ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 157

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
17. junij 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 538/2008 z dne 29. maja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1386/2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 539/2008 z dne 16. junija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 540/2008 z dne 16. junija 2008 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti, in sicer v zvezi z obrazci

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 541/2008 z dne 16. junija 2008 o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2008 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto

23

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 542/2008 z dne 16. junija 2008 o spremembi prilog I in II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi s ciflutrinom in lektinom, pridobljenima iz navadnega fižola (Phaseolus vulgaris) ( 1 )

43

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 543/2008 z dne 16. junija 2008 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za perutninsko meso

46

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 544/2008 z dne 13. junija 2008 o prepovedi ribolova na grenlandsko morsko ploščo v vodah ES v conah IIa in IV ter v vodah ES in mednarodnih vodah v coni VI s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

88

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 545/2008 z dne 16. junija 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

90

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 546/2008 z dne 16. junija 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za nekatere mesne proizvode s poreklom iz Švice, odprte z Uredbo (ES) št. 1399/2007

92

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 547/2008 z dne 16. junija 2008 izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1382/2007

93

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 548/2008 z dne 16. junija 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 812/2007

94

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 549/2008 z dne 16. junija 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 979/2007

95

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 550/2008 z dne 16. junija 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca junija 2008 v okviru tarifnih kvot za prašičje meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 806/2007

96

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/448/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 23. maja 2008 o nacionalnih določbah o dodajanju nitritov določenim mesnim izdelkom, o katerih je Danska poslala uradno obvestilo (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 10. junija 2008 o spremembi Odločbe 2008/155/ES glede nekaterih skupin za zbiranje in skupin za proizvodnjo zarodkov v Avstraliji, Kanadi in Združenih državah Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2466)  ( 1 )

108

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

*

Skupni ukrep Sveta 2008/450/SZVP z dne 16. junija 2008 o nadaljnjem prispevku Evropske unije k postopku reševanja spora v Gruziji/Južni Osetiji

110

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

17.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/1


UREDBA SVETA (ES) št. 538/2008

z dne 29. maja 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1386/2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1386/2007 z dne 22. oktobra 2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (1), in zlasti člena 70 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1386/2007 uvaja nekatere ukrepe za ohranjanje in izvrševanje, ki jih je sprejela Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (v nadaljnjem besedilu „NAFO“).

(2)

NAFO je na svojem 29. letnem zasedanju septembra 2007 sprejela številne spremembe svojih ukrepov za ohranjanje in izvrševanje. Navedene spremembe zadevajo določbe o velikosti mrežnega očesa, pretovarjanju, zaprtih območjih za zaščito koral, poročilih o ulovu, opredelitvi pojma „resna kršitev“, kodah proizvodov, obrazcu za inšpekcijske preglede v pristaniščih ter tehničnih zahtevah za stopnice za vkrcanje.

(3)

Poleg tega so bile v Uredbi (ES) št. 1386/2007 ugotovljene napake, ki jih je treba popraviti: v sklicevanjih je več napak, v točki 3 Priloge VII pa manjkajo določeni elementi.

(4)

Uredbo (ES) št. 1386/2007 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1386/2007 se spremeni:

1.

Členu 3 se doda naslednja točka:

„20.

‚Pretovarjanje‘ pomeni prenos prek stranice katerih koli ribolovnih virov ali ribiških proizvodov, ki so hranjeni na krovu, z enega ribiškega plovila na drugega.“

2.

Členu 7 se doda naslednji odstavek:

„4.   Plovila, ki lovijo rdečega okuna v razdelku 3O s pelagičnimi vlečnimi mrežami, morajo uporabljati mreže z najmanjšo velikostjo mrežnih očes 90 mm.“

3.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Zaprto območje za ribolov

1.   Na naslednjih območjih je prepovedano izvajanje ribolovnih aktivnosti, ki vključujejo pridneno ribolovno orodje:

Področje

Koordinata 1

Koordinata 2

Koordinata 3

Koordinata 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

47.00.30 W

50.00.30 N

45.00.30 W

Corner Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

52.00.00 W

35.00.00 N

52.00.00 W

Newfoundland Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

46.40.00 W

43.29.00 N

46.40.00 W

New England Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

64.00.00 W

35.00.00 N

64.00.00 W

2.   Naslednje območje razdelka 3O je zaprto za vse ribolovne dejavnosti z opremo, ki se dotika tal. Zaprto območje je določeno z združitvijo naslednjih koordinat (v številčnem zaporedju in s povratkom v koordinato 1):

Točka št.

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

1

42°53′00″N

51°00′00″W

2

42°52′04″N

51°31′44″W

3

43°24′13″N

51°58′12″W

4

43°24′20″N

51°58′18″W

5

43°39′38″N

52°13′10″W

6

43°40′59″N

52°27′52″W

7

43°56′19″N

52°39′48″W

8

44°04′53″N

52°58′12″W

9

44°18′38″N

53°06′00″W

10

44°18′36″N

53°24′07″W

11

44°49′59″N

54°30′00″W

12

44°29′55″N

54°30′00″W

13

43°26′59″N

52°55′59″W

14

42°48′00″N

51°41′06″W

15

42°33′02″N

51°00′00″W“

4.

Odstavek 5 člena 19 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice vsaki dve leti potrdijo točnost načrtov zmogljivosti za vsa plovila, ki imajo pooblastilo za ribolov v skladu s členom 14. Poveljnik zagotovi, da ostane kopija takega potrdila na krovu, da jo na zahtevo lahko pokaže inšpektorju.“

5.

V členu 21(2) se doda naslednja točka:

„(f)

ulov pred prihodom in izhodom iz razdelka 3L. Ta poročila sestavijo plovila, ki lovijo kozico v razdelku 3L, in jih pošljejo eno uro pred prečkanjem meje navedenega razdelka. V poročilu morajo biti navedeni ulovi, ki so bili vneseni na krov od prejšnjega poročila o ulovu, in sicer po razdelkih in vrstah (tričrkovna koda) v kg, zaokroženih na najbližjih 100 kilogramov.“;

6.

Odstavek 5 člena 30 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Poveljnik opazovanega plovila lahko na zahtevo dobi izvod opazovalčevega poročila iz člena 28(1).“

7.

Odstavek 1 člena 32 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pristojni organi držav članic, ki prejmejo poročilo opazovalca v skladu s členom 28, ovrednotijo vsebino in ugotovitve poročila.“

8.

Člen 47 se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

zagotovi lestev za vkrcanje, ki je zgrajena in se uporablja v skladu z merili NAFO za ohranjanje in izvrševanje;“;

(b)

vstavi se naslednja točka:

„(ba)

če je na voljo mehansko dvigalo, se je treba prepričati, da je njegova pomožna oprema takšne vrste, ki jo je odobrila državna uprava. Biti mora oblikovano in zgrajeno tako, da se lahko inšpektor varno vkrca in izkrca ter da zagotavlja varen prehod z dvigala na palubo in obratno. Lestev za vkrcanje, ki je v skladu s točko (b), se hrani na palubi poleg dvigala in je na voljo za takojšnjo uporabo;“.

9.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

10.

Priloga VII se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

11.

Priloga XII se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

12.

Priloga XIII se črta.

13.

Priloga XIV(b) se nadomesti s besedilom iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. maja 2008

Za Svet

Predsednik

A. VIZJAK


(1)  UL L 318, 5.12.2007, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA II

Seznam, ki sledi, je seznam staležev, ki se morajo sporočati v skladu s členom 22.

ANG/N3NO

Lophius americanus

Ameriška morska spaka

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Ostrigar

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Kapelan

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Ostrigarji d. n.

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Vahnja

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Navadni jezik

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Navadni jezik

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Navadni jezik

HER/N3L

Clupea harengus

Atlantski sled

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Rdeča repata tabinja

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Rdeča repata tabinja

HKS/N3LMNO

Merlucius bilinearis

Srebrni oslič

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Okroglonosi repak

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Bela repata tabinja

POK/N3O

Pollachius virens

Saj

PRA/N3M

Pandalus borealis

Severna kozica

RHG/N23

Macrourus berglax

Čebulastooki repak

SKA/N2J3K

Raja spp.

Raže

SKA/N3M

Raja spp.

Raže

SQI/N56

Illex illecebrosus

Severni kratkoplavuti ligenj

VFF/N3LMN

Nerazvrščene, nedoločene ribe

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Sivi jezik

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Rumenorepa limanda“


PRILOGA II

Točka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1386/2007 se nadomesti z naslednjo:

„3.   Poročilo o ulovu

Podatkovni element

Oznaka polja

Obvezno (O)/Neobvezno (N)

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; namembni kraj, „XNW“ za NAFO

Pošiljatelj

FR

O

Ime pošiljateljice

Zaporedna številka

SQ

O

Podatek o sporočilu; serijska številka sporočila v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „CAT“ kot poročilo o ulovu

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila

Št. plovbe

TN

N

Podatek o dejavnosti; serijska številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime plovila

Pogodbenica

Interna referenčna

številka

IR

N

Podatek o registraciji plovila; enotna številka plovila pogodbenice kot tričrkovna oznaka ISO države zastave, ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o registraciji plovila; številka na boku plovila

Zadevno območje

RA

O

Razdelek NAFO, v katerega je zaplulo plovilo

Zemljepisna širina

LA

O (1)

Podatek o dejavnosti; položaj v času pošiljanja

Zemljepisna dolžina

LO

O (1)

Podatek o dejavnosti; položaj v času pošiljanja

Ulovi

CA

 

Podatek o dejavnosti; skupni ulov po vrstah, obdržan na krovu, bodisi od začetka ribolova v območju upravljanja ali od zadnjega poročila o ulovu, po potrebi v paru.

vrsta

O

Koda vrste FAO

Živa teža

O

Živa teža v kilogramih, zaokrožena na najbližjih 100

Število ribolovnih dni

DF

O

Podatek o dejavnosti; število ribolovnih dni v območju upravljanja NAFO od začetka ribolova ali od zadnjega poročila o ulovu

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


(1)  Neobvezno, če je plovilo satelitsko spremljano.“


PRILOGA III

„PRILOGA XII

Poročilo o inšpekcijskem pregledu v pristanišču

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IV

„PRILOGA XIV(b)

Kode za obliko proizvoda

Koda

Oblika proizvoda

A

Okrogla – zamrznjena

B

Okrogla – zamrznjena (kuhana)

C

Brez drobovja z glavo – zamrznjena

D

Brez drobovja in glave – zamrznjena

E

Brez drobovja in glave – očiščena – zamrznjena

F

Fileti brez kože – s kostjo – zamrznjeni

G

Fileti brez kože – brez kosti – zamrznjeni

H

Fileti s kožo – s kostjo – zamrznjeni

I

Fileti s kožo – brez kosti – zamrznjeni

J

Soljene ribe

K

Marinirane ribe

L

Konzervirani izdelki

M

Olje

N

Jed, sestavljena iz okrogle ribe

O

Jed, sestavljena iz drobovja

P

Drugo (navedi)“


17.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 539/2008

z dne 16. junija 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. junija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 16. junija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

44,6

MK

36,7

TR

59,3

ZZ

46,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

119,3

ZZ

135,3

0709 90 70

TR

103,9

ZZ

103,9

0805 50 10

AR

123,7

EG

150,8

US

132,6

ZA

121,6

ZZ

132,2

0808 10 80

AR

101,4

BR

84,3

CL

92,5

CN

92,5

MK

63,0

NZ

111,5

US

104,5

UY

84,0

ZA

82,9

ZZ

90,7

0809 10 00

IL

124,0

TR

230,0

ZZ

177,0

0809 20 95

TR

401,5

US

429,2

ZZ

415,4

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

239,8

ZZ

211,0

0809 40 05

IL

190,0

TR

223,9

ZZ

207,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


17.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 540/2008

z dne 16. junija 2008

o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti, in sicer v zvezi z obrazci

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95 (1) ter zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je spremenila Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM) z Resolucijo 179 (79) Odbora za pomorsko varnost, ki jo je sprejela 10. decembra 2004 in s katero je spremenila obrazca spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju z učinkom od 1. julija 2006.

(2)

V členu 2(1) Uredbe (ES) št. 336/2006 je navedeno, da je Kodeks ISM opredeljen v Prilogi I k navedeni uredbi, in sicer v njeni zadnji različici.

(3)

V interesu jasnosti in berljivosti je treba posodobiti tudi ustrezne obrazce v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 336/2006.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varna morja in preprečevanje onesnaževanja morja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oddelek 5 dela B Priloge II k Uredbi (ES) št. 336/2006 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2008

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 64, 4.3.2006, str. 1.


PRILOGA

„5.   Obrazci spričeval o skladnosti in spričeval o varnem upravljanju

Kadar ladje plujejo samo v eni državi članici, države članice uporabijo obrazce, priložene Kodeksu ISM, ali obrazce za spričevalo o skladnosti, spričevalo o varnem upravljanju, začasno spričevalo o skladnosti in začasno spričevalo o varnem upravljanju, ki so podani v nadaljevanju.

V primeru odstopanja na podlagi člena 7(1) in, če je ustrezno, člena 7(2) se izdano spričevalo razlikuje od zgoraj navedenega in je v njem jasno navedeno, da je bilo dovoljeno odstopanje v skladu s členom 7(1) in, če je ustrezno, členom 7(2), ter vključuje veljavne omejitve delovanja.

SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (1) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila v družbi opravljena revizija sistema za varno upravljanje in da sistem izpolnjuje zahteve iz Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) za vrste ladij, navedene v nadaljevanju (neustrezno prečrtajte):

 

Potniška ladja

 

Visokohitrostno potniško plovilo

 

Visokohitrostno tovorno plovilo

 

Ladja za prevoz razsutega tovora

 

Tanker za prevoz nafte

 

Tanker za prevoz kemikalij

 

Ladja za prevoz plina

 

Mobilna vrtalna enota na morju

 

Druga tovorna ladja

 

RO-RO potniška ladja (RO-RO trajekt)

To spričevalo o skladnosti velja do…, ob rednem preverjanju.

Datum konca preverjanja, na katerem temelji to spričevalo, je …

(dd/mm/llll)

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O LETNEM PREVERJANJU

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s [pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.4 Kodeksa ISM ter] (2) členom 6 Uredbe (ES) št. 336/2003 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve iz Kodeksa ISM.

1. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

2. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

3. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

4. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena] in (3) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje (4): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da se je po preverjanju, ali spričevalo o skladnosti, izdano družbi, ustreza tej vrsti ladje, opravila revizija sistema za varno upravljanje ladje in da sistem izpolnjuje zahteve iz Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM).

To spričevalo o varnem upravljanju velja do …, ob rednem preverjanju in veljavnosti spričevala o skladnosti.

Datum konca preverjanja, na katerem temelji to spričevalo, je …

(dd/mm/llll)

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O VMESNEM PREVERJANJU IN DODATNEM PREVERJANJU (NA ZAHTEVO)

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s [pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.8 Kodeksa ISM ter] (5) členom 6 Uredbe (ES) št. 336/2003 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve iz Kodeksa ISM.

VMESNO PREVERJANJE (izvesti med datumoma druge in tretje obletnice)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

ZAČASNO SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (7) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je sistem družbe za varno upravljanje skladen s cilji iz odstavka 1.2.3 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006 za vrste ladij, navedene v nadaljevanju (neustrezno prečrtajte):

 

Potniška ladja

 

Visokohitrostno potniško plovilo

 

Visokohitrostno tovorno plovilo

 

Ladja za prevoz razsutega tovora

 

Tanker za prevoz nafte

 

Tanker za prevoz kemikalij

 

Ladja za prevoz plina

 

Mobilna vrtalna enota na morju

 

Druga tovorna ladja

 

RO RO potniška ladja (RO-RO trajekt)

To začasno spričevalo o skladnosti velja do…

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

ZAČASNO SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (8) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje (9): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da so izpolnjene zahteve iz odstavka 14.4 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006 in da spričevalo o skladnosti/začasno spričevalo o skladnosti (10), izdano družbi, ustreza tej ladji.

To začasno spričevalo o varnem upravljanju velja do … ob veljavnosti spričevala o skladnosti/začasnega spričevala o skladnosti (10).

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

Veljavnost tega začasnega spričevala o varnem upravljanju se podaljša do:

Datum podaljšanja: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je podaljšal veljavnost)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)


(1)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(2)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(3)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(4)  Izberite in vnesite vrsto ladje izmed: potniška ladja, visokohitrostno potniško plovilo, visokohitrostno tovorno plovilo, ladja za prevoz razsutega tovora, tanker za prevoz nafte, tanker za prevoz kemikalij, ladja za prevoz plina, mobilna vrtalna enota na morju, druga tovorna ladja, RO-RO potniški trajekt.

(5)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(6)  Po potrebi. Sklicevanje na odstavek 13.8 Kodeksa ISM in odstavek 3.4.1 Navodil za uprave glede izvajanja Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij (Resolucija A.913(22)).

(7)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(8)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(9)  Izberite in vnesite vrsto ladje izmed: potniška ladja, visokohitrostno potniško plovilo, visokohitrostno tovorno plovilo, ladja za prevoz razsutega tovora, tanker za prevoz nafte, tanker za prevoz kemikalij, ladja za prevoz plina, mobilna vrtalna enota na morju, druga tovorna ladja, RO-RO potniški trajekt.

(10)  Neustrezno prečrtaj.“


17.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 541/2008

z dne 16. junija 2008

o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2008 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2) ter zlasti členov 4(2), 5(1) in 5(2) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2015/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2007 in 2008 (3), Uredba Sveta (ES) št. 1941/2006 z dne 11. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2007 uporabljajo v Baltskem morju (4) in Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (5), določajo, za katere staleže lahko veljajo ukrepi, predvideni z Uredbo (ES) št. 847/96.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 2015/2006, Uredba Sveta (ES) št. 1404/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2008 uporabljajo v Baltskem morju (6), in Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (7), določajo kvote za nekatere staleže za leto 2008.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 147/2007 z dne 15. februarja 2007 o prilagoditvi nekaterih ribolovnih kvot za leta od 2007 do 2012 v skladu s členom 23(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (8) zmanjšuje nekatere ribolovne kvote za Združeno kraljestvo in Irsko za leta od 2007 do 2012.

(4)

Nekatere države članice so v skladu z Uredbo (ES) št. 847/96 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2007 prenese v naslednje leto. Znotraj meja se zadržane količine v skladu z navedeno uredbo dodajo kvoti za leto 2008.

(5)

Na podlagi člena 5(1) Uredbe (ES) št. 847/96 se odbitki od nacionalnih kvot za leto 2008 izvedejo na ravni, ki je enaka količini prelova. Na podlagi člena 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96 se v primeru prelova dovoljenega iztovora za leto 2007 za določene staleže, navedene v Uredbi (ES) št. 41/2007, Uredbi (ES) št. 2015/2006 in Uredbi (ES) št. 1941/2006, določi tehtane odbitke od nacionalnih kvot za leto 2008. Ti odbitki se uporabijo ob upoštevanju posebnih določb za staleže, ki spadajo v pristojnost regionalnih ribiških organizacij.

(6)

Nekatere države članice so v skladu z Uredbo (ES) št. 847/96 zahtevale dovoljenje, da v letu 2007 iztovorijo dodatne količine rib nekaterih staležev. Navedene presežke dovoljenega iztovora je treba odbiti od njihovih kvot za leto 2008.

(7)

Ukrepi, predpisani s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 147/2007 se kvote, določene v Uredbi (ES) št. 40/2008, Uredbi (ES) št. 1404/2007 in Uredbi (ES) št. 2015/2006, povečajo, kot je prikazano v Prilogi I, ali zmanjšajo, kot je prikazano v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2008

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 384, 29.12.2006, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1533/2007 (UL L 337, 21.12.2007, str. 21).

(4)  UL L 367, 22.12.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 754/2007 (UL L 172, 30.6.2007, str. 26).

(5)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1533/2007 (UL L 337, 21.12.2007, str. 21).

(6)  UL L 312, 30.11.2007, str. 1.

(7)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1.

(8)  UL L 46, 16.2.2007, str. 10.


PRILOGA I

PRENOSI KVOT V LETO 2008

Ime države

Št. Staleža

Vrsta

Območje

Prilagoj. kv. za 2007

Meja

Ulov 2007

PP ulov 2007

Prilag. kv. (v %)

Prenesena količina

Začetna kv. 2008

Nova kvota 2008

Nova koda 2008

BEL

ANF/07.

morska spaka

VII

2 255

 

928,7

121,9

46,6

225,50

2 595

2 821

 

BEL

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, b, d, e

101

 

20,9

 

20,7

10,10

0

10

 

BEL

COD/07A.

trska

VIIa

133

 

65,7

 

49,4

13,30

16

29

 

BEL

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Skupnosti Vb in VIa

17

 

0,2

 

1,2

1,70

7

9

 

BEL

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

16

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

oslič

vode Skupnosti IIa in IV

80

 

58,5

 

73,1

8,00

27

35

 

BEL

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode Skupnosti Vb, mednarodne vode XII in XIV

26

 

10,6

 

40,8

2,60

278

281

 

BEL

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, b, d, e

10

 

2,7

 

27,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, b, d, e

6

 

3,3

 

55,0

0,60

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

škamp

vode Skupnosti IIa in IV

926

 

194,1

 

21,0

92,60

1 368

1 461

 

BEL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

788

 

179,8

 

22,8

78,80

47

126

 

BEL

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf,g

232

 

174,9

 

75,4

23,20

77

100

 

BEL

SOL/07A.

morski list

VIIa

599

 

288,6

 

48,2

59,90

326

386

 

BEL

SOL/07D.

morski list

VIId

1 846

 

1 345,3

 

72,9

184,60

1 775

1 960

 

BEL

SOL/24.

morski list

vode Skupnosti II in IV

1 497

 

936,7

 

62,6

149,70

1 059

1 209

 

BEL

SOL/7FG.

morski list

VIIf, g

590

 

538,9

 

91,3

51,10

603

654

 

DEU

ANF/07.

sinji mol

VII

245

 

148,0

 

60,4

24,50

289

314

 

DEU

BLI/245-

sinji mol

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav II, IV, V

7

 

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

BSF/1234-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

DEU

BSF/56712-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, XII

18

 

0,0

 

0,0

1,80

35

37

 

DEU

COD/3BC+24

trska

podobmočja 22–24 (vode Skupnosti)

8 341

 

7 626,6

 

91,4

714,40

4 102

4 816

 

DEU

DWS/56789-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, VIII, IX

7

 

0,1

 

1,4

0,70

39

40

 

DEU

GFB/1234-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, III, IV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GFB/567-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Skupnosti Vb in VIa

20

 

0,0

 

0,0

2,00

9

11

 

DEU

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII, XIV

12

 

0,0

 

0,0

1,20

19

20

 

DEU

HER/3BC+24

sled

podobmočja 22–24

26 749

 

22 903,0

 

85,6

2 674,90

24 579

27 254

 

DEU

HKE/2AC4-C

oslič

vode Skupnosti IIa in IV

107

 

95,9

 

89,6

10,70

126

137

 

DEU

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIabde; vode Skupnosti Vb; mednarodne vode XII in XIV

6 710

 

4 525,8

 

67,4

671,00

12 178

12 849

 

DEU

NEP/2AC4-C

škamp

vode Skupnosti IIa in IV

676

 

580,2

 

85,8

67,60

20

88

 

DEU

PLE/3BCD-C

morska plošča

IIIb, c, d (vode Skupnosti)

330

 

242,0

 

73,3

33,00

255

288

 

DEU

RNG/3A/BCD

okroglonosi grenadir

IIIa in vode Skupnosti IIIbcd

6

 

0,0

 

0,0

0,60

5

6

 

DEU

RNG/5B67-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav Vb, VI, VIII

9

 

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

RNG/8X14-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX, X, XII, XIV

111

 

0,0

 

0,0

11,10

40

51

 

DEU

SOL/24.

morski list

vode Skupnosti II in IV

732

 

455,4

 

62,2

73,20

847

920

 

DEU

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Skupnosti IIIbcd

45

 

41,0

 

91,1

4,00

46

50

 

DEU

SPR/3BCD-C

papalina

IIIbcd (vode Skupnosti)

31 603

 

23 642,0

 

74,8

3 160,30

28 403

31 563

 

DEU

WHB/1X14

sinji mol

vode Skupnosti in mednarodne vode I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

37 819

 

33 978,8

744

91,8

3 096,20

10 416

13 512

 

DNK

BLI/03-

morski leng

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav III

9

 

0,4

 

4,4

0,90

6

7

 

DNK

BLI/245-

morski leng

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav II, IV, V

8

 

0,1

 

1,3

0,80

6

7

 

DNK

COD/3BC+24

trska

podobmočja 22–24 (vode Skupnosti)

13 713

 

12 105,0

 

88,3

1 371,30

8 390

9 761

 

DNK

HER/3BC+24

sled

podobmočja 22–24

8 961

 

5 445,9

 

60,8

896,10

6 245

7 141

 

DNK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Skupnosti IIa in IV

1 153

 

389,8

 

33,8

115,30

1 096

1 211

 

DNK

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Skupnosti IIIb, IIIc in IIId

1 575

 

311,8

 

19,8

157,50

1 499

1 657

 

DNK

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIabde; vode Skupnosti Vb; mednarodne vode XII in XIV

13 384

 

7 971,7

 

59,6

1 338,40

15 236

16 574

 

DNK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Skupnosti IIa in IV

1 523

 

772,2

 

50,7

152,30

1 368

1 520

 

DNK

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Skupnosti IIIbcd

4 063

 

2 916,6

 

71,8

406,30

3 800

4 206

 

DNK

PLE/3BCD-C

morska plošča

IIIb, c, d (vode Skupnosti)

2 968

 

1 965,6

 

66,2

296,80

2 293

2 590

 

DNK

SOL/24.

morski list

vode Skupnosti II in IV

702

 

415,3

 

59,2

70,20

484

554

 

DNK

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Skupnosti IIIb, c, d

837

 

568,6

 

67,9

83,70

788

872

 

DNK

SPR/3BCD-C

papalina

IIIbcd (vode Skupnosti)

43 788

 

39 028,9

 

89,1

4 378,80

44 833

49 212

 

DNK

WHB/1X14

sinji mol

vode Skupnosti in mednarodne vode I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

43 257

 

40 643,8

176,1

94,4

2 437,10

26 789

29 226

 

ESP

ANF/07.

morska spaka

VII

2 150

 

2 043,9

 

95,1

106,10

1 031

1 137

 

ESP

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, b, d, e

1 205

 

695,6

 

57,7

120,50

1 206

1 327

 

ESP

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX, X, vode Skupnosti CECAF 34.1.1

1 541

 

1 539,9

 

99,9

1,10

1 629

1 630

 

ESP

BSF/8910-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX, X

13

 

5,0

 

38,5

1,30

13

14

 

ESP

DWS/12-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav XII

69

 

4,3

 

6,2

6,90

34

41

 

ESP

DWS/56789-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, VIII, IX

228

 

204,0

 

89,5

22,80

187

210

 

ESP

GFB/89-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX

225

 

220,0

 

97,8

5,00

242

247

 

ESP

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode Skupnosti Vb, mednarodne vode XII in XIV

10 871

 

9 342,3

10,9

86,0

1 087,10

8 926

10 013

 

ESP

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, b, d, e

6 784

 

4 491,0

 

66,2

678,40

6 214

6 892

 

ESP

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Skupnosti CECAF 34.1.1

3 819

 

3 816,8

 

99,9

2,20

4 510

4 512

 

ESP

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIabde; vode Skupnosti Vb; mednarodne vode XII in XIV

1 642

 

978,7

 

59,6

164,20

16 631

16 795

 

ESP

JAX/8C9.

šur

VIIIc, IX

29 622

 

29 597,6

 

99,9

24,40

31 069

31 093

 

ESP

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa,b,d,e

1 302

 

294,4

 

22,6

130,20

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX, X, vode Skupnosti CECAF 34.1.1

1 310

 

960,7

 

73,3

131,00

1 320

1 451

 

ESP

NEP/07.

škamp

VII

1 504

 

447,1

 

29,7

150,40

1 509

1 659

 

ESP

NEP/08C.

škamp

VIIIc

115

 

84,3

 

73,3

11,50

119

131

 

ESP

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Skupnosti Vb

43

 

2,0

 

4,7

4,30

40

44

 

ESP

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa,b,d,e

55

 

0,4

 

0,7

5,50

259

265

 

ESP

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode Skupnosti CECAF 34.1.1

123

 

116,2

 

94,5

6,80

104

111

 

ESP

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

ESP

RNG/8X14-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX, X, XII, XIV

5 765

 

5 753,1

 

99,8

11,90

4 391

4 403

 

ESP

SBR/09-

okati ribon

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav IX

850

 

85,0

 

10,0

85,00

850

935

 

ESP

SBR/10-

okati ribon

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX, X, vode Skupnosti CECAF 34.1.1

43 707

 

26 953,3

 

61,7

4 370,70

25 686

30 057

 

EST

COD/3BC+24

trska

podobmočja 22–24 (vode Skupnosti)

174

 

73,3

 

42,1

17,40

186

203

 

EST

HER/03D.RG

sled

podobmočje 28.1

19 164

 

12 763,8

 

66,6

1 916,40

16 668

18 584

 

FIN

HER/30/31.

sled

podobmočja 30–31

82 809

 

71 089,7

 

85,8

8 280,90

71 344

79 625

 

FRA

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

30

 

0,0

 

0,0

3,00

20

23

 

FRA

ANF/07.

morska spaka

VII

17 055

 

12 703,5

 

74,5

1 705,50

16 651

18 357

 

FRA

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, b, d, e

7 333

 

5 835,3

 

79,6

733,30

6 714

7 447

 

FRA

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX, X, vode Skupnosti CECAF 34.1.1

34

 

23,3

 

68,5

3,40

2

5

 

FRA

BLI/245-

singi mol

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav II, IV, V

55

 

41,8

 

76,0

5,50

34

40

 

FRA

BLI/67-

singi mol

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VI, VII

2 140

 

1 960,1

 

91,6

179,90

1 518

1 698

 

FRA

BSF/1234-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, III, IV

5

 

1,6

 

32,0

0,50

5

6

 

FRA

BSF/56712-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, XII

2 617

 

2 324,9

 

88,8

261,70

2 433

2 695

 

FRA

BSF/8910-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX, X

111

 

20,4

 

18,4

11,10

31

42

 

FRA

COD/07A.

trska

VIIa

62

 

9,8

 

15,8

6,20

44

50

 

FRA

COD/561214

trska

VI; vode Skupnosti Vb, mednarodne vode XII, XIV

101

 

91,5

 

90,6

9,50

64

74

 

FRA

DWS/56789-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, VIII, IX

1 311

 

929,1

 

70,9

131,10

676

807

 

FRA

GFB/1012-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav X, XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/1234-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, III, IV

10

 

1,1

 

11,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/567-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII

677

 

609,5

 

90,0

67,50

356

424

 

FRA

GFB/89-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX

26

 

22,5

 

86,5

2,60

15

18

 

FRA

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Skupnosti Vb in VIa

803

 

218,7

 

27,2

80,30

366

446

 

FRA

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII, XIV

515

 

0,6

 

0,1

51,50

763

815

 

FRA

HER/7G-K.

sled

VIIg, h, j, k

587

 

577,8

 

98,4

9,20

487

496

 

FRA

HKE/2AC4-C

oslič

vode Skupnosti IIa in IV

257

 

246,1

 

95,8

10,90

243

254

 

FRA

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode Skupnosti Vb, mednarodne vode XII in XIV

12 370

 

6 787,2

0,2

54,9

1 237,00

13 785

15 022

 

FRA

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, b, d, e

14 349

 

4 708,0

 

32,8

1 434,90

13 955

15 390

 

FRA

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Skupnosti CECAF 34.1.1

251

 

179,0

 

71,3

25,10

433

458

 

FRA

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIabde; vode Skupnosti Vb; mednarodne vode XII in XIV

21 839

 

12 413,8

 

56,8

2 183,90

8 047

10 231

 

FRA

JAX/8C9.

šur

VIIIc, IX

415

 

12,2

 

2,9

41,50

393

435

 

FRA

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, b, d, e

1 055

 

589,2

 

55,8

105,50

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX, X, vode Skupnosti CECAF 34.1.1

72

 

12,8

 

17,8

7,20

66

73

 

FRA

NEP/07.

škamp

VII

6 696

 

2 373,0

 

35,4

669,60

6 116

6 786

 

FRA

NEP/08C.

škamp

VIIIc

32

 

14,5

 

45,3

3,20

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

škamp

vode Skupnosti IIa in IV

44

 

0,0

 

0,0

4,40

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Skupnosti Vb

176

 

0,8

 

0,5

17,60

161

179

 

FRA

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, b, d, e

4 444

 

3 093,5

 

69,6

444,40

4 061

4 505

 

FRA

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VI

33

 

11,0

 

33,3

3,30

22

25

06C-

FRA

ORY/07-

oranžna sluzoglavka

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VII

147

 

136,9

 

93,1

10,10

98

108

07C-

FRA

ORY/1X14-

oranžna sluzoglavka

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

31

 

24,3

 

78,4

3,10

15

18

1CX14C

FRA

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

23

 

2,2

 

9,6

2,30

21

23

 

FRA

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf, g

105

 

101,2

 

96,4

3,80

139

143

 

FRA

RNG/1245A-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, IV, Va

14

 

4,5

 

32,1

1,40

14

15

 

FRA

RNG/5B67-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav Vb, VI, VIII

3 841

 

1 868,0

 

48,6

384,10

3 789

4 173

 

FRA

RNG/8X14-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX, X, XII, XIV

202

 

30,5

 

15,1

20,20

202

222

 

FRA

SBR/678-

okati ribon

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VI, VII, VIII

94,5

 

89,7

 

94,9

4,80

12

17

 

FRA

SOL/07A.

morski list

VIIa

6

 

0,6

 

10,0

0,60

4

5

 

FRA

SOL/07D.

morski list

VIId

3 691

 

1 821,4

 

49,3

369,10

3 550

3 919

 

FRA

SOL/24.

morski list

vode Skupnosti II in IV

629

 

447,2

 

71,1

62,90

212

275

 

FRA

SOL/7FG.

morski list

VIIf,g

100

 

85,5

 

85,5

10,00

60

70

 

FRA

SOL/8AB.

morski list

VIIIa,b

4 023

 

3 605,6

 

89,6

402,30

3 823

4 225

 

FRA

WHB/1X14

sinji mol

vode Skupnosti in mednarodne vode I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

28 445

 

14 378,8

 

50,5

2 844,50

18 643

21 488

 

GBR

ANF/07.

morska spaka

VII

5 468

 

4 470,1

82,9

83,3

546,80

5 050

5 597

 

GBR

COD/07A.

trska

VIIa

724

 

425,6

 

58,8

72,40

345

417

 

GBR

COD/561214

trska

VI; vode Skupnosti Vb, international waters of XII, XIV

360,8

 

303,3

 

84,1

36,08

241

277

 

GBR

COD/7X7A34

trska

VIIb-k, VIII, IX, X, vode Skupnosti CECAF 34.1.1

601

 

569,5

 

94,8

31,50

328

360

 

GBR

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Skupnosti Vb in VIa

6 080

 

2 761,7

 

45,4

608,00

4 743

5 351

 

GBR

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII, XIV

3 659

 

1 643,0

 

44,9

365,90

5 574

5 940

 

GBR

HER/07A/MM

sled

VIIa

4 699

 

4 629,7

 

98,5

69,30

3 550

3 619

 

GBR

HER/7G-K.

sled

VIIg, h, j, k

64

 

63,3

 

98,9

0,70

10

11

 

GBR

HKE/2AC4-C

oslič

vode Skupnosti IIa in IV

398

 

360,4

 

90,6

37,60

341

379

 

GBR

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode Skupnosti Vb, mednarodne vode XII in XIV

5 775

 

3 322,7

0,3

57,5

577,50

5 442

6 020

 

GBR

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIabde; vode Skupnosti Vb; mednarodne vode XII in XIV

11 910

 

10 159,6

 

85,3

1 191,00

16 470

17 661

 

GBR

NEP/07.

škamp

VII

9 119

 

7 044,7

 

77,3

911,90

8 251

9 163

 

GBR

NEP/2AC4-C

škamp

vode Skupnosti IIa in IV

24 462

 

20 923,2

 

85,5

2 446,20

22 644

25 090

 

GBR

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Skupnosti Vb

21 178

 

16 055,6

 

75,8

2 117,80

19 415

21 533

 

GBR

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

708

 

415,1

 

58,6

70,80

558

629

 

GBR

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf, g

72

 

60,9

 

84,6

7,20

73

80

 

GBR

SOL/07A.

morski list

VIIa

204

 

70,5

 

34,6

20,40

146

166

 

GBR

SOL/07D.

morski list

VIId

1 315

 

780,1

 

59,3

131,50

1 268

1 400

 

GBR

SOL/24.

morski list

vode Skupnosti II in IV

1 406

 

1 190,7

 

84,7

140,60

545

686

 

GBR

SOL/7FG.

morski list

VIIf, g

272

 

244,1

 

89,7

27,20

271

298

 

GBR

WHB/1X14

sinji mol

vode Skupnosti in mednarodne vode I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

55 565

 

53 666,7

 

96,6

1 898,30

34 759

36 657

 

GBR

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,6

 

6,0

1,00

10

11

 

GBR

BLI/245-

sinji mol

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav II, IV, V

19

 

5,5

 

28,9

1,90

20

22

 

GBR

BLI/67-

sinji mol

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VI, VII

222

 

174,2

 

78,5

22,20

386

408

 

GBR

BSF/1234-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

GBR

BSF/56712-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, XII

93

 

56,4

 

60,6

9,30

173

182

 

GBR

DWS/56789-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, VIII, IX

467

 

83,1

 

17,8

46,70

375

422

 

GBR

GFB/1234-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, III, IV

16

 

2,2

 

13,8

1,60

16

18

 

GBR

GFB/567-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII

709

 

343,5

 

48,4

70,90

814

885

 

GBR

GFB/1012-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav X, XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

GBR

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

GBR

RNG/5B67-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav Vb, VI, VIII

170

 

4,3

 

2,5

17,00

222

239

 

GBR

RNG/8X14-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX, X, XII, XIV

18

 

0,0

 

0,0

1,80

18

20

 

GBR

SBR/10-

okati ribon

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

morska spaka

VII

3 162

 

2 938,7

 

92,9

223,30

2 128

2 351

 

IRL

BSF/56712-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, XII

122

 

121,3

 

99,4

0,70

87

88

 

IRL

COD/07A.

trska

VIIa

743

 

608,1

 

81,8

74,30

790

864

 

IRL

DWS/12-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav XII

5

 

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

IRL

DWS/56789-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav V, VI, VII, VIII, IX

9

 

7,3

 

81,1

0,90

109

110

 

IRL

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Skupnosti Vb in VIa

1 105

 

759,4

 

68,7

110,50

995

1 106

 

IRL

HAD/6B1214

vahnja

VIb, XII, XIV

468

 

339,1

 

72,5

46,80

544

591

 

IRL

HER/07A/MM

sled

VIIa

587

 

0,0

 

0,0

58,70

1 250

1 309

 

IRL

HER/6AS7BC

sled

VIaS, VIIb, c

13 732

 

12 174,5

 

88,7

1 373,20

10 584

11 957

 

IRL

HER/7G-K.

sled

VIIg, h, j, k

9 109

 

8 267,6

 

90,8

841,40

6 818

7 659

 

IRL

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode Skupnosti Vb, mednarodne vode XII in XIV

1 765

 

1 427,6

 

80,9

176,50

1 670

1 847

 

IRL

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIabde; vode Skupnosti Vb; mednarodne vode XII in XIV

34 297

 

29 133,5

 

84,9

3 429,70

39 646

43 076

 

IRL

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Skupnosti Vb

383

 

161,2

 

42,1

38,30

269

307

 

IRL

ORY/06-

oranžna sluzoglavka

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VI

7

 

0,0

 

0,0

0,70

4

5

06C-

IRL

ORY/1X14-

oranžna sluzoglavka

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

1CX14C

IRL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

507

 

192,9

 

38,0

50,70

1 209

1 260

 

IRL

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf, g

59

 

57,6

 

97,6

1,40

202

203

 

IRL

POK/561214

saj

VI; vode Skupnosti Vb, international waters of XII, XIV

514

 

321,5

 

62,5

51,40

483

534

 

IRL

RNG/5B67-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav Vb, VI, VIII

323

 

29,7

 

9,2

32,30

299

331

 

IRL

RNG/8X14-

okroglonosi grenadir

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

IRL

SAN/2A3A4.

peščenka

IIIa; vode Skupnosti IIa in IV

148 972

 

 

 

0,0

14 897,20

0

14 897

 

IRL

WHB/1X14

sinji mol

vode Skupnosti in mednarodne vode I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

34 498

 

31 091,8

 

90,1

3 406,20

20 745

24 151

 

LTU

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIabde; vode Skupnosti Vb; mednarodne vode XII in XIV

6 437

 

3 466,7

 

53,9

643,70

0

644

 

LTU

SPR/3BCD-C

papalina

IIIbcd (vode Skupnosti)

22 027

 

14 773,5

 

67,1

2 202,70

22 745

24 948

 

LTU

WHB/1X14

sinji mol

vode Skupnosti in mednarodne vode I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

9 974

 

9 812,0

 

98,4

162,00

0

162

 

NLD

ANF/07.

morska spaka

VII

112

 

13,6

 

12,1

11,20

336

347

 

NLD

COD/07A.

trska

VIIa

5

 

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

NLD

COD/7X7A34

trska

VIIb-k, VIII, IX, X, vode Skupnosti CECAF 34.1.1

51

 

46,6

 

91,4

4,40

25

29

 

NLD

HER/6AS7BC

sled

VIaS, VIIb, c

258

 

254,4

 

98,6

3,60

1 058

1 062

 

NLD

HER/7G-K.

sled

VIIg,h,j,k

473

 

461,8

 

97,6

11,20

487

498

 

NLD

HKE/2AC4-C

oslič

vode Skupnosti IIa in IV

47

 

29,9

 

63,6

4,70

63

68

 

NLD

HKE/571214

oslič

VI, VII; vode Skupnosti Vb, mednarodne vode XII in XIV

201

1

63,6

1

32,0

20,10

180

200

 

NLD

JAX/578/14

šur

VI, VII in VIIIabde; vode Skupnosti Vb; mednarodne vode XII in XIV

52 731

 

40 530,0

 

76,9

5 273,10

58 102

63 375

 

NLD

NEP/2AC4-C

škamp

vode Skupnosti IIa in IV

1 367

 

1 155,6

 

84,5

136,70

704

841

 

NLD

SOL/24.

morski list

vode Skupnosti II in IV

11 887

 

10 348,8

 

87,1

1 188,70

9 563

10 752

 

NLD

WHB/1X14

sinji mol

vode Skupnosti in mednarodne vode I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b ,d e, XII, XIV

88 561

 

79 699,6

69,9

90,1

8 791,50

32 666

41 458

 

POL

HER/3BC+24

sled

podobmočja 22–24

6 441

 

2 935,8

 

45,6

644,10

5 797

6 441

 

POL

SPR/3BCD-C

papalina

IIIbcd (vode Skupnosti)

121 135

 

57 801,8

 

47,7

12 113,50

133 435

145 549

 

PRT

BSF/8910-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav VIII, IX, X

3 876

 

3 466,6

 

89,4

387,60

3 956

4 344

 

PRT

BSF/C3412-

črni morski meč

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav CECAF 34.1.2

4 285

 

3 086,9

 

72,0

428,50

4 285

4 714

 

PRT

DWS/10-

globokomorski morski psi

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav X

20

 

10,5

 

52,5

2,00

20

22

 

PRT

GFB/1012-

tabinje

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav X, XII

43

 

16,9

 

39,3

4,30

43

47

 

PRT

JAX/8C9.

šur

VIIIc, IX

25 036

 

14 498,8

 

57,9

2 503,60

26 288

28 792

 

PRT

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode Skupnosti CECAF 34.1.1

328

 

267,8

 

81,6

32,80

311

344

 

PRT

SBR/09-

okati ribon

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav IX

230

 

187,2

 

81,4

23,00

230

253

 

SWE

BLI/03-

sinji mol

vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav III

8

 

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

COD/3BC+24

trska

podobmočja 22–24 (vode Skupnosti)

3 602

 

2 960,2

 

82,2

360,20

2 989

3 349

 

SWE

HER/30/31.

sled

podobmočja 30–31

16 501

 

3 626,1

 

22,0

1 650,10

15 676

17 326

 

SWE

HER/3BC+24

sled

podobmočja 22–24

8 806

 

7 724,6

 

87,7

880,60

7 926

8 807

 

SWE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Skupnosti IIIb, c, d

125

 

45,8

 

36,6

12,50

128

141

 

SWE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Skupnosti IIIb, c, d

1 509

 

1 462,7

 

96,9

46,30

1 359

1 405

 

SWE

PLE/3BCD-C

morska plošča

IIIb, c, d (vode Skupnosti)

192

 

170,5

 

88,8

19,20

173

192

 

SWE

RNG/3A/BCD

okroglonosi grenadir

IIIa in vode Skupnosti IIIb, c, d

52

 

0,0

 

0,0

5,20

49

54

 

SWE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Skupnosti IIIb, c, d

46

 

44,3

 

96,3

1,70

30

32

 

SWE

SPR/3BCD-C

papalina

IIIb, c, d (vode Skupnosti)

94 970

 

86 272,2

 

90,8

8 697,80

86 670

95 368

 

SWE

WHB/1X14

sinji mol

vode Skupnosti in mednarodne vode I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

539

 

148,8

 

27,6

53,90

6 627

6 681

 


PRILOGA II

ODBITKI OD KVOT ZA LETO 2008

Država

Koda vrste

Območna koda 2007

Ime vrste

Ime območja

Kazni čl. 5(2) U.847/96

Prilag. kv. za 2007

Meja

Skupaj prilag. kv. za 2007

PP ulov 2007

Ulov 2007

Skupaj ulov 2007

%

Odbitki

Začetna kv. 2008

Nova kv. 2008

Območna koda 2008

BEL

COD

2AC4.

trska

IV, vode Skupnosti IIa

d

937,00

0,0

937,00

0,0

998,60

998,60

106,6

–61,60

654,00

592

2A3AX4

BEL

COD

7X7A34

trska

VII b-k, VIII, IX in X; vode Skupnosti CECAF 34.1.1

d

172,00

0,0

172,00

0,0

180,40

180,40

104,9

–8,40

177,00

169

 

BEL

LEZ

2AC4-C

krilati rombi

vode Skupnosti IIa in IV

d

4,00

0,0

4,00

0,0

5,60

5,60

140,0

–1,60

5,00

3

 

BEL

SOL

8AB.

morski list

VIII a in b

d

393,00

0,0

393,00

0,0

396,00

396,00

100,76

–3,00

52,00

49

 

DEU

ANF

561214

morska spaka

VI; EC vode Vb; vode Skupnosti XII in XIV (norveške vode)

d

213,00

0,0

213,00

0,0

227,80

227,80

106,9

–14,80

212,00

197

 

DEU

COD

03AN.

trska

Kattegat

d

53,00

0,0

53,00

0,0

63,40

63,40

119,6

–10,40

64,00

54

 

DEU

COD

2AC4.

trska

IV, vode Skupnosti IIa

d

1 828,00

0,0

1 828,00

0,0

1 922,60

1 922,60

105,2

–94,60

2 384,00

2 289

2A3AX4

DEU

LEZ

2AC4-C

krilati rombi

vode Skupnosti IIa in IV

d

4,00

0,0

4,00

0,0

12,90

12,90

322,5

–8,90

4,00

–5

 

DEU

LIN

4AB-N.

leng

norveške vode IV

d

33,00

0,0

33,00

0,0

34,00

34,00

103,0

–1,00

21,00

20

 

DEU

HAL

514GRN

navadni jezik

območje Grenlandije: V & XIV

d

 

 

0,00

 

3,40

3,40

0,0

–3,40

0,00

–3

 

DEU

HKE

571214

oslič

Vb) (1), VI, VII, XII, XIV

d

 

 

0,00

 

4,00

4,00

0,0

–4,00

0,00

–4

 

DEU

PRA

03A.

severna kozica

IIIa)

d

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

DEU

SPR

2AC4-C

papalina

vode Skupnosti IIa) in IV

d

 

 

0,00

 

2,70

2,70

0,0

–2,70

2 018,00

2 015

 

DNK

COD

1N2AB.

trska

I, II (norveške vode)

d

 

 

0,00

 

11,00

11,00

0,0

–11,00

0,00

–11

 

DNK

MAC

2CX14-

skuša

VI,VII,VIIIa),b),d),e), vode Skupnosti Vb, mednarodne vode IIa, XII in XIV

d

 

 

0,00

 

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

–8

 

DNK

NOP

2A3A4.

norveški molič

IIIa; vode Skupnosti IIa in IV

d

 

 

0,00

 

83,00

83,00

0,0

83,00

36 466,00

36 383

 

DNK

OTH

1N2AB.

druge vrste

I, II (norveške vode)

d

 

 

0,00

 

14,70

14,70

0,0

–14,70

0,00

–15

 

DNK

POK

1N2AB.

saj

I, II (norveške vode)

d

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

ESP

BLI

67-

sinji mol

VI, VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

n

72,00

0,0

72,00

0,0

211,00

211,00

293,1

– 139,00

67,00

–72

 

ESP

COD

1/2B.

trska

I in IIb

d

7 006,00

0,0

7 006,00

0,0

7 014,00

7 014,00

100,1

–8,00

7 349,00

7 341

 

ESP

HAD

1N2AB.

vahnja

norveške vode I in II

d

60,00

0,0

60,00

0,0

65,00

65,00

108,3

–5,00

0,00

–5

 

ESP

POK

1N2AB.

saj

norveške vode I in II

d

50,00

0,0

50,00

0,0

53,00

53,00

106,0

–3,00

0,00

–3

 

ESP

SBR

678-

okati ribon

VI, VII in VIII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

d

188,00

23,8

211,80

0,0

204,50

204,50

96,6

7,30

238,00

222

(x)

(x) meja dovoljenega prelova do 10 % – Uredba 847/96 čl. 3.3

EST

PLE

3BCD-C

morska plošča

IIIb),c),d) (1)- brez MU3

 

 

 

0,0

 

0,80

0,80

0,0

–0,80

0,00

–1

 

FRA

COD

7X7A34

trska

VIIb-k; VIII, IX in X; vode Skupnosti CECAF 34.1.1

d

3 736,00

0,0

3 736,00

0,0

4 079,60

4 079,60

109,2

– 343,60

3 033,00

2 689

 

GBR

LEZ

2AC4-C

krilati rombi

vode Skupnosti IIa in IV

d

1 424,00

0,0

1 424,00

0,0

1 430,40

1 430,40

100,4

–6,40

1 537,00

1 531

 

GBR

NOP

2A3A4.

norveški molič

IIIa; vode Skupnosti IIa in IV

 

 

 

0,00

 

4,30

4,30

0,0

–4,30

0,00

–4

 

IRL

COD

1/2B.

trska

I, II b

d

57,00

100,0

157,00

0,0

201,80

201,80

128,5

–44,80

0,00

–45

(xx)

IRL

COD

561214

trska

VI; vode Skupnosti Vb; vode Skupnosti in mednarodne vode XII in XIV

d

93,00

0,0

93,00

0,0

94,20

94,20

101,3

–1,20

241,00

240

 

IRL

COD

7X7A34

trska

VIIb-k; VIII, IX in X; vode Skupnosti CECAF 34.1.1

d

737,00

0,0

737,00

0,0

792,00

792,00

107,5

–55,00

753,00

698

 

IRL

ORY

07-

oranžna sluzoglavka

VII (vode Skupnosti)

n

68,00

0,0

68,00

0,0

199,80

199,80

293,8

– 131,80

29,00

– 103

 

IRL

SOL

07A.

morski list

VIIa

d

111,00

0,0

111,00

0,0

115,20

115,20

103,8

–4,20

90,00

86

 

(xx) navedena meja za AMS kvoto, ki se uporablja samo za IRL

NLD

HER

1/2.

sled

vode Skupnosti, norveške in mednarodne vode I in II

d

27 651,00

0,0

27 651,00

0,0

28 125,70

28 125,70

101,7

– 474,70

12 117,00

11 642

 

POL

COD

3BC+24

trska

vode Skupnosti podobmočja 22–24

d

2 287,00

0,0

2 287,00

0,0

2 360,70

2 360,70

103,2

–73,70

2 245,00

2 171

 

POL

GHL

514GRN

grenlandska morska plošča

vode Grenlandije V in XIV

d

1 217,00

0,0

1 217,00

0,0

1 228,40

1 228,40

100,9

–11,40

0,00

–11

 

POL

HER

1/2.

sled

vode Skupnosti, norveške in mednarodne vode I in II

d

3 057,00

0,0

3 057,00

0,0

3 153,50

3 153,50

103,2

–96,50

1 714,00

1 618

 

POL

PRA

N3L.

severna kozica

NAFO 3L

d

245,00

0,0

245,00

0,0

245,80

245,80

100,3

–0,80

278,00

277

 

POL

HAD

2AC4.

vahnja

IV; vode Skupnosti IIa

 

 

 

0,00

 

1,40

1,40

0,0

–1,40

0,00

–1

 

PRT

ALF

3X14-

sluzoglavke

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

n

214,00

0,0

214,00

0,0

224,40

224,40

104,9

–10,40

214,00

204

 

PRT

ANF

8C3411

morska spaka

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (vode Skupnosti)

d

375,00

0,0

375,00

0,0

392,20

392,20

104,6

–17,20

324,00

307

 

PRT

COD

1/2B.

trska

I in IIb

d

1 479,00

0,0

1 479,00

0,0

1 490,30

1 490,30

100,8

–11,30

1 552,00

1 541

 

PRT

DWS

56789-

globokomorski morski psi

V, VI, VII, VIII, IX (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

n

483,00

0,0

483,00

0,0

505,50

505,50

104,7

–22,50

254,00

232

 

PRT

HKE

8C3411

oslič

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (vode Skupnosti)

d

1 990,00

0,0

1 990,00

0,0

2 054,30

2 054,30

103,2

–64,30

2 104,00

2 040

 

PRT

COD

7X7A34

trska

VIIb),c),d),e),f),g),h),j),k),VIII,IX,X; vode Skupnosti CECAF 34.1.1

 

 

 

0,00

 

4,70

4,70

0,0

–4,70

0,00

–5

 

PRT

GHL

2A-C46

grenlandska morska plošča

IIa (vode Skupnosti), IV, VI (vode Skupnosti in mednarodne vode)

 

 

 

0,00

 

17,70

17,70

0,0

–17,70

0,00

–18

 

PRT

HAD

1N2AB.

vahnja

I, II (norveške vode)

 

 

 

0,00

 

369,20

369,20

0,0

– 369,20

0,00

– 369

 

PRT

POK

1N2AB.

saj

I, II (norveške vode)

 

 

 

0,00

 

391,40

391,40

0,0

– 391,40

0,00

– 391

 


17.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 542/2008

z dne 16. junija 2008

o spremembi prilog I in II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora v zvezi s ciflutrinom in lektinom, pridobljenima iz navadnega fižola (Phaseolus vulgaris)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) ter zlasti členov 2 in 3 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vse farmakološko aktivne snovi, ki se v Skupnosti uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil, je treba oceniti v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90.

(2)

Snov ciflutrin je trenutno vključena v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za mišičevje, maščevje, jetra in ledvice goveda ter za mleko goveda, pod pogojem, da se upoštevajo dodatne določbe iz Direktive Sveta 94/29/ES z dne 23. junija 1994 o spremembi prilog k direktivama 86/362/EGS in 86/363/EGS o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih ter v in na živilih živalskega izvora (2). Na podlagi zahtevka za razširitev vnosa za ciflutrin za govedo v Prilogi I na vse prežvekovalce je Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo (v nadaljevanju „Odbor“) po proučitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov (v nadaljevanju „MRL“), ki so bile za snov ciflutrin že določene, sklenil, da obstoječih najvišjih mejnih vrednosti ostankov za govedo ni mogoče ekstrapolirati na vse prežvekovalce, ker podatkov o ostankih za ovce ni bilo na voljo. Odbor je sklenil, da je ekstrapolacija možna samo za koze. Zato je primerno, da se v obstoječi vnos v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za ciflutrin vključi mišičevje, maščevje, jetra, ledvice in mleko koz, in sicer z enakimi MRL kot za govedo, pod pogojem, da se za mleko upoštevajo dodatne določbe iz Direktive Sveta 94/29/ES.

(3)

Lektin, pridobljen iz navadnega fižola (Phaseolus vulgaris), trenutno ni vključen v priloge k Uredbi (EGS) št. 2377/90. Po proučitvi vloge za določitev MRL za lektin, pridobljen iz navadnega fižola (Phaseolus vulgaris), pri prašičih je Odbor sklenil, da MRL za lektin, pridobljen iz navadnega fižola (Phaseolus vulgaris), ni treba določiti ter priporočil vključitev snovi v Prilogo II za prašiče samo za oralno uporabo. Zato je primerno, da se ta snov vnese v Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za prašiče samo za oralno uporabo.

(4)

Uredbo (EGS) št. 2377/90 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Državam članicam je treba pred začetkom veljavnosti te uredbe omogočiti ustrezno obdobje, v katerem lahko izvedejo morebitne potrebne prilagoditve dovoljenj za dajanje v promet zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (3), da se upoštevajo določbe te uredbe.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2008

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 203/2008 (UL L 60, 5.3.2008, str. 18).

(2)  UL L 189, 23.7.1994, str. 67.

(3)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).


PRILOGA

A.

V točki 2.2.3 Priloge I (Seznam farmakološko aktivnih snovi, za katere so določene najvišje mejne vrednosti ostankov), se vnos za „Ciflutrin“ nadomesti z naslednjim:

2.2.3   Piretroidi

Farmakološko aktivna(-e) snov(-i)

Ostanek označevalca

Živalske vrste

MVO

Ciljna tkiva

Druge določbe

„ciflutrin

ciflutrin (vsota izomerov)

govedo, koze

10 μg/kg

mišičevje

 

50 μg/kg

maščevje

10 μg/kg

jetra

10 μg/kg

ledvice

20 μg/kg

mleko

Treba je upoštevati dodatne določbe iz Direktive 94/29/ES.“

B.

V točki 6 Priloge II (Seznam snovi, za katere ne veljajo najvišje mejne vrednosti ostankov) se vnese naslednja snov:

6.   Snovi rastlinskega izvora

Farmakološko aktivna(-e) snov(-i)

Živalske vrste

Druge določbe

„lektin, pridobljen iz navadnega fižola (Phaseolus vulgaris)

prašiči

Samo za oralno uporabo.“


17.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/46


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 543/2008

z dne 16. junija 2008

o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za perutninsko meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 121(e) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 1906/90 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih za perutnino (2) se s 1. julijem 2008 razveljavi in nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(2)

Nekatere določbe in obveznosti iz Uredbe (EGS) št. 1906/90 niso povzete v Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)

Zato je treba v okviru uredbe o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1234/2007 sprejeti nekatere ustrezne določbe in obveznosti, da se zagotovi kontinuiteta in dobro delovanje skupne ureditve trga in zlasti tržnih standardov.

(4)

Uredba (ES) št. 1234/2007 je sprejela določene tržne standarde za perutninsko meso, uporaba katerih zahteva sprejem določb, zlasti glede seznama tistih perutninskih trupov, njihovih kosov in drobovine, za katere se navedena uredba uporablja, razvrščanja po konformaciji, videzu in teži, vrst obdelave, označbe imena, pod katerim naj se zadevne izdelke prodaja, neobveznih navedb postopkov hlajenja in načina prireje, pogojev za skladiščenje in prevoz nekaterih vrst perutninskega mesa ter nadzora teh določb, da bi zagotovili njihovo enotno uporabo v vsej Skupnosti. Zato je treba Uredbo Komisije (EGS) št. 1538/91 (3), ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (EGS) št. 1906/90, razveljaviti in jo nadomestiti z novo.

(5)

Zaradi trženja različnih razredov perutnine glede na konformacijo in videz je treba določiti opredelitve za vrste, starost in pripravo trupov ter anatomsko konformacijo in vsebnost za perutninske kose. Za jetra pitanih gosi ali rac („foie gras“) je zaradi visoke cene in posledične nevarnosti goljufij treba določiti še posebno natančne minimalne tržne standarde.

(6)

Ni potrebno, da bi se ti standardi uporabljali za določene izdelke in načine priprave, ki so lokalnega ali drugače omejenega pomena. Vendar pa imena, pod katerimi se taki izdelki tržijo, ne smejo biti taka, da bi porabnika zavajala do tolikšne mere, da bi te izdelke zamenjal z izdelki, za katere ti standardi veljajo. Te določbe morajo veljati tudi za dodatne opisne izraze, ki se uporabljajo za razvrstitev imen takih izdelkov.

(7)

S ciljem enotne uporabe te uredbe je treba v sektorju za perutninsko meso opredeliti izraza „trženje“ in „serija“.

(8)

Temperatura skladiščenja in temperatura obdelave sta odločilnega pomena za vzdrževanje visokih standardov kakovosti. Zato je primerno določiti minimalno temperaturo, pri kateri se hranijo ohlajeni izdelki iz perutnine.

(9)

Določbe te uredbe in zlasti tiste v zvezi z nadzorom in izvrševanjem se morajo uporabljati enotno v vsej Skupnosti. Enotna morajo biti tudi podrobna pravila, sprejeta v te namene. Zato je treba določiti skupna pravila glede postopkov jemanja vzorcev in dovoljenih odstopanj.

(10)

Da se porabniku zagotovi zadostne, nedvoumne in objektivne informacije glede izdelkov, ki so naprodaj, in da se zagotovi prost pretok takih izdelkov po vsej Skupnosti, je treba zagotoviti, da tržni standardi za perutnino, kolikor je to možno, upoštevajo določbe Direktive Sveta 76/211/EGS z dne 20. januarja 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih proizvodov glede na maso ali prostornino (4).

(11)

Med neobveznimi navedbami na etiketi so tudi navedbe v zvezi s postopkom hlajenja in načini reje. Pri slednji je treba zaradi zaščite porabnika upoštevati natančno opredeljene kriterije glede pogojev reje in velikostnih mej za navajanje določenih parametrov, kot so starost živali ob zakolu ali dolžina obdobja pitanja in vsebnost določenih sestavin v krmi.

(12)

Kadar je na etiketi za meso rac in gosi, pitanih za pridobivanje jeter (foie gras), navedena prosta reja, je treba to na etiketi za kupca tudi navesti, da se mu zagotovi popolne informacije o lastnostih proizvoda.

(13)

Primerno je, da Komisija izvaja stalni nadzor skladnosti vseh nacionalnih ukrepov, sprejetih na podlagi teh določb, z zakonodajo Skupnosti, vključno s tržnimi standardi. Zlasti je treba določiti registracijo in redno inšpekcijo podjetij, pooblaščenih za uporabo določil, ki se nanašajo na določen način reje. Taka podjetja morajo v ta namen hraniti podrobno evidenco.

(14)

Pristojni organi zadevnih držav članic morajo imeti zaradi posebne narave inšpekcij možnost, da odgovornost za inšpekcije prenesejo na ustrezno usposobljene in odobrene zunanje organe, brez vpliva na nadzor in ustrezne varnostne ukrepe.

(15)

Izvajalci tretjih držav bi morda želeli uporabiti neobvezne navedbe v zvezi s postopki hlajenja in načini reje. V ta namen je treba sprejeti določbe ob upoštevanju ustreznega certificiranja s strani pristojnega organa zadevne tretje države s seznama Komisije.

(16)

Glede na ekonomski in tehnološki razvoj pri pripravi perutnine in pregledih ter glede na to, da je vsebnost vode pri trženju zamrznjenega ali hitro zamrznjenega perutninskega mesa posebnega pomena, je treba določiti maksimalno vsebnost vode zamrznjenih ali hitro zamrznjenih perutninskih trupov in opredeliti sistem pregledov v klavnicah in na vseh stopnjah trženja, ne da bi kršili načelo prostega prometa blaga na enotnem trgu.

(17)

Pomembno je preveriti absorpcijo vode v proizvodnih obratih in vzpostaviti zanesljive metode za določanje vsebnosti vode, dodane med pripravo zamrznjenih in hitro zamrznjenih perutninskih trupov, pri čemer se ne sme razlikovati med fiziološko tekočino in drugo vodo, ki izhaja iz priprave perutnine, saj bi takšno razlikovanje povzročalo praktične težave.

(18)

Primerno je prepovedati trženje zamrznjenega ali hitro zamrznjenega perutninskega mesa, ki ni v skladu s predpisi in ki na embalaži nima ustrezne navedbe. Zato je treba sprejeti praktične predpise glede navedb, ki jih je glede na uporabo mesa treba navesti na posameznih pakiranjih ali pakiranjih v razsutem stanju, da se olajša preglede in zagotovi, da se uporabijo izključno namensko.

(19)

Treba je določiti posledice v primeru, da se pri pregledu odkrije nepravilnost pri pošiljki, kadar blago ne izpolnjuje zahtev te uredbe. Treba je določiti postopek za reševanje sporov, ki bi lahko nastali zaradi pošiljk znotraj Skupnosti.

(20)

V primeru spora mora imeti Komisija možnost, da preveri stanje na kraju samem in sprejme položaju primerne ukrepe.

(21)

Usklajevanje zahtev glede vsebnosti vode predpostavlja določitev skupnostnih in nacionalnih referenčnih laboratorijev.

(22)

Predvideti je treba finančno pomoč Skupnosti.

(23)

Med Skupnostjo in referenčnim laboratorijem Skupnosti je treba skleniti pogodbo za določitev pogojev za plačilo finančne pomoči.

(24)

Predvideti je treba, da države članice sprejmejo praktične postopke za preverjanje vsebnosti vode v zamrznjenem in hitro zamrznjenem perutninskem mesu. Da se zagotovi enotna uporaba te uredbe, je treba predvideti, da države članice seznanijo Komisijo in druge države članice o postopkih.

(25)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za kmetijske trge –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdelki, navedeni v členu 121(e)(ii) Uredbe (ES) št. 1234/2007, so opredeljeni, kot sledi:

1.

Perutninski trupi

(a)

KOKOŠI (Gallus domesticus)

pitovni piščanec (brojler): perutnina, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel),

petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje: perutnina, pri kateri je vrh grodnice otrdel (okostenel),

kopun: kirurško kastriran petelin pred spolno zrelostjo in ob zakolu star najmanj 140 dni; po kastraciji je treba kopuna pitati najmanj 77 dni,

mlad piščanec in mlad petelin (kokelet): piščanec, čigar trup tehta manj kot 650 g (brez drobovine, glave in spodnjega dela nog); piščanec, ki tehta od 650 g do 750 g, se lahko imenuje „mlad piščanec“, če ob zakolu ni starejši od 28 dni. Za preverjanje te starosti ob zakolu lahko države članice uporabljajo člen 12,

mlad petelin: piščanec moškega spola iz nesnega seva, pri katerem je vrh grodnice tog, vendar še ne popolnoma okostenel, in pri katerem je starost za zakol najmanj 90 dni;

(b)

PURE (Meleagris gallopavo dom.)

(mlada) pura: perutnina, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel),

pura: perutnina, ki ima vrh grodnice otrdel (okostenel);

(c)

RACE (Anas platyrhynchos dom., Cairina muschata), mulard raca (Cairina muschata x Anes platyrhynchos)

(mlada) raca ali račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca: perutnina, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel),

raca, muškatna raca, mulard raca: perutnina, ki ima vrh grodnice otrdel (okostenel);

(d)

GOSI (Anser anser dom.)

(mlada) gos ali goska: perutnina, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel). Sloj maščobe preko celotnega trupa je tanek ali zmeren; maščoba mlade gosi je lahko barve, ki kaže na posebno prehrano,

gos: perutnina, ki ima vrh grodnice otrdel (okostenel); zmeren do debel sloj maščobe po vsem trupu;

(e)

PEGATKE (Numida meleagris domesticus)

(mlada) pegatka: perutnina, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel),

pegatka: perutnina, ki ima vrh grodnice otrdel (okostenel).

Za namene te uredbe se različice izrazov iz točk (a) do (e) v zvezi s spolom razlagajo kot enakovredne.

2.

Perutninski kosi

(a)

polovica: polovica trupa, dobljena z rezom vzdolž prsnice in hrbtenice;

(b)

četrt: prednja ali zadnja četrtina, ki se ju dobi s prečnim prerezom polovice;

(c)

neločene četrti nog: obe zadnji četrtini z delom hrbta z ali brez trtice;

(d)

prsi: prsnica in rebra ali njuni deli, razdeljeni na obeh delih, skupaj z mišicami, ki ju obdajajo. Prsi so lahko pripravljene cele ali kot polovici;

(e)

bedro: stegnenica, golenica in mečnica skupaj z mišicami, ki jih obdajajo. Oba reza se naredita pri sklepih;

(f)

piščančja bedra z delom hrbta: teža hrbta ne presega 25 % teže celotnega kosa;

(g)

stegno: stegnenica skupaj z mišičjem, ki ga obdaja. Oba reza se naredita pri sklepih;

(h)

krača: golenica in mečnica skupaj z mišičjem, ki ju obdaja. Oba reza se naredita pri sklepih;

(i)

peruti: nadlahtnica, koželjnica in podlahtnica, skupaj z mišičjem, ki jih obdaja. Pri perutih puranov so nadlahtnica, koželjnica ali podlahtnica skupaj z obdajajočim mišičjem lahko ločene. Konica, vključno s krpalnimi kostmi, je lahko odstranjena ali ne. Rezi se naredijo pri sklepih;

(j)

neločene peruti: obe peruti skupaj z delom hrbta, pri čemer teža hrbta ne presega 45 % teže celega kosa;

(k)

prsni file: cele ali prerezane izkoščene prsi, tj. brez prsnice in reber. Pri prsih purana sme file vsebovati samo globinsko prsno mišico;

(l)

prsni file s prsno kostjo: prsni file brez kože, s ključnico in hrustančastim vrhom prsnice; teža ključnice in hrustanca ne presega 3 % teže kosa;

(m)

magret: prsni file rac in gosi, naveden v točki 3, s kožo, podkožno maščobo in prsno mišico brez globinske prsne mišice;

(n)

puranje bedro brez kosti: puranja stegna in/ali krače brez kosti, to je brez stegnenice, golenice in mečnice, cela, narezana na kocke ali rezine.

Za izdelke iz točk (e), (g) in (h) besedilo „se rezi naredijo pri sklepih“ pomeni, da se rezi naredijo znotraj linij, ki razmejujejo sklepe, kot je prikazano na grafičnem prikazu v Prilogi II.

Izdelki iz točk (d) do (k) so lahko s kožo ali brez nje. Skladno s členom 1(3)(a) Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) se pri izdelkih iz točk (d) do (j) na označbi navede, da so brez kože, in pri izdelkih iz točke (k), da imajo kožo.

3.

Jetra pitanih gosi ali rac (foie gras)

Jetra gosi ali rac vrst Cairina muschata ali Cairina muschata x Anas platyrhynchos, ki so bile pitane na način, da so jim jetra hipertrofirala.

Perutnini, ki se ji taka jetra odstrani, se kri v celoti izpusti. Jetra morajo biti enakomerne barve.

Jetra morajo tehtati:

račja jetra najmanj 300 g neto,

gosja jetra najmanj 400 g neto.

Člen 2

V tej uredbi:

(a)

„trup“ pomeni celo telo perutnine iz člena 1(1) po izpustu krvi, oskubljenju in evisceraciji; vendar pa je odstranitev ledvic neobvezna; evisceriran trup se lahko da v prodajo z drobovino ali brez nje, se pravi srca, jeter, želodčka in vratu, vstavljenih v trebušno votlino;

(b)

„perutninski kosi“ pomenijo perutninsko meso, pri katerem je zaradi velikosti in lastnosti pripadajočega mišičnega tkiva razvidno, da je bilo dobljeno iz posameznih delov trupa;

(c)

„predpakirano perutninsko meso“ pomeni perutninsko meso, pripravljeno v skladu s pogoji, določenimi v členu 1(3)(b) Direktive 2000/13/ES;

(d)

„perutninsko meso, ki ni predpakirano“ pomeni perutninsko meso, pripravljeno za prodajo končnemu porabniku, ki ni predpakirano ali je na zahtevo končnega porabnika pakirano na prodajnem mestu;

(e)

„trženje“ pomeni nudenje ali razstavljanje za prodajo, ponujanje v prodajo, prodajanje, dostavo ali kakršno koli drugo obliko trženja;

(f)

„serija“ pomeni perutninsko meso iste vrste, istega tipa, istega razreda, istega proizvodnega cikla iz iste klavnice ali razsekovalnice, ki se nahaja na istem kraju in ki je predmet nadzora. Za namen člena 9 in prilog V in VI serija vsebuje samo predpakiranja iste kategorije nazivne teže.

Člen 3

1.   Da se perutninske trupe trži v skladu s to uredbo, so v prodajo dani na enega od sledečih načinov:

delno eviscerirani („effilées“, „roped“),

z drobovino,

brez drobovine.

Lahko se doda beseda „evisceriran“.

2.   Delno eviscerirani trupi so trupi, iz katerih srce, jetra, pljuča, želodček, golša in ledvica niso bili odstranjeni.

3.   Pri vseh pripravah trupa, kjer glava ni bila odstranjena, lahko sapnik, požiralnik in golša ostanejo v trupu.

4.   Drobovina zajema samo sledeče:

srce, vrat, želodček in jetra ter vse ostale dele, ki na tržišču, na katerem je izdelek namenjen za končno porabo, veljajo za užitne. Jetra so brez žolčnikov; želodček je brez roženastega dela, njegova vsebina je odstranjena. Srce ima lahko osrčnik ali pa ne. Če ostane vrat na trupu, ne velja za drobovino.

Če eden od teh štirih organov običajno ni vsebovan v trupu, ki je naprodaj, se to navede na etiketi.

5.   Poleg tega, da ustrezajo nacionalni zakonodaji, sprejeti v skladu z Direktivo 2000/13/ES, se na spremnih trgovinskih dokumentih v smislu člena 13(1)(b) navedene direktive navedejo naslednje dodatne označbe:

(a)

kategorija iz točke III(1) dela B Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007;

(b)

stanje, v katerem je perutninsko meso trženo v skladu s točko III(2) dela B Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007, in priporočena temperatura skladiščenja.

Člen 4

1.   Skladno s členom 3(1)(1) Direktive 2000/13/ES so v členu 1 te uredbe našteta imena, pod katerimi se prodajajo izdelki, ki jih zajema ta uredba, v Prilogi I k tej uredbi pa so navedeni ustrezni izrazi v drugih jezikih Skupnosti za:

cele klavne trupe, glede na enega od načinov priprave, določenih v členu 3(1) te uredbe,

perutninske kose glede na zadevne vrste.

2.   Imena iz točk 1 in 2 člena 1 se lahko nadomestijo z drugimi izrazi pod pogojem, da ti izrazi porabnika ne zavajajo v veliki meri in zlasti ne toliko, da bi jih zamenjal z drugimi izdelki, navedenimi v točkah 1 in 2 člena 1 ali z navedbami iz člena 11.

Člen 5

1.   Druge izdelke, kot so tisti, ki so opredeljeni v členu 1, se lahko trži v Skupnosti samo pod imeni, ki porabnika ne zavajajo toliko, da bi jih zamenjal z imeni, navedenimi v členu 1, ali z navedbami, predvidenimi v členu 11.

2.   Poleg tega, da ustrezajo nacionalni zakonodaji, sprejeti v skladu z Direktivo 2000/13/ES, označevanje in priprava ter oglaševanje perutninskega mesa, namenjenega končnemu porabniku, izpolnjujejo dodatne zahteve, določene v odstavkih 3 in 4 tega člena.

3.   V primeru svežega perutninskega mesa je datum minimalnega roka trajanja nadomeščen s „porabiti do“ v skladu s členom 10 Direktive 2000/13/ES.

4.   V primeru predpakiranega perutninskega mesa so na embalaži ali na etiketi embalaže navedeni naslednji podatki:

(a)

kategorija iz točke III(1) dela B Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007;

(b)

v primeru svežega perutninskega mesa skupna maloprodajna cena in maloprodajna cena na enoto teže;

(c)

stanje, v katerem je perutninsko meso trženo v skladu s točko III(2) dela B Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007, in priporočena temperatura skladiščenja;

(d)

številka odobritve klavnice ali razsekovalnice, dodeljena v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6), razen v primerih, ko se v skladu s členom 4(2)(d) navedene uredbe razkosavanje in izkoščevanje mesa opravi na prodajnem mestu;

(e)

v primeru perutninskega mesa, uvoženega iz tretjih držav, navedba države porekla.

5.   Če perutninsko meso ni naprodaj predpakirano, se za označbe iz odstavka 4 uporablja člen 14 Direktive 2000/13/ES, razen kadar v skladu s členom 4(2)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004 razkosavanje in izkoščevanje poteka na prodajnem mestu, pod pogojem da se tako razkosavanje in izkoščevanje izvede na prošnjo in v prisotnosti porabnika.

6.   V primeru dostave v obrate za razsek ali predelavo z odstopanjem od člena 3(5) in odstavkov 2 do 5 tega člena perutninskega mesa ni treba razvrstiti v razrede ali dodati navedb iz omenjenih členov.

Člen 6

Sledeče dodatne določbe se uporabljajo za zamrznjeno perutninsko meso, kot je opredeljeno v točki II(3) dela B Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

Temperatura zamrznjenega perutninskega mesa, ki ga zadeva ta uredba, mora biti v celotnem izdelku stalna in vzdrževana na – 12 °C ali še nižja, z možnimi kratkimi gibanji navzgor za največ 3 °C. Ta dovoljena odstopanja temperature izdelka so dovoljena glede na prakso dobrega skladiščenja in distribucije med lokalno distribucijo ter v maloprodajnih razstavnih omarah.

Člen 7

1.   Za uvrstitev v razreda A in B morajo perutninski trupi in kosi, ki jih zajema ta uredba, izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:

(a)

so nepoškodovani, upoštevaje pripravo;

(b)

so čisti, brez vidne tuje snovi, umazanije ali krvi;

(c)

so brez tujega vonja;

(d)

so brez vidnih krvnih madežev, z izjemo majhnih in nemotečih;

(e)

so brez štrlečih zlomljenih kosti;

(f)

nimajo hujših zmečkanin.

Pri sveži perutnini ne sme biti sledov prejšnjega zamrzovanja.

2.   Za uvrstitev v razred A morajo perutninski trupi in kosi poleg tega izpolnjevati sledeče kriterije:

(a)

imajo dobro konformacijo. So mesnati, prsi dobro razvite, široke, dolge in mesnate; bedra so mesnata. Pri piščancih, mladih racah ali račkah in puranih je tanek enakomeren sloj maščobe po prsih, hrbtu in bedrih. Pri petelinih, kokoših, racah in mladih goseh je dopusten debelejši sloj maščobe. Gosi imajo zmeren do debel sloj maščobe po vsem trupu;

(b)

nekaj majhnih peres, tulcev (koncev peres) in puha je lahko po prsih, bedrih, hrbtu, sklepih na spodnjem delu nog in konicah peruti. Pri petelinih in kokoših za pečenje ali kuhanje, racah, puranih in goseh je nekaj peres lahko tudi na drugih delih trupa;

(c)

nekaj poškodb, zmečkanin in razbarvanj je dovoljenih, pod pogojem da so majhni in nemoteči ter se ne pojavljajo na prsih ali bedrih. Konice peruti lahko manjkajo. Rahla rdečica je dovoljena na konicah peruti in v foliklih;

(d)

pri zamrznjeni in hitro zamrznjeni perutnini ni sledov ožganin od zamrzovanja (7), razen tistih, ki so naključne, omejene in nemoteče ter se ne pojavljajo na prsih ali bedrih.

Člen 8

1.   Odločitve zaradi neizpolnjevanja členov 1, 3 in 7 se lahko sprejmejo samo za celo serijo, ki je bila pregledana v skladu z določbami tega člena.

2.   Vzorec, sestavljen iz spodaj navedenega števila posameznih izdelkov, kot so določeni v členu 1, se naključno odvzame iz vsake serije, ki jo je treba pregledati v klavnicah, razsekovalnicah, skladiščih na debelo ali na drobno ali v vseh drugih fazah trženja, vključno s prevozom, kadar gre za uvoz iz tretjih držav pa tudi med carinjenjem.

Velikost serije

Velikost vzorca

Dovoljeno število neustreznih enot

Skupaj

Za člen 1(1) (8) in (3) ter člen 7(1)

1

2

3

4

100 do 500

30

5

2

501 do 3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

3.   Pri pregledu serije perutninskega mesa kategorije A se uporabi skupno dovoljeno število neustreznih enot, navedenih v stolpcu 3 tabele iz odstavka 2. V primeru prsnega fileja lahko neustrezne enote zajemajo tudi fileje, ki imajo do 2 % hrustanca (upogljivi vrh grodnice).

Vendar število neustreznih enot, ki niso v skladu z določbami člena 1(1) in (3) ter člena 7(1), ne sme presegati vrednosti iz stolpca 4 tabele iz odstavka 2.

Kar zadeva člen 1(3), nobena neustrezna enota ne bo veljala za sprejemljivo, če ne bo tehtala najmanj 240 g v primeru račjih jeter in najmanj 385 g v primeru gosjih jeter.

4.   Pri pregledu serije perutninskega mesa kategorije B se dovoljeno število neustreznih enot podvoji.

5.   Kadar pregledana serija ni ocenjena za ustrezno, nadzorna agencija prepove njeno trženje ali uvoz, če serija prihaja iz tretje države, dokler ni dokazano, da je serija skladna z določbami iz členov 1 in 7.

Člen 9

1.   Zamrznjeno ali hitro zamrznjeno perutninsko meso, ki je predpakirano v smislu člena 2 Direktive 76/211/EGS, se lahko razvrsti v kategorije po teži v skladu točko III(3) dela B Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007. Predpakiranja so lahko:

predpakiranja, ki vsebujejo en perutninski trup, ali

predpakiranja, ki vsebujejo enega ali več kosov istega tipa in vrste perutnine, kot je opredeljeno v členu 1.

2.   Vsa predpakiranja morajo biti v skladu z odstavkoma 3 in 4 opremljena z označbo teže proizvoda, imenovano „nazivna teža“, ki jo morajo vsebovati.

3.   Predpakiranja zamrznjenega ali hitro zamrznjenega perutninskega mesa se lahko razvrstijo v kategorije po nazivni teži na naslednji način:

(a)

trupi:

< 1 100 g: razredi po 50 g (1 050 – 1 000 – 950 itn.),

1 100–< 2 400 g: razredi po 100 g (1 100 – 1 200 – 1 300 itn.),

≥ 2 400 g: razredi po 200 g (2 400 – 2 600 – 2 800 itn.);

(b)

kosi:

< 1 100 g: razredi po 50 g (1 050 – 1 000 – 950 itn.),

≥ 1 100 g: razredi po 100 g (1 100 – 1 200 – 1 300 itn.).

4.   Predpakiranja, navedena v odstavku 1, so sestavljena tako, da izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

dejanska vsebina povprečno ne sme biti manjša od nazivne teže;

(b)

delež predpakiranj z napako, ki je večja od največje dovoljene napake iz odstavka 9, mora biti dovolj majhen, da lahko serije predpakiranj izpolnjujejo zahteve pregledov iz odstavka 10;

(c)

nobeno predpakiranje z napako, ki je najmanj dvakrat večja od največje dovoljene napake iz odstavka 9, se ne sme tržiti.

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve nazivne teže, dejanske vsebine in napake (negativnega pogreška), določene v Prilogi I k Direktivi 76/211/EGS.

5.   Glede odgovornosti pakirnice ali uvoznika zamrznjenega ali hitro zamrznjenega perutninskega mesa in pregledov, ki jih izvajajo pristojne službe, se smiselno uporabljajo točke 4, 5 in 6 Priloge I k Direktivi 76/211/EGS.

6.   Pregled predpakiranj se izvaja z vzorčenjem in v dveh delih:

pregled, ki zajema dejansko vsebino vsakega predpakiranja v vzorcu,

pregled povprečne dejanske vsebine predpakiranj v vzorcu.

Serija predpakiranj se šteje za sprejemljivo, če rezultati obeh pregledov izpolnjujejo merila sprejemljivosti iz odstavkov 10 in 11.

7.   Serija predpakiranj, ki se jih pregleda, je sestavljena iz predpakiranj, ki imajo vsa isto nazivno težo, so iste vrste in iste proizvodne serije ter so pakirana na istem mestu.

Velikost serije je omejena na spodaj navedene količine:

ko se predpakiranja pregleduje na koncu pakirne linije, je število v vsaki seriji enako maksimalni urni zmogljivosti proizvodne pakirne linije, brez kakršnih koli omejitev glede velikosti serije,

v drugih primerih se velikost serije omeji na 10 000 predpakiranj.

8.   Vzorec, ki sestoji iz naslednjega števila predpakiranj, se vzame naključno iz vsake serije, ki se pregleda:

Velikost serije

Velikost vzorca

100–500

30

501–3 200

50

> 3 200

80

Kadar se za serije z manj kot 100 predpakiranji opravi nedestruktivni test v smislu Priloge II k Direktivi 76/211/EGS, se ta opravi na celotnem vzorcu.

9.   Pri predpakiranem perutninskem mesu so dovoljene naslednje napake:

(v gramih)

Nazivna teža

Dovoljena napaka

Trupi

Kosi

manj kot 1 100

25

25

1 100–< 2 400

50

50

2 400 in več

100

 

10.   Za pregled dejanske vsebine vsakega predpakiranja v vzorcu se izračuna najmanjša sprejemljiva vsebina tako, da se od nazivne teže predpakiranja odšteje dovoljeno napako za navedeno težo.

Predpakiranja v vzorcu, katerih vsebina je manjša od najmanjše sprejemljive vsebine, veljajo za neustrezna.

Serija pregledanih predpakiranj velja za sprejemljivo, če je število neustreznih enot v vzorcu manjše ali enako merilu sprejemljivosti v skladu s spodnjo tabelo; zavrne se, če je število neustreznih enot enako ali višje od merila nesprejemljivosti.

Velikost vzorca

Število neustreznih enot

Merilo sprejemljivosti

Merilo nesprejemljivosti

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.   Pri pregledu povprečne dejanske vsebine serija predpakiranj velja za sprejemljivo, če je povprečna dejanska vsebina, ki tvori vzorec, večja od spodaj prikazanega merila sprejemljivosti.

Velikost vzorca

Merilo sprejemljivosti za povprečno dejansko vsebino

30

x— ≥ Qn – 0,503 s

50

x— ≥ Qn – 0,379 s

80

x— ≥ Qn – 0,295 s

x

=

povprečna dejanska vsebina predpakiranj

Qn

=

nazivna teža predpakiranja

s

=

standardni odklon dejanske vsebine predpakiranj v seriji

Standardni odklon se izračuna na način, naveden v točki 2.3.2.2 Priloge II k Direktivi 76/211/EGS.

12.   Označbo nazivne teže predpakiranj, za katero se uporabi ta člen, sme spremljati dodatna označba, v kolikor določbe Direktive Sveta 80/181/EGS (9) dovoljujejo uporabo dodatnih označb.

13.   V zvezi s perutninskim mesom, ki prihaja v Združeno kraljestvo iz drugih držav članic, se opravijo naključni pregledi, ki se ne opravijo na meji.

Člen 10

V smislu člena 1(3)(a) Direktive 2000/13/ES je lahko na označbi naveden eden od postopkov hlajenja, ki je opredeljen v nadaljnjem besedilu, ter ustrezni izrazi v drugih jezikih Skupnosti, navedeni v Prilogi III.

Zračno hlajenje: hlajenje perutninskih trupov na mrzlem zraku,

hlajenje s pršenjem: hlajenje perutninskih trupov na mrzlem zraku z vmesnim pršenjem megle ali vode,

hlajenje s potapljanjem: hlajenje perutninskih trupov v bazenih z vodo ali ledom in vodo, v skladu s postopkom nasprotnega toka.

Člen 11

1.   Za označitev načina reje, razen ekološke ali biološke, se lahko v skladu s členom 1(3)(a) Direktive 2000/13/ES na etiketi navedejo izključno izrazi, ki so navedeni v nadaljnjem besedilu, in ustrezni izrazi v drugih jezikih Skupnosti, ki so navedeni v Prilogi IV; v vsakem primeru se lahko navedejo samo, če so izpolnjeni ustrezni pogoji, določeni v Prilogi V k tej uredbi:

(a)

„krmljeno z … % …“;

(b)

„ekstenzivna zaprta reja“;

(c)

„prosta reja“;

(d)

„tradicionalna prosta reja“;

(e)

„prosta reja – neomejen izpust“.

Ti izrazi se lahko dopolnijo z označbami, ki se nanašajo na določene značilnosti ustreznih načinov reje.

Kadar je na etiketi za meso rac in gosi, pitanih za pridobivanje jeter (foie gras), navedena prosta reja (točke (c), (d) in (e)), mora biti navedeno tudi „reja s prisilnim pitanjem“.

2.   Navedba starosti ob zakolu ali trajanja pitanja je dovoljena le, kadar se uporabi enega od izrazov iz odstavka 1, pri čemer starost ne sme biti nižja od starosti iz točk (b), (c) ali (d) Priloge V. Vendar se ta določba ne uporablja za živali, ki spadajo v četrto alineo člena 1(1)(a).

3.   Odstavka 1 in 2 se uporabljata ne glede na nacionalne tehnične ukrepe, ki segajo preko minimalnih zahtev iz Priloge V in se uporabljajo samo za proizvajalce zadevnih držav članic, pod pogojem da so skladni z zakonodajo Skupnosti in da so v skladu s skupnimi tržnimi standardi za perutninsko meso.

4.   Nacionalni ukrepi iz odstavka 3 se sporočijo Komisiji.

5.   Kadar koli in na zahtevo Komisije države članice zagotovijo vse podatke, potrebne za oceno združljivosti ukrepov, navedenih v tem členu, z zakonodajo Skupnosti in njihove skladnosti s skupnimi tržnimi standardi za perutninsko meso.

Člen 12

1.   Za klavnice, pooblaščene za uporabo izrazov, navedenih v členu 11, velja posebna odobritev. Glede na način reje klavnice vodijo ločeno evidenco:

(a)

imen in naslovov rejcev take perutnine, registriranih po inšpekciji, ki jo opravi pristojni organ države članice;

(b)

na zahtevo tega pristojnega organa števila ptic, ki jo v vsakem proizvodnem ciklusu redi posamezni proizvajalec;

(c)

števila in skupne dobavljene in predelane žive teže ali teže trupov take perutnine;

(d)

podatkov o prodaji, vključno z imeni in naslovi kupcev, najmanj 6 mesecev po odpremi.

2.   Proizvajalci, navedeni v odstavku 1, se po tem redno inšpekcijsko pregledujejo. Najmanj šest mesecev po odpremi morajo voditi redno evidenco o številu ptic po vrstah reje, ki prikazuje tudi število prodanih ptic, imena in naslove kupcev ter količine krmil in imena njihovih dobaviteljev.

Poleg tega morajo proizvajalci, ki uporabljajo sisteme proste reje, voditi tudi evidenco o datumih, ko so bile ptice prvič spuščene na prosto.

3.   Proizvajalci in dobavitelji krmil morajo najmanj šest mesecev po odpremi voditi evidence, iz katerih je razvidno, da je sestava krmne mešanice, dobavljene proizvajalcem izvedenega načina reje iz člena 11(1)(a), skladna z označbo glede krme.

4.   Valilnice morajo najmanj šest mesecev po odpremi voditi evidence o pasmah, za katere je značilna počasnejša rast, ki jih dobavljajo proizvajalcem za načine reje iz člena 11(1)(d) in (e).

5.   Glede uporabe člena 11 in odstavkov 1 do 4 tega člena se izvajajo redne inšpekcije:

(a)

na kmetiji: najmanj enkrat v proizvodnem ciklusu;

(b)

pri proizvajalcu in dobavitelje krme: najmanj enkrat letno;

(c)

v klavnici: najmanj štirikrat letno;

(d)

v valilnici: najmanj enkrat letno za načine reje, navedene v členu 11(1)(d) in (e).

6.   Vsaka država članica drugim državam članicam in Komisiji zagotovi seznam pooblaščenih klavnic, registriranih v skladu z odstavkom 1, z navedbo imena in naslova ter številke, ki je vsaki od njih dodeljena. Kakršne koli spremembe tega seznama se v začetku vsakega četrtletja sporočijo drugim državam članicam in Komisiji.

Člen 13

V primeru nadzora označbe uporabljenega načina reje, kot je navedeno v členu 121(e)(v) Uredbe (ES) št. 1234/2007, morajo organi, ki jih imenujejo države članice, izpolnjevati kriterije, določene v Evropskem standardu št. EN/45011 z dne 26. junija 1989, in jih kot take pooblastijo in nadzorujejo odgovorni organi zadevnih držav članic.

Člen 14

Perutninsko meso, uvoženo iz tretjih držav, ima lahko eno ali več neobveznih označb, predvidenih v členih 10 in 11, če ima pošiljka spremni certifikat, ki ga izda pristojni organ države porekla, ki potrjuje, da so zadevni izdelki v skladu z ustreznimi določbami te uredbe.

Komisija pripravi seznam takih organov na zahtevo, ki ji jo predloži tretja država.

Člen 15

1.   Brez poseganja v člen 16(5) in člen 17(3) se zamrznjene in hitro zamrznjene piščance lahko v Skupnosti poslovno in trgovinsko trži samo, če vsebnost vode ne presega tehnično neizogibnih vrednosti, določenih z analizno metodo, opisano v Prilogi VI (metoda odcejanja) ali v Prilogi VII (kemijska metoda).

2.   Pristojni organi, ki jih določi vsaka država članica, zagotovijo, da klavnice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za izvajanje določb odstavka 1, in zlasti da:

se jemlje vzorce za spremljanje absorpcije vode med hlajenjem in vsebnosti vode v zamrznjenih in hitro zamrznjenih piščancih,

se rezultati pregledov zabeležijo in hranijo najmanj eno leto,

se vsaka serija označi na tak način, da je mogoče ugotoviti datum njene proizvodnje; ta oznaka serije mora biti zapisana v proizvodnem registru.

Člen 16

1.   Redni pregledi glede absorpcije vode v skladu s Prilogo IX ali pregledi v skladu s Prilogo VI se izvajajo v klavnicah najmanj enkrat na vsakih osem ur delovnega časa.

Kadar se s pregledi odkrije, da je količina absorbirane vode ob upoštevanju absorpcije vode v fazah obdelave perutninskih trupov, za katere izvajanje pregledov ne velja, večja od skupne vsebnosti vode, dovoljene s to uredbo, v vsakem primeru pa, kadar je količina absorbirane vode večja od vrednosti, navedenih v točki 10 Priloge IX ali v točki 7 Priloge VI, klavnice takoj izvedejo potrebne tehnične prilagoditve postopka.

2.   V vseh primerih iz drugega pododstavka odstavka 1 in v vsakem primeru najmanj enkrat vsaka dva meseca se opravijo pregledi vsebnosti vode iz člena 15(1), z vzorčenjem zamrznjenih in hitro zamrznjenih piščancev iz vsake klavnice, v skladu s prilogama VI ali VII, ki jih izbere pristojni organ države članice. Ti pregledi se ne opravljajo pri trupih, za katere se pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da so namenjeni izključno izvozu.

3.   Preglede iz odstavkov 1 in 2 opravljajo pristojni organi ali se jih opravi pod njihovim nadzorom. Pristojni organi lahko v posebnih primerih določbe iz odstavka 1, zlasti iz točk 1 in 10 Priloge IX, ter iz odstavka 2 tega člena uporabijo bolj strogo za zadevno klavnico, kadar je to potrebno za zagotovitev upoštevanja celotne vsebnosti vode, ki jo dovoljuje ta uredba.

Kadar koli se domneva, da serija zamrznjenih ali hitro zamrznjenih piščancev ni v skladu s to uredbo, se s testiranjem pri minimalni pogostosti pregledov iz odstavka 2 nadaljuje šele takrat, ko so rezultati treh zaporednih pregledov, ki se jih v skladu s prilogama VI ali VII opravi na vzorcih iz proizvodenj treh različnih dni v roku največ štirih tednov, negativni. Stroške teh pregledov plača zadevna klavnica.

4.   Kadar pri zračnem hlajenju rezultati pregledov iz odstavkov 1 in 2 v obdobju šestih mesecev kažejo skladnost z merili iz prilog VI do IX, se lahko pogostost pregledov iz odstavka 1 zmanjša na enkrat mesečno. Zaradi vsake neskladnosti z merili iz teh prilog se ponovno uvedejo pregledi iz odstavka 1.

5.   Če rezultati pregledov iz odstavka 2 presegajo dovoljene meje, se šteje, da zadevna serija ni skladna s to uredbo. V takem primeru pa lahko prizadeta klavnica zahteva ponovno analizo v referenčnem laboratoriju države članice po metodi, ki jo izbere pristojni organ države članice. Stroške ponovne analize krije imetnik serije.

6.   Kadar se tudi po ponovni analizi smatra, da zadevna serija ni skladna s to uredbo, pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe, da se navedeno serijo kot takšno dovoli tržiti v Skupnosti, vendar samo pod pogojem, da klavnica pod nadzorom pristojnega organa posamezna pakiranja in pakiranja zadevnih trupov v razsutem stanju označi s trakom ali etiketo, na kateri je z rdečimi, velikimi tiskanimi črkami navedena vsaj ena od navedb iz Priloge X.

Serija iz prvega pododstavka ostane pod nadzorom pristojnega organa, dokler ni obravnavana v skladu s tem odstavkom ali drugače odstranjena. Če se pristojnemu organu potrdi, da je serija iz prvega pododstavka namenjena izvozu, pristojni organ sprejme vse potrebne ukrepe za preprečitev trženja zadevne serije v Skupnosti.

Navedbe iz prvega pododstavka se označijo na takšno mesto, da so dobro vidne, jasno čitljive in neizbrisljive. Na noben način ne smejo biti skrite, prekrite ali prekinjene s kakršnim koli drugim napisom ali sliko. Črke morajo meriti najmanj 1 cm na posameznih pakiranjih in 2 cm na pakiranjih blaga v razsutem stanju.

Člen 17

1.   Kadar obstaja resna podlaga za sum o nepravilnostih, lahko namembna država članica opravi nediskriminatorne naključne preglede zamrznjenih in hitro zamrznjenih piščancev, da preveri, ali serija izpolnjuje zahteve členov 15 in 16.

2.   Pregledi iz odstavka 1 se izvajajo na namembnem kraju blaga ali na drugem primernem kraju, pri čemer se v zadnjem primeru čim manj moti prevoz blaga, izbrani kraj ni na meji, blago pa lahko po odvzemu vzorca normalno nadaljuje pot do namembnega kraja. Vendar se zadevni proizvodi ne smejo prodati končnemu porabniku, dokler rezultati pregledov niso na voljo.

Taki pregledi se izvršijo čim hitreje, da se po nepotrebnem ne zavlačuje dajanja proizvodov na trg ali povzroči zamud, ki bi lahko škodile kakovosti proizvodov.

Rezultati teh pregledov in vse odločitve, ki sledijo, ter utemeljitve za njihovo sprejetje se najkasneje v dveh delovnih dneh po vzorčenju sporočijo pošiljatelju, prejemniku ali njunima zastopnikoma. Odločitve, ki jih sprejme pristojni organ namembne države članice, in razloge za takšne odločitve se sporoči pristojnemu organu odpremne države članice.

Če pošiljatelj ali njegov zastopnik to zahteva, se mu navedene odločitve in razlogi zanje sporočijo v pisni obliki, s poukom o pravnih sredstvih, ki so mu na voljo v skladu z veljavno zakonodajo namembne države članice, ter po kakšnem postopku in v kakšnih rokih se vlagajo.

3.   Če rezultati pregledov iz odstavka 1 presegajo dovoljena odstopanja, lahko imetnik zadevne serije zahteva ponovno analizo v enem od referenčnih laboratorijev iz seznama v Prilogi XI po enaki metodi, kot je bila uporabljena pri prvotni analizi. Stroške ponovne analize krije imetnik serije. Naloge in pristojnosti referenčnih laboratorijev so določene v Prilogi XII.

4.   Če se po pregledu, izvršenem v skladu z odstavkoma 1 in 2, ter po izvršeni ponovni analizi, če je ta zahtevana, ugotovi, da zamrznjeni ali hitro zamrznjeni piščanci ne ustrezajo členoma 15 in 16, pristojni organ namembne države članice uporabi postopke iz člena 16(6).

5.   V primerih iz odstavkov 3 in 4 pristojni organ namembne države članice nemudoma vzpostavi stik s pristojnimi organi odpremne države članice. Ti sprejmejo vse potrebne ukrepe in obvestijo pristojni organ prve države članice o naravi izvršenih pregledov, sprejetih odločitvah in razlogih zanje.

Kjer pregledi iz odstavkov 1 in 3 kažejo na ponavljajoče se nepravilnosti ali kjer se takšni pregledi po mnenju odpremne države članice izvajajo brez zadostne utemeljenosti, pristojni organi zadevne države članice obvestijo Komisijo.

Komisija lahko do obsega, ki je potreben za zagotovitev enotne uporabe te uredbe, ali na zahtevo pristojnega organa namembne države članice in ob upoštevanju narave kršitev:

pošlje skupino strokovnjakov v zadevni obrat in v povezavi s pristojnimi nacionalnimi organi izvrši nadzor na kraju samem ali

zahteva od pristojnega organa odpremne države članice, da poveča vzorčenje izdelkov zadevnega obrata in, če je potrebno, uporabi sankcije v skladu s členom 194 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Komisija o svojih ugotovitvah obvesti države članice. Države članice, na čigar ozemljih se nadzor izvaja, nudijo strokovnjakom vso potrebno pomoč pri izvajanju njihovih nalog.

Do ugotovitev Komisije mora odpremna država članica na zahtevo namembne države članice povečati preglede izdelkov, ki prihajajo iz zadevnega obrata.

Kadar se ti ukrepi sprejmejo v zvezi s ponavljajočimi se nepravilnostmi s strani obrata, Komisija vse stroške zaradi uporabe določb alinej iz tretjega pododstavka zaračuna zadevnemu obratu.

Člen 18

1.   Pristojni organi držav članic nemudoma obvestijo zadevni nacionalni referenčni laboratorij o rezultatih pregledov iz členov 15, 16 in 17, ki jih opravijo sami ali se opravijo pod njihovim nadzorom.

Nacionalni referenčni laboratoriji pred 1. julijem vsakega leta pošljejo te podatke strokovnemu odboru iz člena 19 v nadaljnje ocenjevanje in razpravo z nacionalnimi referenčnimi laboratoriji. Rezultati se predložijo v obravnavo upravljalnemu odboru v skladu s členom 195 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

2.   Države članice sprejmejo praktične ukrepe za preglede iz členov 15, 16 in 17 na vseh stopnjah trženja, vključno s pregledi uvoza iz tretjih držav v času carinjenja v skladu s prilogama VI in VII. O teh ukrepih obvestijo druge države članice in Komisijo. Vsaka sprememba teh ukrepov se takoj sporoči drugim državam članicam in Komisiji.

Člen 19

Strokovni odbor za preverjanje vsebnosti vode v perutninskem mesu deluje kot usklajevalni organ za dejavnosti testiranja v nacionalnih referenčnih laboratorijih. Sestavljajo ga predstavniki Komisije in nacionalnih referenčnih laboratorijev. Naloge odbora in nacionalnih referenčnih laboratorijev ter organizacijska sestava odbora so opredeljene v Prilogi XII.

Finančna pomoč se plača referenčnemu laboratoriju v skladu s pogoji pogodbe, sklenjene med Komisijo, ki deluje v imenu Skupnosti, in laboratorijem.

Generalni direktor Generalnega direktorata za kmetijstvo je pristojen, da v imenu Komisije podpiše pogodbo.

Člen 20

1.   Sveži, zamrznjeni in hitro zamrznjeni kosi perutnine, navedeni spodaj, se lahko poslovno ali trgovinsko tržijo znotraj Skupnosti le, če vsebnost vode ne presega tehnično neizogibnih vrednosti, določenih z metodo analize, opisano v Prilogi VIII (kemijska metoda):

(a)

piščančji file, s prsno kostjo ali brez nje, brez kože;

(b)

piščančje prsi s kožo;

(c)

piščančja stegna, bedra, krače, bedra z delom hrbta, četrti nog, s kožo;

(d)

puranji file brez kože;

(e)

puranje prsi s kožo;

(f)

puranja stegna, bedra, krače s kožo;

(g)

izkoščena puranja bedra brez kože.

2.   Pristojni organi, ki jih imenuje vsaka država članica, zagotovijo, da klavnice in razsekovalnice, priključene h klavnicam ali ne, sprejmejo vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje določb iz odstavka 1, in zlasti da:

(a)

se redni pregledi absorbirane vode opravljajo v klavnicah v skladu s členom 16(1) tudi na trupih piščancev in puranov, namenjenih za proizvodnjo svežih, zamrznjenih in hitro zamrznjenih delov, navedenih v odstavku 1 tega člena. Takšni pregledi se opravljajo najmanj enkrat na vsakih osem ur delovnega časa. Pri zračno hlajenih puranjih trupih pa ni treba opravljati rednih pregledov vsebnosti vode. Mejne vrednosti, določene v točki 10 Priloge IX, se uporabljajo tudi za puranje trupe;

(b)

se rezultati pregledov zabeležijo in hranijo najmanj eno leto;

(c)

se vsaka serija označi na tak način, da je mogoče ugotoviti datum njene proizvodnje; ta oznaka serije mora biti zapisana v proizvodnem registru.

Kadar pri zračnem hlajenju rezultati pregledov iz točke (a) in odstavka 3 v obdobju šestih mesecev kažejo skladnost z merili iz prilog VI do IX, se lahko pogostost pregledov iz točke (a) zmanjša na enkrat mesečno. Nespoštovanje meril iz prilog VI do IX ima za posledico ponovno uvedbo pregledov iz točke (a).

3.   Najmanj enkrat na tri mesece se v skladu s Prilogo VIII izvedejo pregledi vsebnosti vode iz odstavka 1 z naključnimi pregledi zamrznjenih in hitro zamrznjenih kosov perutnine iz vsake razsekovalnice, ki proizvaja take kose. Ti pregledi se ne opravljajo na kosih perutnine, za katere se pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da so namenjeni izključno izvozu.

Če razsekovalnica eno leto upošteva merila iz Priloge VIII, se pogostost pregledov zmanjša na enkrat na vsakih šest mesecev. Zaradi kakršnega koli neupoštevanja teh meril se ponovno uvedejo pregledi iz prvega pododstavka.

4.   Člen 16(3) do (6) in člena 17 in 18 se smiselno uporabljajo za kose perutnine iz odstavka 1 tega člena.

Člen 21

Uredba (EGS) št. 1538/91 se s 1. julijem 2008 razveljavi.

Sklic na razveljavljeno uredbo in na Uredbo (EGS) št. 1906/90 se razlaga kot sklic na to uredbo in ga je treba brati v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge XIII.

Člen 22

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 470/2008 (UL L 140, 30.5.2008, str. 1).

(2)  UL L 173, 6.7.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1029/2006 (UL L 186, 7.7.2006, str. 6).

(3)  UL L 143, 7.6.1991, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1474/2007 (UL L 329, 14.12.2007, str. 14).

(4)  UL L 46, 21.2.1976, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 247, 21.9.2007, str. 17).

(5)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(6)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(7)  Ožganina od zamrzovanja: (v smislu znižanja kakovosti) je nepopravljiva in bolj ali manj omejena izsušitev kože in/ali mesa, ki se kaže kot sprememba:

originalne barve (večinoma postane bolj bleda) ali

arome in vonja (je brez arome ali je neprijetnega vonja) ali

čvrstosti (suho, gobasto).

(8)  Dovoljeno odstopanje znotraj vsake vrste in ne med vrstami.

(9)  UL L 39, 15.2.1980, str. 40.


PRILOGA I

Člen 1(1) –   Imena perutninskih trupov

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra

(Giovane) Anatra muta

(Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand

Avlsberberiand

Avlsmulardand

Ente, Barbarieente

Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk

(főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Farghuna

(żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda)

perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

Člen 1(2) –   Imena kosov perutnine

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

(a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

(b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-)Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

(c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

(d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

(e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

(f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

(g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

(h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno

(palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

(i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

(j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

(k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

(l)

Филе от гърдите с „ядеца“

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou

(Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

(m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret

(filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha

(„magret” või „maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa

(n)

Oбезкостен пуешки бут

Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada

U vykostěných krůtích stehen

Udbenet kød af hele kalkunlår

Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln

Kalkuni konditustatud koivaliha

Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο

Deboned turkey leg meat

Cuisse désossée de dinde

Carne di coscia di tacchino disossata

Atkaulotai tītara kāju gaļai


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

(a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

(b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

(c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos da coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

(d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

(e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

(f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

(g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

(h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa

(drumstick)

Onderpoot, onderdij

(Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

(i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

(j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separati

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

(k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

(l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

(m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens

(magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

(n)

Kalakuto kojų mėsa be kaulų

Kicsontozott pulykacomb

Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat

Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been

Pozbawione kości mięso z nogi indyka

Carne desossada da perna inteira de peru

Pulpă dezosată de curcan

Vykostené morčacie stehno

Puranje bedro brez kosti

Kalkkunan luuton koipi-reisiliha

Urbenat kalkonkött av klubba


PRILOGA II

Rez, ki ločuje stegno/bedro in hrbet

razmejitev kolčnega sklepa

Image

Rez, ki ločuje stegno od krače

razmejitev kolenskega sklepa

Image


PRILOGA III

Člen 10 –   Postopki hlajenja

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Ōhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessih b'air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning


PRILOGA IV

Člen 11(1) –   Način reje

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovsem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l’avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt

(skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine

(lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor

(barnreared)

Élevé à l’intérieur:

système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās

(“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Freilandhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l’extérieur

All’aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане