ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 115

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
29. april 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 381/2008 z dne 28. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (Prenovitev)

10

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2008/336/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 14. aprila 2008 o imenovanju in zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

32

 

 

Komisija

 

 

2008/337/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. aprila 2008 o spremembi Odločbe 2006/968/ES o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede smernic in postopkov za identifikacijo in registracijo ovc in koz (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1571)  ( 1 )

33

 

 

2008/338/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. aprila 2008 o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/438/ES v zvezi s surovim mlekom in izdelki na osnovi surovega mleka iz Avstralije, mlekom in izdelki na osnovi mleka iz Srbije ter posodobitvi vnosa za Švico v navedeni prilogi (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1587)  ( 1 )

35

 

 

2008/339/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 25. aprila 2008 o spremembi Priloge XI k Direktivi Sveta 2003/85/ES v zvezi s seznamom laboratorijev, pooblaščenih za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1577)  ( 1 )

39

 

 

2008/340/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 25. aprila 2008 o spremembi Odločbe 2006/133/ES o zahtevi, da države članice začasno sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle in sodelavci, na območjih Portugalske, razen območij, kjer je znano, da se ne pojavlja (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 25. aprila 2008 o določitvi meril Skupnosti za nacionalne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1588)  ( 1 )

44

 

 

SPORAZUMI

 

 

Svet

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

47

 

 

Popravki

 

*

Popravek Informacije o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ukrajino glede izvoznih dajatev (UL L 112, 24.4.2008)

48

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/1


UREDBA SVETA (ES) št. 380/2008

z dne 18. aprila 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(3)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Amsterdamske pogodbe je postopna uvedba območja svobode, varnosti in pravice ter zato na Komisijo prenaša pravico do pobude z namenom sprejemanja ustreznih ukrepov na področju usklajene politike priseljevanja.

(2)

Enotna oblika dovoljenj za prebivanje bi morala nujno vsebovati vse potrebne informacije in izpolnjevati izredno visoke tehnične standarde, zlasti v zvezi z zaščito pred prenarejanjem in ponarejanjem. To bo pripomoglo k preprečevanju in boju proti nezakonitemu priseljevanju in nezakonitemu prebivanju. Prav tako mora biti prilagojena za uporabo v vseh državah članicah.

(3)

Pomemben korak k uporabi novih elementov je vključevanje biometričnih identifikatorjev, ki vzpostavijo zanesljivejšo povezavo med imetnikom in dovoljenjem za prebivanje kot pomemben prispevek za zagotovitev njegove zaščite pred zlorabo. Treba bi bilo upoštevati zahteve, določene v dokumentu Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) št. 9303, 3. del, o strojno berljivih uradnih dokumentih velikosti 1 in 2.

(4)

Poleg tega velika večina držav članic uporablja načelo ena oseba en dokument, kar še povečuje varnost. Preučiti bi bilo treba, ali naj bi to načelo postalo obvezno.

(5)

Evropski svet je na zasedanju v Solunu 19. in 20. junija 2003 poudaril, da je znotraj Evropske unije potreben usklajen pristop glede biometričnih identifikatorjev ali biometričnih podatkov, na podlagi katerega bi se oblikovale usklajene rešitve za dokumente državljanov tretjih držav, potne liste državljanov EU in informacijske sisteme.

(6)

Treba bi bilo omogočiti uporabo novih tehnologij, kot sta e-uprava in digitalni podpis za dostop do e-storitev, tako da se državam članicam v ta namen omogoči uporaba nosilca za vnos biometričnih identifikatorjev ali dodatnega nosilca za shranjevanje podatkov v dovoljenjih za prebivanje.

(7)

Namen te uredbe je zgolj določiti varnostne značilnosti in biometrične identifikatorje, ki naj bi jih države članice uporabljale pri enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav.

(8)

Ta uredba določa samo tiste zahteve, ki niso zaupne; te zahteve je treba dopolniti z nadaljnjimi zahtevami, ki lahko ostanejo tajne, da se prepreči prenarejanje in ponarejanje, in ki ne smejo vsebovati osebnih podatkov ali napotil na takšne podatke. Pooblastila za sprejetje takšnih dopolnilnih tehničnih zahtev bi bilo treba prenesti na Komisijo, ki ji pomaga odbor, ustanovljen s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (2).

(9)

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih je treba obdelati v okviru enotne oblike dovoljenja za prebivanje, se uporablja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3). Zagotoviti je treba, da se v enotno obliko dovoljenja za prebivanje ne shrani nobenih dodatnih podatkov, razen če je tako določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1030/2002 (4), njeni prilogi ali je navedeno v zadevni potni listini.

(10)

V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno za doseganje temeljnega cilja uvedbe interoperabilnih biometričnih identifikatorjev določiti pravila za vse države članice, ki izvajajo Schengensko konvencijo. Ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje ciljev, določenih v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe.

(11)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato za Dansko ni zavezujoča niti se v njej ne uporablja. Glede na to, da je namen te uredbe nadgrajevanje schengenskega pravnega reda po določbah naslova IV dela tri Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, bi se morala Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te uredbe odločiti, ali jo bo izvajala v svoji nacionalni zakonodaji.

(12)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta uredba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), kar sodi v področje iz člena 1(C) Sklepa Sveta 1999/437/ES (6) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma.

(13)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Združeno kraljestvo s pismom z dne 29. decembra 2003 sporočilo svojo željo, da sodeluje pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(14)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Irska s pismom z dne 19. decembra 2003 sporočila svojo željo, da sodeluje pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(15)

Kar zadeva Švico, pomeni ta uredba razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter spada v področje iz člena 1(C) Sklepa 1999/437/ES, ki se razlaga skupaj s členom 4(1) Sklepa Sveta 2004/860/ES (7)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1030/2002 se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Dovoljenja za prebivanje se državljanom tretjih držav izdajo kot samostojni dokument v formatu ID 1 ali ID 2.“;

(b)

odstavek 2(a) se spremeni:

(i)

točka (ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii)

dovoljenj, izdanih do preučitve vloge za azil, vloge za dovoljenje za prebivanje ali vloge za njegovo podaljšanje;“;

(ii)

vstavi se naslednja točka:

„(ii a)

dovoljenj, izdanih v izjemnih primerih, za podaljšanje dovoljenega prebivanja z obdobjem veljavnosti največ 1 mesec;“;

2.

v členu 2(1) se dodajo naslednje točke:

„(d)

tehnične zahteve za nosilec za shranjevanje biometričnih značilnosti in njihovo varnost, vključno s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa;

(e)

zahteve za kakovost in skupne standarde za podobo obraza in podobe prstnih odtisov;

(f)

popoln seznam dodatnih nacionalnih varnostnih značilnosti, ki jih lahko dodajo države članice v skladu s točko (h) Priloge.“;

3.

v členu 3 se prvi odstavek nadomesti z:

„V skladu s postopkom iz člena 7(2) se lahko sklene, da so tehnične zahteve iz člena 2 zaupne narave in se ne objavijo. V tem primeru so dostopne samo organom, ki jih države članice imenujejo kot odgovorne za tiskanje, in osebam, ki jih ustrezno pooblasti država članica ali Komisija.“;

4.

v členu 4 se drugi odstavek nadomesti z:

„Na dovoljenju za prebivanje ali na nosilcu za shranjevanje podatkov dovoljenja za prebivanje iz člena 4a ni nobenih podatkov v strojno berljivi obliki, razen če niso predvideni v tej uredbi ali njeni prilogi ali če jih v ustrezni potni listini ne navede država izdajateljica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Države članice lahko na čip iz točke 16 Priloge shranjujejo tudi podatke za e-storitve, kot sta e-uprava in e-poslovanje, ter dodatne odločbe glede dovoljenja za prebivanje. Vendar pa morajo biti vsi nacionalni podatki smiselno ločeni od biometričnih podatkov iz člena 4a.

Za namene te uredbe se biometrične značilnosti v dovoljenjih za prebivanje uporabljajo samo za preverjanje:

(a)

verodostojnosti dokumenta;

(b)

istovetnosti imetnika, in sicer z neposredno razpoložljivimi primerljivimi značilnostmi v primeru, ko je predložitev dovoljenja za prebivanje predpisana z nacionalno zakonodajo.“;

5.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 4a

Enotna oblika dovoljenj za prebivanje vključuje nosilec za shranjevanje podatkov s podobo obraza in dvema podobama prstnih odtisov imetnika, in sicer obeh v interoperabilni obliki. Podatki so zaščiteni, nosilec za shranjevanje podatkov pa je primerno zmogljiv in lahko varuje neokrnjenost, verodostojnost in zaupnost podatkov.

Člen 4b

Za namene te uredbe države članice odvzamejo biometrične identifikatorje, ki obsegajo podobo obraza in dva prstna odtisa državljanov tretjih držav.

Ta postopek se določi v skladu z nacionalnimi postopki zadevnih držav članic in zaščitnimi ukrepi, določenimi v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter v Konvenciji Združenih narodov o pravicah otrok.

Odvzamejo se naslednji biometrični identifikatorji:

fotografija, ki jo priskrbi prosilec ali je posneta ob predložitvi vloge, in

dva prstna odtisa, ploska in digitalno shranjena.

Tehnične zahteve za zapis biometričnih identifikatorjev se določijo v skladu s postopkom iz člena 7(2), standardi ICAO in tehničnimi zahtevami za potne liste, ki jih države članice izdajo svojim državljanom, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (8).

Odvzem prstnih odtisov je obvezen od šestega leta starosti.

Osebe, pri katerih je odvzem prstnih odtisov fizično nemogoč, so izvzete iz obveznosti odvzema prstnih odtisov.

6.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a

Če države članice uporabljajo enotno obliko za namene, ki jih ta uredba ne predvideva, morajo z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da ne bo mogoča zamenjava z dovoljenjem za prebivanje iz člena 1, ter namen na kartici jasno navesti.“;

7.

v členu 9 se tretji odstavek nadomesti z:

„Shranjevanje podobe obraza kot primarnega biometričnega identifikatorja se začne izvajati najkasneje dve leti, shranjevanje dveh podob prstnih odtisov pa najkasneje tri leta po sprejetju ustreznih tehničnih ukrepov, predvidenih v členu 2(1)(d) in (e).

Vendar izvajanje te uredbe ne vpliva na veljavnost že izdanih dovoljenj za prebivanje, razen če zadevna država članica ne odloči drugače.

V prehodnem obdobju dveh let po sprejetju tehničnih zahtev glede podobe obraza iz tretjega odstavka tega člena se lahko dovoljenje za prebivanje še naprej izdaja v obliki nalepke.“;

8.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 18. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

D. MATE


(1)  Mnenje z dne 20. junija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 164, 14.7.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 157, 15.6.2002, str. 1.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(6)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(7)  Sklep Sveta 2004/860/ES z dne 25. oktobra 2004 o podpisu in začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 370, 17.12.2004, str. 78).

(8)  UL L 385, 29.12.2004, str. 1.“;


PRILOGA I

Priloga k Uredbi (ES) št. 1030/2002 se spremeni:

1.

Točka (a) se spremeni:

1.

prvi odstavek se nadomesti z:

„Dovoljenje za prebivanje, vključno z biometričnimi podatki, se izdela kot samostojni dokument v formatu ID 1 ali ID 2. Izdela se na podlagi tehničnih zahtev, določenih v dokumentih ICAO za strojno berljive vizume (dokument 9303, 2. del) ali za strojno berljive potne listine (kartice) (dokument 9303, 3. del). Dovoljenje za prebivanje v obliki nalepke se lahko izda samo v obdobju dveh let po sprejetju tehničnih zahtev iz tretjega odstavka člena 9. Vsebuje naslednja podatkovna polja:“;

2.

črta se zadnji del stavka pod točko 2: „pred njo pa je identifikacijska črka“;

3.

drugi stavek v točki 6.4 se glasi:

„V dovoljenju za prebivanje za družinskega člana državljana Evropske unije, ki ne uveljavlja pravice do prostega gibanja, mora biti vpisano ‚družinski član‘. Ko gre za upravičence iz člena 3(2) Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (1), lahko države članice vpišejo ‚upravičenec v skladu s členom 3(2) Direktive 2004/38/ES‘.

4.

vstavi se naslednja točka:

„8 a.

Naziv dokumenta iz točke 1 se lahko ponavlja ob spodnjem robu kartice v dodatnih dveh jezikih. Naslovi iz točk 2 do 8 bi morali biti navedeni v jeziku(-ih) države članice izdajateljice. Država članica izdajateljica lahko doda še en uradni jezik institucij Evropske unije, bodisi v isti vrstici ali vrstici spodaj; skupno sta dovoljena največ dva jezika.“;

5.

točka 11 se glasi:

„11.

Strojno berljivo območje vsebuje natisnjeno besedilo v tisku podlage, ki navaja izključno državo članico izdajateljico. To besedilo ne sme vplivati na tehnične značilnosti strojno berljivega območja.“;

6.

dodata se naslednji točki:

„16.

Čip RF se bo v skladu s členom 4a uporabljal kot nosilec za shranjevanje podatkov. Države članice lahko na ta čip shranijo podatke oziroma v dovoljenje za prebivanje vdelajo dvojni vmesnik ali ločen kontaktni čip za nacionalno uporabo, ki bo na hrbtni strani kartice, ki ustreza standardom ISO, in ki na noben način ne ovira čipa RF.

17.

Simbol ICAO za strojno berljivo potno listino z nekontaktnim mikročipom (e-MRTD).“

2.

Doda se naslednja točka:

(h)   Države članice lahko dodajo tudi dodatne nacionalne varnostne značilnosti, če so te vključene v seznam iz člena 2(1)(f) te uredbe in so v skladu z usklajenim videzom spodnjih vzorcev in če se učinkovitost enotnih varnostnih mehanizmov ne bo zmanjšala.“

3.

Vstavita se naslednja vzorca:

„Dovoljenje za prebivanje za državljane tretjih držav z biometričnimi podatki v formatu ID 1

Image

Dovoljenje za prebivanje za državljane tretjih držav z biometričnimi podatki v formatu ID 2.

Image

Image


(1)  UL L 158, 30.4.2004, str. 77.“;


PRILOGA II

Izjava, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije ob objavi Uredbe:

„O členu 1(1)(b):

Svet poziva Komisijo, naj preuči najprimernejši in najbolj sorazmeren način za uvedbo usklajenih varnostnih značilnosti za dovoljenje za prebivanje iz člena 1(2)(a)(ii) in (ii a).“


29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 381/2008

z dne 28. aprila 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. aprila 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 28. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 382/2008

z dne 21. aprila 2008

o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso

(Prenovitev)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 29(2), člena 33(12) in člena 41 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo zaradi jasnosti treba navedeno uredbo prenoviti.

(2)

Po Uredbi (ES) št. 1254/1999 je treba pri uvozu vseh proizvodov iz člena 1(1)(a) te uredbe v Skupnost predložiti uvozno dovoljenje. Izkušnje so pokazale, da je treba natančno spremljati trende v trgovini z vsemi proizvodi sektorja za goveje in telečje meso, da se zagotovi ravnotežje na tem posebno občutljivem trgu. Da bi izboljšali upravljanje trga, je treba zahtevati uvozna dovoljenja tudi za proizvode s tarifnimi oznakami KN 1602 50 31 do 1602 50 80 in 1602 90 69.

(3)

Treba je nadzirati uvoz v Skupnost mladih živali moškega spola, zlasti telet. Kot pogoj za izdajo uvoznih dovoljenj za navedene živali bi morala biti navedena država njihovega porekla.

(4)

V skladu s členom 6(4) Odločbe Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o seznamu tretjih držav in delih tretjih držav ter o pogojih za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih vrst živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost (4), mora izvirnik veterinarskega spričevala spremljati govedo do mejne kontrolne točke.

(5)

Znotraj integrirane tarife Evropske skupnosti (TARIC) so zaporedne številke, ki omogočajo prepoznavanje uvoznih tarifnih kvot, proizvodov, ki jih zajemajo, in v nekaterih primerih njihovega izvora. Od držav članic se zahteva, da navedene številke napišejo na uvozna dovoljenja ali izpiske iz njih in jih uporabijo v obvestilih Komisiji.

(6)

Pristojna državna oblast, ki izdaja uvozna dovoljenja, ne pozna vedno države izvora količine, uvožene na podlagi tarifnih kvot, odprtih za več držav, ali količine uvoženega blaga, za katero veljajo dajatve skupne carinske tarife. Identifikacija države izvora pri tarifnih kvotah in nepreferencialnih uvozih mora biti glavna zahteva v smislu Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uvedbo sistema varščin za kmetijske proizvode (5), zato se za opredeljene kvote in nepreferencialne uvoze zahteva vpis države izvora v stolpec 31 uvoznega dovoljenja ali njegovega izpiska.

(7)

Uredba (ES) št. 1254/1999 zahteva predložitev izvoznega dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za vsak izvoz, pri katerem obstaja pravica do nadomestila. Treba je določiti posebna pravila za uporabo navedenega režima, ki bodo obsegala zlasti vlaganje zahtevkov in podatke, ki jih je treba obvezno navesti v zahtevkih in dovoljenjih. Določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil z vnaprejšnjo določitvijo za kmetijske proizvode (6) je treba ustrezno dopolniti.

(8)

Člen 33(11) Uredbe (ES) št. 1254/1999 določa obveznosti o obsegu izvoza, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe, ki jih je treba upoštevati pri izdaji izvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti natančna pravila o vlaganju zahtevkov, izdajanju dovoljenj in o roku veljavnosti takšnih dovoljenj.

(9)

Treba je dati določen čas za presojo pred uradno obvestitvijo glede odločitev o zahtevkih za izvozna dovoljenja, kar bo Komisiji omogočilo, da oceni količine, za katere so vloženi zahtevki, in stroške v zvezi s tem in, če je ustrezno, izvede določene postopke v zvezi z zadevnimi zahtevki. V interesu vlagateljev je, da svoj zahtevek lahko umaknejo, če je bil morebiti določen odstotek sprejetja zahtevkov.

(10)

Pri zahtevkih za količine, ki ne presegajo 25 ton, je treba dovoliti takojšno izdajo dovoljenja, če tako želi vlagatelj zahtevka. Zaradi preprečevanja zlorabe standardnih pravil mora biti rok veljavnosti takšnih dovoljenj omejen.

(11)

Da bi bilo omogočeno zelo natančno upravljanje izvoženih količin, se pravila o toleranci iz Uredbe (ES) št. 1291/2000 ne uporabljajo.

(12)

V to uredbo je treba vključiti posebna izvozna pravila Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 z dne 7. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo in dodelitev podpore za izvoz proizvodov iz govejega in telečjega mesa, ki so upravičeni do posebnega položaja pri uvozu v tretjo državo (7), in Uredbe Komisije (ES) št. 2051/96 z dne 25. oktobra 1996 o nekaterih podrobnih pravilih za odobravanje podpor pri izvozu govejega in telečjega mesa, za katero velja poseben položaj pri uvozu v Kanado, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1445/95 (8).

(13)

Komisija za pravilno upravljanje uvoznih in izvoznih dovoljenj potrebuje natančne podatke o zahtevkih za izdajo dovoljenj in o uporabi izdanih dovoljenj. Upravna učinkovitost zahteva, da se sporočila držav članic Komisiji pripravijo v eni sami predpisani obliki.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Ta uredba določa pravila za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso.

POGLAVJE II

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 2

1.   Za celoten uvoz proizvodov iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1254/1999 ali s tarifnimi oznakami KN 1602 50 31 do 1602 50 80 in 1602 90 69 v Skupnost je potrebna predložitev uvoznega dovoljenja.

2.   Za uvoz proizvodov, ki sodijo pod oznake KN 0102 90 05 do 0102 90 49, razen uvoznih kvot za živo govedo, ki jih urejajo ustrezne uredbe s pravili za uporabo, zahtevek za uvozno dovoljenje in dovoljenje navajata:

(a)

v okencu 7 državo izvora;

(b)

v okencu 8 državo porekla, ki se ujema z državo izvoznico v smislu dela 2 Priloge I („vzorci veterinarskega spričevala“) k Odločbi 79/542/EGS. Dovoljenje nalaga obveznost uvoza iz te države;

(c)

v okencu 20 naslednji vpis: „Država porekla iz okenca 8 se ujema z državo izvoznico, navedeno v izvirniku ali dvojniku veterinarskega spričevala.“

3.   Za sprostitev živali iz odstavka 2 v prosti promet je treba predložiti izvirnik veterinarskega spričevala ali dvojnik, za katerega je mejna kontrolna točka Skupnosti potrdila, da je pravilen, pod pogojem, da je država izdaje ista, kakor je označena v okencu 8 uvoznega dovoljenja.

Člen 3

Dovoljenja veljajo 90 dni od dneva izdaje, kakor je določeno v členu 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

Člen 4

Varščina za uvozna dovoljenja je:

(a)

5 EUR na glavo žive živali;

(b)

12 EUR na 100 kg neto mase za druge proizvode.

Člen 5

1.   Brez poseganja v posebne predpise se obrazci za dovoljenja izdelajo za proizvode: ene oznake KN ali ene od skupin oznak KN, ki so naštete v isti alinei v Prilogi I.

2.   Podatki, ki jih izkazuje obrazec, se prenesejo na dovoljenje.

3.   V primeru uvozov na podlagi uvozne kvote organ, ki izdaja uvozna dovoljenja, označi zaporedno številko kvote v integrirani tarifi Evropskih skupnosti (TARIC) v okencu 20 dovoljenja ali izpiska le-tega.

Člen 6

1.   Države članice najpozneje deseti dan vsakega meseca obvestijo Komisijo o količini proizvodov, v kilogramih mase proizvoda ali glavah, za katere so bila v preteklem mesecu izdana dovoljenja v zvezi z uvoznimi kvotami.

2.   Države članice najpozneje 31. oktobra vsako leto obvestijo Komisijo o količini proizvodov, v kilogramih mase proizvoda ali glavah, za katere so bila uvozna dovoljenja, izdana v obdobju med 1. julijem preteklega leta in 30. junijem zadevnega leta, neizkoriščena v okviru uvozov izven kvot.

3.   Države članice najpozneje 31. oktobra vsako leto obvestijo Komisijo o količini proizvodov, v kilogramih mase proizvoda ali glavah ter po mesecu uvoza in državi izvora, ki so bili dejansko dani v prosti promet v obdobju med 1. julijem preteklega leta in 30. junijem zadevnega leta v okviru uvozov izven kvot.

Vendar države članice v obdobju, ki se bo začelo 1. julija 2009, v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (9) Komisiji predložijo podrobnosti o količinah proizvodov, danih v prosti promet od 1. julija 2009 v okviru uvozov izven kvot.

Člen 7

Obvestila iz člena 6(1) in (2) in prvega pododstavka člena 6(3) se oblikujejo, kot je navedeno v prilogah II, III in IV z uporabo kategorij proizvodov iz Priloge V.

Člen 8

1.   Ko je dejansko uvožena količina vpisana v dovoljenje ali izpisek, mora biti v rubriki 31 uvoznega dovoljenja ali njegovega izpiska, s podatki, ki jih že določa Uredba (ES) št. 1291/2000, prikazana država izvora.

2.   Zahteva iz odstavka 1 tega člena je osnovna zahteva v smislu člena 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85.

POGLAVJE III

IZVOZNA DOVOLJENJA

Člen 9

Brez poseganja v člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je za celotni izvoz proizvodov v sektorju govejega in telečjega mesa za izplačilo nadomestila potrebna izdaja izvoznega dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila v skladu s členi 10 do 16 te Uredbe.

Člen 10

1.   Čas veljavnosti dovoljenj za izvoz proizvodov, za katere se zahteva nadomestilo in za katere se mora izdati izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, izračunan od dneva izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000, je:

(a)

pet mesecev plus tekoči mesec za proizvode, ki se uvrščajo pod tarifno oznako KN 0102 10, in 75 dni za proizvode, ki se uvrščajo pod tarifni oznaki KN 0102 90 in ex 1602;

(b)

60 dni za druge proizvode.

2.   Veljavnost dovoljenj za izvoz govejega in telečjega mesa, izdanih po postopku, ki je določen v členu 49 Uredbe (ES) št. 1291/2000, pa poteče ob koncu:

(a)

petega meseca od dneva izdaje v smislu člena 23(2) navedene uredbe, za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0102 10;

(b)

četrtega meseca, od dneva izdaje v smislu člena 23(2) navedene uredbe, za druge proizvode.

3.   Z odstopanjem od člena 49(5) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se rok 21 dni za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0102 10, nadomesti z 90 dnevi.

4.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja imajo v okencu 15 poimenovanje proizvoda, v okencu 16 12-mestno oznako nomenklature kmetijskega proizvoda za izvozno nadomestilo in v okencu 7 namembno državo.

5.   Kategorije proizvodov, navedene v drugem odstavku člena 14 Uredbe (ES) št. 1291/2000, so naštete v Prilogi VI k tej uredbi.

Člen 11

Varščina za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila je:

(a)

26 EUR na glavo žive živali;

(b)

15 EUR na 100 kg proizvodov, ki sodijo pod oznake 0201 30 00 9100 nomenklature kmetijskega proizvoda za izvozno nadomestilo;

(c)

9 EUR na 100 kg neto mase za druge proizvode.

Člen 12

1.   Zahtevki za izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila iz člena 10(1), (2) in (3) se lahko vložijo pri pristojnih organih od ponedeljka do petka vsak teden.

Izvozna dovoljenja se izdajo v sredo, ki sledi tednu po vložitvi zahtevka, če Komisija od takrat ni sprejela nobenega od posebnih ukrepov iz odstavka 2 ali 3 tega člena.

Vendar se dovoljenja, zahtevana v okviru člena 16 Uredbe (ES) št. 1291/2000, izdajo takoj.

Z odstopanjem od drugega pododstavka tega odstavka lahko Komisija po postopku iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999 določi drug dan, ki ni sreda, za izdajo izvoznih dovoljenj, če ni mogoče upoštevati tega dneva.

2.   Kadar bi ali bi lahko izdajanje izvoznih dovoljenj privedlo do prekoračitve razpoložljivih proračunskih sredstev ali do izčrpanja maksimalnih količin, ki se jih sme izvoziti z nadomestilom v zadevnem obdobju glede na omejitve iz člena 33(11) Uredbe (ES) št. 1254/1999, ali pa tako izdajanje ne bi omogočalo nadaljevanja izvoza v preostalem delu obdobja, lahko Komisija:

(a)

določi odstotek sprejetja za količine v zahtevkih;

(b)

zavrne zahtevke, za katere dovoljenja še niso odobrena;

(c)

prekine oddajo zahtevkov za dovoljenja za največ pet delovnih dni, pri čemer se ta čas lahko podaljša s postopkom iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

V okoliščinah iz točke (c) prvega pododstavka so zahtevki za dovoljenja, vloženi med začasno prekinitvijo, neveljavni.

Ukrepi iz prvega pododstavka se lahko izvedejo ali prilagodijo po kategoriji izdelka ali po namembni državi ali skupini namembnih držav.

3.   Sprejmejo se lahko tudi ukrepi iz odstavka 2, kadar se zahtevki za izvozna dovoljenja nanašajo na količine, ki presegajo ali bi lahko presegale običajno razpoložljive količine za eno namembno državo ali skupino namembnih držav in bi izdaja zahtevanih dovoljenj privedla do špekulativnega tveganja, izkrivljanja konkurence med izvozniki ali motenj zadevne trgovine ali trga Skupnosti.

4.   Če so količine, za katere je vložen zahtevek, zavrnjene ali zmanjšane, se mora varščina za vse količine, za katere zahtevek ni bil sprejet, takoj sprostiti.

5.   Če je določeni odstotek sprejetja zahtevkov manjši od 90 %, bodo ob odstopanju od odstavka 1 dovoljenja izdana najpozneje enajsti delovni dan po objavi tega odstotka v Uradnem listu Evropske unije. Vlagatelji lahko v desetih dneh po objavi:

(a)

umaknejo zahtevek, varščina se v tem primeru takoj sprosti, ali

(b)

zaprosijo za takojšnjo izdajo dovoljenja, v tem primeru ga bo pristojni organ izdal takoj, vendar najprej peti delovni dan po vložitvi zahtevka.

6.   Z odstopanjem od odstavka 1 se dovoljenja v zvezi z zahtevki za količine do vključno 25 ton za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0201 in 0202, izdajo takoj. V tem primeru bo ne glede na člen 10 te Uredbe veljavnost izdanega dovoljenja omejena na pet delovnih dni od dejanskega dneva izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000, v okence 20 v zahtevku in dovoljenju pa mora biti vnesena najmanj ena od navedb iz dela A Priloge VII k tej uredbi.

Člen 13

1.   Količine, izvožene v okviru tolerance iz člena 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000, niso upravičene do izplačila nadomestila, kadar se izvoz opravi na podlagi dovoljenja iz člena 10(1), (2) in (3) te uredbe in dovoljenje vsebuje naslednji vpis v okencu 22:

„Nadomestilo veljavno za … ton (količina, za katero se izda dovoljenje).“

2.   Druga alinea člena 18(3)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (10) se ne uporablja za posebna izvozna nadomestila, dodeljena proizvodom, ki se uvrščajo pod oznake KN 0201 30 00 9100 in 0201 30 00 9120 nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila iz Uredbe Komisije (EGS) št. 3846/87 (11), kadar so bili ti proizvodi dani v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (12).

Člen 14

1.   Ta člen se uporablja za izvoz, opravljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1643/2006.

2.   Zahtevki za dovoljenja za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1643/2006 se lahko vložijo le v državah članicah, ki izpolnjujejo sanitarno-zdravstvene pogoje, kakršne zahteva država uvoznica.

3.   V zahtevkih za izdajo dovoljenj in v dovoljenjih mora biti v okencu 7 vneseno „ZDA“. Dovoljenja bodo pomenila obveznost izvoza iz države članice, ki je izdala dovoljenje, v to destinacijo.

4.   Brez poseganja v člen 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 izvožene količine ne smejo presegati količine iz dovoljenja. V dovoljenju se v polje 19 vpiše „0“.

5.   V dovoljenju je v polju 22 navedena ena od naslednjih navedb iz dela B Priloge VII.

6.   Države članice pošljejo Komisiji:

(a)

vsak delovnik najpozneje do 18. ure (bruseljski čas) obvestilo o celotni količini proizvodov, za katere so bili vloženi zahtevki;

(b)

najpozneje do konca meseca, v katerem so bili vloženi zahtevki, seznam vlagateljev zahtevkov.

7.   Če količine, za katere so bili oddani zahtevki za dovoljenja, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enoten odstotek za sprejetje zahtevanih količin.

8.   Dovoljenja se izdajo deseti delovni dan po vložitvi zahtevka. Nobeno dovoljenje se ne izda za zahtevke, ki niso bili posredovani Komisiji.

9.   Brez poseganja v člen 10(1), (2) in (3) te uredbe in ob uporabi člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 dovoljenja veljajo 90 dni od dejanskega dneva izdaje, vendar ne več kakor do 31. decembra v letu izdaje.

10.   Če se zaprošene količine zmanjšajo v skladu z odstavkom 7, se takoj sprosti varščina za vse količine, ki niso bile odobrene.

11.   Dodatno k zahtevam iz točke (b) člena 32(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 in ob uporabi člena 35(5) iste uredbe se varščina za izvozno dovoljenje lahko sprosti šele pod pogojem, da se predloži dokazilo o prispetju v namembni kraj.

Člen 15

1.   Ta člen se uporablja za izvoz v Kanado v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2051/96.

2.   Zahtevki za izdajo dovoljenja za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 2051/96 se lahko vložijo samo v državah članicah, ki izpolnjujejo kanadske sanitarno-zdravstvene predpise.

3.   V zahtevke za izdajo dovoljenja in v sama dovoljenja se v polje 7 vpiše „Kanada“. Dovoljenje pomeni obveznost izvoza iz države članice, ki je dovoljenje izdala, v to namembno državo.

4.   Brez poseganja v člen 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 izvožene količine ne smejo presegati količine iz dovoljenja. V dovoljenju se v polje 19 vpiše „0“.

5.   V dovoljenju mora biti v polju 22 navedena ena od navedb iz dela C Priloge VII.

6.   Države članice pošljejo Komisiji:

(a)

vsak delovnik najpozneje do 18. ure (bruseljski čas) obvestilo o celotni količini proizvodov, za katere so bili vloženi zahtevki;

(b)

najpozneje do konca meseca, v katerem so bili vloženi zahtevki, seznam vlagateljev zahtevkov.

7.   Če količine, za katere so se zahtevala dovoljenja, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enoten odstotek odobritve, ki se uporablja za zahtevane količine.

8.   Dovoljenja se izdajo deseti delovni dan po vložitvi zahtevka. Nobeno dovoljenje se ne izda za zahtevke, o katerih ni bila obveščena Komisija.

9.   Brez poseganja v člen 10(1),(2) in (3) te uredbe in ob uporabi člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 dovoljenja veljajo 90 dni od dejanskega dneva izdaje, vendar ne več kakor do 31. decembra v letu izdaje.

10.   Če se zaprošene količine zmanjšajo v skladu z odstavkom 7, se takoj sprosti varščina za vse količine, ki niso bile odobrene.

11.   Dodatno k zahtevam iz točke (b) člena 32(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 in ob uporabi člena 35(5) iste uredbe se varščina za izvozno dovoljenje lahko sprosti šele pod pogojem, da se predloži dokazilo o prispetju v namembni kraj.

Člen 16

1.   Države članice uradno obvestijo Komisijo:

(a)

vsak petek od 13. ure naprej:

(i)

o zahtevkih za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila iz člena 10(1), (2) in (3) ali o tem, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bil vložen noben zahtevek;

(ii)

o zahtevkih za dovoljenja iz člena 49 Uredbe (ES) št. 1291/2000 ali o tem, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bil vložen noben zahtevek;

(iii)

o količinah, za katere so bila izdana dovoljenja na podlagi člena 12(6) te uredbe ali o tem, da od ponedeljka do petka tekočega tedna ni bilo izdano nobeno dovoljenje;

(iv)

o količinah, za katere so bila od ponedeljka do petka tekočega tedna izdana dovoljenja glede na zahtevke na podlagi člena 49 Uredbe (ES) št. 1291/2000, z datumom vloge zahtevka in navedbo namembne države;

(v)

o količinah, za katere so bili med tekočim tednom zahtevki za izvozno dovoljenje umaknjeni na podlagi člena 12(5) te uredbe;

(b)

pred 15. dnem vsakega meseca za predhodni mesec:

(i)

o zahtevkih za dovoljenja iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1291/2000;

(ii)

o količinah, za katere so bila dovoljenja izdana na podlagi člena 10(1), (2) in (3) te uredbe in niso bila uporabljena.

2.   V uradnih obvestilih iz odstavka 1 morajo biti navedene:

(a)

količine po teži proizvoda za vsako od kategorij iz člena 10(5);

(b)

količine, razčlenjene po destinaciji za vsako kategorijo.

V uradnih obvestilih iz odstavka 1(b)(ii) mora biti določen znesek nadomestila za vsako kategorijo.

3.   Vsa uradna obvestila po odstavku 1, vključno z ničnimi uradnimi obvestili, morajo biti sestavljena v obliki, prikazani v Prilogi VIII.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Uredba (ES) št. 1445/95 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi X.

Člen 18

Ta uredba začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 78/2008 (UL L 29, 2.2.2008, str. 5).

(2)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 586/2007 (UL L 139, 31.5.2007, str. 5).

(3)  Glej Prilogo IX.

(4)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije (ES) št. 2008/61/ES (UL L 15, 18.1.2008, str. 33).

(5)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 12.12.2006, str. 52).

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1423/2007 (UL L 317, 5.12.2007, str. 36).

(7)  UL L 308, 8.11.2006, str. 7.

(8)  UL L 274, 26.10.1996, str. 18. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2333/96 (UL L 317, 6.12.1996, str. 13).

(9)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(10)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

(11)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1.

(12)  UL L 329, 25.11.2006, str. 7.


PRILOGA I

Seznam iz člena 5(1)

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 do 0102 90 49

0102 90 51 do 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


PRILOGA II

Uradno obvestilo o uvoznih dovoljenjih (izdanih)

Država članica: …

Uporaba člena 6 Uredbe (ES) št. 382/2008

Količine proizvodov, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja

Od: … do: ….

Oznaka(-e) proizvoda (1)

Količina

(v kilogramih mase proizvoda ali glavah)

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvoda, kot so navedene v Prilogi V.


PRILOGA III

Uradno obvestilo o uvoznih dovoljenjih (neuporabljene količine)

Država članica:…

Uporaba člena 6 Uredbe (ES) št. 382/2008

Količine proizvodov, za katere niso bila uporabljena uvozna dovoljenja

Od: … do: ….

Oznaka(-e) proizvoda (1)

Neuporabljena količina

(v kilogramih mase proizvoda ali glavah)

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvoda, kot so navedene v Prilogi V.


PRILOGA IV

Uradno obvestilo o količinah proizvodov, danih v prosti promet

Država članica: …

Uporaba člena 6 Uredbe (ES) št. 382/2008

Količine proizvodov (v kilogramih ali glavah), danih v prosti promet:

Kategorija proizvoda, kot je navedena v Prilogi V: …

Država porekla

Mesec

Država A

Država B

Država …

Država Z

Mesec 1

 

 

 

 

Mesec 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesec 11

 

 

 

 

Mesec 12

 

 

 

 

Skupaj 12 mesecev

 

 

 

 


PRILOGA V

Kategorije proizvodov iz člena 7

Kategorija proizvoda

Oznaka KN

110

0102 90 05

120

0102 90 21 in 0102 90 29

130

0102 90 41 in 0102 90 49

140

0102 90 51 do 0102 90 79

210

0201 10 00 in 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 in 0206 10 95

310

0202 10 in 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 in 0210 99 90

510

1602 50 10 in 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


PRILOGA VI

Seznam iz člena 10(5)

Kategorija

Oznaka proizvoda

011

0102 10 10 9140 in 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 in 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 in 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 in 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 in 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 in 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 in 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 in 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 in 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 in 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 in 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 in 1602 50 95 9325


PRILOGA VII

DEL A

Navedbe iz člena 12(6)

:

v bolgarščini

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

v španščini

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

v češčini

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

v danščini

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

v nemščini

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

v estonščini

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

v grščini

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

v angleščini

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

v francoščini

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

v italijanščini

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

v latvijščini

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

v litovščini

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

v madžarščini

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

v malteščini

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

v nizozemščini

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

v poljščini

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

v portugalščini

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

v romunščini

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

v slovaščini

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

v slovenščini

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

v finščini

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

v švedščini

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

DEL B

Navedbe iz člena 14(5)

:

v bolgarščini

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

v španščini

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

v češčini

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

v danščini

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

v nemščini

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

v estonščini

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

v grščini

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

v angleščini

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

v francoščini

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

v italijanščini

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

v latvijščini

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

v litovščini

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

v madžarščini

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

v malteščini

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

v nizozemščini

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

v poljščini

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

v portugalščini

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

v romunščini

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

v slovaščini

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

v slovenščini

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

v finščini

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

v švedščini

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

DEL C

Navedbe iz člena 15(5)

:

v bolgarščini

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

v španščini

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

v češčini

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

v danščini

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

v nemščini

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

v estonščini

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

v grščini

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

v angleščini

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

v francoščini

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

v italijanščini

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

v latvijščini

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

v litovščini

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

v madžarščini

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

v malteščini

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

v nizozemščini

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

v poljščini

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

v portugalščini

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

v romunščini

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

v slovaščini

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

v slovenščini

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

v finščini

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

v švedščini

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


PRILOGA VIII

Uporaba Uredbe (ES) št. 382/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI GD AGRI/D/2 – Sektor govejega in telečjega mesa

Uradna obvestila o izvoznih dovoljenjih – goveje/telečje meso

Pošiljatelj:

Datum:

Država članica:

Uradnik za stike

Telefon:

Telefaks:

Naslovnik

:

DG AGRI/D/2;

Telefaks: (32-2) 292 17 22

Elektronski naslov: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Del A –   obvestila v petek

Obdobje od … do…

1.

Člen 16(1)(a)(i):

Kategorija

Zahtevana količina

Destinacija (1)

 

 

 

2.

Člen 16(1)(a)(ii):

Kategorija

Zahtevana količina

Destinacija (2)

 

 

 

3.

Člen 16(1)(a)(iii):

Kategorija

Izdana količina

Datum vložitve zahtevka

Destinacija (3)

 

 

 

 

4.

Člen 16(1)(a)(iv):

Kategorija

Izdana količina

Datum vložitve zahtevka

Destinacija (4)

 

 

 

 

5.

Člen 16(1)(a)(v):

Kategorija

Zahtevana količina

Destinacija (5)

 

 

 

Del B –   mesečna obvestila

1.

Člen 16(1)(b)(i):

Kategorija

Zahtevana količina

Destinacija (6)

 

 

 

2.

Člen 16(1)(b)(ii):

Kategorija

Neuporabljena količina

Destinacija (7)

Znesek nadomestila

 

 

 

 


(1)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(2)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(3)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(4)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(5)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(6)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.

(7)  Uporablja se oznaka destinacije iz priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Če pa za destinacijo ni navedena nobena oznaka, jo je treba v celoti izpisati.


PRILOGA IX

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 1445/95

(UL L 143, 27.6.1995, str. 35)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2351/95

(UL L 239, 7.10.1995, str. 3)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2856/95

(UL L 299, 12.12.1995, str. 10)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2051/96

(UL L 274, 26.10.1996, str. 18)

Samo člen 6

Uredba Komisije (ES) št. 2333/96

(UL L 317, 6.12.1996, str. 13)

Samo člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 135/97

(UL L 24, 25.1.1997, str. 14)

 

Uredba Komisije (ES) št. 266/97

(UL L 45, 15.2.1997, str. 1)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1496/97

(UL L 202, 30.7.1997, str. 36)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1572/97

(UL L 211, 5.8.1997, str. 39)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2284/97

(UL L 314, 18.11.1997, str. 17)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2469/97

(UL L 341, 12.12.1997, str. 8)

Samo člen 3 in Priloga IV

Uredba Komisije (ES) št. 2616/97

(UL L 353, 24.12.1997, str. 8)

 

Uredba Komisije (ES) št. 260/98

(UL L 25, 31.1.1998, str. 42)

Samo člen 1 in priloge I, II(A) in II(B)

Uredba Komisije (ES) št. 759/98

(UL L 105, 4.4.1998, str. 7)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2365/98

(UL L 293, 31.10.1998, str. 49)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2648/98

(UL L 335, 10.12.1998, str. 39)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1000/2000

(UL L 114, 13.5.2000, str. 10)

Samo člen 3(2) in Priloga IV

Uredba Komisije (ES) št. 1659/2000

(UL L 192, 28.7.2000, str. 19)

 

Uredba Komisije (ES) št. 24/2001

(UL L 3, 6.1.2001, str. 9)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2492/2001

(UL L 337, 20.12.2001, str. 18)

 

Uredba Komisije (ES) št. 118/2003

(UL L 20, 24.1.2003, str. 3)

Samo člen 4(2) in Priloga III

Uredba Komisije (ES) št. 852/2003

(UL L 123, 17.5.2003, str. 9)

 

Uredba Komisije (ES) št. 360/2004

(UL L 63, 28.2.2004, str. 13)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1118/2004

(UL L 217, 17.6.2004, str. 10)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1713/2006

(UL L 321, 21.11.2006, str. 11)

Samo člen 6

Uredba Komisije (ES) št. 1749/2006

(UL L 330, 28.11.2006, str. 5)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1965/2006

(UL L 408, 30.12.2006, str. 27)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 586/2007

(UL L 139, 31.5.2007, str. 5)

 


PRILOGA X

Primerjalna tabela

Uredba (ES) št. 1445/95

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2), prvi pododstavek

Člen 2(2)

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člen 2(3)

Člen 3

Člen 3

Člen 4, uvodni stavek

Člen 4, uvodni stavek

Člen 4, prva alinea

Člen 4(a)

Člen 4, druga alinea

Člen 4(b)

Člen 5(1), prvi pododstavek

Člen 5(1)

Člen 5(1), drugi pododstavek

Člen 5(2)

Člen 5(2)

Člen 5(3)

Člen 6

Člen 6 (novo)

Člen 6a

Člen 7 (novo)

Člen 6b, prvi odstavek

Člen 8(1)

Člen 6b, drugi odstavek

Člen 8(2)

Člen 6c

Člen 6d

Člen 7

Člen 9

Člen 8(1), prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 10(1), uvodni stavek

Člen 8(1), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 10(1)(a)

Člen 8(1), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 10(1)(b)

Člen 8(1), drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 10(2), uvodni stavek

Člen 8(1), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 10(2)(a)

Člen 8(1), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 10(2)(b)

Člen 8(1), tretji pododstavek

Člen 10(3)

Člen 8(3)

Člen 10(4)

Člen 8(4)

Člen 10(5)

Člen 9(1)

Člen 11

Člen 10(1)

Člen 12(1)

Člen 10(2)

Člen 12(2)

Člen 10(2a)

Člen 12(3)

Člen 10(3)

Člen 12(4)

Člen 10(4), uvodni stavek

Člen 12(5), uvodni stavek

Člen 10(4), prva alinea

Člen 12(5)(a)

Člen 10(4), druga alinea

Člen 12(5)(b)

Člen 10(5)

Člen 12(6)

Člen 11

Člen 13

Člen 12(1) do (5)

Člen 14(1) do (5)

Člen 12(7), uvodni stavek

Člen 14(6), uvodni stavek

Člen 12(7), prva alinea

Člen 14(6)(a)

Člen 12(7), druga alinea

Člen 14(6)(b)

Člen 12(8)

Člen 14(7)

Člen 12(9)

Člen 14(8)

Člen 12(10)

Člen 14(9)

Člen 12(11)

Člen 14(10)

Člen 12(12)

Člen 14(11)

Člen 12a(1) do (5)

Člen 15(1) do (5)

Člen 12a(7), uvodni stavek

Člen 15(6), uvodni stavek

Člen 12a(7), prva alinea

Člen 15(6)(a)

Člen 12a(7), druga alinea

Člen 15(6)(b)

Člen 12a(8) do (12)

Člen 12a(7) do (12)

Člen 13

Člen 16

Člen 14

Člen 17 (novo)

Člen 15

Člen 18

Priloga I

Priloga I

Priloga II A

Priloga II (novo) in Priloga V (novo)

Priloga III (novo)

Priloga II B

Priloga IV (novo)

Priloga III

Priloga VI

Priloga III A

Priloga VII, Del A

Priloga III B

Priloga VII, Del B

Priloga III C

Priloga VII, Del C

Priloga IV

Priloga VIII

Priloga IX

Priloga X


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/32


SKLEP SVETA

z dne 14. aprila 2008

o imenovanju in zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

(2008/336/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in zlasti člena 4 Uredbe (1),

ob upoštevanju predlogov za imenovanje, ki sta ju predložili ŠPANSKA in NIZOZEMSKA vlada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 18. septembra 2006 (2) imenoval člane upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za obdobje od 18. septembra 2006 do 17. septembra 2009.

(2)

Dve mesti članov upravnega odbora centra v skupini vladnih predstavnikov sta se sprostili po odstopu Pilar GÓMEZ MUÑOZ in Marcela NOLLENA.

(3)

Člana upravnega odbora navedenega centra bi bilo treba imenovati za preostanek sedanjega mandata, ki se izteče 17. septembra 2009 –

SKLENIL:

Edini člen

Za člana upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja se za preostanek mandata, ki se izteče 17. septembra 2009, imenujeta:

VLADNA PREDSTAVNIKA

 

ŠPANIJA: María José GARIJO EQUIZA

 

NIZOZEMSKA: Peter van IJSSELMUIDEN

V Luxembourgu, 14. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 39, 13.2.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).

(2)  UL C 240, 5.10.2006, str. 1.


Komisija

29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/33


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. aprila 2008

o spremembi Odločbe 2006/968/ES o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede smernic in postopkov za identifikacijo in registracijo ovc in koz

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1571)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/337/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (1) ter zlasti člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 21/2004 določa, da mora vsaka država članica vzpostaviti sistem za identifikacijo in registracijo ovc in koz v skladu z navedeno uredbo. V skladu z Uredbo (ES) št. 21/2004 so prvo sredstvo za identifikacijo navedenih živali ušesne znamke. Druga sredstva za identifikacijo vključujejo elektronsko identifikacijo ovc in koz.

(2)

Odločba Komisije 2006/968/ES (2) določa smernice in postopke za odobritev identifikatorjev in čitalcev za elektronsko identifikacijo ovc in koz v skladu z Uredbo (ES) št. 21/2004. Navedena odločba določa najmanjše zahteve v zvezi z nekaterimi preskusi skladnosti in delovanja za odobritev navedenih identifikatorjev in čitalcev. Navedene preskuse morajo izvesti imenovani preskusni laboratoriji, ki delujejo ter so ocenjeni in akreditirani v skladu z nekaterimi evropskimi standardi.

(3)

Člen 12(2) Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3) se sklicuje na navedene evropske standarde v zvezi z imenovanjem uradnih laboratorijev pristojnih organov.

(4)

Primerno je, da se spremeni sklic iz Odločbe 2006/968/ES na navedene standarde, da bi se upoštevale posebne značilnosti preskusnih laboratorijev iz te odločbe.

(5)

Člen 18 Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 z dne 5. decembra 2005 o prehodnih ureditvah za izvajanje uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 (4) določa odstopanje od člena 12(2) Uredbe (ES) št. 882/2004. V skladu s tem odstopanjem lahko pristojni organ za prehodno obdobje imenuje laboratorij, ki ni bil akreditiran. Zaradi jasnosti se mora Odločba 2006/968/ES sklicevati na to odstopanje.

(6)

Odločbo 2006/968/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2006/968/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. junija 2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 5, 9.1.2004, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1560/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 25).

(2)  UL L 401, 30.12.2006, str. 41.

(3)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1, popravljena različica v UL L 191, 28.5.2004, str. 1. Uredba Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 301/2008 (UL L 97, 9.4.2008, str. 85).

(4)  UL L 338, 22.12.2005, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1246/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str. 21).


PRILOGA

V Prilogi k Odločbi 2006/968/ES se poglavje IV nadomesti z:

„POGLAVJE IV

Preskusni laboratoriji

1.

Pristojni organ imenuje preskusne laboratorije, ki bodo izvajali preskuse iz te odločbe.

2.

Vendar pa lahko pristojni organ imenuje le preskusne laboratorije, ki delujejo in so ocenjeni ter akreditirani v skladu s členom 12(2)(a) Uredbe (ES) št. 882/2004. Člen 18 Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 se uporablja do 31. decembra 2009.

3.

Države članice sestavijo in posodabljajo sezname preskusnih laboratorijev, ki jih imenujejo pristojni organi, ter drugim državam članicam in javnosti na spletni strani omogočijo dostop do teh informacij.“


29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/35


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. aprila 2008

o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/438/ES v zvezi s surovim mlekom in izdelki na osnovi surovega mleka iz Avstralije, mlekom in izdelki na osnovi mleka iz Srbije ter posodobitvi vnosa za Švico v navedeni prilogi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1587)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/338/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

op upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in vnos izdelkov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (1) in zlasti člena 8(1) in (4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora izdelkov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2004/438/ES z dne 29. aprila 2004 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos toplotno obdelanega mleka, izdelkov na osnovi mleka in surovega mleka, namenjenih za prehrano ljudi (3), v Skupnost določa v Prilogi I k navedeni odločbi seznam tretjih držav, iz katerih je pod določenimi pogoji dovoljeno uvažati surovo mleko in izdelke na osnovi surovega mleka v Skupnost. Poleg tega lahko tranzit pošiljk mleka in izdelkov na osnovi mleka, ki so v skladu z zahtevami zdravstvenega varstva živali iz navedene odločbe, v ostale tretje države poteka skozi Skupnost.

(2)

Avstralija je vključena na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljeno uvažati mleko in mlečne izdelke v Skupnost. Uvoz mleka in mlečnih izdelkov iz Avstralije je omejen na izdelke, pri katerih je bil uporabljen postopek pasterizacije ali sterilizacije. Avstralija je zaprosila, da se ji dovoli izvoz tudi surovega mleka in izdelkov na osnovi surovega mleka, namenjenih za prehrano ljudi.

(3)

Obdelave iz Odločbe 2004/438/ES se uporabljajo za mleko in mlečne izdelke zaradi varovanja zdravstvenega stanja živali v Skupnosti. Glede na zdravstveno stanje živali v Avstraliji in zlasti glede na njen status brez slinavke in parkljevke od leta 1872, ko je bil ugotovljen zadnji izbruh, je treba dovoliti uvoz navedenih izdelkov iz navedene tretje države, ker ne predstavljajo tveganja za zdravje živali.

(4)

Vnos Avstralije za surovo mleko in izdelke na osnovi surovega mleka v stolpcu A Priloge I k Odločbi 2004/438/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Srbija je zaprosila za vključitev na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljeno uvažati toplotno obdelano mleko in izdelke na osnovi mleka, namenjene za prehrano ljudi, tako da je tranzit takih izdelkov preko ozemlja Skupnosti dovoljen, če so končni cilji v drugih tretjih državah.

(6)

V Srbiji je Komisija izvedla splošne revizije zdravstvenega stanja živali, nazadnje junija 2007, ki dokazujejo, da pristojni organi lahko ustrezno zagotovijo, da se zdravstveno stanje živali v navedeni državi lahko šteje za zadovoljivo.

(7)

V skladu s tem je treba toplotno obdelano mleko in izdelke na osnovi mleka iz navedene tretje države ob upoštevanju vidikov zdravja živali dovoliti.

(8)

Pred navedbo ugotovitev v seznamu uvoz v Skupnost je treba izvesti dodatno raziskavo za celovito oceno vidikov javnega zdravja, vendar je treba tranzit takih izdelkov medtem dovoliti.

(9)

Vnose za Srbijo za toplotno obdelano mleko in izdelke na osnovi mleka, namenjene za prehrano ljudi, je treba zato dodati v stolpca B in C seznama v Prilogi I.

(10)

Poleg tega je za Švico treba ustrezno posodobiti opombo v navedeni Prilogi, tako da se bo nanašala na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi.

(11)

Prilogo I k Odločbi 2004/438/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/438/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba začne veljati 1. maja 2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 154, 30.4.2004, str. 72. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA I

‚+‘

:

država je odobrena

‚0‘

:

država ni odobrena


Koda ISO tretje države

Tretja država

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

AD

Andora

+

+

+

AL

Albanija

0

0

+

AN

Nizozemski Antili

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Avstralija

+

+

+

BR

Brazilija

0

0

+

BW

Bocvana

0

0

+

BY

Belorusija

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosna in Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švica (1)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Kitajska

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžirija

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlandija

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Hrvaška

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islandija

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

0

+

+

MR

Mavretanija

0

0

+

MU

Mavricij

0

0

+

MX

Mehika

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Nova Zelandija

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvaj

0

0

+

RS

Srbija (3)

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazi

0

0

+

TH

Tajska

0

0

+

TN

Tunizija

0

0

+

TR

Turčija

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Združene države Amerike

+

+

+

UY

Urugvaj

0

0

+

ZA

Južna Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabve

0

0

+


(1)  Spričevala v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (kakor je bil nazadnje spremenjen) o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(2)  Začasna oznaka na noben način ne prejudicira dokončne nomenklature za to državo, ki bo sprejeta po zaključku pogajanj, ki trenutno na to temo potekajo v okviru Združenih narodov.

(3)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.“


29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/39


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. aprila 2008

o spremembi Priloge XI k Direktivi Sveta 2003/85/ES v zvezi s seznamom laboratorijev, pooblaščenih za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1577)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/339/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavlja Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (1), in zlasti člena 67(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/85/ES določa minimalne nadzorne ukrepe, ki se uporabijo v primeru izbruha slinavke in parkljevke ter nekatere preventivne ukrepe za izboljšanje osveščenosti o bolezni ter pripravljenosti pristojnih organov in kmetov na zadevno bolezen.

(2)

Preventivni ukrepi iz Direktive 2003/95/ES vključujejo določbo, ki države članice obvezuje, da se ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke v raziskavah, diagnostiki ali proizvodnji izvaja le v odobrenih laboratorijih, navedenih v Prilogi XI k navedeni direktivi.

(3)

Del A Priloge XI k Direktivi 2003/85/ES navaja nacionalne laboratorije, pooblaščene za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke za namene razvoja in diagnostike.

(4)

Danska je Komisijo uradno obvestila o spremembah v zvezi z upravljanjem svojega nacionalnega referenčnega laboratorija za slinavko in parkljevko.

(5)

Latvija in Slovenija sta Komisijo uradno obvestili, da se njuna nacionalna referenčna laboratorija več ne obravnavata, kot da izpolnjujeta varnostne standarde iz člena 65(d) in ju je zato treba črtati s seznama iz dela A Priloge XI k Direktivi 2003/85/ES.

(6)

Nizozemska je Komisijo uradno obvestila o spremembah v zvezi z imenom njenega nacionalnega referenčnega laboratorija za slinavko in parkljevko.

(7)

Iz varnostnih razlogov je pomembno posodobljati seznam laboratorijev iz Direktive 2003/85/ES, ki so pooblaščeni za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke.

(8)

Seznam laboratorijev, pooblaščenih za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke, je treba v delu A Priloge XI k Direktivi 2003/85/ES ustrezno nadomestiti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi XI k Odločbi 2003/85/ES se del A nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).


PRILOGA

„DEL A

Nacionalni laboratoriji, pooblaščeni za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke

Država članica, v kateri je laboratorij

Laboratorij

Države članice, ki uporabljajo storitve laboratorija

ISO koda

Ime

AT

Avstrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Avstrija

BE

Belgija

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgija

Luksemburg

BG

Bolgarija

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bolgarija

CZ

Češka

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Češka

DE

Nemčija

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Nemčija

Slovaška

DK

Danska

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Danska

Finska

Švedska

EL

Grčija

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grčija

ES

Španija

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Španija

FR

Francija

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Francija

HU

Madžarska

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Madžarska

IT

Italija

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italija

Ciper

LT

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litva

NL

Nizozemska

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Nizozemska

PL

Poljska

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Poljska

RO

Romunija

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Romunija

UK

Združeno kraljestvo

Institute for Animal Health, Pirbright

Združeno kraljestvo

Estonija

Finska

Irska

Latvija

Malta

Slovenia

Švedska“


29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/41


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. aprila 2008

o spremembi Odločbe 2006/133/ES o zahtevi, da države članice začasno sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle in sodelavci, na območjih Portugalske, razen območij, kjer je znano, da se ne pojavlja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1580)

(2008/340/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Portugalska je v skladu z Odločbo Komisije 2006/133/ES z dne 13. februarja 2006 o zahtevi, da države članice začasno sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle in sodelavci, na območjih Portugalske, razen območij, kjer je znano, da se ne pojavlja (2), sprejela ukrepe proti širjenju borove ogorčice.

(2)

Portugalska je Komisiji poslala poročilo o izvedbi navedenih ukrepov v letu 2007, v katerem navaja, da se borova ogorčica ni razširila izven razmejenih območij, je pa še vedno prisotna znotraj navedenih območij.

(3)

Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin je na svoji seji 26. in 27. novembra 2007 ocenil izvajanje portugalskih ukrepov v letu 2007. Ugotovil je, da zmanjšanje stopnje infekcije v razmejenih območjih, kar je bil namen Odločbe 2006/133/ES, ni bil popolnoma dosežen.

(4)

Zato mora Portugalska še naprej izvajati takšne ukrepe v obliki načrta izkoreninjenja do 31. marca 2012, kar je realno obdobje za doseganje znatnega napredka pri nadzoru borove ogorčice.

(5)

Za večjo učinkovitost navedenih ukrepov v primeru izoliranih izbruhov v varovalnem pasu razmejenega območja je treba v varovalnem pasu vzpostaviti „žariščno območje“, s katerega se odstranijo občutljive rastline. Žariščno območje mora obdajati območje, na katerem se občutljive rastline redno pregledujejo („varnostno območje“).

(6)

Zahteve za prevoz občutljivega lesa v obliki embalaže s poreklom iz razmejenega območja morajo biti prilagojene Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini.

(7)

Odločbo 2006/133/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/133/ES se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Portugalska do 31. marca 2012 zagotovi izpolnjevanje pogojev iz Priloge v zvezi z občutljivim lesom, lubjem in rastlinami, ki jih je treba premestiti na razmejenih območjih Portugalske, opredeljenih v skladu s členom 5, ali s teh območij na druga območja Portugalske ali v druge države članice.

Portugalska do 31. marca 2012 izvaja načrt izkoreninjenja za nadzor širjenja borove ogorčice z namenom njenega izkoreninjenja. Ta načrt vključuje podrobnosti o upravljanju rastlinskih vrst, ki so zelo občutljive na borovo ogorčico, na razmejenih območjih v skladu s pogoji na Portugalskem. Ta načrt se ponovno preuči vsako leto do 31. decembra.“

2.

V drugem odstavku člena 4 se besedilo „do 15. decembra 2006 in 15. decembra 2007“ nadomesti z besedilom „vsako leto do 15. decembra“.

3.

Priloga k Odločbi 2006/133/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/41/ES (UL L 169, 29.6.2007, str. 51).

(2)  UL L 52, 23.2.2006, str. 34.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2006/133/ES se spremeni:

1.

Točka 1(e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

za občutljiv les v obliki pakirnih zabojev, škatel, gajb, kolutov in podobne embalaže, palet, zabojnih palet in drugih tovornih desk, paletnih kolutov, ne glede na to, ali se dejansko uporablja med prevozom vseh vrst predmetov, velja eden od potrjenih ukrepov iz Priloge I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini. Nameščeno mora imeti oznako, ki omogoča identifikacijo kraja in izvajalca opravljenega postopka, ali pa jo spremlja navedeni rastlinski potni list, ki potrjuje izvedene ukrepe.“

2.

Točka 2(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

se občutljive rastline obravnavajo na naslednji način:

(i)

občutljive rastline, gojene na mestih pridelave, kjer ni bilo opaženih simptomov borove ogorčice, ali v njihovi neposredni bližini od začetka zadnjega zaključenega obdobja vegetacije, in ki med uradnimi preiskavami niso pokazale znakov ali simptomov borove ogorčice, so opremljene z navedenim rastlinskim potnim listom, ko se premeščajo z mesta pridelave;

(ii)

občutljive rastline, gojene na mestih pridelave, kjer so bili opaženi simptomi borove ogorčice, ali v njihovi neposredni bližini od začetka zadnjega zaključenega obdobja vegetacije, ali pri katerih je bila ugotovljena okužba z borovo ogorčico, se ne smejo premeščati z mesta pridelave in se uničijo s sežigom;

(iii)

občutljive rastline, gojene na mestih, kot so gozdovi, parki ali zasebni vrtovi, kjer je bila ugotovljena okužba z borovo ogorčico ali kažejo simptome slabega zdravja ali so na reševanih območjih, se:

če se okužba ugotovi med 1. novembrom in 1. aprilom, podrejo v navedenem obdobju, ali

če se okužba ugotovi med 2. aprilom in 31. oktobrom, podrejo takoj, in

če se takšne občutljive rastline nahajajo v delu razmejenih območij, določenih kot varovalni pas v skladu z določbami člena 5, se v vseh primerih testirajo na navzočnost borove ogorčice. Če se navzočnost potrdi, se uničijo okužene rastline in vse občutljive rastline v območju s polmerom vsaj 50 m okrog okužene rastline in v vsakem primeru s polmerom, ki zajema vsaj deset občutljivih rastlin (žariščno območje). Vse občutljive rastline v območju s polmerom vsaj 50 m okrog žariščnega območja se uradno pregledajo vsaka dva meseca najmanj eno leto po odstranitvi okuženih rastlin (varnostno območje). Če se v navedenem obdobju v bližini potrdi še druga navzočnost borovih ogorčic, se razmejeno območje spremeni v skladu s prvim odstavkom člena 5;“.

3.

V točki 2(e) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(e)

občutljiv les v obliki odpadkov, pridobljenih pri podiranju, se na ustreznih mestih pod uradnim nadzorom sežge ali razseka na koščke, ki niso debelejši in širši od 3 cm, in pusti na svojem mestu:“.

4.

Točka 2(g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

za občutljiv les v obliki pakirnih zabojev, škatel, gajb, kolutov in podobne embalaže, palet, zabojnih palet in drugih tovornih desk, paletnih kolutov, varovalnih oblog, razmikalnikov in nosilcev, vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine, velja eden od potrjenih ukrepov iz Priloge I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini.“


29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. aprila 2008

o določitvi meril Skupnosti za nacionalne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1588)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/341/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o izdatkih na področju veterine (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 24(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz. V skladu z navedeno odločbo se za povrnitev izdatkov, ki so jih države članice imele zaradi financiranja nacionalnih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge k navedeni odločbi, uvede finančni ukrep Skupnosti.

(2)

Odločba 90/424/EGS določa, da države članice vsako leto, najpozneje do 30. aprila, predložijo Komisiji letne ali večletne programe, katerih začetek je predviden naslednje leto in za katere želijo prejeti finančni prispevek Skupnosti.

(3)

Člen 24(2) navedene odločbe našteva nekatere elemente, ki jih je treba vključiti v programe, ki jih predložijo države članice, kot so opis epidemiološkega stanja bolezni, območja, v katerem se izvaja program, ciljev in verjetnega trajanja programa, ukrepov, ki jih je treba izvajati, ter stroškov in koristi programa.

(4)

Odločba Sveta 90/638/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi meril Skupnosti za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih živalskih bolezni (2) določa nekatera merila za programe za izkoreninjenje in spremljanje, da bi bili odobreni v skladu z Odločbo 90/424/EGS. Odločba 2006/965/ES je razveljavila Odločbo 90/638/EGS, z dnem, ko začne veljati ta odločba.

(5)

Nova merila za nacionalne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz, naštetih v Prilogi I Odločbe 90/424/EGS, je treba določiti tako, da ustrezajo tehničnemu in znanstvenemu napredku ter upoštevajo izkušnje pri izvajanju programov v skladu z Odločbo 90/638/EGS. Ta nova merila Skupnosti morajo zagotoviti varnost ukrepov, predvidenih za te programe, ter hitrejše izkoreninjenje, nadzor in spremljanje zadevnih bolezni in zoonoz.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za odobritev v skladu s finančnim ukrepom Skupnosti iz člena 24(1) Odločbe 90/424/EGS morajo programi, ki jih države članice predložijo Komisiji za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz, naštetih v Prilogi k navedeni odločbi, izpolnjevati vsaj merila iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/965/ES (UL L 397, 30.12.2006, str. 22).

(2)  UL L 347, 12.12.1990, str. 27. Odločba, kakor je bila spremenjena z Direktivo 92/65/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).


PRILOGA

Merila za nacionalne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje

(1)   Cilj programa

(a)

Cilj programa za spremljanje je raziskati populacijo ali podpopulacijo živali in njihovo okolje (vključno z rezervati in prenašalci bolezni), da bi zaznali spremembe v pojavnosti in vzorce okužb z živalskimi boleznimi ali zoonozami iz Priloge k Odločbi 90/424/EGS („živalske bolezni ali zoonoze“).

(b)

Cilj programa za nadzor je doseči ali ohraniti stopnjo razširjenosti živalskih bolezni ali zoonoz iz priloge k Odločbi 90/424/EGS v skladu s sanitarno sprejemljivo ravnijo.

(c)

Cilj programa za izkoreninjenje je biološko iztrebljenje živalskih bolezni ali zoonoz iz Priloge k Odločbi 90/424/EGS. Končni cilj programa za izkoreninjenje je doseči prost ali uradno prost status območja v skladu z zakonodajo Skupnosti, če je to mogoče.

(d)

Cilj programov za nadzor, spremljanje/raziskovanje ali izkoreninjenje živalskih bolezni oziroma zoonoz je v skladu s politiko Skupnosti.

(2)   Geografsko razmejevanje programa

Program se uporablja za celotno območje ali za natančno opredeljen del območja ene ali več držav članic, če ustreza epidemiološkim merilom, ali za tretje države ob boleznih, ki prizadenejo tudi prosto živeče živali.

(3)   Trajanje programa

Trajanje programa se določi v letih za predvideni minimalni rok, potreben za dosego cilja programa. Trajanje se omeji na rok, v katerem je ta cilj mogoče doseči.

(4)   Cilji programa

(a)

Cilji programa se določijo tako, da jih je mogoče doseči do datuma zaključka programa. Če program obsega več kot eno leto, se določijo vsaj letni vmesni cilji kot začasni cilji, ki jih je treba doseči.

(b)

Najustreznejši kazalniki, kot so pogostost, razširjenost (če je to mogoče), sanitarne kvalifikacije ciljnih živali in epidemiološke enote (npr. jate, črede, kmetijska gospodarstva, cone), se izberejo kot cilji. Če je potrebno, se jih opredeli.

(5)   Ukrepi programa

(a)

Sum ali potrditev živalskih bolezni ali zoonoz se prijavita.

(b)

Ukrepi programa so usmerjeni v gostujočo populacijo živali z živalskimi boleznimi ali zoonozami in/ali v ustrezne vrste iz rezervata ali prenašalce bolezni.

(c)

Opredelijo se vse ciljne živali programa razen perutnine, vodnih živali, lagomorfov in prosto živečih živali ter registrirajo vse epidemiološke enote (na primer jate, črede, kmetijska gospodarstva). Gibanje navedenih živali se nadzoruje in registrira.

(d)

Ukrepi programa temeljijo na ustreznem znanstvenem znanju in so v skladu z zakonodajo Skupnosti. Za programe, ki se nanašajo na bolezni in živali iz ribogojstva ter jih financira Evropski sklad za ribištvo (1), organ za upravljanje zagotovi, da je vsa zadevna dokazna dokumentacija o izdatkih in revizijah, povezana z zadevnimi programi, na voljo Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču v skladu s členom 87 Uredbe (ES) št. 1198/2006.

(e)

Ukrepi programa se izberejo tako, da so najbolj smotrni in učinkoviti za dosego cilja med trajanjem programa. Ti ukrepi vsebujejo najmanj:

predpise o gibanju živali, ki bi lahko obolele za zadevnimi boleznimi ali zoonozami oziroma bi se z njimi lahko okužile, in proizvode, ki bi lahko bili okuženi;

ukrepe, ki jih je treba sprejeti ob pozitivnih rezultatih med pregledi, ki se izvajajo po programu; taki ukrepi morajo vključevati vse potrebne varnostne ukrepe za zagotovitev hitrega nadzora ali izkoreninjenja bolezni ali zoonoz glede na epidemiološke podatke in metode za zaščito pred posameznimi boleznimi;

predpise o kvalifikaciji čred in jat, če je potrebno.

(f)

Laboratorijski testi znotraj programa so skladni z zakonodajo Skupnosti o zadevnih živalskih boleznih ali zoonozah; če zakonodaja Skupnosti ne določa testov, se uporabljeni testi standardizirajo in preverijo v skladu s splošno sprejetimi mednarodnimi standardi. Testni laboratoriji, vključeni v ustrezne programe za nadzor ali izkoreninjenje, ki jih financira Skupnost, morajo priskrbeti rezultate, katerih kakovost je sprejemljiva za ustrezne referenčne laboratorije Skupnosti (RLS). Laboratoriji, ki niso uspešno opravili mlečnih prstanastih preizkusov RLS ali po potrebi nacionalnih mlečnih prstanastih preizkusov, so lahko v programe za izkoreninjenje, ki jih financira Skupnost, vključeni le, če se s posebnimi preverjanji dokaže, da lahko dosežejo rezultate v skladu z zahtevanimi standardi za kakovost.

(g)

Cepiva, uporabljena po programu, so glede varnosti, neprenosljivosti, nespremenljivosti slabljenja in imunogenskih lastnosti v skladu z evropskimi standardi; v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) jih je treba odobriti za trženje, razen če veljajo določbe iz člena 8 navedene direktive.

(6)   Upravljanje programa

(a)

Program nadzoruje osrednji veterinarski organ. Pristojnosti in odgovornosti vsake veterinarske službe in interesne skupine za izvajanje ukrepov programa so jasno opredeljene, v programu pa je navedena jasna hierarhija dajanja navodil.

(b)

Med celotnim trajanjem programa so zagotovljeni zadostni viri (finančni viri, osebje, oprema).

(c)

Redno se:

(i)

spremljata in ocenjujeta učinkovitost in uspešnost ukrepov;

(ii)

o napredku programa poroča Komisiji.

(7)   Stroški in koristi programa

(a)

Program koristi Skupnosti in udeleženim strankam iz držav članic.

(b)

Izbrane instrumente in ukrepe se uporabi na stroškovno najučinkovitejši način.

(c)

Blago in storitve, uporabljeni za namene programa, se kupujejo ali priskrbijo v skladu s pravili Skupnosti o javnih naročilih.

(d)

Stroški programa so stroški, ki jih imajo države članice zaradi izvajanja ukrepov programa in morajo biti pregledni.

(e)

V okviru programa se za lastnike živali, namenjenih za zakol ali izločitev, in za proizvode, ki jih je treba uničiti, če je potrebno, zagotovi ustrezno nadomestilo.

(f)

Upravičenec vpiše nastale izdatke, ki jih predloži Komisiji, v svoj računovodski sistem in hrani originalne dokumente sedem let od datuma predložitve za namene finančnega nadzora v skladu s členi 9, 36 in 37 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (3).


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1.

(3)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.


SPORAZUMI

Svet

29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/47


Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

Potem ko so bile deponirane vse listine o ratifikaciji, bo Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, podpisan v Luxembourgu 23. aprila 2007 (1), začel veljati 1. maja 2008 v skladu s členom 4(1) tega protokola.


(1)  UL L 119, 9.5.2007, str. 32.

UL L 200, 1.8.2007, str. 44.


Popravki

29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/48


Popravek Informacije o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ukrajino glede izvoznih dajatev

( Uradni list Evropske unije L 112 z dne 24. aprila 2008 )

Objava informacije se razveljavi.