ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 206

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
2. avgust 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 769/2008 z dne 1. avgusta 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 770/2008 z dne 1. avgusta 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 349/2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 771/2008 z dne 1. avgusta 2008 o predpisih glede organizacije in postopka komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije ( 1 )

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 772/2008 z dne 1. avgusta 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

14

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

 

2008/634/ES

 

*

Sklep, sprejet v medsebojnem soglasju predstavnikov vlad držav članic z dne 18. junija 2008 o določitvi sedeža Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT)

16

 

 

Komisija

 

 

2008/635/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 22. julija 2008 o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Skupnost ob upoštevanju seznamov tretjih držav, osemenjevalnih središč in skupin za zbiranje zarodkov ter pogojev za izdajo spričeval (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3625)  ( 1 )

17

 

 

2008/636/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 22. julija 2008 o vzpostavitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3671)  ( 1 )

32

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 717/2008 z dne 17. julija 2008 o določitvi postopka Skupnosti za upravljanje s količinskimi kvotami (UL L 198, 26.7.2008)

34

 

*

Popravek Direktive Sveta 94/28/ES z dne 23. junija 1994 o določitvi načel v zvezi z zootehniškimi in genealoškimi pogoji, ki veljajo za uvoz živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav, in o dopolnitvi Direktive 77/504/EGS o čistopasemskem plemenskem govedu (UL L 178, 12.7.1994) (Slovenska posebna izdaja, Poglavje 03, Zvezek 16, str. 238)

34

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 769/2008

z dne 1. avgusta 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 590/2008 (UL L 163, 24.6.2008, str. 24).


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 770/2008

z dne 1. avgusta 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 349/2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 42(8a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (2) določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za programe za izkoreninjenje živalskih bolezni.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 349/2005 (3) se uporablja za finančne prispevke Skupnosti, ki jih prejmejo države članice za upravičene izdatke v zvezi z ukrepi za izkoreninjenje živalskih bolezni.

(3)

Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (4) določa nove ukrepe za obvladovanje te bolezni, celo če gre za nizko patogene viruse.

(4)

Odločba 90/424/EGS, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/53/ES (5), predvideva možnost odobritve finančnega prispevka Skupnosti za nekatere ukrepe izkoreninjenja, ki jih izvedejo države članice za obvladovanje aviarne influence. Člen 3a navedene odločbe pogojuje finančni prispevek Skupnosti za izkoreninjenje aviarne influence s predhodno izvedbo minimalnih ukrepov za obvladovanje bolezni, ki jih določa Direktiva 2005/94/ES.

(5)

Besedilo Uredbe (ES) št. 349/2005 je torej treba posodobiti, da se upošteva ta sprememba.

(6)

Uredba (ES) št. 349/2005 predvideva, da se finančna podpora Skupnosti izplača zlasti na podlagi zahtevka za povračilo, ki ga spremlja finančno poročilo, sestavljeno iz oddelka „ustrezna odškodnina“ in oddelka „operativni izdatki“. Prav tako kot pri predložitvi oddelka „ustrezna odškodnina“ je treba predložitev oddelka „operativni izdatki“ navedenega finančnega poročila vezati na uradno obvestilo o posebni odločbi, ki odpira finančno podporo.

(7)

Uredbo (ES) št. 349/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 349/2005 se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z besedilom:

„1.   Ta uredba se uporablja za finančne prispevke Skupnosti, ki jih prejmejo države članice za upravičene izdatke, opredeljene v členih 3, 4 in 5 te uredbe, v zvezi z ukrepi za izkoreninjenje živalskih bolezni in v okoliščinah, predvidenih:

(a)

v členu 3(1) in v členu 3a(1) Odločbe 90/424/EGS, razen bolezni kopitarjev;

(b)

v členu 4(1) in (2), v členu 6(2) in v členu 11(1) navedene odločbe.“

2.

V prvem pododstavku člena 2 se točka (d) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(d)

„nujni izdatki“: izdatki, nastali pri nakupu materiala ali plačilu storitev, predvidenih v prvi, drugi in tretji alinei člena 3(2), drugi alinei člena 3a(3) in točkah (a)(i) do (a)(iv) in (b) člena 11(4) Odločbe 90/424/EGS, katerih narava in neposredna povezava z upravičenimi odhodki, opredeljena v členu 3 te odločbe, je bila dokazana;“

3.

Točki (a) in (b) člena 3 se nadomestita z besedilom:

„(a)

hitra in ustrezna odškodnina se zagotovi lastnikom, prisiljenim v obvezni zakol živine ali po potrebi obvezno uničenje jajc v skladu s prvo in sedmo alineo člena 3(2), prvo alineo člena 3a(3) in točko (a)(i) člena 11(4) Odločbe 90/424/EGS;

(b)

operativni izdatki za plačila ukrepov v zvezi obveznim zakolom ter obveznim uničenjem živali in okuženih proizvodov, s čiščenjem in dezinfekcijo prostorov ter čiščenjem in dezinfekcijo ali po potrebi uničenjem okužene opreme v skladu s prvo, drugo in tretjo alineo člena 3(2), drugo alineo člena 3a(3), s točkami (a)(i) do (a)(iv) in točko (b) člena 11(4) Odločbe 90/424/EGS;“

4.

V členu 7(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Oddelek „operativni izdatki“ finančnega poročila iz točke (a) odstavka 1 je predložen v elektronski obliki v skladu s Prilogo IV v roku šestdesetih koledarskih dni, ki se štejejo od datuma uradnega obvestila o posebni odločbi, ki odpira finančno podporo.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 479/2008 (UL L 148, 6.6.2008, str. 1).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(4)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(5)  UL L 29, 2.2.2006, str. 37.


2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 771/2008

z dne 1. avgusta 2008

o predpisih glede organizacije in postopka komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 93(4) in člena 132 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1907/2006 pooblašča Evropsko agencijo za kemikalije, v nadaljnjem besedilu „agencija“, da sprejema posamezne odločitve glede registracije in vrednotenja kemikalij, in vzpostavlja komisijo za pritožbe, ki odloča o pritožbah proti odločitvam iz člena 91(1) te uredbe.

(2)

Ker Uredba (ES) št. 1907/2006 določa le osnovna pravila glede postopkov pritožb, je treba zagotoviti podrobna pravila o organizaciji komisije za pritožbe kakor tudi podrobna pravila postopka, ki se uporablja za pritožbe pred to komisijo.

(3)

Da bi se zagotovilo uravnoteženo vrednotenje pritožb s pravnega in tehničnega vidika, bi morali pri vsaki pritožbi sodelovati člani komisije za pritožbe s pravnimi in tehničnimi kvalifikacijami, kot je opredeljeno v Uredbi Komisije (ES) št. 1238/2007 z dne 23. oktobra 2007 o predpisih glede kvalifikacij članov komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije (2).

(4)

Glede na člen 89 Uredbe (ES) št. 1907/2006 naj bi komisijo za pritožbe sestavljali predsednik in dva druga člana, od katerih imajo vsi namestnike. Predsednik mora zagotavljati kakovost in skladnost odločitev komisije za pritožbe.

(5)

Za olajšanje ravnanja s pritožbami bi bilo treba imenovati poročevalca za vsak primer, njegove naloge pa bi bilo treba določiti.

(6)

Za zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja komisije za pritožbe bi morala ta vzpostaviti lastno tajništvo.

(7)

Zaradi istih razlogov bi bilo treba komisijo za pritožbe pooblastiti, da sama določa pravila za lastno delovanje in postopke.

(8)

Da bi se komisiji za pritožbe omogočilo doseči končne odločitve v razumnem času, lahko upravni odbor agencije poveča število članov komisije za pritožbe v skladu drugim pododstavkom člena 89(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006. Skladno bi bilo treba komisijo za pritožbe pooblastiti za določanje meril za dodeljevanje primerov med svojimi člani.

(9)

Dokazilo o plačilu pritožbene pristojbine, ki se zahteva za vsako pritožbo v skladu z Uredbo (ES) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (3), bi bilo treba priložiti obvestilu o pritožbi in bi morala biti pogoj za dopustnost pritožbe.

(10)

Po potrebi in na podlagi izkušenj pri izvajanju te uredbe bi morala Komisija preveriti učinkovitost njenih določb in njihovo delovanje v praksi ter jih dopolniti, kadar je to primerno.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Organizacija komisije za pritožbe

Oddelek 1

Komisija za pritožbe

Člen 1

Sestava

1.   O vsaki pritožbi odločajo trije člani komisije za pritožbe agencije, v nadaljnjem besedilu „komisija za pritožbe“.

Vsaj en član je pravno usposobljen, vsaj en član pa tehnično usposobljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1238/2007.

2.   Predsednik komisije za pritožbe, ali eden njegovih namestnikov, predseduje pri vseh pritožbah.

3.   Predsednik zagotavlja kakovost in skladnost odločitev komisije za pritožbe.

Člen 2

Izključitev članov

Če se uporablja postopek na podlagi člena 90(7) Uredbe (ES) št. 1907/2006, se pred sprejetjem odločitve povabi zadevnega člana komisije za pritožbe, da predstavi svoje pripombe o razlogih za kakršne koli ugovore na podlagi člena 90(6) navedene uredbe.

Do sprejetja odločitve na podlagi člena 90(7) te uredbe se postopek začasno ustavi.

Člen 3

Nadomeščanje članov

1.   Kadar se komisija za pritožbe odloči, da člana izključi iz postopka v skladu s členom 90(7) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ga nadomesti z namestnikom.

2.   Predsednik lahko katerega koli člana komisije za pritožbe na njegovo zahtevo nadomesti z namestnikom, če je član odsoten zaradi dopusta, bolezni, neizogibnih obveznosti ali če mu drugi razlogi preprečujejo sodelovanje pri postopkih. Merila za izbor namestnika se predpišejo v skladu s postopkom iz člena 27(3).

Če član ne more zaprositi za nadomeščanje, ga lahko predsednik nadomesti na lastno pobudo.

Predsednik lahko zavrne zahtevek za nadomeščanje samo z utemeljeno odločitvijo.

Če predsednik ne more sodelovati v postopku, določi svojega namestnika. Če predsednik ne more imenovati namestnika, to v njegovem imenu izvede član, udeležen pri odločanju o pritožbi, z najdaljšim stažem v komisiji za pritožbe, ali če imajo drugi člani enak staž, najstarejši član.

3.   Če se člana nadomesti pred obravnavo, se postopek začasno ne ustavi, nadomeščanje pa ne posega v nobeno od že izvršenih stopenj postopka.

Če se člana nadomesti po obravnavi, se obravnava ponovi, razen če se stranke, namestnik in druga dva člana pri odločanju o pritožbi ne sporazumejo drugače.

4.   Če se člana nadomesti, je zadevni namestnik zavezan notranjim odločitvam, sprejetim pred navedenim nadomeščanjem.

5.   Odsotnost člana po tem, ko je komisija za pritožbe sprejela končno odločitev, komisiji za pritožbe ne preprečuje izvajanja ostalih stopenj postopka.

Če predsednik ne more podpisati odločitve ali izvajati preostalih stopenj postopka, navedene stopnje v imenu predsednika izvaja član, udeležen pri odločanju o pritožbi, z najdaljšim stažem v komisiji za pritožbe, ali če imajo drugi člani enak staž, najstarejši član.

Člen 4

Poročevalec

1.   Predsednik imenuje enega od drugih članov, ki odločajo o pritožbi, kot poročevalca za primer ali to funkcijo opravlja sam, pri čemer upošteva potrebo po enakomerni delovni obremenitvi vseh članov.

2.   Poročevalec predhodno preveri pritožbe.

3.   Komisija za pritožbe lahko na predlog poročevalca predpiše katerega koli od postopkovnih ukrepov iz člena 15.

Za izvajanje navedenih ukrepov se lahko pooblasti poročevalca.

4.   Poročevalec pripravi osnutek odločitve.

Oddelek 2

Tajništvo

Člen 5

Tajništvo in tajnik

1.   Komisija za pritožbe vzpostavi tajništvo znotraj agencije v lastni pristojnosti. Oseba, imenovana za tajnika iz odstavka 5, je vodja tajništva.

2.   Naloga tajništva je sprejemanje, posredovanje in varovanje dokumentov ter izvajanje drugih storitev, kot določa ta uredba.

3.   V tajništvu se hrani register pritožb, v katerega se vnesejo vse predložene pritožbe in z njimi povezani dokumenti.

4.   Osebje tajništva, vključno s tajnikom, ne sme sodelovati v nobenem postopku agencije v zvezi z odločitvami, ki bi lahko bile predmet pritožb na podlagi člena 91(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

5.   Komisiji za pritožbe pri izvajanju njenih obveznosti pomaga tajnik, ki ga na predlog predsednika imenuje izvršni direktor.

Predsednik je v celoti pristojen, da usmerja tajnika o zadevah v zvezi z izvajanjem nalog komisije za pritožbe.

6.   Tajnik preverja, ali so izpolnjeni časovni roki in drugi formalni pogoji v zvezi z vlaganjem pritožb.

7.   Splošna navodila za tajnika se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 27(3).

POGLAVJE II

Postopek

Člen 6

Obvestilo o pritožbi

1.   Obvestilo o pritožbi vsebuje:

(a)

ime in naslov pritožnika;

(b)

kadar je pritožnik imenoval predstavnika, ime in službeni naslov predstavnika;

(c)

uradni naslov, če se razlikuje od navedenega pod točkama (a) in (b);

(d)

sklicevanje na sporno odločitev in pravna sredstva pritožnika;

(e)

tožbene razloge in dejanske in pravne trditve;

(f)

kadar je primerno, opis dokazov, ki so na voljo, in izjavo, ki pojasnjuje dejstva, ki jih ti dokazi podpirajo;

(g)

kadar je primerno, navedbo, katere informacije v obvestilu o pritožbi je treba šteti za zaupne.

(h)

navedbo, ali pritožnik soglaša, da se vročitev njemu ali, kadar je to primerno, njegovemu predstavniku opravi po telefaksu, elektronski pošti ali drugem tehničnem sredstvu sporočanja.

2.   Dokazilo o plačilu pritožbene pristojbine v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 340/2008 se priloži obvestilu o pritožbi.

Kadar je pritožnik pravna oseba, se priložijo tudi ustanovna in upravna listina navedene pravne osebe ali zadnji izpisek iz seznama podjetij ali združenj ali kakršno koli drugo dokazilo za njen zakonit obstoj.

3.   Če obvestilo o pritožbi ni v skladu z zahtevami iz odstavka 1(a) do (d) in odstavka 2, tajnik predpiše razumni rok, v katerem jo mora pritožnik uskladiti z zahtevami. Tajnik lahko predpiše tak rok le enkrat.

Med tem časom se rok iz člena 93(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 ne upošteva.

4.   Če se ugotovijo nepravilnosti, zaradi katerih bi se lahko pritožba štela za neupravičeno, tajnik predsedniku nemudoma pošlje utemeljeno mnenje.

Kadar tajnik predpiše rok v skladu z odstavkom 3, tako mnenje pošlje po preteku navedenega roka, če nepravilnost ni bila odpravljena.

5.   Tajnik agenciji nemudoma vroči obvestilo o pritožbi.

6.   Na spletni strani agencije se objavijo datum prijave začetka postopka pritožbe, imena in naslovi strank, primer v postopku, pravna sredstva pritožnika in povzetek tožbenih razlogov ter glavnih dokazov v podporo.

Predsednik odloči, ali se informacije, ki jih navaja pritožnik, v skladu z odstavkom 1(g) štejejo za zaupne in zagotovi, da se kakršne koli informacije, ki se štejejo za zaupne, ne objavijo. Praktične podrobnosti objave se predpišejo v skladu s postopkom iz člena 27(3).

Člen 7

Obramba

1.   Agencija vloži zagovor v dveh mesecih od vročitve obvestila o pritožbi.

Predsednik lahko v izjemnih okoliščinah na utemeljeno zahtevo agencije navedeni rok podaljša.

2.   Zagovor vsebuje:

(a)

kraj, kjer je agencija določila predstavnika, ime in službeni naslov predstavnika;

(b)

tožbene razloge in dejanske in pravne trditve;

(c)

kadar je primerno, opis dokazov, ki so na voljo, in izjavo, ki pojasnjuje dejstva, ki jih ti dokazi podpirajo;

(d)

kadar je primerno, navedbo, katere informacije v zagovoru je treba šteti za zaupne;

(e)

navedbo, ali agencija soglaša, da se vročitev opravi njej ali, kadar je primerno, njenemu zastopniku po telefaksu, elektronski pošti ali drugem tehničnem sredstvu sporočanja.

3.   Kadar agencija kljub pravočasnemu povabilu ne predloži zagovora, se postopek nadaljuje brez zagovora toženca.

Člen 8

Posredovanje

1.   Katera koli oseba, ki jo zanima rezultat primera, predloženega komisiji za pritožbe, lahko posreduje v postopku pred komisijo za pritožbe.

2.   Zahtevek z navedbo okoliščin, ki upravičujejo posredovanje v postopku, se predložijo v dveh tednih od objave iz člena 6(6).

3.   Posredovanje v postopku se omeji na podporo pravnega sredstva ene od strank.

4.   Zahtevek za posredovanje v postopku vsebuje:

(a)

ime in naslov intervenienta;

(b)

mesto, kjer je intervenient določil predstavnika, ime in službeni naslov predstavnika;

(c)

uradni naslov, če se razlikuje od navedenega pod točkama (a) in (b);

(d)

izjavo o pravnem sredstvu intervenienta, s katero ta v celoti ali delno podpira ali nasprotuje pravnemu sredstvu ene od strank;

(e)

tožbene razloge in dejanske in pravne trditve;

(f)

kadar je primerno, dokazne predloge;

(g)

kadar je primerno, navedbo, katere informacije v zahtevku za posredovanje v postopku je treba šteti za zaupne;

(h)

navedbo, ali intervenient soglaša, da se vročitev njemu ali, kadar je primerno, njegovemu predstavniku opravi po telefaksu, elektronski pošti ali drugem tehničnem sredstvu sporočanja.

5.   Komisija za pritožbe odloči, ali se zahtevek za posredovanje dovoli ali ne.

6.   Intervenient svoje stroške krije sam.

Člen 9

Zastopanje

Če je stranka ali intervenient imenoval zastopnika, ta zastopnik predloži pooblastilo.

Člen 10

Vložitev postopkovnih dokumentov

1.   Vse pisne vloge so podpisane in opremljene z datumom.

2.   Za namen izračuna rokov se šteje, da je bil dokument vložen, ko je prispel v tajništvo.

3.   Stranka ali intervenient predloži dokumente tajništvu osebno ali po pošti. Vendar lahko komisija za pritožbe dovoli vložitev dokumentov stranke ali intervenienta po telefaksu, elektronski pošti ali katerem koli drugem tehničnem sredstvu sporočanja.

Pravila, ki urejajo uporabo tehničnih sredstev sporočanja, vključno z uporabo elektronskega podpisa, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 27(3).

Člen 11

Dopustnost pritožbe

1.   Razlogi, zaradi katerih se pritožba šteje za nedopustno, vključujejo naslednje:

(a)

obvestilo o neskladnosti pritožbe z zahtevami iz člena 6(1) od (a) do (d) in (2) ter člena 9 te uredbe;

(b)

pritožnik je zamudil rok za predložitev pritožbe, kot je določen v členu 92(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(c)

pritožba ne nasprotuje odločitvi iz člena 91(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(d)

pritožnik ni niti naslovnik odločitve, ki je predmet pritožbe, niti ga v skladu s členom 92(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 neposredno in osebno ne zadeva.

2.   Če predsednik ne odloči o dopustnosti pritožbe v roku iz člena 93(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006, se pritožba ponovno preda komisiji za pritožbe v proučitev razlogov in dopustnosti. Odločitev o dopustnosti je del končne odločitve.

Člen 12

Proučitev pritožb

1.   Predložitev novih dokazov po prvi izmenjavi pisnih vlog ni dovoljena, razen če komisija za pritožbe odloči, da je zakasnitev pri zagotavljanju dokazov ustrezno utemeljena.

2.   Predložitev novih tožbenih razlogov po prvi izmenjavi pisnih vlog ni dovoljena, razen če komisija za pritožbe odloči, da izhajajo iz novih pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom.

3.   Komisija za pritožbe po potrebi povabi stranke v postopkih, da predložijo pripombe o obvestilih, ki jih je izdala, ali sporočilih druge stranke ali intervenienta.

Komisija za pritožbe določi razumen rok za predložitev pripomb.

4.   Komisija za pritožbe stranke obvesti o zaključku pisnega dela postopka.

Člen 13

Zaslišanja

1.   Komisija za pritožbe izvede zaslišanje, če meni, da je to potrebno, ali če to zahteva stranka.

Zahteva se predloži v dveh tednih od obvestila stranki o zaključku pisnega dela postopka. Predsednik lahko ta rok podaljša.

2.   Tajništvo strankam pošlje vabila k zaslišanju.

3.   Če se stranka, ki je bila pravočasno povabljena na zaslišanje, vabilu ne odzove, se lahko postopek nadaljuje brez navedene stranke.

4.   Zaslišanja pred komisijo za pritožbe so javna, razen če komisija za pritožbe na lastno pobudo ali zahtevo stranke zaradi resnih razlogov odloči drugače.

5.   Zaslišanje odpre in vodi predsednik, ki je odgovoren za njegovo pravilno izvajanje.

Predsednik in drugi člani lahko strankam in njihovim predstavnikom zastavljajo vprašanja.

6.   Tajnik je odgovoren za pripravo zapisnika vsakega zaslišanja.

Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik, ki je javna listina.

Preden se zapisnik podpiše, priče ali strokovnjaki preverijo in potrdijo dele zapisnika, ki navajajo njihove izjave.

7.   Zaslišanje se lahko izvede prek videokonference ali z uporabo druge komunikacijske tehnologije, če so na voljo tehnična sredstva.

Člen 14

Uporaba jezikov

1.   Primer se obravnava v jeziku, v katerem je bilo vloženo obvestilo o pritožbi.

Če je pritožnik naslovnik odločitve, proti kateri je pritožba vložena, se obvestilo o pritožbi vloži v jeziku odločitve ali v enem od uradnih jezikov Skupnosti iz predložitve, ki je povzročila odločitev, vključno z vsemi informacijami, predloženimi v skladu s členom 10(a)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

2.   Jezik primera se uporablja v pisnih in ustnih postopkih ter v zapisniku in odločitvah komisije za pritožbe.

Kakršna koli dodatna dokumentacija se priloži s prevodom v jezik primera.

V primeru dolgih dokumentov se lahko prevodi omejijo na izvlečke. Vendar lahko komisija za pritožbe na lastno pobudo ali zahtevo stranke kadar koli zahteva obsežnejši ali celotni prevod.

3.   Na zahtevo stranke in ko je bila ena stranka zaslišana lahko komisija za pritožbe za del postopka ali celotni postopek dovoli uporabo drugega uradnega jezika Skupnosti, ki ni jezik primera.

4.   Na zahtevo intervenienta in po zaslišanju druge stranke lahko komisija za pritožbe intervenientu dovoli uporabo drugega uradnega jezika Skupnosti, ki ni jezik primera.

5.   Kadar priča ali strokovnjak navede, da se ne more ustrezno izraziti v jeziku primera, mu lahko komisija za pritožbe dovoli uporabo drugega uradnega jezika Skupnosti.

6.   Kadar komisija za pritožbe dovoli uporabo drugega jezika, ki ni jezik primera, tajništvo zagotovi prevod ali tolmačenje.

Člen 15

Postopkovni ukrepi

1.   Komisija za pritožbe lahko kadar koli v postopkih predpiše postopkovne ukrepe.

2.   Namen postopkovnih ukrepov je zlasti:

(a)

zagotoviti učinkovite izvedbe postopkov in olajšanje pridobivanja dokazov;

(b)

določiti točke, za katere morajo stranke predložiti nadaljnje trditve;

(c)

natančno pojasniti pravna sredstva strank, tožbene razloge in njihove trditve ter razjasniti vprašanja, ki so med strankami sporna.

3.   Postopkovni ukrepi lahko zlasti zajemajo:

(a)

postavljanje vprašanj strankam;

(b)

poziv strankam, naj predložijo svoja pisna ali ustna stališča glede nekaterih vidikov v postopku;

(c)

poziv strankam ali tretjim strankam, naj predložijo informacije;

(d)

poziv za predložitev dokumentacije v zvezi s primerom;

(e)

vabljenje strank ali njihovih predstavnikov na sestanke;

(f)

opozarjanje na zadeve, ki se zdijo posebej pomembne, ali na dejstvo, da se nekatera vprašanja ne zdijo več sporna;

(g)

dajanje pripomb, ki lahko pomagajo pri osredotočanju na bistvene stvari med postopkom.

Člen 16

Dokazi

1.   V postopku pred komisijo za pritožbe lahko pridobivanje dokazov vključuje:

(a)

zahtevo za informacije;

(b)

predložitev dokumentov in predmetov;

(c)

zaslišanje strank ali prič;

(d)

izvedensko mnenje strokovnjakov.

Podrobna pravila za izvajanje dokazov se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 27(3).

2.   Če komisija za pritožbe meni, da mora stranka, priča ali strokovnjak izjavo opraviti ustno, zadevno osebo povabi pred komisijo za pritožbe.

3.   Kadar je treba pričo ali strokovnjaka zaslišati pred komisijo za pritožbe, se o tem obvesti stranke. Stranke imajo pravico, da so prisotne in da priči ali strokovnjaku zastavljajo vprašanja.

Stranke lahko v zvezi s pritožbo strokovnjaku ali priči ugovarjajo zaradi pomanjkanja usposobljenosti. Kadar se predloži tak ugovor, zadevo razreši komisija za pritožbe.

4.   Pred predložitvijo dokazov vsak strokovnjak ali priča izjavi, ali ima kakršne koli osebne interese v primeru, ali je bil predhodno udeležen kot predstavnik ene od strank in ali je sodeloval pri odločitvi, proti kateri je bila vložena pritožba.

Kadar strokovnjak ali priča ne dasta take izjave, lahko stranke na to opozorijo komisijo za pritožbe.

5.   Ugovor proti izjavi priče ali strokovnjaka je treba predložiti v dveh tednih po vročitvi vabil strankam, s katerimi so bile povabljene priče ali določen strokovnjak. Stranka predstavi razloge za svoj ugovor in navede kakršne koli dokaze v podkrepitev ugovora.

6.   Vse izjave prič ali strokovnjakov se navedejo v zapisniku.

Člen 17

Stroški v zvezi s pridobivanjem dokazov

1.   Priče in strokovnjaki, ki jih komisija za pritožbe pozove in ki pričajo pred njo, so upravičeni do primernega povračila potnih stroškov in stroškov bivanja.

Priče in strokovnjaki, ki jih komisija za pritožbe pozove in ki pričajo pred njo, so tudi upravičeni do primernega povračila izgube zaslužka.

Strokovnjaki, ki niso člani osebja agencije, so upravičeni do pristojbin za svoje delo.

2.   Plačila za priče se izvedejo po njihovem pričanju in za strokovnjake po tem, ko so opravili svoje dolžnosti ali naloge. Vendar je možno izplačilo predujma.

3.   Upravni odbor agencije določi pravila za izračun stroškov in predujmov, ki jih je treba plačati.

4.   V skladu s postopkom iz člena 27(3) in po dogovoru z upravnim odborom se določi podrobno pravilo glede naslednjega:

(a)

kdo nosi stroške glede pridobivanja dokazov;

(b)

ureditve za kakršna koli plačila za povračilo, nadomestilo in pristojbine za priče in strokovnjake.

5.   Pravila iz odstavka 3 in 4 po potrebi upoštevajo primerljiva pravila iz drugih področij zakonodaje Skupnosti.

Člen 18

Usposobljenost

Če komisija za pritožbe primer odstopi pristojnemu organu agencije v skladu s členom 93(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006, je slednji zavezan obrazložitvam odločitve komisije za pritožbe, razen če se spremenijo okoliščine.

Člen 19

Posvetovanja

1.   Samo trije člani komisije za pritožbe, ki odločajo o pritožbi, sodelujejo pri posvetovanjih glede navedene pritožbe. Posvetovanja so in ostanejo tajna.

2.   Med posvetovanji vsak član navede svoje mnenje in razloge zanj.

Poročevalec izrazi mnenje prvi, predsednik pa zadnji, če poročevalec in predsednik nista ista oseba.

Člen 20

Glasovanje

Če je glasovanje potrebno, se glasuje po vrstnem redu v skladu z drugim odstavkom člena 19(2). Če pa je predsednik tudi poročevalec, ta glasuje zadnji.

Odločitve se sprejemajo z večinskim glasovanjem.

Pri glasovanju se ni dovoljeno vzdržati.

Člen 21

Odločitve

1.   Odločitev vsebuje:

(a)

navedbo o tem, da odločitev izreče komisija za pritožbe;

(b)

datum, na katerega je bila odločitev sprejeta;

(c)

imena članov komisije za pritožbe, ki so sodelovali v postopku;

(d)

imena strank in intervenientov v pritožbi ter njihovih predstavnikov v postopku;

(e)

izjave o zahtevkih strank;

(f)

povzetek dejstev;

(g)

razloge, na katerih temelji odločitev;

(h)

sklep komisije za pritožbe, po potrebi vključno z dodelitvijo stroškov za pridobivanje dokazov in odločitvijo o povračilu pristojbin v skladu s členom 10(4) Uredbe (ES) št. 340/2008.

2.   Odločitev podpišeta predsednik in tajnik. Podpisa sta lahko elektronska.

Izvirnik odločitve se shrani v tajništvu.

3.   Odločitev se vroči strankam v skladu s členom 22.

4.   Odločitvi se priloži izjava, da se jo lahko izpodbija na podlagi člena 230 Pogodbe in člena 94(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006. Za to predviden rok je vključen v izjavo.

Odločitev je zakonita tudi, če te izjave ne vključuje.

5.   Končne odločitve komisije za pritožbe se v celoti objavijo v ustrezni obliki, razen če predsednik na utemeljeno zahtevo stranke odloči drugače.

Člen 22

Vročanje dokumentov

Tajnik zagotovi, da se odločitve in sporočila komisije za pritožbe vročijo strankam in intervenientom.

Vročitev se izvede na enega od naslednjih načinov:

1.

s priporočeno pošiljko s povratnico;

2.

z osebno dostavo s potrdilom o prejemu;

3.

s katerim koli tehničnim sredstvom sporočanja, ki je na voljo komisiji za pritožbe, po katerem je stranka ali njen predstavnik pripravljen sprejeti take vročitve.

Člen 23

Roki

1.   Kakršen koli rok, ki ga predpisuje ali določa Uredba (ES) št. 1907/2006 ali ta uredba za namene postopka pritožbe, se izračuna v skladu z odstavki 2 do 6 tega člena.

2.   Kadar se rok, določen po dnevih, tednih, mesecih ali letih izračuna od dneva, ko je nastopilo dejstvo ali je bilo opravljeno dejanje, se ta dan ne šteje v navedeni rok.

3.   Rok, določen po tednih, mesecih ali letih, se izteče s pretekom tistega dne v tednu, mesecu ali letu, ki se po svojem imenu ali številki ujema z dnem, ko je nastopilo dejstvo ali je bilo opravljeno dejanje, od katerega je začel rok teči.

Če v roku, ki je določen po mesecih oziroma po letih, v zadnjem mesecu ni dneva, ko naj bi se rok iztekel, se rok izteče z iztekom zadnjega dneva v tem mesecu.

4.   Kadar je rok določen po mesecih in po dnevih, se najprej računajo meseci, nato dnevi.

5.   Roki vključujejo uradne praznike agencije, sobote in nedelje.

6.   Če je zadnji dan roka sobota, nedelja ali uradni praznik agencije, se rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Člen 24

Podaljšanje in prekoračitev roka

1.   Vse roke, določene s to uredbo, lahko podaljša oseba, ki jih je predpisala.

2.   Prekoračitev roka ne posega v katero koli pravico stranke, če zadevna stranka zadovoljivo dokaže komisiji za pritožbe obstoj nepredvidljivih okoliščin ali višje sile.

Člen 25

Zadržanje postopka

Komisija za pritožbe lahko po zaslišanju strank na zahtevo stranke ali na lastno pobudo postopek prekine.

Če katera koli stranka prekinitvi nasprotuje, se odločitev utemelji.

Člen 26

Popravki

Komisija za pritožbe lahko po zaslišanju strank na lastno pobudo ali na predlog stranke, ki je podan v enem mesecu po vročitvi odločitve, popravi pisne ali računske napake ter očitne pomanjkljivosti v odločitvi.

POGLAVJE III

Končne določbe

Člen 27

Izvedbeni ukrepi

1.   Dodatna pravila postopkovne narave, potrebna za učinkovito obravnavo pritožb in pravil, potrebnih za organizacijo dela komisije za pritožbe, vključno s pravili, ki zadevajo dodeljevanje primerov med člani se lahko določijo v skladu s postopkom iz odstavka 3.

2.   Praktična pojasnila strankam in intervenientom ter navodila v zvezi s pripravami na zaslišanja pred komisijo za pritožbe in njihovo izvedbo ter z vlaganjem in vročanjem pisnih vlog ali mnenj se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz odstavka 3.

3.   Predsednik in druga dva člana, imenovana v skladu s prvim pododstavkom člena 89(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 sprejmejo pravila in ukrepe iz te uredbe z večinskim glasovanjem.

Člen 28

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2008

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1, popravljena z UL L 136, 29.5.2007, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1354/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 280, 24.10.2007, str. 10.

(3)  UL L 107, 17.4.2008, str. 6.


2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 772/2008

z dne 1. avgusta 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 757/2008 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje z Uredbo (ES) št. 514/2008 (UL L 150, 10.6.2008, str. 7).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 205, 1.8.2008, str. 16.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 2. avgusta 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/16


SKLEP, SPREJET V MEDSEBOJNEM SOGLASJU PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 18. junija 2008

o določitvi sedeža Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT)

(2008/634/ES)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC SO –

ob upoštevanju člena 289 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ustanovitev Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo je bila določena z Uredbo (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (1).

(2)

Določiti bi bilo treba sedež Inštituta –

SKLENILI:

Člen 1

Sedež Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) je v Budimpešti.

Člen 2

Ta sklep, ki bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije, začne učinkovati z dnem objave.

V Bruslju, 18. junija 2008

Predsednica

M. KUCLER DOLINAR


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 1.


Komisija

2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. julija 2008

o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Skupnost ob upoštevanju seznamov tretjih držav, osemenjevalnih središč in skupin za zbiranje zarodkov ter pogojev za izdajo spričeval

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3625)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/635/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti člena 17(2)(b), člena 17(3), prve alinee člena 18(1) ter uvodnega stavka in točke (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti, navedenih v Direktivi. Predvideva tudi pripravo seznama tistih tretjih držav ali delov tretjih držav, ki lahko zagotovijo jamstva, enakovredna jamstvom iz poglavja II Direktive, iz katerih lahko države članice uvažajo seme, jajčne celice in zarodke ovc in koz.

(2)

Direktiva 92/65/EGS predvideva tudi pripravo seznama osemenjevalnih središč in organizacij za zbiranje zarodkov v tretjih državah, za katere lahko navedene tretje države zagotovijo jamstva iz člena 11 navedene direktive.

(3)

Vendar je v zvezi z organizacijami za zbiranje jajčnih celic in zarodkov ovc in koz zaradi skladnosti z zakonodajo Skupnosti in ob upoštevanju mednarodne nomenklature v tem primeru ustrezneje uporabljati izraz „skupine za zbiranje zarodkov“ namesto izraza „središča za zbiranje“.

(4)

Direktiva 92/65/EGS določa, da je treba semenu, jajčnim celicam in zarodkom ovc in koz, ki se uvažajo v Skupnost, priložiti zdravstvena spričevala, katerih vzorci se določijo v skladu z navedeno direktivo.

(5)

Direktiva 92/65/EGS predvideva tudi določitev posebnih zahtev zdravstvenega varstva živali ali jamstev, enakovrednih tistim iz navedene direktive, za uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Skupnost.

(6)

Odločba Komisije 94/63/ES z dne 31. januarja 1994 o pripravi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovac, koz in kopitarjev ter jajčnih celic in zarodkov prašičev (2), določa, da morajo države članice dovoliti uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz iz tretjih držav, ki so uvrščene na seznam iz Priloge k Odločbi Sveta 79/542/EGS (3), iz katerih je dovoljen uvoz živih ovc in koz.

(7)

Odločba C(2008) 3671 (4) razveljavlja Odločbo Komisije 2008/636/ES.

(8)

V skladu s tem je treba na podlagi te odločbe pripraviti seznam tretjih držav, iz katerih države članice morajo dovoliti uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc ter koz.

(9)

Prav tako je treba na podlagi te odločbe pripraviti seznam osemenjevalnih središč in skupin za zbiranje zarodkov, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc ter koz s poreklom iz tretjih držav.

(10)

Člen 17(3) Direktive 92/65/EGS določa postopek sprememb seznamov osemenjevalnih središč in skupin za zbiranje zarodkov, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz. Spremenjeni seznami se morajo objaviti na spletni strani Komisije (5).

(11)

Zaradi skladnosti z zakonodajo Skupnosti je treba v vzorčnem zdravstvenem spričevalu za uvoz semena ovc in koz, ki ga določa ta odločba, upoštevati zahteve, ki urejajo trgovanje v Skupnosti z ovcami in kozami, namenjenih za vzrejo, ter posebne testne režime za navedene živali iz Direktive Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (6).

(12)

Pogoji o zdravstvenem varstvu živali za uvoz ovc in koz, namenjenih za vzrejo, v Skupnost so določeni v Odločbi 79/542/EGS. Tudi te zahteve je treba upoštevati v vzorčnem zdravstvenem spričevalu za uvoz semena ovc in koz iz te odločbe.

(13)

Nekatere nalezljive bolezni ovc in koz se prenašajo s semenom. Zato je treba opraviti posebne preiskave zdravstvenega stanja živali za ugotavljanje takih bolezni v skladu s posebnimi programi preiskav, ki kažejo premike donorjev pred obdobjem zbiranja semena in med njim. Navedene preiskave in programi preiskav morajo biti v skladu z mednarodnimi standardi, zato jih je treba navesti v vzorčnem zdravstvenem spričevalu za uvoz semena ovc in koz iz te odločbe.

(14)

Upoštevati je treba tudi določbe Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (7) ter Uredbe Komisije (ES) št. 546/2006 z dne 31. marca 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih programov za nadzor nad praskavcem ter dodatnih jamstev in odstopanj od nekaterih zahtev Odločbe 2003/100/ES ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1874/2003 (8).

(15)

Sanitarni pogoji za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in prevoz jajčnih celic in zarodkov ter sanitarno-zdravstveni pogoji, ki veljajo za samice donorke, so določeni v poglavjih III in IV Priloge D k Direktivi 92/65/EGS. Vendar je treba zagotoviti dodatna jamstva, zlasti glede uradnega veterinarskega nadzora nad skupinami za zbiranje zarodkov iz te odločbe.

(16)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno, da se v tej odločbi določijo seznam tretjih držav in odobrenih osemenjevalnih središč, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena ovc in koz v Skupnost, seznam tretjih držav in odobrenih skupin za zbiranje zarodkov, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov teh živali v Skupnost, ter pogoji za izdajo spričeval za takšen uvoz, da se vse te zahteve zberejo na enem mestu.

(17)

Pri izvajanju te odločbe je treba upoštevati posebne pogoje za izdajo spričeval iz točke 7(b) poglavja IX(B) Dodatka 2 Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (9), kakor je bil odobren s Sklepom 2002/309/ES, Euratom, Sveta in Komisije glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (10). Zato je treba za pošiljke semena, jajčnih celic ali zarodkov ovc ali koz iz Švice v Skupnost uporabiti spričevala iz Odločbe Komisije 95/388/ES z dne 19. septembra 1995 o vzorcih spričeval za trgovanje med državami članicami Skupnosti s semenom, jajčnimi celicami in zarodki ovc in koz (11), kot so bili sprejeti v skladu z navedeno odločbo.

(18)

Pri izvajanju te odločbe je treba upoštevati posebne pogoje za izdajo spričeval in vzorčna potrdila zdravstveno-sanitarne ustreznosti, ki se lahko določijo v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (12), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 1999/201/ES (13).

(19)

Pri izvajanju te odločbe je prav tako treba upoštevati posebne pogoje za izdajo spričeval in vzorčna potrdila zdravstveno-sanitarne ustreznosti, ki se lahko določijo v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (14), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 97/132/ES (15).

(20)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Uvoz semena

Države članice dovolijo uvoz semena ovc in koz, zbranega v tretji državi in v odobrenem osemenjevalnem središču iz Priloge I, ki izpolnjuje zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v vzorčnem zdravstvenem spričevalu iz Priloge II.

Člen 2

Uvoz jajčnih celic in zarodkov

Države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, ki jih je v tretji državi zbrala odobrena skupina za zbiranje zarodkov iz Priloge III in ki izpolnjujejo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v vzorčnem zdravstvenem spričevalu iz Priloge IV.

Člen 3

Uporaba

Ta odločba se uporablja od 1. septembra 2008.

Člen 4

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(2)  UL L 28, 2.2.1994, str. 47. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/211/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(3)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2008/61/ES (UL L 15, 18.1.2008, str. 33).

(4)  Glej stran 32 tega Uradnega lista.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(7)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 571/2008 (UL L 161, 20.6.2008, str. 4).

(8)  UL L 94, 1.4.2006, str. 28.

(9)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(10)  UL L 114, 30.4.2002, str. 1.

(11)  UL L 234, 3.10.1995, str. 30. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/43/ES (UL L 20, 22.1.2005, str. 34).

(12)  UL L 71, 18.3.1999, str. 3.

(13)  UL L 71, 18.3.1999, str. 1.

(14)  UL L 57, 26.2.1997, str. 5.

(15)  UL L 57, 26.2.1997, str. 4. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 1999/837/ES (UL L 332, 23.12.1999, str. 1).


PRILOGA I

Seznam tretjih držav in odobrenih osemenjevalnih središč, iz katerih države članice morajo dovoliti uvoz semena ovc in koz

Oznaka ISO

Ime tretje države

Številka odobritve središča

Ime središča

Naslov središča

Datum odobritve središča

Pripombe

Opis ozemlja

(po potrebi)

Dodatna jamstva

AU

Avstralija

 

 

 

 

 

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točkah II.4.8 in II.4.9 spričevala iz Priloge II, so obvezna.

CA

Kanada

 

 

 

 

Ozemlje, kakor je opisano v delu 1 Priloge I k Odločbi 79/542/EGS (kakor je bila nazadnje spremenjena).

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točki II.4.8 spričevala iz Priloge II, so obvezna.

CH

Švica

 

 

 

 

 

 

CL

Čile

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

 

 

 

 

 

HR

Hrvaška

 

 

 

 

 

 

IS

Islandija

 

 

 

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Združene države

 

 

 

 

 

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točki II.4.8 spričevala iz Priloge II, so obvezna.

(a)

Zdravstvena spričevala pripravi država izvoznica na podlagi vzorca iz Priloge II. Spričevala v istem zaporedju kot v vzorcu vsebujejo potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države, in po potrebi posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico, kot je navedeno v Prilogi I.

Če namembna država članica EU tako zahteva, je treba v izvirnik zdravstvenega spričevala vključiti tudi dodatne pogoje za izdajo spričeval.

(b)

Izvirnik vsakega spričevala obsega en list papirja z dvostranskim tiskom, ali kadar se zahteva več besedila, je spričevalo v taki obliki, da so vse potrebne strani povezane v celoto in nedeljive.

(c)

Spričevalo se pripravi vsaj v enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se bo na mejni kontrolni točki izvedel inšpekcijski pregled, in namembne države članice EU. Vendar lahko te države članice namesto svojega jezika dovolijo uporabo drugega jezika Skupnosti, ki ga po potrebi spremlja uradni prevod.

(d)

Če se zaradi označitve posameznih delov pošiljke (razpored v točki I.28 vzorca) k spričevalu priložijo dodatne strani, se tudi te štejejo za sestavni del izvirnika spričevala, tako da se vsaka stran označi s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki izda spričevalo.

(e)

Če spričevalo, vključno z dodatnimi razporedi iz točke (d), obsega več kot eno stran, so vse strani oštevilčene – (številka strani) od (skupnega števila strani) – na dnu strani, medtem ko so na vrhu označene s kodno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(f)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar zadnji delovni dan pred natovarjanjem pošiljke za izvoz v Skupnost. V ta namen pristojni organi države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela za izdajo spričeval, enakovredna tistim iz Direktive Sveta 96/93/ES.

Barva podpisa se razlikuje od barve tiska. To pravilo velja tudi za žige, razen za reliefne in vodne žige.

(g)

Izvirnik spričevala mora spremljati pošiljko do prihoda na mejno kontrolno točko EU.

(h)

Spričevalo je veljavno 10 dni od datuma izdaje. V primeru ladijskega prevoza se obdobje veljavnosti spričevala podaljša za čas potovanja.

(i)

Seme in jajčne celice/zarodki se ne prevažajo v istem kontejnerju skupaj z drugim semenom in jajčnimi celicami/zarodki, ki ni(-so) namenjeno(-i) v Evropsko skupnost ali ima(-jo) nižji zdravstveni status.

(j)

Med prevozom v Evropsko skupnost je kontejner zaprt, pečat pa ne sme biti zlomljen.

(k)

Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. mora izdati pristojni organ.


PRILOGA II

Vzorčno zdravstveno spričevalo za uvoz semena ovc in koz

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

Seznam tretjih držav in odobrenih skupin za zbiranje zarodkov, iz katerih države članice morajo dovoliti uvoz jajčnih celic in zarodkov ovc in koz

Oznaka ISO

Ime tretje države

Številka odobritve skupine

Ime skupine

Naslov skupine

Datum odobritve skupine

Pripombe

Opis ozemlja

(po potrebi)

Dodatna jamstva

AU

Avstralija

 

 

 

 

 

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točkah II.5.1 in II.5.2 spričevala iz Priloge IV, so obvezna.

CA

Kanada

 

 

 

 

Ozemlje, kot je opisano v delu 1 Priloge I k Odločbi 79/542/EGS.

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točki II.5.2 spričevala iz Priloge IV, so obvezna.

CH

Švica

 

 

 

 

 

 

CL

Čile

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

 

 

 

 

 

HR

Hrvaška

 

 

 

 

 

 

IS

Islandija

 

 

 

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Združene države

 

 

 

 

 

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točki II.5.2 spričevala iz Priloge IV, so obvezna.

(a)

Zdravstvena spričevala pripravi država izvoznica na podlagi vzorca iz Priloge IV. Spričevala v istem zaporedju kot v vzorcu vsebujejo potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države, in po potrebi posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico, kot je navedeno v Prilogi III.

Če namembna država članica EU tako zahteva, je treba v izvirnik zdravstvenega spričevala vključiti tudi dodatne pogoje za izdajo spričeval.

(b)

Izvirnik vsakega spričevala obsega en list papirja z dvostranskim tiskom, ali kadar se zahteva več besedila, je spričevalo v taki obliki, da so vse potrebne strani povezane v celoto in nedeljive.

(c)

Spričevalo se pripravi vsaj v enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se bo na mejni kontrolni točki izvedel inšpekcijski pregled, in namembne države članice EU. Vendar lahko te države članice namesto svojega jezika dovolijo uporabo drugega jezika Skupnosti, ki ga po potrebi spremlja uradni prevod.

(d)

Če se zaradi označitve posameznih delov pošiljke (razpored v točki I.28 vzorca) k spričevalu priložijo dodatne strani, se tudi te štejejo za sestavni del izvirnika spričevala, tako da se vsaka stran označi s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki izda spričevalo.

(e)

Če spričevalo, vključno z dodatnimi razporedi iz točke (d), obsega več kot eno stran, so vse strani oštevilčene – (številka strani) od (skupnega števila strani) – na dnu strani, medtem ko so na vrhu označene s kodno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(f)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar zadnji delovni dan pred natovarjanjem pošiljke za izvoz v Skupnost. V ta namen pristojni organi države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela za izdajo spričeval, enakovredna tistim iz Direktive Sveta 96/93/ES.

Barva podpisa se razlikuje od barve tiska. To pravilo velja tudi za žige, razen za reliefne in vodne žige.

(g)

Izvirnik spričevala mora spremljati pošiljko do prihoda na mejno kontrolno točko EU.

(h)

Spričevalo je veljavno 10 dni od datuma izdaje. V primeru ladijskega prevoza se obdobje veljavnosti spričevala podaljša za čas potovanja.

(i)

Jajčne celice/zarodki in seme se ne prevažajo v istem kontejnerju skupaj z drugimi jajčnimi celicami/zarodki in semenom, ki ni(-so) namenjeno(-i) v Evropsko skupnost ali ima(-jo) nižji zdravstveni status.

(j)

Med prevozom v Evropsko skupnost je kontejner zaprt, pečat pa ne sme biti zlomljen.

(k)

Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. mora izdati pristojni organ.


PRILOGA IV

Vzorčno zdravstveno spričevalo za uvoz jajčnih celic in zarodkov ovc in koz

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. julija 2008

o vzpostavitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3671)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/636/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti uvodne izjave in točke (a) člena 17(3) ter člena 28 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovino in za uvoz živali, semena, jajčnih celic in zarodkov v Skupnost, za katere ne veljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, določene v posebnih aktih Skupnosti iz Direktive. Prav tako določa pripravo seznama navedenih tretjih držav ali delov tretjih držav, ki lahko zagotovijo jamstva, enakovredna jamstvom iz Direktive, in od katerih lahko države članice uvažajo semena, jajčne celice in zarodke prašičev.

(2)

Del III Priloge k Odločbi Komisije 94/63/ES z dne 31. januarja 1994 o pripravi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovac, koz in kopitarjev ter jajčnih celic in zarodkov prašičev (2), vzpostavlja seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev, in tretjih držav, iz katerih se uvoz semena prašičev dovoli na podlagi Odločbe Komisije 2002/613/ES z dne 19. julija 2002 o pogojih za uvoz merjaščevega semena (3).

(3)

Odločba 94/63/ES je bila večkrat spremenjena, da bi upoštevala nov znanstveni in tehnični razvoj. Trenutno se uporablja za semena, jajčne celice in zarodke ovac in koz ter jajčne celice in zarodke prašičev.

(4)

Komisija namerava v posebnem aktu določiti pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost semena, jajčnih celic in zarodkov ovac in koz, vključno s seznamom tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz navedenih proizvodov.

(5)

Odločba 2002/613/ES vsebuje seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena prašičev. Navedeni seznam je bil pripravljen na podlagi statusa zdravstvenega varstva živali iz tretjih držav, iz katerih se državam članicam dovoli uvoz živih prašičev. Ker ni znanstvenih dokazov, ki bi kazali, da bi se z obdelavo embrija lahko zmanjšalo tveganje glavnih eksotičnih nalezljivih bolezni zaradi zdravstvenega statusa donorja svinje in merjasca, je primerno in v interesu doslednosti in usklajenosti zakonodaje Skupnosti, da se pri določitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov navedenih vrst, sklicuje na navedeni seznam v sedanji odločbi.

(6)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno, da se Odločba 94/63/ES razveljavi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev iz tretjih držav, iz katerih se uvoz semena prašičev dovoli v skladu s členom 1 Odločbe 2002/613/ES.

Člen 2

Odločba 94/63/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. septembra 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(2)  UL L 28, 2.2.1994, str. 47. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/211/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(3)  UL L 196, 25.7.2002, str. 45. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/14/ES (UL L 7, 12.1.2007, str. 28).


Popravki

2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/34


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 717/2008 z dne 17. julija 2008 o določitvi postopka Skupnosti za upravljanje s količinskimi kvotami

( Uradni list Evropske unije L 198 z dne 26. julija 2008 )

Kazalo vsebine na naslovni strani ovitka, naslov na strani 1 ter zaključno besedilo na strani 6:

besedilo:

„17. julij 2008“

se glasi:

„15. julij 2008“.


2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/34


Popravek Direktive Sveta 94/28/ES z dne 23. junija 1994 o določitvi načel v zvezi z zootehniškimi in genealoškimi pogoji, ki veljajo za uvoz živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav, in o dopolnitvi Direktive 77/504/EGS o čistopasemskem plemenskem govedu

( Uradni list Evropske unije L 178 z dne 12. julija 1994 )

(Slovenska posebna izdaja, Poglavje 03, Zvezek 16, str. 238)

Stran 239, člen 3(2)(c):

besedilo:

„(c)

prestati nenapovedan obisk uradne inšpekcijske službe tretje države;“

se glasi:

„(c)

biti nadzorovan s strani uradne inšpekcijske službe tretje države;“.