ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 114

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
26. april 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 375/2008 z dne 25. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (Kodificirana različica)

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 377/2008 z dne 25. aprila 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za posredovanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij ( 1 )

57

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 378/2008 z dne 25. aprila 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje april 2008

85

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 379/2008 z dne 25. aprila 2008 o dodelitvi izvoznih dovoljenj za nekatere mlečne proizvode za izvoz v Dominikansko republiko v okviru kvote iz člena 29 Uredbe (ES) št. 1282/2006

87

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o spremembi Direktive 2004/40/ES o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

88

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/329/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. aprila 2008 o zahtevi, da države članice zagotovijo, da imajo magnetne igrače, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu, opozorilo glede tveganj za zdravje in varnost, ki jih povzročajo (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1484)  ( 1 )

90

 

 

2008/330/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 22. aprila 2008 o spremembi Odločbe 2007/716/ES glede nekaterih obratov v sektorjih mesa in mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1482)  ( 1 )

94

 

 

2008/331/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 23. aprila 2008 o spremembi Dodatka k Prilogi VI k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije v zvezi z nekaterimi obrati za predelavo mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1572)  ( 1 )

97

 

 

2008/332/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 24. aprila 2008 o finančni pomoči Skupnosti za nekatere referenčne laboratorije Skupnosti na področju zdravstvenega varstva živali in živih živali v letu 2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1570)

99

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

26.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 375/2008

z dne 25. aprila 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. aprila 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 25. aprila 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,3

TN

112,0

TR

117,9

ZZ

90,7

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

109,0

ZZ

133,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

106,6

ZZ

89,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

62,3

MA

46,9

TN

53,7

TR

54,8

US

45,4

ZZ

53,3

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,5

MK

118,8

TR

127,1

US

117,8

ZA

123,8

ZZ

116,6

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,0

CA

115,6

CL

93,4

CN

93,1

MK

65,0

NZ

118,8

US

119,3

UY

76,8

ZA

73,8

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

89,2

AU

88,5

CL

108,1

CN

41,4

NZ

201,7

ZA

100,5

ZZ

104,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


26.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 376/2008

z dne 23. aprila 2008

o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 9(2), člena 12(1) in (4) in člena 18 ter ustreznih členov v drugih uredbah o skupnih ureditvah trga za kmetijske proizvode,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Uredbe Skupnosti, ki uvajajo uvozna in izvozna dovoljenja, določajo, da je treba za vsak uvoz kmetijskih proizvodov v Skupnost in za vsak izvoz iz nje predložiti takšno dovoljenje. Določiti je torej treba področje uporabe takšnih dovoljenj in izrecno navesti, da niso potrebna za dejavnosti, ki ne predstavljajo uvoza ali izvoza v strogem pomenu.

(3)

Če so proizvodi v postopku aktivnega oplemenitenja, lahko v nekaterih primerih pristojni organi dovolijo, da se proizvodi sprostijo v prosti promet z ali brez nadaljnje predelave. Da bi zagotovili pravilno upravljanje trga, bi se v takšnih primerih moralo zahtevati uvozno dovoljenje za proizvode, ki so bili dejansko sproščeni v prosti promet. Če pa je proizvod, ki je sproščen v prosti promet, pridobljen iz osnovnih proizvodov, med katerimi je nekaj takih, ki so bili uvoženi iz tretjih držav in nekaj takih, ki so bili kupljeni v Skupnosti, se upoštevajo le tisti osnovni proizvodi, ki so bili uvoženi iz tretjih držav ali pridobljeni pri pridelavi osnovnih proizvodov iz tretjih držav.

(4)

Namen uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi je ustrezno upravljanje ureditve skupnega trga. Nekatere dejavnosti zadevajo majhne količine in se zaradi poenostavljanja upravnih postopkov za takšne dejavnosti operacije ne zahtevajo uvozna in izvozna dovoljenja ter potrdila o vnaprejšnji določitvi.

(5)

Izvozna dovoljenja se ne zahtevajo za oskrbo plovil in letal v Skupnosti. Ker je obrazložitev podobna, se ta ureditev uporablja tudi za dobave na ploščadi in vojaške ladje ter za oskrbo v tretjih državah. Iz istih razlogov se dovoljenja ne zahtevajo za dejavnosti, zajete v Uredbi Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (4).

(6)

Upoštevajoč mednarodno trgovinsko prakso za obravnavane proizvode ali blago, bi bilo treba dovoliti določeno toleranco za količino uvoženih ali izvoženih proizvodov glede na količino, navedeno v dovoljenju ali potrdilu.

(7)

Da bi bilo mogoče hkrati opravljati več dejavnosti z enim samim dovoljenjem ali potrdilom, bi bilo treba urediti izdajo izpiskov iz dovoljenj in potrdil, z enakim pravnim učinkom kot izvorna dovoljenja in potrdila.

(8)

Pravila Skupnosti, ki urejajo različna področja v sklopu skupnih ureditev trga, določajo, da se uvozna in izvozna dovoljenja ter potrdila o vnaprejšnji določitvi uporabljajo za dejavnosti, opravljene v Skupnosti. Ta ureditev zahteva sprejem skupnih pravil za pripravo in uporabo takšnih dovoljenj ali potrdil in obrazcev Skupnosti ter določitev načinov upravnega sodelovanja med državami članicami.

(9)

Uporaba računalniških postopkov postopoma nadomešča ročno vnašanje podatkov na različnih področjih upravne dejavnosti. Omogočiti bi bilo torej treba tudi računalniške in elektronske postopke pri izdajanju in uporabi dovoljenj in potrdil.

(10)

Uredbe Skupnosti, ki so uvedle ta dovoljenja in potrdila, določajo, da je njihova izdaja pogojena s plačilom varščine, ki zagotavlja, da bo uvoz ali izvoz opravljen v roku veljavnosti takšnih dovoljenj ali potrdil. Potrebno je navesti, kdaj je uvoz ali izvoz opravljen.

(11)

V primeru dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila se dovoljenje, ki bo uporabljeno, določi glede na tarifno uvrstitev proizvoda. V primeru določenih mešanic stopnje izvoznih nadomestil niso odvisne od tarifne uvrstitve proizvoda, ampak od posebnih pravil, določenih v ta namen. Če torej sestavina, za katero se izračuna ustrezno izvozno nadomestilo za mešanico, ne ustreza tarifni uvrstitvi mešanice, tako uvožena ali izvožena mešanica ne izpolnjuje pogojev za vnaprejšnjo določitev stopnje nadomestila.

(12)

Uvozna dovoljenja se včasih uporabljajo za upravljanje količinskih režimov uvoza. To je mogoče le v primeru, da je poročilo o uvozih, opravljenih z izdanimi dovoljenji, na voljo v precej kratkem času. V takšnih primerih zahteva po predložitvi dokazil, da so bila dovoljenja uporabljena, ni le v interesu dobrega upravljanja, ampak je bistvena za upravljanje takšnega količinskega režima. Omenjena dokazila sestavlja izvod dovoljenja št. 1 in, kadar to pride v poštev, izpiski takšnih potrdil. Takšna dokazila je mogoče dostaviti v zelo kratkem času. Take roke bi bilo treba določiti v primerih, ko to določajo pravila Skupnosti za dovoljenja, ki se uporabljajo za določanje količin.

(13)

V nekaterih primerih je znesek varščine, ki je potreben za dovoljenje ali potrdilo, lahko izredno majhen. Da bi zmanjšali obremenitev za upravo, v takih primerih varščina ni bi bila potrebna.

(14)

Ker v praksi oseba, ki uporablja dovoljenje ali potrdilo, ni nujno imetnik ali prevzemnik, je zavoljo pravne varnosti in upravne učinkovitosti potrebno navesti osebe, ki so pooblaščene za uporabo potrdila ali dovoljenja. V ta namen bi bilo treba navesti potrebno povezavo med imetnikom in osebo, ki sestavi carinsko deklaracijo.

(15)

Uvozno ali izvozno dovoljenje daje pravico do uvoza ali izvoza in ga je potrebno predložiti ob sprejemu uvozne ali izvozne deklaracije.

(16)

Pri uporabi poenostavljenih uvoznih ali izvoznih postopkov se zahtevo po predložitvi dovoljenja lahko opusti ali pa se dovoljenje predloži kasneje. Vendar pa morata imeti uvoznik ali izvoznik dovoljenje na dan, ko je bila uvozna ali izvozna deklaracija sprejeta.

(17)

Zaradi poenostavitve je pravila mogoče prilagoditi tako, da države članice lahko uvedejo poenostavljeni postopek za upravno obravnavanje dovoljenj, pri čemer dovoljenja obdrži organ, ki jih izdaja, ali, kadar to pride v poštev, plačilna agencija v primeru izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila.

(18)

V interesu dobre uprave se dovoljenja ali potrdila ali njihovi izpiski po izdaji ne smejo spreminjati. V primeru dvoma zaradi napake, ki jo je mogoče pripisati organu, ki je dokumente izdal, ali očitne netočnosti v zvezi s podatki na dovoljenju, potrdilu ali izpisku, se uvede postopek, pri katerem je netočna dovoljenja, potrdila ali izpiske mogoče preklicati in izdati popravljene dokumente.

(19)

Če se proizvod obravnava po poenostavljenem postopku, določenem v členih 412 do 442a Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (5) ali v naslovu X poglavja I Dodatka I h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku, ni potrebno opravljati nobenih formalnosti na carinskem uradu na mejnem prehodu, če se tranzit pričenja v Skupnosti in zaključuje izven nje. Zaradi upravnega poenostavljanja se za sprostitev varščine predvidijo posebne določbe, če je uporabljen eden izmed teh postopkov.

(20)

Lahko se zgodi, da iz razlogov, na katere ni mogoče vplivati, ni mogoče predložiti dokumenta, ki predstavlja dokazilo, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti, čeprav je blago navedeno območje resnično zapustilo ali, v primeru dejavnosti, navedenih v členu 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (6), doseglo določen namembni kraj. Takšen položaj lahko ovira trgovino. V tem primeru bi bilo treba druge dokumente priznati kot enakovredne.

(21)

Uredbe Skupnosti, ki uvajajo zadevna dovoljenja in potrdila določajo, da se varščino v celoti ali deloma zaseže, če uvoz ali izvoz ni izvršen ali je le deloma izvršen, v roku veljavnosti dovoljenja ali potrdila. Ukrepe, ki naj se v takšnih primerih sprejmejo, je treba natančno določiti, predvsem za primere, v katerih je za neizvršitev kriva višja sila. V takšnih primerih obveznost uvoza ali izvoza lahko preneha ali pa se rok veljavnosti dovoljenja ali potrdila podaljša. Da pa bi preprečili motnje na trgu, bi se dovoljenje lahko podaljšalo za največ šest mesecev, šteto od izteka prvotnega roka veljavnosti.

(22)

Da bi poenostavili upravne postopke, bi bilo treba varščino v celoti sprostiti, ko je skupni znesek, ki bi bil zasežen, zelo majhen.

(23)

Varščina, položena ob izdaji dovoljenj ali potrdil, se sprosti ob predložitvi dokazil pristojnim organom, da je zadevno blago zapustilo carinsko območje Skupnosti v roku 60 dni od datuma sprejema izvoznih deklaracij.

(24)

Lahko se zgodi, da se varščina iz različnih razlogov sprosti, ne da bi bila pri tem obveznost uvoza ali izvoza dejansko izpolnjena. V takšnih primerih bi bilo treba napačno sproščeno varščino ponovno položiti.

(25)

Da bi izkoristili vse izvozne možnosti za kmetijske proizvode, ki izpolnjujejo pogoje za izvozno nadomestilo, bi bilo treba uvesti mehanizem, ki bo spodbujal dobavitelje, da dovoljenja in potrdila, ki jih ne bodo uporabili, čimprej vrnejo organu, ki jih je izdal. Potrebno je tudi uvesti mehanizem, ki bo dobavitelje spodbujal, da potrdila takoj po izteku roka veljavnosti vrnejo organu, ki jih je izdal, da se neuporabljene količine čimprej ponovno uporabijo.

(26)

Člen 3(4) Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (7) določa, da se v primeru, da se roki ali obdobja iztečejo na nacionalni praznik, nedeljo ali soboto, zaključijo ob izteku zadnje ure naslednjega delovnega dne. V določenih primerih to pomeni, da se veljavnost dovoljenj ali potrdil podaljša. Takšen ukrep, ki je namenjen olajšanju trgovanja, ne sme spreminjati ekonomskih pogojev uvoznih ali izvoznih dejavnosti.

(27)

V nekaterih sektorjih skupnih ureditev trga je predvideno obdobje obravnave pred izdajo izvoznih dovoljenj. Namen tega obdobja je, da se omogoči obravnava razmer na trgu in, če je to primerno, še posebej v primeru težav, odložitev nerešenih zahtevkov, kar ima za posledico zavrnitev takšnih zahtevkov. Navesti bi bilo treba, da je takšna odložitev mogoča tudi v primeru, ko se za dovoljenje prosi v skladu s členom 47 te uredbe in da po izteku obdobja za obravnavo ni ponovno mogoče odložiti zahtevka za dovoljenje.

(28)

Člen 844(3) Uredbe (EGS) št. 2454/93 določa, da se lahko proizvodi, ki se izvažajo z dovoljenjem ali potrdilom o vnaprejšnji določitvi, obravnavajo kot vrnjeno blago le, če so izpolnjena pravila Skupnosti o dovoljenjih in potrdilih. Treba bi bilo določiti posebna pravila za uporabo sistema dovoljenj in potrdil za proizvode, ki se lahko uvrstijo v to ureditev.

(29)

Člen 896 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določa, da je blago, ki je sproščeno v prosti promet z uvoznim dovoljenjem ali potrdilom o vnaprejšnji določitvi, upravičeno do sistema povračila ali odpusta uvoznih dajatev le, če je ugotovljeno, da so pristojni organi sprejeli potrebne ukrepe, da bi izničili posledice sprostitve takšnega blaga v prosti promet kar zadeva dovoljenja ali potrdila.

(30)

Člen 880 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določa nekatera podrobna pravila za uporabo člena 896 navedene uredbe in zlasti, da morajo organi, ki izdajajo dovoljenja in potrdila, zagotoviti potrditev.

(31)

Ta Uredba bi morala določiti vsa pravila, potrebna za izvajanje člena 896 Uredbe (EGS) št. 2454/93. V nekaterih primerih bi naj bila mogoča skladnost z Uredbo (EGS) št. 2454/93 brez potrditve, določene v členu 880 uredbe.

(32)

Če se uvozna dovoljenja uporabljajo za določitev preferencialne uvozne dajatve v okviru tarifnih kvot, se lahko pojavi tveganje goljufije, pri kateri se uporabi ponarejena dovoljenja, zlasti v primerih, kjer obstaja velika razlika med polno dajatvijo in znižano dajatvijo oziroma dajatvijo stopnje nič. Da bi preprečili to tveganje goljufije, bi bilo treba ustvariti mehanizem za preverjanje pristnosti predloženih dovoljenj.

(33)

Če se uvozno dovoljenje, ki zajema določen kmetijski proizvod, uporablja tudi za določanje tarifne kvote, za katero veljajo preferencialni režimi, se takšni preferencialni režimi za uvoznike uporabljajo na podlagi dovoljenja ali potrdila, ki ga mora v nekaterih primerih spremljati dokument iz tretje države. Da bi preprečili prekoračitev kvote, bi bilo treba uporabljati preferencialne režime do količine, za katero je bilo izdano dovoljenje ali potrdilo. Da pa bi olajšali uvoz, bi bilo treba dovoliti toleranco, določeno v členu 7(4), če je hkrati določeno, da se količina, ki presega tisto, ki je navedena na dovoljenju ali na potrdilu, vendar je v mejah tolerance, ne uvršča v preferencialne režime in se zanjo ob uvozu plačajo polne dajatve.

(34)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenji vseh pristojnih upravljalnih odborov —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE UREDBE

Člen 1

Ob upoštevanju nekaterih izjem, določenih v pravilih Skupnosti za nekatere proizvode, ta uredba določa skupna pravila za izvajanje sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi (v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“ in „potrdila“), ki jih določajo:

člen 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 (8) (prašičje meso),

člen 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 (9) (jajca),

člen 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 (10) (perutninsko meso),

člen 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 (11) (ovalbumin in laktalbumin),

člen 29 Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 (12) (goveje in telečje meso),

člen 26 Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 (13) (mleko in mlečni proizvodi),

člen 59 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 (14) (vino),

člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 (15) (ovčje in kozje meso),

člen 9 Uredbe (ES) št. 1784/2003 (žita),

člen 10 Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 (16) (riž),

člen 10 Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 (17) (oljčno olje in namizne oljke),

člen 22 Uredbe Komisije (ES) št. 1043/2005 (18) (kmetijski proizvodi, izvoženi kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi),

člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 1947/2005 (19) (semena),

člen 23 Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 (20) (sladkor, izoglukoza in inulinov sirup),

členi 28 do 32 in člen 40 Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007 (21) (sadje in zelenjava),

oddelek I poglavja II in III dela III Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (žive rastline in rezano cvetje, banane in alkohol).

POGLAVJE II

PODROČJE UPORABE DOVOLJENJ IN POTRDIL

Člen 2

Dovoljenje ali potrdilo se ne zahteva in ga ni treba predložiti za proizvode:

(a)

ki niso sproščeni v prosti promet znotraj Skupnosti, ali

(b)

ki se izvozijo:

(i)

po carinskem postopku, ki omogoča uvoz brez ustreznih carin ali dajatev z enakim učinkom, ali

(ii)

po posebni ureditvi, ki omogoča izvoz brez izvoznih dajatev, iz člena 129 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 3

1.   Če se v prosti promet sproščajo proizvodi, ki se uvažajo v postopek aktivnega oplemenitenja in ne vsebujejo osnovnih proizvodov iz odstavka 2(a) je treba predložiti uvozno dovoljenje, če se za proizvode, ki so dejansko sproščeni v prosti promet, takšno dovoljenje zahteva.

2.   Če so proizvodi, za katere se uporablja eden izmed ureditev iz prvega odstavka in vsebujejo:

(a)

enega ali več osnovnih proizvodov, ki so bili zajeti v členu 23(2) Pogodbe, vendar niso več, zaradi njihove uporabe v proizvodih, ki so sproščeni v prosti promet, in

(b)

enega ali več osnovnih proizvodov, ki niso bili zajeti v členu 23(2) Pogodbe,

sproščeni v prosti promet, potem se uvozno dovoljenje predloži, ne glede na člen 7(1) te uredbe, za vsak dejansko uporabljen osnovni proizvod, iz točke (b) tega odstavka, če se za proizvod takšno dovoljenje zahteva.

Uvozno dovoljenje pa se ne zahteva, če za proizvod, ki je dejansko sproščen v prosti promet, takšno dovoljenje ni predpisano.

3.   Uvozno dovoljenje ali uvozna dovoljenja, predložena, ko se proizvod iz odstavka 1 ali 2 sprošča v prosti promet, ne zagotavljajo vnaprejšnje določitve.

4.   Ob izvozu proizvoda, za katerega se uporablja ena od ureditev iz odstavka 1, in ki vsebuje enega ali več osnovnih proizvodov iz odstavka 2(a), se za vsak takšen osnovni proizvod predloži izvozno dovoljenje, če je za proizvod takšno dovoljenje predpisano.

Ob upoštevanju tretjega pododstavka, ki zadeva vnaprejšnjo določitev nadomestila, pa izvozno dovoljenje ni potrebno, če za dejansko izvoženi proizvod takšno dovoljenje ni predpisano.

Ob izvozu sestavljenih proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje za izvozno nadomestilo, določeno vnaprej na podlagi ene ali več sestavin, se pri uporabi sistema dovoljenj in potrdil upošteva samo carinski status vseh takšnih sestavin.

Člen 4

1.   Dovoljenje ali potrdilo se ne zahteva in ga ni treba predložiti za:

(a)

dejavnosti, določene v členih 36, 40, 44 in 45 ter v členu 46(1) Uredbe (ES) št. 800/1999, ali

(b)

dejavnosti netrgovinske narave, ali

(c)

dejavnosti, navedene v Uredbi (EGS) št. 918/83, ali

(d)

dejavnosti, ki se nanašajo na količine, ki ne presegajo tistih, navedenih v Prilogi II.

Ne glede na prvi pododstavek pa je dovoljenje treba predložiti, ko se uvoz ali izvoz opravlja po preferencialnih režimih, ki jih nudi dovoljenje.

Države članice sprejmejo preventivne ukrepe zoper zlorabo pri uporabi tega odstavka, predvsem takrat, ko je en sam uvoz ali izvoz zajet v več kot eni uvozni ali izvozni deklaraciji brez ekonomske ali druge podlage.

2.   V odstavku 1 „dejavnosti netrgovinske narave“ pomenijo:

(a)

uvoz s strani posameznikov ali za posameznike, če takšne dejavnosti ustrezajo zahtevam oddelka II(D)(2) uvodnih določb kombinirane nomenklature;

(b)

izvoz s strani zasebnikov, če takšne dejavnosti, z vsemi potrebnimi spremembami, ustrezajo zahtevam iz točke (a).

3.   Države članice so pooblaščene, da ne zahtevajo izvoznih dovoljenj za proizvode in/ali blago, ki ga izročijo zasebniki ali skupine zasebnikov z namenom brezplačnega razdeljevanja v humanitarne namene v tretjih državah, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

osebe, ki želijo koristiti to izjemo, ne prejmejo izvoznega nadomestila;

(b)

pošiljke so priložnostne narave, zajemajo različne proizvode in/ali blago in ne presegajo skupne mase 30 000 kg na prevozno sredstvo, in

(c)

pristojni organi imajo na voljo dovolj dokazil o namembnem kraju in/ali uporabi proizvodov in/ali blaga in o pravilno izpeljani dejavnosti.

Na izvozni deklaraciji se v okence 44 vpiše naslednja navedba: „Brez nadomestila – člen 4(3) Uredbe (ES) št. 376/2008“.

Člen 5

Dovoljenja ali potrdila se ne zahtevajo in jih ni potrebno predložiti, če so izdelki sproščeni v prosti promet po poglavju 2 naslova VI Uredbe (EGS) št. 2913/92, ki ureja obravnavo vrnjenega blaga.

Člen 6

1.   Izvozno dovoljenje se ne zahteva in ga ni treba predložiti ob prevzemu deklaracije o ponovnem izvozu za proizvode, za katere izvoznik predloži dokazila, da je bila izdana pozitivna odločba za povračilo ali odpust uvoznih dajatev za takšne proizvode po poglavju 5 naslova VII Uredbe (EGS) št. 2913/92.

2.   Če je za proizvode ob izvozu treba predložiti izvozno dovoljenje in pristojni organi sprejmejo deklaracijo o ponovnem izvozu, preden odločijo o zahtevku za povračilo ali odpust uvoznih dajatev, je treba predložiti izvozno dovoljenje. Vnaprejšnja določitev izvoznega nadomestila ali izvoznega prelevmana ni dovoljena.

POGLAVJE III

SPLOŠNE DOLOČBE

ODDELEK 1

Področje uporabe dovoljenj, potrdil in izpiskov

Člen 7

1.   Uvozno ali izvozno dovoljenje daje pravico in zavezuje k uvozu oziroma k izvozu navedene količine zadevnih proizvodov ali blaga po tem dovoljenju ter, razen v primerih višje sile, v roku veljavnosti tega dovoljenja.

Obveznosti iz tega odstavka so glavne zahteve v smislu člena 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 (22).

2.   Izvozno dovoljenje, ki določa izvozno nadomestilo vnaprej, zavezuje k izvozu določene količine določenega proizvoda po dovoljenju in, razen v primerih višje sile, v roku veljavnosti dovoljenja.

Če je za izvoz proizvodov potrebno predložiti izvozno dovoljenje, izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila določa pravico do izvoza in pravico do izvoznega nadomestila.

Če za izvoz izdelkov ni potrebno predložiti izvoznega dovoljenja, izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila določa le pravico do izvoznega nadomestila.

Obveznosti iz tega odstavka so glavne zahteve v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

3.   V primerih iz člena 47 in v primerih, ko takšne zahteve urejajo določena pravila Skupnosti za ustrezna področja, izdaja dovoljenja ali potrdila zavezuje k uvozu ali izvozu v državo ali skupino držav, ki so tam navedene.

4.   Če uvožena ali izvožena količina za največ 5 % presega količino, navedeno v dovoljenju ali potrdilu, se šteje, da je bil uvoz ali izvoz opravljen na podlagi takšnega dovoljenja ali potrdila.

5.   Če je uvožena ali izvožena količina za največ 5 % manjša od količine, navedene v dovoljenju ali potrdilu, se šteje, da je bil uvoz ali izvoz opravljen.

6.   Za namene odstavka 4 in 5, če je dovoljenje ali potrdilo izdano na podlagi števila glav, se zgoraj navedeni 5-odstotni izračun, če se uporablja, zaokroži na naslednje višje celo število glav.

7.   Če se na podlagi člena 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 dovoljenje ali potrdilo, ki vnaprej določa izvozni prelevman ali izvozno nadomestilo, uporabi prvi delovni dan po zadnjem dnevu roka veljavnosti, se šteje, da je bilo dovoljenje ali potrdilo uporabljeno zadnji dan roka veljavnosti za namen vnaprej določenih zneskov.

Člen 8

1.   Obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenj ali potrdil, niso prenosljive. Pravice, ki izhajajo iz dovoljenj ali potrdil, lahko prenese imetnik v času trajanja roka veljavnosti. Takšen prenos se lahko opravi samo na enega prevzemnika za vsako dovoljenje ali potrdilo ali izpisek. Nanaša se na količine, ki še niso bile izrabljene na dovoljenje ali potrdilo ali izpisek.

2.   Prevzemniki ne smejo prenašati pravic naprej, lahko pa jih prenesejo nazaj na imetnika. Prenos nazaj na imetnika se nanaša na količine, ki še niso bile izrabljene na dovoljenje ali potrdilo ali izpisek.

V takšnih primerih organ izdaje v okence 6 dovoljenja ali potrdila vpiše enega izmed vnosov iz dela A Priloge III.

3.   Če imetnik od prevzemnika zahteva prenos pravic nazaj, organ, ki je dovoljenje ali potrdilo izdal, ali služba, ki jo določi vsaka država članica, na dovoljenje ali potrdilo ali na izpisek vpiše naslednje:

(a)

ime in naslov prevzemnika ali vnos, naveden v odstavku 2;

(b)

datum takšnega vnosa z žigom organa ali službe.

4.   Prenos ali prenos nazaj na imetnika začne veljati na dan vnosa.

Člen 9

Izpiski iz dovoljenj ali potrdil imajo enak pravni učinek kot dovoljenja ali potrdila, iz katerih so izpisani, v okviru količine, za katero so bili izdani.

Člen 10

Dovoljenja ali potrdila in izdani izpiski ter vnosi in zaznamki, ki so jih vpisali organi ene države članice, imajo v vseh drugih državah članicah enake pravne posledice kakor izdani dokumenti ter vnosi in zaznamki, ki so jih vpisali organi teh držav članic.

Člen 11

1.   Če se dovoljenje, ki vnaprej določa izvozno nadomestilo, uporablja za izvoz mešanice, taka mešanica pri izvozu ni upravičena za tako vnaprej določeno stopnjo, če tarifna uvrstitev sestavine, glede na katero se izračuna izvozno nadomestilo za mešanico, ne ustreza uvrstitvi mešanice.

2.   Če se dovoljenje ali potrdilo, ki vnaprej določa izvozno nadomestilo, uporablja za izvoz blaga v sklopih, se vnaprej določena stopnja uporablja le za sestavne dele, ki so v sklopu enako tarifno uvrščeni, kot sklop sam.

ODDELEK 2

Zahtevek za izdajo ter izdaja dovoljenj in potrdil

Člen 12

1.   Sprejemajo se samo zahtevki za dovoljenja ali potrdila, ki so poslani ali vloženi pri pristojnem organu na obrazcih, natisnjenih in/ali izdanih v skladu s členom 17.

Pristojni organi pa lahko sprejmejo pisne telekomunikacije in elektronska sporočila kot veljavne zahtevke, če vsebujejo vse podatke, ki bi bili navedeni na obrazcu, če bi bil uporabljen. Države članice lahko zahtevajo, da pisnim telekomunikacijam in/ali elektronskemu sporočilu sledi zahtevek na obrazcu, tiskanem ali izdanem v skladu s členom 17, ki je poslan ali dostavljen neposredno pristojnemu organu; v takšnih primerih se za datum zahtevka uporablja datum dospelosti pisnega sporočila ali elektronskega sporočila pristojnemu organu. Ta zahteva ne vpliva na veljavnost zahtevkov, poslanih s pisnimi telekomunikacijami ali z elektronsko pošto.

Če so zahtevki za dovoljenja ali potrdila poslani po elektronski pošti, pristojni organi v državi članici določijo, kako se lastnoročni podpis nadomesti na drug način, ki lahko temelji na uporabi kod.

2.   Zahtevke za dovoljenja in potrdila je mogoče preklicati le pisno, preko pisnih telekomunikacij ali elektronske pošte, ki jih prejme pristojni organ, razen v primerih višje sile, do 13:00 ure na dan, ko je zahtevek vložen.

Člen 13

1.   Okence 16 na zahtevku za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila in na samih dovoljenjih nosi 12-mestno tarifno oznako proizvoda, povzeto iz nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila.

Če pa je stopnja izvoznega nadomestila enaka za več tarifnih oznak v isti kategoriji, ki se določi v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in ustreznimi členi v drugih uredbah, ki urejajo ureditve trga, se lahko takšne oznake vnesejo skupaj na zahtevke za dovoljenja in na sama dovoljenja.

2.   Če se stopnje izvoznih nadomestil razlikujejo glede na namembni kraj, je treba namembno državo ali območje navesti v okencu 7, tako na zahtevku, kot tudi na dovoljenju.

3.   Ne glede na prvi pododstavek odstavka 1, če se določa skupina proizvodov, kot je navedena v drugi alinei prvega pododstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 800/1999, se oznake proizvodov v skupini vnesejo v razdelek 22 na zahtevku za dovoljenja in na dovoljenja za izjavo: „skupina proizvodov, navedena v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 800/1999“.

Člen 14

1.   Zahtevki, ki vsebujejo pogoje, ki jih ne določajo pravila Skupnosti, se zavržejo.

2.   Zahtevki za dovoljenja ali potrdila se sprejmejo le, če je položena ustrezna varščina pri pristojnem organu, najkasneje do 13:00 ure na dan, ko je zahtevek vložen.

3.   Če znaša varščina za dovoljenje ali potrdilo 100 eurov ali manj, ali če je dovoljenje ali potrdilo sestavljeno na ime intervencijske službe, se varščina ne zahteva.

4.   Če se države članice poslužujejo možnosti iz člena 5 Uredbe (EGS) št. 2220/85, se znesek varščine zahteva ob izteku roka dveh mesecev od datuma, ko preneha veljavnost dovoljenja.

5.   Varščina ni potrebna v primeru izvoznih dovoljenj, izdanih za izvoz v tretje države v zvezi z dejanji pomoči v hrani za tretje države, ki jih izvajajo humanitarne organizacije, ki jih v ta namen odobrijo izvozne države članice. Države članice takoj obvestijo Komisijo o takšnih odobrenih humanitarnih organizacijah.

6.   Če se uporabljajo odstavki 3, 4 in 5, se tretji pododstavek člena 4(1) uporablja smiselno.

Člen 15

Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, sestavljeni v zvezi z ukrepi pomoči v hrani v smislu člena 10(4) Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj, vsebujejo v oddelku 20 vsaj enega od vnosov iz dela B Priloge III k tej uredbi.

Namembna država se navede v oddelku 7. To dovoljenje velja le za izvoz v okviru ukrepa pomoči v hrani.

Člen 16

1.   Za dan, ko je zahtevek za dovoljenje ali potrdilo vložen, se šteje dan, ko ga je prejel pristojni organ, če je bil prejet najkasneje do 13:00 ure, ne glede na to, ali je bil vročen neposredno pristojnemu organu ali poslan po pošti ali s pisno telekomunikacijo ali z elektronsko pošto.

2.   Zahtevek za dovoljenje ali potrdilo, ki ga pristojni organ prejme v soboto, nedeljo ali praznik ali po 13:00 uri na delovni dan se šteje, da je bil vložen prvi naslednji delovni dan.

3.   Če je za oddajo zahtevkov za dovoljenja ali potrdila določeno obdobje, ki traja določeno število dni, in če je zadnji dan takšnega obdobja sobota, nedelja ali praznik, se omenjeno obdobje zaključi prvi naslednji delovni dan ob 13:00 uri.

Takšna podaljšanja pa se ne upoštevajo pri izračunu zneskov, določenih v dovoljenju ali potrdilu, ali za določanje roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

4.   Roki, določeni v tej uredbi, so po belgijskem lokalnem času.

Člen 17

1.   Brez poseganja v drugi pododstavek člena 12(1) in člen 18(1) se zahtevki za dovoljenja ali potrdila, dovoljenja in potrdila ter izpiski iz njih sestavijo na obrazcih, ki ustrezajo vzorcem, določenim v Prilogi I. Takšni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu s priloženimi navodili in v skladu s podrobnimi predpisi v Skupnosti, ki se uporabljajo v ustreznem sektorju.

2.   Obrazce za dovoljenja in potrdila sestavljajo sklopi, ki vsebujejo izvod št. 1, izvod št. 2 in zahtevek, skupaj z dodatnimi izvodi dovoljenja ali potrdila, v tem vrstnem redu.

Države članice pa lahko zahtevajo, da prosilec izpolni le obrazec zahtevka in ne sklopa, ki ga določa prvi pododstavek.

Če je lahko zaradi predpisa Skupnosti količina, za katero je izdano dovoljenje ali potrdilo, manjša od količine, za katero je bil prvotno vložen zahtevek za dovoljenje ali potrdilo, se zaprošena količina in znesek varščine zanjo vpišeta le na obrazec zahtevka.

Obrazci za izpiske iz dovoljenj ali potrdil se sestavijo v sklopih, ki vsebujejo izvod št. 1 in izvod št. 2, v tem vrstnem redu.

3.   Obrazci, vključno z dodatki, so tiskani na belem papirju brez lesovine, obdelanem za pisanje, mase vsaj 40 gramov na kvadratni meter. Veliki so 210 × 297 mm, dovoljena dolžina pa lahko znaša največ 5 mm manj in največ 8 mm več; razmak med vrsticami je 4,24 mm (šestina palca); obrazci morajo biti urejeni natančno po navodilih. Obe strani izvoda št. 1 in stran dodatkov, na katere se vpišejo dodelitve, imajo poleg tega v ozadju natiskan ornamentalen vzorec, po katerem je mogoče takoj odkriti ponaredke z mehanskimi in kemičnimi sredstvi. Ornamentalen vzorec je zelen na uvoznih obrazcih in sivo rjav na izvoznih.

4.   Za tiskanje obrazcev poskrbijo države članice. Obrazce lahko tiskajo tudi tiskarne, ki jih določijo države članice, v katerih imajo sedež. V tem primeru mora biti na vsakem obrazcu natisnjen sklic na odobritev, ki jo je izdala država članica. Na vsakem obrazcu je naveden naziv tiskarne in naslov ali znak, ki omogoča prepoznavanje tiskarne in, razen na obrazcih za zahtevke in dodatke, tudi serijska številka. Pred številko so navedene naslednje črke, glede na državo članico, ki izdaja dokument: „AT“ za Avstrijo, „BE“ za Belgijo, „BG“ za Bolgarijo, „CZ“ za Češko, „CY“ za Ciper, „DE“ za Nemčijo, „DK“ za Dansko, „EE“ za Estonijo, „EL“ za Grčijo, „ES“ za Španijo, „FI“ za Finsko, „FR“ za Francijo, „HU“ za Madžarsko, „IE“ za Irsko, „IT“ za Italijo, „LU“ za Luksemburg, „LT“ za Litvo, „LV“ za Latvijo, „MT“ za Malto, „NL“ za Nizozemsko, „PL“ za Poljsko, „PT“ za Portugalsko, „RO“ za Romunijo, „SE“ za Švedsko, „SI“ za Slovenijo, „SK“ za Slovaško in „UK“ za Združeno kraljestvo.

Ob izdaji lahko dovoljenja ali potrdila dobijo tudi zaporedno številko, ki jo dodeli organ, ki dokument izdaja.

5.   Zahtevek, dovoljenja in potrdila ter izpiski so natipkani s pisalnim strojem ali z računalnikom. Natisnjeni in izpolnjeni so v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti, kot to določajo pristojni organi v državi članici, ki dokumente izdaja. Države članice pa lahko dovolijo, da se zahtevke izpolni ročno, vendar z velikimi tiskanimi črkami in s črnilom.

6.   Žigi organov, ki dokument izdajajo, in organov, ki dodelijo količine, so natisnjeni s kovinskim žigom, po možnosti jeklenim. Žig organa, ki izdaja dokument pa lahko nadomesti vdrt tisk z luknjanimi črkami in številkami.

7.   Pristojni organi v državah članicah lahko po potrebi zahtevajo, da se dovoljenja ali potrdila in izpiski iz njih prevedejo v uradni jezik ali enega izmed uradnih jezikov tiste države članice.

Člen 18

1.   Brez poseganja v člen 17 pa je dovoljenja in potrdila mogoče izdati in uporabiti s pomočjo računalniških sistemov v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določijo pristojni organi. V nadaljevanju so imenovani „elektronska dovoljenja in potrdila“.

Vsebina elektronskih dovoljenj in potrdil mora biti enaka vsebini dovoljenj in potrdil na papirju.

2.   Če imetniki ali prevzemniki dovoljenj ali potrdil uporabljajo dokumente v elektronski obliki v državi članici, ki ni povezana v računalniški sistem izdajanja, zahtevajo izpisek dokumenta.

Izpisek se izda takoj in brez dodatnih stroškov v obliki, določeni v členu 17.

V državah članicah, ki so povezane v računalniški sistem izdajanja, se takšni izpiski uporabljajo v obliki izpiskov na papirju.

Člen 19

1.   Če imajo zneski, ki so rezultat pretvorbe eura v nacionalne valute, ki se vpišejo na dovoljenja ali potrdila, tri ali več decimalk, se vpišeta samo prvi dve decimalki. V tem primeru se, če je tretja decimalka pet ali več, druga decimalka zaokroži navzgor, če pa je tretja decimalka manjša od pet, se druga decimalka ne spremeni.

2.   Pri pretvorbi zneskov v eurih v funt šterling, se sklicevanje na prvi dve decimalki iz odstavka 1 šteje kot sklicevanje na prve štiri decimalke. V tem primeru se, če je peta decimalka pet ali več, četrta decimalka zaokroži navzgor, če pa je peta decimalka manjša od pet, se četrta decimalka ne spremeni.

Člen 20

1.   Brez poseganja v člen 18, ki zadeva elektronska dovoljenja in potrdila, se dovoljenja in potrdila sestavijo vsaj v dveh izvodih; prvega, imenovanega „izvod za imetnika“ in označenega s „št. 1“, takoj dobi prosilec, drugega, imenovanega „izvod za izdajatelja“ in označenega s „št. 2“, pa zadrži organ, ki ga je izdal.

2.   Če je dovoljenje ali potrdilo izdano za količino, ki je manjša od tiste, za katero je bil vložen zahtevek, organ, ki dokument izdaja, navede:

(a)

količino, za katero je bilo dovoljenje ali potrdilo izdano, v oddelkih 17 in 18;

(b)

znesek ustrezajoče varščine v oddelku 11.

Položena varščina za količino, za katero dovoljenje ali potrdilo ni bilo izdano, se takoj vrne.

Člen 21

1.   Na zahtevo imetnika ali prevzemnika dovoljenja ali potrdila in ob predložitvi izvoda št. 1 lahko organ, ki ga je za izdajo določila država članica, izda enega ali več izpiskov iz dokumenta.

Izpiski so sestavljeni vsaj v dveh izvodih; prvi, imenovani „izvod za imetnika“ in označen s „št. 1“, je izročen ali naslovljen na prosilca, drugega, imenovanega „izvod za izdajatelja“ in označenega s „št. 2“, pa zadrži organ, ki ga je izdal.

Organ, ki izdaja izpiske, na izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila vpiše količino, za katero je bil izdan izpisek, povečano za ustrezno toleranco. Beseda „izpisek“ se vpiše poleg količine, vpisane na izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila.

2.   Iz izpiska dovoljenja ali potrdila ni mogoče delati nadaljnjih izpiskov.

3.   Izvod izpiska št. 1, ki je bil uporabljen ali ki je zastaral, imetnik vrne organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, skupaj z izvodom št. 1 dovoljenja ali potrdila, iz katerega je bil izpisan. Organ tako popravi vnose na izvodu št. 1 dovoljenja ali potrdila glede na vnose na izvodu izpiska št. 1.

Člen 22

1.   Za namen določitve roka veljavnosti se šteje, da so bila dovoljenja in potrdila izdana na dan, ko je bil vložen zahtevek zanje, s tem, da je ta dan vključen v izračun roka veljavnosti. Dovoljenj in potrdil pa ni mogoče uporabiti, dokler niso dejansko izdana.

2.   Lahko se navede, da bo dovoljenje ali potrdilo začelo veljati na dan, ko bo izdano in v tem primeru se ta dan vključi v izračun roka veljavnosti.

ODDELEK 3

Uporaba dovoljenj in potrdil

Člen 23

1.   Izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila se predloži carinskemu uradu, ki je sprejel:

(a)

v primeru uvoznega dovoljenja, deklaracijo o sprostitvi v prosti promet;

(b)

v primeru izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi nadomestila, deklaracijo o izvozu.

Brez poseganja v člen 2(1)(i) Uredbe (ES) št. 800/1999, mora carinsko deklaracijo podati imetnik ali, kjer je to primerno, prevzemnik dovoljenja ali potrdila, ali njun zastopnik v smislu člena 5(2) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

2.   Izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila se predloži ali da na razpolago carinskim organom ob sprejetju deklaracije, omenjene v odstavku 1.

3.   Ko urad, omenjen v odstavku 1, vnese dodeljene količine in zaznamek na izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila, se dokument vrne zadevni osebi. Države članice pa lahko zahtevajo ali dovolijo, da zadevna oseba zapiše vnose na dovoljenje ali potrdilo; v takšnih primerih vnos pregleda in zaznamuje pristojni urad.

4.   Če uvožena ali izvožena količina ne ustreza količini, navedeni na dovoljenju ali potrdilu, se vnos na dovoljenju ali potrdilu popravi na količino, ki se dejansko uvaža ali izvaža, v mejah količine, za katero je bilo dovoljenje ali potrdilo izdano.

Člen 24

1.   Ne glede na člen 23 lahko država članica dovoli, da je dovoljenje ali potrdilo:

(a)

vloženo pri organu, ki ga je izdal, ali organu, ki je odgovoren za plačilo nadomestila;

(b)

v primerih, ko se uporablja člen 18, hranjeno v bazi podatkov organa, ki ga je izdal, ali organa, ki je odgovoren za plačilo nadomestila.

2.   Zadevna država članica določi primere, v katerih se uporablja odstavek 1, in pogoje, ki jih mora izpolnjevati zadevna oseba, da lahko uporablja postopke, določene v navedenem odstavku. Poleg tega morajo predpisi, ki jih je sprejela država članica, zagotavljati enako obravnavo za vsa potrdila, izdana v Skupnosti.

3.   Država članica odloči, kateri organ zapiše vnose in zaznamke na dovoljenje ali potrdilo.

Vendar vnos in njegova veljavnost ter zaznamek na dovoljenju ali potrdilu štejejo tudi takrat za izvedene, kadar:

(a)

je bil dokument, ki določa izvozne količine, proizveden računalniško; ta dokument mora biti priložen dovoljenju ali potrdilu in vložen z njim;

(b)

so bile izvozne količine uvedene v uradni elektroniki bazi podatkov zadevnih držav članic in med temi informacijami in elektronskim potrdilom obstaja povezava; države članice se lahko odločijo za arhiviranje teh informacij z uporabo papirnih različic elektronskih dokumentov.

Dan vnosa se šteje za dan sprejema deklaracije, omenjene v členu 23(1).

4.   Ob sprejemu carinske deklaracije mora zadevna stranka na deklaraciji navesti, da se uporablja ta člen in navesti referenčno številko dovoljenja ali potrdila, ki naj se uporabi.

5.   V primeru dovoljenja ali potrdila, ki dovoljuje uvoz ali izvoz, se blago lahko sprosti le, če je pristojni urad obvestil carinski urad, določen v členu 23(1), da je dovoljenje ali potrdilo, navedeno v carinskem dokumentu, veljavno za obravnavani proizvod in ima vpisane določene količine.

6.   Če za proizvod, ki se izvaža, ni potrebno predložiti izvoznega dovoljenja, vendar je bilo izvozno nadomestilo določeno z izvoznim dovoljenjem, ki vnaprej določa izvozno nadomestilo in če, zaradi napake, dokument, uporabljen pri izvozu za dokazovanje upravičenosti do izvoznega nadomestila, ne navaja tega člena in/ali številke dovoljenja ali potrdila, ali če so podatki netočni, je postopek mogoče konvalidirati, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

organ, odgovoren za izplačilo izvoznega nadomestila, ima izvozno potrdilo o vnaprejšnji določitvi nadomestila za zadevni proizvod, veljavno na dan sprejetja deklaracije;

(b)

pristojni organi imajo na voljo dovolj dokazil, da lahko povežejo izvoženo količino in dovoljenje ali potrdilo, ki ureja izvoz.

Člen 25

1.   Vnosi na dovoljenja, potrdila ali izpiske po izdaji ne smejo biti spremenjeni.

2.   Če obstaja dvom o natančnosti vnosov na dovoljenju, potrdilu ali izpisku, se takšno dovoljenje, potrdilo ali izpisek, na pobudo zadevne stranke ali pristojnih organov v zadevni državi članici, vrne organu, ki ga je izdal.

Če organ, ki je dokument izdal, meni, da je potreben popravek, prekliče izpisek ali dovoljenje ali potrdilo, kot tudi prej izdane izpiske in takoj izda popravljen izpisek ali popravljeno dovoljenje ali potrdilo in ustrezne popravljene izpiske. Na takšnih dokumentih, ki vsebujejo vnos „dovoljenje (ali potrdilo) popravljeno dne …“ ali „izpisek popravljen dne …“, se vsi prejšnji vnosi ponovijo na vseh izvodih.

Če organ, ki je izdal dovoljenje, potrdilo ali izpisek, meni, da popravek ni potreben, vpiše zaznamek „preverjeno dne… skladno s členom 25 Uredbe (ES) št. 376/2008“ in žigosa dokument.

Člen 26

1.   Na zahtevo organa, ki je dokument izdal, mora imetnik dovoljenje ali potrdilo in izpiske vrniti.

2.   Če se sporni dokument vrne ali zadrži v skladu s tem členom ali s členom 25, izda pristojni nacionalni organ zadevni stranki na zahtevo potrdilo o prejemu.

Člen 27

Če na dovoljenju, potrdilu ali izpiskih ni dovolj prostora za vnose, lahko organi, ki vnose zapisujejo, pripnejo dodatne strani, na katerih so prostori za vnose, kot je prikazano na zadnji strani izvoda št. 1 omenjenih dovoljenj, potrdil ali izpiskov. Ti organi žigosajo dodatne strani tako, da je ena polovica žiga na dovoljenju, potrdilu ali izpisku in druga na dodatni strani, za vsako nadaljnjo dodatno stran pa se žigosa na podoben način nova dodatna stran in prejšnja stran.

Člen 28

1.   V primeru dvoma o verodostojnosti dovoljenja, potrdila ali izpiska, ali vnosov ali zaznamkov na njem, pristojni nacionalni organi sporni dokument ali njegovo fotokopijo vrnejo zadevnim organom v pregled.

Dokumente je mogoče vračati tudi za naključno preverjanje; v tem primeru se vrača samo fotokopija dokumenta.

2.   Če se sporni dokument vrne v skladu z odstavkom 1, izda pristojni nacionalni organ zadevni stranki na zahtevo potrdilo o prejemu.

Člen 29

1.   Če je za pravilno uporabo te uredbe to potrebno, si pristojni organi držav članic izmenjajo podatke o dovoljenjih, potrdilih in izpiskih ter o nepravilnostih in kršitvah, ki jih zadevajo.

2.   Države članice obvestijo Komisijo takoj, ko izvejo za nepravilnosti in kršitve v zvezi s to uredbo.

3.   Države članice sporočijo Komisiji nazive in naslove organov, ki izdajajo dovoljenja ali potrdila in izpiske iz njih, pobirajo izvozne prelevmane in izplačujejo izvozna nadomestila. Komisija objavi te podatke v Uradnem listu Evropske Unije.

4.   Države članice Komisiji pošljejo tudi odtise uradnih žigov in, če je to primerno, vdrtih tiskov, ki jih uporabljajo pooblaščeni organi. Komisija o tem nemudoma obvesti ostale države članice.

ODDELEK 4

Sprostitev varščin

Člen 30

Glede roka veljavnosti dovoljenj in potrdil:

(a)

je obveznost uvoza izpolnjena in je pravica do uvoza na podlagi dovoljenja ali potrdila izkoriščena na dan, ko je sprejeta deklaracija, navedena v členu 23(1)(a), če je proizvod dejansko sproščen v prosti promet;

(b)

je obveznost izvoza izpolnjena in je pravica do izvoza na podlagi dovoljenja ali potrdila izkoriščena na dan, ko je sprejeta deklaracija, navedena v členu 23(1)(b).

Člen 31

Izpolnitev osnovne zahteve se dokazuje s predložitvijo dokazil:

(a)

za uvoz, o sprejetju deklaracije iz člena 23(1)(a) za zadevni proizvod;

(b)

za izvoz, o sprejetju deklaracije iz člena 23(1)(b) za zadevni proizvod; poleg tega:

(i)

v primeru izvoza ali dobav, ki se obravnavajo kot izvoz v smislu člena 36 Uredbe (ES) št. 800/1999, se zahteva dokazilo, da je proizvod dosegel predvideni namembni kraj v roku 60 dni od dneva, ko je bila sprejeta izvozna deklaracija, razen če to ni bilo mogoče zaradi višje sile, v primeru dobave, ki se obravnava kot izvoz, ali v drugih primerih, da je zapustil carinsko območje Skupnosti. Za namene te uredbe se šteje, da so dobave vseh proizvodov, namenjenih izključno za porabo na vrtalnih ali črpalnih ploščadih, vključno z enotami za podporo takšnim ploščadim, ki se nahajajo na območju evropske kontinentalne plošče, ali na območju kontinentalne plošče neevropskega dela Skupnosti, izven območja treh milj od meje, ki služi za določanje teritorialnih voda države članice, zapustile carinsko območje Skupnosti;

(ii)

v primerih, da so bili proizvodi dani v postopek oskrbovalnega skladiščenja, določen v členu 40 Uredbe (ES) št. 800/1999, se zahtevajo dokazila, da je bil proizvod v roku 30 dni od sprejetja deklaracije o vnosu v takšnem postopku in, razen če tega ni preprečila višja sila, vnešen v oskrbovalno skladišče.

Po preteku 60-dnevnega končnega roka iz točke (b)(i) prvega odstavka ali 30-dnevnega končnega roka iz točke (b)(ii) prvega odstavka, se varščina sprosti v skladu s členom 23(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Varščine se skladno z drugim odstavkom ne zaseže v primeru količin, za katere se nadomestilo zniža skladno s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 800/1999 zaradi nespoštovanja rokov iz členov 7(1) in 40(1) navedene uredbe.

Člen 32

1.   Dokazila, ki jih zahteva člen 31, se predložijo kot sledi:

(a)

v primerih, navedenih v členu 31(a), s predložitvijo izvoda št. 1 dovoljenja ali potrdila in, če je to primerno, izvoda št. 1 izpiska ali izpiskov iz dovoljenja ali potrdila, z vpisanimi zaznamki, kot je določeno v členu 23 ali členu 24;

(b)

v primerih, navedenih v členu 31(b) in ob upoštevanju odstavka 2 tega člena, s predložitvijo izvoda št. 1 dovoljenja ali potrdila in, če je to primerno, izvoda št. 1 izpiska ali izpiskov iz dovoljenja ali potrdila, z vpisanimi zaznamki, kot je določeno v členu 23 ali členu 24.

2.   Poleg tega se v primeru izvoza iz Skupnosti ali v primeru dobav v namembni kraj v smislu člena 36 Uredbe (ES) št. 800/1999 ali v primeru vnosa proizvodov v režime, določene v členu 40 te uredbe, zahtevajo dodatna dokazila.

Takšna dodatna dokazila se predložijo, kot sledi:

(a)

če se naslednja dejanja odvijajo v zadevni državi članici, so takšna dodatna dokazila prepuščena izbiri države članice, v kateri:

(i)

je izdano dovoljenje ali potrdilo;

(ii)

je sprejeta deklaracija iz člena 23(1)(b) te Uredbe, in

(iii)

je proizvod:

zapustil carinsko območje Skupnosti. Za namene te uredbe se šteje, da so pošiljke vseh proizvodov, namenjenih izključno za porabo na vrtalnih ali črpalnih ploščadih, vključno z enotami za podporo takšnim ploščadim, ki se nahajajo na območju evropske kontinentalne plošče, ali na območju kontinentalne plošče neevropskega dela Skupnosti, vendar izven območja treh milj od meje, ki služi za določanje teritorialnih voda države članice, zapustile carinsko območje Skupnosti,

dostavljen na eno izmed namembnih krajev, naštetih v členu 36 Uredbe (ES) št. 800/1999, ali

vnešen v oskrbovalno skladišče na podlagi člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999;

(b)

se v vseh ostalih primerih predložijo:

(i)

s predložitvijo kontrolnega izvoda T 5 ali izvodov, navedenih v členu 912a Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali overjenega izvoda ali fotokopije takšnega kontrolnega izvoda T 5 ali izvodov, ali

(ii)

s potrdilom, ki so ga izdali organi, pristojni za izplačilo izvoznih nadomestil, ki potrjuje, da so bili izpolnjeni pogoji iz člena 31(b) te uredbe, ali

(iii)

z enakovrednimi dokazili, kot je to določeno v odstavku 4 tega člena.

Če je edini namen kontrolnega izvoda T 5 sprostitev varščine, kontrolni izvod T 5 v razdelku 106 vsebuje enega izmed vnosov iz dela C Priloge III k tej uredbi.

Če se uporablja izpisek iz dovoljenja ali potrdila, nadomestno dovoljenje ali potrdilo ali nadomestni izpisek, mora navedeni vnos vsebovati tudi številko prvotnega dovoljenja ali potrdila in naziv ter naslov organa, ki ga je izdal.

Dokumenti iz točk b(i) in (ii) se po uradni poti pošljejo organu, ki jih je izdal.

3.   Če je po sprejemu izvozne deklaracije, navedene v členu 23(1)(b), proizvod dan v enega izmed poenostavljenih postopkov, predvidenih v členih 412 do 442a Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali v naslovu X poglavja I Dodatka I h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku za prevoz na namembno postajo ali dobavo prejemniku izven carinskega območja Skupnosti, se kontrolni izvod T 5, ki ga zahteva odstavek 2(b) tega člena, pošlje po uradni poti organu, ki ga je izdal. V okence „J“ na kontrolnem izvodu T 5 se pod naslov „Pripombe“ vpiše eden izmed vnosov iz dela D Priloge III k tej uredbi.

V primeru, navedenem v prvem pododstavku, lahko carinski urad odhoda dovoli spremembo prevozne pogodbe tako, da se prevoz konča znotraj Skupnosti le, če je ugotovljeno:

(a)

da je bila že sproščena varščina ponovno določena, ali

(b)

da so pristojni organi sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi so zagotovili, da varščina ni sproščena.

Če je bila varščina sproščena, ne da bi bil proizvod izvožen, države članice ustrezno ukrepajo.

4.   Če kontrolnega izvoda T 5, navedenega v odstavku 2(b), ni mogoče predložiti v treh mesecih od izdaje zaradi okoliščin, na katere stranke ne morejo vplivati, lahko le-te zaprosijo pristojne organe, da sprejmejo druge dokumente kot enakovredne in navedejo razloge za takšno zahtevo in dostavijo spremno dokumentacijo.

Spremna dokumentacija, ki jo je treba predložiti skupaj z zahtevo, je navedena v drugem pododstavku člena 49(3) Uredbe (ES) št. 800/1999.

Člen 33

Za namene člena 37 Uredbe (ES) št. 800/1999 se zadnji dan meseca šteje kot dan, ko je bila sprejeta deklaracija iz člena 23(1)(b) te uredbe.

Člen 34

1.   Na zahtevo imetnika lahko države članice sprostijo varščino v obrokih, sorazmernih s količinami proizvodov, za katere so bila predložena dokazila, navedena v členu 31, če je bilo predloženo dokazilo, da je bila uvožena ali izvožena količina, ki ustreza vsaj 5 % količine, ki je navedena na dovoljenju ali potrdilu.

2.   Pod pogojem, da se uporabljajo členi 39, 40 ali 47, če obveznost uvoza ali izvoza ni bila izpolnjena, se varščina zaseže v znesku, ki je enak razliki med:

(a)

95 % količine, navedene na dovoljenju ali potrdilu, in

(b)

dejansko uvoženo ali izvoženo količino.

Če je dovoljenje izdano na podlagi števila glav, se rezultat izračuna zgoraj navedenih 95 %, če je to primerno, zaokroži na naslednje manjše celo število glav.

Če pa znaša uvožena ali izvožena količina manj kot 5 % količine, navedene na dovoljenju ali potrdilu, se varščina zaseže v celoti.

Poleg tega, če znaša skupni znesek varščine, ki bi bila zasežena, 100 eurov ali manj za določeno dovoljenje ali potrdilo, zadevna država članica sprosti celoten znesek varščine.

Če je bila varščina ali del varščine nepravilno sproščena, se ponovno položi glede na zadevne količine pri organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo.

Vendar se ponovna položitev sproščene varščine lahko zahteva samo v roku štirih let od sprostitve, če je dobavitelj ravnal v dobri veri.

3.   Za izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila velja:

(a)

če se dovoljenje ali izpisek iz dovoljenja vrne organu, ki ga je izdal, v roku prvih dveh tretjin roka veljavnosti, se znesek varščine, ki naj se zaseže, zmanjša za 40 %. Za ta namen vsak del dneva šteje kot cel dan;

(b)

če se dovoljenje ali izpisek iz dovoljenja vrne organu, ki ga je izdal, v času, ki ustreza zadnji tretjini roka veljavnost ali v mesecu, ki sledi datumu izteka roka veljavnosti, se znesek varščine, ki naj se zaseže, zmanjša za 25 %.

Prvi pododstavek se uporablja le za dovoljenja in izpiske iz dovoljenj, ki so vrnjena organu, ki jih je izdal, v teku leta GATT, za katerega so bila dovoljenja izdana in če so vrnjena več kot 30 dni pred iztekom leta.

Prvi pododstavek se uporablja, razen če ni začasno opuščen. Kadar je nadomestilo za enega ali več proizvodov povišano, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ali ustreznimi členi drugih uredb o skupni ureditvi trgov začasno opusti uporabo prvega pododstavka za dovoljenja, za katera so bili vloženi zahtevki pred povišanjem nadomestila in niso bila vrnjena organu izdaje do dneva pred povišanjem.

Dovoljenja, vložena skladno s členom 24 te uredbe, se obravnava, kot da so bila vrnjena organu izdaje na datum, ko je organ od imetnika dovoljenja prejel zahtevek za sprostitev varščine.

4.   Dokazilo, navedeno v členu 32(1) je treba predložiti v roku dveh mesecev od izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila, razen če to zaradi višje sile ni mogoče.

5.   Dokazilo o odhodu iz carinskega območja ali o dobavi v namembni kraj v smislu člena 36 Uredbe (ES) št. 800/1999 ali o vnosu proizvodov v režime, določene v členu 40 iste uredbe, kot je navedeno v členu 32(2) te uredbe, je treba predložiti v roku 12 mesecev od izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila, razen če to zaradi višje sile ni mogoče.

6.   Znesek, ki se zaseže glede na količine, za katere dokazilo, ki zadeva izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, ni bilo predloženo v roku, določenem v odstavku 4, se zmanjša:

(a)

za 90 %, če je dokazilo predloženo v tretjem mesecu po datumu izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila;

(b)

za 50 %, če je dokazilo predloženo v četrtem mesecu po datumu izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila;

(c)

za 30 %, če je dokazilo predloženo v petem mesecu po datumu izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila;

(d)

za 20 %, če je dokazilo predloženo v šestem mesecu po datumu izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

7.   V primerih, razen tistih iz odstavka 6, znaša znesek, ki se zaseže glede na količine, za katere potrdilo ni predloženo v roku, določenem v odstavkih 4 in 5, je pa predloženo najkasneje v 24 mesecih po datumu izteka dovoljenja ali potrdila, 15 % zneska, ki bi bil v celoti zasežen, če proizvod ne bi bil uvožen ali izvožen. Če obstajajo za določen proizvod dovoljenja ali potrdila z različnimi stopnjami varščine, se za izračun zneska, ki se zaseže, uporabi najnižja stopnja, ki se uporablja za uvoz ali izvoz.

8.   Pristojni organi lahko opustijo obveznost predložitve dokazil, navedenih v odstavkih 4 in 5, če že imajo potrebne podatke.

9.   Če ob sklicevanju na ta odstavek predpis Skupnosti določa, da je obveznost izpolnjena ob predložitvi dokazil, da je proizvod dosegel predviden namembni kraj, je treba dokazilo predložiti v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 800/1999, sicer se varščina, vložena za dovoljenje ali potrdilo, zaseže v sorazmerju z obravnavano količino.

Tudi to dokazilo se predloži v roku 12 mesecev od datuma izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila. Če pa dokumentov, ki jih zahteva člen 16 Uredbe (ES) št. 800/1999, ni mogoče predložiti v predpisanem roku, čeprav je izvoznik storil vse, da bi jih v tem roku pridobil, se mu lahko odobri podaljšanje roka za predložitev omenjenih dokumentov.

10.   V primeru uvoznih dovoljenj, za katera predpis Skupnosti določa uporabo tega odstavka, ne glede na odstavke 4 do 8, je treba dokazilo o uporabi dovoljenja, kot je navedeno v členu 32(1)(a), predložiti v roku 45 dni od datuma izteka roka veljavnosti dovoljenja, razen če to zaradi višje sile ni mogoče.

Če je dokazilo o uporabi dovoljenja, kot je navedeno v členu 32(1)(a), predloženo v predpisanem roku:

(a)

če je bilo dovoljenje uporabljeno, z upoštevanjem nižje tolerance, v roku veljavnosti, se 15 % celotnega zneska varščine, kot je naveden v dovoljenju, zaseže s pavšalnim odbitkom;

(b)

če je bilo dovoljenje deloma uporabljeno v roku veljavnosti, se varščina zaseže v znesku, ki je enak:

(i)

razliki med 95 % količine, navedene na dovoljenju, in dejansko uvoženo količino, plus

(ii)

15 % varščine, preostale po pavšalnem odbitku po točki (i), plus

(iii)

3 % zneska varščine, preostale po odbitku po točkah (i) in (ii), za vsak dan, ko je bil rok za predložitev dokazil prekoračen.

ODDELEK 5

Izguba dovoljenj in potrdil

Člen 35

1.   Ta člen se uporablja, ko je bilo vnaprej določeno izvozno nadomestilo večje od nič, ustrezno dovoljenje ali potrdilo ali izpisek le-tega pa se je izgubil.

2.   Organ, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, izda na zahtevo imetnika ali prevzemnika v primerih, ko je bilo dovoljenje, potrdilo ali izpisek preneseno, nadomestno dovoljenje ali potrdilo ali nadomestni izpisek, na podlagi drugega pododstavka.

Pristojni organi v državi članici lahko zavrnejo izdajo nadomestnega dovoljenja ali potrdila ali izpiska, če:

(a)

narava prosilca ne zagotavlja, da bodo cilji tega člena upoštevani; v državah članicah se ta pooblastila izvajajo v skladu s trenutno veljavnimi načeli v državi, ki urejajo prepoved razlikovanja med prosilci in svobodo trgovine in industrije;

(b)

prosilec ni dokazal, da je skrbel za to, da dovoljenja, potrdila ali izpiska ne bi izgubil.

3.   Izvozno nadomestilo, določeno v okviru postopka javnega razpisa, se šteje kot vnaprej določeno izvozno nadomestilo.

4.   Nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek vsebuje podatke in vnose, ki so bili vpisani v dokument, katerega nadomešča. Izda se za količino blaga, ki je, skupaj s toleranco, enaka razpoložljivi količini, ki je bila navedena na izgubljenem dokumentu. Prosilci pisno navedejo količino. Če podatki, ki jih ima organ, ki dokumente izdaja, izkazujejo, da je količina, ki jo je navedel prosilec, previsoka, se količina ustrezno zmanjša, ne glede na drugi pododstavek odstavka 2.

V oddelku 22 na nadomestnem dovoljenju, potrdilu ali izpisku se vpiše enega izmed vnosov iz dela E Priloge III, podčrtanih z rdečo.

5.   Če se izgubi nadomestno dovoljenje ali potrdilo ali nadomestni izpisek, se nadaljnje nadomestno dovoljenje ali potrdilo ali izpisek ne izda.

6.   Nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek se izda pod pogojem, da se položi varščina. Znesek varščine se izračuna tako, da se množi:

(a)

stopnjo vnaprej določenega izvoznega nadomestila ali, če je to primerno, najvišjo stopnjo izvoznega nadomestila za predvidene namembne kraje, plus 20 %; s

(b)

količino, za katero se nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek izdaja, skupaj toleranco.

Znesek povečanja varščine je najmanj 3 eure na 100 kilogramov neto mase. Varščina se položi pri organu, ki je izdal prvotno dovoljenje ali potrdilo.

7.   Če je količina proizvoda, izvoženega na podlagi dovoljenja ali potrdila in nadomestnega dovoljenja ali potrdila ali na podlagi izpiska in nadomestnega izpiska, večja od tiste, ki bi lahko bila izvožena na podlagi prvotnega dovoljenja, potrdila ali izpiska, se varščina iz odstavka 6, ki ustreza višku količine, zaseže, pri tem pa se šteje, da je bilo izvozno nadomestilo vrnjeno.

8.   Poleg tega se, v primerih, kjer se uporablja odstavek 7 in kjer se uporablja izvozni prelevman na dan sprejema deklaracije iz člena 23(1)(b) za presežne količine, plača izvozni prelevman, ki se uporablja na tisti dan.

Presežna količina:

(a)

se določi v skladu z odstavkom 7;

(b)

je tista, za katero je bila sprejeta zadnja deklaracija na podlagi prvotnega dovoljenja ali potrdila, izpiska iz prvotnega dovoljenja ali potrdila, nadomestnega dovoljenja ali potrdila, ali nadomestnega izpiska. V primerih, ko je količina zadnjega izvoza manjša od presežne količine, se upoštevajo izvozi pred njim, dokler presežna količina ni izčrpana.

Člen 3(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 120/89 (23) se ne uporablja za primere iz tega odstavka.

9.   Če varščina iz odstavka 6 ni bila zasežena na podlagi odstavka 7, se povrne 15 mesecev po izteku roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

10.   Če je izgubljeno dovoljenje, potrdilo ali izpisek najden, se ne sme uporabljati in ga je treba vrniti organu, ki je izdal nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek. Če je v tem primeru razpoložljiva količina, prikazana na prvotnem dovoljenju, potrdilu ali izpisku, enaka ali večja od količine, za katero je bilo izdano nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek, skupaj s toleranco, se varščina iz odstavka 6 takoj sprosti.

Če je razpoložljiva količina večja, pa lahko stranka zahteva izdajo izpiska za količino, vključno z dovoljenim odstopanjem, ki je enaka preostali razpoložljivi količini.

11.   Pristojni organi držav članic si med seboj izmenjujejo podatke, potrebne za izvajanje tega člena.

Če organi te podatke posredujejo s pomočjo kontrolnega izvoda T 5, kot je določeno v členu 912a Uredbe (EGS) št. 2454/93, izdanega za namen pridobivanja dokazil o tem, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti, se številka prvotnega dovoljenja ali potrdila navede v polju 105 na kontrolnem izvodu T 5. Če se uporablja izpisek iz dovoljenja ali potrdila, nadomestno dovoljenje ali potrdilo, ali nadomestni izpisek, se številka prvotnega dovoljenja ali potrdila vpiše v polju 106 na kontrolnem izvodu T 5.

Člen 36

1.   Razen v primerih, določenih v odstavku 2, pristojni organ zavrne izdajo nadomestnega dovoljenja ali potrdila ali izpiska, če je izdaja dovoljenj ali potrdil za zadevni proizvod začasno ustavljena ali če je izdaja dovoljenj ali potrdil opravljena v okviru količinske kvote.

2.   Če lahko imetnik ali prevzemnik uvoznega ali izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi pristojnim organom dokaže, da dovoljenje ali potrdilo ali izpisek niso bili uporabljeni v celoti ali deloma in da jih ni mogoče več uporabiti, predvsem zato, ker so bili v celoti ali deloma uničeni, izda organ, ki je izdal prvotno dovoljenje ali potrdilo, nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek za količino blaga, po potrebi vključno z dovoljeno toleranco, ki ustreza količini, ki je še na razpolago. V tem primeru se uporablja prvi stavek člena 35(4).

Člen 37

Države članice vsako četrtletje Komisiji sporočijo:

(a)

število nadomestnih dovoljenj, potrdil ali izpiskov, izdanih v preteklem četrtletju

(i)

na podlagi člena 35;

(ii)

na podlagi člena 36;

(b)

vrsto in količino zadevnega blaga in stopnjo vnaprej določenega izvoznega nadomestila ali izvoznega prelevmana.

Komisija te podatke posreduje ostalim državam članicam.

Člen 38

1.   Če so dovoljenje ali potrdilo ali izpisek izgubljeni in je bil izgubljeni dokument uporabljen v celoti ali deloma, lahko organ, ki je dokument izdal, izjemoma izda zadevni stranki dvojnik, sestavljen in izpolnjen enako kot prvotni dokument in jasno označen z „dvojnik“ na vsakem izvodu.

2.   Dvojniki se ne smejo uporabljati za opravljanje uvoznih ali izvoznih dejavnosti.

3.   Dvojniki se predložijo uradnikom, če je bila izjava iz člena 23 sprejeta na podlagi izgubljenega dovoljenja, potrdila ali izpiska, ali drugim pristojnim organom, ki jih je določila država članica, v kateri se nahajajo uradniki.

4.   Pristojni organ dvojnik izpolni in vpiše zaznamke.

5.   Tako izpolnjeni dvojnik nadomešča izgubljeni izvod št. 1 dovoljenja, potrdila ali izpiska pri dokazovanju za namen sprostitve varščine.

ODDELEK 6

Višja sila

Člen 39

1.   Če zaradi dogodka, ki ga dobavitelj šteje za višjo silo, uvoza ali izvoza ni mogoče opraviti v roku veljavnosti dovoljenja ali potrdila, zaprosi imetnik pristojni organ v državi članici, ki je dokument izdala, za podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila ali za razveljavitev dovoljenja ali potrdila. Dobavitelji predložijo dokazila o okoliščini, ki jo štejejo za višjo silo, v roku šestih mesecev po preteku roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

Če v tem roku ne uspejo predložiti dokazov, čeprav so se trudili, da bi jih zbrali in poslali, jim je mogoče odobriti še nekaj časa.

2.   Zahtevki za podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila, prejeti več kot 30 dni po preteku roka veljavnosti, se zavrnejo.

3.   Če se okoliščine, ki naj bi predstavljale višjo silo, nanašajo na državo izvoznico in/ali državo porekla, v primeru uvoza, ali na državo uvoznico, v primeru izvoza, se takšne okoliščine priznajo le, če je bil organ, ki je dokument izdal, ali drug uradni organ v isti državi članici pravočasno pisno obveščen o zadevnih državah.

Šteje se, da je bilo poročanje države izvoznice, države porekla ali države uvoznice pravočasno, če okoliščin, ki naj bi predstavljale višjo silo, prosilec ni mogel predvideti v času poročanja.

4.   Pristojni organ iz odstavka 1 odloči, ali okoliščine predstavljajo višjo silo.

Člen 40

1.   Če okoliščine resnično predstavljajo višjo silo, pristojni organ v državi članici, ki je izdala dovoljenje ali potrdilo, odloči, naj se obveznost uvoza ali izvoza razveljavi in varščina sprosti, ali pa, naj se rok veljavnosti dovoljenja ali potrdila podaljša za toliko časa, kolikor bi bilo potrebno glede na okoliščine v določenem primeru. Takšno podaljšanje ne presega šest mesecev od datuma izteka prvotnega roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila. Takšno podaljšanje se lahko opravi po poteku veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

2.   Odločitev pristojnega organa se lahko razlikuje od tiste, ki jo je zahteval imetnik dovoljenja ali potrdila.

Če imetnik zahteva razveljavitev dovoljenja, ki vključuje vnaprejšnje določanje zneskov, četudi je bil zahtevek vložen več kot 30 dni po izteku roka veljavnosti dovoljenja, lahko pristojni organ takšen rok veljavnosti podaljša, če je vnaprej določena stopnja z morebitnimi prilagoditvami manjša od tekoče stopnje v primeru zneskov, ki jih je treba izplačati ali večja od tekoče stopnje v primeru zneskov, ki jih je treba vplačati.

3.   Odločitev o razveljavitvi ali podaljšanju dovoljenja zadeva le količino proizvoda, ki ga ni bilo mogoče uvoziti ali izvoziti zaradi višje sile.

4.   Če je rok veljavnosti dovoljenja podaljšan, vpiše organ, ki ga je izdal, zaznamek na dovoljenje in na njegove izpiske in vnese potrebne uskladitve.

5.   Ne glede na člen 8(1), če je rok veljavnosti dovoljenja, ki vključuje vnaprejšnjo določitev, podaljšan, pravice iz takšnega dovoljenja niso prenosljive. Če pa okoliščine zadevnega primera to zahtevajo, se takšen prenos dovoli, če je zahtevek zanj vložen hkrati z zahtevkom za podaljšanje.

6.   Država članica, v kateri se nahaja pristojni organ, svetuje Komisiji glede primera višje sile; Komisija o tem obvesti ostale države članice.

Člen 41

1.   Če je dobavitelj zaradi primera višje sile vložil zahtevek za podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja, ki vključuje vnaprejšnjo določitev izvoznega prelevmana ali izvoznega nadomestila, in pristojni organ še ni odločil o zahtevku, lahko dobavitelj pri organu vloži zahtevek še za eno dovoljenje. Drugo dovoljenje se izda skladno s pogoji, ki veljajo v času, ko je prosilec zanj vložil zahtevek, le da:

(a)

bo izdano največ za neuporabljeno količino na prvem dovoljenju, za katero je dobavitelj vložil zahtevek za podaljšanje;

(b)

bo oddelek 20 vseboval enega izmed vnosov iz dela F Priloge III.

2.   Če pristojni organ odloči, da se podaljša rok veljavnosti prvega dovoljenja:

(a)

se količina, za katero je bilo uporabljeno drugo dovoljenje, vpiše na prvo dovoljenje, če:

(i)

je dobavitelj, ki je upravičen do uporabe prvega dovoljenja, uporabljal drugo dovoljenje, in

(ii)

je uporaba potekala med podaljšanim rokom veljavnosti;

(b)

se varščina za drugo dovoljenje za količino iz točke (a) sprosti;

(c)

če je to primerno, obvesti organ, ki je izdal dovoljenja, pristojni organ v državi članici, kjer je bilo uporabljeno drugo dovoljenje, tako, da je mogoče popraviti vplačani ali izplačani znesek.

3.   Če pristojni organ ugotovi, da ni bilo primera višje sile ali če na podlagi člena 40 odloči, da je treba prvo dovoljenje razveljaviti, potem pravice in obveznosti iz drugega dovoljenja ostanejo.

POGLAVJE IV

POSEBNE DOLOČBE

Člen 42

1.   Proizvodi, za katere velja sistem izvoznih dovoljenj ali so upravičeni do sistema vnaprejšnje določitve nadomestil ali drugih zneskov, ki se uporabljajo pri izvozu, so lahko upravičeni za obravnavo kot vrnjeno blago na podlagi poglavja 2 naslova VI Uredbe (EGS) št. 2913/92 le, če so upoštevane naslednje določbe:

(a)

če je bil izvoz opravljen brez izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi, je treba pri uporabi informacijskega lista INF 3, kot je določen v členu 850 Uredbe (EGS) št. 2454/93, v oddelku A navesti enega izmed vnosov iz dela G Priloge III k tej uredbi;

(b)

če je bil izvoz opravljen na podlagi izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi, se uporablja člen 43.

2.   Če je vrnjeno blago ponovno uvoženo:

(a)

preko carinskega urada v državi članici razen države članice izvoznice, se predloži informativni list INF 3, določen v členu 850 Uredbe (EGS) št. 2454/93, kot dokazilo, da so bila upoštevana določila iz člena 43(1)(a) ali (b);

(b)

preko carinskega urada v isti državi članici, se predloži dokazilo, da so bila upoštevana določila odstavka 1(a) ali člena 43(1)(a) ali (b), v skladu s postopkom, ki ga določijo pristojni organi v zadevni državi članici.

3.   Odstavek 1(a) se ne uporablja v primerih, določenih v členu 844(2)(b) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 43

1.   Če obveznost izvoza ni izpolnjena, sprejmejo države članice v primerih, navedenih v členu 42, naslednje ukrepe:

(a)

če je bil izvoz opravljen na podlagi izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi in takšnemu dovoljenju ali potrdilu ni potekel rok veljavnosti na datum, ko je zadevna stranka izjavila, da bo izkoristila določila člena 42 o vrnjenem blagu:

(i)

se vnos na dovoljenju ali potrdilu, ki zadeva obravnavani izvoz, razveljavi;

(ii)

se varščina, ki zadeva dovoljenje ali potrdilo, za obravnavani izvoz ne sprosti ali, če je že bila sproščena, jo je treba ponovno položiti glede na obravnavane količine organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, in

(iii)

se izvozno dovoljenje ali potrdilo o vnaprejšnji določitvi vrne imetniku;

(b)

če je bil izvoz opravljen na podlagi izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi in je takšnemu dovoljenju ali potrdilu potekel rok veljavnosti na datum, ko je zadevna stranka izjavila, da bo izkoristila določila člena 42 o vrnjenem blagu:

(i)

če varščina, ki zadeva dovoljenje ali potrdilo, ni bila sproščena za zadevni izvoz, potem se varščina zaseže, ob upoštevanju pravil, ki se uporabljajo v določenem primeru;

(ii)

če je bila varščina sproščena, položi imetnik dovoljenja ali potrdila organu, ki je dovoljenje ali potrdilo izdal, novo varščino za obravnavano količino, ta varščina pa se zaseže, ob upoštevanju pravil, ki se uporabljajo v določenem primeru.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja, če je bilo blago vrnjeno zaradi višje sile, ali v primerih, navedenih v členu 844(2)(b) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 44

1.   Če naj se varščina, ki zadeva dovoljenje ali potrdilo, uporabljeno za izvoz proizvodov, ki so bili ponovno uvoženi na podlagi sistema vrnjenega blaga, zaseže na podlagi člena 43, se ta varščina sprosti na zahtevo zadevnih oseb, če ponovnemu uvozu sledi izvoz enakovrednih proizvodov, ki se uvrščajo v isto tarifno pod številko kombinirane nomenklature.

2.   Izvozna operacija:

(a)

mora biti izvoz, za katerega je bila sprejeta deklaracija:

(i)

v roku največ 20 dni od datuma sprejema deklaracije o ponovnem uvozu za vrnjeno blago, in

(ii)

na podlagi novega izvoznega dovoljenja, če je prvotnemu izvoznemu dovoljenju pretekel rok veljavnosti do datuma sprejema izvozne deklaracije za enakovredne proizvode;

(b)

mora zadevati proizvode:

(i)

enake količine, in

(ii)

naslovljene na prejemnike, navedene za prvotno izvozno pošiljko, razen v primerih, navedenih v členu 844(2)(c) ali (d) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Izvoznik mora v zadovoljstvo izvoznega carinskega urada preskrbeti vse potrebne podatke o značilnostih proizvoda in namembnem kraju.

3.   Varščina se sprosti, ko se organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, predložijo dokazila, da so bili pogoji, predpisani v tem členu, izpolnjeni. Takšna dokazila predstavljajo naslednji dokumenti:

(a)

deklaracija o izvozu enakovrednih proizvodov ali izvod ali fotokopija, ki jo je potrdil pristojni organ in vsebuje enega izmed vnosov iz dela H Priloge III; verodostojnost vnosa mora potrjevati žig zadevnega carinskega urada, natisnjen neposredno na dokument;

(b)

dokument, ki potrjuje, da so proizvodi zapustili carinsko območje Skupnosti v roku 60 dni od sprejema izvozne carinske deklaracije, razen v primeru višje sile.

Člen 45

1.   Za namene člena 896 Uredbe (EGS) št. 2454/93, potrditev, da so bili sprejeti ukrepi, ki bodo izničili posledice tega, da je bilo blago dano v prosti promet, zagotovi organ, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, ob upoštevanju odstavka 4 tega člena.

Uvoznik sporoči organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo:

(a)

naziv in naslov carinskega organa, ki je odločal o zadevi, določenega v členu 877(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, kateremu se pošlje potrditev;

(b)

količino in vrsto zadevnih proizvodov, datum uvoza in številko dovoljenja ali potrdila.

Če dovoljenje ali potrdilo ni bilo vrnjeno organu, ki ga je izdal, ga uvoznik predloži temu organu.

Preden pošlje v prvem pododstavku navedeno potrditev, mora organ, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo zagotoviti:

(a)

da varščina za zadevne količine ni bila in ne bo sproščena, ali

(b)

če je bila varščina sproščena, da je bila za zadevne količine ponovno položena.

Varščine pa ni potrebno ponovno položiti za količine, ki presegajo količino, pri kateri je bila izpolnjena obveznost uvoza.

Dovoljenje ali potrdilo se vrne zadevni stranki.

2.   Če se povračilo ali odpust uvoznih dajatev zavrne, obvesti carinski organ, ki je odločal o tem, organ, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo. Varščina, ki pokriva zadevno količino, se sprosti.

3.   Če se odobri povračilo ali odpust dajatev, se vnos na dovoljenju ali potrdilu za zadevno količino razveljavi, čeprav dovoljenje ali potrdilo ni več veljavno. Zainteresirana stranka vrne dovoljenje ali potrdilo organu, ki ga je izdal, takoj ko mu poteče rok veljavnosti. Varščina za zadevno količino se zaseže po pravilih, ki se uporabljajo v zadevnem primeru.

4.   Odstavek 1 in 2 se ne uporabljata:

(a)

če je treba proizvode zaradi višje sile ponovno izvoziti, uničiti ali spraviti v carinsko skladišče ali v prosto cono, ali

(b)

če so proizvodi v položaju, določenem v drugi alinei člena 900(1)(n) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ali

(c)

če dovoljenje ali potrdilo, na katerega je bila uvožena količina vpisana, še ni bilo vrnjeno zadevni stranki, ko je vložen zahtevek za povračilo ali odpust dajatev.

5.   Prvi stavek odstavka 3:

(a)

se ne uporablja v primeru, določenem v odstavku 4(b);

(b)

se uporablja le na zahtevo zadevne stranke primeru, določenem v odstavku 4(a).

Člen 46

1.   Če so bili učinki dajanja blaga v prosti promet izničeni in je varščina za dovoljenje ali potrdilo zasežena na podlagi člena 45, se varščina sprosti na zahtevo zadevne stranke, če so izpolnjeni pogoji, določeni v odstavku 2 tega člena.

2.   Zadevna stranka mora pristojnim organom dokazati, da je bila v roku dveh mesecev od datuma prvega uvoza uvožena enaka količina enakovrednih proizvodov v okviru iste tarifne podštevilke kombinirane nomenklature iz iste države izvoznice in od istega dobavitelja, da bi nadomestila proizvode, za katere je bil uporabljen člen 238 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 47

1.   Ta člen se uporablja za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo izvoznega nadomestila, zaprošena v povezavi z javnim razpisom objavljenim v tretji državi uvoznici.

Izraz „javni razpis“ pomeni odprte razpise, ki jih objavijo uradne službe v tretjih državah ali mednarodne osebe javnega prava, za katere se ponudbe, o katerih bodo službe ali organi odločali, oddajo do določenega datuma.

Za namene tega člena se oborožene sile iz člena 36(1)(c) Uredbe (ES) št. 800/1999 štejejo kot država uvoznica.

2.   Izvozniki, ki so oddali ali želijo oddati ponudbe na javni razpis iz odstavka 1 lahko, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 3, zaprosijo za eno ali več dovoljenj, ki se jim izdajo, če se jim odda naročilo.

3.   Ta člen se uporablja le, če so v razpisu navedeni naslednji podatki:

(a)

tretja država uvoznica in služba, ki je objavila javni razpis;

(b)

zadnji dan za oddajo ponudb;

(c)

določena količina proizvodov, zajetih v javnem razpisu.

Zainteresirana stranka v zahtevku za dovoljenje te podatke posreduje organu, ki dokument izdaja.

Zahtevek za dovoljenje je mogoče vložiti največ 15 dni pred zadnjim dnem za oddajo ponudb, vendar najkasneje do 13:00 ure zadnjega dne.

Količina, na katero se nanaša zahtevek za dovoljenje ali dovoljenja, ne sme presegati količine, ki je navedena v javnem razpisu. Dovoljene tolerance ali možnosti, določene v javnem razpisu, se ne upoštevajo.

Države članice Komisiji nemudoma sporočijo podatke iz prvega pododstavka.

4.   Ne glede na člen 14(2) varščine ni potrebno položiti, ko je vložen zahtevek za dovoljenje.

5.   Razen v primeru višje sile sporoči prosilec v roku 21 dni od zadnjega dneva za oddajo ponudb organu, ki izdaja dokumente, s pismom ali pisno telekomunikacijo, ki jo mora organ prejeti najkasneje zadnji dan 21-dnevnega roka:

(a)

da mu je oddano naročilo;

(b)

da mu ni oddano naročilo;

(c)

da ni oddal ponudbe;

(d)

da ne more izvedeti za rezultate javnega razpisa v določenem roku zaradi razlogov, za katere sam ne odgovarja.

6.   Zahtevkom za izdajo dovoljenj ne bo ugodeno, če je bil v roku za izdajo, ki velja za zahtevke za dovoljenja za določene proizvode, sprejet poseben ukrep, ki preprečuje izdajo dovoljenj.

Posebni ukrepi, sprejeti po izteku navedenega roka ne preprečujejo izdaje enega ali več dovoljenj, ki se izdajajo za omenjene javne razpise, če je prosilec izpolnil naslednje pogoje:

(a)

podatki iz prvega pododstavka odstavka 3 so dokumentirani z ustreznimi dokumenti;

(b)

predložena so dokazila, da je bilo ponudniku oddano naročilo;

(c)

položena je varščina, potrebna za izdajo dovoljenja, in

(d)

predložena je pogodba, ali

(e)

če je odsotnost pogodbe utemeljena, je predložena dokumentacija, ki potrjuje sprejete obveznosti do druge stranke ali strank, vključno s potrdilom banke, da je kupčeva finančna ustanova odprla nepreklicni akreditiv za dogovorjeno pošiljko.

Dovoljenje ali dovoljenja se izdajo le za državo iz točke (a) prvega pododstavka odstavka 3. Na potrdilih se navede javni razpis.

Skupna količina, za katero se izda dovoljenje ali dovoljenja, je skupna količina, za katero je ponudniku oddano naročilo in je predložil pogodbo ali dokumentacijo iz točke (e) drugega pododstavka tega odstavka; ta količina ne sme presegati količine, za katero je bil vložen zahtevek.

Če je zahtevek vložen za več dovoljenj, količina, za katero je dovoljenje izdano ali so dovoljenja izdana, ne sme presegati količine, prvotno zahtevane za vsako dovoljenje.

Za namene določanja roka veljavnosti dovoljenja se uporablja člen 22(1).

Za količine, za katere prosilec ni pridobil posla ali ni izpolnil katerega koli izmed pogojev, določenih v točkah (a), (b), (c), (d) ali (a), (b), (c), (e) drugega pododstavka tega odstavka, se dovoljenje ne izda.

Imetnik dovoljenja ali dovoljenj je glavni dolžnik za poplačilo nepravilno izplačanih nadomestil, če je ugotovljeno, da je bilo dovoljenje ali da so bila dovoljenja izdana na podlagi pogodbe ali obveznosti, določene v točki (e) drugega pododstavka tega odstavka, ki ne ustreza javnemu razpisu, objavljenemu v tretji državi.

7.   V primerih iz odstavka 5(b), (c) in (d) se v zvezi z zahtevkom iz odstavka 3 dovoljenje ne izda.

8.   Če vlagatelj ne izpolnjuje določil odstavka 5, se dovoljene ne izda.

Če pa vlagatelj organu, ki dokumente izdaja, predloži dokazila, da je bil rok za oddajo ponudb podaljšan:

(a)

za največ 10 dni, se zahtevek upošteva in se 21-dnevni rok za posredovanje podatkov, navedenih v petem odstavku, šteje od dneva izteka roka za oddajo ponudb;

(b)

za več kot 10 dni, se zahtevek ne upošteva.

9.   Naslednji pogoji veljajo za sprostitev varščine:

(a)

Če izbrani ponudnik pristojnemu organu dokaže, da je služba, ki je objavila javni razpis, razveljavila pogodbo iz razlogov, za katere ponudnik ni odgovoren in ne predstavljajo višje sile, pristojni organ sprosti varščino v primerih, ko je stopnja vnaprejšnje določitve nadomestila višja ali enaka stopnji izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja.

(b)

Če izbrani ponudnik pristojnemu organu dokaže, da je služba, ki je objavila javni razpis, zahtevala, da pristane na spremembe pogodbe iz razlogov, za katere ni sam odgovoren in ki ne predstavljajo višje sile, pristojni organ lahko:

če je stopnja vnaprej določenega izvoznega nadomestila višja ali enaka stopnji izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja, se sprosti varščina za količino, ki še ni bila izvožena,

če je stopnja vnaprej določenega izvoznega nadomestila nižja ali enaka stopnji izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja, se podaljša rok veljavnosti dovoljenja za zahtevano obdobje.

Če pa posebna pravila za posamezne proizvode določajo, da sme rok veljavnosti dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi tega člena, presegati običajen rok veljavnosti takšnega dovoljenja in se izbrani ponudnik nahaja v položaju, določenem v prvi alinei prvega pododstavka, lahko organ, ki dokumente izdaja, podaljša rok veljavnosti dovoljenja, če ta ne presega najdaljšega dovoljenega roka veljavnosti po teh pravilih.

(c)

Če predloži izbrani ponudnik dokazila, da sta javni razpis ali oddano naročilo določala, da je dovoljeno negativna toleranca ali možnost večje od 5 % in da se služba, ki je objavila javni razpis, sklicuje na ustrezno določbo, se šteje, da je obveznost izvoza izpolnjena, če je izvožena količina največ 10 % manjša od količine, za katero je bilo izdano dovoljenje, pod pogojem, da je stopnja vnaprej določenega izvoznega nadomestila višja ali enaka stopnji izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja. V takšnih primerih se stopnja 95 %, določena v členu 34(2), nadomesti z 90 %.

(d)

Pri primerjanju vnaprej določene stopnje izvoznega nadomestila s stopnjo izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja, se upoštevajo, če je mogoče, drugi zneski, določeni s predpisi Skupnosti.

10.   V posebnih primerih je pravila, navedena v odstavkih 1 do 9, mogoče določiti po postopku iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ali, če je to primerno, v ustreznih členih drugih uredb o skupnih ureditvah trga.

Člen 48

1.   Če je ob uvozu proizvoda treba pokazati uvozno dovoljenje in če to dovoljenje služi tudi za določanje upravičenosti za preferencialne režime, količine, uvožene v okviru tolerance, ki presegajo količino, navedeno na uvoznem dovoljenju, ne izpolnjujejo pogojev za preferencialne režime.

Razen če predpisi v določenih sektorjih zahtevajo posebno besedilo, je v oddelku 24 na dovoljenjih in potrdilih naveden eden od vnosov iz dela I Priloge III.

2.   Če se dovoljenja, navedena v odstavku 1, uporabljajo tudi za upravljanje tarifnih kvot Skupnosti, mora biti rok veljavnosti dovoljenj zaključen pred datumom izteka kvote.

3.   Če zadevnega proizvoda ni mogoče uvažati izven kvote ali če se uvozna dovoljenja za zadevni proizvod izdajajo po posebnih pogojih, uvozna dovoljenja ne določajo toleranc za presežne količine.

Na dovoljenju se v oddelku 19 vpiše številko „0“ (nič).

4.   Če za uvoz proizvoda ni potrebno predložiti uvoznega dovoljenja in če se uvozno dovoljenje uporabi za upravljanje preferencialnih režimov za ta proizvod, uvozna dovoljenja ne določajo toleranc za presežne količine.

Na dovoljenju se v oddelku 19 vpiše številko „0“ (nič).

5.   Carinski urad, ki sprejme deklaracijo za sprostitev v prosti promet, ohrani kopijo dovoljenja ali predloženega izpiska, ki daje pravico do uveljavljanja preferencialnega dogovora. Na podlagi analize tveganja je treba poslati kopije vsaj 1 % predloženih dovoljenj, oziroma najmanj dve dovoljenji na leto na carinski urad, organu izdaje, navedenemu na dovoljenju, za preverjanje pristnosti. Določbe tega odstavka se ne nanašajo na elektronska dovoljenja in na dovoljenja, za katera je v predpisih Skupnosti predviden drug način preverjanja.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 49

Uredba (ES) št. 1291/2000 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi IV.

Člen 50

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6). S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 1784/2003 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1 Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1423/2007 (UL L 317, 5.12.2007, str. 36).

(3)  Glej Prilogo IV.

(4)  UL L 105, 23.4.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 274/2008 (UL L 85, 27.3.2008, str. 1).

(5)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(6)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 159/2008 (UL L 48, 22.2.2008, str. 19).

(7)  UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

(8)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 2759/75 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(9)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 2771/75 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(10)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 2777/75 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(11)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104.

(12)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 1254/1999 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(13)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 1255/1999 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(14)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(15)  UL L 341, 22.12.2001, str. 3. S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 2529/2001 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(16)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. S 1. septembrom 2008 se Uredba (ES) št. 1785/2003 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(17)  UL L 161, 30.4.2004, str. 97. S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 865/2004 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(18)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(19)  UL L 312, 29.11.2005, str. 3. S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 1947/2005 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(20)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. S 1. oktobrom 2008 se Uredba (ES) št. 318/2006 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(21)  UL L 273, 17.10.2007, str. 1.

(22)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

(23)  UL L 16, 20.1.1989, str. 19.


PRILOGA I

UVOZNO DOVOLJENJE

IZVOZNO DOVOLJENJE ALI POTRDILO O VNAPREJŠNJI DOLOČITVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

Največje količine (1) proizvodov, za katere ni treba predložiti uvoznih ali izvoznih dovoljenj ali potrdil o vnaprejšnji določitvi v skladu s členom 4(1)(d) (če uvoz ali izvoz ne poteka pod preferencialnimi režimi, za katere je potrebna predložitev dovoljenja (2))

Proizvod (oznake kombinirane nomenklature)

Neto količina

A

ŽITA IN RIŽ (Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 (3))

 

Uvozno dovoljenje:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Razen tarifne podštevilke 0714 20 10

 

1001 10 00

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Razen tarifne podštevilke 1006 10 10

1 000 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Razen tarifne podštevilke 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Razen tarifne podštevilke 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin, maltodekstrinski sirup, ki se uvrščajo v tarifne podštevilke 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ter mlečne proizvode (4), razen pripravkov ali živilskih proizvodov, ki vsebujejo najmanj 50 % teže mlečnih proizvodov

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila ali brez:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Razen tarifne podštevilke 0714 20 10

 

1001 10

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Razen tarifne podštevilke 1006 10 10

500 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Razen tarifne podštevilke 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Razen tarifne podštevilke 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin, maltodekstrinski sirup, ki se uvrščajo v tarifne podštevilke 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ter mlečne proizvode (4), razen pripravkov ali živilskih proizvodov, ki vsebujejo najmanj 50 % teže mlečnih proizvodov

B

OLJA IN MASTI

 

Uvozno dovoljenje (Uredba Komisije (ES) št. 1345/2005 (5)):

 

0709 90 39

 

100 kg

 

0711 20 90

 

 

1509

 

 

1510 00

 

 

1522 00 31

 

 

1522 00 39

 

 

2306 90 19

 

C

SLADKOR (Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 (6))

 

Uvozno dovoljenje:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

1703 10 00

 

 

1703 90 00

 

 

2106 90 30

 

 

2106 90 59

 

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila ali brez:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

D

MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI

 

Uvozno dovoljenje (Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 (7)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 do 0403 10 39

 

 

0403 90 11 do 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

1702 11 00

 

 

1702 19 00

 

 

2106 90 51

 

 

2309 10 15

Pripravki vseh vrst, ki se uporabljajo za živalsko prehrano; pripravki in živila, ki vsebujejo proizvode, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 1255/1999, neposredno ali na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1667/2006 (8), razen pripravkov in živil, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 1784/2003

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila (Uredba Komisije (ES) št. 1282/2006 (9)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 do 0403 10 39

 

 

0403 90 11 do 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

2309 10 15

Pripravki vseh vrst, ki se uporabljajo za živalsko prehrano; pripravki in živila, ki vsebujejo proizvode, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 1255/1999, neposredno ali na podlagi Uredbe (ES) št. 1667/2006, razen pripravkov in živil, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 1784/2003

 

2309 10 19

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 70

Izvozno dovoljenje brez nadomestila (drugi pododstavek člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1282/2006):

 

0402 10

 

150 kg

E

GOVEJE IN TELEČJE MESO (Uredba Komisije (ES) št. 1445/95 (10))

 

Uvozno dovoljenje:

 

0102 90 05 do 0102 90 79

 

Ena žival

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila ali brez:

 

0102 10

 

Ena žival

 

0102 90 05 do 0102 90 79

 

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Izvozno dovoljenje brez nadomestila (člen 7 Uredbe (ES) št. 1445/95):

 

0102 10

 

Devet živali

 

0102 90 05 do 0102 90 79

 

 

0201

 

2 000 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

F

OVČJE IN KOZJE MESO

 

Uvozno dovoljenje (Uredba Komisije (ES) št. 1439/95 (11)):

 

0204

 

100 kg

 

0210 99 21

 

 

0210 99 29

 

 

1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

1602 90 76

 

 

1602 90 78

 

 

0104 10 30

 

Pet živali

 

0104 10 80

 

 

0104 20 90

 

G

PRAŠIČJE MESO

 

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila (Uredba Komisije (ES) št. 1518/2003 (12)):

 

0203

 

250 kg

 

1601

 

 

1602

 

 

0210

 

150 kg

H

PERUTNINSKO MESO

 

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila in naknadno izvozno dovoljenje (Uredba Komisije (ES) št. 633/2004 (13)):

 

0105 11 11 9000

 

4 000 piščancev

 

0105 11 19 9000

 

 

0105 11 91 9000

 

 

0105 11 99 9000

 

 

0105 12 00 9000

 

2 000 piščancev

 

0105 19 20 9000

 

 

0207

 

250 kg

I

JAJCA

 

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila in naknadno izvozno dovoljenje (Uredba Komisije (ES) št. 596/2004 (14)):

 

0407 00 11 9000

 

2 000 jajc

 

0407 00 19 9000

 

4 000 jajc

0407 00 30 9000

 

400 kg

 

0408 11 80 9100

 

100 kg

 

0408 91 80 9100

 

 

0408 19 81 9100

 

250 kg

 

0408 19 89 9100

 

 

0408 99 80 9100

 

J

VINO (Uredba Komisije (ES) št. 883/2001 (15))

 

Uvozno dovoljenje:

 

2009 61

 

3 000 kg

 

2009 69

 

 

2204 10

 

30 hl

 

2204 21

 

 

2204 29

 

 

2204 30

 

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila ali brez:

 

2009 61

 

10 hl

 

2009 69

 

 

2204 21

 

10 hl

 

2204 29

 

 

2204 30

 

K

SADJE IN ZELENJAVA

 

cIzvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila (Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (16)):

 

0702 00

 

300 kg

 

0802

 

 

0805

 

 

0806 10 10

 

 

0808

 

 

0809

 

L

PROIZVODI, PREDELANI IZ SADJA IN ZELENJAVE

 

Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila (Uredba (ES) št. 1429/95 (17)):

 

0806 20

 

300 kg

 

0812

 

 

2002

 

 

2006 00

 

 

2008

 

 

2009

 

M

ALKOHOL

 

Uvozno dovoljenje (Uredba Komisije (ES) št. 2336/2003 (18)):

 

2207 10 00

 

100 hl

 

2207 20 00

 

 

2208 90 91

 

100 hl

 

2208 90 99

 


(1)  Največje količine kmetijskih proizvodov, ki se lahko uvozijo ali izvozijo brez dovoljenja ali potrdila, ki ustrezajo osemmestni tarifni podštevilki kombinirane nomenklature in kadar so izvozna nadomestila vključena, dvanajstmestni tarifni podštevilki nomenklature za nadomestila za kmetijske proizvode.

(2)  Na primer pri uvozu količine, navedene v tem dokumentu, ne pokrivajo uvoza v okviru količinskih kvot ali preferencialnih režimov, za katere se dovoljenja vedno zahtevajo za vse količine. Navedene količine se nanašajo na uvoz v okviru običajnih režimov, tj. s plačilom celotne carine in brez količinskih omejitev.

(3)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

(4)  Za uporabo te tarifne podštevilke so „mlečni proizvodi“ proizvodi, ki se uvrščajo v tarifne podštevilke 0401 do 0406 in podštevilke 1702 10 in 2106 90 51.

(5)  UL L 212, 17.8.2005, str. 13.

(6)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(7)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29.

(8)  UL L 312, 11.11.2006, str. 1.

(9)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4.

(10)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35.

(11)  UL L 143, 27.6.1995, str. 7.

(12)  UL L 217, 29.8.2003, str. 35.

(13)  UL L 100, 6.4.2004, str. 8.

(14)  UL L 94, 31.3.2004, str. 33.

(15)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1.

(16)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8.

(17)  UL L 141, 24.6.1995, str. 28.

(18)  UL L 346, 31.12.2003, str. 19.


PRILOGA III

Del A

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 8(2):

:

v bolgarščini

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

v španščini

:

Retrocesión al titular el …

:

v češčini

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

v danščini

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

v nemščini

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

v estonščini

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

v grščini

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

v angleščini

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

v francoščini

:

rétrocession au titulaire le …

:

v italijanščini

:

retrocessione al titolare in data …

:

v latvijščini

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

v litovščini

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

v madžarščini

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

v malteščini

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

v nizozemščini

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

v poljščini

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

v portugalščini

:

retrocessão ao titular em …

:

v romunščini

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

v slovaščini

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

v slovenščini

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

v finščini

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

v švedščini

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Del B

Vnosi, ki jih navaja prvi odstavek člena 15:

:

v bolgarščini

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

:

v španščini

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

v češčini

:

Licence GATT — potravinová pomoc

:

v danščini

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

v nemščini

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

v estonščini

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

:

v grščini

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

v angleščini

:

Licence under GATT — food aid

:

v francoščini

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

v italijanščini

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

v latvijščini

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

:

v litovščini

:

GATT licencija — pagalba maistu

:

v madžarščini

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

:

v malteščini

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

:

v nizozemščini

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

v poljščini

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

:

v portugalščini

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

v romunščini

:

Licență GATT — ajutor alimentar

:

v slovaščini

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

:

v slovenščini

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

:

v finščini

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

:

v švedščini

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Del C

Vnosi, ki jih navaja tretji pododstavek člena 32(2):

:

v bolgarščini

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

v španščini

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

v češčini

:

K použití pro uvolnění jistoty

:

v danščini

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

v nemščini

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

v estonščini

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

v grščini

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

v angleščini

:

To be used to release the security

:

v francoščini

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

v italijanščini

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

v latvijščini

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

v litovščini

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

v madžarščini

:

A biztosíték feloldására használandó

:

v malteščini

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

v nizozemščini

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

v poljščini

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

v portugalščini

:

A utilizar para liberar a garantia

:

v romunščini

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

:

v slovaščini

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

v slovenščini

:

Uporabiti za sprostitev varščine

:

v finščini

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

v švedščini

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Del D

Vnosi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 32(3):

:

v bolgarščini

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

v španščini

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

v češčini

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

v danščini

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

v nemščini

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

v estonščini

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

v grščini

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

v angleščini

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

v francoščini

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

v italijanščini

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

v latvijščini

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

v litovščini

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

v madžarščini

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

v malteščini

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

:

v nizozemščini

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

v poljščini

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

v portugalščini

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

v romunščini

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

v slovaščini

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

:

v slovenščini

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

v finščini

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

v švedščini

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Del E

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 35(4):

:

v bolgarščini

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

v španščini

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

v češčini

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

:

v danščini

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

v nemščini

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

v estonščini

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

v grščini

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

v angleščini

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

v francoščini

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

:

v italijanščini

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

v latvijščini

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

v litovščini

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

v madžarščini

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

:

v malteščini

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

:

v nizozemščini

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

v poljščini

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

:

v portugalščini

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

v romunščini

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

:

v slovaščini

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

v slovenščini

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

:

v finščini

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

:

v švedščini

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Del F

Vnosi, ki jih navaja točka (b) člena 41(1):

:

v bolgarščini

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

:

v španščini

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

:

v češčini

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

:

v danščini

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

v nemščini

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

v estonščini

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

:

v grščini

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

v angleščini

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

:

v francoščini

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

:

v italijanščini

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

:

v latvijščini

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

v litovščini

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

v madžarščini

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

v malteščini

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

:

v nizozemščini

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

:

v poljščini

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

:

v portugalščini

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

:

v romunščini

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

:

v slovaščini

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

:

v slovenščini

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

:

v finščini

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

:

v švedščini

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Del G

Vnosi, ki jih navaja točka (a) člena 42(1):

:

v bolgarščini

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

v španščini

:

Exportación realizada sin certificado

:

v češčini

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

v danščini

:

Udførsel uden licens/attest

:

v nemščini

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

v estonščini

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

v grščini

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

:

v angleščini

:

Exported without licence or certificate

:

v francoščini

:

Exportation réalisée sans certificat

:

v italijanščini

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

v latvijščini

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

v litovščini

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

v madžarščini

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

v malteščini

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

:

v nizozemščini

:

Uitvoer zonder certificaat

:

v poljščini

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

v portugalščini

:

Exportação efectuada sem certificado

:

v romunščini

:

Exportat fără licență sau certificat

:

v slovaščini

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

v slovenščini

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

:

v finščini

:

Viety ilman todistusta

:

v švedščini

:

Exporterad utan licens

Del H

Vnosi, ki jih navaja točka (a) člena 44(3):

:

v bolgarščini

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

:

v španščini

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

:

v češčini

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

:

v danščini

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

:

v nemščini

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

:

v estonščini

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

:

v grščini

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

:

v angleščini

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

:

v francoščini

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

:

v italijanščini

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

v litovščini

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

:

v madžarščini

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

v malteščini

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

:

v nizozemščini

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

v poljščini

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

:

v portugalščini

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

:

v romunščini

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

:

v slovaščini

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

:

v slovenščini

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

v švedščini

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Del I

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 48(1):

:

v bolgarščini

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

v španščini

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

v češčini

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

v danščini

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

v nemščini

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

v estonščini

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

v grščini

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

v angleščini

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

v francoščini

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

v italijanščini

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

v latvijščini

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

v litovščini

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

v madžarščini

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

v malteščini

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

v nizozemščini

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

v poljščini

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

v portugalščini

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

v romunščini

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

v slovaščini

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

v slovenščini

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

v finščini

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

v švedščini

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


PRILOGA IV

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000

(UL L 152, 24.6.2000, str. 1)

 

Uredba (ES) št. 2299/2001

(UL L 308, 27.11.2001, str. 19)

samo člen 2

Uredba (ES) št. 325/2003

(UL L 47, 21.2.2003, str. 21)

 

Uredba (ES) št. 322/2004

(UL L 58, 26.2.2004, str. 3)

 

Uredba (ES) št. 636/2004

(UL L 100, 6.4.2004, str. 25)

 

Uredba (ES) št. 1741/2004

(UL L 311, 8.10.2004, str. 17)

 

Uredba (ES) št. 1856/2005

(UL L 297, 15.11.2005, str. 7)

 

Uredba (ES) št. 410/2006

(UL L 71, 10.3.2006, str. 7)

 

Uredba (ES) št. 1713/2006

(UL L 321, 21.11.2006, str. 11)

samo člen 8

Uredba (ES) št. 1847/2006

(UL L 355, 15.12.2006, str. 21)

samo člen 4 in Priloga IV

Uredba (ES) št. 1913/2006

(UL L 365, 21.12.2006, str. 52)

samo člen 23

Uredba (ES) št. 1423/2007

(UL L 317, 5.12.2007, str. 36)

 


PRILOGA V

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1291/2000

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, uvodne besede

Člen 2, uvodne besede

Člen 2(a)

Člen 2(a)

Člen 2(b), uvodne besede

Člen 2(b), uvodne besede

Člen 2(b), prva alinea

Člen 2(b)(i)

Člen 2(b), druga alinea

Člen 2(b)(ii)

Člen 3

Člen 3

Člen 5(1), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 4(1), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 5(1), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 5(1), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 5(1), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (c)

Člen 5(1), prvi pododstavek, četrta alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (d)

Člen 5(1), drugi pododstavek

Člen 4(1), drugi pododstavek

Člen 5(1), tretji pododstavek

Člen 4(1), tretji pododstavek

Člen 5(2) in (3)

Člen 4(2) in (3)

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9(1)

Člen 8(1)

Člen 9(2)

Člen 8(2)

Člen 9(3), uvodne besede

Člen 8(3), uvodne besede

Člen 9(3), prva alinea

Člen 8(3)(a)

Člen 9(3), druga alinea

Člen 8(3)(b)

Člen 9(4)

Člen 8(4)

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Člen 10

Člen 12

Člen 11

Člen 13

Člen 12

Člen 14, prvi in drugi pododstavek

Člen 13(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 14, tretji pododstavek

Člen 13(2)

Člen 14, četrti pododstavek

Člen 13(3)

Člen 15

Člen 14

Člen 16

Člen 15

Člen 17

Člen 16

Člen 18

Člen 17

Člen 19

Člen 18

Člen 20

Člen 19

Člen 21(1)

Člen 20(1)

Člen 21(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 20(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 21(2), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 20(2), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 21(2), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 20(2), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 21(2), drugi pododstavek

Člen 20(2), drugi pododstavek

Člen 22

Člen 21

Člen 23

Člen 22

Člen 24

Člen 23

Člen 25

Člen 24

Člen 26

Člen 25

Člen 27

Člen 26

Člen 28

Člen 27

Člen 29

Člen 28

Člen 30

Člen 29

Člen 31

Člen 30

Člen 32(1)

Člen 31

Člen 33(1)

Člen 32(1)

Člen 33(2), prvi pododstavek

Člen 32(2), prvi pododstavek

Člen 33(2), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 32(2), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 32(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 32(2) drugi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (b), prva alinea

Člen 32(2), drugi pododstavek, točka (b)(i)

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (b), druga alinea

Člen 32(2), drugi pododstavek, točka (b)(ii)

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (b), tretja alinea

Člen 32(2), drugi pododstavek, točka (b)(iii)

Člen 33(2) tretji pododstavek

Člen 32(2) tretji pododstavek

Člen 33(2) četrti pododstavek

Člen 32(2) četrti pododstavek

Člen 33(2) peti pododstavek

Člen 32(2) peti pododstavek

Člen 33(3) prvi pododstavek

Člen 32(3) prvi pododstavek

Člen 33(3) drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 32(3) drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 33(3), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 32(3), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 33(3), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 32(3), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 33(3) tretji pododstavek

Člen 32(3) tretji pododstavek

Člen 33(4)

Člen 32(4)

Člen 34

Člen 33

Člen 35(1)

Člen 34(1)

Člen 35(2)

Člen 34(2)

Člen 35(3) prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 34(3) prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(3), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 34(3), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 35(3), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 34(3), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 35(3), drugi pododstavek

Člen 34(3), drugi pododstavek

Člen 35(3), tretji pododstavek

Člen 34(3), tretji pododstavek

Člen 35(3), četrti pododstavek

Člen 34(3), četrti pododstavek

Člen 35(4)(a), prva alinea

Člen 34(4)

Člen 35(4)(a), druga alinea

Člen 34(5)

Člen 35(4)(b), uvodne besede

Člen 34(6), uvodne besede

Člen 35(4)(b), prva alinea

Člen 34(6)(a)

Člen 35(4)(b), druga alinea

Člen 34(6)(b)

Člen 35(4)(b), tretja alinea

Člen 34(6)(c)

Člen 35(4)(b), četrta alinea

Člen 34(6)(d)

Člen 35(4)(c)

Člen 34(7)

Člen 35(4)(d)

Člen 34(8)

Člen 35(5)

Člen 34(9)

Člen 35(6), prvi pododstavek

Člen 34(10), prvi pododstavek

Člen 35(6), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 34(10), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (b), prva alinea

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (b)(i)

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (b), druga alinea

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (b)(ii)

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (b), tretja alinea

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (b)(iii)

Člen 36(1)

Člen 35(1)

Člen 36(2), prvi pododstavek

Člen 35(2), prvi pododstavek

Člen 36(2), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(2), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 36(2), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 35(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 36(2), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 35(2), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 36(3)

Člen 35(3)

Člen 36(4), prvi pododstavek

Člen 35(4), prvi pododstavek

Člen 36(4), drugi pododstavek

Člen 35(4), drugi pododstavek

Člen 36(4), tretji pododstavek

Člen 35(5)

Člen 36(5), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(6), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 36(5), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 35(6), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 36(5), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 35(6), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 36(5), drugi pododstavek

Člen 35(6), drugi pododstavek

Člen 36(6)

Člen 35(7)

Člen 36(7), prvi pododstavek

Člen 35(8), prvi pododstavek

Člen 36(7), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(8), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 36(7), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 35(8), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 36(7), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 35(8), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 36(7), tretji pododstavek

Člen 35(8), tretji pododstavek

Člen 36(8)

Člen 35(9)

Člen 36(9)

Člen 35(10)

Člen 36(10)

Člen 35(11)

Člen 37

Člen 36

Člen 38, prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 37, prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 38, prvi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 37, prvi pododstavek, (a) uvodne besede

Člen 38, prvi pododstavek, točka (a), prva alinea

Člen 37, prvi pododstavek, točka (a)(i)

Člen 38, prvi pododstavek, točka (a), druga alinea

Člen 37, prvi pododstavek, točka (a)(ii)

Člen 38, prvi pododstavek, točka (b)

Člen 37, prvi pododstavek, točka (b)

Člen 38, drugi pododstavek

Člen 37, drugi pododstavek

Členi 39

Členi 38

Člen 40

Člen 39

Člen 41

Člen 40

Člen 42(1)

Člen 41(1)

Člen 42(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 41(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 42(2), prvi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 41(2), prvi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 42(2), prvi pododstavek, točka (a), prva alinea

Člen 41(2), prvi pododstavek, točka (a)(i)

Člen 42(2), prvi pododstavek, točka (a), druga alinea

Člen 41(2), prvi pododstavek, točka (a)(ii)

Člen 42(2), prvi pododstavek, točki (b) in (c)

Člen 41(2), prvi pododstavek, točki (b) in (c)

Člen 42(2), drugi pododstavek

Člen 41(3)

Člen 43

Člen 42

Člen 44(1), uvodne besede

Člen 43(1), uvodne besede

Člen 44(1)(a), uvodne besede

Člen 43(1)(a), uvodne besede

Člen 44(1)(a), prva alinea

Člen 43(1)(a)(i)

Člen 44(1)(a), druga alinea

Člen 43(1)(a)(ii)

Člen 44(1)(a), tretja alinea

Člen 43(1)(a)(iii)

Člen 44(1)(b), uvodne besede

Člen 43(1)(b), uvodne besede

Člen 44(1)(b), prva alinea

Člen 43(1)(b)(i)

Člen 44(1)(b), druga alinea

Člen 43(1)(b)(ii)

Člen 44(2)

Člen 43(2)

Člen 45(1)

Člen 44(1)

Člen 45(2), uvodne besede

Člen 44(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 45(2)(a), uvodne besede

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 45(2)(a), prva alinea

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (a)(i)

Člen 45(2)(a), druga alinea

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (a)(ii)

Člen 45(2)(b), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 45(2)(b), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (b)(i)

Člen 45(2)(b), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (b)(ii)

Člen 45(2)(b), drugi pododstavek

Člen 44(2), drugi pododstavek

Člen 45(3)

Člen 44(3)

Člen 46(1), prvi pododstavek

Člen 45(1), prvi pododstavek

Člen 46(1), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 45(1), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 46(1), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 45(1), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 46(1), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 45(1), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 46(1), tretji pododstavek

Člen 45(1), tretji pododstavek

Člen 46(1), četrti pododstavek, uvodne besede

Člen 45(1), četrti pododstavek, uvodne besede

Člen 46(1), četrti pododstavek, prva alinea

Člen 45(1), četrti pododstavek, točka (a)

Člen 46(1), četrti pododstavek, druga alinea

Člen 45(1), četrti pododstavek, točka (b)

Člen 46(1), peti pododstavek

Člen 45(1), peti pododstavek

Člen 46(1), šesti pododstavek

Člen 45(1), šesti pododstavek

Člen 46(2), (3) in (4)

Člen 45(2), (3) in (4)

Člen 46(5), uvodne besede

Člen 45(5), uvodne besede

Člen 46(5), prva alinea

Člen 45(5)(a)

Člen 46(5), druga alinea

Člen 45(5)(b)

Člen 47

Člen 46

Člen 49(1) in (2)

Člen 47(1) in (2)

Člen 49(3), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 47(3), uvodne besede

Člen 49(3), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 47(3)(a)

Člen 49(3), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 47(3)(b)

Člen 49(3), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 47(3)(c)

Člen 49(3), drugi pododstavek

Člen 47(3), drugi pododstavek

Člen 49(3), tretji pododstavek

Člen 47(3), tretji pododstavek

Člen 49(3), četrti pododstavek

Člen 47(3), četrti pododstavek

Člen 49(4) in (5)

Člen 47(4) in (5)

Člen 49(6), prvi pododstavek

Člen 47(6), prvi pododstavek

Člen 49(6), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 47(6), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 49(6), drugi pododstavek, točki (a) in (b)

Člen 47(6), drugi pododstavek, točki (a) in (b)

Člen 49(6), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 47(6), drugi pododstavek, točka (d)

Člen 49(6), drugi pododstavek, točka (d)

Člen 47(6), drugi pododstavek, točka (e)

Člen 49(6), drugi pododstavek, točka (e)

Člen 47(6), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 49(6), tretji do osmi pododstavek

Člen 47(6), tretji do osmi pododstavek

Člen 49(7)

Člen 47(7)

Člen 49(8), prvi pododstavek

Člen 47(8), prvi pododstavek

Člen 49(8), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 47(8), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 49(8), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 47(8), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 49(8), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 47(8), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 47(9), uvodne besede

Člen 49(9)(a) do (d)

Člen 47(9)(a) do (d)

Člen 49(10)

Člen 47(3), peti pododstavek

Člen 50

Člen 48

Člen 51

Člen 49

Člen 52(1)

Člen 50

Člen 52(2)

Priloga I

Priloga I

Priloga Ia

Priloga III, del A

Priloga Ib

Priloga III, del B

Priloga Ic

Priloga III, del C

Priloga Id

Priloga III, del D

Priloga Ie

Priloga III, del E

Priloga If

Priloga III, del F

Priloga Ig

Priloga III, del G

Priloga Ih

Priloga III, del H

Priloga Ii

Priloga III, del I

Priloga II

Priloga III, deli A do I

Priloga II, deli A do I

Priloga III, deli K do N

Priloga II, deli J do M

Priloga IV

Priloga V


26.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/57


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 377/2008

z dne 25. aprila 2008

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za posredovanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) ter zlasti členov 1 in 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1 Uredbe (ES) št. 577/98 zahteva, da Komisija v primeru nepretrgane raziskave pripravi seznam tednov, ki sestavljajo referenčna četrtletja za raziskavo.

(2)

V skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 577/98 so izvedbeni ukrepi potrebni za opredelitev šifriranja spremenljivk, ki se uporabljajo za prenos podatkov.

(3)

V skladu s členom 4(4) Uredbe (ES) št. 577/98 se seznam spremenljivk, v nadaljevanju strukturne spremenljivke, lahko izbere izmed karakteristik raziskave, ki se raziščejo samo kot letna povprečja na podlagi 52 tednov in ne kot četrtletna povprečja. Zato je treba določiti pogoje za uporabo podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah.

(4)

Glede na pomembnost podatkov o zaposlenosti in nezaposlenosti morajo biti vsote za te kazalce skladne, ne glede na to, ali so pripravljene na podlagi letnega podvzorca ali na podlagi letnega povprečja štirih četrtletnih celih vzorcev.

(5)

Glede na pomembnost podatkov, zbranih s priložnostnimi moduli, morajo biti ti podatki združljivi z vsako drugo spremenljivko iz raziskave.

(6)

Uredba (ES) št. 577/98, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1372/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, določa obvezno posredovanje spremenljivke „plača za glavno delo“. Šifriranje spremenljivk je zato treba spremeniti.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 430/2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti o šifriranju, ki se od leta 2006 uporablja za posredovanje podatkov, in o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah (2) določa šifriranje, ki se od leta 2006 uporablja za prenos podatkov. Vendar pa je treba spremeniti shemo šifriranja od leta 2009 dalje, da se upoštevajo spremembe v zvezi z dvema spremenljivkama (področje najvišje stopnje uspešno zaključene izobrazbe ali usposabljanja in mesečna plača glavne zaposlitve), ustrezno prilagodijo stolpci prenosa ter odpravijo nekatere napake filtrov in opustitve za druge spremenljivke. Uredbo Komisije (ES) št. 430/2005 je zato treba razveljaviti z učinkom od 1. januarja 2009.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ki je bil ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Strukturne spremenljivke

Pogoji za uporabo podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah so določeni v Prilogi I.

Člen 2

Referenčna četrtletja

Opredelitev referenčnih četrtletij, ki jih je treba uporabljati od leta 2009, je določena v Prilogi II.

Člen 3

Šifriranje

Šifre za spremenljivke, ki jih je treba od leta 2009 uporabljati za sporočanje podatkov, so določene v Prilogi III.

Člen 4

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 430/2005 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2009.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. aprila 2008

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1372/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 3.12.2007, str. 42).

(2)  UL L 71, 17.3.2005, str. 36. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 973/2007 (UL L 216, 21.8.2007, str. 10).

(3)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.


PRILOGA I

POGOJI ZA UPORABO PODVZORCA ZA ZBIRANJE PODATKOV O STRUKTURNIH SPREMENLJIVKAH

1.   Letne/četrtletne spremenljivke

Izraz „letna“ v stolpcu „Periodičnost“ v šifriranju iz Priloge III označuje strukturne spremenljivke, ki jih je po izbiri treba raziskati samo kot letna povprečja z uporabo podvzorca neodvisnih opazovanj na podlagi 52 tednov in ne kot četrtletna povprečja. Temeljne spremenljivke, ki se raziščejo vsako četrtletje, so označene kot „četrtletne“.

2.   Reprezentativnost rezultatov

Relativna standardna napaka (brez upoštevanja učinka načrtovanja) za strukturne spremenljivke za letno oceno, ki obsega 1 % ali več prebivalstva v delovni starosti, ne presega:

(a)

9 % za države s prebivalstvom med 1 in 20 milijoni,

(b)

5 % za države s prebivalstvom z 20 ali več milijoni.

Države z manj kot 1 milijonom prebivalcev so oproščene teh zahtev glede natančnosti, strukturne spremenljivke pa se morajo zbirati za celoten vzorec, razen če vzorec ustreza zahtevam iz (a).

Pri državah, ki uporabljajo podvzorec za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah, če se uporablja več kot en val, celotni podvzorec sestavljajo neodvisna opazovanja.

3.   Skladnost vsot

Zagotovi se skladnost med letnimi vsotami podvzorcev in letnimi povprečji celotnih vzorcev za zaposlenost, nezaposlenost in neaktivno prebivalstvo glede na spol in naslednje starostne skupine: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55+.

4.   Priložnostni moduli

Vzorec, ki se uporablja za zbiranje podatkov v okviru priložnostnih modulov, se uporablja tudi za podatke o strukturnih spremenljivkah.


PRILOGA II

OPREDELITEV REFERENČNIH ČETRTLETIJ

(a)

Četrtletja vsakega leta se nanašajo na dvanajst mesecev leta, pri čemer januar, februar in marec spadajo v prvo četrtletje, april, maj in junij v drugo četrtletje, julij, avgust in september v tretje četrtletje ter oktober, november in december v četrto četrtletje.

(b)

Referenčni tedni so dodeljeni referenčnim četrtletjem, tako da teden pripada četrtletju, kot je opredeljeno v (a), v katerega se uvrščajo najmanj štirje dnevi tega tedna, razen če ima zaradi tega prvo četrtletje leta samo 12 tednov. Ko se to zgodi, so četrtletja zadevnega leta sestavljena iz zaporednih nizov 13 tednov.

(c)

Če je v skladu z (b) četrtletje sestavljeno iz 14 tednov namesto 13 tednov, morajo države članice poskušati razširiti vzorec na vseh 14 tednov.

(d)

Če vzorca ni mogoče razširiti tako, da vključuje vseh 14 tednov četrtletja, lahko zadevna država članica izpusti en teden tega četrtletja (tj. ga ne vključi). Teden, ki se izpusti, mora biti tipičen v zvezi z nezaposlenostjo, zaposlenostjo in povprečnim številom dejansko opravljenih ur ter del meseca, ki obsega pet četrtkov.

(e)

Prvo četrtletje leta 2009 se začne v ponedeljek, 29. decembra 2008.

Do konca leta 2011 lahko države članice, ki izvajajo raziskavo delovne sile skupaj z drugimi raziskavami kot eno samo celovito raziskavo, opredelijo začetek referenčnih četrtletij teden dni pred tem, kar določajo določbe iz (a), (b) in (e).


PRILOGA III

ŠIFRIRANJE

Ime

Stolpec

Periodičnost

Šifra

Opis

Filter/Opombe

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

HHSEQNUM

1/2

ČETRTLETNA

 

Zaporedna številka v gospodinjstvu (ostati mora enaka za vse valove)

Vsi

01-98

Dvomestna zaporedna številka, dodeljena vsakemu članu gospodinjstva

HHLINK

3

LETNA

 

Razmerje do referenčne osebe v gospodinjstvu

HHTYPE=1,3

1

Referenčna oseba

2

Zakonec (ali zunajzakonski partner) referenčne osebe

3

Otrok referenčne osebe (ali njegovega/njenega zakonca ali zunajzakonskega partnerja)

4

Prednik referenčne osebe (ali njenega zakonca ali zunajzakonskega partnerja)

5

Drug sorodnik

6

Drugo

9

Se ne uporablja (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

LETNA

 

Zaporedna številka zakonca ali zunajzakonskega partnerja

HHTYPE=1,3

01-98

Zaporedna številka zakonca ali zunajzakonskega partnerja v gospodinjstvu

99

Se ne uporablja (oseba ne pripada zasebnemu gospodinjstvu ali nima partnerja ali partner ne pripada temu zasebnemu gospodinjstvu)

HHFATH

6/7

LETNA

 

Zaporedna številka očeta

HHTYPE=1,3

01-98

Zaporedna številka očeta v gospodinjstvu

99

Se ne uporablja (oseba ne pripada zasebnemu gospodinjstvu ali oče ne pripada temu zasebnemu gospodinjstvu)

HHMOTH

8/9

LETNA

 

Zaporedna številka matere

HHTYPE=1,3

01-98

Zaporedna številka matere v gospodinjstvu

99

Se ne uporablja (oseba ne pripada zasebnemu gospodinjstvu ali mati ne pripada temu zasebnemu gospodinjstvu)

SPOL

10

ČETRTLETNA

 

Spol

Vsi

1

Moški

2

Ženski

YEARBIR

11/14

ČETRTLETNA

 

Leto rojstva

Vsi

 

Vnos štirih številk letnice rojstva

DATEBIR

15

ČETRTLETNA

 

Datum rojstva glede na konec referenčnega obdobja

Vsi

1

Rojstni dan osebe je med 1. januarjem in koncem referenčnega tedna

2

Rojstni dan osebe je po koncu referenčnega tedna

MARSTAT

16

LETNA

 

Zakonski stan

Vsi

1

Samski

2

Poročen

3

Ovdovel

4

Ločen ali razvezan

prazno

Ni odgovora

NATIONAL

17/18

ČETRTLETNA

 

Državljanstvo

Vsi

 

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

YEARESID

19/20

ČETRTLETNA

 

Število let prebivanja v tej državi

Vsi

00

Rojen v tej državi

01-99

Število let prebivanja v tej državi

prazno

Ni odgovora

COUNTRYB

21/22

ČETRTLETNA

 

Država rojstva

YEARESID≠00

 

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

99

Se ne uporablja (stolpec 19/20=00)

prazno

Ni odgovora

PROXY

23

ČETRTLETNA

 

Narava sodelovanja v raziskavi

Vsi, stari 15 let ali več

1

Neposredno sodelovanje

2

Sodelovanje prek drugega člana gospodinjstva

9

Se ne uporablja (otrok, mlajši od 15 let)

prazno

Ni odgovora

DELOVNI STATUS

WSTATOR

24

ČETRTLETNA

 

Delovni status v referenčnem tednu

Vsi, stari 15 let ali več

1

Opravil kakršno koli delo za plačilo v referenčnem tednu – eno uro ali več (vključno z družinskimi delavci, toda brez upoštevanja vojaških obveznikov med služenjem obveznega vojaškega roka ali opravljanjem nadomestne civilne službe)

2

Ni delal, vendar je imel zaposlitev ali samostojno dejavnost, ki je med referenčnim tednom ni opravljal (vključno z družinskimi delavci, toda brez upoštevanja vojaških obveznikov med služenjem obveznega vojaškega roka ali opravljanjem nadomestne civilne službe)

3

Ni delal zaradi začasnega odpusta

4

Bil je vojaški obveznik med služenjem obveznega vojaškega roka ali opravljanjem nadomestne civilne službe

5

Drugo (15 let ali več), ki niti ni delal niti ni imel zaposlitve ali samostojne dejavnosti v referenčnem tednu

9

Se ne uporablja (otrok, mlajši od 15 let)

NOWKREAS

25/26

ČETRTLETNA

 

Razlogi, da ne dela, čeprav ima zaposlitev

WSTATOR=2

00

Slabo vreme

01

Manj dela zaradi tehničnih ali gospodarskih razlogov

02

Delovni spor

03

Šolsko izobraževanje ali usposabljanje

04

Lastna bolezen, poškodba ali začasna delovna nezmožnost

05

Porodniški dopust

06

Starševski dopust

07

Prazniki

08

Izredni dopust (v okviru kapitalizacije delovnega časa ali pogodbe z delovnim časom glede na opravljene ure v letu)

09

Drugi razlogi (npr. osebne ali družinske obveznosti)

99

Se ne uporablja (WSTATOR=1,3-5,9)

ZNAČILNOSTI GLAVNE ZAPOSLITVE

STAPRO

27

ČETRTLETNA

 

Zaposlitveni status

WSTATOR=1,2

1

Samozaposlen z zaposlenimi

2

Samozaposlen brez zaposlenih

3

Zaposlen

4

Družinski delavec

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

SIGNISAL

28

ČETRTLETNA

 

Stalno prejemanje plače

(WSTATOR=2 in NOWKREAS≠04 in NOWKREAS≠05 in STAPRO=3) ali WSTATOR=3

1

Odsoten največ 3 mesece

2

Odsoten več kot 3 mesece in prejema plačo ali socialno nadomestilo vsaj v višini polovice plače

3

Odsoten več kot 3 mesece in prejema plačo ali socialno nadomestilo v višini manj kot polovice plače

4

Ne ve

9

Se ne uporablja (WSTATOR≠2 ali NOWKREAS=04 ali NOWKREAS=05 ali STAPRO≠3) in WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

ČETRTLETNA

 

Gospodarska dejavnost lokalne enote

WSTATOR=1,2

 

NACE Rev. 2 šifrirano na dvo- ali, če je mogoče, trimestni stopnji

000

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

ISCO4D

32/35

ČETRTLETNA

 

Poklic

WSTATOR=1,2

 

ISCO-88 (COM) šifrirano na tri- ali, če je mogoče, štirimestni stopnji

9999

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

SUPVISOR

36

LETNA

 

Nadzorne odgovornosti

STAPRO=3

1

Da

2

Ne

9

STAPRO≠3

prazno

Ni odgovora

SIZEFIRM

37/38

LETNA

 

Število oseb, ki delajo v lokalni enoti

STAPRO=1,3,4, prazno

01-10

Točno število oseb, če je med 1 in 10

11

11 do 19 oseb

12

20 do 49 oseb

13

50 oseb ali več

14

Ne ve, toda manj kot 11 oseb

15

Ne ve, toda več kot 10 oseb

99

Se ne uporablja (STAPRO=2,9)

prazno

Ni odgovora

COUNTRYW

39/40

ČETRTLETNA

 

Država delovnega mesta

WSTATOR=1,2

 

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

99

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

REGIONW

41/42

ČETRTLETNA

 

Regija delovnega mesta

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

YSTARTWK

43/46

ČETRTLETNA

 

Leto, ko je oseba začela delati za tega delodajalca ali se samozaposlila

WSTATOR=1,2

 

Vnos štirih številk zadevnega leta

9999

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

MSTARTWK

47/48

ČETRTLETNA

 

Mesec, ko je oseba začela delati za tega delodajalca ali se samozaposlila

YSTARTWK≠9999, prazno in REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Vnos številke zadevnega meseca

99

Se ne uporablja (YSTARTWK=9999, prazno ali REFYEAR-YSTARTWK>2)

prazno

Ni odgovora

WAYJFOUN

49

LETNA

 

Kakršna koli pomoč javnega zavoda za zaposlovanje pri iskanju trenutne zaposlitve

STAPRO=3 in je začel to službo v zadnjih 12 mesecih

0

Ne

1

Da

9

STAPRO≠3 ali pa se je zaposlil pred več kot enim letom

prazno

Ni odgovora

FTPT

50

ČETRTLETNA

 

Polni/krajši delovni čas

WSTATOR=1,2

1

Polni delovni čas

2

Krajši delovni čas

9

WSTATOR≠1,2

prazno

Ni odgovora

FTPTREAS

51

LETNA

 

Razlogi za krajši delovni čas

FTPT=2

 

Razlog za krajši delovni čas:

1

Oseba je vključena v šolsko izobraževanje ali usposabljanje

2

Lastna bolezen ali delovna nezmožnost

3

Skrb za otroke ali nezmožne odrasle

4

Drugi osebni ali družinski razlogi

5

Oseba ni našla zaposlitve za polni delovni čas

6

Drugi razlogi

9

Se ne uporablja (FTPT≠2)

prazno

Ni odgovora

TEMP

52

ČETRTLETNA

 

Trajnost zaposlitve

STAPRO=3

1

Oseba ima stalno zaposlitev ali pogodbo za nedoločen čas

2

Oseba ima začasno zaposlitev/pogodbo o zaposlitvi za določen čas

9

Se ne uporablja (STAPRO≠3)

prazno

Ni odgovora

TEMPREAS

53

LETNA

 

Razlogi za začasno zaposlitev/pogodbo o zaposlitvi za določen čas

TEMP=2

 

Oseba ima začasno zaposlitev/pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ker:

1

pogodba zajema obdobje usposabljanja (vajenci, pripravniki, raziskovalni asistenti itd.)

2

oseba ni našla zaposlitve za nedoločen čas

3

oseba se ni želela zaposliti za nedoločen čas

4

pogodba je sklenjena za poskusno obdobje

9

Se ne uporablja (TEMP≠2)

prazno

Ni odgovora

TEMPDUR

54

ČETRTLETNA

 

Skupno trajanje začasne zaposlitve ali pogodbe za določen čas

TEMP=2

1

Manj kot en mesec

2

1 do 3 mesece

3

4 do 6 mesecev

4

7 do 12 mesecev

5

13 do 18 mesecev

6

19 do 24 mesecev

7

25 do 36 mesecev

8

Več kot 3 leta

9

Se ne uporablja (TEMP≠2)

prazno

Ni odgovora

TEMPAGCY

55

LETNA

 

Pogodba z agencijo za začasno zaposlitev

STAPRO=3

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (STAPRO≠3)

prazno

Ni odgovora

ATIPIČNO DELO

SHIFTWK

56

LETNA

 

Delo v izmeni

STAPRO=3

1

Oseba dela v izmenah

3

Oseba nikoli ne dela v izmenah

9

Se ne uporablja (STAPRO≠3)

prazno

Ni odgovora

EVENWK

57

LETNA

 

Večerno delo

WSTATOR=1 ali WSTATOR=2

1

Oseba običajno dela zvečer

2

Oseba občasno dela zvečer

3

Oseba nikoli ne dela zvečer

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

NIGHTWK

58

LETNA

 

Nočno delo

WSTATOR=1 ali WSTATOR=2

1

Oseba običajno dela ponoči

2

Oseba občasno dela ponoči

3

Oseba nikoli ne dela ponoči

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

SATWK

59

LETNA

 

Delo v soboto

WSTATOR=1 ali WSTATOR=2

1

Oseba običajno dela v soboto

2

Oseba občasno dela v soboto

3

Oseba nikoli ne dela v soboto

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

SUNWK

60

LETNA

 

Delo v nedeljo

WSTATOR=1 ali WSTATOR=2

1

Oseba običajno dela ponoči

2

Oseba občasno dela ponoči

3

Oseba nikoli ne dela ponoči

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

ŠTEVILO UR DELA

HWUSUAL

61/62

ČETRTLETNA

 

Običajno število ur dela na teden v glavni zaposlitvi

WSTATOR=1,2

00

Običajnega števila ur ni mogoče navesti, ker se število ur močno razlikuje od tedna do tedna ali od meseca do meseca

01-98

Običajno število ur dela v glavni zaposlitvi

99

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

HWACTUAL

63/64

ČETRTLETNA

 

Število dejansko oddelanih ur v referenčnem tednu v glavni zaposlitvi

WSTATOR=1,2

00

Oseba, ki ima zaposlitev ali samostojno dejavnost in v referenčnem tednu ni delala v glavni dejavnosti

01-98

Število dejansko oddelanih ur v referenčnem tednu v glavni zaposlitvi

99

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

HWOVERP

65/66

ČETRTLETNA

 

Plačane nadure v referenčnem tednu v glavni zaposlitvi

STAPRO=3

00-98

Število plačanih nadur

99

Se ne uporablja (STAPRO≠3)

prazno

Ni odgovora

HWOVERPU

67/68

ČETRTLETNA

 

Neplačane nadure v referenčnem tednu v glavni zaposlitvi

STAPRO=3

00-98

Število neplačanih nadur

99

Se ne uporablja (STAPRO≠3)

prazno

Ni odgovora

HOURREAS

69/70

ČETRTLETNA

 

Glavni razlog za razliko med dejansko oddelanimi urami v referenčnem tednu in običajnim številom ur

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Oseba je delala več kot po navadi zaradi:

01

različnih ur (npr. gibljiv delovni čas)

16

nadur

02

drugih razlogov

 

Oseba je delala manj kot po navadi zaradi:

03

slabega vremena

04

manj dela zaradi tehničnih ali gospodarskih razlogov

05

delovnega spora

06

izobraževanja ali usposabljanja

07

različnih ur (npr. gibljiv delovni čas)

08

lastne bolezni, poškodbe ali začasne delovne nezmožnosti

09

porodniškega ali očetovskega dopusta

10

posebnega dopusta zaradi osebnih ali družinskih razlogov

11

letnega dopusta

12

državnih praznikov

13

začetka/spremembe zaposlitve v referenčnem tednu

14

konca zaposlitve brez nove zaposlitve v referenčnem tednu

15

drugih razlogov

97

Oseba je v referenčnem tednu delala običajno število ur (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Osebi se število ur močno razlikuje od tedna do tedna ali od meseca do meseca in ni navedla razlogov za razliko med dejanskimi in običajnimi urami (HWUSUAL=00 in HOURREAS#01–16)

99

Se ne uporablja (WSTATOR=2–5, 9 ali HWUSUAL=prazno ali HWACTUAL=prazno)

prazno

Ni odgovora

WISHMORE

71

ČETRTLETNA

 

Želi običajno delati več, kot je trenutno število ur

(WSTATOR=1 ali WSTATOR=2)

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

WAYMORE

72

LETNA

 

Oseba želi delati več ur na naslednji način

WISHMORE=1

1

Z dodatno zaposlitvijo

2

Z zaposlitvijo za več ur kot pri trenutni zaposlitvi

3

Samo znotraj trenutne zaposlitve

4

Na kakršnega koli od navedenih načinov

9

Se ne uporablja (WISHMORE≠1)

prazno

Ni odgovora

HWWISH

73/74

ČETRTLETNA

 

Število ur skupaj, kolikor bi oseba želela delati

WSTATOR=1 ali WSTATOR=2

01-98

Želeno število ur dela skupaj

99

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

HOMEWK

75

LETNA

 

Delo doma

WSTATOR=1 ali WSTATOR=2

1

Oseba po navadi dela doma

2

Oseba občasno dela doma

3

Oseba nikoli ne dela doma

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

LOOKOJ

76

ČETRTLETNA

 

Išče drugo zaposlitev

WSTATOR=1 ali WSTATOR=2

0

Oseba ne išče druge zaposlitve

1

Oseba išče drugo zaposlitev

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

LOOKREAS

77

LETNA

 

Razlogi za iskanje nove zaposlitve

LOOKOJ=1

1

tveganje ali gotovost izgube ali prekinitve trenutne zaposlitve

2

dejanska zaposlitev velja kot prehodna zaposlitev

3

iskanje dodatne zaposlitve za večje število ur poleg trenutne zaposlitve

4

iskanje zaposlitve z večjim številom ur kot pri trenutni zaposlitvi

5

iskanje zaposlitve z manjšim številom ur kot pri trenutni zaposlitvi

6

želja po boljših delovnih pogojih (npr. plačilo, delovni čas ali čas, preživet na poti, kakovost dela)

7

drugi razlogi

9

Se ne uporablja (LOOKOJ≠1)

prazno

Ni odgovora

DRUGA ZAPOSLITEV

EXIST2J

78

ČETRTLETNA

 

Več kot ena zaposlitev ali samostojna dejavnost

WSTATOR=1 ali WSTATOR=2

1

Oseba je imela med referenčnim tednom samo eno zaposlitev ali samostojno dejavnost

2

Oseba je imela med referenčnim tednom več kot eno zaposlitev ali samostojno dejavnost (ne zaradi zamenjave zaposlitve ali samostojne dejavnosti)

9

Se ne uporablja (WSTATOR=3-5,9)

prazno

Ni odgovora

STAPRO2J

79

ČETRTLETNA

 

Zaposlitveni status (v drugi zaposlitvi)

EXIST2J=2

1

Samozaposlen z zaposlenimi

2

Samozaposlen brez zaposlenih

3

Zaposlen

4

Družinski delavec

9

Se ne uporablja (EXIST2J=1,9 prazno)

prazno

Ni odgovora

NACE2J2D

80/81

ČETRTLETNA

 

Gospodarska dejavnost lokalne enote (v drugi zaposlitvi)

EXIST2J=2

 

NACE Rev. 2

00

Se ne uporablja (EXIST2J=1,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

HWACTUA2

82/83

ČETRTLETNA

 

Število dejansko oddelanih ur v referenčnem tednu v drugi zaposlitvi

EXIST2J=2

00

Oseba v referenčnem tednu ni delala v drugi zaposlitvi

01-98

Število dejansko oddelanih ur v referenčnem tednu v drugi zaposlitvi

99

Se ne uporablja (EXIST2J=1,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

DELOVNE IZKUŠNJE NEZAPOSLENE OSEBE

EXISTPR

84

ČETRTLETNA

 

Delovne izkušnje

WSTATOR=3-5

0

Oseba ni bila nikoli zaposlena (začasno delo kot npr. počitniško delo, služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje nadomestne civilne službe se ne šteje za zaposlitev)

1

Oseba je že bila zaposlena (začasno delo kot npr. počitniško delo, služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje nadomestne civilne službe se ne šteje za zaposlitev)

9

Se ne uporablja (WSTATOR=1,2 ali 9)

prazno

Ni odgovora

YEARPR

85/88

ČETRTLETNA

 

Leto, v katerem je oseba nazadnje delala

EXISTPR=1

 

Vnesti 4 številke letnice za leto, v katerem je oseba nazadnje delala

9999

Se ne uporablja (EXISTPR=0,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

MONTHPR

89/90

ČETRTLETNA

 

Mesec, v katerem je oseba nazadnje delala

YEARPR≠9999, prazno in REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Vnesti številko meseca, v katerem je oseba nazadnje delala

99

Se ne uporablja (YEARPR=9999, prazno ali REFYEAR-YEARPR>2)

prazno

Ni odgovora

LEAVREAS

91/92

LETNA

 

Glavni razlog za prenehanje zadnje zaposlitve ali samostojne dejavnosti

EXISTPR=1 in REFYEAR-YEARPR<8

00

Odpuščen ali razrešen kot presežni delavec

01

Konec zaposlitve za določen čas

02

Skrb za otroke ali nezmožne odrasle

03

Druge osebne ali družinske obveznosti

04

Lastna bolezen ali delovna nezmožnost

05

Izobraževanje ali usposabljanje

06

Predčasna upokojitev

07

Redna upokojitev

08

Služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje nadomestne civilne službe

09

Drugi razlogi

99

Se ne uporablja (EXISTPR=0,9, prazno ali EXISTPR=1 in ni delal v zadnjih 8 letih)

prazno

Ni odgovora

STAPROPR

93

ČETRTLETNA samo, če je oseba delala v zadnjih 12 mesecih

LETNA drugače

 

Samozaposlen z zaposlenimi

EXISTPR=1 in REFYEAR-YEARPR<8

1

Samozaposlen z zaposlenimi

2

Samozaposlen brez zaposlenih

3

Zaposlen

4

Družinski delavec

9

Se ne uporablja (EXISTPR=0,9, prazno ali EXISTPR=1 in ni delal v zadnjih 8 letih)

prazno

Ni odgovora

NACEPR2D

94/95

ČETRTLETNA samo, če je oseba delala v zadnjih 12 mesecih,

LETNA drugače

 

Gospodarska dejavnost lokalne enote, v kateri je bila oseba nazadnje zaposlena

EXISTPR=1 in REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE Rev. 2

00

Se ne uporablja (EXISTPR=0,9, prazno ali EXISTPR=1 in ni delala v zadnjih 8 letih)

prazno

Ni odgovora

ISCOPR3D

96/98

ČETRTLETNA samo, če je oseba delala v zadnjih 12 mesecih,

LETNA drugače

 

Poklic v zadnji zaposlitvi

EXISTPR=1 in REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Se ne uporablja (EXISTPR=0,9, prazno ali EXISTPR=1 in ni delala v zadnjih 8 letih)

prazno

Ni odgovora

ISKANJE ZAPOSLITVE

SEEKWORK

99

ČETRTLETNA

 

Iskanje zaposlitve v preteklih štirih tednih

(WSTATOR=3–5 ali SIGNISAL=3) in starost < 75

1

Oseba je že našla zaposlitev, ki jo bo začela opravljati najpozneje v treh mesecih

2

Oseba je že našla zaposlitev, ki jo bo začela opravljati čez več kot tri mesece, in ne išče zaposlitve

3

Oseba ne išče zaposlitve in ni našla zaposlitve, ki bi jo začela opravljati pozneje

4

Oseba išče zaposlitev

9

Se ne uporablja (WSTATOR=1,2 ali 9 in SIGNISAL≠3) ali starost je enaka ali višja kot 75

SEEKREAS

100

LETNA

 

Razlogi, da oseba ne išče zaposlitve

SEEKWORK=3

 

Oseba ne išče zaposlitve zaradi:

1

pričakovanja vrnitve na delo (osebe na čakanju)

2

lastne bolezni ali delovne nezmožnosti

3

skrbi za otroke ali nezmožne odrasle

4

drugih osebnih ali družinskih obveznosti

5

izobraževana ali usposabljanja - upokojitve

6

upokojitve

7

prepričanja, da ni prostih delovnih mest

8

drugih razlogov

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠3) Ni odgovora

prazno

Ni odgovora

SEEKTYPE

101

ČETRTLETNA

 

Vrsta iskane (ali najdene) zaposlitve

SEEKWORK=1,2,4 ali LOOKOJ=1

 

Iskana oblika zaposlitve (za SEEKWORK=1, 2 najdena zaposlitev):

1

Samozaposlen

 

Zaposlen

2

in išče samo zaposlitev za polni delovni čas (ali jo je že našel)

3

in išče zaposlitev za polni delovni čas, vendar sprejme tudi zaposlitev za krajši delovni čas

4

in išče zaposlitev za krajši delovni čas, vendar sprejme tudi zaposlitev za polni delovni čas

5

in išče samo zaposlitev za krajši delovni čas (ali jo je že našel)

6

in oseba ni navedla, ali išče zaposlitev za polni ali krajši delovni čas (ali jo je že našla)

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠1,2,4 in LOOKOJ≠1)

prazno

Ni odgovora

SEEKDUR

102

ČETRTLETNA

 

Trajanje iskanja zaposlitve

SEEKWORK=1,4 ali LOOKOJ=1

0

Iskanje se še ni začelo

1

Manj kot en mesec

2

1–2 meseca

3

3–5 mesecev

4

6–11 mesecev

5

12–17 mesecev

6

18–23 mesecev

7

24–47 mesecev

8

4 leta ali več

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠1,4 in LOOKOJ≠1)

prazno

Ni odgovora

METODE PRI ISKANJU DELA V PRETEKLIH ŠTIRIH TEDNIH

METHODA

103

ČETRTLETNA

 

Vzpostavil stik z javnim zavodom za zaposlovanje za iskanje dela

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODB

104

ČETRTLETNA

 

Vzpostavil stik z agencijo za zaposlovanje za iskanje dela

SEEKWORK=4 in LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODC

105

ČETRTLETNA

 

Neposredno vložil prošnjo pri delodajalcu

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODD

106

ČETRTLETNA

 

Vprašal prijatelje, sorodnike, sindikate itd.

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

No

1

Yes

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODE

107

ČETRTLETNA

 

Oddal oglas ali odgovoril nanje v časopisih ali revijah

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODF

108

ČETRTLETNA

 

Pregledal oglase v časopisih ali revijah

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODG

109

ČETRTLETNA

 

Opravil preizkus, razgovor ali pregled

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODH

110

ČETRTLETNA

 

Iskal zemljišče, poslovne prostore ali opremo

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODI

111

ČETRTLETNA

 

Iskal dovoljenja, potrdila, finančna sredstva

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

ČETRTLETNA

 

Pričakuje odgovor na prošnjo za zaposlitev

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODK

113

ČETRTLETNA

 

Pričakuje klic z javnega zavoda za zaposlovanje

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODL

114

ČETRTLETNA

 

Pričakuje rezultate javnega razpisa za zaposlitev v javnem sektorju

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

METHODM

115

ČETRTLETNA

 

Druge uporabljene metode

SEEKWORK=4 ali LOOKOJ=1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠4 in LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

ČETRTLETNA

 

Oseba, ki ne išče zaposlitve, je pripravljena delati

SEEKWORK=3

 

Oseba ne išče zaposlitve:

1

toda bi kljub temu želela imeti zaposlitev

2

in ne želi imeti zaposlitve

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠3)

prazno

Ni odgovora

AVAILBLE

117

ČETRTLETNA

 

Oseba je pripravljena začeti delati v naslednjih dveh tednih

SEEKWORK=1,4 ali WANTWORK=1, prazno ali WISHMORE=1

 

Če bi zaposlitev našla zdaj:

1

lahko začne delati takoj (v dveh tednih)

2

ne more začeti delati takoj (v dveh tednih)

9

Se ne uporablja (SEEKWORK≠1,4 in WANTWORK≠1, prazno in WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

LETNA

 

Razlogi, da ne more začeti delati v naslednjih 2 tednih

AVAILBLE=2

 

Oseba ne more začeti delati takoj (v dveh tednih):

1

ker mora zaključiti izobraževanje ali usposabljanje

2

ker mora zaključiti služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje nadomestne civilne službe

3

zaradi odpovednega roka ne more zapustiti trenutne zaposlitve v dveh tednih

4

zaradi osebnih ali družinskih obveznosti (vključno s porodniškim dopustom)

5

zaradi lastne bolezni ali delovne nezmožnosti

6

zaradi drugih razlogov

9

Se ne uporablja (AVAILBLE≠2) Ni odgovora

prazno

Ni odgovora

PRESEEK

119

LETNA

 

Stanje, tik preden je oseba začela iskati zaposlitev (ali je čakala na začetek nove zaposlitve)

SEEKWORK=1,2,4

1

Oseba je delala (vključno z vajenci, pripravniki)

2

Oseba se je izobraževala polni čas (brez vajencev, pripravnikov)

3

Oseba je služila obvezni vojaški rok ali opravljala nadomestno civilno službo

4

Oseba je imela domače/družinske obveznosti

5

Drugo (npr. upokojena)

9

Se ne uporablja (SEEKWORK=3,9)

prazno

Ni odgovora

NEEDCARE

120

LETNA

 

Potreba po varstvenih zmogljivostih

FTPTREAS=3 ali SEEKREAS=3

 

Oseba ne išče zaposlitve ali dela krajši delovni čas, ker:

1

ni na voljo ustreznih varstvenih služb za otroke ali pa so predrage

2

ni na voljo ustreznih varstvenih služb za bolne, invalide, ostarele ali pa so predrage

3

ni na voljo ustreznih varstvenih služb za otroke in bolne, invalide, ostarele ali pa so predrage

4

varstvene zmogljivosti ne vplivajo na odločitev o delu za krajši čas ali za neiskanje dela

9

Se ne uporablja (FTPTREAS≠3 in SEEKREAS≠3)

prazno

Ni odgovora

REGISTER

121

LETNA

 

Prijava na javnem zavodu za zaposlovanje

Vsi, stari od 15 do 74 let

1

Oseba je prijavljena na javnem zavodu za zaposlovanje in prejema dajatev ali pomoč

2

Oseba je prijavljena na javnem zavodu za zaposlovanje, vendar ne prejema dajatve ali pomoči

3

Oseba ni prijavljena na javnem zavodu za zaposlovanje, vendar prejema dajatev ali pomoč

4

Oseba ni prijavljena na javnem zavodu za zaposlovanje in ne prejema dajatve ali pomoči

9

Se ne uporablja (osebe, mlajše od 15 let ali starejše od 74 let)

prazno

Ni odgovora

GLAVNI DELOVNI STATUS

MAINSTAT (izbirno)

122

LETNA

 

Glavni status

Vsi, stari 15 let ali več

1

Opravlja delo ali poklic, vključno z neplačanim delom v družinskem podjetju ali na kmetijskem gospodarstvu, vključno z vajeništvom ali plačanim pripravništvom itd.

2

Nezaposlen

3

Dijak, študent, se izobražuje, ima neplačane delovne izkušnje

4

Upokojen ali predčasno upokojen ali opustil samostojno dejavnost

5

Trajen invalid

6

Na služenju obveznega vojaškega roka

7

Opravljanje gospodinjskih del

8

Druga nedejavna oseba

9

Se ne uporablja (otrok, mlajši od 15 let)

prazno

Ni odgovora

IZOBRAZBA IN USPOSABLJANJE

EDUCSTAT

123

ČETRTLETNA

 

Študent ali vajenec v rednem izobraževanju v zadnjih štirih tednih

Vsi, stari 15 let ali več

1

Je bil študent ali vajenec

3

Oseba se redno izobražuje, vendar je na počitnicah

2

Ni bil študent ali vajenec

9

Se ne uporablja (otrok, mlajši od 15 let)

prazno

Ni odgovora

EDUCLEVL

124

ČETRTLETNA

 

Stopnja izobrazbe ali usposabljanja

EDUCSTAT=1 ali 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Se ne uporablja (EDUCSTAT= 2,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

EDUCFILD (izbirno)

125/127

LETNA

 

Področje izobrazbe ali usposabljanja

EDUCSTAT=1 ali 3 in EDUCLEVL=3 do 6

000

Splošni programi

100

Usposabljanje učiteljev in pedagogika

200

Humanistika, jeziki in umetnost

222

Tuji jeziki

300

Družboslovne vede, ekonomija in pravo

400

Naravoslovje, matematika in računalništvo

420

Znanost o življenju (vključno z biologijo in znanostmi o okolju)

440

Fizikalna znanost (vključno s fiziko, kemijo in geologijo)

460

Matematika in statistika

481

Računalništvo

482

Uporabno računalništvo

500

Tehnične vede, proizvodnja in gradbeništvo

600

Kmetijstvo in veterina

700

Zdravje in socialna pomoč

800

Storitve

900

Neznano

999

Se ne uporablja (EDUCSTAT=2,9, prazno ali EDUCLEVL≠(3 do 6))

prazno

Ni odgovora

COURATT

128

ČETRTLETNA

 

Ali ste se v zadnjih štirih tednih udeležili tečajev, seminarjev, konferenc ali imeli zasebne ure ali inštrukcije poleg rednega izobraževalnega sistema (v nadaljevanju poučevane učne dejavnosti)?

Vsi, stari 15 let ali več

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (otrok, mlajši od 15 let)

prazno

Ni odgovora

COURLEN

129/131

ČETRTLETNA

 

Število ur poučevanih učnih dejavnosti v preteklih štirih tednih

COURATT=1

3 številke

Število ur

999

Se ne uporablja (COURATT=2,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

COURPURP (izbirno)

132

LETNA

 

Namen zadnje poučevane učne dejavnosti

COURATT=1

1

V glavnem povezan z delom (zaradi zaposlitve)

2

V glavnem oseben/družaben

9

Not applicable (COURATT=2,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

COURFILD (izbirno)

133/135

LETNA

 

Področje zadnje poučevane učne dejavnosti

COURATT=1

000

Splošni programi

100

Usposabljanje učiteljev in pedagogika

200

Humanistika, jeziki in umetnost

222

Tuji jeziki

300

Družboslovne vede, ekonomija in pravo

400

Naravoslovje, matematika in računalništvo

420

Znanost o življenju (vključno z biologijo in znanostmi o okolju)

440

Fizikalna znanost (vključno s fiziko, kemijo in geologijo)

460

Matematika in statistika

481

Računalništvo

482

Uporabno računalništvo

500

Tehnične vede, proizvodnja in gradbeništvo

600

Kmetijstvo in veterina

700

Zdravje in socialna pomoč

800

Storitve

900

Neznano

999

Se ne uporablja (COURATT=2,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

COURWORH (izbirno)

136

LETNA

 

Ali je zadnja poučevana učna dejavnost potekala med plačanimi delovnimi urami?

COURATT=1

1

Samo med plačanimi delovnimi urami

2

V glavnem med plačanimi delovnimi urami

3

V glavnem izven plačanih delovnih ur

4

Samo izven plačanih delovnih ur

5

Brez zaposlitve v tem času

9

Se ne uporablja (COURATT= 2,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

HATLEVEL

137/138

ČETRTLETNA

 

Najvišja stopnja uspešno zaključene izobrazbe ali usposabljanja

Vsi, stari 15 let ali več

00

Brez formalne izobrazbe ali pod ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3c (manj kot dve leti)

31

ISCED 3c (dve leti ali več)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (brez razlikovanja a, b, ali c mogoče, 2 leti +)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (brez razlikovanja a, b, ali c mogoče)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Se ne uporablja (otrok, mlajši od 15 let)

prazno

Ni odgovora

HATFIELD

139/141

LETNA

 

Področje najvišje stopnje uspešno zaključene izobrazbe ali usposabljanja

HATLEVEL=22 do 60

000

Splošni programi (1)

100

Usposabljanje učiteljev in pedagogika (1)

200

Humanistika, jeziki in umetnost (1)

222

Tuji jeziki

300

Družboslovne vede, ekonomija in pravo (1)

400

Naravoslovje, matematika in računalništvo (1)

420

Znanost o življenju, vključno z biologijo in znanostmi o okolju (1)

440

Fizikalna znanost, vključno s fiziko, kemijo in geologijo (1)

460

Matematika in statistika (1)

481

Računalništvo

482

Uporabno računalništvo

500

Tehnične vede, proizvodnja in gradbeništvo (1)

600

Kmetijstvo in veterina (1)

700

Zdravje in socialna pomoč (1)

800

Storitve (1)

900

Neznano

999

Se ne uporablja (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, prazno)

prazno

Ni odgovora

HATYEAR

142/145

LETNA

 

Leto uspešnega zaključka najvišje stopnje izobrazbe ali usposabljanja

HATLEVEL=11–60

 

Vnos 4 številk letnice za leto, ko je bila uspešno zaključena najvišja stopnja izobrazbe ali usposabljanja

9999

Se ne uporablja (HATLEVEL=00, 99, prazno)

prazno

Ni odgovora

STANJE ENO LETO PRED RAZISKAVO

WSTAT1Y

146

LETNA

 

Stanje glede dejavnosti eno leto pred raziskavo

Vsi, stari 15 let ali več

1

Opravlja delo ali poklic, vključno z neplačanim delom v družinskem podjetju ali na kmetijskem gospodarstvu, vključno z vajeništvom ali plačanim pripravništvom itd.

2

Nezaposlen

3

Dijak, študent, se naprej izobražuje, ima neplačane delovne izkušnje

4

Upokojen ali predčasno upokojen ali opustil samostojno dejavnost

5

Trajen invalid

6

Na služenju obveznega vojaškega roka

7

Opravljanje gospodinjskih opravil

8

Druga nedejavna oseba

9

Se ne uporablja (otrok, mlajši od 15 let)

prazno

Ni odgovora

STAPRO1Y

147

LETNA

 

Zaposlitveni status eno leto pred raziskavo

WSTAT1Y=1

1

Samozaposlen z zaposlenimi

2

Samozaposlen brez zaposlenih

3

Zaposlen

4

Družinski delavec

9

Se ne uporablja (WSTAT1Y≠1)

prazno

Ni odgovora

NACE1Y2D

148/149

LETNA

 

Gospodarska dejavnost lokalne enote, v kateri je bila oseba zaposlena eno leto pred raziskavo

WSTAT1Y=1

 

NACE Rev. 2

00

Se ne uporablja (WSTAT1Y≠1)

prazno

Ni odgovora

COUNTR1Y

150/151

LETNA

 

Država prebivališča eno leto pred raziskavo

Vsi, stari 1 leto ali več

 

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

99

Se ne uporablja (otrok, mlajši od enega leta)

prazno

Ni odgovora

REGION1Y

152/153

LETNA

 

Regija prebivališča eno leto pred raziskavo

Vsi, stari 1 leto ali več

 

NUTS 2

99

Se ne uporablja (oseba, ki je zamenjala državo prebivališča, ali otrok, mlajši od enega leta)

prazno

Ni odgovora

DOHODEK

INCDECIL

154/155

LETNA

 

Mesečna (neto) plača glavne zaposlitve

STAPRO=3

01-10

Decili

99

Se ne uporablja (STAPRO≠3)

prazno

Ni odgovora

TEHNIČNI PODATKI O RAZGOVORU

REFYEAR

156/159

ČETRTLETNA

 

Leto raziskave

Vsi

 

4 številke letnice

REFWEEK

160/161

ČETRTLETNA

 

Referenčni teden

Vsi

 

Številka tedna od ponedeljka do nedelje

INTWEEK

162/163

ČETRTLETNA

 

Teden razgovora

Vsi

 

Številka tedna od ponedeljka do nedelje

COUNTRY

164/165

ČETRTLETNA

 

Država

Vsi

 

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

REGION

166/167

ČETRTLETNA

 

Regija gospodinjstva

Vsi

 

NUTS 2

DEGURBA

168

ČETRTLETNA

 

Stopnja urbanizacije

Vsi

1

Gosto naseljeno območje

2

Vmesno območje

3

Redko naseljeno območje

HHNUM

169/174

ČETRTLETNA

 

Zaporedna številka gospodinjstva

Vsi

 

Nacionalni statistični inštituti določijo serijske številke, ki so enake za vse valove

 

Podatki, ki se nanašajo na različne člane istega gospodinjstva, imajo isto serijsko številko

HHTYPE

175

ČETRTLETNA

 

Vrsta ustanove

Vsi

1

Oseba živi v zasebnem gospodinjstvu (ali stalno v hotelu) in razgovor je opravljen v tem gospodinjstvu

2

Oseba živi v ustanovi in razgovor je opravljen v tej ustanovi

3

Oseba živi v ustanovi, vendar je razgovor opravljen v tem zasebnem gospodinjstvu

4

Oseba živi v drugem zasebnem gospodinjstvu na ozemlju države, razgovor pa je opravljen v gospodinjstvu izvorne države

HHINST

176

ČETRTLETNA

 

Vrsta gospodinjstva

HHTYPE=2,3

1

Izobraževalna ustanova

2

Bolnica

3

Druga socialna ustanova

4

Verska ustanova (ki ni vključena že v 1–3)

5

Delavski dom, začasna bivališča na gradbiščih, študentski dom, univerzitetni center itd.

6

Vojaška ustanova

7

Drugo (npr. zapor)

9

Se ne uporablja (HHTYPE=1,4)

prazno

Ni odgovora

COEFFY

177/182

LETNA

 

LETNI ponderirani faktor

Vsi

0000-9999

Stolpci 177–180 vsebujejo cele številke

00-99

Stolpca 181–182 vsebujeta decimalna mesta

COEFFQ

183/188

ČETRTLETNA

 

ČETRTLETNI ponderirani faktor

Vsi

0000-9999

Stolpci 183–186 vsebujejo cele številke

00-99

Stolpca 187–188 vsebujeta decimalna mesta

COEFFH

189/194

LETNA

 

LETNI ponderirani faktor vzorca za lastnosti gospodinjstva (v primeru vzorca posameznikov)

 

0000-9999

Stolpci 189–192 vsebujejo cele številke

 

00-99

Stolpca 193–194 vsebujeta decimalna mesta

 

INTWAVE

195

ČETRTLETNA

 

Zaporedna številka vala raziskave

Vsi

1-8

Zaporedna številka vala

INTQUEST

196

ČETRTLETNA

 

Uporabljeni vprašalnik

Vsi

1

Samo glavne spremenljivke

2

Celotni vprašalnik


(1)  Ali podrazdelki ISCED 1997 – področje izobrazbe – šifrirano na 3 številke.


26.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/85


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 378/2008

z dne 25. aprila 2008

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje april 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (3) in zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 327/98 je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s Prilogo IX k navedeni uredbi in Uredbo Komisije (ES) št. 60/2008 (4), ki je za februar 2008 odprla posebno podobdobje za uvozno tarifno kvoto za dobro brušeni riž in manj brušeni riž s poreklom iz Združenih držav Amerike.

(2)

Za kvote za riž s poreklom iz Tajske, Avstralije in s poreklom, ki ni iz Tajske, Avstralije in Združenih držav, iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 327/98 je drugo podobdobje mesec april. Za kvoto za riž s poreklom iz Združenih držav iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 327/98 je tretje podobdobje mesec april.

(3)

Iz sporočila v skladu s členom 8(a) Uredbe (ES) št. 327/98 izhaja, da zahtevki za kvote z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4130, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2008 v skladu s členom 4(1) navedene uredbe, zajemajo količino, ki presega razpoložljivo količino. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine za zadevne kvote, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz zgoraj navedenega sporočila izhaja, da zahtevki za kvote z zaporednimi številkami 09.4128 – 09.4129, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2008 v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 327/98, zajemajo količino, ki je nižja od razpoložljive količine.

(5)

Zato je treba določiti razpoložljive količine za naslednje kvotno podobdobje v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 327/98 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž iz kvot z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4130 iz Uredbe (ES) št. 327/98, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2008, se izdajo dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Skupne razpoložljive količine v okviru kvot z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 iz Uredbe (ES) št. 327/98 za naslednje kvotno podobdobje so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. aprila 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1). Uredbo (ES) št. 1785/2003 bo 1. septembra 2008 nadomestila Uredba (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)