ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 205

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
1. avgust 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 752/2008 z dne 31. julija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 753/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1299/2007 o priznavanju skupin proizvajalcev hmelja

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 754/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 755/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij ( 1 )

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 756/2008 z dne 31. julija 2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2008

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 757/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 758/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 711/2008 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 759/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 712/2008 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 760/2008 z dne 31. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede dovoljenj za uporabo kazeina in kazeinatov pri proizvodnji sira

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 761/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

26

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Kodificirana različica) ( 1 )

28

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/628/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 25. februarja 2008 o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

40

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

42

 

 

Komisija

 

 

2008/629/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 12. junija 2008 o spremembi Sklepa 2005/56/ES o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

47

 

 

2008/630/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. julija 2008 o nujnih ukrepih v zvezi z raki, uvoženimi iz Bangladeša in namenjenimi za prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3698)  ( 1 )

49

 

 

2008/631/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 29. julija 2008 o spremembi Odločbe 2006/805/ES v zvezi z nekaterimi regijami držav članic iz Priloge in podaljšanjem obdobja uporabe navedene odločbe (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3964)  ( 1 )

51

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupno stališče Sveta 2008/632/SZVP z dne 31. julija 2008 o spremembah Skupnega stališča 2004/161/SZVP o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti Zimbabveju

53

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 752/2008

z dne 31. julija 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 590/2008 (UL L 163, 24.6.2008, str. 24).


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

29,6

TR

74,2

XS

27,8

ZZ

43,9

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

83,1

US

47,0

UY

69,9

ZA

87,7

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

60,6

EG

134,7

IL

145,6

MK

76,7

TR

157,0

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

100,7

BR

102,2

CL

107,2

CN

82,9

NZ

121,6

US

100,6

ZA

91,1

ZZ

100,9

0808 20 50

AR

70,7

CL

82,0

TR

155,9

ZA

99,6

ZZ

102,1

0809 20 95

CA

344,6

TR

417,9

US

570,5

ZZ

444,3

0809 30

TR

160,6

ZZ

160,6

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

91,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 753/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1299/2007 o priznavanju skupin proizvajalcev hmelja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 (1) o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) ter zlasti člena 127 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Sveta (ES) št. 1952/2005 z dne 23. novembra 2005 o skupni ureditvi trga za hmelj (2) je treba razveljaviti s 1. julijem 2008 na podlagi člena 201(1)(c) Uredbe (ES) št. 1234/2007 („Uredbe o enotni SUT“).

(2)

Nekatere določbe glede skupin proizvajalcev, določene v Uredbi (ES) št. 1952/2005, niso bile vključene v Uredbo o enotni SUT. Da bi omogočili nadaljnje ustrezno delovanje trga za hmelj, je treba navedene določbe vključiti v Uredbo Komisije (ES) št. 1299/2007 z dne 6. novembra 2007 o priznavanju skupin proizvajalcev hmelja (3).

(3)

Člen 122 Uredbe o enotni SUT določa splošne pogoje za priznavanje organizacij proizvajalcev s strani držav članic. Navedene pogoje bi bilo treba določiti za sektor hmelja. Zaradi doslednosti bi bilo treba izraz „skupine proizvajalcev“ še naprej uporabljati v navedenem sektorju.

(4)

Da bi se izognili kakršni koli diskriminaciji med proizvajalci ter zagotovili enotnost in učinkovitost sprejetih ukrepov, je treba za celotno Skupnost določiti pogoje, ki jih morajo izpolnjevati skupine proizvajalcev, da bi jih države članice priznale. Da bi dosegli učinkovito centralizacijo ponudbe, morajo biti na eni strani skupine dovolj velike, da so ekonomsko upravičene, na drugi strani pa mora celotno proizvodnjo proizvajalcev tržiti bodisi skupina neposredno bodisi proizvajalci v skladu s skupnimi pravili.

(5)

Uredbo (ES) št. 1299/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1299/2007 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   Za priznavanje organizacij proizvajalcev (v nadaljevanju: skupin proizvajalcev) v skladu s členom 122 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (4) je pristojna država članica, na ozemlju katere ima skupina proizvajalcev registriran sedež.

2.   Države članice priznajo skupine proizvajalcev, ki zahtevajo priznanje in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

(a)

so pravne osebe ali imajo potrebno pravno sposobnost v skladu z nacionalno zakonodajo, da so lahko nosilci pravic in obveznosti;

(b)

uporabljajo skupna pravila za proizvodnjo in prvo stopnjo trženja v smislu iz drugega pododstavka;

(c)

njihovi statuti vključujejo obveznost za proizvajalce, člane skupin:

(i)

da ravnajo v skladu s skupnimi pravili proizvodnje in z odločitvami v zvezi s sortami za pridelavo;

(ii)

da vso svojo proizvodnjo tržijo prek skupine;

(d)

izkazujejo, da so gospodarsko dovolj uspešne;

(e)

iz svojega celotnega področja delovanja izključujejo vsakršno razlikovanje med proizvajalci ali skupinami Skupnosti, zlasti glede na njihovo narodnost ali sedež;

(f)

brez razlikovanja zagotavljajo vsakemu proizvajalcu, ki se zaveže, da bo spoštoval statute, pravico do včlanitve v skupino;

(g)

njihovi statuti vključujejo določbe, ki zagotavljajo, da člani skupine, ki se želijo odreči članstvu, to lahko storijo po najmanj triletnem članstvu v skupini, če skupino o svojem namenu obvestijo vsaj eno leto pred svojim odhodom, ne da bi to vplivalo na nacionalne zakonodajne določbe in predpise, katerih cilj je v določenih primerih zaščititi skupino ali njene upnike pred finančnimi posledicami, ki bi jih lahko imel odhod člana, ali preprečiti odhod člana med proračunskim letom;

(h)

njihovi statuti vključujejo obveznost vodenja ločenih računov za dejavnosti, za katere so bile priznane;

(i)

nimajo prevladujočega položaja v Skupnosti.

‚Prva stopnja trženja‘ pomeni prodajo hmelja, ki jo opravi proizvajalec sam, ali, pri skupini proizvajalcev, prodajo hmelja, ki jo opravijo njeni člani trgovini na debelo ali uporabniški industriji.

3.   Obveznost iz odstavka 2(c) se ne uporablja za proizvode, za katere so proizvajalci sklenili prodajne pogodbe pred svojim včlanjenjem v skupine proizvajalcev, če so bile navedene skupine o njih obveščene in so jih odobrile.

4.   Z odstopanjem od odstavka 2(c)(ii), če to dovoljuje skupina proizvajalcev in pod pogoji, ki jih določi, lahko proizvajalci, ki so člani skupine:

(a)

zamenjajo obveznost, da vso svojo proizvodnjo tržijo prek skupine proizvajalcev iz odstavka 2(c)(ii), z obveznostjo, da tržijo v skladu s skupnimi pravili, določenimi v njihovih statutih, z namenom zagotoviti, da ima skupina proizvajalcev pravico spremljati prodajne cene, ki jih mora odobriti; če jih ne odobri, mora skupina zadevni hmelj odkupiti po višji ceni;

(b)

proizvode, ki zaradi svojih lastnosti niso nujno zajeti v komercialnih dejavnostih njihove skupine, tržijo prek druge skupine proizvajalcev, ki jo je izbrala njihova skupina.

5.   Skupna pravila iz odstavka (2)(b) in (c)(i) se določijo pisno. Ta pravila obsegajo vsaj:

(a)

kar zadeva proizvodnjo:

(i)

določbe o uporabi ene ali več določenih sort ob obnovi ali postavitvi novih nasadov;

(ii)

določbe o izpolnjevanju zahtev nekaterih metod obdelave in varstva rastlin;

(iii)

določbe o obiranju pridelka, sušenju, in kadar je primerno, pripravi za trženje;

(b)

kar zadeva dajanje na trg, še zlasti kadar gre za koncentracijo in pogoje ponudbe:

(i)

splošne določbe, ki urejajo prodajo prek skupine;

(ii)

določbe v zvezi s količinami, ki jih lahko prodajo proizvajalci sami, in pravila, ki urejajo te prodaje.

2.

V členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   V skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 je mogoče državo članico na zahtevo pooblastiti, da prizna skupino, katere registrirane površine obsegajo manj kakor 60 hektarov, če so površine v priznanem območju proizvodnje, ki je manjše od 100 hektarov.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 314, 30.11.2005, str. 1.

(3)  UL L 289, 7.11.2007, str. 4.

(4)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.“


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 754/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 10(3) in prvega pododstavka člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), ter zlasti četrte alinee člena 18(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 (3) določa pogoje zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic, razen perutnine, v Skupnost in pogoje za karanteno, ki se uporabljajo za take ptice po uvozu.

(2)

Priloga V k navedeni uredbi določa seznam karantenskih obratov in centrov, ki so jih pristojni organi držav članic odobrili za uvoz nekaterih ptic, razen perutnine.

(3)

Ciper, Madžarska, Italija, Avstrija, Portugalska in Združeno kraljestvo so pregledali svoje odobrene karantenske obrate in centre ter Komisiji poslali posodobljen seznam navedenih karantenskih obratov in centrov. Seznam odobrenih karantenskih obratov in centrov iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Uredbo (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 318/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(3)  UL L 84, 24.3.2007, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 607/2008 (UL L 166, 27.6.2008, str. 18).


PRILOGA

„PRILOGA V

SEZNAM ODOBRENIH OBRATOV IN CENTROV, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 6(1)

ISO OZNAKA DRŽAVE

IME DRŽAVE

ŠTEVILKA ODOBRITVE KARANTENSKEGA OBRATA ALI CENTRA

AT

AVSTRIJA

AT OP Q1

AT

AVSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-3-KO-Q2

AT

AVSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-3-HO-Q-1

AT

AVSTRIJA

AT3-KR-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 610 Q 1

AT

AVSTRIJA

AT 604 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CZ

ČEŠKA REPUBLIKA

21750016

CZ

ČEŠKA REPUBLIKA

21750027

CZ

ČEŠKA REPUBLIKA

21750050

CZ

ČEŠKA REPUBLIKA

61750009

DE

NEMČIJA

BB-1

DE

NEMČIJA

BW-1

DE

NEMČIJA

BY-1

DE

NEMČIJA

BY-2

DE

NEMČIJA

BY-3

DE

NEMČIJA

BY-4

DE

NEMČIJA

HE-1

DE

NEMČIJA

HE-2

DE

NEMČIJA

NI-1

DE

NEMČIJA

NI-2

DE

NEMČIJA

NI-3

DE

NEMČIJA

NW-1

DE

NEMČIJA

NW-2

DE

NEMČIJA

NW-3

DE

NEMČIJA

NW-4

DE

NEMČIJA

NW-5

DE

NEMČIJA

NW-6

DE

NEMČIJA

NW-7

DE

NEMČIJA

NW-8

DE

NEMČIJA

RP-1

DE

NEMČIJA

SN-1

DE

NEMČIJA

SN-2

DE

NEMČIJA

TH-1

DE

NEMČIJA

TH-2

ES

ŠPANIJA

ES/01/02/05

ES

ŠPANIJA

ES/05/02/12

ES

ŠPANIJA

ES/05/03/13

ES

ŠPANIJA

ES/09/02/10

ES

ŠPANIJA

ES/17/02/07

ES

ŠPANIJA

ES/04/03/11

ES

ŠPANIJA

ES/04/03/14

ES

ŠPANIJA

ES/09/03/15

ES

ŠPANIJA

ES/09/06/18

ES

ŠPANIJA

ES/10/07/20

FR

FRANCIJA

38.193.01

GR

GRČIJA

GR.1

GR

GRČIJA

GR.2

IE

IRSKA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

IT

ITALIJA

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13000

NL

NIZOZEMSKA

NL-13001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13002

NL

NIZOZEMSKA

NL-13003

NL

NIZOZEMSKA

NL-13004

NL

NIZOZEMSKA

NL-13005

NL

NIZOZEMSKA

NL-13006

NL

NIZOZEMSKA

NL-13007

NL

NIZOZEMSKA

NL-13008

NL

NIZOZEMSKA

NL-13009

NL

NIZOZEMSKA

NL-13010

PL

POLJSKA

14084501

PT

PORTUGALSKA

0501 CQA

PT

PORTUGALSKA

0102 CQA

PT

PORTUGALSKA

0301 CQAR

PT

PORTUGALSKA

0507 CQAA

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/07/01

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/07/02

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

01/08/01

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/08/01“


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 755/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1) in zlasti člena 11(c)(ii) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(3) Direktive 2005/36/ES določa, da če so za določen reguliran poklic določene druge posebne ureditve, neposredno povezane s priznavanjem poklicnih kvalifikacij, se ustrezne določbe Direktive 2005/36/ES ne uporabljajo. Člen 3(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/45/ES z dne 7. septembra 2005 o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, in spremembah Direktive 2001/25/ES (2) določa, da se samodejno priznajo spričevala pomorščakov, ki so jih izdale države članice v skladu z zahtevami iz Direktive 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (3). Direktiva 2005/36/ES se zato ne bi smela uporabljati za priznavanje kvalifikacij pomorščakov, ki delajo na krovu ladij, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2001/25/ES.

(2)

Češka republika, Danska, Nemčija, Italija, Romunija in Nizozemska so predložile utemeljene zahteve za izbris njihovih pomorskih poklicev, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2001/25/ES, iz točke 3(a) Priloge II k Direktivi 2005/36/ES.

(3)

Češka republika, Danska, Nemčija, Italija in Romunija so zaprosile za izbris vseh poklicev in z njimi povezanih opisov usposabljanj, ki so za njihove države našteti v točki 3(a) Priloge II k Direktivi 2005/36/ES. Nizozemska je zaprosila za izbris dveh poklicev: „prvi oficir (ladja za obalno plovbo) (z dodatnim usposabljanjem) (stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling))“ in „inženir ladje za obalno plovbo (z diplomo) (diploma motordrijver)“, ter ustreznih opisov izobrazbe iz točke 3(a) Priloge II k Direktivi 2005/36/ES.

(4)

Združeno kraljestvo je predložilo utemeljeno zahtevo za izbris njegovih pomorskih poklicev, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2001/25/ES, iz točke 5 Priloge II k Direktivi 2005/36/ES.

(5)

Direktivo 2005/36/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za priznavanje poklicnih kvalifikacij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2005/36/ES se s tem spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 (UL L 320, 6.12.2007, str. 3).

(2)  UL L 255, 30.9.2005, str. 160.

(3)  UL L 136, 18.5.2001, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/45/ES (UL L 255, 30.9.2005, str. 160).


PRILOGA

Priloga II k Direktivi 2005/36/ES se spremeni:

1.

Točka 3(a) se nadomesti z naslednjo:

„(a)

Pomorska plovba

 

Usposabljanje za naslednje poklice:

 

v Latviji:

ladijski električar (‚Kuģu elektromehāniķis‘),

električar, odgovoren za ladijske hladilnike (‚Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists‘);

 

na Nizozemskem:

VTS-uradnik (‚VTS-functionaris‘),

 

z naslednjim usposabljanjem:

v Latviji:

(i)

za ladijskega električarja (‚kuģu elektromehāniķis‘):

1.

oseba, ki je stara najmanj 18 let;

2.

šolanje, ki traja skupno najmanj 12 let in pol, od tega vsaj devet let osnovne šole in vsaj tri leta poklicnega izobraževanja. Poleg tega se zahteva vsaj 6-mesečna praksa na morju kot ladijski električar ali asistent električar na ladjah z močjo generatorja več kot 750 kW. Poklicno usposabljanje se zaključi s posebnim izpitom pri pristojnem organu, v skladu s programom usposabljanja, ki ga odobri Ministrstvo za promet;

(ii)

za električarja, odgovornega za ladijske hladilnike (‚Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists‘):

1.

oseba, ki je stara najmanj 18 let;

2.

izobraževanje, ki skupaj traja najmanj 13 let, od tega vsaj devet let osnovnošolskega izobraževanja in vsaj tri leta poklicnega izobraževanja. Poleg tega se zahteva vsaj 12-mesečna praksa na morju kot asistent inženirja, odgovornega za ladijske hladilnike. Poklicno usposabljanje se zaključi s posebnim izpitom pri pristojnem organu, v skladu s programom usposabljanja, ki ga odobri Ministrstvo za promet;

na Nizozemskem:

Izobraževanje, ki skupaj traja najmanj 15 let, od tega vsaj tri leta visokošolskega poklicnega izobraževanja (‚HBO‘) ali srednješolskega poklicnega usposabljanja (‚MBO‘), katerim sledijo nacionalni in regionalni programi za specializacijo, od katerih vsak vključuje najmanj 12 tednov teoretičnega izobraževanja in se zaključi z izpitom.“

2.

Točka 5 se spremeni:

Deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea se črtajo.


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 756/2008

z dne 31. julija 2008

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. avgusta 2008.

(5)

Vendar je v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 608/2008 z dne 26. junija 2008 o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2008/2009 (3) uporaba nekaterih dajatev, ki jih določa ta uredba, začasno opuščena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. avgusta 2008 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).

(3)  UL L 166, 27.6.2008, str. 19.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2008

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00 (2)

srednje kakovosti

0,00 (2)

nizke kakovosti

0,00 (2)

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00 (2)

1002 00 00

0,00 (2)

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00 (2)


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 608/2008 je uporaba te dajatve začasno ustavljena.

(3)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

16.7.2008-30.7.2008

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

218,19

148,57

Cena FOB ZDA

272,91

262,91

242,91

130,27

Premija za Zaliv

8,62

Premija za Velika jezera

15,65

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

42,42 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

42,44 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 757/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 688/2008 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje z Uredbo (ES) št. 514/2008 (UL L 150, 10.6.2008, str. 7).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 192, 19.7.2008, str. 49.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 758/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 711/2008 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006 so bila določena od 25. julija 2008 z Uredbo Komisije (ES) št. 711/2008 (2).

(2)

Glede na dodatne informacije, ki so na voljo Komisiji, zlasti v zvezi s spremembo v razmerju med cenami na notranjem in svetovnem trgu, je treba prilagoditi trenutno veljavna izvozna nadomestila.

(3)

Uredbo (ES) št. 711/2008 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 711/2008 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 197, 25.7.2008, str. 30.


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se od 1. avgusta 2008 uporabljajo za beli sladkor in surovi sladkor, izvožen brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

OZnesek nadomestila

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

vse namembne države z izjemo:

(a)

tretjih držav: Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije (), Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Svetega sedeža (Vatikanske mestne države);

(b)

ozemelj držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceute, Melille, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper;

(c)

Evropska ozemlja, za katere zunanje odnose je odgovorna država članica in niso sestavni del carinskega območja Skupnosti: Gibraltár.


(1)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Če donos izvoženega sladkorja ni 92 %, se znesek nadomestila, ki se uporablja, pri vsakem zadevnem izvozu pomnoži s pretvorbenim faktorjem, ki se dobi, če se z 92 deli donos izvoženega surovega sladkorja, izračunanega v skladu z odstavkom 3 točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 759/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 712/2008 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti četrtega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(1)(c), (d) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006 so bile določena od 25. julija 2008 z Uredbo Komisije št. (ES) 712/2008 (2).

(2)

Glede na dodatne informacije, ki so na voljo Komisiji, zlasti v zvezi s spremembo v razmerju med cenami na notranjem in svetovnem trgu, je treba prilagoditi trenutno veljavna izvozna nadomestila.

(3)

Uredbo (ES) št. 712/2008 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 712/2008 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 197, 25.7.2008, str. 32.


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2008 za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,1829

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

vse namembne države z izjemo:

(a)

tretjih držav: Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije (), Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Svetega sedeža (Vatikanske mestne države);

(b)

ozemelj držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceute, Melille, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper;

(c)

Evropska ozemlja, za katere zunanje odnose je odgovorna država članica in niso sestavni del carinskega območja Skupnosti: Gibraltár.


(1)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 760/2008

z dne 31. julija 2008

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede dovoljenj za uporabo kazeina in kazeinatov pri proizvodnji sira

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti členov 121(i), 192 in 194 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2204/90 z dne 24. julija 1990 o določitvi dodatnih splošnih pravil o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode glede sira (2) se od 1. julija 2008 razveljavi z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(2)

Določbe člena 3 Uredbe (EGS) št. 2204/90 o izmenjavi informacij ter o nadzoru in administrativnih ukrepih niso bile vključene v Uredbo (ES) št. 1234/2007. Na podlagi členov 192 in 194 Uredbe (ES) št. 1234/2007 je treba navedene določbe vključiti v Uredbo Komisije (ES) št. 1547/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2204/90 (3).

(3)

Iz razlogov jasnosti in racionalnosti je treba Uredbo (ES) št. 1547/2006 razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(4)

Člen 119 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je za uporabo kazeina in kazeinatov pri proizvodnji sira potrebno predhodno dovoljenje. Treba je določiti podrobna pravila za izdajo teh dovoljenj ob upoštevanju zahtev glede pregledov podjetij. Za lažje izvajanje in spremljanje zadevnih odstopanj je treba dovoljenja izdati za določeno obdobje.

(5)

Člen 121(i) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je treba najvišje odstotke kazeina in kazeinatov, ki se vgrajujejo v sir, določiti na podlagi objektivnih meril in glede na to, kar je tehnološko potrebno. Navedene odstotke je primerno določiti na ravni Skupnosti na osnovi dostopnega znanja. Za olajšanje pregledov, ki naj zagotovijo izpolnjevanje te določbe, je priporočljivo, da se določijo skupni odstotki in ne odstotki za posamezne proizvode, ne glede na strožje standarde na nacionalni ravni.

(6)

Pri uporabi kazeina in/ali kazeinatov v sirih je treba upoštevati mednarodne standarde za sir, zlasti kar zadeva razmerje med beljakovinami iz sirotke in kazeinom (4).

(7)

Treba je določiti podrobna pravila o nadzoru in kaznih ob upoštevanju strukture panoge. Raven kazni bo treba določiti, ko bo ponovno uvedena pomoč v skladu s členom 100 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(8)

Brez poseganja v kakršne koli nacionalne kazni za uporabo kazeina in kazeinatov pri proizvodnji sira brez dovoljenja je primerno, da se, kadar je znesek pomoči določen v skladu s členom 100 Uredbe (ES) št. 1234/2007, zahteva kazen, določena na osnovi vrednosti kazeina in kazeinatov na eni strani ter vrednosti ustrezne količine posnetega mleka v prahu na drugi strani, da se izniči vsaj gospodarska korist, ki izhaja iz uporabe brez dovoljenja. Dokler je pomoč za proizvodnjo kazeina in kazeinatov enaka nič, je primerno, da se stopnja kazni ne določi.

(9)

Člen 204(2)(f) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da Uredba velja za sektor mleka in mlečnih izdelkov, razen določb, navedenih v poglavju III naslova I dela II, od 1. julija 2008. Od tega datuma dalje razveljavlja Uredbo (EGS) št. 2204/90. Ta uredba mora zato veljati od 1. julija 2008.

(10)

Da bi omogočili prilagoditev panoge na novi najvišji odstotek, ki ga je treba vključiti in razširiti na druge sire, je treba določiti odstopanje za obdobje šestih mesecev.

(11)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dovoljenja iz člena 119 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se odobrijo za obdobje 12 mesecev na zahtevo zadevnih podjetij pod pogojem, da se pisno zavežejo, da sprejemajo in izpolnjujejo določbe člena 3 te uredbe.

2.   Dovoljenja se izdajo z zaporedno številko za vsako podjetje ali po potrebi za vsako proizvodno enoto posebej.

3.   Dovoljenja lahko pokrivajo eno ali več vrst sira v skladu z vlogo, ki jo sestavi zadevno podjetje.

Člen 2

1.   Najvišji odstotek, ki je omenjen v členu 121(i)(i) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in se vključi v proizvode, ki se uvrščajo v oznako KN 0406, je 10 %. Velja za težo sira, ki ga proizvede podjetje ali zadevna proizvodna enota v šestmesečnem obdobju.

Siri z dodanim kazeinom ali kazeinati ne smejo preseči razmerja med beljakovinami iz sirotke in kazeinom v mleku ter morajo biti v skladu z nacionalno zakonodajo države proizvodnje glede uporabe kazeina in kazeinatov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 je do 31. decembra 2008 najvišji odstotek, omenjen v prvem pododstavku navedenega odstavka, 5 % za:

(a)

predelani sir, ki se uvršča v oznako KN 0406 30;

(b)

naribani predelani sir, ki se uvršča v oznako KN ex 0406 20, proizveden z neprekinjenim postopkom, brez dodajanja že proizvedenega predelanega sira;

(c)

predelani sir v prahu, ki se uvršča v oznako KN ex 0406 20, proizveden z neprekinjenim postopkom, brez dodajanja že proizvedenega predelanega sira.

Člen 3

1.   Podjetje:

(a)

pristojnemu organu prijavi količine in vrste proizvedenega sira ter količine kazeina in kazeinatov, ki so vgrajeni v različne proizvode;

(b)

vodi evidenco zalog, da omogoči preverjanje količin in vrst proizvedenega sira, količin nabavljenega in/ali proizvedenega kazeina in kazeinatov ter njihov namembni kraj in/ali uporabo.

2.   Evidence zalog, navedene v členu 1(b), vsebujejo podatke o poreklu, sestavi in količini surovin, uporabljenih pri proizvodnji sirov. Države članice lahko zahtevajo vzorce, ki se jemljejo zato, da se zagotovi preverjanje teh podatkov. Države članice zagotavljajo, da se podatki, ki jih zberejo od podjetij, štejejo kot zaupni.

Člen 4

1.   Države članice zagotovijo skladnost s to uredbo z upravnimi in fizičnimi preverjanji, zlasti z izvajanjem:

(a)

pogostih, nenapovedanih pregledov na kraju samem, da se navzkrižno pregledajo na eni strani evidenca zalog in ustrezni trgovinski dokumenti ter na drugi strani dejanske zaloge; takšni pregledi se nanašajo na reprezentativno število prijav, navedenih v členu 3(1)(a);

(b)

občasnih pregledov podjetij, ki proizvajajo sir in jim ni bilo izdano dovoljenje.

2.   Vsako podjetje, ki je prejelo dovoljenje, se pregleda najmanj enkrat letno.

Člen 5

Države članice vodijo evidenco:

(a)

števila izdanih in/ali preklicanih dovoljenj;

(b)

količin kazeina in kazeinatov, prijavljenih glede na ta dovoljenja, in količine proizvedenega sira;

(c)

primerov, v katerih so bili kazein in/ali kazeinati uporabljeni brez dovoljenja ali brez upoštevanja določenih odstotkov, z navedbo količin kazeina in kazeinatov, uporabljenih brez dovoljenja.

Člen 6

1.   Brez poseganja v kazni, ki jih določijo zadevne države članice, se za kazein in kazeinate, uporabljene brez dovoljenja, naloži kazen. Kazen se bo določila, ko se bo spremenila pomoč v skladu s členom 100 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

2.   Zneski, zbrani na podlagi prvega odstavka, se štejejo za namenske prejemke v skladu s členom 12 Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 (5) in se Komisiji prijavijo v skladu s členom 5 navedene uredbe.

Člen 7

1.   Uredba (ES) št. 1547/2006 se razveljavi.

Vendar ostanejo dovoljenja, izdana v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1547/2006, veljavna, dokler jim ne poteče veljavnost.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno uredbo in na člen 3 Uredbe (EGS) št. 2204/90 se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008. Člen 2(1) se uporablja od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 201, 31.7.1990, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2583/2001 (UL L 345, 29.12.2001, str. 6).

(3)  UL L 286, 17.10.2006, str. 8.

(4)  Generalni standard za sir v Codex Alimentarus (CODEX STAN A-6, spremenjen leta 2006).

(5)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.


PRILOGA

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1547/2006

Uredba (EGS) št. 2204/90

Ta uredba

člena 1 in 2

 

člena 1 in 2

 

člen 3(1)(a) in (b)

člen 3 (1)

 

člen 3(1)(c)

člen 4(1)

člen 3(1)

 

člen 3(2)

člen 3(2)

 

člen 4(2)

člen 3(3)

 

člen 5(c)

člen 4(1)

 

člen 6

člen 4(2)

 

člen 5

 

člen 5(a) in (b)

člen 6

 

 

člen 7

člen 7

 

člen 8

Priloga I

 

Priloga II

 

Priloga III

 


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 761/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti člena 33(2)(a) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stopnje nadomestil, ki se od 25. julija 2008 uporabljajo za proizvode, navedene v Prilogi, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 716/2008 (2).

(2)

Iz uporabe pravil in meril iz Uredbe (ES) št. 716/2008 za informacije, ki so trenutno na razpolago Komisiji, izhaja, da je izvozna nadomestila, ki se trenutno uporabljajo, treba spremeniti v skladu s Prilogo k Uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, določene z Uredbo (ES) št. 716/2008, se spremenijo v skladu s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za podjetništvo in industrijo


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 197, 25.7.2008, str. 52.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 1. avgusta 2008 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

18,29

18,29


(1)  Stopnje, določene v tej prilogi, se ne uporabljajo za izvoz

(a)

tretjih držav: Albanije, Andore, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije (), Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Svetega sedeža (Vatikanske mestne države) n ter za blago iz preglednic I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo;

(b)

ozemelj držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Ceute, Melille, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Heligoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper;

(c)

Evropska ozemlja, za katere zunanje odnose je odgovorna država članica in niso sestavni del carinskega območja Skupnosti: Gibraltár.

(2)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


DIREKTIVE

1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/28


DIREKTIVA SVETA 2008/72/ES

z dne 15. julija 2008

o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Proizvodnja zelenjave ima pomembno vlogo v kmetijstvu Skupnosti.

(3)

Zadovoljivi rezultati pri pridelavi zelenjave so v veliki meri odvisni od kakovosti in zdravstvenega stanja ne samo semena, katerega že ureja Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (4), ampak tudi od sadilnega materiala zelenjadnic, uporabljenega za njihovo razmnoževanje.

(4)

Zaradi različnega obravnavanja razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic v različnih državah članicah lahko nastanejo ovire pri trgovanju in je s tem oviran prosti pretok tega blaga v Skupnosti.

(5)

Usklajeni pogoji na ravni Skupnosti bi morali zagotavljati, da kupci v vsej Skupnosti dobijo zdrav in kakovosten razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic.

(6)

Ti usklajeni pogoji, v kolikor se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin, morajo biti v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (5).

(7)

Glede zdravstvenega varstva rastlin, brez poseganja v določbe Direktive 2000/29/ES, ni primerno uporabljati pravil Skupnosti o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, če se izkaže, da so ti proizvodi namenjeni za izvoz v tretje države, saj so tam veljavna pravila lahko drugačna od pravil, predpisanih v tej direktivi.

(8)

Določanje standardov zdravstvenega varstva rastlin in kakovostnih standardov za vsak rod in vrsto zelenjadnic zahteva dolgotrajno in natančno tehnično in znanstveno preučevanje. Zato bi bilo treba za ta namen določiti postopek.

(9)

Predvsem dobavitelji razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic morajo zagotoviti, da njihovi proizvodi izpolnjujejo pogoje, določene v tej direktivi.

(10)

Pristojni organi držav članic bi morali pri izvajanju nadzora in inšpekcijskih pregledov zagotoviti, da dobavitelji izpolnjujejo te pogoje.

(11)

Treba bi bilo predvideti nadzorne ukrepe Skupnosti, s katerimi bi v vseh državah članicah zagotovili enotno uporabo standardov, predpisanih v tej direktivi.

(12)

V interesu kupcev razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic je, da so imena sort znana in da je ohranjena njihova istovetnost.

(13)

Treba bi bilo predvideti, kolikor je to mogoče, uporabo določb o sortnem vidiku, kot je določen v zvezi s trženjem semen zelenjadaric.

(14)

Za zagotovitev istovetnosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic in njegovo trženje v skladu s predpisi, bi bilo treba določiti pravila Skupnosti o ločevanju partij in označevanju. Etikete bi morale vsebovati podatke, ki omogočajo tako uradni nadzor kot informiranje uporabnika.

(15)

Treba bi bilo določiti pravila, ki bi ob morebitnih začasnih težavah z dobavo dovoljevala trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, za katere veljajo manj stroge zahteve, kot jih vsebuje ta direktiva.

(16)

Za rodove in vrste, ki so določeni v Prilogi II in za katere bodo sestavljeni načrti, bi bilo treba državam članicam prepovedati določanje novih pogojev ali omejitev za trženje, z izjemo teh, ki jih predpisuje ta direktiva.

(17)

Treba bi bilo omogočiti trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, proizvedenega v tretjih državah, znotraj Skupnosti, pod pogojem, da daje enaka zagotovila kot razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, proizveden v Skupnosti, in je v skladu s pravili Skupnosti.

(18)

Za uskladitev tehničnih metod preizkušanja, ki jih uporabljajo države članice, in za primerjanje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, proizvedenega v Skupnosti, s tistim, ki je proizveden v tretjih državah, bi bilo treba izvesti primerjalne poskuse, s katerimi bi preverili skladnost teh proizvodov z zahtevami te direktive.

(19)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te Direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6).

(20)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge III –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Ta direktiva se uporablja za trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, v Skupnosti.

2.   Členi od 2 do 20 in člen 23 veljajo za rodove in vrste, naštete v Prilogi II, kot tudi za njihove hibride.

Za podlage in druge dele rastlin drugih rodov in vrst ali njihovih hibridov prav tako veljajo navedeni členi, če je ali če bo material prej navedenih rodov oziroma vrst ali njihovih hibridov cepljen nanje.

3.   Spremembe seznama rodov in vrst iz Priloge II je treba sprejeti po postopku iz člena 21(3).

Člen 2

Ta direktiva ne velja za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki je namenjen za izvoz v tretje države, če je primerno označen in kot tak zadostno izoliran, brez poseganja v pravila o zdravstvenem varstvu iz Direktive 2000/29/ES.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s prvim odstavkom, zlasti v zvezi z istovetnostjo in izolacijo, se sprejmejo po postopku iz člena 21(2).

Člen 3

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„razmnoževalni material“ pomeni dele rastlin in ves rastlinski material, vključno s podlagami, namenjen razmnoževanju in proizvodnji zelenjave;

(b)

„sadilni material“ pomeni cele rastline in dele rastlin, pri cepljenih rastlinah vključno s cepiči, namenjene sajenju za proizvodnjo zelenjave;

(c)

„dobavitelj“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki se poklicno ukvarja vsaj z eno izmed spodaj navedenih dejavnosti, povezano z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic: razmnoževanje, proizvodnja, hranjenje in/ali obdelava in trženje;

(d)

„trženje“ pomeni imeti na razpolago ali na zalogi, razstavljanje ali ponujanje za prodajo, prodaja in/ali dostava razmnoževalnega ali sadilnega materiala zelenjadnic v kakršni koli obliki tretjim osebam;

(e)

„pristojni uradni organ“ pomeni

(i)

edini in osrednji organ, ki ga ustanovi ali določi država članica pod nadzorom nacionalne vlade in ki je pristojen za kakovost;

(ii)

kateri koli državni organ, ustanovljen:

na nacionalni ali

na regionalni ravni, pod nadzorom nacionalnih organov in v mejah, določenih z nacionalno zakonodajo države članice.

Organi, navedeni v točkah (i) in (ii), lahko v skladu z nacionalno zakonodajo določijo, da naloge iz te direktive izvaja po njihovem pooblastilu in pod njihovim nadzorom pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je na podlagi uradno priznanega statuta pristojna izključno za specifične javne naloge, vendar le, če ta pravna oseba, in njeni člani, nima osebnih koristi od izida ukrepov, ki jih sprejme.

Države članice zagotovijo tesno sodelovanje med organi iz točk (i) in (ii).

Poleg tega je lahko po postopku iz člena 21(2), odobrena vsaka druga pravna oseba, ki je ustanovljena namesto katerega izmed organov iz točk (i) in (ii) in ki deluje pod nadzorom tega organa, če ta pravna oseba od izida sprejetih ukrepov nima osebnih koristi.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o svojih pristojnih uradnih organih. Komisija te podatke posreduje preostalim državam članicam;

(f)

„uradni ukrepi“ pomenijo ukrepe, ki jih sprejme pristojni uradni organ;

(g)

„uradni inšpekcijski pregled“ pomeni inšpekcijski pregled, ki ga opravi pristojni uradni organ;

(h)

„uradna izjava“ pomeni izjavo, ki jo poda pristojni uradni organ ali kdo drug, ki ga ta pooblasti;

(i)

„partija“ pomeni določeno število enot nekega blaga, prepoznavnega po homogenosti sestave in izvora;

(j)

„laboratorij“ pomeni javno ali zasebno ustanovo, ki izvaja analize in postavlja pravilne diagnoze, na podlagi katerih proizvajalec lahko spremlja kakovost.

Člen 4

Po postopku iz člena 21(3), se v Prilogi I sestavi načrt za vsak rod in vrsto iz Priloge II in za podlage drugih rodov in vrst, če je material teh vrst ali rodov cepljen ali če mora biti cepljen na te podlage, s sklicevanjem na pogoje zdravstvenega varstva iz Direktive 2000/29/ES, ki velja za zadevne rodove in/ali vrste in določa:

(a)

pogoje, ki jih mora izpolnjevati sadilni material zelenjadnic, zlasti tiste, ki se nanašajo na kakovost in čistost posevka ter sortne lastnosti, če je to primerno. Ti pogoji se določijo v delu A Priloge I;

(b)

pogoje, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material, zlasti tiste, ki se nanašajo na uporabljeno metodo razmnoževanja, na čistost posevka med rastjo ter na sortne lastnosti, če je to primerno. Ti pogoji se določijo v delu B Priloge I.

Člen 5

1.   Države članice zagotovijo, da dobavitelji izvedejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev izpolnjevanja standardov, predpisanih s to direktivo, na vseh stopnjah proizvodnje in trženja razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic.

2.   Za namene odstavka 1, dobavitelji sami ali po pooblaščenem dobavitelju ali po pristojnem uradnem organu izvajajo preglede, ki temeljijo na naslednjih načelih:

prepoznavanje kritičnih točk v njihovem proizvodnem procesu na podlagi uporabljenih proizvodnih metod,

določitev in izvajanje metod za spremljanje in nadziranje kritičnih točk, navedenih v prvi alinei,

jemanje vzorcev za analizo v laboratoriju, pooblaščenem s strani pristojnih uradnih organov, zaradi preverjanja skladnosti s standardi, določenimi v tej direktivi,

vodenje pisne evidence ali evidence, ki je ni mogoče izbrisati, o podatkih, navedenih v prvi, drugi in tretji alinei, ter evidence o proizvodnji in trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, ki morajo biti na razpolago pristojnemu uradnemu organu. Dokumente je treba hraniti najmanj eno leto.

Dobavitelji, katerih dejavnost je omejena pretežno na distribucijo razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, proizvedenega in pakiranega na zemljišču, ki ni v njihovi lasti, morajo voditi pisno evidenco ali evidenco, ki je ni mogoče izbrisati, o nakupu in prodaji in/ali dostavi teh proizvodov.

Ta odstavek ne velja za dobavitelje, katerih dejavnost v zvezi s tem je omejena na dobavo majhnih količin razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic končnim porabnikom, ki se s proizvodnjo rastlin ne ukvarjajo poklicno.

3.   Če dobavitelji, navedeni v odstavku 1, sami ali na podlagi katerih koli razpoložljivih podatkov ugotovijo navzočnost enega ali več škodljivih organizmov, navedenih v Direktivi 2000/29/ES, ali da je količina škodljivih organizmov, večja od tiste, ki je še dovoljena za izpolnjevanje standardov, ali od tiste, ki je določena v ustreznih načrtih, sestavljenih v skladu s členom 4 te direktive, to nemudoma sporočijo pristojnemu uradnemu organu in izvedejo ukrepe, ki jih določi ta organ, ali druge ukrepe, potrebne za zmanjšanje nevarnosti širjenja teh škodljivih organizmov. Dobavitelj vodi evidenco o vseh pojavih škodljivih organizmov na svojem zemljišču in o vseh izvedenih ukrepih v zvezi s tem.

4.   Po postopku iz člena 21(2), se sprejmejo podrobna pravila za izvajanje drugega pododstavka odstavka 2.

Člen 6

1.   Pristojni uradni organ izda dobaviteljem pooblastilo, potem ko je preveril, da njihove proizvodne metode in obrati glede na naravo dejavnosti, ki jo opravljajo, ustrezajo zahtevam te direktive. Pooblastilo je treba izdati na novo, če se dobavitelj odloči za opravljanje drugih dejavnosti od tistih, za katere velja pooblastilo.

2.   Pristojni uradni organ izda laboratorijem pooblastilo, potem ko potrdi, da njihove metode, objekti in osebje ustrezajo zahtevam te direktive, te se določijo glede na testiranja, ki jih izvajajo, po postopku iz člena 21(2). Pooblastilo je treba izdati na novo, če se laboratorij odloči, da bo izvajal drugačne dejavnosti od tistih, za katere velja pooblastilo.

3.   Pristojni uradni organ sprejme ustrezne ukrepe, če zahteve, navedene v odstavkih 1 in 2, niso več izpolnjene. Zaradi tega še zlasti upošteva rezultate vsakega preverjanja, izvedenega v skladu s členom 7.

4.   Nadzor in spremljanje dobaviteljev, objektov in laboratorijev redno izvaja pristojni uradni organ ali druga oseba po njegovem pooblastilu, ta organ ima ves čas prost dostop do vseh delov obratov z namenom, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev te direktive. Po potrebi se v skladu s postopkom, iz člena 21(2), sprejmejo izvedbeni ukrepi v zvezi z nadzorom in spremljanjem.

Če takšen nadzor in spremljanje pokažeta, da zahteve iz te direktive niso izpolnjene, pristojni uradni organ ustrezno ukrepa.

Člen 7

1.   Strokovnjaki Komisije lahko v sodelovanju s pristojnimi uradnimi organi držav članic opravijo nadzor na kraju samem, če je to potrebno za zagotavljanje enotnega izvajanja te direktive, zlasti pa zato, da preverijo, ali dobavitelji dejansko izpolnjujejo zahteve te direktive. Država članica, na ozemlju katere poteka nadzor, strokovnjakom zagotovi vso potrebno pomoč pri opravljanju njihovega dela. O rezultatih preiskav države članice obvesti Komisija.

2.   Podrobna pravila za izvajanje prvega odstavka se sprejmejo po postopku iz člena 21(2).

Člen 8

1.   Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic lahko tržijo le pooblaščeni dobavitelji, pod pogojem, da izpolnjujejo zahteve, predpisane v načrtu, na katerega se sklicuje člen 4.

2.   Brez poseganja v določbe Direktive 2000/29/ES se odstavek 1 ne nanaša na razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki je namenjen za:

(a)

preizkuse ali znanstvene namene ali

(b)

selekcijo ali

(c)

ohranitev genske raznolikosti.

3.   Po potrebi so podrobna pravila za izvajanje točk (a), (b) in (c) odstavka 2 sprejeta po postopku iz člena 21(2).

Člen 9

1.   Brez poseganja v člen 2 se razmnoževalni material in sadike zelenjadnic, ki pripadajo rodovom ali vrstam, naštetim v Prilogi II, in ki jih prav tako zajema Direktiva 2002/55/ES, ne trži znotraj Skupnosti, izjeme so sorte, odobrene v skladu z navedeno Direktivo.

2.   Brez poseganja v člen 2 in v odstavek 3 tega člena se razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki pripada rodovom ali vrstam, naštetim v Prilogi II in jih Direktiva 2002/55/ES ne zajema, ne sme tržiti znotraj Skupnosti, če ne pripada sorti, ki je uradno odobrena vsaj v eni državi članici.

Kot pogoji za odobritev veljajo določbe, opredeljene v členih 4 in 5 in členu 9(3) Direktive 2002/55/ES.

Člen 3(2) in (4), členi 6, 7, 8, člen 9 (1), (2) in (4) ter členi od 10 do 15 te direktive smiselno veljajo za postopke in formalnosti za odobritev ter vzdrževanje sorte.

V vsakem primeru je mogoče upoštevati rezultate neuradnih preizkusov in praktične podatke, zbrane med rastjo.

3.   Sorte, uradno odobrene v skladu z odstavkom 2, se vpišejo v Skupni katalog sort zelenjavnih vrst, na katerega se sklicuje člen 17 Direktive 2002/55/ES. Členi 16(2), 17, 18 in 19 navedene direktive se uporabljajo smiselno.

Člen 10

1.   Med proizvodnjo ter spravilom ali odvzemom s starševskega materiala se razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic hrani v ločenih partijah.

2.   Če je razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic različnega izvora združen ali pomešan med pakiranjem, skladiščenjem, transportom ali dostavo, vodi dobavitelj evidenco s podatki o sestavi partije in izvoru posameznih sestavin.

3.   Države članice z izvajanjem uradnih inšpekcijskih pregledov zagotovijo izpolnitev zahtev, navedenih v odstavkih 1 in 2.

Člen 11

1.   Brez poseganja v člen 10(2) se razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic trži le v dovolj homogenih partijah, če izpolnjujejo zahteve te direktive in so opremljene z dokumentom, ki ga izda dobavitelj v skladu s pogoji, navedenimi v načrtu, sestavljenem v skladu s členom 4. Če ta dokument vsebuje uradno deklaracijo, je ta jasno ločena od drugih podatkov v dokumentu.

Zahteve za označevanje ali zapečatenje in pakiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic se določene v načrtu iz člena 4.

2.   V primeru prodaje razmnoževalnega in sadilnega materiala na drobno končnemu porabniku, ki se s proizvodnjo rastlin ne ukvarja poklicno, so zahteve glede označevanja lahko omejene na ustrezne podatke o proizvodu.

Člen 12

1.   Države članice lahko izvzamejo:

(a)

iz uporabe člena 11 majhne proizvajalce, katerih proizvodnja in prodaja razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic je v celoti namenjena končnim uporabnikom na lokalnem trgu, ki se s proizvodnjo rastlin ne ukvarjajo poklicno („lokalni promet“);

(b)

iz kontrol in uradnih inšpekcijskih pregledov iz člena 18 lokalni promet razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, ki ga proizvedejo izvzete osebe.

2.   Po postopku iz člena 21(2), se sprejme izvedbene ukrepe, ki se nanašajo na druge zahteve glede izjem iz odstavka 1 tega člena, še posebej glede „malih proizvajalcev“ in „lokalnega trga“, ter s tem povezane postopke.

Člen 13

Če bi pri oskrbi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic, ki izpolnjuje zahteve te direktive, nastale občasne težave, je mogoče po postopku iz člena 21(2), sprejeti ukrepe v zvezi s trženjem razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, ki izpolnjuje manj stroge zahteve, če to ne vpliva na pravila o zdravstvenem varstvu rastlin, določena v Direktivi 2000/29/ES.

Člen 14

1.   Za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki ustreza zahtevam te direktive, ne veljajo nobene omejitve glede dobavitelja, zdravstvenega stanja rastlin, rastnega substrata in ureditve inšpekcijskih pregledov, razen tistih, ki so navedene v tej direktivi.

2.   Za trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, katerega sorta je vpisana v Skupni katalog sort zelenjavnih vrst, ne veljajo nobene omejitve v zvezi s sorto, razen tistih, ki jih vsebuje ta direktiva.

Člen 15

V zvezi s proizvodi, navedenimi v Prilogi II, države članice ne bodo uvajale strožjih pogojev ali tržnih omejitev, razen tistih, ki so predpisane v načrtih iz člena 4, ali, če teh ni, tistih, ki veljajo 28. aprila 1992.

Člen 16

1.   Po postopku iz člena 21(2) se odloči, ali je razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki je proizveden v tretji državi in daje enaka zagotovila glede lastnosti, zdravstvenega stanja rastlin, rastnega substrata, pakiranja, ureditve inšpekcijskih pregledov, označevanja in pečatenja, v vseh teh pogledih enakovreden razmnoževalnemu in sadilnemu materialu zelenjadnic, ki je proizveden v Skupnosti in izpolnjuje zahteve te direktive.

2.   Do sprejetja odločitve, iz odstavka 1, lahko države članice do 31. decembra 2012, brez poseganja v določbe Direktive 2000/29/ES, uporabijo za uvoz razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic iz tretjih držav pogoje, ki so vsaj enakovredni tistim, ki so začasno ali za stalno predpisani v načrtih iz člena 4 te direktive. Če takšni pogoji v načrtih niso predpisani, morajo biti pogoji za uvoz vsaj enakovredni tistim, ki so določeni za proizvodnjo v tej državi članici.

Po postopku iz člena 21(2) se lahko datum, naveden v prvem pododstavku tega odstavka, za različne tretje države podaljša do sprejetja odločitve, navedene v odstavku 1 tega člena.

Za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki ga država članica uvozi v skladu z odločitvijo, ki jo ta država članica sprejme na podlagi prvega pododstavka, v preostalih državah članicah ne veljajo nikakršne tržne omejitve glede zadev, navedenih v odstavku 1.

Člen 17

Države članice zagotovijo izvajanje uradnih inšpekcijskih pregledov z naključnim preverjanjem razmnoževalnega in sadilnega materiala med proizvodnjo in trženjem z namenom, da se preveri izpolnjevanje zahtev in pogojev, navedenih v tej direktivi.

Člen 18

Po potrebi se po postopku iz člena 21(2), sprejmejo natančni izvedbeni postopki za nadzor iz člena 5 in za uradne inšpekcijske preglede, iz členov 10 in 17, skupaj z metodami vzorčenja.

Člen 19

1.   Če je med nadzorom in spremljanjem, iz člena 6(4), med uradnim inšpekcijskim pregledom, iz člena 17, ali med preizkusi, iz člena 20, ugotovljeno, da razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic ne ustreza zahtevam te direktive, sprejme pristojni uradni organ države članice ustrezne ukrepe, da tako zagotovi izpolnjevanje te direktive, ali če to ni mogoče, prepove trženje takega razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic v Skupnosti.

2.   Če je ugotovljeno, da razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki ga trži določen dobavitelj, ne izpolnjuje zahtev te direktive, država članica zagotovi, da so proti takemu dobavitelju sprejeti primerni ukrepi. Če je dobavitelju prepovedano trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, država članica o tem uradno obvesti Komisijo in pristojne nacionalne organe v državah članicah.

3.   Vsi ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 2, so preklicani takoj, ko je dovolj zanesljivo ugotovljeno, da bo razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki ga dobavitelj namenja trženju, v prihodnje izpolnjeval zahteve in pogoje te direktive.

Člen 20

1.   V državah članicah se izvajajo poskusi ali, kjer je to primerno, testi na vzorcih, z namenom, da se preveri skladnost razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic z zahtevami in pogoji te direktive, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Komisija lahko organizira nadzor poskusov s predstavniki držav članic in Komisije.

2.   V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti lahko izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, ki je dan v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, proizveden v tretjih državah,

razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, primeren za ekološko kmetovanje,

razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki se trži v povezavi z ukrepi za ohranitev genske raznovrstnosti.

3.   Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri pregledih razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic ter za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora material izpolnjevati.

4.   Po postopku iz člena 21(2) se določijo podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 21(1) o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih. Če se pojavijo problemi v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, Komisija o tem obvesti Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin.

5.   Skupnost lahko za izvajanje primerjalnih testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 2 in 3, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

6.   Primerjalni testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 21(2).

7.   Primerjalne teste in poskuse, predvidene v odstavkih 2 in 3, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države.

Člen 21

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo (v nadaljevanju „Odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 22

Spremembe načrtov iz člena 4, ter pogojev in podrobnih pravil, sprejetih za izvajanje te direktive, se sprejemajo po postopku iz člena 21(2).

Člen 23

1.   Države članice zagotovijo, da razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, proizveden na njihovem ozemlju in namenjeni trženju, izpolnjuje zahteve te direktive.

2.   Če je med uradnimi inšpekcijskimi pregledi ugotovljeno, da razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic ne more biti dan na trg, ker ne izpolnjuje pogojev glede zdravstvenega stanja, država članica sprejme ustrezne uradne ukrepe za preprečitev vsakega nadaljnjega tveganja za zdravstveno varstvo rastlin.

Člen 24

V zvezi s členi od 5 do 11 ter 14, 15, 17, 19 in 23 se datum izvajanja za vsak rod ali vrsto, navedeno v Prilogi II, določi po postopku iz člena 21(2), ko se predpiše načrt iz člena 4.

Člen 25

Direktiva 92/33/EGS, kakor je bila spremenjena z akti, navedenimi v delu A Priloge III, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge III.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV.

Člen 26

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 27

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. julija 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  Mnenje z dne 11. marca 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 157, 10.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/699/ES (UL L 284, 30.10.2007, str. 33).

(3)  Glej del A Priloge III.

(4)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/124/ES (UL L 339, 6.12.2006, str. 12).

(5)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 200/64/ES (UL L 168, 28.6.2008, str. 31).

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).


PRILOGA I

Pogoji, sprejeti v skladu s členom 4

DEL A

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati sadilni material.

DEL B

Načrti za rodove in vrste, ki niso navedeni v Direktivi 2002/55/ES, ter vključujejo pogoje, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material.


PRILOGA II

Seznam rodov in vrst, na katere se sklicuje člen 1(2)

Allium cepa L.

skupina cepa

Čebula

Čebula echalion

skupina Aggregatum

Šalotka

Allium fistulosum L.

Zimski luk

Allium porrum L.

Por

Allium sativum L.

Česen

Allium schoenoprasum L.

Drobnjak

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Krebuljica

Apium graveolens L.

Listna in belušna zelena

Gomoljna zelena

Asparagus officinalis L.

Navadni beluš

Beta vulgaris L.

Rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso

Mangold

Brassica oleracea L.

Kodrolistni ohrovt

Cvetača

Brokoli ali kalabrijski brokoli

Brstični ohrovt

Ohrovt

Belo zelje

Rdeče zelje

Kolerabica

Brassica rapa L.

Kitajski kapus

Strniščna repa

Capsicum annuum L.

Pekoča paprika ali paprika

Cichorium endivia L.

Kodrolistna endivija

Endivija eskariol

Cichorium intybus L.

Korenasti radič

Listnati ali glavnati radič

Industrijska cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Lubenica

Cucumis melo L.

Melona

Cucumis sativus L.

Kumara

Kumarice za vlaganje

Cucurbita maxima Duchesne

Navadna buča

Cucurbita pepo L.

Vrtna buča ali bučka

Cynara cardunculus L.

Artičoka

Kardij

Daucus carota L.

Korenje

Krmno korenje

Foeniculum vulgare Mill.

Navadni komarček

Lactuca sativa L.

Solata

Lycopersicon esculentum Mill.

Paradižnik

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pravi peteršilj

Phaseolus coccineus L.

Turški fižol

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fižol

Visoki fižol

Pisum sativum L. (partim)

Oglatozrnati grah

Okroglozrnati grah

Sladkorni grah

Raphanus sativus L.

Vrtna redkev in redkvica

Črna redkev

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbara

Scorzonera hispanica L.

Črni koren

Solanum melongena L.

Jajčevec

Spinacia oleracea L.

Špinača

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Navadni motovilec

Vicia faba L. (partim)

Bob

Zea mays L. (partim)

Sladka koruza

Pokovka


PRILOGA III

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 25)

Direktiva Sveta 92/33/EGS

(UL L 157, 10.6.1992, str. 1)

 

Odločba Komisije 93/400/EGS

(UL L 177, 21.7.1993, str. 27)

 

Odločba Komisije 94/152/ES

(UL L 66, 10.3.1994, str. 33)

 

Odločba Komisije 95/25/ES

(UL L 36, 16.2.1995, str. 34)

 

Odločba Komisije 97/109/ES

(UL L 39, 8.2.1997, str. 21)

 

Odločba Komisije 1999/29/ES

(UL L 8, 14.1.1999, str. 29)

 

Odločba Komisije 2002/111/ES

(UL L 41, 13.2.2002, str. 43)

 

Uredba Sveta (ES) št. 806/2003

(UL L 122, 16.5.2003, str. 1)

Samo Priloga II, točka 6 in Priloga III, točka 27

Direktiva Sveta 2003/61/ES

(UL L 165, 3.7.2003, str. 23)

Samo člen 1, točka 4

Odločba Komisije 2005/55/ES

(UL L 22, 26.1.2005, str. 17)

 

Direktiva Komisije 2006/124/ES

(UL L 339, 6.12.2006, str. 12)

Samo člen 1 in Priloga

Odločba Komisije 2007/699/ES

(UL L 284, 30.10.2007, str. 33)

 

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo in začetek uporabe

(iz člena 25)

Direktiva

Roki za prenos

Datum začetka uporabe

92/33/EGS

31. december 1992

2003/61/ES

10. oktober 2003

2006/124/ES

30. junij 2007

1. julij 2007 (1)


(1)  V skladu z drugim pododstavkom člena 3(1) Direktive 2006/124/ES: „Predpise uporabljajo od 1. julija 2007. Vendar lahko uporabo določb v zvezi z uradnim sprejetjem sort, ki pripadajo Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. in Zea mays L., odložijo do 31. decembra 2009.“


PRILOGA IV

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 92/33/EGS

Ta direktiva

Členi 1, 2 in 3

Členi 1, 2 in 3

Člen 4, uvodni stavek

Člen 4, uvodni stavek

Člen 4, točki (i) in (ii)

Člen 4, točki (a) in (b)

Členi 5, 6 in 7

Členi 5, 6 in 7

Člen 8(1)

Člen 8(1)

Člen 8(2), prvi pododstavek

Člen 8(2)

Člen 8(2), drugi pododstavek

Člen 8(3)

Člen 9(1) in (2)

Člen 9(1) in (2)

Člen 9(3)

Člen 9(4), prvi pododstavek

Člen 9(3)

Člen 9(4), drugi pododstavek

Členi 10 in 11

Členi 10 in 11

Člen 12, prvi odstavek, uvodni stavek

Člen 12(1), uvodni stavek

Člen 12, prvi odstavek, prva in druga alinea

Člen 12(1)(a) in (b)

Člen 12, drugi odstavek

Člen 12(2)

Členi 13 do 20

Členi 13 do 20

Člen 21(1) in (2)

Člen 21(1) in (2)

Člen 21(3)

Člen 21(4)

Člen 22(1)

Člen 22(2)

Člen 21(3)

Člen 23

Člen 22

Člen 24

Člen 23

Člen 25(1)

Člen 25(2)

Člen 24

Člen 25

Člen 26

Člen 26

Člen 27

Prilogi I in II

Prilogi I in II

Prilogi III in IV


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/40


SKLEP SVETA

z dne 25. februarja 2008

o podpisu in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(2008/628/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(2), tretjega stavka člena 47(2) in členov 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 in 181a v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. oktobra 2006 v imenu Skupnosti in njenih držav članic pooblastil Komisijo za pogajanja s Kirgiško republiko o Protokolu k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve je treba Protokol podpisati v imenu Evropskih skupnosti in njunih držav članic.

(3)

Protokol se začasno uporablja od 1. januarja 2007 do zaključka ustreznih postopkov za njegovo uradno sklenitev –

SKLENIL:

Člen 1

Predsednik Sveta je s tem sklepom pooblaščen za imenovanje oseb(-e), pooblaščenih(-e), da v imenu Evropskih skupnosti in njunih držav članic podpiše(-jo) Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu (1).

Člen 2

Do začetka njegove veljavnosti se Protokol začasno uporablja od 1. januarja 2007.

V Bruslju, 25. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. VIZJAK


(1)  Glej stran 42 tega Uradnega lista.


PROTOKOL

k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

v nadaljevanju „države članice“, ki jih zastopa Svet Evropske unije,

ter

EVROPSKA SKUPNOST IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljevanju „Skupnosti“, ki ju zastopata Svet Evropske unije in Evropska komisija,

na eni strani in

KIRGIŠKA REPUBLIKA

na drugi strani,

v nadaljevanju „pogodbenice“ za namene tega protokola, so se –

OB UPOŠTEVANJU določb Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, ki je bila podpisana v Luxembourgu 25. aprila 2005 in se uporablja od 1. januarja 2007,

OB UPOŠTEVANJU novih okoliščin v odnosih med Kirgiško republiko in Evropsko unijo zaradi pristopa dveh novih držav članic k EU, kar odpira nove možnosti in prinaša nove izzive za sodelovanje med Kirgiško republiko in Evropsko unijo,

OB UPOŠTEVANJU želje pogodbenic, da bi zagotovile uresničevanje ter izvajanje ciljev in načel SPS –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Republika Bolgarija in Romunija sta pogodbenici Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani, podpisanega v Bruslju 9. februarja 1995, z začetkom veljavnosti 1. julija 1999 (v nadaljevanju „Sporazum“), ter na enak način kot ostale države članice sprejmeta in upoštevata besedila Sporazuma, skupnih izjav, izmenjav pisem in izjave Kirgiške republike, priloženih k sklepni listini, podpisani istega dne, ter Protokola k Sporazumu z dne 30. aprila 2004, ki je začel veljati 1. junija 2006.

Člen 2

Ta protokol je sestavni del Sporazuma.

Člen 3

1.   Ta protokol v skladu s svojimi postopki odobrijo Skupnosti, Svet Evropske unije v imenu držav članic in Kirgiška republika.

2.   Pogodbenice se uradno obvestijo o dokončanju ustreznih postopkov iz prejšnjega odstavka. Listine o odobritvi se deponirajo pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

Člen 4

1.   Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca po datumu deponiranja zadnje listine o odobritvi.

2.   Do začetka veljavnosti se Protokol uporablja začasno od 1. januarja 2007.

Člen 5

1.   Besedila Sporazuma, sklepne listine in vseh dokumentov, ki so ji priloženi, ter Protokola k Sporazumu z dne 30. aprila 2004 so sestavljena v bolgarskem in romunskem jeziku.

2.   Ta besedila so priložena k temu protokolu in so enako verodostojna kot besedila v drugih jezikih, v katerih so sestavljeni Sporazum, sklepna listina in dokumenti, ki so ji priloženi, ter Protokol k Sporazumu z dne 30. aprila 2004.

Člen 6

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in kirgiškem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Государства-Члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


Komisija

1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/47


SKLEP KOMISIJE

z dne 12. junija 2008

o spremembi Sklepa 2005/56/ES o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

(2008/629/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(1) Sklepa Komisije 2005/56/ES (2) je Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) odgovorna za upravljanje nekaterih delov programov Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture ter zlasti za upravljanje programa podpore za evropski avdiovizualni sektor, MEDIA 2007 (2007–2013), vzpostavljenega s Sklepom št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), programa za spodbujanje razvoja evropskih avdiovizualnih del, MEDIA Plus – razvoj, distribucija in promocija (2001–2006), vzpostavljenega s Sklepom Sveta 2000/821/ES (4), in programa usposabljanja za strokovnjake v industriji evropskih avdiovizualnih programov, Usposabljanje MEDIA (2001–2006), vzpostavljenega s Sklepom št. 163/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(2)

Skladno s členom 4(3) Sklepa 2005/56/ES lahko Komisija po prejemu mnenja Odbora za izvajalske agencije pooblasti Agencijo za opravljanje dodatnih podobnih nalog v okviru programov Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture.

(3)

Pristojnosti in pooblastila Agencije morajo obsegati tudi upravljanje in zaključitev projektov v okviru programa usposabljanja za strokovnjake v industriji evropskih avdiovizualnih programov MEDIA II – Usposabljanje (1996–2000), odobrenega s Sklepom Sveta 95/564/ES (6), in programa za spodbujanje razvoja in distribucije evropskih avdiovizualnih del MEDIA II – Razvoj in distribucija (1996–2000), odobrenega s Sklepom Sveta 95/563/ES (7).

(4)

Zato je treba spremeniti Sklep 2005/56/ES.

(5)

Določbe tega sklepa so skladne z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SKLENILA:

Edini člen

V Sklepu 2005/56/ES se členu 4(1) dodata točki 29 in 30:

„29.

program usposabljanja za strokovnjake v industriji evropskih avdiovizualnih programov (MEDIA II – Usposabljanje) (1996–2000), vzpostavljen s Sklepom Sveta 95/564/ES (8);

30.

program za spodbujanje razvoja in distribucije evropskih avdiovizualnih del (MEDIA II – Razvoj in distribucija) (1996–2000), vzpostavljen s Sklepom Sveta 95/563/ES (9).

V Bruslju, 12. junija 2008

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2005, str. 35. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

(3)  UL L 327, 24.11.2006, str. 12.

(4)  UL L 336, 30.12.2000, str. 82. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 885/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 1).

(5)  UL L 26, 27.1.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 885/2004.

(6)  UL L 321, 30.12.1995, str. 33.

(7)  UL L 321, 30.12.1995, str. 25.

(8)  UL L 321, 30.12.1995, str. 33.

(9)  UL L 321, 30.12.1995, str. 25.“


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/49


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. julija 2008

o nujnih ukrepih v zvezi z raki, uvoženimi iz Bangladeša in namenjenimi za prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3698)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/630/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 178/2002 določa splošna načela, ki urejajo živila in krmo na splošno ter varnost živil in krme zlasti na ravni Skupnosti in nacionalni ravni. Uredba predvideva nujne ukrepe, kadar je očitno, da bodo živila ali krma, uvožena iz tretje države, verjetno pomenila resno tveganje za zdravje ljudi, živali ali za okolje in da takega tveganja ni mogoče zadovoljivo obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo zadevne države članice.

(2)

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (2) določa, da je treba spremljati procesa prireje živali in proizvodnje primarnih proizvodov živalskega izvora zaradi odkrivanja prisotnosti nekaterih ostankov in snovi v živih živalih, njihovih iztrebkih in telesnih tekočinah ter tkivu, živalskih proizvodih, živalski krmi in pitni vodi.

(3)

Ostanki veterinarskih zdravil in nedovoljenih snovi so bili odkriti v rakih, uvoženih iz Bangladeša in namenjenih za prehrano ljudi. Prisotnost navedenih proizvodov in snovi v živilih pomeni morebitno tveganje za zdravje ljudi.

(4)

Rezultati zadnjih inšpekcijskih pregledov Skupnosti v Bangladešu so razkrili resne pomanjkljivosti v zvezi z nadzornim sistemom ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih in pomanjkanje ustreznih laboratorijskih zmogljivosti za preskuse prisotnosti nekaterih ostankov veterinarskih zdravil v živih živalih in živalskih proizvodih.

(5)

V Bangladešu so nedavno sprejeli ukrepe glede navedenih pomanjkljivosti v zvezi z ravnanjem z ribiškimi proizvodi in njihovim preskušanjem.

(6)

Ker navedeni ukrepi niso zadostni, je na ravni Skupnosti primerno sprejeti nekatere nujne ukrepe, ki se bodo uporabljali za uvoz rakov iz Bangladeša zaradi zagotovitve učinkovite in enotne zaščite zdravja ljudi v vseh državah članicah.

(7)

V skladu s tem države članice uvoz rakov iz Bangladeša smejo dovoliti le, če je mogoče dokazati, da so bili v državi porekla opravljeni analitski preskusi, s katerimi se je dokazalo, da raki ne vsebujejo nobenih nedovoljenih snovi in da vrednosti nekaterih ostankov veterinarskih zdravil ne presegajo mejnih vrednosti ostankov, določenih v zakonodaji Skupnosti.

(8)

Vendar je primerno dovoliti uvoz pošiljk, ki jih ne spremljajo rezultati analitskih preskusov v državi porekla, kadar države članice uvoznice zagotovijo, da se ustrezni pregledi navedenih pošiljk opravijo ob prihodu na mejo Skupnosti.

(9)

To odločbo je treba pregledati ob upoštevanju jamstev Bangladeša in na podlagi rezultatov analitskih preskusov, ki jih opravijo države članice.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba velja za pošiljke rakov, uvoženih iz Bangladeša in namenjenih za prehrano ljudi (v nadaljnjem besedilu „proizvodi“).

Člen 2

Države članice dovolijo uvoz proizvodov v Skupnost, kadar te spremljajo rezultati analitskih preskusov, izvedenih v državi porekla, zaradi zagotovitve, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi (v nadaljnjem besedilu „analitski preskusi“).

Analitske preskuse je treba izvajati zlasti zaradi odkrivanja prisotnosti kloramfenikola, metabolitov nitrofuranov, tetraciklina, malahit zeleno in kristal vijolično, v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2377/90 (3) in Odločbo Komisije 2002/657/ES (4).

Člen 3

Z odstopanjem od člena 2 države članice dovolijo uvoz proizvodov v Skupnost, ki jih ne spremljajo rezultati analitskih preskusov, kadar država članica uvoznica zagotovi, da je vsaka pošiljka takih živil ustrezno pregledana ob prihodu na mejo Skupnosti, zaradi zagotovitve, da ne predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi.

Vendar je treba navedene pošiljke zadržati na meji Skupnosti, dokler se z laboratorijskimi testi ne dokaže, da snovi iz člena 2, ki v skladu z zakonodajo Skupnosti niso dovoljene, niso prisotne, ali da mejne vrednosti ostankov iz navedenega člena, določene z zakonodajo Skupnosti za veterinarska zdravila, niso presežene.

Člen 4

1.   Države članice Komisijo nemudoma obvestijo, če se z analitskimi preskusi dokaže:

(a)

prisotnost katerih koli snovi, ki v skladu z zakonodajo Skupnosti niso dovoljene, ali

(b)

prisotnost ostankov veterinarskih zdravil, ki presegajo mejne vrednosti ostankov, določene z zakonodajo Skupnosti.

Države članice za predložitev vsake take informacije uporabijo sistem hitrega obveščanja za živila in krmo, uveden z Uredbo (ES) št. 178/2002.

2.   Države članice vsake tri mesece Komisiji predložijo poročilo o vseh rezultatih analitskih preskusov.

Navedena poročila se predložijo v mesecu, ki sledi vsakemu četrtletju (aprila, julija, oktobra in januarja).

Člen 5

Vsi izdatki, nastali v zvezi z uporabo te odločbe, se zaračunajo pošiljatelju, prejemniku ali njunima zastopnikoma.

Člen 6

Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o sprejetih ukrepih, potrebnih za uskladitev s to odločbo.

Člen 7

Ta odločba se pregleda ob upoštevanju jamstev Bangladeša in na podlagi rezultatov analitskih preskusov, ki jih opravijo države članice.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 202/2008 (UL L 60, 5.3.2008, str. 17).

(2)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(3)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 542/2008 (UL L 157, 17.6.2008, str. 43).

(4)  UL L 221, 17.8.2002, str. 8. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/25/ES (UL L 6, 10.1.2004, str. 38).


1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/51


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. julija 2008

o spremembi Odločbe 2006/805/ES v zvezi z nekaterimi regijami držav članic iz Priloge in podaljšanjem obdobja uporabe navedene odločbe

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3964)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/631/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/805/ES z dne 24. novembra 2006 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (3) je bila sprejeta kot odziv na izbruhe klasične prašičje kuge v nekaterih državah članicah. Navedena odločba določa nekatere ukrepe za nadzor klasične prašičje kuge v navedenih državah članicah.

(2)

Odločba 2006/805/ES se uporablja do 31. julija 2008. Zaradi stanja klasične prašičje kuge na nekaterih območjih Bolgarije, Nemčije, Francije, Madžarske in Slovaške je primerno podaljšati obdobje uporabe navedene odločbe do 31. julija 2009.

(3)

Bolgarija je Komisijo obvestila o nedavnem izbruhu klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in prašičih na gospodarstvih na svojem ozemlju. Glede na navedene informacije se je stanje bolezni pri divjih prašičih v navedeni državi članici znatno izboljšalo. Poleg tega se za klasično prašičjo kugo nič več ne domneva, da je pri prašičih na gospodarstvih endemična. Bolgarija je Komisijo obvestila tudi, da so bili sprejeti dodatni ukrepi za izključitev klasične prašičje kuge pri prašičih na komercialnih kmetijah, ki so odposlani za zakol. Prepoved odpošiljanja svežega svinjskega mesa, svinjskih mesnih pripravkov in proizvodov iz svinjskega mesa iz Bolgarije v druge države članice iz Odločbe 2006/805/ES se zato ne sme več uporabljati.

(4)

Čeprav se je stanje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v Bolgariji izboljšalo, je v navedeni državi članici še vedno možen izbruh te bolezni. Zato mora za celotno ozemlje Bolgarije še naprej veljati prepoved odpošiljanja živih prašičev v druge države članice. Navedeno celotno ozemlje je treba v skladu s tem vključiti v del II Priloge k Odločbi 2006/805/ES.

(5)

Madžarska in Slovaška sta Komisijo obvestili tudi o nedavnem izbruhu klasične prašičje kuge pri divjih prašičih na svojih ozemljih. Glede na razpoložljive epidemiološke informacije je treba za območja v navedenih državah članicah podaljšati obdobje uporabe nadzornih ukrepov v zvezi s klasično prašičjo kugo, da se vključijo tudi nekatera območja okrajev Heves in Borsod-Abaúj-Zemplén na Madžarskem ter celotna okrožja Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice in Komárno na Slovaškem. Odločbo 2006/805/ES je treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/805/ES se spremeni:

1.

V členu 14 se datum „31. julija 2008“ nadomesti z datumom „31. julija 2009“.

2.

Dela II in III Priloge se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 329, 25.11.2006, str. 67. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2008/225/ES (UL L 73, 15.3.2008, str. 32).


PRILOGA

„DEL II

1.   Bolgarija

Celotno ozemlje Bolgarije.

2.   Madžarska

Ozemlje okraja Nógrád in ozemlje okraja Pest, ki leži severno in vzhodno od Donave, južno od meje s Slovaško, zahodno od meje z okrajem Nógrád ter severno od avtoceste E 71, ozemlje okraja Heves, ki leži vzhodno od meje okraja Nógrád, južno in zahodno od meje z okrajem Borsod-Abaúj-Zemplén ter severno od avtoceste E 71, in ozemlje okraja Borsod-Abaúj-Zemplén, ki leži južno od meje s Slovaško, vzhodno od meje z okrajem Heves, severno in zahodno od avtoceste E 71, južno od medkrajevne ceste št. 37 (del med avtocesto E 71 in medkrajevno cesto št. 26) ter zahodno od medkrajevne ceste št. 26.

3.   Slovaška

Ozemlje okrožnih uprav za veterino in prehrano Žiar nad Hronom (obsega okrožja Žiar nad Hronom, Žarnovica in Banská Štiavnica), Zvolen (obsega okrožja Zvolen, Krupina in Detva), Lučenec (obsega okrožji Lučenec in Poltár), Veľký Krtíš (obsega okrožje Veľký Krtíš), Komárno (obsega okrožje Komárno), Nové Zámky (obsega okrožje Nové Zámky), Levice (obsega okrožje Levice) ter Rimavská Sobota (obsega okrožje Rimavská Sobota).

DEL III“


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/53


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2008/632/SZVP

z dne 31. julija 2008

o spremembah Skupnega stališča 2004/161/SZVP o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti Zimbabveju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Skupnim stališčem 2004/161/SZVP (1) podaljšal omejevalne ukrepe proti Zimbabveju, katerih namen je zlasti spodbuditi ciljne osebe k opustitvi politike, ki vodi k zatiranju človekovih pravic in svobode izražanja ter onemogoča odgovorno vodenje države.

(2)

Po nemirih, ki so jih oblasti Zimbabveja organizirale in izvedle med predsedniško predvolilno kampanjo leta 2008, zaradi katere so bile volitve nedemokratične, je Svet sklenil, da s sprejetjem Sklepa 2008/605/SZVP z dne 22. julija 2008 določene osebe in entitete uvrsti na seznam iz Priloge k Skupnemu stališču 2004/161/SZVP.

(3)

Poleg tega bi bilo treba okrepiti tudi omejevalne ukrepe v zvezi s prepovedjo vstopa na ozemlje držav članic ali prehoda prek njega za fizične osebe, uvrščene na seznam iz Priloge k Skupnemu stališču 2004/161/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2004/161/SZVP se spremeni, kakor sledi:

1.

V členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice storijo vse potrebno, da bi članom vlade Zimbabveja in fizičnim osebam, ki so z njimi povezane, ter drugim fizičnim osebam, katerih dejanja predstavljajo hudo grožnjo demokraciji ter spoštovanju človekovih pravic in pravne države v Zimbabveju, preprečile vstop na svoje ozemlje ali prehod prek njega. Zadevne osebe iz tega odstavka so naštete v Prilogi.“

2.

V členu 4(3) se doda naslednja točka:

„(d)

v okviru spravne pogodbe (Lateranska pogodba), ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.“

3.

V členu 4 se odstavka 5 in 6 nadomestita z naslednjim:

„5.   Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno zaradi neogibno potrebnih nujnih humanitarnih potreb ali, v izjemnih primerih, udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Evropska unija in na katerih poteka politični dialog za neposredno, takojšnjo in znatno podporo demokraciji, človekovim pravicam in pravni državi v Zimbabveju.

6.   Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 5, o tem pisno obvesti Svet. Izvzetje velja za dovoljeno, če ni pisnega ugovora v 48 urah po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Ugovor lahko pošlje en ali več članov Sveta. Če en ali več članov Sveta poda ugovor, izvzetje ni odobreno, razen če država članica zaradi neogibno potrebnih nujnih humanitarnih potreb želi odobriti izvzetje. V tem primeru lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.“

4.

V členu 4 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   V primerih, ko država članica ob upoštevanju odstavkov 3 do 6 osebam, navedenim v Prilogi, dovoli vstop na svoje ozemlje ali prehod prek njega, je dovoljenje strogo omejeno na namene, za katere je bilo podeljeno, in za osebe, ki jih to neposredno zadeva.“

5.

Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki so last posameznih članov zimbabvejske vlade in vseh z njimi povezanih fizičnih ali pravnih oseb, entitet ali organov, ali last drugih fizičnih ali pravnih oseb, katerih dejanja predstavljajo hudo grožnjo demokraciji ter spoštovanju človekovih pravic in pravne države v Zimbabveju, se zamrznejo. Seznam zadevnih oseb in entitet iz tega odstavka je v Prilogi.“

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 50, 20.2.2004, str. 66. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Sklepom 2008/605/SZVP (UL L 194, 23.7.2008, str. 34).