ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 171

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
1. julij 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 621/2008 z dne 30. junija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 622/2008 z dne 30. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 773/2004 glede vodenja postopkov poravnave v kartelnih zadevah ( 1 )

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 623/2008 z dne 30. junija 2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. julija 2008

6

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2008/66/ES z dne 30. junija 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bifenoksa, diflufenikana, fenoksapropa-P, fenpropidina in kvinoklamina kot aktivnih snovi ( 1 )

9

 

*

Direktiva Komisije 2008/67/ES z dne 30. junija 2008 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi ( 1 )

16

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

Sveta ministrov AKP–ES

 

 

2008/494/ES

 

*

Sklep št. 1/2008 Sveta ministrov AKP–ES z dne 13. junija 2008 o spremembi načinov financiranja v primeru kratkoročnih nihanj prihodkov

63

 

 

Popravki

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 620/2008 z dne 27. junija 2008 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (UL L 168, 28.6.2008)

65

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

1.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 621/2008

z dne 30. junija 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 30. junija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


1.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 622/2008

z dne 30. junija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 773/2004 glede vodenja postopkov poravnave v kartelnih zadevah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (1) in zlasti člena 33 Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe (2),

po posvetu s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (3) določa pravila o sodelovanju zadevnih strank v takih postopkih.

(2)

Stranke postopka bodo morda pripravljene priznati sodelovanje v kartelu in kršenje člena 81 Pogodbe ter svojo odgovornost za tako sodelovanje, če lahko razumno predvidijo ugotovitve Komisije glede svojega sodelovanja v kršitvi in višine morebitnih glob ter z navedenimi ugotovitvami soglašajo. Komisija bi morala imeti možnost, da tem strankam po potrebi razkrije očitke, ki jih namerava vložiti proti njim na podlagi dokazov iz spisa, in globe, ki jim bodo verjetno naložene. Na podlagi takega zgodnjega razkritja bodo lahko zadevne stranke posredovale svoje mnenje o očitkih, ki jih namerava Komisija podati proti njim, in o svoji morebitni odgovornosti.

(3)

Ko Komisija vključi vloge za poravnavo v ugotovitev o možnih kršitvah in odgovori strank potrdijo, da ugotovitev o možnih kršitvah ustreza vsebini njihovih vlog za poravnavo, bi Komisija morala imeti možnost, da po posvetovanju s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1/2003 sprejme odločbo v skladu s členoma 7 in 23 Uredbe (ES) št. 1/2003.

(4)

Zato bi bilo treba vzpostaviti postopek poravnave, da bi lahko Komisija hitreje in učinkoviteje obravnavala kartelne zadeve. Komisija obdrži široko polje diskrecije za odločitev, v katerih primerih bi bilo ustrezno preveriti interes stranke za sodelovanje v pogovorih o poravnavi ter se odločiti za sodelovanje v teh pogovorih ali prekiniti to sodelovanje ali skleniti končno poravnavo. Zato se lahko Komisija kadar koli v postopku odloči, da v celoti prekine pogovore o poravnavi za posamezni primer ali iz njih izključi eno ali več strank. V tej zvezi se lahko upošteva možnost, da se v razumnem roku z vpletenimi strankami sklene skupni dogovor glede obsega morebitnih očitkov, ob upoštevanju dejavnikov, kot na primer število vpletenih strank, predvidljiva nasprotujoča si stališča glede pripisovanja odgovornosti, obseg izpodbijanja dejanskih ugotovitev. Na podlagi skupnega napredka, doseženega v postopku poravnave, se bo upoštevala tudi možnost za dosego učinkovitosti postopkov, vključno z večjimi zamudami povezanimi s potrebo po virih za zagotavljanje dostopa do nezaupnih različic dokumentov iz spisa. Upoštevati bi bilo potrebno tudi druge pomisleke, na primer možnost, da bi se s tem ustvaril precedenčni primer.

(5)

Pritožniki bodo tesno povezani s postopkom poravnave in ustrezno pisno obveščeni o naravi in predmetu postopka, da bodo lahko zagotovili mnenja in sodelovali pri preiskavi Komisije. Vendar pa v posebnih okoliščinah postopka poravnave posredovanje nezaupne različice ugotovitve o možnih kršitvah pritožnikom ne bi služilo namenu, da se pritožnikom omogoči sodelovanje pri preiskavi Komisije, in lahko stranke postopka odvrne od sodelovanja s Komisijo. Zato Komisija ne bi smela biti obvezana pritožnikom zagotoviti nezaupno različico ugotovitve o možnih kršitvah.

(6)

Uredbo (ES) št. 773/2004 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 773/2004 se spremeni:

1.

Odstavek 1 člena 2 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija se lahko odloči začeti postopek za sprejem odločbe v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 1/2003 kadar koli, vendar najpozneje do datuma, ko izda predhodno oceno, kakor je navedeno v členu 9(1) navedene uredbe, ali ugotovitev o možnih kršitvah ali zahtevo strankam, da izkažejo svoj interes za sodelovanje v pogovorih o poravnavi, ali do datuma objave sporočila v skladu s členom 27(4) navedene uredbe, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.“

2.

Odstavek 1 člena 6 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar Komisija izda ugotovitve o možnih kršitvah, ki se nanašajo na zadevo, v zvezi s katero je prejela pritožbo, pritožniku pošlje kopijo nezaupne različice ugotovitve o možnih kršitvah, razen v primeru postopka poravnave, ko pritožnika pisno obvesti o naravi in predmetu postopka. Komisija tudi določi rok, v katerem lahko pritožnik pisno sporoči svoje mnenje.“

3.

Odstavek 1 člena 10 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija obvesti zadevne stranke o očitkih, podanih proti njim. Vsako stranko, proti kateri so podani očitki, pisno seznani z ugotovitvami o možnih kršitvah.“

4.

Vstavi se naslednji člen 10a:

„Člen 10a

Postopek poravnave v kartelnih zadevah

1.   Po začetku postopka v skladu s členom 11(6) Uredbe (ES) št. 1/2003 lahko Komisija določi rok, v katerem lahko stranke predložijo pisno izjavo o pripravljenosti k sodelovanju v pogovorih o poravnavi z namenom, da morda predložijo vloge za poravnavo. Komisija ni obvezana upoštevati nobenih odgovorov, prejetih po preteku tega roka.

Če dve ali več strank v okviru istega podjetja v skladu s prvim pododstavkom izrazijo pripravljenost k sodelovanju v pogovorih o poravnavi, imenujejo skupne predstavnike, da v njihovem imenu začnejo pogovore s Komisijo. Pri določitvi roka iz prvega pododstavka Komisija ustrezne stranke obvesti, da je bila ugotovljena njihova pripadnost skupnemu podjetju, in sicer izključno zato, da se jim omogoči izpolnjevanje te določbe.

2.   Komisija lahko stranke, ki sodelujejo pri pogovorih o poravnavi, obvesti o:

(a)

očitkih, ki jih namerava podati proti njim;

(b)

dokazih, uporabljenih za opredelitev predvidenih očitkov;

(c)

nezaupnih različicah vseh dostopnih dokumentov, ki so takrat našteti v spisu zadeve, v kolikor je zahteva stranke utemeljena z namenom, da se navedeni stranki omogoči ugotoviti njen položaj glede določenega časovnega obdobja ali vseh drugih vidikov kartela;

(d)

razponu morebitnih glob.

Te informacije so zaupne v odnosu do tretjih oseb, razen če Komisija predhodno izrecno ne odobri njihovega razkritja.

Če pogovori o poravnavi napredujejo, lahko Komisija določi rok, v katerem se lahko stranke zavežejo, da bodo v skladu s postopkom poravnave predložile vloge za poravnavo, ki bodo odražale rezultate pogovorov o poravnavi, in priznanje o sodelovanju v kršitvi člena 81 Pogodbe ter o svoji odgovornosti. Preden Komisija določi rok za predložitev vlog za poravnavo, se lahko zadevnim strankam na zahtevo pravočasno razkrijejo informacije iz prvega pododstavka člena 10a(2). Komisija ni obvezana upoštevati nobenih vlog za poravnavo, prejetih po preteku tega roka.

3.   Če ugotovitev o možnih kršitvah, s katero so bile seznanjene stranke, odraža vsebino njihovih vlog za poravnavo, potem pisni odgovor zadevnih strank na ugotovitev o možnih kršitvah, predložen v roku, ki ga določi Komisija, potrjuje, da ugotovitev o možnih kršitvah, naslovljena nanje, odraža vsebino njihovih vlog za poravnavo. Komisija lahko nato po posvetovanju s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1/2003 sprejme odločbo v skladu s členoma 7 in 23 Uredbe (ES) št. 1/2003.

4.   Komisija se lahko kadar koli v postopku odloči, da v celoti prekine pogovore o poravnavi za posamezni primer ali iz njih izključi eno ali več vključenih strank, če meni, da učinkovitost postopkov po vsej verjetnosti ne bo dosežena.“

5.

Člen 11(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija da strankam, na katere naslovi ugotovitve o možnih kršitvah, možnost zaslišanja pred posvetovanjem s Svetovalnim odborom iz člena 14(1) Uredbe (ES) št. 1/2003.“

6.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

1.   Komisija da strankam, na katere naslovi ugotovitev o možnih kršitvah, možnost, da predstavijo svoje dokazne razloge na ustnem zaslišanju, če tako zahtevajo v svojih pisnih vlogah.

2.   Vendar stranke ob predložitvi vlog za poravnavo Komisiji zagotovijo, da bodo uveljavljale možnost do predstavitve svojih dokaznih razlogov na ustnem zaslišanju samo v primeru, če ugotovitev o možnih kršitvah ne bo odražala vsebine njihovih vlog za poravnavo.“

7.

V člen 15 se vstavi naslednji odstavek 1a:

„1a.   Po začetku postopka v skladu s členom 11(6) Uredbe (ES) št. 1/2003 in da se strankam, ki so pripravljene predložiti vloge za poravnavo, omogoči, da to storijo, jim Komisija na zahtevo in ob upoštevanju pogojev, določenih v zadevnih pododstavkih, razkrije dokaze in dokumente iz člena 10a(2). Stranke zato ob predložitvi vlog za poravnavo Komisiji zagotovijo, da bodo zahtevale dostop do spisa po prejetju ugotovitve o možnih kršitvah samo v primeru, če ugotovitev o možnih kršitvah ne bo odražala vsebine njihovih vlog za poravnavo.“

8.

Člen 17 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pri določanju rokov iz člena 3(3), člena 4(3), člena 6(1), člena 7(1), člena 10(2), člena 10a(1), (2) in (3) ter člena 16(3) Komisija upošteva čas, potreben za pripravo vlog, in nujnost zadeve.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Roki iz člena 4(3), člena 10a(1) in (2) ter člena 16(3) trajajo najmanj dva tedna. Rok iz člena 3(3) traja najmanj dva tedna, razen za vloge za poravnavo, za katere je treba popravke izvesti v enem tednu. Rok iz člena 10a(3) traja najmanj dva tedna.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 2008

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1419/2006 (UL L 269, 28.9.2006, str. 1).

(2)  UL C 50, 27.10.2007, str. 48.

(3)  UL L 123, 27.4.2004, str. 18. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).


1.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 623/2008

z dne 30. junija 2008

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. julija 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. julija 2008.

(5)

Vendar je v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 608/2008 z dne 26. junija 2008 o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2008/2009 (3) uporaba nekaterih dajatev, ki jih določa ta uredba, začasno opuščena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. julija 2008 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).

(3)  UL L 166, 27.6.2008, str. 19.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. julija 2008

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00 (2)

srednje kakovosti

0,00 (2)

nizke kakovosti

0,00 (2)

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00 (2)

1002 00 00

0,00 (2)

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00 (2)


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 608/2008 je uporaba te dajatve začasno ustavljena.

(3)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

16.6.2008-27.6.2008

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

259,01

187,53

Cena FOB ZDA

282,92

272,92

252,92

157,14

Premija za Zaliv

8,73

Premija za Velika jezera

27,11

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

43,58 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

48,70 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


DIREKTIVE

1.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/9


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/66/ES

z dne 30. junija 2008

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bifenoksa, diflufenikana, fenoksapropa-P, fenpropidina in kvinoklamina kot aktivnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin in kvinoklamin.

(2)

Vplivi navedenih aktivnih snovi na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 1490/2002 za vrste uporab, ki so jih predlagali prijavitelji. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1490/2002 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za bifenoks je bila Belgija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 4. julija 2005. Država članica poročevalka za diflufenikan je bilo Združeno kraljestvo, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 1. avgusta 2005. Država članica poročevalka za fenoksaprop-P je bila Avstrija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 2. maja 2005. Država članica poročevalka za fenpropidin in kvinoklamin je bila Švedska, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 24. junija 2005 oziroma 15. junija 2005.

(3)

Poročila o oceni so pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA ter jih Komisiji v obliki znanstvenih poročil EFSA (4) predložili 14. novembra 2007 za kvinoklamin, 29. novembra 2007 za bifenoks in fenoksaprop-P ter 17. decembra 2007 za diflufenikan in fenpropidin. Ta poročila so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 14. marca 2008 v obliki poročil Komisije o pregledu glede bifenoksa, diflufenikana, fenoksapropa-P in kvinoklamina.

(4)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin in kvinoklamin, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilih Komisije o pregledu. Te aktivne snovi je zato primerno vključiti v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi.

(5)

Brez poseganja v navedeni sklep je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. Člen 6(1) Direktive 91/414/ES določa, da lahko za vključitev posamezne snovi v Prilogo I veljajo nekateri pogoji. Zato je primerno zahtevati, da se za bifenoks izvedejo dodatna testiranja za potrditev ocene tveganja za potrošnike in dolgoročnega tveganja za rastlinojede sesalce ter da se za fenpropidin izvedejo dodatna testiranja za potrditev ocene tveganja za dolgoročno tveganje za rastlinojede in žužkojede ptice, takšne študije pa morajo predstaviti prijavitelji.

(6)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I je treba predvideti primeren rok, v katerem se države članice in zainteresirane strani lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo posledica vključitve.

(7)

Brez poseganja v obveznosti iz Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je državam članicam treba omogočiti, da v šestih mesecih po vključitvi snovi pregledajo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin in kvinoklamin, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS obstoječe registracije po potrebi spremenijo, nadomestijo ali prekličejo. Z odstopanjem od zgoraj navedenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(8)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (5), v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, so pokazale, da lahko pride do težav pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. V izogib nadaljnjim težavam se zato zdi nujno razjasniti dolžnosti držav članic, zlasti dolžnost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar pa ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga nikakršnih novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I.

(9)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, določeni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2009. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z Direktivo 91/414/EGS do 30. junija 2009 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin in kvinoklamin kot aktivne snovi.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z bifenoksom, diflufenikanom, fenoksapropom-P, fenpropidinom in kvinoklaminom, z izjemo tistih iz dela B besedila o navedeni aktivni snovi, izpolnjeni in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi v skladu s pogoji iz člena 13 navedene direktive.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin in kvinoklamin, bodisi kot edino aktivno snov bodisi kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. decembra 2008, v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B besedila Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z bifenoksom, diflufenikanom, fenoksapropom-P, fenpropidinom oziroma kvinoklaminom. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin in kvinoklamin kot edino aktivno snov najpozneje do 31. decembra 2012 spremenijo ali prekličejo registracijo ali

(b)

če sredstvo vsebuje bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin in kvinoklamin kot eno izmed več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. decembra 2012 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali umik v ustreznih direktivah, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. januarja 2009.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/45/ES (UL L 94, 5.4.2008, str. 21).

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1095/2007 (UL L 246, 21.9.2007, str. 19).

(4)  Znanstveno poročilo EFSA (2007) 119, 1–84, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo bifenoks (dokončano: 29. novembra 2007).

Znanstveno poročilo EFSA (2007) 122, 1–84, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo diflufenikan (dokončano: 17. decembra 2007).

Znanstveno poročilo EFSA (2007) 121, 1–76, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo fenoksaprop-P (dokončano: 29. novembra 2007).

Znanstveno poročilo EFSA (2007) 124, 1–84, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo fenpropidin (dokončano: 17. decembra 2007, revidirano 29. januarja 2008 s popravki napačnih izračunov v oceni tveganja za vodno okolje).

Znanstveno poročilo EFSA (2007) 117, 1–70, Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo kvinoklamin (dokončano: 14. novembra 2007).

(5)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 416/2008 (UL L 125, 9.5.2008, str. 25).


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„186

Bifenoks

Št. CAS 42576-02-3

Št. CIPAC 413

Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate

≥ 970 g/kg nečistoč:

 

največ 3 g/kg 2,4-diklorofenola

 

največ 6 g/kg 2,4-dikloroanizola

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za bifenoks ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice posebno pozorne na:

varnost izvajalcev tretiranja ter zagotovitev, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme, kadar je potrebno,

izpostavljenost potrošnikov ostankom bifenoksa v proizvodih živalskega izvora in pri posevkih, ki sledijo v kolobarju.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

podatkov o ostankih bifenoksa in njegovega metabolita hidroksi bifenoks kisline v hrani živalskega izvora ter ostankih bifenoksa pri posevkih, gojenih v kolobarju,

podatkov za nadaljnjo obravnavo dolgoročnega tveganja za rastlinojede sesalce, ki izhaja iz uporabe bifenoksa.

Zagotovijo, da prijavitelj take podatke v potrditev in informacije predloži Komisiji v 2 letih od začetka veljavnosti te direktive.

187

Diflufenikan

Št. CAS 83164-33-4

Št. CIPAC 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za diflufenikan ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice posebno pozorne na:

zaščito vodnih organizmov. Kjer je primerno, se uporabijo ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi,

zaščito neciljnih rastlin. Kjer je primerno, se uporabijo ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi brez škropljenja.

188

Fenoksaprop-P

Št. CAS 113158-40-0

Št. CIPAC 484

(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoic acid

≥ 920 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za fenoksaprop-P in zlasti dodatkov I in II k poročilu, kot je bilo dokončno oblikovano v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice posebno pozorne na:

varnost izvajalcev tretiranja ter zagotovitev, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

zaščito neciljnih rastlin,

prisotnost varnejšega mefenpir-dietila v formuliranih proizvodih v zvezi z izpostavljenostjo izvajalcev tretiranja, delavcev in drugih navzočih oseb,

obstojnost snovi in nekaterih njenih produktov razgradnje v hladnejših conah in območjih, kjer obstaja možnost anaerobnih pogojev.

Pogoji registracije morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

189

Fenpropidin

Št. CAS 67306-00-7

Št. CIPAC 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg (racemata)

1. januar 2009

31. december2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za fenpropidin ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice posebno pozorne na:

varnost izvajalcev tretiranja in delavcev ter zagotovitev, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

zaščito vodnih organizmov in zagotovitev, da pogoji registracije, kjer je to primerno, vključujejo potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi.

Zadevne države članice zahtevajo predložitev:

podatkov za nadaljnjo obravnavo dolgoročnega tveganja za rastlinojede sesalce in žužkojede ptice, ki izhaja iz uporabe fenpropidina.

Zagotovijo, da prijavitelj take potrditvene podatke in informacije predloži Komisiji v 2 letih od začetka veljavnosti te direktive.

190

Kvinoklamin

Št. CAS 2797-51-5

Št. CIPAC 648

2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

≥ 965 g/kg nečistoč:

diklon (2,3-dikloro-1,4-naftokinon) največ 15 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo kvinoklamin, za druge načine uporabe kot za okrasno rastlinje in sadike so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(1)(b) in zagotovijo, da se pred odobritvijo takšne registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu za kvinoklamin ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice posebno pozorne na:

varnost izvajalcev tretiranja, delavcev in drugih navzočih oseb ter zagotovitev, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

zaščito vodnih organizmov,

zaščito ptic in malih sesalcev.

Pogoji registracije morajo po potrebi vključevati ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.“


1.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/16


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/67/ES

z dne 30. junija 2008

o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi (1) in zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene Direktive 96/98/ES se uporablja najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja.

(2)

Ker so začele spremembe mednarodnih konvencij in veljavnih standardov preskušanja veljati s 1. julijem 2002, datumom, ko je bila Direktiva 96/98/ES nazadnje spremenjena, je treba te spremembe zaradi jasnosti vključiti v navedeno direktivo.

(3)

Mednarodna pomorska organizacija in evropske organizacije za standardizacijo so sprejele standarde, vključno s podrobnimi standardi preskušanja, za številne predmete opreme, ki so navedeni v Prilogi A.2 k Direktivi 96/98/ES ali se, čeprav niso navedeni, štejejo za pomembne za namene navedene direktive. Zato je treba takšne predmete opreme po potrebi vključiti v Prilogo A.1 ali prenesti iz Priloge A.2 v Prilogo A.1.

(4)

Direktivo 96/98/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora COSS, ustanovljenega z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga A k Direktivi 96/98/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Kadar je bila oprema, ki je navedena kot „nova postavka“ v naslovu „oznaka postavke“ Priloge A.1 ali ki je prenesena iz Priloge A.2 v Prilogo A.1, izdelana pred datumom iz člena 3(1) v skladu s homologacijskimi postopki, ki so na ozemlju države članice že veljali pred navedenim datumom, se lahko takšna oprema v dveh letih od navedenega datuma da na trg in na ladjo Skupnosti.

Člen 3

Prenos

1.   Države članice najpozneje do 21. julija 2009 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Te predpise uporabljajo od 21. julija 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. junija 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 46, 17.2.1997, str. 25. Kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).


PRILOGA

PRILOGA A

Seznam uporabljenih kratic

 

Okr., Okrožnica

 

COLREG, Konvencija o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju

 

COMSAR, Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje

 

EN, Evropski standard

 

ETSI, Evropski institut za telekomunikacijske standarde

 

FSS, Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti

 

FTP, Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti

 

HSC, Kodeks o visokohitrostnih plovilih

 

IBC, Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi

 

ICAO, Mednarodna organizacija za civilno letalstvo

 

IEC, Mednarodna komisija za elektrotehniko

 

IMO, Mednarodna pomorska organizacija

 

ISO, Mednarodna organizacija za standardizacijo

 

ITU, Mednarodna telekomunikacijska zveza

 

LSA, Reševalna oprema

 

MARPOL, Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

 

MEPC, Odbor za varstvo morskega okolja

 

MSC, Odbor za pomorsko varnost

 

SOLAS, Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju

 

Prav., Pravilo

 

Res., Resolucija

PRILOGA A.1

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH ŽE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

Opombe, veljavne za celotno Prilogo A.1

a)

Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja obstajajo v veljavnih zahtevah mednarodnih konvencij in ustreznih resolucij ter okrožnic IMO številne določbe, ki se morajo preveriti med tipskim pregledom (homologacijo), kakor je navedeno v modulih ugotavljanja skladnosti v Prilogi B.

b)

Stolpec 5: kadar so navedene resolucije IMO, veljajo samo standardi preskušanja, vsebovani v ustreznih delih prilog k resolucijam, in izključujejo določbe samih resolucij.

c)

Stolpec 5: uporablja se najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja. Zaradi pravilnega prepoznavanja ustreznih standardov morajo poročila o preskusih, potrdila o skladnosti in izjave o skladnostih opredeljevati posebni standard preskušanja, ki je bil uporabljen, in njegovo različico.

d)

Stolpec 5: kadar sta dve skupini standardov za določanje ločeni z „ali“ vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme; tako preskus ene od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.

e)

Stolpec 6: kadar je naveden modul H, ga je treba razumeti kot modul H plus certifikat o pregledu načrtovanja.

f)

Zahteve iz te priloge ne vplivajo na zahteve za prevoz iz mednarodnih konvencij.

1.   Reševalna oprema

Št.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli ugotavljanja skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Rešilni pasovi

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/7,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo:

za rešilne in reševalne čolne,

za rešilne pasove,

za rešilne jopiče.

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/7,

Prav. III/22,

Prav. III/26,

Prav. III/32,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, IV,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 885,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

(razen glede zahtev za baterije, kakor so določene v EN 394 (1993) in se nanašajo samo na luči za rešilne jopiče).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/7,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Rešilni jopiči

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/7,

Prav. III/22,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 922,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

(razen glede zahtev za baterije, kakor so določene v EN 394 (1993) in se nanašajo samo na luči za rešilne jopiče).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Potapljaške in zaščitne obleke, ki niso opredeljene kot rešilni jopiči:

izolirane ali neizolirane.

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/7,

Prav. III/22,

Prav. III/32,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Potapljaške in zaščitne obleke, opredeljene kot rešilni jopiči:

izolirane ali neizolirane.

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/7,

Prav. III/22,

Prav. III/32,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Toplotna zaščitna oprema

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/22,

Prav. III/32,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika)

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/6,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ročni svetlobni signali (pirotehnika)

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plavajoči dimni signali (pirotehnika)

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Naprave za metanje vrvi

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/18,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VII,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Napihljivi rešilni splavi

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/13,

Prav. III/21,

Prav. III/26,

Prav. III/31,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 811,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Trdni rešilni splavi

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/21,

Prav. III/26,

Prav. III/31,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 811,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/Okr. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/26,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1,

IMO MSC/Okr. 811,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1,

IMO MSC/Okr. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Dvostranski rešilni splavi s streho

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/26,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, Priloga 10,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, Priloga 11,

IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1,

IMO MSC/Okr. 811,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1,

IMO MSC/Okr. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote)

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/13,

Prav. III/26,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 811,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Rešilni čolni

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/21,

Prav. III/31,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/Okr. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Trdi rešilni čolni

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/21,

Prav. III/31,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/Okr. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Napihljivi rešilni čolni

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/21,

Prav. III/31,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Hitri čolni za reševanje

Prav. III/4.

Prav. III/26,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V,

IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1,

IMO MSC/Okr. 980,

IMO MSC/Okr. 1016,

IMO MSC/Okr. 1094.

Res. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/Okr. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice)

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/23,

Prav. III/33,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Naprave za splavitev rešilnih plovil

Postavka prestavljena v A.2/1.3.

A.1/1.23

Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/16,

Prav. III/23,

Prav. III/33,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

IMO MSC/Okr. 980.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Naprave za splavitev rešilnih splavov

(sošice)

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/12,

Prav. III/16,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Naprave za splavitev hitrih čolnov za reševanje

(sošice)

Prav. III/4.

Prav. III/26,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Sprožilni mehanizem za:

rešilne in reševalne čolne ter

rešilne splave,

ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/16,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Pomorski evakuacijski sistemi

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/15,

Prav. III/26,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Reševalna sredstva

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/26,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/Okr. 810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Lestve za vkrcanje

Postavka prestavljena v A.2/1.4.

A.1/1.30

Retro-odsevni materiali

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za reševalni čoln

Postavka prestavljena v A.1/5.17 in A.1/5.18.

A.1/1.32

Transponder SAR 9 GHz (SART)

Postavka prestavljena v A.1/4.18.

A.1/1.33

Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

Res. IMO MSC.164(78),

IMO MSC/Okr. 980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Kompas za rešilne in reševalne čolne

Postavka prestavljena v A.1/4.23.

A.1/1.35

Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne

Postavka prestavljena v A.1/3.38.

A.1/1.36

Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Odprti obrnljivi rešilni splavi

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, Priloga 10,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, Priloga 11,

IMO MSC/Okr. 980.

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Priloga 10,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Priloga 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Vzvod mehanskega pilota

Prav. V/23.

Prav. V/23,

Res. IMO A.889(21),

IMO MSC/Okr. 773,

IMO MSC/Okr. 980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(nova postavka)

Vitli za rešilne in reševalne čolne

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/16,

Prav. III/17,

Prav. III/23,

Prav. III/24,

Prav. III/34,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA),

Res. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(nova postavka)

Lestev za pilota

Prav. V/23,

Prav. X/3.

Prav. V/23,

Res. IMO A.889(21),

IMO MSC/Okr. 528/rev.1.

Res. IMO A.889(21).

B + D

B + E

B + F

G


2.   Preprečevanje onesnaževanja morja

Št.

Oznaka postavke

Pravilo MARPOL 73/78, če se zahteva „homologacija“

Pravila MARPOL 73/78 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli ugotavljanja skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)

Priloga I, Prav. 16(4),

Priloga I, Prav. 16(5),

Revidirana Priloga I, Prav. 14.6,

Revidirana Priloga I, Prav. 14.7.

Priloga I, Prav. 16(1),

Priloga I, Prav. 16(2),

Revidirana Priloga I, Prav. 14.1,

Revidirana Priloga I, Prav. 14.2,

Revidirana Priloga I, Prav. 14.3.

Res. IMO MEPC.60(33),

Res. IMO MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektorji za olje/vodo

Priloga I, Prav. 15(3)(b),

Revidirana Priloga I, Prav. 32.

Priloga I, Prav. 15(3)(b),

Revidirana Priloga I, Prav. 32.

Res. IMO MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Merilnik vsebnosti olja

Priloga I, Prav. 16(5),

Revidirana Priloga I, Prav. 14.7,

Revidirana Priloga I, Prav. 14.7.

Priloga I, Prav. 16(1) in (2),

Revidirana Priloga I, Prav. 14.1 in 14.2.

Res. IMO MEPC.60(33),

Res. IMO MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za oljnato vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m)

Postavka se črta.

A.1/2.5

Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tanker

Priloga I, Prav. 15(3)(a),

Revidirana Priloga I, Prav. 31.2,

Revidirana Priloga I, Prav. 31.3.

Priloga I, Prav. 15(3),

Revidirana Priloga I, Prav. 31.2,

Revidirana Priloga I, Prav. 31.3,

Revidirana Priloga I, Prav. 31.4.

Res. IMO MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Sistemi za odplake

Priloga IV, Prav. 9.

Revidirana Priloga IV, Prav. 9.

Res. IMO MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Ladijske sežigalne peči

Priloga VI, Prav. 16(2)(a),

Priloga VI, Prav. 16.

Priloga VI, Prav. 16(2)(a),

Priloga VI, Prav. 16.

Res. IMO MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G


3.   Oprema za zaščito pred požarom

Št.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli ugotavljanja skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Osnovne ponjave za krov

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/6,

Prav. X/3.

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/6,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO A.653(16),

Res. IMO A.687(17),

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 916,

IMO MSC/Okr. 1004.

B + D

A.1/3.2

Prenosni gasilni aparati

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

Prav. II-2/10,

Prav. II-2/19,

Prav. II-2/20,

Res. IMO A.951(23),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995), vključno z A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja)

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

ali

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Gasilska oprema: škornji

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Gasilska oprema: rokavice

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (samo za prevodnost).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Gasilska oprema: čelada

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 443 (1997).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Dihalna naprava na stisnjeni zrak

Opomba: Pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dihalna naprava z dotokom zraka, uporabna z dimno čelado ali masko

Opomba: Pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.

Prav. X/3.

Opomba: Ta postavka ni vključena v novo poglavje II-2, Pravilo [IMO Res. MSC.99(73)] ali Kodeks FSS [IMO Res. MSC.98(73)].

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Sistemi protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Prav. II-2/12 SOLAS 74 (omejeno glede na šobe in njihovo zmogljivost).

Prav. II-2/7,

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

Prav. II-2/7,

Prav. II-2/9,

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

Res. IMO A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice

Postavka prestavljena v A.2/3.11.

A.1/3.11

Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost

pregrade razreda „A“,

pregrade razreda „B“.

Razred „A“:

Prav. II-2/3.2.

Razred „B“:

Prav. II-2/3.4.

Prav.II-2/9 in

Razred „A“:

Prav. II-2/3.2.

Razred „B“:

Prav. II-2/3.4.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/16.

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

IMO MSC/Okr. 677,

IMO MSC/Okr. 1009.

B + F

A.1/3.13

Nevnetljivi materiali

Prav. II-2/3,

Prav. X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prebijejo pregrade razreda „A“ ali „B“

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9.

Res. IMO A.754(18),

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom:

cevi in fitingi,

ventili,

gibki cevni spoji.

Prav. II-2/4,

Prav. X/3.

Prav. II-2/4,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, 10,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, 10.

Res. IMO A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Požarna vrata

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat.

Opomba: Kadar je v stolpcu 2 uporabljen izraz „sestavni deli sistema“, to lahko pomeni, da je treba preskusiti posamezen sestavni del, skupino sestavnih delov ali celoten sistem, da se zagotovi izpolnitev mednarodnih zahtev.

Prav. II-2/9,

Prav. X/3.

Prav. II-2/9,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja:

okrasni furnirji,

barvni sistemi,

talne obloge,

izolacijske obloge cevi,

lepila, ki se uporabljajo pri izgradnji pregrad razredov „B“ in „C“,

vnetljivi vodi.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/6,

Prav. II-2/9,

Prav. X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/6,

Prav. II-2/9,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 916,

IMO MSC/Okr. 1004,

IMO MSC/Okr. 1036,

IMO MSC/Okr. 1120,

ISO 1716 (2002).

Opomba: Kadar se zahteva, da ima vrhnja snov določeno maksimalno kalorično vrednost, se ta izmeri v skladu z ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge

(Oznaka je v zvezi z zahtevami SOLAS)

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/9,

Prav. X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/9,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Oblazinjeno pohištvo

(Oznaka je v zvezi z zahtevami SOLAS)

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/9,

Prav. X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/9,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Posteljnina

(Oznaka je v zvezi z zahtevami SOLAS)

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/9,

Prav. X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/9,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Dušilci ognja

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nevnetljivi vodi, ki prebijejo pregrade razreda „A“

Postavka prestavljena v A.1/3.26.

A.1/3.24

Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda „A“

Postavka prestavljena v A.1/3.26.

A.1/3.25

Ognjevarna okna in bočna okna razredov „A“ in „B“

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9,

IMO MSC/Okr. 847,

IMO MSC/Okr. 1120.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 1004,

IMO MSC/Okr. 1036,

IMO MSC/Okr. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Preboji skozi pregrade razreda „A“

električni kabelski vodi,

preboji za cevi, vode, jaške itd.

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Preboji skozi pregrade razreda „B“

električni kabelski vodi,

preboji za cevi, vode, jaške itd.

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

IMO MSC/Okr. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave)

Prav. II-2/7,

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

ISO 6182-1 (2004).

ali

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požarne cevi

Prav. II-2/10,

Prav. X/3.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina

Prav. II-2/4,

Prav. VI/3.

Prav. II-2/4,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

in po potrebi:

a)

Kategorija 1 (varno območje)

EN 50104 (2002), vključno z Amd. 2004 kisik,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Kategorija 2 (eksplozivne plinske atmosfere):

EN 50104 (2002), vključno z Amd. 2004 kisik,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC)

Prav. X/3.

IMO MSC/Okr. 912,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohištva)

Prav. X/3.

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila

Prav. X/3.

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila

Prav. X/3.

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih

Prav. X/3.

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO A.754(18),

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih

Prav. X/3.

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO A.754(18),

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Preboji skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih

električni kabelski vodi,

preboji za cevi, vode, jaške itd.

Prav. X/3.

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Res. IMO A.754(18),

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne

Prav. III/4,

Prav. X/3.

Prav. III/34,

Res. IMO A.951(23),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6/A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Šobe za enakovredne naprave za gašenje požara z vodo za strojnice razreda 1 in črpalne prostore za tovor

Prav. II-2/10.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

IMO MSC/Okr. 1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli)

Prav. II-2/13,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.

Prav. II-2/13,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.

IMO Res. A.752(18).

ali

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Dihalne naprave za umik v sili (EEBD)

Prav. II-2/13.

Prav. II-2/13.3.4,

Prav. II-2/13.4.3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,

IMO MSC/Okr. 849.

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Sestavni deli naprav z inertnim plinom

Prav. II-2/4.

Prav. II-2/4,

Res. IMO A.567(14),

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,

IMO MSC/Okr. 847/rev.1.

IMO MSC/Okr. 1120.

IMO MSC/Okr. 353,

IMO MSC/Okr. 450/rev.1.

IMO MSC/Okr. 485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne)

Prav. II-2/1,

Prav. II-2/10,

Prav. X/3.

Prav. II-2/1.2.2.3,

Prav. II-2/10.6.4,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Gasilska oprema – rešilna vrv

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP),

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne prostore za tovor

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,

IMO MSC/Okr. 848.

IMO MSC/Okr. 848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi)

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,

IMO MSC/Okr. 1007.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,

IMO MSC/Okr. 1007.

IMO MSC/Okr. 1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor

Opomba: Pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.

Prav. II-2/10.

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.

IMO MSC/Okr. 670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda „A“

(šobe in preskušanje delovanja)

Prav. II-2/1,

Prav. II-2/10,

Prav. X/3.

Prav. II-2/1,

Prav. II-2/10,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC/Okr. 913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje z vodo pod pritiskom za prostore posebnega razreda, ro-ro prostore za tovor, ro-ro prostore in prostore za vozila

Postavka prestavljena v A.2/3.2.

A.1/3.50

Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom

Postavka prestavljena v A.2/3.9.

A.1/3.51

ex. A.2/3.5

ex. A.2/3.6

ex. A.2/3.7

ex. A.2/3.16

ex. A.2/3.17

Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, strojnice ter strojnice brez stalne straže

Prav. II-2/7,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.

Prav. II-2/7.2.2, Prav. II-2/7.4,

Prav. II2/7.4.1,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.

Oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah:

EN 54-2 (1997), vključno z AC(1999) in A1(2006).

Oprema za napajanje z električnim tokom:

EN 54-4 (1997), vključno z AC(1999), A1(2002) in A2(2006).

Detektorji vročine – detektorji točke:

EN 54-5 (2000), vključno z A1(2002).

Detektorji dima – detektorji točke, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo:

EN 54-7 (2000), vključno z A1(2002) in A2(2006).

Detektorji plamena – detektorji točke:

EN 54-10 (2002), vključno z A1(2005).

Javljalniki požara z ročnim upravljanjem:

EN 54-11 (2001), vključno z A1(2005).

Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

ex. A.2/3.1

Neprenosni in prenosni gasilni aparati

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

EN 1866 (1998).

ali

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

ex. A.2/3.18

Opozorilne naprave

Prav. II-2/7,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.

Prav. II-2/7,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.

Sonarji:

EN 54-3 (2001), vključno z A1(2002) in A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(nova postavka)

Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina

Prav. VI/3.

Prav. II-2/4,

Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

in po potrebi:

a)

Kategorija 4 (varno območje)

EN 50104 (2002), vključno z AMD 2004 kisik,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Kategorija 3 (eksplozivne plinske atmosfere)

EN 50104 (2002), vključno z AMD 2004 kisik,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Navigacijska oprema

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: navigacijska oprema

Stolpec 5: pri sklicevanju na serijo EN 61162 ali serijo IEC 61162 je treba upoštevati predvideno ureditev postavk, da se določi veljavni standard serije EN 61162 ali serije 61162.


Št.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli ugotavljanja skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetni kompas

Prav. V/18.

Prav. V/19,

Res. IMO A.382(X),

Res. IMO A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

ali

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)

Prav. V/18,

Prav. V/19,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

Res. IMO A.694(17),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

Res. IMO MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

serija EN 61162,

ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005,

ali

IEC 60945 (2002),

serija IEC 61162,

ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Žiro kompas

Prav. V/18.

Prav. V/19,

Res. IMO A.424(XI),

Res. IMO A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

serija EN 61162,

ali

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarska oprema

Postavka prestavljena v A.1/4.34, A.1/4.35 in A.1/4.36

A.1/4.5

Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)

Postavka prestavljena v A.1/4.34.

A.1/4.6

Ultrazvočni globinomer

Prav. V/18,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

Res. IMO A.224(VII),

Res. IMO A.694(17),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

serija EN 61162,

ali

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME)

Prav. V/18,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

Res. IMO A.694(17),

Res. IMO A.824(19),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

serija EN 61162,

ali

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Kazalnik kota odklona krmila, števila obratov motorja, kazalnik naklona

Postavka prestavljena v A.1/4.20, A.1/4.21 in A.1/4.22.

A.1/4.9

Kazalnik stopnje obratov

Postavka prestavljena v A.2/4.26.

A.1/4.10

Naprava za iskanje smeri

Postavka se črta.

A.1/4.11

Oprema Loran-C

Prav. V/18,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

Res. IMO A.694(17),

Res. IMO A.818(19),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

serija EN 61162,

ali

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Oprema Chayka

Prav. V/18,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

Res. IMO A.694(17),

Res. IMO A.818(19),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

serija EN 61162,

ali

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Navigacijska oprema Decca

Postavka se črta.

A.1/4.14

Oprema GPS

Prav. V/18,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

Res. IMO A.694(17),

Res. IMO A.819(19),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

Res. IMO MSC.112(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

serija EN 61162,

ali

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Oprema GLONASS

Prav. V/18,

Prav. X/3,

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

Res. IMO A.694(17),

Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

Res. IMO MSC.113(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

serija EN 61162,

ali

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-2 (1998),

serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) (prej avtomatski pilot)

Prav. V/18.

Prav. V/19,

Res. IMO A.342(IX),

Res. IMO A.694(17).

EN ISO 11674 (2001),

EN 60945 (2002),