ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 200

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
29. julij 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 727/2008 z dne 24. julija 2008 o zaključku pregleda glede novega izvoznika v okviru Uredbe (ES) št. 130/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 728/2008 z dne 28. julija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 729/2008 z dne 28. julija 2008 o vpisu nekaterih imen v Register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Czwórniak (ZTP), Dwójniak (ZTP), Półtorak (ZTP), Trójniak (ZTP))

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 730/2008 z dne 28. julija 2008 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Carnalentejana (ZOP))

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 731/2008 z dne 28. julija 2008 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1249/96 glede zahtevane dodatne varščine za uvoz navadne pšenice visoke kakovosti

10

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2008/79/ES z dne 28. julija 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev IPBC kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi ( 1 )

12

 

*

Direktiva Komisije 2008/80/ES z dne 28. julija 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kalijeve soli cikloheksilhidroksidiazen 1-oksida (K-HDO) kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi ( 1 )

15

 

 

POSLOVNIKI

 

*

Spremembe poslovnika sodišča

18

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/621/ES, Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o spremembi Poslovnika Sodišča Evropskih skupnosti glede jezikovne ureditve, ki se uporablja za postopek ponovnega preizkusa

20

 

 

2008/622/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 8. julija 2008 o razveljavitvi Odločbe 2005/183/ES o obstoju čezmernega primanjkljaja na Poljskem

22

 

 

Komisija

 

 

2008/623/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. julija 2008 o finančnem prispevku Skupnosti za nujne ukrepe za boj proti atipični kokošji kugi v Estoniji leta 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3723)

24

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/1


UREDBA SVETA (ES) št. 727/2008

z dne 24. julija 2008

o zaključku pregleda glede novega izvoznika v okviru Uredbe (ES) št. 130/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 130/2006 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) („prvotna preiskava“). Veljavni ukrepi zajemajo stopnjo dajatve ad valorem v višini 34,9 %, razen za več izrecno navedenih družb, za katere veljajo individualne stopnje dajatev.

(2)

Po vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe je Svet z Uredbo (ES) št. 150/2008 (3) spremenil obseg ukrepov.

2.   SEDANJA PREISKAVA

2.1   Zahtevek za pregled

(3)

Po uvedbi dokončne protidampinške dajatve je Komisija prejela zahtevek za pregled glede „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Zahtevek je temeljil na trditvi, da proizvajalec izvoznik, Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd. („vložnik“),

ni izvažal vinske kisline pred ali med obdobjem prvotne preiskave,

ni bil povezan s katerim koli proizvajalcem izvoznikom, za katerega veljajo ukrepi, uvedeni z Uredbo (ES) št. 130/2006,

da je ta proizvajalec izvoznik vinsko kislino v Skupnost začel izvažati po koncu obdobja prvotne preiskave

in da deluje pod pogoji tržnega gospodarstva, opredeljenimi v členu 2(7)(c) osnovne uredbe oz. zahteva individualno obravnavo v skladu s členom 9(5) osnovne uredbe.

2.2   Začetek pregleda glede „novega izvoznika“

(4)

Komisija je proučila prima facie dokaze, ki jih je predložil vložnik, in ugotovila, da so zadostni za utemeljitev začetka pregleda v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Potem ko se je Komisija posvetovala s svetovalnim odborom in zadevni industriji Skupnosti dala možnost za pripombe, je z Uredbo (ES) št. 1406/2007 (4) začela pregled Uredbe (ES) št. 130/2006 v zvezi z vložnikom.

(5)

Protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo (ES) št. 130/2006 na uvoz vinske kisline, ki jo proizvaja vložnik, je bila razveljavljena v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1406/2007. Hkrati so carinski organi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe dobili navodilo, da izvedejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza vinske kisline, ki jo proizvaja vložnik.

2.3   Zadevni izdelek

(6)

Izdelek, ki ga zadeva sedanji pregled, je vinska kislina, torej enak izdelek kot v prvotni preiskavi, vendar je predmet omejitve obsega, uvedene z Uredbo (ES) št. 150/2008.

2.4   Zadevne stranke

(7)

Komisija je industrijo Skupnosti, vložnika in predstavnike države izvoznice uradno obvestila o začetku pregleda. Zainteresiranim strankam je bila dana možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo za zaslišanje.

(8)

Komisija je vložniku poslala obrazec zahtevka za tržnogospodarsko obravnavo in vprašalnik, odgovor pa je prejela v roku, določenem za ta namen.

(9)

Komisija je zahtevala in preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za analizo, ter opravila preveritvene obiske v prostorih vložnika.

2.5   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

(10)

Preiskava dampinga je zajela obdobje od 1. aprila 2006 do 30. septembra 2007 („obdobje preiskave v zvezi s pregledom“).

3.   REZULTATI PREISKAVE

3.1   Ugotovitve

(11)

V izpolnjenem vprašalniku je bilo navedenih več izvoznih transakcij, ki so bile v skladu z informacijami v zahtevku za pregled in so bile domnevno namenjene v Skupnost.

(12)

Preiskava je pokazala, da vložnik ni neposredno izvažal zadevnega izdelka (opredeljenega v oddelku 2.3) med obdobjem preiskave v zvezi s pregledom. Izvozne transakcije je dejansko izvajal neodvisni trgovec v Ljudski republiki Kitajski, kateremu je vložnik izdal račun. Vložnik je lahko predložil le obrazce carinske deklaracije, iz katerih je bilo razvidno, da je bilo blago izvoženo iz Ljudske republike Kitajske, ni pa bil naveden namembni kraj izvoza. V prostorih tega trgovca je bila izvedena nadaljnja preiskava za pridobitev in preveritev potrebnih dokazov domnevnega izvoza v Skupnost.

(13)

Preverjanje izvozne dokumentacije ni pokazalo, da je bilo blago sproščeno v prosti promet v Skupnosti. Blago je bilo raztovorjeno v dveh pristaniščih Skupnosti, toda računi so bili naslovljeni na stranko s sedežem v tretji državi zunaj Skupnosti. Trgovec je potrdil, da je bil končni namembni kraj blaga zunaj Skupnosti, kjer je bil sedež končne stranke.

(14)

Prav tako je bila analizirana Eurostatova statistika uvoza vinske kisline. Analiza statistike uvoza je potrdila, da blago, ki ga je izvažal vložnik, ni bilo sproščeno v prosti promet v Skupnosti.

3.2   Sklep

(15)

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev je bilo sklenjeno, da vložnik ne more dokazati, da izpolnjuje merila, v skladu s katerimi bi ga bilo mogoče obravnavati kot novega izvoznika v smislu člena 11(4) osnovne uredbe.

(16)

Namen sedanjega pregleda je določiti individualno stopnjo dampinga za vložnika, ki se je domnevno razlikovala od preostale stopnje, ki se trenutno uporablja za uvoz zadevnega izdelka iz Ljudske republike Kitajske. Zahtevek je temeljil predvsem na domnevi, da je vložnik začel izvažati vinsko kislino v Skupnost po koncu obdobja prvotne preiskave in da jo je izvažal v Skupnost med obdobjem preiskave v zvezi s pregledom.

(17)

Sklep preiskave je bil, da Komisija v odsotnosti izvoza v Skupnost med obdobjem preiskave v zvezi s pregledom ne more ugotoviti, ali se je vložnikova individualna stopnja dampinga dejansko razlikovala od preostale stopnja dampinga, ugotovljene v prvotni preiskavi. Zato je treba zahtevek vložnika zavrniti, pregled glede novega izvoznika pa zaključiti. Preostalo protidampinško dajatev v višini 34,9 %, ugotovljeno v prvotni preiskavi, je zato v zvezi z vložnikom treba ohraniti.

4.   RETROAKTIVNO OBRAČUNAVANJE PROTIDAMPINŠKE DAJATVE

(18)

Glede na zgornje ugotovitve se protidampinška dajatev, ki velja za vložnika, retroaktivno obračuna za uvoz zadevnega izdelka, za katerega velja registracija v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1406/2007.

5.   KONČNE DOLOČBE

(19)

Vložnik, industrija Skupnosti in predstavniki države izvoznice so bili obveščeni o bistvenih dejstvih in premislekih, ki vodijo do zgoraj navedenih sklepov, dana pa jim je bila tudi možnost, da predložijo pripombe. Prejeta ni bila nobena pripomba, zaradi katere bi se spremenili zgoraj navedeni sklepi.

(20)

V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe ta pregled ne vpliva na datum izteka veljavnosti ukrepov, uvedenih z Uredbo (ES) št. 130/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 150/2008 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Pregled glede novega izvoznika, začet z Uredbo (ES) 1406/2007, se zaključi, protidampinška dajatev, ki se v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 130/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 150/2008, uporablja za „vse druge družbe“ v Ljudski republiki Kitajski, pa se uvede za uvoz, opredeljen v členu 1 Uredbe (ES) št. 1406/2007.

2.   Protidampinška dajatev, ki se v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 130/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 150/2008, uporablja za „vse druge družbe“ v Ljudski republiki Kitajski, se z učinkom od 1. decembra 2007 obračuna za uvoz vinske kisline, ki je bil registriran v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1406/2007.

3.   Carinskim organom se dajo navodila, da prenehajo z registracijo, ki se izvaja v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1406/2007.

4.   Uporabljajo se veljavne določbe o carinskih dajatvah, če ni določeno drugače.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Svet

Predsednik

B. HORTEFEUX


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 23, 27.1.2006, str. 1.

(3)  UL L 48, 22.2.2008, str. 1.

(4)  UL L 312, 30.11.2007, str. 12.


29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 728/2008

z dne 28. julija 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 590/2008 (UL L 163, 24.6.2008, str. 24).


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

28,9

TR

80,1

XS

27,8

ZZ

45,6

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

90,4

ZZ

90,4

0805 50 10

AR

94,3

US

49,4

UY

77,3

ZA

88,7

ZZ

77,4

0806 10 10

CL

67,1

EG

130,7

IL

145,6

TR

124,0

ZZ

116,9

0808 10 80

AR

106,0

BR

94,7

CL

97,9

CN

87,9

NZ

117,1

US

112,4

ZA

94,6

ZZ

101,5

0808 20 50

AR

71,0

CL

65,5

NZ

97,1

ZA

104,5

ZZ

84,5

0809 10 00

TR

176,4

US

186,2

ZZ

181,3

0809 20 95

TR

450,3

US

225,7

ZZ

338,0

0809 30

TR

148,7

ZZ

148,7

0809 40 05

BA

95,0

IL

116,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

98,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 729/2008

z dne 28. julija 2008

o vpisu nekaterih imen v Register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Czwórniak (ZTP), Dwójniak (ZTP), Półtorak (ZTP), Trójniak (ZTP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 8(2) in členom 19(3) Uredbe (ES) št. 509/2006 so bile vloge Poljske za registracijo imen „Czwórniak“, „Dwójniak“, „Półtorak“ in „Trójniak“ objavljene v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 509/2006, je treba navedena imena registrirati.

(3)

Zaščita, kot jo navaja člen 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006, ni bila zahtevana –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imena iz Priloge k tej uredbi se registrirajo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(2)  UL C 266, 8.11.2007, str. 27, kakor je bila popravljena v UL C 83, 2.4.2008, str. 10 (Czwórniak), UL C 268, 10.11.2007, str. 22, kakor je bila popravljena v UL C 43, 16.2.2008, str. 37 (Dwójniak), UL C 267, 9.11.2007, str. 40, kakor je bila popravljena v UL C 83, 2.4.2008, str. 10 (Półtorak), UL C 265, 7.11.2007, str. 29, kakor je bila popravljena v UL C 83, 2.4.2008, str. 10 (Trójniak).


PRILOGA

Proizvodi iz Priloge I k Pogodbi ES, namenjeni za prehrano ljudi:

Skupina 1.8   Drugi proizvodi iz Priloge I k Pogodbi

Czwórniak (ZTP)

Dwójniak (ZTP)

Półtorak (ZTP)

Trójniak (ZTP)


29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 730/2008

z dne 28. julija 2008

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Carnalentejana (ZOP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija proučila vlogo Portugalske za odobritev sprememb specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Carnalentejana“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Ker zadevne spremembe niso manjše v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006, je Komisija v skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) navedene uredbe vlogo za spremembe objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3). Ker pri Komisiji ni bil vložen noben ugovor v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba spremembe odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 417/2008 (UL L 125, 9.5.2008, str. 27).

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2156/2005 (UL L 342, 24.12.2005, str. 54).

(3)  UL C 255, 27.10.2007, str. 58.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.1   Sveže meso (in drobovina)

PORTUGALSKA

Carnalentejana (ZOP)


29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 731/2008

z dne 28. julija 2008

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1249/96 glede zahtevane dodatne varščine za uvoz navadne pšenice visoke kakovosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 143(b) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka (b) prvega pododstavka člena 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) v primeru uvoza navadne pšenice visoke kakovosti predvideva načelo posebne dodatne varščine poleg varščin, ki so določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (3). Navedena dodatna varščina v višini 95 EUR za tono je upravičena zaradi različnih uvoznih carin, ki se uporabljajo za različne kategorije navadne pšenice glede na to, ali gre za navadno pšenico visoke kakovosti ali za pšenico nizke in srednje kakovosti.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 608/2008 (4) so se začasno opustile uvozne carine za nekatera žita v tržnem letu 2008/2009, ki se konča 30. junija 2009, z možnostjo njihove ponovne uvedbe pred navedenim datumom, če to upravičijo razmere na trgu.

(3)

Začasna opustitev carin, ki se uporablja za uvoze, opravljene na podlagi uvoznih dovoljenj, ki so bila izdana od 1. julija 2008 dalje v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 608/2008, je začasno odpravila posebne okoliščine, ki poleg varščin iz uvoznega dovoljenja upravičujejo vzpostavitev dodatnega sistema posebnih varščin. Glede na navedene nove pogoje, ki se uporabljajo za uvoz navadne pšenice od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 608/2008, dodatna varščina 95 EUR za tono iz drugega pododstavka člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1249/96 ni več upravičena, dokler se ponovno ne uvedejo uvozne carine.

(4)

Zato je treba uvesti odstopanje od Uredbe (ES) št. 1249/96 in določiti, da se ta uredba uporablja od datuma, ki je določen za začasno opustitev carin, tj. od 1. julija 2008, da prosilcem ne bi bilo treba položiti dodatne varščine.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 1249/96 se dodatna varščina iz navedene določbe ne zahteva v obdobju opustitve uvoznih carin za navadno pšenico, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 608/2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 514/2008 (UL L 150, 10.6.2008, str. 7).

(4)  UL L 166, 27.6.2008, str. 19.


DIREKTIVE

29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/12


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/79/ES

z dne 28. julija 2008

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev IPBC kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki se ocenijo glede njihove možne vključitve v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Navedeni seznam vključuje IPBC.

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1451/2007 je bila v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES opravljena presoja IPBC glede uporabe v 8. vrsti izdelkov, pripravkih za zaščito lesa, kot je opredeljena v Prilogi V k Direktivi 98/8/ES.

(3)

Danska, ki je bila imenovana za državo članico poročevalko, je 29. septembra 2006 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe (ES) št. 1451/2007 Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007 so bile ugotovitve pregleda 22. februarja 2008 v Stalnem odboru za biocidne pripravke vključene v poročilo o oceni.

(5)

Preiskave so pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo IPBC, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES. Zato je primerno vključiti IPBC v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu s členom 16(3) Direktive 98/8/ES zagotovi, da se izdajo, spremenijo ali razveljavijo dovoljenja za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo IPBC.

(6)

Glede na ugotovitve poročila o oceni je primerno zahtevati, da se v skladu s členom 5 Direktive 98/8/ES in Priloge VI k Direktivi pri izdaji dovoljenj za pripravke, ki vsebujejo IPBC in se uporabljajo za zaščito lesa, uporabijo ukrepi za zmanjšanje tveganja, da se tveganja zmanjšajo na sprejemljivo raven. Ker so bila pri presoji ugotovljena nesprejemljiva tveganja za tla in vodo, je zlasti treba sprejeti ustrezne ukrepe za varovanje teh predelov po uporabi pripravkov, pripravke, namenjene industrijski in/ali poklicni uporabi, pa je treba uporabljati z ustrezno zaščitno opremo, če tveganj za industrijske in/ali poklicne uporabnike ni mogoče zmanjšati z drugimi sredstvi.

(7)

Pomembno je, da se določbe te direktive uporabljajo hkrati v vseh državah članicah, da se zagotovi enako ravnanje z biocidnimi pripravki na trgu, ki vsebujejo aktivno snov IPBC, in da se omogoči ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na splošno.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam in zainteresiranim stranem, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, in prijaviteljem, ki so pripravili dokumentacijo, da lahko povsem izkoristijo desetletno obdobje za varstvo podatkov, ki se v skladu s členom 12(1)(c)(ii) Direktive 98/8/ES začne z dnem vključitve.

(9)

Državam članicam je treba po vključitvi dati na voljo ustrezno obdobje za izvedbo člena 16(3) Direktive 98/8/ES in zlasti za izdajo, spremembo ali razveljavitev dovoljenj za biocidne pripravke v 8. vrsti izdelkov, ki vsebujejo IPBC, da se zagotovi njihova skladnost z Direktivo 98/8/ES.

(10)

Direktivo 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2009. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. julija 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/31/ES (UL L 81, 20.3.2008, str. 57).

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.


PRILOGA

V Prilogo I k Direktivi 98/8/ES se vstavi naslednji vnos „št. 11“:

Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna čistost aktivne snovi v biocidnem pripravku, kakor se daje v promet

Datum vključitve

Rok za uskladitev s členom 16(3)

(razen za pripravke, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenemu v zadnji odločbi o vključitvi njihovih aktivnih snovi)

Datum izteka veljavnosti vključitve

Vrsta izdelkov

Posebne določbe (1)

„11

IPBC

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

št. ES: 259-627-5

št. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1. julij 2010

30. junij 2012

30. junij 2020

8

Države članice zagotovijo, da so za izdajo dovoljenj izpolnjeni naslednji pogoji:

 

Glede na ugotovitve ocene tveganja je treba pripravke z dovoljenjem za industrijsko in/ali poklicno uporabo uporabljati z ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če v vlogi za izdajo dovoljenja ni dokazano, da se tveganja za industrijske in/ali poklicne uporabnike lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi sredstvi.

 

Zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vodo je treba za varovanje teh predelov sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti se na oznakah in/ali varnostnih listih pripravkov, katerih uporaba je dovoljena v industriji, navede, da je treba sveže obdelani les po obdelavi hraniti pod streho ali na neprepustni trdni podlagi, da se prepreči neposredno spiranje pripravkov v tla ali vodo in se omogoči njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali odstranitev.“


(1)  Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/15


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/80/ES

z dne 28. julija 2008

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kalijeve soli cikloheksilhidroksidiazen 1-oksida (K-HDO) kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki se ocenijo glede njihove možne vključitve v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Ta seznam vključuje kalijevo sol cikloheksilhidroksidiazen 1-oksida (K-HDO).

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1451/2007 je bila v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES opravljena presoja K-HDO glede uporabe v 8. vrsti izdelkov, pripravkih za zaščito lesa, kot je opredeljena v Prilogi V k Direktivi 98/8/ES.

(3)

Avstrija, ki je bila imenovana za državo članico poročevalko, je 22. marca 2006 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe (ES) št. 1451/2007 Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007 so bile ugotovitve pregleda 22. februarja 2008 v Stalnem odboru za biocidne pripravke vključene v poročilo o oceni.

(5)

Čeprav je bila ocena tveganja omejena le na posebne vrste uporabe, so preiskave pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo K-HDO, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES. Zato je primerno vključiti K-HDO v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu s členom 16(3) Direktive 98/8/ES zagotovi, da se izdajo, spremenijo ali razveljavijo dovoljenja za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot pripravki za zaščito lesa in vsebujejo K-HDO.

(6)

Na ravni Skupnosti ni bila opravljena presoja vseh možnosti uporabe. Zato je primerno, da so države članice zlasti pozorne na tveganja za predele in prebivalce, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Skupnosti, ter da pri izdaji dovoljenj za pripravke zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali naložijo posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj na sprejemljivo raven.

(7)

Zlasti zaradi možnih tveganj za okolje in delavce se lahko dovoljenja za pripravke v skladu s členom 5 Direktive 98/8/ES in Priloge VI k Direktivi izdajo samo za uporabo v industrijskih, povsem avtomatiziranih in zaprtih sistemih, razen če ni v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se lahko tveganje zmanjša na sprejemljivo raven.

(8)

Glede na ugotovitve poročila o oceni je primerno zahtevati, da se izdelki, ki vsebujejo K-HDO uporabljajo z ustrezno zaščitno opremo. Zaradi ugotovljenih tveganj za majhne otroke je primerno zahtevati, da se K-HDO ne uporablja za obdelavo lesa, ki bi lahko prišel v neposreden stik z majhnimi otroki.

(9)

Pomembno je, da se določbe te direktive uporabljajo hkrati v vseh državah članicah, da se zagotovi enako ravnanje z biocidnimi pripravki na trgu, ki vsebujejo aktivno snov K-HDO, in da se omogoči ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na splošno.

(10)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam in zainteresiranim stranem, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, in prijaviteljem, ki so pripravili dokumentacijo, da lahko povsem izkoristijo desetletno obdobje za varstvo podatkov, ki se v skladu s členom 12(1)(c)(ii) Direktive 98/8/ES začne z dnem vključitve.

(11)

Državam članicam je treba po vključitvi dati na voljo ustrezno obdobje za izvedbo člena 16(3) Direktive 98/8/ES in zlasti za izdajo, spremembo ali razveljavitev dovoljenj za biocidne pripravke v 8. vrsti izdelkov, ki vsebujejo K-HDO, da se zagotovi njihova skladnost z Direktivo 98/8/ES.

(12)

Direktivo 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2009. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. julija 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/31/ES (UL L 81, 20.3.2008, str. 57).

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.


PRILOGA

V Prilogo I k Direktivi 98/8/ES se vstavi naslednji vnos „št. 10“:

Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna čistost aktivne snovi v biocidnem pripravku, kakor se daje v promet

Datum vključitve

Rok za uskladitev s členom 16(3)

(razen za pripravke, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenemu v zadnji odločbi o vključitvi njihovih aktivnih snovi)

Datum izteka veljavnosti vključitve

Vrsta izdelkov

Posebne določbe (1)

„10

K-HDO

Cikloheksilhidroksidiazen 1-oksid, kalijeva sol

št. ES: ne obstaja

št. CAS: 66603-10-9

(Ta vnos vključuje tudi hidratne oblike K-HDO).

977 g/kg

1. julij 2010

30. junij 2012

30. junij 2020

8

Kadar je za določen pripravek to potrebno, države članice pri ocenjevanju vlog za izdajo dovoljenja za pripravek v skladu s členom 5 in Prilogo VI ocenijo tiste populacije, ki bi lahko bile izpostavljene pripravku, ter tiste scenarije uporabe in izpostavljenosti, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Skupnosti.

Države članice zagotovijo, da so za izdajo dovoljenj izpolnjeni naslednji pogoji:

(1)

Zaradi možnih tveganj za okolje in delavce se pripravkov v skladu s členom 5 in Priloge VI k Direktivi ne sme uporabljati drugje kot samo v industrijskih, povsem avtomatiziranih in zaprtih sistemih, razen če ni v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se lahko tveganja zmanjšajo na sprejemljivo raven.

(2)

Glede na ugotovitve ocene tveganja je treba pripravke uporabljati z ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če ni v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da je tveganje za uporabnike mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi sredstvi.

(3)

Zaradi ugotovljenih tveganj za majhne otroke pripravkov ni dovoljeno uporabljati za obdelavo lesa, ki bi lahko prišel v neposreden stik z majhnimi otroki.“


(1)  Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


POSLOVNIKI

29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/18


SPREMEMBE POSLOVNIKA SODIŠČA

SODIŠČE –

na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 223, šesti odstavek,

na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 139, šesti odstavek,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

člen 225(2) in (3) Pogodbe ES ter člen 140a(2) in (3) Pogodbe ESAE izjemoma določata postopek ponovnega preizkusa Sodišča za odločbe Sodišča prve stopnje, kadar to odloča o tožbah ali postopkih zoper odločbo določenega sodnega oddelka ali kadar odloča o vprašanjih, predloženih v predhodno odločanje, na posebnih področjih, določenih s Statutom Sodišča;

(2)

pogoji in meje postopka ponovnega preizkusa so bili določeni s členi od 62 do 62b Protokola o Statutu Sodišča;

(3)

v Poslovniku morajo biti določeni potek postopka ponovnega preizkusa in podrobna pravila tega postopka.

Po odobritvi Sveta z dne 23. junija 2008 –

SPREJEMA NASLEDNJE SPREMEMBE SVOJEGA POSLOVNIKA:

Člen 1

Poslovnik Sodišča Evropskih skupnosti, sprejet 19. junija 1991 (UL L 176, 4.7.1991, str. 7, in popravek v UL L 383, 29.12.1992, str. 117), kot je bil spremenjen 21. februarja 1995 (UL L 44, 28.2.1995, str. 61), 11. marca 1997 (UL L 103, 19.4.1997, str. 1, in popravek v UL L 351, 23.12.1997, str. 72), 16. maja 2000 (UL L 122, 24.5.2000, str. 43), 28. novembra 2000 (UL L 322, 19.12.2000, str. 1), 3. aprila 2001 (UL L 119, 27.4.2001, str. 1), 17. septembra 2002 (UL L 272, 10.10.2002, str. 24, in popravek v UL L 281, 19.10.2002, str. 24), 8. aprila 2003 (UL L 147, 14.6.2003, str. 17), 19. aprila 2004 (UL L 132, 29.4.2004, str. 2), 20. aprila 2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 107), 12. julija 2005 (UL L 203, 4.8.2005, str. 19), 18. oktobra 2005 (UL L 288, 29.10.2005, str. 51), 18. decembra 2006 (UL L 386, 29.12.2006, str. 44) in 15. januarja 2008 (UL L 24, 29.1.2008, str. 39), se spremeni, kot sledi:

1.

Za členom 123 se vstavi naslednje besedilo:

„NASLOV IVa

PONOVNI PREIZKUS ODLOČB SODIŠČA PRVE STOPNJE

Člen 123b

Ustanovi se poseben senat, ki v skladu s pogoji iz člena 123d odloči, ali je treba v skladu s členom 62 Statuta ponovno preizkusiti odločbo Sodišča prve stopnje.

Ta senat je sestavljen iz predsednika Sodišča in štirih predsednikov senatov petih sodnikov, ki so določeni v skladu z vrstnim redom iz člena 6 tega poslovnika.

Člen 123c

Takoj ko je določen dan razglasitve odločbe, ki se sprejme v skladu s členom 225(2) ali (3) Pogodbe ES oziroma s členom 140a(2) ali (3) Pogodbe ESAE, sodni tajnik Sodišča prve stopnje o tem obvesti sodnega tajnika Sodišča. To odločbo mu posreduje, takoj ko je razglašena.

Člen 123d

Predlog prvega generalnega pravobranilca za ponovni preizkus odločbe Sodišča prve stopnje se posreduje predsedniku Sodišča, pri čemer se o tem istočasno obvesti sodnega tajnika. Če je bila odločba Sodišča prve stopnje sprejeta v skladu s členom 225(3) Pogodbe ES oziroma v skladu s členom 140a(3) Pogodbe ESAE, sodni tajnik o predlogu za ponovni preizkus takoj obvesti Sodišče prve stopnje, nacionalno sodišče, stranke v postopku pred tem sodiščem in druge udeležence iz člena 62a, drugi odstavek, Statuta.

Po prejemu predloga za ponovni preizkus predsednik med sodniki, člani senata iz člena 123b, določi sodnika poročevalca.

Ta senat na podlagi poročila sodnika poročevalca odloči, ali je treba odločbo Sodišča prve stopnje ponovno preizkusiti. V odločbi o ponovnem preizkusu odločbe Sodišča prve stopnje se navedejo vprašanja, ki so predmet ponovnega preizkusa.

Če je bila odločba Sodišča prve stopnje sprejeta v skladu s členom 225(2) Pogodbe ES oziroma s členom 140a(2) Pogodbe ESAE, sodni tajnik o odločbi Sodišča o ponovnem preizkusu odločbe Sodišča prve stopnje nemudoma obvesti Sodišče prve stopnje, stranke v postopku pred tem sodiščem in druge udeležence iz člena 62a, drugi odstavek, Statuta.

Če je bila odločba Sodišča prve stopnje sprejeta v skladu s členom 225(3) Pogodbe ES oziroma s členom 140a(3) Pogodbe ESAE, sodni tajnik o odločbi Sodišča, ali se odločba Sodišča prve stopnje ponovno preizkusi ali ne, nemudoma obvesti Sodišče prve stopnje, nacionalno sodišče, stranke v postopku pred tem sodiščem in druge udeležence iz člena 62a, drugi odstavek, Statuta. Odločba o ponovnem preizkusu odločbe Sodišča prve stopnje se objavi z obvestilom v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 123e

Odločba o ponovnem preizkusu odločbe Sodišča prve stopnje se vroči strankam in drugim udeležencem iz člena 62a, drugi odstavek, Statuta. Državam članicam in državam pogodbenicam Sporazuma EGP, ki niso države članice, ter nadzornemu organu EFTE se priloži prevod odločbe Sodišča pod pogoji, določenimi v členu 104(1), prvi in drugi pododstavek, tega poslovnika. Poleg tega se odločbo Sodišča posreduje tudi Sodišču prve stopnje, in kadar gre za odločbo, ki jo je to sprejelo v skladu s členom 225(3) Pogodbe ES oziroma s členom 140a(3) Pogodbe ESAE, zadevnemu nacionalnemu sodišču.

Stranke in drugi udeleženci, ki jim je bila odločba Sodišča vročena, lahko v roku enega meseca od vročitve iz prejšnjega odstavka predložijo vloge o vprašanjih, ki so predmet ponovnega preizkusa, ali pisna stališča do teh vprašanj.

Prvi generalni pravobranilec takoj po sprejetju odločbe o ponovnem preizkusu odločbe Sodišča prve stopnje dodeli ponovni preizkus enemu izmed generalnih pravobranilcev.

Predsednik, potem ko določi sodnika poročevalca, določi dan, ko ta na upravni seji Sodišča predstavi predhodno poročilo. To poročilo vsebuje predloge sodnika poročevalca o izvedbi morebitnih pripravljalnih ukrepov, kateri sestavi naj se dodeli ponovni preizkus, o potrebi, da se opravi obravnava, in o predstavitvi stališča generalnega pravobranilca. Sodišče po opredelitvi generalnega pravobranilca odloči o predlogih sodnika poročevalca.

Če je bila odločba Sodišča prve stopnje, ki je predmet ponovnega preizkusa, sprejeta v skladu s členom 225(2) Pogodbe ES oziroma s členom 140a(2) Pogodbe ESAE, Sodišče odloči o stroških.“

2.

Člen 123a postane člen 123f in člen 123b postane člen 123g.

Člen 2

Te spremembe Poslovnika, ki so verodostojne v jezikih iz člena 29(1) Poslovnika, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in začnejo veljati prvi dan drugega meseca po njihovi objavi.

Sprejeto v Luxembourgu, 8. julija 2008


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/20


SKLEP SVETA

z dne 23. junija 2008

o spremembi Poslovnika Sodišča Evropskih skupnosti glede jezikovne ureditve, ki se uporablja za postopek ponovnega preizkusa

(2008/621/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju člena 64 Protokola o Statutu Sodišča,

v skladu s postopkom, določenim v drugem odstavku člena 245 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in drugem odstavku člena 160 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju predloga Sodišča z dne 4. februarja 2008,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2008,

ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 14. marca 2008,

ker je treba v Poslovniku pojasniti določene podrobnosti postopka ponovnega preizkusa, ki je določen s členoma 225(2) in (3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in 140a(2) in (3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in ki je urejen s členi od 62 do 62b Protokola o Statutu Sodišča, in zlasti pravil v zvezi z jezikovno ureditvijo, ki se uporablja za ta postopek –

SKLENIL:

Člen 1

Poslovnik Sodišča Evropskih skupnosti, sprejet 19. junija 1991 (UL L 176, 4.7.1991, str. 7 in popravek v UL L 383, 29.12.1992, str. 117), kot je bil spremenjen 21. februarja 1995 (UL L 44, 28.2.1995, str. 61), 11. marca 1997 (UL L 103, 19.4.1997, str. 1 in popravek v UL L 351, 23.12.1997, str. 72), 16. maja 2000 (UL L 122, 24.5.2000, str. 43), 28. novembra 2000 (UL L 322, 19.12.2000, str. 1), 3. aprila 2001 (UL L 119, 27.4.2001, str. 1), 17. septembra 2002 (UL L 272, 10.10.2002, str. 24 in popravek v UL L 281, 19.10.2002, str. 24), 8. aprila 2003 (UL L 147, 14.6.2003, str. 17), 19. aprila 2004 (UL L 132, 29.4.2004, str. 2), 20. aprila 2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 107), 12. julija 2005 (UL L 203, 4.8.2005, str. 19), 18. oktobra 2005 (UL L 288, 29.10.2005, str. 51) in 18. decembra 2006 (UL L 386, 29.12.2006, str. 44), se spremeni, kot sledi:

Za členom 123 se pod „Naslov IVa: Ponovni preizkus odločb Sodišča prve stopnje“ vstavi člen 123a z naslednjim besedilom:

„Člen 123a

Kadar Sodišče v skladu s členom 62, drugi odstavek, Statuta odloči, da ponovno preizkusi odločbo Sodišča prve stopnje, je jezik postopka tisti jezik, ki je bil jezik postopka pred Sodiščem prve stopnje brez poseganja v člen 29(2)(b) in (c) ter (3), četrti in peti odstavek, tega poslovnika.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati prvi dan drugega meseca po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourg, 23. junija 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/22


ODLOČBA SVETA

z dne 8. julija 2008

o razveljavitvi Odločbe 2005/183/ES o obstoju čezmernega primanjkljaja na Poljskem

(2008/622/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(12) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Sveta 2005/183/ES (1) je bilo po priporočilu Komisije v skladu s členom 104(6) Pogodbe odločeno, da na Poljskem obstaja čezmerni primanjkljaj. Svet je opozoril, da je bil javnofinančni primanjkljaj leta 2003 4,1 % BDP, kar je nad referenčno vrednostjo 3 % BDP iz Pogodbe, hkrati pa je bruto javnofinančni dolg znašal 45,4 % BDP, kar je pod referenčno vrednostjo 60 % BDP iz Pogodbe. Svet je v svojem sklepu navedel, da bi bilo treba zneske primanjkljaja in dolga popraviti navzgor, če bi se naložbeni pokojninski sistemi zaradi odločitve Eurostata o razvrstitvi naložbenih pokojninskih sistemov izključili iz sektorja države v širšem smislu (2).

(2)

Svet je 5. julija 2004 v skladu s členom 104(7) Pogodbe in členom 3(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (3) po priporočilu Komisije na Poljsko naslovil priporočilo, v skladu s katerim mora Poljska odpraviti stanje čezmernega primanjkljaja najpozneje do konca leta 2007. Priporočilo je bilo objavljeno.

(3)

Na priporočilo Komisije je Svet 28. novembra 2006 v skladu s členom 104(8) Pogodbe sklenil, da so dotedanji ukrepi poljskih organov neprimerni (4). Svet je 27. februarja 2007 na priporočilo Komisije izdal novo priporočilo v skladu s členom 104(7) Pogodbe, v katerem je kot rok za zmanjšanje primanjkljaja potrdil leto 2007. Priporočilo je bilo objavljeno.

(4)

V skladu s členom 104(12) Pogodbe je treba odločbo Sveta o obstoju čezmernega primanjkljaja razveljaviti, če se je čezmerni primanjkljaj v zadevni državi članici po mnenju Sveta ustrezno zmanjšal.

(5)

V skladu s Protokolom o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priložen Pogodbi, Komisija zagotovi podatke za izvajanje postopka. Države članice morajo v okviru uporabe tega protokola dvakrat na leto sporočiti podatke o javnofinančnem primanjkljaju in dolgu ter drugih s tem povezanih spremenljivkah, in sicer pred 1. aprilom in 1. oktobrom, v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (5).

(6)

Na podlagi podatkov, ki jih je zagotovila Komisija (Eurostat) v skladu s členom 8g(1) Uredbe (ES) št. 3605/93 po sporočilu Poljske pred 1. aprilom 2008, in spomladanske napovedi služb Komisije za leto 2008 je ugotovljeno naslednje:

javnofinančni primanjkljaj se je zmanjšal s 3,8 % BDP leta 2006 na 2,0 % BDP leta 2007, kar je pod referenčno vrednostjo 3 % BDP. To je primerljivo s ciljem 3,4 % BDP, zastavljenim v posodobljeni različici konvergenčnega programa iz novembra 2006;

veliko boljši izid primanjkljaja leta 2007 v primerjavi s ciljnim je podpirala veliko višja realna rast BDP, kot je bila predvidena v konvergenčnem programu iz novembra 2007. Poleg tega je – v razmerju do BDP – država porabila manj za socialne transferje (zaradi neustrezne indeksacije v letu 2007), subvencije, naložbe in plače za zaposlene. Na splošno so bili skupni odhodki za 1,5 odstotne točke nižji od načrtovanih v konvergenčnem programu iz novembra 2006. Izboljšanje strukturnega salda (tj. ciklično prilagojenega salda brez enkratnih in drugih začasnih ukrepov) leta 2007 po ocenah znaša malo več kot 1,5 % odstotne točke BDP;

na podlagi nižje rasti BDP kot v letu 2007 spomladanska napoved za leto 2008 napoveduje, da se bo primanjkljaj sicer povečal na 2,5 % BDP, vendar bo ostal pod referenčno vrednostjo, kar bodo povzročili predvsem znižanje socialnih prispevkov, davčne olajšave in povečanje socialnih transferjev skupaj z višjimi naložbami. Ti podatki ustrezajo uradnemu ciljnemu primanjkljaju, določenemu v posodobljeni različici konvergenčnega programa iz marca 2008. Za leto 2009 spomladanska napoved napoveduje, da se bo ob nespremenjeni politiki primanjkljaj bolj ali manj ustalil. To kaže, da se je primanjkljaj verodostojno in trajnostno zmanjšal pod referenčno vrednost 3 % BDP;

vendar se bo strukturni saldo po napovedi v letu 2008 rahlo poslabšal za četrtino odstotne točke BDP, ob nespremenjeni politiki pa se bo v letu 2009 izboljšal za tretjino odstotne točke. Pri tem je treba upoštevati potrebo po doseganju srednjeročnega cilja za proračunsko stanje, ki je za Poljsko strukturni primanjkljaj v višini 1 % BDP;

javni dolg se je zmanjšal s 47,6 % BDP leta 2006 na 45,2 % leta 2007. Glede na spomladansko napoved za leto 2008 se pričakuje, da bo delež dolga ostal precej pod referenčno vrednostjo 60 % BDP ter se do konca leta 2009 dodatno zmanjšal na približno 44 % BDP.

(7)

Po mnenju Sveta je bil čezmerni primanjkljaj na Poljskem odpravljen, zato bi bilo treba Odločbo 2005/183/ES razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da je čezmerni primanjkljaj na Poljskem odpravljen.

Člen 2

Odločba 2005/183/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Republiko Poljsko.

V Bruslju, 8. julija 2008

Za Svet

Predsednica

C. LAGARDE


(1)  UL L 62, 9.3.2005, str. 18.

(2)  Sporočili za javnost Eurostata št. 30/2004 z dne 2. marca 2004 in št. 117/2004 z dne 23. septembra 2004.

(3)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1056/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 5).

(4)  UL L 414, 30.12.2006, str. 81.

(5)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2103/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 1).


Komisija

29.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. julija 2008

o finančnem prispevku Skupnosti za nujne ukrepe za boj proti atipični kokošji kugi v Estoniji leta 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3723)

(Besedilo v estonskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/623/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) ter zlasti členov 3(3) in 4(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. V skladu s členom 4(2) navedene odločbe države članice prejmejo finančni prispevek za kritje stroškov nekaterih ukrepov za izkoreninjenje atipične kokošje kuge.

(2)

Člena 3(5) in 4(2) Odločbe 90/424/EGS določata pravila o deležih stroškov, nastalih v državah članicah, ki jih lahko krije finančni prispevek Skupnosti.

(3)

Za plačilo finančnega prispevka Skupnosti za nujne ukrepe za izkoreninjenje atipične kokošje kuge veljajo pravila, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (2).

(4)

Izbruhi atipične kokošje kuge so se v Estoniji pojavili leta 2007. Pojav te bolezni pomeni resno nevarnost za živino v Skupnosti. Estonija je sprejela ukrepe za boj proti navedenim izbruhom v skladu s členom 3(2) Odločbe 90/424/EGS.

(5)

Estonija je v celoti izpolnila tehnične in upravne obveznosti iz člena 3(3) Odločbe 90/424/EGS in člena 6 Uredbe (ES) št. 349/2005.

(6)

Estonija je 6. oktobra 2007 predstavila oceno nastalih stroškov za izkoreninjenje atipične kokošje kuge.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Finančni prispevek Skupnosti za Estonijo

Estoniji se lahko odobri finančni prispevek Skupnosti za kritje stroškov, ki jih je navedena država imela zaradi uvedbe ukrepov za boj proti atipični kokošji kugi iz členov 3(2) in 4(2) Odločbe 90/424/EGS leta 2007.

Člen 2

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Republiko Estonijo.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.