ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 213

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
8. avgust 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 788/2008 z dne 24. julija 2008 o spremembah seznamov postopkov v primeru insolventnosti in likvidacijskih postopkov v prilogah A in B k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti ter kodifikaciji prilog A, B in C k navedeni uredbi

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 789/2008 z dne 24. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1911/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Alžirije, Belorusije, Rusije in Ukrajine po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 790/2008 z dne 7. avgusta 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 791/2008 z dne 7. avgusta 2008 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 792/2008 z dne 7. avgusta 2008 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 900/2007

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 793/2008 z dne 7. avgusta 2008 o določitvi, da se v okviru stalnega javnega razpisa za beli sladkor, odprtega z Uredbo (ES) št. 1060/2007, ne izbere nobena ponudba

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 794/2008 z dne 7. avgusta 2008 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 795/2008 z dne 7. avgusta 2008 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju prašičjega mesa

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 796/2008 z dne 5. avgusta 2008 o prepovedi ribolova na osliča v coni ICES IIIa, v vodah ES con ICES IIIb, IIIc in IIId s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 797/2008 z dne 7. avgusta 2008 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

29

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev (Kodificirana različica)

31

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/647/ES, Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 15. julija 2008 o imenovanju finskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

37

 

 

2008/648/ES, Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 15. julija 2008 o imenovanju nemškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

38

 

 

Komisija

 

 

2008/649/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 3. julija 2008 o sprejetju zaveze, ponujene v okviru protidampinškega postopka v zvezi z uvozom raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije

39

 

 

2008/650/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. julija 2008 o spremembi Direktive Sveta 82/894/EGS o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti zaradi vključitve nekaterih bolezni na seznam bolezni, ki jih je treba prijaviti, in črtanja nalezljive ohromelosti prašičev z navedenega seznama (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3943)  ( 1 )

42

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2008/651/SZVP/PNZ z dne 30. junija 2008 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi v imenu Evropske unije

47

Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi

49

 

*

Skupno stališče Sveta 2008/652/SZVP z dne 7. avgusta 2008 o spremembi Skupnega stališča 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/1


UREDBA SVETA (ES) št. 788/2008

z dne 24. julija 2008

o spremembah seznamov postopkov v primeru insolventnosti in likvidacijskih postopkov v prilogah A in B k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti ter kodifikaciji prilog A, B in C k navedeni uredbi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (1), in zlasti člena 45 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V prilogah A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 so našteta poimenovanja, ki se uporabljajo v nacionalni zakonodaji držav članic za postopke in upravitelje, za katere se uporablja navedena uredba. V Prilogi A so našteti postopki v primeru insolventnosti iz člena 2(a) navedene uredbe. V Prilogi B so našteti likvidacijski postopki iz člena 2(c) navedene uredbe, v Prilogi C pa upravitelji iz člena 2(b) navedene uredbe.

(2)

Republika Latvija je 13. decembra 2007 na podlagi člena 45 Uredbe (ES) št. 1346/2000 uradno obvestila Komisijo o spremembah seznamov iz prilog A in B k navedeni uredbi.

(3)

Zaradi sprememb prilog A in B k Uredbi (ES) št. 1346/2000 po omenjenem uradnem obvestilu Latvije, bi bilo treba kodificirati priloge A, B in C k navedeni uredbi, da bi se vsem stranem, vključenim v postopke v primeru insolventnosti, ki jih ureja navedena uredba, zagotovila ustrezna pravna varnost.

(4)

Uredba (ES) št. 1346/2000 zavezuje Irsko in Združeno kraljestvo, ki v skladu s členom 45 navedene uredbe sodelujeta pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča ni se zanjo ne uporablja.

(6)

Prilogi A in B k Uredbi (ES) št. 1346/2000 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in priloge A, B in C ustrezno kodificirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1346/2000 se spremeni:

1.

v Prilogi A se poimenovanja za Republiko Latvijo nadomesti z naslednjim:

„LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Sanācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums fiziskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā“.

2.

v Prilogi B se poimenovanja za Republiko Latvijo nadomesti z naslednjim:

„LATVIJA

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā“.

Člen 2

Prilogi A in B, kot sta spremenjeni v skladu s členom 1 te uredbe, in Priloga C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 se kodificirajo in nadomestijo z besedilom iz prilog I, II in III k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Svet

Predsednik

B. HORTEFEUX


(1)  UL L 160, 30.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 681/2007 (UL L 159, 20.6.2007, str. 1).


PRILOGA I

„PRILOGA A

Postopki v primeru insolventnosti iz člena 2(a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurz

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the official assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Sanācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums fiziskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā

LIETUVA

įmonės restruktūrizavimo byla

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta' negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

procedura insolvenței

reorganizarea judiciară

procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration“


PRILOGA II

„PRILOGA B

Likvidacijski postopki iz člena 2(c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurz

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the official assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā

LIETUVA

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f’każ ta' negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration“


PRILOGA III

„PRILOGA C

Upravitelji iz člena 2(b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachverwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachverwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Ausgleichsverwalter

Sachverwalter

Treuhänder

Besondere Verwalter

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

practician în insolvență

administrator judiciar

lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official receiver

Trustee

Provisional liquidator

Judicial factor“


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/14


UREDBA SVETA (ES) št. 789/2008

z dne 24. julija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1911/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Alžirije, Belorusije, Rusije in Ukrajine po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), ter zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 1995/2000 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom, med drugim, iz Rusije. Po pregledu zaradi izteka ukrepa, ki se je začel septembra 2005, je Svet z Uredbo (ES) št. 1911/2006 (3) za pet let obnovil te ukrepe na njihovi tedanji ravni.

(2)

Komisija je 19. decembra 2006 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (4), napovedala začetek delnega vmesnega pregleda v zvezi z uvozom amonijevega nitrata s poreklom, med drugim, iz Rusije v Skupnost, ki sta ga zahtevali odprta delniška družba Novomoskovskiy Azot in odprta delniška družba Nevinnomyssky Azot, proizvajalca izvoznika iz Rusije, ki pripadata odprti delniški družbi „Mineral and Chemical Company Eurochem“. Ti dve družbi se za namene te uredbe zaradi medsebojnega razmerja obravnavata kot ena pravna oseba („proizvajalec izvoznik“). Dokončne ugotovitve in sklepi delnega vmesnega pregleda so navedeni v Uredbi Sveta (ES) št. 238/2008 (5), s katero je bil pregled zaključen brez spremembe veljavnih protidampinških ukrepov.

B.   ZAVEZA

(3)

Med vmesnim pregledom je proizvajalec izvoznik izrazil interes, da ponudi cenovno zavezo, vendar ni predložil ustrezno utemeljene ponudbe v roku iz člena 8(2) osnovne uredbe. Vendar je Svet, kakor je navedeno v uvodnih izjavah 57 in 58 zgoraj navedene uredbe Sveta, menil, da bi bilo treba proizvajalcu izvozniku izjemoma dovoliti, da ponujeno zavezo dopolni v 10 koledarskih dneh od začetka veljavnosti navedene uredbe zaradi kompleksnosti več zadev, in sicer (1) spremenljivosti cene zadevnega izdelka, ki bi zahtevala določeno indeksacijo minimalnih cen, pri čemer pa ključni razlog povečanja stroškov spremenljivosti ne pojasnjuje zadostno; in (2) posebnih tržnih razmer za zadevni izdelek. Po objavi Uredbe (ES) št. 238/2008 in v roku iz navedene uredbe je proizvajalec izvoznik predložil sprejemljivo cenovno zavezo v skladu s členom 8(1) osnovne uredbe.

(4)

Komisija je s Sklepom 2008/649/ES (6) sprejela ponujeno zavezo. Svet priznava, da ponujena zaveza odpravlja škodljivi učinek dampinga in v zadostni meri omejuje tveganje izogibanja.

(5)

Da lahko Komisija in carinski organi še naprej učinkovito nadzorujejo, ali proizvajalec izvoznik spoštuje zavezo, je oprostitev protidampinške dajatve, kadar je ustreznemu carinskemu organu predložen zahtevek za sprostitev v prosti promet, odvisna od (i) predložitve fakture na podlagi zaveze, tj. trgovinske fakture, ki vsebuje vsaj podatke in izjavo, predvidene v Prilogi; (ii) dejstva, da proizvajalec izvoznik uvoženo blago izdela, odpravi in fakturira neposredno prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti; in (iii) dejstva, da blago, deklarirano in predloženo carini, natančno ustreza opisu na fakturi na podlagi zaveze. Kadar zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, se v času sprejetja deklaracije za sprostitev v prosti promet uvede ustrezna protidampinška dajatev.

(6)

Kadar Komisija v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe zaradi kršitve umakne sprejetje zaveze in se pri tem sklicuje na konkretne transakcije ter ustrezne fakture na podlagi zaveze razglasi za neveljavne, nastane v času sprejetja deklaracije za sprostitev v prosti promet teh transakcij carinski dolg.

(7)

Uvozniki se morajo zavedati, da lahko v času sprejetja deklaracije za sprostitev v prosti promet carinski dolg nastane kot del običajnega poslovnega tveganja, kot je opisano v uvodnih izjavah 5 in 6, čeprav je Komisija sprejela zavezo, ki jo je ponudil proizvajalec, od katerega so neposredno ali posredno kupovali.

(8)

V skladu s členom 14(7) osnovne uredbe morajo carinski organi vedno, kadar se odkrije znak kršitve zaveze, o tem takoj obvestiti Komisijo.

(9)

Zavezo, ki jo je ponudil proizvajalec izvoznik, je Komisija iz razlogov, navedenih v Sklepu Komisije, štela za sprejemljivo in je zadevnega proizvajalca izvoznika obvestila o bistvenih dejstvih, pomislekih in obveznostih, na podlagi katerih je bila zaveza sprejeta.

(10)

V primeru kršitve ali umika zaveze ali v primeru umika sprejetja zaveze s strani Komisije se v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe samodejno uporabi protidampinška dajatev, ki jo je uvedel Svet v skladu s členom 9(4) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1911/2006 se spremeni:

1.

odstavek 4 člena 1 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ne glede na odstavek 1 se dokončna protidampinška dajatev ne uporablja za uvoz, sproščen v prosti promet v skladu s členom 2 ali členom 2a.“;

2.

za členom 2 se doda naslednji člen:

„Člen 2a

1.   Uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata za sprostitev v prosti promet, ki jih fakturira družba, katere zavezo je Komisija sprejela in katere ime je navedeno v Sklepu Komisije 2008/649/ES (7), kakor je bil občasno spremenjen, je oproščen protidampinške dajatve, uvedene s členom 1, pod pogojem, da:

jih navedeni proizvajalec proizvede, odpravi in fakturira neposredno prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti ter

je takemu uvozu priložena faktura na podlagi zaveze, tj. trgovinska faktura, ki vsebuje vsaj podatke in izjavo, predvidene v Prilogi k tej uredbi, ter

blago, deklarirano in predloženo carini, natančno ustreza opisu na fakturi na podlagi zaveze.

2.   Carinski dolg nastane v času sprejetja deklaracije za sprostitev v prosti promet:

če se ugotovi, da glede uvoza iz odstavka 1 eden ali več pogojev iz navedenega odstavka ni izpolnjenih, ali

če Komisija v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe sprejem zaveze umakne z uredbo ali sklepom, ki se nanaša na konkretne transakcije, ter ustrezne fakture na podlagi zaveze razglasi za neveljavne.

3.

Priloga se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

Podatki, ki jih je treba navesti na fakturi na podlagi zaveze iz člena 2(2) in člena 2a:

1.

Dodatna oznaka TARIC, po kateri je blago na fakturi lahko carinjeno na meji Skupnosti (kakor je določeno v ustrezni uredbi ali sklepu).

2.

Natančen opis blaga z naslednjimi podatki:

oznaka KN,

vsebnost dušika (N) v izdelku (v odstotkih),

količina (v tonah).

3.

Opis pogojev prodaje z naslednjimi podatki:

cena na tono,

veljavni plačilni pogoji,

veljavni dobavni pogoji,

skupni popusti in rabati.

4.

Ime nepovezanega uvoznika, kateremu družba neposredno izda fakturo.

5.

Ime uradnika družbe, ki izdaja fakturo na podlagi zaveze, in naslednja podpisana izjava:

‚Spodaj podpisani potrjujem, da je prodaja blaga, navedenega na tej fakturi, namenjena za neposredni izvoz v Evropsko skupnost v okviru zaveze in pod pogoji iz zaveze, ki jo je ponudila družba [ime družbe], Evropska komisija pa jo je sprejela z Uredbo (ES) št. 617/2000 ali Sklepom 2008/649/ES (kakor je ustrezno). Izjavljam, da so informacije, navedene na tej fakturi, popolne in resnične.‘.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Svet

Predsednik

B. HORTEFEUX


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 238, 22.9.2000, str. 15. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1675/2003 (UL L 238, 25.9.2003, str. 4).

(3)  UL L 365, 21.12.2006, str. 26.

(4)  UL C 311, 19.12.2006, str. 51.

(5)  UL L 75, 18.3.2008, str. 14.

(6)  Glej stran 39 tega Uradnega lista.

(7)  UL L 213, 8.8.2008, str. 39.“;


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 790/2008

z dne 7. avgusta 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 590/2008 (UL L 163, 24.6.2008, str. 24).


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

25,6

ZZ

42,5

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

93,9

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

83,3

CL

63,1

US

95,7

UY

60,6

ZA

98,9

ZZ

80,3

0806 10 10

CL

78,6

EG

164,3

IL

157,1

MK

68,7

TR

141,6

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

46,7

BR

92,5

CL

96,3

CN

84,0

NZ

107,4

US

95,3

UY

148,0

ZA

82,6

ZZ

94,1

0808 20 50

AR

67,2

CL

51,8

NZ

152,7

TR

137,0

ZA

94,8

ZZ

100,7

0809 20 95

CA

242,0

TR

545,4

US

438,1

ZZ

408,5

0809 30

TR

155,6

US

191,9

ZZ

173,8

0809 40 05

BA

66,2

IL

136,7

XS

62,1

ZZ

88,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 791/2008

z dne 7. avgusta 2008

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(b) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe (ES) št. 318/2006.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se odobrijo za proizvode in zneske iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se od 8. avgusta 2008 uporabljajo za beli sladkor in surovi sladkor, izvožen brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

OZnesek nadomestila

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

14,72 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

14,72 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

14,72 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

14,72 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1601

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

16,01

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

16,01

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

16,01

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1601

N.B.: Opredeljeni namembni kraji:

S00

vse namembne države z izjemo:

(a)

tretjih držav: Albanije, Andore, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije (), Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Svetega sedeža (Vatikanske mestne države);

(b)

ozemelj držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceute, Melille, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper;

(c)

Evropska ozemlja, za katere zunanje odnose je odgovorna država članica in niso sestavni del carinskega območja Skupnosti: Gibraltár.


(1)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Če donos izvoženega sladkorja ni 92 %, se znesek nadomestila, ki se uporablja, pri vsakem zadevnem izvozu pomnoži s pretvorbenim faktorjem, ki se dobi, če se z 92 deli donos izvoženega surovega sladkorja, izračunanega v skladu z odstavkom 3 točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 792/2008

z dne 7. avgusta 2008

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 900/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 900/2007 z dne 27. julija 2007 o stalnem javnem razpisu za določitev nadomestil za izvoz belega sladkorja do konca tržnega leta 2007/2008 (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 900/2007 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 7. avgusta 2008, je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za delni javni razpis, ki se je zaključil 7. avgusta 2008, je najvišje izvozno nadomestilo za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 900/2007 26,005 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 196, 28.7.2007, str. 26. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 148/2008 (UL L 46, 21.2.2008, str. 9).


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 793/2008

z dne 7. avgusta 2008

o določitvi, da se v okviru stalnega javnega razpisa za beli sladkor, odprtega z Uredbo (ES) št. 1060/2007, ne izbere nobena ponudba

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1060/2007 z dne 14. septembra 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1060/2007 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 6. avgusta 2008, je treba sprejeti odločitev, da se za navedeni delni javni razpis ne izbere nobena ponudba.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru delnega javnega razpisa, ki se je zaključil 6. avgusta 2008, se za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1060/2007, ne izbere nobena ponudba.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 242, 15.9.2007, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 148/2008 (UL L 46, 21.2.2008, str. 9).


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 794/2008

z dne 7. avgusta 2008

o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(c), (d) in (g) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2).

(5)

Lahko se določijo izvozna nadomestila, ki bodo zmanjšala konkurenčno razliko med izvozom Skupnosti in tretjih držav. Skupnost izvaža v nekatere bližnje namembne kraje in tretje države, ki izdelke iz Skupnosti obravnavajo ugodnejše, in je zato v posebno ugodnem konkurenčnem položaju. Zato je treba izvozna nadomestila za navedene namembne kraje ukiniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila, kot to določa člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena dodelijo za proizvode in za zneske, določene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Da so proizvodi upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz členov 3 in 4 Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 514/2008 (UL L 150, 10.6.2008, str. 7).


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 8. avgusta 2008 za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

16,01

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

16,01

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1601

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

16,01

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1601

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1601

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1601 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

16,01

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1601

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

vse namembne države z izjemo:

(a)

tretjih držav: Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije (), Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Svetega sedeža (Vatikanske mestne države);

(b)

ozemelj držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceute, Melille, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper;

(c)

Evropska ozemlja, za katere zunanje odnose je odgovorna država članica in niso sestavni del carinskega območja Skupnosti: Gibraltár.


(1)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 795/2008

z dne 7. avgusta 2008

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju prašičjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena 170 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XVII Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu prašičjega mesa morajo biti izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in imajo oznako zdravstvene ustreznosti iz člena 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve glede zdravstvene ustreznosti iz naslova III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1243/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str. 8).

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Izvozna nadomestila za prašičje meso od 8. avgusta 2008 dalje

Tarifna oznaka proizvodov

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

N. B. Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 796/2008

z dne 5. avgusta 2008

o prepovedi ribolova na osliča v coni ICES IIIa, v vodah ES con ICES IIIb, IIIc in IIId s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2008.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2008.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2008 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. avgusta 2008

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1098/2007 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

(3)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 718/2008 (UL L 198, 26.7.2008, str. 8).


PRILOGA

Št.

23/T&Q

Država članica

Nemčija

Stalež

HKE/3A/BCD

Vrsta

Oslič (Merluccius merluccius)

Območje

cona ICES IIIa; vode ES con ICES IIIb, IIIc in IIId

Datum

29.6.2008


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 797/2008

z dne 7. avgusta 2008

o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti člena 33(2)(a) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stopnje nadomestil, ki se od 25. julija 2008 uporabljajo za proizvode, navedene v Prilogi, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 716/2008 (2).

(2)

Iz uporabe pravil in meril iz Uredbe (ES) št. 716/2008 za informacije, ki so trenutno na razpolago Komisiji, izhaja, da je izvozna nadomestila, ki se trenutno uporabljajo, treba spremeniti v skladu s Prilogo k Uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, določene z Uredbo (ES) št. 716/2008, se spremenijo v skladu s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 197, 25.7.2008, str. 52.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 8. avgusta 2008 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

16,01

16,01


(1)  Stopnje, določene v tej prilogi, se ne uporabljajo za izvoz

(a)

tretjih držav: Albanije, Andore, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije (), Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Svetega sedeža (Vatikanske mestne države) n ter za blago iz preglednic I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo;

(b)

ozemelj držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceute, Melille, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper;

(c)

Evropska ozemlja, za katere zunanje odnose je odgovorna država članica in niso sestavni del carinskega območja Skupnosti: Gibraltár.

(2)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


DIREKTIVE

8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/31


DIREKTIVA SVETA 2008/71/ES

z dne 15. julija 2008

o identifikaciji in registraciji prašičev

(Kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 92/102/EGS z dne 27. novembra 1992 o identifikaciji in registraciji živali (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

V skladu s členom 3(1)(c) Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (4), morajo biti živali za trgovanje znotraj Skupnosti označene v skladu z zahtevami pravili Skupnosti in registrirane na tak način, da je mogoče ugotoviti originalno ali tranzitno gospodarstvo, center ali organizacijo, in da je treba veljavnost teh sistemov identifikacije in registracije pred 1. januarjem 1993 razširiti na premike živali znotraj ozemlja vsake države članice.

(3)

V členu 14 Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (5) je navedeno, da mora biti potem, ko so navedeni pregledi opravljeni, razen za živali za zakol in registrirane kopitarje, izvedena identifikacija in registracija takšnih živali, kakor je določeno v členu 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS.

(4)

Za pravilno uporabo te direktive je treba zagotoviti hitro in učinkovito izmenjavo informacij med državami članicami; ker so bile določbe Skupnosti, predpisane z Uredbo Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (6) in z Direktivo Sveta 89/608/EGS z dne 21. novembra 1989 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med temi organi in Komisijo z namenom zagotavljanja pravilne uporabe zakonodaje o veterinarskih in zootehničnih zadevah (7).

(5)

Imetniki živali bi morali vzdrževati posodobljeno evidenco živali na svojih gospodarstvih. Osebe, ki se ukvarjajo s trgovino z živalmi, bi morale voditi evidenco o svojih poslih. Pristojni organi bi morali imeti na njihovo zahtevo dostop do te evidence.

(6)

Živali bi bilo treba označiti zato, da je mogoče hitro in natančno slediti premikom živali. Pozneje bi bilo treba sprejeti odločitev o načinu označitve, do takrat pa bi bilo treba za premike živali omejene na nacionalni trg ohraniti nacionalne sisteme označevanja.

(7)

Predvideti bi bilo treba možnost, da se oznake opustijo v primeru, ko živali potujejo neposredno z gospodarstva v klavnico. Te živali bi bilo treba v vsakem primeru označiti zato, da je mogoče ugotoviti, s katerega gospodarstva izvirajo.

(8)

Predvideti bi bilo treba možnost, da se opusti obvezno registracijo imetnikov živali, ki živali obdržijo za osebne namene; zato, da bi upoštevali nekatere posamezne primere, bi bilo treba predvideti možnost, da se opusti postopke za vodenje registrov.

(9)

Pri živalih, pri katerih je oznaka postala neberljiva ali je bila izgubljena, bi bilo treba žival na novo označiti z oznako, ki jo je treba določiti in je povezana s prejšnjo oznako.

(10)

Ta direktiva ne bi smela vplivati na posebne zahteve, ki jih vsebuje Odločba Komisije 89/153/EGS z dne 13. februarja 1989 o medsebojni povezanosti med vzorci, vzetimi zaradi preiskovanja ostankov, ter živalmi in kmetijami, od koder živali izvirajo (8), ali na kakršna koli s tem povezana pravila, vzpostavljena v skladu z Direktivo 91/496/EGS.

(11)

Predvideti bi bilo treba postopek upravljalnega odbora za sprejem kakršnih koli pravil za izvajanje te direktive.

(12)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge I –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva določa minimalne zahteve za identifikacijo in registracijo prašičev, ne da bi vplivala na podrobnejša pravila Skupnosti, ki so morda vzpostavljena z namenom izkoreninjenja bolezni ali nadzora.

Uporablja se brez poseganja v Odločbo 89/153/EGS in na pravila za izvajanje, določena v skladu z Direktivo 91/496/EGS.

Člen 2

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„žival“ pomeni katero koli žival iz družine Suidae, razen divjih prašičev, kakor je opredeljeno v členu 2(b) Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (9);

(b)

„gospodarstvo“ pomeni kateri koli obrat, objekt ali, če gre za kmetijo na prostem, kateri koli kraj na ozemlju države članice, kjer živali, na katere se nanaša ta direktiva, bivajo, se redijo ali oskrbujejo;

(c)

„imetnik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za živali, četudi začasno;

(d)

„pristojni organ“ pomeni centralni organ države članice, pristojen za izvajanje veterinarskih pregledov, ali kakršen koli organ, na katerega je države članice prenesla pooblastila za izvajanje te direktive;

(e)

„trgovina“ pomeni trgovino, kakor je opredeljena v točki (3) člena 2 Direktive 90/425/EGS.

Člen 3

1.   Države članice zagotovijo naslednje:

(a)

pristojni organ vodi posodobljeni seznam vseh gospodarstev, kjer imajo živali, ki jih zajema ta direktiva, in so na ozemlju države članice; v tem seznamu so opredeljeni imetniki teh živali, omenjena gospodarstva pa morajo ostati na navedenem seznamu, dokler ne pretečejo tri zaporedna leta, ko v teh gospodarstvih ni živali. Ta seznam vključuje tudi oznako ali oznake, ki omogočajo identifikacijo kmetijskega gospodarstva v skladu s prvim pododstavkom člena 5(2) in s členom 8;

(b)

Komisija in pristojni organ imata lahko dostop do vseh informacij, pridobljenih v skladu s to direktivo.

2.   Državam članicam je lahko v skladu s postopkom iz člena 18 Direktive 90/425/EGS dovoljeno, da iz seznama v odstavku 1(a) tega člena izključijo fizične osebe, ki redijo eno žival za lastno rabo ali prehrano, ali da upoštevajo posebne okoliščine, pod pogojem, da se ta žival pred kakršnim koli premikom pregleda v skladu s to direktivo.

Člen 4

1.   Države članice zagotovijo, da kateri koli imetnik, ki je vključen v seznam, predviden v členu 3(1)(a), vodi register, v katerem je navedeno število živali, ki so prisotne na gospodarstvu.

Ta register vključuje posodobljeno evidenco premikov (število zadevnih živali pri vsakem prihodu in odhodu živali), vsaj na podlagi skupinskih premikov, pri čemer je ustrezno navedeno izvorno in namembno gospodarstvo in datum takšnih prevozov.

Identifikacijska oznaka, uporabljena v skladu s členoma 5 in 8, se navede v vseh primerih.

Za čistopasemske in hibridne prašiče, ki so vpisani v rodovniško knjigo v skladu z Direktivo Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašičev (10), se lahko alternativni sistem registracije, ki temelji na individualni identifikaciji, s katero se živali identificirajo, prizna v skladu s postopkom, določenem v členu 18 Direktive 90/425/EGS, če ponuja zagotovila, enakovredna registru.

2.   Države članice zagotovijo tudi naslednje:

(a)

kateri koli imetnik pristojnemu organu na zahtevo posreduje vse podatke o izvoru, oznakah in, kjer je to ustrezno, namembnemu gospodarstvu živali, ki jih je imel, redil, prepeljal, tržil ali zaklal;

(b)

kateri koli imetnik živali, ki so namenjene na sejmišče ali v zbirni center ali s sejmišča ali iz zbirnega centra, odgovorni osebi, ki je začasni imetnik živali, predloži dokumentacijo, ki zajema podrobnosti o zadevnih živalih.

Ta odgovorna oseba lahko dokumente, prejete v skladu s prvim pododstavkom, uporabi za izvedbo obveznosti, določenih v tretjem pododstavku odstavka 1.

(c)

registri in podatki so na zahtevo pristojnega organa na gospodarstvu na voljo za najkrajše obdobje, ki ga določi pristojni organ, vendar to obdobje ne sme biti krajše od treh let.

Člen 5

1.   Države članice zagotovijo spoštovanje naslednjih splošnih načel:

(a)

živali je treba označiti, preden zapustijo gospodarstvo, kjer so se rodile;

(b)

nobene oznake se ne sme odstraniti ali nadomestiti brez dovoljenja pristojnega organa.

Kadar oznaka postane neberljiva ali se izgubi, se v skladu s tem členom uporabi nova oznaka;

(c)

kakršno koli novo oznako rejec zabeleži v register iz člena 4, tako da se vzpostavi zveza s prejšnjo oznako, ki jo je imela žival.

2.   Živali, je treba označiti čim prej, v vsakem primeru pa preden zapustijo gospodarstvo, z ušesno znamko ali tetoviranjem, s katerim je mogoče določiti gospodarstvo, od koder so živali prišle, in ki omogoča sklicevanje na kakršno koli spremno dokumentacijo, v kateri mora biti navedena takšna ušesna znamka ali tetoviranje, in na seznam iz člena 3(1)(a).

Države članice lahko z odstopanjem od drugega pododstavka člena 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS uporabijo svoje nacionalne sisteme za vse premike živali na svojem ozemlju. Takšni sistemi morajo omogočati, da se identificirajo gospodarstva, od koder so živali prišle, in gospodarstva, kjer so se živali rodile. Države članice uradno obvestijo Komisijo o sistemih, ki jih nameravajo uvesti v ta namen. V skladu s postopkom, določenim v členu 18 Direktive 90/425/EGS, se lahko od države članice zahteva, da spremeni svoj sistem, kadar ta ne izpolnjuje te zahteve.

Živali, označene z začasno oznako pošiljke, morajo na celotni poti spremljati dokumenti, s katerimi je mogoče določiti njihov izvor, lastnike, kraj odhoda in namembni kraj.

Člen 6

1.   Kadar se pristojni organ namembne države članice odloči, da ne bo obdržal identifikacijske oznake, dodeljene živali na gospodarstvu, s katerega izvira, ta organ nosi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamenjave oznake. Kadar je oznaka tako zamenjana, se vzpostavi zveza med oznako, ki jo je dodelil pristojni organ odpremne države članice, in novo oznako, ki jo je dodelil pristojni organ namembne države članice; ta zveza se vpiše v register, predviden v členu 4.

Na možnost iz prvega pododstavka se ni mogoče sklicevati pri živalih, namenjenih za zakol, ki se uvozijo v skladu s členom 8, ne da bi dobile novo oznako v skladu s členom 5.

2.   Pri trgovanju z živalmi lahko pristojni organ namembne države članice za namen člena 5 Direktive 90/425/EGS uveljavlja člen 4 Direktive 89/608/EGS, da bi pridobil podatke v zvezi z živalmi, čredami, iz katerih živali izvirajo, in kakršnimi koli prevozi teh živali.

Člen 7

Države članice zagotovijo, da ostanejo kakršni koli podatki v zvezi s premiki živali, ki jih ne spremljajo spričevala ali dokumenti, ki jih zahteva veterinarska ali zootehnična zakonodaja, na zahtevo pristojnega organa na voljo za najkrajše obdobje, ki ga določi pristojni organ.

Člen 8

Kakršna koli žival, uvožena iz tretje države, ki je uspešno opravila preglede, določene z Direktivo 91/496/EGS, in ki ostane na ozemlju Skupnosti, se v tridesetih dneh po teh pregledih, v vsakem primeru pa pred premikom, označi z oznako, skladno s členom 5 te direktive, razen če je namembno gospodarstvo klavnica na ozemlju pristojnega organa, odgovornega za veterinarske preglede, in če je žival dejansko zaklana v tem tridesetdnevnem obdobju.

Vzpostavi se zveza med oznako tretje države in oznako, ki jo živali dodeli namembna država članica. Ta zveza se zapiše v register, predviden v členu 4.

Člen 9

Države članice sprejmejo potrebne upravne in/ali kazenske ukrepe, s katerimi se kaznuje kakršna koli kršitev veterinarske zakonodaje Skupnosti, kadar je ugotovljeno, da oznake, označevanje ali vodenje registrov, predvidenih v členu 4, ni izvedeno v skladu z zahtevami te direktive.

Člen 10

Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Direktiva 92/102/EGS, kakor je bila spremenjena z akti, navedenimi v delu A Priloge I, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge I.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo, se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 12

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. julija 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  Mnenje z dne 11. marca 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 355, 5.12.1992, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 21/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

(3)  Glej del A Priloge I.

(4)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(5)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(6)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(7)  UL L 351, 2.12.1989, str. 34.

(8)  UL L 59, 2.3.1989, str. 33.

(9)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(10)  UL L 382, 31.12.1988, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih sprememb

(iz člena 11)

Direktiva Sveta 92/102/EGS

(UL L 355, 5.12.1992, str. 32)

 

Točka V.E.I.4.6. Priloge I Akta o pristopu iz leta 1994

(UL C 241, 29.8.1994, str. 21)

 

Direktiva Sveta (ES) št. 21/2004

(UL L 5, 9.1.2004, str. 8)

samo člen 15

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 11)

Direktiva

Roki za prenos (1)

92/102/EGS

31.12.1993 (2)

31.12.1995 (3)


(1)  Določitev 1. januarja 1994 kot roka za prenos v nacionalno pravo, ne posega v odpravo veterinarskih pregledov na mejah, kakor jih predvideva Direktiva 90/425/EGS. (Glej člen 11(3) Direktive 92/102/EGS.)

(2)  Za zahteve glede prašičev. (Glej prvo alineo v členu 11(1), Direktive 92/102/EGS.)

(3)  Za Finsko, glede zahtev za govedo, prašiče, ovce in koze. (Glej člen 11(1), druga alinea Direktive 92/102/EGS.)


PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 92/102/EGS

Ta direktiva

Členi 1, 2 in 3

Členi 1, 2 in 3

Člen 4(1)(a)

Člen 4(1)

Člen 4(2)

Člen 4(3)

Člen 4(2)

Člen 5(1), točke (a), (b) in (c)

Člen 5(1), točke (a), (b) in (c)

Člen 5(1)(d)

Člen 5(3)

Člen 5(2)

Člen 6 to 9

Člen 6 do 9

Člen 10

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 10

Člen 11(3)

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Priloga I

Priloga II


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/37


SKLEP SVETA

z dne 15. julija 2008

o imenovanju finskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2008/647/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 259 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 167 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/651/ES, Euratom (1),

ob upoštevanju predloga finske vlade,

ob upoštevanju mnenja Komisije,

ker se je zaradi odstopa g. Eera LEHTIJA sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SKLENIL:

Člen 1

G. Thomas PALMGREN, predstavnik za mednarodne zadeve v Suomen Yrittäjät (Združenje finskih podjetij) se za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2010, imenuje za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. julija 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 269, 28.9.2006, str. 13. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2007/622/ES, Euratom (UL L 253, 28.9.2007, str. 39).


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/38


SKLEP SVETA

z dne 15. julija 2008

o imenovanju nemškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2008/648/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 259 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 167 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa 2006/524/ES, Euratom (1),

ob upoštevanju predloga za imenovanje, ki ga je predložila nemška vlada,

ob upoštevanju mnenja Komisije,

ker se je po odstopu g. Ludolfa VON WARTENBERGA sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SKLENIL:

Člen 1

Bernd DITTMANN, generalni direktor za Evropo Bundesverband des Deutschen Industrien (BDI), je imenovan za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2010.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. julija 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 207, 28.7.2006, str. 30.


Komisija

8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/39


SKLEP KOMISIJE

z dne 3. julija 2008

o sprejetju zaveze, ponujene v okviru protidampinškega postopka v zvezi z uvozom raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije

(2008/649/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1995/2000 (2) je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata („zadevni izdelek“) s poreklom, med drugim, iz Rusije. Po pregledu zaradi izteka ukrepov, ki se je začel septembra 2005, je Svet z Uredbo (ES) št. 1911/2006 (3) za pet let obnovil te ukrepe na njihovi tedanji ravni.

(2)

Komisija je 19. decembra 2006 na zahtevo odprte delniške družbe „Mineral and Chemical Company Eurochem“, holdinga odprtih delniških družb Novomoskovskiy Azot in Nevinnomyssky Azot, Rusija („proizvajalec izvoznik“), napovedala začetek vmesnega pregleda navedenih ukrepov z obvestilom o začetku, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (4).

(3)

Dokončne ugotovitve in sklepi vmesnega pregleda v zvezi s proizvajalcem izvoznikom so navedeni v Uredbi Sveta (ES) št. 238/2008 (5). Med vmesnim pregledom je proizvajalec izvoznik izrazil interes, da ponudi zavezo, vendar ni predložil ustrezno utemeljene ponudbe v roku iz točke 8(2) osnovne uredbe. Vendar pa je Svet, kot je navedeno v zgoraj omenjeni uredbi, menil, da je treba proizvajalcu izvozniku izjemoma dovoliti, da ponujeno zavezo dopolni v 10 koledarskih dneh od začetka veljavnosti navedene uredbe zaradi razlogov iz uvodnih izjav 57 in 58 Uredbe (ES) št. 238/2008. Po objavi zgoraj omenjene uredbe in v roku iz navedene uredbe je proizvajalec izvoznik predložil sprejemljivo ponudbo za cenovno zavezo v skladu s členom 8(1) osnovne uredbe.

B.   ZAVEZA

(4)

Proizvajalec izvoznik je ponudil, da bi zadevni izdelek, uvrščen pod oznako KN 3102 80 00 prodajal po ceni, ki je enaka ali višja od ravni cene, potrebne za odpravo škodljivih učinkov dampinga. Poleg tega je v ponudbi predvidena indeksacija minimalne cene v skladu z javnimi mednarodnimi kotacijami zadevnega izdelka, saj cene zadevnega izdelka znatno nihajo. Proizvajalec izvoznik je ponudil tudi upoštevanje določene količinske zgornje meje, da se prepreči vpliv njegovega uvoza na cene v Franciji, saj so navedene cene podlaga za indeksacijo. Stopnja količinske zgornje meje se globalno določi na približno 10 % skupne potrošnje Skupnosti zadevnega izdelka.

(5)

Poleg tega je proizvajalec izvoznik - da bi zmanjšal tveganje kršitve zaveze z navzkrižno kompenzacijo cen - ponudil, da zadevnega izdelka iz zaveze ne bo prodajal tistim strankam v Evropski skupnosti, katerim že prodaja druge izdelke, z izjemo nekaterih drugih izdelkov, v zvezi s katerimi se proizvajalec izvoznik zaveže, da bo upošteval poseben režim cen.

(6)

Proizvajalec izvoznik bo Komisiji tudi redno pošiljal podrobne informacije o svojem izvozu v Skupnost, da bo Komisija lahko učinkovito spremljala zavezo. Poleg tega je prodajna struktura proizvajalca izvoznika takšna, da je po mnenju Komisije tveganje izogibanja zavezi omejeno.

(7)

Po razkritju ponujene zaveze je industrija Skupnosti nasprotovala tej ponudbi za zavezo. Industrija Skupnosti je trdila, da so cene zadevnega izdelka spremenljive in da indeksacija minimalne cene, ki bi temeljila na kotiranih cenah zadevnega izdelka, ni izvedljiva v katerih koli tržnih pogojih, še zlasti ne bi bila izvedljiva na trgu, ki temelji na ponudbi, tj. v tržnih razmerah, v katerih lahko kupec določa cene zaradi velike ponudbe. Zato je industrija Skupnosti predlagala, da se kot podlaga za indeksacijo uporabijo minimalne cene zemeljskega plina pri Waidhausu. Vendar pa je s tem v zvezi treba opozoriti, da v tem primeru indeksacija, ki bi temeljila na ceni zemeljskega plina, ne bi bila zanesljiva, saj je povezava med zadevnim izdelkom in cenami zemeljskega plina pomanjkljiva. V zvezi s pripombo industrije Skupnosti, da na trgu, ki temelji na ponudbi, trenutni sistem indeksacije ne bi bil izvedljiv, je treba opozoriti, da bo Komisija spremljala to zavezo in, če bi obstajali prima facie dokazi, da zaveza ni več izvedljiva, mora v skladu z uvodno izjavo 11 hitro ukrepati za izboljšanje stanja.

(8)

Industrija Skupnosti je trdila tudi, da je raven zgornje količinske meje previsoka, in zahtevala, da se določi na največ 3 % skupne potrošnje Skupnosti. Trdila je, da bi proizvajalec izvoznik pri večjih količinah lahko vplival na cene na trgu Skupnosti, zaradi česar pa bi indeksacija minimalne cene postala neizvedljiva. S tem v zvezi je treba opozoriti, da je bila količinska zgornja meja določena na ravni, za katero se je štelo, da (i) zadovoljivo omejuje tveganje, da bi proizvajalec izvoznik vplival na cene na francoskem trgu in bi tako sistem indeksacije postal neizvedljiv, (ii) da je hkrati zadosti visoka, da je zaveza še zmeraj izvedljiva. Poleg tega industrija Skupnosti ni utemeljila svoje trditve, da bi količine nad 3 % skupne potrošnje Skupnosti imele negativen učinek na cene.

(9)

Industrija Skupnosti je predlagala tudi uvedbo „progresivne količinske zgornje meje“, s katero bi se količinska zgornja meja vsako leto zvišala glede na to, ali proizvajalec izvoznik upošteva pogoje zaveze. Ta predlog se kljub temu zavrne, saj je edini namen količinske zgornje meje zmanjšati tveganje vpliva na cene, ki so podlaga indeksaciji minimalne cene. Prav tako je treba opozoriti, da se v primeru kršitve zaveze sprejetje zaveze lahko prekliče.

(10)

Glede na zgoraj navedeno je zaveza, ki jo je ponudil ruski proizvajalec izvoznik, sprejemljiva.

(11)

Vendar pa bo zaradi posebnosti te zaveze (zlasti na primer sistema indeksacije) Komisija redno preverjala izvedljivost zaveze. Pri preverjanju izvedljivosti bo Komisija med drugim upoštevala naslednja merila: cene zadevnega izdelka na francoskem trgu; višino koeficienta sistema indeksacije; prodajne cene proizvajalca izvoznika, kot jih ta navede v svojih četrtletnih poročilih o prodaji; donosnost industrije Skupnosti. Če bi se pri preverjanju izvedljivosti pokazalo, da se je donosnost industrije Skupnosti zmanjšala zaradi zaveze, Komisija takoj stori vse potrebno za preklic sprejetja zaveze v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe.

(12)

Da bi lahko Komisija učinkovito nadzorovala, ali družbe spoštujejo zavezo, bo oprostitev protidampinške dajatve, kadar je ustreznemu carinskemu organu predložen zahtevek za sprostitev v prosti promet, odvisna od (i) predložitve fakture na podlagi zaveze, ki vsebuje vsaj podatke iz Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 789/2008 (6); (ii) dejstva, da navedene družbe uvoženo blago izdelajo, odpravijo in fakturirajo neposredno prvi neodvisni stranki v Skupnosti; in (iii) dejstva, da blago, deklarirano in predloženo carini, natančno ustreza opisu na fakturi na podlagi zaveze. Kadar takšna faktura ni predložena ali se ne nanaša na izdelek, predložen carinskemu organu, se namesto tega plača ustrezna protidampinška dajatev.

(13)

Za zagotovitev upoštevanja te zaveze so bili poleg tega uvozniki z Uredbo (ES) št. 789/2008 opozorjeni, da zaradi kršitve pogojev iz te uredbe ali umika sprejetja zaveze s strani Komisije lahko nastane carinski dolg za zadevne transakcije.

(14)

V primeru kršitve ali umika zaveze, ali kadar Komisija umakne sprejetje zaveze, se protidampinška dajatev, uvedena v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe, samodejno uporablja v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe –

SKLENILA:

Člen 1

Sprejme se zaveza, ki jo je spodaj navedeni proizvajalec izvoznik ponudil v okviru protidampinškega postopka v zvezi z uvozom mešanic sečnine in amonijevega nitrata v vodni ali amoniakalni raztopini s poreklom iz Rusije.

Država

Družba

Dodatna oznaka Taric

Rusija

Odprta delniška družba „Mineral and Chemical Company Eurochem“, ki spada k skupini družb Eurochem, Moskva, Rusija, za blago, izdelano v njenih povezanih družbah, odprti delniški družbi NAK Azot, Novomoskovsk, Rusija, ali odprti delniški družbi Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Rusija, ki se neposredno proda prvi neodvisni stranki v Skupnosti, ali za isto blago, ki ga Eurochem Trading GmbH, Zug, Švica, proda prvi neodvisni stranki v Skupnosti.

A885

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. julija 2008

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 238, 22.9.2000, str. 15. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1675/2003 (UL L 238, 25.9.2003, str. 4).

(3)  UL L 365, 21.12.2006, str. 26.

(4)  UL C 311, 19.12.2006, str. 51.

(5)  UL L 75, 18.3.2008, str. 14.

(6)  Glej stran 14 tega Uradnega lista.


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. julija 2008

o spremembi Direktive Sveta 82/894/EGS o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti zaradi vključitve nekaterih bolezni na seznam bolezni, ki jih je treba prijaviti, in črtanja nalezljive ohromelosti prašičev z navedenega seznama

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3943)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/650/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (1) in zlasti člena 5(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 82/894/EGS o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti določa merila za prijavljanje tistih živalskih bolezni, katerih pojav mora prizadeta država članica prijaviti Komisiji in drugim državam članicam.

(2)

Hitra prijava in informacije o pojavu teh bolezni v Skupnosti so bistvene za nadzor teh bolezni kakor tudi za premike živih živali in živalskih proizvodov ter trgovino z njimi.

(3)

V skladu z Direktivo Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (2) države članice v nekaterih primerih prijavijo potrditev bolezni pri živalih iz ribogojstva iz Priloge IV k navedeni direktivi.

(4)

V Prilogi I k Direktivi Sveta 82/894/EGS, kjer so naštete bolezni, katerih pojav je treba prijaviti Komisiji in drugim državam članicam, so od bolezni, ki zadevajo ribe, navedene samo infekciozna hematopoetska nekroza, infekciozna anemija lososov in virusna hemoragična septikemija.

(5)

V skladu s Prilogo IV k Direktivi 2006/88/ES so epizootska hematopoetska nekroza, epizootski ulcerativni sindrom, okužba z Bonamia exitiosa, okužba z Bonamia ostreae, okužba z Marteilia refringens, okužba z Microcytos mackini ali okužba s Perkinsus marinus, bolezen, ki jo povzroča koi herpes virus (KHV), sindrom Taura, bolezen belih pik in bolezen rumene glave prav tako opredeljene kot bolezni, ki jih je treba prijaviti.

(6)

Zato je treba te bolezni dodati Prilogi I k Direktivi 82/894/EGS Prilogo II k navedeni direktivi Sveta pa je treba prilagoditi zaradi upoštevanja nekaterih podrobnosti v zvezi z živalmi iz ribogojstva.

(7)

Z Direktivo Sveta 2002/60/ES (3) je bila nalezljiva ohromelost prašičev črtana s seznama bolezni iz Priloge I k Direktivi Sveta 92/119/EGS (4) in tako prijava te bolezni pristojnim organom držav članic ni več obvezna.

(8)

Zato je primerno to bolezen črtati s seznama bolezni iz Priloge I k Direktivi 82/894/EGS.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Direktivi 82/894/EGS se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. avgusta 2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/216/ES (UL L 67, 5.3.2004, str. 27).

(2)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2008/53/ES (UL L 117, 1.5.2008, str. 27).

(3)  UL L 192, 20.7.2002, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(4)  UL L 62, 15.3.1993, str. 69. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/10/ES (UL L 63, 1.3.2007, str. 24).


PRILOGA

PRILOGA I

Bolezni, ki jih je treba prijaviti

A.   Bolezni kopenskih živali

afriška konjska kuga

afriška prašičja kuga

aviarna influenca

bolezen modrikastega jezika

goveja spongiformna encefalopatija

klasična prašičja kuga

pljučna kuga goveda

spolna kuga konj

enzootični encefalomielitis (vseh tipov, vključno z venezuelskim encefalomielitisom kopitarjev)

infekciozna anemija kopitarjev

slinavka in parkljevka

smrkavost

vozličasti dermatitis

virus atipične kokošje kuge

kuga drobnice

mrzlice doline Rift

goveja kuga

osepnice ovac in koz (Capripox)

mali panjski hrošč (Aethina tumida)

vezikularna bolezen prašičev

pršica Tropilaelaps

vezikularni stomatitis

B.   Bolezni vodnih živali

epizootska hematopoetska nekroza

epizootski ulcerativni sindrom

virusna hemoragična septikemija

bolezen belih pik

bolezen rumene glave

sindrom Taura

infekciozna hematopoetska nekroza

infekciozna anemija lososov

okužba s Perkinsus marinus

okužba z Microcytos mackini

okužba z Marteilia refringens

okužba z Bonamia ostreae

okužba z Bonamia exitiosa

Bolezen, ki jo povzroča Koi herpes virus (KHV)

PRILOGA II

A.   Informacije, ki jih je v skladu s členoma 3 in 4 treba navesti pri prijavljanju primarnih in sekundarnih izbruhov bolezni, navedenih v odstavkih A in B Priloge I:

1.

datum prijave;

2.

čas prijave;

3.

država izvora;

4.

ime bolezni in tip virusa, kadar je primerno;

5.

zaporedna številka izbruha;

6.

tip izbruha;

7.

referenčna številka izbruha, povezana s tem izbruhom;

8.

regija in geografska lega gospodarstva;

9.

druga regija, prizadeta zaradi omejitev;

10.

datum potrditve bolezni;

11.

datum suma bolezni;

12.

ocenjeni datum prve okužbe;

13.

izvor bolezni;

14.

sprejeti ukrepi nadzora;

15.

število za bolezen dovzetnih živali na gospodarstvu: (a) govedo, (b) prašiči, (c) ovce, (d) koze, (e) perutnina, (f) kopitarji, (g) pri boleznih živali iz ribogojstva je treba navesti težo ali število × 1 000 za bolezen dovzetnih živali, (h) divje živali, (i) pri boleznih čebel je treba navesti število za bolezen dovzetnih panjev;

16.

število klinično obolelih živali na gospodarstvu: (a) govedo, (b) prašiči, (c) ovce, (d) koze, (e) perutnina, (f) kopitarji, (g) pri boleznih živali iz ribogojstva je treba navesti težo ali število × 1 000 klinično obolelih živali, (h) divje živali, (i) pri boleznih čebel je treba navesti število klinično prizadetih panjev;

17.

število živali, ki so na gospodarstvu poginile: (a) govedo, (b) prašiči, (c) ovce, (d) koze, (e) perutnina, (f) kopitarji, (g) pri boleznih živali iz ribogojstva je treba navesti težo ali število × 1 000 živali, ki so na gospodarstvu poginile, (h) divje živali;

18.

število pokončanih živali: (a) govedo, (b) prašiči, (c) ovce, (d) koze, (e) perutnina, (f) kopitarji, (g) pri boleznih živali iz ribogojstva, kadar je primerno (samo pri rakih in ribah), je treba navesti težo ali število × 1 000 pokončanih živali, (h) divje živali;

19.

število uničenih trupel: (a) govedo, (b) prašiči, (c) ovce, (d) koze, (e) perutnina, (f) kopitarji, (g) pri boleznih živali iz ribogojstva je treba, kadar je primerno, navesti težo ali število × 1 000 uničenih trupel, (h) divje živali, (i) pri boleznih čebel je treba navesti število uničenih panjev;

20.

(predvideni) datum zaključka pokončanja (kadar je primerno);

21.

(predvideni) datum zaključka uničenja (kadar je primerno).

B.   Dodatne informacije pri prašičji kugi:

1.

razdalja do najbližjega gospodarstva za vzrejo prašičev;

2.

število in kategorija (plemenski, pitanci, in pujski (1) prašičev na okuženem gospodarstvu);

3.

število in kategorija prašičev (plemenski, pitanci, in pujski (1)), ki so klinično oboleli na okuženem gospodarstvu;

4.

diagnostična metoda;

5.

če bolezen ni potrjena na gospodarstvu, potem je potrjena v klavnici ali med prevozom;

6.

potrditev primarnih primerov (2) pri divjih prašičih.

C.   Pri boleznih živali iz ribogojstva, kakor so navedene v odstavku B Priloge I:

je treba kakršne koli izbruhe eksotičnih in neeksotičnih bolezni v državi članici na območjih ali predelih, predhodno prostih bolezni, opredeljenih v Direktivi 2006/88/ES, prijaviti kot prvotne izbruhe; ime in opis območja ali predela pa je treba vključiti v poročilo kot prosto besedilo,

je treba druge izbruhe, ki niso navedeni v zgornjem odstavku, šteti kot drugotne izbruhe v skladu s členom 4(1) te direktive,

se drugotni izbruhi bolezni pri živalih iz ribogojstva prijavljajo mesečno.


(1)  Živali, ki so stare približno manj kot 3 mesece.

(2)  Prvotni primer prašičje kuge pri divjih prašičih pomeni tiste primere, ki se pojavljajo na neokuženih območjih, tj. zunaj območij, za katera veljajo omejitve zaradi klasične prašičje kuge pri divjih prašičih.


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/47


SKLEP SVETA 2008/651/SZVP/PNZ

z dne 30. junija 2008

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi v imenu Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 24 in 38 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. februarja 2008 sklenil pooblastiti predsedstvo, ki mu pomaga Komisija, da začne pogajanja o Sporazumu med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi. Pogajanja so bila uspešna in pripravljen je bil osnutek Sporazuma.

(2)

Sporazum vsebuje podrobna zagotovila glede varstva podatkov iz PNR, ki so posredovani iz Evropske unije, v zvezi s potniškimi leti v Avstralijo ali iz Avstralije.

(3)

Avstralija in Evropska unija bosta redno pregledovali izvajanje Sporazuma, da bi lahko pogodbenici glede na te preglede ustrezno ukrepali.

(4)

Sporazum bi bilo treba podpisati s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(5)

Člen 15(2) Sporazuma predvideva njegovo začasno uporabo od dne podpisa. Države članice bi zato morale določbe Sporazuma od tega dne izvajati v skladu z veljavno domačo zakonodajo. Ob podpisu Sporazuma bo o tem podana izjava –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi se odobri v imenu Evropske unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Evropske unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

V skladu s členom 15(2) Sporazuma se določbe Sporazuma od dne podpisa v skladu z veljavno domačo zakonodajo začasno uporabljajo, dokler Sporazum ne začne veljati. Ob podpisu se poda priložena izjava o začasni uporabi.

V Bruslju, 30. junija 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


PRILOGA

Izjava, ki se poda v imenu Evropske unije ob podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi

„Ta sporazum, ki ne odstopa in ne spreminja zakonodaje EU ali njenih držav članic, bodo države članice v dobri veri ter v okviru svojih veljavnih nacionalnih zakonodaj do začetka njegove veljavnosti začasno uporabljale.“


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi

EVROPSKA UNIJA

na eni strani in

AVSTRALIJA

na drugi strani

STA SE –

V ŽELJI po učinkovitem preprečevanju terorizma in z njim povezanih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj, ki so po naravi mednarodna, vključno z organiziranim kriminalom, ter boja proti njim, da bi tako zaščitili svoji demokratični družbi in skupne vrednote;

OB PRIZNAVANJU, da je izmenjava informacij bistveni del boja proti terorizmu in z njim povezanimi kaznivimi dejanji in drugimi hudimi kaznivimi dejanji, ki so po naravi mednarodna, vključno z organiziranim kriminalom, ter da je v tem okviru uporaba evidence podatkov o potnikih (PNR) pomembno sredstvo;

OB PRIZNAVANJU, da bi bilo treba za zaščito javne varnosti ter za namene kazenskega pregona določiti pravila za posredovanje podatkov iz PNR Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi;

OB PRIZNAVANJU pomena preprečevanja in zatiranja terorizma in z njim povezanih kaznivih dejanj ter drugih hudih kaznivih dejanj, ki so po naravi mednarodna, vključno z organiziranim kriminalom, ob spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, zlasti zasebnosti in varstva podatkov;

OB PRIZNAVANJU, da imajo zakonodaja, politike in načela Evropske unije in Avstralije s področja varstva podatkov skupno osnovo ter da razlike v izvajanju teh načel ne bi smele ovirati sodelovanja med Evropsko unijo in Avstralijo v skladu s tem sporazumom;

OB UPOŠTEVANJU člena 17 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah o pravici do zasebnosti;

OB UPOŠTEVANJU člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji o spoštovanju temeljnih pravic in zlasti temeljnih pravic do zasebnosti in varstva osebnih podatkov;

OB UPOŠTEVANJU ustreznih določb Carinskega zakona iz leta 1901 (Cth), in zlasti oddelka 64AF navedenega zakona, ki določa, da morajo vsi izvajalci storitev zračnega prevoza potnikov, ki letijo iz ali prek Avstralije, avstralski Carinski službi zagotoviti podatke iz PNR, kakor so zbrani in zajeti v rezervacijskih sistemih letalskih prevoznikov in sistemih za nadzor odhodov, in to v posebni obliki in na poseben način, ter Zakona o carinski upravi iz leta 1985 (Cth), Zakona o priseljevanju iz leta 1958 (Cth), Kazenskega zakonika iz leta 1914 (Cth), Zakona o zasebnosti iz leta 1988 (Cth) in Zakona o svobodi informiranja iz leta 1982 (Cth);

OB SEZNANITVI z zavezo Evropske unije, da zagotovi, da letalskih prevoznikov z rezervacijskimi sistemi, sistemi za nadzor odhodov in/ali podatki iz PNR, obdelanimi v Evropski unij, ta sporazum ne bo oviral pri izpolnjevanju avstralske zakonodaje glede posredovanja podatkov iz PNR Evropske unije avstralski Carinski službi;

OB ZAGOTOVILU, da ta sporazum ne predstavlja precedensa za prihodnje razprave ali pogajanja med Evropsko unijo in Avstralijo oziroma med eno od pogodbenic in katero koli drugo državo glede obdelave in posredovanja podatkov iz PNR Evropske unije ali podatkov v kateri koli drugi obliki;

OB PRIZADEVANJU za krepitev in spodbujanje sodelovanja med pogodbenicama v duhu partnerstva EU-Avstralija –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„pogodbenici“ pomenita Evropsko unijo (EU) in Avstralijo;

(b)

„sporazum“ pomeni ta sporazum in njegovo prilogo, vključno z njunimi spremembami, o katerih se naknadno dogovorita pogodbenici. Na ta sporazum se sklicuje kot na „Sporazum o PNR med EU in Avstralijo“;

(c)

„letalski prevozniki“ pomenijo letalske prevoznike, ki imajo rezervacijske sisteme in/ali obdelujejo podatke iz PNR na ozemlju države članice EU in opravljajo potniške lete v mednarodnem zračnem prometu v, iz ali prek Avstralije;

(d)

„carina“ pomeni avstralsko Carinsko službo;

(e)

„podatki iz evidence podatkov o potnikih“ (podatki iz PNR) pomenijo zbirko zahtev glede potovanja posameznega potnika, ki vsebuje vse informacije, kakor so navedene v rezervacijskih sistemih letalskih prevoznikov in ki so potrebne za obdelavo in nadzor rezervacij s strani letalske družbe, ki je izvedla rezervacijo, in udeleženih letalskih družb;

(f)

„avstralski sistem PNR“ pomeni sistem PNR, ki ga uporablja carina po izteku prehodnega obdobja iz člena 4(1) za obdelavo podatkov iz PNR EU, ki jih letalski prevozniki posredujejo carini v skladu z odstavkom 11 Priloge;

(g)

„rezervacijski sistem“ pomeni sistem rezervacij in sistem za nadzora odhodov;

(h)

„obdelava“ pomeni kakršen koli postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kakršno je zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s pošiljanjem, širjenje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, zamrznitev, izbris ali uničenje;

(i)

„podatki iz PNR EU“ pomenijo podatke iz PNR, ki se jih v skladu s tem sporazumom posreduje carini;

(j)

„hudo kaznivo dejanje“ pomeni ravnanje, ki predstavlja kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena najvišja kazen odvzema prostosti najmanj štirih let ali strožja kazen.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Avstralija zagotavlja, da carina obdeluje podatke iz PNR EU v skladu s tem sporazumom.

2.   EU zagotavlja, da ta sporazum letalskih prevoznikov ne omejuje pri izpolnjevanju avstralske zakonodaje glede posredovanja podatkov iz PNR EU carini.

Člen 3

Ustreznost

Spoštovanje tega sporazuma s strani carine v smislu ustreznega predpisa EU o varstvu podatkov predstavlja ustrezno raven zaščite podatkov iz PNR EU, ki se za namene tega sporazuma posredujejo carini.

Člen 4

Metoda dostopa

1.   Carina v zvezi s podatki iz PNR EU preide na avstralski sistem PNR, kakor je opredeljen v členu 1(f), najpozneje v dveh letih od podpisa tega sporazuma. V prehodnem obdobju se glede sklicevanj v tem sporazumu na posredovanje podatkov iz PNR šteje, da ta sklicevanja vključujejo dostop do podatkov iz PNR s strani carine v skladu z obstoječim sistemom, opisanim v odstavku 2.

2.   V prehodnem obdobju carina uporablja obstoječi sistem PNR, ki ne shranjuje drugih podatkov iz PNR, razen tistih glede pregleda ob prihodu ali če je bilo storjeno kaznivo dejanje. Obstoječi sitem v zvezi s kontrolami ob prihodu v realnem času omogoča elektronski dostop do podatkovnih polj iz odstavka 9 Priloge, kakor jih vsebujejo rezervacijski sistemi letalskih družb.

Člen 5

Omejitev namena podatkov iz PNR EU

1.   Carina obdeluje podatke iz PNR EU in druge osebne informacije, ki izvirajo iz njih, strogo za namen preprečevanja in boja proti:

(i)

terorizmu in z njim povezanimi kaznivimi dejanji;

(ii)

hudim kaznivim dejanjem, vključno z organiziranim kriminalom, ki so po naravi mednarodna, in

(iii)

izogibanju sodnim nalogom ali prijetju zaradi zgoraj navedenih kaznivih dejanj.

2.   Podatki iz PNR EU se lahko obdelujejo tudi v posameznem primeru, kadar je to potrebno za zaščito ključnih interesov posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali drugih oseb, zlasti, če so ti posamezniki ali druge osebe v življenjski nevarnosti oziroma jim grozi huda poškodba, ali če obstaja veliko tveganje za javno zdravje, zlasti v zvezi z mednarodno priznanimi standardi, kot je Mednarodni zdravstveni pravilnik Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2005.

3.   Poleg tega se podatki iz PNR EU lahko obdelujejo v posameznem primeru, kadar tako obdelavo izrecno zahteva sodna odredba ali avstralska zakonodaja zaradi nadzora in odgovornosti javne uprave, vključno z zahtevami v okviru Zakona o svobodi informiranja iz leta 1982 (Cth), Zakona o Komisiji za človekove pravice in enake možnosti iz leta 1986 (Cth), Zakona o zasebnosti iz leta 1988 (Cth), Zakona o vrhovnem revizorju iz leta 1997 (Cth) ali Zakona o varuhu človekovih pravic iz leta 1976 (Cth). Če se bo področje uporabe podatkov iz PNR EU, ki jih je treba obdelati v skladu s členom 5(3), zaradi prihodnjih sprememb avstralske zakonodaje razširilo, kar bo Avstralija sporočila v skladu s členom 6, se lahko EU sklicuje na določbe členov 10 in 13.

Člen 6

Informiranje o zakonodaji, povezani s Sporazumom

Carina Evropsko unijo obvešča o sprejetju morebitne avstralske zakonodaje, ki neposredno zadeva varstvo podatkov iz PNR EU, kakor je določeno v tem sporazumu.

Člen 7

Varstvo osebnih podatkov posameznikov

1.   Avstralija vzpostavi sistem, dostopen posameznikom ne glede na njihovo državljanstvo ali državo prebivališča, s pomočjo katerega bodo lahko ti prosili za dostop in popravo svojih osebnih podatkov. Zagotovljeno varstvo podatkov iz PNR EU, ki jih po Zakonu o zasebnosti iz leta 1988 (Cth) hranijo službe avstralske vlade, se uporablja ne glede na posameznikovo državljanstvo ali državo prebivališča.

2.   Carina obdeluje prejete podatke iz PNR EU in ravna s posamezniki, ki jih taka obdelava zadeva, strogo v skladu s standardi varstva podatkov, določenimi v tem sporazumu, in veljavnimi avstralskimi zakoni, in sicer brez diskriminacije, zlasti na podlagi državljanstva ali države prebivališča.

Člen 8

Obveščanje posameznikov in javnosti

Informacije v zvezi z obdelavo podatkov iz PNR carina da na voljo javnosti, vključno potnikom; te informacije vključujejo splošne informacije glede organa, ki te podatke zbira, namena zbiranja podatkov, varstva, ki bo zagotovljeno podatkom, načina in obsega njihovega razkritja, postopkov, ki so na voljo za uporabo pravnih sredstev, in kontaktnih informacij za osebe, ki imajo vprašanja ali težave.

Člen 9

Skupni pregled izvajanja

Avstralija in EU redno opravljata skupni pregled izvajanja tega sporazuma, vključno z jamstvi za varstvo in varnost podatkov, da bi skupaj zagotovili učinkovito izvajanje sporazuma. Pri tem pregledu EU zastopa Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost, vključno s predstavniki organa za varstvo podatkov in izvršilnih organov, Avstralijo pa zastopa ustrezni višji uradnik ali pooblaščena oseba avstralske vlade, oziroma uradnik, ki ga določi vsaka stran. EU in Avstralija bosta skupaj določili podrobnosti načina izvajanja pregledov.

Člen 10

Reševanje sporov

Kakršen koli spor med pogodbenicama v zvezi z razlago, uporabo ali izvajanjem tega sporazuma se rešuje s posvetovanjem ali pogajanji med pogodbenicama in se ga ne predloži v reševanje tretji strani ali sodišču.

Člen 11

Spremembe in pregled sporazuma

1.   Pogodbenici se lahko pisno dogovorita o spremembi tega sporazuma. Sprememba začne veljati šele po tem, ko pogodbenici zadovoljita vsem potrebnim notranjim zahtevam, in sicer na dan, o katerem se sporazumeta pogodbenici.

2.   Pogodbenici lahko opravita pregled določb sporazuma štiri leta po podpisu. Ne glede na to obdobje se v primeru, da se sistem PNR izvaja v Evropski uniji, opravi pregled tega sporazuma, če in kadar to lahko olajša delovanje sistema PNR Evropske unije ali izvajanje tega sporazuma.

3.   V primeru pregleda si Avstralija po najboljših močeh prizadeva za olajšanje delovanja sistema PNR Evropske unije.

Člen 12

Prekinitev prenosa podatkov

1.   Pristojni organi v državah članicah EU lahko uporabijo obstoječa pooblastila in prekinejo prenos podatkov carini, da bi s tem zavarovali posameznike pri obdelavi njihovih osebnih podatkov, kadar obstaja precejšnja verjetnost kršenja standardov varstva, določenih v tem sporazumu, kadar obstaja utemeljen sum, da carina ne ukrepa ali ne bo ukrepala ustrezno in pravočasno, da bi rešila določeni primer, in bi zaradi nadaljevanja prenosa podatkov posameznikom, na katere se ti podatki nanašajo, pretila nevarnost povzročitve velike škode.

2.   Pristojni organi v državi(-ah) članici(-ah) EU si okoliščinam primerno prizadevajo, da carino obvestijo in ji omogočijo, da ukrepa, in sicer na naslednji način: pred vsako prekinitvijo se pošlje obvestilo, ki pušča dovolj časa, da carina in pristojni organi ustrezne(-ih) držav(e) članic(e) EU skušajo rešiti problem; EU o tej rešitvi obvesti Avstralijo. EU Avstralijo obvesti o vsaki odločitvi, da se bo sklicevala na pristojnosti iz tega člena.

3.   Prekinitev preneha, takoj ko Avstralija in ustrezni pristojni organi držav(e) članic(e) EU ugotovijo, da so standardi varstva zagotovljeni, in Avstralija o tem obvesti Evropsko unijo.

Člen 13

Odpoved Sporazuma

1.   Vsaka od pogodbenic lahko ta sporazum kadar koli odpove z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Odpoved začne učinkovati devetdeset (90) dni po dnevu uradne obvestitve druge pogodbenice o odpovedi.

2.   Ne glede na odpoved tega sporazuma se podatki iz PNR EU, ki jih v skladu s tem sporazumom hranijo pristojne avstralske oblasti, še naprej obdelujejo v skladu s standardi varstva podatkov iz tega sporazuma.

3.   Ta sporazum in vse obveznosti, ki iz njega izvirajo, razen obveznosti iz člena 13(2), prenehajo veljati in učinkovati sedem let od dne podpisa, razen če se pogodbenici dogovorita, da bosta ta sporazum nadomestili.

Člen 14

Neodstopanje od zakonov

Ta sporazum ne odstopa od avstralskih zakonov in zakonov EU oziroma od zakonov njenih držav članic. Ta sporazum ne ustvarja ali podeljuje pravic ali koristi drugim osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava, niti pravnih sredstev, ki niso izrecno navedena v tem sporazumu.

Člen 15

Začetek veljavnosti, začasna uporaba, jeziki

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki bo sledil dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da sta zaključili za ta namen potrebne notranje postopke.

2.   Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.

3.   V Bruslju, dne tridesetega junija 2008, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku. Ta sporazum je sestavljen tudi v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer pogodbenici te jezikovne različice odobrita z izmenjavo diplomatskih not. Odobrene različice v teh jezikih so enako verodostojne.

ZA EVROPSKO UNIJO

ZA AVSTRALIJO

PRILOGA

Obdelava podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) EU v Avstraliji

1.

Carina zahteva podatke iz PNR EU le za tiste potnike, ki potujejo v Avstralijo, iz nje ali prek nje. To vključuje potnike, ki so v tranzitu prek Avstralije, in sicer tako z kot brez vizumov. Podatki iz PNR EU, do katerih ima carina dostop, vključujejo vse podatke iz PNR, kadar je v načrtu potovanja potnika ali na običajni progi za določene lete razviden cilj potovanja ali vmesni pristanek v Avstraliji.

Razkritje podatkov iz PNR EU

Razkritje avstralski vladi

2.

Carina razkrije podatke iz PNR EU v Avstraliji le za namene iz člena 5(1) Sporazuma, in sicer tistim avstralskim vladnim službam in agencijam, navedenim na seznamu k tej prilogi, katerih delovanje je neposredno povezano s členom 5 tega sporazuma.

3.

Seznam se lahko spremeni z izmenjavo diplomatskih not med pogodbenicama, da bi se vključilo:

(i)

morebitne naslednice služb ali agencij, ki so že vključene na seznam, ali

(ii)

morebitne nove službe ali agencije, vzpostavljene po začetku veljavnosti sporazuma,

katerih delovanje je neposredno povezano s členom 5(1) tega sporazuma.

4.

Podatki iz PNR EU se razkrijejo organom s seznama le, če je to potrebno za odgovor na posebno pisno zahtevo za vsak primer posebej. Carina v skladu z odstavkoma 7 in 8 posreduje podatke iz PNR EU šele po oceni relevantnosti posamezne zahteve glede na namene tega sporazuma. Carina vodi evidenco takih razkritij.

5.

Carina organom s seznama ne razkrije skupine podatkov, razen podatkov iz PNR EU, ki so anonimizirani tako, da na podlagi njih ni več mogoče identificirati posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Organi s seznama obdelujejo take anonimizirane podatke le za namene oblikovanja statistik, izvedbo poglobljenih analiz in analiz trendov, longitudinalnih študij in oblikovanje profila, povezanih z nameni iz člena 5(1) tega sporazuma. Carina organom s seznama v nobenem primeru ne razkrije skupine naslednjih podatkov iz PNR EU:

(iv)

imena (imen);

(vi)

drugih imen iz PNR, vključno s številom potnikov iz PNR;

(vii)

vseh dostopnih kontaktnih informacij (vključno z izvorom informacij);

(xvii)

splošnih opomb, vključno z ostalimi dodatnimi informacijami (OSI), posebnimi informacijami v zvezi s storitvami (SSI) in posebnimi zahtevami v zvezi s storitvami (SSR), v kolikor vsebujejo informacije, s katerimi bi se lahko identificiralo fizično osebo, in

(xviii)

vsakršnih zbranih predhodnih obdelovalnih podatkov o potnikih (APP) in predhodnih podatkov o potnikih (API).

Razkritje vladam tretjih držav

6.

Carina razkrije podatke iz PNR EU le določenim vladnim organom tretjih držav, katerih naloge so neposredno povezane z nameni iz člena 5(1) Sporazuma. Vsako tako razkritje se mora izvesti za vsak posamezen primer posebej in če je to potrebno za preprečevanje ali boj proti kaznivim dejanjem, navedenim v členu 5(1) Sporazuma. Carina vodi evidenco takih razkritij.

Razkritje – Zakon o carinski upravi iz leta 1985 (Cth)

7.

Vsako razkritje iz odstavkov 2 do 6 je tudi v skladu z oddelkom 16 Zakona o carinski upravi iz leta 1985 (Cth) in Zakona o zasebnosti iz leta 1988 (Cth), ki skupaj določata, da oseba, organ ali agencija, ki jim je bila razkrita osebna informacija, uporabljajo ali razkrijejo informacijo le za namen, za katerega je bila informacija osebi, organu ali agenciji posredovana.

8.

V skladu z oddelkom 16 Zakona o carinski upravi iz leta 1985 (Cth) carina pri podatkih iz PNR EU, ki so bili razkriti avstralskim vladnim organom ali vladnim organom tretjih držav, kot pogoj za razkritje od prejemnika zahteva naslednje:

(i)

podatkov iz PNR EU se ne sme nadalje razkrivati brez dovoljenja carine; carina izda dovoljenje le za namene iz člena 5(1) Sporazuma oziroma le avstralskim vladnim organom v skladu s členom 5(2) ali (3) Sporazuma;

(ii)

prejemnik mora te podatke iz PNR EU obravnavati kot informacije občutljivega značaja, kot zaupne informacije posameznika, na katerega se nanašajo;

(iii)

razen v izrednih razmerah, ko je ogroženo življenje ali fizična varnost posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali drugih oseb, mora prejemnik za podatke iz PNR EU uporabljati standarde o varstvu podatkov, enakovredne standardom o varstvu podatkov iz Sporazuma, vključno s standardi glede roka shranjevanja podatkov.

Vrste zbranih informacij:

9.

Vrste zbranih podatkov iz PNR EU:

(i)

koda lokatorja evidence PNR;

(ii)

datum rezervacije/izdaje vozovnice;

(iii)

predvideni datum(i) potovanja;

(iv)

ime (imena);

(v)

dostopne informacije v zvezi s programi zvestobe in informacije o ugodnostih (tj. brezplačne vozovnice, potovanja v višjem potovalnem razredu itn.);

(vi)

druga imena v PNR, vključno s številom potnikov v PNR;

(vii)

vse dostopne kontaktne informacije (vključno z izvorom informacij);

(viii)

vse dostopne informacije o plačilu/obračunavanju (ne vključujejo ostalih informacij o transakciji, ki so povezane s kreditno kartico ali računom in ki niso v zvezi s potovalno transakcijo);

(ix)

načrt potovanja za posamezni PNR;

(x)

turistična agencija/potovalni agent;

(xi)

informacije o letih pod skupno oznako;

(xii)

razdeljene/ločene informacije;

(xiii)

potovalni status potnika (vključno s potrditvijo in prijavo na let);

(xiv)

informacije na vozovnici, vključno s številko vozovnice, enosmerno vozovnico in podatki o Automated Ticket Fare Quote;

(xv)

vse informacije o prtljagi;

(xvi)

informacije o sedežu, vključno s številko sedeža;

(xvii)

splošne opombe, vključno z ostalimi dodatnimi informacijami (OSI), posebnimi informacijami v zvezi s storitvami (SSI) in posebnimi zahtevami v zvezi s storitvami (SSR);

(xviii)

vsi zbrani predhodni obdelovalni podatki o potnikih (APP) in predhodni podatki o potnikih (API);

(xix)

vse pretekle spremembe v PNR iz točk (i) do (xviii).

10.

Včasih bodo podatki iz PNR vsebovali občutljive podatke, in sicer take, ki kažejo na rasno ali etnično poreklo, politična stališča, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu ter podatke v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem („občutljivi podatki EU“). Carina bo „prečistila“ take občutljive podatke EU in jih izbrisala brez nadaljnje obdelave.

Prenos podatkov iz PNR EU

11.

Carina sodeluje s posameznimi letalskimi prevozniki, da bi se za prenos podatkov iz PNR EU zagotovile preudarne in sorazmerne zahteve, usklajene s potrebo po zagotavljanju pravočasnih, točnih in popolnih podatkov iz PNR EU.

V normalnih okoliščinah carina zahteva prvi prenos podatkov iz PNR EU 72 ur pred načrtovanim vzletom, v zvezi z določenim letom pa zahteva največ pet rutinskih prenosov podatkov iz PNR EU. Ne glede na časovni okvir 72 ur lahko carina poda še ad hoc zahteve za posredovanje, če se bo lahko z njihovo pomočjo odzvala na specifične nevarnosti, ki grozijo letu, skupini letov in poti ali na druge okoliščine, povezane z nameni iz člena 5(1) tega člena. Pri izvrševanju te diskrecijske pravice carina deluje preudarno in sorazmerno.

Shranjevanje podatkov

12.

Carina hrani podatke iz PNR EU največ tri leta in pol od datuma prejema; po tem datumu se lahko podatki arhivirajo za nadaljnji dve leti. Do arhiviranih podatkov iz PNR se lahko dostopa le za preiskovalne potrebe in sicer za vsak posamezen primer posebej.

13.

Ne glede na odstavek 12 s strani carine anonimiziranih podatkov iz PNR EU ni treba arhivirati; v nobenem primeru pa jih carina ali druge agencije ne hranijo več kot pet let in pol od datuma, ko je carina prejela podatke iz PNR.

14.

Ob koncu tega obdobja carina izbriše podatke iz PNR EU, razen v primerih iz odstavka 15.

15.

Podatki, ki se nanašajo na tekoče kazenske postopke ali kazenske preiskave, se lahko hranijo, dokler se postopki ali preiskave ne zaključijo. Vprašanje shranjevanja podatkov se bo obravnavalo kot del pregleda, opravljenega v skladu s členom 11 tega sporazuma.

Dostop in pravno varstvo

Varstvo zasebnosti

16.

Zakon o zasebnosti iz leta 1988 (Cth) ureja zbiranje, uporabo, shranjevanje, razkritje, varnost osebnih podatkov, dostop do njih in predelavo teh podatkov, ki jih hrani večina avstralskih državnih služb in agencij. Carina je zavezana Zakonu o zasebnosti in mora s podatki iz PNR EU ravnati v skladu s tem zakonom.

Razkritje podatkov in informacij iz PNR

17.

Podatke iz PNR, ki jih predloži posameznik sam ali se jih predloži v njegovem imenu, se posamezniku na njegovo zahtevo razkrijejo v skladu z Zakonom o zasebnosti in Zakonom o svobodi informiranja iz leta 1982 (Cth) (Zakon FOI). Carina javnosti ne razkriva podatkov iz PNR, razen osebam, na katere se podatki nanašajo, oziroma v skladu z avstralsko zakonodajo njihovim zastopnikom. Zahteve za dostop do osebnih informacij iz PNR, ki jih je predložil vlagatelj zahteve, se lahko posredujejo carini.

Ukrepi za varstvo podatkov – Zakon o zasebnosti iz leta 1988 (Cth)

18.

Vsi osebne informacije, ki jih hrani carina in so „osebne informacije“ v smislu Zakona o zasebnosti in za namen njegovega izvajanja, morajo ustrezati zahtevam Zakona o zasebnosti za varstvo takih informacij. Carina mora z informacijami iz PNR ravnati v skladu z Zakonom o zasebnosti, vključno v zvezi z zbiranjem, uporabo, shranjevanjem, varnostjo, dostopom, predelavo in razkritjem vsakega takšnega podatka.

19.

Pritožbe posameznikov zaradi ravnanja carine z njegovimi podatki iz PNR se lahko pošljejo neposredno carini in nato v skladu z Zakonom zasebnosti pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov.

Ukrepi za varstvo podatkov – revizije varstva podatkov

20.

Avstralski neodvisni pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov lahko razišče, ali agencije spoštujejo Zakon o zasebnosti, ter nadzoruje in razišče, v kolikšni meri carina spoštuje Zakon o zasebnosti.

21.

V skladu z Zakonom o zasebnosti je carina vzpostavila ureditev, ki uradu pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov omogoča, da izvaja redne uradne revizije vseh oblik ravnanja carine s podatki iz PNR EU, izvajanja politik in postopkov ter dostopa do njih. Poleg tega ima carina svoj lasten notranji revizijski program, namenjen za zagotavljanje najvišje ravni varstva podatkov o potnikih in podatkov iz PNR EU.

Ukrepi za varstvo podatkov – Zakon o svobodi informiranja iz leta 1982 (Cth)

22.

Carina je zavezana Zakonu FOI, ki določa, da morajo ti organi dokumente, za katere po Zakonu FOI veljajo izjeme in izvzetja, posredovati vsakemu posamezniku, ki za to zaprosi. Zakon FOI določa, da se o izjemah odloča na podlagi vsakega posameznega primera posebej. V Zakonu FOI obstaja vrsta izjem za zaščito občutljivih podatkov, vključno z izjemami, s katerimi se zaščiti razkritje dokumentov, ki imajo vpliv na nacionalno varnost, obrambo, mednarodne odnose, kazenski pregon, zaščito javnega zdravja in zasebnost posameznika. Carina v skladu z Zakonom FOI obvesti EU o vseh odločitvah v zvezi z javnim razkritjem podatkov iz PNR EU, in sicer v roku enega meseca od sprejetja odločitev.

23.

Zahtevke po popravku podatkov iz PNR v zbirki podatkov carine je mogoče vložiti neposredno pri carini v skladu z Zakonom FOI ali Zakonom o zasebnosti.

Drugi ukrepi za varstvo podatkov – Zakon o varuhu človekovih pravic iz leta 1976 (Cth)

24.

Letalski potniki imajo na podlagi Zakona o varuhu človekovih pravic iz leta 1976 (Cth) pravico, da se pri varuhu človekovih pravic Commonwealtha pritožijo zaradi ravnanja carine pri postopkih na meji.

Ukrepi carine za varnost podatkov iz PNR

25.

Carina še naprej izvaja naslednje ukrepe za varnost podatkov:

(i)

dostop do podatkov iz PNR je omejen na omejeno število uradnikov v carini, ki jih generalni direktor carine uprave v skladu s Carinskim zakonom iz leta 1901 (Cth) posebej pooblasti za namene obdelave podatkov iz PNR, ter

(ii)

vzpostavljen je vsestranski fizični in elektronski varnostni sistem za podatke iz PNR – in sicer računalniški sistem in omrežje – ki:

(a)

izolira podatke iz PNR od običajnega okolja carine in je ločen od vseh ostalih informacijskih sistemov in omrežij carine;

(b)

se nahaja na varovanem območju carine v Avstraliji, do katerega je dostop omejen, in

(c)

mora imeti zavarovan dostop do podatkov iz PNR z večplastno prijavo.

Izvršilni ukrepi

26.

Avstralska zakonodaja za kršitev avstralskih zakonov in drugih predpisov v zvezi z zasebnostjo za nepooblaščeno razkritje informacij predvideva upravne, civilne in kazenske ukrepe, vključno s pravico vsakega posameznika, na katerega se podatki nanašajo, da ima dostop do upravnih in sodnih pravnih sredstev. Kazenski zakonik iz leta 1914 (Cth), Zakon o javnih službah iz leta 1999 (Cth), Zakon o carinski upravi iz leta 1985 (Cth), Zakon o avstralski zvezni policiji iz leta 1979 (Cth) in notranji disciplinski pravilniki agencij, navedenih v priloženem seznamu, na primer določajo kazni v primeru kršitev, vključno z zaporno kaznijo.

Sodelovanje

27.

Da bi pripomogli k policijskemu in pravosodnemu sodelovanju, carina spodbuja prenos analitičnih informacij, ki izhajajo iz podatkov iz PNR, s strani pristojnih avstralskih organov policijskim in pravosodnim organom zadevnih držav članic EU ter po potrebi Europolu in Eurojustu, ob upoštevanju presoje avstralske vlade o ustreznosti ukrepov za varstvo podatkov, ki so predvideni v okviru jurisdikcij EU.

Seznam k Prilogi

Za namene odstavka 2 te priloge se navedejo naslednji organi:

1.

Avstralska komisija za kriminal;

2.

Avstralska zvezna policija;

3.

Avstralska varnostno-obveščevalna organizacija;

4.

Generalni javni tožilec Commonwealtha in

5.

Služba za priseljevanje in državljanstvo.


8.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/58


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2008/652/SZVP

z dne 7. avgusta 2008

o spremembi Skupnega stališča 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 te pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet Evropske unije je 27. februarja 2007 sprejel Skupno stališče 2007/140/SZVP (1), ki izvaja Resolucijo Varnostnega Sveta Združenih narodov 1737 (2006) („RVSZN 1737 (2006)“).

(2)

Svet je 23. aprila 2007 sprejel Skupno stališče 2007/246/SZVP (2), ki izvaja Resolucijo Varnostnega Sveta Združenih narodov 1747 (2007) („RVSZN 1747 (2007)“).

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je 3. marca 2008 sprejel resolucijo 1803 (2008) („RVSZN 1803 (2008)“), ki je razširila obseg omejevalnih ukrepov, uvedenih z RVSZN 1737 (2006) in RVSZN 1747 (2007), ter od vseh držav zahteval, naj sprejmejo potrebne ukrepe za učinkovito izvajanje teh določb.

(4)

Svet je 23. junija 2008 sprejel Skupno stališče 2008/479/SZVP, ki razširja seznam oseb in subjektov, zoper katere je treba uvesti omejitev vstopa in ukrep zamrznitve sredstev.

(5)

RVSZN 1803 (2008) poziva vse države, naj bodo pozorne pri sprejemanju novih zavez v zvezi z državno finančno pomočjo za trgovino z Iranom, da ne bi taka finančna pomoč prispevala k dejavnostim, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja, ali k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

(6)

Iz istih razlogov RVSZN 1803 (2008) vse države poziva tudi, naj pozorno spremljajo poslovanje finančnih ustanov na svojih ozemljih z vsemi bankami, ki imajo sedež v Iranu, ter njihovimi podružnicami in hčerinskimi družbami v tujini, da ne bi na ta način prispevali k dejavnostim, nevarnim z vidika širjenja orožja, ali razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja. Da bi se te dejavnosti lahko spremljale, se nekatere določbe v tem skupnem stališču sklicujejo na Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (3).

(7)

RVSZN 1803 (2008) pozdravlja smernice, ki jih je pripravila projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) kot pomoč državam pri izvajanju njihovih finančnih obveznosti po RVSZN 1737 (2006).

(8)

RVSZN 1803 (2008) poleg tega poziva vse države, naj v skladu s svojimi sodnimi organi in zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava na svojih letališčih in v pristaniščih pregledajo tovor, namenjen v Iran in iz njega, na zrakoplovih in plovilih, katerih lastnik ali upravljavec je Iran Air Cargo ali Islamic Republic of Iran Shipping Line, če obstaja utemeljen razlog za sum, da zrakoplov ali plovilo prevaža prepovedano blago.

(9)

RVSZN 1803 (2008) razširja omejevalne ukrepe na nove osebe in subjekte, ki sodelujejo pri dejavnostih Irana, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, so z njimi neposredno povezani ali jih podpirajo, ali za katere je Varnostni svet ali Odbor za sankcije ugotovil, da so osebam in subjektom, uvrščenim na seznam, pomagali pri izogibanju sankcijam, določenim v RVSZN 1737 (2006), 1747 (2007) ali 1803 (2008), ali pri kršenju njihovih določb.

(10)

Za zagotovitev, da se v zvezi s katerokoli pogodbo ali drugim pravnim poslom, katerega izvedba je bila preprečena zaradi ukrepov, uvedenih z RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007) ali RVSZN 1803 (2008), ne ugodi nobeni zahtevi vlade Irana ali katere koli osebe ali subjekta v Iranu, ali osebe, ki ima nadzor nad tako osebo ali subjektom ali deluje v njegovem imenu, je treba sprejeti potrebne ukrepe, vključno z ukrepi Evropskih skupnosti ali držav članic, sprejetimi zaradi ali v zvezi z izvajanjem ustreznih sklepov Varnostnega sveta.

(11)

Poleg tega je primerno prepovedati dobavo, prodajo ali prenos nekaterih občutljivih predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije z dvojno rabo v Iran, poleg tistih, ki jih je določil Varnostni odbor ali Odbor za sankcije, ki bi jih lahko uporabili pri dejavnostih, povezanih z bogatenjem ali predelovanjem urana ali težko vodo, za razvoj izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali pri opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila pomisleke ali jih je opredelila kot nerešena.

(12)

Zato bi bilo treba Skupno stališče 2007/140/SZVP ustrezno spremeniti.

(13)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2007/140/SZVP se spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 1(1) se doda naslednja točka:

„(d)

nekaterih drugih predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije, ki bi se lahko uporabili pri dejavnostih, povezanih z bogatenjem in predelovanjem urana ali težko vodo, za razvoj izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali pri dejavnostih, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali jih je opredelila kot nerešena. Evropska skupnost sprejme potrebne ukrepe s katerimi določi, kateri drugi predmeti so zajeti s to določbo.“;

2.

člen 3a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3a

1.   Države članice ne sprejemajo novih obveznosti za nepovratna sredstva, finančno pomoč ali ugodna posojila vladi Irana, vključno prek sodelovanja držav članic v mednarodnih finančnih ustanovah, razen za humanitarne in razvojne namene.

2.   Države članice so zadržane pri sprejemanju novih zavez v zvezi z državno finančno pomočjo za trgovino z Iranom, vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, izvoznih garancij ali zavarovanja izvoznih poslov svojim državljanom ali subjektom, ki se ukvarjajo s takimi trgovskimi posli, zaradi zmanjšanja neporavnanih terjatev, da s tako finančno pomočjo ne bi prispevali k dejavnostim, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja, ali razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.“;

3.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 3b

1.   Države članice pozorno spremljajo poslovanje finančnih ustanov, ki so pod njihovo jurisdikcijo, z:

(a)

bankami s sedežem v Iranu, zlasti banko Saderat;

(b)

podružnicami in hčerinskimi družbami bank s sedežem v Iranu, ki so pod jurisdikcijo držav članic; te družbe so navedene v Prilogi III;

(c)

podružnicami in hčerinskimi družbami bank s sedežem v Iranu, ki so pod jurisdikcijo držav članic; te družbe so navedene v Prilogi IV;

(d)

finančnimi ustanovami, ki nimajo sedeža v Iranu niti niso pod jurisdikcijo držav članic, vendar jih nadzirajo osebe ali subjekti, ki imajo sedež v Iranu; te družbe so navedene v Prilogi IV,

da taka finančna pomoč ne bi prispevala k dejavnostim, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja, ali razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

2.   Zato se od finančnih ustanov zahteva, da pri poslovanju z bankami in finančnimi ustanovami iz odstavka 1:

(a)

pozorno spremljajo gibanje na računih, med drugim s programi za skrbno preverjanje strank in v okviru svojih obveznosti glede pranja denarja in financiranja terorizma;

(b)

vztrajajo, naj se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevnega nakazila, ter zavrnejo izvedbo nakazila, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c)

pet let hranijo vse evidence transakcij in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če sumijo ali imajo utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja jedrskega orožja, to takoj sporočijo enoti za finančni nadzor (FIU) ali drugemu, posebej v ta namen imenovanemu organu, če je zadevna država članica sklenila imenovati drug pristojni organ. FIU ali drugemu, posebej v ta namen imenovanemu pristojnemu organu, se pravočasno, posredno ali neposredno, priskrbijo finančne in upravne informacije ter informacije o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za pravilno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih transakcijah.

3.   Od podružnic in hčerinskih družb bank Saderat, ki so pod jurisdikcijo držav članic se zahteva tudi, da pristojni organ države članice, v kateri imajo sedež, obvestijo o vseh nakazilih sredstev, ki so jih izvedle ali prejele, v petih dneh od izvedbe ali prejema nakazila.

Obveščeni pristojni organi ob upoštevanju dogovorov o izmenjavi informacij te podatke takoj sporočijo pristojnim organom drugih držav članic, v katerih imajo sedež partnerji, ki jih ta nakazila zadevajo.“;

4.

vstavi se naslednji člen 3c:

„Člen 3c

1.   Poleg inšpekcij za zagotovitev izvajanja bistvenih določb RVSZN 1737 (2006), 1747 (2007) in 1803 (2008), kakor tudi člena 1 tega skupnega stališča, države članice v skladu s svojimi sodnimi organi in zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava, zlasti pomorskega prava in ustreznih mednarodnih sporazumov o civilnem letalstvu, na svojih letališčih in v pristaniščih pregledajo tovor, namenjen v Iran in iz njega, z zrakoplovov in plovil, katerih lastnik ali upravljavec je Iran Air Cargo ali Islamic Republic of Iran Shipping Line, če obstaja utemeljen razlog za sum, da zrakoplov oziroma plovilo prevaža blago, ki je s tem skupnim stališčem prepovedano.

2.   V primeru pregleda tovora z zrakoplova ali plovila, katerega lastnik ali upravljavec je Iran Air Cargo ali Islamic Republic of Iran Shipping Line v skladu z odstavkom 1 države članice Varnostnemu svetu Združenih narodov v petih delovnih dneh pošljejo poročilo o pregledu, ki vsebuje zlasti razloge za pregled ter podatke o času, kraju, okoliščinah, rezultatih pregleda in druge pomembne podatke.

3.   Za tovorna letala in trgovske ladje, katerih lastnik ali upravljavec je Iran Air Cargo ali Islamic Republic of Iran Shipping Line, je treba pred prihodom oziroma odhodom deklarirati vse blago, ki se vnese na ozemlje države članice ali ki to ozemlje zapusti.“;

5.

v členu 4(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

druge osebe, ki niso navedene v Prilogi I in ki sodelujejo v dejavnostih Irana, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, so z njimi neposredno povezane ali jih podpirajo, vključno s sodelovanjem pri nabavi prepovedanih predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije, ter osebe, ki so osebam in subjektom, uvrščenim na seznam, pomagale pri izmikanju določbam ali kršenju določb RVSZN 1737 (2006), 1747 (2007) ali 1803 (2008) ali tega skupnega stališča; te osebe so naštete v Prilogi II.“;

6.

člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsa sredstva ali gospodarski viri, ki neposredno ali posredno pripadajo naslednjim osebam, so v njihovi lasti oziroma jih posedujejo ali nadzirajo:

(a)

osebam in subjektom, navedenim v Prilogi k RVSZN 1737 (2006), in drugim osebam in subjektom, ki sta jih v skladu z odstavkom 12 RVSZN 1737 (2006) in odstavkom 7 RVSZN 1803 (2008) na seznam uvrstila Varnostni svet ali Odbor; te osebe in subjekti so navedeni v Prilogi I;

(b)

osebam in subjektom, ki niso navedeni v Prilogi I in ki sodelujejo v dejavnostih Irana, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, so z njimi neposredno povezane ali jih podpirajo, ali osebam in subjektom, ki – tudi na nezakonit način – delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjektom, ki jim pripadajo ali jih nadzirajo, ter osebam, ki so osebam ali subjektom, uvrščenim na seznam, pomagale pri izmikanju določbam ali kršenju določb RVSZN 1737 (2006), 1747 (2007) ali 1803 (2008); te osebe in subjekti so navedeni v Prilogi II, se zamrznejo.“;

7.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

V zvezi s pogodbo ali drugim pravnim poslom, katerega izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma preprečena zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z RVSZN 1737 (2006), 1747 (2007) ali 1803 (2008), vključno z ukrepi Evropskih skupnosti ali držav članic, sprejetimi v skladu z ustreznimi sklepi Varnostnega sveta Združenih narodov ali v okviru njihovega izvajanja ali v zvezi z njim se ne odobri nobena odškodnina ali podobna terjatev, ki bi jo zahtevali osebe in subjekti, uvrščeni na seznam iz Priloge I ali II, ali katera koli druga oseba ali subjekt v Iranu, vključno z vlado Irana, ali katera koli druga oseba ali subjekt, ki deluje prek take osebe ali subjekta ali v njeno oziroma njegovo korist.“;

8.

člen 7(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Svet sestavi seznam v prilogah II, III in IV in sprejema spremembe tega seznama soglasno na predlog držav članic ali Komisije.“;

9.

prilogi I in II se nadomestita s prilogama I oziroma II k temu skupnemu stališču;

10.

prilogi III in IV k temu skupnemu stališču se dodata kot prilogi III in IV k Skupnemu stališču 2007/140/SZVP.

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. avgusta 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 61, 28.2.2007, str. 49. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 2008/479/SZVP (UL L 163, 24.6.2008, str. 43).

(2)  Skupno stališče Sveta 2007/246/SZVP z dne 23. aprila 2007 o spremembah Skupnega stališča 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 106, 24.4. 2007, str. 67).

(3)  UL L 309, 25.11.2005, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/20/ES (UL L 76, 19.3. 2008, str. 46).


PRILOGA I

„PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 4(1)(a) ter oseb in subjektov iz člena 5(1)(a)

A.   Fizične osebe

1.

Fereidoun Abbasi-Davani. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007. Druge informacije: višji znanstvenik ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL) z zvezami na inštitutu za uporabno fiziko. Tesno sodeluje z Mohsenom Fakhrizadeh-Mahabadijem.

2.

Dawood Agha-Jani. Funkcija: vodja PFEP – Natanz. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

3.

Ali Akbar Ahmadian. Naziv: viceadmiral. Funkcija: poveljnik združenih sil iranske revolucionarne garde (IRGC). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

4.

Amir Moayyed Alai. Druge informacije: vključen v nadzor montaže in izdelave centrifug. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

5.

Behman Asgarpour. Funkcija: operativni vodja (Arak). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

6.

Mohammad Fedai Ashiani. Druge informacije: vključen v proizvodnjo amonijevega uranil karbonata in vodenje obrata za bogatitev urana v Natanzu. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

7.

Abbas Rezaee Ashtiani. Druge informacije: višji uradnik na Uradu za raziskovanje in rudarstvo (AEOI). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

8.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcija: vodja oddelka za finance in proračun, Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO). Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

9.

Haleh Bakhtiar. Druge informacije: vključena v proizvodnjo magnezija v koncentraciji 99,9 %. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

10.

Morteza Behzad. Druge informacije: vključen v izdelovanje sestavnih delov za centrifuge. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

11.

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcija: vodja Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO); Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

12.

Ahmad Derakhshandeh. Funkcija: predsednik in generalni direktor banke Sepah. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

13.

Mohammed Eslami. Naziv: Dr. Druge informacije: vodja Raziskovalnega in izobraževalnega inštituta za obrambno industrijo. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

14.

Reza-Gholi Esmaeli. Funkcija: vodja oddelka za trgovino in mednarodne posle, Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO). Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

15.

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Druge informacije: Višji znanstvenik na MODAFL in nekdanji vodja raziskovalnega centra za fiziko (PHRC). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

16.

Mohammad Hejazi. Naziv: brigadni general. Funkcija: poveljnik odporniških sil Bassij. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

17.

Mohsen Hojati. Funkcija: direktor koncerna Fajr. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

18.

Seyyed Hussein Hosseini. Druge informacije: uradnik AEOI, vključen v projekt raziskovalnega reaktorja za težko vodo v Araku. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

19.

M. Javad Karimi Sabet. Druge informacije: vodja družbe Novin Energy Company, ki je uvrščena na seznam z resolucijo 1747 (2007). Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

20.

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkcija: direktor koncerna Shahid Bagheri (SBIG). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

21.

Ali Hajinia Leilabadi. Funkcija: generalni direktor družbe Mesbah Energy Company. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

22.

Naser Maleki. Funkcija: vodja koncerna Shahid Hemmat (SHIG). Druge informacije: Naser Maleki je tudi funkcionar MODAFL, ki nadzoruje delo v programu balističnih raket šahab-3. Šahab-3 je balistična raketa dolgega dosega, ki jo trenutno uporablja Iran. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

23.

Hamid-Reza Mohajerani. Druge informacije: vključen v upravljanje proizvodnje v obratu za predelovanje urana (UCF) v Esfahanu. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

24.

Jafar Mohammadi. Funkcija: tehnični svetovalec Iranske organizacije za atomsko energijo (vodja upravljanja proizvodnje ventilov in centrifug). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

25.

Ehsan Monajemi. Funkcija: vodja gradbenega projekta, Natanz. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

26.

Mohammad Reza Naqdi. Naziv: brigadni general. Druge informacije: nekdanji namestnik poveljnika generalštaba vojske, pristojen za logistiko in industrijske raziskave/vodja državnega urada za boj proti tihotapljenju, vključen v ukrepe, s katerimi naj bi se izognili sankcijam iz resolucij 1737 (2006) in 1747 (2007). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

27.

Houshang Nobari. Druge informacije: vključen v vodenje obrata za bogatitev urana v Natanzu. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

28.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Naziv: generalpolkovnik. Funkcija: rektor Univerze za obrambno tehnologijo Malek Ashtar. Druge informacije: kemijski oddelek Univerze za obrambno tehnologijo Ashtar je povezan z MODALF in je izvajal poskuse z berilijem. Oseba, vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

29.

Mohammad Qannadi. Funkcija: podpredsednik Iranske organizacije za atomsko energijo (raziskave in razvoj). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

30.

Amir Rahimi. Funkcija: vodja razvojnega in proizvodnega centra za jedrsko gorivo Esfahan. Druge informacije: razvojni in proizvodni center za jedrsko gorivo Esfahan je del podjetja za proizvodnjo in nabavo jedrskega goriva Iranske organizacije za atomsko energijo, ki se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z obogatitvijo urana. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

31.

Abbas Rashidi. Druge informacije: vključen v bogatenje urana v Natanzu. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

32.

Morteza Rezaie. Naziv: brigadni general. Funkcija: namestnik poveljnika IRGC. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

33.

Morteza Safari. Naziv: kontraadmiral. Funkcija: poveljnik mornarice, IRGC. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

34.

Yahya Rahim Safavi. Naziv: generalmajor. Funkcija: poveljnik, IRGC (Pasdaran). Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program in program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

35.

Seyed Jaber Safdari. Druge informacije: direktor obrata za bogatenje Natanz. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

36.

Hosein Salimi. Naziv: general. Funkcija: poveljnik letalstva, IRGC (Pasdaran). Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

37.

Qasem Soleimani. Naziv: brigadni general. Funkcija: poveljnik sil Qods. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

38.

Ghasem Soleymani. Druge informacije: vodja izkopavanja urana v rudniku urana Saghand. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

39.

Mohammad Reza Zahedi. Naziv: brigadni general. Funkcija: poveljnik kopenskih sil IRGC. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

40.

General Zolqadr. Funkcija: namestnik notranjega ministra za varnostne zadeve, oficir IRGC. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

B.   Pravne osebe, subjekti in organi

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (tudi BK Co.). Druge informacije: vključena v izdelavo sestavnih delov za centrifuge. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

2.

Ammunition and Metallurgy Industries Group (tudi (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group). Druge informacije: AMIG nadzoruje industrijski kompleks ‚7th of Tir‘, (b) AMIG je v lasti in pod nadzorom Organizacije za obrambno industrijo (Defence Industries Organisation – DIO). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

3.

Iranska organizacija za atomsko energijo (AEOI). Druge informacije: vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

4.

Banka Sepah in banka Sepah International. Druge informacije: banka Sepah podpira Organizacijo za vesoljsko industrijo (AIO) ter podrejene družbe, vključno s koncernom Shahid Hemmat (SHIG) in koncernom Shahid Bagheri (SBIG). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

5.

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Druge informacije: (a) podružnica družbe Saccal System, (b) ta družba je poskušala kupiti občutljivo blago za subjekt, naveden v resoluciji 1737 (2006). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

6.

Cruise Missile Industry Group (tudi Naval Defence Missile Industry Group). Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

7.

Organizacija za obrambno industrijo (DIO). Druge informacije: (a) krovna organizacija pod nadzorom MODAFL (iransko ministrstvo za obrambo in logistiko oboroženih sil); nekatere njene podrejene družbe so vključene v program za izdelavo sestavnih delov za centrifuge in v raketni program, (b) vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

8.

Electro Sanam Company (tudi (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Druge informacije: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

9.

Razvojni in proizvodni center za jedrsko gorivo Esfahan (NFRPC) in center za jedrsko tehnologijo Esfahan (ENTC). Druge informacije: sta del Organizacije za jedrsko energijo Iranske družbe za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

10.

Ettehad Technical Group. Druge informacije: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

11.

Koncern Fajr. Druge informacije: (a) prejšnji Instrumentation Factory Plant, (b) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (c) vključena v iranski program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

12.

Farayand Technique. Druge informacije: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug), (b) navedena v poročilih IAEA. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

13.

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (tudi Instrumentation Factories Plant). Druge informacije: organizacija AIO jo je uporabila v poskusih prevzemov. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

14.

Jaber Ibn Hayan. Druge informacije: laboratorij AEOI, vključen v dejavnosti, povezane z gorivnim ciklusom. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

15.

Joza Industrial Co. Druge informacije: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

16.

Kala-Electric (tudi Kalaye Electric). Druge informacije: (a) dobaviteljica za PFEP (obrat za bogatenje urana in testna goriva) – Natanz, (b) vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

17.

Center za jedrske raziskave Karadž. Druge informacije: del raziskovalnega oddelka AEOI. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

18.

Družba Kavoshyar. Druge informacije: podružnica AEOI. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

19.

Khorasan Metallurgy Industries. Druge informacije: (a) podružnica koncerna Ammunition Industries Group (AMIG), ki je odvisna od Organizacije za obrambno industrijo, (b) vključena v izdelavo sestavnih delov za centrifuge. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

20.

Mesbah Energy Company. Druge informacije: (a) dobaviteljica za raziskovalni reaktor A40 v Araku, (b) vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

21.

Niru Battery Manufacturing Company. Druge informacije: (a) podružnica DIO, (b) njena naloga je izdelava energetskih enot za iransko vojsko, vključno z raketnimi sistemi. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

22.

Novin Energy Company (tudi Pars Novin). Druge informacije: deluje v okviru AEOI. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

23.

Parchin Chemical Industries. Druge informacije: podružnica DIO. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

24.

Pars Aviation Services Company. Druge informacije: vzdržuje zračna plovila. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

25.

Pars Trash Company. Druge informacije: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug), (b) navedena v poročilih IAEA. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

26.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company. Druge informacije: sodelovala je pri gradnji obrata za predelovanje urana v Esfahanu. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

27.

Qods Aeronautics Industries. Druge informacije: proizvaja plovila brez posadke (UAV), padala, jadralna padala, motorna padala itd. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

28.

Sanam Industrial Group. Druge informacije: podrejena organizaciji AIO. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

29.

Safety Equipment Procurement (SEP). Druge informacije: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 3.3.2008.

30.

Industrijski kompleks ‚7th of Tir‘. Druge informacije: (a) podrejena DIO, splošno poznana kot neposredno vključena v iranski jedrski program, (b) vključena v iranski jedrski program. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

31.

Koncern Shahid Bagheri (SBIG). Druge informacije: (a) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (b) vključena v iranski program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

32.

Koncern Shahid Hemmat (SHIG). Druge informacije: (a) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (b) vključena v iranski program balističnih raket. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 23.12.2006.

33.

Sho’a’ Aviation. Druge informacije: proizvaja mikrolahka letala. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.

34.

Družba TAMAS. Druge informacije: (a) vključena v dejavnosti, povezane z bogatitvijo urana, (b) TAMAS je najpomembnejši organ, v okviru katerega so bile ustanovljene štiri hčerinske družbe, od katerih ena izvaja ekstrakcijo urana za pridobivanje koncentriranega urana, druga pa je odgovorna za obdelavo in bogatitev urana ter uranove odpadke. Datum uvrstitve na seznam (EU): 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

35.

Koncern Ya Mahdi. Druge informacije: podrejena organizaciji AIO. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 24.3.2007.“


PRILOGA II

„PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 4(1)(b) in oseb ter subjektov člena 5(1)(b)

A.   Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum rojstva: 15.3.1949, številka potnega lista: S4409483, veljavnost 26.4.2000–27.4.2010, izdan v Teheranu, številka diplomatskega potnega lista: D9001950, izdan 22.1.2008, veljavnost: do 21.1.2013, kraj rojstva: Khoy.

Vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI). AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam z RVSZN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Brigadni general IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Namestnik ministra, pristojen za nadzor, na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Pristojen za vse objekte in naprave MODAFL.

24.6.2008

3.

Brigadni general IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Generalni direktor Organizacije za obrambno industrijo (DIO), ki je bila uvrščena na seznam z RVSZN 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Naslov NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Namestnik in generalni direktor Podjetja za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva (NFPC), dela AEOI. AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam z RVSZN 1737 (2006). Svet guvernerjev IAEA in Varnostni svet od Irana zahtevata, da prekine dejavnosti, povezane z bogatitvijo urana, v katerih sodeluje NFPC.

24.4.2007

5.

Inženir Mojtaba HAERI

 

Namestnik ministra, pristojen za industrijo, na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Nadzoruje AIO in DIO.

24.6.2008

6.

Brigadni general IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Vodja generalne uprave iranskega Vrhovnega sveta za nacionalno varnost in udeležen pri oblikovanju politike v zvezi z jedrskimi vprašanji.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Poveljnik v IRGC.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Namestnik vodje Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI).

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Datum rojstva: 24.11.1945, kraj rojstva: Langroud.

Namestnik vodje AEOI. AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam z RVSZN 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Naslov NRC: AEOI-NRC, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran; Telefaks: (+ 9821) 8021412

Vodja Centra za jedrske raziskave AEOI v Teheranu. IAEA od Irana še naprej zahteva pojasnilo glede poskusov ločevanja plutonija, izvedenih v TNRC, in glede prisotnosti delcev visoko obogatenega urana (HEU) v vzorcih iz okolja, vzetih v skladišču odpadkov v Karadžu, kjer so našli zabojnike za skladiščenje tarč z osiromašenim uranom, uporabljenih v teh poskusih. AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam z RVSZN 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generalni direktor podjetja IEI (Iran Electronic Industries)

24.6.2008

12.

Brigadni general Beik MOHAMMADLU

 

Namestnik ministra, pristojen za preskrbo in logistiko, na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL).

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Direktor družbe Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; njegova družba je poskušala pridobiti občutljivo blago v korist subjektov, navedenih v resoluciji 1737 (2006).

24.6.2008

14.

Brigadni general Mohammad NADERI

 

Vodja Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO); AIO je sodelovala v občutljivih iranskih programih.

24.6.2008

15.

Brigadni general IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister MODAFL, pristojen za vse vojaške programe, vključno s programi balističnih raket.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Datum rojstva: 21.4.1954, kraj rojstva: Mashad

Vodja Centra za jedrsko tehnologijo AEOI v Esfahanu. Center nadzoruje Obrat za predelovanje urana v Esfahanu. Svet guvernerjev IAEA in Varnostni svet od Irana zahtevata, da prekine vse dejavnosti, povezane z bogatenjem urana. To vključuje vse dejavnosti v zvezi s predelovanjem urana. AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam z RVSZN 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Kontraadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Namestnik ministra, pristojen za usklajevanje, na MODAFL

24.6.2008

18.

Brigadni general IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Namestnik ministra, pristojen za protiobveščevalno delovanje, na MODAFL, odgovoren za varnost osebja in naprav MODAFL.

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Generalni direktor obrata za predelovanje urana (UCF) v Esfahanu. Ta obrat izdeluje pogonsko snov (UF6) za obrat za bogatitev urana v Natanzu. Solat Sana je 27. avgusta 2006 od predsednika Ahmadinedžada prejel posebno nagrado za svoje delo.

24.4.2007

20.

Brigadni general IRGC Ahmad VAHIDI

 

Namestnik ministra na MODAFL

24.6.2008


B.   Pravne osebe, subjekti in organi

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO nadzira iransko proizvodnjo raket, vključno s koncerni Shahid Hemmat, Shahid Bagheri in Fajr, ki so bile vse uvrščene na seznam z RVSZN 1737 (2006). Vodja AIO in dva druga visoka uradnika sta bila prav tako uvrščena na seznam z RVSZN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Podružnica DIO (Organizacija za obrambno industrijo).

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Namenjena zagotavljanju geoprostorskih podatkov za program balističnih raket

24.6.2008

4.

Bank Melli,

 

Zagotavlja ali poskuša zagotavljati finančno pomoč družbam, ki so vključene v nabavo blaga ali dobavljajo blago za iranski jedrski program in program balističnih raket (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company in DIO). Banka Melli ima vlogo posrednika za občutljive dejavnosti Irana. Posredovala je pri številnih nakupih občutljivih materialov za iranski jedrski program in program balističnih raket. V imenu subjektov, povezanih z iransko jedrsko in raketno industrijo, je opravila vrsto finančnih storitev, vključno z odpiranjem akreditivov in vodenjem računovodskih evidenc. Številne navedene družbe so bile uvrščene na seznam z RVSZN 1737 (2006) in 1747 (2007).

24.6.2008

Banka Melli Iran in vse podružnice in hčerinske družbe, vključno z:

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran

(a)

banko Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Združeno kraljestvo

(b)

banko Melli Iran Zao

9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusija

5.

Raziskovalni center za obrambno tehnologijo in znanost (DTSRC) – znan tudi pod nazivom Raziskovalni center za izobraževanje/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Pristojen za raziskave in razvoj. Podružnica DIO. DTSRC skrbi za velik del nabav DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P.O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Podružnica v celoti pripada MODAFL (in je zato sestrska organizacija AIO, AvIO in DIO). Njena vloga je proizvodnja elektronskih sestavnih delov za iraške sisteme orožja.

24.6.2008

7.

Zračne sile IRGC

 

Vodi iransko evidenco balističnih raket kratkega in dolgega dosega. Vodja zračnih sil IRGC je bil uvrščen na seznam z RVSZN 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Koncern v lasti IRGC. Uporablja tehnične vire IRGC za konstrukcijske dejavnosti; glavni izvajalec pri večjih projektih, vključno z gradnjo tunelov; namenjen podpori iranskemu jedrskemu programu in programu balističnih raket.

24.6.2008

9.

Univerza za obrambno tehnologijo Malek Ashtar

 

Povezana z ministrstvom za obrambo; leta 2003 je v tesnem sodelovanju z AIO uvedla usposabljanje o balističnih raketah.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Podružnica DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Je bila vključena v izdelavo sestavnih delov za program balističnih raket.

24.6.2008

12.

Ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Pristojno za iraške raziskovalne, razvojne in proizvodne programe na obrambnem področju, vključno z jedrskim programom in programom balističnih raket.

24.6.2008

13.

Ministrstvo za obrambo – logistika, izvoz (MODLEX)

P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Je organ MODAFL, pristojen za izvoz, in agencija, prek katere se izvaža izdelano orožje v primeru prenosa iz ene države v drugo. V skladu z RVSZN 1747 (2007) MODLEX naj ne bi trgovala.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Navidezna družba AIO, vključena v nakupe na balističnem področju.

24.6.2008

15.

Podjetje za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Oddelek za proizvodnjo jedrskega goriva (NFPD) AEOI je odgovoren za raziskave in razvoj na področju ciklusa jedrskega goriva, vključno z raziskovanjem urana, izkopavanjem uranove rude, mletjem, predelavo urana in ravnanjem z jedrskimi odpadki. NFPC je naslednik NFPD, podružnica AEOI, ki vodi raziskave in razvoj na področju ciklusa jedrskega goriva, vključno s predelavo in bogatitvijo urana.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Bila je dejavna na področju pogonske tehnologije za iranski program balističnih raket.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Podružnica DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO po vsej verjetnosti posreduje pri uvozu že izdelanega orožja. Verjetno je podružnica MODAFL.

24.6.2008“


PRILOGA III

„PRILOGA III

Subjekti pod jurisdikcijo držav članic, ki so podružnice ali hčerinske družbe bank s sedežem v Iranu in so navedeni v členu 3b(1)(b)“


PRILOGA IV

„PRILOGA IV

Subjekti izven jurisdikcije držav članic, ki so podružnice ali hčerinske družbe bank s sedežem v Iranu ali finančne ustanove, ki nimajo sedeža v Iranu niti niso pod jurisdikcijo držav članic, vendar jih nadzirajo osebe ali subjekti, ki imajo sedež v Iranu, navedeni v členu 3b(1)(c) in (d)“