni kalijev fosfat

Kisel dikalijev fosfat

Dikalijev ortofosfat

Dibazični kalijev fosfat

Opredelitev

 

Kemijsko ime

Dikalijev hidrogen monofosfat

Dikalijev hidrogen fosfat

Dikalijev hidrogen ortofosfat

Einecs

231–834–5

Kemijska formula

K2HPO4

Molekulska masa

174,18

Vsebnost

Ne manj kot 98 % po štiriurnem sušenju pri 105 oC

Vsebnost P2O5

Med 40,3 % in 41,5 %, računano na suho snov

Opis

Brezbarven ali bel zrnat prah, kristali ali topna snov

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na kalij in fosfat

 

B.

Topnost

Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu

C.

pH 1 % raztopine

Med 8,7 in 9,4

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kot 2,0 %, po štiriurnem sušenju pri 105 oC

V vodi netopne snovi

Ne več kot 0,2 %, računano na suho snov

Fluorid

Ne več kot 10 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIJEV FOSFAT

Sopomenke

Kalijev fosfat

Tribazičen kalijev fosfat

Trikalijev ortofosfat

Opredelitev

 

Kemijsko ime

Trikalijev monofosfat

Trikalijev fosfat

Trikalijev ortofosfat

Einecs

231–907–1

Kemijska formula

Brezvodni: K3HPO4

Hidriran: K3PO4 . nH2O (n = 1 ali 3)

Molekulska masa

212,27 (brezvodni)

Vsebnost

Ne manj kot 97 %, računano na žarjeni osnovi

Vsebnost P2O5

Med 30,5 % in 33,0 %, računano na žarjeno snov

Opis

Brezbarvni ali beli higroskopski kristali ali zrnca; Hidrirane oblike, ki so na voljo vključujejo monohidrat in trihidrat

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na kalij in fosfat

 

B.

Topnost

Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu

C.

pH 1 % raztopine

Med 11,5 in 12,3

Čistost

 

Izguba pri žarjenju

Brezvodni: ne več kot 3,0 %; hidriran: ne več kot 23,0 %. Določeno z enournim sušenjem pri 105 oC in tridesetminutnim žarjenjem pri 800 oC ± 25 oC

V vodi netopne snovi

Ne več kot 0,2 %, računano na suho snov

Fluorid

Ne več kot 10 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALCIJEV FOSFAT

Sopomenki

Monobazičen kalcijev fosfat

Monokalcijev ortofosfat

Opredelitev

 

Kemijsko ime

Kalcijev dihidrogen fosfat

Einecs

231–837–1

Kemijska formula

Brezvodni: Ca(H2PO4)2

Monohidrat: Ca(H2PO4)2 . H2O

Molekulska masa

234,05 (brezvodni)

252,08 (monohidrat)

Vsebnost

Ne manj kot 95 %, računano na suho snov

Vsebnost P2O5

Med 55,5 % in 61,1 %, računano na suho snov

Opis

Zrnat prah ali beli, topni kristali ali zrnca

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na kalcij in fosfat

 

B.

Vsebnost CaO

Med 23,0 % in 27,5 % (brezvodni)

Med 19,0 % in 24,8 % (monohidrat)

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kot 14 %, po štiriurnem sušenju pri 105 oC (brezvodni)

Ne več kot 17,5 %, po enournem sušenju pri 60 oC (monohidrat)

Izguba pri žarjenju

Ne več kot 17,5 % po tridesetminutnem žarjenju pri 800 oC ± 25 oC (brezvodni)

Ne več kot 25,0 %, po enournem sušenju pri 105 oC, nato tridesetminutnem žarjenju pri 800 oC ± 25 oC (monohidrat)

Fluorid

Ne več kot 30 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALCIJEV FOSFAT

Sopomenki

Dibazičen kalcijev fosfat

Dikalcijev ortofosfat

Opredelitev

 

Kemijsko ime

Kalcijev monohidrogen fosfat

Kalcijev hidrogen ortofosfat

Sekundarni kalcijev fosfat

Einecs

231–826–1

Kemijska formula

Brezvodni: CaHPO4

Monohidrat: CaHPO4·2H2O

Molekulska masa

136,06 (brezvodni)

172,09 (monohidrat)

Vsebnost

Dikalcijev fosfat, po triurnem sušenju pri 200 oC, vsebuje ne manj kot 98 % in ne več kot 102 % CaHPO4

Vsebnost P2O5

Med 50,0 % in 52,5 %, računano na suho snov

Opis

Beli kristali ali zrnca, zrnat prah ali prah

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na kalcij in fosfat

 

B.

Preskusi topnosti

Delno topen v vodi. Netopen v etanolu

Čistost

 

Izguba pri žarjenju

Ne več kot 8,5 % (brezvodni) ali 26,5 % (dihidrat) po tridesetminutnem žarjenju pri 800 oC ± 25 oC (brezvodni)

Fluorid

Ne več kot 50 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALCIJEV FOSFAT

Sopomenki

Tribazičen kalcijev fosfat

Kalcijev ortofosfat

Pentakalcijev hidroksi monofosfat

Kalcijev hidroksiapatit

Opredelitev

Trikalcijev fosfat je sestavljen iz spremenljive mešanice kalcijevih fosfatov, ki se pridobivajo z nevtralizacijo fosforjeve kisline s kalcijevim hidroksidom. Približna sestava je 10CaO·3P2O5·H2O

Kemijsko ime

Pentakalcijev hidroksi monofosfat

Trikalcijev monofosfat

Einecs

235–330–6 (Pentakalcijev hidroksi monofosfat)

231–840–8 (Kalcijev ortofosfat)

Kemijska formula

Ca5(PO4)3·OH ali Ca3(PO4)2

Molekulska masa

502 ali 310

Vsebnost

Ne manj kot 90 %, računano na žarjeno snov

Vsebnost P2O5

Med 38,5 % in 48,0 %, računano na suho snov

Opis

Bel prah brez vonja, obstojen na zraku

Kvalitativna določitev

 

A.

Pozitivne reakcije na kalcij in fosfat

 

B.

Preskusi topnosti

Praktično netopen v vodi; netopen v etanolu, topen v razredčeni klorovodikovi ali dušikovi kislini

Čistost

 

Izguba pri žarjenju

Ne več kot 8 % po žarjenju do konstantne mase pri 800 oC ± 25 oC,

Fluorid

Ne več kot 50 mg/kg (izraženo kot fluor)

Arzen

Ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

Ne več kot 1 mg/kg

Svinec

Ne več kot 4 mg/kg

Živo srebro

Ne več kot 1 mg/kg

E 343 (i) MAGNEZIJEV BIS(DIHIDROGENORTOFOSFAT) MAGNEZIJEV DIHIDROGENFOSFAT

Sopomenke

Magnezijev dihidrogenfosfat

Magnezijev fosfat, monobazični

Monomagnezijev ortofosfat

Definicija

 

Kemijsko ime

Magnezijev bis(dihidrogenortofosfat)

Einecs

236-004-6

Kemijska formula

Mg(H2PO4)2·nH2O (n = 0–4)

Molekulska masa

218,30 (brezvodni)

Vsebnost

Ne manj kakor 51,0 % po žarjenju

Opis

Bel kristalinični prah brez vonja, rahlo topen v vodi

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na magnezij in fosfat

 

B.

Vsebnost MgO

Ne manj kakor 21,5 % po žarjenju

Čistost

 

Fluorid

Ne več kakor 10 mg/kg (kot fluor)

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 4 mg/kg

Kadmij

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 343 (ii) MAGNEZIJEV HIDROGENORTOFOSFAT MAGNEZIJEV HIDROGENFOSFAT

Sopomenke

Magnezijev hidrogenfosfat

Magnezijev fosfat

Dimagnezijev ortofosfat

Sekundarni magnezijev fosfat

Definicija

 

Kemijsko ime

Magnezijev hidrogenortofosfat

Einecs

231-823-5

Kemijska formula

MgHPO4·nH2O (n = 0 – 3)

Molekulska masa

120,30 (brezvodni)

Vsebnost

Ne manj kakor 96 % po žarjenju

Opis

Bel kristalinični prah brez vonja, rahlo topen v vodi

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na magnezij in fosfat

 

B.

Vsebnost MgO:

Ne manj kakor 33,0 %, izračunano na suho snov

Čistost

 

Fluorid

Ne več kakor 10 mg/kg (kot fluor)

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 4 mg/kg

Kadmij

Ne več kakor 1 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 350 (i) NATRIJEVA SOL JABOLČNE KISLINE

Sopomenke

Natrijeva sol jabolčne kisline

Definicija

 

Kemijsko ime

Di-natrijev DL-malat, dinatrijeva sol hidroksibutanojske kisline

Kemijska formula

Hemihidrat: C4H4Na2O5·1/2 H2O

Trihidrat: C4H4Na2O5·3H2O

Molekulska masa

Hemihidrat: 187,05

Trihidrat: 232,10

Vsebnost

Ne manj kakor 98,0 %, računano na suho snov

Opis

Bel kristalnični prah ali koščki

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na 1,2-dikarboksilno kislino in na natrij

 

B.

Tvorba azobarvila

Pozitivna

C.

Topnost

Dobro topen v vodi

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 7,0 % (130 oC, 4 ure) za hemihidrat oz. 20,5 % -23,5 % (130 oC, 4 ure) za trihidrat

Alkalnost

Ne več kakor 0,2 % kot Na2CO3

Fumarna kislina

Ne več kakor 1,0 %

Maleinska kislina

Ne več kakor 0,05 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 350 (ii) MONONATRIJEVA SOL DL-JABOLČNE KISLINE

Sopomenke

Mononatrijeva sol DL-jabolčne kisline

Definicija

 

Kemijsko ime

Mononatrijev DL-malat, mononatrijev 2-DL-hidroksi-sukcinat

Kemijska formula

C4H5NaO5

Molekulska masa

156,07

Vsebnost

Ne manj kakor 99,0 % računano na suho snov

Opis

Bel prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na 1,2-dikarboksilno kislino in na natrij

 

B.

Tvorba azobarvila

Pozitivna

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 2,0 % (110 oC, 3 ure)

Maleinska kislina

Ne več kakor 0,05 %

Fumarna kislina

Ne več kakor 1,0 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 351 KALIJEVA SOL JABOLČNE KISLINE

Sopomenke

Kalijeva sol jabolčne kisline

Definicija

 

Kemijsko ime

Dikalijev DL-malat, dikalijeva sol hidroksibutanojske kisline

Kemijska formula

C4H4K2O5

Molekulska masa

210,27

Vsebnost

Ne manj kakor 59,5 %

Opis

brezbarvna oziroma skoraj brezbarvna vodna raztopina

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na 1,2-dikarboksilno kislino in na kalij

 

B.

Tvorba azobarvila

Pozitivna

Čistost

 

Alkalnost

Ne več kakor 0,2 % kot K2CO3

Fumarna kislina

Ne več kakor 1,0 %

Maleinska kislina

Ne več kakor 0,05 %

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 352 (i) KALCIJEVA SOL JABOLČNE KISLINE

Sopomenke

Kalcijeva sol jabolčne kisline

Definicija

 

Kemijsko ime

Kalcijev DL-malat, kalcijev-a-hidroksisukcinat, kalcijeva sol hidroksibutandiojske kisline

Kemijska formula

C4H5CaO5

Molekulska masa

172,14

Vsebnost

Ne manj kakor 97,5 % računano na suho snov

Opis

Bel prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na sol jabolčne kisline, 1,2-dikarboksilno kislino in na kalcij

 

B.

Tvorba azobarvila

Pozitivna

C.

Topnost

Rahlo topen v vodi

Čistost

 

Izguba pri sušenju

Ne več kot 2 % (100 oC, 3 ure)

Alkalnost

Ne več kakor 0,2 % kot CaCO3

Maleinska kislina

Ne več kakor 0,05 %

Fumarna kislina

Ne več kakor 1,0 %

Fluorid

Ne več kakor 30 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 352 (ii) MONOKALCIJEVA SOL DL-HIDROKSI JABOLČNE KISLINE

Sopomenke

Monokalcijeva sol DL-jabolčne kisline

Definicija

 

Kemijsko ime

Monokalcijev DL-malat, mokalcijev 2-DL-hidroksi-sukcinat

Kemijska formula

(C4H5O5)2Ca

Vsebnost

Ne manj kakor 97,5 % računano na suho snov

Opis

Bel prah

Identifikacija

 

A.

Pozitivni reakciji na 1,2-dikarboksilno kislino in na kalcij

 

B.

Tvorba azobarvila

Pozitivna

Purity

 

Izguba pri sušenju

Ne več kakor 2,0 % (110 oC, 3 ure)

Maleinska kislina

Ne več kakor 0,05 %

Fumarna kislina

Ne več kakor 1,0 %

Fluorid

Ne več kakor 30 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 353 METAVINSKA KISLINA

Sopomenke

Divinska kislina

Opredelitev pojma

 

Kemijsko ime

Metavinska kislina

Kemijska formula

C4H6O6

Analiza

Najmanj 99,5 %

Opis

Kristalinična ali prašnata snov, bele ali rumenkaste barve. Zelo higroskopična, z rahlim vonjem po karamelu

Identifikacija

 

A.

Dobro topna v vodi in etanolu

B.

V epruveto z 2 ml koncentrirane žveplene kisline in 2 kapljicama sulfo-rezorcinol reagenta se doda 1 do 10 mg meta vinske kisline. Pri segrevanju do 150 oC se pojavi intenzivna vijolična barva

Čistost

 

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 5 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

E 354 KALCIJEV TARTRAT

Sopomenke

L-kalcijev tartrat

Opredelitev pojma

 

Kemijsko ime

Kalcijev L(+)- 2,3-dihidroksibutandioat dihidrat

Kemijska formula

C4H4CaO6·2H2O

Molekulska masa

224,18

Analiza

Najmanj 98,0 %

Opis

Fin kristaliničen prah, bele ali umazanobele barve

Identifikacija

 

A.

Rahlo topen v vodi. Topnost približno 0,01 g/100 ml vode (20 oC). Malo topen v etanolu. Rahlo topen v dietiletru. Topen v kislinah

 

B.

Specifični kot zasuka [α]20D | +7,0o do +7,4o (0,1 % v 1N HCl raztopini)

+7,0o do +7,4o (0,1 % v 1N HCl raztopini)

C.

pH 5 % tekoče zmesi |

Med 6,0 in 9,0

Čistost

 

Sulfati (kot H2SO4)

Največ 1 g/kg

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 5 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

E 355 ADIPINSKA KISLINA

Definicija

 

Kemijsko ime

Heksandiojska kislina, 1,4-butandikarboksilna kislina

Einecs

204-673-3

Kemijska formula

C6H10O4

Molekulska masa

146,14

Vsebnost

Vsebnost ne manj kakor 99,6 %

Opis

Beli kristali ali kristalinični prah, brez vonja

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

151,5 oC–154,0 oC

B.

Topnost

Rahlo topna v vodi. Dobro topna v etanolu

Čistost

 

Voda

Ne več kakor 0,2 % (metoda Karl Fischer)

Sulfatni pepel

Ne več kakor 20 mg/kg

Arzen

Ne več kakor 3 mg/kg

Svinec

Ne več kakor 5 mg/kg

Živo srebro

Ne več kakor 1 mg/kg

E 356 NATRIJEV ADIPAT

Opredelitev pojma

 

Kemijsko ime

Natrijev adipat

Einecs

231-293-5

Kemijska formula

C6H8Na2O4

Molekulska masa

190,11

Analiza

Vsebnost najmanj 99,0 % (računano na suho snov)

Opis

Beli kristali ali kristalinični prah, brez vonja

Identifikacija

 

A.

Območje taljenja

151 oC–152 oC (za adipinsko kislino)

B.

Topnost

Približno 50 g/100 ml vode (20 oC)

C.

Pozitivni test za natrij

 

Čistost

 

Voda

Največ 3 % (Karl Fischer)

Arzen

Največ 3 mg/kg

Svinec

Največ 5 mg/kg

Živo srebro

Največ 1 mg/kg

E 357 KALIJEV ADIPAT

Opredelitev pojma

 

Kemijsko ime

Kalijev adipat

Einecs

242-838-1

Kemijska formula

C6H8K2O4