ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 173

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
3. julij 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 627/2008 z dne 2. julija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 628/2008 z dne 2. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 629/2008 z dne 2. julija 2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih ( 1 )

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 630/2008 z dne 2. julija 2008 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od 23. do 27. junija 2008, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 631/2008 z dne 2. julija 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 632/2008 z dne 2. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1019/2002 o tržnih standardih za oljčno olje

16

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/541/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. aprila 2008 o spremembi Odločbe 2001/781/ES o sprejemu priročnika sprejemnih organov in glosarja pisanj, ki se vročajo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1259)

17

 

 

2008/542/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 13. junija 2008 Ustanovitev strokovne skupine za zgodovino posojil

22

 

 

2008/543/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. junija 2008 o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2701)  ( 1 )

25

 

 

2008/544/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 20. junija 2008 o spremembi Sklepa 2004/858/ES, da se Izvajalska agencija za program javnega zdravja preoblikuje v Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike

27

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

 

2008/545/SZVP

 

*

Sklep političnega in varnostnega odbora EUPT/1/2008 z dne 6. junija 2008 o spremembi Sklepa EUPT/2/2007 o imenovanju vodje enote Evropske unije za načrtovanje (EUPT Kosovo)

30

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 554/2008 z dne 17. junija 2008 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo (Quantum Phytase) kot krmnega dodatka (UL L 158, 18.6.2008)

31

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 627/2008

z dne 2. julija 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 2. julija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

39,3

MK

32,3

TR

64,3

ZZ

45,3

0707 00 05

MK

11,6

TR

61,7

ZZ

36,7

0709 90 70

TR

95,4

ZZ

95,4

0805 50 10

AR

110,0

IL

116,0

US

72,2

ZA

102,1

ZZ

100,1

0808 10 80

AR

88,5

BR

92,7

CL

96,9

CN

93,8

NZ

116,8

US

88,6

UY

55,2

ZA

90,8

ZZ

90,4

0808 20 50

AR

93,6

CL

98,4

CN

96,2

ZA

116,9

ZZ

101,3

0809 10 00

TR

204,7

ZZ

204,7

0809 20 95

TR

357,8

US

354,9

ZZ

356,4

0809 30

CL

244,7

TR

197,2

ZZ

221,0

0809 40 05

IL

154,7

ZZ

154,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 628/2008

z dne 2. julija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti točke (g) člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi V k Uredbi Komisije (ES) št. 1898/2006 (2) so navedene značilnosti znakov Skupnosti, ki se lahko namestijo na etikete in embalaže proizvodov, katerih ime je bilo registrirano kot zaščitena geografska označba ali zaščitena označba porekla.

(2)

Navedeni znaki Skupnosti so prispevali k zvišanju vrednosti zaščitenih geografskih označb in zaščitenih označb porekla ter omogočili potrošnikom, da prepoznajo nekatere proizvode, katerih značilnosti so povezane s poreklom.

(3)

Trenutno imajo znaki, ki označujejo zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe, skupno obliko, barvo in motiv. Razlikujejo se le po napisu v notranjosti znakov.

(4)

Glede na pridobljene izkušnje od začetka uvedbe navedenih znakov in za spodbujanje njihove uporabe se zdi primerno, da se potrošnikom olajša razločevanje med zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo. Zato je treba znakoma navedenih označb določiti različni barvi.

(5)

Da se izogne gospodarski škodi, ki bi zaradi spremembe barve znakov Skupnosti prizadela zadevne proizvajalce in izvajalce, je treba predvideti prehodno obdobje, v katerem se bodo lahko uporabljali znaki Skupnosti, ki so v skladu z določbami, veljavnimi pred začetkom veljave te uredbe.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in zaščitene označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 1898/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Embalaže in etikete z znaki Skupnosti, ki so v skladu s Prilogo V k Uredbi (ES) št. 1898/2006 v različici, ki se bo uporabljala do začetka veljave te uredbe, se lahko uporabljajo do 1. maja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 369, 23.12.2006, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi V k Uredbi (ES) št. 1898/2006 se točke 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

„1.   BARVNI ALI ČRNO-BELI ZNAKI SKUPNOSTI

Pri barvnih znakih se lahko uporabljata neposredni tisk (panton) ali štiribarvni tisk. Referenčne barve so navedene spodaj.

Znak Skupnosti ‚Zaščitena označba porekla‘ v barvah pantone:

Image

Image

Znak Skupnosti ‚Zaščitena geografska označba‘ v barvah pantone:

Image

Image


Znaki Skupnosti s štiribarvnim tiskom

Znak Skupnosti ‚Zaščitena označba porekla‘ s štiribarvnim tiskom:

Image

Image

Znak Skupnosti ‚Zaščitena geografska označba‘ s štiribarvnim tiskom:

Image

Image

Črno-beli znaki Skupnosti:

Image

2.   ZNAKI SKUPNOSTI V NEGATIVU

Če je barva ozadja na embalaži ali etiketi temna, se lahko znaki uporabijo v negativu z uporabo barve ozadja na embalaži ali etiketi.

Image

3.   KONTRAST Z BARVAMI OZADJA

Če je znak barvni na barvnem ozadju, zaradi česar je težko viden, je treba uporabiti zunanji razmejevalen krog okrog znaka, da se izboljša kontrast z barvnim ozadjem:

Znak Skupnosti ‚Zaščitena označba porekla‘

Image

Znak Skupnosti ‚Zaščitena geografska označba‘

Image


3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 629/2008

z dne 2. julija 2008

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani (1) in zlasti člena 2(3) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) določa mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih, vključno z mejnimi vrednostmi za kovine, kot so svinec, kadmij in živo srebro.

(2)

Za varovanje javnega zdravja je bistveno ohraniti takšne vrednosti onesnaževal, ki ne bodo predstavljale nevarnosti za zdravje. Mejne vrednosti za svinec, kadmij in živo srebro morajo biti varne in tako nizke, kot je razumno še mogoče glede na dobro proizvodno prakso in kmetijsko/ribiško prakso.

(3)

Iz novih podatkov izhaja, da dobra kmetijska in ribiška praksa ne omogočata ohranjanja vrednosti svinca, kadmija in živega srebra pri nekaterih vodnih vrstah in gobah na tako nizki ravni, kot je zahtevano v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1881/2006. Zato je treba ponovno pregledati mejne vrednosti, določene za ta onesnaževala, pri tem pa ohraniti visoko raven varovanja zdravja potrošnikov.

(4)

V nekaterih prehranskih dopolnilih iz člena 2 Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (3) so bile ugotovljene visoke ravni svinca, kadmija in živega srebra in bile prijavljene po sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF). Dokazano je bilo, da lahko ta prehranska dopolnila občutno prispevajo k izpostavljenosti človeka svincu, kadmiju in živemu srebru. Za varovanje javnega zdravja je zato primerno, da se določijo mejne vrednosti za svinec, kadmij in živo srebro v prehranskih dopolnilih. Te mejne vrednosti morajo biti varne in tako nizke, kot je razumno še mogoče glede na dobro proizvodno prakso.

(5)

Morske alge po naravnem procesu kopičijo kadmij. Prehranska dopolnila, ki sestojijo izključno ali pretežno iz posušenih morskih alg ali izdelkov, pridobljenih iz morskih alg, lahko zato vsebujejo višje vsebnosti kadmija kot drugi prehranski dodatki. Da bi to upoštevali, je treba določiti višje mejne vrednosti za kadmij za prehranska dopolnila, ki sestojijo izključno ali pretežno iz morskih alg.

(6)

Državam članicam in nosilcem živilske dejavnosti je treba zagotoviti čas za prilagoditev na nove mejne vrednosti za prehranska dopolnila. Uporabo mejnih vrednosti za prehranska dopolnila je torej treba odložiti.

(7)

Treba je spremeniti opombo 1 v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1881/2006, da se pojasni, da mejne vrednosti za sadje ne veljajo za orehe.

(8)

S Priporočilom Komisije 2007/196/ES z dne 28. marca 2007 o spremljanju prisotnosti furana v živilih (4) in Priporočilom Komisije 2007/331/ES z dne 3. maja 2007 o spremljanju ravni akrilamida v živilih (5) so bila uvedena nova priporočila za spremljanje. Določbe o spremljanju in poročanju iz Uredbe (ES) št. 1881/2006 je zato treba dopolniti glede na navedena nova priporočila. Spremljanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov, predvideno v Priporočilu Komisije 2005/108/ES (6), je bilo zaključeno. Zato se sklicevanje na navedeno priporočilo za spremljanje lahko črta.

(9)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

1.

V členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Države članice Komisiji sporočijo ugotovitve v zvezi z aflatoksini, dioksini, dioksinu podobnimi PCB, PCB, ki niso podobni dioksinu, v skladu z Odločbo Komisije 2006/504/ES (7) in Priporočilom Komisije 2006/794/ES (8). Države članice Evropski agenciji za varno hrano (EFSA) sporočijo ugotovitve v zvezi z akrilamidom in furanom v skladu s Priporočilom Komisije 2007/196/ES (9) in Priporočilom Komisije 2007/331/ES (10).

2.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Mejne vrednosti iz točk 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 in 3.3.3 Priloge se uporabljajo od 1. julija 2009. Ne uporabljajo se za proizvode, ki so bili zakonsko dani v promet pred 1. julijem 2009. Nosilec živilske dejavnosti dokaže, kdaj so bili proizvodi dani v promet.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 364, 20.12.2006, str. 5. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1126/2007 (UL L 255, 29.9.2007, str. 14).

(3)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2006/37/ES (UL L 94, 1.4.2006, str. 32).

(4)  UL L 88, 29.3.2007, str. 56.

(5)  UL L 123, 12.5.2007, str. 33.

(6)  UL L 34, 8.2.2005, str. 43.

(7)  UL L 199, 21.7.2006, str. 21.

(8)  UL L 322, 22.11.2006, str. 24.

(9)  UL L 88, 29.3.2007, str. 56.

(10)  UL L 123, 12.5.2007, str. 33.“


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

1.

V pododdelku 3.1 (svinec) se točka 3.1.11 nadomesti z naslednjim in doda se nova točka 3.1.18:

„3.1.11

Kapusnice, listnata zelenjava in naslednje gobe (27): Agaricus bisporus (dvotrosni kukmak), Pleurotus ostreatus (bukov ostrigar), Lentinula edodes (šitake)

0,30

3.1.18

Prehranska dopolnila (1)

3,0

2.

Pododdelek 3.2 (Kadmij) se nadomesti z naslednjim:

„3.2

Kadmij

 

3.2.1

Meso (razen drobovine) govedi, ovac, svinj in perutnine (6)

0,050

3.2.2

Konjsko meso razen drobovine (6)

0,20

3.2.3

Jetra govedi, ovac, svinj, perutnine in konjev (6)

0,50

3.2.4

Ledvice govedi, ovac, svinj, perutnine in konjev (6)

1,0

3.2.5

Mišičnina rib (24)(25) razen vrst iz točk 3.2.6, 3.2.7 in 3.2.8

0,050

3.2.6

Mišičnina naslednjih rib (24)(25):

 

palamida (Sarda sarda)

 

frater (Diplodus vulgaris)

 

jegulja (Anguilla anguilla)

 

cipelj (Chelon labrosus)

 

šuri (Trachurus species)

 

vahnja (Luvarus imperialis)

 

skuša (Scomber scombrus)

 

sardela (Sardina pilchardus)

 

sardele (Sardinops species)

 

tun (Thunnus speciesm, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

klinasti list (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Mišičnina naslednjih rib (24)(25):

trupec (Auxis species)

0,20

3.2.8

Mišičnina naslednjih rib (24)(25):

 

sardoni (Engraulis species)

 

mečarica (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Raki razen rjavega mesa rakovic ter mesa glave in prsi jastoga ter podobnih velikih rakov (Nephropidae in Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Školjke (26)

1,0

3.2.11

Glavonožci (brez notranjih organov) (26)

1,0

3.2.12

Žita razen otrobov, kalčkov, pšenice in riža

0,10

3.2.13

Otrobi, kalčki, pšenica in riž

0,20

3.2.14

Soja

0,20

3.2.15

Zelenjava in sadje razen listnate zelenjave, svežih zelišč, gob, stebelne zelenjave, korenovk in krompirja (27)

0,050

3.2.16

Stebelna zelenjava, korenovke in krompir razen gomoljne zelene (27). Pri krompirju se mejna vrednost uporablja za olupljeni krompir.

0,10

3.2.17

Listnata zelenjava, sveža zelišča, gomolja zelena in naslednje gobe (27): Agaricus bisporus (dvotrosni kukmak), Pleurotus ostreatus (bukov ostrigar), Lentinula edodes (šitake)

0,20

3.2.18

Gobe razen vrst iz točke 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Prehranska dopolnila (2) razen prehranskih dopolnil iz točke 3.2.20

1,0

3.2.20

Prehranska dopolnila (2), ki sestojijo izključno ali pretežno iz posušenih alg ali proizvodov, pridobljenih iz alg.

3,0

3.

V pododdelku 3.3 (živo srebro) se točka 3.3.2 nadomesti z naslednjim in doda se nova točka 3.3.3:

„3.3.2

Mišičnina naslednjih rib (24)(25):

 

morska spaka (Lophius species)

 

atlantski ostrigar (Anarhichas lupus)

 

palamida (Sarda sarda)

 

jegulja (Anguilla anguilla)

 

cesar, oranžna sluzoglavka, sredozemska sluzoglavka (Hoplostethus species)

 

okroglonosi repak (Coryphaenoides rupestris)

 

navadni jezik (Hippoglossus hippoglossus)

 

kapski huj (Genypterus capensis)

 

jadrovnice (Makaira species)

 

krilati romb (Lepidorhombus species)

 

bradač (Mullus species)

 

rožnati huj (Genypterus blacodes)

 

ščuka (Esox lucius)

 

bela palamida (Orcynopsis unicolor)

 

molič (Trisopterus minutus)

 

morska mačka (Centroscymnes coelolepis)

 

raže (Raja species)

 

rdeči okun (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

pacifiška pahljačasta mečarica (Istiophorus platypterus)

 

morski meč in črni morski meč (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

orada, riboni (Pagellus species)

 

morski pes (vse vrste)

 

kačja skuša (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

jeseter (Acipenser species)

 

mečarica (Xiphias gladius)

 

tun (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Prehranska dopolnila (3)

0,10

4.

V opombi (1) se doda naslednji stavek:

„Mejne vrednosti za sadje ne veljajo za lupinarje.“

5.

Opomba (8) se nadomesti z naslednjim:

„(8)

Živila iz te kategorije, kakor so opredeljena v Direktivi Komisije 2006/141/ES (UL L 401, 30.12.2006, str. 1).“


(1)  Mejna vrednost se uporablja za prehranska dopolnila, kakor se prodajo.“

(2)  Mejna vrednost se uporablja za prehranska dopolnila, kakor se prodajo“.

(3)  Mejna vrednost se uporablja za prehranska dopolnila, kakor se prodajo.“


3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 630/2008

z dne 2. julija 2008

o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od 23. do 27. junija 2008, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov (2) za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja so bili pristojnim organom predloženi v obdobju od 23. do 27. junija 2008 v skladu z Uredbo (ES) št. 950/2006 ali Uredbo Komisije (ES) št. 1832/2006 z dne 13. decembra 2006 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (3) za skupno količino, ki je enaka ali presega razpoložljivo količino za zaporedno številko 09.4351 (2007–2008).

(2)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti koeficient dodelitve, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino, in države članice obvestiti, da je bila določena meja dosežena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene od 23. do 27. junija 2008 v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 950/2006 ali v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1832/2006, se dovoljenja izdajo v okviru količin, ki so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 371/2007 (UL L 92, 3.4.2007, str. 6).

(3)  UL L 354, 14.12.2006, str. 8.


PRILOGA

Preferencialni sladkor AKP–Indija

Naslov IV Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2007/2008

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 23.6.2008-27.6.2008

Meja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Slonokoščena obala

100

 

09.4334

Republika Kongo

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gvajana

100

 

09.4337

Indija

0

Dosežena

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malavi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

0

Dosežena

09.4344

Saint Kitts in Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazi

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidad in Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

100

Dosežena


Preferencialni sladkor AKP–Indija

Naslov IV Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2008/2009

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 23.6.2008-27.6.2008

Meja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Slonokoščena obala

100

 

09.4334

Republika Kongo

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gvajana

100

 

09.4337

Indija

0

Dosežena

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malavi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Saint Kitts in Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazi

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidad in Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

100

 


Dopolnilni sladkor

Naslov V Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2007/2008

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 23.6.2008-27.6.2008

Meja

09.4315

Indija

100

 

09.4316

Države, podpisnice Protokola AKP

100

 


Sladkor iz koncesij CXL

Naslov VI Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2007/2008

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 23.6.2008-27.6.2008

Meja

09.4317

Avstralija

0

Dosežena

09.4318

Brazilija

0

Dosežena

09.4319

Kuba

0

Dosežena

09.4320

Druge tretje države

0

Dosežena


Balkanski sladkor

Naslov VII Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2007/2008

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 23.6.2008-27.6.2008

Meja

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

0

Dosežena

09.4326

Srbija, Črna gora in Kosovo

100

 

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

100

 

09.4328

Hrvaška

100

 


Sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza

Naslov VIII Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2007/2008

Zaporedna številka

Vrsta

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 23.6.2008-27.6.2008

Meja

09.4380

Posebni

 

09.4390

Industrijski

 


Uvoz sladkorja v okviru prehodnih tarifnih kvot, odprtih za Bolgarijo in Romunijo

Oddelek 2 Poglavja 1 Uredbe (ES) št. 1832/2006

Tržno leto 2007/2008

Zaporedna št.

Vrsta

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 23.6.2008-27.6.2008

Meja

09.4365

Bolgarija

0

Dosežena

09.4366

Romunija

0

Dosežena


3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 631/2008

z dne 2. julija 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 573/2008 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje z Uredbo (ES) št. 1568/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 62).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 161, 20.6.2008, str. 11.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 3. julija 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

23,17

4,71

1701 11 90 (1)

23,17

9,95

1701 12 10 (1)

23,17

4,52

1701 12 90 (1)

23,17

9,52

1701 91 00 (2)

23,80

13,75

1701 99 10 (2)

23,80

8,81

1701 99 90 (2)

23,80

8,81

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 632/2008

z dne 2. julija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1019/2002 o tržnih standardih za oljčno olje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 113(1)(a) in člena 121(h) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1019/2002 (2) določa sistem, ki vključuje nekatere neobvezne navedbe geografskega porekla oljčnih olj. V skladu s točko (c) člena 5 navedene uredbe je navedba senzoričnih lastnosti deviških oljčnih olj lahko prisotna na oznaki le, če temelji na izsledkih analizne metode, določene z Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (3).

(2)

Prizadevanja Mednarodnega sveta za oljčno olje, katerih namen je najti nove metode organoleptičnega ocenjevanja, ki bodo razširile obseg pozitivnih lastnosti deviških oljčnih olj, so bila zaključena novembra 2007. Trenutno se zakonodaja Skupnosti prilagaja spremenjeni metodi Mednarodnega sveta za oljčno olje. Vendar pa bi bilo prenagljeno, če bi določbe člena 5(c) Uredbe (ES) št. 1019/2002 uporabljali že od uradnega začetka tržnega leta 2008/2009, to je 1. julija 2008.

(3)

Zato je treba datum uporabe člena 5(c) Uredbe (ES) št. 1019/2002 prestaviti na 30. november 2008, ki sovpade z datumom, ko se začne stekleničenje olja iz tržnega leta 2008/2009.

(4)

Uredbo (ES) št. 1019/2002 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 12(2) Uredbe (ES) št. 1019/2002 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Člen 5(c) se uporablja od 30. novembra 2008.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 155, 14.6.2002, str. 27. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2006 (UL L 187, 8.7.2006, str. 20).

(3)  UL L 248, 5.9.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 702/2007 (UL L 161, 22.6.2007, str. 11).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. aprila 2008

o spremembi Odločbe 2001/781/ES o sprejemu priročnika sprejemnih organov in glosarja pisanj, ki se vročajo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1259)

(2008/541/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (1) in zlasti točke (a) člena 17 Uredbe,

po posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 18 Uredbe (ES) št. 1348/2000,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za izvajanje Uredbe (ES) št. 1348/2000 je bilo treba pripraviti in objaviti priročnik s podatki o sprejemnih organih iz člena 2 Uredbe. Priročnik je v Prilogi I k Odločbi Komisije 2001/781/ES z dne 25. septembra 2001 o sprejemu priročnika sprejemnih organov in glosarja pisanj, ki se vročajo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (2).

(2)

Zaradi sprememb v podatkih, ki so v skladu s členom 2(4) Uredbe (ES) št. 1348/2000 sporočene Komisiji, je priročnik treba spremeniti.

(3)

Odločbo 2001/781/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Edini člen

Priročnik s podatki o sprejemnih organih v Prilogi I k Odločbi 2001/781/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. aprila 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 160, 30.6.2000, str. 37.

(2)  UL L 298, 15.11.2001, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/500/ES (UL L 185, 17.7.2007, str. 24).


PRILOGA

V priročniku s podatki o sprejemnih organih se dodajo naslednji oddelki po delu v zvezi z Združenim kraljestvom:

„ČEŠKA

I.

Organi za sprejem so okrožna sodišča.

Kontaktni podatki so v priročniku organov za sprejem, ki je na voljo na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Razpoložljivi načini sprejemanja:

Imetnik licence za opravljanje poštnih storitev / poštna služba z licenco,

telefaks,

elektronska pošta.

III.

Obrazec se lahko izpolni v češkem, slovaškem, angleškem ali nemškem jeziku.

DANSKA

I.

Organ za sprejem je Ministrstvo za pravosodje.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Telefon: (45) 72 26 84 00

Telefaks: (45) 33 93 35 10

E-naslov: jm@jm.dk

Ministrstvo za pravosodje je organ za sprejem za vso državo.

II.

Listine se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti pod pogojem, da je vsebina prejete listine popolnoma enaka poslani listini in da so vsi podatki v njej dobro čitljivi.

III.

Danska dopušča, da se lahko obrazec iz Priloge k Uredbi izpolni v danskem, angleškem ali francoskem jeziku.

ESTONIJA

I.

Organ za sprejem sodnih listin je Ministrstvo za pravosodje.

Justiitsministeerium

Tõnismägi 5a

15191 Tallinn

Eesti

Telefon: (372) 620 81 83 in (372) 620 81 86

Telefaks: (372) 620 81 09

E-naslov: central.authority@just.ee

II.

Na voljo so naslednja komunikacijska sredstva:

Za sprejem in odpošiljanje listin: pošta, vključno z zasebnimi poštnimi službami,

za druga sporočila: telefon in elektronska pošta.

III.

Poleg estonskega jezika je dovoljen angleški jezik.

CIPER

I.

Organ za sprejem je Ministrstvo za pravosodje in javni red.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία [Lefkosia (Nicosia)]

Κύπρος (Cyprus)

Telefon: (357) 22 80 59 28

Telefaks: (357) 22 51 83 28

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

II.

JRazpoložljivi načini sprejemanja listin:

Pošta, telefaks, elektronska pošta.

III.

Jezika, v katerih je mogoče izpolniti standardni obrazec:

Grški in angleški jezik.

LATVIJA

I.

Organ za sprejem je Ministrstvo za pravosodje je organ za sprejem za vso državo.

Ministrstvo za pravosodje Republike Latvije

Blvd. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Latvia

Telefon: (371) 67 03 67 16

Telefaks: (371) 67 21 08 23

E-naslov: tm.kanceleja@tm.gov.lv

II.

Dokumenti se lahko prejmejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Zaprosilo za vročitev listin in potrdila o vročitvi se lahko prejmejo po telefaksu ali

elektronski pošti, če je poslano tudi po pošti.

III.

Jeziki, v katerih je mogoče izpolniti standardni obrazec:

Poleg standardnih obrazcev, izpolnjenih v latvijskem jeziku, Latvija sprejema obrazce, izpolnjene v angleškem jeziku.

LITVA

I.

Organi za sprejem: sodišča 1. stopnje.

Kontaktni podatki so v priročniku organov za sprejem, ki je na voljo na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Razpoložljivi načini sprejemanja listin:

Vročanje sodnih in zunajsodnih listin se sprejema po pošti in telefaksu.

III.

Jeziki, v katerih je mogoče izpolniti standardni obrazec (glej člen 4):

Poleg standardnih obrazcev, izpolnjenih v litovskem jeziku, bo Litva sprejela obrazce, izpolnjene v francoskem ali angleškem jeziku.

MADŽARSKA

I.

Organ za sprejem:

V skladu s členom 2(3) je za obdobje petih let kot organ za sprejem imenovano Ministrstvo za pravosodje. Vse vloge pošljite na Ministrstvo za pravosodje, Oddelek za mednarodno zasebno pravo.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Osztály

1363 Budapest

Postafiók 54

Telefon: (36-1) 441 31 10

Telefaks: (36-1) 441 31 12

E-naslov: nemzm@im.hu

II.

Razpoložljivi načini sprejemanja listin:

Pošta, telefaks, elektronska pošta.

III.

Jeziki, v katerih je mogoče izpolniti standardni obrazec (glej člen 4):

Madžarski, nemški, angleški in francoski jezik.

MALTA

I.

Organi za sprejem:

 

Organ:

Attorney General’s office

The Palace

St. George’s Square

Valletta. CMR02

 

Javni uslužbenki:

1.

Cynthia Scerri De Bono

Attorney General’s Office

The Palace

St. George’s Square

Valletta. CMR02.

Telefon: (356) 21 25 68 32 06

Telefaks: (356) 21 23 72 81

E-naslov: cynthia.scerri-debono@gov.mt

2.

Heidi Testa

Attorney General’s Office

The Palace

St. George’s Square

Valletta. CMR02.

Telefon: (356) 21 25 68 32 09, (356) 21 22 55 60

Telefaks: (356) 21 23 72 81

E-naslov: heidi.testa@gov.mt

II.

Razpoložljivi načini sprejemanja listin: originalne listine je treba poslati po pošti. Listine se lahko pošlje vnaprej po telefaksu ali elektronski pošti.

III.

Jezik, v katerem je mogoče izpolniti standardni obrazec: angleški jezik.

POLJSKA

I.

Organi za sprejem so okrajna sodišča – Sądy Rejonowe.

Kontaktni podatki so v priročniku organov za sprejem, ki je na voljo na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Listine se lahko prejmejo le po pošti.

III.

Standardni obrazec se lahko izpolni v poljskem, angleškem ali nemškem jeziku.

ROMUNIJA

I.

Romunski organ za sprejem zaprosila za vročitev sodnih in zunajsodnih listin iz držav članic Evropske unije je sodišče v okrožju, v katerem ima naslovnik stalno prebivališče ali poklicna ustanova sedež.

Kontaktni podatki so v priročniku organov za sprejem, ki je na voljo na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Poleg standardnih obrazcev, izpolnjenih v romunskem jeziku, bo Romunija sprejela obrazce, izpolnjene v angleškem ali francoskem jeziku.

SLOVENIJA

I.

Organi za sprejem so okrožna sodišča.

Kontaktni podatki so v priročniku organov za sprejem, ki je na voljo na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Originalne listine se lahko prejmejo le po pošti.

III.

Standardni obrazec se lahko izpolni v slovenskem ali angleškem jeziku.

SLOVAŠKA

I.

Organi za sprejem so okrožna sodišča („Okresný súd“), ki so krajevno pristojna v skladu z Evropskim pravosodnim atlasom za civilne zadeve.

Kontaktni podatki so v priročniku organov za sprejem, ki je na voljo na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Jezik, v katerem je mogoče izpolniti standardni obrazec (člen 4): slovaški jezik.“


3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/22


SKLEP KOMISIJE

z dne 13. junija 2008

Ustanovitev strokovne skupine za zgodovino posojil

(2008/542/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporočilo Komisije o enotnem trgu za Evropo 21. stoletja (1), sprejeto novembra 2007, je spremljal delovni dokument služb Komisije o maloprodajnih finančnih storitvah (2), ki je poudaril pomen dostopa do podatkov o posojilih in njihove razpoložljivosti pri spodbujanju konkurenčnih trgov maloprodajnih finančnih storitev. Napovedal je tudi ustanovitev strokovne skupine za zgodovino posojil.

(2)

Bela knjiga o povezovanju trgov hipotekarnih kreditov EU (3) je sklenila, da bi se od hipotekarnih posojilodajalcev in posrednikov moralo zahtevati, da z vsemi ustreznimi sredstvi ustrezno ocenijo kreditno sposobnost posojilodajalcev, preden mu odobrijo hipotekarno posojilo. Sklenila je tudi, da se hipotekarnih posojilojemalcev ne bi smelo diskriminirati, ko se do kreditnih registrov dostopa v drugih državah članicah, in da bi podatki o kreditih morali nemoteno krožiti, medtem ko se v celoti upoštevajo predpisi EU o varstvu podatkov.

(3)

Komisija želi ugotoviti vse pravne, ureditvene, upravne in druge ovire za dostop in izmenjavo podatkov o posojilih ter dobiti nasvet, kako obravnavati te ovire in hkrati zagotoviti visoko stopnjo varstva potrošnikov.

(4)

Strokovna skupina mora biti sestavljena iz strokovnjakov s strokovnim znanjem s področja podatkov o posojilih.

(5)

Pomembno je, da člani skupine zagotovijo objektivno strokovno mnenje.

(6)

Osebne podatke, ki se nanašajo na člane skupine, je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (4).

SKLENILA:

Člen 1

S tem sklepom Komisija ustanovi skupino strokovnjakov za zgodovino posojil (v nadaljnjem besedilu „skupina“).

Člen 2

Naloga

Naloga skupine je:

ugotoviti vse pravne, ureditvene, upravne in druge ovire za dostop in izmenjavo podatkov o posojilih. Zlasti bo skupina analizirala morebitne učinke sočasnega obstoja različnih pristopov k organiziranju in delovanju kreditnih registrov v Skupnosti in opredelila njihove posledice z ekonomskega stališča. Analizirala bo tudi sedanji položaj z vidika varstva potrošnikov (vključno z varstvom podatkov),

obravnavala bi lahko sedanje predloge za obravnavo ugotovljenih ovir. V ta namen si bo skupina zadala cilj, da najde rešitve, ki bi v največji možni meri povečali kroženje podatkov o posojilih, in obenem zagotovile visoko stopnjo varstva potrošnikov.

Člen 3

Sestava – imenovanje

1.   Skupino sestavlja največ 20 članov.

2.   Komisija po razpisu za prijavo interesa imenuje člane skupine med strokovnjaki s strokovnim znanjem s področja pristojnosti skupine, ki jih predlaga katerikoli od sledečih:

evropska ali nacionalna združenja, ki zastopajo interese potrošnikov ali sektorja finančnih storitev,

upravljavci podatkov o zasebnih ali javnih posojilih iz držav članic,

predstavniki organov za varstvo podatkov držav članic,

posamezniki z akademskimi izkušnjami ali priznanim strokovnim znanjem s področja podatkov o posojilih, vključno z varstvom podatkov.

3.   Stranke iz odstavka 2 pisno izrazijo svoj interes za sodelovanje v skupini.

4.   Komisija oceni ustreznost posameznih strokovnjakov po sledečih kriterijih:

dokazano ustrezno znanje ali strokovna usposobljenost s področja pristojnosti skupine,

ustrezno praktično strokovno znanje ali izkušnje,

odlično znanje jezika, ki se običajno uporablja na področju financ, na stopnji, ki omogoča strokovnjaku, da sodeluje v razpravah in piše povzetke poročil.

Prijave, poslane na razpis za prijavo interesa, morajo vključevati dokumentacijo, ki dokazuje, da predlagan strokovnjak izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

5.   Komisija bo pri izbiri strokovnjakov upoštevala potrebo, da so zastopani interesi vseh ustreznih zainteresiranih strani. Kot je navedeno v beli knjigi o politiki finančnih storitev za obdobje 2005–2010, Komisija pripisuje velik pomen uravnoteženi udeležbi uporabnikov. Poleg tega Komisija na podlagi prejetih predlogov zagotovi široko geografsko pokritost in ravnovesje zastopanosti spolov.

6.   Predlagane strokovnjake, ki so ustrezni, vendar niso bili imenovani, se lahko uvrsti na rezervni seznam, ki ga Komisija lahko uporabi za imenovanje nadomestnih članov.

7.   Uporabljajo se naslednje določbe:

Člani, ki so jih predlagala evropska ali nacionalna združenja, in zastopajo interese potrošnikov ali sektorja finančnih storitev, ali upravljavci podatkov o zasebnih ali javnih posojilih, so imenovani za predstavnike zainteresiranih strank.

Člani predstavniki organov za varstvo podatkov so imenovani za predstavnike njihovih ustreznih organov oblasti.

Člani z akademskimi izkušnjami ali priznanim strokovnim znanjem so imenovani kot posamezniki.

Mandat članov skupine se začne s prvim srečanjem skupine in preneha z izdajo poročila najpozneje 1. maja 2009. Člani ostanejo na svojem položaju do zamenjave ali izteka svojega mandata.

Člani, ki ne morejo več učinkovito prispevati k delu skupine, ki dajo odpoved ali ne spoštujejo pogojev iz tega člena ali člena 287 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, so lahko do izteka mandata zamenjani.

Imena članov so objavljena v registru skupin strokovnjakov Evropske komisije (5) in na spletni strani Generalnega direktorata za notranji trg in storitve. Imena članov so zbrana, obdelana in objavljena v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Člani, imenovani kot posamezniki, se vsako leto pisno zavežejo k delovanju v javnem interesu ter podpišejo izjavo o odsotnosti ali obstoju kakršnega koli interesa, ki bi lahko negativno vplival na njihovo neodvisnost.

Člen 4

Način delovanja

1.   Skupini predseduje predstavnik Komisije.

2.   V dogovoru s Komisijo se lahko ustanovijo podskupine za proučitev posebnih vprašanj v okviru nalog, ki jih določi skupina; podskupine se razpustijo takoj, ko so te naloge opravljene.

3.   Predstavnik Komisije lahko povabi strokovnjake in opazovalce s posebnim znanjem k sodelovanju pri delu skupine in delovnih skupin.

4.   Informacije, dobljene v okviru sodelovanja pri delu skupine ali podskupine, se ne smejo razkriti, če Komisija določi, da se nanašajo na zaupna vprašanja.

5.   Skupina in njene podskupine se ponavadi sestanejo v prostorih Komisije, v sestavu in skladno z urnikom, ki ga določi Komisija. Komisija zagotovi sekretariat skupine. Sestankov skupine in njenih podskupin se lahko udeležujejo drugi zainteresirani uradniki Komisije.

6.   Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija (6).

7.   Službe Komisije lahko na internetu v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta objavijo vsak povzetek, sklep, del sklepa ali delovni dokument skupine.

Člen 5

Povrnitev stroškov udeležencem sestanka

1.   Komisija članom povrne potne stroške in dnevnice v zvezi z dejavnostmi skupine v skladu z veljavnimi določbami Komisije (7). Člani za opravljanje dejavnosti ne dobijo plačila.

2.   Stroški srečanj so povrnjeni v mejah odobrenih proračunskih sredstev, dodeljenih zadevnemu oddelku v okviru letnega postopka dodelitve sredstev.

V Bruslju, 13. junija 2008

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  COM(2007) 724 konč.

(2)  SEC(2007) 1520.

(3)  COM(2007) 807 konč.

(4)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(5)  http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Priloga III k dokumentu SEC(2005) 1004.

(7)  Odločba Komisije C(2007) 5858 z dne 5. decembra 2007.


3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/25


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. junija 2008

o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2701)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/543/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede vzpostavitve notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga (2) izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (3) ter zlasti člena 63(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/94/ES določa nekatere preventivne ukrepe v zvezi z nadzorom in zgodnjim odkrivanjem aviarne influence ter minimalne nadzorne ukrepe, ki se morajo izvajati v primeru izbruha navedene bolezni pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu. V skladu z navedeno direktivo je treba zaradi epidemioloških razmer določiti podrobna pravila, ki bi dopolnila dodatne minimalne nadzorne ukrepe iz navedene direktive.

(2)

Odločba Komisije 2006/415/ES z dne 14. junija 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti in razveljavitvi Odločbe 2006/135/ES (4) določa nekatere zaščitne ukrepe, ki jih je treba uporabljati za preprečitev širjenja navedene bolezni, vključno z vzpostavitvijo območij A in B po sumu izbruha ali potrjenem izbruhu bolezni. Ta območja so navedena v Prilogi k Odločbi 2006/415/ES in vključujejo dele Nemčije in Poljske. Navedena odločba se uporablja do 30. junija 2008.

(3)

Ker v Skupnosti obstaja stalna nevarnost za izbruh visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1, je treba ohraniti ukrepe iz Direktive 2006/415/ES, da bi jih lahko uporabili, ko se navedeni virus pojavi pri perutnini, ter tako dopolniti ukrepe iz Direktive 2005/94/ES.

(4)

Zaradi sedanjih epidemioloških razmer v zvezi z aviarno influenco v Skupnosti je primerno podaljšati obdobje uporabe Odločbe 2006/415/ES do 30. junija 2009.

(5)

Nemčija in Poljska sta obvestili Komisijo, da zaradi ugodnega stanja bolezni na svojih območjih ne izvajata več zaščitnih ukrepov v zvezi z izbruhi visoko patološke aviarne influence podtipa N5H1. Ukrepi, določeni v skladu s členom 4(2) Odločbe 2006/415/ES za območji A in B v navedenih državah članicah, zato niso več potrebni.

(6)

Odločbo 2006/415/ES je treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/415/ES se spremeni:

1.

V členu 12 se datum „30. junija 2008“ nadomesti z datumom „30. junija 2009“.

2.

V delih A in B Priloge se vpisa za Nemčijo in Poljsko črtata.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. julija 2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(4)  UL L 164, 16.6.2006, str. 51. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2008/70/ES (UL L 18, 23.1.2008, str. 25).


3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/27


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. junija 2008

o spremembi Sklepa 2004/858/ES, da se „Izvajalska agencija za program javnega zdravja“ preoblikuje v „Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike“

(2008/544/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvajalska agencija za program javnega zdravja (v nadaljnjem besedilu „PHEA“) je bila ustanovljena s Sklepom Komisije 2004/858/ES (2) za upravljanje programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (v nadaljnjem besedilu „program javnega zdravja 2003–2008“), sprejetega s Sklepom št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Sklep 2004/858/ES določa, da PHEA svoje naloge opravlja do 31. decembra 2010, in sicer za izvedbo javnih naročil in subvencij, odobrenih v okviru programa javnega zdravja 2003–2008.

(2)

Sklep št. 1350/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013) (4) (v nadaljnjem besedilu „drugi program javnega zdravja 2008–2013“) je začel veljati 21. novembra 2007. Drugi program javnega zdravja je oblikovan za nadaljevanje ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja za dosego treh širših ciljev: izboljšanja zdravstvene varnosti državljanov; spodbujanja zdravja za več blaginje in solidarnosti ter zbiranje in širjenje znanja na področju zdravja.

(3)

Program ukrepov Skupnosti na področju politike varstva potrošnikov za obdobje 2007–2013, ki sta ga sprejela Evropski parlament in Svet 18. decembra 2006 (5) (v nadaljnjem besedilu „program varstva potrošnikov za obdobje 2007–2013“), vzpostavlja splošni okvir za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo politiki varstva potrošnikov za obdobje od 2007 do 2013. Cilj programa je dopolniti, podpreti in spremljati politike držav članic in prispevati k varovanju zdravja, varnosti ter ekonomskih in pravnih interesov potrošnikov, poleg tega pa spodbujati njihove pravice do informacij, izobraževanja in samoorganiziranja za zaščito njihovih interesov.

(4)

Člen 51 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (6), omogoča Komisiji, da organizira tečaje usposabljanja za osebje pristojnih organov držav članic in udeležence iz tretjih držav, vključno z državami v razvoju. Področja, ki jih tako usposabljanje zajema, so zakonodaja o živilih in krmi ter zahteve v zvezi z dobrim počutjem živali. Poleg tega člen 2(1)(i) Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (7) vzpostavlja pravno podlago za usposabljanje v sektorju zdravja rastlin, tako da dejavnosti usposabljanja, ki jih organizira Komisija, pomenijo celovito strategijo Skupnosti za usposabljanje na področju zakonodaje o živilih, o krmi, zdravju živali in pravil v zvezi z dobrim počutjem živali (v nadaljnjem besedilu „ukrepi usposabljanja na področju varnosti hrane, zajetih v Uredbi (ES) št. 882/2004 in Direktivi 2000/29/ES“).

(5)

Analiza stroškov in koristi, ki so jo izvedli zunanji svetovalci, je pokazala, da bi bila stroškovno najučinkovitejša možnost, da se za izvedbene naloge programa v zvezi z drugim programom javnega zdravja za obdobje 2008–2013 pooblasti obstoječa PHEA.

(6)

Analiza stroškov in koristi je tudi pokazala, da bi izvedbene naloge programa v zvezi s programom varstva potrošnikov za obdobje 2007–2013 in tudi v zvezi z ukrepi usposabljanja glede varnosti hrane, zajete v Uredbi (ES) št. 882/2004 in Direktivi 2000/29/ES, lahko učinkoviteje izvedla obstoječa PHEA, hkrati zagotavljajoč celovito upravljanje Komisije v zvezi z navedenimi programi in ukrepi Skupnosti.

(7)

PHEA je treba preoblikovati v „Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike“, da bo njeno ime odražalo njene dodatne naloge.

(8)

Sklep 2004/858/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Določbe, predvidene s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SKLENILA:

Člen 1

Sklep 2004/858/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ime agencije je ‚Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike‘.“

2.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Trajanje

Agencija svoje naloge opravlja od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2015.“

3.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Cilji in naloge

1.   Agencija je odgovorna za opravljanje naslednjih izvedbenih nalog za upravljanje drugega programa javnega zdravja 2008–2013, kakor je bil sprejet s Sklepom št. 1350/2007/ES, programa varstva potrošnikov za obdobje 2007–2013, kakor je bil sprejet s Sklepom št. 1926/2006/ES, in za ukrepe usposabljanja glede varnosti hrane, zajete v Uredbi (ES) št. 882/2004 in Direktivi 2000/29/ES:

(a)

upravljanje vseh faz posameznih projektov, ki jih mora določiti Komisija v aktu o prenosu pooblastila v smislu člena 6(3) Uredbe (ES) št. 58/2003, v okviru izvajanja zgoraj navedenih programov in ukrepov Skupnosti in opravljanje za to potrebnih kontrol s sprejemanjem ustreznih odločitev na podlagi prenosa pooblastila Komisije;

(b)

sprejemanje instrumentov izvrševanja proračuna za prihodke in odhodke ter, kadar jo za to pooblasti Komisija, izvajanje vseh operacij, ki so potrebne za izvajanje zgoraj navedenih programov in ukrepov Skupnosti, in zlasti tistih, ki so povezani z oddajo naročil in subvencijami;

(c)

zbiranje, analiza in posredovanje informacij, potrebnih za usmerjanje in ocenjevanje izvajanja zgoraj navedenih programov in ukrepov Skupnosti, Komisiji.

2.   Agencija tudi upravlja vse faze izvedbenih ukrepov, za katere je pooblaščena v okviru programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja 2003–2008, sprejetega s Sklepom št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002.

3.   Sklep Komisije o dodelitvi pooblastila agenciji podrobno določa vse naloge, ki so ji zaupane. Komisija bo o sklepu obvestila odbor, ustanovljen s členom 24 Uredbe (ES) št. 58/2003.“

4.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Subvencije

Agencija prejme subvencije, ki so predvidene v splošnem proračunu Evropskih skupnosti iz sredstev, dodeljenih za drugi program javnega zdravja 2008–2013, kakor je bil sprejet s Sklepom št. 1350/2007/ES, program varstva potrošnikov za obdobje 2007–2013, kakor je bil sprejet s Sklepom št. 1926/2006/ES, in za ukrepe usposabljanja glede varnosti hrane, zajete v Uredbi (ES) št. 882/2004 in Direktivi 2000/29/ES.“

Člen 2

Vsa sklicevanja na „Izvajalsko agencijo za program javnega zdravja“ se razumejo kot sklicevanja na „Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike“.

V Bruslju, 20. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 369, 16.12.2004, str. 73.

(3)  UL L 271, 9.10.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(4)  UL L 301, 20.11.2007, str. 3.

(5)  Sklep št. 1926/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 404, 30.12.2006, str. 39).

(6)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 301/2008 (UL L 97, 9.4.2008, str. 85).

(7)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/41/ES (UL L 169, 29.6.2007, str. 51).


III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/30


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUPT/1/2008

z dne 6. junija 2008

o spremembi Sklepa EUPT/2/2007 o imenovanju vodje enote Evropske unije za načrtovanje (EUPT Kosovo)

(2008/545/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2006/304/SZVP z dne 10. aprila 2006 o ustanovitvi enote EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu (1) in zlasti člena 6 Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/124/SZVP z dne 4. februarja 2008 o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX KOSOVO) (2) in zlasti člena 4(3) in člena 5(2) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politični in varnostni odbor je s Sklepom EUPT/2/2007 (3) odločil, da g. Roya REEVEJA z učinkom od 1. januarja 2008 imenuje za vodjo enote EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu.

(2)

Člen 6 Skupnega ukrepa 2006/304/SZVP določa, da Svet pooblasti Politični in varnostni odbor za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe, vključno z odločitvijo, da na predlog generalnega sekretarja/visokega predstavnika imenuje vodjo enote EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) –

SKLENIL:

Edini člen

Drugi odstavek člena 2 Sklepa Političnega in varnostnega odbora EUPT/2/2007 se črta.

V Bruslju, 6. junija 2008

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

M. IPAVIC


(1)  UL L 112, 26.4.2006, str. 19. Skupni ukrep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Skupnim ukrepom 2008/228/SZVP (UL L 75, 18.3.2008, str. 78).

(2)  UL L 42, 16.2.2008, str. 92.

(3)  UL L 346, 29.12.2007, str. 29.


Popravki

3.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/31


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 554/2008 z dne 17. junija 2008 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo (Quantum Phytase) kot krmnega dodatka

( Uradni list Evropske unije L 158 z dne 18. junija 2008 )

Stran 16, Priloga, tabela, stolpec „Ime imetnika dovoljenja“:

besedilo:

„AB Enzyme GmbH“

se glasi:

„AB Enzymes GmbH“.