ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 141

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
31. maj 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 480/2008 z dne 26. maja 2008 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov, za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 481/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 482/2008 z dne 30. maja 2008 o vzpostavitvi sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme, ki ga morajo uvesti izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, in spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2096/2005 ( 1 )

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 483/2008 z dne 30. maja 2008 o vpisu nekaterih imen v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (ZOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ZGO), Chodské pivo (ZGO))

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 484/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. junija 2008

13

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/404/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. maja 2008 o spremembi Odločbe 2003/467/ES o priznanju določene upravne regije v Italiji kot uradno proste tuberkuloze govedi in nekaterih upravnih regij na Poljskem kot uradno prostih enzootske goveje levkoze (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1876)  ( 1 )

16

 

 

PRIPOROČILA

 

 

Komisija

 

 

2008/405/ES

 

*

Priporočilo Komisije z dne 28. maja 2008 o ukrepih za zmanjšanje tveganja za snovi 2-nitrotoluen in 2,4-dinitrotoluen (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2233)  ( 1 )

20

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006) (Popravljena različica v UL L 136, 29.5.2007, str. 3)

22

 

*

Popravek Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L 268, 24.9.1991) (Slovenska posebna izdaja, Poglavje 3, Zvezek 12, str. 58)

22

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/1


UREDBA SVETA (ES) št. 480/2008

z dne 26. maja 2008

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov, za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli glede ribolova v obalnih vodah Sejšelov, je bil sprejet z Uredbo Sveta (ES) št. 115/2006 z dne 23. januarja 2006 (2).

(2)

V skladu s členom 9 Sporazuma sta se Evropska skupnost in Sejšeli srečali na skupnem odboru.

(3)

Po zasedanju skupnega odbora so bile sprejete spremembe Protokola, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom o partnerstvu na področju ribolova, parafiranim 23. septembra 2004 in sprejetim z Uredbo (ES) št. 115/2006.

(4)

V interesu Skupnosti je, da se spremembe Protokola odobrijo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo k tej uredbi (3).

Člen 2

Ribolovne možnosti, določene s Protokolom in Uredbo (ES) št. 115/2006, se ne spremenijo in se potrdijo po naslednjem ključu:

Ribolovna kategorija

Država članica

Ribolovne možnosti

Plovila za ribolov tunov s potegalko

Francija

17 plovil

Španija

22 plovil

Italija

1 plovilo

Plovila za ribolov s površinskim parangalom

Španija

2 plovili

Francija

5 plovil

Portugalska

5 plovil

Če zahtevki za dovoljenja držav članic ne zajemajo vseh ribolovnih možnosti, ki jih določa Protokol, lahko Komisija upošteva zahtevke za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo na podlagi tega sporazuma, Komisijo uradno obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v ribolovni coni Sejšelov v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (4).

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL C 286 E, 23.11.2006, str. 481.

(2)  UL L 21, 25.1.2006, str. 1.

(3)  UL L 48, 22.2.2008, str. 33.

(4)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 481/2008

z dne 30. maja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. maja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 30. maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

53,6

MK

44,3

TN

105,3

TR

69,5

ZZ

68,2

0707 00 05

MK

30,3

TR

109,7

ZZ

70,0

0709 90 70

TR

103,1

ZZ

103,1

0805 10 20

EG

67,0

IL

65,9

MA

54,5

TN

91,4

TR

71,2

US

60,7

ZA

97,5

ZZ

72,6

0805 50 10

AR

154,7

IL

134,6

TR

149,9

US

152,9

UY

61,8

ZA

110,6

ZZ

127,4

0808 10 80

AR

126,8

BR

88,0

CA

61,8

CL

91,2

CN

85,5

MK

65,0

NZ

112,5

TR

85,9

US

120,1

UY

94,7

ZA

83,5

ZZ

92,3

0809 20 95

TR

465,8

US

508,1

ZZ

487,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 482/2008

z dne 30. maja 2008

o vzpostavitvi sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme, ki ga morajo uvesti izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, in spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2096/2005

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu z Uredbo (ES) št. 550/2004 opredeliti in sprejeti ustrezne določbe varnostnih predpisov Eurocontrola („ESARR“) ter pri tem upoštevati veljavno zakonodajo Skupnosti. ESARR 6, z naslovom „Programska oprema pri sistemih VZP“, obsega sklop zakonskih varnostnih zahtev za uvedbo sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2096/2005 z dne 20. decembra 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (2) v zadnjem stavku uvodne izjave 12 določa, da bi morale biti „ustrezne določbe ESARR 1 o nadzoru varnosti pri VZP in ESARR 6 o programski opremi pri sistemih VZP prepoznane in sprejete v posebnih predpisih Skupnosti.“

(3)

Izvajalci služb zračnega prometa bi morali v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2096/2005 uvesti sistem obvladovanja varnosti kot tudi varnostne zahteve za oceno in ublažitev tveganja v zvezi s spremembami. Izvajalci služb zračnega prometa bi morali v sklopu sistema obvladovanja varnosti ter v okviru dejavnosti ocene in ublažitve tveganja v zvezi s spremembami opredeliti in uvesti sistem za zagotavljanje varnosti programske opreme, namenjen izrecni obravnavi vidikov, povezanih s programsko opremo.

(4)

Glavni cilj varnosti programske opreme, ki ga je treba izpolniti za funkcionalne sisteme, ki vsebujejo programsko opremo, je zagotoviti, da se tveganje v zvezi z uporabo programske opreme v sistemih evropske mreže za upravljanje zračnega prometa („programska oprema EATMN“) zmanjša na sprejemljivo raven.

(5)

Ta uredba ne bi smela zajemati vojaških operacij in usposabljanja, kot je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (3).

(6)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2096/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za opredelitev in uvedbo sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme s strani izvajalcev služb zračnega prometa (ATS), subjektov, ki zagotavljajo upravljanje pretoka zračnega prometa (ATFM) in upravljanje zračnega prostora (ASM) za splošni zračni promet ter izvajalcev komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS).

Opredeljuje in sprejema obvezne določbe varnostnih predpisov Eurocontrola – ESARR 6 – z naslovom „Programska oprema pri sistemih VZP“, izdanih 6. novembra 2003.

2.   Ta uredba se uporablja za novo programsko opremo in morebitne spremembe programske opreme sistemov za ATS, ASM, ATFM in CNS.

Ne uporablja se za programsko opremo sestavnih delov na krovu letal in za opremo v vesolju.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov, določene v členu 2 Uredbe (ES) št. 549/2004.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

1.

„programska oprema“ pomeni računalniške programe in ustrezne konfiguracijske podatke, vključno z nerazvojno programsko opremo, vendar brez elektronskih delov, kot so integrirana vezja, programirljiva polja vrat ali polprevodniški logični krmilniki, namenjeni za specifično aplikacijo;

2.

„konfiguracijski podatki“ pomenijo podatke, s katerimi se generični sistem programske opreme konfigurira za posamezen namen uporabe;

3.

„nerazvojna programska oprema“ pomeni programsko opremo, ki ni bila razvita posebej za kako pogodbo;

4.

„zagotavljanje varnosti“ pomeni vse načrtovane in sistematične dejavnosti, ki so potrebne za vzpostavitev ustreznega zaupanja, da izdelek, služba, organizacija ali funkcionalni sistem dosega zadovoljivo ali sprejemljivo varnost;

5.

„organizacija“ pomeni izvajalca ATS, izvajalca CNS ali subjekt, ki zagotavlja ATFM ali ASM;

6.

„funkcionalni sistem“ pomeni kombinacijo sistemov, postopkov in človeških virov za izvajanje funkcij v zvezi z upravljanjem zračnega prometa;

7.

„tveganje“ pomeni kombinacijo skupne verjetnosti ali pogostnosti pojavljanja škodljivih učinkov, ki so posledica nevarnosti, in resnosti teh učinkov;

8.

„nevarnost“ pomeni vsako stanje, dogodek ali okoliščino, ki bi lahko povzročili nesrečo;

9.

„nova programska oprema“ pomeni programsko opremo, ki je bila naročena ali za katero so bile podpisane obvezujoče pogodbe po začetku veljavnosti te uredbe;

10.

„varnostni cilj“ pomeni kakovostno ali količinsko navedbo, ki opredeljuje največjo pogostnost ali verjetnost, pri kateri se lahko pričakuje nevarnost;

11.

„varnostna zahteva“ pomeni sredstva za ublažitev tveganja, opredeljena s strategijo ublažitve tveganja, ki izpolnjuje poseben varnostni cilj, vključno z organizacijskimi, operativnimi, postopkovnimi, funkcijskimi zahtevami ter zahtevami glede zmogljivosti in interoperabilnosti ali okoljskimi značilnostmi;

12.

„prehod ali vroča menjava“ pomeni način zamenjave sestavnih delov ali programske opreme sistema evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (EATMN), medtem ko sistem deluje;

13.

„varnostna zahteva za programsko opremo“ pomeni opis tega, kar mora programska oprema izdelati na podlagi danih vnosov in ob danih omejitvah, ob izpolnitvi te zahteve pa je zagotovljeno, da programska oprema EATMN deluje varno in v skladu z operativno potrebo;

14.

„programska oprema EATMN“ pomeni programsko opremo, ki se uporablja v sistemih EATMN iz člena 1;

15.

„veljavnost zahtev“ pomeni potrditev na podlagi pregleda in zagotovitev objektivnega dokaza, da so posebne zahteve za specifično uporabo take, kot je bilo predvideno;

16.

„doseženo z neodvisnostjo“ pomeni – za dejavnosti postopka preverjanja programske opreme –, da dejavnosti postopka preverjanja izvede(-jo) oseba(-e), ki ni(-so) razvijalec(-ci) izdelka, ki ga preverja(-jo);

17.

„napaka programske opreme“ pomeni nezmožnost programa, da pravilno izvaja zahtevano funkcijo;

18.

„okvara programske opreme“ pomeni nezmožnost programa, da izvaja zahtevano funkcijo;

19.

„COTS“ pomeni na trgu dostopno aplikacijo, ki jo prodajajo ponudniki prek javnih kataloških seznamov in ni namenjena prilagoditvi željam kupcev ali izboljšavi;

20.

„sestavni deli programske opreme“ pomenijo osnovno enoto, ki se lahko vgradi ali poveže z drugimi ponovno uporabljivimi enotami programske opreme z namenom združitve in izdelave programske aplikacije po meri;

21.

„samostojni sestavni deli programske opreme“ pomenijo tiste sestavne dele programske opreme, ki zaradi okvare, ki povzroči nevarnost, ne prenehajo delovati;

22.

„časovni učinki programske opreme“ pomenijo čas, ki ga ima programska oprema za odziv na dane vnose ali periodične dogodke, in/ali zmogljivost programske opreme z vidika transakcij ali sporočil, ki jih obdela na enoto časa;

23.

„zmogljivost programske opreme“ pomeni zmožnost programske opreme, da obdela določeno količino pretoka podatkov;

24.

„točnost“ pomeni potrebno natančnost izračunanih rezultatov;

25.

„uporaba virov programske opreme“ pomeni količino virov v računalniškem sistemu, ki jih lahko uporablja uporabniška programska oprema;

26.

„robustnost programske opreme“ pomeni obnašanje programske opreme v primeru nepričakovanih vnosov, napak strojne opreme in prekinitev napajanja v samem računalniškem sistemu ali priključenih napravah;

27.

„odpornost na preobremenitve“ pomeni obnašanje sistema v primeru vnosov, ki presegajo količino podatkov, predvideno za običajno delovanje sistema, in zlasti njegovo odpornost na take vnose;

28.

„pravilno in popolno preverjanje programske opreme EATMN“ pomeni, da je v vseh varnostnih zahtevah za programsko opremo pravilno navedeno, kaj se zahteva za posamezen sestavni del programske opreme v postopku ocene in ublažitve tveganja, in da je izpolnjevanje teh zahtev dokazano v skladu z zahtevano ravnijo zagotovil za programsko opremo;

29.

„podatki o življenjskem ciklu programske opreme“ pomenijo podatke, pridobljene v življenjskem ciklu programske opreme z namenom načrtovanja, usmerjanja, razlaganja, določanja, evidentiranja ali zagotavljanja dokazov o dejavnostih; ti podatki omogočajo procese življenjskega cikla programske opreme, odobritev sistema ali opreme in spremembo programskega izdelka po odobritvi;

30.

„življenjski cikel programske opreme“ pomeni:

(a)

urejeno zbirko procesov, za katere organizacija ugotovi, da so zadostni in ustrezni za izdelavo programskega izdelka;

(b)

obdobje, ki se začne z odločitvijo za izdelavo ali spremembo programskega izdelka in konča z umikom izdelka iz prometa;

31.

„varnostna zahteva za sistem“ pomeni varnostno zahtevo, izpeljano za funkcionalni sistem.

Člen 3

Splošne varnostne zahteve

1.   Kadar koli mora organizacija izpeljati postopek ocene in ublažitve tveganja v skladu z veljavnim pravnim redom Skupnosti ali nacionalnim pravnim redom, opredeli in uvede sistem za zagotavljanje varnosti programske opreme, namenjen izrecni obravnavi vidikov, povezanih s programsko opremo EATMN, vključno z vsemi spremembami pri delovanju spletne programske opreme, zlasti prehod ali vroča menjava.

2.   Najmanj, kar organizacija zagotovi, je, da njen sistem za zagotavljanje varnosti programske opreme predloži dokaze in argumente, ki dokazujejo naslednje:

(a)

v varnostnih zahtevah za programsko opremo je pravilno navedeno, kaj se zahteva za programsko opremo, da bi izpolnjevala varnostne cilje in zahteve, kot so določene s postopkom ocene in ublažitve tveganja;

(b)

sledljivost je obravnavana v zvezi z vsemi varnostnimi zahtevami za programsko opremo;

(c)

implementacija programske opreme ne zajema funkcij, ki negativno vplivajo na varnost;

(d)

programska oprema EATMN izpolnjuje zahteve zanjo z ravnijo zaupanja, ki je skladna s kritičnostjo programske opreme;

(e)

zagotovila potrjujejo, da so splošne varnostne zahteve, določene v točkah (a) do (d), izpolnjene, in argumenti, ki dokazujejo potrebna zagotovila, so vedno izpeljani iz:

(i)

znane izvršljive različice programske opreme;

(ii)

znanega niza konfiguracijskih podatkov ter

(iii)

znanega niza programskih izdelkov in opisov, vključno s specifikacijami, ki so bili uporabljeni pri proizvodnji te različice.

3.   Organizacija da nacionalnemu nadzornemu organu na voljo potrebna zagotovila, ki dokazujejo, da so zahteve, določene v odstavku 2, izpolnjene.

Člen 4

Zahteve, ki se uporabljajo za sistem za zagotavljanje varnosti programske opreme

Najmanj, kar organizacija zagotovi, je, da (je) sistem za zagotavljanje varnosti programske opreme:

1.

dokumentiran, konkretno kot del skupne dokumentacije o oceni in ublažitvi tveganja;

2.

dodeli ravni zagotovil za programsko opremo vsej operacijski programski opremi EATMN skladno z zahtevami iz Priloge I;

3.

vključuje zagotovila za:

(a)

veljavnost varnostnih zahtev za programsko opremo skladno z zahtevami iz dela A Priloge II;

(b)

preverjanje programske opreme skladno z zahtevami iz dela B Priloge II;

(c)

upravljanje konfiguracije programske opreme skladno z zahtevami iz dela C Priloge II;

(d)

sledljivost varnostnih zahtev za programsko opremo skladno z zahtevami iz dela D Priloge II;

4.

določa strogost, s katero se določijo zagotovila. Strogost se mora opredeliti za vsako raven zagotovil za programsko opremo in se mora povečati z rastjo kritičnosti programske opreme. V ta namen:

(a)

spreminjanje strogosti zagotovil na raven zagotovil za programsko opremo mora vključevati naslednja merila:

(i)

mora biti doseženo z neodvisnostjo;

(ii)

mora biti doseženo;

(iii)

ni obvezno;

(b)

zagotovila, ki ustrezajo posamezni ravni zagotovil za programsko opremo, morajo zagotavljati zadostno gotovost, da je programsko opremo EATMN mogoče uporabljati dokaj varno;

5.

uporablja povratne informacije na podlagi izkušenj programske opreme EATMN, da potrdi ustreznost sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme in dodelitve ravni zagotovil. V ta namen se posledice napake ali okvare programske opreme, sporočene v skladu z ustreznimi zahtevami glede poročanja in ocene dogodkov v zvezi z varnostjo, presoja v primerjavi s posledicami, ugotovljenimi za zadevni sistem v skladu s klasifikacijskim seznamom resnosti posledic iz odstavka 3.2.4. oddelka 4. Priloge II k Uredbi (ES) št. 2096/2005.

Člen 5

Zahteve, ki se uporabljajo za spremembe programske opreme in za specifično programsko opremo

1.   Za kakršne koli spremembe programske opreme ali za posebne vrste programske opreme, kot so COTS, nerazvojna programska oprema ali predhodno uporabljena programska oprema, za katero nekaterih zahtev iz člena 3(2)(d) ali (e) ali iz člena 4(2), (3), (4) ali (5) ni mogoče uporabiti, organizacija zagotovi, da sistem za zagotavljanje varnosti programske opreme zagotavlja – z drugimi sredstvi, izbranimi in dogovorjenimi z nacionalnim nadzornim organom – enako raven zaupanja kot ustrezna raven zagotovil za programsko opremo, kadar je ta določena.

Ta sredstva morajo zagotavljati zadostno gotovost, da programska oprema izpolnjuje varnostne cilje in zahteve, kot se določijo s postopkom ocene in ublažitve varnostnega tveganja.

2.   Za oceno sredstev iz odstavka 1 lahko nacionalni nadzorni organ uporabi priznano organizacijo ali priglašeni organ.

Člen 6

Sprememba Uredbe (ES) št. 2096/2005

V Prilogi II Uredbe (ES) št. 2096/2005 se doda naslednji oddelek:

„3.2.5   Oddelek 5

Sistem za zagotavljanje varnosti programske opreme

V okviru delovanja sistema obvladovanja varnosti izvajalec služb zračnega prometa uvede sistem za zagotavljanje varnosti programske opreme v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2008 z dne 30. maja 2008 o vzpostavitvi sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme, ki ga morajo uvesti izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, in spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 (4).

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Od 1. januarja 2009 se uporablja za novo programsko opremo sistemov EATMN iz člena 1(2).

Od 1. julija 2010 se uporablja za vse spremembe programske opreme sistemov EATMN iz člena 1(2), ki takrat že delujejo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2008

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Član Komisije


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 10.

(2)  UL L 335, 21.12.2005, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1315/2007 (UL L 291, 9.11.2007, str. 16).

(3)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(4)  UL L 141, 31.5.2008, str. 5.“


PRILOGA I

Zahteve, ki se uporabljajo za raven zagotovil za programsko opremo iz člena 4(2)

1.

Raven zagotovil za programsko opremo povezuje strogost zanesljivosti programske opreme s kritičnostjo programske opreme EATMN, in sicer z uporabo klasifikacijskega seznama resnosti posledic iz odstavka 3.2.4. oddelka 4 Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 2096/2005 v povezavi z verjetnostjo pojava kake negativne posledice. Določijo se najmanj štiri ravni zagotovil za programsko opremo, pri čemer raven zagotovil za programsko opremo 1 pomeni najbolj kritično raven.

2.

Dodeljena raven zagotovil za programsko opremo je sorazmerna z najbolj kritično posledico, ki jo lahko napake ali okvare programske opreme povzročijo, v skladu z odstavkom 3.2.4. oddelka 4 Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 2096/2005. Pri tem se upošteva zlasti tveganje v zvezi z napakami ali okvarami programske opreme ter ugotovljeno arhitekturno in/ali postopkovno obrambo.

3.

Sestavnim delom programske opreme EATMN, za katere ni mogoče dokazati, da so neodvisni drug od drugega, se dodeli raven zagotovil za programsko opremo, ki se uporablja za najbolj kritičnega izmed odvisnih sestavnih delov.


PRILOGA II

Del A:   Zahteve, ki se uporabljajo za zagotovilo za veljavnost varnostnih zahtev za programsko opremo iz člena 4(3)(a)

1.

V varnostnih zahtevah za programsko opremo se določi funkcionalno obnašanje programske opreme EATMN pri pravilnem in motenem delovanju, in sicer se po potrebi določijo njeni časovni učinki, zmogljivost, točnost, uporaba virov programske opreme na ciljni strojni opremi, robustnost pri nepravilnem delovanju in odpornost na preobremenitve.

2.

Varnostne zahteve za programsko opremo so popolne in pravilne ter izpolnjujejo varnostne zahteve za sistem.

Del B:   Zahteve, ki se uporabljajo za zagotovilo za preverjanje programske opreme iz člena 4(3)(b)

1.

Funkcionalno obnašanje programske opreme EATMN ter njeni časovni učinki, zmogljivost, točnost, uporaba virov programske opreme na ciljni strojni opremi, robustnost pri nepravilnem delovanju in odpornost na preobremenitve izpolnjujejo zahteve za programsko opremo.

2.

Programska oprema EATMN se ustrezno preverja z analizo in/ali preskušanjem in/ali na enakovreden način, dogovorjen z nacionalnim nadzornim organom.

3.

Preverjanje programske opreme EATMN mora biti pravilno in popolno.

Del C:   Zahteve, ki se uporabljajo za zagotovila za upravljanje konfiguracije programske opreme iz člena 4(3)(c)

1.

Identifikacija konfiguracije, sledljivost in zapisovanje stanja konfiguracije so taki, da je mogoče dokazati, da so podatki o življenjskem ciklu programske opreme pod nadzorom konfiguracije v celotnem življenjskem ciklu programske opreme EATMN.

2.

Poročanje o problemih, sledenje in korektivni ukrepi so taki, da je mogoče dokazati, da so bili problemi v zvezi z varnostjo, povezani s programsko opremo, ublaženi.

3.

Postopki priklica in izdaje podatkov so taki, da je podatke o življenjskem ciklu programske opreme mogoče reproducirati in zagotavljati v celotnem življenjskem ciklu programske opreme EATMN.

Del D:   Zahteve, ki se uporabljajo za zagotovila za sledljivost varnostnih zahtev za programsko opremo iz člena 4(3)(d)

1.

Vsaka varnostna zahteva za programsko opremo se izsledi do ravni zasnove, na kateri je bila dokazano izpolnjena.

2.

Vsaka varnostna zahteva za programsko opremo se na vsaki ravni zasnove, na kateri je bila dokazano izpolnjena, izsledi do varnostne zahteve za sistem.


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 483/2008

z dne 30. maja 2008

o vpisu nekaterih imen v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (ZOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ZGO), Chodské pivo (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 so bile vloga za registracijo imena „Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich“, ki jo je vložila Poljska, vloga za registracijo imena „Σταφίδα Ζακύνθου“ (Stafida Zakynthou), ki jo je vložila Grčija, in vloga za registracijo imena „Chodské pivo“, ki jo je vložila Češka, objavljene v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedena imena registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imena iz Priloge k tej uredbi se registrirajo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 417/2008 (UL L 125, 9.5.2008, str. 27).

(2)  UL C 179, 1.8.2007, str. 15 (Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich), UL C 179, 1.8.2007, str. 19 (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou)), UL C 184, 7.8.2007, str. 19 (Chodské pivo).


PRILOGA

1.

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.4   Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

POLJSKA

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ZGO)

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

GRČIJA

Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (ZOP)

2.

Živila iz Priloge I k Uredbi:

Skupina 2.1   Piva

ČEŠKA

Chodské pivo (ZGO)


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 484/2008

z dne 30. maja 2008

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. junija 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da je uvozna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 %, minus cif uvozna cena zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz Skupne carinske tarife.

(2)

Člen 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 2 navedenega člena za zadevne proizvode določijo redne reprezentativne cif uvozne cene.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode iz oznak KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (visokokakovostna navadna pšenica), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni cif uvozni ceni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. junija 2008.

(5)

Vendar je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2008 z dne 20. decembra 2007 o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2007/2008 (3) uporaba nekaterih dajatev, ki jih določa ta uredba, začasno ustavljena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z dnem 1. junija 2008 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. junija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6). Uredba (ES) št. 1784/2003 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1816/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 5).

(3)  UL L 1, 4.1.2008, str. 1.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporabljajo od 1. junija 2008

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00 (3)

srednje kakovosti

0,00 (3)

nizke kakovosti

0,00 (3)

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00 (3)

1002 00 00

0,00 (3)

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

0,00 (3)

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00 (3)


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.

(3)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1/2008 je uporaba te dajatve začasno ustavljena.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.5.2008-29.5.2008

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

256,08

149,57

Cena FOB ZDA

325,14

315,14

295,14

156,80

Premija za Zaliv

4,24

Premija za Velika jezera

28,69

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

51,23 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

58,10 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/16


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. maja 2008

o spremembi Odločbe 2003/467/ES o priznanju določene upravne regije v Italiji kot uradno proste tuberkuloze govedi in nekaterih upravnih regij na Poljskem kot uradno prostih enzootske goveje levkoze

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1876)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/404/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti Priloge A(I)(4) in Priloge D(I)(E) k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa, da se lahko države članice ali njihovi deli priznajo kot uradno prosti goveje tuberkuloze in enzootske goveje levkoze za črede goveda, če so izpolnjeni nekateri pogoji iz navedene direktive.

(2)

Seznami regij držav članic, razglašenih za proste goveje tuberkuloze in enzootske goveje levkoze, so določeni z Odločbo Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (2).

(3)

Italija je Komisiji predložila dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z ustreznimi pogoji, predvidenimi v Direktivi 64/432/EGS glede pokrajin v deželi Benečiji, da bi se ta dežela v Italiji v zvezi s staleži govedi lahko priznala za uradno prosto goveje tuberkuloze.

(4)

Pregled navedene dokumentacije je potrdil, da je treba to deželo v Italiji priznati kot deželo navedene države članice, uradno prosto goveje tuberkuloze.

(5)

Tudi Poljska je Komisiji predložila dokumentacijo z dokazili, da dve upravni regiji (powiaty) v okviru višje upravne regije (vojvodstva) Małopolskie izpolnjujeta ustrezne pogoje iz Direktive 64/432/EGS, tako da se navedeni regiji lahko štejeta kot regiji na Poljskem, uradno prosti enzootske goveje levkoze.

(6)

Pregled navedene dokumentacije je potrdil, da je treba navedene regije (okrožja) na Poljskem priznati kot regije navedene države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze.

(7)

Odločbo 2003/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi I in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. maja 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije (ES) št. 2007/729 (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(2)  UL L 156, 25.6.2003, str. 74. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2008/234/ES (UL L 76, 19.3.2008, str. 58).


PRILOGA

Prilogi I in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenita:

(1)

V Prilogi I se poglavje 2 nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 2

Regije držav članic, uradno proste tuberkuloze

V Italiji:

dežela Abruci: pokrajina Pescara,

dežela Emilija – Romanja,

dežela Furlanija – Julijska krajina,

dežela Lombardija: pokrajine Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,

dežela Marke: pokrajina Ascoli Piceno,

dežela Piemont; pokrajine Novara, Verbania, Vercelli,

dežela Toskana: pokrajine Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Siena,

dežela Trentino – Zgornje Poadižje: pokrajini Bolzano, Trento,

dežela Benečija.“

(2)

V poglavju 2 Priloge III se drugi odstavek, ki zadeva Poljsko, nadomesti z naslednjim:

„Na Poljskem:

Vojvodstvo Dolnośląskie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Vojvodstvo Lubelskie

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Vojvodstvo Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Vojvodstvo Łódzkie

Powiaty:

Brzeziński, Łaski, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski.

Vojvodstvo Małopolskie

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Suski Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wadowicki, Wielicki.

Vojvodstvo Opolskie

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Vojvodstvo Podkarpackie

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Vojvodstvo Śląskie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Vojvodstvo Świętokrzyskie

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Vojvodstvo Wielkopolskie

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“


PRIPOROČILA

Komisija

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/20


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 28. maja 2008

o ukrepih za zmanjšanje tveganja za snovi 2-nitrotoluen in 2,4-dinitrotoluen

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2233)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/405/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (1), in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (EGS) št. 793/93 sta bili naslednji snovi opredeljeni kot prednostni snovi za oceno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2364/2000 z dne 25. oktobra 2000 o četrtem seznamu prednostnih snovi, kot določa Uredba Sveta (EGS) št. 793/93 (2):

2-nitrotoluen,

2,4-dinitrotoluen.

(2)

Država članica poročevalka, imenovana v skladu z navedenima uredbama, je v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1488/94 z dne 28. junija 1994 o določitvi načel za ocenjevanje tveganja, ki ga obstoječe snovi predstavljajo za ljudi in okolje (3), za navedene snovi dokončala ocenjevanje tveganja za ljudi in okolje ter v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 predlagala strategijo za omejitev tveganja.

(3)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Znanstvenim odborom za zdravstvena in okoljska tveganja (SCHER), ki je o ocenah tveganja, ki jih je pripravila poročevalka, izdal svoji mnenji. Mnenji sta objavljeni na spletni strani Znanstvenega odbora.

(4)

Rezultati ocene tveganja in nadaljnji rezultati strategij za omejitev tveganja so navedeni v ustreznem sporočilu Komisije (4).

(5)

Na podlagi navedene ocene je primerno priporočiti nekatere ukrepe za zmanjšanje tveganja za nekatere snovi. Glede snovi, ki niso izrecno navedene, za naslovnike tega priporočila ni priporočil.

(6)

Pri priporočenih ukrepih za zmanjšanje tveganja za delavce je treba upoštevati predpise za varstvo delavcev, saj ti zagotavljajo ustrezen in zadosten okvir za omejitev tveganja zaradi zadevnih snovi.

(7)

Ukrepi za zmanjšanje tveganja, predvideni s tem priporočilom, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 15(1) Uredbe (EGS) št. 793/93 –

PRIPOROČA:

ODDELEK 1

2,4-DINITROTOLUEN

(Št. CAS 121-14-2; Št. EINECS 204-450-0)

Ukrepi za zmanjšanje tveganja za okolje (1, 2, 3)

1.

Pristojni organi zadevnih držav članic morajo v dovoljenjih, izdanih na podlagi Direktive 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), določiti pogoje, mejne vrednosti emisij ali enakovredne parametre ali tehnične ukrepe za 2,4-dinitrotoluen, da bi zadevni obrati delovali v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami (BAT), pri čemer se upoštevajo tehnične lastnosti posameznega obrata, njegova umestitev v prostoru in krajevne razmere v okolju.

2.

Države članice morajo skrbno nadzorovati uporabo BAT za 2,4-dinitrotoluen in v okviru izmenjave informacij o BAT Komisiji sporočiti vsako pomembno novost.

3.

Po potrebi morajo nadzorovanje krajevnih emisij 2,4-DNT v vodno okolje in zrak urejati nacionalni predpisi, da se onemogoči nastanek tveganja za okolje.

ODDELEK 2

NASLOVNIKI

4.

To priporočilo je naslovljeno na vse panoge, ki uvažajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo navedene snovi, ki jih formulirajo v pripravke ali drugače predelujejo, ki jih uporabljajo, odstranjujejo ali ponovno pridobivajo s predelavo odpadnih snovi, in na države članice.

V Bruslju, 28. maja 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 273, 26.10.2000, str. 5.

(3)  UL L 161, 29.6.1994, str. 3.

(4)  UL C 134, 31.5.2008, str. 4.

(5)  UL L 24, 29.1.2008, str. 8.


Popravki

31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/22


Popravek Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

( Uradni list Evropske unije L 396 z dne 30. decembra 2006 )

(Popravljena različica v UL L 136, 29.5.2007, str. 3 )

Naslednja sklicevanja se nanašajo na objavo Uredbe (ES) št. 1907/2006 v UL L 136, 29.5.2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1354/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 1)

Stran 21, člen 3(20)(c):

besedilo:

„(c)

snov je proizvajalec ali uvoznik dal v promet v Skupnosti ali v državah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. januarja 1995, 1. maja 2004 ali 1. januarja 2007, pred začetkom veljavnosti te uredbe in je veljala za prijavljeno v skladu s prvo alineo člena 8(1) Direktive 67/548/EGS, a ne ustreza opredelitvi polimera iz te uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali uvoznik o tem dokumentarna dokazila.“

se glasi:

„(c)

snov je proizvajalec ali uvoznik dal v promet v Skupnosti ali v državah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. januarja 1995, 1. maja 2004 ali 1. januarja 2007, kadar koli med 18. septembrom 1981 in vključno 31. oktobrom 1993 in pred začetkom veljavnosti te uredbe in je veljala za prijavljeno v skladu s prvo alineo člena 8(1) Direktive 67/548/EGS, v različici člena 8(1), v kateri so zajete spremembe na podlagi Direktive 79/831/EGS, a ne ustreza opredelitvi polimera iz te uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali uvoznik o tem dokumentarna dokazila.“


31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/22


Popravek Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS

( Uradni list Evropskih skupnosti L 268, z dne 24. septembra 1991 )

(Slovenska posebna izdaja, Poglavje 3, Zvezek 12, str. 58)

Stran 62, člen 7(3), drugi pododstavek:

besedilo:

„Informacije pristojnega organa o cilju pošiljke, posredovane s pomočjo sistema za izmenjavo informacij, predvidenega v členu 20 Direktive 90/425/EGS, morajo navajati:“

se glasi:

„Predvsem morajo informacije o cilju pošiljke, posredovane pristojnemu organu s pomočjo sistema za izmenjavo informacij, predvidenega v členu 20 Direktive 90/425/EGS, navajati:“.