ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 138

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
28. maj 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 459/2008 z dne 27. maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 460/2008 z dne 27. maja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 85/2004 o določitvi tržnega standarda za jabolka

3

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/392/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 30. aprila 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede informacijske spletne strani za elektronski dostop do informacij o nosilcih dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratih (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1656)  ( 1 )

12

 

 

2008/393/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 8. maja 2008 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov na otoku Jersey (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1746)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

28.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 459/2008

z dne 27. maja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. maja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 27. maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

84,4

MK

62,7

TN

105,3

TR

82,8

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

136,6

ZZ

149,6

0709 90 70

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 10 20

EG

36,7

IL

65,9

MA

51,2

MX

62,0

TN

55,0

TR

72,1

US

57,7

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

132,6

TR

163,7

US

151,8

ZA

115,0

ZZ

140,8

0808 10 80

AR

89,8

BR

85,7

CA

78,7

CL

91,3

CN

81,7

MK

65,0

NZ

105,7

US

102,7

UY

93,6

ZA

78,5

ZZ

87,3

0809 20 95

TR

541,3

US

571,5

ZZ

556,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


28.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 460/2008

z dne 27. maja 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 85/2004 o določitvi tržnega standarda za jabolka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2007 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96 (1) in zlasti člena 42(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 85/2004 (2) predvideva zlasti zmanjšanje najmanjše velikosti od 1. junija 2008 dalje, da bi bila v skladu s standardom za jabolka FFV-50 UN/ECE Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo. Vendar je bil ta standard spremenjen in zato je treba ustrezno posodobiti določbe glede velikosti.

(2)

Da ne bi prišlo do nasprotja z gospodarskim pravom, je treba vsakršno sklicevanje na trgovska imena črtati s seznama sort jabolk iz Dodatka k Prilogi k Uredbi (ES) št. 85/2004.

(3)

Treba je tudi pregledati navedeni seznam sort, da se poenostavijo inšpekcijski pregledi. Za sorto „Reinette blanche du Canada“ je treba dodati sinonim „Renetta del Canada“, sorto jabolk „Zarja Alatau“ pa je treba vključiti v isti seznam.

(4)

Uredbo (ES) št. 85/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 85/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 273, 17.10.2007, str. 1.

(2)  UL L 13, 20.1.2004, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1238/2005 (UL L 200, 30.7.2005, str. 22).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 85/2004 se spremeni:

1.

Točka III se nadomesti z naslednjim:

„III.   DOLOČBE GLEDE VELIKOSTI

Velikost se določi z največjim premerom ekvatorialnega dela ali z maso plodu.

Za vse sorte in vse razrede je najmanjša velikost 60 mm, če je izražena s premerom, ali 90 g, če je izražena z maso. Plodovi manjših velikosti so lahko sprejemljivi, če je vrednost brix večja ali enaka 10,5° brixa, velikost pa ni manjša od 50 mm ali 70 g.

Da se zagotovi izenačenost po velikosti v pakiranju:

(a)

sme biti pri plodovih, katerih velikost se določi s premerom, razlika v premeru plodov v isti enoti pakiranja največ:

5 mm za razred „ekstra“ in za plodove iz razredov I in II, ki so pakirani v vrstah in vložkih. Za jabolka sort Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) in Horneburger pa je lahko razlika v premeru največjega in najmanjšega plodu do 10 mm,

10 mm za plodove iz razreda I, ki so v enoti pakiranja ali v prodajni embalaži pakirani v razsutem stanju. Za jabolka sort Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) in Horneburger pa je lahko razlika v premeru največjega in najmanjšega plodu do 20 mm;

(b)

sme biti pri plodovih, katerih velikost se določi po masi, razlika v masi plodov v isti enoti pakiranja največ:

20 % povprečne mase posameznega plodu v enoti pakiranja za razred „ekstra“ in za plodove iz razredov I in II, ki so pakirani v vrstah in vložkih,

25 % povprečne mase posameznega plodu v enoti pakiranja za plodove iz razreda I, pakirane v razsutem stanju v enoti pakiranja ali v prodajni embalaži.

Za plodove iz razreda II, pakirane v razsutem stanju v enoti pakiranja ali prodajni embalaži, ni določena zahteva glede izenačenosti po velikosti.“

2.

V Dodatku se točka 4 nadomesti z naslednjim:

4.   Nepopoln seznam sort jabolk, razvrščenih glede na obarvanost, mrežavost in velikost:

Plodovi sort, ki niso na seznamu, morajo biti razvrščeni glede na svoje sortne lastnosti.

Sorta

Sinonimi

Skupina glede na obarvanost

Mrežavost

Velikost

African Red

 

B

 

 

Akane

Tohoku 3

B

 

 

Alborz Seedling

 

C

 

 

Aldas

 

B

 

L

Alice

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

 

Alwa

 

B

 

 

Angold

 

C

 

L

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

L

Arkcharm

Arkansas No 18,A 18

C

 

L

Arlet

 

B

R

 

Aroma

 

C

 

 

Rdeče obarvani mutanti Aroma,na primer Aroma Amorosa

 

B

 

 

Auksis

 

B

 

 

Belfort

Pella

B

 

 

Belle de Boskoop in mutanti

 

D

R

L

Belle fleur double

 

D

 

L

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

L

Bohemia

 

B

 

L

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

L

Braeburn

 

B

 

L

Rdeče obarvani mutanti Braeburn,na primer:

 

Hidala

 

Joburn

 

Lochbuie Red Braeburn

 

Mahana Red

 

Mariri Red

 

Redfield

 

Royal Braeburn

 

A

 

L

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

L

Brettacher Sämling

 

D

 

L

Calville (skupina…)

 

D

 

L

Cardinal

 

B

 

 

Carola

Kalco

C

 

L

Caudle

 

B

 

 

Charden

 

D

 

L

Charles Ross

 

D

 

L

Civni

 

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

 

Cortland

 

B

 

L

Cox's orange pippin in mutanti

Cox Orange

C

R

 

Rdeče obarvani mutanti Cox'sOrange Pippin, na primer:

Cherry Cox

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

D

 

L

Cripps Pink

 

C

 

 

Cripps Red

 

C (1)

 

 

Dalinbel

 

B

 

 

Delblush

 

D

 

L

Delcorf in mutanti, na primer:

 

Dalili

 

Monidel

 

C

 

L

Delgollune

 

B

 

L

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

 

Deljeni

 

D

 

L

Delikates

 

B

 

 

Delor

 

C

 

L

Discovery

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

C

 

 

Egremont Russet

 

D

R

 

Elan

 

D

 

L

Elise

Red Delight

A

 

L

Ellison's orange

Ellison

C

 

L

Elstar in mutanti, na primer:

 

Daliter

 

Elshof

 

Elstar Armhold

 

Elstar Reinhard

 

C

 

 

tRdeče obarvani mutanti Elstar, na primer:

 

Bel-El

 

Daliest

 

Goedhof

 

Red Elstar

 

Valstar

 

B

 

 

Empire

 

A

 

 

Falstaff

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

 

Florina

 

B

 

L

Fortune

 

D

R

 

Fuji in mutanti

 

B

 

L

Gala

 

C

 

 

Rdeče obarvani mutanti Gala, na primer:

 

Annaglo

 

Baigent

 

Galaxy

 

Mitchgla

 

Obrogala

 

Regala

 

Regal Prince

 

Tenroy

 

A

 

 

Garcia

 

D

 

L

Gloster

 

B

 

L

Goldbohemia

 

D

 

L

Golden Delicious in mutanti

 

D

 

L

Golden Russet

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

D

 

L

Goldstar

 

D

 

L

Gradigold

 

D

 

L

Granny Smith

 

D

 

L

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

L

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

L

Greensleeves

 

D

 

L

Holsteiner Cox in mutanti

Holstein

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

 

Honeycrisp

 

C

 

L

Honeygold

 

D

 

L

Horneburger

 

D

 

L

Howgate Wonder

Manga

D

 

L

Idared

 

B

 

L

Ingrid Marie

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

C

 

 

Jacob Fisher

 

D

 

L

Jacques Lebel

 

D

 

L

Jamba

 

C

 

L

James Grieve in mutanti

 

D

 

L

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

L

Jarka

 

C

 

L

Jerseymac

 

B

 

 

Jester

 

D

 

L

Jonagold (2) in mutanti, na primer:

 

C

 

L

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored in mutanti, na primer:

 

A

 

L

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

 

Jonathan

 

B

 

 

Julia

 

B

 

 

Jupiter

 

D

 

L

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

L

Katy

Katja

B

 

 

Kent

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

C

R

 

Kim

 

B

 

 

Koit

 

C

 

L

Krameri Tuvioun

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

B

 

 

Lady Williams

 

B

 

L

Lane's Prince Albert

 

D

 

L

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

 

Ligol

 

B

 

L

Lobo

 

B

 

 

Lodel

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

C

 

 

Maigold

 

B

 

 

Mc Intosh

 

B

 

 

Meelis

 

B

 

L

Melba

 

B

 

 

Melodie

 

B

 

L

Melrose

 

C

 

L

Meridian

 

C

 

 

Moonglo

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

L

Mountain Cove

 

D

 

L

Mutsu

 

D

 

L

Normanda

 

C

 

L

Nueva Europa

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

B

 

L

Odin

 

B

 

 

Ontario

 

B

 

L

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

 

Ozark Gold

 

D

 

L

Paula Red

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

D

 

L

Piglos

 

B

 

L

Pikant

 

B

 

L

Pikkolo

 

C

 

 

Pilot

 

C

 

 

Pimona

 

C

 

 

Pinova

 

C

 

 

Pirella

 

B

 

L

Piros

 

C

 

L

Rafzubex

 

A

 

 

Rafzubin

 

C

 

 

Rajka

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

D

 

L

Rambour Franc

 

B

 

 

Reanda

 

B

 

L

Rebella

 

C

 

L

Red Delicious in mutanti, na primer:

 

Camspur

 

Erovan

 

Evasni

 

Flatrar

 

Fortuna Delicious

 

Otago

 

Red King

 

Red Spur

 

Red York

 

Richared

 

Royal Red

 

Sandidge

 

Shotwell Delicious

 

Stark Delicious

 

Starking

 

Starkrimson

 

Starkspur

 

Topred

 

Trumdor

 

Well Spur

 

A

 

L

Red Dougherty

 

A

 

 

Red Rome

 

A

 

 

Redkroft

 

A

 

 

Regal

 

A

 

 

Regina

 

B

 

L

Reglindis

 

C

 

L

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

 

Reineta Encarnada

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

L

Reinette d'Orléans

 

D

 

L

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

L

Reinette de France

 

D

 

L

Reinette de Landsberg

 

D

 

L

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

L

Relinda

 

C

 

 

Remo

 

B

 

 

Renora

 

B

 

L

Resi

 

B

 

 

Resista

 

D

 

L

Retina

 

B

 

L

Rewena

 

B

 

L

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

L

Royal Beaut

 

A

 

L

Rubin

 

C

 

L

Rubinola

 

B

 

L

Sciearly

 

A

 

 

Scifresh

 

B

 

 

Sciglo

 

A

 

 

Sciray

GS48

A

 

 

Scired

 

A

R

 

Sciros

 

A

 

L

Selena

 

B

 

L

Shampion

 

B

 

L

Sidrunkollane Talioun

 

D

 

L

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

L

Snygold

Earlygold

D

 

L

Sommerregent

 

C

 

 

Spartan

 

A

 

 

Splendour

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

C

 

 

Štaris

Staris

A

 

 

Sturmer Pippin

 

D

R

 

Sügisdessert

 

C

 

L

Sügisjoonik

 

C

 

L

Summerred

 

B

 

 

Sunrise

 

A

 

 

Sunset

 

D

R

 

Suntan

 

D

R

L

Sweet Caroline

 

C

 

L

Talvenauding

 

B

 

 

Tellisaare

 

B

 

 

Tiina

 

B

 

L

Topaz

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

L

Veteran

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

 

Wealthy

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

B

 

 

York

 

B

 

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

 


(1)  Najmanj 20 % za razred I in razred II.

(2)  Vendar mora biti pri sorti jonagold vsaj ena desetina površine plodu iz razreda II rdeče progasto obarvana.“


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Komisija

28.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/12


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. aprila 2008

o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede informacijske spletne strani za elektronski dostop do informacij o nosilcih dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1656)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/392/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) in zlasti člena 59(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/88/ES določa zdravstvene zahteve, ki jih je treba uporabljati za dajanje na trg, uvoz in prevoz vodnih živali in proizvodov iz ribogojstva, ter minimalne preventivne ukrepe, katerih cilj je povečati ozaveščenost in pripravljenost pristojnih organov, nosilcev dejavnosti ribogojne proizvodnje in drugih, povezanih s to industrijo, v zvezi z boleznimi živali iz ribogojstva.

(2)

Da se izboljša preprečevanje izbruhov in širjenja bolezni, navedenih v Prilogi IV k Direktivi 2006/88/ES, je državam članicam treba zagotoviti elektronski dostop do informacij o nosilcih dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratih, zlasti o vrstah, ki se gojijo, in njihovem zdravstvenem statusu.

(3)

Podatki so javno dostopni v registrih, ki jih hranijo države članice v skladu s členom 6 Direktive 2006/88/ES.

(4)

Da se olajša interoperabilnost informacijskih sistemov in elektronska uporaba postopkov med državami članicami ter za zagotovitev preglednosti in razumljivosti je pomembno, da so informacije o nosilcih dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratih predstavljene na enoten način po vsej Skupnosti. Informacijska spletna stran je tehnično najbolj izvedljiva rešitev, ker zagotavlja lahek dostop do takšnih informacij in ne vključuje preveč virov. Zato je treba pripraviti model oblike informacijske spletne strani.

(5)

Priloga II k Direktivi 2006/88/ES določa informacije, ki jih je treba beležiti v registru nosilcev dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratov. Ker je cilj informacijske spletne strani olajšati interoperabilnost pomembnih informacij, zabeleženih v registrih nosilcev dejavnosti ribogojne proizvodnje, ki so jih vzpostavile države članice, ni nujno da spletna stran vključuje vse te informacije. Kljub vsemu pa mora vključevati vse informacije, pomembne za odkrivanje trgovinskih omejitev, ki jih povzročijo različni zdravstveni statusi.

(6)

Direktiva 2006/88/ES določa, da države članice z odstopanjem od zahteve po pooblastilu iz navedene direktive lahko zahtevajo le, da pristojni organ registrira objekte, ki ne spadajo v dejavnost ribogojne proizvodnje, kjer vodne živali niso namenjene za trg, športno komercialne vode ter dejavnosti ribogojne proizvodnje za preskrbo lokalnih potrošnikov.

(7)

Tveganje širjenja bolezni vodnih živali, ki ga predstavljajo objekti, športno komercialne vode ter dejavnosti ribogojne proizvodnje, ki jih je pristojni organ z odstopanjem od člena 4(1) Direktive 2006/88/ES registriral, se spreminja glede na njihovo naravo, značilnosti in območje njihove namestitve. Države članice se morajo zato odločiti, do kakšnega obsega je treba informacije o teh objektih, športno komercialnih vodah ter dejavnostih ribogojne proizvodnje vključiti na informacijsko spletno stran.

(8)

Ker je treba državam članicam zagotoviti dovolj časa, da informacijsko spletno stran izpolnijo z ustreznimi informacijami o nosilcih dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratih, je treba predvideti, da bodo navedene informacije na voljo najpozneje šele do 31. julija 2009.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta odločba določa pravila za spletno informacijsko stran, ki jo morajo vzpostaviti države članice za informiranje o nosilcih dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratih prek elektronskih sredstev v skladu s členom 59 Direktive 2006/88/ES.

2.   Ta odločba se smiselno uporablja za objekte, športno komercialne vode ter dejavnosti ribogojne proizvodnje, ki jih je pristojni organ z odstopanjem od člena 4(1) Direktive 2006/88/ES registriral v skladu s členom 4(4) navedene direktive ob upoštevanju drugega pododstavka člena 2(1) te odločbe.

Člen 2

Informacijska spletna stran

1.   Države članice vzpostavijo informacijsko spletno stran („informacijska spletna stran“) za dajanje informacij o ribogojnicah ali območjih gojenja mehkužcev nosilcev dejavnosti ribogojne proizvodnje in pooblaščenih predelovalnih obratov, ki so pooblaščeni v skladu s členom 4 Direktive 2006/88/ES.

Države članice za vsak primer posebej odločijo, kateri objekti, športno komercialne vode ter dejavnosti ribogojne proizvodnje iz člena 1(2) morajo biti navedeni na informacijski spletni strani, ob upoštevanju tveganja širjenja bolezni vodnih živali, ki bi lahko nastale zaradi delovanja takšnih objektov, športno komercialnih voda ter dejavnosti ribogojne proizvodnje glede na njihovo naravo, značilnosti in območje njihove namestitve.

2.   Države članice pripravijo informacijsko spletno stran v skladu z modeli, določenimi v naslednjih prilogah:

(a)

Priloga I za dejavnosti ribogojne proizvodnje, ki gojijo ribe;

(b)

Priloga II za dejavnosti ribogojne proizvodnje, ki gojijo mehkužce;

(c)

Priloga III za dejavnosti ribogojne proizvodnje, ki gojijo rake;

(d)

Priloga IV za pooblaščene predelovalne obrate za zakol živali iz ribogojstva za namene nadzora bolezni iz člena 4(2) Direktive 2006/88/ES.

3.   Države članice posodabljajo informacijsko spletno stran, tako da ustreza informacijam, vključenim v register, ki ga vodijo v skladu s členom 6 Direktive 2006/88/ES.

Spremembe zdravstvenega statusa se vključijo na informacijsko spletno stran takoj, ko se zabeleženo zdravstveno stanje spremeni.

4.   Države članice Komisiji sporočijo spletni naslov informacijske spletne strani.

Člen 3

Datum uporabe

Ta odločba se uporablja od 1. avgusta 2008.

Vendar se informacijska spletna stran dopolni z informacijami iz člena 2(2) in prilog I do IV najpozneje do 31. julija 2009.

Člen 4

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.


PRILOGA I

MODEL ZA DEJAVNOSTI RIBOGOJNE PROIZVODNJE, KI GOJIJO RIBE

(IZ ČLENA 2(2)(a))

Informiranje v skladu s členom 59 Direktive 2006/88/ES

Informiranje

Ribogojnica 1

Ribogojnica 2

1.

Dejavnosti ribogojne proizvodnje

1.1.1

Ime:

dejavnosti ribogojne proizvodnje

ribogojnice

1.1.2

Naslov ali območje namestitve ribogojnice

1.2.1

Ime:

dejavnosti ribogojne proizvodnje

ribogojnice

1.2.2

Naslov ali območje namestitve ribogojnice

2.

Registracijska številka

(za vsako ribogojnico)

2.1

 

2.2

 

3.

Geografski položaj in koordinatni sistem

(za vsako ribogojnico)

3.1

 

3.2

 

4.

Vrste, ki se gojijo (1)

(za vsako ribogojnico in v povezavi z njeno dovzetnostjo za nekatere bolezni)

4.1.1

Virusna hemoragična septikemija

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.1.2

Nalezljiva hematopoetska nekroza

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.1.3

Koi herpes virus

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.1.4

Infekciozna anemija lososov

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.2.1

Virusna hemoragična septikemija

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.2.2

Nalezljiva hematopoetska nekroza

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.2.3

Koi herpes virus

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.2.4

Infekciozna anemija lososov

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

5.

Priznani zdravstveni status

(za vsako ribogojnico) (2)

5.1.1

Virusna hemoragična septikemija

5.1.1.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.1.2

V programu za nadziranje

5.1.1.3

Ni znano, da je okužena

5.1.1.4

Drugo

5.1.2

Nalezljiva hematopoetska nekroza

5.1.2.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.2.2

V programu za nadziranje

5.1.2.3

Ni znano, da je okužena

5.1.2.4

Drugo

5.1.3

Koi herpes virus

5.1.3.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.3.2

V programu za nadziranje

5.1.3.3

Ni znano, da je okužena

5.1.3.4

Drugo

5.1.4

Infekciozna anemija lososov

5.1.4.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.4.2

V programu za nadziranje

5.1.4.3

Ni znano, da je okužena

5.1.4.4

Drugo

5.1.5

Nalezljiva nekroza trebušne slinavke (3)

5.1.5.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.5.2

V programu za nadziranje

5.1.5.3

Ni znano, da je okužena

5.1.5.4

Drugo

5.1.6

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.6.2

V programu za nadziranje

5.1.6.3

Ni znano, da je okužena

5.1.6.4

Drugo

5.1.7

Bakterijski nefritis (3)

5.1.7.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.7.2

V programu za nadziranje

5.1.7.3

Ni znano, da je okužena

5.1.7.4

Drugo

5.1.8

Druge bolezni (4)

5.1.8.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.8.2

V programu za nadziranje

5.1.8.3

Ni znano, da je okužena

5.1.8.4

Drugo

5.2.1

Virusna hemoragična septikemija

5.2.1.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.1.2

V programu za nadziranje

5.2.1.3

Ni znano, da je okužena

5.2.1.4

Drugo

5.2.2

Nalezljiva hematopoetska nekroza

5.2.2.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.2.2

V programu za nadziranje

5.2.2.3

Ni znano, da je okužena

5.2.2.4

Drugo

5.2.3

Koi herpes virus

5.2.3.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.3.2

V programu za nadziranje

5.2.3.3

Ni znano, da je okužena

5.2.3.4

Drugo

5.2.4

Infekciozna anemija lososov

5.2.4.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.4.2

V programu za nadziranje

5.2.4.3

Ni znano, da je okužena

5.2.4.4

Drugo

5.2.5

Nalezljiva nekroza trebušne slinavke (3)

5.2.5.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.5.2

V programu za nadziranje

5.2.5.3

Ni znano, da je okužena

5.2.5.4

Drugo

5.2.6

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.6.2

V programu za nadziranje

5.2.6.3

Ni znano, da je okužena

5.2.6.4

Drugo

5.2.7

Bakterijski nefritis (3)

5.2.7.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.7.2

V programu za nadziranje

5.2.7.3

Ni znano, da je okužena

5.2.7.4

Drugo

5.2.8

Druge bolezni (4)

5.2.8.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.8.2

V programu za nadziranje

5.2.8.3

Ni znano, da je okužena

5.2.8.4

Drugo

6.

Vrsta ribogojnice

(za vsako ribogojnico) (5)

6.1.1

Kletke z morsko vodo/ograde/boksi

6.1.2

Ribniki s slano vodo

6.1.3

Bazeni s slano vodo/kanali

6.1.4

Zaprt sistem slane vode (recirkulacija)

6.1.5

Kletke s sladko vodo/ograde/boksi

6.1.6

Sladkovodni ribniki

6.1.7

Sladkovodni bazeni/kanali

6.1.8

Zaprt sistem sladke vode (recirkulacija)

6.1.9

Objekt za raziskave

6.1.10

Objekt za karanteno

6.1.11

Drugo

6.2.1

Kletke z morsko vodo/ograde/boksi

6.2.2

Ribniki s slano vodo

6.2.3

Bazeni s slano vodo/kanali

6.2.4

Zaprt sistem slane vode (recirkulacija)

6.2.5

Kletke s sladko vodo/ograde/boksi

6.2.6

Sladkovodni ribniki

6.2.7

Sladkovodni bazeni/kanali

6.2.8

Zaprt sistem sladke vode (recirkulacija)

6.2.9

Objekt za raziskave

6.2.10

Objekt za karanteno

6.2.11

Drugo

7.

Ribogojna prozvodnja

(za vsako ribogojnico) (5)

7.1.1

Valilnica

7.1.2

Drstitveno območje

7.1.3

Plemenski stalež

7.1.4

Prirastek za prehrano ljudi

7.1.5

Športno komercialne vode

7.1.6

Drugo

7.2.1

Valilnica

7.2.2

Drstitveno območje

7.2.3

Plemenski stalež

7.2.4

Prirastek za prehrano ljudi

7.2.5

Športno komercialne vode

7.2.6

Drugo


(1)  Dovzetne in vektorske vrste so navedene v Prilogi IV k Direktivi 2006/88/ES.

(2)  Uporabite polje „drugo“, če je ribogojnica v programu za izkoreninjenje ali zanjo veljajo nadzorni ukrepi v skladu z oddelki 3, 4, 5 ali 6 Poglavja V Direktive 2006/88/ES.

(3)  Se uporablja samo za države članice, območja ali predele, navedene v prilogah I ali II k Odločbi Komisije 2004/453/ES (UL L 156, 30.4.2004, str. 5) v zvezi z navedeno boleznijo.

(4)  Se uporablja samo za države članice, območja ali predele, za katere veljajo ukrepi, odobreni v skladu s členom 43 Direktive 2006/88/ES.

(5)  Označi se lahko dve ali več polj.


PRILOGA II

MODEL ZA DEJAVNOSTI RIBOGOJNE PROIZVODNJE, KI GOJIJO MEHKUŽCE

(IZ ČLENA 2(2)(b))

Informiranje v skladu s členom 59 Direktive 2006/88/ES

Informiranje

Ribogojnica ali območje gojenja 1

Ribogojnica ali območje gojenja 2

1.

Dejavnosti ribogojne proizvodnje

1.1.1

Ime:

dejavnosti ribogojne proizvodnje

ribogojnica ali območje gojenja mehkužcev

1.1.2

Naslov ali območje namestitve ribogojnice

1.2.1

Ime:

dejavnosti ribogojne proizvodnje

ribogojnica ali območje gojenja mehkužcev

1.2.2

Naslov ali območje namestitve ribogojnice

2.

Registracijska številka

(za vsako ribogojnico ali območje gojenja, kakor je ustrezno)

2.1

 

2.2

 

3.

Geografski položaj in koordinatni sistem

(za vsako ribogojnico ali območje gojenja, kakor je ustrezno)

3.1

 

3.2

 

4.

Vrste, ki se gojijo (1)

(za vsako ribogojnico ali območje gojenja, kakor je ustrezno in v povezavi z njihovo dovzetnostjo za nekatere bolezni)

4.1.1

Marteilia refringens

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.1.2

Bonamia ostrea

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.2.1

Marteilia refringens

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.2.2

Bonamia ostrea

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

5.

Priznani zdravstveni status (2)

(za vsako ribogojnico ali območje gojenja, kakor je ustrezno)

5.1.1

Marteilia refringens

5.1.1.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.1.2

V programu za nadziranje

5.1.1.3

Ni znano, da je okužena

5.1.1.4

Drugo

5.1.2

Bonamia ostrea

5.1.2.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.2.2

V programu za nadziranje

5.1.2.3

Ni znano, da je okužena

5.1.2.4

Drugo

5.1.3

Druge bolezni (3)

5.1.3.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.3.2

V programu za nadziranje

5.1.3.3

Ni znano, da je okužena

5.1.3.4

Drugo

5.2.1

Marteilia refringens

5.2.1.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.1.2

V programu za nadziranje

5.2.1.3

Ni znano, da je okužena

5.2.1.4

Drugo

5.2.2

Bonamia ostrea

5.2.2.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.2.2

V programu za nadziranje

5.2.2.3

Ni znano, da je okužena

5.2.2.4

Drugo

5.2.3

Druge bolezni (3)

5.2.3.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.3.2

V programu za nadziranje

5.2.3.3

Ni znano, da je okužena

5.2.3.4

Drugo

6.

Vrsta ribogojnice ali območja gojenja (4)

(za vsako ribogojnico ali območje gojenja, kakor je ustrezno)

6.1.1

Odprta gojilnica mehkužcev

6.1.2

Zaprta gojilnica mehkužcev (recirkulacija)

6.1.3

Odpremni center, obrat za prečiščevanje

6.1.4

Območje gojenja mehkužcev

6.1.5

Objekt za raziskave

6.1.6

Objekt za karanteno

6.1.7

Drugo

6.2.1

Odprta gojilnica mehkužcev

6.2.2

Zaprta gojilnica mehkužcev (recirkulacija)

6.2.3

Odpremni center, obrat za prečiščevanje

6.2.4

Območje gojenja mehkužcev

6.2.5

Objekt za raziskave

6.2.6

Objekt za karanteno

6.2.7

Drugo

7.

Proizvodnja ribogojnice ali območja gojenja (4)

(za vsako ribogojnico ali območje gojenja, kakor je ustrezno)

7.1.1

Valilnica

7.1.2

Drstitveno območje

7.1.3

Prirastek

7.1.4

Drugo

7.2.1

Valilnica

7.2.2

Drstitveno območje

7.2.3

Prirastek

7.2.4

Drugo


(1)  Dovzetne in vektorske vrste so navedene v Prilogi IV k Direktivi 2006/88/ES.

(2)  Uporabite polje „drugo“, če je ribogojnica ali območje gojenja v programu za izkoreninjenje ali zanj veljajo nadzorni ukrepi v skladu z oddelki 3, 4, 5 ali 6 Poglavja V Direktive 2006/88/ES.

(3)  Se uporablja samo za države članice, območja ali predele, za katere veljajo ukrepi, odobreni v skladu s členom 43 Direktive 2006/88/ES.

(4)  Označi se lahko dve ali več polj.


PRILOGA III

MODEL ZA DEJAVNOSTI RIBOGOJNE PROIZVODNJE, KI GOJIJO RAKE

(IZ ČLENA 2(2)(c))

Informiranje v skladu s členom 59 Direktive 2006/88/ES

Informiranje

Ribogojnica 1

Ribogojnica 2

1.

Dejavnosti ribogojne proizvodnje

1.1.1

Ime:

dejavnosti ribogojne proizvodnje

ribogojnice

1.1.2

Naslov ali območje namestitve ribogojnice

1.2.1

Ime:

dejavnosti ribogojne proizvodnje

ribogojnice

1.2.2

Naslov ali območje namestitve ribogojnice

2.

Registracijska številka

(za vsako ribogojnico)

2.1

 

2.2

 

3.

Geografski položaj in koordinatni sistem

(za vsako ribogojnico)

3.1

 

3.2

 

4.

Vrste, ki se gojijo (1)

(za vsako ribogojnico in v povezavi z njeno dovzetnostjo za nekatere bolezni)

4.1.1

Bolezen belih pik

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

4.2.1

Bolezen belih pik

NI prisotnosti dovzetnih ali vektorskih vrst

DA, dovzetne vrste so prisotne

DA, vektorske vrste so prisotne

5.

Priznani zdravstveni status

(za vsako ribogojnico) (2)

5.1.1

Bolezen belih pik

5.1.1.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.1.2

V programu za nadziranje

5.1.1.3

Ni znano, da je okužena

5.1.1.4

Drugo

5.1.2

Druge bolezni (3)

5.1.2.1

Razglašena za prosto bolezni

5.1.2.2

V programu za nadziranje

5.1.2.3

Ni znano, da je okužena

5.1.2.4

Drugo

5.2.1

Bolezen belih pik

5.2.1.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.1.2

V programu za nadziranje

5.2.1.3

Ni znano, da je okužena

5.2.1.4

Drugo

5.2.2

Druge bolezni (3)

5.2.2.1

Razglašena za prosto bolezni

5.2.2.2

V programu za nadziranje

5.2.2.3

Ni znano, da je okužena

5.2.2.4

Drugo

6.

Vrsta ribogojnice (4)

(za vsako ribogojnico)

6.1.1

Laguna/ograda/boksi

6.1.2

Ribniki na kopnem

6.1.3

Bazeni/kanali

6.1.4

Zaprt sistem na kopnem (recirkulacija)

6.1.5

Objekt za raziskave

6.1.6

Objekt za karanteno

6.1.7

Drugo

6.2.1

Laguna/ograda/boksi

6.2.2

Ribniki na kopnem

6.2.3

Bazeni/kanali

6.2.4

Zaprt sistem na kopnem (recirkulacija)

6.2.5

Objekt za raziskave

6.2.6

Objekt za karanteno

6.2.7

Drugo

7.

Proizvodnja ribogojnice (4)

(za vsako ribogojnico)

7.1.1

Valilnica

7.1.2

Drstitveno območje

7.1.3

Prirastek

7.1.4

Drugo

7.2.1

Valilnica

7.2.2

Drstitveno območje

7.2.3

Prirastek

7.2.4

Drugo


(1)  Dovzetne in vektorske vrste so navedene v Prilogi IV k Direktivi 2006/88/ES.

(2)  Uporabite polje „drugo“, če je ribogojnica v programu za izkoreninjenje ali zanjo veljajo nadzorni ukrepi v skladu z oddelki 3, 4, 5 ali 6 Poglavja V Direktive 2006/88/ES.

(3)  Se uporablja samo za države članice, območja ali predele, za katere veljajo ukrepi, odobreni v skladu s členom 43 Direktive 2006/88/ES.

(4)  Označi se lahko dve ali več polj.


PRILOGA IV

MODEL ZA POOBLAŠČENE PREDELOVALNE OBRATE ZA ZAKOL ŽIVALI IZ RIBOGOJSTVA ZA NAMENE NADZORA BOLEZNI IZ ČLENA 4(2) DIREKTIVE 2006/88/ES

(IZ ČLENA 2(2)(d))

Informiranje v skladu s členom 59 Direktive 2006/88/ES

Informiranje

 

1.

Predelovalni obrat

1.1.1.

Ime

1.1.2.

Naslov ali območje namestitve

2.

Registracijska številka

2.1.

 

3.

Geografski položaj in koordinatni sistem

3.1.

 

4.

Vrste, ki se predelujejo

4.1.1.

Ribe

4.1.2.

Mehkužci

4.1.3.

Raki

5.

Vrsta sistema za čiščenje odpadnih voda

 


28.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. maja 2008

v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov na otoku Jersey

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1746)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/393/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) in zlasti člena 25(6) Direktive,

po posvetu z Delovno skupino o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 95/46/ES morajo države članice zagotoviti, da se posredovanje osebnih podatkov tretji državi lahko izvede le, če tretja država zagotovi ustrezno raven varstva in če se pred posredovanjem upoštevajo zakoni držav članic, ki izvajajo druge določbe Direktive.

(2)

Komisija lahko ugotovi, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva. V tem primeru se lahko osebni podatki prenesejo iz držav članic, ne da bi bila potrebna dodatna jamstva.

(3)

V skladu z Direktivo 95/46/ES bi bilo treba stopnjo varstva podatkov oceniti z vidika vseh okoliščin v zvezi s postopkom prenosa podatkov ali nizom postopkov prenosa podatkov, pri čemer je treba zlasti pretehtati vrsto elementov, ki so pomembni za prenos in našteti v členu 25(2) Direktive.

(4)

Glede na različne pristope k varstvu podatkov v tretjih državah bi bilo treba oceniti primernost, morebitno odločbo na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES pa bi bilo treba sprejeti in uveljaviti na tak način, da ne pride do samovoljne ali neupravičene diskriminacije do tretjih držav ali med tretjimi državami, v katerih prevladujejo podobne okoliščine, in da ne pride do prikrite trgovinske ovire, ob upoštevanju obstoječih mednarodnih obveznosti Skupnosti.

(5)

Bailiffovo okrožje Jersey je eno od pridruženih območij britanske krone (ni del Združenega kraljestva niti kolonija), ki je popolnoma neodvisno, razen mednarodnih odnosov in obrambe, za katere je pristojna vlada Združenega kraljestva. Bailiffovo okrožje Jersey je zato treba šteti za tretjo državo v smislu Direktive 95/46/ES.

(6)

Z začetkom veljavnosti od leta 1951 oziroma 1987 je bila ratifikacija Evropske konvencije o človekovih pravicah in Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede samodejne obdelave osebnih podatkov (Konvencija št. 108) s strani Združenega kraljestva razširjena na Bailiffovo okrožje Jersey.

(7)

Kar zadeva Bailiffovo okrožje Jersey, so bili zakonski standardi v zvezi z varstvom osebnih podatkov večinoma na podlagi standardov iz Direktive 95/46/ES določeni z zakonom Data Protection (Jersey) Law 1987, ki je začel veljati 11. novembra 1987, ter z dvema dopolnilnima zakonoma, Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005 in Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005.

(8)

Leta 2005 je bila v povezavi s pravnim okvirom zakona Data Protection (Jersey) Law sprejeta tudi sekundarna zakonodaja, ki določa specifična pravila v zvezi z zadevami, kot so dostopnost, obdelava občutljivih podatkov in obveščanje organa za varstvo podatkov (3).

(9)

Zakonski standardi, ki se uporabljajo na otoku Jersey, zajemajo vsa osnovna načela, potrebna za primerno stopnjo varstva za fizične osebe. Uporaba teh standardov je zagotovljena s pravnimi sredstvi in neodvisnim nadzorom, ki ga izvaja pristojni organ, komisar za varstvo podatkov, ki je pooblaščen za preiskavo in posredovanje.

(10)

Za Jersey bi se moralo torej šteti, da zagotavlja primerno stopnjo varstva osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES.

(11)

Zaradi preglednosti in zato, da se zaščiti zmožnost pristojnih organov držav članic, da zagotovijo varstvo posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, je treba določiti izjemne okoliščine, v katerih se lahko upraviči začasna ustavitev pridobivanja in posredovanja specifičnih podatkov, ne glede na ugotovljeno ustrezno varstvo.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 31(1) Direktive 95/46/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za namene člena 25(2) Direktive 95/46/ES se za Bailiffovo okrožje Jersey šteje, da zagotavlja primerno stopnjo varstva osebnih podatkov, prenesenih iz Skupnosti.

Člen 2

Ta odločba zadeva primernost varstva, zagotovljenega na otoku Jersey, z namenom izpolniti zahteve iz člena 25(1) Direktive 95/46/ES in ne vpliva na druge pogoje ali omejitve, s katerimi se izvajajo druge določbe navedene direktive, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov v državah članicah.

Člen 3

1.   Brez vpliva na pooblastila za ukrepanje za zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu z določbami, drugimi kot v členu 25 Direktive 95/46/ES, lahko pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja obstoječa pooblastila, da začasno ustavijo pretok podatkov k prejemniku na otoku Jersey z namenom zavarovati posameznike v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov v naslednjih primerih:

(a)

če pristojni organ na otoku Jersey ugotovi, da prejemnik krši veljavne standarde varstva; ali

(b)

če obstaja precejšnja verjetnost, da so standardi varstva kršeni, če obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da pristojni organ na otoku Jersey ne ukrepa ali ne bo ukrepal primerno in pravočasno, da bi rešil zadevno vprašanje, če bi neprekinjen prenos povzročil neposredno tveganje za resno škodovanje osebam, na katere se podatki nanašajo, in če so si pristojni organi v državi članici v teh okoliščinah ustrezno prizadevali obvestiti organ, pristojen za obdelavo in s sedežem na otoku Jersey, in mu dati priložnost za odziv.

2.   Začasna ustavitev preneha takoj, ko so zagotovljeni standardi varstva, in so o tem obveščeni pristojni organi zadevnih držav članic.

Člen 4

1.   Države članice obvestijo Komisijo takoj, ko so sprejeti ukrepi na podlagi člena 3.

2.   Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o primerih, kadar ukrepi organov, odgovornih za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva na otoku Jersey, ne zagotavljajo take skladnosti.

3.   Če informacije, zbrane v skladu s členom 3 in odstavkoma 1 in 2 tega člena, dokazujejo, da organ, odgovoren za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva na otoku Jersey, svoje vloge ne izpolnjuje učinkovito, Komisija obvesti pristojni organ na otoku Jersey in po potrebi predloži osnutke ukrepov v skladu s postopkom iz člena 31(2) Direktive 95/46/ES z namenom ukinitve ali začasne odložitve izvajanja te odločbe ali omejitve njenega področja uporabe.

Člen 5

Komisija spremlja učinkovanje te odločbe in odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, poroča o morebitnih zadevnih ugotovitvah, vključno s kakršnimi koli dokazi, ki bi lahko vplivali na ugotovitev iz člena 1 te odločbe, da je varstvo na otoku Jersey primerno v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, in morebitnimi dokazi, da se ta odločba izvaja na diskriminatoren način.

Člen 6

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za uskladitev z Odločbo v roku štirih mesecev od datuma uradnega obvestila o Odločbi.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. maja 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  Mnenje 8/2007 o ravni varstva osebnih podatkov na otoku Jersey, sprejeto 9. oktobra 2007, na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(3)  To so predpisi o varstvu podatkov Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – (Education) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – (Health) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – (Social Work) (Jersey) Regulations 2005 in Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.