ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 129

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
17. maj 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 426/2008 z dne 14. maja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1212/2005 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 427/2008 z dne 16. maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 428/2008 z dne 8. maja 2008 o določitvi intervencijskih centrov za žita (Kodificirana različica)

8

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/372/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 12. februarja 2008 o podpisu in začasnem uporabljanju Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, o Okvirnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael o splošnih načelih sodelovanja Države Izrael v programih Skupnosti

39

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, o Okvirnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael o splošnih načelih sodelovanja Države Izrael v programih Skupnosti

40

 

 

2008/373/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 28. aprila 2008 o sklenitvi Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

44

 

 

2008/374/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 29. aprila 2008 o spremembi dela I Priloge 3 k Skupnim konzularnim navodilom v zvezi z državljani tretjih držav, ki potrebujejo letališki tranzitni vizum

46

 

 

2008/375/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 29. aprila 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Turčijo o sodelovanju Republike Turčije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

48

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

17.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/1


UREDBA SVETA (ES) št. 426/2008

z dne 14. maja 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1212/2005 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“),

ob upoštevanju člena 1(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1212/2005 z dne 25. julija 2005 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (2),

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1212/2005 je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz ulitkov iz netempranega litega železa, ki se uporabljajo za pokritje in/ali dostop do površinskih ali podpovršinskih sistemov in njihovih delov, so strojno obdelani ali ne, so premazani ali prevlečeni ali obdelani z drugimi vrstami materiala, razen požarnih hidrantov, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevni izdelek“), trenutno uvrščenih pod oznakami KN 7325 10 50, 7325 10 92 in ex 7325 10 99 (oznaka Taric 7325109910), v Skupnost. Zaradi velikega števila sodelujočih strank je bil med preiskavo, ki je privedla do uvedbe ukrepov, izbran vzorec kitajskih proizvajalcev izvoznikov.

(2)

Vzorčenim družbam so bile dodeljene med preiskavo ugotovljene individualne stopnje dajatve. Za nevzorčene družbe, ki jim je bila odobrena tržnogospodarska obravnava („TGO“) v skladu z določbami člena 2(7)(c) osnovne uredbe, je bila uporabljena 0 % dampinška dajatev, ki je bila določena za edino vzorčeno družbo z odobrenim TGO. Za sodelujoče nevzorčene družbe, ki jim je bila odobrena individualna obravnava („IO“) v skladu z določbami člena 9(5) osnovne uredbe, se uporablja tehtano povprečje dajatve v višini 28,6 %, določeno za vzorčene družbe, ki jim je bil odobren IO. Za vse druge družbe je bila uvedena dajatev na ravni države v višini 47,8 %.

(3)

Člen 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005 kitajskim proizvajalcem izvoznikom, ki so izpolnili štiri merila iz navedenega člena, omogoča, da se jih obravnava enako kot družbe iz uvodne izjave 2 o sodelujočih družbah, ki niso vključene v vzorec („status novega proizvajalca izvoznika“ ali „SNPI“).

B.   ZAHTEVE NOVIH PROIZVAJALCEV IZVOZNIKOV

(4)

Odobritev SNPI je zahtevalo devet družb.

(5)

Za ugotovitev, ali vsi vložniki izpolnjujejo merila za odobritev SNPI iz člena 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005, je bilo s preiskavo preverjeno, da:

1.

v obdobju preiskave (od 1. aprila 2003 do 31. marca 2004) v Skupnost niso izvažali izdelkov, navedenih v uvodni izjavi 1;

2.

niso povezani s katerim koli izvoznikom ali proizvajalcem v Ljudski republiki Kitajski, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni s to uredbo;

3.

so dejansko izvažali zadevne izdelke v Skupnost po obdobju preiskave, na katerem temeljijo ukrepi, ali so sklenili nepreklicno pogodbeno obveznost o izvozu znatne količine v Skupnost;

4.

delujejo pod pogoji tržnega gospodarstva, opredeljenimi v členu 2(7)(c) osnovne uredbe ali izpolnjujejo zahteve za individualno dajatev v skladu s členom 9(5) osnovne uredbe.

(6)

Ker četrto merilo določa, da vložniki predložijo zahtevek za TGO ali IO, je Komisija poslala obrazce za zahtevka TGO in IO vsem kitajskim vložnikom. V skladu s členom 2(7) osnovne uredbe so vsi kitajski vložniki zahtevali TGO.

(7)

Merila za TGO so na kratko in samo zaradi lažjega sklicevanja povzeta v nadaljevanju:

1.

poslovne odločitve in stroški so izvedeni kot odgovor na tržne signale in brez večjega vmešavanja države; stroški večjih vlaganj v glavnem odražajo tržne vrednosti;

2.

podjetja imajo jasno določeno zbirko računovodskih evidenc, ki se pregledujejo neodvisno v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (3) in se uporabljajo v vse namene;

3.

odsotnost znatnih izkrivljanj, prenesenih iz nekdanjega sistema netržnega gospodarstva;

4.

stečajno pravo in pravo lastninskih razmerij zagotavljata pravno varnost in stabilnost;

5.

pretvorbe deviznih tečajev se opravljajo po tržnih stopnjah.

(8)

Vsem vložnikom je bil poslan vprašalnik, obenem pa so bili zaprošeni, da predložijo dokaze o izpolnjevanju zgoraj navedenih meril.

(9)

Proizvajalcem izvoznikom, ki so izpolnili ta merila, se lahko v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005 odobri stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec.

C.   UGOTOVITVE

(10)

Ena kitajska družba, ki je zahtevala SNPI, ni izpolnila vprašalnika, ena družba pa ni odgovorila na pismo o pomanjkljivostih v njenem izpolnjenem vprašalniku. Zato ni bilo mogoče preveriti, ali so te družbe izpolnile merila iz člena 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005, njihov zahtevek pa je bilo treba zavrniti. Te družbe so bile obveščene, da njihovi zahtevki ne bodo več upoštevani, imele pa so možnost predložitve pripomb. Komisija ni prejela nobenih pripomb.

(11)

Sedem družb je predložilo v celoti izpolnjene vprašalnike. Komisija je poiskala in preverila vse informacije, potrebne za določitev četrtega merila (TGO/IO) iz člena 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005. Preveritveni obiski so bili opravljeni v prostorih naslednjih sedmih družb:

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. (Wuxi New District, Jiangsu) („Norlong“),

Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) („Maikesaier“),

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. (Gouzhuang, Hebei) („XianXian“),

Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) („Wuxing“) ter povezana družba Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) („Sunshine“),

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. (Baoding, Hebei) („Yuehai“),

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) („Yan Yuan“),

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd. (Jinghai, Tianjin) („Loiselet“).

(12)

Za vsako od sedmih obiskanih družb je bilo preverjeno, ali so bila sprejeta štiri merila iz uvodne izjave 5.

(13)

Za dva kitajska proizvajalca izvoznika, Maikesaier in Yuehai, je preiskava predloženih podatkov pokazala, da v zadostni meri izpolnjujeta merila iz člena 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005 in da glede na zadnje merilo izpolnjujeta pet pogojev za TGO. Zato se tema dvema proizvajalcema odobri tehtano povprečje stopnje dajatve za družbe, za katere je bil odobren TGO, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec (tj. 0 %), v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005, in se lahko dodata v seznam proizvajalcev izvoznikov iz člena 1(2) navedene uredbe.

(14)

Štirje kitajski proizvajalci izvozniki, Norlong, XianXian, Yan Yuan in Loiselet, so predložili zadostne dokaze o izpolnjevanju teh štirih meril, določenih v členu 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005. Vendar pa glede zadnjega merila niso mogli dokazati, da izpolnjujejo pogoje za odobritev TGO.

(15)

Za družbo Norlong je bilo ugotovljeno, da je prejela znatno povračilo stroškov za pravico do uporabe javnih zemljišč. Merilo 3 za TGO se tako ne šteje za izpolnjeno. Prav tako je bilo glede na dejstvo, da merila 3 ni mogoče izpolniti, sklenjeno, da končne določitve glede merila 1 ni mogoče oblikovati. Vendar ni bilo dokazov, da ta družba ne izpolnjuje petih meril za IO.

(16)

Za družbo XianXian je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje meril 1, 2 in 3 za TGO. Družba ni predložila zadostnih dokazov v potrditev, da je delovala v skladu s pogoji tržnega gospodarstva in da so njeni stroški odražali tržne vrednosti. Poleg tega družba ni imela jasno določene zbirke računovodskih standardov, pregledanih v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi. Nazadnje je bilo ugotovljeno, da je družba pridobila najemne pogodbe po neobičajno nizkih cenah glede na absolutne in relativne vrednosti.

(17)

Ugotovljeno je bilo, da družba Yan Yuan ni izpolnila merila 2 za TGO. V nasprotju s kitajskimi zakoni in mednarodnimi računovodskimi standardi poslovne knjige za leto 2006 niso bile pregledane, ugotovljene pa so bile tudi druge računovodske nepravilnosti, zlasti dejstvo, da so bile surovine kupljene pri fizičnih osebah brez izdajanja računov.

(18)

Pri družbi Loiselet je bilo ugotovljeno, da nista bili izpolnjeni merili 2 in 3 za TGO. Zlasti je bilo ugotovljeno, da večina glavnih sredstev družbe ni navedena v poslovnih knjigah družbe. Prav tako se je izkazalo, da se ni spoštovalo najemnih pogodb za zemljišča in stavbe obrata.

(19)

Na podlagi ugotovitev o računovodskih praksah družb XianXian, Yan Yuan in Loiselet ni mogoče sklepati, ali so njihove izvozne cene dovolj zanesljive, da se lahko uporabijo za izračun posamezne stopnje dampinga, in zato ni mogoče sklepati, ali izpolnjujejo drugo merilo za IO. Preostala štiri merila za IO so izpolnjena. Vendar se lahko glede na dejstvo, da izvozne cene teh treh družb ne bodo uporabljene za izračun stopnje dampinga, če zanje velja tehtana povprečna stopnja dajatve v višini 28,6 %, ki je izračunana za vzorčene družbe, za katere se odobri IO s prvotno preiskavo, sklene, da se lahko v okviru te proučitve navedene družbe obravnavajo enako kot tiste, za katere velja povprečna stopnja dajatve.

(20)

Zato se lahko Norlong, XianXian, Yan Yuan in Loiselet odobri tehtana povprečna stopnja dajatve za družbe, za katere se odobri IO, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec (tj. 28,6 %), v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005, in se jih doda na seznam proizvajalcev izvoznikov iz člena 1(2) navedene uredbe.

(21)

Ugotovljeno je bilo, da družba Wuxing ni predložila zadostnih dokazov v potrditev, da je proizvajalec zadevnega izdelka, ki se je izvažal v ES. Zato ta proizvajalec ni izpolnil tretjega merila iz člena 1(4) Uredbe (ES) št. 1212/2005 in njegov zahtevek za SNPI je bil zavrnjen.

D.   SPREMEMBA SEZNAMA DRUŽB, ZA KATERE VELJAJO INDIVIDUALNE STOPNJE DAJATVE

(22)

Glede na ugotovitve preiskave iz uvodne izjave 13 se ugotavlja, da je treba družbi Maikesaier in Yuehai dodati v seznam posameznih družb s stopnjo dajatve 0 % iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1212/2005.

(23)

Za družbe Norlong, XianXian, Yan Yuan in Loiselet se glede na ugotovitve preiskave iz uvodnih izjav 14 do 20 ugotavlja, da je treba te štiri družbe dodati v seznam posameznih družb s stopnjo dajatve 28,6 % iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1212/2005.

(24)

Glede na ugotovitve preiskave iz uvodne izjave 21 se ugotavlja, da družbi Wuxing ni mogoče odobriti SNPI in zanjo velja preostala dajatev v višini 47,8 % iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1212/2005.

(25)

Vložniki in industrija Skupnosti so bili obveščeni o ugotovitvah preiskave in so imeli možnost predložiti svoje pripombe. Po razkritju so pripombe posredovale družbe Norlong, XianXian in Loiselet. Nobena od treh družb ni posredovala dodatnih informacij, ki bi lahko privedle do kakršnih koli drugačnih ugotovitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 1212/2005 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, ki velja za neto ceno franko meja Skupnosti, neocarinjeno, za izdelke, opisane v odstavku 1, ki jih spodaj navedene družbe proizvajajo v Ljudski republiki Kitajski, je:

Družba

Protidampinška dajatev

(%)

Dodatna oznaka TARIC

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430 LRK

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, LRK

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, LRK

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

Jiaocheng County, Shanxi Province, LRK

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, LRK

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin’anli Town, Tang County

Hebei, Baoding 072350, LRK

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.

No 333 Building A Tian E West Road

Baoding, Hebei, LRK

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, LRK

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, LRK

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, PRC

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County

Hebei, Gouzhuang, LRK

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, LRK

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town

Han Dan County, Hebei, LRK

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd

Dongzhuangke, Yangchenzhuang

Jinghai, Tianjin, LRK

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, LRK

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114, LRK

37,9

A684

Vse druge družbe

47,8

A999“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 199, 29.7.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 268/2006 (UL L 47, 17.2.2006, str. 3).

(3)  Mednarodni računovodski standardi se nanašajo na vse pomembnejše priznane mednarodne računovodske standarde, vključno z ameriškimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli (US GAAP) in deli Fundacije Odbora za mednarodne računovodske standarde (FOMRS), ki jih izvede Uprava za mednarodne računovodske standarde (IASB), v katero sodijo okvir Uprave za mednarodne računovodske standarde (IASBF), mednarodni računovodski standard (MRS), mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) in objave Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP).


17.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 427/2008

z dne 16. maja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. maja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 16. maja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

54,3

TN

113,1

TR

99,2

ZZ

88,9

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

166,7

ZZ

142,8

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

59,9

MA

50,3

TN

52,0

TR

59,9

US

60,4

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

130,1

BR

156,0

MK

58,7

TR

150,1

US

135,5

ZA

134,9

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

94,1

BR

83,1

CA

109,4

CL

91,9

CN

75,0

MK

46,1

NZ

110,9

US

114,9

UY

77,0

ZA

77,3

ZZ

88,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


17.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 428/2008

z dne 8. maja 2008

o določitvi intervencijskih centrov za žita

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni tržni ureditvi za žita (1) in zlasti člena 6 uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2273/93 z dne 28. julija 1993 o določitvi intervencijskih centrov za žita (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Izbira intervencijskih centrov za zagotovitev pravilnega delovanja intervencijskega sistema bi morala temeljiti na geografski danosti in razpoložljivih kapacitetah skladiščenja, ki omogočajo zbiranje in odpremo večjih količin žit.

(3)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Intervencijski centri, ki jih je treba določiti v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1784/2003, morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

(a)

lokacija v regijah s precejšnjo pridelavo žit, ki redno ali občasno bistveno presega lokalno povpraševanje, ob upoštevanju kmetijske in tržne strukture v tej regiji;

(b)

obstoj precejšnjih skladiščnih objektov;

(c)

posebna pomembnost kot trg za blago znotraj in izven Skupnosti.

Člen 2

1.   Od centrov v regijah tiste vrste, kot so opisani v točki (a) člena 1, se upoštevajo samo taki, ki imajo:

(a)

skladiščne kapacitete s tehnično opremo, ki omogoča prevzem, skladiščenje in odpremo večjih količin žit;

(b)

ustrezne prometne povezave za prevzem, in, kar je še pomembneje, za odpremo žit.

2.   Od centrov, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (b) ali (c) člena 1, se upoštevajo le tisti, katerih skladiščne kapacitete, tehnična opremljenost in izbira ustrezne lokacije omogočajo zbiranje, in, kar je še pomembneje, odpremo večjih homogenih količin žit.

Člen 3

Uredba (EGS) št. 2273/93 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6). Uredba (ES) št. 1784/2003 bo nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1) od 1. julija 2008.

(2)  UL L 207, 18.8.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2004/2006 (UL L 379, 28.12.2006, str. 54).

(3)  Glej Prilogo II.


PRILOGA I

1.

Znak „+“ pomeni, da se prikazana lokacija šteje za intervencijski center za zadevno žito.

2.

Znak „–“ pomeni, da se prikazana lokacija ne šteje za intervencijski center za zadevno žito.

Intervencijski center

Navadna pšenica

Ječmen

Trda pšenica

Koruza

Sirek

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BELGIJA

Antwerpen

+

+

Brugge

+

+

Farciennes

+

+

Floreffe

+

+

Gent

+

+

Liège

+

+

Seneffe

+

+

Tournai

+

+

BOLGARIJA

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

ČEŠKA REPUBLIKA

Středočeský kraj

Mělník

+

+

+

Městec Kralové

+

Kolín

+

+

+

Zdislavice

+

Týnec n. S.

+

+

Milín

+

+

Rakovník

+

Slaný

+

Kněžmost

+

+

Měšice

+

Zdice

+

Jihočeský kraj

Tábor

+

+

+

Jarošov n. Než.

+

Dynín

+

+

Kaplice

+

Strunkovice n. Bl.

+

+

Písek

+

Plzeňský kraj

Horažďovice

+

Blovice

+

+

+

Domažlice

+

Planá

+

+

Kaznějov

+

+

Karlovarský kraj

Nebanice

+

Ústecký kraj

Černovice

+

Dobroměřice

+

+

+

Lovosice

+

Liberecký kraj

Mimoň

+

Královehradecký kraj

Ostroměř

+

Říkov

+

+

Pardubický kraj

Pardubice

+

+

+

Polička

+

+

Žamberk

+

+

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod

+

+

Pelhřimov

+

+

Krahulov

+

+

Mor. Budějovice

+

+

Křižanov

+

Jihomoravský kraj

Hodonice

+

Ivančice

+

+

Boskovice

+

Slavkov

+

Rohatec

+

+

Hustopeče

+

+

+

Hostěradice

+

Olomoucký kraj

Zábřeh

+

+

Šternberk

+

+

+

Prostějov

+

+

Zlínský kraj

Uherský Brod

+

+

Kroměříž

+

+

Valašské Meziříčí

+

+

Moravskoslezský kraj

Bruntál

+

Opava

+

+

+

Studénka

+

Město Albrechtice

+

DANSKA

Bornholm

Rønne

+

+

Fyn

Svendborg

+

Odense

+

+

Jylland

Åbenrå

+

Ålborg

+

+

Århus

+

+

Esbjerg

+

+

Kolding

+

+

Struer

Lolland

Nakskov

+

+

Sjælland

Kalundborg

+

Korsør

+

+

København

+

+

Vordingborg

+

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA

Freistaat Bayern

Augsburg

+

+

Bad Neustadt/Saale

+

+

Bamberg

+

+

Bayreuth

+

+

Buchloe

+

+

Eichstätt

+

Kelheim

+

+

Frontenhausen

+

+

Geiselhöring

+

+

Sulzbach-Rosenberg

+

+

Dietfurt

+

+

Hof

+

+

Ingolstadt

+

+

Landau/Isar

+

+

Landshut

+

+

Massing

+

+

Moosburg

+

+

München

+

+

Neu-Ulm

+

+

Nördlingen

+

+

Nürnberg

+

+

Ochsenfurt

+

+

Passau

+

+

Pfaffing

+

+

Plattling

+

+

Regensburg

+

+

+

Schrobenhausen

+

+

Schwabach

+

+

Schwandorf

+

+

Simbach/Inn

+

+

Straubing

+

+

Würzburg

+

+

Land Baden-Württemberg

Aalen

+

+

Aulendorf

+

Donaueschingen

+

+

Heilbronn

+

+

Ilshofen

Karlsruhe

+

+

Kehl

+

+

Mannheim

+

+

Plochingen

+

+

Sigmaringen

+

+

Stuttgart

+

+

Weikersheim

+

+

Wertheim

+

+

Freie Hansestadt Bremen

Bremen

+

+

Land Berlin

Berlin

+

+

Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg

+

+

Land Hessen

Darmstadt

+

+

Frankfurt

+

+

Hanau

+

+

Hünfeld

+

+

Kassel

+

+

Limburg/Lahn

+

+

Witzenhausen

+

+

Kirchhain

+

+

Land Rheinland-Pfalz

Andernach

+

+

Irmenach

+

+

Kirn Nahe

+

+

Lahnstein

+

+

Ludwighafen

+

+

Mainz

+

+

Trier

+

+

Worms

+

+

Land Saarland

Saarbrücken

+

+

Land Nordrhein-Westfalen

Bergkamen

+

+

Beverungen

+

+

Bonn

+

+

Büren

+

+

Dortmund

+

+

Düsseldorf

+

+

Duisburg

+

+

Gelsenkirchen

+

Hamm

+

+

Köln

+

+

Krefeld

+

+

Minden

+

+

Münster

+

+

Neuss

+

+

Paderborn

+

+

Siegen

+

Soest

+

+

Wesel

+

Würselen

+

+

Land Niedersachsen

Bad Gandersheim

+

+

Brake

+

+

Braunschweig

+

+

Drentwede

+

+

Emden

+

+

Frellstedt

+

+

Hameln

+

+

Hannover

+

+

Hildesheim

+

+

Holzminden

+

+

Lingen/Ems

+

+

Nienburg

+

+

Nordenham

+

+

Northeim

+

+

Osnabrück

+

+

Pollhagen

+

+

Rethem/Aller

+

+

Rinteln

+

+

Rosdorf

+

+

Uelzen

+

+

Peine

+

+

Wolfsburg

+

+

Land Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe

+

+

Brunsbüttel

+

+

Büsum

+

+

Eckernförde

+

+

Fehmarn

+

+

Flensburg

+

+

Heiligenhafen

+

+

Hochdonn

+

+

Husum

+

+

Itzehoe

+

+

Kappeln/Schlei

+

+

Kiel

+

+

Lübeck

+

+

Mölln

+

+

Neumünster

+

+

Neustadt

+

+

Niebüll

+

+

Rendsburg

+

+

Schafstedt

+

+

Land Brandenburg

Brandenburg

+

Drebkau

+

Eberswalde

+

+

Fürstenwalde

+

Gransee

+

Gusow-Platkow

+

+

Herzberg

+

Kyritz

+

+

Niemegk

+

Karstädt

+

+

Land Mecklenburg-Vorpommern

Stralsund

+

+

Güstrow

+

+

Malchin

+

+

Neubrandenburg

+

+

Wismar

+

+

Pasewalk

+

+

Rostock

+

+

Schwerin

+

+

Freistaat Sachsen

Bischofswerda

+

Eilenburg

+

Großschirma

+

+

Neumark

+

+

Niedercunnersdorf

+

+

Riesa

+

+

Trebsen

+

+

Land Sachsen-Anhalt

Aschersleben

+

+

Coswig

Halberstadt

+

+

Halle

+

+

Klötze

+

Magdeburg

+

+

Querfurt

+

+

Tangermünde

+

Bülstringen

+

+

Dessau-Rosslau

+

+

Niedere Börde

+

+

Freistaat Thüringen

Altenburg

+

+

Buttstädt

+

+

Gotha

+

+

Ebeleben

+

+

Harth-Pöllnitz

+

+

Rudolstadt

+

+

Themar

+

+

ESTONIJA

Tartu

+

+

Viljandi

+

Tamsalu

+

+

Keila

+

+

Taebla

+

IRSKA

Banagher

+

+

Baltinglass

+

+

Bunclody

+

+

Cahir

+

+

Campile

+

+

Carlow

+

+

Castlelyons

+

+

Cork

+

+

Donaghmore (County Laois)

+

+

Drogheda

+

+

Dublin

+

+

Edenderry

+

+

Enniscorthy

+

+

Gorey

+

+

Kilkenny

+

+

Mullingar

+

+

Nenagh

+

+

New Ross

+

+

Portlaoise

+

+

Rathcoffey

+

+

Tullamore

+

+

Tullow

+

+

Waterford

+

+

Wexford

+

+

Wicklow

+

+

GRČIJA

Θράκη

Αλεξανδρούπολη

+

+

+

+

Άνθια

+

Σαμοθράκη

+

Διδυμότειχο

+

+

+

 

Ελαφοχώρι

+

+

 

Λάβαρα

+

+

+

Ορεστιάδα

+

+

+

+

+

Δίκαια

+

+

+

+

Νεοχώρι

+

+

+

+

Βάλτος

+

+

Πεντάλοφος

+

+

Πετρωτά

+

+

Ορμένιο

+

+

Πλάτη

+

+

+

Σουφλί

+

+

Προβατόνας

+

+

+

Μαυροκλήσι

+

+

+

Φέρρες

+

+

+

Κομοτηνή

+

+

+

+

Αμβροσία

+

+

+

Παγούρια

+

+

+

Σάππες

+

+

+

Πόρτο-Λάγο

+

+

+

Ξάνθη

+

+

Ίασμος

+

+

+

+

Γεννησαία

+

+

+

Ανατολική Μακεδονία

Δράμα

+

+

+

+

Καλαμπάκι

+

+

Πρωσοτσάνη

+

+

+

Μαυρολεύκη

+

+

Καβάλα

+

+

+

Χρυσούπολη

+

+

+

Κρηνίδες

+

+

Ζαρκαδιά

+

Ελευθερούπολη

+

+

Ν. Πέραμος

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

+

Σέρρες

+

+

+

+

Λευκοθέα

+

+

+

+

Ν. Ζίχνη

+

+

+

+

Ηράκλεια

+

+

+

Σιδηρόκαστρο

+

+

+

Βυρώνεια

+

+

Στρυμονικό

+

+

+

Σκοτούσα

+

+

Νιγρίτα

+

+

+

+

Δάφνη

+

+

+

+

Δημητρίτσι

+

+

+

Μαυροθάλασσα

+

+

+

+

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

+

+

+

+

Γέφυρα

+

+

+

+

Επανωμή

+

+

+

+

Ν. Μεσημβρία

+

+

+

Πύργος

+

+

Σίνδος

+

+

Ν. Καλλικράτεια

+

+

+

+

Βασιλικά

+

+

+

Αξιοχώρι

+

+

+

Λαγκαδάς

+

+

+

+

Δρυμός

+

+

+

Νέα Απολλωνία

+

+

+

+

Κριθιά

+

+

Σοχός

+

+

Λαγκαδίκια

+

+

+

Πολύγυρος

+

+

Καλύβια

+

Γαλάτιστα

+

+

+

+

Αρναία

+

+

Ν. Κρήμνη

+

+

+

Ν. Μουδανιά

+

+

+

+

Ν. Τρίγλια

+

+

+

Βάλτα

+

+

Πετράλωνα

+

+

Ν. Σύλλατα

+

+

Ν. Φώκαια

+

+

+

Όλυνθος

+

+

Βέροια

+

+

+

Μελίκι

+

+

Αλεξάνδρεια

+

+

+

Πλατύ

+

+

+

Αριδαία

+

+

+

Γιαννιτσά

+

+

+

+

Κρύα Βρύση

+

+

Παλαίφυτο

+

+

Πέλλα

+

+

+

+

Κιλκίς

+

+

+

Κρηστόνη

+

+

+

Καλλικό

+

+

+

Μαυρονέρι

+

+

Καστανιές

+

+

Αξιούπολη

+

+

Πολύκαστρο

+

+

+

Λιμνότοπο

+

+

+

Μεταμόρφωση

+

+

Κατερίνη

+

+

+

Αιγίνιο

+

+

+

Κολινδρός

+

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

+

+

+

Δρέπανο

+

Σέρβια

+

+

Ξηρολίμνη

+

+

+

Νεάπολις

+

+

Άγιοι Θεόδωροι

+

Πτολεμαΐδα

+

+

+

Ανατολικό

+

+

Καστοριά

+

+

Μεσοποταμία

+

+

Άργος Ορεστικό

+

+

Φλώρινα

+

+

Πλατύ

+

+

Αμύνταιο

+

+

+

Γρεβενά

+

+

Μυρσίνα

+

+

Δήμητρα

+

Σαρακίνα

+

+

Τρικοκιά

+

+

Κεντρική Ελλάδα

Αχλάδι

+

Αλμυρός

+

+

+

Σούρπη

+

+

+

Ν. Πλάτανος

+

+

+

Βόλος

+

+

+

+

Βελεστίνο

+

+

+

+

Αερινό

+

+

+

Ριζόμυλος

+

+

Στεφανοβύκι

+

+

+

Περίβλεπτο

+

+

Ελασσόνα

+

+

+

Δεσκάτη

+

+

Δομενίκιο

+

+

Γεράνεια

+

+

Καλαμπάκα

+

+

+

Βασιλική

+

+

Καρδίτσα

+

+

+

+

Σοφάδες

+

Παλαμά

+

+

+

Πασχαλίτσα

+

Μαυραχάδες

+

Λάρισα

+

+

+

+

Κοιλάδα

+

+

+

+

Ζάππειο

+

+

+

+

Κυπάρισσος

+

+

+

Κυψέλη

+

+

+

Ν. Καρυές

+

+

+

+

Νίκαια

+

+

+

+

Τύρναβος

+

+

+

Χάλκη

+

+

+

+

Φαλάνη

+

+

+

Τρίκαλα

+

+

+

Φάρσαλα

+

+

+

+

Σποτούσα

+

+

+

Χαλκιαδών

+

+

+

+

Κρήνη

+

Στερεά Ελλάδα

Αγρίνιο

+

+

Βόνιτσα

+

+

+

Μεσολόγγι

+

Νεοχώρι

+

+

Ναύπακτος

+

+

Αστακός

+

Αμφίκλεια

+

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

Αταλάντη

+

+

+

+

Μαρτίνο

+

+

+

+

Λειβανάτες

+

+

+

+

Στροβίκι

+

+

+

Λαμία

+

+

+

+

Δομοκός

+

+

+

Καρυές

+

+

Λιανοκλάδι

+

+

+

Ομβρυακή

+

+

+

Σπερχειάδα

+

+

+

Θήβα

+

+

+

Τανάγρα

+

+

+

Λιβαδειά

+

+

+

+

Αλίαρτος

+

+

+

+

Διπότιον

+

+

Ορχομενός

+

+

+

+

Αυλώνα

+

+

+

Ερυθραί

+

+

Ήπειρος

Άρτα

+

Φιλιππιάδα

+

Ιωάννινα

+

+

Ηγουμενίτσα

+

Παραμυθιά

+

Κόνιτσα

+

+

Πρέβεζα

+

+

+

Καναλάκι

+

Πελοπόννησος

Αμαλιάδα

+

+

+

Εφύρα

+

+

+

Γαστούνη

+

+

+

Λεχαινά

+

+

+

Πύργος

+

+

+

Κιάτο

+

+

+

Σκάλα

+

Πάτρα

+

+

Κ. Αχαΐα

+

+

Λάππα

+

+

+

Νήσοι

Ρόδος

+

+

Κώς

+

+

Θήρα

+

Λήμνος

+

+

Πάρος

+

Χαλκίδα

+

+

+

Ιστιαία

+

+

+

Μαντούδι

+

+

Ψαχνά

+

+

ŠPANIJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Provincia de A Coruña

Betanzos

+

+

+

Provincia de Lugo

Guitiriz

+

+

+

Provincia de Ourense

Celanova

+

+

+

Provincia de Pontevedra

Portas

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Oviedo

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Torrelavega

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Provincia de Álava

Vitoria

+

+

+

Salvatierra

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Caparroso

+

+

+

Estella

+

+

Lerín

+

+

Pamplona

+

+

+

Sangüesa

+

+

Tafalla

+

+

+

+

+

Tudela

+

+

+

+

+

Villafranca-Viana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Alfaro

+

+

+

Calahorra

+

+

+

+

Haro

+

+

+

Logroño

+

+

+

+

+

Nájera

+

+

Santo Domingo de la Calzada

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Provincia de Huesca

Barbastro

+

+

+

Binéfar

+

+

Huesca

+

+

+

Jaca

+

+

Plasencia del Monte

+

+

+

Sariñena

+

+

+

+

+

Tardienta

+

+

+

+

+

Fraga

+

+

+

Grañén

+

+

+

Lanaja

+

Monzón

+

+

+

+

Provincia de Teruel

Alcañiz

+

+

+

+

Calamocha

+

+

Calanda

+

+

Cella

+

+

Ferreruela de Huerva

+

+

Monreal del Campo

+

+

Perales del Alfambra

+

+

Puebla del Hijar

+

+

+

Santa Eulalia

+

Teruel

+

+

Muniesa

+

Provincia de Zaragoza

Muel

+

+

Ariza

+

+

Belchite

+

+

Borja

+

+

Bitoa

+

+

+

+

Bujaraloz

+

+

Calatayud

+

+

Cariñena

+

+

+

+

Casetas

+

+

+

Caspe

+

+

Daroca

+

+

Epila

+

+

+

+

Ejea de los Caballeros

+

+

+

+

+

Farlete

+

+

Quinto de Ebro

+

+

+

+

Luna

+

+

Mallén

+

+

+

+

Sádaba

+

+

Used

+

+

Zaragoza

+

+

+

+

Zuera

+

+

+

Gallur

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Provincia de Barcelona

Vic

+

+

+

+

Igualada

+

+

+

Provincia de Girona

Fornells de la Selva

+

+

Figueras

+

+

+

+

Provincia de Lleida

Agramunt

+

+

Balaguer

+

+

+

Bellpuig

+

+

+

+

Lleida

+

+

+

+

+

Borjas Blancas

+

Provincia de Tarragona

Montblanc

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

+

+

+

+

Mahón

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LÉON

Provincia de Ávila

Arévalo

+

+

+

Ávila

+

+

+

Fontiveros

+

+

Madrigal de las Altas Torres

+

+

Sanchidrián

+

+

San Pedro del Arroyo

+

+

Crespos

+

Provincia de Burgos

Aranda de Duero

+

+

+

+

Villaquirán de los Infantes

+

+

Castrojeriz

+

+

+

Lerma

+

+

+

Medina de Pomar

+

+

+

Briviesca

+

+

+

Belorado

+

+

Burgos

+

+

+

Miranda de Ebro

+

+

+

Pancorbo

+

+

Trespaderne

+

+

Torresandino

+

+

Roa de Duero

+

Villadiego de Olmos

+

+

Santa María del Campo

+

+

San Martín de Rubiales

+

Provincia de León

Santas Martas

+

+

Santa María del Páramo

+

+

+

La Bañeza

+

+

+

Sahagún

+

+

Valderas

+

+

Valencia de D. Juan

+

+

+

El Burgo Ranero

+

Provincia de Palencia

Herrera de Pisuerga

+

+

Saldaña

+

+

Carrión de los Condes

+

+

Osorno

+

+

Paredes de Nava

+

+

Villada

+

+

Frómista

+

+

Astudillo

+

+

Amusco

+

+

Palencia

+

+

+

Castromocho

+

+

Baltanás

+

+

Torquemada

+

+

+

Venta de Baños

+

Cervico de la Torre

+

+

Ampudia

+

Provincia de Salamanca

La Fuente de San Esteban

+

+

Ciudad Rodrigo

+

+

Alba de Tormes

+

+

+

Peñaranda de Bracamonte

+

+

+

Macotera

+

+

Cantalapiedra

+

+

Salamanca

+

+

+

Huelmos

+

+

Villares de la Reina

+

+

+

Gomecello

+

+

Babilafuente

+

Robliza de Cojos

+

+

Provincia de Segovia

Ayllón

+

+

Boceguillas

+

+

Cantalejo

+

+

Cuéllar

+

+

Sepúlveda

+

+

Segovia

+

+

+

San Cristóbal de la Vega

+

+

Turégano

+

+

Campo de San Pedro

+

Ortigosa de Pestaño

+

+

Provincia de Soria

San Esteban de Gormaz

+

+

Osma-La Rasa

+

+

Soria

+

+

Aliud — Gómara

+

+

+

Almazán — Coscurita

+

+

+

Monteagudo

+

Medinaceli

+

+

Berlanga de Duero

+

+

Arcos del Jalón

+

+

Agreda

+

+

Provincia de Valladolid

Alaejos

+

+

Ataquines

+

+

Arrabal del Portillo

+

+

Becilla de Valderaduey

+

Corcos

+

+

Mayorga

+

+

Medina de Rioseco

+

+

+

Mota del Marqués

+

+

Medina del Campo

+

+

+

Matapozuelo

+

+

Nava del Rey

+

+

Olmedo

+

+

Peñafiel

+

+

Simancas

+

+

Tordehumos

+

Tordesillas

+

+

+

+

Tudela de Duero

+

+

+

Valladolid

+

+

+

Villalón

+

+

Esguevillas de Esgueva

+

+

Torrelobatón

+

Provincia de Zamora

Aspariegos

+

+

Barcial del Barco

+

+

Benavente

+

+

+

Corrales del Vino

+

+

Fuentesaúco

+

+

Toro

+

+

+

Villapando

+

+

+

Zamora

+

+

Manganeses de la Lampreana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Alcalá de Henares

+

+

+

+

Navalcarnero

+

+

Valdemoro

+

+

Villarejo de Salvanés

+

+

+

+

+

Arganda

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Provincia de Albacete

Hellín

+

+

+

+

+

Albacete

+

+

+

+

Pozo Cañada

+

+

Balazote

+

+

Villar de Chinchilla

+

+

Mahora

+

+

+

+

+

Minaya

+

+

+

+

La Roda

+

+

+

+

Villarrobledo

+

+

+

+

Barrax

+

+

+

Almansa

+

+

+

Casas de Juan Núñez

+

+

+

Vivero

+

+

Munera

+

+

Provincia de Ciudad Real

Almadén

+

+

Abenójar

+

+

Almodóvar del Campo

+

+

Piedrabuena

+

+

Porzuna

+

+

Ciudad Real

+

+

+

+

+

Corral de Calatrava

+

+

Valdepeñas

+

+

+

Santa Cruz de Mudela

+

+

Villanueva de los Infantes

+

+

Manzanares

+

+

+

+

Cinco Casas

+

+

+

+

Almargo

+

+

+

Calzada de Calatrava

+

+

La Solana

+

Alcázar de San Juan

+

+

+

Daimiel

+

+

+

+

+

Provincia de Cuenca

Huete

+

+

Cañaveras

+

+

Tarancón

+

+

+

Carrascosa del Campo

+

+

San Clemente

+

+

Saelices

+

+

Cuenca

+

+

+

Sisante

+

+

La Almarcha

+

+

+

Villares del Saz

+

+

San Lorenzo de la Parilla

+

+

Valverde de Júcar

+

+

Belmonte

+

+

Motilla del Palancar

+

+

+

Villamayor de Santiago

+

+

Mota del Cuervo

+

+

Torrejoncillo del Rey

+

Provincia de Guadalajara

Molina de Aragón

+

+

Jadraque

+

+

Cifuentes

+

+

Torija

+

+

Sigüenza

+

+

+

Guadalajara

+

+

+

+

Pastrana

+

+

Humanes

+

+

+

El Casar de Talamanca

+

Alcolea del Pinar

+

+

Albares

+

Provincia de Toledo

Talavera de la Reina

+

+

+

+

+

Los Navalmorales

+

+

Torrijos

+

+

+

+

+

Erustes

+

+

Toledo

+

+

+

+

Cabañas de la Sagra

+

+

+

+

Illescas

+

Urda Estación

+

+

Ocaña

+

+

Yepes

+

+

Villatobas

+

+

Corral de Almaguer

+

+

La Guardia

+

+

Belvís de la Jara

+

+

Tembleque

+

+

Madridejos-Consuegra

+

+

Turleque

+

+

Gálvez

+

+

Quintanar de la Orden

+

+

+

Seseña

+

+

Mora

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

Provincia de Valencia

Requena

+

+

+

+

+

Provincia de Castellón

San Mateo

+

+

+

Provincia de Alicante

Alicante

+

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Jumilla

+

+

Mula

+

+

+

Lorca

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz

La Roca de la Sierra

+

+

+

+

Mérida

+

+

+

+

+

Montijo

+

+

+

+

Badajoz

+

+

+

+

+

Olivenza

+

+

+

+

Don Benito — Villanueva de la Serena

+

+

+

+

+

Puebla de Alcocer

+

+

Guareña

+

+

+

Castuera

+

+

Villafranca de los Barros

+

+

+

+

Zafra

+

+

Jerez de los Caballeros

+

+

Llerena

+

+

+

Azuaga

+

+

+

Berlanga

+

+

Granja de Torrehermosa

+

+

Cabeza de Buey

+

+

Almendralejo

+

+

+

+

Fuente de Cantos

+

+

Villanueva del Fresno

+

+

Alburquerque

+

+

Provincia de Cáceres

Miajadas

+

+

+

Trujillo

+

+

+

Cáceres

+

+

Brozas

+

+

Navalmoral de la Mata

+

+

+

Plasencia

+

+

+

+

Mirabel

+

Cruce de Campo Lugar

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Provincia de Almería

Vélez Rubio

+

+

Provincia de Cádiz

Jerez de la Frontera-La Barca

+

+

+

+

+

Puerto de Santa Maria

+

+

Arcos de la Frontera

+

+

+

+

+

Estación El Cuervo

+

+

+

+

Sanlúcar de Barrameda

+

+

+

+

Olvera

+

+

+

Villamartin

+

+

+

Medina Sidonia

+

+

+

+

+

Jimena de la Frontera

+

+

Provincia de Córdoba

Montilla

+

+

+

Baena

+

+

+

La Rambla

+

+

Fernán Núñez

+

+

Santaella

+

+

+

+

+

Espejo

+

+

+

Santa Cruz

+

+

Córdoba

+

+

+

+

+

El Carpio

+

+

+

+

Cañete de las Torres

+

+

+

+

Posadas

+

+

+

+

Palma del Río

+

+

+

+

Hinojosa del Duque

+

+

Peñarroya

+

+

Pozoblanco

+

+

Alcaracejos

+

+

+

+

+

Puente Genil

+

+

+

+

Provincia de Granada

Loja

+

+

+

+

Iznalloz

+

+

Guadix

+

+

Huéscar

+

+

Granada — Santa Fe

+

+

+

+

+

Pinos Puente

+

+

+

+

+

Montefrío

+

+

+

Guadahortuna

+

+

Provincia de Huelva

Huelva

+

+

Palma del Condado

+

+

+

+

Trigueros

+

+

Escacena Paterna

+

+

Provincia de Jaén

Andújar

+

+

+

+

Linares

+

+

Porcuna

+

+

+

Jaén

+

Alcalá la Real

+

+

+

+

Úbeda

+

+

Jódar

+

+

Peal de Becerra

+

+

Villanueva de la Reina

+

+

+

Provincia de Málaga

Antequera-Bobadilla

+

+

+

+

+

Fuente de Piedra

+

+

+

Almargen

+

+

+

Málaga

+

+

+

+

Archidona

+

+

+

Provincia de Sevilla

Sanlúcar La Mayor

+

+

Sevilla

+

+

+

+

+

Utrera

+

+

+

+

Las Cabezas de San Juan

+

+

+

+

+

Carmona

+

+

+

+

+

Marchena

+

+

+

+

Écija

+

+

+

+

+

Morón de la Frontera

+

+

+

Arahal

+

+

Herrera

+

+

+

+

+

El Saucejo

+

+

+

Coria del Río

+

+

+

+

Lora del Río

+

+

+

+

+

El Coronil

+

+

+

+

+

Osuna

+

+

+

FRANCIJA

Ain — 01

Peyrieu

 

 

 

+

 

Meximieux

+

 

 

+

+

La Vallebonne

+

 

 

+

 

Villars-les-Dombes

 

 

 

+

 

Saint-André-de-Corcy

+

 

 

+

 

Aisne — 02

Berry-au-Bac

+

+

 

 

 

Château-Thierry

 

 

 

+

 

Laon

+

+

 

 

 

Marle

+

+

 

 

 

Flavy-le-Martel

+

+

 

 

 

Soissons/Bucy-le-Long

+

+

+

+

 

Chierry

+

+

 

 

 

Allier — 03

Gannat

+

+

 

+

 

La Ferté-Hauterive

+

 

 

+

 

Saint-Pourcin-sur-Sioule

+

 

 

 

 

Varennes-sur-Allier

+

 

 

+

 

Villefranche

+

 

 

 

 

Saint-Martin-des-Lais

+

 

 

+

 

Alpes-de-Haute-Provence — 04

Manosque

+

+

+

+

 

Hautes-Alpes — 05

Lazer

+

+

 

 

 

Ardèche — 07

Le Pouzin

+

 

+

+

 

Ardennes — 08

Châtelet-sur-Retourne

+

+

 

+

 

Acy-Romance

+

+

 

 

 

Monthois

+

+

 

 

 

Ariège — 09

Le Vernet

+

+

+

+

 

Aube — 10

Arcis-sur-Aube

+

+

 

 

 

Brienne-le-Château

+

+

 

+

 

Charmont

+

+

 

 

 

Mailly-le-Camp

+

+

 

 

 

Nogent-sur-Seine

+

+

 

+

 

Polisy

+

+

 

 

 

Châtres

 

+

 

 

 

Roncenay

 

 

 

+

 

Luyères

 

+

 

 

 

Buchères

+

 

 

 

 

Aude — 11

Castelnaudary

+

+

+

+

+

Trèbes

+

 

+

+

 

Aveyron — 12

Baraqueville

+

+

 

 

 

Bouches-du-Rhône — 13

Arles

+

+

+

 

 

Calvados — 14

Creuilly

+

+

 

 

 

Bourguebus

+

+

 

 

 

Cheux

+

+

 

+

 

Charente — 16

Charmant

+

+

 

+

 

Le Gond-Pontouvre

+

 

+

+

 

Charente maritime — 17

La Rochelle

+

+

 

+

 

Saint-Jean-d'Angely

+

+

 

 

 

Gémozac

+

+

 

+

 

Saintes

+

+

 

 

 

Cher — 18

Avord

+

+

 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher

+

+

 

 

 

Bourges

+

+

+

 

 

Moulins-sur-Yèvre

+

+

 

+

 

Nérondes

+

+

 

+

 

Vailly

+

+

 

+

 

Côte-d'Or — 21

Beaune

+

+

 

 

 

Châtillon-sur-Seine

+

+

 

 

 

Is-sur-Tille

+

+

 

 

 

Mirebeau-sur-Bèze

+

+

 

+

 

Saint-Julien

+

+

 

 

 

Saint-Usage

+

+

 

+

 

Venarey-les-Laumes

+

+

 

 

 

Côtes-d'Armor — 22

Broons

+

+

 

 

 

Guingamp

+

+

 

 

 

Creuse — 23

Maison-Feyne

+

+

Dordogne — 24

Bergerac

+

+

 

+

 

Verteillac

+

+

 

+

 

Doubs — 25

Dannemarie-sur-Crête

+

+

 

 

 

Drôme — 26

Pierrelatte

+

 

+

 

 

Châteauneuf-sur-Isère

+

+

 

+

+

Eure — 27

Saint-André-de-l'Eure

+

+

 

 

 

Verneuil-sur-Avre

+

+

 

 

 

Harcourt

+

 

 

 

 

Eure-et-Loir — 28