ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 150

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
10. junij 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 511/2008 z dne 9. junija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 512/2008 z dne 9. junija 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 513/2008 z dne 5. junija 2008 o prepovedi ribolova na vahnjo v norveških vodah v conah I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 514/2008 z dne 9. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode ter uredb (ES) št. 1439/95, (ES) št. 245/2001, (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 2014/2005, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 341/2007 (ES) št. 1002/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 382/2008 ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1119/79

7

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2008/55/ES z dne 26. maja 2008 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (Kodificirana različica)

28

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/428/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 9. junija 2008 o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za odhodke, nastale zaradi sprejetja nujnih ukrepov v zvezi z bojem proti atipični kokošji kugi v Združenem kraljestvu leta 2005 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2411)

39

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

10.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 511/2008

z dne 9. junija 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. junija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 9. junija 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


10.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 512/2008

z dne 9. junija 2008

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 462/2008 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. junija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1). Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje z Uredbo (ES) št. 1568/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 62).

(3)  UL L 253, 28.9.2007, str. 5.

(4)  UL L 139, 29.5.2008, str. 3.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 10. junija 2008

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


10.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 513/2008

z dne 5. junija 2008

o prepovedi ribolova na vahnjo v norveških vodah v conah I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 40/2008 z dne 16. januarja 2008 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2008 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2008.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2008.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež ter njegovo obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2008 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz Priloge. Po tem datumu je prepovedano obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. junija 2008

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11). Popravek v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 19, 23.1.2008, str. 1.


PRILOGA

Št.

07/T&Q

Država članica

PRT

Stalež

HAD/1N2AB.

Vrsta

vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

Cona

norveške vode con I in II

Datum

14.5.2008


10.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 514/2008

z dne 9. junija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode ter uredb (ES) št. 1439/95, (ES) št. 245/2001, (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 2014/2005, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 341/2007 (ES) št. 1002/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 382/2008 ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1119/79

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti členov 59(3) in 62(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (2) ter zlasti členov 134 in 161(3) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

1. julija 2008 začne Uredba (ES) št. 1234/2007 veljati za glavne sektorje v skupni ureditvi kmetijskih trgov, kot je določeno v členu 204 Uredbe. Komisija mora zato sprejeti potrebne ukrepe za spremembo ali razveljavitev zadevnih sektorskih predpisov, da bi zagotovila pravilno izvajanje od navedenega datuma.

(2)

Člen 130 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da brez poseganja v primere, pri katerih se uvozna dovoljenja zahtevajo v skladu z navedeno uredbo, lahko Komisija zahteva predložitev uvoznega dovoljenja za uvoz v Skupnost enega proizvoda ali več, ki jih zajema skupna ureditev kmetijskih trgov. Z Uredbo (ES) št. 1234/2007 se po eni strani zahtevajo uvozna dovoljenja za upravljanje uvoznega režima za oluščen in brušen riž, da se upoštevajo količine, ki naj bi se uvozile, po drugi strani pa za upravljanje uvoznega režima za sladkor na podlagi preferencialnih dogovorov.

(3)

Glede izvoza je v členu 167 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določeno, da se lahko izvozna nadomestila odobrijo samo za proizvode, navedene v členu 162(1) navedene uredbe, na podlagi predloženega izvoznega dovoljenja. V skladu s členom 161 navedene uredbe lahko Komisija zahteva predložitev izvoznega dovoljenja za izvoz enega ali več proizvodov.

(4)

Komisija je bila za upravljanje uvoza in izvoza pooblaščena za določanje proizvodov, za katere se bo pri uvozu in/ali izvozu zahtevala predložitev dovoljenja. Pri ocenjevanju potreb po sistemu dovoljenj naj bi Komisija upoštevala ustrezne instrumente za upravljanje trgov in še posebno za spremljanje uvozov.

(5)

To stanje daje možnost za natančno preučitev veljavnih predpisov v različnih tržnih sektorjih in razmislek o sedanjih praksah za podeljevanje dovoljenj z namenom, da se ti poenostavijo in da se zmanjša upravno breme za države članice in nosilce dejavnosti. Zaradi jasnosti je treba pravila vključiti v Uredbo Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (3).

(6)

Sistem dovoljenj je primeren mehanizem za upravljanje tarifnih kvot za uvoze in izvoze, da se upravljajo z drugačno metodo, kot je metoda, ki temelji na kronološkem vrstnem redu vložitve zahtevkov po načelu, „kdor prej pride, prej melje“, glede na omejen zadevni obseg in ogromno število zahtevanih količin.

(7)

Sistem dovoljenj se šteje za najprimernejši mehanizem za spremljanje nekaterih kmetijskih proizvodov, uvoženih pod preferencialnimi pogoji, kadar se upošteva pomembna prednost, ki jo dajeta veljavna znižana stopnja dajatve in nujna potreba po napovedovanju gibanj na trgu.

(8)

Glede na veliko število podrobnih pravil in tehničnih določb, ki se izvajajo v tržnih sektorjih za upravljanje izvozov, za katere se dodeljujejo nadomestila, se zdi na tej stopnji primerneje v sektorskih uredbah obdržati navedene določbe.

(9)

V sektorju žit je treba uvozna in izvozna dovoljenja šteti kot kazalnik srednjeročnih gibanj in predvidljivega razvoja trga. So ključni instrument za določitev bilance stanja trga in se uporabljajo za ocenjevanje pogojev za preprodajo intervencijskih zalog na notranjem trgu ali za izvoz ali določanje, ali mora veljati izvozna dajatev. V tem smislu je treba predložiti dovoljenje za uvoz pire, navadne pšenice in soržice, ječmena, koruze, sirka, pšenice durum, moke iz navadne pšenice in pire ter manioke in dovoljenje za izvoz pire, navadne pšenice in soržice, ječmena, koruze, pšenice durum, rži, ovsa ter moke iz navadne pšenice in pire, in sicer zaradi njihovega prevladujočega pomena za trgovske tokove in domači trg.

(10)

V sektorju riža so informacije o predvidljivih uvozih in izvozih, ki jih zagotavljajo dovoljenja, osnova za nadzor trga, zlasti zaradi pomembnega položaja riža v domači porabi. Prav tako se uporabljajo za spremljanje spoštovanja tarifnih številk za podobne proizvode. Poleg tega je treba izdana dovoljenja upoštevati pri izračunu uvoznih dajatev za oluščeni in brušeni riž v skladu s členoma 137 in 139 Uredbe (ES) št. 1234/2007. Zato je treba za oluščeni, brušeni, manj brušeni in lomljeni riž zahtevati uvozno dovoljenje, za oluščeni, brušeni in manj brušeni riž pa izvozno dovoljenje.

(11)

Pri sladkorju je spremljanje trga izjemnega pomena, potrebno je tudi natančno poznavanje izvozov. Posledično je treba spremljati izvoz sladkorja in zanj zahtevati predložitev dovoljenj. Kar zadeva uvoze, bi bilo treba dovoljenje zahtevati samo za uvoze, ki imajo korist od preferencialnih uvoznih dajatev, brez poseganja v uvoze, za katere veljajo tarifne kvote.

(12)

Zagotoviti je potrebno, da nedovoljene rastline ne bodo povzročale motenj v skupni tržni ureditvi za vlakna konoplje, potrebno je predvideti nadzor uvoza konoplje in semen konoplje tako, da se zagotovi ustreznost obravnavanih proizvodov glede vsebnosti tetrahidrokanabinola. Zato je za tak uvoz treba določiti izdajo dovoljenj.

(13)

Pri sadju in zelenjavi je treba informacije, pridobljene z uvoznimi dovoljenji, uporabljati za spremljanje spoštovanja tarifnih številk za proizvode, kakršen je suhi ali zamrznjeni česen, ali za upravljanje tarifnih kvot.

(14)

Proizvajalci jabolk v Skupnosti so se pred kratkim znašli v težkem položaju, med drugim zaradi znatnega povečanja uvoza jabolk iz določenih tretjih držav na južni polobli. Zato je treba izboljšati nadzor uvoza jabolk. Ustrezen instrument za dosego tega cilja temelji na sistemu izdaje uvoznih dovoljenj, kot je določen z Uredbo Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, št. 2201/96 in št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (4). Kar zadeva banane, se zahtevajo uvozna dovoljenja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2014/2005 z dne 9. decembra 2005 o dovoljenjih v okviru uvoznih režimov za banane, sproščene v prosti promet na podlagi stopnje dajatve skupne carinske tarife, v Skupnost (5). Da bi omogočili popoln pregled nad proizvodi, za katere so potrebna dovoljenja, morajo biti v Uredbi (ES) št. 376/2008 navedene tudi ustrezne zahteve.

(15)

Pri mlečnih izdelkih so informacije o predvidljivih uvozih po znižani dajatvi, ki jih zagotavljajo dovoljenja, pomembne za nadzor trga. Kar zadeva uvoz govejega mesa po znižani stopnji dajatve, je treba za spremljanje obsega trgovine s tretjimi državami pripraviti sistem dovoljenj za nekatere proizvode.

(16)

Za uvoz etilnega alkohola kmetijskega izvora bi bilo treba predložiti dovoljenja glede na potrebe po nadziranju trga v primeru občutljive industrije.

(17)

Da bi določili jasen in popolen pregled obveznosti v zvezi z dovoljenji za trgovanje s kmetijskimi proizvodi, je treba v Uredbi Komisije (ES) št. 376/2008 podrobno določiti seznam uvozov in izvozov, za katere veljajo zadevne zahteve.

(18)

Pri uporabi člena 4(1)(d) Uredbe (ES) št. 376/2008 bi bilo treba določiti največjo količino proizvodov, za katere ni treba predložiti uvoznega ali izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi, če uvoz ali izvoz ne poteka na podlagi preferencialnih dogovorov. Seznam zadevnih proizvodov bi bilo treba spremeniti ob upoštevanju sprememb v zvezi z obveznostmi pri izdajanju dovoljenj.

(19)

Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 376/2008 in naslednje uredbe ustrezno spremeniti:

Uredbo Komisije (ES) št. 1439/95 z dne 26. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3013/89 glede uvoza in izvoza proizvodov v sektorju ovčjega in kozjega mesa (6);

Uredbo Komisije (ES) št. 245/2001 z dne 5. februarja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe sveta (ES) št. 1673/2000 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo, ki se ju goji za vlakna (7);

Uredbo Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (8);

Uredbo Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (9);

Uredbo Komisije (ES) št. 2336/2003 z dne 30. decembra 2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etilnim alkoholom kmetijskega izvora (10);

Uredbo Komisije (ES) št. 1345/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za sektor oljčnega olja (11);

Uredbo (ES) št. 2014/2005;

Uredbo Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (12);

Uredbo Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za oljčno olje, s poreklom iz Tunizije (13);

Uredbo Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (14);

Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2007 z dne 29. avgusta 2007 o podrobnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 2184/96 o uvozu riža, ki izvira in prihaja iz Egipta v Skupnost (15);

Uredbo (ES) št. 1580/2007;

Uredbo Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (Prenovitev) (16).

(20)

Uredbo Komisije (ES) št. 1119/79 z dne 6. junija 1979 o določitvi podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za semena (17) je treba zato razveljaviti.

(21)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 376/2008 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   Ob upoštevanju nekaterih izjem, določenih v pravilih Skupnosti za nekatere proizvode, zlasti za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 (18) in njenih izvedbenih določb, ta uredba določa skupna pravila za izvajanje sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi (v nadaljnjem besedilu ‚dovoljenja‘ in ‚potrdila‘), ki so določena v poglavjih II in III dela III Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (19) ter v Uredbi Sveta (ES) št. 1493/1999 (20) ali so določena v tej uredbi.

2.   Dovoljenje ali potrdilo se predloži za naslednje proizvode:

(a)

v primeru uvoza, kadar so proizvodi deklarirani za sprostitev v prosti promet:

(i)

proizvode s seznama iz dela I Priloge II, uvožene pod katerimi koli pogoji, razen na podlagi tarifnih kvot, razen če ni na seznamu določeno drugače;

(ii)

proizvode, uvožene na podlagi tarifnih kvot, ki se upravljajo z drugačno metodo kot z metodo, ki temelji na kronološkem vrstnem redu vložitve zahtevkov, po načelu, ‚kdor prej pride, prej melje‘, v skladu s členi od 308a, 308b in 308c Uredbe (ES) št. 2454/93 (21);

(iii)

proizvode, uvožene na podlagi tarifnih kvot, ki se upravljajo z metodo, ki temelji na kronološkem vrstnem redu vložitve zahtevkov, v skladu s členi od 308a, 308b in 308c Uredbe (ES) št. 2454/93, ki so natančno navedeni v delu I Priloge II k tej uredbi;

(b)

v primeru izvoza:

(i)

proizvode, navedene v delu II Priloge II;

(ii)

proizvode iz člena 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, za katere je določeno izvozno nadomestilo, tudi, če je izvozno nadomestilo nič ali je bila določena izvozna dajatev;

(iii)

proizvode, izvožene na podlagi kvot ali za katere mora biti predloženo izvozno dovoljenje za sprejetje na podlagi kvote, ki jo upravlja tretja država in je bila v navedeni državi odprta za uvožene proizvode Skupnosti.

3.   Za proizvode iz odstavkov 2(a)(i), 2(a)(iii) in 2(b)(i) veljata znesek varščine in obdobje veljavnosti, kot sta določena v Prilogi II.

Za proizvode iz odstavkov 2(a)(ii), 2(b)(ii) in 2(b)(iii) se uporabljajo posebna izvedbena pravila glede obdobja veljavnosti in zneska varščine, določena v pravilih Skupnosti za te proizvode.

4.   Za namene sistema izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi iz odstavka 1, kadar je bil določen znesek nadomestila za proizvode, ki niso našteti v delu II Priloge II, in kadar nosilec dejavnosti ne zahteva nadomestila, se od navedenega nosilca dejavnosti ne sme zahtevati predložitev dovoljenja ali potrdila za izvoz zadevnih proizvodov.

2.

Členu 7 se doda naslednji odstavek:

„8.   Brez poseganja v člen 1(3) mora biti obdobje veljavnosti uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi takšno, kakršno je določeno za vsak proizvod v Prilogi II.“

3.

V členu 14 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Brez poseganja v člen 1(3) mora biti znesek varščine za dovoljenja in potrdila za uvoze in izvoze takšen, kakršen je določen v Prilogi II. Dodatni znesek se lahko uporablja v primeru določitve izvozne dajatve.

Zahtevki za dovoljenja ali potrdila se sprejmejo le, če je položena ustrezna varščina pri pristojnem organu, najpozneje do 13.00 ure na dan, ko je zahtevek vložen.“

4.

Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Ovčje in kozje meso

Uredba (ES) št. 1439/95 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   S to uredbo so določena podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi, izvedena z Uredbo Komisije (ES) št. 376/2008 (22) za proizvode, navedene v delih XVIII Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (23).

2.   Uporabljata se Uredba (ES) št. 376/2008 in Uredba št. 1301/2006 (24), razen če v tej uredbi ni določeno drugače.

2.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

1.   Proizvodi, za katere je treba predložiti dovoljenje, so določeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 376/2008.

2.   Naslov II te uredbe velja za uvoz katerega koli od proizvodov, navedenih v delu XVIII Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (25), uvoženih na podlagi tarifnih kvot, ki se upravljajo z drugačnimi metodami, kot je metoda, ki temelji na kronološkem vrstnem redu vložitve zahtevkov, v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (ES) št. 2454/93 (26).

3.

Členi 4, 5 in 6 se črtajo.

Člen 3

Konoplja in lan

Uredba (ES) št. 245/2001 se spremeni:

V členu 17a(1) se doda naslednji pododstavek:

„Za proizvode, navedene v oddelkih D, F in L dela I Priloge II k Uredbi (ES) št. 376/2008 (27), je obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja takšno, kakršno je določeno v navedenih oddelkih.

Člen 4

Mlečni izdelki

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Proizvodi, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (28). Obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja in znesek varščine, ki se položi, morata biti takšna, kakršna sta določena v delu I Priloge II k navedeni uredbi, brez poseganja v člen 24(3) in (4) te uredbe.

Uporabljata se Uredba (ES) št. 376/2008 in Uredba št. 1301/2006 (29), razen če v tej uredbi ni določeno drugače.

2.

Odstavka 1 in 3 člena 3 se črtata.

3.

V členu 24 se dodata naslednja odstavka:

„3.   Zahtevek za dovoljenje ali potrdilo se sprejme le, če je pri pristojnem organu položena varščina v višini 10 EUR na 100 kg neto proizvoda najpozneje do 13.00 ure na dan, ko je zahtevek vložen.

4.   Dovoljenja so veljavna od dejanskega dne izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 do konca tretjega meseca po dnevu izdaje dovoljenja.“

Člen 5

Žita in riž

Uredba (ES) št. 1342/2003 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   S to uredbo so določena podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi, izvedena z Uredbo Komisije (ES) št. 376/2008 (30) za proizvode, navedene v delih I in II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (31).

2.   Uporabljajo se Uredba (ES) št. 376/2008 ter uredbi Komisije (ES) št. 1301/2006 (32) in (ES) št. 1454/2007 (33), razen če v tej uredbi ni določeno drugače.

2.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   Obdobje veljavnosti uvoznih in izvoznih dovoljenj je:

(a)

za proizvode, navedene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 376/2008, razen za tiste iz točk (b) in (c) tega odstavka: kot je določeno v navedeni prilogi;

(b)

razen če ni določeno drugače, za proizvode, uvožene ali izvožene na podlagi tarifnih kvot, ki se upravljajo z drugačno metodo kot z metodo, ki temelji na kronološkem vrstnem redu vložitve zahtevkov, v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe Komisije (ES) št. 2454/93 (34) (načelo ‚kdor prej pride, prej melje‘): od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 do konca drugega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja;

(c)

za izvožene proizvode, za katero je bilo določeno nadomestilo, in za proizvode, za katere je bila na dan predložitve zahtevka za dovoljenje določena izvozna dajatev: od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1) Uredbe (ES) št. 376/2008 do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 veljavnost izvoznih dovoljenj za proizvode iz dela II oddelka A Priloge II k Uredbi (ES) št. 376/2008, za katere niso bila določena nadomestila ali vnaprej določena nadomestila, poteče šestdeseti dan po dnevu izdaje dovoljenja, v skladu s členom 22(1) navedene uredbe.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 veljavnost izvoznih dovoljenj, za katera je bilo določeno nadomestilo, za proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 1702 30, 1702 40, 1702 90 in 2106 90, poteče najpozneje:

(a)

30. junija za zahtevke, predložene do 31. maja vsakega tržnega leta;

(b)

30. septembra za zahtevke, predložene od 1. junija tržnega leta do 31. avgusta naslednjega tržnega leta;

(c)

v 30 dneh od dneva izdaje dovoljenja za zahtevke, predložene od 1. do 30. septembra istega tržnega leta.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 na zahtevo nosilca dejavnosti veljavnost izvoznih dovoljenj, za katero je bilo določeno nadomestilo, za proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 1107 10 19, 1107 10 99 in 1107 20 00, poteče najpozneje:

(a)

30. septembra tekočega koledarskega leta, za dovoljenja, izdana od 1. januarja do 30. aprila;

(b)

konec enajstega meseca po dnevu izdaje za dovoljenja, izdana od 1. julija do 31. oktobra;

(c)

30. septembra naslednjega koledarskega leta, za dovoljenja, izdana od 1. novembra do 31. decembra.

5.   Oddelek 22 v dovoljenjih, izdanih v skladu z določbami odstavkov 2, 3 in 4, vsebuje enega od vnosov iz Priloge X.

6.   Če je predpisan poseben rok veljavnosti za uvozna dovoljenja za uvoz, ki izvira in prihaja iz določenih tretjih držav, se v zahtevkih za dovoljenja in v dovoljenjih samih v oddelkih 7 in 8 navede država provenience in država porekla. Dovoljenja vsebujejo obvezo uvoza iz te države ali držav.

7.   Z odstopanjem od člena 8(1) Uredbe (ES) št. 376/2008 pravice, ki izhajajo iz dovoljenj iz odstavkov 1(b) in 4 tega člena, niso prenosljive.

3.

Člen 7 se črta.

4.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Izvozna dovoljenja, za katera je bilo določeno nadomestilo ali izvozna dajatev, se izdajo tretji delovni dan po dnevu vložitve zahtevka, če Komisija medtem ni sprejela nobenega posebnega ukrepa iz člena 9 te uredbe, člena 15 Uredbe (ES) št. 1501/1995 ali člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 1518/1995 (35) in če je bila količina, za katero je bil vložen zahtevek za dovoljenje, sporočena v skladu s členom 16(1)(a) te uredbe.

Prvi pododstavek ne velja za dovoljenja, ki so izdana na podlagi javnih razpisov ali za dovoljenja iz člena 15 Uredbe (ES) št. 376/2008, ki so izdana za namene dejavnosti pomoči v hrani v smislu člena 10(4) Sporazuma o kmetijstvu, ki je bil sklenjen v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj (36). Navedena izvozna dovoljenja se izdajo prvi delovni dan po dnevu prejema ponudbe.

2.   Izvozna dovoljenja, za katera ni bilo določeno nadomestilo ali izvozna dajatev, se izdajo na dan predložitve zahtevka.

5.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Komisija lahko:

(a)

določi odstotek odobritve zahtevanih količin, za katere so vloženi zahtevki, vendar zanje dovoljenja še niso bila izdana;

(b)

zavrne zahtevke, za katere izvozna dovoljenja še niso bila izdana;

(c)

začasno ustavi vlaganje zahtevkov za dovoljenja za največ pet delovnih dni.

Odložitev iz točke (c) prvega pododstavka se lahko določi za daljše obdobje v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

2.   Če se količine, za katere se zaprosi, zmanjšajo ali zavrnejo, se varščina za to dovoljenje takoj sprosti za količine, ki niso bile odobrene.

3.   Vlagatelji lahko umaknejo svoje zahtevke za dovoljenje v treh delovnih dneh po objavi odstotka odobritve iz točke (a) odstavka 1 v Uradnem listu Evropskih skupnosti, če ta znaša manj kot 80 %. Države članice nato sprostijo varščino.

4.   Ukrepi na osnovi odstavka 1 ne veljajo za izvoze, opravljene v okviru izvedbe ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani, predvidenih po mednarodnih sporazumih ali drugih dopolnilnih programih, ali v okviru izvedbe drugih ukrepov Skupnosti za brezplačno dobavo.“

6.

Člen 11 se črta.

7.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Varščina iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 376/2008, ki se položi v skladu z naslovom III Uredbe Komisije (ES) št. 2220/85 (37), je:

(a)

za proizvode, navedene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 376/2008, razen za tiste iz točk (b) in (c) tega odstavka: kot je določeno v navedeni prilogi;

(b)

razen če ni določeno drugače, za proizvode, uvožene ali izvožene na podlagi tarifnih kvot:

(i)

30 EUR na tono uvoženih proizvodov;

(ii)

3 EUR na tono proizvodov, izvoženih brez nadomestila;

(c)

za izvožene proizvode, za katere je bilo določeno nadomestilo, ali za dovoljenja v zvezi s proizvodi, za katere je bila na dan predložitve zahtevka za dovoljenje določena izvozna dajatev:

(i)

20 EUR na tono za proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 1102 20, 1103 13 in 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 in 2106;

(ii)

10 EUR na tono drugih proizvodov.

8.

Priloge I, II, III, XI, XII in XIII se črtajo.

9.

Priloga X se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 6

Etilni alkohol kmetijskega izvora

Uredba (ES) št. 2336/2003 se spremeni:

1.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Proizvodi, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (38). Obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja in znesek varščine, ki se položi v skladu z naslovom III Uredbe Komisije (ES) št. 2220/85 (39), morata biti takšna, kakršna sta določena v delu I Priloge II k Uredbi (ES) št. 376/2008.

2.

Člena 6 in 8 se črtata.

Člen 7

Oljčno olje

Uredba (ES) št. 1345/2005 se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Uvozi proizvodov, ki se uvrščajo v oznake KN 0709 90 39, 0711 20 90 in 2306 90 19, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (40). Obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja in znesek varščine, ki se položi, morata biti takšna, kakršna sta določena v delu I Priloge II k navedeni uredbi.

2.

Člen 3 se črta.

Člen 8

Banane

Uredba (ES) št. 2014/2005 se spremeni:

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   Uvozi banan, ki se uvrščajo v oznako KN 0803 00 19 na podlagi stopnje dajatve skupne carinske tarife, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (41). Dovoljenja izdajo države članice vsem zadevnim vlagateljem ne glede na sedež njihovega podjetja v Skupnosti.

2.   Zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj se vložijo v kateri koli državi članici.

3.   Obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja in znesek varščine, ki se položi v skladu z naslovom III Uredbe Komisije (ES) št. 2220/85 (42), morata biti takšna, kakršna sta določena v delu I Priloge II k Uredbi (ES) št. 376/2008.

Vendar pa vsa dovoljenja prenehajo veljati po 31. decembru v letu izdaje.

4.   Varščina se, razen v primeru višje sile, zaseže v celoti ali delno, če dejavnost v navedenem obdobju ni bila izvedena ali je bila samo delno izvedena.

5.   Ne glede na člen 34(4) Uredbe (ES) št. 376/2008 je treba dokazilo o uporabi uvoznega dovoljenja, kot je navedeno v členu 32(1)(a) navedene uredbe, poslati v 30 dneh po datumu prenehanja veljavnosti dovoljenja, razen v primeru višje sile.

Člen 9

Sladkor

Uredba (ES) št. 951/2006 se spremeni:

1.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Proizvodi, za katere je treba predložiti izvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (43).

Obdobje veljavnosti izvoznega dovoljenja in znesek varščine, ki se položi, morata biti takšna, kakršna sta določena v delu II Priloge II k navedeni uredbi, in veljata za vse primere iz člena 1(2)(b) navedene uredbe.

2.

V členu 8 se črtajo odstavki 1, 2 in 3.

3.

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Proizvodi, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008.

Obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja in znesek varščine, ki se položi, morata biti takšna, kakršna sta določena v delu I Priloge II k navedeni uredbi, in veljata za vse primere iz člena 1(2)(a) navedene uredbe.“

4.

V členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če se zahtevek za dovoljenje za proizvode, za katere velja prvi pododstavek odstavka 1, nanaša na količine, manjše od 10 ton, zadevni vlagatelj na isti dan in pri istem pristojnem organu ne sme vložiti več kot enega takšnega zahtevka in se za izvoz ne sme uporabiti več kot eno dovoljenje, izdano za količine, manjše od 10 ton.“

5.

V členu 12 se črta odstavek 1.

Člen 10

Oljčno olje iz Tunizije

Uredba (ES) št. 1918/2006 se spremeni:

V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Uvozno dovoljenje velja 60 dni od dejanskega dne izdaje, v skladu s členom 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 (44), in varščina znaša 15 EUR na 100 kg neto.

Člen 11

Česen

Uredba (ES) št. 341/2007 se spremeni:

1.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Proizvodi, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (45). Obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja in znesek varščine, ki se položi, morata biti takšna, kakršna sta določena v delu I Priloge II k navedeni uredbi.

2.

V členu 6 se črta odstavek 2.

3.

Člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Člen 6(3) in (4) se smiselno uporabi za dovoljenja ‚B‘.“

(b)

Odstavek 4 se črta.

4.

Priloga II se črta.

Člen 12

Riž

Uredba (ES) št. 1002/2007 se spremeni:

V členu 3(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vendar varščina za proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 1006 20 in 1006 30, ne sme biti manjša od tiste, ki je določena v členu 12(b)(i) Uredbe (ES) št. 1342/2003.“

Člen 13

Jabolka

Člen 134 Uredbe (ES) št. 1580/2007 se spremeni:

1.

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Uvozi jabolk, ki se uvrščajo v oznako KN 0808 10 80, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (46).

2.

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Uvozniki položijo skupaj s svojimi zahtevki varščino v skladu z naslovom III Uredbe (EGS) št. 2220/85, ki zagotavlja, da bo njihova uvozna obveznost izpolnjena v obdobju veljavnosti uvoznega dovoljenja.

Varščina se, razen v primeru višje sile, zaseže v celoti ali delno, če uvoz v obdobju veljavnosti uvoznega dovoljenja ni bil izveden ali je bil samo delno izveden.

Obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja in znesek varščine morata biti takšna, kakršna sta določena v delu I Priloge II k Uredbi (ES) št. 376/2008.“

3.

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Uvozna dovoljenja veljajo le za uvoz iz označene države porekla.“

Člen 14

Goveje meso

Uredba (ES) št. 382/2008 se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Proizvodi, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so določeni v členu 1(2)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (47). Obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja in znesek varščine, ki se položi, morata biti takšna, kakršna sta določena v delu I Priloge II k navedeni uredbi.

2.

Člena 3 in 4 se črtata.

3.

V členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   V primeru uvoza na podlagi uvozne tarifne kvote se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

zahtevki za dovoljenja ali potrdila se sprejmejo le, če je pri pristojnem organu položena varščina v višini 5 EUR na glavo žive živali in 12 EUR na 100 kg neto teže drugih proizvodov najpozneje do 13.00 ure na dan, ko je zahtevek vložen;

(b)

dovoljenja so veljavna od dejanskega dne izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 do konca tretjega meseca, ki mu sledi;

(c)

organ, ki izdaja uvozna dovoljenja, označi serijsko številko kvote v integrirani tarifi Evropskih skupnosti (TARIC) v polju 20 dovoljenja ali izpiska le-tega.“

Člen 15

Prehodne določbe

1.   Ta uredba ne zadeva obdobja veljavnosti in zneska varščine za dovoljenje, ki se uporablja v okviru obdobij tarifnih kvot, ki niso potekla na dan začetka uporabe te uredbe, kot je določeno v členu 17.

2.   Na zahtevo zainteresiranih strani se varščine, položene za namene izdaje uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi, sprostijo pod naslednjimi pogoji:

(a)

veljavnost dovoljenj ali potrdil ni potekla na datum iz odstavka 1;

(b)

za zadevne proizvode se od datuma iz odstavka 1 dovoljenja ali potrdila ne zahtevajo več;

(c)

dovoljenja ali potrdila so bila na dan iz odstavka 1 izkoriščena le delno ali sploh niso bila izkoriščena.

Člen 16

Končna določba

Uredba (EGS) št. 1119/79 se razveljavi.

Člen 17

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se uporablja:

(a)

za žita, lan in konopljo, oljčno olje, sveže ali predelano sadje in zelenjavo, semena, goveje in telečje meso, ovčje in kozje meso, prašičje meso, mleko in mlečne izdelke, jajca, perutninsko meso, etilni alkohol kmetijskega izvora ter druge proizvodne sektorje, razen sektorja riža, sladkorja in vinskega sektorja, od 1. julija 2008;

(b)

za sektor vina od 1. avgusta 2008;

(c)

za sektor riža od 1. septembra 2008;

(d)

za sektor sladkorja od 1. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1781/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 248/2007 (UL L 76, 19.3.2008, str. 6).

(3)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(4)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 292/2008 (UL L 90, 2.4.2008, str. 3).

(5)  UL L 324, 10.12.2005, str. 3.

(6)  UL L 143, 27.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 272/2001 (UL L 41, 10.2.2001, str. 3).

(7)  UL L 35, 6.2.2001, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(8)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1565/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 37).

(9)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1996/2006 (UL L 398, 30.12.2006, str. 1).

(10)  UL L 346, 31.12.2003, str. 19.

(11)  UL L 212, 17.8.2005, str. 13.

(12)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1568/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 62).

(13)  UL L 365, 21.12.2006, str. 84.

(14)  UL L 90, 30.3.2007, str. 12.

(15)  UL L 226, 30.8.2007, str. 15.

(16)  UL L 115, 29.4.2008, str. 10.

(17)  UL L 139, 7.6.1979, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3886/86 (UL L 361, 20.12.1986, str. 18).

(18)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

(19)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(20)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(21)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.“

(22)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(23)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(24)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“

(25)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(26)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.“

(27)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.“

(28)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(29)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“

(30)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(31)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(32)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(33)  UL L 325, 11.12.2007, str. 69.“

(34)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.“

(35)  UL L 147, 30.6.1995, str. 55.

(36)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.“

(37)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.“

(38)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(39)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.“

(40)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.“

(41)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(42)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.“

(43)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.“

(44)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.“

(45)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.“

(46)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.“

(47)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.“


PRILOGA I

„PRILOGA II

DEL I

OBVEZNOST PRIDOBITVE DOVOLJENJA – ZA UVOZ

Seznam proizvodov iz člena 1(2)(a)(i) in veljavne omejitve v skladu s členom 4(1)(d)

(navedeni po vrstnem redu iz prilog I in II k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

A.   Žita (Del I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

0714 razen podštevilke 0714 20 10

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

0714 20 10

sladki krompir za prehrano ljudi

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

500 kg

1001 10

pšenica durum, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1001 90 99

pira, navadna pšenica in soržica, razen za setev, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1003 00

ječmen

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1005 90 00

koruza, razen semenske

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1007 00 90

sirek v zrnju, razen hibridov za setev

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1101 00 15

moka iz navadne pšenice in pire

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

2303 10

ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

2303 30 00

odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

ex 2308 00 40

ostanki pulpe agrumov

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

2309 90 20

proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba 5 k poglavju 23 kombinirane nomenklature

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


B.   Riž (Del II Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (2)

1006 20

oluščen nebrušen (rjavi) riž, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

30 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

1006 30

manj brušen ali dobro brušen riž, poliran ali glaziran ali ne, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

30 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

1006 40 00

lomljen riž, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


C.   Sladkor (Del III Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (3)

1701

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih na podlagi tarifnih kvot

v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 950/2006 in Uredbe (ES) št. 1100/2006

v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 950/2006 in Uredbe (ES) št. 1100/2006

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


D.   Semena (Del V Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (4)

ex 1207 99 15

semena različnih vrst konoplje, namenjena setvi

 (5)

do konca šestega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2), razen če države članice določijo drugače

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


E.   Oljčno olje in namizne oljke (Del VII Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (6)

0709 90 39

sveže oljke za proizvodnjo olja

100 EUR/t

60 dni od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

100 kg

0711 20 90

oljke, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za proizvodnjo olja, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

100 EUR/t

60 dni od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

100 kg

2306 90 19

oljne pogače in drugi ostanki pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 masne % oljčnega olja

100 EUR/t

60 dni od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

100 kg

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


F.   Lan in konoplja (Del VIII Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (7)

5302 10 00

prava konoplja, surova ali močena

 (8)

do konca šestega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2), razen če države članice določijo drugače

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


G.   Sadje in zelenjava (Del IX Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (9)

0703 20 00

česen, svež ali ohlajen, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0703 90 00

druge čebulnice, sveže ali ohlajene, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0808 10 80

jabolka, druga

15 EUR/t

3 mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


H.   Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave (Del X Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (10)

ex 0710 80 95

česen (11) in poletni luk (surova, kuhana na pari ali v vodi), zmrznjena, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0710 90 00

mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (11) in poletni luk (surova, kuhana na pari ali v vodi), zmrznjena, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0711 90 80

česen (11) in poletni luk, začasno konzervirana (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerna za takojšnjo porabo, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0711 90 90

mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (11) in/ali poletni luk, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerne za takojšnjo porabo, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0712 90 90

posušen česen (11) in poletni luk ter mešanice posušenih vrtnin, ki vsebujejo česen (11) in/ali poletni luk, cela, narezana, nasekljana, zdrobljena ali v prahu, vendar ne nadalje pripravljena, vključno s proizvodi, uvoženimi na podlagi tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

3 mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


I.   Banane (Del XI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (12)

0803 00 19

sveže banane, uvožene na podlagi stopnje dajatve skupne carinske tarife

15 EUR/t

do konca meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


J.   Goveje in telečje mes (Del XV Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (13)

0102 90 05 do 0102 90 79

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih na podlagi tarifnih kvot

5 EUR na glavo

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0201 in 0202

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih na podlagi tarifnih kvot

12 EUR na 100 kg neto teže

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0206 10 95 in 0206 29 91

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih na podlagi tarifnih kvot

12 EUR na 100 kg neto teže

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 in 1602 50 95

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih na podlagi tarifnih kvot

12 EUR na 100 kg neto teže

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

1602 90 61 in 1602 90 69

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih na podlagi tarifnih kvot

12 EUR na 100 kg neto teže

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


K.   Mleko in mlečni izdelki (Del XVI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (14)

Poglavja 04, 17, 21 in 23

vse mleko in vsi mlečni izdelki, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen tistih, ki so uvoženi na podlagi tarifnih kvot, ter z izjemo sira in skute (oznaka KN 0406) s poreklom iz Švice, uvoženih brez dovoljenja, kot sledi:

 

 

 

0401

mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0402

mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0403 10 11 do 0403 10 39

0403 90 11 do 0403 90 69

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kisano mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, nearomatizirani in brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0404

sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso drugje navedeni ali zajeti

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0405

maslo ter druge maščobe in olja, pridobljeni iz mleka; mlečni namazi z več kot 75-odstotno in manj kot 80-odstotno vsebnostjo maščobe

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0406

sir in skuta, razen sira in skute s poreklom iz Švice, uvoženih brez dovoljenja

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

1702 19 00

laktoza in laktozni sirup brez dodanih arom ali barvil z 99 ali več masnih % laktoze, izražene kot anhidridna laktoza, izračunane na suhi snovi

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

2106 90 51

aromatizirani ali obarvani laktozni sirup

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 2309

proizvodi, ki se uporabljajo kot krma za živali:

pripravki in krmila, ki vsebujejo izdelke, za katere velja Uredba (ES) št. 1234/2007, neposredno ali na podlagi Uredbe (ES) št. 1667/2006, razen pripravkov in krmil, ki jih zajema del I Priloge I navedene uredbe

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


L.   Drugi proizvodi (Del XXI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (15)

1207 99 91

Semena konoplje, ki niso namenjena setvi

 (16)

do konca šestega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2), razen če države članice določijo drugače

(—)

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


M.   Etilni alkohol kmetijskega izvor (Del I Priloge II k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (17)

ex 2207 10 00

nedenaturiran etanol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

100 hl

ex 2207 20 00

denaturiran etanol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola, pridobljeni iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi EGS

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

100 hl

ex 2208 90 91

nedenaturiran etanol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali manj, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

100 hl

ex 2208 90 99

nedenaturiran etanol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali manj, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

100 hl

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

DEL II

OBVEZNOST PRIDOBITVE DOVOLJENJA – ZA IZVOZ BREZ NADOMESTILA IN ZA PROIZVODE, ZA KATERE NA DAN PREDLOŽITVE NI BILA DOLOČENA IZVOZNA DAJATEV

Seznam proizvodov iz člena 1(2)(b)(i) in veljavne omejitve v skladu s členom 4(1)(d)

(navedeni po vrstnem redu iz prilog I in II k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

A.   Žita (Del I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)  (18)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (19)

1001 10

pšenica durum

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1001 90 99

pira, navadna pšenica in soržica, razen za setev

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1002 00 00

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1003 00

ječmen

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1004 00

oves

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1005 90 00

koruza, razen semenske

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1101 00 15

moka iz navadne pšenice in pire

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

500 kg

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


B.   Riž (Del II Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (20)

1006 20

oluščen nebrušen (rjavi) riž

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

500 kg

1006 30

manj brušen ali dobro brušen riž, poliran ali glaziran ali ne

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

500 kg

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.


C.   Sladkor (Del III Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (21)

1701

sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju

11 EUR/100 kg

za količine, večje od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

za količine, manjše od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)(1) (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

drugi sladkorji v trdnem stanju in sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali

barvil, kar pa ne zajema laktoze, glukoze, maltodekstrina ali izoglukoze

4,2 EUR/100 kg

za količine, večje od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

za količine, manjše od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)(1) (22)

2 000 kg

2106 90 59

aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi, razen izoglukoznih, laktoznih, glukoznih in maltodekstrinskih sirupov

4,2 EUR/100 kg

za količine, večje od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

za količine, manjše od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1) (22)

2 000 kg

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

DEL III

ZGORNJE MEJE ZA IZVOZNA DOVOLJENJA Z NADOMESTILOM

Največje količine, za katere ni treba predložiti izvoznega dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d).

Poimenovanje in oznake KN

Neto količina (23)

A.   

ŽITA:

za vse proizvode, navedene v delu I Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007,

5 000 kg

razen tarifnih podštevilk

0714 20 10 in 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RIŽ:

RIŽ: za vse proizvode, navedene v delu II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

500 kg

C.   

SLADKOR:

za vse proizvode, navedene v delu III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

2 000 kg

D.   

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI:

za vse proizvode, navedene v delu XVI Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

150 kg

E.   

GOVEJE IN TELEČJE MESO

za žive živali, navedene v delu XV Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

ena žival

za meso, navedeno v delu XV Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

200 kg

G.   

PRAŠIČJE MESO:

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

PERUTNINSKO MESO:

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 piščancev

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 piščancev

0207

250 kg

I.   

JAJCA:

0407 00 11 9000

2 000 jajc

0407 00 19 9000

4 000 jajc

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.“


(1)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(2)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(3)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(4)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(5)  Ne zahteva se nobena varščina. Glej druge pogoje v odstavku 1 člena 17a Uredbe (ES) št. 245/2001.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(6)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(7)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(8)  Ne zahteva se nobena varščina. Glej druge pogoje v odstavku 1 člena 17a Uredbe (ES) št. 245/2001.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(9)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(10)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(11)  Obsega tudi proizvode, pri katerih je beseda ‚česen‘ ali ‚luk‘ le del poimenovanja. Takšna poimenovanja lahko vsebujejo, vendar niso omejena na ‚čebulni česen‘, ‚poletni luk‘, ‚gomoljasti luk‘ ali ‚veliki luk‘.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(12)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(13)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(14)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(15)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(16)  Ne zahteva se nobena varščina. Glej druge pogoje v odstavku 1 člena 17a Uredbe (ES) št. 245/2001.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(17)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(18)  Razen kjer Uredba (ES) št. 1342/2003 določa drugače.

(19)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za izvoz pod preferencialnimi pogoji, na podlagi tarifne kvote ali kadar je bila določena izvozna dajatev.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(20)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za izvoz pod preferencialnimi pogoji, na podlagi tarifne kvote ali kadar je bila določena izvozna dajatev.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(21)  Največje količine, za katere ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila, v skladu s členom 4(1)(d). Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali na podlagi tarifne kvote.

(22)  Za količine, manjše od 10 t, lahko zadevna stranka uporabi največ eno dovoljenje te vrste za isti izvoz.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

(23)  Te omejitve ne veljajo za izvoz pod preferencialnimi pogoji, na podlagi tarifne kvote ali kadar je bila določena izvozna dajatev.

(—)

Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.“


PRILOGA II

„PRILOGA X

Navedbe iz člena 6(5)

:

v bolgarščini

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

v španščini

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

v češčini

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

v danščini

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

v nemščini

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

v estonščini

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

v grščini

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

v angleščini

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

v francoščini

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

v italijanščini

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

v litovščini

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

v madžarščini

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

v malteščini

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

v nizozemščini

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

v poljščini

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

v portugalščini

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

v romunščini

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

v slovaščini

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

v slovenščini

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

v švedščini

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003“


DIREKTIVE

10.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/28


DIREKTIVA SVETA 2008/55/ES

z dne 26. maja 2008

o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe

(Kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 93 in 94 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (3) je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Dejstvo, da se nacionalni predpisi o izterjavi uporabljajo samo na nacionalnih ozemljih, je ovira za delovanje notranjega trga. Ta položaj preprečuje, da bi se pravila Skupnosti v celoti in pravično uporabljala, zlasti na področju skupne kmetijske politike, in omogoča goljufije.

(3)

Na grožnje finančnim interesom Skupnosti in držav članic ter na grožnje notranjemu trgu bi se bilo treba odzvati na način, ki bi bolje zagotavljal konkurenčnost in fiskalno nevtralnost notranjega trga.

(4)

Zato bi bilo treba sprejeti skupna pravila o vzajemni pomoči pri izterjavi.

(5)

Ta pravila bi se morala uporabljati za izterjavo terjatev, ki izvirajo iz različnih ukrepov, ki so v celoti ali deloma del sistema financiranja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, za izterjavo prelevmanov, uvoznih in izvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in usklajenih trošarin (tobačni izdelki, alkohol in alkoholne pijače ter mineralna olja), kakor tudi za davke na dohodek in kapital ter za davke na zavarovalne premije. Uporabljati bi se morala tudi za izterjavo obresti, upravnih denarnih kazni in glob, z izjemo vseh sankcij kazenskega značaja, ter za stroške, ki so povezani s temi terjatvami.

(6)

Vzajemna pomoč bi morala obsegati naslednje: zaprošeni organ bi moral organu prosilcu dati vse informacije, ki jih ta potrebuje za izterjavo terjatev, nastalih v državi članici, v kateri ima sedež, in obvestiti dolžnika o vseh aktih v zvezi s terjatvami, ki izvirajo iz te države članice, po drugi strani pa bi moral na zahtevo organa prosilca izterjati terjatve, nastale v državi članici, v kateri ima sedež.

(7)

Zaprošeni organ bi moral te različne oblike pomoči zagotavljati v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo ta vprašanja v državi članici, v kateri ima sedež.

(8)

Treba bi bilo določiti pogoje, v skladu s katerimi organ prosilec sestavi zaprosilo za pomoč, in podati omejevalno opredelitev posebnih okoliščin, v katerih lahko zaprošeni organ v danem primeru pomoč zavrne.

(9)

Z namenom, da se omogoči bolj uspešna in učinkovitejša izterjava terjatev, na katere se nanaša zaprosilo za izterjavo, bi bilo treba izvršilni naslov načeloma obravnavati kot akt države članice, kjer je sedež zaprošenega organa.

(10)

Zaprošeni organ bi moral imeti možnost, da takrat, ko v imenu organa prosilca izterjuje terjatve in če veljavni predpisi v državi članici, v kateri ima sedež, to dopuščajo ter v soglasju z organom prosilcem, dolžniku določi rok za plačilo ali dovoli plačilo na obroke. V državo članico, kjer ima organ prosilec sedež, bi bilo treba nakazati tudi vse obresti, ki izhajajo iz takšnih plačilnih ugodnosti.

(11)

Zaprošeni organ bi moral imeti na podlagi obrazloženega zaprosila organa prosilca možnost, v kolikor veljavni predpisi države članice, v kateri ima sedež, to dovoljujejo, da sprejme ukrepe zavarovanja, s katerimi zajamči izterjavo terjatev, nastalih v državi članici prosilki. Ni nujno, da za takšne terjatve veljajo ugodnosti, ki veljajo za podobne terjatve, ki izvirajo iz države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež.

(12)

Med postopkom izterjave v državi članici, v kateri ima zaprošeni organ sedež, lahko zainteresirana oseba izpodbija terjatev ali izvršilni naslov, izdan v državi članici, v kateri ima sedež organ prosilec. Za ta primer bi bilo treba predvideti, da mora zainteresirana oseba sprožiti postopek za izpodbijanje pri pristojnem organu države članice, v kateri ima organ prosilec sedež, in da mora zaprošeni organ prekiniti začeti postopek izvršitve, razen če organ prosilec zahteva drugače, dokler omenjeni organ ne odloči o zadevi.

(13)

Treba bi bilo določiti, da se dokumentov in informacij, sporočenih v okviru vzajemne pomoči pri izterjavi, ne bi smelo uporabljati v druge namene.

(14)

Uporaba vzajemne pomoči pri izterjavi ne bi smela temeljiti, razen v izjemnih okoliščinah, na finančnih ugodnostih ali interesu za dosežene rezultate, države članice pa bi morale biti sposobne opredeliti podrobna pravila za povračila, kadar izterjava predstavlja posebne probleme.

(15)

Učinek te direktive ne bi smelo biti omejevanje vzajemne pomoči, ki si jo določene države članice nudijo na podlagi dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov.

(16)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(17)

Ta direktiva ne bi smela vplivati na obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos direktiv, navedenimi v delu C Priloge I, v nacionalno pravo –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva določa pravila, ki jih morajo vsebovati zakoni in drugi predpisi držav članic, da bi se v vsaki državi članici zagotovila izterjava terjatev iz člena 2, nastalih v drugi državi članici.

Člen 2

Ta direktiva se uporablja za vse terjatve v zvezi z/s:

(a)

povračili, intervencijskimi in drugimi ukrepi, ki so v celoti ali delno del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), vključno z zneski, ki bodo pobrani v zvezi s temi ukrepi;

(b)

prelevmani in drugimi dajatvami, predvidenimi v okviru skupne organizacije trgov v sektorju sladkorja;

(c)

uvoznimi dajatvami;

(d)

izvoznimi dajatvami;

(e)

davkom na dodano vrednost;

(f)

trošarinami od:

(i)

tobačnih izdelkov,

(ii)

alkohola in alkoholnih pijač,

(iii)

mineralnih olj;

(g)

davki na dohodek in kapital;

(h)

davki na zavarovalne premije;

(i)

obrestmi, upravnimi kaznimi in globami ter stroški v zvezi s terjatvami iz točk (a) do (h), z izjemo kakršnih koli sankcij kazenske narave, kot so določene z veljavno zakonodajo države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež.

Uporablja se tudi za terjatve v zvezi z davki, ki so enaki ali podobni davkom na zavarovalne premije iz člena 3(6), ki se pobirajo dodatno, poleg teh davkov, ali te davke nadomeščajo. Pristojni organi držav članic drug drugega in Komisijo obveščajo o dnevih začetka veljavnosti teh davkov.

Člen 3

V tej direktivi:

1.

„organ prosilec“ pomeni pristojni organ države članice, ki pošlje zaprosilo za pomoč v zvezi s terjatvami iz člena 2;

2.

„zaprošeni organ“ pomeni pristojni organ države članice, kateremu se pošlje zaprosilo za pomoč;

3.

„uvozne dajatve“ pomenijo carine in dajatve z enakim učinkom pri uvozu ter dajatve pri uvozu, določene s skupno kmetijsko politiko ali s posebnimi ureditvami, ki se uporabljajo za določeno blago, ki izhaja iz predelave kmetijskih proizvodov;

4.

„izvozne dajatve“ pomenijo carine in dajatve z enakim učinkom pri izvozu ter dajatve pri izvozu, določene s skupno kmetijsko politiko ali v s posebnimi ureditvami, ki se uporabljajo za določeno blago, ki izhaja iz predelave kmetijskih proizvodov;

5.

„davki na dohodek in kapital“ pomenijo davke, naštete v členu 1(3) Direktive Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij (6), v povezavi s členom 1(4) navedene direktive;

6.

„davki na zavarovalne premije“ pomenijo:

(a)

:

v Belgiji

:

(i)

taxe annuelle sur les contrats d’assurance,

(ii)

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten;

(b)

:

na Danskem

:

(i)

afgift af lystfartøjsforsikringer,

(ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.,

(iii)

stempelafgift af forsikringspræmier;

(c)

:

v Nemčiji

:

(i)

Versicherungssteuer,

(ii)

Feuerschutzsteuer;

(d)

:

v Grčiji

:

(i)

Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε),

(ii)

Τέλη Χαρτοσήμου;

(e)

:

v Španiji

:

Impuesto sobre las primas de seguros;

(f)

:

v Franciji

:

taxe sur les conventions d’assurances;

(g)

:

na Irskem

:

levy on insurance premiums;

(h)

:

v Italiji

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 no 1216;

(i)

:

v Luksemburgu

:

(i)

impôt sur les assurances,

(ii)

impôt dans l’interêt du service d’incendie;

(j)

:

na Malti

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

(k)

:

na Nizozemskem

:

assurantiebelasting;

(l)

:

v Avstriji

:

(i)

Versicherungssteuer,

(ii)

Feuerschutzsteuer;

(m)

:

na Portugalskem

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros;

(n)

:

v Sloveniji

:

(i)

davek od prometa zavarovalnih poslov,

(ii)

požarna taksa;

(o)

:

na Finskem

:

(i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt pĺ vissa frsäkringspremier,

(ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

(p)

:

v Združenem kraljestvu

:

insurance premium tax (IPT).

Člen 4

1.   Zaprošeni organ na zaprosilo organa prosilca priskrbi vse informacije, ki bi organu prosilcu lahko koristile pri izterjavi terjatve.

Zaprošeni organ pri pridobivanju teh informacij izvršuje pooblastila, ki jih ima na podlagi zakonov in drugih predpisov, ki veljajo za izterjave podobnih terjatev, ki izvirajo iz države članice, v kateri ima ta organ svoj sedež.

2.   Zaprosilo za pridobitev informacij vsebuje ime in naslov osebe, na katero se informacije nanašajo, in druge ustrezne informacije v zvezi z njeno identifikacijo, do katerih ima organ prosilec običajno dostop, ter vrsto in znesek terjatve, za katero je bilo podano zaprosilo.

3.   Zaprošeni organ ni dolžan dati informacij:

(a)

ki jih ne bi mogel pridobiti za potrebe izterjav podobnih terjatev, ki izvirajo iz države članice, v kateri ima ta organ svoj sedež;

(b)

ki bi razkrile poslovno, industrijsko ali poklicno skrivnost, ali

(c)

katerih razkritje bi lahko ogrozilo varnost ali javni red v tej državi.

4.   Zaprošeni organ obvesti organ prosilec o razlogih za zavrnitev zaprosila za pridobitev informacij.

Člen 5

1.   Zaprošeni organ na zaprosilo organa prosilca in v skladu s pravili, ki v državi članici, v kateri ima zaprošeni organ sedež, veljajo za vročitev podobnih aktov, vroči naslovniku vse akte in odločbe, vključno s sodnimi odločbami, ki izvirajo iz države članice, v kateri ima organ prosilec sedež in ki se nanašajo na terjatev ali na njeno izterjavo.

2.   Zaprosilo za vročitev vsebuje ime in naslov naslovnika in druge ustrezne informacije v zvezi z njegovo identifikacijo, do katerih ima organ prosilec običajno dostop, vrsto in predmet akta ali odločbe, ki se vroča, po potrebi ime in naslov dolžnika in druge ustrezne informacije v zvezi z njegovo identifikacijo, do katerih ima organ prosilec običajno dostop, in terjatev, na katero se akt ali odločba nanaša, ter vse druge koristne informacije.

3.   Zaprošeni organ takoj obvesti organ prosilec o ukrepih, sprejetih v zvezi z njegovim zaprosilom za vročitev, zlasti pa mu sporoči datum, kdaj je bil akt oziroma odločba poslana naslovniku.

Člen 6

Zaprošeni organ na zaprosilo organa prosilca v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo za izterjavo podobnih terjatev, ki izvirajo iz države članice, v katerih ima zaprošeni organ sedež, izterja terjatve, na katere se nanaša izvršilni naslov.

V ta namen se vsaka terjatev, za katero je bilo vloženo zaprosilo za izterjavo, obravnava kot terjatev države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, razen v primeru iz člena 12.

Člen 7

1.   Zaprosilu za izterjavo terjatve, ki ga organ prosilec naslovi na zaprošeni organ, se priloži uradni izvod ali overjena kopija izvršilnega naslova, izdanega v državi članici, v kateri ima organ prosilec sedež, in če je to potrebno, izvirnik ali overjeno kopijo drugih dokumentov, ki so potrebni za izterjavo.

2.   Organ prosilec lahko zaprosilo za izterjavo predloži le pod pogojem, da:

(a)

se terjatev ali izvršilni naslov ne izpodbija v državi članici, v kateri ima sedež, razen v primerih, ko se uporablja drugi pododstavek člena 12(2);

(b)

je v državi članici, v kateri ima sedež, začel ustrezne postopke za izterjavo, ki so mu na voljo na podlagi izvršilnega naslova iz odstavka 1, in na podlagi sprejetih ukrepov ne bo prišlo do plačila terjatve v celoti.

3.   V zaprosilu za izterjavo se navede:

(a)

ime, naslov in vse druge ustrezne informacije v zvezi z identifikacijo zadevne osebe in/ali tretje osebe, ki ima njena sredstva;

(b)

ime, naslov in vse druge ustrezne informacije v zvezi z identifikacijo organa prosilca;

(c)

izvršilni naslov, ki ga je izdala država članica, v kateri ima organ prosilec sedež;

(d)

vrsto in znesek terjatve, vključno z glavnico ter zapadlimi obrestmi, drugimi kaznimi, globami in stroški, izraženimi v valutah držav članic, v katerih sta sedeža obeh organov;

(e)

datum, ko je organ prosilec in/ali zaprošeni organ naslovniku vročil izvršilni naslov;

(f)

datum, od katerega, in obdobje, v katerem je mogoča izvršitev po veljavni zakonodaji države članice, v kateri je sedež organa prosilca;

(g)

vse druge ustrezne informacije.

Zaprosilo za izterjavo vključuje tudi izjavo organa prosilca, s katero potrjuje, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

4.   Takoj, ko organ prosilec izve za kakršne koli pomembne informacije v zvezi z zadevo, na katero se nanaša zaprosilo za izterjavo, se obrne na zaprošeni organ.

Člen 8

Izvršilni naslov se neposredno prizna in avtomatično upošteva kot izvršilni naslov države članice, v kateri je sedež zaprošenega organa.

Ne glede na prvi odstavek se izvršilni naslov, če je to ustrezno in v skladu z določbami, veljavnimi v državi članici, v kateri ima zaprošeni organ sedež, lahko sprejme, prizna, dopolni ali nadomesti z izvršilnim naslovom, ki omogoča izterjavo na ozemlju te države članice.

Države članice si prizadevajo, da v treh mesecih od dneva prejema zaprosila za izterjavo zaključijo formalnosti za sprejem, priznanje, dopolnitev ali nadomestitev izvršilnega naslova, razen v primerih iz četrtega odstavka. Izvedbe teh formalnosti ni mogoče odreči, če je izvršilni naslov pravilno sestavljen. Zaprošeni organ obvesti organ prosilec o razlogih za prekoračitev trimesečnega roka.

Če je katera koli od teh formalnosti vzrok za spor v zvezi s terjatvijo in/ali izvršilnim naslovom, ki ga izda organ prosilec, se uporabi člen 12.

Člen 9

1.   Terjatve se izterjajo v valuti države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež. Izterjani znesek zaprošeni organ v celoti nakaže organu prosilcu.

2.   Zaprošeni organ lahko, kadar to dovoljujejo zakoni in drugi predpisi države članice, v kateri ima sedež, in po posvetovanju z organom prosilcem, dolžniku odobri rok za plačilo ali dovoli plačilo na obroke. Obresti, ki jih zaprošeni organ zaračuna za čas podaljšanja roka za plačilo, se prav tako nakažejo v državo članico, v kateri ima sedež organ prosilec.

Od dneva, ko je izvršilni naslov za izterjavo terjatve neposredno priznan v skladu s prvim odstavkom člena 8 ali sprejet, priznan, dopolnjen ali nadomeščen v skladu z drugim odstavkom člena 8, se zaračunajo obresti za vsako zamudo pri plačilu po določbah zakonov in drugih predpisov, veljavnih v državi članici, v kateri je sedež zaprošenega organa, in se prav tako nakažejo v državo članico, v kateri ima sedež organ prosilec.

Člen 10

Ne glede na drugi odstavek člena 6 ni nujno, da za terjatve, ki so predmet izterjave, veljajo ugodnosti, ki veljajo za podobne terjatve iz države članice, v kateri ima sedež zaprošeni organ.

Člen 11

Zaprošeni organ takoj obvesti organ prosilec o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi z zaprosilom za izterjavo.

Člen 12

1.   Če med postopkom za izterjavo zainteresirana stranka izpodbija terjatev in/ali izvršilni naslov, ki ga je izdala država članica, v kateri ima organ prosilec sedež, zainteresirana stranka sproži postopek pri pristojnem organu države članice, v kateri ima sedež organ prosilec, v skladu z veljavnimi pravili te države. Organ prosilec mora o takšnem postopku obvestiti zaprošeni organ. O postopku lahko zaprošeni organ obvesti tudi zainteresirana stranka.

2.   Ko zaprošeni organ prejme obvestilo iz odstavka 1, bodisi od organa prosilca ali od zainteresirane stranke, prekine postopek za izterjavo terjatve, dokler organ, pristojen za zadevo, ne sprejme odločitve, razen če organ prosilec zahteva drugače v skladu z drugim pododstavkom tega odstavka. Če zaprošeni organ meni, da je to potrebno, in brez poseganja v člen 13, lahko sprejme ukrepe zavarovanja za zagotovitev izterjave, če veljavni zakoni ali drugi predpisi v državi članici, v kateri ima sedež, to dovoljujejo za podobne terjatve.

Organ prosilec lahko v skladu z zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi v državi članici, v kateri ima sedež, zahteva od zaprošenega organa, da izterja izpodbijano terjatev, v kolikor ustrezni zakoni in drugi predpisi, veljavni v državi članici, v kateri ima sedež zaprošeni organ, dovoljujejo tak postopek. Če je pozneje izid izpodbijanja ugoden za dolžnika, mora organ prosilec vrniti vse izterjane zneske, skupaj z ustreznim povračilom v skladu z zakonodajo, veljavno v državi članici, v kateri ima sedež zaprošeni organ.

3.   Če se izpodbijajo ukrepi, sprejeti za izvršitev v državi članici, v kateri ima sedež zaprošeni organ, se postopek začne pri pristojnem organu te države članice v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi.

4.   Če je pristojni organ, pri katerem se začne postopek v skladu z odstavkom 1, splošno ali upravno sodišče, se odločba tega sodišča, kolikor je ugodna za organ prosilec in omogoča izterjavo terjatve v državi članici, v kateri ima organ prosilec sedež, šteje za „izvršilni naslov“ v smislu členov 6, 7 in 8 in se izterjava terjatve izvede na podlagi te odločbe.

Člen 13

Zaprošeni organ na podlagi obrazloženega zaprosila organa prosilca sprejme ukrepe zavarovanja za zagotovitev izterjave terjatve, če to dovoljujejo zakoni ali drugi predpisi, ki veljajo v državi članici, v kateri ima sedež.

Za izvajanje določb prvega odstavka se smiselno uporabljajo členi 6, 7(1), (3) in (5) ter členi 8, 11, 12 in 14.

Člen 14

Zaprošeni organ ni dolžan:

(a)

nuditi pomoči iz členov 6 do 13, če bi zaradi položaja dolžnika izterjava terjatve povzročila resne ekonomske ali socialne težave v državi članici, v kateri ima ta organ sedež, v kolikor zakoni in drugi predpisi, veljavni v državi članici, v kateri ima sedež zaprošeni organ, dovoljujejo tak ukrep za podobne domače terjatve;

(b)

nuditi pomoči iz členov 4 do 13, če se prvotno zaprosilo po členih 4, 5 ali 6 nanaša na terjatve, stare več kot pet let, šteto od trenutka, ko je v skladu z zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi v državi članici, v kateri ima sedež organ prosilec, izdan izvršilni naslov, do dneva zaprosila. Vendar pa v primerih, ko se terjatev ali izvršilni naslov izpodbijata, začne rok teči od trenutka, ko država prosilka ugotovi, da terjatve ali izvršilnega naslova ni več mogoče izpodbijati.

Zaprošeni organ obvesti organ prosilec o razlogih za zavrnitev zaprosila za pomoč. O takšni obrazloženi zavrnitvi se obvesti tudi Komisijo.

Člen 15

1.   Glede zastaralnih rokov se uporabljajo izključno predpisi, ki veljajo v državi članici, v kateri ima sedež organ prosilec.

2.   Za ukrepe, ki jih zaprošeni organ sprejme za izterjavo terjatev na podlagi zaprosila za pomoč, in ki bi, če bi jih sprejel organ prosilec, imeli učinek zadržanja ali pretrganja zastaranja po predpisih, ki veljajo v državi članici, v kateri ima sedež organ prosilec, se šteje, da imajo učinek zadržanja ali prekinitve, kot da bi bili izvedeni v tej državi.

Člen 16

Dokumenti in informacije, ki se v skladu s to direktivo pošljejo zaprošenemu organu, se lahko sporočijo samo:

(a)

osebi, navedeni v zaprosilu za pomoč;

(b)

osebam in organom, ki so odgovorni za izterjavo terjatev, samo za ta namen;

(c)

sodnim organom, ki obravnavajo zadeve v zvezi z izterjavo terjatev.

Člen 17

Skupaj z zaprosilom za pomoč, izvršilnim naslovom in drugimi ustreznimi dokumenti se pošlje tudi prevod v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, pri čemer se ta organ lahko prevodu odpove.

Člen 18

1.   Zaprošeni organ od zadevne osebe izterja in obdrži zneske vseh stroškov, povezanih z izterjavo, v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki se v državi članici, v kateri ima sedež, uporabljajo za podobne terjatve.

2.   Države članice se med sabo odpovejo vsem povračilom stroškov, ki izvirajo iz vzajemne pomoči, ki si jo nudijo na podlagi te direktive.

3.   Kjer izterjava predstavlja posebne težave, in sicer zaradi visokih stroškov ali ker je povezana z bojem proti organiziranemu kriminalu, se organ prosilec in zaprošeni organ lahko za vsak primer posebej sporazumeta o posebni ureditvi povračil.

4.   Država članica, v kateri ima organ prosilec sedež, je državi članici, v kateri ima sedež zaprošeni organ, odgovorna za vse stroške in izgubo, nastalo zaradi ukrepov, za katere se ugotovi, da so neupravičeni bodisi zaradi vsebine terjatve ali veljavnosti naslova, ki ga je izdal organ prosilec.

Člen 19

Države članice druga drugi pošljejo seznam organov, pooblaščenih za izdajanje ali prejemanje zaprosil za pomoč.

Člen 20

1.   Komisiji pomaga Odbor za izterjavo (v nadaljnjem besedilu „Odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 21

Odbor lahko obravnava vsa vprašanja v zvezi z uporabo te direktive, ki mu jih predloži predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

Člen 22

Podrobna pravila za uporabo členov 4(2) in (4), 5(2) in (3) in členov 7, 8, 9, 11, 12(1) in (2), 14, 18(3) in 24 ter za določitev sredstev, ki jih je možno uporabiti za komunikacijo med državami članicami, podrobna pravila za konverzijo, prenos izterjanih zneskov in določitev najnižjega zneska terjatev, za katere se lahko zaprosi za pomoč, se določijo v skladu s postopkom iz člena 20(2).

Člen 23

Ta direktiva ne preprečuje, da si določene države članice nudijo večjo vzajemno pomoč v okviru morebitnega sporazuma ali dogovora, vključno s sporazumi ali dogovori na področju vročanja sodnih in izvensodnih pisanj.

Člen 24

Vsaka država članica obvesti Komisijo o ukrepih, sprejetih za izvajanje te direktive.

Komisija o tem obvesti druge države članice.

Vsaka država članica letno obvešča Komisijo o številu zaprosil za informacije, številu vročitev in izterjav, ki jih pošlje ali prejme vsako leto, o znesku terjatev in o izterjanih zneskih.

Komisija vsaki dve leti poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi teh določb in o doseženih rezultatih.

Člen 25

Direktiva 76/308/EGS, kakor je bila spremenjena z akti iz delov A in B Priloge I, se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos direktiv, navedenimi v delu C Priloge I, v nacionalno pravo.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 26

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 27

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. maja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 19. junija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 93, 27.4.2007, str. 15.

(3)  UL L 73, 19.3.1976, str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003. Originalni naslov Direktive se glasi „Direktiva Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev, ki izhajajo iz poslovanja, ki je del sistema financiranja Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, ter iz prelevmanov in carin“. Naslov je bil spremenjen z Direktivo 79/1071/EGS (UL L 331, 27.12.1979, str. 10), Direktivo 92/12/EGS (UL L 76, 23.3.1992, str. 1) in Direktivo 2001/44/ES (UL L 175, 28.6.2001, str. 17).

(4)  Glej dela A in B Priloge I.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL L 336, 27.12.1977, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/98/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 129).


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom sprememb

(iz člena 25)

Direktiva 76/308/EGS

(UL L 73, 19.3.1976, str. 18).

 

Direktiva 79/1071/EGS

(UL L 331, 27.12.1979, str. 10).

 

Direktiva 92/12/EGS

(UL L 76, 23.3.1992, str. 1).

Samo člen 30a

Direktiva 92/108/EGS

(UL L 390, 31.12.1992, str. 124).

Samo člen 1, točka 9

Direktiva 2001/44/ES

(UL L 175, 28.6.2001, str. 17).

 

DEL B

Nerazveljavljeni akti o spremembi

Akt o Pristopu iz leta 1979

Akt o Pristopu iz leta 1985

Akt o Pristopu iz leta 1994

Akt o Pristopu iz leta 2003

DEL C

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 25)

Direktiva

Rok za prenos

76/308/EGS

1. januar 1978

79/1071/EGS

1. januar 1981

92/12/EGS

1. januar 1993 (1)

92/108/EGS

31. december 1992

2001/44/ES

30. junij 2002


(1)  Kraljevina Danska ima glede člena 9(3) dovoljenje, da sprejme zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to določbo najpozneje do 1. januarja 1993.


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Direktiva 76/308/EGS

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2, uvodno besedilo, točke (a) do (e)

Člen 2, prvi odstavek, točke (a) do (e)

Člen 2, uvodno besedilo, točka (f), prva, druga in tretja alinea

Člen 2, prvi odstavek, točka (f)(i), (ii) in (iii)

Člen 2, uvodno besedilo, točke (g) do (i),

Člen 2, prvi odstavek, točke (g) do (i)

Člen 3, prva do peta alinea

Člen 3, točke (1) do (5)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, prvi pododstavek

Člen 3, točka (6)(l)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, drugi pododstavek

Člen 3, točka (6)(a)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, tretji pododstavek

Člen 3, točka (6)(c)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, četrti pododstavek

Člen 3, točka (6)(b)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, peti pododstavek

Člen 3, točka (6)(e)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, šesti pododstavek

Člen 3, točka (6)(d)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, sedmi pododstavek

Člen 3, točka (6)(f)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, osmi pododstavek

Člen 3, točka (6)(o)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, deveti pododstavek

Člen 3, točka (6)(h)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, deseti pododstavek

Člen 3, točka (6)(g)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, enajsti pododstavek

Člen 3, točka (6)(i)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, dvanajsti pododstavek

Člen 3, točka (6)(k)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, trinajsti pododstavek

Člen 3, točka (6)(m)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, štirinajsti pododstavek

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, petnajsti pododstavek

Člen 3, točka (6)(p)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, šestnajsti pododstavek

Člen 3, točka (6)(j)

Člen 3, šesta alinea, prvi odstavek, sedemnajsti pododstavek

Člen 3, točka (6)(n)

Člen 3, šesta alinea, drugi odstavek

Člen 2, drugi odstavek

Člena 4 in 5

Člena 4 in 5

Člen 6(1)

Člen 6, prvi odstavek

Člen 6(2)

Člen 6, drugi odstavek

Člen 7(1) in (2)

Člen 7(1) in (2)

Člen 7(3)

Člen 7(3), prvi pododstavek

Člen 7(4)

Člen 7(3), drugi pododstavek

Člen 7(5)

Člen 7(4)

Člen 8(1)

Člen 8, prvi odstavek

Člen 8(2), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 8, drugi, tretji in četrti odstavek

Členi 9 do 19

Členi 9 do 19

Člen 20(1) in (2)

Člen 20(1) in (2)

Člen 20(3)

Členi 21, 22 in 23

Členi 21, 22 in 23

Člen 24

Člen 25, prvi odstavek, prvi in drugi stavek

Člen 24, prvi in drugi odstavek

Člen 25, drugi odstavek, prvi in drugi stavek

Člen 24, tretji in četrti odstavek

Člen 26

Člen 27

Priloga I

Priloga II


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

10.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/39


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. junija 2008

o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za odhodke, nastale zaradi sprejetja nujnih ukrepov v zvezi z bojem proti atipični kokošji kugi v Združenem kraljestvu leta 2005

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2411)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2008/428/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti členov 3(3) in 4(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izbruhi atipične kokošje kuge so se v Združenem kraljestvu pojavili leta 2005. Pojav navedene bolezni je pomenil resno nevarnost za živino v Skupnosti.

(2)

Da se prepreči širjenje bolezni in pripomore k njenemu čimprejšnjemu izkoreninjenju, mora Skupnost finančno prispevati k upravičenim odhodkom držav članic, nastalim zaradi sprejetja nujnih ukrepov v zvezi z bojem proti tej bolezni v skladu z Odločbo 90/424/EGS.

(3)

Z Odločbo Komisije 2006/602/ES z dne 6. septembra 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za izkoreninjenje atipične kokošje kuge v Združenem kraljestvu leta 2005 (2) je bil dodeljen finančni prispevek Skupnosti v višini 50 % odhodkov, upravičenih do finančne podpore Skupnosti, namenjen izvajanju ukrepov za odpravljanje te bolezni.

(4)

V skladu z navedeno odločbo mora plačilo prispevka Skupnosti temeljiti na zahtevku, ki ga je Združeno kraljestvo predložilo 11. junija 2007, in dokumentaciji iz člena 7 Uredbe Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (3).

(5)

Glede na navedeno je treba določiti celotni znesek finančnega prispevka Skupnosti za nastale upravičene odhodke, povezane z izkoreninjenjem atipične kokošje kuge v Združenem kraljestvu leta 2005.

(6)

Iz rezultatov inšpekcijskih pregledov, ki jih je v skladu z veterinarskimi pravili Skupnosti in pogoji za dodelitev finančnega prispevka Skupnosti opravila Komisija, je razvidno, da vsi navedeni odhodki niso upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti.

(7)

Pripombe Komisije, metoda izračuna upravičenih odhodkov in končne ugotovitve so bili Združenemu kraljestvu sporočeni v dopisu z dne 21. decembra 2007.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupni finančni prispevek Skupnosti za odhodke, povezane z izkoreninjenjem atipične kokošje kuge v Združenem kraljestvu leta 2005, v skladu z Odločbo 2006/602/ES, je določen na 75 958,12 EUR.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 9. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 246, 8.9.2006, str. 7.

(3)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.