ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 214

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
9. avgust 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 799/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) ( 1 )

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 801/2008 z dne 8. avgusta 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

48

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 802/2008 z dne 7. avgusta 2008 o prepovedi ribolova na morskega menka v norveških vodah cone ICES IV s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije

50

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 803/2008 z dne 8. avgusta 2008 o osemindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

52

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/654/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. julija 2008 o smernicah za pomoč državam članicam pri pripravi letnega poročila o enotnem večletnem nacionalnem načrtu nadzora iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3756)  ( 1 )

56

 

 

2008/655/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. julija 2008 o odobritvi načrtov cepljenja v izrednih okoliščinah proti bolezni modrikastega jezika v nekaterih državah članicah in določitvi finančnega prispevka Skupnosti za leti 2007 in 2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3757)

66

 

 

2008/656/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 28. julija 2008 o sprejemljivosti prijav za podaljšanje uvrstitve aktivnih snovi azimsulfuron, azoksistrobin, fluroksipir, imazalil, kresoksim-metil, proheksadion-kalcij in spiroksamin v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama zadevnih prijaviteljev (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3855)  ( 1 )

70

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 799/2008

z dne 8. avgusta 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 590/2008 (UL L 163, 24.6.2008, str. 24).


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

29,6

XS

27,8

ZZ

28,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

93,9

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

77,4

CL

63,1

UY

60,8

ZA

88,5

ZZ

72,5

0806 10 10

CL

82,1

EG

152,6

IL

157,1

MK

68,7

TR

141,6

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

85,8

BR

80,4

CL

97,5

CN

85,2

NZ

107,6

US

95,0

UY

148,0

ZA

86,8

ZZ

98,3

0808 20 50

AR

67,2

CL

99,3

TR

144,3

ZA

98,0

ZZ

102,2

0809 20 95

CA

242,0

TR

554,5

US

462,0

ZZ

419,5

0809 30

TR

159,2

ZZ

159,2

0809 40 05

BA

66,2

IL

136,9

MK

59,0

XS

62,1

ZZ

81,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 800/2008

z dne 6. avgusta 2008

o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) ter zlasti točk (a) in (b) člena 1(1) Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe (2),

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 994/98 je Komisija pooblaščena, da lahko v skladu s členom 87 Pogodbe razglasi, da so pomoč za mala in srednja podjetja („MSP“), pomoč za raziskave in razvoj, pomoč za varstvo okolja, pomoč za zaposlovanje in usposabljanje ter pomoč, ki je v skladu s karto za dodeljevanje regionalne pomoči, ki jo Komisija odobri za vsako državo članico, pod nekaterimi pogoji združljive s skupnim trgom ter da zanje ne velja obveznost priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe.

(2)

Komisija je člena 87 in 88 Pogodbe uporabila v številnih odločbah ter pridobila dovolj izkušenj, da opredeli splošna merila za združljivost glede pomoči za MSP v obliki pomoči za naložbe znotraj in zunaj območij, ki prejemajo pomoč, v obliki shem rizičnega kapitala ter na področjih raziskav, razvoja in inovacij, še zlasti v okviru izvajanja Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (3), glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj, izvajanja Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (4), izvajanja Sporočila Komisije o državni pomoči in tveganem kapitalu (5) ter Smernic Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (6), kot tudi izvajanja Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (7).

(3)

Komisija je prav tako pridobila dovolj izkušenj pri uporabi členov 87 in 88 Pogodbe na področjih pomoči za usposabljanje, pomoči za zaposlovanje, okoljske pomoči, pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije in regionalne pomoči za MSP ter velika podjetja, še zlasti v okviru izvajanja Uredbe Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (8), Uredbe Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ES za državne pomoči na področju zaposlovanja (9), Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe (10), Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj (11), Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, Smernic Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja iz leta 2001 (12), Smernic Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja iz leta 2008 (13) ter Smernic o državni regionalni pomoči za 2007-2013 (14).

(4)

V skladu s temi izkušnjami je treba prilagoditi nekatere pogoje, predvidene v Uredbah (ES) št. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 in 1628/2006. Zaradi poenostavitve in zagotovitve učinkovitejšega spremljanja pomoči s strani Komisije je treba te uredbe nadomestiti z eno samo uredbo. Poenostavitev bi morala med drugim izhajati iz vrste skupnih usklajenih opredelitev in skupnih horizontalnih določb, določenih v poglavju I te uredbe. Za zagotovitev skladnosti zakonodaje o državni pomoči bi morale biti opredelitve pomoči in sheme pomoči identične opredelitvam teh pojmov v Uredbi Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (15). Tovrstna poenostavitev je nujna za zagotovitev, da bo Lizbonska strategija za rast in delovna mesta dala rezultate, zlasti za MSP.

(5)

S to uredbo je treba izvzeti vsako pomoč, ki izpolnjuje vse ustrezne pogoje te uredbe, in vsako shemo pomoči, če katera koli individualna pomoč, ki se lahko dodeli v skladu s tako shemo, izpolnjuje vse ustrezne pogoje te uredbe. Za zagotovitev preglednosti ter učinkovitejšega spremljanja pomoči se mora vsak ukrep individualne pomoči, dodeljen v skladu s to uredbo, izrecno sklicevati na veljavno določbo iz poglavja II in na nacionalno pravo, ki je osnova za posamezno individualno pomoč.

(6)

Za spremljanje izvajanja te uredbe mora imeti Komisija tudi možnost, da od držav članic pridobi vse potrebne informacije o ukrepih, ki se izvajajo v skladu s to uredbo. Če država članica o teh ukrepih pomoči ne zagotovi informacij v razumnem roku, se lahko to obravnava kot znak nespoštovanja pogojev te uredbe. V tem primeru se lahko Komisija posledično odloči, da je treba v prihodnje prekiniti izvajanje te uredbe ali njenega ustreznega dela za zadevno državo članico in da je treba vse nadaljnje ukrepe pomoči, vključno z novimi individualnimi pomočmi, dodeljenimi na podlagi sheme pomoči, ki jo je pred tem zajemala ta uredba, v skladu s členom 88 Pogodbe priglasiti Komisiji. Kakor hitro država članica zagotovi pravilne in popolne informacije, mora Komisija omogočiti, da se Uredba spet uporablja v celoti.

(7)

Za državno pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe, ki je ta uredba ne vključuje, je treba še naprej uporabljati obveznost priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe. Ta uredba ne bi smela posegati v možnost držav članic, da priglasijo pomoč, katere cilji ustrezajo ciljem, ki jih zajema ta uredba. Komisija bo ocenila tako pomoč predvsem na podlagi pogojev, določenih v tej uredbi, in v skladu z merili, določenimi v posebnih smernicah ali okvirih, ki jih je sprejela Komisija, kadar koli zadevni ukrep pomoči spada v področje uporabe takega posebnega instrumenta.

(8)

Te uredbe se ne bi smelo uporabljati za izvozno pomoč ali pomoč, ki daje prednost domačim proizvodom pred uvoženimi. Te uredbe se zlasti ne bi smelo uporabljati za pomoč, s katero se financirata vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže v drugih državah. Pomoč, ki omogoča sodelovanje na sejmih, raziskave ali svetovalne storitve, potrebne za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na nov trg, navadno ne bi smela veljati za izvozno pomoč.

(9)

To uredbo bi bilo treba uporabljati dejansko v vseh sektorjih. V sektorju ribištva in ribogojstva bi morala biti s to uredbo izvzeta le pomoč na področju raziskav in razvoja ter inovacij, pomoč v obliki rizičnega kapitala, pomoč za usposabljanje ter pomoč za prikrajšane delavce in invalide.

(10)

Glede na posebna pravila, ki veljajo v sektorju kmetijstva za primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, bi morala biti s to uredbo izvzeta le pomoč na področjih raziskav in razvoja, pomoč v obliki rizičnega kapitala, pomoč za usposabljanje, okoljska pomoč ter pomoč za prikrajšane delavce in invalide, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (16).

(11)

Glede na podobnosti med predelavo ter trženjem kmetijskih in nekmetijskih proizvodov bi bilo treba to uredbo uporabljati za predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

(12)

Niti dejavnosti na kmetiji, ki so potrebne za pripravo proizvoda za prvo prodajo, niti prva prodaja prodajnim posrednikom ali predelovalcem se v tej uredbi ne bi smele šteti za predelavo ali trženje. Sodišče Evropskih skupnosti je odločilo, da so države članice zavezane, da se, takoj ko Skupnost izda predpise za uvedbo skupne ureditve trga v določenem sektorju kmetijstva, vzdržijo sprejemanja vseh ukrepov, ki bi lahko to ureditev trga omajali ali povzročili izjeme od nje. Ta uredba se torej ne bi smela uporabljati za pomoči, katerih višina je določena na podlagi cene ali količine kupljenih proizvodov ali proizvodov, danih na trg, niti za pomoči, povezane z obveznostjo, da je treba pomoč deliti s primarnimi proizvajalci.

(13)

Glede na Uredbo Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (17) se ta uredba ne bi smela uporabljati za pomoč za dejavnosti v sektorju premogovništva, z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za raziskave in razvoj, inovacij ter okoljske pomoči.

(14)

Kadar shema regionalne pomoči dozdevno izpolnjuje regionalne cilje, a je namenjena posebnim gospodarskim sektorjem, so lahko cilji in morebitni učinki sheme sektorski, ne pa horizontalni. Zato sheme regionalne pomoči, ki so namenjene posebnim sektorjem gospodarskih dejavnosti, kot tudi regionalne pomoči, dodeljene dejavnostim v sektorju jeklarstva, sektorju ladjedelništva, kot je predvideno v sporočilu Komisije o podaljšanju okvira za državno pomoč ladjedelništvu (18), in sektorju sintetičnih vlaken, ne bi smele biti zajete v izjemi od priglasitve. Vendar ima turizem pomembno vlogo v nacionalnih gospodarstvih in na splošno posebej pozitivno vpliva na regionalni razvoj. Sheme regionalnih pomoči, namenjene turističnim dejavnostim, bi bilo treba tako izvzeti iz obveznosti priglasitve.

(15)

Pomoč, ki je dodeljena podjetjem v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (19), bi bilo treba oceniti v skladu z navedenimi smernicami, da se prepreči, da bi se jim izogibali. Pomoč takim podjetjem bi bilo treba zato izvzeti iz področja uporabe te uredbe. Da bi se zmanjšalo upravno breme držav članic pri dodeljevanju pomoči iz te uredbe MSP, bi bilo treba poenostaviti opredelitev podjetij, ki štejejo za podjetja v težavah, v primerjavi z opredelitvijo podjetij v težavah, ki se uporablja v navedenih smernicah. Poleg tega MSP, ki so manj kot tri leta registrirana kot podjetja, v tej uredbi za to obdobje ne bi smela šteti kot podjetja v težavah, razen če po zadevni nacionalni zakonodaji izpolnjujejo merila za kolektivni stečajni postopek. Te poenostavitve naj ne bi posegale v to, da MSP po navedenih smernicah izpolnjujejo pogoje za pomoči, ki niso zajete v tej uredbi, in naj ne bi posegale v to, da velika podjetja po tej uredbi izpolnjujejo pogoje za podjetja v težavah, za katera še naprej velja popolna opredelitev iz navedenih smernic.

(16)

Komisija mora zagotoviti, da odobrena pomoč ne spreminja pogojev trgovanja v nasprotju s skupnim interesom. Zato bi bilo treba iz področja uporabe te uredbe izključiti pomoč, dodeljeno upravičencu, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom. Tako za vsako ad hoc pomoč, izplačano takemu upravičencu, in vsako shemo pomoči, ki ne vsebuje določbe, na podlagi katere so taki upravičenci izrecno izključeni, še naprej velja obveznost priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe. Ta določba ne bi smela vplivati na upravičena pričakovanja upravičencev shem pomoči, ki niso naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo.

(17)

Za zagotovitev dosledne uporabe pravil Skupnosti o državni pomoči ter zaradi upravne poenostavitve bi bilo treba uskladiti opredelitve pojmov, ki so pomembni za različne vrste pomoči, vključene v to uredbo.

(18)

Za izračun intenzivnosti pomoči bi bilo treba uporabljati številke pred vsakim odbitkom davkov ali drugih dajatev. Za izračun intenzivnosti pomoči bi bilo treba pomoč, izplačano v več obrokih, diskontirati na vrednost, ki jo je imela ob dodelitvi. Obrestna mera, ki jo je treba uporabiti za diskontiranje in izračun zneska pomoči za pomoč, ki ni v obliki dotacije, bi morala biti referenčna mera, veljavna ob dodelitvi, kot je določeno v Sporočilu Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (20).

(19)

Kadar je pomoč dodeljena z davčnimi oprostitvami ali znižanji davkov, ki jih je treba plačati v prihodnosti, pri čemer je treba upoštevati določeno intenzivnost pomoči, opredeljeno v bruto ekvivalentu dotacije, bi bilo treba diskontiranje obrokov pomoči opraviti na osnovi referenčnih mer, ki veljajo od takrat, ko davčne prednosti stopijo v veljavo. V primeru davčnih oprostitev ali znižanj davkov, ki jih je treba plačati v prihodnosti, je mogoče, da veljavna referenčna mera in točni znesek obrokov pomoči nista znana vnaprej. Države članice bi morale v takem primeru ob upoštevanju veljavne intenzivnosti pomoči vnaprej določiti najvišjo diskontirano vrednost pomoči. Pozneje, ko je znesek obroka pomoči v danem letu znan, se lahko diskontiranje opravi na podlagi referenčne mere, ki se takrat uporablja. Diskontirano vrednost vsakega obroka pomoči bi bilo treba odšteti od skupnega zneska najvišje vrednosti.

(20)

Zaradi preglednosti, enakega obravnavanja in učinkovitega spremljanja bi bilo treba to uredbo uporabljati samo za pomoč, ki je pregledna. Pregledna pomoč je pomoč, za katero je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije. Zlasti bi bilo treba za pregledno šteti pomoč v obliki posojil, kadar se bruto ekvivalent dotacije izračuna na podlagi referenčne mere, kot je določeno v Sporočilu Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj. Pomoč v obliki davčnih ukrepov bi morala šteti za pregledno, kadar ukrepi določijo omejitev, ki zagotavlja, da se ne preseže veljavna zgornja meja. V primeru znižanj okoljskega davka, za katere po tej uredbi ne velja individualni prag za priglasitev, za preglednost ukrepa ni potrebno vključiti omejitve.

(21)

Pomoč v obliki garancijske sheme bi bilo treba obravnavati kot pregledno, potem ko se po priglasitvi Komisiji odobri metodologija za izračun bruto ekvivalenta dotacije, ter v primeru regionalne pomoči za naložbe, tudi potem ko Komisija odobri tako metodologijo po sprejetju Uredbe (ES) št. 1628/2006. Komisija bo take priglasitve proučila na podlagi Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (21). Pomoč v obliki garancijske sheme bi bilo treba obravnavati kot pregledno tudi, ko je upravičenec pomoči MSP in se bruto ekvivalent dotacije izračuna na podlagi premij varnega pristana, opredeljenih v točkah 3.3 in 3.5 navedenega obvestila.

(22)

Glede na težave pri izračunu bruto ekvivalenta dotacije pomoči v obliki vračljivih predplačil, taka pomoč ne bi smela biti vključena v to uredbo, razen če je skupni znesek vračljivih predplačil nižji od individualnega veljavnega praga za priglasitev in največje intenzivnosti pomoči, ki sta predvidena s to uredbo.

(23)

Ker je nevarnost izkrivljanja konkurence večja, bi morala Komisija velike zneske pomoči še naprej ocenjevati na individualni podlagi. Zato bi bilo treba za vsako vrsto pomoči določiti pragove znotraj področja uporabe te uredbe, in sicer na ravni, ki upošteva zadevno vrsto pomoči ter njene morebitne vplive na konkurenco. Vsako pomoč, katere znesek presega te pragove, je treba obvezno priglasiti v skladu s členom 88(3) Pogodbe.

(24)

Za zagotovitev, da je pomoč sorazmerna in omejena na potrebni znesek, bi bilo treba, kadar koli je to mogoče, pragove pomoči izraziti v obliki intenzivnosti pomoči glede na znesek upravičenih stroškov. Prag v zvezi s pomočjo v obliki rizičnega kapitala bi bilo treba izraziti glede na najvišje zneske pomoči, ker temelji na obliki pomoči, za katero je težko opredeliti upravičene stroške.

(25)

Glede na dosedanje izkušnje Komisije bi bilo treba prag, izražen kot intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določiti na ravni, na kateri je doseženo primerno ravnovesje med čim manjšim izkrivljanjem konkurence v sektorju, ki prejema pomoč, in odpravljanjem tržne pomanjkljivosti ali reševanjem zadevnega vprašanja kohezije. Kar zadeva regionalno pomoč za naložbe, bi bilo treba ta prag določiti na ravni, na kateri se upošteva dovoljena intenzivnost pomoči v skladu s kartami regionalne pomoči.

(26)

Da se ugotovi, ali se spoštujejo pragovi za posamično priglasitev in največja intenzivnost pomoči iz te uredbe, bi bilo treba upoštevati skupni znesek javne podpore za dejavnost ali projekt, ki prejema pomoč, ne glede na to, ali se ta podpora financira iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih virov ali virov Skupnosti.

(27)

Poleg tega bi bilo treba v tej uredbi opredeliti okoliščine, v skladu s katerimi se lahko kumulirajo različne kategorije pomoči, ki jih ta uredba zajema. Kar zadeva kumulacijo pomoči, ki jo ta uredba zajema, z državno pomočjo, ki je ta uredba ne zajema, je treba upoštevati odločitev Komisije za dodelitev pomoči, ki je ta uredba ne zajema, ter pravila o državni pomoči, na katerih temelji ta odločitev. Kar zadeva kumulacijo pomoči za invalide z drugimi vrstami pomoči bi bilo treba uporabljati posebne določbe, zlasti s pomočjo za naložbe, ki jo je mogoče izračunati na podlagi zadevnih stroškov plač. V tej uredbi bi bilo treba tudi predvideti kumulacijo ukrepov pomoči z opredeljivimi upravičenimi stroški in ukrepov pomoči brez opredeljivih upravičenih stroškov.

(28)

Za zagotovitev, da je pomoč nujna in deluje kot spodbuda za razvoj nadaljnjih dejavnosti ali projektov, se te uredbe ne bi smelo uporabljati v primeru pomoči za dejavnosti, ki bi jih upravičenec že izvajal izključno pod tržnimi pogoji. Kar zadeva vsako pomoč, dodeljeno MSP, ki jo zajema ta uredba, bi bilo treba upoštevati, da taka pobuda obstaja, ko MSP predloži zahtevek državi članici, preden se začnejo izvajati dejavnosti, povezane z uresničevanjem projekta ali dejavnosti, ki prejemajo pomoč. Kar zadeva pomoč za MSP v obliki rizičnega kapitala, se spodbudni učinek ukrepa v zvezi z rizičnim kapitalom zagotavlja s pogoji iz te uredbe, zlasti v zvezi z velikostjo naložbenih obrokov na podjetje, stopnjo udeležbe zasebnih investitorjev ter upoštevanjem velikosti podjetja in poslovne stopnje, ki se financira.

(29)

Kar zadeva vsako pomoč, ki jo zajema ta uredba in je dodeljena upravičencem, ki so velika podjetja, bi morale države članice poleg pogojev, ki se uporabljajo za MSP, zagotoviti tudi, da je upravičenec v notranjem dokumentu analiziral, ali je projekt oziroma dejavnost, ki prejema pomoč, izvedljiva s pomočjo in brez pomoči. Država članica bi morala preveriti, ali ta notranji dokument potrjuje bistveno povečanje velikosti ali obsega projekta ali dejavnosti ali bistveno povišanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za subvencionirani projekt ali dejavnost ali bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti. V primeru regionalne pomoči je mogoče spodbujevalni učinek ugotavljati tudi na podlagi dejstva, da če pomoč ne bi bila dodeljena, se v zadevni regiji, ki prejema pomoč, naložbeni projekt kot tak ne bi izvedel.

(30)

Kar zadeva pomoč za prikrajšane delavce in invalide, se upošteva, da spodbujevalni učinek obstaja, če je res, da ta ukrep pomoči povzroči neto povečanje števila prikrajšanih delavcev ali invalidov, ki jih podjetje zaposli, ali dodatne stroške za pripomočke ali opremo, namenjene invalidom. Če je upravičenec pomoči za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače že prejemal pomoč za zaposlovanje invalidov, ki je bodisi izpolnjevala pogoje Uredbe (ES) št. 2204/2002 bodisi jo je posamezno odobrila Komisija, se domneva, da je v tej uredbi še naprej izpolnjen pogoj za neto povečanje števila invalidov, ki ga je upravičenec izpolnjeval za že obstoječi ukrep pomoči.

(31)

Za ukrepe davčne pomoči bi morali izpolnjevati posebne pogoje spodbujevalnega učinka, saj je postopek za njihovo dodeljevanje drugačen od postopkov za druge vrste pomoči. Za znižanja okoljskih davkov, ki izpolnjujejo pogoje Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (22) in so zajeta v tej uredbi, bi bilo treba domnevati, da imajo spodbujevalni učinek, saj te znižane stopnje vsaj posredno prispevajo k izboljšanju varstva okolja, ker omogočajo sprejetje ali neprekinjeno izvajanje zadevne celotne davčne sheme, s čimer spodbujajo podjetja, ki morajo plačevati okoljski davek, da znižajo svojo raven onesnaževanja.

(32)

Poleg tega bi bilo treba to obliko pomoči izključiti iz področja uporabe te uredbe, saj velja, da je težko določiti spodbujevalni učinek ad hoc pomoči, dodeljene velikim podjetjem. Komisija bo proučila obstoj takega spodbujevalnega učinka v okviru priglasitve zadevne pomoči na podlagi meril, določenih v veljavnih smernicah, okvirih ali drugih instrumentih Skupnosti.

(33)

Za zagotavljanje preglednosti in učinkovitega spremljanja v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 994/98 je primerno uvesti standardni obrazec, ki ga morajo uporabljati države članice, da Komisiji predložijo povzetke podatkov, kadar koli se na podlagi te uredbe izvajata shema pomoči ali ad hoc pomoč. Obrazec s povzetki podatkov bi se moral uporabiti za objavo ukrepa v Uradnem listu Evropske unije in na internetu. Povzetek podatkov bi bilo treba Komisiji poslati v elektronski obliki z uporabo uveljavljene aplikacije IT. Zadevna država članica bi morala na internetu objaviti celotno besedilo takega ukrepa pomoči. Pri objavi ukrepov ad hoc pomoči se sme izbrisati poslovne skrivnosti. Ime upravičenca in znesek pomoči ne bi smela šteti za poslovno skrivnost. Države članice bi morale poskrbeti, da tako besedilo ostane dostopno na internetu v celotnem obdobju veljave ukrepa pomoči. Z izjemo pomoči v obliki davčnih ukrepov, mora akt, s katerim se dodeli pomoč, prav tako vsebovati sklic na posebno določbo ali posebne določbe iz poglavja II te uredbe, ki se nanaša ali nanašajo na tak akt.

(34)

Za zagotavljanje preglednosti in učinkovitega spremljanja mora Komisija določiti posebne zahteve glede oblike in vsebine letnih poročil, ki jih morajo države članice predložiti Komisiji. Poleg tega je primerno določiti pravila glede evidenc, ki jih morajo imeti države članice o shemah pomoči in individualni pomoči, izvzetih po tej uredbi, glede na določbe iz člena 15 Uredbe (ES) št. 659/1999.

(35)

Določiti je treba nadaljnje pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsak ukrep pomoči, izvzet po tej uredbi. Taka pomoč mora biti ob upoštevanju člena 87(3)(a) in 87(3)(c) Pogodbe sorazmerna s tržnimi pomanjkljivostmi ali omejitvami, ki jih je treba odpraviti, da bo v interesu Skupnosti. Zato je primerno, da se področje uporabe te uredbe, kar zadeva pomoč za naložbe, omeji na pomoč za nekatere opredmetene in neopredmetene naložbe. Ob upoštevanju zmogljivosti Skupnosti ter posebnih problemov izkrivljanja konkurence v sektorjih cestnega tovornega prometa in zračnega prometa, se med upravičene stroške naložb za podjetja z glavno gospodarsko dejavnostjo v teh sektorjih prometa ne bi smela šteti prevozna sredstva in oprema. Kar zadeva opredelitev opredmetenih sredstev za namene okoljske pomoči, bi bilo treba uporabljati posebne določbe.

(36)

V skladu z načeli, ki urejajo pomoč iz člena 87(1) Pogodbe, bi bilo treba pomoč kot dodeljeno obravnavati takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima.

(37)

Da dejavnik kapitala pri naložbah ne bi imel prednosti pred dejavnikom zaposlovanja, bi bilo treba vključiti določbo, s katero bi lahko obračunavali pomoč za naložbe v korist MSP in regionalno pomoč na podlagi stroškov naložb ali na podlagi stroškov delovnega mesta, ustvarjenega neposredno z naložbenim projektom.

(38)

Okoljska pomoč v obliki znižanja davkov, pomoč za prikrajšane delavce, regionalna pomoč za naložbe, pomoč za novoustanovljena mala podjetja, pomoč za nova podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice, ali pomoč v obliki rizičnega kapitala, dodeljena upravičencu na ad hoc podlagi, ima lahko velik vpliv na konkurenco na zadevnih trgih, saj daje prednost upravičenemu podjetju pred drugimi podjetji, ki take pomoči niso prejela. Ker je ad hoc pomoč dodeljena le enemu podjetju, bo imela najverjetneje le omejen pozitivni strukturni vpliv na okolje, zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov, regionalno kohezijo ali pomanjkljivost trga rizičnega kapitala. Zato bi morale biti sheme pomoči v zvezi s temi vrstami pomoči izvzete na podlagi te uredbe, medtem ko bi bilo treba ad hoc pomoč priglasiti Komisiji. Vendar bi morala biti v tej uredbi ad hoc regionalna pomoč izvzeta, kadar se taka ad hoc pomoč uporablja za dopolnitev pomoči na podlagi sheme regionalne pomoči za naložbe, pri čemer bi zgornja mejna vrednost ad hoc elementa znašala 50 % celotnega zneska pomoči, dodeljenega za naložbo.

(39)

Določbe te uredbe v zvezi s pomočjo MSP za naložbe in zaposlovanje ne predpisujejo nobene možnosti za povečanje največje intenzivnosti pomoči z regionalnim dodatkom, kakor je bilo to v Uredbi (ES) št. 70/2001. Vendar naj bi bilo mogoče največjo intenzivnost pomoči, določeno v določbah, ki se nanašajo na regionalne pomoči za naložbe, dodeliti tudi MSP, če so izpolnjeni pogoji za dodeljevanje regionalne pomoči za naložbe in zaposlovanje. Podobno, naj določbe v zvezi s pomočjo za okoljske naložbe ne bi predpisovale nobene možnosti za povečanje največje intenzivnosti pomoči z regionalnim dodatkom. Mogoče naj bi bilo tudi uporabiti največjo intenzivnost pomoči, določeno v skladu z določbami o regionalni pomoči za naložbe, za projekte, ki imajo pozitiven vpliv na okolje, če so izpolnjeni vsi pogoji za dodeljevanje regionalne pomoči za naložbe.

(40)

Z obravnavanjem razvojnih problemov v prikrajšanih regijah, nacionalna regionalna pomoč spodbuja gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo držav članic ter Skupnosti kot celote. Namen državne regionalne pomoči je pomagati pri razvoju najbolj prikrajšanih regij, s tem da na trajnosten način podpira naložbe in ustvarjanje delovnih mest. Spodbuja vzpostavitev novih poslovnih enot, širitev obstoječih poslovnih enot, povečanje raznovrstnosti proizvodnje poslovnih enot v nove dodatne proizvode ali bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

(41)

Da se prepreči umetna razdelitev velikih regionalnih naložbenih projektov v podprojekte, s čimer bi se bilo mogoče po tej uredbi izogniti pragovom za priglasitev, bi bilo treba velik naložbeni projekt obravnavati kot enoten naložbeni projekt, če naložbo v obdobju treh let opravi isto podjetje ali podjetja in če je sestavljena iz osnovnih sredstev, ki so ekonomsko nedeljivo združena. Države članice morajo pri ocenjevanju ekonomske nedeljivosti naložbe upoštevati tehnične, funkcionalne in strateške povezave ter neposredno geografsko bližino. Ekonomska nedeljivost mora biti ocenjena neodvisno od lastništva. To pomeni, da bi morala biti pri ugotavljanju, ali je velik naložbeni projekt dejansko enoten naložbeni projekt, ocena enaka, ne glede na to, ali projekt opravi le eno podjetje, več kot eno podjetje, pri čemer si podjetja stroške naložbe delijo, oziroma več podjetij, ki krijejo stroške ločenih naložb znotraj istega naložbenega projekta (kakor na primer pri skupnem podjetju).

(42)

V nasprotju z regionalno pomočjo, ki naj bi bila omejena na območja, ki prejemajo pomoč, naj bi se lahko pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje dodelili na območjih, ki prejemajo pomoč, ter zunaj teh območij. Države članice bi na območjih, ki prejemajo pomoč, na ta način zagotavile pomoč za naložbe, če izpolnjujejo vse pogoje, ki se nanašajo na regionalno pomoč za naložbe in zaposlovanje, ali vse pogoje, ki se nanašajo na pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje.

(43)

Gospodarski razvoj regij, ki prejemajo pomoč, pogosto ovirajo sorazmerno nizke stopnje podjetniške dejavnosti in zlasti podpovprečno nizki deleži ustanavljanja podjetij. Zato je potrebno v to uredbo vključiti vrsto pomoči, ki je lahko dodeljena poleg regionalne pomoči za naložbe, da se zagotovi spodbuda za podporo ustanavljanju podjetij in zgodnjim stopnjam razvoja malih podjetij v območjih, ki prejemajo pomoč. Da bi se zagotovilo učinkovito usmerjanje te pomoči za novoustanovljena podjetja v regijah, ki prejemajo pomoč, je treba zanjo določiti stopnje glede na težave, s katerimi se spopadajo posamezne vrste regij. Poleg tega mora biti pomoč, da se izogne nesprejemljivemu tveganju izkrivljanja konkurence, vključno s tveganjem izrinjanja obstoječih podjetij, strogo omejena na mala podjetja, v omejenem znesku in se mora s časom zmanjševati. Dodeljevanje pomoči, oblikovane izrecno za novoustanovljena mala podjetja ali nova podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice, lahko povzroči napačne spodbude za obstoječa mala podjetja, ki bi se zato zaprla in nato znova ustanovila, da bi prejela tovrstno pomoč. Države članice se morajo zavedati tega tveganja in morajo oblikovati take sheme pomoči, da se bodo temu problemu izognile, na primer z omejevanjem vlog lastnikov nedavno zaprtih podjetij.

(44)

Gospodarski razvoj Skupnosti lahko omejujejo nizke ravni podjetniške dejavnosti nekaterih kategorij prebivalstva, ki so tako ali drugače v neugodnem položaju, kot so težave z dostopom do sredstev. Komisija je v tem smislu pregledala možnosti tržnih pomanjkljivosti v zvezi z različnimi kategorijami oseb in je trenutno mnenja, da so podpovprečno nizke stopnje ustanavljanja podjetij zlasti med ženskami v primerjavi z moškimi, kar med drugim podpirajo statistični podatki Eurostata. Zato je treba v to uredbo vključiti vrsto pomoči, ki bo podjetnice spodbujala k ustanavljanju podjetij, s čimer se bo mogoče spopadati s posebnimi tržnimi pomanjkljivostmi, s katerimi se srečujejo ženske, predvsem v zvezi z dostopom do sredstev. Ženske se srečujejo tudi s posebnimi težavami v zvezi s kritjem stroškov skrbi za družinske člane. Tovrstna pomoč bi morala poskrbeti za dosego dejanske in ne le formalne enakosti med moškimi in ženskami z zmanjševanjem dejanskih neenakosti na področju podjetništva v skladu z zahtevami sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti. Komisija bo morala ob izteku veljavnosti te uredbe znova razmisliti o upravičenosti obsega te izjeme in vrst zadevnih upravičencev.

(45)

Trajnostni razvoj, skupaj s konkurenčnostjo in varnostjo oskrbe z energijo, je eden od nosilnih stebrov lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Trajnostni razvoj med drugim temelji na visoki ravni varstva in izboljšanju kakovosti okolja. Zaradi spodbujanja okoljske trajnosti in boja proti podnebnim spremembam se prav tako poveča zanesljivost oskrbe ter zagotovi konkurenčnost evropskih gospodarstev in razpoložljivost dostopne energije. Na področju varstva okolja se pogosto soočajo s tržnimi pomanjkljivostmi v obliki negativnih zunanjih dejavnikov. V normalnih tržnih pogojih podjetja nimajo nujno dovolj spodbud, da bi zmanjšala onesnaževanje, saj lahko tako zmanjševanje poveča njihove stroške. Kadar podjetjem ni treba vračunati stroškov onesnaževanja, jih mora kriti družba kot celota. Vračunavanje okoljskih stroškov se lahko zagotovi z uvedbo okoljskih predpisov ali davkov. Ker okoljski standardi na ravni Skupnosti niso popolnoma usklajeni, to ustvarja neenake pogoje. Še višjo raven varstva okolja je mogoče doseči s pobudami, ki presegajo obvezne standarde Skupnosti, kar pa lahko škodi konkurenčnim položajem zadevnih podjetij.

(46)

Glede na zadovoljive izkušnje, pridobljene pri izvajanju Smernic Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja, bi bilo treba iz obveznosti priglasitve izvzeti pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti za varstvo okolja oziroma zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti, pomoč za nakup transportnih vozil, ki presegajo standarde Skupnosti oziroma zvišujejo raven varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti, pomoč za čimprejšnje prilagajanje na prihodnje standarde Skupnosti za MSP, pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo, pomoč za okoljske naložbe v visoko učinkovito soproizvodnjo, pomoč za okoljske naložbe, ki spodbujajo izkoriščanje obnovljivih virov energije, vključno s pomočjo za naložbe v zvezi s trajnostnimi biogorivi, pomoč za okoljske študije ter določeno okoljsko pomoč v obliki znižanj okoljskih davkov.

(47)

Pomoč v obliki znižanj davkov za varstvo okolja, zajeta v tej uredbi, bi morala biti v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja omejena na obdobje desetih let. Po preteku tega obdobja bi morale države članice znova oceniti primernost zadevnih znižanj davkov. To pa ne bi smelo posegati v možnost držav članic, da po koncu take ponovne ocene na podlagi te uredbe znova sprejmejo te ali tem podobne ukrepe.

(48)

Pravilen izračun dodatnih stroškov naložb ali proizvodnih stroškov pri uresničevanju cilja varstva okolja je bistvenega pomena, da se določi, ali je pomoč združljiva s členom 87(3) Pogodbe ali ne. Upravičeni stroški morajo biti omejeni na dodatne stroške naložb, potrebne za doseganje višje ravni varstva okolja, kot je navedeno v Smernicah Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja.

(49)

Glede na morebitne težave, zlasti kar zadeva odbitek dobička, ki izhaja iz dodatne naložbe, bi bilo treba predvideti poenostavljeno metodo izračuna dodatnih stroškov naložb. Zato bi bilo treba stroške za uporabo te uredbe izračunati, ne da bi pri tem upoštevali poslovne dobičke, prihranke pri stroških ali dodatno postransko proizvodnjo ter stroške, ki nastanejo med časom trajanja naložbe. Največjo intenzivnost pomoči, določeno v skladu s to uredbo za različne vrste zadevne pomoči za okoljske naložbe, je treba zato v primerjavi z največjo intenzivnostjo pomoči, ki jo določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja, sistematično zmanjšati.

(50)

Kar zadeva pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo je primerno, da se državam članicam dovoli, da se odločijo bodisi za poenostavljeno metodo za izračun bodisi za celoten izračun stroškov, ki je enak izračunu, predvidenemu v Smernicah Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja. Glede na posebne praktične težave ob uporabi celotne metode izračuna bi moral te izračune stroškov potrditi zunanji revizor.

(51)

Kar zadeva pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo toplotne in električne energije ter pomoč za okoljske naložbe, ki spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije, bi bilo treba dodatne stroške za uporabo te uredbe izračunati, ne da bi pri tem upoštevali druge podporne ukrepe, dodeljene za iste upravičene stroške, z izjemo druge pomoči za okoljske naložbe.

(52)

Glede naložb v zvezi s hidroelektrarnami je treba opozoriti, da je njihov okoljski vpliv lahko dvojen. Gotovo lahko veliko pripomorejo k nižjim emisijam toplogrednih plinov. Po drugi strani pa imajo lahko ti obrati negativen vpliv, na primer na vodne sisteme in biotsko raznovrstnost.

(53)

Da bi odpravili razlike, ki bi lahko povzročile izkrivljanje konkurence, olajšali usklajevanja med različnimi pobudami Skupnosti in nacionalnimi pobudami v zvezi z MSP ter izboljšali jasnost upravnih postopkov in pravno varnost, bi morala opredelitev MSP v tej uredbi temeljiti na opredelitvi iz Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (23).

(54)

MSP imajo odločilno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest ter so na splošno dejavnik socialne trdnosti in gospodarskega zagona. Vendar lahko tržne pomanjkljivosti omejujejo razvoj MSP, zaradi česar imajo ta podjetja značilne omejitve. MSP imajo pogosto težave pri pridobivanju finančnih sredstev, rizičnega kapitala ali posojil, ker nekateri finančni trgi niso naklonjeni tveganjem in lahko nudijo zavarovanje le do omejene mere. Njihovi omejeni viri lahko tudi omejijo dostop do informacij, zlasti glede nove tehnologije in morebitnih trgov. Kadar se nekatere kategorije pomoči dodelijo za MSP, bi bilo treba tako pomoč izvzeti iz te uredbe, da se olajša razvoj gospodarskih dejavnosti MSP. Taka pomoč se za uporabo te uredbe posledično upravičeno izvzame iz obveznosti predhodne priglasitve, samo kadar je upravičenec zajet v opredelitev MSP, navedeno v tej uredbi, hkrati pa se upravičeno domneva, da, kadar znesek pomoči ne presega veljavnega praga za priglasitev, razvoj MSP ovirajo omejitve, značilne za MSP, ki jih povzročijo tržne pomanjkljivosti.

(55)

Ob upoštevanju razlik med malimi in srednjimi podjetji bi bilo treba določiti različne stopnje osnovne intenzivnosti pomoči ter različne premije za mala in srednja podjetja. Tržne pomanjkljivosti, ki vplivajo na MSP na splošno, skupaj s težavami dostopa do finančnih sredstev, pri razvoju malih podjetij v primerjavi z razvojem srednjih podjetij povzročajo še večje ovire.

(56)

Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri izvajanju Smernic Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednja podjetja, se zdi, da obstajajo številne posebne tržne pomanjkljivosti rizičnega kapitala v Skupnosti glede na nekatere vrste naložb na določenih stopnjah razvoja podjetij. Te tržne pomanjkljivosti izhajajo iz nezadostne usklajenosti ponudbe in povpraševanja po rizičnem kapitalu. Posledično je stopnja predvidenega rizičnega kapitala na trgu morda preveč omejena, podjetja pa kljub dobremu poslovnemu načrtu in možnostim za rast ne dobijo finančne podpore. Poglavitni vir tržne pomanjkljivosti, pomemben za trge rizičnega kapitala, ki še posebej vpliva na dostop do kapitala za MSP ter ki lahko upraviči javno intervencijo, se nanaša na nepopolne in asimetrične informacije. Zato bi bilo treba pod določenimi pogoji iz obveznosti priglasitve izvzeti sheme rizičnega kapitala v obliki investicijskih skladov, ki se upravljajo na komercialni podlagi, v katerih zadostni delež sredstev zagotovijo zasebni investitorji v obliki zasebnega kapitala, kar spodbuja dobičkonosne ukrepe v zvezi z rizičnim kapitalom v korist ciljnih podjetij. Pogoja, da se investicijski skladi upravljajo komercialno ter so ukrepi v zvezi z rizičnim kapitalom posledično dobičkonosni, ne bi smela preprečevati, da bi investicijski skladi svoje dejavnosti usmerjali in se osredotočali na posebne tržne segmente, kot so podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice. Uredba ne bi smela vplivati na status Evropskega investicijskega sklada in Evropske investicijske banke, kot sta opredeljena v Smernicah Skupnosti glede rizičnega kapitala.

(57)

Pomoč za raziskave, razvoj in inovacije lahko prispeva h gospodarski rasti, saj krepi konkurenčnost in spodbuja zaposlovanje. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri izvajanju Uredbe (ES) št. 364/2004, Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj in Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, se zdi, da lahko tržne pomanjkljivosti glede na razpoložljive zmogljivosti za raziskave in razvoj v MSP in velikih podjetjih preprečijo, da trg doseže optimalni donos, ter vodijo k nezadostnemu rezultatu. Taki nezadostni rezultati se ponavadi nanašajo na pozitivne zunanje učinke/učinke prelivanja znanja, javne dobrine/učinke prelivanja znanja, nepopolne in nesimetrične informacije ter usklajevalne in mrežne nepopolnosti.

(58)

Pomoč za raziskave, razvoj in inovacije je izjemnega pomena, še zlasti za MSP, ker so ena izmed strukturnih pomanjkljivosti MSP prav težave, ki jih lahko imajo pri dostopu do novih dosežkov tehnološkega razvoja, prenosa tehnologije ali visoko strokovno usposobljenega osebja. Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte, pomoč za študije tehnične izvedljivosti in pomoč za kritje stroškov pravic industrijske lastnine za MSP kot tudi pomoč za mlada inovativna mala podjetja, pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije ter pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja, bi bilo treba pod določenimi pogoji izvzeti iz obveznosti predhodne priglasitve.

(59)

Kar zadeva pomoč za raziskovalne in razvojne projekte, bi moral del raziskovalnega projekta, ki prejema pomoč, v celoti spadati v kategorijo temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja. Kadar projekt obsega različne naloge, bi bilo treba vsako nalogo razvrstiti v kategorije temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja ali kot nalogo, ki ne spada v nobeno teh kategorij. Ni nujno, da to razvrščanje sledi kronološkemu pristopu, lahko se sčasoma premika od temeljnih raziskav k dejavnostim, ki so bližje trgu. Zato se nalogo, ki se izvaja v poznejši fazi projekta, lahko označi kot industrijsko raziskavo. Podobno pa se lahko dejavnost, ki se je izvajala v zgodnejši fazi projekta, opredeli kot eksperimentalni razvoj.

(60)

V kmetijskem sektorju bi bilo treba nekatere pomoči za raziskave in razvoj izvzeti, če so izpolnjeni pogoji, podobni pogojem iz posebnih določb, predvidenih za kmetijski sektor v okviru Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije. Če ti posebni pogoji niso izpolnjeni, je primerno predvideti, da je lahko pomoč izvzeta, če izpolnjuje pogoje, določene v splošnih določbah v zvezi z raziskavami in razvojem v tej uredbi.

(61)

Osrednji cilj gospodarskih in socialnih politik Skupnosti ter držav članic je spodbujati usposabljanje in zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov ter kriti izdatke nadomestil za dodatne stroške pri zaposlovanju invalidov.

(62)

Običajno ima usposabljanje pozitivne zunanje učinke za celotno družbo, ker povečuje obseg kvalificirane delovne sile, iz katere lahko podjetja pritegnejo zaposlene, izboljšuje konkurenčnost industrije Skupnosti ter igra pomembno vlogo pri strategiji zaposlovanja Skupnosti. Usposabljanje, vključno z e-učenjem, je prav tako bistveno za organizacijo, pridobivanje in razširjanje znanja, ki je javna dobrina primarnega pomena. Ker podjetja v Skupnosti večinoma premalo vlagajo v usposabljanje svojih zaposlenih, še zlasti kadar je to usposabljanje splošne narave ter zadevnemu podjetju ne prinaša takojšnje in konkretne prednosti, lahko državna pomoč pripomore k odpravljanju te tržne pomanjkljivosti. Zato bi bilo treba tako pomoč pod določenimi pogoji izvzeti iz predhodne priglasitve. Zaradi posebnih omejitev, s katerimi se srečujejo MSP, in zaradi višjih relativnih stroškov pri vlaganju v usposabljanje, bi bilo treba za MSP povečati intenzivnost pomoči, ki je izvzeta po tej uredbi. Značilnosti usposabljanja na področju pomorskega transporta upravičujejo poseben pristop za ta sektor.

(63)

Razlikovati je mogoče med splošnim in posebnim usposabljanjem. Dovoljeno intenzivnost pomoči bi bilo treba razlikovati v skladu z zagotovljeno vrsto usposabljanja in velikostjo podjetja. Splošno usposabljanje zagotavlja prenosljive kvalifikacije in bistveno povečuje zaposljivost usposobljenega delavca. Pomoč v ta namen manj izkrivlja konkurenco, zato je lahko višja intenzivnost pomoči izvzeta iz predhodne priglasitve. Posebno usposabljanje, ki koristi predvsem podjetju, vključuje večje tveganje izkrivljanja konkurence, zato mora biti intenzivnost pomoči, ki je lahko izvzeta iz predhodne priglasitve, veliko nižja. Da je usposabljanje splošne narave bi se moralo šteti tudi takrat, kadar je povezano z okoljskim upravljanjem, ekološkimi inovacijami ali družbeno odgovornostjo podjetij ter na ta način povečuje zmogljivosti upravičenca, da prispeva k splošnim ciljem na področju okolja.

(64)

Nekatere kategorije prikrajšanih delavcev in invalidov imajo še vedno posebne težave pri vstopanju na trg dela. Zato je upravičeno, da nacionalni organi uvedejo ukrepe, ki podjetja spodbujajo, da povečajo stopnjo zaposlenosti, zlasti delavcev iz teh prikrajšanih kategorij. Stroški dela so del običajnih poslovnih stroškov vsakega podjetja. Zato je posebej pomembno, da ima pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov pozitivne učinke na stopnjo zaposlenosti teh kategorij delavcev ter da podjetjem ne omogoča le zmanjševanja stroškov, ki bi jih morala sicer nositi. Zato bi bilo treba tako pomoč izvzeti iz predhodne priglasitve, kadar lahko tem kategorijam delavcev pomaga pri ponovnem vstopanju na trg dela ali, kar zadeva invalide, pri ponovnem vstopanju na trg dela in ostajanju na tem trgu.

(65)

Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače je mogoče izračunati na podlagi posebne stopnje invalidnosti zadevnega invalida ali pa se zagotovi v pavšalnem znesku, če noben od načinov ne pomeni pomoči, ki presega največjo intenzivnosti pomoči za vsakega posameznega zadevnega delavca.

(66)

Primerno je določiti prehodne določbe o individualni pomoči, ki je bila odobrena pred začetkom veljavnosti te uredbe in je kršila obveznost priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe. Z razveljavitvijo Uredbe (ES) št. 1628/2006 bi bilo dovoljeno, da se obstoječe regionalne naložbene sheme, kakor so bile izvzete, še naprej izvajajo pod pogoji, predvidenimi v navedeni uredbi, v skladu z zadnjo alineo, drugega pododstavka, člena 9(2) navedene uredbe.

(67)

Glede na dosedanje izkušnje Komisije na tem področju ter zlasti zaradi na splošno pogostega ponovnega pregledovanja in popravljanja politike državne pomoči je primerno omejiti obdobje uporabe te uredbe. Če se ta uredba po poteku veljavnosti ne podaljša, je treba sheme pomoči, izvzete po tej uredbi, izvzeti še za nadaljnjih šest mesecev, da bi imele države članice dovolj časa za prilagoditev.

(68)

Uredba (ES) št. 70/2001, Uredba (ES) št. 68/2001, Uredba (ES) št. 2204/2002 so prenehale veljati 30. junija 2008 in Uredbo (ES) št. 1628/2006 bi bilo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

VSEBINA

Poglavje I

SKUPNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

Člen 2

Opredelitev pojmov

Člen 3

Pogoji za izvzetje

Člen 4

Intenzivnost pomoči in upravičeni stroški

Člen 5

Preglednost pomoči

Člen 6

Pragovi za posamično priglasitev

Člen 7

Kumulacija

Člen 8

Spodbujevalni učinek

Člen 9

Preglednost

Člen 10

Spremljanje stanja

Člen 11

Letno poročanje

Člen 12

Posebni pogoji, ki se uporabljajo za pomoč za naložbe

Poglavje II

POSEBNE DOLOČBE ZA RAZLIČNE VRSTE POMOČI

Oddelek 1

Regionalna pomoč

Člen 13

Regionalna pomoč za naložbe in pomoč za zaposlovanje

Člen 14

Pomoč za novoustanovljena mala podjetja

Oddelek 2

Pomoč MSP za naložbe in za zaposlovanje

Člen 15

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje

Oddelek 3

Pomoč podjetnicam

Člen 16

Pomoč za nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice

Oddelek 4

Pomoč za varstvo okolja

Člen 17

Opredelitev pojmov

Člen 18

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti

Člen 19

Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti

Člen 20

Pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti za MSP

Člen 21

Pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo

Člen 22

Pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom

Člen 23

Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije

Člen 24

Pomoč za okoljske študije

Člen 25

Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov

Oddelek 5

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP in pomoč za udeležbo MSP na sejmih

Člen 26

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP

Člen 27

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih

Oddelek 6

Pomoč v obliki rizičnega kapitala

Člen 28

Opredelitev pojmov

Člen 29

Pomoč v obliki rizičnega kapitala

Oddelek 7

Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije

Člen 30

Opredelitev pojmov

Člen 31

Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte

Člen 32

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti

Člen 33

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP

Člen 34

Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju

Člen 35

Pomoč mladim inovativnim podjetjem

Člen 36

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (za MSP)

Člen 37

Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja

Oddelek 8

Pomoč za usposabljanje

Člen 38

Opredelitev pojmov

Člen 39

Pomoč za usposabljanje

Oddelek 9

Pomoč za prikrajšane delavce in invalide

Člen 40

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače

Člen 41

Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače

Člen 42

Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov

Poglavje III

KONČNE DOLOČBE

Člen 43

Razveljavitev

Člen 44

Prehodne določbe

Člen 45

Začetek veljavnosti in uporaba

Priloga I

Opredelitev MSP

Priloga II

Obrazec za predložitev povzetka podatkov za pomoč za raziskave in razvoj v skladu z obveznostjo izčrpnega poročanja iz člena 9(4)

Obrazec za predložitev povzetka podatkov za pomoč za velike naložbene projekte v skladu z obveznostjo izčrpnega poročanja iz člena 9(4)

Priloga III

Oblika za posredovanje povzetka infomacij glede shem pomoči ali ad hoc pomoči v skladu s členom 9(1)

POGLAVJE I

SKUPNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za naslednje vrste pomoči:

(a)

regionalna pomoč;

(b)

pomoč MSP za naložbe in za zaposlovanje;

(c)

pomoč podjetnicam za ustanavljanje podjetij;

(d)

pomoč za varstvo okolja;

(e)

pomoč za svetovalne storitve v korist MSP in pomoč za udeležbo MSP na sejmih;

(f)

pomoč v obliki rizičnega kapitala;

(g)

pomoč za raziskave, razvoj in inovacije;

(h)

pomoč za usposabljanje;

(i)

pomoč za prikrajšane delavce in invalide.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom, in sicer za pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo;

(b)

pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

3.   Ta uredba se uporablja za pomoč v vseh gospodarskih sektorjih, razen za:

(a)

pomoč v korist dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (24), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči v obliki rizičnega kapitala, pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije in pomoči za prikrajšane delavce in invalide;

(b)

pomoč v korist dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči v obliki rizičnega kapitala, pomoči za raziskave in razvoj, okoljske pomoči ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006;

(c)

pomoč v korist dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:

(i)

kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

(ii)

kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

(d)

pomoč v korist dejavnosti v sektorju premogovništva, z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije in okoljske pomoči;

(e)

regionalna pomoč v korist dejavnosti v sektorju jeklarstva;

(f)

regionalna pomoč v korist dejavnosti v sektorju jeklarstva;

(g)

regionalna pomoč v korist dejavnosti v sektorju sintetičnih vlaken.

4.   Ta uredba se ne uporablja za sheme regionalne pomoči, ki so namenjene posebnim sektorjem gospodarskih dejavnosti znotraj pridelave ali storitev. Sheme, namenjene turističnim dejavnostim, se ne obravnavajo kot ciljno usmerjene k posebnim sektorjem.

5.   Ta uredba se ne uporablja za ad hoc pomoč, dodeljeno velikim podjetjem, razen kot je določeno v členu 13(1).

6.   Ta uredba se ne uporablja za naslednje pomoči:

(a)

sheme pomoči, ki ne izključujejo izrecno plačil individualne pomoči za podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;

(b)

ad hoc pomoč za podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;

(c)

pomoč podjetjem v težavah.

7.   V točki (c), v odstavku 6, se MSP obravnava, kot podjetje v težavah, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

je družba z omejeno odgovornostjo, v kateri je več kot polovica delniškega kapitala izginila in v kateri je bila v zadnjih dvanajstih mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala, ali

(b)

je družba, v katerih imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe, v katerih je več kot polovica prikazanega kapitala v računovodski bilanci izginila in v katerih je bila v zadnjih dvanajstih mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala, ali

(c)

na glede na vrsto zadevne družbe, če po nacionalni zakonodaji izpolnjuje merila za kolektivni stečajni postopek.

MSP, ki so manj kot tri leta registrirana kot podjetja, v tej uredbi za to obdobje ne štejejo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila določena v točki (c) prvega pododstavka.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„pomoč“ pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje vse pogoje iz člena 87(1) Pogodbe;

2.

„shema pomoči“ pomeni vsak akt, na podlagi katerega je mogoče brez nadaljnjih izvedbenih ukrepov dodeliti individualno pomoč podjetjem, opredeljenim v aktu na splošen in abstrakten način, in vsak akt, na podlagi katerega je mogoče enemu ali več podjetjem dodeliti pomoč, ki ni povezana z določenim projektom, za nedoločen čas in/ali v nedoločenem znesku;

3.

„individualna pomoč“ pomeni:

(a)

ad hoc pomoč, in

(b)

pomoč, ki je dodeljena na podlagi sheme pomoči in jo je treba priglasiti;

4.

„ad hoc pomoč“ pomeni individualno pomoč, ki ni dodeljena na podlagi sheme pomoči;

5.

„intenzivnost pomoči“ pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov;

6.

„pregledna pomoč“ pomeni pomoč, za katero je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije;

7.

„mala in srednja podjetja“ ali „MSP“ pomeni podjetja, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge I;

8.

„velika podjetja“ pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I;

9.

„območja, ki prejemajo pomoč,“ pomenijo regije, upravičene do regionalne pomoči, kot je za zadevno državno članico določeno v odobreni karti regionalne pomoči za obdobje 2007–2013;

10.

„opredmetena sredstva“, brez poseganja v člen 17(12), pomeni sredstva, povezana z zemljišči, stavbami in obrati, stroji in opremo; v sektorju prometa se prevozna sredstva in prometna oprema obravnavajo kot upravičena sredstva, razen glede regionalne pomoči in razen v cestnem tovornem prometu ter zračnem prometu;

11.

„neopredmetena sredstva“ pomeni sredstva, ki nastanejo s prenosom tehnologije s pridobitvijo patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;

12.

„velik naložbeni projekt“ pomeni naložbo v kapitalska sredstva z upravičenimi stroški nad 50 milijonov EUR, izračunanimi na osnovi cen in menjalnih tečajev na dan dodelitve pomoči;

13.

„število zaposlenih“ pomeni število delovnih enot na leto (DEL), to je število delavcev, zaposlenih v enem letu za polni delovni čas, pri čemer se delo s skrajšanim delovnim časom in sezonsko delo upoštevata kot del DEL;

14.

„delovna mesta, ustvarjena neposredno z naložbenim projektom“ pomeni delovna mesta, povezana z dejavnostjo, na katero se naložba nanaša, vključno z delovnimi mesti, ki so bila ustvarjena, potem ko se je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti, ustvarjenih z naložbo, povečala;

15.

„stroški plač“ pomeni celotni znesek, ki ga mora upravičenec do pomoči dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo, vključujejo pa:

(a)

bruto plačo, pred obdavčitvijo;

(b)

obvezne prispevke, kot so prispevki za socialno varnost, in

(c)

stroške skrbi za otroke in starše;

16.

„pomoč MSP za naložbe in za zaposlovanje“ pomeni pomoči, ki izpolnjujeta pogoje določene v členu 15;

17.

„pomoč za naložbe“ pomeni regionalno pomoč za naložbe in za zaposlovanje po členu 13, pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje po členu 15 in pomoč za naložbe za varstvo okolja po členih 18 do 23;

18.

„prikrajšani delavec“ pomeni vsako osebo, ki:

(a)

v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve; ali

(b)

nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja (ISCED 3); ali

(c)

je starejša od 50 let; ali

(d)

živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov; ali

(e)

dela v sektorju ali ima poklic v državi članici, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih sektorjih v zadevni državi članici in spada v skupino, ki je zastopana v manjšem številu; ali

(f)

je član etnične manjšine v državi članici in ki hoče razvijati svoj lingvistični profil, poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje, da poveča možnosti dostopa do redne zaposlitve;

19.

„resno prikrajšani delavec“ pomeni vsako osebo, ki je bila v zadnjih 24 mesecih ali več nezaposlena.

20.

„invalid“ pomeni vsako osebo:

(a)

katere invalidnost je priznana z državno zakonodajo, ali

(b)

ki ima priznano omejitev, ki izhaja iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar;

21.

„zaščitena zaposlitev“ pomeni zaposlitev v podjetju, v katerem je zaposlenih vsaj 50 % invalidov;

22.

„kmetijski proizvod“ pomeni:

(a)

proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi (ES) št. 104/2000;

(b)

proizvode, uvrščene pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki);

(c)

proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (25);

23.

„predelava kmetijskih proizvodov“ pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

24.

„trženje kmetijskih proizvodov“ pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsako dejavnost, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja končnemu potrošniku, ki jo opravi primarni proizvajalec, se obravnava kot trženje, če poteka v ločenih, za to namenjenih prostorih;

25.

„turistične dejavnosti“ pomeni naslednje dejavnosti v skladu z NACE Rev. 2:

(a)

NACE 55: Nastanitev;

(b)

NACE 56: Dejavnosti storitev pijače in hrane;

(c)

NACE 79: Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti;

(d)

NACE 90: kulturne in razvedrilne dejavnosti;

(e)

NACE 91: dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;

(f)

NACE 93: športne in druge dejavnosti za prosti čas;

26.

„vračljiva predplačila“ so posojila za projekt, ki se izplača v enem ali več obrokih, pogoji za vračilo tega posojila pa so odvisni od rezultata raziskovalnih in razvojnih projektov ter projektov inovacij;

27.

„rizični kapital“ pomeni finančna sredstva, zagotovljena z lastniškim kapitalom in navideznim lastniškim kapitalom za podjetja, ko so ta šele v nastajanju (stopnje zbiranja sredstev, zagona in širitve);

28.

„novo podjetje, ki ga je ustanovila podjetnica,“ pomeni malo podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

ena ali več žensk je lastnica vsaj 51 % kapitala zadevnega malega podjetja ali registrirana lastnica zadevnega malega podjetja ter

(b)

ženska vodi upravljanje malega podjetja.

29.

„sektor jeklarstva“ pomeni vse dejavnosti, povezane s proizvodnjo enega ali več teh proizvodov:

(a)

surovo železo in fero-zlitine:

surovo železo za izdelavo jekla, za litje in drugo surovo železo, zrcalovina in visokoogljični feromangan, brez drugih fero-zlitin;

(b)

surovi izdelki in polizdelki iz železa, navadnega ali posebnega jekla:

lito ali nelito tekoče jeklo v ingotih, vključno z ingoti, namenjenimi kovanju polizdelkov: blumi, gredice in plošče; bobni in sodi; široki toplo valjani kolobarji, razen proizvodnje tekočega jekla za vlivanje iz majhnih in srednje velikih livarn;

(c)

vroče valjani končni izdelki iz železa, navadnega ali posebnega jekla:

tirnice, traverze, plošče in palice, tramovi, težki profili 80 mm in več, pregradne plošče, palice in profili pod 80 mm ter plošče pod 150 mm, toplo valjana žica, okroglice in kvadratno jeklo za cevi, toplo valjani trakovi (vključno s trakovi za cevi), toplo valjane pločevine (prevlečene in neprevlečene), plošče in pločevine debeline 3 mm in vel, široke plošče 150 mm in več, razen žic in izdelkov iz žice, svetlih palic ter železnih odlitkov;

(d)

hladno valjani končni proizvodi:

pokositrene pločevine, mat-pločevina, črna pločevina, pocinkane pločevine, druge prevlečene pločevine, hladno valjane pločevine, elektropločevine in trakovi, namenjeni proizvodnji bele pločevine, hladno valjane pločevine v zvitkih in listih;

(e)

cevi:

vse brezšivne cevi, zvarjene jeklene cevi, katerih premer presega 406,4 mm;

30.

„sektor sintetičnih vlaken“ pomeni:

(a)

iztiskanje/tkanje vseh določenih vrst vlaken in prej na osnovi poliestra, poliamida, akrila ali polipropilena, za katero koli končno uporabo, ali

(b)

polimerizacija (vključno s polikondenzacijo), kadar je ta vključena v iztiskanje na ravni uporabljenih strojev, ali

(c)

vsak postopek, ki spada zraven in je povezan z istočasno namestitvijo zmogljivosti iztiskanja/tkanja, ki jo opravi prihodnji upravičenec ali drugo podjetje v skupini, ki ji pripada, ter ki je pri zadevni posebni poslovni dejavnosti običajno vključen v to zmogljivost na ravni uporabljenih strojev;

Člen 3

Pogoji za izvzetje

1.   Sheme pomoči, ki izpolnjujejo vse pogoje iz poglavja I te uredbe ter vse ustrezne določbe iz poglavja II te uredbe, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če vsaka individualna pomoč, dodeljena v skladu s takimi shemami, izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe, shema pa se izrecno sklicuje na to uredbo z navedbo njenega naslova in sklica na objavo v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Individualna pomoč, dodeljena v okviru sheme iz odstavka 1, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če pomoč izpolnjuje vse pogoje iz poglavja I te uredbe ter ustrezne določbe iz poglavja II te uredbe, individualni ukrep pomoči pa se izrecno sklicuje na ustrezne določbe te uredbe z navedbo ustreznih določb, naslova te uredbe in sklica na njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Ad hoc pomoč, ki izpolnjuje vse pogoje iz poglavja I te uredbe ter vse ustrezne določbe iz poglavja II te uredbe, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če se pomoč izrecno sklicuje na ustrezne določbe te uredbe z navedbo ustreznih določb, naslova te uredbe in sklica na njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Intenzivnost pomoči in upravičeni stroški

1.   Vse številke, ki se uporabijo za izračun intenzivnosti pomoči, so številke pred vsakim odbitkom davkov ali drugih dajatev. Če pomoč ni dodeljena kot dotacija, temveč v drugačni obliki, je znesek pomoči enak protivrednosti dotacije. Pomoč, plačljiva v več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo je imela ob dodelitvi. Obrestna mera, ki se uporablja za diskontiranje, je referenčna mera, veljavna ob dodelitvi.

2.   Kadar je pomoč dodeljena z davčnimi oprostitvami ali znižanji davkov, ki jih je treba plačati v prihodnosti, pri čemer je treba upoštevati določeno intenzivnost pomoči, opredeljeno v bruto ekvivalentu dotacije, se diskontiranje obrokov pomoči opravi na osnovi referenčnih mer, ki veljajo od takrat, ko davčne ugodnosti stopijo v veljavo.

3.   Upravičeni stroški se podprejo z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva in razčlenjena.

Člen 5

Preglednost pomoči

1.   Ta uredba se uporablja le za pregledno pomoč.

Kot pregledne se obravnavajo predvsem naslednje vrste pomoči:

(a)

pomoč v obliki dotacij in subvencioniranih obrestnih mer;

(b)

pomoč v obliki posojil, kadar se bruto ekvivalent dotacije izračuna na podlagi referenčne mere, ki velja ob dodelitvi dotacije;

(c)

pomoč v obliki garancijske sheme:

(i)

kadar je metodologija za izračun bruto ekvivalenta dotacije po priglasitvi Komisiji odobrena v smislu uporabe te uredbe ali Uredbe (ES) št. 1628/2006 ter kadar odobrena metodologija izrecno obravnava vrsto jamstev in vrsto zadevnih transakcij, ali

(ii)

kadar je upravičenec pomoči malo ali srednje podjetje in se bruto ekvivalent dotacije izračuna na podlagi premij varnega pristana, opredeljenih v Obvestilu Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev;

(d)

pomoč v obliki davčnih ukrepov, kadar ukrep določa najvišjo vrednost, s katero se zagotovi, da veljavni prag ni presežen.

2.   Naslednje vrste pomoči se ne obravnavajo kot pregledne:

(a)

pomoč v obliki kapitalskih vložkov, brez poseganja v posebne določbe glede rizičnega kapitala;

(b)

pomoč v obliki ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom z izjemo pomoči, ki izpolnjuje pogoje iz člena 29.

3.   Pomoč v obliki vračljivih predplačil se kot pregledna obravnava le, če skupni znesek vračljivih predplačil ne presega veljavnih pragov v skladu s to uredbo. Če je prag izražen v obliki intenzivnosti pomoči, skupni znesek vračljivega predplačila, izražen v odstotkih upravičenih stroškov, ne sme presegati veljavne intenzivnosti pomoči.

Člen 6

Pragovi za posamično priglasitev

1.   Ta uredba se ne uporablja za nobeno individualno pomoč, bodisi dodeljeno kot ad hoc pomoč bodisi na podlagi sheme, katere bruto ekvivalent dotacije presega naslednje pragove:

(a)

pomoč MSP za naložbe in za zaposlovanje: 7,5 milijona EUR na podjetje in na naložbeni projekt;

(b)

pomoč za naložbe za varstvo okolja: 7,5 milijona EUR na podjetje in na naložbeni projekt;

(c)

pomoč za svetovalne storitve v korist MSP: 2 milijonov EUR na podjetje in na projekt;

(d)

pomoč za udeležbo MSP na sejmih: 2 milijonov EUR na podjetje in na projekt;

(e)

pomoč za projekte raziskav in razvoja ter študije izvedljivosti:

(i)

če je projekt pretežno temeljna raziskava, 20 milijonov EUR na podjetje in na projekt/študijo izvedljivosti;

(ii)

če je projekt pretežno industrijska raziskava, 10 milijonov EUR na podjetje in na projekt/študijo izvedljivosti;

(iii)

za vse druge projekte, 7,5 milijona EUR na podjetje in na projekt/študijo izvedljivosti;

(iv)

če je projekt EUREKA projekt, se zneski iz točk (i), (ii) in (iii) podvojijo.

(f)

pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP: 5 milijonov EUR na podjetje in na projekt;

(g)

pomoč za usposabljanje: 2 milijona EUR na projekt usposabljanja;

(h)

pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev: 5 milijonov EUR letno na podjetje;

(i)

pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki stroškov plače: 10 milijonov EUR letno na podjetje;

(j)

pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov: 10 milijonov EUR letno na podjetje.

Za določanje ustreznega praga, ki se uporablja za pomoč za projekte raziskav in razvoja ter študije izvedljivosti iz točke (e) šteje, da je projekt „pretežno“ temeljna raziskava ali „pretežno“ industrijska raziskava, če več kot 50 % upravičenih stroškov projekta nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo temeljnih raziskav oziroma industrijskih raziskav. Kadar ni možno ugotoviti prevladujočih lastnosti projekta, se uporabljajo nižji pragovi.

2.   Regionalno pomoč za naložbe, dodeljeno za velike naložbene projekte, je treba priglasiti Komisiji, če celotni znesek pomoči iz vseh virov presega 75 % najvišjega zneska pomoči, ki bi ga lahko prejela naložba z upravičenimi stroški v višini 100 milijonov EUR, pri čemer se uporablja standardni prag pomoči, ki velja za velika podjetja v odobreni karti regionalnih pomoči na dan dodelitve pomoči.

Člen 7

Kumulacija

1.   Pri določanju, ali se spoštujejo pragovi za posamično priglasitev iz člena 6 in največja intenzivnost pomoči iz Poglavja II, se upošteva skupni znesek ukrepov javne podpore za dejavnost ali projekt, ki prejema pomoč, ne glede na to, ali se ta podpora financira iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih virov ali virov Skupnosti.

2.   Pomoč, izvzeta s to uredbo, se lahko kumulira z vsako drugo pomočjo, izvzeto po tej uredbi, če ukrepi pomoči zadevajo različne opredeljive upravičene stroške.

3.   Pomoč, izvzeta po tej uredbi, se ne kumulira z nobeno drugo državno pomočjo, izvzeto po tej uredbi, ali s pomočjo de minimis, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 (26), ali z drugimi finančnimi sredstvi Skupnosti ob upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za pomoč v skladu s to uredbo.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 se lahko pomoč za invalide, kakor je predvideno v členih 41 in 42, kumulira s pomočjo, izvzeto na podlagi te uredbe, ob upoštevanju istih upravičenih stroškov nad najvišjim veljavnim pragom v skladu s to uredbo, če s tako kumulacijo ni presežena intenzivnost pomoči v višini 100 % ustreznih stroškov za vsako obdobje, v katerem so zadevni delavci zaposleni.

5.   Kar zadeva kumulacijo ukrepov pomoči, izvzetih na podlagi te uredbe, ki imajo opredeljive upravičene stroške, z ukrepi pomoči, izvzetimi s to uredbo, ki so brez opredeljivih upravičenih stroškov, se uporabljajo naslednji pogoji:

(a)

kadar ciljno podjetje prejme kapital v okviru ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom po členu 29, ter v prvih treh letih po prvi naložbi rizičnega kapitala zaprosi za pomoč, ki je vključena na področje uporabe te uredbe, se zadevni pragovi pomoči ali najvišji upravičeni zneski v skladu s to uredbo na splošno zmanjšajo za 50 % oziroma za 20 % za ciljna podjetja s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč; zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala; to zmanjšanje se ne uporablja za pomoč za raziskave, razvoj in inovacije, izvzeto na podlagi členov od 31 do 37;

(b)

pomoč za mlada inovativna podjetja se v prvih treh letih po dodelitvi ne sme kumulirati z drugimi pomočmi, izvzetimi po tej uredbi, z edino izjemo za pomočizvzeto na podlagi člena 29 in pomoč izvzeto na podlagi členov od 31 do 37.

Člen 8

Spodbujevalni učinek

1.   S to uredbo je izvzeta le pomoč, ki ima spodbujevalni učinek.

2.   Šteje, da ima pomoč, dodeljena MSP, ki je zajeta v tej uredbi, spodbujevalni učinek, če je upravičenec zadevni državi članici predložil zahtevek za pomoč, preden se je projekt ali dejavnost začela izvajati.

3.   Šteje, da ima pomoč, dodeljena velikim podjetjem, ki je zajeta v tej uredbi, spodbujevalni učinek, če upravičenec izpolnjuje pogoje iz odstavka 2 in je država članica pred dodelitvijo zadevne individualne pomoči preverila, ali dokumentacija, ki jo je pripravil upravičenec, potrjuje izpolnjevanje enega ali več naslednjih meril:

(a)

bistvene razširitve velikosti projekta/dejavnosti zaradi pomoči;

(b)

bistvene razširitve obsega projekta/dejavnosti zaradi pomoči;

(c)

bistvenega povečanja skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt/dejavnost zaradi pomoči;

(d)

bistvenega povečanja hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti;

(e)

v primeru regionalne pomoči za naložbe iz člena 13, da projekt kot tak v zadevni regiji, ki prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč ne bi bila dodeljena.

4.   Pogoji iz odstavkov 2 in 3 se ne uporabljajo v zvezi z davčnimi ukrepi, če so izpolnjena naslednji pogoji:

(a)

davčni ukrep v skladu z objektivnimi merili uvaja pravno pravico do pomoči, ne da bi se država članica dodatno odločala po lastnem preudarku, in

(b)

davčni ukrep je bil sprejet pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti, ki prejema pomoč; a pogoj se ne uporablja za sheme, ki so naslednice davčnih shem.

5.   Kar zadeva pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov iz člena 42, so pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena izpolnjeni, če so izpolnjeni pogoji iz člena 42(3).

Kar zadeva pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače ali pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače iz člena 40 in člena 41, so pogoji iz odstavkov 2 in 3 izpolnjeni, če pomoč povzroči neto povečanje števila zaposlenih prikrajšanih delavcev ali invalidov.

Kar zadeva pomoč v obliki znižanj okoljskih davkov iz člena 25, šteje, da so pogoji iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena izpolnjeni.

Kar zadeva pomoč v obliki rizičnega kapitala iz členačlena 29, šteje, da so pogoji iz odstavka 2 izpolnjeni.

6.   Če pogoji iz odstavkov od 2 in 3 niso izpolnjeni, celotni ukrep pomoči ni izvzet na podlagi te uredbe.

Člen 9

Preglednost

1.   Zadevna država članica v dvajsetih delovnih dneh od začetka veljavnosti sheme pomoči ali dodelitvi ad hoc pomoči, izvzete na podlagi te uredbe, Komisiji posreduje povzetek informacij o takem ukrepu pomoči. Ta povzetek se posreduje v elektronski obliki po uveljavljeni IT aplikaciji Komisije ter v obliki, predpisani v Prilogi III.

Komisija nemudoma potrdi prejem zgoraj omenjenega povzetka.

Povzetke Komisija objavi v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Komisije.

2.   Zadevna država članica ob začetku veljavnosti sheme pomoči ali dodelitvi ad hoc pomoči, izvzete na podlagi te uredbe, na spletu objavi celotno besedilo takega ukrepa pomoči. V primeru sheme pomoči so v tem besedilu opredeljeni pogoji, ki jih določa državna zakonodaja in ki zagotavljajo upoštevanje ustreznih določb te uredbe. Zadevna država članica poskrbi, da je celotno besedilo ukrepa pomoči na internetu dostopno v celotnem obdobju veljave zadevnega ukrepa pomoči. V povzetku informacij, ki jih na podlagi odstavka 1 zagotovi zadevna država članica, je naveden spletni naslov, na katerem je dostopno celotno besedilo ukrepa pomoči.

3.   Pri dodeljevanju individualne pomoči, izvzete na podlagi te uredbe, z izjemo pomoči v obliki davčnih ukrepov, akt, s katerim se dodeli pomoč, vsebuje izrecen sklic na posebne določbe iz poglavja II, ki se nanašajo na ta akt, na državno zakonodajo, ki zagotavlja upoštevanje ustreznih določb te uredbe ter na spletni naslov, ki vodi neposredno do celotnega besedila ukrepa pomoči.

4.   Brez poseganja v obveznosti iz odstavkov od 1, 2 in 3, kadar je individualna pomoč dodeljena na podlagi obstoječe sheme pomoči za raziskovalne in razvojne projekte iz člena 31 in individualna pomoč presega 3 milijone EUR, ter kadar je individualna regionalna pomoč za naložbe dodeljena na podlagi obstoječe sheme pomoči za velike naložbene projekte, ki je v skladu s členom 6 ni mogoče priglasiti posamično, država članica v dvajsetih delovnih dneh od dneva, ko pristojni organ dodeli pomoč, Komisiji predloži povzetek informacij, zahtevane v standardnem obrazcu iz Priloge II po uveljavljeni IT aplikaciji Komisije.

Člen 10

Spremljanje stanja

1.   Komisija redno spremlja ukrepe pomoči, o katerih je bila obveščena v skladu s členom 9.

2.   Države članice vodijo podrobno evidenco o vsaki individualni pomoči ali shemi pomoči, izvzeti na podlagi te uredbe. Taka evidenca vsebuje vse potrebne informacije, v skladu s katerimi se lahko ugotovi, ali so pogoji iz te uredbe izpolnjeni, vključno z informacijami o statusu podjetja, pri čemer je upravičenost do pomoči ali dodatka odvisna od njegovega statusa kot MSP, informacijami o spodbujevalnem učinku pomoči ter informacijami, ki omogočajo določitev natančnega zneska upravičenih stroškov za uporabo te uredbe.

Evidence o individualni pomoči se hranijo 10 let od dneva dodelitve pomoči. Evidence o shemi pomoči se hranijo 10 let od dneva, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru takšne sheme.

3.   Zadevna država članica Komisiji na pisno zahtevo v dvajsetih delovnih dneh ali daljšem obdobju, če je tako določeno v zahtevi, predloži vse podatke, ki so po mnenju Komisije potrebni za spremljanje uporabe te uredbe.

Če država članica v obdobju, ki ga predpiše Komisija, ali v skupno dogovorjenem obdobju ne priskrbi zahtevanih podatkov oziroma če država članica predloži nepopolne podatke, ji Komisija pošlje opomin, v katerem določi nov rok za predložitev podatkov. Če zadevna država članica kljub takemu opominu ne predloži zahtevanih podatkov, lahko Komisija potem, ko je zadevni državi članici omogočila, da izrazi svoja mnenja, sprejme odločitev, da je treba Komisiji v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES priglasiti vse prihodnje ukrepe pomoči, za katere se uporablja ta uredba, ali njihov del.

Člen 11

Letno poročanje

Države članice v skladu s Poglavjem III Uredbe Komisije (ES) št. 749/2004 (27) pripravijo poročilo v elektronski obliki o uporabi te uredbe za celotno koledarsko leto ali vsak del leta v katerem se ta uredba uporablja. Spletna stran, ki vodi neposredno do celotnega besedila ukrepov pomoči je prav tako vključena v tovrstno letno poročilo.

Člen 12

Posebni pogoji, ki se uporabljajo za pomoč za naložbe

1.   Da se v tej uredbi šteje za upravičene stroške, mora naložba vključevati naslednje:

(a)

naložbo v opredmetena in/ali neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev nove poslovne enote, širitev obstoječe poslovne enote, povečanje raznovrstnosti proizvodnje poslovne enote v nove dodatne proizvode ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote, ali

(b)

pridobitev osnovnih sredstev, neposredno povezanih s poslovno enoto, kadar se je poslovna enota zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, sredstva pa kupi neodvisni vlagatelj; v primeru nasledstva malega podjetja v korist družine prvotnega lastnika ali lastnikov oziroma v korist nekdanjih zaposlenih se opusti pogoj, da sredstva kupi neodvisni vlagatelj.

Sama pridobitev delnic podjetja ne pomeni naložbe.

2.   Da se v tej uredbi štejejo za upravičene stroške, morajo neopredmetena sredstva izpolnjevati vse naslednje pogoje:

(a)

uporabljati jih je treba izključno v podjetju, ki prejema pomoč; v primeru regionalne pomoči za naložbe, jih je treba uporabljati izključno v poslovni enoti, ki prejema pomoč;

(b)

obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo;

(c)

odkupiti jih je treba od tretje osebe pod tržnimi pogoji, ne da bi bil kupec v takem položaju, v katerem bi lahko v smislu člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (28) izvajal nadzor nad prodajalcem in obratno;

(d)

v primeru pomoči za naložbe v MSP jih je treba vsaj za tri leta vključiti v sredstva podjetja; v primeru regionalne pomoči za naložbe jih je treba vključiti v sredstva podjetja; v poslovni enoti, ki prejema pomoč, pa morajo ostati vsaj pet let oziroma tri leta v primeru MSP.

3.   Da se v tej uredbi šteje za upravičen strošek, mora delovno mesto, ustvarjeno neposredno z naložbenim projektom, izpolnjevati vse naslednje pogoje:

(a)

delovno mesto mora biti ustvarjeno v treh letih po dokončani naložbi;

(b)

zaradi naložbenega projekta se neto poveča število zaposlenih v zadevni poslovni enoti v primerjavi s povprečjem v prejšnjih dvanajstih mesecih;

(c)

ustvarjeno delovno mesto se ohrani najmanj pet let v primeru velikih podjetij in najmanj tri leta v primeru MSP.

POGLAVJE II

POSEBNE DOLOČBE ZA RAZLIČNE VRSTE POMOČI

ODDELEK 1

Regionalna pomoč

Člen 13

Regionalna pomoč za naložbe in pomoč za zaposlovanje

1.   Sheme regionalne pomoči za naložbe in sheme pomoči za zaposlovanje so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

Ad hoc pomoč, ki se uporablja le za dopolnitev pomoči na podlagi shem regionalne pomoči za naložbe in shem pomoči za zaposlovanje ter ki ne presega 50 % zneska celotne pomoči, dodeljene za naložbo, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če dodeljena ad hoc pomoč izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe.

2.   Pomoč je dodeljena v regijah, upravičenih do regionalne pomoči, kot je za zadevno državno članico določeno v odobreni karti regionalne pomoči za obdobje 2007–2013. Naložba mora ostati v regiji, ki prejema pomoč, najmanj pet let ali najmanj tri leta za MSP po dokončanju celotne naložbe. To ne preprečuje nadomestitve obratov ali opreme, ki je postala zastarela zaradi hitrih tehnoloških sprememb, če gospodarska dejavnost ostane v zadevni regiji najmanj za najkrajše obdobje.

3.   Intenzivnost pomoči v sedanjem bruto ekvivalentu dotacije ne preseže praga regionalne pomoči, ki se uporablja ob dodelitvi pomoči za zadevno regijo, ki prejema pomoč.

4.   Z izjemo pomoči, dodeljene za velike naložbene projekte, in regionalne pomoči za sektor prometa, se lahko pragovi, določeni v odstavku 3, povečajo za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, ter za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

5.   Pragovi, določeni v odstavku 3, se uporabljajo za intenzivnost pomoči, izračunano kot odstotek upravičenih opredmetenih in neopredmetenih stroškov naložbe ali kot odstotek ocenjenih stroškov plač zaposlene osebe, izračunanih za obdobje dveh let za delovno mesto, ustvarjeno neposredno z naložbenim projektom, oziroma s kombiniranjem obeh metod izračuna, če pomoč ne presega najugodnejšega zneska, ki izhaja iz uporabe ene oziroma druge metode izračuna.

6.   Upravičenec mora zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25 % upravičenih stroškov z lastnimi sredstvi ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana s kakršno koli javno pomočjo, kadar je pomoč izračunana na podlagi opredmetenih ali neopredmetenih stroškov naložbe oziroma na podlagi pridobitve v primeru prevzemov. Vendar se finančni prispevek upravičenca ustrezno zniža, kadar največja intenzivnost pomoči, odobrena na podlagi državne karte regionalne pomoči za zadevno državo članico in povečana v skladu z odstavkom 4, presega 75 %. Če je pomoč izračunana na podlagi opredmetenih ali neopredmetenih stroškov naložbe, je treba uporabljati tudi pogoje iz odstavka 7.

7.   V primeru prevzema poslovne enote se upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretje osebe pod pogojem, da je transakcija potekala po tržnih pogojih. Če prevzem spremljajo druge naložbe, se stroški, povezani s temi naložbami, prištejejo k stroškom nakupa.

Stroški, povezani s pridobitvijo sredstev z zakupom, razen zemljišča in stavb, se upoštevajo samo, če je zakup v obliki finančnega zakupa in vsebuje obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Za zakup zemljišča in stavb se mora zakup nadaljevati vsaj pet let po pričakovanem datumu zaključka naložbenega projekta oziroma tri leta za MSP.

Razen v primeru MSP in prevzemov so pridobljena sredstva nova. V primeru prevzemov se odštejejo osnovna sredstva, pridobljena s pomočjo, ki je bila dodeljena že pred nakupom. Pri MSP se lahko upoštevajo tudi celotni stroški naložb v neopredmetena sredstva. Za velika podjetja so taki stroški upravičeni le do mejne vrednosti v višini 50 % upravičenih naložbenih stroškov za projekt.

8.   Kadar je pomoč izračunana na podlagi stroškov plač, se delovno mesto ustvari neposredno z naložbenim projektom.

9.   Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 se lahko največje intenzivnosti pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov določijo v višini:

(a)

50 % upravičenih naložb v regijah, upravičenih po členu 87(3)(a) Pogodbe, in 40 % upravičenih naložb v drugih regijah, upravičenih do regionalne pomoči, kot je za zadevno državno članico določeno v odobreni karti regionalne pomoči za obdobje 2007–2013, če je upravičenec MSP;

(b)

25 % upravičenih naložb v regijah, upravičenih po členu 87(3)(a) Pogodbe, in 20 % upravičenih naložb v drugih regijah, upravičenih do regionalne pomoči, kot je za zadevno državno članico določeno v odobreni karti regionalne pomoči za obdobje 2007–2013, če ima upravičenec manj kot 750 zaposlenih ter/ali manj kot 200 milijonov EUR prometa, izračunanega v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

10.   Da bi preprečili umetno razdelitev velikega naložbenega projekta v podprojekte, se veliki naložbeni projekt obravnava kot enoten naložbeni projekt, če naložbe v obdobju treh let opravi isto podjetje ali podjetja in če je sestavljen iz osnovnih sredstev, ki so ekonomsko nedeljivo združena.

Člen 14

Pomoč za novoustanovljena mala podjetja

1.   Sheme pomoči v korist novoustanovljenih malih podjetij so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter so izvzete iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

2.   Upravičenci so mala podjetja.

3.   Pomoč ne presega:

(a)

2 milijonov EUR za mala podjetja z gospodarsko dejavnostjo v regijah, upravičenih do odstopanj v okviru člena 87(3)(a) Pogodbe;

(b)

1 milijona EUR za mala podjetja z gospodarsko dejavnostjo v regijah, upravičenih do odstopanj v okviru člena 87(3)(c) Pogodbe.

Letni zneski pomoči na podjetje ne presegajo 33 % zneskov pomoči iz točk (a) in (b).

4.   Intenzivnost pomoči ne presega:

(a)

v regijah iz člena 87(3)(a) Pogodbe 35 % upravičenih stroškov, nastalih v prvih treh letih po ustanovitvi podjetja, in 25 % upravičenih odhodkov, nastalih v sledečih dveh letih;

(b)

v regijah iz člena 87(3)(c) Pogodbe 25 % upravičenih stroškov, nastalih v prvih treh letih po ustanovitvi podjetja, in 15 % upravičenih odhodkov, nastalih v sledečih dveh letih.

Te intenzivnosti se lahko povečajo za 5 % v regijah iz člena 87(3)(a) Pogodbe z bruto domačim proizvodom (BDP) na prebivalca manj kot 60 % povprečja EU-25, v regijah z gostoto prebivalstva pod 12,5 prebivalca na km2 in na majhnih otokih z manj kot 5 000 prebivalci ter v skupnostih enake velikosti, ki so podobno izolirane.

5.   Upravičeni odhodki so pravni stroški, stroški posvetovanja in svetovanja ter upravni stroški, neposredno povezani z ustanovitvijo malega podjetja, kot tudi sledeči stroški, če so dejansko nastali v prvih petih letih po ustanovitvi podjetja:

(a)

obresti na zunanje financiranje in dividende na angažirana lastna sredstva, ki ne presegajo referenčne mere;

(b)

pristojbine za najem proizvodnih obratov/opreme;

(c)

elektrika, voda, ogrevanje, davki (razen DDV in davka na poslovne prihodke pravnih oseb) in upravni stroški;

(d)

amortizacije, pristojbine za zakup proizvodnih obratov/opreme ter stroški plač, če osnovne naložbe ali ustvarjanje delovnih mest in rekrutiranje niso prejeli drugih oblik pomoči.

6.   Mala podjetja, ki so pod nadzorom delničarjev podjetij, ki so se zaprla v preteklih dvanajstih mesecih, niso upravičena do pomoči po tem členu, če zadevna podjetja svojo dejavnost opravljajo na istem upoštevnem trgu ali na sosednih trgih.

ODDELEK 2

Pomoč MSP za naložbe in za zaposlovanje

Člen 15

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje

1.   Pomoč za naložbe in zaposlovanje za MSP je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega:

(a)

20 % upravičenih stroškov v primeru malih podjetij;

(b)

10 % upravičenih stroškov v primeru srednjih podjetij.

3.   Upravičeni stroški so lahko naslednji:

(a)

upravičeni stroški naložbe v opredmetenih ali neopredmetenih sredstvih, ali

(b)

ocenjeni stroški plač zaposlene osebe za delovno mesto, ustvarjeno neposredno z naložbenim projektom, izračunani za obdobje dveh let.

4.   Če se naložba nanaša na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, intenzivnost pomoči ne presega:

(a)

75 % upravičenih naložb v najbolj oddaljenih regijah;

(b)

65 % upravičenih naložb na manjših egejskih otokih v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 (29).

(c)

50 % upravičenih naložb v regijah, upravičenih po členu 87(3)(a) Pogodbe;

(d)

40 % upravičenih naložb v vseh drugih regijah.

ODDELEK 3

Pomoč podjetnicam

Člen 16

Pomoč za nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice

1.   Sheme pomoči v korist novih malih podjetij, ki so jih ustanovile podjetnice, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 5 tega člena.

2.   Upravičenci so nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice.

3.   Pomoč ne presega 1 milijona EUR na podjetje.

Letni zneski pomoči na podjetje ne presegajo 33 % zneskov pomoči iz prvega pododstavka.

4.   Intenzivnost pomoči ne presega 15 % upravičenih stroškov, ki so nastali v prvih petih letih po ustanovitvi podjetja.

5.   Upravičeni odhodki so pravni stroški, stroški posvetovanja in svetovanja ter upravni stroški, neposredno povezani z ustanovitvijo malega podjetja, kot tudi sledeči stroški, če so dejansko nastali v prvih petih letih po ustanovitvi podjetja:

(a)

obresti na zunanje financiranje in dividende na angažirana lastna sredstva, ki ne presegajo referenčne mere;

(b)

pristojbine za najem proizvodnih obratov/opreme;

(c)

elektrika, voda, ogrevanje, davki (razen DDV in davka na poslovne prihodke pravnih oseb) in upravni stroški;

(d)

amortizacije, pristojbine za zakup proizvodnih obratov/opreme ter stroški plač, če osnovne naložbe ali ustvarjanje delovnih mest in rekrutiranje niso prejeli drugih oblik pomoči;

(e)

stroške skrbi za otroke in starše, vključno s stroški v zvezi s starševskim dopustom, če je ustrezno.

6.   Mala podjetja, ki so pod nadzorom delničarjev podjetij, ki so se zaprla v preteklih dvanajstih mesecih, niso upravičena do pomoči na podlagi tega člena, če zadevna podjetja svojo dejavnost opravljajo na istem upoštevnem trgu ali na sosednih trgih.

ODDELEK 4

Pomoč za varstvo okolja

Člen 17

Opredelitev pojmov

V tem oddelku se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„varstvo okolja“ pomeni vsak ukrep, s katerim se odpravi ali prepreči škoda, ki nastane v fizičnem okolju ali v naravnih virih zaradi dejavnosti upravičenca, s katerim se zmanjša tveganje take škode ali ki vodi k učinkovitejši rabi naravnih virov, vključno z ukrepi varčevanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije;

2.

„ukrepi varčevanja z energijo“ pomenijo vse ukrepe, ki podjetjem omogočajo, da zmanjšajo količino energije, ki jo porabijo zlasti v proizvodnem ciklusu;

3.

„standard Skupnosti“ pomeni:

(a)

obvezni standard Skupnosti, ki določa stopnje, ki jih morajo posamezna podjetja doseči pri varstvu okolja, ali

(b)

obveznost na podlagi Direktive 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta (30) uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, kakor je določeno v najnovejših ustreznih informacijah, ki jih na podlagi člena 17(2) navedene direktive objavi Komisija;

4.

„obnovljivi viri energije“ pomenijo naslednje obnovljive nefosilne vire energije: veter, sončno energijo, geotermalno energijo, energijo valov, energijo plimovanja, hidroelektrarne, biomaso, odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in biopline;

5.

„biogoriva“ pomenijo tekoča ali plinasta goriva za promet, pridobljena iz biomase;

6.

„trajnostna biogoriva“ pomenijo biogoriva, ki izpolnjujejo merila trajnosti, določena v členu 15 predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (31); Trajnostna merila iz direktive bodo veljavna, ko bosta Evropski parlament in Svet direktivo sprejela in bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije;

7.

„energija iz obnovljivih virov energije“ pomeni energijo, ki jo proizvedejo obrati, ki uporabljajo samo obnovljive vire energije, ter delež v smislu kalorične vrednosti energije, ki jo iz obnovljivih virov energije proizvedejo mešani obrati, ki uporabljajo tudi klasične vire energije; taka proizvodnja vključuje obnovljivo električno energijo, ki se uporablja za polnjenje sistemov za skladiščenje, vendar ne vključuje električne energije, proizvedene kot rezultat sistemov za skladiščenje;

8.

„soproizvodnja“ pomeni postopek istočasne proizvodnje toplotne in električne ter/ali mehanske energije;

9.

„soproizvodnja z visokim izkoristkom“ pomeni soproizvodnjo, ki izpolnjuje merila iz Priloge III k Direktivi 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (32), ter dosega harmonizirane vrednosti referenčnih izkoristkov, ki jih določa Odločba Komisije 2007/74/ES (33);

10.

„okoljski davek“ pomeni davek, katere posebna davčna osnova ima jasen negativen vpliv na okolje ali ki skuša obdavčiti določene dejavnosti, blago ali storitve, da bi bili okoljski stroški lahko vključeni v njihovo ceno in/ali da bi se proizvajalci in potrošniki usmerili na dejavnosti, ki bolj spoštujejo okolje;

11.

„najnižja davčna stopnja Skupnosti“ pomeni najnižjo stopnjo davkov, ki je predvidena v zakonodaji Skupnosti; Za energente in električno energijo najnižja davčna stopnja Skupnosti pomeni najnižjo stopnjo davkov, določeno v Prilogi I k Direktivi 2003/96/ES;

12.

„opredmetena sredstva“ pomenijo naložbe v zemljišče, ki so nujno potrebne za izpolnjevanje okoljskih ciljev, naložbe v objekte, obrate in opremo, namenjene zmanjševanju ali odpravljanju onesnaževanja in nevšečnosti, ter naložbe za prilagajanje proizvodnih metod, ki bodo pripomogle k varstvu okolja.

Člen 18

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti

1.   Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 8 tega člena.

2.   Naložba, ki prejema pomoč, izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(a)

naložba upravičencu omogoča, da poviša raven varstva okolja s svojimi dejavnostmi s preseganjem veljavnih standardov Skupnosti, ne glede na obstoj obveznih nacionalnih standardov, ki so strožji od standardov Skupnosti;

(b)

naložba upravičencu omogoča, da poviša raven varstva okolja s svojimi dejavnostmi v odsotnosti standardov Skupnosti.

3.   Pomoči se ne dodeli kjer izboljšanja privedejo le do uskladitve podjetij s standardi Skupnosti, ki so že sprejeti, vendar še ne veljajo.

4.   Intenzivnost pomoči ne presega 35 % upravičenih stroškov.

Vendar se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

5.   Upravičeni stroški so dodatni stroški naložb, potrebni za doseganje take ravni varstva okolja, ki je višja od ravni, ki jo zahtevajo zadevni standardi Skupnosti, ne da bi se upoštevali poslovni dobički in stroški poslovanja.

6.   V odstavku 5 se stroški naložbe, neposredno povezani z varstvom okolja, določijo glede na hipotetične razmere:

(a)

če je mogoče z lahkoto določiti stroške naložb v varstvo okolja v skupnih stroških naložb, se ta natančni strošek, povezan z varstvom okolja, šteje med upravičene stroške;

(b)

v vseh drugih primerih se dodatni stroški naložbe določijo s primerjavo naložbe in hipotetičnih razmer v odsotnosti državne pomoči. Pravilni hipotetični scenarij so stroški tehnično primerljive naložbe, ki omogoča nižjo raven varstva okolja (ustrezno obveznim standardom Skupnosti, če obstajajo) in ki bi bila verodostojno izvedena brez pomoči („referenčna naložba“). Tehnično primerljiva naložba pomeni naložbo z isto proizvodno zmogljivostjo in vsemi drugimi tehničnimi značilnostmi (razen tistih, ki se neposredno nanašajo na dodatno naložbo za varstvo okolja). Poleg tega mora biti tovrstna referenčna naložba s poslovnega vidika verodostojna alternativa naložbe, ki se ocenjuje.

7.   Upravičena naložba je v obliki naložbe v opredmetena in/ali neopredmetena sredstva.

8.   V primeru naložb, usmerjenih v doseganje ravni varstva okolja, ki je višja od standardov Skupnosti, se hipotetični scenarij izbere tako:

(a)

če se podjetje prilagaja nacionalnim standardom, sprejetim v odsotnosti standardov Skupnosti, upravičene stroške sestavljajo dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za doseganje ravni varstva okolja, ki jo zahtevajo nacionalni standardi;

(b)

če se podjetje prilagaja ali presega nacionalne standarde, ki so strožji od standardov Skupnosti, ali presega standarde Skupnosti, upravičene stroške sestavljajo dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za doseganje ravni varstva okolja, višje od ravni, ki jo zahtevajo standardi Skupnosti. Stroški naložbe, ki so potrebni za doseganje ravni varstva okolja, ki jo zahtevajo standardi Skupnosti, niso upravičeni;

(c)

če standardi niso določeni, v upravičene stroške spadajo stroški naložbe, ki so potrebni za doseganje ravni varstva okolja, višje od ravni, ki bi jo zadevno podjetje ali zadevna podjetja dosegla brez okoljske pomoči.

9.   Pomoč za naložbe, povezane z ravnanjem z odpadki drugih podjetij, ni izvzeta na podlagi te uredbe.

Člen 19

Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti

1.   Pomoč za naložbe za nakup novih prevoznih sredstev, ki podjetjem, dejavnim v prometnem sektorju, omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2, 3 in 4 tega člena.

2.   Naložba, ki prejme pomoč, izpolnjuje pogoje iz člena 18(2).

3.   Pomoč za nakup novih transportnih vozil za cestni in železniški promet ter promet po celinskih plovnih poteh in pomorski promet, ki izpolnjujejo sprejete standarde Skupnosti, je izvzeta, če je bil nakup izveden pred njihovim začetkom veljavnosti in kadar se novi standardi Skupnosti, ko bodo obvezni, ne uporabljajo z veljavnostjo za nazaj za že kupljena vozila.

4.   Pomoč za naknadno opremljanje obstoječih vozil z okoljevarstvenim namenom je izvzeto, če se obstoječa prevozna sredstva nadgradijo v skladu z okoljskimi standardi, ki na dan začetka obratovanja teh prevoznih sredstev še niso bili veljavni, ali če za obstoječa prevozna sredstva ne veljajo nobeni okoljski standardi.

5.   Intenzivnost pomoči ne presega 35 % upravičenih stroškov.

Vendar se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

6.   Upravičeni stroški so dodatni stroški naložb, potrebni za dosego take ravni varstva okolja, ki je višja od ravni, ki jo zahtevajo standardi Skupnosti.

Upravičeni stroški se izračunajo, kakor je določeno v členu 18(6) in (7), ne da bi se upoštevali poslovni dobički in stroški poslovanja.

Člen 20

Pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti za MSP

1.   Pomoč, ki MSP omogoča, da ravnajo v skladu z novimi standardi Skupnosti, s katerimi se poviša raven varstva okolja in ki še ne veljajo, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

2.   Standardi Skupnosti se sprejmejo, naložba pa se izvede in konča vsaj eno leto pred začetkom veljavnosti zadevnega standarda.

3.   Intenzivnost pomoči ne presega 15 % upravičenih stroškov za mala podjetja ter 10 % upravičenih stroškov za srednja podjetja, če se naložba izvede in konča več kot tri leta pred začetkom veljavnosti zadevnega standarda, ter 10 % za mala podjetja, če se naložba izvede in konča od enega do treh let pred začetkom veljavnosti zadevnega standarda.

4.   Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za doseganje ravni varstva okolja, ki jo zahteva standard Skupnosti, v primerjavi s trenutno ravnjo varstva okolja, ki se zahteva pred začetkom veljavnosti tega standarda.

Upravičeni stroški se izračunajo, kakor je določeno v členu 18(6) in (7), ne da bi se upoštevali poslovni dobički in stroški poslovanja.

Člen 21

Pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo

1.   Pomoč za okoljske naložbe, ki podjetjem omogoča, da dejansko varčujejo z energijo, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni:

(a)

pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena; ali

(b)

pogoji iz odstavkov 4 in 5 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 60 % upravičenih stroškov.

Vendar se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

3.   Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za uresničitev varčevanja z energijo nad stopnjo, ki jo zahtevajo standardi Skupnosti.

Upravičeni stroški se izračunajo, kakor je določeno v členu 18(6) in (7).

Izračun upravičenih stroškov ne vključuje poslovnih dobičkov in stroškov, ki so povezani z dodatno naložbo v varčevanje z energijo in ki nastanejo v prvih treh letih življenjske dobe te naložbe v primeru MSP, v prvih štirih letih v primeru velikih podjetij, ki ne sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami CO2, oziroma v prvih petih letih v primeru velikih podjetij, ki sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami CO2. Za velika podjetja se to obdobje lahko skrajša na prva tri leta življenjske dobe te naložbe, če se lahko pokaže, da doba amortizacije naložbe ne presega treh let.

Izračun upravičenih stroškov potrdi zunanji revizor.

4.   Intenzivnost pomoči ne presega 20 % upravičenih stroškov.

Vendar se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

5.   Upravičeni stroški se izračunajo, kakor je določeno v členu 18(6) in (7) ne da bi se upoštevali poslovni dobički in stroški poslovanja.

Člen 22

Pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom

1.   Pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2, 3 in 4 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 45 % upravičenih stroškov.

Vendar se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

3.   Upravičeni stroški naložbe so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za vzpostavitev obrata za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, v primerjavi z referenčno naložbo. Upravičeni stroški se izračunajo, kakor je določeno v členu 18(6) in (7), ne da bi se upoštevali poslovni dobički in stroški poslovanja.

4.   Nov obrat za soproizvodnjo na splošno dosega prihranke primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo, kakor je predvideno v Direktivi 2004/8/ES in Odločbi 2007/74/ES. Izboljšava obstoječega obrata za soproizvodnjo ali predelava obstoječega obrata za proizvodnjo energije v obrat za soproizvodnjo v primerjavi s prvotnim stanjem povzroči prihranke primarne energije.

Člen 23

Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije

1.   Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 in 4 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 45 % upravičenih stroškov.

Vendar se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

3.   Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki jih krije upravičenec, v primerjavi z navadno elektrarno ali tradicionalnim sistemom ogrevanja z isto zmogljivostjo glede na dejansko proizvodnjo energije.

Upravičeni stroški se izračunajo, kakor je določeno v členu 18(6) in (7), ne da bi se upoštevali poslovni dobički in stroški poslovanja.

4.   Pomoč za okoljske naložbe za proizvodnjo biogoriv je izvzeta samo v kolikor se naložbe, ki prejmejo pomoč, uporabijo izključno za proizvodnjo trajnostnih biogoriv.

Člen 24

Pomoč za okoljske študije

1.   Pomoč za študije, ki so neposredno povezane z naložbamiiz člena 18, naložbami v ukrepe varčevanja z energijo pod pogoji iz člena 21 in naložbami v spodbujanje energije iz virov obnovljive energije pod pogoji iz člena 23, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.

Vendar se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za študije, ki se opravljajo za mala podjetja, in za 10 odstotnih točk za študije, ki se opravljajo za srednja podjetja.

3.   Upravičeni stroški so stroški študij.

Člen 25

Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov

1.   Sheme okoljske pomoči v obliki znižanj ali izvzetij iz okoljskih davkov, ki izpolnjujejo pogoje iz Direktive 2003/96/ES, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter so izvzete iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Upravičenci znižanj davkov plačajo vsaj najnižjo davčno stopnjo skupnosti, določeno v Direktivi 2003/96/ES.

3.   Znižanje davkov se odobri za največ deset let. Po preteku tega desetletnega obdobja države članice znova ocenijo primernost zadevnih ukrepov pomoči.

ODDELEK 5

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP in pomoč za udeležbo MSP na sejmih

Člen 26

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP

1.   Pomoč za svetovalne storitve za MSP je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.

3.   Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci.

Zadevne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Člen 27

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih

1.   Pomoč MSP za sodelovanje na sejmih je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.

3.   Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo zaradi najema, postavljanja in upravljanja razstavnega prostora, ko se podjetje prvič udeleži katerega koli sejma ali razstave.

ODDELEK 6

Pomoč v obliki rizičnega kapitala

Člen 28

Opredelitev pojmov

V tem oddelku:

1.

„lastniški kapital“ pomeni lastniški delež v podjetju, ki ga izražajo delnice, izdane investitorjem;

2.

„navidezni lastniški kapital“ pomeni finančni instrument, katerega donos za imetnika temelji v glavnem na dobičku ali izgubah zadevnega ciljnega podjetja in ki je nezavarovan v primeru neizpolnitve obveznosti;

3.

„zasebni lastniški kapital“ pomeni v nasprotju z javnim kapitalom zasebni lastniški ali navidezni lastniški kapital v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, vključno z rizičnim kapitalom;

4.

„semenski kapital“ pomeni financiranje, ki se zagotovi za proučevanje, presojo in razvoj začetnega koncepta pred stopnjo zagona;

5.

„zagonski kapital“ pomeni finančna sredstva, zagotovljena podjetjem, ki svojih proizvodov ali storitev niso tržila ter še ne ustvarjajo dobička pri razvoju izdelka in na začetni stopnji trženja;

6.

„kapital za širitev podjetja“ pomeni finančna sredstva, zagotovljena za razvoj in širitev podjetja, ki poslujejo ali ne na meji rentabilnosti oziroma z dobičkom, zato da se poveča proizvodna zmogljivost, razvija trg ali proizvodi in zagotovijo dodatna obratna sredstva;

7.

„strategija izstopa“ pomeni strategijo za likvidacijo holdingov z rizičnim kapitalom ali skladom zasebnega kapitala, skladno z načrtom za doseganje najvišjega donosa, zajema pa prodajo deleža, odpise, odplačila prednostnih delnic/posojil, prodajo drugemu imetniku rizičnega kapitala, prodajo finančni instituciji in prodajo z javno ponudbo, vključno s prvo javno prodajo;

8.

„ciljno podjetje“ pomeni podjetje, v katero namerava vlagati investitor ali investicijski sklad.

Člen 29

Pomoč v obliki rizičnega kapitala

1.   Sheme pomoči za rizični kapital za MSP je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 8 tega člena.

2.   Ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom je v obliki udeležbe v dobičkonosnih skladih za naložbe zasebnega kapitala, ki se upravljajo na komercialni podlagi.

3.   Obroki naložb, ki jih opravi investicijski sklad, ne presegajo 1,5 milijona EUR na ciljno podjetje v katerem koli obdobju dvanajstih mesecev.

4.   Ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom je za MSP s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč, ter mala podjetja s sedežem na območjih, ki ne prejemajo pomoči, omejen na zagotavljanje finančnih sredstev za semenski kapital, zagonski kapital in/ali kapital za širitev podjetja. Za srednja podjetja s sedežem na območjih, ki ne prejemajo pomoči, pa je ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom omejen na zagotavljanje finančnih sredstev za semenski kapital in/ali zagonski kapital, ne pa za kapital za širitev podjetja.

5.   Investicijski sklad zagotovi vsaj 70 % celotnega proračuna v obliki lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, naloženega v ciljna mala in srednja podjetja.

6.   Zasebni investitorji zagotovijo vsaj 50 % finančnih sredstev investicijskega sklada. V primeru investicijskih skladov, namenjenih le MSP s sedežem na območjih, ki prejemajo pomoč zasebni investitorji zagotovijo vsaj 30 % finančnih sredstev.

7.   Za zagotovitev, da je ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom dobičkonosen, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

za vsako naložbo mora obstajati poslovni načrt, ki vsebuje podrobnosti o proizvodu, prodaji in izboljšanju donosnosti ter predhodno določa izvedljivost projekta, in

(b)

za vsako naložbo obstaja jasna in realistična strategija izstopa.

8.   Za zagotovitev, da se investicijski sklad upravlja na komercialni podlagi, je treba izpolniti naslednje pogoje:

(a)

med poklicnim direktorjem sklada in udeleženci v skladu je sklenjen sporazum, ki določa, da je direktorjevo plačilo vezano na uspešnost, določa cilje sklada in predvideva časovni razpored naložb ter

(b)

so zasebni investitorji na trgu zastopani pri sprejemanju odločitev, na primer v odboru investitorjev ali svetovalnem odboru, in

(c)

pri upravljanju sredstev se uporabljajo najboljše prakse in regulativni nadzor.

ODDELEK 7

Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije

Člen 30

Opredelitev pojmov

V tem oddelku:

1.

„raziskovalna organizacija“ pomeni subjekt, kot sta univerza ali raziskovalni inštitut, ne glede na njegov pravni status (urejen na podlagi javnega ali zasebnega prava) ali način financiranja, katerega osnovni cilj je izvajanje temeljnih raziskav, industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja ter razširjanje njihovih izsledkov z učenjem, objavami ali prenosom tehnologij; ves dobiček je treba ponovno vložiti v te dejavnosti, v razširjanje njihovih izsledkov ali učenje; podjetja, ki lahko vplivajo na tako organizacijo, ker so na primer na položaju delničarja ali so člani organizacije, nimajo nobenega preferenčnega dostopa do raziskovalnih zmogljivosti take organizacije ali ugotovljenih raziskovalnih izsledkov;

2.

„temeljna raziskava“ pomeni eksperimentalno ali teoretično delo, ki se izvaja predvsem zaradi pridobivanja novega znanja o temeljnih principih pojavov ali opazovanih dejstev, ne da bi bili neposredno usmerjeni v kakršen koli praktičen cilj ali uporabo;

3.

„industrijska raziskava“ pomeni načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključuje oblikovanje komponent kompleksnih sistemov, ki so potrebni za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije, pri čemer so izključeni prototipi;

4.

„eksperimentalni razvoj“ pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje ter uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja in spretnosti za namene izdelovanja načrtov ter ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. To lahko vključuje npr. tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo dokumentacijo, če niso namenjeni tržni uporabi.

Poleg tega je v to vključen razvoj prototipov za tržno uporabo in pilotnih projektov, kadar je prototip obvezno končni tržni izdelek ter kadar je preveč drago, da bi ga izdelali samo za namen predstavitve in potrditve. V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov je treba vsak prihodek, ustvarjen s tako uporabo, odšteti od upravičenih stroškov.

Eksperimentalna proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ter storitev sta prav tako upravičena, če teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji ali za tržno uporabo.

Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb proizvodov, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih tekočih dejavnosti, četudi take spremembe pomenijo izboljšanje;

5.

„visokokvalificirano osebje“ pomeni raziskovalce, inženirje, oblikovalce in vodje trženja z univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 leti ustreznih strokovnih izkušenj; doktorsko usposabljanje lahko šteje kot ustrezna strokovna izkušnja;

6.

„napotitev“ pomeni, da upravičenec začasno zaposli osebje v določenem obdobju, po katerem se ima osebje pravico vrniti k svojemu prejšnjemu delodajalcu.

Člen 31

Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte

1.   Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 5 tega člena.

2.   Del raziskovalnega in razvojnega projekta, ki prejema pomoč, spada v celoti v eno ali več naslednjih raziskovalnih kategorij:

(a)

temeljne raziskave;

(b)

industrijske raziskave;

(c)

eksperimentalni razvoj.

Kadar projekt obsega različne naloge, se vsaka naloga opredeli, kot da spada v eno od kategorij, naštetih v prvem pododstavku, ali kot da ne spada v nobeno od teh kategorij.

3.   Intenzivnost pomoči ne presega:

(a)

100 % upravičenih stroškov za temeljne raziskave;

(b)

50 % upravičenih stroškov za industrijske raziskave;

(c)

25 % upravičenih stroškov za eksperimentalni razvoj.

Intenzivnost pomoči je treba določiti za vsakega upravičenca do pomoči, tudi v projektu sodelovanja, kot je predvideno v odstavku 4(b)(i).

Kombinirana pomoč, ki izhaja iz neposredne državne podpore za poseben projekt, in prispevki raziskovalnih organizacij za ta projekt, kadar ti prispevki pomenijo pomoč, ne smejo presegati veljavnih intenzivnosti pomoči za vsako upravičeno podjetje, upravičeno do pomoči, v primeru pomoči za raziskovalni in razvojni projekt, ki se izvaja v sodelovanju med raziskovalnimi organizacijami in podjetji.

4.   Osnovne intenzivnosti pomoči, določene za industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj v odstavku 3, se lahko povečajo, kot sledi:

(a)

kadar je pomoč dodeljena MSP, se lahko intenzivnost pomoči poveča za 10 odstotnih točk za srednje podjetje in za 20 odstotnih točk za malo podjetje in

(b)

do največje intenzivnost pomoči v višini 80 % upravičenih stroškov se lahko doda bonus v višini 15 odstotnih točk, če:

(i)

projekt temelji na učinkovitem sodelovanju vsaj dveh medsebojno neodvisnih podjetij in so izpolnjeni naslednji pogoji:

nobeno posamezno podjetje ne sme kriti več kot 70 % upravičenih stroškov projekta sodelovanja,

projekt vključuje sodelovanje z vsaj enim MSP ali se izvaja v vsaj dveh različnih državah članicah ali

(ii)

projekt temelji na učinkovitem sodelovanju podjetja z raziskovalno organizacijo, pri čemer so izpolnjeni naslednji pogoji:

raziskovalna organizacija krije vsaj 10 % upravičenih stroškov projekta in

raziskovalna organizacija ima pravico objaviti izsledke raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija, ali

(iii)

so v primeru industrijskih raziskav izsledki projekta splošno razširjeni na tehničnih in znanstvenih konferencah ali objavljeni v znanstvenih ali tehničnih časopisih ali v prosto dostopnih zbirkah podatkov (podatkovne baze, v katerih lahko vsakdo dostopa do neobdelanih podatkov raziskav) ali prek brezplačne in odprte programske opreme.

Za namene točke (b)(i) in (ii) prvega pododstavka podizvajalske pogodbe ne štejejo kot učinkovito sodelovanje.

5.   Upravičeni stroški so lahko naslednji:

(a)

stroški osebja (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje v obsegu, kot so zaposleni na raziskovalnem projektu);

(b)

stroški instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. Če se ti instrumenti in oprema skozi svojo celotno življenjsko dobo ne uporabljajo samo za raziskovalni projekt, štejejo za upravičene samo stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta;

(c)

stroški stavb in zemljišča, v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni projekt. Glede stavb štejejo za upravičene le stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta. Kot upravičeni stroški za zemljišče štejejo stroški komercialnega prenosa ali dejanski stroški kapitala;

(d)

stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila transakcija opravljena strogo poslovno in ni temeljila na tajnem dogovoru, ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalne dejavnosti;

(e)

dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta;

(f)

drugi poslovni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti.

6.   Vsi upravičeni stroški se dodelijo posebni kategoriji raziskav in razvoja.

Člen 32

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti

1.   Pomoč za pripravljalne študije tehnične izvedljivosti za dejavnosti industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega:

(a)

za MSP – 75 % upravičenih stroškov za pripravljalne študije za dejavnosti industrijskih raziskav in 50 % upravičenih stroškov za pripravljalne študije za dejavnosti eksperimentalnega razvoja;

(b)

za velika podjetja – 65 % upravičenih stroškov za pripravljalne študije za dejavnosti industrijskih raziskav in 40 % upravičenih stroškov za pripravljalne študije za dejavnosti eksperimentalnega razvoja.

3.   Upravičeni stroški so stroški študij.

Člen 33

Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP

1.   Pomoč MSP za stroške, povezane s pridobivanjem in potrjevanjem patentov ter drugih pravic industrijske lastnine, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega intenzivnosti za raziskovalno-razvojni projekt, določenv členu 31(3) in (4), v zvezi z raziskovalnimi dejavnostmi, ki so prve privedle do zadevnih pravic industrijske lastnine.

3.   Upravičeni stroški so lahko naslednji:

(a)

vsi stroški, nastali pred podelitvijo pravice na izvirni stopnji pristojnosti, vključno s stroški, ki so povezani s pripravo, vložitvijo in obravnavo zahtevka ter stroški, ki nastanejo pri obnovitvi zahtevka, preden je bila pravica podeljena;

(b)

stroški prevajanja in drugi stroški, nastali zaradi pridobivanja ali potrditve pravice na drugih stopnjah pristojnosti;

(c)

stroški, nastali pri zaščiti veljavnosti pravice med uradno obravnavo zahtevka in morebitnimi ugovornimi postopki, tudi če so ti stroški nastali po podelitvi pravice.

Člen 34

Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju

1.   Pomoč za raziskave in razvoj, ki se nanaša na proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 7 tega člena.

2.   Pomoč je v interesu vseh operaterjev v posameznem zadevnem sektorju ali podsektorju.

3.   Pred začetkom raziskave je treba na internetu objaviti informacije o tem, da se bo opravila raziskava in kakšen je njen namen. Vključiti je treba približni datum pričakovanih izsledkov in mesto objave na internetu ter omeniti, da bodo izsledki na voljo brezplačno;

Izsledki raziskave so na internetu na voljo najmanj 5 let. Te informacije objavijo najpozneje takrat, ko se članom katere koli organizacije posreduje katera koli druga informacija;

4.   Pomoč se dodeli neposredno raziskovalni organizaciji in ne sme vključevati neposrednega dodeljevanja pomoči, ki ni povezana z raziskavami, namenjenega podjetju, ki proizvaja, predeluje ali trži kmetijske proizvode, proizvajalcem takšnih proizvodov pa ne sme zagotoviti subvencioniranih cen.

5.   Intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov.

6.   Upravičeni stroški so stroški, določeni v členu 31(5).

7.   Pomoč za raziskave in razvoj, ki se nanaša na proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi ter ki ne izpolnjuje pogojev iz, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz členov od 30, 31 in 32 te uredbe.

Člen 35

Pomoč mladim inovativnim podjetjem

1.   Pomoč mladim inovativnim podjetjem je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 5 tega člena.

2.   Upravičenec je malo podjetje, ki obstaja manj kot 6 let v času, ko se pomoč dodeli.

3.   Stroški raziskav in razvoja upravičenca pomenijo najmanj 15 % njegovih skupnih stroškov poslovanja v vsaj enem od treh let pred dodelitvijo pomoči, ali v primeru novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne preteklosti, v reviziji trenutnega finančnega obdobja, ki jih potrdi zunanji revizor.

4.   Znesek pomoči ne presega 1 milijona EUR.

Vendar ta znesek pomoči ne presega 1,5 milijona EUR v regijah, upravičenih za odstopanje iz člena 87(3)(a) Pogodbe, in 1,25 milijona EUR v regijah, upravičenih za odstopanje iz člena 87(3)(c) Pogodbe.

5.   Upravičenec lahko v obdobju, v katerem izpolnjuje pogoje za mlado inovativno podjetje, prejme pomoč samo enkrat.

Člen 36

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (za MSP)

1.   Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji določeni v odstavkih 2 do 6 tega člena.

2.   Upravičenec je MSP.

3.   Znesek omoči ne presega 200 000 EUR na upravičenca v obdobju katerih koli treh let.

4.   Ponudnik storitev ima korist od nacionalne ali evropske certifikacije. Če ponudnik storitev nima koristi od nacionalne ali evropske certifikacije, intenzivnost pomoči ne presega 75 % upravičenih stroškov.

5.   Upravičenec mora pomoč uporabiti za nakup storitev po tržni ceni ali, če je ponudnik storitev neprofitni subjekt, po ceni, ki kaže njegove celotne stroške, povišane za razumno maržo.

6.   Upravičeni stroški so naslednji:

(a)

glede svetovalnih storitev za inovacije stroški v zvezi s: svetovanjem pri upravljanju; tehnološko pomočjo; storitvami prenosa tehnologij; usposabljanjem; svetovanjem za pridobitev,zaščito in trgovino glede pravic intelektualne lastnine ter za licenčne pogodbe; svetovanjem glede uporabe standardov.

(b)

glede podpornih storitev za inovacije stroški v zvezi s: pisarniškimi prostori; podatkovnimi bankami; tehničnimi knjižnicami; tržnimi raziskavami; uporabo laboratorija; kakovostnim označevanjem, preverjanjem in certifikacijo.

Člen 37

Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja

1.   Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja, napotenega iz raziskovalne organizacije ali velikega podjetja v MSP je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.   Napoteno osebje ne sme nadomestiti drugega osebja, ampak se mora zaposliti na novoustanovljenih funkcijah znotraj podjetja upravičenca in mora biti pred tem vsaj dve leti zaposleno v raziskovalni organizaciji ali velikem podjetju, ki osebje napoti v izposojo.

Napoteno osebje mora delati na področju dejavnosti raziskav in razvoja ter inovacij v MSP, ki je prejelo pomoč.

3.   Največja intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov za največ 3 leta na podjetje in na izposojeno osebo.

4.   Vsi stroški za izposojo in zaposlovanje visokokvalificiranega osebja, vključno s stroški uporabe agencije za zaposlovanje, ter plačilom nadomestila za mobilnost za napoteno osebje, so upravičeni stroški.

5.   Ta člen se ne uporablja za stroške svetovanja iz člena 26.

ODDELEK 8

Pomoč za usposabljanje

Člen 38

Opredelitev pojmov

V tem oddelku se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„posebno usposabljanje“ pomeni usposabljanje, ki ga delojemalec neposredno in v pretežni meri uporablja na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju ter ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja;

2.

„splošno usposabljanje“ je usposabljanje, ki ga delojemalec ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju, temveč delojemalcu daje znanja, ki so v veliki meri prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja. Usposabljanje se obravnava kot „splošno“, na primer če:

(a)

ga skupaj organizira več različnih neodvisnih podjetij ali če je odprto za delojemalce iz različnih podjetij;

(b)

so ga priznali, potrdili ali preverili javni organi oziroma organizacije ali drugi organi oziroma institucije, ki jih je ustrezno pooblastila država članica ali Skupnost.

Člen 39

Pomoč za usposabljanje

1.   Pomoč za usposabljanje je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega:

(a)

25 % upravičenih stroškov za posebno usposabljanje in

(b)

60 % upravičenih stroškov za splošno usposabljanje.

Vendar se lahko intenzivnost pomoči poveča, in sicer do največje intenzivnosti pomoči v višini 80 % upravičenih stroškov, v naslednjih primerih:

(a)

za 10 odstotnih točk, če je usposabljanje namenjeno invalidom ali prikrajšanim delavcem;

(b)

za 10 odstotnih točk, če je pomoč dodeljena srednjemu podjetju, in za 20 odstotnih točk, če je pomoč dodeljena malemu podjetju.

Če se pomoč dodeli za področje pomorskega transporta, lahko znaša njena intenzivnost 100 % upravičenih stroškov, ne glede na to, ali gre za posebno ali splošno usposabljanje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

oseba, ki se usposablja, ne sme biti aktivni, temveč pomožni član posadke in

(b)

usposabljanje se mora izvajati na krovu ladij, ki so vpisane v evidenco Skupnosti.

3.   Kadar projekt pomoči hkrati zajema elemente posebnega in splošnega usposabljanja, ki jih za izračun intenzivnosti pomoči ni mogoče ločiti, ter kadar ni mogoče ugotoviti, ali je usposabljanje posebno ali splošno, je treba uporabiti intenzivnosti pomoči, ki veljajo za posebno usposabljanje.

4.   Upravičeni stroški za projekt pomoči za usposabljanje so:

(a)

stroški dela inštruktorjev;

(b)

potni stroški inštruktorjev in oseb, ki se usposabljajo, vključno z nastanitvijo;

(c)

drugi tekoči stroški, kot so material in zaloge, neposredno povezani s projektom;

(d)

amortizacija orodja in opreme v obsegu, v katerem se uporabljajo izključno za projekt usposabljanja;

(e)

stroški vodenja in svetovanja, ki se nanašajo na projekt usposabljanja;

(f)

stroški oseb, ki se usposabljajo, in splošni posredni stroški (upravni stroški, najemnine, režijski stroški) do skupnega zneska vseh drugih upravičenih stroškov iz točk od (a) do (e). Kar zadeva stroške dela inštruktorjev, se lahko upoštevajo samo ure, ko osebe, ki se usposabljajo, dejansko sodelujejo pri usposabljanju, potem ko se odštejejo vse produktivne ure.

ODDELEK 9

Pomoč za prikrajšane delavce in invalide

Člen 40

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače

1.   Sheme pomoči za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in izvzete iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 5 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.

3.   Upravičeni stroški so stroški plač za največ 12 mesecev po zaposlitvi.

Upravičeni stroški so stroški plač za največ 24 mesecev po zaposlitvi, če je zadevni delavec resno prikrajšan delavec.

4.   Kadar zaposlovanje ne pomeni neto povečanja števila zaposlenih v zadevnem podjetju v primerjavi s povprečjem v preteklih dvanajstih mesecih, so delovna mesta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, starostne upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov delovne sile.

5.   Razen v primeru zakonite odpovedi zaradi kršitve obveznosti, ima prikrajšani delavec pravico do neprekinjene zaposlitve najmanj za obdobje v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo ali katerokoli kolektivno pogodbo, ki ureja pogodbe o zaposlitvah.

Če je trajanje zaposlitve krajše od 12 mesecev ali, odvisno od primera, 24 mesecev, se pomoč ustrezno sorazmerno zmanjša.

Člen 41

Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače

1.   Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 5 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 75 % upravičenih stroškov.

3.   Upravičeni stroški so stroški plač za celotno obdobje, v katerem je invalid zaposlen.

4.   Kadar zaposlovanje ne pomeni neto povečanja števila zaposlenih v zadevnem podjetju v primerjavi s povprečjem v preteklih dvanajstih mesecih, so delovna mesta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, starostne upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov delovne sile.

5.   Razen v primeru zakonite odpovedi zaradi kršitve obveznosti, imajo delavci pravico do neprekinjene zaposlitve za najmanj obdobje v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo ali katerokoli kolektivno pogodbo, ki urejaa pogodbe o zaposlitvah.

Če je trajanje zaposlitve krajše od 12 mesecev, se pomoč ustrezno sorazmerno zmanjša.

Člen 42

Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov

1.   Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov.

3.   Upravičeni stroški so tisti stroški, z izjemo stroškov plač iz člena 41, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi v podjetju nastali, če bi zaposlovalo neinvalidne delavce, za celotno obdobje, v katerem je invalid zaposlen.

Upravičeni stroški so naslednji:

(a)

stroški prilagoditve prostorov;

(b)

stroški zaposlitve osebja za čas, ki ga porabijo samo za pomoč invalidom;

(c)

stroški prilagoditve ali nakupa opreme oziroma pridobitve in validiranja programske opreme, zato da jo bodo lahko uporabljali invalidi, vključno s prilagojeno in pomožno tehnološko opremo, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi jih imel upravičenec, če bi zaposloval neinvalidne delavce;

(d)

stroški gradnje, širitve zadevne poslovne enote ali namestitve opreme v tej poslovni enoti ter vsi stroški upravljanja in prevoza, ki izhajajo neposredno iz zaposlovanja invalidov, kadar upravičenec zagotavlja zaščitno zaposlitev.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 43

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1628/2006 se razveljavi.

Vsa sklicevanja na razveljavljeno uredbo in na Uredbo (ES) št. 68/2001, Uredbo (ES) št. 70/2001 in Uredbo (ES) št. 2204/2002 se obravnavajo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 44

Prehodne določbe

1.   Ta uredba se uporablja za individualno pomoč, dodeljeno pred njenim začetkom veljavnosti, če pomoč izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe, z izjemo člena 9.

2.   Vsaka pomoč, dodeljena pred 31. decembrom 2008, ki ne izpolnjuje pogojev iz te uredbe, ampak izpolnjuje pogoje iz Uredbe (ES) št. 70/2001, Uredbe (ES) št. 68/2001, Uredbe (ES) št. 2204/2002 ali Uredbe (ES) št. 1628/2006, je združljiva s skupnim trgom in izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe.

Vsako drugo pomoč, dodeljeno pred začetkom veljavnosti te uredbe, ki ne izpolnjuje niti pogojev iz te uredbe niti pogojev iz ene od uredb, navedenih v prvem pododstavku, oceni Komisija v skladu z ustreznimi okviri, smernicami, sporočili in obvestili.

3.   Ob koncu obdobja veljavnosti te uredbe so vse pomoči, ki so bile izvzete na podlagi te uredbe, še naprej izvzete v prilagoditvenem obdobju šestih mesecev, razen shem regionalne pomoči. Izvzetje shem regionalne pomoči preneha veljati na dan prenehanja veljavnosti odobrenih kart regionalne pomoči.

Člen 45

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Uporablja se do 31. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. avgusta 2008

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL L 142, 14.5.1998, str. 1.

(2)  UL C 210, 8.9.2007, str. 14.

(3)  UL L 10, 13.1.2001, str. 33. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1976/2006 (UL L 368, 23.12.2006, str. 85).

(4)  UL L 63, 28.2.2004, str. 22.

(5)  UL C 235, 21.8.2001, str. 3.

(6)  UL C 194, 18.8.2006, str. 2.

(7)  UL C 323, 30.12.2006, str. 1.

(8)  UL L 10, 13.1.2001, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1976/2006.

(9)  UL L 337, 13.12.2002, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1976/2006.

(10)  UL L 302, 1.11.2006, str. 29.

(11)  UL C 45, 17.2.1996, str. 5.

(12)  UL C 37, 3.2.2001, str. 3.

(13)  UL C 82, 1.4.2008, str. 1.

(14)  UL C 54, 4.3.2006, str. 13.

(15)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(16)  UL L 358, 16.12.2006, str. 3.

(17)  UL L 205, 2.8.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(18)  UL C 260, 28.10.2006, str. 7.

(19)  UL C 244, 1.10.2004, str. 2.

(20)  UL C 14, 19.1.2008, str. 6.

(21)  UL C 155, 20.6.2008, str. 10.

(22)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/75/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 100).

(23)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

(24)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(25)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(26)  UL L 379, 28.12.2006, str. 5.

(27)  UL L 140, 30.4.2004, str. 1.

(28)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(29)  UL L 265, 26.9.2006, str. 1.

(30)  UL L 24, 29.1.2008, str. 8.

(31)  COM(2008) 19 konč.

(32)  UL L 52, 21.2.2004, str. 50.

(33)  UL L 32, 6.2.2007, str. 183.


PRILOGA I

Opredelitev MSP

Člen 1

Podjetje

Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Člen 2

Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja

1.   Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju besedila: MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

2.   V kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

3.   V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.

Člen 3

Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov

1.   „Neodvisno podjetje“ je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja v smislu odstavka 2 ali povezanega podjetja v smislu odstavka 3.

2.   „Partnerska podjetja“ so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v smislu odstavka 3 in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški verigi) ima samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3, v lasti 25 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi).

Vendar se podjetje lahko obravnava kot neodvisno, torej takšno, ki nima partnerskih podjetij, tudi če 25 % prag dosežejo ali presežejo naslednji investitorji, če ti investitorji posamezno ali skupaj niso povezani z zadevnim podjetjem v smislu odstavka 3:

(a)

javne investicijske družbe, družbe za tvegani kapital, posamezniki ali skupine posameznikov, ki redno vlagajo lastniški kapital v podjetja, ki ne kotirajo na borzi (poslovni angeli), če je skupno vlaganje teh poslovnih angelov v isto podjetje manjše od 1 250 000 EUR;

(b)

univerze ali neprofitni raziskovalni centri;

(c)

institucionalni investitorji, vključno z regionalnimi razvojnimi skladi;

(d)

avtonomni lokalni organi z letnim proračunom manj kot 10 milijonov EUR in z manj kot 5 000 prebivalci.

3.   „Povezana podjetja“ so podjetja, med katerimi obstaja eno naslednjih razmerij:

(a)

podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju;

(b)

podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa v drugem podjetju;

(c)

podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, podpisane s tem podjetjem, ali določbe v statutu tega podjetja;

(d)

podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi delničarji ali družbeniki tega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v tem podjetju.

Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpliva, obstaja, če se investitorji iz drugega pododstavka odstavka 2 ne vključujejo, neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega podjetja, ne glede na svoje pravice kot delničarji podjetja.

Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo z enim ali več povezanimi podjetji katero koli razmerje, opisano v prvem pododstavku, ali vsi investitorji iz odstavka 2.

Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, ki so med seboj povezana preko fizične osebe ali skupine fizičnih oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo svojo dejavnost ali del svoje dejavnosti na istih upoštevnih trgih ali na sosednih trgih.

„Sosedni trg“ je trg za izdelek ali storitev, ki je na vertikalni razdelitvi trgov neposredno nad ali pod ustreznim trgom.

4.   Podjetje se ne obravnava kot MSP, če ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic, razen v primerih iz drugega pododstavka odstavka 2.

5.   Podjetje lahko poda uradno izjavo o svojem statusu neodvisnega podjetja, partnerskega podjetja ali povezanega podjetja, vključno s podatki o najvišjih vrednostih iz člena 2. To lahko izjavi tudi, če je kapital razpršen tako, da ni mogoče natančno določiti, v čigavi lasti je, v tem primeru lahko podjetje v dobri veri izjavi, da lahko upravičeno domneva, da eno podjetje ali več medsebojno povezanih podjetij skupaj nima v lasti 25 % kapitala ali več kot 25 % kapitala. Take izjave se podajo, ne da bi to vplivalo na preverjanja in preiskave v skladu z državnimi pravili in pravili Skupnosti.

Člen 4

Podatki za določanje števila zaposlenih ter finančni zneski in referenčna obdobja

1.   Podatki glede števila zaposlenih in finančnih zneskov so podatki, ki se navezujejo na zadnje potrjeno računovodsko obdobje in se izračunajo na letni osnovi. Podatki se upoštevajo od datuma zaključka poslovnih knjig. Višina prometa se izračuna brez davka na dodano vrednost (DDV) in drugih posrednih davkov.

2.   Če podjetje na dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo leto preseglo zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti iz člena 2 ali da je padlo pod ta prag ali te vrednosti, izgubi ali pridobi status srednjega, malega ali mikropodjetja samo, če se to ponovi v dveh zaporednih računovodskih obdobjih.

3.   V primeru novoustanovljenih podjetij, katerih zaključni računi še niso bili potrjeni, se podatki za uporabo izpeljejo iz ocene, opravljene v dobri veri med finančnim letom.

Člen 5

Število zaposlenih

Število zaposlenih ustreza številu letnih delovnih enot (LDE), tj. številu zaposlenih za polni delovni čas, ki so delali v zadevnem podjetju ali v imenu tega podjetja celo obravnavano leto. Delo oseb, ki niso delale celo leto, delo honorarno zaposlenih ne glede na trajanje dela ter delo sezonskih delavcev se upošteva kot del LDE. Osebje podjetja sestavljajo:

(a)

zaposleni;

(b)

osebe, ki opravljajo delo za podrejeno podjetje in se po državni zakonodaji obravnavajo kot zaposleni;

(c)

lastniki – upravljavci;

(d)

partnerji, ki se redno vključujejo v dejavnost podjetja in imajo koristi od finančnih prednosti podjetja.

Vajenci ali študentje, vključeni v poklicno usposabljanje na podlagi vajeniške pogodbe ali pogodbe o poklicnem usposabljanju niso del osebja. Trajanje materinskega ali starševskega dopusta ni všteto.

Člen 6

Določitev podatkov o podjetju

1.   Za neodvisna podjetja se podatki, tudi o številu zaposlenih, določajo izključno na podlagi računovodskih izkazov tega podjetja.

2.   Za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja oziroma na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno s konsolidacijo, če ti obstajajo.

Podatkom iz prvega pododstavka je treba prišteti podatke za vsako partnersko podjetje zadevnega podjetja, ki se z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim podjetjem. Vsota podatkov za skupino je sorazmerna z deležem kapitala ali glasovalnih pravic (kar je večje). Za navzkrižna lastništva velja višji odstotek.

Podatkom iz prvega in drugega pododstavka je treba prišteti 100 % podatkov za vsako podjetje, ki je neposredno ali posredno povezano z zadevnim podjetjem, če podatki niso bili že vključeni v zaključne račune s konsolidacijo.

3.   Podatki o partnerskih podjetjih zadevnega podjetja za uporabo odstavka 2 izhajajo iz njihovih zaključnih računov in drugih podatkov v konsolidirani obliki, če ti obstajajo. Tem se prišteje 100 % podatkov za vsa podjetja, ki so povezana s temi partnerskimi podjetji, razen če njihovi podatki niso bili že vključeni s konsolidacijo.

Podatki o podjetjih, povezanih z zadevnim podjetjem, izhajajo za uporabo istega odstavka 2 iz njihovih zaključnih računov in drugih podatkov v konsolidirani obliki, če ti obstajajo. Tem podatkom se sorazmerno prištejejo podatki vsakega morebitnega partnerskega podjetja tega povezanega podjetja, ki se z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim podjetjem, razen če niso bili ti podatki že vključeni v konsolidirane zaključne račune v odstotku, ki je najmanj sorazmeren z odstotkom, ugotovljenim na podlagi drugega pododstavka odstavka 2.

4.   Če v konsolidiranih zaključnih računih ni podatkov o osebju zadevnega podjetja, se število zaposlenih izračuna s sorazmerno vsoto podatkov za partnerska podjetja ter s prištevanjem podatkov podjetij, s katerimi je zadevno podjetje povezano.


PRILOGA II

Obrazec za predložitev povzetka podatkov za pomoč za raziskave in razvoj v skladu z obveznostjo izčrpnega poročanja iz člena 9(4)

1.

Pomoč za (ime podjetja(-tij), ki prejme(-jo) pomoč, če so MSP ali ne):

2.

Referenčna oznaka sheme pomoči (referenčna oznaka Komisije za obstoječo shemo ali sheme, v okviru katere ali katerih je dodeljena pomoč):

3.

Pravna(-e) oseba(-e), ki nudi(-jo) pomoč (ime in naslov organa ali organov, ki dodeljuje(-jo) pomoč):

4.

Država članica, v kateri se izvaja projekt ali ukrep, ki prejema pomoč:

5.

Vrsta projekta ali ukrepa:

6.

Kratek opis projekta ali ukrepa:

7.

Upravičeni stroški, kadar so na voljo (v EUR):

8.

Diskontiran znesek pomoči (bruto) v EUR:

9.

Intenzivnost pomoči (% bruto ekvivalenta dotacije):

10.

Pogoji, povezani s plačilom predlagane pomoči (če obstajajo):

11.

Načrtovani datum začetka in konca projekta ali ukrepa:

12.

Datum dodelitve pomoči:

Obrazec za predložitev povzetka podatkov za pomoč za velike naložbene projekte v skladu z obveznostjo izčrpnega poročanja iz člena 9(4)

1.

Pomoč za (ime podjetja(-tij), ki prejme(-jo) pomoč).

2.

Referenčna oznaka sheme pomoči (referenčna oznaka Komisije za obstoječo shemo ali sheme, v okviru katere ali katerih je dodeljena pomoč).

3.

Pravna(-e) oseba(-e), ki nudi(-jo) pomoč (ime in naslov organa ali organov, ki dodeljuje(-jo) pomoč).

4.

Država članica, v kateri se izvede naložba.

5.

Regija (raven NUTS 3), v kateri se izvede naložba.

6.

Občina (nekdanja raven NUTS 5, zdaj LAU 2), v kateri se izvede naložba.

7.

Vrsta projekta (vzpostavitev nove poslovne enote, širitev obstoječe poslovne enote, povečanje raznovrstnosti proizvodnje poslovne enote v nove dodatne proizvode ali bistvena sprememba v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote).

8.

Na osnovi naložbenega projekta proizvedeni izdelki ali zagotovljene storitve (z nomenklaturo PRODCOM/NACE ali nomenklaturo CPA za projekte v storitvenem sektorju).

9.

Kratek opis naložbenega projekta.

10.

Diskontirani upravičeni stroški naložbenega projekta (v EUR).

11.

Diskontiran znesek pomoči (bruto) v EUR.

12.

Intenzivnost pomoči (% v BED).

13.

Pogoji, povezani s plačilom predlagane pomoči (če obstajajo).

14.

Načrtovani datum začetka in konca projekta.

15.

Datum dodelitve pomoči.


PRILOGA III

Oblika za posredovanje povzetka infomacij glede shem pomoči ali ad hoc pomoči v skladu s členom 9(1)

Izpolnite spodaj zahtevane informacije:

DEL I

Referenčna oznaka pomoči

(izpolni Komisija)

Država članica

 

Referenčna oznaka države članice

 

Regija

ime regije

(NUTS) (1)

status regionalne pomoči (2)

Organ, ki dodeli pomoč

naziv

 

naslov

 

spletna stran

 

Naziv ukrepa pomoči

 

Nacionalna pravna podlaga

(sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

 

Vrsta ukrepa

shema pomoči

 

ad hoc pomoč

ime upravičenca

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

 

številka pomoči, ki jo dodeli Komisija

podaljšanje

 

sprememba

 

Trajanje (3)

shema pomoči

dd.mm.llll do dd.mm.llll

Datum dodelitve (4)

ad hoc pomoč

dd.mm.llll

Zadevni gospodarski sektorji

vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

 

omejitev na posamezne sektorje – navedite v skladu z NACE Rev 2 (5)

 

Vrsta upravičenca

MSP

 

velika podjetja

 

Proračun

letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme (6)

… v domači valuti (v mio.)

skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči (7)

… v domači valuti (v mio.)

za jamstva (8)

… v domači valuti (v mio.)

Instrument pomoči (člen 5)

dotacija

 

subvencionirane obrestne mere

 

posojilo

 

jamstvo/sklic na odločbo Komisije (9)

 

davčni ukrep

 

rizični kapital

 

vračljivi predujmi

 

drugo (navedite)

 

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

sklici:

znesek finančnih sredstev Skupnosti

… v domači valuti (v mio.)


DEL II

Navedite, na podlagi katerih določb uredbe o splošnih skupinskih izjemah se izvaja ukrep pomoči


Splošni cilji (seznam)

Cilji (seznam)

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč za naložbe in zaposlovanje (10) (člen 13)

shema pomoči

… %

 

ad hoc pomoč (člen 13(1))

… %

 

Pomoč za novoustanovljena mala podjetja (člen 14)

 

… %

 

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

 

… %

 

Pomoč za nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice (člen 16)

 

… %

 

Pomoč za varstvo okolja (členi 17 do 25)

pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 18)

navedite poseben sklic na ustrezni standard

… %

 

pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 19)

… %

 

pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti za MSP

(člen 20)

… %

 

pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo (člen 21)

… %

 

pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom (člen 22)

… %

 

pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije

(člen 23)

… %

 

pomoč za okoljske študije

(člen 24)

… %

 

pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov (člen 25)

… v domači valuti

 

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP in pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člena 26 in 27)

pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

… %

 

pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

… %

 

Pomoč v obliki rizičnega kapitala (člena 28 in 29)

 

… v domači valuti

 

pomoč za raziskave, razvoj in inovacije (členi 30 do 37)

pomoč za raziskovalne in razvojne projekte

(člen 31)

temeljne raziskave

(člen 31(2)(a))

… %

 

industrijske raziskave

(člen 31(2)(b))

… %

 

eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

… %

 

pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

… %

 

pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)

… %

 

pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju (člen 34)

… %

 

pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)

… v domači valuti

 

pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja

… v domači valuti

 

pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja

(art 37)

… v domači valuti

 

Pomoč za usposabljanje

(člena 38 in 39)

posebno usposabljanje (člen 38(1)(a))

… %

 

splošno usposabljanje (člen 38(2)(b))

… %

 

Pomoč za prikrajšane delavce in invalide

(členi 40 do 42)

pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače (člen 40)

… %

 

pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače (člen 41)

… %

 

pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov (člen 42)

… %

 


(1)  NUTS – Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko.

(2)  Člen 87(3)(a) Pogodbe, člen 87(3)(c) Pogodbe, mešana območja, območja, ki niso upravičena do regionalne pomoči.

(3)  Obdobje, v katerem se organ, ki dodeli pomoč, lahko zaveže, da bo pomoč dodelil.

(4)  Pomoč se kot dodeljeno obravnava takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima.

(5)  NACE Rev. 2 – Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti.

(6)  Če gre za shemo pomoči: navedite letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme ali znesek ocenjenih davčnih izgub na leto za vse instrumente pomoči, ki jih ta shema vsebuje.

(7)  Če gre za dodelitev ad hoc pomoči: navedite skupni znesek pomoči/davčnih izgub.

(8)  Za jamstva navedite (največji) znesek zajamčenih posojil.

(9)  Sklic na odločbo Komisije o odobritvi metodologije za izračun bruto ekvivalenta dotacije v skladu s členom 5(1)(c) te uredbe, če je primerno.

(10)  V primeru ad hoc regionalne pomoči, ki dopolnjuje pomoč, dodeljeno na podlagi sheme ali shem pomoči, navedite intenzivnost pomoči po shemi in intenzivnost ad hoc pomoči.


9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/48


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 801/2008

z dne 8. avgusta 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 786/2008 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje z Uredbo (ES) št. 514/2008 (UL L 150, 10.6.2008, str. 7).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 209, 6.8.2008, str. 11.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 9. avgusta 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/50


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 802/2008

z dne 7. avgusta 2008

o prepovedi ribolova na morskega menka v norveških vodah cone ICES IV s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2008.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2008.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2008 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1098/2007 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

(3)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 718/2008 (UL L 198, 26.7.2008, str. 8).


PRILOGA

Št.

24/T&Q

Država članica

NEMČIJA

Stalež

USK/4AB-N.

Vrsta

morski menek (Brosme brosme)

Območje

norveške vode cone ICES IV

Datum

29.6.2008


9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/52


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 803/2008

z dne 8. avgusta 2008

o osemindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 23., 28. in 31. julija 2008 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in entitet, za katere naj velja zamrznitev finančnih sredstev in ekonomskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2008

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 678/2008 (UL L 189, 17.7.2008, str. 23).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

Vnos „Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

„Jemaah Islamiya (alias (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah). Drugi podatki: (a) mreža v jugovzhodni Aziji, (b) ki jo je ustanovil pokojni Abdullah Sungkar.“

(2)

Vnos „Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Datum rojstva: 3.11.1957. Kraj rojstva: Kafr Al-Shaykh. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi v Pakistanu, Afganistanu ali Iranu“, pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Datum rojstva: 3.11.1957. Kraj rojstva: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi v Pakistanu, Afganistanu ali Iranu.“

(3)

Vnos „Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias (a) Rif’at Salim, (b) Abu Usama). Datum rojstva: 21.4.1960. Kraj rojstva: Sharqiyah. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi na pakistansko-afganistanski meji“, pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias (a) Rif’at Salim, (b) Abu Usama). Datum rojstva: 21.4.1960. Kraj rojstva: Sharqiyah, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi na pakistansko-afganistanski meji.“

(4)

Vnos „Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Datum rojstva: 5.3.1962. Kraj rojstva: Tunis. Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) nemško. Drugi podatki: (a) sin Abdelkaderja in Amine Aissaoui, (b) prebiva v Bonnu, Nemčija, od februarja 1999“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Datum rojstva: 5.3.1962. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) nemško. Drugi podatki: (a) sin Abdelkaderja in Amine Aissaoui, (b) prebiva v Bonnu, Nemčija, od februarja 1999.“

(5)

Vnos „Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim). Datum rojstva: 20.1.1960. Državljanstvo: kuvajtsko“, pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Datum rojstva: 20.1.1960. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 1739010 (kuvajtski potni list izdan dne 26.5.2003 v Kuvajtu, prenehanje veljavnosti 25.5.2008).“

(6)

Vnos „Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Datum rojstva: 14. december 1965. Kraj rojstva: Kuvajt. Prejšnje državljanstvo: kuvajtsko“, pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Datum rojstva: 14.12.1965. Kraj rojstva: Kuvajt. Št. potnega lista: 849594 (kuvajtski potni list izdan dne 27.11.1998 v Kuvajtu, prenehanje veljavnosti 24.6.2003). Opomba: kuvajtsko državljanstvo mu je bilo odvzeto leta 2002.“

(7)

Vnos „Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Datum rojstva: 1.10.1961. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 101856740 (kuvajtski potni list)“, pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Naslov: Al-Salibekhat area, Kuvajt. Datum rojstva: 1.10.1961. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 101856740 (kuvajtski potni list izdan 12.5.2005, prenehanje veljavnosti 11.5.2007).“

(8)

Vnos „Muhsin Al-Fadhli (alias (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Naslov: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuvajt. Datum rojstva: 24.4.1981. Št. potnega lista: kuvajtski potni list št. 106261543“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli (alias (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Naslov: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuvajt. Datum rojstva: 24.4.1981. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: (a) 106261543 (kuvajtski potni list), (b) 1420529 (kuvajtski potni list izdan v Kuvajtu, prenehanje veljavnosti 31.3.2006). Drugi podatki: iščejo ga kuvajtski varnostni organi. Na begu od julija 2008.“

(9)

Vnos „Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja’far). Datum rojstva: 21.1.1952. Kraj rojstva: El-Minya. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi v Pakistanu, Afganistanu ali Iranu“, pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja’far). Datum rojstva: 21.1.1952. Kraj rojstva: El-Minya, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi v Pakistanu, Afganistanu ali Iranu.“

(10)

Vnos J„aber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Datum rojstva: 24.9.1959. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 101423404“, pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Datum rojstva: 24.9.1959. Kraj rojstva: Al-Khitan area, Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: (a) 101423404, (b) 2541451 (kuvajtski potni list, prenehanje veljavnosti 16.2.2017).“

(11)

Vnos „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Naslov: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italija. Datum rojstva: 1.11.1971. Kraj rojstva: Ben Aoun, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: Z417830 (tunizijski potni list, izdan 4.10.2004, prenehanje veljavnosti 3.10.2009). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: TLLLHR69C26Z352G, (b) obsojen v Franciji 14.10.2002, izročen Italiji 6.9.2006. trenutno priprt v Italiji.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Naslov: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italija. Datum rojstva: 26.3.1969. Kraj rojstva: Feriana, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M351140 (tunizijski potni list, prenehanje veljavnosti 16.6.2005). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: TLLLHR69C26Z352G, (b) obsojen v Franciji 14.10.2002, izročen Italiji 6.9.2006, priprt v Italiji do julija 2007, (d) v Tuniziji obsojen v odsotnosti na dvajset let zapora.“

(12)

Vnos J„allalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Naziv: maulavi. Položaj: minister za mejne zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1942. Kraj rojstva: provinca Khost, okrožje Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) oče Sirajuddina Jallaloudine Haqqanija, (b) je aktivni talibanski voditelj, (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (d) domnevno umrl junija 2007“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Naziv: maulavi. Položaj: minister za mejne zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1942. Kraj rojstva: provinca Khost, okrožje Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) oče Sirajuddina Jallaloudine Haqqanija, (b) je aktivni talibanski voditelj, (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (d) čeprav se je domnevalo, da je umrl junija 2007, se od maja 2008 domneva, da še živi.“

(13)

Vnos „Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Naslov: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švica. Datum rojstva: 1927. Državljanstvo: švicarsko. Drugi podatki: na to ime ni bil izdan noben švicarski potni list“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Naslov: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švica. Datum rojstva: 1927. Državljanstvo: švicarsko. Drugi podatki: (a) na to ime ni bil izdan noben švicarski potni list, (b) umrl maja 2008.“

(14)

Vnos „Abdulhai Salek. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Urouzgan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdulhai Salek. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Uruzgan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko.“

(15)

Vnos „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Naslov: okrožje Ganzour Sayad Mehala Al Far. Datum rojstva: 1966. Kraj rojstva: al Aziziyya. Državljanstvo: libijsko. Št. potnega lista: 203037 (libijski potni list izdan v Tripoliju). Drugi podatki: (a) povezan z Afghan Support Committee (ASC) in Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), (b) civilni status: ločen (bivša žena Alžirka Manuba Bukifa)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Naslov: okrožje Ganzour Sayad Mehala Al Far. Datum rojstva: 1966. Kraj rojstva: al Aziziyya, Libija. Državljanstvo: libijsko. Št. potnega lista: 203037 (libijski potni list izdan v Tripoliju). Drugi podatki: (a) povezan z Afghan Support Committee (ASC) in Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), (b) civilni status: ločen (bivša žena Manuba Bukifa iz Alžirije).“

(16)

Vnos „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Datum rojstva: 19.10.1953. Kraj rojstva: Aleksandrija. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi na pakistansko-afganistanski meji“, pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Datum rojstva: 19.10.1953. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi na pakistansko-afganistanski meji.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/56


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. julija 2008

o smernicah za pomoč državam članicam pri pripravi letnega poročila o enotnem večletnem nacionalnem načrtu nadzora iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3756)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/654/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), ter zlasti člena 44(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa splošna pravila za izvajanje uradnega nadzora Skupnosti ali pristojnega organa držav članic, da se preveri upoštevanje pravil iz zakonodaje o krmi in živilih ter pravil o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali.

(2)

V skladu s členom 1(3) Uredbe (ES) št. 882/2004 navedena uredba ne sme posegati v posebne določbe Skupnosti v zvezi z uradnim nadzorom.

(3)

Člen 41 Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da vsaka država članica pripravi enoten večletni nacionalni načrt nadzora, da se zagotovi učinkovito izvajanje člena 17(2) Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), pravil o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali ter člena 45 Uredbe (ES) št. 882/2004 („nacionalni načrt nadzora“).

(4)

Namen nacionalnih načrtov nadzora je tudi zagotavljanje trdne podlage za nadzor Skupnosti v državah članicah.

(5)

Člen 27a Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (3) določa, da se členi 41 do 46 Uredbe (ES) št. 882/2004 o nacionalnih načrtih nadzora, letnih poročilih ter nadzoru Skupnosti v državah članicah in tretjih državah smiselno uporabljajo, da se zagotovi učinkovito izvajanje navedene direktive.

(6)

Člen 43(1)(e) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da Komisija pripravi smernice, ki spodbujajo sprejetje najboljših praks na vseh ravneh nadzornih sistemov.

(7)

Člen 43(1)(j) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da Komisija pripravi smernice, ki določajo zgradbo letnih poročil iz člena 44 navedene uredbe in informacije, ki morajo biti vključene v letna poročila.

(8)

Člen 44(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da države članice Komisiji predložijo letno poročilo o izvajanju nacionalnega načrta nadzora. Navedeno poročilo predložijo eno leto po začetku izvajanja nacionalnih načrtov nadzora in potem vsako leto. Poleg tega člen 44(1) določa informacije, ki morajo biti navedene v letnih poročilih.

(9)

Člen 44(2) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da informacije, ki jih je treba navesti v letnih poročilih, upoštevajo smernice, ki jih pripravi Komisija, da se spodbuja dosledna predstavitev teh poročil. Smernice niso zavezujoče, ampak so namenjene zagotavljanju koristnih napotkov državam članicam pri izvajanju navedene uredbe.

(10)

Člen 45 Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da se revizije Skupnosti v državah članicah opravljajo redno, predvsem da se preveri, da uradni nadzor poteka v skladu z nacionalnimi načrti nadzora in zakonodajo Skupnosti.

(11)

Komisija po prejemu in pregledu letnih poročil držav članic ter ob upoštevanju sklepov in priporočil iz letnega poročila, ki ga pripravi Komisija v skladu s členom 44(4) Uredbe (ES) št. 882/2004, in na podlagi izkušenj držav članic pri izvajanju navedene uredbe pregleda smernice, določene v tej odločbi, in jih po potrebi posodobi.

(12)

Pri smernicah iz te odločbe je treba upoštevati delo, ki ga opravlja Eurostat v okviru statističnega programa Skupnosti pri razvoju zbirke podatkov „Dejavnosti nadzora in spremljanja“, ki vključuje različne sheme razvrščanja, vključno z usklajenimi izrazi in opredelitvami za upravljanje podatkov o krmi in živilih.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Smernice iz člena 44(2) Uredbe (ES) št. 882/2004, ki jih je treba upoštevati v letnih poročilih iz člena 44(1) navedene uredbe („letno poročilo“), so določene v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 301/2008 (UL L 97, 9.4.2008, str. 85).

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 202/2008 (UL L 60, 5.3.2008, str. 17).

(3)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/64/ES (UL L 168, 28.6.2008, str. 31).


PRILOGA

Smernice za letna poročila o izvajanju nacionalnih načrtov nadzora držav članic

1.   NAMEN SMERNIC

Namen teh smernic je spodbujati države članice in jim pomagati pri doslednem predstavljanju letnih poročil o izvajanju nacionalnih načrtov nadzora in zlasti rezultatov uradnega nadzora.

2.   NAMEN LETNEGA POROČILA

Namen letnega poročila držav članic je:

(a)

izpolniti pravne obveznosti glede poročanja iz člena 44(1) Uredbe (ES) št. 882/2004;

(b)

opredeliti napredek pri izvajanju nacionalnega načrta nadzora in oceniti učinkovitost ureditve nadzora in nadzornih sistemov na podlagi rezultatov in izidov uradnega nadzora v državi članici.

Proces urejanja in analize podatkov o nadzoru za pripravo letnega poročila lahko državam članicam olajša preverjanje učinkovitosti njihovih nadzornih sistemov ter prispeva k razvoju in stalnim izboljšavam njihovih nadzornih sistemov.

Informacije iz letnih poročil mora Komisija uporabiti tudi pri:

(a)

razvoju letnih programov nadzora (teoretična analiza, revizije, inšpekcijski pregledi) in

(b)

pripravi poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 44(4) in (6) Uredbe (ES) št. 882/2004.

3.   PRAVNA PODLAGA

Člen 44 Uredbe (ES) št. 882/2004 določa:

„1.   Eno leto po začetku izvajanja večletnih nacionalnih načrtov nadzora in nato vsako leto države članice Komisiji predložijo poročilo, v katerem navedejo:

(a)

kakršne koli spremembe večletnih nacionalnih načrtov nadzora, da se upoštevajo dejavniki iz člena 42(3);

(b)

rezultate uradnega nadzora in presoj, opravljenih v prejšnjem letu v skladu z določili večletnega načrta nadzora;

(c)

vrsto in število primerov ugotovljene neskladnosti;

(d)

ukrepe za zagotovitev učinkovitega delovanja večletnih nacionalnih načrtov nadzora, vključno z izvršilnim ukrepanjem in njegovimi rezultati.

2.   Za spodbujanje dosledne predstavitve tega poročila in zlasti rezultatov uradnega nadzora informacije iz odstavka 1 upoštevajo smernice, ki jih pripravi Komisija v skladu s postopkom iz člena 62(2).

3.   Države članice dokončajo svoja poročila in jih pošljejo Komisiji v šestih mesecih po koncu leta, na katero se poročilo nanaša.“

4.   OPREDELITVE

V teh smernicah se uporabljajo opredelitve iz ustrezne zakonodaje Skupnosti in zlasti opredelitve iz člena 2 Uredbe (ES) št. 882/2004, členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, člena 2 Direktive 2000/29/ES, Odločbe Komisije 2006/677/ES z dne 29. septembra 2006 o določitvi smernic, ki določajo merila za izvajanje presoj v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora za preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), in Odločbe Komisije 2007/363/ES z dne 21. maja 2007 o smernicah za podporo državam članicam pri pripravi enotnega večletnega nacionalnega načrta nadzora, določenega v Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

Poleg tega se v teh smernicah uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„letni program nadzora“ pomeni letni program za nadzor Skupnosti iz člena 45(4) Uredbe (ES) št. 882/2004;

(b)

„strategija nadzora“ pomeni pristop, ki se uporablja za ugotovitev značaja, pogostosti, časa, točke/faze proizvodne verige, metode in tehnik uradnega nadzora (glej oddelek 3.7.2 Priloge k Odločbi 2007/363/ES);

(c)

„nacionalni načrt nadzora“ pomeni enoten večletni nacionalni načrt nadzora iz člena 41 Uredbe (ES) št. 882/2004.

5.   PODROČJE UPORABE LETNEGA POROČILA

Letno poročilo mora zajemati področje uporabe nacionalnega načrta nadzora, vključno z zdravstvenim varstvom rastlin, če člen 27a Direktive 2000/29/ES določa, da je treba v navedeni načrt vključiti zadeve v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin.

6.   OBDOBJE POROČANJA IN PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL

V skladu s členom 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 882/2004 je treba nacionalni načrt nadzora prvič izvesti najpozneje 1. januarja 2007. V skladu s členom 44(3) navedene uredbe države članice dokončajo svoja poročila in jih pošljejo Komisiji v šestih mesecih po koncu leta, na katero se poročilo nanaša. Zato je treba prva letna poročila Komisiji poslati najpozneje do 30. junija 2008, v naslednjih letih pa jih je treba predložiti najpozneje do 30. junija.

7.   POVEZAVA Z DRUGIMI POSEBNIMI POROČILI

Uredba (ES) št. 882/2004 ne posega v posebne določbe Skupnosti v zvezi z uradnim nadzorom. Zato letna poročila ne nadomeščajo letnih ali drugih poročil o posebnih načrtih nadzora ali drugem uradnem nadzoru, ki so določena v drugi zakonodaji Skupnosti. Ker pa je izvajanje uradnega nadzora v skladu z navedenimi posebnimi načrti nadzora bistven del celotnega izvajanja nacionalnih načrtov nadzora, so rezultati navedenega uradnega nadzora pomembni za letna poročila.

V letnih poročilih o uradnem nadzoru, povezanem z navedenimi posebnimi načrti nadzora, ni treba ponovno navesti informacij, ki so vključene v posebnih poročilih o uradnem nadzoru; dovolj je sklicevanje na najnovejše posebno poročilo, ki je bilo predloženo. Vendar je treba izid uradnega nadzora, ki se opravi pri izvajanju navedenih posebnih načrtov nadzora, vključiti v splošno analizo rezultatov v okviru pregleda splošnega izida uradnega nadzora v zadevnem sektorju.

Datumi za predložitev takšnih posebnih poročil, določeni v ustrezni zakonodaji Skupnosti, se ne spremenijo zaradi člena 44 Uredbe (ES) št. 882/2004 ali teh smernic.

8.   SPLOŠNA NAVODILA

Uredbi (ES) št. 178/2002 in št. 882/2004 določata sistemski pristop k uradnemu nadzoru. Bistven del takšnega pristopa je priprava in analiza rezultatov uradnega nadzora ter oblikovanje sklepov o njih, da se določijo ustrezni sistemski korektivni ukrepi in po potrebi prilagodijo ali spremenijo nacionalni načrti nadzora. Zato mora letno poročilo povzeti navedene dejavnosti in upoštevati tudi ugotovitve revizij, ki se izvedejo v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 882/2004.

Preprosto statistično poročilo o številu uradnih nadzornih pregledov in revizij ne bo izpolnjevalo navedene zahteve. Pri pripravi letnega poročila morajo države članice zagotoviti pregled skupnih ali zbirnih nacionalnih rezultatov, na katerih temelji analiza rezultatov uradnega nadzora, pri čemer jih predstavijo na podlagi sektorjev in faz proizvodne verige. O izbiri sektorjev in faz proizvodnje, o katerih se poroča, odločajo posamezne države članice. Obseg vsakega sektorja in faze proizvodnje mora biti jasno opredeljen in usklajen s strukturo opisa nadzornih sistemov v nacionalnem načrtu nadzora. Za postavitev rezultatov in analize v referenčni okvir je treba zadevne strategije uradnega nadzora (vključno z vzorčenjem), programe revizij in kazalce uspešnosti, ki so določeni v nacionalnem načrtu nadzora, navesti v obliki sklicevanja, kadar pa te informacije niso vključene v nacionalni načrt nadzora, je treba kratek opis navedenih strategij vključiti v letno poročilo.

Vprašanja, ki jih je treba obravnavati pri pregledu in analizi rezultatov uradnega nadzora, so opisana v oddelku 9 teh smernic. Pri analizi navedenih rezultatov je treba določiti smer razvoja ter pojasniti njegovo pomembnost in posledice, ki jih lahko v prihodnosti ima za uradni nadzor. Pri določitvi smeri razvoja je lahko potreben pregled podatkov o rezultatih uradnega nadzora, ki zajemajo obdobje več let, in pri takšni analizi se je treba po potrebi sklicevati na podatke v zvezi s prejšnjim uradnim nadzorom. Ob upoštevanju člena 43(1)(e) Uredbe (ES) št. 882/2004 te smernice vključujejo nekaj navodil o tem, kako se lahko takšna analiza izvede.

Pri urejanju neobdelanih podatkov o nadzoru mora analiza rezultatov uradnega nadzora za zadevni sektor temeljiti na podatkih, kadar zakonodaja Skupnosti določa, da se podatki zbirajo za posebna poročila v zvezi z zakonodajo o krmi ali živilih, zdravstvenim varstvom živali, zaščito živali ali zdravstvenim varstvom rastlin. Kadar takšne določbe ne obstajajo, se lahko države članice prosto odločijo o ustreznih načinih zbiranja in urejanja podatkov, ki ustrezajo njihovim nacionalnim sistemom, in lahko še naprej uporabljajo prejšnjo ureditev glede urejanja podatkov o uradnem nadzoru v zvezi z zadevnimi dejavnostmi.

Pri razvrstitvi neskladnosti je treba to razvrstitev upoštevati pri letnih poročilih, kadar zakonodaja Skupnosti določa takšno razvrstitev. Kadar takšne posebne določbe ne obstajajo, se lahko države članice prosto odločijo o sistemu razvrščanja, ki ustreza njihovim zahtevam, in morajo na kratko opisati sistem, ki se uporablja v njihovih letnih poročilih.

Države članice, ki želijo razviti lastne sisteme za razvrščanje in evidentiranje podatkov o nadzoru, lahko upoštevajo delo, ki ga opravlja EUROSTAT v zvezi s „statistiko o varnosti hrane“ in zlasti zbirko podatkov „Dejavnosti nadzora in spremljanja“ (3). Države članice so pozvane k tesnemu sodelovanju z EUROSTATOM pri razvoju teh shem razvrščanja, da se zagotovi usklajenost in prepreči podvajanje dela. Rezultati takšnega sodelovanja se lahko po potrebi upoštevajo pri prihodnjih spremembah teh smernic.

Osnovne podatke, na katerih temeljijo rezultati in analiza uradnega nadzora iz letnega poročila, lahko Komisija zahteva za nadzor Skupnosti iz člena 45 Uredbe (ES) št. 882/2004 ter jih je treba zato ohraniti in predložiti Komisiji na zahtevo.

9.   NAVODILA O VSEBINI IN OBLIKI LETNEGA POROČILA

Letno poročilo mora zajemati naslednja področja:

(a)

uradni nadzor, ki ga opravi država članica v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 882/2004 in nacionalnimi načrti nadzora – oddelek 9.1;

(b)

splošna skladnost z zakonodajo o krmi in živilih ter pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali – oddelek 9.2;

(c)

revizije, ki se izvedejo v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 882/2004, po potrebi vključno z rezultati revizij ali inšpekcijskih pregledov izvajalcev nadzora v skladu s členom 5(3) navedene uredbe – oddelek 9.3;

(d)

ukrepi za zagotavljanje učinkovitosti pri izvajanju nacionalnih načrtov nadzora – oddelek 9.4;

(e)

izjava o splošni uspešnosti nadzornega sistema pri izvajanju nacionalnih načrtov nadzora – oddelek 9.5;

(f)

spremembe nacionalnih načrtov nadzora – oddelek 9.6.

Letno poročilo mora vključevati splošne rezultate uspešnosti uradnega nadzora na ustreznih področjih, analizo navedenih rezultatov ter po potrebi sklepe na nacionalni ravni, ki so lahko predstavljeni na podlagi sektorjev in faz proizvodnje in/ali na podlagi strukture, določene v nacionalnem načrtu nadzora države članice. Povzetek podatkov, na katerih temeljijo analiza in navedeni sklepi, je lahko po potrebi v obliki ločene priloge, o stopnji natančnosti teh podatkov pa odloči država članica, pri čemer mora upoštevati, da je treba osnovne podatke ohraniti, kot je navedeno v sedmem odstavku oddelka 8. Korektivne ukrepe ali spremembe nacionalnega načrta nadzora, ki temeljijo na teh sklepih, je treba po potrebi vključiti.

9.1   Uradni nadzor

V letnem poročilu mora biti naveden obseg, v katerem so bili doseženi letni operativni cilji (kadar so države članice določile takšne operativne cilje) in strateški cilji iz nacionalnega načrta nadzora. Vključiti je treba kratek opis ustreznih kazalcev uspešnosti in/ali operativnih ciljev, razen če so navedeni v nacionalnem načrtu nadzora, pri čemer se treba v tem primeru nanje sklicevati. To je treba predstaviti na sektorski podlagi v skladu z nacionalnim načrtom nadzora.

Letno poročilo mora vključevati načrtovan ali veljaven uradni nadzor ter po potrebi posebne dejavnosti nadzora, usmerjene v posebno vprašanje. Pri načrtovanju uradnega nadzora je treba obravnavati obseg, v katerem so bili doseženi pogostost ali intenzivnost in značaj uradnega nadzora, določeni v nacionalnem načrtu nadzora. Kadar operativni cilji načrtovanega uradnega nadzora niso doseženi, je treba zagotoviti analizo ustreznih olajševalnih dejavnikov in/ali dejavnikov, ki so k temu prispevali. Poročati je treba tudi o nenačrtovanem uradnem nadzoru (4), zlasti kadar so bila za to uporabljena sredstva, namenjena za načrtovani uradni nadzor, in na kratko pojasniti razlog za nenačrtovani uradni nadzor.

Ta oddelek letnega poročila o uradnem nadzoru glede zdravstvenega varstva živali in zdravstvenega varstva rastlin mora vključevati rezultate uradnega nadzora, ki se izvede za spremljanje, obvladovanje, izkoreninjenje ali nadzor bolezni, vključno z uradnim nadzorom za preverjanje ali ugotavljanje zdravstvenega stanja glede določene bolezni.

9.2   Splošna skladnost v zvezi z nosilci dejavnosti in proizvodi

Letno poročilo mora vključevati opis, kako je bila med obdobjem poročanja merjena splošna skladnost z zakonodajo o krmi in živilih, pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali ter zakonodajo o zdravstvenem varstvu rastlin (nosilcev dejavnosti na področju krme in živil ter drugih ustreznih proizvajalcev in nosilcev dejavnosti ali proizvodov), in pregled rezultatov. Izjava ali sklep o splošni ravni skladnosti mora vključevati pregled rezultatov na podlagi sektorjev, faz proizvodnje in pristojnih organov. Navedena izjava ali sklep mora temeljiti na informacijah iz oddelkov 9.2.1–9.2.2, ki izjavo ali sklep utemeljujejo.

9.2.1   Pogostost in vrsta neskladnosti

V letnem poročilu je treba opisati ugotovljene neskladnosti. V letnem poročilu je treba po potrebi:

(a)

opisati ali opredeliti uporabljeno razvrstitev;

(b)

razvrstiti ugotovljene neskladnosti glede na njihovo vrsto;

(c)

opisati vrsto in število ugotovljenih neskladnosti.

V letnem poročilu je treba neskladnosti, ugotovljene na nacionalni ravni, združiti glede na sektor, ti urejeni podatki pa morajo biti vključeni v analizo, opisano v oddelku 9.2.2.

9.2.2   Analiza neskladnosti

Analiza neskladnosti je sestavni del določanja ustreznih korektivnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti za zagotovitev učinkovitega delovanja nadzornih sistemov. Ta oddelek vključuje primere dejavnikov, ki se lahko upoštevajo pri izvedbi takšne analize in lahko prispevajo k določitvi nadaljnjih ukrepov, ki jih je treba sprejeti za zagotovitev učinkovitosti nacionalnih načrtov nadzora (glej oddelek 9.4).

Pri navedeni analizi neskladnosti se lahko za vsak sektor, v skladu z najboljšo prakso, obravnavajo pojav neskladnosti, tveganje, ki ga povzroča, in po potrebi ključni vzroki neskladnosti. Sklepi lahko temeljijo na naslednjih analizah in lahko ocenjujejo možne pomembne posledice neskladnosti glede tveganja za ljudi, živali ali rastline ter po potrebi ključne vzroke teh neskladnosti. Pri izvedbi takšne analize je treba morda upoštevati podatke, zbrane v več letih, in se po potrebi sklicevati na prejšnji uradni nadzor.

9.2.2.1   Pojav neskladnosti

Namen tega oddelka je zagotoviti nekaj navodil o tem, kako se lahko izvede analiza pogostosti in vrste neskladnosti. Analiza je po potrebi lahko razčlenjena po sektorjih in/ali pristojnih organih. Pri analizi se lahko po potrebi odgovori na vprašanja, kot so:

(a)

Kako pogoste so bile neskladnosti v različnih sektorjih? To je pomembno zlasti takrat, kadar obstajajo znatni odkloni od splošne skladnosti v nekaterih sektorjih ali pri uradnem nadzoru, ki ga izvedejo določeni pristojni organi.

(b)

Ali je bila časovna in prostorska porazdelitev neskladnosti naključna ali so bile neskladnosti združene na posameznih točkah ali fazah proizvodnje in ali so obstajali znaki nastajajoče smeri razvoja?

(c)

Kakšne vrste so neskladnosti, tj. ali so bile povezane s strukturnimi ali operativnimi zahtevami ali zahtevami, povezanimi s končnim proizvodom? Druge vrste lahko vključujejo neskladnosti, povezane s samonadzorom, upravnimi vidiki ali dokumentacijo (na primer sledljivost). Neskladnosti so lahko razvrščene tudi kot velike/majhne, sistematične/občasne itd.

(d)

Ali so se neskladnosti pojavljale po celotni krmni in prehranski verigi ali so bile nakopičene pri primarni proizvodnji ali na naslednjih stopnjah v verigi?

(e)

Ali je bilo morda več skupin neskladnosti v določenih verigah?

(f)

Ali vzorec neskladnosti kaže, da obstajajo kritične faze nadzora v proizvodnih verigah?

(g)

Ali obstajajo kakršni koli vzorci, ki kažejo, da je bila skladnost različnih (vrst) nosilcev dejavnosti na področju krme in živil ter drugih ustreznih proizvajalcev in nosilcev dejavnosti ali proizvodnih verig večja kot pri drugih?

9.2.2.2   Vrsta tveganja zaradi neskladnosti

Namen tega oddelka je zagotoviti nekaj navodil o analizi, da se zagotovijo informacije o možnih posledicah neskladnosti. Analiza lahko vključuje naslednje:

(a)

določitev neskladnosti, ki lahko bistveno vplivajo na ljudi, živali ali rastline;

(b)

opis možnih hudih posledic teh neskladnosti ali „tveganja“ zaradi njih;

(c)

opis, ali je tveganje povezano le s posebno nevarnostjo ali splošnim povečanjem tveganja zaradi več nevarnosti ali skupin nevarnosti.

9.2.2.3   Ključni vzroki neskladnosti

Kadar je ustrezno in zlasti kadar so ugotovljeni vzorci bistvenih neskladnosti ali ponavljajočih se kršitev, se lahko izvede analiza možnih vzrokov za to. Takšna analiza lahko prispeva k razvoju in stalnemu izboljšanju nadzornih sistemov v državi članici. Pri izvedbi analize se lahko upoštevajo naslednji dejavniki:

(a)

pomanjkanje ozaveščenosti nosilcev dejavnosti na področju živil in krme ter drugih ustreznih proizvajalcev in nosilcev dejavnosti ter razlogi za to;

(b)

pomanjkanje usposobljenosti nosilcev dejavnosti na področju živil in krme ter drugih ustreznih proizvajalcev in nosilcev dejavnosti ter razlogi za to;

(c)

stroški skladnosti;

(d)

nezadostna orodja in/ali sredstva za izvajanje zahtev;

(e)

neobstoj učinkovitih in/ali sorazmernih in/ali odvračalnih sankcij.

9.3   Revizije

9.3.1   Revizije v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 882/2004

Ta navodila se nanašajo izključno na revizije iz člena 4(6) Uredbe (ES) št. 882/2004. Rezultate takšnih revizij je treba v skladu z ureditvijo v nacionalnem načrtu nadzora predstaviti na nacionalni podlagi po potrebi po posameznem sektorju.

V skladu z določbami Odločbe 2006/677/ES je treba v letnem poročilu povzeti naslednje:

(a)

obseg, v katerem je bil izpolnjen program revizije, ki ga je pripravil pristojni organ, za obdobje poročanja;

(b)

obseg, v katerem je bila dosežena splošna skladnost z načrtovano ureditvijo za uradni nadzor pristojnih organov;

(c)

sklepi o splošni učinkovitosti uradnega nadzora, ki so ga izvedli pristojni organi;

(d)

sklepi o splošni primernosti sistemov uradnega nadzora, ki jih uporabljajo pristojni organi za doseganje ciljev.

Če v opisu ureditve revizije v nacionalnem načrtu nadzora niso navedene metode ali kazalci uspešnosti, ki se uporabljajo za merjenje skladnosti, učinkovitosti in primernosti uradnega nadzora, je treba njihov kratek opis vključiti v letno poročilo.

9.3.2   Revizije in inšpekcijski pregledi izvajalcev nadzora – člen 5(3) Uredbe (ES) št. 882/2004

Opišite obseg, v katerem je bil dosežen program revizij ali inšpekcijskih pregledov izvajalcev nadzora, in povzemite sklepe teh revizij ali inšpekcijskih pregledov.

9.4   Ukrepi za zagotavljanje učinkovitosti

Poročati je treba o ukrepih, ki so bili sprejeti, da se zagotovi učinkovito izvajanje nacionalnega načrta nadzora. Letno poročilo mora obravnavati ukrepe, sprejete na naslednjih področjih. Te informacije so lahko predstavljene na podlagi sektorjev ali faz proizvodnje.

(a)

Ukrepi za zagotavljanje skladnosti nosilcev dejavnosti na področju živil in krme ter drugih ustreznih proizvajalcev in nosilcev dejavnosti v skladu s členom 31(2)(e), členom 54(2) in členom 55 Uredbe (ES) št. 882/2004.

(b)

Ukrepi za zagotavljanje učinkovitega delovanja služb za uradni nadzor v skladu s členom 4(2) in členom 8(3) Uredbe (ES) št. 882/2004, vključno z ukrepi, sprejetimi na podlagi revizij, ki se izvedejo v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 882/2004, in po potrebi revizij ali inšpekcijskih pregledov, ki se izvedejo v skladu s členom 5(3) navedene uredbe. V primeru ukrepov, sprejetih na podlagi sklepov revizije, lahko to vključuje korektivne in preventivne ukrepe ali ukrepe za izboljšanje, ki temeljijo na določitvi najboljše prakse.

9.4.1   Ukrepi za zagotavljanje skladnosti nosilcev dejavnosti na področju živil in krme ter drugih ustreznih proizvajalcev in nosilcev dejavnosti

Letno poročilo mora vključevati pregled sprejetih ukrepov. Ti lahko vključujejo:

(a)

omejitve ali prepovedi dajanja na trg, uvoza, izvoza ali uporabe krme, živila ali živali;

(b)

odvzem ali prekinitev dovoljenja ali registracije za opravljanje dejavnosti na področju krme ali živil;

(c)

upravne denarne kazni in druge upravne sankcije;

(d)

pregon nosilcev dejavnosti na področju živil in krme ter drugih ustreznih proizvajalcev in nosilcev dejavnosti zaradi neskladnosti (kazenske sankcije).

9.4.2   Sprejeti ukrepi za zagotavljanje učinkovitega delovanja služb za uradni nadzor

Zaradi bistvenih ukrepov, ki se sprejmejo, da se zagotovi učinkovito delovanje služb za uradni nadzor, je morda potrebna sprememba nacionalnega načrta nadzora, zato je treba takšne ukrepe vključiti v oddelek 9.6. Vendar zaradi nekaterih bistvenih ukrepov sprememba nacionalnega načrta nadzora morda ni potrebna, zato jih je treba v takšnih primerih vključiti v to točko letnega poročila, da se navedejo pozitivni ukrepi, ki jih je sprejela država članica. Te informacije so lahko predstavljene na podlagi sektorjev ali faz proizvodnje ter morajo zajemati ukrepe, ki niso vključeni kot spremembe nacionalnega načrta nadzora, na primer:

(a)

novi, posodobljeni ali spremenjeni nadzorni postopki;

(b)

pobude za usposabljanje;

(c)

zagotavljanje dodatnih virov,

(d)

prerazporeditev obstoječih virov po pregledu prednostnih nalog;

(e)

posebne nadzorne pobude;

(f)

spremembe organizacije ali upravljanja pristojnih organov;

(g)

zagotavljanje navodil ali informacij nosilcem dejavnosti na področju krme in živil;

(h)

nova zakonodaja;

(i)

prekinitev ali preklic prenosa v primeru izvajalcev nadzora.

9.5   Izjava o splošni uspešnosti

Ocena

(a)

splošnega napredka pri doseganju strateških ciljev, opisanih v nacionalnem načrtu nadzora;

(b)

splošne učinkovitosti uradnega nadzora, izvedenega v skladu z nacionalnim načrtom nadzora, in njegove primernosti za doseganje ciljev iz člena 17(2) Uredbe (ES) št. 178/2002, Uredbe (ES) št. 882/2004, v skladu s pravili o zdravstvenem varstvu živali, zaščiti živali in po potrebi zdravstvenem varstvu rastlin.

V tej samooceni morajo biti obravnavana tudi vprašanja, kot so splošna učinkovitost, usklajevanje med pristojnimi organi in znotraj njih, uporaba pristopa „od vil do vilic“ in splošno ciljno načrtovanje uradnega nadzora, ki temelji na tveganju. Izjava o splošni uspešnosti mora temeljiti na analizi in sintezi rezultatov prejšnjih oddelkov ter mora po potrebi vključevati opise:

(a)

kazalcev uspešnosti, ki se uporabljajo za te cilje, in

(b)

rezultatov za vsak cilj.

9.6   Spremembe nacionalnega načrta nadzora

V letnem poročilu je treba navesti spremembe nacionalnega načrta nadzora, ki so bile sprejete med letom na katerega se nanaša navedeno poročilo. S posebno pozornostjo je treba zagotoviti, da so spremembe, sprejete na podlagi dejavnikov iz člena 42(3), člena 44(5) in člena 45(5)(a) Uredbe (ES) št. 882/2004, obravnavane in pojasnjene. Opisati je treba zlasti ustrezne spremembe sistemov uradnega nadzora, opisane v nacionalnem načrtu nadzora, in ustrezne spremembe kategorizacije tveganj dejavnosti (glej oddelek 3.4 Priloge k Odločbi 2007/363/ES).

V letnem poročilu je treba opisati značaj takšnih sprememb in razloge zanje. Po potrebi je treba opisati na primer:

(a)

novo zakonodajo;

(b)

nastanek novih bolezni ali druga tveganja za zdravje;

(c)

znatne spremembe organizacije, upravljanja ali delovanja pristojnih organov;

(d)

znatne spremembe agroživilskega proizvodnega sektorja;

(e)

rezultate uradnega nadzora držav članic;

(f)

kakršne koli spremembe smernic iz člena 43 Uredbe (ES) št. 882/2004;

(g)

znanstvene ugotovitve;

(h)

izid revizij, ki se izvedejo v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 882/2004;

(i)

izid nadzora Skupnosti, ki se izvede v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 882/2004; (5)

(j)

izid revizij, ki jih v državi članici opravi tretja država;

(k)

izid analize ključnih vzrokov.

Spremembe morajo biti usklajene z analizo in sklepi iz oddelkov 9.3–9.5 teh smernic ter morajo po potrebi vključevati sklicevanja na ustrezne oddelke.


(1)  UL L 278, 10.10.2006, str. 15.

(2)  UL L 138, 30.5.2007, str. 24.

(3)  To delo, ki se izvaja v okviru statističnega programa Skupnosti in njegovih letnih programov dela, vključuje različne sheme razvrščanja, kot je razvrstitev dejavnosti nadzora in spremljanja, podatkovne slovarje proizvodov in dejavnosti obratov, enotno terminologijo, opredelitev strategij vzorčenja ter kazalce dejavnosti nadzora in spremljanja.

(4)  Uradni nadzor, ki vključuje znaten začasen odklon od nacionalnega načrta nadzora zaradi nepredvidenih okoliščin.

(5)  Pri nadzoru Skupnosti v državah članicah se lahko ugotovijo zadeve, v zvezi s katerimi je treba zaradi korektivnih ali preventivnih ukrepov, sprejetih na podlagi priporočil Komisije, spremeniti nacionalni načrt nadzora. Takšne spremembe je treba vključiti v letno poročilo ne glede na to, da so lahko vključene tudi v odgovor držav članic na priporočila.


9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/66


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. julija 2008

o odobritvi načrtov cepljenja v izrednih okoliščinah proti bolezni modrikastega jezika v nekaterih državah članicah in določitvi finančnega prispevka Skupnosti za leti 2007 in 2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3757)

(Besedilo v češkem, danskem, francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/655/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (1) in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (2) in zlasti člena 3(3) in (4) ter druge alinee člena (5) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Bolezen modrikastega jezika je leta 2007 izbruhnila v številnih državah članicah, zlasti bolezen modrikastega jezika serotipa 8 v Belgiji, na Češkem, Danskem, v Nemčiji, Španiji, Franciji, Luksemburgu in na Nizozemskem ter bolezen modrikastega jezika serotipa 1 v Franciji, Španiji in na Portugalskem. Bolezen modrikastega jezika serotipa 8 je leta 2008 prvič izbruhnila v Italiji.

(2)

Povzročitelja bolezni modrikastega jezika širijo prenašalci, zato zakol dovzetnih vrst živali na splošno ni primeren ukrep, razen kadar so živali klinično okužene z boleznijo modrikastega jezika. Pojav te bolezni lahko resno ogrozi živino v Skupnosti.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (3), je Komisija sprejela za razmejitev območij z omejitvami, vključno z zaščitenimi in nadzorovanimi območji, ter določitev pogojev v zvezi s premiki živali iz teh območij.

(4)

Cepljenje je najučinkovitejši veterinarski ukrep, ki ga je mogoče uporabiti v boju proti bolezni modrikastega jezika, množično cepljenje v izrednih okoliščinah pa je najboljša možnost za dosego ciljev zmanjšanja pojavov kliničnih znakov bolezni in izgub, zadržanja širjenja bolezni, zaščite prostih območij v državah članicah in olajšanja varne trgovine z živimi živalmi. Zato je treba v skladu s členom 9(2) Direktive 2000/75/ES odobriti cepljenje živali proti bolezni modrikastega jezika v zadevnih državah članicah.

(5)

Cepljenje proti določenemu serotipu bolezni modrikastega jezika je treba šteti kot izredni ukrep, kadar se na območju izvaja prvič po pojavu novega serotipa. Vendar se vsa naslednja cepljenja proti istemu seroptipu na istih območjih ne štejejo več kot izredni ukrep, ampak jih je treba obravnavati v okviru programov za izkoreninjenje.

(6)

Za čimprejšnjo preprečitev širjenja bolezni mora Skupnost finančno prispevati k upravičenim izdatkom, ki nastanejo v zadevnih državah članicah zaradi izrednih ukrepov, sprejetih v boju proti tej bolezni, kakor določa Odločba 90/424/EGS. Ker Skupnost ne more dobavljati cepiva, je treba nakup odmerkov cepiva šteti kot upravičen izdatek.

(7)

Zadevne države članice so Komisijo in druge države članice obvestile o ukrepih, ki se izvajajo v skladu z zakonodajo Skupnosti za boj proti nedavnim izbruhom bolezni modrikastega jezika. Navedene države članice so predstavile svoje načrte v zvezi s cepljenjem v izrednih okoliščinah, v katerih so navedle približno število odmerkov cepiva za uporabo v letih 2007 in 2008 ter predvidene stroške izvajanja navedenega cepljenja. Komisija je te načrte ocenila z veterinarskega in finančnega vidika in ugotovila, da so načrti v skladu z ustrezno veterinarsko zakonodajo Skupnosti.

(8)

Člen 3(5) Odločbe 90/424/EGS določa, da mora finančni prispevek Skupnosti znašati 100 % stroškov dobave cepiva in 50 % stroškov cepljenja. Vendar je glede na potrebo po izogibanju prevelikim izdatkom v proračunu Skupnosti treba določiti najvišje zneske, ki odražajo primerno plačilo stroškov dobave cepiva in stroškov cepljenja. Primerno plačilo je plačilo materiala ali storitev po sorazmernih cenah v primerjavi s tržnimi cenami. Pred rezultati kakršnih koli preverjanj, ki jih bo Komisija opravila na kraju samem, je treba odobriti posebni finančni prispevek Skupnosti za zadevne države članice in določiti znesek prvega obroka finančnega prispevka Skupnosti.

(9)

Plačilo finančnega prispevka Skupnosti mora temeljiti na uradnem zahtevku za povračilo, ki ga predložijo države članice, in na dokazilnih listinah iz člena 7 Uredbe Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (4).

(10)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (5) se izredni veterinarski ukrepi, sprejeti v skladu s pravili Skupnosti, financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Za finančni nadzor je treba uporabiti člene 9, 36 in 37 navedene uredbe.

(11)

Finančni prispevek Skupnosti je treba odobriti pod pogojem, da se načrtovani ukrepi izvedejo učinkovito in da pristojni organi predložijo vse potrebne podatke v rokih, navedenih v tej odločbi.

(12)

Zaradi upravne učinkovitosti morajo biti vsi izdatki, predloženi za finančni prispevek Skupnosti, izraženi v eurih. Evropska centralna banka v skladu z Uredbo (ES) št. 1290/2005 določi menjalni tečaj za izdatke v valuti, ki ni euro, pred prvim dnem v mesecu, v katerem zadevna država članica predloži zahtevek.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odobritev načrtov cepljenja v izrednih okoliščinah

Načrti cepljenja, sestavljeni iz tehničnih in finančnih določb, ki so jih predložile Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Portugalska, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008.

Cepljenje živali proti bolezni modrikastega jezika se izvede v skladu z Direktivo 2000/75/ES.

Člen 2

Dodelitev posebnega finančnega prispevka Skupnosti

1.   Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Portugalska so zaradi izrednih ukrepov, sprejetih za boj proti bolezni modrikastega jezika v letih 2006 in 2007, upravičeni do posebnega prispevka Skupnosti za cepljenje proti bolezni modrikastega jezika v izrednih okoliščinah iz člena 1, ki znašajo:

(a)

100 % stroškov (brez DDV) dobave cepiva;

(b)

50 % stroškov za plače in honorarje, izplačane osebju, ki izvaja cepljenje, in 50 % stroškov (brez DDV) izdatkov, neposredno povezanih s cepljenjem (vključno s potrošnim blagom in posebno opremo).

2.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo zadevnim državam članicam za stroške iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za nakup inaktiviranega cepiva 0,6 EUR za odmerek;

(b)

za cepljenje goveda: 2 EUR za cepljenje enega goveda ne glede na število in vrste uporabljenih odmerkov cepiva;

(c)

za cepljenje ovc ali koz: 0,75 EUR za cepljenje ene ovce ali koze ne glede na število in vrste uporabljenih odmerkov cepiva.

Člen 3

Način plačila

1.   Prvi obrok se izplača glede na rezultate kakršnih koli pregledov na kraju samem, opravljenih v skladu s členom 9(1) Odločbe 90/424/EGS, in znaša:

(a)

do 4 500 000 EUR za Belgijo;

(b)

do 1 250 000 EUR za Češko;

(c)

do 800 000 EUR za Dansko;

(d)

do 17 000 000 EUR za Nemčijo;

(e)

do 8 000 000 EUR za Španijo;

(f)

do 27 000 000 EUR za Francijo;

(g)

do 3 500 000 EUR za Italijo;

(h)

do 200 000 EUR za Luksemburg;

(i)

do 3 500 000 EUR za Nizozemsko;

(j)

do 1 700 000 EUR za Portugalsko

kot del posebnega finančnega prispevka Skupnosti iz člena 2.

Navedeno plačilo se izvrši na podlagi uradnih zahtevkov za povračilo in dokazilnih listin, ki jih predložijo Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Portugalska.

2.   Preostanek finančnega prispevka Skupnosti iz člena 2 se določi z naknadno odločbo, ki bo sprejeta v skladu s postopkom, predvidenim s členom 41 Odločbe 90/424/EGS.

Člen 4

Plačilni pogoji in dokazilne listine

1.   Posebni finančni prispevek Skupnosti iz člena 2 se plača na podlagi:

(a)

vmesnega tehničnega poročila o tehnični izvedbi nadzornih ukrepov, vključno z rezultati, doseženimi v obdobju od 1. novembra 2007 do 31. avgusta 2008;

(b)

vmesnega finančnega poročila v računalniški obliki v skladu s Prilogo o stroških, ki so jih države članice plačale v obdobju od 1. novembra 2007 do 31. avgusta 2008;

(c)

končnega tehničnega poročila o tehnični izvedbi nadzornih ukrepov, vključno z rezultati, doseženimi v obdobju od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008;

(d)

končnega finančnega poročila v računalniški obliki v skladu s Prilogo o stroških, ki so jih države članice plačale v obdobju od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008;

(e)

rezultatov kakršnih koli pregledov na kraju samem, opravljenih v skladu s členom 9(1) Odločbe 90/424/EGS.

Dokumenti iz točk (a) do (d) so na voljo za preglede iz točke (e), ki jih je Komisija opravila na kraju samem.

2.   Vmesno tehnično poročilo in vmesno finančno poročilo iz odstavka 1(a) in (b) se predložita najpozneje do 31. oktobra 2008. V primeru neupoštevanja tega roka se posebni finančni prispevek Skupnosti zniža za 25 % za vsak koledarski mesec zamude.

3.   Končno tehnično poročilo in končno finančno poročilo iz odstavka 1(c) in (d) se predložita najpozneje do 31. marca 2009. V primeru neupoštevanja tega roka se posebni finančni prispevek Skupnosti zniža za 25 % za vsak koledarski mesec zamude.

Člen 5

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko in Portugalsko republiko.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/965/ES (UL L 397, 30.12.2006, str. 22).

(3)  UL L 283, 27.10.2007, str. 37. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 708/2008 (UL L 197, 25.7.2008, str. 18).

(4)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(5)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 479/2008 (UL L 148, 6.6.2008, str. 1).


PRILOGA

 

Država članica:

 

Leto:

 

Obdobje poročanja:

 

Vrsta:

Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika

Ukrepi, upravičeni do sofinanciranja (2)

Regija (1)

Cepiva

Cepljenje

Govedo

Ovce/koze

Druge vrste

Govedo

Ovce in koze

Druge vrste

Število uporabljenih odmerkov cepiva

Vrsta cepiva: S1 ali S8

Cena odmerkov cepiva

Število uporabljenih odmerkov cepiva

Vrsta cepiva: S1 ali S8

Cena odmerkov cepiva

Število uporabljenih odmerkov cepiva

Vrsta cepiva: S1 ali S8

Cena odmerkov cepiva

Število cepljenih živali

Stroški za plače in honorarje

(za osebje, zaposleno posebej za to cepljenje)

Stroški potrošnega blaga in posebne opreme

Skupaj

Število cepljenih živali

Stroški za plače in honoraje

(za osebje, zaposleno posebej za to cepljenje)

Stroški potrošnega blaga in posebne opreme

Skupaj

Število cepljenih živali

Stroški za plače in honoraje

(za osebje, zaposleno posebej za to cepljenje)

Stroški potrošnega blaga in posebne opreme

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrjujemo, da:

so ti odhodki dejanski, natančno evidentirani in upravičeni v skladu z Odločbo …/…/ES (navedite ustrezno finančno odločbo),

so vse dokazilne listine o teh stroških na voljo za revizijo,

je analiza osnovnih dejanj shranjena v računalniški obliki in je na zahtevo na voljo ustreznim oddelkom Komisije,

za ta program ni bil zahtevan noben drug prispevek Skupnosti, vsi prihodki iz dejanj v okviru programa pa se predložijo Komisiji,

je bil program izveden v skladu z ustreznimi določbami iz zakonodaje Skupnosti, zlasti s predpisi o konkurenci, oddaji javnih naročil in državni pomoči,

se uporabljajo postopki za nadzor, zlasti da se preveri natančnost predloženih zneskov, da se preprečijo, ugotovijo in odpravijo nepravilnosti in preprečijo goljufije.

Ime in podpis operativnega direktorja

Ime in podpis finančnega direktorja

(Kraj, datum)


(1)  Regija, kot je opredeljena v potrjenem programu države članice.

(2)  Podatki morajo biti dani v nacionalni valuti, brez DDV.


9.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/70


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. julija 2008

o sprejemljivosti prijav za podaljšanje uvrstitve aktivnih snovi azimsulfuron, azoksistrobin, fluroksipir, imazalil, kresoksim-metil, proheksadion-kalcij in spiroksamin v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama zadevnih prijaviteljev

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3855)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/656/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 737/2007 z dne 27. junija 2007 o postopku za podaljšanje uvrstitve prve skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (2) ter zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS določa, da se lahko na zahtevo uvrstitev aktivne snovi v Prilogo I enkrat ali večkrat podaljša za največ 10 let.

(2)

Proizvajalci aktivnih snovi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 737/2007 so zadevnim državam članicam poročevalkam predložili prijave za podaljšanje uvrstitve navedenih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Zadevne države članice poročevalke so ocenile prijave in Komisiji sporočile ocene. Na podlagi navedenih sklepov je treba prijave obravnavati kot sprejemljive.

(4)

Komisija mora objaviti imena in naslove proizvajalcev, katerih prijave so bile ugotovljene kot sprejemljive, da se omogoči vzpostavitev stikov za predložitev skupne dokumentacije –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prijave, ki so jih predložili prijavitelji iz Priloge, so sprejemljive.

Imena in naslovi navedenih proizvajalcev so navedeni v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/70/ES (UL L 185, 12.7.2008, str. 40).

(2)  UL L 169, 29.6.2007, str. 10.


PRILOGA

Aktivna snov

Ime proizvajalca

Naslov

azimsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Germany

Tel. (49) 6172 87 0, Faks (49) 6172 87 1402

azoksistrobin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, United Kingdom

Tel. (44) 1483 260000, Faks (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

fluroksipir

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, United Kingdom

Tel. (44) 1235 437920, Faks (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgium

Tel. (32) 2 331 38 94, Faks (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, United Kingdom

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

Tel. (32) (0) 14 60 21 11, Faks (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Espana

Tel. (34) 93 777 48 53, Faks (34) 93 777 50 59

kresoksim-metil

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Faks (33) 4 72 32 53 41

proheksadion-kalcij

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, France

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Faks (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, United Kingdom

Tel. (44) 1905 361800, Faks (44) 1905 361818

spiroksamin

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Germany

Tel. (49) 2173 38 7583, Faks (49) 2173 38 3735