ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 131

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
21. maj 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 432/2008 z dne 20. maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 433/2008 z dne 20. maja 2008 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Český kmín (ZOP))

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 434/2008 z dne 20. maja 2008 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Cordero de Navarra ali Nafarroako Arkumea (ZGO))

4

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/380/ES, Euratom

 

*

Sklep Sveta z dne 9. maja 2008 o imenovanju novega člana Komisije Evropskih skupnosti

6

 

 

2008/381/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 14. maja 2008 o ustanovitvi Evropske migracijske mreže

7

 

 

2008/382/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 14. maja 2008 o imenovanju dveh italijanskih članov in italijanskega nadomestnega člana Odbora regij

13

 

 

Popravki

 

*

Popravek Odločbe Komisije 2008/377/ES z dne 8. maja 2008 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo na Slovaškem (UL L 130, 20.5.2008)

14

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

21.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 432/2008

z dne 20. maja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. maja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. maja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

52,8

TN

105,3

TR

99,0

ZZ

85,7

0707 00 05

EG

167,2

JO

162,5

TR

135,5

ZZ

155,1

0709 90 70

EG

216,7

TR

121,9

ZZ

169,3

0805 10 20

EG

39,6

IL

67,5

MA

48,5

TN

53,1

TR

62,3

US

55,3

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

137,9

BR

156,0

TR

158,6

US

135,5

ZA

142,6

ZZ

146,1

0808 10 80

AR

94,1

BR

79,9

CA

75,2

CL

89,4

CN

83,4

MK

60,4

NZ

109,9

US

119,4

UY

75,9

ZA

78,5

ZZ

86,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


21.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 433/2008

z dne 20. maja 2008

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Český kmín (ZOP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Češke republike za registracijo imena „Český kmín“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. maja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 184, 7.8.2007, str. 15.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.8

Ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itd.)

ČEŠKA REPUBLIKA

Český kmín (ZOP)


21.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 434/2008

z dne 20. maja 2008

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Cordero de Navarra ali Nafarroako Arkumea (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členoma 6(2) in 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Španije za registracijo imena „Cordero de Navarra“ ali „Nafarroako Arkumea“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Francija je v skladu s členom 7(3)(c) Uredbe (ES) št. 510/2006 nasprotovala tej registraciji. Francija je v svojem ugovoru predvsem navedla, da bi registracija imena „Cordero de Navarra“ ali „Nafarroako Arkumea“ lahko škodovala obstoju proizvodov, ki so zakonito na trgu in katerih registracijo kot zaščiteno geografsko označbo, tj. „Agneau de lait des Pyrénées“, od leta 2000 preiskujejo francoski organi. Geografsko območje, na katerega se nanaša ta prošnja za registracijo, vključuje zgodovinsko regijo Basse Navarre, ki je znana tudi pod imenom „Navarre française“.

(3)

Komisija je v dopisu z dne 22. maja 2007 zainteresirani strani povabila, naj se ustrezno posvetujeta.

(4)

Ker v šestih mesecih med Španijo in Francijo ni prišlo do sporazuma, mora Komisija v skladu s postopkom iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 sprejeti odločitev. Glede na dokaze, ki jih je predložila Francija, Komisija ne more zaključiti, da bi lahko registracija imena „Cordero de Navarra“ ali „Nafarroako Arkumea“ kršila pravice proizvajalcev proizvoda „Agneau de lait des Pyrénées“. Na podlagi ugovora ni mogoče zaključiti, da se jagnjetina, proizvedena na območju zgodovinske regije Basse Navarre, prodaja pod imenom „Navarre“.

(5)

Glede na zgoraj navedeno je treba označbo „Cordero de Navarra“ ali „Nafarroako Arkumea“ registrirati v skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. maja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 158, 7.7.2006, str. 5.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.1

Sveže meso (in drobovina)

ŠPANIJA

Cordero de Navarra ali Nafarroako Arkumea (ZGO)


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

21.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/6


SKLEP SVETA

z dne 9. maja 2008

o imenovanju novega člana Komisije Evropskih skupnosti

(2008/380/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti drugega odstavka člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 128 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

S pismom z dne 7. maja 2008, ki mu je sledilo pismo z dne 8. maja 2008, je gospod Franco FRATTINI odstopil s položaja člana Komisije. Za preostanek njegovega mandata bi bilo treba imenovati novega člana Komisije –

SKLENIL:

Člen 1

Gospod Antonio TAJANI se imenuje za člana Komisije za obdobje od 9. maja 2008 do 31. oktobra 2009.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati 9. maja 2008.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. maja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


21.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/7


ODLOČBA SVETA

z dne 14. maja 2008

o ustanovitvi Evropske migracijske mreže

(2008/381/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija se je leta 2003 dogovorila o triletnem pripravljalnem ukrepu za ustanovitev Evropske migracijske mreže („EMM“), ki naj bi Skupnosti in njenim državam članicam zagotavljala objektivne, zanesljive in najnovejše podatke o migracijah.

(2)

Evropski svet je v sklepih z zasedanja v Solunu junija 2003, sklicujoč se na pomembnost spremljanja in analiziranja večplastnega pojava migracij, pozdravil ustanovitev EMM ter izjavil, da bo preučil možnost vzpostavitve stalne strukture v prihodnosti.

(3)

Evropski svet je 4. novembra 2004 odobril večletni program za okrepitev območja svobode, varnosti in pravice, imenovan Haaški program, v katerem je predlagana priprava druge faze skupne politike na področju azila, migracij, vizumov in mej, ki se je začela 1. maja 2004 in ki med drugim temelji na tesnejšem praktičnem sodelovanju med državami članicami in boljši izmenjavi informacij. V Haaškem programu je zapisano, da bi moral „tekoči razvoj evropske azilne in migracijske politike temeljiti na skupni analizi migracijskih pojavov v vseh njihovih vidikih. Ključnega pomena je krepitev zbiranja, zagotavljanja, izmenjave in učinkovite uporabe posodobljenih informacij in podatkov o vseh pomembnih razvojih migracij.“

(4)

Komisija je 28. novembra 2005 zaradi posvetovanja z ustreznimi zainteresiranimi stranmi o prihodnosti EMM sprejela „Zeleno knjigo o prihodnosti Evropske migracijske mreže“, v kateri so bila obravnavana vprašanja, kot so naloge in prihodnja struktura EMM, in sicer na podlagi ocene delovanja EMM v pripravljalnem obdobju.

(5)

Javno posvetovanje je pokazalo, da se večina zainteresiranih strani zavzema za nadaljevanje in krepitev dejavnosti EMM ter ohranitev njenega prvotnega cilja, to je zagotavljanje najnovejših, objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij o vprašanjih migracij ter azila. Poleg tega je večina zainteresiranih strani želela, da EMM še naprej deluje pod okriljem Komisije.

(6)

Delo EMM se ne bi smelo prekrivati z obstoječimi instrumenti ali strukturami Skupnosti, katerih namen je zbiranje ter izmenjava informacij na področju migracij in azila; v primerjavi z njimi bi morala zagotoviti dodano vrednost, zlasti s širokim področjem delovanja, močnim poudarkom na analizi, povezavami z akademsko skupnostjo in javno dostopnostjo svojih izsledkov.

(7)

Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (2) je skupaj z drugimi veljavnimi akti in strukturami pomemben referenčni okvir za delovanje Evropske migracijske mreže. Opozoriti bi bilo treba na dragocen prispevek Centra za informacije, razprave in izmenjave podatkov o prečkanju meja (CIREFI) in na določbe Odločbe Sveta 2005/267/ES z dne 16. marca 2005 o vzpostavitvi varnega spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav članic za migracije (3).

(8)

Da bi EMM uresničila zadane cilje, potrebuje pomoč nacionalnih kontaktnih točk v državah članicah. Dejavnosti nacionalnih kontaktnih točk bi morala na ravni Skupnosti usklajevati Komisija, ki ji pomaga ponudnik storitev z zadostnim strokovnim znanjem za organizacijo dela EMM, vključno z njenim sistemom izmenjave informacij.

(9)

Nacionalne kontaktne točke bi morale biti sestavljene iz vsaj treh strokovnjakov, ki se vsak posebej ali skupaj spoznajo na oblikovanje politik, pravo, raziskovanje in statistiko, da bi imele na razpolago zadostno strokovno znanje za reševanje večplastnih vprašanj migracij in azila. Ti strokovnjaki so lahko iz uprav držav članic ali katere koli druge organizacije. Vsaka nacionalna kontaktna točka bi morala imeti kot celota ustrezno strokovno znanje o informacijski tehnologiji, vzpostavljanju različnih oblik sodelovanja, povezovanju z drugimi nacionalnimi organizacijami in subjekti ter sodelovanju v večjezičnem okolju na evropski ravni.

(10)

Vsaka nacionalna kontaktna točka bi morala ustanoviti nacionalno migracijsko mrežo, sestavljeno iz organizacij in posameznikov, dejavnih na področju migracij in azila, vključevati pa bi morala denimo tudi univerze, raziskovalne organizacije in raziskovalce, vladne ter nevladne organizacije in mednarodne organizacije, da bi omogočila sodelovanje vseh ustreznih zainteresiranih strani.

(11)

Usmerjevalni odbor bi moral EMM zagotavljati politične smernice ter prispevati k pripravi in odobritvi letnega programa dejavnosti EMM.

(12)

Da bi bile informacije, ki jih EMM ustvarja v obliki raziskav in poročil, čim širše dostopne, bi se morala uporabiti najsodobnejša tehnologija, vključno s posebno spletno stranjo.

(13)

EMM bi morala biti sposobna vzpostaviti stik z drugimi subjekti, ki delujejo na področjih migracij in azila, če je to potrebno za dosego njenih ciljev. Pri vzpostavljanju takih ciljev bi bilo treba posebno pozornost posvetiti ustreznemu sodelovanja s subjekti na Danskem, Islandiji, Norveškem, v Švici, državah kandidatkah za pristop, državah, ki jih zajema evropska sosedska politika, ter v Rusiji.

(14)

Komisija bi morala sofinancirati EMM z donacijami v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4).

(15)

V okviru sistema izmenjave informacij EMM bi bilo treba upoštevati Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (5) ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6).

(16)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Združeno kraljestvo uradno sporočilo željo, da sodeluje pri sprejetju in uporabi te odločbe.

(17)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter brez poseganja v člen 4 omenjenega protokola Irska ne sodeluje pri sprejetju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(18)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ustanovi se Evropska migracijska mreža („EMM“).

2.   Cilj EMM je zadovoljiti potrebe institucij Skupnosti, organov in institucij držav članic po informacijah o migracijah in azilu, in sicer z zagotavljanjem najnovejših, objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij o migracijah in azilu za pomoč pri oblikovanju politik Evropske unije na teh področjih.

3.   EMM bo informacije o teh temah zagotovila tudi širši javnosti.

Člen 2

Naloge

1.   EMM za dosego cilja iz člena 1:

(a)

zbira in izmenjuje najnovejše in zanesljive podatke ter informacije iz različnih virov;

(b)

opravlja analize podatkov in informacij iz točke (a) ter jih zagotavlja v lahko dostopni obliki;

(c)

v sodelovanju z drugimi ustreznimi organi EU prispeva k oblikovanju kazalnikov in meril, ki bodo izboljšali usklajenost informacij in pomagali pri razvoju dejavnosti Skupnosti, povezanih s statistiko migracij;

(d)

pripravlja in objavlja redna poročila o razmerah na področjih migracij in azila v Skupnosti ter državah članicah;

(e)

vzpostavi in skrbi za spletni sistem izmenjave informacij, ki zagotavlja dostop do ustreznih dokumentov in publikacij na področjih migracij in azila;

(f)

izboljšuje ozaveščenost o EMM z zagotavljanjem dostopa do informacij, ki jih zbira, in z razširjanjem izsledkov EMM, razen če so te informacije zaupne narave;

(g)

usklajuje informacije in sodeluje z drugimi ustreznimi evropskimi in mednarodnimi organi.

2.   EMM zagotovi, da so njene dejavnosti skladne in usklajene z ustreznimi instrumenti in strukturami Skupnosti na področju migracij in azila.

Člen 3

Sestava

EMM sestavljajo:

nacionalne kontaktne točke, ki jih določijo države članice,

Komisija.

Člen 4

Usmerjevalni odbor

1.   EMM vodi usmerjevalni odbor, ki je sestavljen iz po enega predstavnika iz vsake države članice in po enega predstavnika Komisije, ki jim pomagata dva strokovnjaka.

2.   Predstavnik Komisije je predsednik usmerjevalnega odbora.

3.   Vsak član usmerjevalnega odbora ima en glas, vključno s predsednikom. Odločitve se sprejemajo z dvotretjinsko večino oddanih glasov.

4.   Predstavnik Evropskega parlamenta lahko na sejah usmerjevalnega odbora sodeluje kot opazovalec.

5.   Usmerjevalni odbor zlasti:

(a)

na podlagi osnutka, ki ga pripravi predsednik, prispeva k oblikovanju in odobritvi letnega programa dejavnosti EMM, ter tudi okvirnega zneska najnižjega in najvišjega proračuna za vsako nacionalno kontaktno točko, s čimer se krijejo osnovni stroški za zagotavljanje pravilnega delovanja mreže v skladu s členom 5;

(b)

pregleda napredek EMM ter po potrebi pripravi priporočila za nujne ukrepe;

(c)

vsaj enkrat letno zagotovi Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij jedrnato poročilo o stanju potekajočih dejavnosti EMM in glavnih ugotovitvah njenih študij;

(d)

opredeli najprimernejše strateške odnose sodelovanja z drugimi subjekti, pristojnimi na področju migracij in azila, ter po potrebi odobri upravno ureditev za takšno sodelovanje, kot je navedeno v členu 10;

(e)

svetuje nacionalnim kontaktnim točkam, kako izboljšati njihovo delovanje, ter jim pomaga pri sprejetju potrebnih ukrepov, kadar bi ugotovljene nenehne pomanjkljivosti pri delu nacionalne kontaktne točke lahko negativno vplivale na delo EMM.

6.   Usmerjevalni odbor sprejme svoj poslovnik in se na sklic predsednika sestane vsaj dvakrat letno.

Člen 5

Nacionalne kontaktne točke

1.   Vsaka država članica določi en subjekt, ki deluje kot nacionalna kontaktna točka. Države članice za poenostavitev dela EMM in zagotovitev uresničevanja njenih ciljev po potrebi upoštevajo zahtevo po usklajevanju med predstavnikom v usmerjevalnem odboru in svojo nacionalno kontaktno točko.

2.   Nacionalna kontaktna točka je sestavljena iz vsaj treh strokovnjakov. Eden od njih, ki deluje kot nacionalni koordinator, je uradnik ali zaposlen pri tem določenem subjektu. Ostali strokovnjaki lahko pripadajo temu subjektu ali drugim nacionalnim in mednarodnim javnim ali zasebnim organizacijam s sedežem v državi članici.

3.   Strokovnjaki vsake nacionalne kontaktne točke imajo skupaj strokovno znanje na področjih azila in migracij, ki zajema vidike oblikovanja politik, prava, raziskovanja in statistike.

4.   Države članice Komisijo najkasneje v treh mesecih od začetka veljavnosti te odločbe obvestijo, kateri strokovnjaki sestavljajo njihove nacionalne kontaktne točke, in navedejo, kako slednje izpolnjujejo zahteve iz odstavka 3.

5.   Nacionalne kontaktne točke izvajajo naloge EMM na nacionalni ravni in zlasti:

(a)

pripravljajo nacionalna poročila, vključno s poročili iz člena 9;

(b)

v sistem izmenjave informacij iz člena 8 prispevajo nacionalne informacije;

(c)

razvijajo sposobnost izdajanja ad hoc zahtev in hitrega odziva na takšne zahteve drugih nacionalnih kontaktnih točk;

(d)

vzpostavijo nacionalno migracijsko mrežo, sestavljeno iz številnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju migracij in azila ter zastopajo ustrezne zainteresirane strani. Člani nacionalne migracijske mreže so lahko pozvani, da prispevajo k dejavnostim EMM, zlasti v zvezi s členoma 8 in 9.

6.   Strokovnjaki vsake nacionalne kontaktne točke se sestajajo redno in razpravljajo o delu, po potrebi se sestajajo tudi s člani zadevnih nacionalnih migracijskih mrež iz odstavka 5(d), ter izmenjujejo informacije o trenutnih in prihodnjih dejavnostih.

Člen 6

Usklajevanje

1.   Komisija usklajuje delo EMM tudi v skladu s členom 2(2) in zagotavlja, da delo ustrezno odraža politične prednostne naloge Skupnosti na področju migracij in azila.

2.   Komisiji pri organizaciji dela EMM pomaga ponudnik storitev, izbran na podlagi postopka oddaje javnih naročil. Ta ponudnik storitev izpolnjuje zahteve iz člena 5(3) ter vse druge ustrezne zahteve, ki jih opredeli Komisija.

3.   Ponudnik storitev pod nadzorom Komisije med drugim:

(a)

organizira tekoče delovanje EMM;

(b)

vzpostavi in upravlja sistem izmenjave informacij iz člena 8;

(c)

usklajuje prispevke nacionalnih kontaktnih točk;

(d)

pripravlja sestanke iz člena 7;

(e)

pripravlja zbirke in povzetke poročil in študij iz člena 9.

4.   Po posvetovanju z nacionalnimi kontaktnimi točkami in odobritvi usmerjevalnega odbora Komisija v mejah glavnega cilja ter nalog iz členov 1 in 2 sprejme letni program dejavnosti EMM. V programu so navedeni cilji in tematske prednostne naloge. Komisija spremlja izvajanje letnega programa dejavnosti ter o njegovem izvrševanju in razvoju EMM redno poroča usmerjevalnemu odboru.

5.   Komisija po nasvetu usmerjevalnega odbora iz člena 4(5)(e) sprejme potrebne ukrepe na podlagi sporazumov o dodelitvi donacij iz odstavka 6 tega člena.

6.   Komisija na podlagi letnega programa dejavnosti EMM določi okvirne zneske, ki so na voljo za donacije in pogodbe v okviru odločitve o financiranju na podlagi člena 75 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

7.   Komisija dodeli donacije za poslovanje nacionalnim kontaktnim točkam, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 5(2) in (3), na podlagi posamičnih zahtev za donacije, ki jih predložijo nacionalne kontaktne točke. Najvišje sofinanciranje Skupnosti znaša 80 % skupnih upravičenih stroškov.

8.   Donacije v skladu s členom 113(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 ne bodo obnovljene po načelu postopnega zniževanja.

Člen 7

Sestanki

1.   EMM se običajno sestaja najmanj petkrat letno.

2.   Vsako nacionalno kontaktno točko na sestankih EMM zastopa vsaj eden od njenih strokovnjakov. Sestankov se udeležijo največ trije strokovnjaki iz vsake nacionalne kontaktne točke.

3.   Sestanke EMM skliče in jim predseduje predstavnik Komisije.

4.   Namen rednih sestankov EMM je:

(a)

omogočiti nacionalnim kontaktnim točkam izmenjavo znanja in izkušenj, zlasti glede delovanja EMM;

(b)

pregledati napredek pri delu EMM ter zlasti glede priprave poročil in študij iz člena 9;

(c)

izmenjati informacije in mnenja, zlasti glede sestave, organizacije, vsebine in dostopa do razpoložljivih informacij iz člena 8;

(d)

zagotoviti forum za razpravo o praktičnih in pravnih težavah, s katerimi se spopadajo države članice na področju migracij in azila, zlasti za razpravo o ad hoc zahtevah iz člena 5(5)(c);

(e)

posvetovati se z nacionalnimi kontaktnimi točkami pri pripravi letnega programa dejavnosti EMM iz člena 6(4).

5.   Strokovnjake in subjekte, ki niso člani EMM, se lahko povabi na njene sestanke, če se zdi njihova prisotnost zaželena. Organizirajo se lahko tudi skupni sestanki z drugimi mrežami ali organizacijami.

6.   Dejavnosti iz odstavka 5 se – če niso načrtovane v letnem programu dejavnosti EMM – pravočasno sporočijo nacionalnim kontaktnim točkam.

Člen 8

Sistem izmenjave informacij

1.   V skladu s tem členom se vzpostavi spletni sistem izmenjave informacij, dostopen preko dodeljenega spletnega mesta.

2.   Vsebina sistema izmenjave informacij je praviloma javna.

Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (7) se dostop do zaupnih informacij dovoli le članom EMM.

3.   Sistem izmenjave informacij je sestavljen vsaj iz naslednjih elementov:

(a)

dostopa do sprememb v zvezi z zakonodajo, sodno prakso in politikami Skupnosti ter držav članic na področju migracij in azila;

(b)

funkcionalnosti za ad hoc zahteve, kakor je navedeno v členu 5(5)(c);

(c)

glosarja in tezavra na temo migracij in azila;

(d)

neposrednega dostopa do vseh publikacij EMM, vključno s poročili in študijami, omenjenimi v členu 9, ter rednimi bilteni;

(e)

imenika raziskovalcev in raziskovalnih institucij na področju migracij in azila.

4.   Za namene dostopa do informacij iz odstavka 3 lahko EMM, kadar je to potrebno, doda povezave na druga spletna mesta, kjer se nahajajo originalne informacije.

5.   Dodeljeno spletno mesto olajša dostop do primerljivih pobud v zvezi z javnimi informacijami v povezanih zadevah ter do spletnih mest, ki vsebujejo informacije o razmerah na področjih migracij in azila v državah članicah ter tretjih državah.

Člen 9

Poročila in raziskave

1.   Vsaka nacionalna kontaktna točka vsako leto pripravi poročilo o razmerah na področjih migracij ter azila v državah članicah, ki vključuje razvoj politik in statistične podatke.

2.   Vsaka nacionalna kontaktna točka v okviru letnega programa dejavnosti v skladu s skupnimi specifikacijami pripravi druge raziskave o posebnih vprašanjih, povezanih z migracijami in azilom, ki so potrebne za podporo oblikovanju politik.

Člen 10

Sodelovanje z drugimi subjekti

1.   EMM sodeluje s subjekti v državah članicah ali tretjih državah, vključno z agencijami EU in mednarodnimi organizacijami, pristojnimi na področju migracij in azila.

2.   Upravno ureditev za sodelovanje iz odstavka 1, ki lahko po potrebi vključuje sklenitev sporazumov v imenu Skupnosti s strani Komisije, odobri usmerjevalni odbor.

Člen 11

Proračunska sredstva

Proračunska sredstva, dodeljena za ukrepe, predvidene v tej odločbi, se vključijo v letne odobritve splošnega proračuna Evropske unije. Razpoložljive letne odobritve odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

Člen 12

Izvrševanje proračuna

Komisija nudi finančno podporo Skupnosti v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Člen 13

Pregled

Komisija najpozneje tri leta od začetka veljavnosti te odločbe ter nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o razvoju EMM, pripravljeno na podlagi zunanje in neodvisne ocene. Poročilu se po potrebi priložijo ustrezni predlogi sprememb.

Člen 14

Objava in datum začetka uporabe

Ta odločba se uporablja od dne objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 15

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 14. maja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  Mnenje z dne 10. aprila 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 199, 31.7.2007, str. 23.

(3)  UL L 83, 1.4.2005, str. 48.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).

(5)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(7)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.


21.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/13


SKLEP SVETA

z dne 14. maja 2008

o imenovanju dveh italijanskih članov in italijanskega nadomestnega člana Odbora regij

(2008/382/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga italijanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi odstopa g. Bruna MARZIANA in g. Paola FONTANELLIJA sta se sprostili dve mesti članov Odbora regij. Zaradi odstopa g. CARRAZZE se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člana:

g. Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari (sprememba mandata),

g. Leonardo DOMENICI, Sindaco del Comune di Firenze,

in

(b)

za nadomestnega člana:

g. Giuseppe VARACALLI, Consigliere comunale del Comune di Gerace.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 14. maja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Popravki

21.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/14


Popravek Odločbe Komisije 2008/377/ES z dne 8. maja 2008 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo na Slovaškem

( Uradni list Evropske unije L 130 z dne 20. maja 2008 )

Stran 20, člen 5, drugi pododstavek točke (a), drugi pododstavek točke (b) in drugi pododstavek točke (c), številka Odločbe:

besedilo:

„C(2008) 1765“

se glasi:

„2008/377/ES“.